***** Of emissiekoers. Prijs voor verkoop aan het publiek van een nieuwe emissie van waarden of van een emissie van waarden op de secundaire markt.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "***** Of emissiekoers. Prijs voor verkoop aan het publiek van een nieuwe emissie van waarden of van een emissie van waarden op de secundaire markt."

Transcriptie

1 ***** Aanbiedingskoers Of emissiekoers. Prijs voor verkoop aan het publiek van een nieuwe emissie van waarden of van een emissie van waarden op de secundaire markt. Aanbod / geboden koers Koers waartegen een persoon een roerende waarde kan verkopen. Aandeel De deelneming in een vennootschap wordt vertegenwoordigd door aandelen. Aandeel met stemrecht Aandelen die aan de houders ervan stemrecht en recht van volmacht verlenen. Aandeelhouder Persoon die één of meerdere aandelen van een vennootschap in bezit heeft. Cours d'offre Ou cours d émission. Prix de vente au public d'une nouvelle émission de valeurs ou d'une émission de valeurs sur le marché secondaire. Offre / Cours offert Cours auquel une personne peut vendre une valeur mobilière. Action La participation dans une société est représentée par des actions. Action à droit de vote Actions conférant à leurs détenteurs un droit de vote et de procuration. Actionnaire Personne détenant une ou plusieurs actions dans une société. Actieve markt Marché actif Markt waarop het transactievolume hoog is. Het Marché sur lequel le volume des transactions est verschil tussen het aangeboden volume aan roerende important. L'écart entre le volume des valeurs waarden en de gevraagde koers is in het algemeen mobilières offert et le cours demandé est généralement beperkter op een actieve markt dan op een niet-actieve plus réduit sur un marché actif que sur un marché markt. inactif. Activa Actif Elk goed dat een onderneming, een instelling of een Tout bien appartenant à une entreprise, une institution particulier toebehoort en dat een handelswaarde heeft : ou un particulier ayant une valeur marchande : contanten, investeringen, debetrekeningen, espèces, investissements, inventaire de produits et producteninventaris en ander geïnvesteerd kapitaal. autre capital engagé. Les brevets et autres «goodwill» Octrooien en andere «goodwill» (overwaarden) (survaleurs) sont appelés «biens incorporels». worden «onlichamelijke goederen» genoemd. Actuariële rente Percentage van het samengestelde rendement van een obligatiebelegging die tot de vervaldag in bezit gehouden wordt, waarvan alle toekomstige jaarlijkse rentes tegen dezelfde rentevoet herbelegd worden. ADR (American Depository Receipt) Eigendomsbewijs dat wordt uitgegeven door een Amerikaanse bank die de aandelen in bewaring houdt ter beschikking van potentiële beleggers. Met de ADR's kunnen de transacties en de overdracht van eigendomsrechten van buitenlandse waarden naar de Verenigde Staten gemakkelijker gebeuren. Taux actuariel Taux du rendement composé d'un placement obligataire détenu jusqu'à maturité, dont tous les intérêts annuels futurs sont réinvestis au même taux d'intérêt. ADR (American Depository Receipt) Certificat de propriété émis par une banque américaine qui conserve les actions en dépôt à la disposition d'investisseurs potentiels. Les ADR permettent de faciliter les transactions et les transferts de droits de propriété des valeurs étrangères aux États- Unis.

2 Afgeleide instrumenten Financiële instrumenten waarvan de prijs gebaseerd is op een onderliggend financieel actief. Afkoopbod Verwerving van een meerderheidspercentage van de aandelen van een vennootschap, via een verhandeling of een OBA (openbaar bod tot aankoop), met het oog op de overname van de vennootschap. Aflossing Terugbetaling van de hoofdsom van een obligatie, op de vervaldag of daarvóór, a pari of boven pari. Analist Bediende van een bank of van een makelaarsvennootschap die koop- en verkoopaanbevelingen voor bepaalde waarden uitbrengt op basis van analyses van vennootschappen, industriële groepen en markten. Arbitrage Transactie gebaseerd op de vaststelling dat een zelfde aandeel op verschillende markten tegen verschillende koersen wordt verhandeld. Zij veronderstelt dat men tegelijkertijd precies dezelfde effecten verkoopt en koopt met de bedoeling te profiteren van de koersverschillen tussen de diverse markten. Baissemarkt Markt waarop de koersen in de grond dalend gericht zijn gedurende maanden of jaren. Baissier of baissespeculant Investeerder die anticipeert op de dalende tendens van de markt in het algemeen, van een industriesector of een waarde in het bijzonder. Balans Synthese van de activa van een vennootschap (wat zij bezit) en van haar passiva (wat zijverschuldigd is) op een precieze datum. Basispunt Maat die gewoonlijk gebruikt wordt om de rentevoeten of de rendementen uit te drukken. Een basispunt is gelijk aan 0,01% Instruments dérivés Instruments financiers dont le prix est basé sur un actif financier sous-jacent. Offre de rachat Acquisition d'un pourcentage majoritaire des actions d'une société, par le biais d'une négociation ou d une OPA (offre publique d achat), en vue de la reprise de la société. Remboursement Remboursement du montant principal d'une obligation, à l'échéance ou avant celle-ci, au pair ou au-dessus du pair. Analyste Employé d une banque ou d une société de courtage qui émet des recommandations d'achat et de vente de valeurs données sur la base d analyses de sociétés, de groupes industriels et de marchés. Arbitrage Transaction basée sur l'observation qu une même action se négocie à des cours différents sur des marchés distincts. Elle implique de vendre et d acheter simultanément des titres identiques dans le but de profiter des écarts de cours entre les différents marchés. Marché baissier Marché sur lequel les cours sont foncièrement orientés à la baisse pendant des mois ou des années. Baissier ou spéculateur à la baisse Investisseur qui anticipe la tendance à la baisse du marché en général, d'un secteur industriel ou d'une valeur en particulier. Bilan Synthèse de l actif d une société (ce qu elle possède) et de son passif (ce qu elle doit) à une date précise. Point de base Mesure communément utilisée pour exprimer les taux d'intérêt ou les rendements. Un point de base est égal à 0,01%.

3 Basisrente Rentevoeten die door de banken toegekend worden aan het betrouwbaarste en belangrijkste deel van hun bedrijvencliënteel. Beheersprovisie Een provisie voor beleggingsadvies wordt aan de beleggingsadviseur gestort voor het beheer van een portefeuille. Beleggingsclub Vereniging van een groep personen met het doel een gemeenschappelijk kapitaal te doen renderen, maar vooral beleggingsideeën uit te wisselen. Beleggingsfonds Entiteit die de fondsen die de kleine spaarders hebben samengebracht belegt in waarden die overeenkomen met hun beleggingsdoelstellingen. Zo kunnen zij een grotere diversificatie genieten, een grotere liquiditeit en een professionele beheerservice waartoe zij als particuliere beleggers geen toegang zouden hebben. Die service wordt vergoed met een commissieloon. Er bestaan twee soorten van beleggingsfondsen: met vast kapitaal en met veranderlijk kapitaal. Taux de base Taux d'intérêt accordés par les banques à la fraction la plus fiable et la plus importante de leur clientèle d entreprise. Commission de gestion Une commission de conseil en investissement est versée au conseiller en placement pour la gestion d'un portefeuille. Club d'investissement Association d'un groupe de personnes dans le but de faire fructifier un capital commun, mais surtout d'échanger des idées d'investissement. Fonds commun de placement Entité plaçant les fonds mis en commun par les petits épargnants dans des valeurs correspondant à leurs objectifs d'investissement. Cela leur permet de bénéficier d une plus grande diversification, d une plus grande liquidité et d un service de gestion professionnel auquel ils n auraient pas accès en tant qu investisseurs particuliers. Ce service est rémunéré au moyen d'une commission. Il existe deux types de fonds de placement: à capital fixe et à capital variable. Beleggingsfonds met veranderlijk kapitaal Fonds de placement à capital variable Beleggingsvennootschap die op verzoek van de Société d'investissement qui émet de nouvelles actions kopers nieuwe aandelen uitgeeft. Die aandelen kunnen à la demande des acheteurs. Ces actions peuvent être worden gekocht bij een financiële tussenpersoon. Zij achetées auprès d'un intermédiaire financier. Elles kunnen op elk ogenblik terug worden verkocht tegen peuvent à tout moment être revendues à leur valeur hun vereffeningswaarde. liquidative. Beleggingsstrategie Strategie die gebaseerd is op de trend van de economische factoren zoals economische groei, rentevoeten, inflatie en markt in het algemeen of economische sector, en die erin bestaat de gelden te verdelen over aandelen, obligaties, tegenwaarden in contanten en termijncontracten. Beleggingswaarden Waarden die minder gevoelig zijn aan de marktschommelingen dan het gemiddelde van de aandelen of obligaties en die de belegger een relatief zekere opbrengst bieden. Benchmark (of referentie) Indicator die gebruikt wordt om de relatieve prestatie van een effect, een effectenportefeuille of een Stratégie de placement Stratégie fondée sur la tendance des facteurs économiques tels que croissance économique, taux d'intérêt, inflation et marché en général ou secteur économique, consistant à répartir les fonds en actions, obligations, équivalents en espèces et contrats à terme. Valeurs de placement Valeurs moins sensibles aux fluctuations du marché que la moyenne des actions ou obligations et qui offrent à l'investisseur un revenu relativement sûr. Benchmark (ou référence) Indicateur utilisé pour comparer la performance relative d'un titre, d'un portefeuille-titres ou d'un fonds

4 beleggingsfonds te vergelijken met die van een sector, een markt of elke andere groep van effecten. Bepaling van het ogenblik van interventie op de financiële markt Keuze van het geschikte moment om roerende waarden te kopen of te verkopen. Die keuze wordt bepaald afhankelijk van de basisindicatoren of van de technische indicatoren. Betaaldatum Datum waarop elke aandeelhouder de aangekondigde dividenden van zijn aandelen of de rentes van zijn obligaties ontvangt. Beursgenoteerde waarde Aandeel of obligatie dat/die op een officiële effectenbeurs genoteerd is en verhandeld wordt. Beursintroductie De eerste terbeschikkingstelling van het publiek van de aandelen van een privé-bedrijf, ook «directe notering» genoemd. Beurskapitalisatie Beurswaarde van een bedrijf. De beurskapitalisatie is gelijk aan : het aantal uitgegeven aandelen maal de beurskoers. d'investissement par rapport à celle d'un secteur, d'un marché ou à tout autre groupe de titres. Détermination du moment d'intervention sur le marché financier Choix du moment opportun pour acheter ou vendre des valeurs mobilières. Ce choix est déterminé en fonction des indicateurs de base ou techniques. Date de paiement Date à laquelle chaque actionnaire perçoit les dividendes annoncés de ses actions ou les intérêts de ses obligations. Valeur cotée en bourse Action ou obligation cotée et négociée sur une bourse officielle des valeurs. Introduction en bourse La première mise à disposition du public des actions d'une entreprise privée, appelée aussi «cotation directe». Capitalisation boursière Valeur boursière d'une entreprise. Elle se calcule en multipliant le dernier cours de l'action par le nombre de titres représentatifs du capital social. Beurskoers Cours de bourse Prijs van een roerende waarde, geregistreerd op het Prix d'une valeur mobilière, enregistré au moment de ogenblik van de laatste verkoop- of aankooptransactie. la dernière transaction de vente ou d'achat. Bevek De generieke term is ICB of ICBE, wat staat voor Instelling voor Collectieve Beleggingen in Effecten. De bekendste ICB s zijn de beveks. Bevek staat voor beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal. Met andere woorden, het gaat om een fonds dat als vennootschap is opgericht en waarvan het vermogen samengesteld is uit aandelen en/of obligaties en/of liquide middelen en/of afgeleide producten. Bewaarloon Recht dat driemaandelijks, halfjaarlijks of jaarlijks door de financiële tussenpersonen wordt geïnd en dat overeenkomt met de kosten voor het bewaren van de effecten in de boeken van de tussenpersoon. Sicav Le terme générique est OPC ou OPCVM, pour organisme de placement collectif en valeurs mobilières. Les OPC les plus connues sont les sicav. "Sicav" veut dire société d'investissement à capital variable. Autrement dit, il s'agit d'un fonds constitué en société et dont le patrimoine est composé d'actions et/ou d'obligations et/ou de liquidités et/ou de produits dérivés. Droit de garde Droit perçu par les intermédiaires financiers, trimestriellement, semestriellement ou annuellement, et correspondant aux frais de conservation des titres dans les livres de comptes de l'intermédiaire.

5 Bewijs van garantiewaarde Bewijzen die worden gegeven aan aandeelhouders die hun aandelen in een bod hebben ingebracht; deze bewijzen dekken hen in tegen een daling van het effect dat hun is overhandigd. Certificat de Valeur Garantie Certificats donnés à des actionnaires ayant apporté leurs titres à une offre ; ces certificats les protègent contre une baisse du titre qui leur a été remis. Blue chip (of goudgerande waarde) Blue chip (ou valeur de premier ordre) Vennootschap waarvan de effecten ter beurs Société dont les titres sont cotés en bourse et qui est genoteerd zijn en die vermaard is en geprezen wordt réputée et prisée pour la qualité de ses produits et voor de kwaliteit van haar producten en diensten, haar services, sa capacité de développement, son aptitude à ontwikkelingscapaciteit, haar bekwaamheid om générer des bénéfices et distribuer des dividendes. Les winsten te genereren en dividenden uit te keren. De blue chips font partie des grandes capitalisations sur blue chips behoren tot de grote kapitalisaties op de les différents marchés financiers. Peuvent être verschillende financiële markten. Vennootschappen considérées comme blue chips des sociétés comme als General Motors, Intel, General Electric (Verenigde General Motors, Intel General Electric (Etats-Unis), Staten), Allianz, Siemens, Deutsche Telekom Allianz, Siemens, Deutsche Telekom (Allemagne), (Duitsland), Axa, Vivendi (Frankrijk), kunnen als blue Axa, Vivendi (France). chips worden beschouwd. Boete wegens vervroegde opvraging Kosten die een belegger worden aangerekend als hij een opvraging doet vóór de vervaldag van een belegging op vaste termijn. Break-even Omzetvolume dat nodig is voor de onderneming winstgevend is. Dat volume kan worden uitgedrukt in verkochte hoeveelheden of in aantal dagen omzet. Breedte van de markt Omvang van de koersschommelingen van de aandelen, die gemeten wordt door het analyseren van het aantal aandelen die gedurende de betrokken periode gestegen of gedaald zijn of het aantal aandelen die hun hoogte- of laagterecords breken. Call Financieel instrument dat de koper (van dat instrument) het recht geeft een onderliggende waarde te kopen tegen een vooraf vastgestelde prijs. Men spreekt van call optie en call warrant. Carte-blanche-rekening Rekening waarbij een cliënt een financiële tussenpersoon machtigt om waarden te kopen en te verkopen wanneer hij dat nuttig acht. Cashdividend Deel van de winsten van een vennootschap dat in Pénalité de retrait anticipé Frais portés au compte d un investisseur lorsqu'il effectue un retrait avant l'échéance d'un investissement à terme fixe. Point mort (ou break even) Volume de chiffre d'affaires nécessaire avant que l'entreprise ne soit bénéficiaire. Ce volume peut être exprimé en quantités vendues ou en nombre de jours de chiffre d'affaires. Largeur du marché Ampleur des fluctuations du cours des actions mesurée en analysant le nombre d'actions ayant progressé ou reculé durant la période considérée ou le nombre d'actions battant leurs records de plus hauts ou plus bas. Call Instrument financier donnant le droit, à l'acheteur du call, d'acheter un actif sous jacent à un prix déterminé d'avance. On parle d'option call et de warrant call. Compte carte blanche Compte par lequel un client autorise un intermédiaire financier à acheter et à vendre des valeurs lorsque celui-ci le juge utile. Dividende en espèces Part des bénéfices d'une société versée en espèces aux

6 contanten wordt uitbetaald aan de gewone en de preferente aandeelhouders. Cash-flow Vertegenwoordigt de winst plus de afschrijvingen, d.w.z. het geheel van de financiële middelen die door de vennootschap vrijgemaakt worden; men noemt dit ook de capaciteit of de bruto-autofinancierings marge. Chartist Specialist in grafiekanalyse die meent dat de beste manier om de toekomstige koerswijzigingen van aandelen, obligaties en grondstoffenprijzen te voorspellen, het analyseren van de terugkerende tendensen van de transacties is. Chicago Board Options Exchange (CBOE) Markt voor opties op aandelen. Compensatiekoers Koers die officieel aan het einde van elke beurssessie genoteerd wordt en die gebruikt wordt voor de dagelijkse vereffeningsverrichtingen. Contantmarkt Markt waarop de aankoop en de levering van de activa binnen één of twee werkdagen plaatsvinden, volgens de regels die op de betrokken beurs van kracht zijn. Controlelijst Lijst van roerende waarden die onder toezicht geplaatst zijn. Converteerbare roerende waarde Waarde die tegen een bepaalde koers kan worden omgezet in een precies aantal gewone aandelen. Corporate bond (vennootschapsobligatie) Schuldvorderingsinstrument dat door de vennootschappen wordt uitgegeven. Correctie Omkering, doorgaans dalend, van de beweging van de koersen op de markt of van een bijzondere waarde. Coupon Vertegenwoordigt de vergoeding die periodiek aan de obligatiehouders wordt gestort of de storting van een dividend aan de aandeelhouders. De coupon is over het algemeen aan het effect vastgehecht en moet actionnaires ordinaires et privilégiés. Cash-flow Représente le bénéfice plus les amortissements, c à d la totalité des moyens financiers dégagés par la société; on l'appelle aussi capacité ou marge brute d'autofinancement. Chartiste Spécialiste d analyse graphique qui estime que la meilleure façon de prévoir les variations futures du cours des actions, obligations et des prix des matières premières, est d'analyser les tendances récurrentes des transactions. Chicago Board Options Exchange (CBOE) Marché d'options sur actions. Cours de compensation Cours coté officiellement à la fin de chaque séance de bourse, utilisé pour les opérations de règlement quotidiennes. Marché au comptant Marché sur lequel l'achat et la livraison des actifs interviennent sous un à deux jours ouvrables, selon les règles régissant la bourse considérée. Liste de contrôle Liste de valeurs mobilières placées sous surveillance. Valeur mobilière convertible Valeur pouvant être convertie en un nombre précis d'actions ordinaires à un cours déterminé. Obligation de société Instrument de créance émis par les sociétés. Correction Inversion du mouvement, généralement à la baisse, des cours du marché ou d'une valeur particulière. Coupon Représente la rémunération versée périodiquement aux détenteurs d obligations ou le versement d un dividende aux actionnaires. Généralement attaché au titre, il doit être détaché et présenté pour paiement.

7 worden losgemaakt en ter betaling voorgelegd. Couponrente De rentevoet, uitgedrukt in een jaarlijks percentage van de nominale waarde die op een titel van schuldvordering voorkomt, die de emittent beloofd heeft aan de houder te zullen betalen tot de vervaldag. Coupure Nominale waarde van een obligatie. Crash Brutale daling van alle genoteerde waarden. Crash of krach Duizelingwekkende daling van de beurskoersen. Cyclisch aandeel Aandeel dat geneigd is sterke stijgings- of dalingsbewegingen te kennen afhankelijk van de wisselvalligheden van de conjunctuur. Dagorder Order (voor aankoop of verkoop van een waarde) dat afloopt aan het einde van de dag waarop het geplaatst werd, tenzij het tijdens de dag uitgevoerd werd. De markt prospecteren Kopers of verkopers zoeken. Dealer Op de effectenmarkt, entiteit die bereid is een roerende waarde voor eigen rekening tegen de biedkoers te kopen of ze voor eigen rekening tegen de laatkoers te verkopen. Deflatie Aanhoudende daling van de prijs van goederen en diensten en teken van economische recessie. Dekking Zich indekken bestaat erin een positie of een toekomstige positie op de markt te beschermen, door gebruik te maken van een tegenovergestelde positie in afgeleide instrumenten. Dekking van shortposities Aankoop van aandelen teneinde een shortpositie te vereffenen of te dekken. Taux du coupon Le taux d'intérêt, exprimé en pourcentage annuel de la valeur faciale figurant sur un titre de créance, que l'émetteur a promis de payer au porteur jusqu à échéance. Dénomination Valeur faciale d'une obligation. Krach Baisse brutale de l'ensemble des valeurs de la cote. Crash ou krach Baisse brutale des valeurs de la cote. Action cyclique Action ayant tendance à connaître de forts mouvements de hausse ou de baisse en fonction des aléas conjoncturels. Ordre jour Ordre (d'achat ou de vente concernant une valeur) venant à expiration à la fin du jour où il a été placé à moins d avoir été exécuté durant la journée. Prospecter le marché Rechercher des acheteurs ou des vendeurs. Dealer Sur le marché des valeurs, entité disposée à acheter une valeur mobilière pour son propre compte au cours acheteur ou à la vendre de son propre compte au cours vendeur. Déflation Baisse persistante du prix des biens et des services et signe de récession économique. Couverture Se couvrir consiste à protéger une position ou une position future sur le marché, en utilisant une position contraire en instruments dérivés. Couverture de positions courtes Achat d'actions afin de liquider ou de couvrir une position courte.

8 Dekkingsfonds Fonds dat gebruik maakt van dekkingstechnieken zoals termijncontracten op beursindexen en ongedekte verkopen van opties op aandelen, teneinde de risico's te beperken. Depotbank Bank of andere financiële instelling waarbij roerende waarden worden bewaard. Desinflatie Zie deflatie. Devaluatie Voor een munt : daling van de waarde van de referentiemunt ten opzichte van de munten van andere landen of stijging van de waarde van de munt van een ander land ten opzichte van de referentiemunt. Directe notering Eerste emissie van aandelen door een vennootschap ter attentie van het publiek. Disagio Over het algemeen gaat het om informatie waarmee al rekening gehouden is en die in de prijs van een aandeel of een markt verrekend is. Heeft ook betrekking op de obligatiemarkt als de koers lager is dan de nominale waarde of de afkoopwaarde en, voor wat de effecten betreft, als zij onder hun nominale waarde worden uitgegeven. Diversificatie Het beleggen van activa in verschillende soorten van beleggingen, verschillende markten, verschillende valuta's of ondernemingen van verschillende industriesectoren, teneinde het risico te spreiden. Dividend Gedeelte van de winsten die door een vennootschap aan haar aandeelhouders worden uitgekeerd. Doelwitvennootschap Vennootschap waarover een potentiële koper de controle wenst te verwerven. Dow Jones Industrial Average (DJIA) Amerikaanse index van de beurswaarden die het gemiddelde van de koersen van de 30 bekendste industriewaarden bevat, voor het merendeel blue Fonds de couverture Fonds utilisant les techniques de couverture telles que les contrats à terme sur indices boursiers et les ventes à découvert d options sur actions pour limiter les risques. Banque dépositaire Banque ou autre institution financière où sont conservées des valeurs mobilières. Désinflation Voir déflation. Dévaluation Pour une monnaie : baisse de la valeur de la monnaie de référence par rapport aux monnaies d'autres pays ou hausse de la valeur de la monnaie d'un autre pays par rapport à la monnaie de référence. Cotation directe Première émission d actions par une société à l intention du public. Décote En général, il s'agit d'une information déjà prise en compte et répercutée sur les prix d'une action ou d'un marché. Concerne également le marché des obligations lorsque le cours est inférieur à la valeur faciale ou à la valeur de rachat et, en ce qui concerne les valeurs, lorsqu'elles sont émises en dessous de leur valeur nominale. Diversification Placement d'actifs sur différents types d'investissements, différents marchés, différentes devises ou entreprises de différents secteurs industriels, afin de répartir le risque. Dividende Fraction des bénéfices distribués par une société à ses actionnaires. Société cible Société dont un acquéreur potentiel souhaite prendre le contrôle. Dow Jones Industrial Average (DJIA) Indice américain des valeurs boursières représentant la moyenne des cours des 30 valeurs industrielles les plus connues, en majorité des blue chips.

9 chips. Dubbele notering Notering van een waarde op meer dan één effectenbeurs. EBIT Afkorting van «Earnings Before Interest and Taxes» (winst voor interesten en belastingen). Het betreft een financieel instrument voor het meten van de winst van een vennootschap vóór aftrekking van de betaalbare interesten en de inkomstenbelasting. Economische groeivoet Percentage dat de jaarlijkse variatie van het bruto binnenlands product (BBP) weergeeft. De «reële» economische groeivoet wordt aangepast volgens de inflatie. Economische indicatoren Indicatoren zoals het inflatieritme, de werkloosheidsgraad, enz., die een idee geven van de economische conjunctuur (expansie, vertraging of recessie). Emissie Plaatsing van de nieuwe roerende waarden (obligaties of aandelen) op de markten door een financiële tussenpersoon. Emittent Entiteit die roerende waarden uitgeeft en verdeelt. Enge markt Markt voor waarden waarvan de koersschommelingen, in vergelijking met het transactievolume, groter zijn dan op een actieve markt. Equivalent van gewoon aandeel Converteerbare waarde (obligaties, preferente aandelen en warrants) die in een gewoon aandeel kan worden omgezet. Euro Gemeenschappelijke munt van 12 Europese landen (Duitsland, Oostenrijk, België, Spanje, Finland, Frankrijk, Griekenland, Ierland, Italië, Luxemburg, Nederland, Portugal). 1 Euro is 40,3399 LUF/BEF waard of 2,20371 NLG. Double cotation Cotation d'une valeur sur plus d un marché boursier. EBIT Abréviation de «Earnings Before Interest and Taxes» (bénéfices avant intérêts et taxes). Il s'agit d'un instrument financier de mesure des bénéfices d'une société avant déduction des intérêts payables et de l'impôt sur le revenu. Taux de croissance économique Taux exprimant le pourcentage de la variation annuelle du produit intérieur brut (PIB). Le taux de croissance économique «réel» est adapté en fonction de l'inflation. Indicateurs économiques Indicateurs tels que le taux d'inflation, le taux de chômage, etc., qui donnent une idée de la conjoncture économique (expansion, ralentissement ou récession). Émission Placement des nouvelles valeurs mobilières (obligations ou actions) sur les marchés par un intermédiaire financier. Émetteur Entité qui émet et distribue des valeurs mobilières. Marché étroit Marché de valeurs dont les fluctuations de cours sont, comparées au volume des transactions, plus fortes que sur un marché actif. Équivalent d'action ordinaire Valeur convertible (obligations, actions privilégiées et warrants) pouvant être transformée en action ordinaire. Euro Monnaie commune de 12 pays européens (Allemagne, Autriche, Belgique, Espagne, Finlande, France, Grèce, Irlande, Italie, Luxembourg, Pays-Bas, Portugal). 1 Euro vaut 6,55957 FRF, 40,3399 LUF/BEF

10 Fiduciaire Fiduciaire Een fiduciaire is een persoon of een entiteit die belast Une fiduciaire est une personne ou une entité chargée is met de controle van de activa voor rekening van een du contrôle des actifs pour le compte d'un tiers, appelé derde, de begunstigde genoemd. le bénéficiaire. Financiële activa Wat de particulieren betreft, gaat het om elk type van investering. Wat de vennootschappen betreft, met uitsluiting van investeringen in papieren waarden, omvat dit de vaste activa zoals terreinen, gebouwen, installaties en uitrustingen en meubilair. Financiële evaluatie Evaluatie opgesteld door agentschappen die ermee belast zijn de solvabiliteit van ondernemingen of soevereine Staten te bestuderen, te analyseren en te volgen, die een weergave is van hun vroegere en toekomstige bekwaamheid om interesten te betalen en om de hoofdsom van hun aflopende schulden terug te betalen. Footsie FT-SE 100-index of Financial Times-Stock Exchange 100 stock index. Het betreft een index van de gewogen beurswaarden van 100 aandelen die op de Londense effectenbeurs verhandeld worden. Actif financier Au niveau des particuliers, il s'agit de tout type d'investissement. En ce qui concerne les sociétés, à l'exclusion des investissements en valeur papier, il comprend l'actif immobilisé comme les terrains, bâtiments, installations et équipements et mobilier. Évaluation financière Évaluation établie par des agences chargées d étudier, d analyser et de suivre la solvabilité d entreprises ou d'etats souverains, qui reflète leur capacité passée et future à verser des intérêts et à rembourser le principal de leurs dettes arrivant à échéance. Footsie Indice FT-SE 100 ou Financial Times-Stock Exchange 100 stock index. Il s'agit d'un indice des valeurs boursières pondérées de 100 actions négociées sur la bourse des valeurs de Londres. Fundamentele analyse Analyse fondamentale Onderzoek en analyse van de financiële staat en de Recherche sur et analyse de l'état financier et des balansen van een vennootschap om de reële waarde bilans d'une société pour évaluer la valeur réelle de la van de vennootschap te evalueren ten opzichte van société par rapport à son secteur ou au marché. Pour haar sector of de markt. Om te anticiperen op de anticiper les tendances futures, elle se base sur les toekomstige tendensen, baseert zij zich op de vroegere chiffres passés des actifs, des bénéfices, des recettes, cijfers van de activa, de winsten, de ontvangsten, de des ventes, des produits, de la gestion et sur les verkopen, de opbrengsten, het beheer en op de tendances du marché. markttendensen. Fusie Toenadering van twee of meer vennootschappen die hun bezuinigingen door schaalvergroting en hun productiviteit wensen te verhogen. Het betreft een verwerving waarbij alle activa en passiva door de overnemende vennootschap worden overgenomen. Garantiesyndicaat Of emissie- en inschrijvingssyndicaat, is een groepering van investeringsbanken samengesteld door de syndicaatsleider die ermee belast is de emissie te organiseren met de emittent en de andere inschrijvers. Fusion Rapprochement de deux sociétés ou plus cherchant à accroître leurs économies d'échelle et leur productivité. Il s agit d'une acquisition par laquelle tous les actifs et passifs sont repris par la société acquéreuse. Syndicat de garantie Ou syndicat d'émission et de souscription, est un groupement de banques d'investissement constitué par le chef de file chargé d'organiser l'émission avec l'émetteur et les autres souscripteurs. Le syndicat

11 Het syndicaat functioneert in het kader van een garantiecontract waarin het zich ertoe verbindt de door de emissievennootschap uitgegeven effecten tegen de overeengekomen koers te verwerven en ze bij het publiek te plaatsen tegen de overeengekomen emissiekoers. fonctionne dans le cadre d'un contrat de garantie dans lequel il s'engage à acquérir les titres émis par la société émettrice au prix convenu et à les placer auprès du public au cours d'émission convenu. Garantieverschil Verschil tussen de koers van de openbare emissie en de aan de emittent betaalde koers. Wordt verdeeld tussen de verschillende leden van het emissiesyndicaat. Geactualiseerde liquiditeitenstromen Toekomstige liquiditeitenstromen vermenigvuldigd met de actualiseringsfactoren om geactualiseerde waarden te verkrijgen. Gebrek aan efficiency van de markt Markt waarvan de koersen niet alles weergeven wat over de roerende waarden geweten is. De beleggers die vóór alle anderen informatie over bepaalde waarden hebben, kunnen daarvan profiteren en er voordeel bij halen. Geldmarkt Markt voor kapitaalbeleggingen en -leningen met vervaldagen op ten hoogste één jaar. De rentevoet voor de termijndeposito's van de cliënten wordt door de geldmarkt vastgesteld. Genoteerde optie Ter beurs genoteerde optie die op een officiële effectenbeurs verhandeld wordt. Écart de garantie Différence entre le cours de l'émission publique et le cours payé à l'émetteur. Est répartie entre les différents membres du syndicat d'émission. Flux de trésorerie actualisés Futurs flux de trésorerie multipliés par les facteurs d'actualisation pour obtenir des valeurs actualisées. Manque d'efficience du marché Marché dont les cours ne reflètent pas tout ce que l'on sait des valeurs mobilières. Les investisseurs qui possèdent, avant tout le monde, des informations sur certaines valeurs, peuvent les mettre à profit en en tirant parti. Marché monétaire Marché de placements et d emprunts de capitaux d une maturité n excédant pas un an. Le taux d'intérêt pour les dépôts à terme des clients est fixé par le marché monétaire. Option cotée Option cotée en bourse et négociée sur une bourse officielle des valeurs. Gesloten beleggingsfonds Fonds d'investissement fermé Ook «gesloten beleggingsvennootschap» genoemd. Appelé aussi «société de placement fermée» ou Het gaat om een beleggingsvennootschap die aandelen fonds de placement à capital fixe, il s'agit d'une verkoopt en die over het algemeen op de officiële société d'investissement vendant des actions et koerslijst opgenomen is. Gewoonlijk koopt zij haar généralement admise à la cote officielle. En règle aandelen niet terug. générale, elle ne rachète pas ses actions. Gespannen markt Markt waarvan het transactievolume hoog is wegens het groot aantal kopers en verkopers en dus een grote liquiditeit van de instrumenten. De verschillen tussen de bied- en laatkoersen zijn gering. Gevoelige markt Marché tendu Marché dont le volume des transactions est élevé en raison du nombre important d'acheteurs et de vendeurs et, donc, d une grande liquidité des instruments. Les écarts entre les cours acheteurs et vendeurs sont faibles. Marché sensible

12 Markt die aanzienlijk schommelt bij de aankondiging van goed of slecht nieuws. Marché qui fluctue considérablement à l annonce de bonnes ou de mauvaises nouvelles. Gewaarborgde obligatie Obligation garantie Obligatie waarvan de hoofdsom en de rente Obligation dont le principal et l'intérêt sont garantis gewaarborgd zijn door een andere borg dan de par un garant autre que l'émetteur. La valeur de emittent. De waarde van de obligatie kan stijgen als de l'obligation peut subir une hausse si le garant bénéficie borg een hogere kredietnotering geniet dan die van de d'une cote de crédit supérieure à celle de l'émetteur. emittent. Gewoon aandeel Categorie van aandelen die een eigendomstitel in een ter beurs genoteerde vennootschap vertegenwoordigen, die de eigenaar ervan het recht verlenen om betaalbaar verklaarde dividenden te innen en te stemmen op de jaarlijkse algemene vergadering. Globaal rendement Jaarlijks rendementspercentage van een belegging gebaseerd op de waardering ervan en op de dividenden of interesten. Goodwill of overwaarde Immateriële activa die het verschil vertegenwoordigen tussen de aankoopprijs van een onderneming en de marktwaarde van haar nettoactiva overeenkomstig de boekhoudkundige normen. Zij vormen de waarde van de reputatie van de vennootschap, van haar klantenservice, van haar commercieel beleid en van elke andere bepalende factor. Groeiwaarden Gewone aandelen van een vennootschap waarvan de rendementspercentages snel toenemen en geacht worden nog meer te zullen stijgen. Groep van consortiumleden Cf. garantiesyndicaat. Handelsspread Hoogste koers en laagste koers die tijdens een bepaalde periode voor een transactie opgetekend werden. Haussemarkt Markt waarop de koersen stijgend zijn gedurende maanden of jaren. Haussier of haussespeculant Action ordinaire Catégorie d'actions représentant un titre de propriété dans une société cotée en bourse, autorisant son propriétaire à recevoir des dividendes déclarés payables et à voter à l'assemblée générale annuelle. Rendement global Taux annuel de rendement d'un investissement basé sur sa valorisation et sur les dividendes ou intérêts. Goodwill ou survaleur Actif incorporel représentant l'écart entre le prix d'acquisition d une entreprise et la valeur de marché de ses actifs nets conformément aux normes comptables. Il constitue la valeur de la réputation de la société, de son service à la clientèle, de sa politique commerciale et de tout autre facteur déterminant. Valeurs de croissance Actions ordinaires d'une société dont les taux de rendement progressent rapidement et sont censés augmenter encore davantage. Groupe de syndicataires Cf. syndicat de garantie. Fourchette de négociation Cours le plus élevé et cours le plus bas enregistrés pour une transaction au cours d'une période donnée. Marché haussier Marché sur lequel les cours sont à la hausse pendant des mois ou des années. Haussier ou spéculateur à la hausse

13 Belegger die anticipeert op een stijging van de markt in het algemeen, van een roerende waarde in het bijzonder of van een industriesector. Herfinanciering Terugbetaling van een lening door de emittent ervan via een nieuwe emissie. Herroepbaar order Order dat geldig blijft zolang het niet geannuleerd of uitgevoerd werd. Ook «openstaand order» genoemd. Hoofdaandeelhouder Aandeelhouder die minimum 10% van de aandelen met stemrecht van een geregistreerde vennootschap in bezit heeft. Hoofdsom / kapitaalbedrag Voor de obligaties, nominale waarde of waarde a pari die op de vervaldag aan de houder dient te worden terugbetaald, in tegenstelling tot de rentes die op jaarlijkse basis worden gestort. Hypothecaire obligatie Obligatie gewaarborgd door specifieke activa. Illiquide Aandelen of obligaties worden als illiquide beschouwd wanneer zij niet gemakkelijk op de markt verhandelbaar zijn (zonder aanzienlijke verliezen op te tekenen), wegens de algemene afwezigheid van transacties op die waarden. In aandelen converteerbare obligatie Titel van schuldvordering van een vennootschap die kan worden omgeruild tegen een gewoon aandeel van dezelfde vennootschap volgens de emissievoorwaarden. In gebreke blijven Voor obligaties, de onmacht van de emittent om op een overeengekomen vervaldag de hoofdsom en/of de rente te betalen. Investisseur qui anticipe une hausse du marché en général, d'une valeur mobilière en particulier ou d'un secteur industriel. Refinancement Remboursement d'un emprunt par son émetteur par le biais d'une nouvelle émission. Ordre révocable Ordre qui demeure valable tant qu'il n'a pas été annulé ou exécuté. Appelé aussi «ordre ouvert». Actionnaire principal Actionnaire détenant au minimum 10 % des actions à droit de vote d'une société enregistrée. Principal / montant du capital Pour les obligations, valeur faciale ou pair à rembourser au détenteur à la maturité, par opposition aux intérêts versés sur une base annuelle. Obligation hypothécaire Obligation garantie par des actifs spécifiques. Illiquide Les actions ou obligations sont réputées illiquides lorsqu'elles ne sont pas facilement négociables sur le marché (sans enregistrer de pertes importantes) en raison de l'absence générale de transactions sur ces valeurs. Obligation convertible en actions Titre de créance d'une société pouvant être échangé contre une action ordinaire de la même société selon les conditions d'émission. Défaillance Pour les obligations, défaillance de l émetteur de verser à une échéance convenue le principal et/ou l'intérêt. Index Indice Geheel van gegevens of van belangrijke statistische Ensemble de données ou de valeurs statistiques waarden waarmee de veranderingen in de economie of importantes permettant de mesurer les changements op de financiële markten kunnen worden gemeten. De intervenant dans l'économie ou sur les marchés index wordt normaal gezien vastgesteld op 100 op de financiers. L'indice est normalement fixé à 100 à la datum van invoering ervan. De schommeling ervan, date de son introduction. Sa variation, exprimée en

14 uitgedrukt in percentage tussen twee data, wordt gebruikt als financieel instrument voor het meten van de veranderingen. Index van de kleinhandelsprijzen Hiermee kan de evolutie van de consumptieprijzen van goederen en diensten worden gemeten. In de Verenigde Staten, wordt hij «CPI» (Consumer Price Index) genoemd. Index van de productieprijzen Index vastgesteld door de industriesector, voor de grondstoffen en de verwerking, die de evolutie van de groothandelsprijzen meet. pourcentage entre deux dates, est utilisée comme instrument de mesure des changements. Indice des prix à la consommation Permet de mesurer l'évolution des prix à la consommation des biens et des services. Aux États- Unis, il est désigné par «CPI» (Consumer Price Index). Indice des prix à la production Indice établi par le secteur industriel, pour les matières premières et la transformation, mesurant les évolutions des prix de gros. Indexarbitrage Arbitrage indiciel Strategie die erin bestaat een effectenportefeuille te Stratégie consistant à acheter (ou à vendre) un kopen (of te verkopen) die een index portefeuille-titres représentant un indice et à vendre vertegenwoordigt en de overeenkomstige (ou à acheter) les contrats à terme correspondants. Le termijncontracten te verkopen (of te kopen). De produit de la transaction provient de différences opbrengst van de transactie is afkomstig van marginales entre les prix en vigueur sur les marchés marginale verschillen tussen de geldende prijzen op de au comptant et ceux en vigueur sur les marchés des contantmarkten en de geldende prijzen op de markten contrats à terme. voor termijncontracten. Indexfonds Beleggingsfonds waarvan de samenstelling dicht die van indexen benadert die op ruime basis als de belangrijkste beursindexen gevestigd zijn. Indicatoren Technische meetinstrumenten of instrumenten voor het meten van fundamentele gegevens van de economische activiteit, die gebruikt worden door de financiële analisten om te anticiperen op de algemene richting van de economie, van de markt of van een specifieke waarde. Inflatiecijfer Percentage dat de variatie van het algemeen niveau van de goederen- en dienstenprijzen aangeeft (zoals gemeten door een index). Het wordt jaarlijks of maandelijks berekend. Inhouding aan de bron Belasting die door een Staat wordt geheven op de inkomsten uit bepaalde financiële beleggingen, zoals dividenden. Inkoop van aandelen Fonds indiciel Fonds d'investissement dont la composition est proche de celle d indices établis sur une large base comme les principaux indices boursiers. Indicateurs Instruments de mesure techniques ou de données fondamentales de l'activité économique utilisés par les analystes financiers pour anticiper l'orientation générale de l'économie, du marché ou d'une valeur spécifique. Taux d'inflation Taux indiquant la variation du niveau général des prix des biens et des services (tel que mesuré par un indice). Il est calculé annuellement ou mensuellement. Retenue à la source Impôt prélevé par un État sur le revenu de certains placements financiers, tels que les dividendes. Rachat d'actions

15 Inkoop door een vennootschap van haar eigen aandelen. Innemen van een positie Aankoop (longpositie) of verkoop (shortpositie) van een effect dat van een financiële tussenpersoon werd geleend. Inpandgeving Activa, zoals effecten, die verkocht kunnen worden in geval de kredietnemer in gebreke blijft. Inschrijver Lid van een garantiesyndicaat (of emissie- en inschrijvingssyndicaat). De syndicaatsleider is de investeringsbank die de emissie met de emittent georganiseerd heeft. De syndicaatsleider stelt een verkoopsyndicaat samen dat bestaat uit de inschrijvers en de beurshandelaars die aan de plaatsing van de emissie zullen deelnemen. Inschrijvingsrecht Certificaat dat aan de aandeelhouder het recht verleent om op nieuwe aandelen in te schrijven naar verhouding van de aandelen die hij reeds in bezit heeft. Insiderinformatie Interne informatie van een vennootschap die nog niet openbaar werd gemaakt door de massamedia en die de koers van haar aandelen zou beïnvloeden indien zij gebruikt werd. Speculeren op basis van interne informatie is onwettig. Instapkosten Commissieloon dat door een bank of een makelaar wordt afgehouden voor de uitvoering van een transactie. Institutionele belegger De institutionele beleggers zijn bijvoorbeeld de beleggingsfondsen, de pensioenfondsen, de verzekeringsmaatschappijen en de banken, die over het algemeen belangrijke plaatsingen doen op de markten voor roerende waarden. Interimdividend Dividend dat gestort wordt vóór de berekening van de jaarlijkse winsten. Rachat par une société de ses propres actions. Prise de position Achat (position longue) ou vente (position courte) d'un titre ayant été emprunté à un intermédiaire financier. Nantissement Actifs, tels que titres, pouvant être vendus en cas de défaillance de l emprunteur. Souscripteur Membre d'un syndicat de garantie (ou syndicat d'émission et de souscription). Le chef de file est la banque d'investissement qui a organisé l'émission avec l'émetteur. Le chef de file constitue un syndicat de vente composé des souscripteurs et des opérateurs qui participeront au placement de l'émission. Droit de souscription Certificat conférant à l'actionnaire le droit de souscrire à des actions nouvelles au prorata des actions qu'il détient déjà. Information d'initié Information interne d'une société qui n'a pas encore été rendue publique par les mass-médias et qui influencerait le cours de ses actions si elle était utilisée. Spéculer sur la base d'informations internes est illégal. Droit d'entrée Commission prélevée par une banque ou un courtier pour l'exécution d'une transaction. Investisseur institutionnel Les investisseurs institutionnels sont par ex. les fonds investissement, les fonds de pension, les compagnies d'assurance et les banques, qui procèdent généralement à d importants placements sur les marchés des valeurs mobilières. Dividende intérimaire Dividende versé avant le calcul des bénéfices annuels.

16 In-the-money (in de koers) Wordt gezegd van een optie waarvan de uitoefenprijs en de beurskoers van de onderliggende waarde dusdanig zijn dat de houder ervan de optie met winst kan uitoefenen. Intrinsieke waarde In het geval van opties, is dit het bedrag op basis waarvan kan worden gezegd dat de optie in de koers is. De marktwaarde van het onderliggend actief is dan hoger dan de uitoefenprijs van de koopoptie of lager dan de uitoefenprijs van de verkoopoptie. Dans-les-cours Se dit d'une option dont le prix d'exercice et le cours boursier de la valeur sous-jacente sont tels que son détenteur peut exercer l option avec profit. Valeur intrinsèque Dans le cas des options, c est le montant qui permet d'affirmer qu'une option est dans-les-cours. La valeur de marché de l'actif sous-jacent est alors supérieure au prix d'exercice de l'option d'achat ou inférieure au prix d'exercice de l'option de vente. Jaarverslag Rapport annuel Jaarlijkse staat van de financiële toestand van een État annuel de la situation financière d'une société. Il vennootschap. Omvat een beschrijving van de contient une description des activités, ainsi que le activiteiten, alsook de balans en de resultatenrekening. bilan et le compte de résultats. Le rapport annuel Het jaarverslag omvat eveneens andere, voor de contient également d'autres renseignements précieux aandeelhouders waardevolle informatie. pour les actionnaires. Kapitaalinkomsten Inkomsten, zoals interesten, dividenden en meerwaarden, die door de beleggingen worden voortgebracht. Kasrekening Courtagerekening waarmee de cliënt alle aankopen contant betaalt. Op een prolongatierekening daarentegen, verleent de makelaar een krediet aan de cliënt. Er zijn talrijke cliënten van makelaars die een kasrekening en een prolongatierekening hebben. Het is mogelijk dat de depositorekeningen geen prolongatierekening omvatten. Klassieke rendementscurve Als de rendementen van obligaties op lange termijn hoger zijn dan de rendementen van obligaties en geldmarktinstrumenten op korte termijn: het rendement verhoogt naarmate de vervaldagen van de financiële activa langer worden. Koersspread Verschil tussen de hoogste koers en de laagste koers van een waarde gedurende een bepaalde transactieperiode. Koers-winstverhouding (Price/Earnings Ratio (PER)) Vertegenwoordigt de winst per aandeel van een vennootschap ten opzichte van de huidige koers van haar beurswaarde. Wordt ook «rendementspercentage Revenus du capital Revenus, tels qu intérêts, dividendes et plus-values, générés par les placements. Compte de caisse Compte de courtage avec lequel le client paie au comptant tous les achats. Par contre, sur un compte de marge, le courtier accorde un crédit au client. Nombreux sont les clients de courtiers à posséder un compte de caisse et un compte de marge. Les comptes de dépôt peuvent ne pas comprendre de compte de marge. Courbe des rendements positive Lorsque les rendements d'obligations à long terme sont supérieurs aux rendements d'obligations et instruments du marché monétaire à court terme : le rendement augmente avec l'allongement des maturités des actifs financiers. Fourchette Cours le plus élevé et cours le moins élevé d une valeur au cours d'une période de transaction donnée. Rapport cours/bénéfice Représente les bénéfices par action d'une société par rapport au cours actuel de sa valeur boursière. Appelé aussi «taux du rendement», il sert à mesurer le degré

17 » genoemd en dient om de graad van aantrekkelijkheid van de aandelen, de obligaties en de instrumenten van de geldmarkt te meten. In het Engels heeft men het over PER (Price earnings ratio).de koers-winstverhouding is het kapitalisatieveelvoud van het jaarresultaat per aandeel. Zij wordt berekend door de beurskoers van het aandeel te delen door de winst per aandeel over een periode van twaalf maanden. Een winst per aandeel van 5 euro voor een aandeel dat tegen 100 euro noteert komt overeen met een PER van 20. d'attractivité des actions, des obligations et des instruments du marché monétaire. En anglais, on parle de PER (Price eaning ratio). Le rapport cours/bénéfice est le multiple de capitalisation du résultat annuel par action. Il est calculé en divisant le cours de bourse de l action par le bénéfice par action pour une période de douze mois. Un bénéfice par action de 5 euros pour une action cotée à 100 euros correspond à un PER de 20. Koopoptie Option d'achat Optie die aan een koper het recht verleent om een Option conférant à un acquéreur le droit d'acheter un bepaald aantal aandelen van een onderliggende certain nombre d'actions d une valeur sous-jacente à waarde tegen een vastgestelde prijs binnen een vooraf un prix déterminé dans un délai prédéfini. Les options bepaalde termijn te kopen. De koopopties kunnen d achat peuvent également servir au remboursement eveneens dienen voor de vervroegde terugbetaling van anticipé d'une obligation. een obligatie. Kredietrisico, risico van tekortkoming Risico dat een obligatie-emittent niet meer in staat is om de rentes en/of de hoofdsom te betalen of dat hij failliet gaat. Kwalitatieve analyse Analyse van roerende waarden waarbij andere criteria in aanmerking worden genomen dan de financiële gegevens van de betrokken vennootschap, bijvoorbeeld de commerciële strategie, de kwaliteit van het beheer, de positionering op de markt. Kwantitatieve analyse Analyse van roerende waarden die gericht is op de financiële gegevens en vooruitzichten van de betrokken vennootschap: activa, passiva, rentabiliteit, staat van de verkopen van producten of diensten. Laagste De laagste koers die een aandeel of een effect gedurende een bepaalde periode optekende. Laatkoers / vraagprijs Koers waartegen een belegger een roerende waarde kan verwerven. Het betreft de laagste koers van een volledige effectenquotiteit waartegen een marktmaker voorstelt een waarde op de effectenbeurs of op de onderhandse markt te verkopen. Laatst in, eerst uit (LIFO of last in first out) Risque de crédit, risque de défaillance Risque qu un émetteur d'obligation ne soit plus en mesure de verser les intérêts et/ou le principal ou qu il fasse faillite. Analyse qualitative Analyse de valeurs mobilières retenant d autres critères que les données financières de la société considérée, par ex. stratégie commerciale, qualité de la gestion, positionnement sur le marché. Analyse quantitative Analyse de valeurs mobilières axée sur les données et perspectives financières de la société considérée : actif, passif, rentabilité, état des ventes de produits ou services. Plus bas Le cours le plus bas affiché par une action ou un titre pendant une période déterminée. Cours de l'offre /prix demandé Cours auquel un investisseur peut acquérir une valeur mobilière. Il s'agit du cours le plus bas d une quotité complète de titres auquel un teneur de marché propose de vendre une valeur sur le marché boursier ou sur le marché de gré à gré. Dernier entré, premier sorti (LIFO ou last in first out)

18 Waarderingsmethode van het obligo die veronderstelt dat het recentste obligo van de vennootschap (laatst in) eerst wordt verkocht (eerst uit). Lange duur Voor de obligaties met een looptijd van 10 jaar of meer. Voor de aandelen die gedurende één jaar of langer in portefeuille worden gehouden. Limietkoers Koers (opgegeven bij een limietorder) waartegen het order moet worden uitgevoerd (of, indien mogelijk, tegen een betere koers). Limietorder Voor een waarde, het order om tegen een bepaalde prijs te kopen of te verkopen. De waarden worden nooit boven de limietkoers aangekocht of onder de limietkoers verkocht. Liquiditeit Vermogen van een aandeel om zonder grote schommeling een groot aantal koop- en verkooptransacties te verwerken... Lopend rendementspercentage Het percentage van de coupon gedeeld door de marktkoers van de obligatie. Méthode d'évaluation de l encours qui suppose que l encours le plus récent de la société (dernier entré) soit vendu en premier (premier sorti). Longue durée Pour les obligations d une durée de 10 ans ou plus. Pour les actions détenues pendant un an ou plus. Cours limite Cours maximal (à l'achat) ou minimal (à la vente) auquel un ordre doit être exécuté. Ordre limité Pour une valeur, l'ordre d'acheter ou de vendre à un prix déterminé. Les valeurs ne seront jamais achetées au-dessus du cours limite ou vendues en dessous du cours limite. Liquidité Capacité d une action à absorber un grand nombre de transactions d'achat et de vente sans grande fluctuation. Taux de rendement courant Le taux du coupon divisé par le cours du marché de l'obligation. Lot Lot Aantal beschikbare aandelen tegen een bepaalde prijs. Nombre d'actions disponibles à un certain prix. Maatschappelijk boekjaar Periode waarvoor de rekeningen van een vennootschap worden opgesteld; komt vaak overeen met het kalenderjaar Makelaar Persoon die financiële transacties uitvoert door de aankoop- en verkooporders voor rekening van een belegger uit te voeren in ruil voor een commissieloon. Marge Middelen die gedeponeerd zijn op een prolongatierekening waarmee de beleggers effecten kunnen aankopen. Margin call Waarschuwing die de cliënt ervan op de hoogte brengt dat zijn garantiedekking onvoldoende is. De cliënt Exercice social Période pour laquelle sont établis les comptes d'une société; coïncide souvent avec l'année civile Courtier Personne effectuant des transactions financières en exécutant les ordres d'achat et de vente pour le compte d un investisseur en échange d'une commission. Marge Fonds déposés sur un compte de marge permettant aux investisseurs d'acquérir des titres. Appel de marge Appel informant le client que sa couverture de garantie est insuffisante. Le client est invité à effectuer

19 wordt uitgenodigd tot het verrichten van een storting van geld of van roerende waarden die bij de bank of de makelaar in aanmerking komen, teneinde zijn rekening weer op te krikken tot het aanvankelijke margeniveau of tot het minimumniveau dat door de instelling vereist wordt. Markt voor termijncontracten Markt waarop de termijncontracten verhandeld worden. Marktanalyse Studie gebaseerd op technische gegevens met betrekking tot de schommelingen van de marktkoersen of op essentiële gegevens zoals de ondernemingswinsten. Dient om de toekomstige tendensen van de markten te bepalen. Marktkoers De dagnotering van een roerende waarde of de laatste koers waartegen de waarde verkocht werd. Marktmaker Beurshandelaar op de financiële markten die vaste bied- en laatkoersen voorstelt voor een bepaalde waarde en zich er daarbij toe verbindt volledige quotiteiten te verkopen of te kopen tegen publiekelijk genoteerde prijzen. Marktrisico Risico dat blijft bestaan zelfs na diversificatie. un dépôt d'argent ou de valeurs mobilières éligibles auprès de la banque ou du courtier afin de renflouer son compte au niveau de marge initiale ou au niveau minimum exigé par l établissement. Marché de contrats à terme Marché sur lequel sont négociés les contrats à terme. Analyse de marché Étude basée sur des données techniques relatives aux fluctuations des cours du marché ou sur des données essentielles comme les bénéfices d entreprises. Elle sert à déterminer les tendances futures des marchés. Cours du marché La cote du jour d'une valeur mobilière ou le cours le plus récent auquel la valeur a été vendue. Teneur de marché Opérateur sur les marchés financiers qui propose des cours acheteur et vendeur fermes pour une valeur donnée en s engageant à vendre ou acheter des quotités complètes à des prix cotés publiquement. Risque de marché Risque subsistant même après diversification. Marktwaarde Valeur de marché De marktwaarde van een effectenportefeuille wordt La valeur de marché d'un portefeuille-titres est bepaald door de waarde van alle posities die een cliënt déterminée par la valeur de toutes les positions que op zijn courtagerekening staan heeft. détient un client sur son compte de courtage. Meerderheidsaandeelhouder Aandeelhouder die meer dan 51% van de aandelen die van een vennootschap in omloop zijn in bezit heeft. De controle kan worden verworven met veel minder dan 51% van de aandelen in omloop, als de aandelen ruim verspreid zijn zodat er geen meerderheidsaandeelhouders zijn. Meerwaarde Positief verschil dat wordt vastgesteld tussen het bedrag van de overdracht en het bedrag van de verwerving van de effecten. Als het verschil negatief blijkt, praat men over een waardevermindering. Actionnaire majoritaire Actionnaire qui détient plus de 51 % des actions en circulation d'une société. La prise de contrôle peut être acquise avec beaucoup moins de 51 % des actions en circulation, si les actions ont été largement réparties de façon à ce qu'il n'y ait pas d'actionnaires majoritaires. Plus-value Différence positive constatée entre le montant de la cession et le montant de l'acquisition des titres. Si la différence s'avère négative, on parle de moins-value.

20 Minderheidsbelangen Over het algemeen, de aandeelhouders die een deel in handen hebben dat kleiner is dan de helft van de aandelen van een vennootschap (zie ook : meerderheidsaandeelhouder). Naakte koopoptie Optiestrategie die erin bestaat een koopoptie te verkopen op een onderliggend actief dat men niet in bezit heeft. Intérêts minoritaires En général, les actionnaires détenant une fraction inférieure à la moitié des actions d'une société (voir également : actionnaires majoritaires). Option d'achat nue Stratégie d'option consistant à vendre une option d'achat sur un actif sous-jacent non détenu. Naakte optie Option nue Niet-gedekte (naakte) koopoptie of verkoopoptie of Option d'achat ou option de vente non couverte (nue) optie die verkocht wordt zonder over het onderliggend ou option vendue sans disposer de l'actif sous-jacent. actief te beschikken. NASDAQ (National Association Of Securities Dealers Automated Quotations) In de Verenigde Staten, een elektronisch noteringssysteem dat de spelers op de markt inlicht over de koersen van de waarden die op de buitenbeursmarkt verhandeld worden. Nettoresultaat Boekhoudkundige winst of verlies zoals elk jaar door de ondernemingen aangegeven, en die overeenkomt met het verschil tussen het geheel van de opbrengsten en het geheel van de kosten. Het is met name op basis van dat resultaat dat een groot deel van het dividend van de vennootschappen vastgesteld is. NASDAQ (National Association Of Securities Dealers Automated Quotations) Aux USA, système électronique de cotation qui renseigne les acteurs du marché sur les cours des valeurs traitées sur le marché hors cote. Résultat Net Bénéfice ou perte comptable déclaré(e) chaque année par les entreprises, et correspondant à la différence entre l'ensemble des produits et l'ensemble des charges. C'est notamment sur ce résultat qu'est assis une grande part du dividende des sociétés. New York Stock Exchange (NYSE) New York Stock Exchange (NYSE) De NYSE, eveneens bekend onder de namen «Big Le NYSE, également connu sous les noms «Big Board» en «The Exchange», is de oudste en Board» et «The Exchange», est la bourse des valeurs belangrijkste effectenbeurs in de Verenigde Staten. De la plus ancienne et la plus importante aux Etats-Unis. gemengde NYSE-index omvat de L'indice composite NYSE reprend les fluctuations de noteringsschommelingen van alle gewone waarden die cotation de l'ensemble des valeurs ordinaires cotées au op de NYSE genoteerd zijn. NYSE. Niet-aflosbare obligatie Obligatie die de emittent niet vroegtijdig kan terugbetalen. Deze bepaling is gepreciseerd in het emissiecontract van de obligatie. Niet-genoteerd aandeel Niet ter beurs genoteerde roerende waarde die op de buitenbeursmarkt wordt verhandeld. Nieuwe emissie Obligation non amortissable Obligation que l'émetteur ne peut rembourser avant terme. Cette disposition est spécifiée dans le contrat d émission de l obligation. Action non cotée Valeur mobilière non cotée en bourse et négociée sur le marché hors-cote. Nouvelle émission

12 NOVEMBER 2012 12 NOVEMBRE 2012

12 NOVEMBER 2012 12 NOVEMBRE 2012 12 NOVEMBER 2012 12 NOVEMBRE 2012 KONINKLIJK BESLUIT MET BETREKKING TOT BEPAALDE OPENBARE INSTELLINGEN VOOR COLLECTIEVE BELEGGING ARRÊTÉ ROYAL RELATIF A CERTAINS ORGANISMES DE PLACEMENT COLLECTIF PUBLICS

Nadere informatie

WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS

WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS 100854 BELGISCH STAATSBLAD 12.12.2014 Ed. 2 MONITEUR BELGE WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN [C 2014/00420]

Nadere informatie

25 APRIL 2014 25 AVRIL 2014

25 APRIL 2014 25 AVRIL 2014 25 APRIL 2014 25 AVRIL 2014 Wet op het statuut van en het toezicht op kredietinstellingen Loi relative au statut et au contrôle des établissements de crédit (Belgisch Staatsblad, 7 mei 2014) (Moniteur

Nadere informatie

SÉNAT DE BELGIQUE BELGISCHE SENAAT 5-1985/1 5-1985/1

SÉNAT DE BELGIQUE BELGISCHE SENAAT 5-1985/1 5-1985/1 5-1985/1 5-1985/1 SÉNAT DE BELGIQUE BELGISCHE SENAAT SESSION DE 2012-2013 ZITTING 2012-2013 26 FÉVRIER 2013 26 FEBRUARI 2013 Proposition de loi modifiant le Code des impôts sur les revenus 1992 et le Code

Nadere informatie

Financiële Instrumenten Vereenvoudigde brochure uitgegeven in het kader van de MiFID-reglementering

Financiële Instrumenten Vereenvoudigde brochure uitgegeven in het kader van de MiFID-reglementering Financiële Instrumenten Vereenvoudigde brochure uitgegeven in het kader van de MiFID-reglementering (richtlijn betreffende de markten voor financiële instrumenten) Juni 2014 Inhoud Deel I. De financiële

Nadere informatie

BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS. tot instelling van een heffing op high frequency trading-verrichtingen

BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS. tot instelling van een heffing op high frequency trading-verrichtingen DOC 54 0181/001 DOC 54 0181/001 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BUITENGEWONE ZITTING 2014 SESSION EXTRAORDINAIRE 2014 27 augustus 2014 27 août 2014 WETSVOORSTEL

Nadere informatie

Rapport préliminaire du collège d experts

Rapport préliminaire du collège d experts COMMISSION SPECIALE CHARGEE D EXAMINER LA CRISE FINANCIERE ET BANCAIRE *** BIJZONDERE COMMISSIE BELAST MET HET ONDERZOEK NAAR DE FINANCIËLE EN BANKCRISIS Rapport préliminaire du collège d experts 1 ère

Nadere informatie

Loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation. Wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet

Loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation. Wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet Loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation Wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE Direction générale de la Régulation

Nadere informatie

Financiële Instrumenten

Financiële Instrumenten Financiële Instrumenten Vereenvoudigde brochure uitgegeven in het kader van de MiFID-reglementering (richtlijn betreffende de markten voor financiële instrumenten) Januari 2010 Inhoud Deel I. De financiële

Nadere informatie

BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS. (Art. 38 tot 85) (Art. 38 à 85)

BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS. (Art. 38 tot 85) (Art. 38 à 85) DOC 54 1125/009 DOC 54 1125/009 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE 30 juni 2015 30 juin 2015 ONTWERP VAN PROGRAMMAWET (Art. 38 tot 85) Wetsvoorstel tot wijziging

Nadere informatie

finance.brussels finance.brussels

finance.brussels finance.brussels RAPPORT D ACTIVITÉS finance.brussels ACTIVITEITENVERSLAG finance.brussels RAPPORT D ACTIVITÉS finance.brussels ACTIVITEITENVERSLAG finance.brussels LE CONSEIL D ADMINISTRATION. DE RAAD VAN BESTUUR. PRÉSIDENCE

Nadere informatie

Informatiebrochure financiële instrumenten

Informatiebrochure financiële instrumenten Informatiebrochure financiële instrumenten Inleiding Goed beleggen vereist informatie. Informatie over de aard, de troeven en de nadelen van de verschillende beleggingsvormen. En uiteraard ook over de

Nadere informatie

2 de Deposito- en Consignatiekas; 3 de Post voor haar financiële postdiensten; 4 de kredietinstellingen naar Belgisch recht als bedoeld in

2 de Deposito- en Consignatiekas; 3 de Post voor haar financiële postdiensten; 4 de kredietinstellingen naar Belgisch recht als bedoeld in Loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme (telle que modifiée par la loi du 18 janvier 2010

Nadere informatie

14 NOVEMBER 2003 14 NOVEMBRE 2003

14 NOVEMBER 2003 14 NOVEMBRE 2003 14 NOVEMBER 2003 14 NOVEMBRE 2003 Koninklijk besluit betreffende de levensverzekeringsactiviteit (Belgisch Staatsblad van 15 november 2003 Err. 23 juli 2004) Officieuze coördinatie Laatste update : Wet

Nadere informatie

Inhoudopgave. 2. Aandelen 2.1. Algemene kenmerken 2.2. Trackers

Inhoudopgave. 2. Aandelen 2.1. Algemene kenmerken 2.2. Trackers Inhoudopgave 1. Obligaties 1.1. Algemene kenmerken 1.2 Obligaties al naargelang de emittent 1.2.1. Kasbons 1.2.2. Lineaire obligaties (OLO's) 1.2.3. Staatsbons 1.2.4. Corporate bonds 1.2.5. Euro-obligaties

Nadere informatie

Index. Achtergestelde obligatie

Index. Achtergestelde obligatie www.kbc.be Index Index A A pari Aandeel Aandeelhouder Aandeelrendement Aandelenanalyse Aandelenfonds Aandelenindex Achtergestelde obligatie Actief beleggen Actief handelen Activaspreiding Actuarieel rendement

Nadere informatie

WET OVERHEIDSOPDRACHTEN EN BEPAALDE OPDRACHTEN VOOR WERKEN, LEVERINGEN EN DIENSTEN VAN 15 JUNI 2006

WET OVERHEIDSOPDRACHTEN EN BEPAALDE OPDRACHTEN VOOR WERKEN, LEVERINGEN EN DIENSTEN VAN 15 JUNI 2006 ROYAUME DE BELGIQUE KONINKRIJK BELGIE SERVICE PUBLIQUE FEDERAL CHANCELLERIE DU PREMIER MINISTRE FEDERALE OVERHEIDSDIENST KANSELARIJ VAN DE EERSTE MINISTER TEXTE COORDONNE AU 15/05/2014 GECOORDINEERDE TEKST

Nadere informatie

Integraal verslag van de interpellaties en mondelinge vragen. Compte rendu intégral des interpellations et des questions orales

Integraal verslag van de interpellaties en mondelinge vragen. Compte rendu intégral des interpellations et des questions orales I.V. COM (2014-2015) Nr. 1 C.R.I. COM (2014-2015) N 1 BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK PARLEMENT PARLEMENT DE LA RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE Integraal verslag van de interpellaties en mondelinge vragen Compte

Nadere informatie

11 JANUARI 1993 11 JANVIER 1993

11 JANUARI 1993 11 JANVIER 1993 11 JANUARI 1993 11 JANVIER 1993 [Wet tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme] Opschrift vervangen bij artikel 2 van de wet

Nadere informatie

Deutsche Bank DB Personal. MiFID : Een klare kijk op beleggingen

Deutsche Bank DB Personal. MiFID : Een klare kijk op beleggingen Deutsche Bank MiFID : Een klare kijk op beleggingen Inhoud Inleiding 3 MiFID: belangen van de belegger beter gediend 4 In 15 minuten bepaalt u uw beleggersprofiel 4 Waaruit bestaat de vragenlijst Mijn

Nadere informatie

Lexicon. Aandelenfonds. Aandeel. Aandelenfuture. Aandelenoptie. Aandeel aan toonder. Aandelensplitsing. Aandeelhouder. Aanwijzing.

Lexicon. Aandelenfonds. Aandeel. Aandelenfuture. Aandelenoptie. Aandeel aan toonder. Aandelensplitsing. Aandeelhouder. Aanwijzing. A Aandeel Een aandeel is een bewijs van deelneming in het eigen vermogen van een onderneming. Een aandeelhouder is daardoor mede-eigenaar van de onderneming voor het percentage aandelen dat hij bezit.

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE N. 256 SOMMAIRE INHOUD. 124 pages/bladzijden

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE N. 256 SOMMAIRE INHOUD. 124 pages/bladzijden MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD Publication conforme aux articles 472 à 478 de la loiprogramme du 24 décembre 2002 publiée au Moniteur belge du 31 décembre 2002. Le Moniteur belge peut être consulté

Nadere informatie

ABN AMRO Beleggers ABC

ABN AMRO Beleggers ABC ABN AMRO Beleggers ABC In de Beleggers ABC worden verschillende termen op het gebied van beleggen uitgelegd. U kunt zoeken op alfabet. Inhoudsopgave A 1 B 3 C 6 D 8 E 10 F 12 G 14 H 15 I 16 J 17 K 18 L

Nadere informatie

NOTE DE POLITIQUE GÉNÉRALE (*) ALGEMENE BELEIDSNOTA (*)

NOTE DE POLITIQUE GÉNÉRALE (*) ALGEMENE BELEIDSNOTA (*) DOC 53 3096/014 DOC 53 3096/014 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS 6 novembre 2013 6 november 2013 NOTE DE POLITIQUE GÉNÉRALE (*) ALGEMENE BELEIDSNOTA (*)

Nadere informatie

LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN

LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN MONITEUR BELGE 15.02.2007 BELGISCH STAATSBLAD 7355 LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN SERVICE PUBLIC FEDERAL CHANCELLERIE DU PREMIER MINISTRE F. 2007

Nadere informatie

Onze fractie maakte toen al voorbehoud omdat wij die maatregel niet vergaand genoeg vonden omdat ze slechts voor een korte periode van kracht bleef.

Onze fractie maakte toen al voorbehoud omdat wij die maatregel niet vergaand genoeg vonden omdat ze slechts voor een korte periode van kracht bleef. COMMISSIE VOOR DE FINANCIËN EN DE BEGROTING van WOENSDAG 3 FEBRUARI 2010 Namiddag COMMISSION DES FINANCES ET DU BUDGET du MERCREDI 3 FÉVRIER 2010 Après-midi De vergadering wordt geopend om 14.30 uur en

Nadere informatie

MiFID. Informatie omtrent beleggingsinstrumenten

MiFID. Informatie omtrent beleggingsinstrumenten MiFID Informatie omtrent beleggingsinstrumenten MiFID 3 INLEIDING Aan ieder beleggers- of risicoprofiel hangen bepaalde financiële risico s vast, afhankelijk onder meer van de financiële activa die deel

Nadere informatie

39500 MONITEUR BELGE 09.09.2005 BELGISCH STAATSBLAD

39500 MONITEUR BELGE 09.09.2005 BELGISCH STAATSBLAD 39500 MONITEUR BELGE 09.09.2005 BELGISCH STAATSBLAD Art. 2. Le présent arrêté produit ses effets le 1 er janvier 2004. Art. 3. Notre Ministre des Pensions est chargé de l exécution du présent arrêté. Donné

Nadere informatie

Aandelenfonds Een aandelenfonds is een beleggingsfonds dat hoofdzakelijk belegt in aandelen.

Aandelenfonds Een aandelenfonds is een beleggingsfonds dat hoofdzakelijk belegt in aandelen. Aan de leden van de Beleggingscommissie van de Stichting Pensioenfonds Openbare Bibliotheken Begrippenlijst, versie december Aandelen Een aandeel is een bewijs van deelneming in het eigen vermogen van

Nadere informatie

SESSION DE 2013-2014 ZITTING 2013-2014

SESSION DE 2013-2014 ZITTING 2013-2014 5-2451/1 5-2451/1 SÉNAT DE BELGIQUE BELGISCHE SENAAT SESSION DE 2013-2014 ZITTING 2013-2014 23 JANVIER 2014 23 JANUARI 2014 Proposition de loi modifiant la loi du 10 août 2001 relative à la Centrale des

Nadere informatie