***** Of emissiekoers. Prijs voor verkoop aan het publiek van een nieuwe emissie van waarden of van een emissie van waarden op de secundaire markt.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "***** Of emissiekoers. Prijs voor verkoop aan het publiek van een nieuwe emissie van waarden of van een emissie van waarden op de secundaire markt."

Transcriptie

1 ***** Aanbiedingskoers Of emissiekoers. Prijs voor verkoop aan het publiek van een nieuwe emissie van waarden of van een emissie van waarden op de secundaire markt. Aanbod / geboden koers Koers waartegen een persoon een roerende waarde kan verkopen. Aandeel De deelneming in een vennootschap wordt vertegenwoordigd door aandelen. Aandeel met stemrecht Aandelen die aan de houders ervan stemrecht en recht van volmacht verlenen. Aandeelhouder Persoon die één of meerdere aandelen van een vennootschap in bezit heeft. Cours d'offre Ou cours d émission. Prix de vente au public d'une nouvelle émission de valeurs ou d'une émission de valeurs sur le marché secondaire. Offre / Cours offert Cours auquel une personne peut vendre une valeur mobilière. Action La participation dans une société est représentée par des actions. Action à droit de vote Actions conférant à leurs détenteurs un droit de vote et de procuration. Actionnaire Personne détenant une ou plusieurs actions dans une société. Actieve markt Marché actif Markt waarop het transactievolume hoog is. Het Marché sur lequel le volume des transactions est verschil tussen het aangeboden volume aan roerende important. L'écart entre le volume des valeurs waarden en de gevraagde koers is in het algemeen mobilières offert et le cours demandé est généralement beperkter op een actieve markt dan op een niet-actieve plus réduit sur un marché actif que sur un marché markt. inactif. Activa Actif Elk goed dat een onderneming, een instelling of een Tout bien appartenant à une entreprise, une institution particulier toebehoort en dat een handelswaarde heeft : ou un particulier ayant une valeur marchande : contanten, investeringen, debetrekeningen, espèces, investissements, inventaire de produits et producteninventaris en ander geïnvesteerd kapitaal. autre capital engagé. Les brevets et autres «goodwill» Octrooien en andere «goodwill» (overwaarden) (survaleurs) sont appelés «biens incorporels». worden «onlichamelijke goederen» genoemd. Actuariële rente Percentage van het samengestelde rendement van een obligatiebelegging die tot de vervaldag in bezit gehouden wordt, waarvan alle toekomstige jaarlijkse rentes tegen dezelfde rentevoet herbelegd worden. ADR (American Depository Receipt) Eigendomsbewijs dat wordt uitgegeven door een Amerikaanse bank die de aandelen in bewaring houdt ter beschikking van potentiële beleggers. Met de ADR's kunnen de transacties en de overdracht van eigendomsrechten van buitenlandse waarden naar de Verenigde Staten gemakkelijker gebeuren. Taux actuariel Taux du rendement composé d'un placement obligataire détenu jusqu'à maturité, dont tous les intérêts annuels futurs sont réinvestis au même taux d'intérêt. ADR (American Depository Receipt) Certificat de propriété émis par une banque américaine qui conserve les actions en dépôt à la disposition d'investisseurs potentiels. Les ADR permettent de faciliter les transactions et les transferts de droits de propriété des valeurs étrangères aux États- Unis.

2 Afgeleide instrumenten Financiële instrumenten waarvan de prijs gebaseerd is op een onderliggend financieel actief. Afkoopbod Verwerving van een meerderheidspercentage van de aandelen van een vennootschap, via een verhandeling of een OBA (openbaar bod tot aankoop), met het oog op de overname van de vennootschap. Aflossing Terugbetaling van de hoofdsom van een obligatie, op de vervaldag of daarvóór, a pari of boven pari. Analist Bediende van een bank of van een makelaarsvennootschap die koop- en verkoopaanbevelingen voor bepaalde waarden uitbrengt op basis van analyses van vennootschappen, industriële groepen en markten. Arbitrage Transactie gebaseerd op de vaststelling dat een zelfde aandeel op verschillende markten tegen verschillende koersen wordt verhandeld. Zij veronderstelt dat men tegelijkertijd precies dezelfde effecten verkoopt en koopt met de bedoeling te profiteren van de koersverschillen tussen de diverse markten. Baissemarkt Markt waarop de koersen in de grond dalend gericht zijn gedurende maanden of jaren. Baissier of baissespeculant Investeerder die anticipeert op de dalende tendens van de markt in het algemeen, van een industriesector of een waarde in het bijzonder. Balans Synthese van de activa van een vennootschap (wat zij bezit) en van haar passiva (wat zijverschuldigd is) op een precieze datum. Basispunt Maat die gewoonlijk gebruikt wordt om de rentevoeten of de rendementen uit te drukken. Een basispunt is gelijk aan 0,01% Instruments dérivés Instruments financiers dont le prix est basé sur un actif financier sous-jacent. Offre de rachat Acquisition d'un pourcentage majoritaire des actions d'une société, par le biais d'une négociation ou d une OPA (offre publique d achat), en vue de la reprise de la société. Remboursement Remboursement du montant principal d'une obligation, à l'échéance ou avant celle-ci, au pair ou au-dessus du pair. Analyste Employé d une banque ou d une société de courtage qui émet des recommandations d'achat et de vente de valeurs données sur la base d analyses de sociétés, de groupes industriels et de marchés. Arbitrage Transaction basée sur l'observation qu une même action se négocie à des cours différents sur des marchés distincts. Elle implique de vendre et d acheter simultanément des titres identiques dans le but de profiter des écarts de cours entre les différents marchés. Marché baissier Marché sur lequel les cours sont foncièrement orientés à la baisse pendant des mois ou des années. Baissier ou spéculateur à la baisse Investisseur qui anticipe la tendance à la baisse du marché en général, d'un secteur industriel ou d'une valeur en particulier. Bilan Synthèse de l actif d une société (ce qu elle possède) et de son passif (ce qu elle doit) à une date précise. Point de base Mesure communément utilisée pour exprimer les taux d'intérêt ou les rendements. Un point de base est égal à 0,01%.

3 Basisrente Rentevoeten die door de banken toegekend worden aan het betrouwbaarste en belangrijkste deel van hun bedrijvencliënteel. Beheersprovisie Een provisie voor beleggingsadvies wordt aan de beleggingsadviseur gestort voor het beheer van een portefeuille. Beleggingsclub Vereniging van een groep personen met het doel een gemeenschappelijk kapitaal te doen renderen, maar vooral beleggingsideeën uit te wisselen. Beleggingsfonds Entiteit die de fondsen die de kleine spaarders hebben samengebracht belegt in waarden die overeenkomen met hun beleggingsdoelstellingen. Zo kunnen zij een grotere diversificatie genieten, een grotere liquiditeit en een professionele beheerservice waartoe zij als particuliere beleggers geen toegang zouden hebben. Die service wordt vergoed met een commissieloon. Er bestaan twee soorten van beleggingsfondsen: met vast kapitaal en met veranderlijk kapitaal. Taux de base Taux d'intérêt accordés par les banques à la fraction la plus fiable et la plus importante de leur clientèle d entreprise. Commission de gestion Une commission de conseil en investissement est versée au conseiller en placement pour la gestion d'un portefeuille. Club d'investissement Association d'un groupe de personnes dans le but de faire fructifier un capital commun, mais surtout d'échanger des idées d'investissement. Fonds commun de placement Entité plaçant les fonds mis en commun par les petits épargnants dans des valeurs correspondant à leurs objectifs d'investissement. Cela leur permet de bénéficier d une plus grande diversification, d une plus grande liquidité et d un service de gestion professionnel auquel ils n auraient pas accès en tant qu investisseurs particuliers. Ce service est rémunéré au moyen d'une commission. Il existe deux types de fonds de placement: à capital fixe et à capital variable. Beleggingsfonds met veranderlijk kapitaal Fonds de placement à capital variable Beleggingsvennootschap die op verzoek van de Société d'investissement qui émet de nouvelles actions kopers nieuwe aandelen uitgeeft. Die aandelen kunnen à la demande des acheteurs. Ces actions peuvent être worden gekocht bij een financiële tussenpersoon. Zij achetées auprès d'un intermédiaire financier. Elles kunnen op elk ogenblik terug worden verkocht tegen peuvent à tout moment être revendues à leur valeur hun vereffeningswaarde. liquidative. Beleggingsstrategie Strategie die gebaseerd is op de trend van de economische factoren zoals economische groei, rentevoeten, inflatie en markt in het algemeen of economische sector, en die erin bestaat de gelden te verdelen over aandelen, obligaties, tegenwaarden in contanten en termijncontracten. Beleggingswaarden Waarden die minder gevoelig zijn aan de marktschommelingen dan het gemiddelde van de aandelen of obligaties en die de belegger een relatief zekere opbrengst bieden. Benchmark (of referentie) Indicator die gebruikt wordt om de relatieve prestatie van een effect, een effectenportefeuille of een Stratégie de placement Stratégie fondée sur la tendance des facteurs économiques tels que croissance économique, taux d'intérêt, inflation et marché en général ou secteur économique, consistant à répartir les fonds en actions, obligations, équivalents en espèces et contrats à terme. Valeurs de placement Valeurs moins sensibles aux fluctuations du marché que la moyenne des actions ou obligations et qui offrent à l'investisseur un revenu relativement sûr. Benchmark (ou référence) Indicateur utilisé pour comparer la performance relative d'un titre, d'un portefeuille-titres ou d'un fonds

4 beleggingsfonds te vergelijken met die van een sector, een markt of elke andere groep van effecten. Bepaling van het ogenblik van interventie op de financiële markt Keuze van het geschikte moment om roerende waarden te kopen of te verkopen. Die keuze wordt bepaald afhankelijk van de basisindicatoren of van de technische indicatoren. Betaaldatum Datum waarop elke aandeelhouder de aangekondigde dividenden van zijn aandelen of de rentes van zijn obligaties ontvangt. Beursgenoteerde waarde Aandeel of obligatie dat/die op een officiële effectenbeurs genoteerd is en verhandeld wordt. Beursintroductie De eerste terbeschikkingstelling van het publiek van de aandelen van een privé-bedrijf, ook «directe notering» genoemd. Beurskapitalisatie Beurswaarde van een bedrijf. De beurskapitalisatie is gelijk aan : het aantal uitgegeven aandelen maal de beurskoers. d'investissement par rapport à celle d'un secteur, d'un marché ou à tout autre groupe de titres. Détermination du moment d'intervention sur le marché financier Choix du moment opportun pour acheter ou vendre des valeurs mobilières. Ce choix est déterminé en fonction des indicateurs de base ou techniques. Date de paiement Date à laquelle chaque actionnaire perçoit les dividendes annoncés de ses actions ou les intérêts de ses obligations. Valeur cotée en bourse Action ou obligation cotée et négociée sur une bourse officielle des valeurs. Introduction en bourse La première mise à disposition du public des actions d'une entreprise privée, appelée aussi «cotation directe». Capitalisation boursière Valeur boursière d'une entreprise. Elle se calcule en multipliant le dernier cours de l'action par le nombre de titres représentatifs du capital social. Beurskoers Cours de bourse Prijs van een roerende waarde, geregistreerd op het Prix d'une valeur mobilière, enregistré au moment de ogenblik van de laatste verkoop- of aankooptransactie. la dernière transaction de vente ou d'achat. Bevek De generieke term is ICB of ICBE, wat staat voor Instelling voor Collectieve Beleggingen in Effecten. De bekendste ICB s zijn de beveks. Bevek staat voor beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal. Met andere woorden, het gaat om een fonds dat als vennootschap is opgericht en waarvan het vermogen samengesteld is uit aandelen en/of obligaties en/of liquide middelen en/of afgeleide producten. Bewaarloon Recht dat driemaandelijks, halfjaarlijks of jaarlijks door de financiële tussenpersonen wordt geïnd en dat overeenkomt met de kosten voor het bewaren van de effecten in de boeken van de tussenpersoon. Sicav Le terme générique est OPC ou OPCVM, pour organisme de placement collectif en valeurs mobilières. Les OPC les plus connues sont les sicav. "Sicav" veut dire société d'investissement à capital variable. Autrement dit, il s'agit d'un fonds constitué en société et dont le patrimoine est composé d'actions et/ou d'obligations et/ou de liquidités et/ou de produits dérivés. Droit de garde Droit perçu par les intermédiaires financiers, trimestriellement, semestriellement ou annuellement, et correspondant aux frais de conservation des titres dans les livres de comptes de l'intermédiaire.

5 Bewijs van garantiewaarde Bewijzen die worden gegeven aan aandeelhouders die hun aandelen in een bod hebben ingebracht; deze bewijzen dekken hen in tegen een daling van het effect dat hun is overhandigd. Certificat de Valeur Garantie Certificats donnés à des actionnaires ayant apporté leurs titres à une offre ; ces certificats les protègent contre une baisse du titre qui leur a été remis. Blue chip (of goudgerande waarde) Blue chip (ou valeur de premier ordre) Vennootschap waarvan de effecten ter beurs Société dont les titres sont cotés en bourse et qui est genoteerd zijn en die vermaard is en geprezen wordt réputée et prisée pour la qualité de ses produits et voor de kwaliteit van haar producten en diensten, haar services, sa capacité de développement, son aptitude à ontwikkelingscapaciteit, haar bekwaamheid om générer des bénéfices et distribuer des dividendes. Les winsten te genereren en dividenden uit te keren. De blue chips font partie des grandes capitalisations sur blue chips behoren tot de grote kapitalisaties op de les différents marchés financiers. Peuvent être verschillende financiële markten. Vennootschappen considérées comme blue chips des sociétés comme als General Motors, Intel, General Electric (Verenigde General Motors, Intel General Electric (Etats-Unis), Staten), Allianz, Siemens, Deutsche Telekom Allianz, Siemens, Deutsche Telekom (Allemagne), (Duitsland), Axa, Vivendi (Frankrijk), kunnen als blue Axa, Vivendi (France). chips worden beschouwd. Boete wegens vervroegde opvraging Kosten die een belegger worden aangerekend als hij een opvraging doet vóór de vervaldag van een belegging op vaste termijn. Break-even Omzetvolume dat nodig is voor de onderneming winstgevend is. Dat volume kan worden uitgedrukt in verkochte hoeveelheden of in aantal dagen omzet. Breedte van de markt Omvang van de koersschommelingen van de aandelen, die gemeten wordt door het analyseren van het aantal aandelen die gedurende de betrokken periode gestegen of gedaald zijn of het aantal aandelen die hun hoogte- of laagterecords breken. Call Financieel instrument dat de koper (van dat instrument) het recht geeft een onderliggende waarde te kopen tegen een vooraf vastgestelde prijs. Men spreekt van call optie en call warrant. Carte-blanche-rekening Rekening waarbij een cliënt een financiële tussenpersoon machtigt om waarden te kopen en te verkopen wanneer hij dat nuttig acht. Cashdividend Deel van de winsten van een vennootschap dat in Pénalité de retrait anticipé Frais portés au compte d un investisseur lorsqu'il effectue un retrait avant l'échéance d'un investissement à terme fixe. Point mort (ou break even) Volume de chiffre d'affaires nécessaire avant que l'entreprise ne soit bénéficiaire. Ce volume peut être exprimé en quantités vendues ou en nombre de jours de chiffre d'affaires. Largeur du marché Ampleur des fluctuations du cours des actions mesurée en analysant le nombre d'actions ayant progressé ou reculé durant la période considérée ou le nombre d'actions battant leurs records de plus hauts ou plus bas. Call Instrument financier donnant le droit, à l'acheteur du call, d'acheter un actif sous jacent à un prix déterminé d'avance. On parle d'option call et de warrant call. Compte carte blanche Compte par lequel un client autorise un intermédiaire financier à acheter et à vendre des valeurs lorsque celui-ci le juge utile. Dividende en espèces Part des bénéfices d'une société versée en espèces aux

6 contanten wordt uitbetaald aan de gewone en de preferente aandeelhouders. Cash-flow Vertegenwoordigt de winst plus de afschrijvingen, d.w.z. het geheel van de financiële middelen die door de vennootschap vrijgemaakt worden; men noemt dit ook de capaciteit of de bruto-autofinancierings marge. Chartist Specialist in grafiekanalyse die meent dat de beste manier om de toekomstige koerswijzigingen van aandelen, obligaties en grondstoffenprijzen te voorspellen, het analyseren van de terugkerende tendensen van de transacties is. Chicago Board Options Exchange (CBOE) Markt voor opties op aandelen. Compensatiekoers Koers die officieel aan het einde van elke beurssessie genoteerd wordt en die gebruikt wordt voor de dagelijkse vereffeningsverrichtingen. Contantmarkt Markt waarop de aankoop en de levering van de activa binnen één of twee werkdagen plaatsvinden, volgens de regels die op de betrokken beurs van kracht zijn. Controlelijst Lijst van roerende waarden die onder toezicht geplaatst zijn. Converteerbare roerende waarde Waarde die tegen een bepaalde koers kan worden omgezet in een precies aantal gewone aandelen. Corporate bond (vennootschapsobligatie) Schuldvorderingsinstrument dat door de vennootschappen wordt uitgegeven. Correctie Omkering, doorgaans dalend, van de beweging van de koersen op de markt of van een bijzondere waarde. Coupon Vertegenwoordigt de vergoeding die periodiek aan de obligatiehouders wordt gestort of de storting van een dividend aan de aandeelhouders. De coupon is over het algemeen aan het effect vastgehecht en moet actionnaires ordinaires et privilégiés. Cash-flow Représente le bénéfice plus les amortissements, c à d la totalité des moyens financiers dégagés par la société; on l'appelle aussi capacité ou marge brute d'autofinancement. Chartiste Spécialiste d analyse graphique qui estime que la meilleure façon de prévoir les variations futures du cours des actions, obligations et des prix des matières premières, est d'analyser les tendances récurrentes des transactions. Chicago Board Options Exchange (CBOE) Marché d'options sur actions. Cours de compensation Cours coté officiellement à la fin de chaque séance de bourse, utilisé pour les opérations de règlement quotidiennes. Marché au comptant Marché sur lequel l'achat et la livraison des actifs interviennent sous un à deux jours ouvrables, selon les règles régissant la bourse considérée. Liste de contrôle Liste de valeurs mobilières placées sous surveillance. Valeur mobilière convertible Valeur pouvant être convertie en un nombre précis d'actions ordinaires à un cours déterminé. Obligation de société Instrument de créance émis par les sociétés. Correction Inversion du mouvement, généralement à la baisse, des cours du marché ou d'une valeur particulière. Coupon Représente la rémunération versée périodiquement aux détenteurs d obligations ou le versement d un dividende aux actionnaires. Généralement attaché au titre, il doit être détaché et présenté pour paiement.

7 worden losgemaakt en ter betaling voorgelegd. Couponrente De rentevoet, uitgedrukt in een jaarlijks percentage van de nominale waarde die op een titel van schuldvordering voorkomt, die de emittent beloofd heeft aan de houder te zullen betalen tot de vervaldag. Coupure Nominale waarde van een obligatie. Crash Brutale daling van alle genoteerde waarden. Crash of krach Duizelingwekkende daling van de beurskoersen. Cyclisch aandeel Aandeel dat geneigd is sterke stijgings- of dalingsbewegingen te kennen afhankelijk van de wisselvalligheden van de conjunctuur. Dagorder Order (voor aankoop of verkoop van een waarde) dat afloopt aan het einde van de dag waarop het geplaatst werd, tenzij het tijdens de dag uitgevoerd werd. De markt prospecteren Kopers of verkopers zoeken. Dealer Op de effectenmarkt, entiteit die bereid is een roerende waarde voor eigen rekening tegen de biedkoers te kopen of ze voor eigen rekening tegen de laatkoers te verkopen. Deflatie Aanhoudende daling van de prijs van goederen en diensten en teken van economische recessie. Dekking Zich indekken bestaat erin een positie of een toekomstige positie op de markt te beschermen, door gebruik te maken van een tegenovergestelde positie in afgeleide instrumenten. Dekking van shortposities Aankoop van aandelen teneinde een shortpositie te vereffenen of te dekken. Taux du coupon Le taux d'intérêt, exprimé en pourcentage annuel de la valeur faciale figurant sur un titre de créance, que l'émetteur a promis de payer au porteur jusqu à échéance. Dénomination Valeur faciale d'une obligation. Krach Baisse brutale de l'ensemble des valeurs de la cote. Crash ou krach Baisse brutale des valeurs de la cote. Action cyclique Action ayant tendance à connaître de forts mouvements de hausse ou de baisse en fonction des aléas conjoncturels. Ordre jour Ordre (d'achat ou de vente concernant une valeur) venant à expiration à la fin du jour où il a été placé à moins d avoir été exécuté durant la journée. Prospecter le marché Rechercher des acheteurs ou des vendeurs. Dealer Sur le marché des valeurs, entité disposée à acheter une valeur mobilière pour son propre compte au cours acheteur ou à la vendre de son propre compte au cours vendeur. Déflation Baisse persistante du prix des biens et des services et signe de récession économique. Couverture Se couvrir consiste à protéger une position ou une position future sur le marché, en utilisant une position contraire en instruments dérivés. Couverture de positions courtes Achat d'actions afin de liquider ou de couvrir une position courte.

8 Dekkingsfonds Fonds dat gebruik maakt van dekkingstechnieken zoals termijncontracten op beursindexen en ongedekte verkopen van opties op aandelen, teneinde de risico's te beperken. Depotbank Bank of andere financiële instelling waarbij roerende waarden worden bewaard. Desinflatie Zie deflatie. Devaluatie Voor een munt : daling van de waarde van de referentiemunt ten opzichte van de munten van andere landen of stijging van de waarde van de munt van een ander land ten opzichte van de referentiemunt. Directe notering Eerste emissie van aandelen door een vennootschap ter attentie van het publiek. Disagio Over het algemeen gaat het om informatie waarmee al rekening gehouden is en die in de prijs van een aandeel of een markt verrekend is. Heeft ook betrekking op de obligatiemarkt als de koers lager is dan de nominale waarde of de afkoopwaarde en, voor wat de effecten betreft, als zij onder hun nominale waarde worden uitgegeven. Diversificatie Het beleggen van activa in verschillende soorten van beleggingen, verschillende markten, verschillende valuta's of ondernemingen van verschillende industriesectoren, teneinde het risico te spreiden. Dividend Gedeelte van de winsten die door een vennootschap aan haar aandeelhouders worden uitgekeerd. Doelwitvennootschap Vennootschap waarover een potentiële koper de controle wenst te verwerven. Dow Jones Industrial Average (DJIA) Amerikaanse index van de beurswaarden die het gemiddelde van de koersen van de 30 bekendste industriewaarden bevat, voor het merendeel blue Fonds de couverture Fonds utilisant les techniques de couverture telles que les contrats à terme sur indices boursiers et les ventes à découvert d options sur actions pour limiter les risques. Banque dépositaire Banque ou autre institution financière où sont conservées des valeurs mobilières. Désinflation Voir déflation. Dévaluation Pour une monnaie : baisse de la valeur de la monnaie de référence par rapport aux monnaies d'autres pays ou hausse de la valeur de la monnaie d'un autre pays par rapport à la monnaie de référence. Cotation directe Première émission d actions par une société à l intention du public. Décote En général, il s'agit d'une information déjà prise en compte et répercutée sur les prix d'une action ou d'un marché. Concerne également le marché des obligations lorsque le cours est inférieur à la valeur faciale ou à la valeur de rachat et, en ce qui concerne les valeurs, lorsqu'elles sont émises en dessous de leur valeur nominale. Diversification Placement d'actifs sur différents types d'investissements, différents marchés, différentes devises ou entreprises de différents secteurs industriels, afin de répartir le risque. Dividende Fraction des bénéfices distribués par une société à ses actionnaires. Société cible Société dont un acquéreur potentiel souhaite prendre le contrôle. Dow Jones Industrial Average (DJIA) Indice américain des valeurs boursières représentant la moyenne des cours des 30 valeurs industrielles les plus connues, en majorité des blue chips.

9 chips. Dubbele notering Notering van een waarde op meer dan één effectenbeurs. EBIT Afkorting van «Earnings Before Interest and Taxes» (winst voor interesten en belastingen). Het betreft een financieel instrument voor het meten van de winst van een vennootschap vóór aftrekking van de betaalbare interesten en de inkomstenbelasting. Economische groeivoet Percentage dat de jaarlijkse variatie van het bruto binnenlands product (BBP) weergeeft. De «reële» economische groeivoet wordt aangepast volgens de inflatie. Economische indicatoren Indicatoren zoals het inflatieritme, de werkloosheidsgraad, enz., die een idee geven van de economische conjunctuur (expansie, vertraging of recessie). Emissie Plaatsing van de nieuwe roerende waarden (obligaties of aandelen) op de markten door een financiële tussenpersoon. Emittent Entiteit die roerende waarden uitgeeft en verdeelt. Enge markt Markt voor waarden waarvan de koersschommelingen, in vergelijking met het transactievolume, groter zijn dan op een actieve markt. Equivalent van gewoon aandeel Converteerbare waarde (obligaties, preferente aandelen en warrants) die in een gewoon aandeel kan worden omgezet. Euro Gemeenschappelijke munt van 12 Europese landen (Duitsland, Oostenrijk, België, Spanje, Finland, Frankrijk, Griekenland, Ierland, Italië, Luxemburg, Nederland, Portugal). 1 Euro is 40,3399 LUF/BEF waard of 2,20371 NLG. Double cotation Cotation d'une valeur sur plus d un marché boursier. EBIT Abréviation de «Earnings Before Interest and Taxes» (bénéfices avant intérêts et taxes). Il s'agit d'un instrument financier de mesure des bénéfices d'une société avant déduction des intérêts payables et de l'impôt sur le revenu. Taux de croissance économique Taux exprimant le pourcentage de la variation annuelle du produit intérieur brut (PIB). Le taux de croissance économique «réel» est adapté en fonction de l'inflation. Indicateurs économiques Indicateurs tels que le taux d'inflation, le taux de chômage, etc., qui donnent une idée de la conjoncture économique (expansion, ralentissement ou récession). Émission Placement des nouvelles valeurs mobilières (obligations ou actions) sur les marchés par un intermédiaire financier. Émetteur Entité qui émet et distribue des valeurs mobilières. Marché étroit Marché de valeurs dont les fluctuations de cours sont, comparées au volume des transactions, plus fortes que sur un marché actif. Équivalent d'action ordinaire Valeur convertible (obligations, actions privilégiées et warrants) pouvant être transformée en action ordinaire. Euro Monnaie commune de 12 pays européens (Allemagne, Autriche, Belgique, Espagne, Finlande, France, Grèce, Irlande, Italie, Luxembourg, Pays-Bas, Portugal). 1 Euro vaut 6,55957 FRF, 40,3399 LUF/BEF

10 Fiduciaire Fiduciaire Een fiduciaire is een persoon of een entiteit die belast Une fiduciaire est une personne ou une entité chargée is met de controle van de activa voor rekening van een du contrôle des actifs pour le compte d'un tiers, appelé derde, de begunstigde genoemd. le bénéficiaire. Financiële activa Wat de particulieren betreft, gaat het om elk type van investering. Wat de vennootschappen betreft, met uitsluiting van investeringen in papieren waarden, omvat dit de vaste activa zoals terreinen, gebouwen, installaties en uitrustingen en meubilair. Financiële evaluatie Evaluatie opgesteld door agentschappen die ermee belast zijn de solvabiliteit van ondernemingen of soevereine Staten te bestuderen, te analyseren en te volgen, die een weergave is van hun vroegere en toekomstige bekwaamheid om interesten te betalen en om de hoofdsom van hun aflopende schulden terug te betalen. Footsie FT-SE 100-index of Financial Times-Stock Exchange 100 stock index. Het betreft een index van de gewogen beurswaarden van 100 aandelen die op de Londense effectenbeurs verhandeld worden. Actif financier Au niveau des particuliers, il s'agit de tout type d'investissement. En ce qui concerne les sociétés, à l'exclusion des investissements en valeur papier, il comprend l'actif immobilisé comme les terrains, bâtiments, installations et équipements et mobilier. Évaluation financière Évaluation établie par des agences chargées d étudier, d analyser et de suivre la solvabilité d entreprises ou d'etats souverains, qui reflète leur capacité passée et future à verser des intérêts et à rembourser le principal de leurs dettes arrivant à échéance. Footsie Indice FT-SE 100 ou Financial Times-Stock Exchange 100 stock index. Il s'agit d'un indice des valeurs boursières pondérées de 100 actions négociées sur la bourse des valeurs de Londres. Fundamentele analyse Analyse fondamentale Onderzoek en analyse van de financiële staat en de Recherche sur et analyse de l'état financier et des balansen van een vennootschap om de reële waarde bilans d'une société pour évaluer la valeur réelle de la van de vennootschap te evalueren ten opzichte van société par rapport à son secteur ou au marché. Pour haar sector of de markt. Om te anticiperen op de anticiper les tendances futures, elle se base sur les toekomstige tendensen, baseert zij zich op de vroegere chiffres passés des actifs, des bénéfices, des recettes, cijfers van de activa, de winsten, de ontvangsten, de des ventes, des produits, de la gestion et sur les verkopen, de opbrengsten, het beheer en op de tendances du marché. markttendensen. Fusie Toenadering van twee of meer vennootschappen die hun bezuinigingen door schaalvergroting en hun productiviteit wensen te verhogen. Het betreft een verwerving waarbij alle activa en passiva door de overnemende vennootschap worden overgenomen. Garantiesyndicaat Of emissie- en inschrijvingssyndicaat, is een groepering van investeringsbanken samengesteld door de syndicaatsleider die ermee belast is de emissie te organiseren met de emittent en de andere inschrijvers. Fusion Rapprochement de deux sociétés ou plus cherchant à accroître leurs économies d'échelle et leur productivité. Il s agit d'une acquisition par laquelle tous les actifs et passifs sont repris par la société acquéreuse. Syndicat de garantie Ou syndicat d'émission et de souscription, est un groupement de banques d'investissement constitué par le chef de file chargé d'organiser l'émission avec l'émetteur et les autres souscripteurs. Le syndicat

11 Het syndicaat functioneert in het kader van een garantiecontract waarin het zich ertoe verbindt de door de emissievennootschap uitgegeven effecten tegen de overeengekomen koers te verwerven en ze bij het publiek te plaatsen tegen de overeengekomen emissiekoers. fonctionne dans le cadre d'un contrat de garantie dans lequel il s'engage à acquérir les titres émis par la société émettrice au prix convenu et à les placer auprès du public au cours d'émission convenu. Garantieverschil Verschil tussen de koers van de openbare emissie en de aan de emittent betaalde koers. Wordt verdeeld tussen de verschillende leden van het emissiesyndicaat. Geactualiseerde liquiditeitenstromen Toekomstige liquiditeitenstromen vermenigvuldigd met de actualiseringsfactoren om geactualiseerde waarden te verkrijgen. Gebrek aan efficiency van de markt Markt waarvan de koersen niet alles weergeven wat over de roerende waarden geweten is. De beleggers die vóór alle anderen informatie over bepaalde waarden hebben, kunnen daarvan profiteren en er voordeel bij halen. Geldmarkt Markt voor kapitaalbeleggingen en -leningen met vervaldagen op ten hoogste één jaar. De rentevoet voor de termijndeposito's van de cliënten wordt door de geldmarkt vastgesteld. Genoteerde optie Ter beurs genoteerde optie die op een officiële effectenbeurs verhandeld wordt. Écart de garantie Différence entre le cours de l'émission publique et le cours payé à l'émetteur. Est répartie entre les différents membres du syndicat d'émission. Flux de trésorerie actualisés Futurs flux de trésorerie multipliés par les facteurs d'actualisation pour obtenir des valeurs actualisées. Manque d'efficience du marché Marché dont les cours ne reflètent pas tout ce que l'on sait des valeurs mobilières. Les investisseurs qui possèdent, avant tout le monde, des informations sur certaines valeurs, peuvent les mettre à profit en en tirant parti. Marché monétaire Marché de placements et d emprunts de capitaux d une maturité n excédant pas un an. Le taux d'intérêt pour les dépôts à terme des clients est fixé par le marché monétaire. Option cotée Option cotée en bourse et négociée sur une bourse officielle des valeurs. Gesloten beleggingsfonds Fonds d'investissement fermé Ook «gesloten beleggingsvennootschap» genoemd. Appelé aussi «société de placement fermée» ou Het gaat om een beleggingsvennootschap die aandelen fonds de placement à capital fixe, il s'agit d'une verkoopt en die over het algemeen op de officiële société d'investissement vendant des actions et koerslijst opgenomen is. Gewoonlijk koopt zij haar généralement admise à la cote officielle. En règle aandelen niet terug. générale, elle ne rachète pas ses actions. Gespannen markt Markt waarvan het transactievolume hoog is wegens het groot aantal kopers en verkopers en dus een grote liquiditeit van de instrumenten. De verschillen tussen de bied- en laatkoersen zijn gering. Gevoelige markt Marché tendu Marché dont le volume des transactions est élevé en raison du nombre important d'acheteurs et de vendeurs et, donc, d une grande liquidité des instruments. Les écarts entre les cours acheteurs et vendeurs sont faibles. Marché sensible

12 Markt die aanzienlijk schommelt bij de aankondiging van goed of slecht nieuws. Marché qui fluctue considérablement à l annonce de bonnes ou de mauvaises nouvelles. Gewaarborgde obligatie Obligation garantie Obligatie waarvan de hoofdsom en de rente Obligation dont le principal et l'intérêt sont garantis gewaarborgd zijn door een andere borg dan de par un garant autre que l'émetteur. La valeur de emittent. De waarde van de obligatie kan stijgen als de l'obligation peut subir une hausse si le garant bénéficie borg een hogere kredietnotering geniet dan die van de d'une cote de crédit supérieure à celle de l'émetteur. emittent. Gewoon aandeel Categorie van aandelen die een eigendomstitel in een ter beurs genoteerde vennootschap vertegenwoordigen, die de eigenaar ervan het recht verlenen om betaalbaar verklaarde dividenden te innen en te stemmen op de jaarlijkse algemene vergadering. Globaal rendement Jaarlijks rendementspercentage van een belegging gebaseerd op de waardering ervan en op de dividenden of interesten. Goodwill of overwaarde Immateriële activa die het verschil vertegenwoordigen tussen de aankoopprijs van een onderneming en de marktwaarde van haar nettoactiva overeenkomstig de boekhoudkundige normen. Zij vormen de waarde van de reputatie van de vennootschap, van haar klantenservice, van haar commercieel beleid en van elke andere bepalende factor. Groeiwaarden Gewone aandelen van een vennootschap waarvan de rendementspercentages snel toenemen en geacht worden nog meer te zullen stijgen. Groep van consortiumleden Cf. garantiesyndicaat. Handelsspread Hoogste koers en laagste koers die tijdens een bepaalde periode voor een transactie opgetekend werden. Haussemarkt Markt waarop de koersen stijgend zijn gedurende maanden of jaren. Haussier of haussespeculant Action ordinaire Catégorie d'actions représentant un titre de propriété dans une société cotée en bourse, autorisant son propriétaire à recevoir des dividendes déclarés payables et à voter à l'assemblée générale annuelle. Rendement global Taux annuel de rendement d'un investissement basé sur sa valorisation et sur les dividendes ou intérêts. Goodwill ou survaleur Actif incorporel représentant l'écart entre le prix d'acquisition d une entreprise et la valeur de marché de ses actifs nets conformément aux normes comptables. Il constitue la valeur de la réputation de la société, de son service à la clientèle, de sa politique commerciale et de tout autre facteur déterminant. Valeurs de croissance Actions ordinaires d'une société dont les taux de rendement progressent rapidement et sont censés augmenter encore davantage. Groupe de syndicataires Cf. syndicat de garantie. Fourchette de négociation Cours le plus élevé et cours le plus bas enregistrés pour une transaction au cours d'une période donnée. Marché haussier Marché sur lequel les cours sont à la hausse pendant des mois ou des années. Haussier ou spéculateur à la hausse

13 Belegger die anticipeert op een stijging van de markt in het algemeen, van een roerende waarde in het bijzonder of van een industriesector. Herfinanciering Terugbetaling van een lening door de emittent ervan via een nieuwe emissie. Herroepbaar order Order dat geldig blijft zolang het niet geannuleerd of uitgevoerd werd. Ook «openstaand order» genoemd. Hoofdaandeelhouder Aandeelhouder die minimum 10% van de aandelen met stemrecht van een geregistreerde vennootschap in bezit heeft. Hoofdsom / kapitaalbedrag Voor de obligaties, nominale waarde of waarde a pari die op de vervaldag aan de houder dient te worden terugbetaald, in tegenstelling tot de rentes die op jaarlijkse basis worden gestort. Hypothecaire obligatie Obligatie gewaarborgd door specifieke activa. Illiquide Aandelen of obligaties worden als illiquide beschouwd wanneer zij niet gemakkelijk op de markt verhandelbaar zijn (zonder aanzienlijke verliezen op te tekenen), wegens de algemene afwezigheid van transacties op die waarden. In aandelen converteerbare obligatie Titel van schuldvordering van een vennootschap die kan worden omgeruild tegen een gewoon aandeel van dezelfde vennootschap volgens de emissievoorwaarden. In gebreke blijven Voor obligaties, de onmacht van de emittent om op een overeengekomen vervaldag de hoofdsom en/of de rente te betalen. Investisseur qui anticipe une hausse du marché en général, d'une valeur mobilière en particulier ou d'un secteur industriel. Refinancement Remboursement d'un emprunt par son émetteur par le biais d'une nouvelle émission. Ordre révocable Ordre qui demeure valable tant qu'il n'a pas été annulé ou exécuté. Appelé aussi «ordre ouvert». Actionnaire principal Actionnaire détenant au minimum 10 % des actions à droit de vote d'une société enregistrée. Principal / montant du capital Pour les obligations, valeur faciale ou pair à rembourser au détenteur à la maturité, par opposition aux intérêts versés sur une base annuelle. Obligation hypothécaire Obligation garantie par des actifs spécifiques. Illiquide Les actions ou obligations sont réputées illiquides lorsqu'elles ne sont pas facilement négociables sur le marché (sans enregistrer de pertes importantes) en raison de l'absence générale de transactions sur ces valeurs. Obligation convertible en actions Titre de créance d'une société pouvant être échangé contre une action ordinaire de la même société selon les conditions d'émission. Défaillance Pour les obligations, défaillance de l émetteur de verser à une échéance convenue le principal et/ou l'intérêt. Index Indice Geheel van gegevens of van belangrijke statistische Ensemble de données ou de valeurs statistiques waarden waarmee de veranderingen in de economie of importantes permettant de mesurer les changements op de financiële markten kunnen worden gemeten. De intervenant dans l'économie ou sur les marchés index wordt normaal gezien vastgesteld op 100 op de financiers. L'indice est normalement fixé à 100 à la datum van invoering ervan. De schommeling ervan, date de son introduction. Sa variation, exprimée en

14 uitgedrukt in percentage tussen twee data, wordt gebruikt als financieel instrument voor het meten van de veranderingen. Index van de kleinhandelsprijzen Hiermee kan de evolutie van de consumptieprijzen van goederen en diensten worden gemeten. In de Verenigde Staten, wordt hij «CPI» (Consumer Price Index) genoemd. Index van de productieprijzen Index vastgesteld door de industriesector, voor de grondstoffen en de verwerking, die de evolutie van de groothandelsprijzen meet. pourcentage entre deux dates, est utilisée comme instrument de mesure des changements. Indice des prix à la consommation Permet de mesurer l'évolution des prix à la consommation des biens et des services. Aux États- Unis, il est désigné par «CPI» (Consumer Price Index). Indice des prix à la production Indice établi par le secteur industriel, pour les matières premières et la transformation, mesurant les évolutions des prix de gros. Indexarbitrage Arbitrage indiciel Strategie die erin bestaat een effectenportefeuille te Stratégie consistant à acheter (ou à vendre) un kopen (of te verkopen) die een index portefeuille-titres représentant un indice et à vendre vertegenwoordigt en de overeenkomstige (ou à acheter) les contrats à terme correspondants. Le termijncontracten te verkopen (of te kopen). De produit de la transaction provient de différences opbrengst van de transactie is afkomstig van marginales entre les prix en vigueur sur les marchés marginale verschillen tussen de geldende prijzen op de au comptant et ceux en vigueur sur les marchés des contantmarkten en de geldende prijzen op de markten contrats à terme. voor termijncontracten. Indexfonds Beleggingsfonds waarvan de samenstelling dicht die van indexen benadert die op ruime basis als de belangrijkste beursindexen gevestigd zijn. Indicatoren Technische meetinstrumenten of instrumenten voor het meten van fundamentele gegevens van de economische activiteit, die gebruikt worden door de financiële analisten om te anticiperen op de algemene richting van de economie, van de markt of van een specifieke waarde. Inflatiecijfer Percentage dat de variatie van het algemeen niveau van de goederen- en dienstenprijzen aangeeft (zoals gemeten door een index). Het wordt jaarlijks of maandelijks berekend. Inhouding aan de bron Belasting die door een Staat wordt geheven op de inkomsten uit bepaalde financiële beleggingen, zoals dividenden. Inkoop van aandelen Fonds indiciel Fonds d'investissement dont la composition est proche de celle d indices établis sur une large base comme les principaux indices boursiers. Indicateurs Instruments de mesure techniques ou de données fondamentales de l'activité économique utilisés par les analystes financiers pour anticiper l'orientation générale de l'économie, du marché ou d'une valeur spécifique. Taux d'inflation Taux indiquant la variation du niveau général des prix des biens et des services (tel que mesuré par un indice). Il est calculé annuellement ou mensuellement. Retenue à la source Impôt prélevé par un État sur le revenu de certains placements financiers, tels que les dividendes. Rachat d'actions

15 Inkoop door een vennootschap van haar eigen aandelen. Innemen van een positie Aankoop (longpositie) of verkoop (shortpositie) van een effect dat van een financiële tussenpersoon werd geleend. Inpandgeving Activa, zoals effecten, die verkocht kunnen worden in geval de kredietnemer in gebreke blijft. Inschrijver Lid van een garantiesyndicaat (of emissie- en inschrijvingssyndicaat). De syndicaatsleider is de investeringsbank die de emissie met de emittent georganiseerd heeft. De syndicaatsleider stelt een verkoopsyndicaat samen dat bestaat uit de inschrijvers en de beurshandelaars die aan de plaatsing van de emissie zullen deelnemen. Inschrijvingsrecht Certificaat dat aan de aandeelhouder het recht verleent om op nieuwe aandelen in te schrijven naar verhouding van de aandelen die hij reeds in bezit heeft. Insiderinformatie Interne informatie van een vennootschap die nog niet openbaar werd gemaakt door de massamedia en die de koers van haar aandelen zou beïnvloeden indien zij gebruikt werd. Speculeren op basis van interne informatie is onwettig. Instapkosten Commissieloon dat door een bank of een makelaar wordt afgehouden voor de uitvoering van een transactie. Institutionele belegger De institutionele beleggers zijn bijvoorbeeld de beleggingsfondsen, de pensioenfondsen, de verzekeringsmaatschappijen en de banken, die over het algemeen belangrijke plaatsingen doen op de markten voor roerende waarden. Interimdividend Dividend dat gestort wordt vóór de berekening van de jaarlijkse winsten. Rachat par une société de ses propres actions. Prise de position Achat (position longue) ou vente (position courte) d'un titre ayant été emprunté à un intermédiaire financier. Nantissement Actifs, tels que titres, pouvant être vendus en cas de défaillance de l emprunteur. Souscripteur Membre d'un syndicat de garantie (ou syndicat d'émission et de souscription). Le chef de file est la banque d'investissement qui a organisé l'émission avec l'émetteur. Le chef de file constitue un syndicat de vente composé des souscripteurs et des opérateurs qui participeront au placement de l'émission. Droit de souscription Certificat conférant à l'actionnaire le droit de souscrire à des actions nouvelles au prorata des actions qu'il détient déjà. Information d'initié Information interne d'une société qui n'a pas encore été rendue publique par les mass-médias et qui influencerait le cours de ses actions si elle était utilisée. Spéculer sur la base d'informations internes est illégal. Droit d'entrée Commission prélevée par une banque ou un courtier pour l'exécution d'une transaction. Investisseur institutionnel Les investisseurs institutionnels sont par ex. les fonds investissement, les fonds de pension, les compagnies d'assurance et les banques, qui procèdent généralement à d importants placements sur les marchés des valeurs mobilières. Dividende intérimaire Dividende versé avant le calcul des bénéfices annuels.

16 In-the-money (in de koers) Wordt gezegd van een optie waarvan de uitoefenprijs en de beurskoers van de onderliggende waarde dusdanig zijn dat de houder ervan de optie met winst kan uitoefenen. Intrinsieke waarde In het geval van opties, is dit het bedrag op basis waarvan kan worden gezegd dat de optie in de koers is. De marktwaarde van het onderliggend actief is dan hoger dan de uitoefenprijs van de koopoptie of lager dan de uitoefenprijs van de verkoopoptie. Dans-les-cours Se dit d'une option dont le prix d'exercice et le cours boursier de la valeur sous-jacente sont tels que son détenteur peut exercer l option avec profit. Valeur intrinsèque Dans le cas des options, c est le montant qui permet d'affirmer qu'une option est dans-les-cours. La valeur de marché de l'actif sous-jacent est alors supérieure au prix d'exercice de l'option d'achat ou inférieure au prix d'exercice de l'option de vente. Jaarverslag Rapport annuel Jaarlijkse staat van de financiële toestand van een État annuel de la situation financière d'une société. Il vennootschap. Omvat een beschrijving van de contient une description des activités, ainsi que le activiteiten, alsook de balans en de resultatenrekening. bilan et le compte de résultats. Le rapport annuel Het jaarverslag omvat eveneens andere, voor de contient également d'autres renseignements précieux aandeelhouders waardevolle informatie. pour les actionnaires. Kapitaalinkomsten Inkomsten, zoals interesten, dividenden en meerwaarden, die door de beleggingen worden voortgebracht. Kasrekening Courtagerekening waarmee de cliënt alle aankopen contant betaalt. Op een prolongatierekening daarentegen, verleent de makelaar een krediet aan de cliënt. Er zijn talrijke cliënten van makelaars die een kasrekening en een prolongatierekening hebben. Het is mogelijk dat de depositorekeningen geen prolongatierekening omvatten. Klassieke rendementscurve Als de rendementen van obligaties op lange termijn hoger zijn dan de rendementen van obligaties en geldmarktinstrumenten op korte termijn: het rendement verhoogt naarmate de vervaldagen van de financiële activa langer worden. Koersspread Verschil tussen de hoogste koers en de laagste koers van een waarde gedurende een bepaalde transactieperiode. Koers-winstverhouding (Price/Earnings Ratio (PER)) Vertegenwoordigt de winst per aandeel van een vennootschap ten opzichte van de huidige koers van haar beurswaarde. Wordt ook «rendementspercentage Revenus du capital Revenus, tels qu intérêts, dividendes et plus-values, générés par les placements. Compte de caisse Compte de courtage avec lequel le client paie au comptant tous les achats. Par contre, sur un compte de marge, le courtier accorde un crédit au client. Nombreux sont les clients de courtiers à posséder un compte de caisse et un compte de marge. Les comptes de dépôt peuvent ne pas comprendre de compte de marge. Courbe des rendements positive Lorsque les rendements d'obligations à long terme sont supérieurs aux rendements d'obligations et instruments du marché monétaire à court terme : le rendement augmente avec l'allongement des maturités des actifs financiers. Fourchette Cours le plus élevé et cours le moins élevé d une valeur au cours d'une période de transaction donnée. Rapport cours/bénéfice Représente les bénéfices par action d'une société par rapport au cours actuel de sa valeur boursière. Appelé aussi «taux du rendement», il sert à mesurer le degré

17 » genoemd en dient om de graad van aantrekkelijkheid van de aandelen, de obligaties en de instrumenten van de geldmarkt te meten. In het Engels heeft men het over PER (Price earnings ratio).de koers-winstverhouding is het kapitalisatieveelvoud van het jaarresultaat per aandeel. Zij wordt berekend door de beurskoers van het aandeel te delen door de winst per aandeel over een periode van twaalf maanden. Een winst per aandeel van 5 euro voor een aandeel dat tegen 100 euro noteert komt overeen met een PER van 20. d'attractivité des actions, des obligations et des instruments du marché monétaire. En anglais, on parle de PER (Price eaning ratio). Le rapport cours/bénéfice est le multiple de capitalisation du résultat annuel par action. Il est calculé en divisant le cours de bourse de l action par le bénéfice par action pour une période de douze mois. Un bénéfice par action de 5 euros pour une action cotée à 100 euros correspond à un PER de 20. Koopoptie Option d'achat Optie die aan een koper het recht verleent om een Option conférant à un acquéreur le droit d'acheter un bepaald aantal aandelen van een onderliggende certain nombre d'actions d une valeur sous-jacente à waarde tegen een vastgestelde prijs binnen een vooraf un prix déterminé dans un délai prédéfini. Les options bepaalde termijn te kopen. De koopopties kunnen d achat peuvent également servir au remboursement eveneens dienen voor de vervroegde terugbetaling van anticipé d'une obligation. een obligatie. Kredietrisico, risico van tekortkoming Risico dat een obligatie-emittent niet meer in staat is om de rentes en/of de hoofdsom te betalen of dat hij failliet gaat. Kwalitatieve analyse Analyse van roerende waarden waarbij andere criteria in aanmerking worden genomen dan de financiële gegevens van de betrokken vennootschap, bijvoorbeeld de commerciële strategie, de kwaliteit van het beheer, de positionering op de markt. Kwantitatieve analyse Analyse van roerende waarden die gericht is op de financiële gegevens en vooruitzichten van de betrokken vennootschap: activa, passiva, rentabiliteit, staat van de verkopen van producten of diensten. Laagste De laagste koers die een aandeel of een effect gedurende een bepaalde periode optekende. Laatkoers / vraagprijs Koers waartegen een belegger een roerende waarde kan verwerven. Het betreft de laagste koers van een volledige effectenquotiteit waartegen een marktmaker voorstelt een waarde op de effectenbeurs of op de onderhandse markt te verkopen. Laatst in, eerst uit (LIFO of last in first out) Risque de crédit, risque de défaillance Risque qu un émetteur d'obligation ne soit plus en mesure de verser les intérêts et/ou le principal ou qu il fasse faillite. Analyse qualitative Analyse de valeurs mobilières retenant d autres critères que les données financières de la société considérée, par ex. stratégie commerciale, qualité de la gestion, positionnement sur le marché. Analyse quantitative Analyse de valeurs mobilières axée sur les données et perspectives financières de la société considérée : actif, passif, rentabilité, état des ventes de produits ou services. Plus bas Le cours le plus bas affiché par une action ou un titre pendant une période déterminée. Cours de l'offre /prix demandé Cours auquel un investisseur peut acquérir une valeur mobilière. Il s'agit du cours le plus bas d une quotité complète de titres auquel un teneur de marché propose de vendre une valeur sur le marché boursier ou sur le marché de gré à gré. Dernier entré, premier sorti (LIFO ou last in first out)

18 Waarderingsmethode van het obligo die veronderstelt dat het recentste obligo van de vennootschap (laatst in) eerst wordt verkocht (eerst uit). Lange duur Voor de obligaties met een looptijd van 10 jaar of meer. Voor de aandelen die gedurende één jaar of langer in portefeuille worden gehouden. Limietkoers Koers (opgegeven bij een limietorder) waartegen het order moet worden uitgevoerd (of, indien mogelijk, tegen een betere koers). Limietorder Voor een waarde, het order om tegen een bepaalde prijs te kopen of te verkopen. De waarden worden nooit boven de limietkoers aangekocht of onder de limietkoers verkocht. Liquiditeit Vermogen van een aandeel om zonder grote schommeling een groot aantal koop- en verkooptransacties te verwerken... Lopend rendementspercentage Het percentage van de coupon gedeeld door de marktkoers van de obligatie. Méthode d'évaluation de l encours qui suppose que l encours le plus récent de la société (dernier entré) soit vendu en premier (premier sorti). Longue durée Pour les obligations d une durée de 10 ans ou plus. Pour les actions détenues pendant un an ou plus. Cours limite Cours maximal (à l'achat) ou minimal (à la vente) auquel un ordre doit être exécuté. Ordre limité Pour une valeur, l'ordre d'acheter ou de vendre à un prix déterminé. Les valeurs ne seront jamais achetées au-dessus du cours limite ou vendues en dessous du cours limite. Liquidité Capacité d une action à absorber un grand nombre de transactions d'achat et de vente sans grande fluctuation. Taux de rendement courant Le taux du coupon divisé par le cours du marché de l'obligation. Lot Lot Aantal beschikbare aandelen tegen een bepaalde prijs. Nombre d'actions disponibles à un certain prix. Maatschappelijk boekjaar Periode waarvoor de rekeningen van een vennootschap worden opgesteld; komt vaak overeen met het kalenderjaar Makelaar Persoon die financiële transacties uitvoert door de aankoop- en verkooporders voor rekening van een belegger uit te voeren in ruil voor een commissieloon. Marge Middelen die gedeponeerd zijn op een prolongatierekening waarmee de beleggers effecten kunnen aankopen. Margin call Waarschuwing die de cliënt ervan op de hoogte brengt dat zijn garantiedekking onvoldoende is. De cliënt Exercice social Période pour laquelle sont établis les comptes d'une société; coïncide souvent avec l'année civile Courtier Personne effectuant des transactions financières en exécutant les ordres d'achat et de vente pour le compte d un investisseur en échange d'une commission. Marge Fonds déposés sur un compte de marge permettant aux investisseurs d'acquérir des titres. Appel de marge Appel informant le client que sa couverture de garantie est insuffisante. Le client est invité à effectuer

19 wordt uitgenodigd tot het verrichten van een storting van geld of van roerende waarden die bij de bank of de makelaar in aanmerking komen, teneinde zijn rekening weer op te krikken tot het aanvankelijke margeniveau of tot het minimumniveau dat door de instelling vereist wordt. Markt voor termijncontracten Markt waarop de termijncontracten verhandeld worden. Marktanalyse Studie gebaseerd op technische gegevens met betrekking tot de schommelingen van de marktkoersen of op essentiële gegevens zoals de ondernemingswinsten. Dient om de toekomstige tendensen van de markten te bepalen. Marktkoers De dagnotering van een roerende waarde of de laatste koers waartegen de waarde verkocht werd. Marktmaker Beurshandelaar op de financiële markten die vaste bied- en laatkoersen voorstelt voor een bepaalde waarde en zich er daarbij toe verbindt volledige quotiteiten te verkopen of te kopen tegen publiekelijk genoteerde prijzen. Marktrisico Risico dat blijft bestaan zelfs na diversificatie. un dépôt d'argent ou de valeurs mobilières éligibles auprès de la banque ou du courtier afin de renflouer son compte au niveau de marge initiale ou au niveau minimum exigé par l établissement. Marché de contrats à terme Marché sur lequel sont négociés les contrats à terme. Analyse de marché Étude basée sur des données techniques relatives aux fluctuations des cours du marché ou sur des données essentielles comme les bénéfices d entreprises. Elle sert à déterminer les tendances futures des marchés. Cours du marché La cote du jour d'une valeur mobilière ou le cours le plus récent auquel la valeur a été vendue. Teneur de marché Opérateur sur les marchés financiers qui propose des cours acheteur et vendeur fermes pour une valeur donnée en s engageant à vendre ou acheter des quotités complètes à des prix cotés publiquement. Risque de marché Risque subsistant même après diversification. Marktwaarde Valeur de marché De marktwaarde van een effectenportefeuille wordt La valeur de marché d'un portefeuille-titres est bepaald door de waarde van alle posities die een cliënt déterminée par la valeur de toutes les positions que op zijn courtagerekening staan heeft. détient un client sur son compte de courtage. Meerderheidsaandeelhouder Aandeelhouder die meer dan 51% van de aandelen die van een vennootschap in omloop zijn in bezit heeft. De controle kan worden verworven met veel minder dan 51% van de aandelen in omloop, als de aandelen ruim verspreid zijn zodat er geen meerderheidsaandeelhouders zijn. Meerwaarde Positief verschil dat wordt vastgesteld tussen het bedrag van de overdracht en het bedrag van de verwerving van de effecten. Als het verschil negatief blijkt, praat men over een waardevermindering. Actionnaire majoritaire Actionnaire qui détient plus de 51 % des actions en circulation d'une société. La prise de contrôle peut être acquise avec beaucoup moins de 51 % des actions en circulation, si les actions ont été largement réparties de façon à ce qu'il n'y ait pas d'actionnaires majoritaires. Plus-value Différence positive constatée entre le montant de la cession et le montant de l'acquisition des titres. Si la différence s'avère négative, on parle de moins-value.

20 Minderheidsbelangen Over het algemeen, de aandeelhouders die een deel in handen hebben dat kleiner is dan de helft van de aandelen van een vennootschap (zie ook : meerderheidsaandeelhouder). Naakte koopoptie Optiestrategie die erin bestaat een koopoptie te verkopen op een onderliggend actief dat men niet in bezit heeft. Intérêts minoritaires En général, les actionnaires détenant une fraction inférieure à la moitié des actions d'une société (voir également : actionnaires majoritaires). Option d'achat nue Stratégie d'option consistant à vendre une option d'achat sur un actif sous-jacent non détenu. Naakte optie Option nue Niet-gedekte (naakte) koopoptie of verkoopoptie of Option d'achat ou option de vente non couverte (nue) optie die verkocht wordt zonder over het onderliggend ou option vendue sans disposer de l'actif sous-jacent. actief te beschikken. NASDAQ (National Association Of Securities Dealers Automated Quotations) In de Verenigde Staten, een elektronisch noteringssysteem dat de spelers op de markt inlicht over de koersen van de waarden die op de buitenbeursmarkt verhandeld worden. Nettoresultaat Boekhoudkundige winst of verlies zoals elk jaar door de ondernemingen aangegeven, en die overeenkomt met het verschil tussen het geheel van de opbrengsten en het geheel van de kosten. Het is met name op basis van dat resultaat dat een groot deel van het dividend van de vennootschappen vastgesteld is. NASDAQ (National Association Of Securities Dealers Automated Quotations) Aux USA, système électronique de cotation qui renseigne les acteurs du marché sur les cours des valeurs traitées sur le marché hors cote. Résultat Net Bénéfice ou perte comptable déclaré(e) chaque année par les entreprises, et correspondant à la différence entre l'ensemble des produits et l'ensemble des charges. C'est notamment sur ce résultat qu'est assis une grande part du dividende des sociétés. New York Stock Exchange (NYSE) New York Stock Exchange (NYSE) De NYSE, eveneens bekend onder de namen «Big Le NYSE, également connu sous les noms «Big Board» en «The Exchange», is de oudste en Board» et «The Exchange», est la bourse des valeurs belangrijkste effectenbeurs in de Verenigde Staten. De la plus ancienne et la plus importante aux Etats-Unis. gemengde NYSE-index omvat de L'indice composite NYSE reprend les fluctuations de noteringsschommelingen van alle gewone waarden die cotation de l'ensemble des valeurs ordinaires cotées au op de NYSE genoteerd zijn. NYSE. Niet-aflosbare obligatie Obligatie die de emittent niet vroegtijdig kan terugbetalen. Deze bepaling is gepreciseerd in het emissiecontract van de obligatie. Niet-genoteerd aandeel Niet ter beurs genoteerde roerende waarde die op de buitenbeursmarkt wordt verhandeld. Nieuwe emissie Obligation non amortissable Obligation que l'émetteur ne peut rembourser avant terme. Cette disposition est spécifiée dans le contrat d émission de l obligation. Action non cotée Valeur mobilière non cotée en bourse et négociée sur le marché hors-cote. Nouvelle émission

VERKLARING VAN WOONPLAATS

VERKLARING VAN WOONPLAATS 5000-NL Bestemd voor de buitenlandse belastingdienst VERKLARING VAN WOONPLAATS Verzoek om toepassing van het belastingverdrag tussen Frankrijk en 12816*01 De belastingplichtige geeft in dit vak de naam

Nadere informatie

Gewone algemene vergadering van aandeelhouders. Assemblée générale ordinaire des actionnaires

Gewone algemene vergadering van aandeelhouders. Assemblée générale ordinaire des actionnaires Gewone algemene vergadering van aandeelhouders 15 mei 2017 Assemblée générale ordinaire des actionnaires 15 mai 2017 1 Agenda 1. Inleidende uiteenzetting 2. Verslag over de verrichtingen van het boekjaar

Nadere informatie

ROERENDE VOORHEFFING. geïnd bij wijze van afhouding op zekere inkomsten van roerende kapitalen. ATTEST

ROERENDE VOORHEFFING. geïnd bij wijze van afhouding op zekere inkomsten van roerende kapitalen. ATTEST Enclosure 1-NL ROERENDE VOORHEFFING geïnd bij wijze van afhouding op zekere inkomsten van roerende kapitalen. ATTEST opgesteld overeenkomstig artikel 117, 6, K.B. tot uitvoering van het W.I.B. 1992 en

Nadere informatie

BANQUE NATIONALE DE BELGIQUE NATIONALE BANK VAN BELGIE

BANQUE NATIONALE DE BELGIQUE NATIONALE BANK VAN BELGIE BANQUE NATIONALE DE BELGIQUE NATIONALE BANK VAN BELGIE Annexe 4 au procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 18 mai 2015 Rapport sur les opérations de l'exercice clôturé au 31 décembre 2014 Bijlage

Nadere informatie

Essentiële beleggersinformatie

Essentiële beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld om u meer inzicht te geven

Nadere informatie

Praktische kengetallen

Praktische kengetallen FRANCAIS PAGE 5 New Business Praktische kengetallen ZORG ERVOOR DAT JE BESCHIKT OVER GEGEVENS OM PERIODIEK (DAGELIJKS, WEKELIJKS, PER KWARTAAL) TE KUNNEN CONTROLEREN OF DE WERKELIJKE OMZET EN WINST IN

Nadere informatie

De Commissie voor het Bank-, Financieen Assurantiewezen, La Commission bancaire, financière et des Assurances,

De Commissie voor het Bank-, Financieen Assurantiewezen, La Commission bancaire, financière et des Assurances, PPB-2006-3-1-CPB ARRETE DE LA COMMISSION BANCAIRE, FINANCIERE ET DES ASSURANCES DU 22 FEVRIER 2005 MODIFIANT L ARRETE DU 5 DECEMBRE 1995 CONCERNANT LE REGLEMENT RELATIF AUX FONDS PROPRES DES ETABLISSEMENTS

Nadere informatie

Essentiële beleggersinformatie

Essentiële beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld om u meer inzicht te geven

Nadere informatie

COMMISSION PARITAIRE POUR LES ENTREPRISES DE TRAVAIL ADAPTE ET LES ATELIERS SOCIAUX CONVENTION COLLECTIVE TRAVAIL DU 10/12/2002

COMMISSION PARITAIRE POUR LES ENTREPRISES DE TRAVAIL ADAPTE ET LES ATELIERS SOCIAUX CONVENTION COLLECTIVE TRAVAIL DU 10/12/2002 COMMISSION PARITAIRE POUR LES ENTREPRISES DE TRAVAIL ADAPTE ET LES ATELIERS SOCIAUX CONVENTION COLLECTIVE TRAVAIL DU 10/12/2002 RELATIVE A LA A 58 ANS. Art. La présente convention collective de travail

Nadere informatie

BANQUE NATIONALE DE BELGIQUE I. BILAN. I.1. Actifs immobilisés 22/27 = 22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27 22 = 22/91 + 22/92

BANQUE NATIONALE DE BELGIQUE I. BILAN. I.1. Actifs immobilisés 22/27 = 22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27 22 = 22/91 + 22/92 NATIONALE BANK VAN BELGIE Lijst van de rekenkundige en logische controles waaraan de jaarrekeningen van verenigingen zonder winstoogmerk en stichtingen, neergelegd bij de Nationale Bank van België en opgesteld

Nadere informatie

Avant de remplir la présente formule lire la notice explicative à la dernière page. ... ( dénomination en capitales ) ( naam in blokletters )

Avant de remplir la présente formule lire la notice explicative à la dernière page. ... ( dénomination en capitales ) ( naam in blokletters ) Réduction l impôt néerlandais sur les divins en vertu l article 10, paragraphe 2, litt. b, la Convention Verminring van Nerlandse divindbelasting op grond van artikel 10, 2e lid, letter b, van 1er exemplaire

Nadere informatie

Parts de marché / Maarktaandelen

Parts de marché / Maarktaandelen Les marchés du gaz et de l électricité en région de Bruxelles-Capitale en chiffres De aardgas- en elektriciteitsmarkten in het Brussels Hoofdstedelijk gewest in cijfers Parts de marché / Maarktaandelen

Nadere informatie

23 SEPTEMBER SEPTEMBER 1992

23 SEPTEMBER SEPTEMBER 1992 23 SEPTEMBER 1992 23 SEPTEMBER 1992 Koninklijk besluit op de boekhoudkundige gegevens over in België gevestigde bijkantoren die kredietinstellingen naar buitenlands recht openbaar moeten maken [Koninklijk

Nadere informatie

CHAPITRE I : CHAMP. Article 1

CHAPITRE I : CHAMP. Article 1 BLANCHISSERIES - C.C.T.: PRIME DE FIN - 05/28 du 07.02.1991 (A.R. 15.09.1993 17.11.1993), par C.C.T. du 07.05.1993 (A.R. 31.01.1995 -M.B. 19.05.1995), modifiée par C.C.T. du 03.03.1994 (A.R. modifiée par

Nadere informatie

Barema's op 01/09/2008 Barèmes au 01/09/2008

Barema's op 01/09/2008 Barèmes au 01/09/2008 Barema's op 01/09/2008 Barèmes au 01/09/2008 SPILINDEX 110,51 INDICE-PIVOT 110,51 Tegemoetkomingen aan personen met een handicap Allocations aux personnes handicapées (Jaarbedragen) (Montants annuels)

Nadere informatie

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN. tot aanpassing van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 op het vlak van het pensioensparen

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN. tot aanpassing van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 op het vlak van het pensioensparen DOC 51 0859/003 DOC 51 0859/003 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS 1 er avril 2004 1 april 2004 PROJET DE LOI adaptant en matière d épargne-pension, le Code

Nadere informatie

Zou het mogelijk zijn om ophelderingen te krijgen betreffende het aktueel aandeelhouderschap.

Zou het mogelijk zijn om ophelderingen te krijgen betreffende het aktueel aandeelhouderschap. Echange avec Monsieur Devries du 29 mars 2017 : Geachte heer Devries Zou het mogelijk zijn om ophelderingen te krijgen betreffende het aktueel aandeelhouderschap. Sedert het terugkoop van de verkooprechten

Nadere informatie

1 er exemplaire pour le canton Date de réception. Dossier AFC SR-D

1 er exemplaire pour le canton Date de réception. Dossier AFC SR-D Convention entre la Suisse et les Pays-Bas (double imposition) du 12 novembre 1951/22 juin 1966 Zwitsers-Nederlands dubbele belastingverdrag van 12 november 1951/22 juni 1966 DEMANDE EN REMBOURSEMENT DE

Nadere informatie

NGI Vision Debat

NGI Vision Debat NGI Vision 2030 Debat Résultats que nous voulons obtenir Les sources authentiques de données géographiques sont des données de qualité et mises à jour, à disposition comme «données ouvertes». Les services

Nadere informatie

IZ -OS- 2005 Bijlage 2 7-07- 2005. Annexe. Commission paritaire pour les employés des métaux non ferreux

IZ -OS- 2005 Bijlage 2 7-07- 2005. Annexe. Commission paritaire pour les employés des métaux non ferreux NEERLEGGING-DÉPÔT REGISTR.-ENREGISTR. IZ -OS- 2005 Bijlage 2 7-07- 2005 NR. Annexe Paritair Comité voor de bedienden van de nonferro metalen métaux non ferreux Collectieve arbeidsovereenkomst van 17juni

Nadere informatie

VERENIGDE VERGADERING VAN DE GEMEENSCHAPPELIJKE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE ASSEMBLEE REUNIE DE LA COMMISSION COMMUNAUTAIRE COMMUNE BRUXELLES-CAPITALE

VERENIGDE VERGADERING VAN DE GEMEENSCHAPPELIJKE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE ASSEMBLEE REUNIE DE LA COMMISSION COMMUNAUTAIRE COMMUNE BRUXELLES-CAPITALE B42/1 2011/2012 B42/1 2011/2012 BRUSSELHOOFDSTAD BRUXELLESCAPITALE VERENIGDE VERGADERING VAN DE GEMEENSCHAPPELIJKE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE ASSEMBLEE REUNIE DE LA COMMISSION COMMUNAUTAIRE COMMUNE GEWONE ZITTING

Nadere informatie

COMMISSION PARITAIRE DE L'AGRICULTURE CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL DU 30 AVRIL 1999

COMMISSION PARITAIRE DE L'AGRICULTURE CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL DU 30 AVRIL 1999 COMMISSION PARITAIRE DE L'AGRICULTURE CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL DU 30 AVRIL 1999 CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL RELATIVE A LA PRIME DE FIN D'ANNEE Art. 1er. La présente convention collective de

Nadere informatie

LA COLOMBE JOYEUSE REGLEMENTEN KAMPIOENSCHAPPEN

LA COLOMBE JOYEUSE REGLEMENTEN KAMPIOENSCHAPPEN LA COLOMBE JOYEUSE - 2017 REGLEMENTEN KAMPIOENSCHAPPEN Er worden drie voorbereidende klassementen opgesteld. 1 KLASSEMENT 1 ste AFGEGEVEN: ( max. 20 personen) Hier worden alle liefhebbers geklasseerd die

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 04.06.2014 MONITEUR BELGE 42651 FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID [C 2014/22260] 14 MEI 2014. Ministerieel besluit tot vaststelling van de modellen van de inlichtingenformulieren

Nadere informatie

Collectieve arbeidsovereenkomst van 27 juni 2011 Convention collective de travail du 27 juin 2011

Collectieve arbeidsovereenkomst van 27 juni 2011 Convention collective de travail du 27 juin 2011 Paritair Comité voor de bedienden van de nonferro metalen non ferreux Collectieve arbeidsovereenkomst van 27 juni 2011 Convention collective de travail du 27 juin 2011 Tewerkstellings- en opleidingsinitiatieven

Nadere informatie

CSG & CRDS. Parijs, 9 maart 2013. Mr. Frank van Eig

CSG & CRDS. Parijs, 9 maart 2013. Mr. Frank van Eig CSG & CRDS Parijs, 9 maart 2013 1 Prélèvements sociaux (eerder cotisations sociales ) Vijf heffingen: Contribution Sociale Généralisée (CSG) Contribution au Remboursement de la Dette Sociale (CRDS) Prélèvement

Nadere informatie

52686 MONITEUR BELGE Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD

52686 MONITEUR BELGE Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD 52686 VLAAMSE OVERHEID Leefmilieu, Natuur en Energie [C 2015/36016] 30 JULI 2015. Ministerieel besluit tot wijziging van de kaart van de focusgebieden, opgenomen in de bijlage bij het besluit van de Vlaamse

Nadere informatie

PLUK DE VRUCHTEN VAN 3 STERAANDELEN

PLUK DE VRUCHTEN VAN 3 STERAANDELEN beleggen Autocall Belgacom-ING-Total PLUK DE VRUCHTEN VAN 3 STERAANDELEN n Een coupon van 11% bruto bij een stijging of een daling tot -50% van Belgacom-ING-Total n Looptijd van 1 tot 4 jaar De voordelen

Nadere informatie

Belgische Kamer van Volksvertegenwoordigers. Chambre des Représentants de Belgique - 946 / 8-96 / 97 WETSONTWERP

Belgische Kamer van Volksvertegenwoordigers. Chambre des Représentants de Belgique - 946 / 8-96 / 97 WETSONTWERP - 946 / 8-96 / 97 Chambre des Représentants de Belgique - 946 / 8-96 / 97 Belgische Kamer van Volksvertegenwoordigers SESSION ORDINAIRE 1996-1997 (*) 23 JUIN 1997 GEWONE ZITTING 1996-1997 (*) 23 JUNI 1997

Nadere informatie

KEYPLAN Een goed plan voor uw geld.

KEYPLAN Een goed plan voor uw geld. KEYPLAN Een goed plan voor uw geld. 1.Voor wie? Voor wat? Agenda 2.De markt context Sparen & beleggen Gouden tips 3.KEYPLAN De ideale oplossing Demo 4.Samenvatting 1.Pour qui? Pour quoi? Agenda 2.Le contexte

Nadere informatie

57936 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD

57936 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 57936 MONITEUR BELGE 15.09.2015 BELGISCH STAATSBLAD Les propositions sont introduites auprès du Ministre-Président du Gouvernement flamand et comprennent au moins les données suivantes : 1 les prénoms

Nadere informatie

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN DOC 50 1871/004 DOC 50 1871/004 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE 22 januari 2003 22 janvier 2003 WETSONTWERP tot vaststelling van de algemene bepalingen die gelden

Nadere informatie

MONITEUR BELGE 13.06.2013 BELGISCH STAATSBLAD

MONITEUR BELGE 13.06.2013 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 13.06.2013 BELGISCH STAATSBLAD 36987 SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES [C 2013/03172] 29 MAI 2013. Arrêté royal portant approbation du règlement du 12 février 2013 de l Autorité des services

Nadere informatie

Document préparé par Marie Spaey, en collaboration avec Pauline de Wouters. Novembre 2009.

Document préparé par Marie Spaey, en collaboration avec Pauline de Wouters. Novembre 2009. . Déclaration environnementale Document préparé par Marie Spaey, en collaboration avec Pauline de Wouters. Novembre 2009. Définition dans le cadre de Clé Verte Dans le cadre de l éco-label Clé Verte, l

Nadere informatie

Paritair Comité 221 Bedienden van de papiernijverheid

Paritair Comité 221 Bedienden van de papiernijverheid Paritair Comité 221 Bedienden van de papiernijverheid Neerlegging-Dépôt: 04/07/2017 Regist.-Enregistr.: 27/07/2017 N : 140661/CO/221 STELSEL VAN WERKLOOSHEID MET BEDR/JFSTOESLAG (SWT) Collectieve arbeidsovereenkomst

Nadere informatie

Binaire opties termen

Binaire opties termen Binaire opties termen Bij het handelen in binaire opties zijn er termen die bekend of onbekend in de oren klinken. Als voorbereiding is het dan ook handig om op de hoogte te zijn van de verschillende termen

Nadere informatie

Amonis. Comment optimiser fiscalement sa pension extra-légale? Françoise Leclercq Directeur Général

Amonis. Comment optimiser fiscalement sa pension extra-légale? Françoise Leclercq Directeur Général Amonis Comment optimiser fiscalement sa pension extra-légale? Françoise Leclercq Directeur Général 1 Amonis Spécialiste de la pension complémentaire depuis 1967 Pour toutes professions libérales 2ème plus

Nadere informatie

Kenmerken financiële instrumenten en risico s

Kenmerken financiële instrumenten en risico s Kenmerken financiële instrumenten en risico s Inleiding Aan alle vormen van beleggen zijn risico s verbonden. De risico s zijn afhankelijk van de belegging. Een belegging kan in meer of mindere mate speculatief

Nadere informatie

Mei 2010. Netwerk Vlaanderen vzw

Mei 2010. Netwerk Vlaanderen vzw Achtergrondnota bij de reactie van Minister van Financiën Reynders in het Federaal Parlement op 3 maart 2010 n.a.v. meerdere parlementaire vragen over de «lijst met bedrijven die betrokken zijn bij de

Nadere informatie

Essentiële beleggersinformatie

Essentiële beleggersinformatie Essentiële beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS. over een betere tegemoetkoming voor de orthodontische zorg

BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS. over een betere tegemoetkoming voor de orthodontische zorg DOC 54 0413/004 DOC 54 0413/004 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE 18 mei 2016 18 mai 2016 VOORSTEL VAN RESOLUTIE over een betere tegemoetkoming voor de orthodontische

Nadere informatie

des Ingénieurs-Conseils C.Ir. FABI - KVIV Raadgevend Ingenieurs à partir du 1 janvier 2014 vanaf 1 januari 2014

des Ingénieurs-Conseils C.Ir. FABI - KVIV Raadgevend Ingenieurs à partir du 1 janvier 2014 vanaf 1 januari 2014 MISSION A Constructions industrielles (Missions d ensembles) OPDRACHT A Industriële constructies (Geheelopdrachten) A Classe - Klasse 1 2 3 4 5 a = 9,0192 11,4255 13,5747 15,4350 17,4016 b = -0,0854-0,0814-0,0875-0,0896-0,0913

Nadere informatie

Essentiële beleggersinformatie

Essentiële beleggersinformatie Essentiële beleggersinformatie Dit document geeft u essentiële beleggersinformatie over dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld om u

Nadere informatie

Comprendre et se faire comprendre commence par s exprimer en néerlandais

Comprendre et se faire comprendre commence par s exprimer en néerlandais Comprendre et se faire comprendre commence par s exprimer en néerlandais Begrijpen en begrepen worden begint met het spreken van de Nederlandse taal La langue néerlandaise crée un lien entre nous Wat leest

Nadere informatie

ABMB - BVBL. Gewone Algemene Vergadering Assemblée Génerale Ordinaire 24 juni 2005

ABMB - BVBL. Gewone Algemene Vergadering Assemblée Génerale Ordinaire 24 juni 2005 ABMB - BVBL Gewone Algemene Vergadering Assemblée Génerale Ordinaire 24 juni 2005 ABB / Section Sociétés de bourse BVB / Afdeling Beursvennootschappen 24 06-2005 ABB/SdB 24-06-2005 2 1. Fiscal / Custody

Nadere informatie

Compartiment ACTIVE FIX EURO EQUITIES

Compartiment ACTIVE FIX EURO EQUITIES Compartiment ACTIVE FIX EURO EQUITIES BELANGRIJK BERICHT: In toepassing van artikel 236 2 alinea 5 van de wet van 20 juli 2004 betreffende bepaalde vormen van collectief beheer van beleggingsportefeuilles,

Nadere informatie

Art. 69bis. Carine Libert Hendrik Vanhees

Art. 69bis. Carine Libert Hendrik Vanhees Art. 69bis Art.69bis Onverminderd specifieke afwijkende bepalingen verjaren de vorderingen tot betaling van de rechten geïnd door de beheersvennootschappen na tien jaar te rekenen van de dag van hun inning.

Nadere informatie

Interne Balans GENK LOGISTICS HAVENLAAN 12 BE-1080 BRUSSEL 8 BE0464.358.497. Pagina : 1 24/07/2013-10:11. Bkj 2013 Ope 2012 --> Mei 2013

Interne Balans GENK LOGISTICS HAVENLAAN 12 BE-1080 BRUSSEL 8 BE0464.358.497. Pagina : 1 24/07/2013-10:11. Bkj 2013 Ope 2012 --> Mei 2013 Communiqué du 31/07/2013 SA IMMO-GENK ZUID Avenue du Port 12 1080 Bruxelles RPM 0464.358.497 Information réglementée - AR du 14 novembre 2007 Isin-code : BE0003740546 En tant qu'émettrice des certificats

Nadere informatie

Autocall European Banks

Autocall European Banks Beleggen Autocall European Banks f o c u s o p 4 s t e r k e a a n d e l e n n Investeren in Société Générale - BNP Paribas - Dexia - Fortis n Potentieel hoge coupon n Zeer korte looptijd: min. 3 maanden

Nadere informatie

Swing trading. met CFD's. «Trading & risicobeheer» 1) CFD s en hefboom 2) Volatiliteit als maatstaf 3) Toepassing MACD

Swing trading. met CFD's. «Trading & risicobeheer» 1) CFD s en hefboom 2) Volatiliteit als maatstaf 3) Toepassing MACD Swing trading met CFD's «Trading & risicobeheer» 1) CFD s en hefboom 2) Volatiliteit als maatstaf 3) Toepassing MACD WH SELFINVEST S.A. 11 Place Dargent L 1413 Luxembourg T: +352 42 80 42 81 Bureau de

Nadere informatie

ERRATUM ERRATUM PARITAIR COMITE VOOR DE LANDBOUW COMMISSION PARITAIRE DE. CAO nr 61932 van 27.07.2001. CCT 61932 du 27.07.2001

ERRATUM ERRATUM PARITAIR COMITE VOOR DE LANDBOUW COMMISSION PARITAIRE DE. CAO nr 61932 van 27.07.2001. CCT 61932 du 27.07.2001 Ministère fédéral de l'emploi et du Travail ADMINISTRATION DES RELATIONS COLLECTIVES DU TRAVAIL Direction du Greffe Federaal Ministerie van Tewerkstelling en VAN DE Directie van de ERRATUM COMMISSION PARITAIRE

Nadere informatie

DE BESTE START VOOR UW BELEGGING

DE BESTE START VOOR UW BELEGGING BELEGGEN Optimal Timing 2015 DE BESTE START VOOR UW BELEGGING Instappen op het laagste niveau tijdens het eerste jaar Deelname aan de evolutie van de Dow Jones EuroStoxx Select Dividend 30 Looptijd van

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 - Toepassingsgebied. Artikel 1.

Hoofdstuk 1 - Toepassingsgebied. Artikel 1. Neerlegging-Dépôt: 14/04/2010 Regist.-Enregistr.: 04/05/2010 N : 99171/CO/324 to Collectieve arbeidsovereenkomst van 25 maart 2010 betreffende de korte modules in diamantopleidingen voor de werknemers

Nadere informatie

PRIME DE FIN D'ANNEE C.C.T. DU 2003

PRIME DE FIN D'ANNEE C.C.T. DU 2003 ENTRETIEN DU TEXTILE - C.C.T.: PRIME DE FIN D'ANNEE - 05/27 PRIME DE FIN D'ANNEE C.C.T. DU 2003 C.C.T. du (A.R. 15.09.1993 - M.B. remplacée par C.C.T. du 07.05.1993 (A.R. 31.01.1995 - M.B. 19.05.1995),

Nadere informatie

Installatie van versie 2.2 van Atoum

Installatie van versie 2.2 van Atoum Version française en seconde partie du document. Installatie van versie 2.2 van Atoum U moet in uw databases een nieuwe tabel aanmaken na de installatie van versie 2.2 van de toepassing Atoum. Hiervoor

Nadere informatie

Koninklijk besluit van 8 februari 1999 tot vaststelling van de retributies bedoeld in artikel 20 van de wet van 10 april 1990 op de

Koninklijk besluit van 8 februari 1999 tot vaststelling van de retributies bedoeld in artikel 20 van de wet van 10 april 1990 op de Arrêté royal du 14 mai 1991 fixant les revances à percevoir visées à l'article 20 la loi du 10 avril 1990 sur les entreprises gardiennage, sur les entreprises sécurité et sur les services internes gardiennage

Nadere informatie

Bedrukte envelop C5 Enveloppes personnalisées C5

Bedrukte envelop C5 Enveloppes personnalisées C5 Bedrukte envelop C5 Enveloppes personnalisées C5 Taal Langue Bedrukte envelop C5 Formaat 229 x Opmaakformaat 235 x Envelop Formaat (mm) Materiaalsoort Opties sluiting* Opties venster* C5 229 x 162 90 gr.

Nadere informatie

Herhaalde en ongepaste bemoeienissen van de overheid op de huurmarkt Ondanks een stijgende vraag, worden de eigenaars en de investeerders ontmoedigd om te renoveren, te bouwen of te investeren in goedkope

Nadere informatie

QUESTIONS RÉPONSES Réf. FIN/PRO/JND/KH/GVDD/2016/42

QUESTIONS RÉPONSES Réf. FIN/PRO/JND/KH/GVDD/2016/42 QUESTIONS RÉPONSES Réf. FIN/PRO/JND/KH/GVDD/2016/42 Marché public de services Q1. De buitendiameter van de kern is 44,45 mm. De dikte van de kern is 6,35 mm (±0,762mm). Kunnen jullie bevestigen of de binnendiameter

Nadere informatie

Bedrukte envelop EA5 Enveloppes personnalisées EA5

Bedrukte envelop EA5 Enveloppes personnalisées EA5 Bedrukte envelop EA5 Enveloppes personnalisées EA5 Taal Langue Bedrukte envelop EA5 Formaat 220 x Opmaak formaat 226 x Envelop Formaat (mm) Materiaalsoort Opties sluiting* Opties venster* EA5 220 x 156

Nadere informatie

BELGISCHE KAMER VAN TEKST AANGENOMEN IN PLENAIRE VERGADERING EN AAN DE KONING TER BEKRACHTIGING VOORGELEGD

BELGISCHE KAMER VAN TEKST AANGENOMEN IN PLENAIRE VERGADERING EN AAN DE KONING TER BEKRACHTIGING VOORGELEGD DOC 54 2668/005 DOC 54 2668/005 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE 9 november 2017 9 novembre 2017 WETSONTWERP tot wijziging van het Wetboek van de Belasting over

Nadere informatie

BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS

BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DOC 54 2227/003 DOC 54 2227/003 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE 20 juli 2017 20 juillet 2017 WETSVOORSTEL tot wijziging van de programmawet van 27 april

Nadere informatie

Long Term Secured Notes: u wint over de gehele lijn

Long Term Secured Notes: u wint over de gehele lijn Long Term Secured Notes: u wint over de gehele lijn >> U zult beleggen in een obligatie met AAA-rating. >> Gedurende de eerste 10 jaar ontvangt u een van coupon van minimum 4% bruto. >> Vervolgens, tot

Nadere informatie

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN. relative à l enregistrement abusif des noms de domaine

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN. relative à l enregistrement abusif des noms de domaine DOC 50 1069/002 DOC 50 1069/002 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE 17 oktober 2002 17 octobre 2002 WETSONTWERP betreffende het wederrechtelijk registreren van domeinnamen

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 18.01.2012 Ed. 2 MONITEUR BELGE 3193 FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN Administratie van Fiscale Zaken [C 2012/03018] Bericht in verband met de automatische indexering inzake inkomstenbelastingen.

Nadere informatie

Eco bedrukte envelop C4 Enveloppes ECO imprimées C4

Eco bedrukte envelop C4 Enveloppes ECO imprimées C4 Eco bedrukte envelop C4 Enveloppes ECO imprimées C4 Taal Langue Eco Bedrukte envelop C4 Formaat 229 x Opmaakformaat 235 x Voorkeur plaatsing *1 110 mm 110 mm Aan te leveren formaat 235 x (breedte x hoogte)

Nadere informatie

De nieuwe loopbaan La nouvelle carrière

De nieuwe loopbaan La nouvelle carrière De nieuwe loopbaan La nouvelle carrière Brussel, vrijdag 12 juli 2013 Bruxelles, vendredi 12 juillet 2013 Naar een overheid van wereldklasse/ Vers une administration de classe internationale Waarden Verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Forum Financier 21 novembre 2013 Une présentation de Didier Bouckaert

Forum Financier 21 novembre 2013 Une présentation de Didier Bouckaert Baromètre pour les PME 2013 Tableau de bord financier et fiscal des PME belges Forum Financier 21 novembre 2013 Une présentation de Didier Bouckaert Deloitte Fiduciaire connaît le monde des PME comme nulle

Nadere informatie

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN DOC 50 0321/002 DOC 50 0321/002 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE 6 januari 2000 6 janvier 2000 WETSONTWERP betreffende het ontslag van bepaalde militairen en de

Nadere informatie

FÉDÉRATION GENERALE DU TRAVAIL BELGIQUE

FÉDÉRATION GENERALE DU TRAVAIL BELGIQUE FÉDÉRATION GENERALE DU TRAVAIL BELGIQUE 83/00 A 23/70 GG/MDV/BL Trad. wdg Bruxelles, le 13 octobre 1983. NOTE AUX MEMBRES DU BUREAU. Concerne : Financement de la Sécurité Sociale. La F.G.T.B. a répété

Nadere informatie

Wat is een economische crisis?

Wat is een economische crisis? Wat is een economische crisis? D. Para Marxistische zomeruniversiteit 21 augustus 2008 Wat is een economische crisis? Fenomenen: - Beurzen zakken - Immobiliën markten storten in (USA) - De centrale banken

Nadere informatie

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN. modifiant la loi du 22 mars 2001 instituant la garantie de revenus aux personnes âgées

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN. modifiant la loi du 22 mars 2001 instituant la garantie de revenus aux personnes âgées DOC 54 2141/007 DOC 54 2141/007 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE 11 januari 2017 11 janvier 2017 WETSONTWERP tot wijziging van de wet van 22 maart 2001

Nadere informatie

Paritair Comité voor de audiovisuele sector - Collectieve arbeidsovereenkomst van 15 december 2006 met betrekking tôt de eindejaarspremie.

Paritair Comité voor de audiovisuele sector - Collectieve arbeidsovereenkomst van 15 december 2006 met betrekking tôt de eindejaarspremie. Paritair Comité voor de audiovisuele sector - Collectieve arbeidsovereenkomst van 15 december 2006 met betrekking tôt de eindejaarspremie. Artikel 1. Toepassingsgebied Deze collectieve arbeidsovereenkomst

Nadere informatie

Multiple 6% Notes III

Multiple 6% Notes III beleggen Multiple 6% Notes III 2 x 6 % z e t t e n w e v o o r u g r a a g in de verf n 2 x 6% bruto gegarandeerd n 6% coupon als Euribor op 12 maanden onder 5,30% blijft n 100% kapitaalgarantie op vervaldag

Nadere informatie

Bedrukte envelop C4 Enveloppes personnalisées C4

Bedrukte envelop C4 Enveloppes personnalisées C4 Bedrukte envelop C4 Enveloppes personnalisées C4 Taal Langue Bedrukte envelop C4 Formaat 229 x Opmaakformaat 235 x * R = Rechts L = Links B = Boven(kant) Envelop Formaat (mm) Materiaalsoort Opties sluiting*

Nadere informatie

Vermogen: geld Kapitaal (aandelen, obligaties, leningen (lange termijn))

Vermogen: geld Kapitaal (aandelen, obligaties, leningen (lange termijn)) www.jooplengkeek.nl Vermogensmarkt De markt: vraag en aanbod Vermogen: geld Kapitaal (aandelen, obligaties, leningen (lange termijn)) Vermogen is een ruimer begrip dan geld. Een banksaldo is ook vermogen.

Nadere informatie

BELGISCHE KAMER VAN. modifiant la loi du 31 décembre 1983 de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone

BELGISCHE KAMER VAN. modifiant la loi du 31 décembre 1983 de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone DOC 50 1354/004 DOC 50 1354/004 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE 13 december 2001 13 décembre 2001 WETSONTWERP tot wijziging van de wet van 31 december 1983 tot

Nadere informatie

Compartiment ACTIVE FIX NEW MARKETS

Compartiment ACTIVE FIX NEW MARKETS Compartiment ACTIVE FIX NEW MARKETS BELANGRIJK BERICHT: In toepassing van artikel 236 2 alinea 5 van de wet van 20 juli 2004 betreffende bepaalde vormen van collectief beheer van beleggingsportefeuilles,

Nadere informatie

Telebib2 Edifact Validation - Tool introduction page 2 / 15

Telebib2 Edifact Validation - Tool introduction page 2 / 15 Tool introduction Telebib2 Edifact Validation page 1 / 15 10.01.2012 Er is nu een tool beschikbaar die het mogelijk maakt een tekstbestand met inhoud op basis van de Telebib2 Edifact syntaxis the valideren.

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1953 No. 14 Overgelegd aan de Staten-Generaal door de Minister van Buitenlandse Zaken

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1953 No. 14 Overgelegd aan de Staten-Generaal door de Minister van Buitenlandse Zaken 1 (1953) No. 1 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 1953 No. 14 Overgelegd aan de Staten-Generaal door de Minister van Buitenlandse Zaken A. TITEL Aanvullend Protocol bij de op 21

Nadere informatie

BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK PARLEMENT PARLEMENT DE LA RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE VOORSTEL VAN ORDONNANTIE PROPOSITION D'ORDONNANCE

BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK PARLEMENT PARLEMENT DE LA RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE VOORSTEL VAN ORDONNANTIE PROPOSITION D'ORDONNANCE A-514/1 2013/2014 A-514/1 2013/2014 BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK PARLEMENT GEWONE ZITTING 2013-2014 18 FEBRUARI 2014 VOORSTEL VAN ORDONNANTIE tot wijziging van artikel 21, III, van het Wetboek der Successierechten

Nadere informatie

1424 MONITEUR BELGE 19.01.1999 BELGISCH STAATSBLAD

1424 MONITEUR BELGE 19.01.1999 BELGISCH STAATSBLAD 1424 MONITEUR BELGE 19.01.1999 BELGISCH STAATSBLAD F. 99 123 [S C 99/03020] 18 DECEMBRE 1998. Arrêté royal modifiant l arrêté royal du 4 mars 1991 relatif à certains organismes de placement collectif N.

Nadere informatie

Het beste scenario voor uw belegging

Het beste scenario voor uw belegging db Best Strategy Notes Het beste scenario voor uw belegging gegarandeerd de beste strategie een gediversifieerde belegging een coupon van maximum 25% bruto* op vervaldag een korte looptijd van 2,5 jaar

Nadere informatie

Bedrukte envelop EA4 Enveloppes personnalisées EA4

Bedrukte envelop EA4 Enveloppes personnalisées EA4 Bedrukte envelop EA4 Enveloppes personnalisées EA4 Taal Nederlands Langue Français Bedrukte envelop EA4 Nederlands Formaat 220 x 312 mm Opmaakformaat 226 x 318 mm Envelop Formaat (mm) Materiaalsoort Opties

Nadere informatie

19 APRIL 2014 19 AVRIL 2014. (Belgisch Staatsblad, 17 juni 2014) (Moniteur belge, 17 juin 2014)

19 APRIL 2014 19 AVRIL 2014. (Belgisch Staatsblad, 17 juni 2014) (Moniteur belge, 17 juin 2014) 19 APRIL 2014 19 AVRIL 2014 WET BETREFFENDE DE ALTERNATIEVE INSTELLINGEN VOOR COLLECTIEVE BELEGGING EN HUN BEHEERDERS LOI RELATIVE AUX ORGANISMES DE PLACEMENT COLLECTIF ALTERNATIFS ET À LEURS GESTIONNAIRES

Nadere informatie

22490 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

22490 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 22490 BELGISCH STAATSBLAD 04.04.2016 MONITEUR BELGE FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN [C 2016/00214] Omzendbrief van 23 maart 2016 tot wijziging van de omzendbrief van 21 juni 2007 betreffende

Nadere informatie

Om in te tekenen. Stuur het bijgevoegde inschrijvingsformulier terug in de voorgefrankeerde omslag.

Om in te tekenen. Stuur het bijgevoegde inschrijvingsformulier terug in de voorgefrankeerde omslag. Om in te tekenen Stuur het bijgevoegde inschrijvingsformulier terug in de voorgefrankeerde omslag. Surf naar www.deutschebank.be en teken in via internet. Een eenvoudige, veilige en comfortabele manier

Nadere informatie

VRAGEN - ANTWOORDEN Overheidsopdracht voor diensten

VRAGEN - ANTWOORDEN Overheidsopdracht voor diensten VRAGEN - ANTWOORDEN Overheidsopdracht voor diensten Q1. Mogen Engelstalige CV s worden bijgevoegd bij ons dossier, of moeten dit alleen maar Nederlandse zijn? De CV s mogen Engelstalig zijn. Q2. Dans le

Nadere informatie

Woordenlijst Active Return: Verschil tussen het rendement van het fonds en van de referte-index. Alpha: Indicator die de bijdrage van de beheerder tegenover de referte-index aangeeft, rekening houdend

Nadere informatie

ENQUÊTE 2015 LES CONNAISSANCES EN GESTION DES ENTREPRENEURS DE KENNIS VAN DE ONDERNEMERS INZAKE BEDRIJFSBEHEER

ENQUÊTE 2015 LES CONNAISSANCES EN GESTION DES ENTREPRENEURS DE KENNIS VAN DE ONDERNEMERS INZAKE BEDRIJFSBEHEER 1 ENQUÊTE 2015 LES CONNAISSANCES EN GESTION DES ENTREPRENEURS DE KENNIS VAN DE ONDERNEMERS INZAKE BEDRIJFSBEHEER 1. Connaissances en gestion : Dans le cadre d une enquête menée en 2013, nous vous posions

Nadere informatie

2. De maximale nominale waarde van de eco- 2. La valeur maximale nominale de l'éco-chèque cheque bedraagt 10 EUR per eco-cheque.

2. De maximale nominale waarde van de eco- 2. La valeur maximale nominale de l'éco-chèque cheque bedraagt 10 EUR per eco-cheque. '21~1y5_ Paritair Comité voor de beursvennootschappen Commission paritaire pour les sociétés de bourse Collectieve arbeidsovereenkomst van 24 juni 2015 Convention collective de travail du 24 juin 2015

Nadere informatie

e-procurement 04/02 (FR) 11/02 (NL) 18/03 (NL) FORMATION / OPLEIDING 9:00 à/tot 12:30 En collaboration avec / in samewerking met:

e-procurement 04/02 (FR) 11/02 (NL) 18/03 (NL) FORMATION / OPLEIDING 9:00 à/tot 12:30 En collaboration avec / in samewerking met: FORMATION / OPLEIDING e-procurement 04/02 (FR) 11/02 (NL) 18/03 (NL) 9:00 à/tot 12:30 En collaboration avec / in samewerking met: Anja Palmaerts www.apexpro.be Elektronisch inschrijven op overheidsopdrachten

Nadere informatie

DELTA LLOYD N.V. BRX_20130121_00058_EUR DATE: 21/01/2013 NYSE EURONEXT BRUSSELS I - ADMISSION D'ACTIONS PAR COTATION DIRECTE

DELTA LLOYD N.V. BRX_20130121_00058_EUR DATE: 21/01/2013 NYSE EURONEXT BRUSSELS I - ADMISSION D'ACTIONS PAR COTATION DIRECTE CORPORATE EVENT NOTICE: Admission d'actions par cotation directe DELTA LLOYD N.V. PLACE: Brussels AVIS N : BRX_20130121_00058_EUR DATE: 21/01/2013 MARCHE: NYSE EURONEXT BRUSSELS I - ADMISSION D'ACTIONS

Nadere informatie

Inhoudstafel. Beheersreglement van het interne beleggingsfonds Allianz Global Megatrends 2027 V979 NL 03/2017 2

Inhoudstafel. Beheersreglement van het interne beleggingsfonds Allianz Global Megatrends 2027 V979 NL 03/2017 2 Inhoudstafel 1. Intekenperiode... 3 2. Premie... 3 3. Betaaldatum... 3 4. Investeringsdatum... 3 5. Samenstelling en evaluatie van het fonds... 3 6. Waarde van de eenheid... 4 7. Prestaties... 4 8. Risico

Nadere informatie

Federale overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en SociaalOverleg ALGEMENE DIRECTIE COLLECTIEVE ARBEIDSBETRE~NGEN Directie van de Griffie

Federale overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en SociaalOverleg ALGEMENE DIRECTIE COLLECTIEVE ARBEIDSBETRE~NGEN Directie van de Griffie Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale DIRECTION GÉNÉRALE RELATIONS COLLECTIVES DU TRAVAIL Direction du Greffe Federale overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en SociaalOverleg

Nadere informatie

FAVV -AFSCA AC- Kruidtuin - FSC Kruidtuinlaan 55 1000 Brussel / Bruxelles. Verslag van infosessie bestek FAVV_DGLABO_CPM_2016 (29/06/2015)

FAVV -AFSCA AC- Kruidtuin - FSC Kruidtuinlaan 55 1000 Brussel / Bruxelles. Verslag van infosessie bestek FAVV_DGLABO_CPM_2016 (29/06/2015) FAVV -AFSCA AC- Kruidtuin - FSC Kruidtuinlaan 55 1000 Brussel / Bruxelles Verslag van infosessie bestek FAVV_DGLABO_CPM_2016 (29/06/2015) Rapport de la session d information Cahier spécial des charges

Nadere informatie

PARITAIR COMITE VOOR DE VLAAMSE WELZIJNS- EN GEZONDHEIDSSECTOR

PARITAIR COMITE VOOR DE VLAAMSE WELZIJNS- EN GEZONDHEIDSSECTOR Neerlegging-Dépôt: 04/12/2012 Regist.-Enregistr.: 20/1212012 N : 112580/C0/331 PARITAIR COMITE VOOR DE VLAAMSE WELZIJNS- EN GEZONDHEIDSSECTOR Collectieve arbeidsovereenkomst van 5 november 2012 inzake

Nadere informatie

Primavera Force Talents 1

Primavera Force Talents 1 Primavera Force Talents - jaarverslag 31.12.2014-1 / 5 Jaarverslag 31.12.2014 Primavera Force Talents 1 Inhoudsopgave 1. Omschrijving... 2 2. Beleggingsbeleid van Primavera Force Talents 1... 2 3. Samenstelling

Nadere informatie

» aux travailleurs dont le domicile est

» aux travailleurs dont le domicile est Neerlegging-Dépôt: 10/07/2015 Regist.-Enregistr.: 21/10/2015 W: 129876/CO/341 PARITAIR COMITE VOOR DE BEDIENDE VAN DE BEMIDDELING IN BANK- EN BELEGGINGSDIENSTEN - PC 341 COMMISSION PARITAIRE POUR I'INTERMEDIATION

Nadere informatie

CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL DU 29 SEPTEMBRE 2003, CONCLUE AU

CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL DU 29 SEPTEMBRE 2003, CONCLUE AU CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL DU 29 SEPTEMBRE 2003, CONCLUE AU SEIN DE LA COMMISSION PARITAIRE DE HÔTELIÈRE. PORTANT DE LA CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL N 1 DU 25 JUIN 1997, SUR D'UNE NOUVELLE CLASSIFICATION

Nadere informatie