18 Optietheorie toegepast op de waardering van hybride vermogenstitels

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "18 Optietheorie toegepast op de waardering van hybride vermogenstitels"

Transcriptie

1 18 Optietheorie toegepast op de waardering van hybride vermogenstitels 18.1 Een verfrissende kijk op aandelenvermogen 18.2 Eigen Vermogen gewaardeerd als call-optie 18.3 Vreemd Vermogen uitgedrukt in optietermen 18.4 Hybride vermogenstitels Samenvatting Oefeningen bij hoofdstuk 18 In dit hoofdstuk geven we antwoord op de volgende vragen: Hoe kan Eigen Vermogens worden gewaardeerd met optietheorie? Hoe kan Vreemd Vermogen worden gewaardeerd met optietheorie? Hoe zien de eigenschappen en waardering van warrants eruit? Hoe zien de eigenschappen en waardering van converteerbare leningen eruit? Hoe wordt het recht om een lening vervroegd af te lossen gewaardeerd? Hoe zien de eigenschappen en waardering van achtergestelde leningen eruit? Hoofdstuk 18 Optietheorie 1

2 De snelle ontwikkelingen van effectenbeurzen en financiële markten in de laatste decennia hebben vele nieuwe vermogenstitels het daglicht doen zien. Het spectrum aan vermogenstitels is vergelijkbaar met een dierentuin, waarin verschillende vermogenstitels veel op elkaar lijken, maar ook verschillen hebben. Dat verschil kan een nis in de vermogensmarkt vullen die door de traditionele vermogenstitels niet gedekt werd. Een daarvan is de converteerbare obligatie, waarvan een koersgrafiek is opgenomen van Aegon NV. Een aantal van deze vermogenstitels wordt in dit hoofdstuk besproken Een verfrissende kijk op aandelenvermogen In de laatste decennia is een aantal bedrijven diep in de financiële problemen geraakt door het aantrekken van een overdosis aan Vreemd Vermogen om daarmee hun innovatieve plannen te financieren. De kosten van de financiële malaise, die in de jaren 2008 en 2009 een hoogtepunt bereikte, zijn voor deze bedrijven moeilijk te kwantificeren, maar zeker niet gering. Financiële problemen leiden tot een daling van de kredietwaardigheid van het bedrijf en tot een daling van de marktwaarde van uitstaande leningen. Zoals besproken in het hoofdstuk over leningen is de marktwaarde van een lening te berekenen als de contante waarde van de uit de lening vrijvallende kasstromen. Indien deze kasstromen die betalingsverplichtingen vormen voor de onderneming aan de geldgevers in de ogen van geldgevers onzeker worden, zullen zij een risicopremie verwerken in de discontovoet waardoor een lagere contante waarde tot stand komt. Aangezien op gepubliceerde balansen van vennootschappen schulden tegen de nominale waarde zijn opgenomen, krijgt de buitenstaander een vertekend beeld van de werkelijke economische waarde van de schulden. Om een betrouwbaarder beeld van de marktwaarde van leningen te krijgen zijn er twee methoden voorhanden, namelijk: 1 een herberekening van de contante waarde, waarbij in de discontovoet een risicopremie wordt opgenomen. Het CAPM kan hierbij van dienst zijn om onder verslechterde financiële omstandigheden een bèta van het Vreemd Vermogen te bepalen en met deze bèta een risicodragende discontovoet voor de contante waarde van leningen te bepalen. 2 het toepassen van de optietheorie. Hierbij wordt gebruikgemaakt van het gegeven dat Vreemd Vermogen kan worden gewaardeerd als een put-optie. Dit optiekarakter van Vreemd Vermogen houdt verband met de beperkte aansprakelijkheid van aandeelhouders in het geval van een ondernemingsfaillissement. Hoofdstuk 18 Optietheorie 2

3 Voorbeeld 18.1 Onderstaande vereenvoudigde balans dient als startpunt van dit voorbeeld. Balans tegen marktwaarden van NV NKP per 31 oktober 2009 ( 1 mln) Vaste activa 20 Eigen Vermogen 8 Vlottende activa 5 Vreemd Vermogen 17 Totaal 25 Totaal 25 Aanvullende gegevens De nominale waarde van de schuld die volgens de leenovereenkomst per 31 oktober 2010 aan de gezamenlijke schuldeisers moet worden afgelost, bedraagt 30 miljoen. De marktwaarde van de activa op de balans ad 25 miljoen is niet voldoende om aan de betalingsverplichtingen te voldoen, wanneer de boedel en inboedel van NV NKP in het openbaar of onderhands worden verkocht om liquide middelen vrij te maken. Onder normale omstandigheden zou het bedrijf failliet worden verklaard, maar gelukkig heeft zij nog één jaar uitstel van betaling om financiële orde op zaken te stellen. Aandeelhouders staan achter in de rij van de uitkeringsgerechtigden en schuldeisers gaan vóór. Daar NKP momenteel onvoldoende middelen bezit om de schuldeisers te betalen, is er zeker geen geld om aan aandeelhouders uit te keren. Daarentegen hoeven aandeelhouders geen slapeloze nachten door te brengen om de schuldeisers te betalen en hun privévermogen in rook te zien opgaan, omdat zij beperkte aansprakelijkheid genieten. De vennootschap zal na één jaar de uitstaande schuld van 30 miljoen met rente moeten betalen. De dekking van de schuld bestaat uit de activa van NKP, in het bijzonder de vlottende activa die relatief snel in kasgeld kunnen worden omgezet. Indien de marktwaarde van de activa na één jaar onder de 30 miljoen uitkomt, kunnen schuldeisers faillissement aanvragen en worden de activa geliquideerd, dat wil zeggen in het openbaar verkocht. Met het daarmee verkregen geld worden (een deel van) de uitstaande schulden afgelost. Van de onderneming is na liquidatie weinig over, maar de aandeelhouders hoeven het niet-afgeloste deel van de schulden niet uit eigen zak te betalen. Bij ondernemingen met een rechtsvorm zonder beperkte aansprakelijkheid, zoals de vennootschap onder firma of maatschap, zouden de eigenaars wel uit Eigen Vermogen de schuldeisers moeten betalen. Dit beperkteaansprakelijkheidsrecht kan men beschouwen alsof aandeelhouders hun schuld hebben afgekocht tegen de onderliggende activa van de onderneming. Hoofdstuk 18 Optietheorie 3

4 18.2 Eigen Vermogen gewaardeerd als calloptie Aandeelhouders zijn eigenaars van de aandelen van de onderneming. Indirect hebben zij invloed op de aanwending van de ondernemingsactiva, hoewel ze juridisch geen directe beheers- en beschikkingsdaden, zoals koop of verkoop, aangaande deze activa mogen verrichten. Aandeelhouders ondervinden indirect de gevolgen van de aanwezigheid van leningen en andere vormen van Vreemd Vermogen. Voordat aandeelhouders hun winstuitkering ontvangen, dienen eerst alle betalingen (rente en aflossing) aan de schuldeisers te worden voldaan. Alles wat na aflossing van de schulden overblijft, komt theoretisch aan de aandeelhouders ten goede. Wanneer de marktwaarde van de gezamenlijke actiefposten onder de aflossingswaarde van de schuld duikt, kunnen activa geliquideerd worden en kunnen met het daaruit verkregen geld de schuldeisers worden betaald. De aandeelhouders houden niets over. In de situatie dat de marktwaarde boven de aflossingswaarde van de schuld ligt, wordt eerst de schuld afgelost en is een eventuele restwaarde voor de aandeelhouders. De positie van de aandeelhouders kan worden geformuleerd in optietermen. De aandeelhouders bezitten een kooprecht (Europese call-optie) op de ondernemingsactiva (onderliggend goed) die ze kunnen verkrijgen voor een prijs gelijk aan de aflossing van de schuld (betaling aan de schuldeisers) op het moment van de schuldaflossing (looptijd optie). De marktwaarde van het Eigen Vermogen is waarderingstechnisch gelijk aan een call-optie met als onderliggende waarde de ondernemingsactiva Vreemd Vermogen uitgedrukt in optietermen Put-optie en call-optie met hetzelfde onderliggend actief, dezelfde looptijd en dezelfde uitoefenprijs voldoen aan de put-call-pariteit. Deze PCP, die in paragraaf is besproken, luidt na herschrijving: Callwaarde + CW (uitoefenprijs) = Putwaarde + Waarde onderliggend actief Tegelijkertijd geldt ook de balansgelijkheid die is geformuleerd als: marktwaarde activa (debet) = marktwaarde Eigen Vermogen + Vreemd Vermogen (credit). Nu vervangen we de marktwaarde van het Eigen Vermogen door de callwaarde uit de PCP-formule, voor de uitoefenprijs nemen we de nominale aflossingswaarde van de schuld en het onderliggend goed is de waarde ondernemingsactiva. Het herschrijven van het balansevenwicht leert ons dat de marktwaarde van het Vreemd Vermogen gelijk is aan de waarde van de ondernemingsactiva minus de call-optie op de Hoofdstuk 18 Optietheorie 4

5 ondernemingsactiva (Eigen Vermogen). Invulling in de PCP leidt ertoe, dat de marktwaarde van het Vreemd Vermogen gelijk is aan de contante waarde van de uitstaande schuld minus de waarde van de put-optie op de ondernemingsactiva. De economische interpretatie van deze gelijkheid is de volgende: indien de marktwaarde van ondernemingsactiva ver boven de aflossingswaarde van de schuld ligt, is het risico op wanbetaling aan schuldeisers zeer klein en zal de marktwaarde van de schuld gelijk zijn aan de contante waarde van de rente- en aflossingsverplichtingen met als discontovoet de risicovrije vergoeding. Wanneer de marktwaarde van ondernemingsactiva dicht tegen de aflossingswaarde van de schuld ligt of er zelfs onder duikt, neemt het risico op wanbetaling door de onderneming toe. De marktwaarde de prijs waarvoor schulden worden verhandeld op een effectenbeurs of onderhands tussen financiële instellingen van schulden daalt bij oplopend ondernemingsrisico, doordat schuldeisers een extra risicopremie doorberekenen. De nominale waarde van de schuld verandert niet, doordat aangegane betalingsverplichtingen bindend zijn en niet onderhevig aan marktschommelingen behoudens in geval van faillissement. De marktwaarde van de schuld daalt wel en deze daling is gelijkwaardig aan de waarde van een door de schuldeisers geschreven putoptie op de ondernemingsactiva. De waarde van de put-optie hangt direct samen met de marktwaarde van de activa: hoe lager die is, des te hoger de waarde van de put-optie. De toekomstige marktwaarde van activa is op zijn beurt weer afhankelijk van de bij de optietheorie behandelde volatiliteit (σ) van de actiefposten. Deze σ geeft informatie over de kans dat de marktwaarde van de gezamenlijke actiefposten over de resterende looptijd van de schuld zal stijgen en de onderneming op de vervaldatum van de schuld alsnog aan haar betalingsverplichtingen kan voldoen. In balans 18.1 staat een standaardbalans tegen marktwaarde, waarbij de twee vermogenscategorieën Eigen en Vreemd Vermogen in optietermen zijn uitgedrukt. Balans 18.1 Vermogenscomponenten in optietermen Balansweergave tegen marktwaarden uitgedrukt in optietermen Marktwaarde activa Eigen Vermogen = call-optie op activa Vreemd Vermogen = contante waarde van de risicovrije schuld minus putoptie op activa Totaal X Totaal X Ter controle met de put-call-pariteit: Call [credit] + CW (schuld) [credit] Put [credit] = activawaarde [debet] Hoofdstuk 18 Optietheorie 5

6 18.4 Hybride vermogenstitels Het baanbrekende inzicht dat eigen- en vreemdvermogentitels kunnen worden gewaardeerd als opties was de aanzet tot een reeks van wetenschappelijke publicaties in de jaren zeventig en tachtig om ook andere vermogenstitels, waarvan tot op dat moment geen sluitende waarderingsmodellen beschikbaar waren, met behulp van de optietheorie te analyseren en waarderen. Belangrijke vermogenstitels in deze categorie zijn: 1 warrants 2 converteerbare obligatielening (C.O.) 3 vervroegd aflosbare obligatielening (V.A.O.) 4 achtergestelde leningen Warrants Warrants zijn vermogenstitels die in sommige kenmerken lijken op callopties, maar in andere kenmerken niet. Gemeenschappelijk met de calloptie heeft de warrant dat zij een kooprecht bevat op een onderliggende zaak, meestal bestaande uit aandelen. Warrants kennen net als opties een looptijd en uitoefenprijs. Verschillen met de call-optie liggen in het feit dat de schrijver van de warrant de onderneming zelf is die de onderliggende aandelen uitgeeft. Bij uitoefening van de warrant worden nieuwe aandelen uitgegeven, waardoor het uitstaande aandelenkapitaal wordt vergroot. Dit in tegenstelling tot opties, waarbij geen nieuwe aandelen worden uitgegeven, maar slechts bestaande aandelen worden verhandeld. Het uitoefenen van warrants leidt derhalve tot verwatering van het aandelenkapitaal. Na uitoefening van de warrant verkrijgt de voormalige warranthouder de status van aandeelhouder met alle daaraan verbonden rechten en plichten. Veel warrants hebben een relatief lange looptijd (soms meer dan vijf jaar). Iedere warrant kent een warrantratio die aangeeft hoeveel aandelen per warrant kunnen worden gekocht. Een warranthouder ontvangt evenals een optiehouder geen dividend en heeft geen stemrecht. Omdat warrants door de onderneming uitgegeven vermogenstitels zijn, vormen zij een onderdeel van het Eigen Vermogen. Het uitgeven van warrants leidt niet tot betalingsverplichtingen voor de onderneming. De onderneming hoeft alleen de nieuwe aandelen te leveren, wanneer de warranthouder overgaat tot uitoefening. We lichten de warrants toe met een voorbeeld. Hoofdstuk 18 Optietheorie 6

7 Voorbeeld 18.2 De gegevens zijn opgenomen in balans 1 met de relevante posten vóór uitoefening van de warrants en daaronder aanvullende gegevens. Balans 1 Balans NV Stofzuiger ultimo 2009 tegen marktwaarden (bedragen 1 mln) Waarde activa 12 Eigen Vermogen: Aandelenkapitaal 4 Warrants 2 Vreemd Vermogen 6 Totaal 12 Totaal 12 Overige gegevens: Er staan 1 miljoen aandelen van de NV Stofzuiger uit. Elke warrant geeft recht op 2 aandelen tegen een uitoefenprijs van 3 per aandeel. Er staan warrants uit. Alle overige omstandigheden worden constant verondersteld (ceteris paribus clausule). Indien uitoefening voordelig is voor één warranthouder, is zij voordelig voor allemaal. Alle warrants worden daarom tegelijkertijd uitgeoefend. De marktwaarde per aandeel is 4 mln/1 mln aandelen = 4 per stuk. De marktwaarde van 1 warrant is 2 mln/ warrants = 4. Indien tot uitoefening door de gezamenlijke warranthouders wordt overgegaan, worden warrants omgezet in 1 miljoen ( ) nieuwe aandelen. Het totaal aantal uitstaande aandelen komt daarmee op 2 miljoen. De warranthouders betalen 3 per warrant maal 2 aandelen per warrant maal uitstaande warrants = 3 miljoen contant als uitoefenprijs aan de onderneming. Dit bedrag boekt de onderneming onder de post Liquide middelen, waardoor de activa en het balanstotaal met 3 mln toenemen tot 15 mln. Balans 2 geeft de situatie na uitoefening van de warrants weer. Balans 2 Balans NV Stofzuiger ultimo 2009 na uitoefening (bedragen 1 mln) Waarde activa 12 Eigen Vermogen 9 Liquide middelen 3 Vreemd Vermogen 6 Totaal 15 Totaal 15 Het kasgeld dat de onderneming ontvangt van de warranthouders bij uitoefening en dat is toegevoegd aan de actiefpost Liquide middelen, komt aan alle aandeelhouders toe. De betalingsverplichtingen van het Vreemd Vermogen veranderen niet, waardoor stijging van de activawaarde aan de Hoofdstuk 18 Optietheorie 7

8 aandeelhouders toekomt. Het nieuwe Eigen Vermogen ná uitoefening wordt 15 mln balanstotaal 6 mln Vreemd Vermogen = 9 mln. De nieuwe aandeelwaarde wordt 9 mln/2 mln aandelen = 4,50. Dit is een toename van 0,50 per aandeel. De warranthouders betalen 6 aan uitoefengeld voor hun 2 nieuwe aandelen en geven tevens hun warrants op die een marktwaarde hebben van 4 per warrant. Samen maken zij kosten van 10 per warrant. Hun baten bestaan uit 2 nieuwe aandelen met een gezamenlijke waarde van 9 na de uitoefening. Dit betekent een verlies van 1. Het levert de warranthouders geen voordeel op om onder de gegeven omstandigheden hun warrant uit te oefenen en zij hebben derhalve meer baat bij wachten op betere tijden om hun warrant uit te oefenen De warrant als een bijzondere optie De scherpe lezer zal opmerken dat de optietheorie haar diensten kan bewijzen bij de waardebepaling van een warrant. Een warrant kent evenals een optie een intrinsieke waarde en een tijdwaarde. We beginnen de bespreking met de intrinsieke waarde. Een complicerende factor bij warrants is de al eerder gememoreerde verwatering. Door uitoefening neemt het aantal uitstaande aandelen toe, maar stijgt ook de activawaarde met een bedrag gelijk aan de ontvangen uitoefenprijs. Deze is gelijk aan het aantal uitstaande warrants maal de warrantratio maal de uitoefenprijs per aandeel. Alvorens een algemene formule voor de waardebepaling van warrants af te leiden introduceren we eerst een aantal symbolen: EV = marktwaarde van het Eigen Vermogen, inclusief de waarde van de warrants. A = aantal uitstaande aandelen. p = het percentage warrants dat per aandeel is uitgegeven: de verhouding tussen het aantal warrants en het aantal uitstaande aandelen. Het aantal warrants is p A. U = de uitoefenprijs die de warranthouder betaalt aan de onderneming per aandeel. Alle warrants worden tegelijkertijd uitgeoefend. Daarnaast geldt de balansgelijkheid: EV = waarde activa (Totaal Vermogen) Vreemd Vermogen. Met deze gegevens kunnen we de marktwaarde van een warrant uitrekenen. Deze waarde staat in formule EV max 0, U 1 p A [18.1] Formule 18.1 lijkt sprekend op de formule die de waarde van een call-optie op afloopdatum weergeeft. Het enige verschil is de term 1/(1+p). Deze term is de verwateringsterm. Hoofdstuk 18 Optietheorie 8

9 Conclusie De waarde van een warrant is gelijk aan de waarde van een call-optie. De onderliggende waarde is het Eigen Vermogen van de betreffende onderneming met een aandeelwaarde EV/A, maar zonder uitstaande warrants. De waardebepaling van de warrant vóór afloopdatum gebeurt met behulp van de Black & Scholes- formule. De benodigde inputgegevens zijn: marktprijs onderliggende waarde EV/A, uitoefenprijs U, risicovrije vergoeding rf, de volatiliteit σ en de resterende looptijd t. De berekende callwaarde wordt vervolgens vermenigvuldigd met 1/(1+p) om de callwaarde om te rekenen naar de warrantwaarde Converteerbare obligatie Een converteerbare obligatie in het vervolg afgekort als C.O. is een schuldbewijs uitgegeven door een onderneming, die in veel opzichten lijkt op een normale obligatie, maar met een aanvullende eigenschap. Dit is het recht van de houder om zijn schuldbewijs gedurende een bepaalde periode om te wisselen tegen aandelen van dezelfde onderneming. Deze omwisseling of ruil wordt conversie genoemd. De onderneming legt bij uitgifte van een converteerbare obligatie in het obligatiecontract de periode vast waarbinnen conversie kan plaatshebben, alsmede de omwisselingsratio (of conversieratio). De conversieratio geeft het aantal aandelen aan, dat de C.O.-houder krijgt tegen inlevering van zijn obligatie. De houder van de C.O. zal gedurende de conversieperiode steeds een afweging maken: of de C.O. aanhouden tot aan aflossingsdatum, of omruilen tegen aandelen. Indien hij kiest voor aanhouden van de obligatie ontvangt hij de vaste couponrente en op de afloopdatum de aflossing van de hoofdsom. In geval van conversie verliest de obligatiehouder zijn hoedanigheid van vreemd-vermogenverschaffer en schuldeiser en verkrijgt hij de status van aandeelhouder met alle rechten en plichten verbonden aan het aandeelhouderschap, zoals het recht op dividend en deelname aan de aandeelhoudersvergadering. Bij de vraag of en zo ja, wanneer het voor een C.O.-houder voordelig is om te converteren, speelt zowel de aandeelkoers als de obligatiewaarde van de C.O. een rol. Door te converteren geeft de houder de obligatiewaarde op. Dit is de waarde van de C.O. die de houder kan ontvangen door de C.O. tegen de beurskoers te verkopen. Als tegenprestatie verkrijgt hij de aandelen. Omdat een converteerbare obligatie een aanvullend recht bevat, dat ontbreekt bij een gelijkwaardige niet-converteerbare obligatie, ligt de waarde van een C.O. hoger dan die van zijn niet-converteerbare soortgenoot. Na conversie staan er meer aandelen uit dan vóór conversie en is verwatering opgetreden. In dit opzicht lijkt de C.O. op een warrant, waarbij ook verwatering van het aandelenkapitaal optreedt door uitoefening. Typische kenmerken als conversieratio en conversietermijn verschillen van C.O. tot C.O. Bij sommige C.O. s mag tot aan het einde van de looptijd van de Hoofdstuk 18 Optietheorie 9

10 obligatielening worden geconverteerd, bij andere vervalt het conversierecht al eerder. Typische kengetallen die worden afgedrukt bij AEX-genoteerde converteerbare obligaties zijn: Conversiekoers: de nominale aflossingswaarde van de obligatie gedeeld door het aantal ontvangen aandelen na conversie. Conversiewaarde: het aantal aandelen bij conversie vermenigvuldigd met de beurskoers per aandeel. Conversie-equivalent: beurswaarde van de C.O. gedeeld door het aantal aandelen bij conversie. Conversiepremie: het verschil tussen de conversiewaarde en de beurskoers van de C.O. Deze kan zowel positief als negatief uitvallen. Bij een positieve conversiepremie kan een belegger arbitragewinst behalen door toepassing van de volgende strategie: Koop de converteerbare obligatie tegen de geldende beurskoers. Wissel de C.O. om in aandelen binnen de conversietermijn. Verkoop deze aandelen op de beurs tegen de geldende aandeelkoers. Het bedrag na aftrek van transactiekosten is de arbitragewinst. Aangezien dit soort risicovrije arbitragestrategieën geen lang leven is beschoren op efficiënte markten, zal de marktprijs van de converteerbare obligatie zich bewegen in de richting van de conversiewaarde. De koersvorming van een converteerbare obligatie hangt daardoor nauw samen met de koersvorming van het bijbehorende aandeel Lusten en lasten van converteerbare obligaties De houder van een C.O. heeft door rente en aflossing een relatieve inkomenszekerheid. De enige onzekere factor is de kredietwaardigheid van de onderneming (de rating). Maar tegelijkertijd kan de houder ook een graantje meepikken van hoge bedrijfswinsten door te converteren en dividend te ontvangen. Wanneer de onderneming daarentegen in de verliescijfers belandt, blijft de obligatiehouder door niet te converteren de couponrente ontvangen. Als aandeelhouder ontvangt de houder geen dividend in verliesgevende jaren en met grote waarschijnlijkheid zal de koers van zijn aandelen dalen. Door de genoemde voordelen ligt de couponrente op een converteerbare obligatie in de regel lager dan op een niet-converteerbare, maar voor het overige gelijkwaardige obligatie. De meeste financiële transacties zijn nulsomspelen, zodat de voordelen van de houder tegelijk de nadelen vormen van de onderneming die de converteerbare obligatie heeft uitgegeven. Zolang geen conversie plaatsheeft, heeft de onderneming vaste betalingsverplichtingen in de vorm van rentelasten en aflossing van de hoofdsom op vervaldatum. Rentelasten zijn kosten en drukken de winst. Converteert de houder, dan vallen de betalingsverplichtingen voor de onderneming weg en wordt de nettowinst over meer aandelen gespreid. Hoofdstuk 18 Optietheorie 10

11 De waarde van een converteerbare obligatie op vervaldatum Om het geheugen op te frissen zetten we een aantal hoofdpunten over de rangschikking van financiële activa en passiva nog eens op een rijtje: de gezamenlijke actiefposten van een onderneming op de balans genereren de opbrengsten en de kasstromen. Van de inkomende kasstromen worden eerst alle kosten betaald, zoals salarissen, leveranciers en anderen. Wat overblijft zijn de kasstromen aan vermogensverschaffers, onder wie verschaffers van Vreemd Vermogen, de belastingdienst en als laatste in de rij de aandeelhouders. Hoe beter het met de onderneming gaat, des te meer de activa op de balans in waarde stijgen en des te meer kasstromen (winst) na betaling aan de schuldeisers aan de aandeelhouders toekomen. Aandelen stijgen in waarde en dividend wordt uitgekeerd. Indien de onderneming in financieel zwaar weer belandt, zakken de winstcijfers, wordt bij verlies geen belasting betaald, dalen aandeelkoersen en wordt minder of geen dividend uitgekeerd. Geleden verlies wordt afgeboekt op het Eigen Vermogen. Draait het bedrijf lange tijd met verliescijfers dan komen de betalingen aan schuldeisers, zoals obligatiehouders, in het gedrang. Vreemd Vermogen wordt dan risicodragend. Eigen Vermogen kan zelfs negatief worden door voortdurende afboeking van het verlies. De waarde van de activa daalt steeds verder en is op een gegeven ogenblik ontoereikend om voldoende kasstromen te genereren voor betaling aan schuldeisers en in het ergste geval kan ook geen salaris meer aan het personeel worden betaald. De onderneming begint met het aanvragen van uitstel van betaling en stevent zonder verbetering langzamerhand af op een faillissement Het verband tussen obligatiewaarde en ondernemingsactiva op afloopdatum Het verband tussen de obligatiewaarde en de waarde van de activa van de onderneming wordt toegelicht aan de hand van een voorbeeld. Voorbeeld 18.3 Stel dat een onderneming op 31 december 2010 als enige vorm van Vreemd Vermogen een converteerbare obligatie heeft uitstaan met aflossingswaarde van 500 miljoen, te voldoen na 1 jaar. De houders kunnen in het komende jaar hun C.O. s converteren. Door aanhoudende verliescijfers is de marktwaarde van het Eigen Vermogen gedaald tot 400 miljoen. De marktwaarde van de gezamenlijke activa komt uit op 500 (VV) 400 (EV) = miljoen. Dit bedrag is bij lange na niet toereikend om na 1 jaar aan de betalingsverplichtingen van 500 miljoen te voldoen, want van een kale kip kan men niet plukken. Als het economisch tij keert en het bedrijf in het lopende jaar een aantal grote orders en betalingen binnenkrijgt, zal de activawaarde stijgen. Deze waardestijging komt in eerste instantie toe aan de C.O.-houders. Als schuldeisers staan zij vooraan in de rij van uitkeringsgerechtigde vermogensverschaffers. Hoofdstuk 18 Optietheorie 11

12 De marktwaarde van de obligaties stijgt recht evenredig met de waardestijging van de activa. Indien de activawaarde tegen vervaldatum het niveau van 500 miljoen bereikt, kan de schuld volledig worden afgelost. Iedere euro waardestijging van de activa boven 500 miljoen komt toe aan de aandeelhouders. Aandelen krijgen pas waarde vanaf het moment dat de waarde van de activa uitkomt boven de nominale aflossingswaarde en rentebetalingen van de converteerbare obligatie. Iedere euro waardestijging van de activa vanaf dat punt betekent één euro waardestijging van de aandelen. Indien de C.O.-houders besluiten om te converteren, behoren zij vanaf dan tot de aandeelhouders. Conversie voegt waarde toe voor de C.O.-houders, zodra de conversiewaarde (aantal aandelen maal de koers) hoger ligt dan de waarde van hun converteerbare obligaties. Dat is zeker niet het geval indien de ondernemingsactiva minder dan 500 mln waard zijn. Bij voortzetting van de waardestijging van activa stijgen de aandelen evenredig aan de activa in waarde en zal het even duren voordat de activa een waarde bereiken waarbij de conversiewaarde de obligatiewaarde overtreft. In figuur 18.1 is op de horizontale as de waarde van activa en op de verticale as de obligatiewaarde weergegeven. De doorgetrokken lijn is de waarde toekomend aan de C.O.-houders op afloopdatum en de dikke gestippelde lijn geeft de waarde van de aandelen weer, beide als functie van de activawaarde. Figuur 18.1 De waarde van een converteerbare obligatie als functie van de activa Waarde C.O. Conversie: C.O.-houders delen in stijging activawaarde: rc = Faillissement Volledige aflossing 500 Aandeelhouders delen in stijging activawaarde: (1- ) Aflossingswaarde Conversiewaarde Actiefwaarde Hoofdstuk 18 Optietheorie 12

13 Toelichting op figuur 18.1 Beginnend bij een marktwaarde van de activa op afloopdatum van 0 is iedere euro waardestijging bestemd voor uitbetaling aan C.O.-houders tot aan de aflossingswaarde van de C.O. s. Vanaf dat punt kan de schuld, inclusief rente, volledig worden afbetaald. Grafisch wordt dit segment weergegeven door de 45 o -lijn. Komt de marktwaarde van de activa boven de aflossingswaarde zonder dat obligatiehouders tot conversie overgaan, dan is iedere euro waardestijging voor de aandeelhouders, terwijl de obligatiewaarde constant blijft. Vanaf de conversiewaarde gaan obligatiehouders over tot conversie en verkrijgen daarmee de status van nieuwe aandeelhouders naast de zittende aandeelhouders. Iedere euro waardestijging vanaf dit moment wordt gedeeld naar rato van het aantal aandelen van de oude aandeelhouders en de nieuwe (voormalige C.O.-houders). Deze laatsten ontvangen dus slechts een deel van de waardestijging. Dit veroorzaakt een knik in de waardelijn, waarbij de richtingscoëfficiënt gelijk is aan het percentage μ van de aandelen dat in handen is van de voormalige C.O.- houders. De activawaarde wordt verdeeld tussen de twee groepen vermogensverschaffers van de onderneming (aandeelhouders en obligatiehouders) en daarom is in figuur 18.1 ook de waardelijn voor de oorspronkelijke aandeelhouders opgenomen. Omdat tussen een activawaarde van 0 en de aflossingswaarde iedere euro waardestijging naar de C.O.-houders gaat, ontvangen de aandeelhouders niets: een horizontale stippellijn. Tussen aflossingswaarde en conversiewaarde is de C.O.-waarde constant en gaat iedere euro waardestijging naar de aandeelhouders: de 45 o -stippellijn. Vanaf de conversiewaarde delen de twee groepen aandeelhouders iedere euro waardestijging en ontvangen de oude aandeelhouders het deel dat overeenkomt met hun fractie in het uitstaande aandelenkapitaal. Deze fractie is tevens de richtingscoëfficiënt (1 μ) van hun waardelijn. Indien de waardelijnen van obligatiehouders en aandeelhouders verticaal worden opgeteld levert dit de 45 o -lijn op, en dat is in figuur 18.1 de dunne doorgetrokken 45 o -lijn met richtingscoëfficiënt +1 vanwege het nulsomspelkarakter tussen aandeelhouders en C.O.- houders. Voorbeeld 18.4 De waardebepaling van een converteerbare obligatie De NV Brabant Foods heeft een relatief eenvoudige vermogensstructuur: gewone uitstaande aandelen converteerbare obligaties (C.O.) met een resterende looptijd van 1 jaar. Op afloopdatum wordt op één C.O afgelost, inclusief rente. Houders hebben het recht om een C.O. om te ruilen voor 5 nieuwe aandelen op vervaldatum. Wanneer conversie loont voor één C.O.-houder, loont conversie voor alle C.O.-houders. Hoofdstuk 18 Optietheorie 13

14 We rekenen uit bij welke marktwaarde van de ondernemingsactiva conversie loont, dat wil zeggen de waarde van de belegging voor de C.O.- houders waarde toevoegt. De weg naar het antwoord loopt over verschillende stappen. Stap 1 is de berekening van de procentuele verdeling van de aandelen tussen oude aandeelhouders en voormalige C.O.-houders na conversie. Door conversie komen er C.O. s maal 5 aandelen per C.O. is aandelen bij. Hierdoor komt het totaal aantal uitstaande aandelen op De oorspronkelijke aandeelhouders hebben / = 2/3 van het aandelenkapitaal in bezit en de C.O.-houders 1/3 deel (1/3 M * ). In deze verhouding wordt de actiefwaarde van de onderneming (M * ) verdeeld op vervaldatum. Daarmee hebben de oorspronkelijke C.O.- houders ook recht op 1/3 van het totale dividendbedrag en 1/3 van de stemmen in de algemene vergadering van aandeelhouders. Stap 2 is de waarde die de C.O.-houders hebben op afloopdatum zonder conversie. In deze situatie ontvangen zij obligaties (aflossingswaarde) = 10 miljoen. In stap 3 vergelijken we de waarden die C.O.-houders krijgen met en zonder conversie en berekenen daarvoor het omslagpunt. Indien 1/3 M * > 10 mln, verhoogt conversie de waarde. Indien 1/3 M * < 10 mln verdient aflossing de voorkeur. Conversie is voordelig zodra de marktwaarde van de activa M * boven de 3 10 mln = 30 mln ligt. Van deze 30 mln komt 1/3 deel, gelijk aan 10 mln, toe aan de C.O.- houders. In de tabel is de waardeverdeling voor beide groepen vermogensverschaffers weergegeven als functie van de activawaarde. Verdeling van de claims van de vermogensverschaffers Bedragen 1 M * M * 30 M * 30 mln C.O.-houders M * 30 1/3M * = /3 (M * 30) Aandeelhouders 0 M * 30 2/3M * = /3 (M * 30) Gezamenlijk M * M * M * Converteerbare obligaties gewaardeerd als call-optie Teneinde de waarde van een converteerbare obligatie vóór de afloopdatum te berekenen bepalen we eerst de ondergrens van de C.O. De ondergrens wordt bepaald voor de situatie zonder conversie en de situatie met conversie. 1 De eerste is de ondergrens zonder conversie. De C.O. wordt dan vergeleken met een gelijkwaardige, maar niet-converteerbare, obligatie. Aangezien een C.O. een extra recht heeft boven een gewone obligatie, zal de prijs van de C.O. hoger liggen. Indien de prijs van de C.O. onder die van een gelijkwaardige niet-converteerbare obligatie duikt, Hoofdstuk 18 Optietheorie 14

15 verkopen de houders van gewone obligaties hun waardepapier en kopen met de ontvangst de C.O., en verkrijgen daarmee dezelfde rechten, maar tegen een lagere prijs. Door deze arbitrage stijgt de prijs van de C.O. s en daalt die van de niet-converteerbare obligaties. Deze prijsaanpassing zet zich voort totdat de laatste weer onder de koers van de C.O. s ligt. 2 De tweede ondergrens wordt bepaald door de conversiewaarde. Indien de koers van de C.O. onder de conversiewaarde duikt, ontstaat arbitrage. De arbitragestrategie luidt: koop de C.O. s, converteer deze en verkoop de verkregen aandelen direct weer op de effectenbeurs, en genereert risicovrije winst. Indien deze arbitrage wordt onderkend en de hedendaagse computeralgoritmes die financiële instellingen gebruiken halen arbitrage er snel uit zal de vraag naar C.O. s stijgen en daarmee de koers totdat deze weer boven de conversiewaarde ligt. Ten slotte werpen we nog eens een blik op de tabel van voorbeeld In de laatste kolom van de tabel staan de verhoudingen van het aandelenkapitaal in handen van oude aandeelhouders en voormalige C.O.- houders na de conversie. Deze verhoudingen zijn berekend als 1/3 M * en 2/3 M * van de activawaarde, maar herschreven tot /3 (M * 30), respectievelijk /3 (M * 30). Wanneer men de haakjes wegwerkt in deze laatste twee vergelijkingen komen de eerste termen terug als resultaat. De termen zijn exact hetzelfde. Het voordeel om deze waardeverdeling te gieten in de tweede variant is het feit dat deze het standaardformaat vormen van de eindwaarden van opties. Met deze schrijfwijze wordt de equivalente portefeuille van een converteerbare obligatie zichtbaar. Deze portefeuille is samengesteld uit: a de activa van de onderneming b een geschreven call-optie op de activa met een uitoefenprijs gelijk aan de aflossingswaarde van de uitstaande schuld (obligatie) c een warrant, waarvan de uitoefenprijs gelijk is aan de conversiewaarde. Deze warrant, zoals eerder besproken, is op zijn beurt weer gelijk aan een fractie μ van een call-optie op de activa Vervroegd aflosbare obligaties Een niet gering aantal openbare obligatieleningen heeft in zijn prospectussen, die de juridische relatie tussen de onderneming als uitgever van de lening en de obligatiehouder als de geldgever regelen, clausules opgenomen die de onderneming het recht geven de lening vóór de contractuele vervaldatum af te lossen. Het waarom van deze clausule wordt in voorbeeld 18.5 verduidelijkt. Voorbeeld 18.5 Een onderneming heeft een obligatielening A uitgegeven in een jaar dat de marktrente 8% bedroeg. De rentetypische looptijd van deze obligatie is vastgesteld op 15 jaar. Twee jaar na uitgifte van de obligatie daalt de marktrente voor leningen met eenzelfde resterende looptijd als A tot 5%. Hoofdstuk 18 Optietheorie 15

16 De onderneming zit nog gedurende 13 jaar vast aan een rentebetaling van 8%, terwijl ze bij een nieuwe obligatie-emissie slechts 5% couponrente hoeft te vergoeden. Afhankelijk van de hoogte van de omvang van de lening kan vervroegde aflossing miljoenen aan rentelasten besparen. Vervroegde aflossing gebeurt tegen een van tevoren vastgestelde aflossingsprijs en deze obligatieleningen heten vervroegd aflosbare obligatieleningen, in het vervolg afgekort tot V.A.O. In tijden van dalende marktrente kan de onderneming de lopende obligatielening in één keer voortijdig aflossen en vervangen door een nieuwe obligatielening met een lagere couponrente. Dit betekent dat na aankondiging van vervroegde aflossing de obligatiehouders genoegen moeten nemen met de aflossingsprijs. Indien dit in het obligatiecontract is vastgelegd, wordt de aflossing opgehoogd met nog verschuldigde rente. Vervroegde aflossing is een recht voor de onderneming en houdt daarmee een passieve verplichting voor de houder in. Deze kan namelijk zijn obligatie niet aanhouden en is verplicht deze te verkopen tegen de aflossingsprijs. Plichten op vermogenstitels verlagen hun economische waarde. Als vergoeding voor deze aflossingsplicht ontvangen de kopers van V.A.O. s: a of een hogere couponrente dan bij gelijkwaardige niet-vervroegd aflosbare obligaties b of een lagere uitgiftekoers van de V.A.O s. Indien twee gelijkwaardige obligaties A en B uitstaan, waarvan A vervroegd aflosbaar is en B niet, zal B bij voor het overige gelijke eigenschappen een hogere notering hebben dan A. Over de hoogte van de aflossingsprijs en het tijdstip waarop vervroegde aflossing kan beginnen, gelden geen vaststaande regels. Het recht voor de uitgevende onderneming tot vervroegde aflossing gaat meestal in, nadat een redelijke periode na de emissiedatum is verstreken. Indien vervroegd wordt afgelost dit recht wordt ook wel het terugroeprecht genoemd, vandaar de Engelse naam callable dient de onderneming ook de verschuldigde rente te betalen. Bij sommige V.A.O. s is de aflossingsprijs waarvoor de onderneming de obligatie vervroegd terugkoopt constant over de looptijd van de vervroegde aflossing. Deze vervroegde aflossingsprijs ligt meestal iets boven de nominale aflossingswaarde van de lening, dus boven 100%. Bij andere V.A.O. s daalt de aflossingsprijs met het verstrijken van de tijd. Op vervaldatum heeft altijd de reguliere aflossing plaats tegen 100% (nominale aflossing) van de uitstaande hoofdsom. De obligatiehouders zouden een cadeau krijgen, als op dat tijdstip de aflossingsprijs hoger zou zijn dan 100%. Veel V.A.O. s kennen een dynamische aflossingsprijs in de richting van de 100% naarmate de tijd verstrijkt en de contractuele vervaldatum van de lening wordt bereikt. Hoewel formeel de bevoegdheid tot het vervroegd aflossen bij het bestuur van de onderneming ligt, wordt dit geacht te handelen in het belang van de aandeelhouders en derhalve een aflossingsmoment te bepalen dat de belangen van de aandeelhouders niet schaadt. Het terugroepen van een V.A.O. komt neer op een herverdeling van de waarde Hoofdstuk 18 Optietheorie 16

17 van de vermogenstitels tussen aandeelhouders en obligatiehouders. Beide groepen vermogensverschaffers leggen een claim op de activa van de onderneming en door vervroegde aflossing verandert de verdeling van deze claims. De onderneming is zelf geen partij in deze herverdeling, aangezien de onderneming geen claim op zichzelf of eigen activa kan leggen. Die zijn al van haar. Hiermee komt wederom het karakter van een nulsomspel om de hoek kijken: wat aandeelhouders winnen door vervroegde aflossing, verliezen obligatiehouders Waardering van V.A.O. s als call-opties Vervroegd aflossen betekent dat de onderneming het recht gebruikt om de lening voortijdig af te kopen tegen betaling van de aflossingsprijs aan de obligatiehouders. En deze eigenschappen komen sterk overeen met een aantal determinante kenmerken van een call-optie. We herkennen in een V.A.O. onderstaande kenmerken: a Looptijd call: periode waarin vervroegd kan worden afgelost b Afkooprecht: kopen van een schuld call-optie c Gedurende de looptijd: call-optie van het Amerikaanse type d Uitoefenprijs: aflossingsprijs V.A.O. e Onderliggende zaak: de uitstaande schuld van de onderneming. De schrijvers van deze impliciete call-optie zijn de obligatiehouders. Dit verklaart het nulsomspelkarakter tussen de aandeelhouders als de houders van de call-optie en de V.A.O.-houders als de schrijvers. De waarde van een V.A.O. wordt berekend als de contante waarde van alle toekomstige kasstromen van een gelijkwaardige obligatielening zonder vervroegd aflossingsrecht minus de waarde van een call-optie met de hierboven aangegeven kenmerken Vervroegde aflossing van een V.A.O. De regel voor het bepalen van het optimale tijdstip voor vervroegde aflossing van een V.A.O. luidt: Los een V.A.O. vervroegd af, zodra de aflossingsprijs lager is dan de marktwaarde van de obligatie zelf. Het verschil tussen de aflossingsprijs en de marktwaarde is het bedrag dat de obligatiehouders verliezen bij vervroegde aflossing en daarmee het bedrag dat de aandeelhouders erop vooruitgaan. De verwerking van vervroegde aflossing op de balans tegen marktwaarden loopt als volgt: Op de debetzijde daalt de post Liquide middelen met het bedrag van de aflossingsprijs, terwijl op de creditzijde de V.A.O.-schuld wegvalt. Daardoor stijgt het Eigen Vermogen met het verschil van beide bedragen. We lichten dit toe aan de hand van de balansen 18.2 en 18.3, waarop een V.A.O. is opgenomen met een beurskoers van 20 miljoen, die een aflossingsprijs heeft van 18 miljoen en vervroegd wordt afgelost. Hoofdstuk 18 Optietheorie 17

18 Balans 18.2 Balans met V.A.O. vóór aflossing Balans per tegen marktwaarden met V.A.O. (bedragen 1 mln) Activa 60 Eigen Vermogen 60 Liquide middelen 20 V.A.O.-lening 20 Totaal 80 Totaal 80 Balans 18.3 Balans na vervroegde aflossing Balans per na vervroegde aflossing V.A.O. (bedragen 1 mln) Activa 60 Eigen Vermogen Liquide middelen = 2 Totaal 62 Totaal 62 De berekening van de waarde van een V.A.O. vóór afloopdatum is de contante waarde van alle toekomstige kasstromen van een gelijkwaardige, maar niet-vervroegd aflosbare obligatie, minus de waarde van de calloptie. De waarde van de call-optie kan worden berekend met behulp van de Black & Scholes-formule Achtergestelde obligaties All animals are equal, but some animals are more equal than others is een gevleugelde uitspraak van de schrijver George Orwell in zijn boek Animal Farm. Deze uitspraak geldt tot op zekere hoogte ook, wanneer de animals worden vervangen door de schuldeisers van een onderneming. Niet alle schuldeisers staan op voet van gelijkheid met elkaar. Schulden zijn betalingsverplichtingen en in het bijzonder bij grote ondernemingen variëren deze van kortlopende schulden met kleine bedragen, zoals een rekening van 30 aan een lokale kruidenier, tot aan langlopende beursgenoteerde obligatieleningen van miljarden euro s. Al deze betalingsverplichtingen zijn gedekt door de activa van de onderneming. Een onderneming die over voldoende liquide middelen beschikt kan alle schuldeisers betalen. Onderscheid maken tussen verschillende groepen schuldeisers in deze situatie heeft geen economische betekenis en evenmin grote invloed op het risicoprofiel van de verschillende schulden. Wanneer de financiële vooruitzichten verslechteren gaat dit onderscheid wel een rol spelen, omdat niet alle vorderingen op een onderneming op gelijke voet worden behandeld. In de financiële en juridische wereld spreekt men liever niet in discriminerende bewoordingen van inferieure (minderwaardige) en superieure (meerderwaardige) klassen van schuldeisers. Eufemistische juridische termen worden als vervanging gebruikt, zoals preferente, concurrente (gewone) en achtergestelde schuldeisers. Preferente schuldeisers hebben voorrang bij betalingen, de concurrente schuldeisers staan onder hen en de achtergestelde schuldeisers staan achteraan in de Hoofdstuk 18 Optietheorie 18

19 rij van schuldeisers. In de meeste landen van de Europese Unie zijn de belastingdienst en banken preferente schuldeisers, die beslag kunnen laten leggen op de eigendommen van de onderneming of andere activa die als zekerheid op leningen zijn ingebracht. In financieel moeilijke tijden, wanneer de preferente en concurrente schuldeisers de onderneming min of meer kaal hebben geplukt, blijven er weinig waardevolle activa over voor de achtergestelde schuldeisers. Bij uitgifte van nieuwe leningen kunnen obligatiehouders overeenkomen met de onderneming, dat hun uitbetalingen achtergesteld worden bij die van de overige schuldeisers. Als de waarde van activa daalt onder de waarde van de betalingsverplichtingen, wordt eerst aan de preferente en concurrente schuldeisers uitbetaald. Wat daarna overblijft, komt toe aan houders van de achtergestelde obligatieleningen. Deze groep loopt daarmee een groter risico dan de overige obligatiehouders. De vergoeding voor dit extra te lopen risico vertaalt zich in a een hogere couponrente (wegens hogere risicopremie en hogere βvv) dan op gelijkwaardige niet-achtergestelde obligatieleningen of b een lagere uitgiftekoers van de lening. In balans 18.4 is onder het Vreemd Vermogen een achtergestelde lening opgenomen. Balans 18.4 Balans met achtergestelde leningen Balans NV Composiet tegen marktwaarden eind 2009 (bedragen 1 mln) Vaste activa 10 Eigen Vermogen 4 Vlottende activa: Vreemd Vermogen: Verhandelbare effecten 5 Gewone schuld 20 Liquide middelen 20 Achtergestelde lening 11 Totaal 35 Totaal Waardering van achtergestelde obligaties Balans 18.4 van NV Composiet bevat twee uitstaande leningen: gewone en achtergestelde. Verder is gegeven, dat de gewone schuld eind 2010 aflost voor een bedrag van 35 miljoen, inclusief rente. De achtergestelde schuld lost af voor nominaal 25 miljoen. Uit de balans blijkt dat bij volledige liquidatie van de onderneming nú voldoende kasmiddelen kunnen worden gegenereerd om aan de gewone schuldeisers 35 miljoen te voldoen, maar dat de houders van de achtergestelde leningen met lege handen naar huis gaan en de aandeelhouders uiteraard ook. Omdat de resterende looptijd tot vervaldatum nog één jaar is, bestaat er nog een kans dat de onderneming na een eventuele reorganisatie er bovenop komt en alsnog de achtergestelde leningen kan afbetalen. Vandaar dat de marktwaarde op de balans eind 2009 nog positief ( 11 mln.) is en geen 0. Laten we de vereenvoudigende veronderstelling maken dat de eindwaarde van de gezamenlijke activa na één jaar kan uitvallen in een bereik van 0 en een Hoofdstuk 18 Optietheorie 19

20 zeer hoge waarde van 80 mln, indien een grote order binnenkomt. In figuur 18.2a t/m c is grafisch het waardeverloop weergegeven van de gewone obligaties (GO * ), de achtergestelde obligaties (AO * ) en de aandelen (AW * ) als functie van de marktwaarde van de activa (MW * ) op vervaldatum. Figuur 18.2a GO * Eindwaardediagram gewone obligatiehouders (rc = +1) MW * Figuur 18.2b AO * Eindwaardediagram achtergestelde obligatiehouders (rc = +1) MW * Hoofdstuk 18 Optietheorie 20

Kenmerken van financiële instrumenten 123

Kenmerken van financiële instrumenten 123 01 VOORWOORD Deze beschrijving is onderdeel van uw overeenkomst met Bank Insinger de Beaufort N.V. en bevat algemene informatie over beleggen en de risico s die in het algemeen aan beleggen zijn verbonden.

Nadere informatie

Vermogensbehoefte en financiering

Vermogensbehoefte en financiering Hoofdstuk 1 Vermogensbehoefte en financiering 1.1 Inleiding Voordat iemand een onderneming start, zal hij eerst moeten vaststellen wat nodig is om het bedrijf te kunnen uitoefenen, dus wat er geïnvesteerd

Nadere informatie

Warrants. The first option in the warrant market

Warrants. The first option in the warrant market Warrants The first option in the warrant market Een optimaal rendement met de topfondsen van de wereld Inhoudsopgave Zijn warrants iets voor mij? 2 Waarom gedekte warrants van Commerzbank kopen? 5 Hoe

Nadere informatie

Inleiding Inleiding. Veel plezier bij het lezen! Lespakket Scholieren, Euronext Amsterdam, december 2004 0

Inleiding Inleiding. Veel plezier bij het lezen! Lespakket Scholieren, Euronext Amsterdam, december 2004 0 Inleiding Inleiding Dit pakket is bedoeld voor scholieren in de bovenbouw van het havo en het vwo. Het geeft antwoord op veel gestelde vragen die wij krijgen vanuit deze doelgroep. Overigens leert de praktijk

Nadere informatie

Als belegger wil ik de spelregels weten.

Als belegger wil ik de spelregels weten. Als belegger wil ik de spelregels weten. Informatie over de beleggingsdienstverlening van Van Lanschot Private Banking Pur Sang Van Lanschot is een bank met een gezicht. Een bekend gezicht voor vermogende

Nadere informatie

warrants www.warrants.commerzbank.com inhoudsopgave commerzbank securities the first option in the warrants market...3 zijn warrants iets voor mij?...4 waarom warrants van commerzbank kopen?...7 hoe worden

Nadere informatie

Informatie over de beleggingsdienstverlening van Van Lanschot. Toelichting op financiële instrumenten en hun risico s.

Informatie over de beleggingsdienstverlening van Van Lanschot. Toelichting op financiële instrumenten en hun risico s. Informatie over de beleggingsdienstverlening van Van Lanschot Toelichting op financiële instrumenten en hun risico s. Van Lanschot Bankiers s-hertogenbosch, september 2014 Informatie over de beleggingsdienstverlening

Nadere informatie

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Beleggerswoordenboek A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z A À la baisse De verkoop van effecten in de veronderstelling dat de prijzen of koersen ervan zullen dalen zodat men eventueel later

Nadere informatie

Deutsche Bank www.deutschebank.nl. Informatie Document Beleggen

Deutsche Bank www.deutschebank.nl. Informatie Document Beleggen Deutsche Bank www.deutschebank.nl Informatie Document Beleggen 2012.04.26 Inleiding 04 Algemene risico s van beleggen 05 Valutarisico/ wisselkoersrisico Renterisico Liquiditeitsrisico Krediet-/debiteurenrisico

Nadere informatie

LEREN BELEGGEN. theorie

LEREN BELEGGEN. theorie theorie LEREN BELEGGEN In deze serie lessen leer je meer over beleggen. Je kunt op veel manieren beleggen, maar je kunt er ook voor kiezen te sparen. Wat zijn eigenlijk de verschillen? En waar moet je

Nadere informatie

Samengevat bieden aandelen over het algemeen een onzeker rendement terwijl u daarnaast het risico loopt uw inleg te verliezen.

Samengevat bieden aandelen over het algemeen een onzeker rendement terwijl u daarnaast het risico loopt uw inleg te verliezen. Bijlage 1, Kenmerken en risico's Hieronder worden de kenmerken van verschillende financiële instrumenten en enkele relevante begrippen besproken alsmede de daaraan verbonden beleggingsrisico s. Aan alle

Nadere informatie

Wij willen u graag helpen bij het vergroten van uw kennis over de beurs en haar producten!

Wij willen u graag helpen bij het vergroten van uw kennis over de beurs en haar producten! Lesbrief opties Inleiding Door uw investering in het bestuderen van deze lesbrief vergroot u uw kennis over de mogelijkheden die opties bieden. Het rendement daarvan kan zijn dat u mogelijk een rol ziet

Nadere informatie

LEREN BELEGGEN. theorie

LEREN BELEGGEN. theorie theorie LEREN BELEGGEN In deze serie lessen leer je meer over beleggen. Je kunt op veel manieren beleggen, maar je kunt er ook voor kiezen te sparen. Wat zijn eigenlijk de verschillen? En waar moet je

Nadere informatie

Appendices. Beleggen en financiële markten

Appendices. Beleggen en financiële markten Appendices bij Beleggen en financiële markten 4 e druk 2013 Hans Buunk 2014 Sdu Uitgevers, Den Haag Academic Service is een imprint van BIM Media bv. Deze publicatie behoort bij Titel: Beleggen en financiële

Nadere informatie

Bijlage Beleggen. 1. Algemene risico s van beleggen. 1.3.. Wat is valutarisico? 1.1. Wat is koersrisico? 1.4.. Wat is marktrisico?

Bijlage Beleggen. 1. Algemene risico s van beleggen. 1.3.. Wat is valutarisico? 1.1. Wat is koersrisico? 1.4.. Wat is marktrisico? Bijlage Beleggen In deze bijlage bij de Voorwaarden Beleggen ABN AMRO leest u over: de algemene risico s van beleggen (hoofdstuk 1); en de kenmerken en risico s van soorten beleggingsproducten (hoofdstuk

Nadere informatie

SPREKEN DE FINANCIËLE PAGINA S VOOR ZICH?

SPREKEN DE FINANCIËLE PAGINA S VOOR ZICH? SPREKEN DE FINANCIËLE PAGINA S VOOR ZICH? Martijn J. van den Assem en Nico L. van der Sar * Erasmus Universiteit Rotterdam Versie: december 2003 ** In vrijwel elke editie publiceren de Nederlandse dagbladen

Nadere informatie

Bedrijfseconomie Theorie en Praktijk (HBO Editie)

Bedrijfseconomie Theorie en Praktijk (HBO Editie) Bedrijfseconomie Theorie en Praktijk (HBO Editie) Bronvermelding Titel: Bedrijfseconomie Theorie en Praktijk (HBO Editie) Auteur(s): R. Liethof ISBN: 9789035242579 Uitgever: Convoy Uitgevers BV Titel Bedrijfseconomie

Nadere informatie

Informatie betreffende NYSE Liffe

Informatie betreffende NYSE Liffe LESBRIEF OPTIES Informatie betreffende NYSE Liffe NYSE Liffe is de merknaam van de derivatenmarkt van Euronext een dochteronderneming van NYSE Euronext bestaande uit de derivatenmarkten in Amsterdam, Brussel,

Nadere informatie

TREETOP ASSET MANAGEMENT BELGIUM

TREETOP ASSET MANAGEMENT BELGIUM TREETOP ASSET MANAGEMENT BELGIUM OVERZICHT VAN DE BELANGRIJKSTE KENMERKEN EN RISICO S VAN FINANCIELE INSTRUMENTEN Dit document maakt er geen aanspraak op alle risico s te beschrijven inherent aan beleggingen

Nadere informatie

OMSCHRIJVING, RISICO S EN COMPLEXITEIT VAN FINANCIËLE INSTRUMENTEN, VERRICHTINGEN EN MARKTEN

OMSCHRIJVING, RISICO S EN COMPLEXITEIT VAN FINANCIËLE INSTRUMENTEN, VERRICHTINGEN EN MARKTEN OMSCHRIJVING, RISICO S EN COMPLEXITEIT VAN FINANCIËLE INSTRUMENTEN, VERRICHTINGEN EN MARKTEN Om de opstelling van beleggingsprofielen mogelijk te maken, deelt de Beursvennootschap de verschillende financiële

Nadere informatie

Lexicon. Aandelenfonds. Aandeel. Aandelenfuture. Aandelenoptie. Aandeel aan toonder. Aandelensplitsing. Aandeelhouder. Aanwijzing.

Lexicon. Aandelenfonds. Aandeel. Aandelenfuture. Aandelenoptie. Aandeel aan toonder. Aandelensplitsing. Aandeelhouder. Aanwijzing. A Aandeel Een aandeel is een bewijs van deelneming in het eigen vermogen van een onderneming. Een aandeelhouder is daardoor mede-eigenaar van de onderneming voor het percentage aandelen dat hij bezit.

Nadere informatie

Informatiebrochure financiële instrumenten

Informatiebrochure financiële instrumenten Informatiebrochure financiële instrumenten Inleiding Goed beleggen vereist informatie. Informatie over de aard, de troeven en de nadelen van de verschillende beleggingsvormen. En uiteraard ook over de

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. (laatste update: 18-11-2014)

Algemene Voorwaarden. (laatste update: 18-11-2014) Algemene Voorwaarden (laatste update: 18-11-2014) 1. Identificatie Tradzster is de handelsnaam van Caesar Capital BV met statutaire zetel te Noordkade 4A, 6003 ND Weert, Nederland, met KvK nr. 14130725

Nadere informatie

Rapport hefboomproducten. Resultaten onderzoek

Rapport hefboomproducten. Resultaten onderzoek Rapport hefboomproducten Resultaten onderzoek Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de onafhankelijke gedragstoezichthouder op de markten

Nadere informatie

Financiële Instrumenten

Financiële Instrumenten Financiële Instrumenten Vereenvoudigde brochure uitgegeven in het kader van de MiFID-reglementering (richtlijn betreffende de markten voor financiële instrumenten) Januari 2010 Inhoud Deel I. De financiële

Nadere informatie

Overzicht van de belangrijkste kenmerken en risico s van financiële instrumenten

Overzicht van de belangrijkste kenmerken en risico s van financiële instrumenten Overzicht van de belangrijkste kenmerken en risico s van financiële instrumenten Inhoud Inleiding... 2 1. Algemene beleggingsrisico s... 2 2.Kenmerken en risico s per financieel instrument... 3 2.1. Aandelen

Nadere informatie

BEDRIJFSOPVOLGING VOORAF

BEDRIJFSOPVOLGING VOORAF BEDRIJFSOPVOLGING VOORAF Misschien denkt u er als ondernemer helemaal nog niet aan, maar er komt een moment dat u zult stoppen. U wilt misschien uw bedrijf tegen die tijd verkopen aan een derde, of wellicht

Nadere informatie

http://www.schoolsamenvatting.nl/ - De site voor samenvattingen

http://www.schoolsamenvatting.nl/ - De site voor samenvattingen M&O voor examen: Boek 1A: hoofdstuk 9 t/m 15 Blz. 1-23 Boek 1B: hoofdstuk 20 t/m 24 Blz. 23-34 Boek 2A: hoofdstuk 25 t/m 27 Blz. 34-41 Boek 2B: hoofdstuk 31 t/m 36 Blz. 41-49 Hoofdstuk 9, rechtsvormen

Nadere informatie

MiFID. Informatie omtrent beleggingsinstrumenten

MiFID. Informatie omtrent beleggingsinstrumenten MiFID Informatie omtrent beleggingsinstrumenten MiFID 3 INLEIDING Aan ieder beleggers- of risicoprofiel hangen bepaalde financiële risico s vast, afhankelijk onder meer van de financiële activa die deel

Nadere informatie

Wanneer koopt u een Turbo?

Wanneer koopt u een Turbo? Turbo s zijn complexe en risicovolle financiële producten en kennen geen gegarandeerde waarde of vooraf bepaalde looptijd. Aan een belegging in deze financiële producten zijn financiële risico s verbonden

Nadere informatie