BOEK I: RECHTEN VAN SUCCESSIE EN VAN OVERGANG BIJ OVERLIJDEN... 3 Twee rechten... 3 Geschiedenis... 3 Band met het registratierecht...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BOEK I: RECHTEN VAN SUCCESSIE EN VAN OVERGANG BIJ OVERLIJDEN... 3 Twee rechten... 3 Geschiedenis... 3 Band met het registratierecht..."

Transcriptie

1 Voorwoord v Fiscaal recht v Zoektocht naar de betekenis v Terug naar de bron vi Deel I Artikelsgewijze commentaar bij het wetboek successierechten BOEK I: RECHTEN VAN SUCCESSIE EN VAN OVERGANG BIJ OVERLIJDEN Twee rechten Geschiedenis Band met het registratierecht HOOFDSTUK I: VESTIGING VAN DE RECHTEN Afdeling I: Erfopvolging bij versterf en testamentaire erfopvolging.. 8 Artikel De woonplaats Buitenlandse kaderleden De woonplaats binnen België Artikel Op de erfgoederen De successie van mevrouw Green de Saint-Marsault De verdeling de zaak Jaqueminot Inbreng en inkorting van schenkingen De dading xiii

2 Inleiding tot de Successierechten Latere gebeurtenissen Wettelijke vs conventionele terugkeer Verwerping Verduistering (recel) Inkorting van een legaat Last om te verkopen Vergoeding testamentuitvoerder Contractuele erfstelling Sterfhuisclausule Tontine of beding van aanwas De tontine van Jean Charles Stockhove Gelijke kansen Cassatiearrest gebroeders De Kimpe Afdeling II: Overdrachten en beschikkingen gelijkgesteld met overgangen uit oorzaak van dood Artikel Afwezigheid Artikel Schuld alleen erkend bij testament De voorwaardelijke schenking Artikel Sterfhuisclausule Verrekenbeding Gevolgen Toebedeling onder last Samenvattend Artikel Artikel Ratio legis Bewijs door de fiscus te leveren bewijs van hand- of bankgift.. 68 Geregistreerde schenking Begiftigde onduidelijk Onroerend goed Schenking van vruchtgebruik Schenking van blote eigendom Schenking met voorbehoud van vruchtgebruik Natuurlijke verbintenis Gebruikelijke geschenken Geen restbepaling of 7 jaar? Inkorting van schenkingen Samenvattend xiv

3 Uitgebreide Inhoudstafel Artikel Trusts De zaak Laurina Schrijver Terugvallende rente bij gezamenlijke verkoop de zaak Briand.. 94 Rente of verzekering Tak Wederkerigheid Verzekeringsgift Niet voor zelfstandigen Niet voor samenwonenden Zelfmoord Aftrek inkomstenbelasting Samenvattend Artikel Artikel 9 en volgende: de vruchtgebruik - blote eigendom - ficties. 108 Bedekte bevoordeling Ratio legis Gebouwen: Superficies solo cedit Latere handelingen Recht van overgang bij overlijden buitenlands onroerend goed. 114 Artikel 9, de gezamenlijke verkrijging Geld - effecten Tegenbewijs - voorafgaande schenking Artikel De zaak Jacobs in Van aftrek naar herwaardering Vaststelling van de gelijkwaardigheid (of niet) Belastbaar legaat Geen verrekening van het verdelingsrecht Artikel Rechtspraak Drie stappen Vierde stap: het registratierecht Ook buitenlands registratierecht? Artikel Artikel Artikel Valkuilen voor de belastingplichtige De groepsfoto: de lege lata De lege lata: de film De lege ferenda xv

4 Inleiding tot de Successierechten HOOFDSTUK II: BELASTBAAR ACTIEF Afdeling I: Successierecht Artikel Verkrijging krachtens erfrecht De helft van het gemeenschappelijk vermogen Inbreng en inkorting Artikel Ratio legis Planning Scheiding van goederen Personenvennootschap Artikel Vroeger was er geen verrekening Nu is er wel verrekening, sinds Buitenlands erfrecht Kwalificatie onroerend goed Voor roerende goederen Wisselkoers Maar als er schulden zijn is de verrekening niet volledig of teveel De zaak Jeannine de Prelle Is dat wel zo? Verschillende devolutie Praktisch De film De lege ferenda: wie past zich aan? Zwitserland op voorwaarde dat dit ook in de woonstaat geldt Afdeling II: Recht van overgang bij overlijden Artikel Internationaal Zonder aftrek van lasten? Regionalisering: welk gewest? Vroeger Onroerend goed HOOFDSTUK III: WAARDERING VAN HET BELASTBAAR ACTIEF Afdeling I: Algemene regelen Artikel Verkoopwaarde - kosten Cliënteel xvi

5 Uitgebreide Inhoudstafel Onroerend goed Onverdeeld aandeel Renteverlies Voor- of nadelige huur Hypotheek voor de schuld van een derde Verkoopbelofte Call-optie Aandelen De nalatenschap van Isabelle de Nassau-Cocroy Forfaitaire schatting vroeger: de zaak Lahaye De zaak Brauwer Artikel Aanvraag door wie en wanneer? Enkel voor in België gelegen goederen? Bij aangetekende brief Opportuniteit Bindend? Op hun kosten Samenvattend Afdeling II: Bijzondere regelen Artikel Indien de verkoopwaarde niet blijkt uit akten en bescheiden Akten of stukken Zaïre Discriminatie Nominale waarde Afwaardering Interesten Vordering op een van de erfgenamen Waardering in het vermogen van de erflater Belgische aandelen Een uitschuiver de zaak Carlier en de plaats van de komma Afwaardering mogelijk? Terugvallend vruchtgebruik Artikel Rechten van gebruik en bewoning: beperkt vruchtgebruik? Persoonlijk recht ook Artikel Artikel Qui nominor Leo Artikel Nieuwe feiten - Tijdstip van waardering xvii

6 Inleiding tot de Successierechten Het arrest Pecquereau en de niet-retroactiviteit van de opschortende voorwaarde Artikel HOOFDSTUK IV: Aannemelijk passief Artikel Hypothecaire schuld arrest Trivière Niet-concurrentiebeding Uitvoeringsereloon Regel van het netto-overschot Lijfrente Begrafeniskosten Arrest Rousseau Artikel Verdiscontering van renteloze schulden Artikel Huishoudelijke schulden De fiscus als derde? Terugbetaling Motivering van verwerping Artikel Artikel Artikel Artikel Aangegane schulden Schuldigerkenning arrest Marquis de Plas De zaak Baijings Artikel HOOFDSTUK V: AANGIFTE VAN NALATENSCHAP Afdeling I: Verplichting tot aangifte Artikel Burgerrechtelijke gevolgen De successie van Pater Verstraete Vrijwillige vermeldingen Artikel Artikel Stichtingen van openbaar nut Aangifte pro memorie De successie van Sophie Dubrulle Het bezit geeft de doorslag Het wetboek aangifte Elk ander voorval Ontbindende voorwaarde Aandelen xviii

7 Uitgebreide Inhoudstafel Kosten van het proces Samenvattend Definitie Voorbeelden Conversie van vruchtgebruik Geen wijziging van de devolutie Nieuwe interpretatie van een testament Nieuw recht? Aanwas het Hof van Den Haag De zaak Villegia: aanwas is geen afwas Terugvalling Het eigenlijke fideicommis Den Haag zag het anders Substitutio Dubbele oorzaak Samenvattend Fideicommis de residuo of legaat de eo quod supererit Een fideicommis de residuo van Vruchtgebruik met interingsbevoegdheid Afdeling II: Personen verplicht tot aangifte - Bevoegd kantoor Artikel De successie Albert Goeman Bevoegd kantoor Taalwetgeving Aangifterecht? De successie van Ferdinand Scribe Artikel Afdeling III: Aangiftetermijn Artikel Artikel Verbetering na de termijn? Quia nominor Leo Administratieve toegevingen Afdeling IV: Vorm en inhoud Artikel Geen negatieve verklaring vereist Vruchtgebruik Fideicommis de residuo Artikel Artikel xix

8 Inleiding tot de Successierechten Artikel Burgerrechtelijke gevolgen van de aangifte Artikel Afdeling V: Niet-inlevering van aangifte Artikel De steengroeve van de heer Lestienne HOOFDSTUK VI: TARIEF DER RECHTEN Regionalisering Afdeling I: Algemeen tarief Artikel Progressief tarief, maar splitting roerend - onroerend Vrijstelling voor de gezinswoning Definitie van de gezinswoning Rusthuis Toerekening van niet-specifiek passief Schulden voor de gezinswoning Saldo van de schulden Definitie van samenwonenden Minderjarige broers en zusters Overmacht Privacy Artikel 48/ Afdeling II: Bijzondere regelen Artikel Artikel Stiefouders en stiefkinderen Kinderen van samenwonenden en omgekeerd Echtscheiding Teutberga en de scheiding van tafel en bed Ex-samenwonenden Zorgouders en zorgkinderen Kleinkinderen Samenvatting Artikel Artikel 52/ Artikel 52/ Volle adoptie Gewone adoptie Adoptio en adrogatio Definitie van een wees Artikel xx

9 Uitgebreide Inhoudstafel Vrijwillige afgifte Aanwas en terugvalling HOOFDSTUK VII: VRIJSTELLINGEN EN VERMINDERINGEN Afdeling I: Vrijstellingen Artikel Abattement voor gehandicapten Artikel Clericus clericum non decimat EER Artikel 55bis Artikel 55ter Artikel 55quater Afdeling II: Verminderingen Artikel Artikel Complicaties Buitenlands onroerend goed Aftrek van de eerste successierechten: is dat wel zo? Federalisering buitenlands successierecht? Aangifte De lege ferenda - proportionaliteit Artikel Vermelding in de aangifte Artikel Intercommunales Openbare instellingen de kerkfabriek van Lovendegem Stichtingen Stichtingen van openbaar nut Artikel Afdeling III: Bijzondere bepalingen voor het verkrijgen van ondernemingen en vennoot schappen Artikel 60/1 (ex 60bis) Volle eigendom, Blote eigendom, Vruchtgebruik Bewoning Zetel van werkelijke leiding Participatievoorwaarde Activiteitsvoorwaarde Directe dochtervennootschap Zetel in de EER De mathematische criteria Aandelen xxi

10 Inleiding tot de Successierechten Certificering Burgerlijke maatschap Samenwonende Familie Nettowaarde Nettowaarde bij holdings Aanvraag in de aangifte en attest Behoud voor familiale ondernemingen Behoud voor familiale vennootschappen Kapitaalbehoud HOOFDSTUK VIII: VEREVENING VAN DE RECHTEN Afdeling I: Algemene regelen Artikel Artikel Artikel Artikel Burgerrechtelijk: last vs. legaat Beschikking over goederen van de legataris Een toepassing door de wetgever zelf: 1052 B.W Fiscaal Last om andermans successierechten te betalen Duolegaat Een percentage netto aan de VZW De helft van het voordeel aan de VZW rechte lijn Helft van het voordeel aan de VZW zijlijn y % van het voordeel Opgelet Artikel Frimairewet: brutoheffing Artikel Terugvallend vruchtgebruik Artikel 66bis Ingebrachte schenkingen Schenkingen zonder progressievoorbehoud Buitenlands onroerend goed Afdeling II: Bijzondere regelen Artikel Oorsprong Burgerlijk recht Aangifte xxii

11 Uitgebreide Inhoudstafel Artikel Ook in het recht van overgang bij overlijden Vermoeden van fraude Zuivere verwerping La Marquise de Wavrin Verwerping als legataris, behoud van de reserve: de successie van Comte Henri de Gallard de Brassac Aanvaarding is geen verwerping Verwerping of berusting Samenvattend Berekening per persoon of samen? Toch fiscaal voordeel door de verwerping Grondwettig Artikel HOOFDSTUK IX: BETALING DER RECHTEN EN BOETEN Betaling impliceert geen aanvaarding van de nalatenschap Afdeling I: Verplichting Artikel Ieder betaalt zijn rechten Ratio legis Algemeen vruchtgebruik Toepassing op de fictieve legaten - Onredelijk en in zekere mate ongrondwettig Berekening Testamentaire bepalingen Aangifte van nieuwe feiten Anomale nalatenschap Artikel Artikel Artikel Artikel Curator van de onbeheerde nalatenschap De successie Verhulst Redelijk? Afdeling II: Bijdrage Artikel Regresvordering in artikel Verdeling Boeten Kosten van de aangifte xxiii

12 Inleiding tot de Successierechten Artikel Negatieve netto-lijfrente? Uitstel maar geen afstel Behoeftigheid vereist Afdeling III: Termijn van betaling Artikel Artikel fideicommis de residuo Artikel Niet in het recht van overgang bij overlijden? Wettelijke interest Buitenlands onroerend goed Afstand van vruchtgebruik Aangifteplicht Meldingsplicht in het dwangbevel rechten van de burger Vroegere regeling - De lege ferenda Aftrek in de inkomstenbelasting Waarborg Lijfrente, vruchtgebruik, blote eigendom Artikel Afdeling IV: Moratoire interest Artikel Artikel Afdeling V: Wijzen van betaling Artikel 83/ Artikel 83/ Artikel 83/ Artikel 83/ HOOFDSTUK X: WAARBORGEN VAN DE STAAT Afdeling I: Zakelijke zekerheden Artikel Artikel Nagelaten roerende goederen Boeten niet Oorsprong Derden te goeder trouw Grondwettig Artikel De occulte hypotheek voor de successierechten Alle rechten zijn gewaarborgd xxiv

13 Uitgebreide Inhoudstafel Als het kalf verdronken is Artikel Artikel Artikel Artikel Artikel Artikel Artikel Afdeling II: Buiten de Europese Economische Ruimte wonende erfgenaam Artikel Oorsprong Europees recht Borgstelling Roerende nalatenschap de successie van Dominique Wouters. 605 Fiscale woonplaats Sanctie Artikel Niet voor erflaters-niet-rijksinwoners (recht van overgang bij overlijden Niet voor begrafeniskosten HOOFDSTUK XI: AAN DERDEN OPGELEGDE VERPLICHTINGEN TEN EINDE DE JUISTE HEFFING DER INGEVOLGE HET OVERLIJDEN VAN RIJKSINWONERS VERSCHULDIGDE SUCCESSIERECHTEN TE VERZEKEREN Niet in het recht van overgang bij overlijden geen informatieuitwisseling Buitenland Vruchtgebruik Maatschap Gemachtigde ambtenaar Sancties Artikel Alle rechtspersonen Overdracht van effecten op naam Overdracht van inschrijvingen Rekening-courant, scheidingsaandeel, dividend, tantièmes Oorsprong Echtgenoot Artikel Open bewaargeving Zaakwaarnemers Houders of schuldenaars xxv

14 Inleiding tot de Successierechten Effecten, sommen of waarden Derdenbeding Oorsprong Artikel Informatieplicht bij kofferopeningen gesloten bewaargeving Beroepsgeheim Niet-Rijksinwoners Artikel Artikel Vraag om inlichtingen Buitenland Derden Ambtenaar Oorsprong nauwkeurig bepalen Kosten Artikel Algemeen legataris buiten de EER Omslag met een testament Gezamenlijke huur van een brandkast Artikel 102/ Artikel 102/ Wat is een brandkast? Buitenlandse rechtspersoon Artikel 102/ Artikel 103/ Artikel 103/ Artikel HOOFDSTUK XII: BEWIJSMIDDELEN Afdeling I: Bewijsmiddelen van gemeen recht Artikel Proces-verbaal Geen verzegeling De eed Artikel Tegenbrieven in het burgerlijk recht Tegenbrief definitie De fiscus als derde Rechtshandelingen zonder vaste datum De nieuwe antimisbruikmaatregel staatssecretaris Crombez Halifax en de antimisbruikmaatregel in BTW De nieuwe antimisbruikmaatregel in de programmawet van 29 maart xxvi

15 Uitgebreide Inhoudstafel De memorie van toelichting De mondelinge vragen van mei De circulaire van juli Een redelijke interpretatie Specifiek vs. Algemeen Europese inspiratie De lege ferenda Afdeling II: Bijzondere bewijsmiddelen Artikel Artikel Oorsprong van de bepaling - Art 12 van de frimairewet Monsieur Baillot en zijn grond in Haironville De wet van 1851: ook in successierechten De wet van 1919: ook roerende goederen Het wetboek en de termijn van 3 jaar Beoordelingsmacht van de rechter de successie van Caroline C Akten van eigendom Dividenden Akten uitgaande van derden en de afwezigheid van de komma in artikel Tegenbewijs Ook voor roerend goed Als het kalf verdronken is Artikel Sanctie Artikel Afdeling III: Controle-schatting Definitief karakter van de schatting Oorsprong Artikel Electa una via Sanctie Artikel Artikel Artikel Artikel Artikel Artikel Afwezigheid van een voorverslag Artikel Artikel Compensatie xxvii

16 Inleiding tot de Successierechten Artikel Artikel Artikel HOOFDSTUK XIII: STRAFBEPALINGEN Afdeling I: Fiscale boeten Artikel 123/ Artikel 123/ Artikel Artikel Artikel Artikel Artikel Artikel Artikel Artikel Artikel Schema met controleschatting, boeten, verjaring Afdeling II: Correctionele straffen Artikel Artikel 133bis Artikel 133ter Artikel 133quater Artikel 133quinquies Artikel 133sexies Artikel 133septies Artikel 133octies Artikel 133nonies Artikel 133decies De lege ferenda HOOFDSTUK XIV: TERUGGAVE VAN DE RECHTEN Artikel Ook cassatie past de regel toe Oorsprong: le fisc ne rend rien Het wetboek Verworpen schulden Boeten en interesten Aangifte vereist Artikel Artikel De aanrekening van betaalde successierechten xxviii

17 Uitgebreide Inhoudstafel Oorsprong Geen verjaring non bis in idem HOOFDSTUK XV: VERJARING Onderscheidingen Burgerlijk recht als suppletief recht Betaling van verjaarde schuld Oorsprong Artikel Aangifte pro memorie Artikel Beginselen behoorlijk bestuur Artikel Artikel 140/ Artikel 140/ Evolutie HOOFDSTUK XVI: VERVOLGINGEN EN GEDINGEN Artikel Bijlage 1 aan het Koninklijk Besluit van 15 maart 1993 tot wijziging van het Koninklijk Besluit van 31 maart 1936 houdende algemeen reglement van de successierechten Artikel 141bis Artikel 142/ Artikel 142/ Artikel 142/ Artikel 142/ Prejudiciële vragen Europese Hof voor de rechten van de mens HOOFDSTUK XVII: DOOR DE ONTVANGERS TE VERSTREKKEN INLICHTINGEN Artikel Artikel Artikel Artikel Artikel 146bis Aangifte van nalatenschap Bijvoeglijke aangifte van nalatenschap Slotbeschouwingen Twee houdingen tegenover belastingen xxix

18 Inleiding tot de Successierechten Twee houdingen tegenover successierechten Herevaluatie Criterium voor de heffing: de woonplaats van de overledene Belasting op grond van de ligging Tarieven Ficties Vrijstellingen Procedure Strafbepalingen Conclusie Geschiedenis Deel II Internationaal Represailles HOOFDSTUK I: DE VERDRAGEN TOT AFSCHAFFING VAN HET DROIT D AUBAINE Le Duc D Ossuna en het Spaanse verdrag HOOFDSTUK II: HET VERDRAG VAN RIJSEL TOT UITWISSELING VAN INLICHTINGEN MET FRANKRIJK HOOFDSTUK III: HET MODELVERDRAG VAN GENÈVE HOOFDSTUK IV: HET VERDRAG MET FRANKRIJK INZAKE SUCCESSIERECHTEN VAN Verenigde staten Zweden Frankrijk HOOFDSTUK V: HET OESO-MODELVERDRAG INZAKE SUCCESSIERECHTEN Trusts Oorsprong Zonder verdrag Met verdrag België HOOFDSTUK VI: EUROPESE RECHTSPRAAK INZAKE SUCCESSIERECHTEN I. Barbier, C-364/01: economische eigendom II. Van Hilten, C-513/03: de Nederlandse tienjaarsperiode xxx

19 Uitgebreide Inhoudstafel III. Geurts-Vogten, C-464/05: de Vlaamse tewerkstellingsvoorwaarde IV. Jäger - C-256/06: lagere waardering voor land- en bosbouwgronden V. Eckelkamp: C-11/07: aftrek van hypothecaire lasten in het recht van overgang bij overlijden VI. Arens-Sikken, C-43/07: de Nederlandse OBV VII. Zaak Mattner: 510/08: geen lagere vrijstelling voor niet-rijksinwoners in het schenkingsrecht VIII. Block C- 67/08: verrekening van buitenlandse belasting hoeft niet IX. Missionswerk Werner Heukelbach C 25/10: buitenlandse charity X. Halley: C-132/10: Verschillende verjaringstermijn voor XI. Belgische of buitenlandse vennootschappen Scheunemann: C-31/11: Belastingvoordeel voor deelnemingen van buitenlandse vennootschappen geweigerd 947 Conclusie Samenvatting van de samenvatting HOOFDSTUK VII: DE AANBEVELING VAN DE EUROPESE COMMISSIE TOT VOORKOMING VAN DUBBELE BELASTING. 956 Artikel Strijdigheden met het Belgische recht HOOFDSTUK VIII: AANBEVELING VAN DE COMMISSIE VAN 6 DECEMBER 2012 OVER AGRESSIEVE FISCALE PLANNING (2012/772/EU) Algemeen besluit Cassatiearresten Trefwoordenregister xxxi

INHOUD. I. Inleiding: kenmerken en toepassingsgebied... 1

INHOUD. I. Inleiding: kenmerken en toepassingsgebied... 1 INHOUD I. Inleiding: kenmerken en toepassingsgebied............................ 1 1. Kenmerken..................................................... 1 1.1. Indirecte belasting.........................................

Nadere informatie

HANDBOEK SUCCESSIERECHTEN

HANDBOEK SUCCESSIERECHTEN Fiscale Handboeken HANDBOEK SUCCESSIERECHTEN Dirk DE GROOT intersentia Antwerpen - Cambridge INHOUD I. Inleiding: kenmerken en toepassingsgebied 1 1. Kenmerken 1 1.1. Indirecte belasting 1 1.2. Belasting

Nadere informatie

HANDBOEK SUCCESSIERECHTEN

HANDBOEK SUCCESSIERECHTEN HANDBOEK SUCCESSIERECHTEN Fiscale Handboeken HANDBOEK SUCCESSIERECHTEN Dirk De Groot Tweede editie Antwerpen Cambridge Handboek successierechten. Tweede editie Dirk De Groot 2014 Antwerpen Cambridge www.intersentia.be

Nadere informatie

Deel 1. Registratierechten

Deel 1. Registratierechten Deel 1. Registratierechten Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten - Vlaams Gewest....... 3 Titel I. Registratierecht............... 3 Hoofdstuk I. Formaliteit Der Registratie En Vestiging

Nadere informatie

Deel 1. Registratierechten

Deel 1. Registratierechten Deel 1. Registratierechten Griffierechten Vlaams gewest... 3 Titel I. Registratierecht.............. 3 Hoofdstuk I. Formaliteit der registratie en vestiging van de belasting............ 3 Hoofdstuk II.

Nadere informatie

Fiscale Handboeken HANDBOEK SUCCESSIERECHTEN. Dirk De Groot. Derde editie. Antwerpen Cambridge

Fiscale Handboeken HANDBOEK SUCCESSIERECHTEN. Dirk De Groot. Derde editie. Antwerpen Cambridge Fiscale Handboeken HANDBOEK SUCCESSIERECHTEN Dirk De Groot Derde editie Antwerpen Cambridge Handboek successierechten. Derde editie Dirk De Groot 2016 Antwerpen Cambridge www.intersentia.be ISBN 978-94-000-0725-3

Nadere informatie

Inhoudstafel. DEEL 1 Inleiding... 1

Inhoudstafel. DEEL 1 Inleiding... 1 Inhoudstafel Inhoudstafel WAARSCHUWING................................................ HANDLEIDING.................................................. vii ix DEEL 1 Inleiding....................................................

Nadere informatie

Inhoud. Deel 1 Huwelijksvermogensrecht 17. Inleiding 13

Inhoud. Deel 1 Huwelijksvermogensrecht 17. Inleiding 13 Inhoud Inleiding 13 Deel 1 Huwelijksvermogensrecht 17 Hoofdstuk 1 Inleiding 19 Hoofdstuk 2 Het wettelijk stelsel 25 1 Algemeen 25 2 Samenstelling van het vermogen: actief 27 2.1 Het gemeenschappelijk vermogen

Nadere informatie

Voorwoord 19 DEEL I SUCCESSIERECHTEN 21. HOOFDSTUK 1 Gewestelijk karakter Toestand vóór 1 januari

Voorwoord 19 DEEL I SUCCESSIERECHTEN 21. HOOFDSTUK 1 Gewestelijk karakter Toestand vóór 1 januari VGLSUCR_DO_1201.fm Page 3 Friday, September 14, 2012 9:53 AM INHOUDSTAFEL Voorwoord 19 DEEL I SUCCESSIERECHTEN 21 HOOFDSTUK 1 Gewestelijk karakter 23 1. Toestand vóór 1 januari 2002 23 2. Het Lambermont

Nadere informatie

DE OORZAAK VAN EISBAARHEID VAN DE SUCCESSIERECHTEN...

DE OORZAAK VAN EISBAARHEID VAN DE SUCCESSIERECHTEN... Successierechten 1. INLEIDING...2 A. OMSCHRIJVING...2 B. ONDERSCHEID...2 1 Het eigenlijk successierechten...2 2 Het recht van overgang bij overlijden...2 3 Oneigenlijke gewestelijke belasting...2 4 Ontstaan

Nadere informatie

Beknopte Inhoudstafel

Beknopte Inhoudstafel Beknopte Inhoudstafel Voorwoord................................. i Inleiding................................. 1 Deel 1. Decreet van 13 december 2013 houdende de Vlaamse Codex Fiscaliteit..................

Nadere informatie

Inhoud INLEIDING... 1 HOOFDSTUK 1. VERKOOPRECHTEN... 17

Inhoud INLEIDING... 1 HOOFDSTUK 1. VERKOOPRECHTEN... 17 Inhoud INLEIDING.................................................................... 1 HOOFDSTUK 1. VERKOOPRECHTEN.......................................................... 17 1. Wat is een verkoop?......................................................

Nadere informatie

Deel 1. Naar wie gaat uw nalatenschap?

Deel 1. Naar wie gaat uw nalatenschap? INHOUDSTAFEL Deel 1. Naar wie gaat uw nalatenschap? 1. Een aantal principes.................................................... 1 2. De zeven basisregels van het erfrecht....................................

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE ADLOCUTIO ROGERUM DILLEMANS HONORIFICANS FAMILIAAL VERMOGENSBEHEER IN RECENTE NATIONALE EN EUROPESE RECHTSPRAAK

INHOUDSOPGAVE ADLOCUTIO ROGERUM DILLEMANS HONORIFICANS FAMILIAAL VERMOGENSBEHEER IN RECENTE NATIONALE EN EUROPESE RECHTSPRAAK INHOUDSOPGAVE ADLOCUTIO ROGERUM DILLEMANS HONORIFICANS... v FAMILIAAL VERMOGENSBEHEER IN RECENTE NATIONALE EN EUROPESE RECHTSPRAAK Walter PINTENS...1 I. Inleiding...3 II. Huwelijksvoordelen...4 1. Artikel

Nadere informatie

INHOUD. Hoofdstuk IV. Ongeldigheid van het huwelijkscontract... 48 TITEL II DE VERSCHILLENDE HUWELIJKSSTELSELS... 51

INHOUD. Hoofdstuk IV. Ongeldigheid van het huwelijkscontract... 48 TITEL II DE VERSCHILLENDE HUWELIJKSSTELSELS... 51 INHOUD BOEK VIII. HUWELIJKSSTELSELS.... 1 Inleiding... 3 TITEL I HET HUWELIJKSCONTRACT.... 5 Hoofdstuk I. Inleiding.... 5 Hoofdstuk II. Inhoud van het huwelijkscontract.... 10 Afdeling I. Huwelijksovereenkomsten....

Nadere informatie

INHOUD. Deel I. Privaatrechtelijke aspecten... 1

INHOUD. Deel I. Privaatrechtelijke aspecten... 1 Deel I. Privaatrechtelijke aspecten..... 1 Hoofdstuk 1. Wettelijk kader van het samenwonen.... 3 1. Wet inwerkingtreding......... 5 2. Civielrechtelijk begrip wettelijke samenwoning..... 5 3. Verklaring

Nadere informatie

Vlaamse Gewest. Erf- en registratiebelasting Titel 1. Inleidende bepalingen... 3 Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen en definities.

Vlaamse Gewest. Erf- en registratiebelasting Titel 1. Inleidende bepalingen... 3 Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen en definities. Vlaamse Gewest Erf- en registratiebelasting.... 3 Decreet van 13 december 2013 houdende de Vlaamse Codex Fiscaliteit (Uittreksel)..................... 3 Titel 1. Inleidende bepalingen......... 3 Hoofdstuk

Nadere informatie

INHOUD VOORWOORD... KRONIEK FAMILIAAL VERMOGENSRECHT Coördinatie Prof. Dr. JOHAN DU MONGH... 1. Primair huwelijksvermogensstelsel VEERLE ALLAERTS...

INHOUD VOORWOORD... KRONIEK FAMILIAAL VERMOGENSRECHT Coördinatie Prof. Dr. JOHAN DU MONGH... 1. Primair huwelijksvermogensstelsel VEERLE ALLAERTS... INHOUD VOORWOORD... v DEEL I. KRONIEK FAMILIAAL VERMOGENSRECHT Coördinatie Prof. Dr. JOHAN DU MONGH... 1 Hfdst. I. Primair huwelijksvermogensstelsel VEERLE ALLAERTS... 3 I. Algemeen... 3 II. Verplichting

Nadere informatie

Vlaamse Gewest. Erf- en registratiebelastingen Decreet van 13 december 2013 houdende de Vlaamse Codex Fiscaliteit (Uittreksel)...

Vlaamse Gewest. Erf- en registratiebelastingen Decreet van 13 december 2013 houdende de Vlaamse Codex Fiscaliteit (Uittreksel)... Vlaamse Gewest Erf- en registratiebelastingen... 3 Decreet van 13 december 2013 houdende de Vlaamse Codex Fiscaliteit (Uittreksel).................... 3 Titel 1. Inleidende bepalingen................ 3

Nadere informatie

HANDBOEK BURGERLIJK RECHT

HANDBOEK BURGERLIJK RECHT RENE DEKKERS HANDBOEK BURGERLIJK RECHT DEEL IV Huwelijksstelsels - Erfrecht - Giften DERDE UITGAVE BEWERKT DOOR HELENE CASMAN Gewoon Hoogleraar Vrije Universiteit Brussel Hoogleraar Université Libre de

Nadere informatie

Inhoud. Inhoud... Titel 1. Juridische aspecten... 1. Hoofdstuk 1. Algemeen... 1

Inhoud. Inhoud... Titel 1. Juridische aspecten... 1. Hoofdstuk 1. Algemeen... 1 p. Inhoud... V Titel 1. Juridische aspecten.... 1 Hoofdstuk 1. Algemeen... 1 Hoofdstuk 2. Algemene beschouwingen over de schenking onder de levenden... 2 Afdeling 1. Definitie...... 2 Afdeling 2. Grondvereisten

Nadere informatie

DEEL I RECHTEN VAN SUCCESSIE EN VAN OVERGANG BIJ OVERLIJDEN 1 TITEL I. INLEIDING 3

DEEL I RECHTEN VAN SUCCESSIE EN VAN OVERGANG BIJ OVERLIJDEN 1 TITEL I. INLEIDING 3 Inhoud Voorwoord bij editie 2012-2013 INHOUD BIBLIOGRAFIE INDELING VAN HET WETBOEK V VII XIX XXI DEEL I RECHTEN VAN SUCCESSIE EN VAN OVERGANG BIJ OVERLIJDEN 1 TITEL I. INLEIDING 3 Hoofdstuk I. Plaats van

Nadere informatie

Vlaamse Gewest. Erf- en registratiebelasting Titel 1. Inleidende bepalingen... 3 Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen en definities...

Vlaamse Gewest. Erf- en registratiebelasting Titel 1. Inleidende bepalingen... 3 Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen en definities... Vlaamse Gewest Erf- en registratiebelasting........ 3 Decreet van 13 december 2013 houdende de Vlaamse Codex Fiscaliteit (Uittreksel).................... 3 Titel 1. Inleidende bepalingen........ 3 Hoofdstuk

Nadere informatie

INHOUD. WOORD VOORAF... v REGISTRATIERECHTEN I. INLEIDING: KENMERKEN EN TOEPASSINGSGEBIED... 3

INHOUD. WOORD VOORAF... v REGISTRATIERECHTEN I. INLEIDING: KENMERKEN EN TOEPASSINGSGEBIED... 3 INHOUD WOORD VOORAF................................................... v REGISTRATIERECHTEN I. INLEIDING: KENMERKEN EN TOEPASSINGSGEBIED.............. 3 1. Formaliteitsbelasting............................................

Nadere informatie

Oefening 5: de aangifte van nalatenschap inbreng van schenkingen

Oefening 5: de aangifte van nalatenschap inbreng van schenkingen 201501 - Vlaamse Erfbelasting - Oefeningen.book Page i Tuesday, January 20, 2015 1:28 PM Woord vooraf...................................................... 1 Inleiding...........................................................

Nadere informatie

PLANNEN ZONDER SCHENKEN. Legal Counsel Wealth Analysis & Planning

PLANNEN ZONDER SCHENKEN. Legal Counsel Wealth Analysis & Planning PLANNEN ZONDER SCHENKEN Legal Counsel Wealth Analysis & Planning Inhoud Inleiding Planning via huwelijkscontract Planning via testament Beding van aanwas Besluit 2 Inhoud Inleiding Planning via huwelijkscontract

Nadere informatie

I. Inleiding: de maatschap: successie planning met behoud van inkomsten en controle. 2. Belangrijkste kenmerken van een burgerlijke maatschap...

I. Inleiding: de maatschap: successie planning met behoud van inkomsten en controle. 2. Belangrijkste kenmerken van een burgerlijke maatschap... Inhoudstafel I Inleiding: de maatschap: successie planning met behoud van inkomsten en controle II De burgerlijke maatschap 1 Wat is een maatschap wettelijk kader 2 2 Belangrijkste kenmerken van een burgerlijke

Nadere informatie

HOOFDSTUK 2 Huwelijksvermogensrecht 9

HOOFDSTUK 2 Huwelijksvermogensrecht 9 Algemene inhoud Reeks Fiscaal Compendium Ten geleide Voorwoord Algemene bibliografie V VII IX XI DEEL I Inleidende beschouwingen HOOFDSTUK 1 Eigendomsrecht 3 1. Volle eigendom 3 2. Vruchtgebruik 3 2.1.

Nadere informatie

Hoe beveilig ik mijn partner?

Hoe beveilig ik mijn partner? Hoe beveilig ik mijn partner? Brussel, 22 oktober 2011 2 Agenda Planning tussen partners Samenwonenden Echtgenoten Civiel- en fiscaal statuut Instrumenten Van testament tot contract 3 Wettelijke bescherming

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1. PLICHT TOT INDIENING VAN EEN AAN- GIFTE VAN NALATENSCHAP... 1. Afdeling 2. Overgang door overlijden (aard van de overgang)...

HOOFDSTUK 1. PLICHT TOT INDIENING VAN EEN AAN- GIFTE VAN NALATENSCHAP... 1. Afdeling 2. Overgang door overlijden (aard van de overgang)... Inhoud HOOFDSTUK 1. PLICHT TOT INDIENING VAN EEN AAN- GIFTE VAN NALATENSCHAP.... 1 Afdeling 1. Een persoon overlijdt (welke persoon?).... 2 Afdeling 2. Overgang door overlijden (aard van de overgang)....

Nadere informatie

ALGEMENE INHOUD VII. Fiscaal Praktijkboek 2011-2012 Indirecte belastingen

ALGEMENE INHOUD VII. Fiscaal Praktijkboek 2011-2012 Indirecte belastingen ALGEMENE INHOUD DEEL I HET BTW-PAKKET: WAT LEERT ONS DE TOEPASSINGSVERORDENING? 1 Patrick Wille 1. Inleiding 7 2. Plaats vestiging 8 2.1. Ontvanger van de dienst (B2B) 8 2.2. Dienstverrichter (B2C) 10

Nadere informatie

www.mentorinstituut.be Een goed plan draagt inzicht en perspectief

www.mentorinstituut.be Een goed plan draagt inzicht en perspectief www.mentorinstituut.be Een goed plan draagt inzicht en perspectief vastgoed Brussel, 16 november 2013 J. Ruysseveldt 2 Agenda Problematiek bij overdracht Via klassieke technieken: schenking, verkoop, inbreng,

Nadere informatie

Beknopte inhoudstafel (Vóór elk deel vind je de gedetailleerde inhoudstafel van dat deel. De nummers verwijzen naar de bladzijden.

Beknopte inhoudstafel (Vóór elk deel vind je de gedetailleerde inhoudstafel van dat deel. De nummers verwijzen naar de bladzijden. 5 Beknopte inhoudstafel (Vóór elk deel vind je de gedetailleerde inhoudstafel van dat deel. De nummers verwijzen naar de bladzijden.) Inleiding 13 Deel I. Erven 19 Hoofdstuk 1. Wie is erfgenaam en wat

Nadere informatie

4.1. Vooraf: soorten adoptie... 4. 4.2. De adoptanten gezamenlijk... 4 4.3. Eén adoptant... 5. 5.1. Wat is voogdij?... 5

4.1. Vooraf: soorten adoptie... 4. 4.2. De adoptanten gezamenlijk... 4 4.3. Eén adoptant... 5. 5.1. Wat is voogdij?... 5 Inhoudstafel Deel 1: Het beheer over de goederen van het minderjarige kind 1. Belang... 1 2. Wie is minderjarig?... 1 3. Bevoegdheid van de ouders... 2 3.1. Ouderlijk gezag... 2 3.2. Wettelijk genot...

Nadere informatie

Deel 1 - Waarom zou een vennootschap hiervoor interessant kunnen zijn?

Deel 1 - Waarom zou een vennootschap hiervoor interessant kunnen zijn? Inhoudstafel Voorwoord... 1 Deel 1 - Waarom zou een vennootschap hiervoor interessant kunnen zijn? 1. Belastingen besparen?.... 5 1.1. Alle kosten van onroerende goederen in principe aftrekbaar... 5 1.1.1.

Nadere informatie

De Vlaamse successierechten.

De Vlaamse successierechten. De Vlaamse successierechten. Successierechten zijn, naast de schenkingsrechten, in België niet langer een federale bevoegdheid maar wel een regionale bevoegdheid! Iven De Hoon De Vlaamse successierechten

Nadere informatie

Handboek Estate Planning Bijzonder Deel... Voorwoord... De auteurs... Verkrijgingen door de langstlevende echtgenoot via huwelijkcontract...

Handboek Estate Planning Bijzonder Deel... Voorwoord... De auteurs... Verkrijgingen door de langstlevende echtgenoot via huwelijkcontract... Inhoudsopgave Handboek Estate Planning Bijzonder Deel..................... Voorwoord.............................................. De auteurs............................................... i iii v DEEL

Nadere informatie

Inhoud Hoofdstuk I Een nieuwe kijk op drie oude zakelijke rechten: erfpacht, opstal en vruchtgebruik

Inhoud Hoofdstuk I Een nieuwe kijk op drie oude zakelijke rechten: erfpacht, opstal en vruchtgebruik Inhoud Hoofdstuk I Een nieuwe kijk op drie oude zakelijke rechten: erfpacht, opstal en vruchtgebruik... 13 Jan VERSTAPPEN I. Inleiding... 15 II. Burgerrechtelijke aspecten van de rechten van erfpacht,

Nadere informatie

www.mentorinstituut.be

www.mentorinstituut.be www.mentorinstituut.be Weg met Napoleon erfenissen op maat! Finance Day, 1 juni 2013 2 Agenda Voorstellen justitieminister Beleidsnota 9 januari 2013 Belgisch erfrecht: ingewikkeld star niet aangepast

Nadere informatie

DOSSIER. De Burgerlijke Maatschap

DOSSIER. De Burgerlijke Maatschap DOSSIER De Burgerlijke Maatschap U wil uw beleggingsportefeuille nu al aan uw kinderen schenken, maar tegelijk wenst u ook controle te blijven houden en inkomsten te ontvangen? In dat geval kan de burgerlijke

Nadere informatie

Wetboek van de met inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen 23 november 1965

Wetboek van de met inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen 23 november 1965 INHOUD I. BIJZONDERE FISCALE WETGEVING Wet tot wijziging van de vennootschapsregeling inzake inkomstenbelastingen en tot instelling van een systeem van voorafgaande beslissingen in fiscale zaken 24 december

Nadere informatie

Inhoud. Deel 1 Analyse van de situatie 17. Woord vooraf 3 Inleiding 11

Inhoud. Deel 1 Analyse van de situatie 17. Woord vooraf 3 Inleiding 11 Inhoud Woord vooraf 3 Inleiding 11 Deel 1 Analyse van de situatie 17 Hoofdstuk 1 Inleiding 19 Hoofdstuk 2 De persoonlijke situatie 23 1 Inleiding 23 2 De familiale aspecten 23 2.1 De huidige burgerlijke

Nadere informatie

Handboek Estate Planning Bijzonder Deel... Voorwoord...

Handboek Estate Planning Bijzonder Deel... Voorwoord... Inhoudstafel Handboek Estate Planning Bijzonder Deel..................... Voorwoord.............................................. i iii ALGEMEEN DEEL........................................... 1 Inleiding.................................................

Nadere informatie

DE VERPLICHTING TOT REGISTRATIE...

DE VERPLICHTING TOT REGISTRATIE... Registratierechten 1. INLEIDING...2 A. OMSCHRIJVING...2 B. DRIE SOORTEN REGISTRATIERECHTEN...2 1 Het algemeen vast recht ( 25)...2 2 Specifieke vaste rechten...2 3 Evenredige rechten...2 2. DE VERPLICHTING

Nadere informatie

SUCCESSIERECHTEN IN FRANKRIJK EN NEDERLAND (2009)

SUCCESSIERECHTEN IN FRANKRIJK EN NEDERLAND (2009) SUCCESSIERECHTEN IN FRANKRIJK EN NEDERLAND (2009) Heering Associates Januari 2009 Heering Associates Jachthavenweg 121 1081 KM Amsterdam Postbus 75265 1070 AG Amsterdam 020-6789 527 www.heeringassociates.eu

Nadere informatie

4. Verschillende schenkings- en successietarieven per gewest... 12

4. Verschillende schenkings- en successietarieven per gewest... 12 Inhoudstafel Deel I - Wat u vooraf moet weten 1. Uw vermogen als samenwonende....................... 3 2. Uw vermogen als gehuwde... 4 2.1. U bent gehuwd zonder huwelijks contract... 4 2.1.1. Het principe...

Nadere informatie

HOOFDSTUK I: DE LEER VAN DE INDELING VAN DE GOEDEREN 00

HOOFDSTUK I: DE LEER VAN DE INDELING VAN DE GOEDEREN 00 VII Inhoudsopgave VOORWOORD 00 INLEIDING 00 HOOFDSTUK I: DE LEER VAN DE INDELING VAN DE GOEDEREN 00 Afdeling 1 Roerende en onroerende goederen 00 1/ Belang van deze indeling 00 2/ Onroerende goederen 00

Nadere informatie

De registratierechten in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest

De registratierechten in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest 1 De registratierechten in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest Deel 6 3.1.8 Korting (abattement) op de heffingsgrondslag in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest A Algemeen Voor aankopen van onroerende

Nadere informatie

Les 1. Inleiding. Les 2. De verzegeling

Les 1. Inleiding. Les 2. De verzegeling Les 1. Inleiding I. Begrippen en terminologie.................................. 3 A. Onverdeeldheid............................................... 3 B. Onverdeeldheid van een boedel (onverdeelde boedel)....................

Nadere informatie

INHOUDSTAFEL VOORWOORD... DANKWOORD... LIJST VAN DE MEEST GEBRUIKTE AFKORTINGEN... INLEIDING...1 I. VOORSTELLING VAN HET ONDERWERP...3 II. METHODE...

INHOUDSTAFEL VOORWOORD... DANKWOORD... LIJST VAN DE MEEST GEBRUIKTE AFKORTINGEN... INLEIDING...1 I. VOORSTELLING VAN HET ONDERWERP...3 II. METHODE... INHOUDSTAFEL VOORWOORD... DANKWOORD... LIJST VAN DE MEEST GEBRUIKTE AFKORTINGEN... ix xi xix INLEIDING...1 I. VOORSTELLING VAN HET ONDERWERP...3 II. METHODE...7 DEEL I. DE ERFOVERGANG VAN AANDELEN AB INTESTATO...9

Nadere informatie

Deel 1 - U bent gehuwd. Wat betekent dit voor uw bezittingen?

Deel 1 - U bent gehuwd. Wat betekent dit voor uw bezittingen? Inhoudstafel Voorwoord 1 Deel 1 - U bent gehuwd Wat betekent dit voor uw bezittingen? 1 U bent gehuwd zonder huwelijks contract 5 11 Wat betekent dit eigenlijk? 5 12 Welke goederen zijn van wie? 5 121

Nadere informatie

Er wordt verwezen naar de Circulaire nr. 4 van 4 mei 2012. Huidige circulaire wijzigt in niets deze eerste circulaire. * * *

Er wordt verwezen naar de Circulaire nr. 4 van 4 mei 2012. Huidige circulaire wijzigt in niets deze eerste circulaire. * * * Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene Administratie van de PATRIMONIUMDOCUMENTATIE Sector registratie Dienst VI - Directies VI/8&9 Dossier nr. EE/L.214 Antimisbruikbepaling Toepassing gevallen fiscaal

Nadere informatie

Heering Associates. Het verschuldigd bedrag aan successierechten in Frankrijk dient als volgt te worden berekend:

Heering Associates. Het verschuldigd bedrag aan successierechten in Frankrijk dient als volgt te worden berekend: FRANS SUCCESSIERECHT De Franse fiscus heft bij iedere overgang "a titre gratuit", zo de schenker of de overledene zijn woonplaats ten tijde van schenking of overlijden buiten Frankrijk had, van de volgende

Nadere informatie

Erfrecht en schenking

Erfrecht en schenking Mr. C. Assers Handleiding tot de beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht Erfrecht en schenking Veertiende druk Bewerkt door: Mr. S. Perrick Advocaat te Amsterdam Voorheen deel 6A en 6B a Wolters

Nadere informatie

I NHOUDSTAFEL VOORWOORD... ERFBELASTING... 1

I NHOUDSTAFEL VOORWOORD... ERFBELASTING... 1 I NHOUDSTAFEL VOORWOORD............................................. ix FBELASTING............................................ 1 Belastingheffing............................................ 1 Algemeen..................................................

Nadere informatie

INHOUDSTAFEL BOEK II. ZAKENRECHT... 1 TITEL I ZAKEN IN HET ALGEMEEN... 3. Inleiding... 3

INHOUDSTAFEL BOEK II. ZAKENRECHT... 1 TITEL I ZAKEN IN HET ALGEMEEN... 3. Inleiding... 3 INHOUDSTAFEL BOEK II. ZAKENRECHT.... 1 TITEL I ZAKEN IN HET ALGEMEEN.... 3 Inleiding.... 3 Hoofdstuk I. Onderscheid der goederen.... 4 Afdeling I. Belangrijkste indelingen.... 4 Afdeling II. Roerende en

Nadere informatie

1. HET ERFRECHT VAN DE LANGSTLEVENDE ECHTGENOOT EN HET WETTELIJK OF CONVENTIONEEL RECHT VAN TERUG- KEER 2

1. HET ERFRECHT VAN DE LANGSTLEVENDE ECHTGENOOT EN HET WETTELIJK OF CONVENTIONEEL RECHT VAN TERUG- KEER 2 HOOFDSTUK 1 DE WISSELWERKING TUSSEN SCHENKINGEN EN UITERSTE WILSBESCHIKKINGEN Annelies Wylleman Hoofddocent Vakgroep Burgerlijk Recht Universiteit Gent Notaris Lise Voet Assistent Vakgroep Burgerlijk Recht

Nadere informatie

Inhoudstafel. De Bibliotheek Handelsrecht Larcier... Voorwoord bij de Reeks Vennootschaps- en Financieel Recht... Ten geleide... enkele cijfers...

Inhoudstafel. De Bibliotheek Handelsrecht Larcier... Voorwoord bij de Reeks Vennootschaps- en Financieel Recht... Ten geleide... enkele cijfers... v De Bibliotheek Handelsrecht Larcier................................. Voorwoord bij de Reeks Vennootschaps- en Financieel Recht............... i iii Ten geleide... enkele cijfers.........................................

Nadere informatie

INHOUD. Woord vooraf... v Over de auteurs... vii Algemene bibliografie... ix ERFRECHT

INHOUD. Woord vooraf... v Over de auteurs... vii Algemene bibliografie... ix ERFRECHT INHOUD Woord vooraf.................................................................... v Over de auteurs................................................................. vii Algemene bibliografie.............................................................

Nadere informatie

Voorwoord bij de tweeëntwintigste druk / 13

Voorwoord bij de tweeëntwintigste druk / 13 Voorwoord bij de tweeëntwintigste druk / 13 Lijst van gebruikte afkortingen / 15 1 1.1 1.2 1.3 1.4 2 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 3 Inleiding / 17 Korte historische schets / 17 Rechtsgronden / 20 Civielrechtelijke

Nadere informatie

Je rechten bij erfenis

Je rechten bij erfenis Je rechten bij erfenis Wie zijn je erfgenamen? De principes Bloedverwanten + echtgenoot + WSW partner + geadopteerden Volgorde? Eerst de ORDEN : de eerste orde sluit alle volgende uit Eerste orde : afstammelingen

Nadere informatie

FAQ Schenkingen en Legaten

FAQ Schenkingen en Legaten FAQ Schenkingen en Legaten SCHENKINGEN EN LEGATEN AAN DOMINIEK SAVIO Waarom kiezen voor Dominiek Savio voor een schenking of (duo)legaat? Dominiek Savio wil voor kinderen, jongeren en volwassenen met een

Nadere informatie

Successieplanning. Jan Van Ermengem Notaris te Meerhout

Successieplanning. Jan Van Ermengem Notaris te Meerhout Successieplanning Jan Van Ermengem Notaris te Meerhout Inhoud 1. Hoe wordt het huwelijksvermogen verdeeld bij overlijden? 2. Hoe wordt de nalatenschap verdeeld? 3. Hoe worden successierechten berekend?

Nadere informatie

Deel 1 - Wat zegt de vernieuwde federale antimisbruikbepaling precies? 1. Hoe is de antimisbruikbepaling geformuleerd?... 5

Deel 1 - Wat zegt de vernieuwde federale antimisbruikbepaling precies? 1. Hoe is de antimisbruikbepaling geformuleerd?... 5 Inhoudstafel Voorwoord... 1 Deel 1 - Wat zegt de vernieuwde federale antimisbruikbepaling precies? 1. Hoe is de antimisbruikbepaling geformuleerd?... 5 1.1. Hoe luidt die antimisbruikbepaling precies?...

Nadere informatie

Goed geven! Dirk Vercoutter van testament.be 20/09/14

Goed geven! Dirk Vercoutter van testament.be 20/09/14 Goed geven! Dirk Vercoutter van testament.be 20/09/14 Testamenten en legaten Een gebaar voor het leven 1 IS ER LEVEN NA DE DOOD? DE DOOD IS EEN DEEL VAN HET LEVEN. MAAR WAT GEBEURT ER MET MIJN BEZIT ALS

Nadere informatie

KRONIEK FAMILIAAL VERMOGENSRECHT Prof. Dr. Johan Du Mongh en Dr. Charlotte Declerck.. 1

KRONIEK FAMILIAAL VERMOGENSRECHT Prof. Dr. Johan Du Mongh en Dr. Charlotte Declerck.. 1 INHOUD VOORWOORD.................................................... v DEEL I. KRONIEK FAMILIAAL VERMOGENSRECHT Prof. Dr. Johan Du Mongh en Dr. Charlotte Declerck.. 1 Hfdst. I. Primair huwelijksvermogensstelsel

Nadere informatie

Structuur van het volume Schenking

Structuur van het volume Schenking Voorwoord Inbedding Dit boek is het tweede volume van het Handboek Estate Planning, Algemeen Deel. In de voorgaande pagina s kon u nadere uitleg en toelichting vinden bij het globale concept van dit handboek.

Nadere informatie

Vormingplus heet u welkom

Vormingplus heet u welkom Vormingplus heet u welkom Geen testament? de wet regelt alles Wel een testament? u kiest zelf wat er met uw bezit gebeurt soms beperkt familie en vrienden goed doel komen eerst aan bod: kinderen en kleinkinderen

Nadere informatie

ERFRECHT EN SCHENKING

ERFRECHT EN SCHENKING MR. C. ASSER'S HANDLEIDING TOT DE BEOEFENING VAN HET NEDERLANDS BURGERLIJK RECHT ERFRECHT EN SCHENKING BEWERKT DOOR MR. S. PERRICK ADVOCAAT EN NOTARIS TE AMSTERDAM DERTIENDE DRUK KLUWER - DEVENTER - 2002

Nadere informatie

Model A.1. Verzoekschrift bij toepassing van artikel 213 BW (onderhoudsgeld tussen echtgenoten) de artikelen 1034bis e.v. en 1320 e.v. Ger.W.

Model A.1. Verzoekschrift bij toepassing van artikel 213 BW (onderhoudsgeld tussen echtgenoten) de artikelen 1034bis e.v. en 1320 e.v. Ger.W. INHOUDSTAFEL A. FEITELIJKE SCHEIDING VO O R ECHTSCHEIDING 1 Model A.1. Verzoekschrift bij toepassing van artikel 213 BW (onderhoudsgeld tussen echtgenoten) de artikelen 1034bis e.v. en 1320 e.v. Ger.W.

Nadere informatie

Boek I. Personen... 1 Titel I. Genot en verlies van de burgerlijke rechten... 1 Hoofdstuk I. Genot van de burgerlijke

Boek I. Personen... 1 Titel I. Genot en verlies van de burgerlijke rechten... 1 Hoofdstuk I. Genot van de burgerlijke Burgerlijk wetboek van 21 maart 1804.......................... 1 Inleidende titel. Bekendmaking, gevolgen en toepassing van de wetten in het algemeen.......................... 1 Boek I. Personen...............

Nadere informatie

Enkele belangrijke begrippen en afkortingen

Enkele belangrijke begrippen en afkortingen 35 Enkele belangrijke begrippen en afkortingen De volgende lijst geeft een beknopte omschrijving 3 van enkele juridische termen die in dit boek aan bod komen, en dient enkel om die begrippen beter te kunnen

Nadere informatie

DE SUCCESSIE- EN SCHENKINGSRECHTEN: OFFICIËLE TARIEVEN

DE SUCCESSIE- EN SCHENKINGSRECHTEN: OFFICIËLE TARIEVEN DE SUCCESSIE- EN SCHENKINGSRECHTEN: OFFICIËLE TRIEVEN De successie- en schenkingsrechten verschillen per gewest.. DE SUCCESSIERECHTEN EN DE SCHENKINGSRECHTEN IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST 1. SUCCESSIERECHTEN

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Jura Onderwerp Erfbelasting in Vlaamse Codex Fiscaliteit (VCF 2015) Datum 3 februari 2015 Copyright and disclaimer De inhoud van dit document kan onderworpen zijn aan rechten van intellectuele

Nadere informatie

Is familiale vermogens- en successieplanning voortaan een fiscaal misbruik? Verduidelijking door de fiscus

Is familiale vermogens- en successieplanning voortaan een fiscaal misbruik? Verduidelijking door de fiscus Is familiale vermogens- en successieplanning voortaan een fiscaal misbruik? Verduidelijking door de fiscus Op 1 juni 2012 is de nieuwe algemene anti-misbruikbepaling op het gebied van registratie- en successierechten

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 - Estate planning of nalatenschapsplanning. Hoofdstuk 3 - Een verblijvingsbeding tussen samenwoners

Hoofdstuk 1 - Estate planning of nalatenschapsplanning. Hoofdstuk 3 - Een verblijvingsbeding tussen samenwoners Inhoudsopgave Voorwoord... 1 Introductie... 2 Hoofdstuk 1 - Estate planning of nalatenschapsplanning 1. Wat is het?... 5 2. Hoe doet u het correct?... 5 3. Wat zijn de voordelen?... 7 4. Wat zijn de nadelen?...

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Vlaamse regering Onderwerp Decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2012. Hoofdstuk 17. Overdracht van familiale ondernemingen en vennootschappen. Tekst aangenomen door de

Nadere informatie

Is er leven na de dood?

Is er leven na de dood? Is er leven na de dood? DE DOOD IS EEN DEEL VAN HET LEVEN. MAAR WAT GEBEURT ER MET MIJN BEZIT ALS IK NU PLOTS ZOU OVERLIJDEN? WAT HEB IK EN AAN WIE WIL IK WAT GEVEN? OF LAAT IK ALLES AAN DE STAAT? IS ER

Nadere informatie

HANDBOEK FISCALE PROCEDURE BTW

HANDBOEK FISCALE PROCEDURE BTW HANDBOEK FISCALE PROCEDURE BTW Fiscale Handboeken HANDBOEK FISCALE PROCEDURE BTW 2013 Prof. Dr. Luk Vandenberghe (Universiteit Antwerpen) Antwerpen Cambridge Handboek fiscale procedure btw Luk Vandenberghe

Nadere informatie

De onroerende schenking algemene vereisten

De onroerende schenking algemene vereisten Inhoudstafel Inleiding 1 Deel I De onroerende schenking algemene vereisten 1 Schenking grondvereisten 2 11 Toestemming van zowel schenker als begiftigde 2 111 Schenken aan een minderjarige? 2 112 Schenkingen

Nadere informatie

Inleidende titel. Bekendmaking, gevolgen en toepassing van de wetten in het algemeen.

Inleidende titel. Bekendmaking, gevolgen en toepassing van de wetten in het algemeen. Burgerlijk wetboek van 21 maart 1804 1 Inleidende titel. Bekendmaking, gevolgen en toepassing van de wetten in het algemeen........................... 1 Boek I. Personen............... 1 Titel I. Genot

Nadere informatie

INHOUDSTAFEL WOORD VOORAF... CONTRACTEN ONDER VOORWAARDE ALAIN VERBEKE & IRIS VERVOORT... 1

INHOUDSTAFEL WOORD VOORAF... CONTRACTEN ONDER VOORWAARDE ALAIN VERBEKE & IRIS VERVOORT... 1 voorwerk.fm Page vii Monday, October 11, 2004 3:26 PM INHOUDSTAFEL WOORD VOORAF....................................... v CONTRACTEN ONDER VOORWAARDE ALAIN VERBEKE & IRIS VERVOORT.........................

Nadere informatie

Seminarie Estate Planning

Seminarie Estate Planning Seminarie Estate Planning Uw Vermogen, mooi gestructureerd Wat is Estate Planning? Vermogensbeheer in de ruime zin van het woord > beleggingsadvies (banken), >pure successieplanning (louter fiscaal), Planning

Nadere informatie

ONTWERP VAN DECREET. houdende vrijstelling van successierechten ten voordele van de langstlevende partner voor de nettowaarde van de gezinswoning

ONTWERP VAN DECREET. houdende vrijstelling van successierechten ten voordele van de langstlevende partner voor de nettowaarde van de gezinswoning Stuk 865 (2005-2006) Nr. 1 Zitting 2005-2006 31 mei 2006 ONTWERP VAN DECREET houdende vrijstelling van successierechten ten voordele van de langstlevende partner voor de nettowaarde van de gezinswoning

Nadere informatie

HET ENE VRUCHTGEBRUIK IS HET ANDERE NIET.

HET ENE VRUCHTGEBRUIK IS HET ANDERE NIET. HET ENE VRUCHTGEBRUIK IS HET ANDERE NIET. R. KUMPEN Wanneer in erfrechtelijke dossiers het woord vruchtgebruik (VG) opduikt ontstaat vaak de grootste verwarring, vandaar deze nota voor enige toelichting.

Nadere informatie

INHOUD. VOORWOORD... v. KRONIEK FAMILIAAL VERMOGENSRECHT Prof. Dr. Johan Du Mongh Primair huwelijksvermogensstelsel Veerle Allaerts...

INHOUD. VOORWOORD... v. KRONIEK FAMILIAAL VERMOGENSRECHT Prof. Dr. Johan Du Mongh Primair huwelijksvermogensstelsel Veerle Allaerts... INHOUD VOORWOORD.................................................... v DEEL I. KRONIEK FAMILIAAL VERMOGENSRECHT Prof. Dr. Johan Du Mongh.............................. 1 Hfdst. I. Primair huwelijksvermogensstelsel

Nadere informatie

1.1. De Code Napoléon aan vernieuwing toe... 1 1.2. Een grondige hervorming, in drie fasen... 1

1.1. De Code Napoléon aan vernieuwing toe... 1 1.2. Een grondige hervorming, in drie fasen... 1 Inhoudstafel Inleiding 1. Meer flexibiliteit voor u als erflater... 1 1.1. De Code Napoléon aan vernieuwing toe... 1 1.2. Een grondige hervorming, in drie fasen... 1 2. Meer maatwerk mogelijk... 1 Deel

Nadere informatie

Het Vlaams Decreet van 19 december 2003 in werking sinds 1 januari 2004 wijzigt het schenkingsrecht in Vlaanderen.

Het Vlaams Decreet van 19 december 2003 in werking sinds 1 januari 2004 wijzigt het schenkingsrecht in Vlaanderen. DE NIEUWE VLAAMSE SCHENKINGSRECHTEN Wettelijk kader Het Vlaams Decreet van 19 december 2003 in werking sinds 1 januari 2004 wijzigt het schenkingsrecht in Vlaanderen. Tariefherschikking : art 131 W.Reg

Nadere informatie

MAAK IK EEN TESTAMENT? Erven en onterven. Prof. Walter Pintens

MAAK IK EEN TESTAMENT? Erven en onterven. Prof. Walter Pintens MAAK IK EEN TESTAMENT? Erven en onterven Prof. Walter Pintens 1 Wettelijk stelsel 3 vermogens Eigen vermogen Man - Goederen verkregen vóór het huwelijk; - Goederen verkregen tijdens het huwelijk om niet:

Nadere informatie

Titel VII. (...) Afstamming... 26

Titel VII. (...) Afstamming... 26 Burgerlijk wetboek van 21 maart 1804....................... 1 Inleidende titel. Bekendmaking, gevolgen en toepassing van de wetten in het algemeen.. 1 Boek I. Personen............... 1 Titel I. Genot en

Nadere informatie

Successierechten. Maandelijkse nieuwsbrief verschijnt niet in juli

Successierechten. Maandelijkse nieuwsbrief verschijnt niet in juli Successierechten Nr. 8 1 september 2016 Maandelijkse nieuwsbrief verschijnt niet in juli Afgiftekantoor Brussel X P 2A9331 Inhoud p. Rechtspraak Schuld uit keuzebeding onder last bij het tweede overlijden

Nadere informatie

Successieplanning met verzekeringsproducten in nieuw samengestelde gezinnen

Successieplanning met verzekeringsproducten in nieuw samengestelde gezinnen Successieplanning met verzekeringsproducten in nieuw samengestelde gezinnen Samenlevingsvormen huwelijk wettelijke samenwoning feitelijke samenwoning Doelstellingen bescherming langstlevende echtgenoot

Nadere informatie

De Private Stichting als modern alternatief voor successieplanning van ouders met een zorgenkind

De Private Stichting als modern alternatief voor successieplanning van ouders met een zorgenkind De Private Stichting als modern alternatief voor successieplanning van ouders met een zorgenkind Annick Buggenhout Adviseur Estate Planning 18/10/2014 1 Agenda Uitgangspunt (praktijkvoorbeeld) Geen planning:

Nadere informatie

Inhoud. Voorwoord... Zaakregister... Tabel van de geciteerde beslissingen... HOOFDSTUK I ALGEMENE BEGRIPPEN A FDELING I A FDELING II

Inhoud. Voorwoord... Zaakregister... Tabel van de geciteerde beslissingen... HOOFDSTUK I ALGEMENE BEGRIPPEN A FDELING I A FDELING II iii Inhoud Voorwoord........................................................... Zaakregister.......................................................... Tabel van de geciteerde beslissingen.....................................

Nadere informatie

berekening en tarieven

berekening en tarieven Page 1 of 6 Leven - Schenken en Erven Schenkingsrechten in Vlaanderen: tarieven Net zoals bij successies worden de heffingen op schenkingen, de belastbare basis en de eventuele vrijstellingen door elk

Nadere informatie

Inhoudsopgave BELASTING OVER DE TOEGEVOEGDE WAARDE. BTW-Wetboek. Uitvoeringsbesluiten. Inhoudsopgave

Inhoudsopgave BELASTING OVER DE TOEGEVOEGDE WAARDE. BTW-Wetboek. Uitvoeringsbesluiten. Inhoudsopgave Inhoudsopgave BELASTING OVER DE TOEGEVOEGDE WAARDE BTW-Wetboek Wet 3 juli 1969 tot invoering van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde, zoals gewijzigd bij wet 28 december 1992 (B.S.,

Nadere informatie

Mr H.M.L. Simons, notaris Notariskantoor Kunderlinde Voerendaal

Mr H.M.L. Simons, notaris Notariskantoor Kunderlinde Voerendaal Erfrecht Mr H.M.L. Simons, notaris Notariskantoor Kunderlinde Voerendaal Erfrecht Algemeen Wettelijke verdeling Legitieme portie Samenwoners 2-Trapsmaking Zuivere aanvaarding, beneficiaire aanvaarding,

Nadere informatie

Schenkings- en successierecht

Schenkings- en successierecht Page 1 of 5 Netwerk Notarissen Centrale Organisatie Lt. Gen. Van Heutszlaan 8 3743 JN Baarn T: (035) 577 27 07 F: (035) 695 28 95 E: info@nnco.nl Schenkings- en successierecht Inhoudsopgave: Schenkingsrecht

Nadere informatie

Koninklijke Besluiten Belasting over de Toegevoegde Waarde

Koninklijke Besluiten Belasting over de Toegevoegde Waarde BTW-Wetboek Wetboek waarde................ 5 Hoofdstuk I. Invoering van de belasting. 5 Hoofdstuk II. Belastingplicht......... 6 Hoofdstuk III. Werkingssfeer.......... 8 Afdeling I. Levering van goederen..........

Nadere informatie