BOEK I: RECHTEN VAN SUCCESSIE EN VAN OVERGANG BIJ OVERLIJDEN... 3 Twee rechten... 3 Geschiedenis... 3 Band met het registratierecht...

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BOEK I: RECHTEN VAN SUCCESSIE EN VAN OVERGANG BIJ OVERLIJDEN... 3 Twee rechten... 3 Geschiedenis... 3 Band met het registratierecht..."

Transcriptie

1 Voorwoord v Fiscaal recht v Zoektocht naar de betekenis v Terug naar de bron vi Deel I Artikelsgewijze commentaar bij het wetboek successierechten BOEK I: RECHTEN VAN SUCCESSIE EN VAN OVERGANG BIJ OVERLIJDEN Twee rechten Geschiedenis Band met het registratierecht HOOFDSTUK I: VESTIGING VAN DE RECHTEN Afdeling I: Erfopvolging bij versterf en testamentaire erfopvolging.. 8 Artikel De woonplaats Buitenlandse kaderleden De woonplaats binnen België Artikel Op de erfgoederen De successie van mevrouw Green de Saint-Marsault De verdeling de zaak Jaqueminot Inbreng en inkorting van schenkingen De dading xiii

2 Inleiding tot de Successierechten Latere gebeurtenissen Wettelijke vs conventionele terugkeer Verwerping Verduistering (recel) Inkorting van een legaat Last om te verkopen Vergoeding testamentuitvoerder Contractuele erfstelling Sterfhuisclausule Tontine of beding van aanwas De tontine van Jean Charles Stockhove Gelijke kansen Cassatiearrest gebroeders De Kimpe Afdeling II: Overdrachten en beschikkingen gelijkgesteld met overgangen uit oorzaak van dood Artikel Afwezigheid Artikel Schuld alleen erkend bij testament De voorwaardelijke schenking Artikel Sterfhuisclausule Verrekenbeding Gevolgen Toebedeling onder last Samenvattend Artikel Artikel Ratio legis Bewijs door de fiscus te leveren bewijs van hand- of bankgift.. 68 Geregistreerde schenking Begiftigde onduidelijk Onroerend goed Schenking van vruchtgebruik Schenking van blote eigendom Schenking met voorbehoud van vruchtgebruik Natuurlijke verbintenis Gebruikelijke geschenken Geen restbepaling of 7 jaar? Inkorting van schenkingen Samenvattend xiv

3 Uitgebreide Inhoudstafel Artikel Trusts De zaak Laurina Schrijver Terugvallende rente bij gezamenlijke verkoop de zaak Briand.. 94 Rente of verzekering Tak Wederkerigheid Verzekeringsgift Niet voor zelfstandigen Niet voor samenwonenden Zelfmoord Aftrek inkomstenbelasting Samenvattend Artikel Artikel 9 en volgende: de vruchtgebruik - blote eigendom - ficties. 108 Bedekte bevoordeling Ratio legis Gebouwen: Superficies solo cedit Latere handelingen Recht van overgang bij overlijden buitenlands onroerend goed. 114 Artikel 9, de gezamenlijke verkrijging Geld - effecten Tegenbewijs - voorafgaande schenking Artikel De zaak Jacobs in Van aftrek naar herwaardering Vaststelling van de gelijkwaardigheid (of niet) Belastbaar legaat Geen verrekening van het verdelingsrecht Artikel Rechtspraak Drie stappen Vierde stap: het registratierecht Ook buitenlands registratierecht? Artikel Artikel Artikel Valkuilen voor de belastingplichtige De groepsfoto: de lege lata De lege lata: de film De lege ferenda xv

4 Inleiding tot de Successierechten HOOFDSTUK II: BELASTBAAR ACTIEF Afdeling I: Successierecht Artikel Verkrijging krachtens erfrecht De helft van het gemeenschappelijk vermogen Inbreng en inkorting Artikel Ratio legis Planning Scheiding van goederen Personenvennootschap Artikel Vroeger was er geen verrekening Nu is er wel verrekening, sinds Buitenlands erfrecht Kwalificatie onroerend goed Voor roerende goederen Wisselkoers Maar als er schulden zijn is de verrekening niet volledig of teveel De zaak Jeannine de Prelle Is dat wel zo? Verschillende devolutie Praktisch De film De lege ferenda: wie past zich aan? Zwitserland op voorwaarde dat dit ook in de woonstaat geldt Afdeling II: Recht van overgang bij overlijden Artikel Internationaal Zonder aftrek van lasten? Regionalisering: welk gewest? Vroeger Onroerend goed HOOFDSTUK III: WAARDERING VAN HET BELASTBAAR ACTIEF Afdeling I: Algemene regelen Artikel Verkoopwaarde - kosten Cliënteel xvi

5 Uitgebreide Inhoudstafel Onroerend goed Onverdeeld aandeel Renteverlies Voor- of nadelige huur Hypotheek voor de schuld van een derde Verkoopbelofte Call-optie Aandelen De nalatenschap van Isabelle de Nassau-Cocroy Forfaitaire schatting vroeger: de zaak Lahaye De zaak Brauwer Artikel Aanvraag door wie en wanneer? Enkel voor in België gelegen goederen? Bij aangetekende brief Opportuniteit Bindend? Op hun kosten Samenvattend Afdeling II: Bijzondere regelen Artikel Indien de verkoopwaarde niet blijkt uit akten en bescheiden Akten of stukken Zaïre Discriminatie Nominale waarde Afwaardering Interesten Vordering op een van de erfgenamen Waardering in het vermogen van de erflater Belgische aandelen Een uitschuiver de zaak Carlier en de plaats van de komma Afwaardering mogelijk? Terugvallend vruchtgebruik Artikel Rechten van gebruik en bewoning: beperkt vruchtgebruik? Persoonlijk recht ook Artikel Artikel Qui nominor Leo Artikel Nieuwe feiten - Tijdstip van waardering xvii

6 Inleiding tot de Successierechten Het arrest Pecquereau en de niet-retroactiviteit van de opschortende voorwaarde Artikel HOOFDSTUK IV: Aannemelijk passief Artikel Hypothecaire schuld arrest Trivière Niet-concurrentiebeding Uitvoeringsereloon Regel van het netto-overschot Lijfrente Begrafeniskosten Arrest Rousseau Artikel Verdiscontering van renteloze schulden Artikel Huishoudelijke schulden De fiscus als derde? Terugbetaling Motivering van verwerping Artikel Artikel Artikel Artikel Aangegane schulden Schuldigerkenning arrest Marquis de Plas De zaak Baijings Artikel HOOFDSTUK V: AANGIFTE VAN NALATENSCHAP Afdeling I: Verplichting tot aangifte Artikel Burgerrechtelijke gevolgen De successie van Pater Verstraete Vrijwillige vermeldingen Artikel Artikel Stichtingen van openbaar nut Aangifte pro memorie De successie van Sophie Dubrulle Het bezit geeft de doorslag Het wetboek aangifte Elk ander voorval Ontbindende voorwaarde Aandelen xviii

7 Uitgebreide Inhoudstafel Kosten van het proces Samenvattend Definitie Voorbeelden Conversie van vruchtgebruik Geen wijziging van de devolutie Nieuwe interpretatie van een testament Nieuw recht? Aanwas het Hof van Den Haag De zaak Villegia: aanwas is geen afwas Terugvalling Het eigenlijke fideicommis Den Haag zag het anders Substitutio Dubbele oorzaak Samenvattend Fideicommis de residuo of legaat de eo quod supererit Een fideicommis de residuo van Vruchtgebruik met interingsbevoegdheid Afdeling II: Personen verplicht tot aangifte - Bevoegd kantoor Artikel De successie Albert Goeman Bevoegd kantoor Taalwetgeving Aangifterecht? De successie van Ferdinand Scribe Artikel Afdeling III: Aangiftetermijn Artikel Artikel Verbetering na de termijn? Quia nominor Leo Administratieve toegevingen Afdeling IV: Vorm en inhoud Artikel Geen negatieve verklaring vereist Vruchtgebruik Fideicommis de residuo Artikel Artikel xix

8 Inleiding tot de Successierechten Artikel Burgerrechtelijke gevolgen van de aangifte Artikel Afdeling V: Niet-inlevering van aangifte Artikel De steengroeve van de heer Lestienne HOOFDSTUK VI: TARIEF DER RECHTEN Regionalisering Afdeling I: Algemeen tarief Artikel Progressief tarief, maar splitting roerend - onroerend Vrijstelling voor de gezinswoning Definitie van de gezinswoning Rusthuis Toerekening van niet-specifiek passief Schulden voor de gezinswoning Saldo van de schulden Definitie van samenwonenden Minderjarige broers en zusters Overmacht Privacy Artikel 48/ Afdeling II: Bijzondere regelen Artikel Artikel Stiefouders en stiefkinderen Kinderen van samenwonenden en omgekeerd Echtscheiding Teutberga en de scheiding van tafel en bed Ex-samenwonenden Zorgouders en zorgkinderen Kleinkinderen Samenvatting Artikel Artikel 52/ Artikel 52/ Volle adoptie Gewone adoptie Adoptio en adrogatio Definitie van een wees Artikel xx

9 Uitgebreide Inhoudstafel Vrijwillige afgifte Aanwas en terugvalling HOOFDSTUK VII: VRIJSTELLINGEN EN VERMINDERINGEN Afdeling I: Vrijstellingen Artikel Abattement voor gehandicapten Artikel Clericus clericum non decimat EER Artikel 55bis Artikel 55ter Artikel 55quater Afdeling II: Verminderingen Artikel Artikel Complicaties Buitenlands onroerend goed Aftrek van de eerste successierechten: is dat wel zo? Federalisering buitenlands successierecht? Aangifte De lege ferenda - proportionaliteit Artikel Vermelding in de aangifte Artikel Intercommunales Openbare instellingen de kerkfabriek van Lovendegem Stichtingen Stichtingen van openbaar nut Artikel Afdeling III: Bijzondere bepalingen voor het verkrijgen van ondernemingen en vennoot schappen Artikel 60/1 (ex 60bis) Volle eigendom, Blote eigendom, Vruchtgebruik Bewoning Zetel van werkelijke leiding Participatievoorwaarde Activiteitsvoorwaarde Directe dochtervennootschap Zetel in de EER De mathematische criteria Aandelen xxi

10 Inleiding tot de Successierechten Certificering Burgerlijke maatschap Samenwonende Familie Nettowaarde Nettowaarde bij holdings Aanvraag in de aangifte en attest Behoud voor familiale ondernemingen Behoud voor familiale vennootschappen Kapitaalbehoud HOOFDSTUK VIII: VEREVENING VAN DE RECHTEN Afdeling I: Algemene regelen Artikel Artikel Artikel Artikel Burgerrechtelijk: last vs. legaat Beschikking over goederen van de legataris Een toepassing door de wetgever zelf: 1052 B.W Fiscaal Last om andermans successierechten te betalen Duolegaat Een percentage netto aan de VZW De helft van het voordeel aan de VZW rechte lijn Helft van het voordeel aan de VZW zijlijn y % van het voordeel Opgelet Artikel Frimairewet: brutoheffing Artikel Terugvallend vruchtgebruik Artikel 66bis Ingebrachte schenkingen Schenkingen zonder progressievoorbehoud Buitenlands onroerend goed Afdeling II: Bijzondere regelen Artikel Oorsprong Burgerlijk recht Aangifte xxii

11 Uitgebreide Inhoudstafel Artikel Ook in het recht van overgang bij overlijden Vermoeden van fraude Zuivere verwerping La Marquise de Wavrin Verwerping als legataris, behoud van de reserve: de successie van Comte Henri de Gallard de Brassac Aanvaarding is geen verwerping Verwerping of berusting Samenvattend Berekening per persoon of samen? Toch fiscaal voordeel door de verwerping Grondwettig Artikel HOOFDSTUK IX: BETALING DER RECHTEN EN BOETEN Betaling impliceert geen aanvaarding van de nalatenschap Afdeling I: Verplichting Artikel Ieder betaalt zijn rechten Ratio legis Algemeen vruchtgebruik Toepassing op de fictieve legaten - Onredelijk en in zekere mate ongrondwettig Berekening Testamentaire bepalingen Aangifte van nieuwe feiten Anomale nalatenschap Artikel Artikel Artikel Artikel Curator van de onbeheerde nalatenschap De successie Verhulst Redelijk? Afdeling II: Bijdrage Artikel Regresvordering in artikel Verdeling Boeten Kosten van de aangifte xxiii

12 Inleiding tot de Successierechten Artikel Negatieve netto-lijfrente? Uitstel maar geen afstel Behoeftigheid vereist Afdeling III: Termijn van betaling Artikel Artikel fideicommis de residuo Artikel Niet in het recht van overgang bij overlijden? Wettelijke interest Buitenlands onroerend goed Afstand van vruchtgebruik Aangifteplicht Meldingsplicht in het dwangbevel rechten van de burger Vroegere regeling - De lege ferenda Aftrek in de inkomstenbelasting Waarborg Lijfrente, vruchtgebruik, blote eigendom Artikel Afdeling IV: Moratoire interest Artikel Artikel Afdeling V: Wijzen van betaling Artikel 83/ Artikel 83/ Artikel 83/ Artikel 83/ HOOFDSTUK X: WAARBORGEN VAN DE STAAT Afdeling I: Zakelijke zekerheden Artikel Artikel Nagelaten roerende goederen Boeten niet Oorsprong Derden te goeder trouw Grondwettig Artikel De occulte hypotheek voor de successierechten Alle rechten zijn gewaarborgd xxiv

13 Uitgebreide Inhoudstafel Als het kalf verdronken is Artikel Artikel Artikel Artikel Artikel Artikel Artikel Afdeling II: Buiten de Europese Economische Ruimte wonende erfgenaam Artikel Oorsprong Europees recht Borgstelling Roerende nalatenschap de successie van Dominique Wouters. 605 Fiscale woonplaats Sanctie Artikel Niet voor erflaters-niet-rijksinwoners (recht van overgang bij overlijden Niet voor begrafeniskosten HOOFDSTUK XI: AAN DERDEN OPGELEGDE VERPLICHTINGEN TEN EINDE DE JUISTE HEFFING DER INGEVOLGE HET OVERLIJDEN VAN RIJKSINWONERS VERSCHULDIGDE SUCCESSIERECHTEN TE VERZEKEREN Niet in het recht van overgang bij overlijden geen informatieuitwisseling Buitenland Vruchtgebruik Maatschap Gemachtigde ambtenaar Sancties Artikel Alle rechtspersonen Overdracht van effecten op naam Overdracht van inschrijvingen Rekening-courant, scheidingsaandeel, dividend, tantièmes Oorsprong Echtgenoot Artikel Open bewaargeving Zaakwaarnemers Houders of schuldenaars xxv

14 Inleiding tot de Successierechten Effecten, sommen of waarden Derdenbeding Oorsprong Artikel Informatieplicht bij kofferopeningen gesloten bewaargeving Beroepsgeheim Niet-Rijksinwoners Artikel Artikel Vraag om inlichtingen Buitenland Derden Ambtenaar Oorsprong nauwkeurig bepalen Kosten Artikel Algemeen legataris buiten de EER Omslag met een testament Gezamenlijke huur van een brandkast Artikel 102/ Artikel 102/ Wat is een brandkast? Buitenlandse rechtspersoon Artikel 102/ Artikel 103/ Artikel 103/ Artikel HOOFDSTUK XII: BEWIJSMIDDELEN Afdeling I: Bewijsmiddelen van gemeen recht Artikel Proces-verbaal Geen verzegeling De eed Artikel Tegenbrieven in het burgerlijk recht Tegenbrief definitie De fiscus als derde Rechtshandelingen zonder vaste datum De nieuwe antimisbruikmaatregel staatssecretaris Crombez Halifax en de antimisbruikmaatregel in BTW De nieuwe antimisbruikmaatregel in de programmawet van 29 maart xxvi

15 Uitgebreide Inhoudstafel De memorie van toelichting De mondelinge vragen van mei De circulaire van juli Een redelijke interpretatie Specifiek vs. Algemeen Europese inspiratie De lege ferenda Afdeling II: Bijzondere bewijsmiddelen Artikel Artikel Oorsprong van de bepaling - Art 12 van de frimairewet Monsieur Baillot en zijn grond in Haironville De wet van 1851: ook in successierechten De wet van 1919: ook roerende goederen Het wetboek en de termijn van 3 jaar Beoordelingsmacht van de rechter de successie van Caroline C Akten van eigendom Dividenden Akten uitgaande van derden en de afwezigheid van de komma in artikel Tegenbewijs Ook voor roerend goed Als het kalf verdronken is Artikel Sanctie Artikel Afdeling III: Controle-schatting Definitief karakter van de schatting Oorsprong Artikel Electa una via Sanctie Artikel Artikel Artikel Artikel Artikel Artikel Afwezigheid van een voorverslag Artikel Artikel Compensatie xxvii

16 Inleiding tot de Successierechten Artikel Artikel Artikel HOOFDSTUK XIII: STRAFBEPALINGEN Afdeling I: Fiscale boeten Artikel 123/ Artikel 123/ Artikel Artikel Artikel Artikel Artikel Artikel Artikel Artikel Artikel Schema met controleschatting, boeten, verjaring Afdeling II: Correctionele straffen Artikel Artikel 133bis Artikel 133ter Artikel 133quater Artikel 133quinquies Artikel 133sexies Artikel 133septies Artikel 133octies Artikel 133nonies Artikel 133decies De lege ferenda HOOFDSTUK XIV: TERUGGAVE VAN DE RECHTEN Artikel Ook cassatie past de regel toe Oorsprong: le fisc ne rend rien Het wetboek Verworpen schulden Boeten en interesten Aangifte vereist Artikel Artikel De aanrekening van betaalde successierechten xxviii

17 Uitgebreide Inhoudstafel Oorsprong Geen verjaring non bis in idem HOOFDSTUK XV: VERJARING Onderscheidingen Burgerlijk recht als suppletief recht Betaling van verjaarde schuld Oorsprong Artikel Aangifte pro memorie Artikel Beginselen behoorlijk bestuur Artikel Artikel 140/ Artikel 140/ Evolutie HOOFDSTUK XVI: VERVOLGINGEN EN GEDINGEN Artikel Bijlage 1 aan het Koninklijk Besluit van 15 maart 1993 tot wijziging van het Koninklijk Besluit van 31 maart 1936 houdende algemeen reglement van de successierechten Artikel 141bis Artikel 142/ Artikel 142/ Artikel 142/ Artikel 142/ Prejudiciële vragen Europese Hof voor de rechten van de mens HOOFDSTUK XVII: DOOR DE ONTVANGERS TE VERSTREKKEN INLICHTINGEN Artikel Artikel Artikel Artikel Artikel 146bis Aangifte van nalatenschap Bijvoeglijke aangifte van nalatenschap Slotbeschouwingen Twee houdingen tegenover belastingen xxix

18 Inleiding tot de Successierechten Twee houdingen tegenover successierechten Herevaluatie Criterium voor de heffing: de woonplaats van de overledene Belasting op grond van de ligging Tarieven Ficties Vrijstellingen Procedure Strafbepalingen Conclusie Geschiedenis Deel II Internationaal Represailles HOOFDSTUK I: DE VERDRAGEN TOT AFSCHAFFING VAN HET DROIT D AUBAINE Le Duc D Ossuna en het Spaanse verdrag HOOFDSTUK II: HET VERDRAG VAN RIJSEL TOT UITWISSELING VAN INLICHTINGEN MET FRANKRIJK HOOFDSTUK III: HET MODELVERDRAG VAN GENÈVE HOOFDSTUK IV: HET VERDRAG MET FRANKRIJK INZAKE SUCCESSIERECHTEN VAN Verenigde staten Zweden Frankrijk HOOFDSTUK V: HET OESO-MODELVERDRAG INZAKE SUCCESSIERECHTEN Trusts Oorsprong Zonder verdrag Met verdrag België HOOFDSTUK VI: EUROPESE RECHTSPRAAK INZAKE SUCCESSIERECHTEN I. Barbier, C-364/01: economische eigendom II. Van Hilten, C-513/03: de Nederlandse tienjaarsperiode xxx

19 Uitgebreide Inhoudstafel III. Geurts-Vogten, C-464/05: de Vlaamse tewerkstellingsvoorwaarde IV. Jäger - C-256/06: lagere waardering voor land- en bosbouwgronden V. Eckelkamp: C-11/07: aftrek van hypothecaire lasten in het recht van overgang bij overlijden VI. Arens-Sikken, C-43/07: de Nederlandse OBV VII. Zaak Mattner: 510/08: geen lagere vrijstelling voor niet-rijksinwoners in het schenkingsrecht VIII. Block C- 67/08: verrekening van buitenlandse belasting hoeft niet IX. Missionswerk Werner Heukelbach C 25/10: buitenlandse charity X. Halley: C-132/10: Verschillende verjaringstermijn voor XI. Belgische of buitenlandse vennootschappen Scheunemann: C-31/11: Belastingvoordeel voor deelnemingen van buitenlandse vennootschappen geweigerd 947 Conclusie Samenvatting van de samenvatting HOOFDSTUK VII: DE AANBEVELING VAN DE EUROPESE COMMISSIE TOT VOORKOMING VAN DUBBELE BELASTING. 956 Artikel Strijdigheden met het Belgische recht HOOFDSTUK VIII: AANBEVELING VAN DE COMMISSIE VAN 6 DECEMBER 2012 OVER AGRESSIEVE FISCALE PLANNING (2012/772/EU) Algemeen besluit Cassatiearresten Trefwoordenregister xxxi

ERFENISSEN EN SCHENKINGEN

ERFENISSEN EN SCHENKINGEN 4 ERFENISSEN EN SCHENKINGEN 4 ERFENISSEN EN SCHENKINGEN 166 4.1 ALGEMENE BEGRIPPEN 169 - openvallen van een erfenis, aangifte, verdeling erfenis - gelijktijdig overlijden (van commorientes) 4.2 WETTELIJK

Nadere informatie

INHOUD DEEL 1. OVERZICHT VAN DE WERKZAAMHEDEN 2013 1

INHOUD DEEL 1. OVERZICHT VAN DE WERKZAAMHEDEN 2013 1 iii Samenstelling Woord vooraf i DEEL 1. OVERZICHT VAN DE WERKZAAMHEDEN 2013 1 DEEL 2. ADVIEZEN 21 1. ADVIEZEN M.B.T. DE BEVOEGDHEID VAN DE CBN 22 1.1. ADVIESBEVOEGDHEID 22 advies 14/1 Adviesbevoegdheid

Nadere informatie

VOORWOORD DEEL I. HANDELS- EN ECONOMISCH RECHT. Wetboek van Koophandel. Distributiecontracten. Mededingingsrecht

VOORWOORD DEEL I. HANDELS- EN ECONOMISCH RECHT. Wetboek van Koophandel. Distributiecontracten. Mededingingsrecht VOORWOORD DEEL I. HANDELS- EN ECONOMISCH RECHT Wetboek van Koophandel Wetboek van Koophandel (Uittreksel).... 3 Boek I. Koophandel in het algemeen.............. 3 Wet houdende Titels I tot IV van het Wetboek

Nadere informatie

Happy Life SCHENKEN EN ERVEN

Happy Life SCHENKEN EN ERVEN Happy Life SCHENKEN EN ERVEN U wilt schikkingen voor later treffen en in moeilijke momenten een houvast hebben. AXA biedt u een leidraad voor een optimale voorbereiding en een correcte afhandeling. Voorwoord

Nadere informatie

VERERVING VAN AANDELEN IN KMO'S- EEN VERGE LIJKING TUSSEN N.V., B.V.B.A. EN C.V.

VERERVING VAN AANDELEN IN KMO'S- EEN VERGE LIJKING TUSSEN N.V., B.V.B.A. EN C.V. VERERVING VAN AANDELEN IN KMO'S- EEN VERGE LIJKING TUSSEN N.V., B.V.B.A. EN C.V. Filip Huys Onder wetenschappelijke begeleiding van Professor K Geens I. INLEIDING Ons land telt ongeveer 180.000 kleine

Nadere informatie

Toelichting. Om u te helpen. bij het invullen van deel 2. niet-inwoners (natuurlijke personen) Aanslagjaar 2011 (inkomsten van het jaar 2010)

Toelichting. Om u te helpen. bij het invullen van deel 2. niet-inwoners (natuurlijke personen) Aanslagjaar 2011 (inkomsten van het jaar 2010) Toelichting Om u te helpen Aanslagjaar 2011 (inkomsten van het jaar 2010) bij het invullen van deel 2 van uw aangifte in de belasting van niet-inwoners (natuurlijke personen) INDEX Aandelenopties: - toegekend

Nadere informatie

Nalatenschap: alles wat u moet weten

Nalatenschap: alles wat u moet weten Nalatenschap: alles wat u moet weten 1 Inleiding Als één van onze dierbaren overlijdt, bevindt ieder van ons zich in een kwetsbare positie. Zeker op emotioneel vlak. Bovendien worden we geconfronteerd

Nadere informatie

VRAGENLIJST BELASTINGCONSULENT BEKWAAMHEIDSEXAMEN 2013/1

VRAGENLIJST BELASTINGCONSULENT BEKWAAMHEIDSEXAMEN 2013/1 1 VRAGENLIJST BELASTINGCONSULENT BEKWAAMHEIDSEXAMEN 2013/1 WETGEVING INZAKE DE JAARREKENING 15 PUNTEN Vraag 1 / 4 punten De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid XYZ heeft de volgende balans-

Nadere informatie

Vennootschapsbelasting

Vennootschapsbelasting Vennootschapsbelasting Hoofdstuk 1. Het toepassingsgebied van de vennootschapsbelasting I. PRINCIPE Artikel 179 WIB: binnenlandse vennootschappen en gemeentespaarkassen Ł Drie voorwaarden in art. 2, 2,

Nadere informatie

Wat moet u doen na het overlijden van een dierbare? goed geïnformeerd

Wat moet u doen na het overlijden van een dierbare? goed geïnformeerd Wat moet u doen na het overlijden van een dierbare? goed geïnformeerd Inhoud Inleiding 3 Overlijden van een naaste 4 Verplichtingen van de bank 6 Het pensioen van de overledene 9 De regeling van de nalatenschap

Nadere informatie

Economisch. Leerplan modulaire opleiding. HOKT/SP Graduaat Fiscale Wetenschappen

Economisch. Leerplan modulaire opleiding. HOKT/SP Graduaat Fiscale Wetenschappen Volwassenenonderwijs Onderwijssecretariaat van de Steden en Gemeenten van de Vlaamse Gemeenschap v.z.w. Leerplan modulaire opleiding Onderwijsniveau Studierichting Categorie HOKT/SP Graduaat Fiscale Wetenschappen

Nadere informatie

DE AANGIFTE IN DE VENNOOTSCHAPSBELASTING

DE AANGIFTE IN DE VENNOOTSCHAPSBELASTING DE AANGIFTE IN DE VENNOOTSCHAPSBELASTING VOOR AANSLAGJAAR 2009 DE AANGIFTE IN DE VENNOOTSCHAPSBELASTING... 1 VOOR AANSLAGJAAR 2009... 1 De aangifte in de vennootschapsbelasting voor aanslagjaar 2009...

Nadere informatie

GS Personen- en Familierecht

GS Personen- en Familierecht GS Personen- en Familierecht Inhoudsopgave I. Afstamming... 2 II. Bijzondere onderhoudsplicht van ouders t.a.v. hun kinderen... 12 III. Adoptie... 18 IV. Geesteszieken: voorlopig bewind... 19 V. Minderjarigen...

Nadere informatie

Raadgevingen voor het optimaal beheer van uw persoonlijk vermogen

Raadgevingen voor het optimaal beheer van uw persoonlijk vermogen Raadgevingen voor het optimaal beheer van uw persoonlijk vermogen 2800 Me c h e l e n Ma i l - P 309 595 16d e Ja a r g a n g - Nr. 10-2 s e p t e m b e r 2013 - Ve r s c h ij n t n i e t in au g u s t

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden XL Auto DeLuxe Verzekering

Algemene Voorwaarden XL Auto DeLuxe Verzekering Algemene Voorwaarden XL Auto DeLuxe Verzekering Model PIA 2014-MR-XL Auto DeLuxe-1 Inhoud XL Auto DeLuxe B.A. XL Auto DeLuxe Beperkte en Volledige Omnium XL Auto DeLuxe B.A. BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN Voor

Nadere informatie

ALGEMENE BANKVOORWAARDEN

ALGEMENE BANKVOORWAARDEN ALGEMENE BANKVOORWAARDEN 30/06/2014 Inhoud Hoofdstuk 1 Basisbepalingen 4 Artikel 1 Toepassingsgebied 4 Artikel 2 Identiteit, rechtsbekwaamheid, bevoegdheden 4 Artikel 3 Correspondentie/Communicatie 4 Artikel

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Verzekering B.A. Auto

Algemene Voorwaarden Verzekering B.A. Auto Algemene Voorwaarden Verzekering B.A. Auto Indien u vragen of opmerkingen heeft met betrekking tot uw contract of een schadegeval, aarzel dan niet om contact op te nemen met uw makelaar of met onze diensten.

Nadere informatie

Istock.com: Jason Lugo, prezioso, Brzi, LeggNet, ermess, diverroy, uchar, chris_tack, ArtmannwWitte, gioadventures, oonal, mattabe

Istock.com: Jason Lugo, prezioso, Brzi, LeggNet, ermess, diverroy, uchar, chris_tack, ArtmannwWitte, gioadventures, oonal, mattabe De vzw o Foto s: Istock.com: Jason Lugo, prezioso, Brzi, LeggNet, ermess, diverroy, uchar, chris_tack, ArtmannwWitte, gioadventures, oonal, mattabe 2 Voorwoord De Belgische grondwet voorziet in de vrijheid

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Auto & Moto

Algemene voorwaarden. Auto & Moto Algemene voorwaarden Auto & Moto 79648N / 0079-3300636N-21042015 Dit betreft een verzekeringsproduct van AG Insurance, aangeboden door BNP Paribas Fortis AG Insurance nv E. Jacqmainlaan 53, B-1000 Brussel

Nadere informatie

Wat is een schenking? De handgift. Schenking per overschrijving

Wat is een schenking? De handgift. Schenking per overschrijving Wat is een schenking? Een schenking is een overeenkomst waarbij een schenker gratis en onherroepelijk afstand doet van een roerend of onroerend goed ten gunste van een begiftigde, en waarbij de begiftigde

Nadere informatie

Eindejaartips 2011 voor Particulieren

Eindejaartips 2011 voor Particulieren Eindejaartips 2011 voor Particulieren BelastingBelangen wil u met het jaareinde in zicht graag attenderen op de vele mogelijkheden om nog dit jaar de belastingdruk in de zaak én in privé te verminderen.

Nadere informatie

3. Legaat onder algemene titel

3. Legaat onder algemene titel 66 Het testament 126. De Page wijst er op dat deze gehoudenheid ultra vires is, hetgeen betekent dat schuldeisers niet verplicht zijn verhaal uit te oefenen op de gelegateerde activa, maar evengoed het

Nadere informatie

Het academiejaar is net begonnen. Professoren en studenten zijn gestart met een

Het academiejaar is net begonnen. Professoren en studenten zijn gestart met een 2012 nieuwsbrief nr.3 www.bdo.be Nieuwsbrief Duurdere verdelingsrecht van 2,5% is een feit FAQ: Doorrekenen van kosten : hoe begin je eraan? De bedrijfsrevisoren stellen voor om hun opdrachten uit te breiden

Nadere informatie

10 OKTOBER 1967. - GERECHTELIJK WETBOEK - Eerste deel : ALGEMENE BEGINSELEN. (art. 1 tot 57)

10 OKTOBER 1967. - GERECHTELIJK WETBOEK - Eerste deel : ALGEMENE BEGINSELEN. (art. 1 tot 57) 10 OKTOBER 1967. - GERECHTELIJK WETBOEK - Eerste deel : ALGEMENE BEGINSELEN. (art. 1 tot 57) EERSTE HOOFDSTUK. _ Voorafgaande bepalingen. Artikel 1. Dit wetboek regelt de organisatie van de hoven en rechtbanken,

Nadere informatie

Uw onderneming klaar voor de overdracht

Uw onderneming klaar voor de overdracht Uw onderneming klaar voor de overdracht EEN UITGAVE VAN HET AGENTSCHAP ONDERNEMEN IN SAMENWERKING MET HET STAKEHOLDERSPLATFORM VOOR OPVOLGING EN OVERNAME 1 Voorwoord Bedrijfsoverdracht! Elke ondernemer

Nadere informatie

VIVIUM Auto. Algemene voorwaarden - VIV 490/01-2011. VIVIUM N.V., Verzekeringsonderneming toegelaten door de CBFA 8.130N/P-0111

VIVIUM Auto. Algemene voorwaarden - VIV 490/01-2011. VIVIUM N.V., Verzekeringsonderneming toegelaten door de CBFA 8.130N/P-0111 VIVIUM Auto Algemene voorwaarden - VIV 490/01-2011 Onderneming toegelaten onder codenummer 0051 voor de tak Motorrijtuig (K.B. van 04/07/1979 - B.S. van 14/07/1979) en de tak Hulpverlening (K.B. van 12/08/2000

Nadere informatie

Deel 1. Adviezen 19. van de boeken, rekeningen en verantwoordingsstukken advies 1/6 Europese economische samenwerkingsverbanden en economische 108

Deel 1. Adviezen 19. van de boeken, rekeningen en verantwoordingsstukken advies 1/6 Europese economische samenwerkingsverbanden en economische 108 5 bevoegdheid 1 woord vooraf 3 Deel 1. Adviezen 19 1. Adviezen m.b.t. de bevoegdheid van de CBN 20 1.1. Adviesbevoegdheid 20 advies 14/1 Adviesbevoegdheid 20 1.2 Afwijkingen 23 advies 108/1 Afwijkingen

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN OPTIMA BANK N.V.

ALGEMENE VOORWAARDEN OPTIMA BANK N.V. ALGEMENE VOORWAARDEN OPTIMA BANK N.V. Van kracht vanaf 01/04/2013 Optima Bank NV, Keizer Karelstraat 75, 9000 Gent RPR Gent 0445.210.006 Algemene Voorwaarden Optima Bank - versie 01/04/2013 1 ALGEMENE

Nadere informatie

Met huidig bericht wordt enkel ingegaan op een aantal praktische vragen die voor dergelijke, in 2014 gesloten leningen, worden gesteld.

Met huidig bericht wordt enkel ingegaan op een aantal praktische vragen die voor dergelijke, in 2014 gesloten leningen, worden gesteld. Verduidelijkingen omtrent de voorwaarden waaraan in 2014 gesloten leningen moeten voldoen, om in aanmerking te kunnen komen voor de gewestelijke belastingvermindering voor enige woning (woonbonus) Vanaf

Nadere informatie

De fiscale hel blijft duren

De fiscale hel blijft duren december 2014 Juridische nieuwsbrief: verschijnt driemaandelijks IDEFISC Internationale vereniging met wetenschappelijk doel - Nummer : 89 - Afgiftekantoor: Brussel V - december 2014 - info@idefisc.be

Nadere informatie