NEN-EN NEN-EN NEN 3140

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "NEN-EN 50110 1 NEN-EN 50110 2 NEN 3140"

Transcriptie

1

2 NEN-EN NEN-EN NEN 3140 NEN 3140 Deze opleiding beperkt zich tot het behandelen van de bepalingen die betrekking hebben op werkzaamheden aan laagspannings-installaties door een: Vakbekwaam persoon; Voldoend onderricht persoon. 2

3 NEN-EN NEN 3140 NEN 3140 Sinds de invoering van de Arbo-wet in 1990 is niet alleen de werkgever maar ook de werknemer verantwoordelijk voor de veiligheid en gezondheid binnen zijn bedrijf. In het kader van de Europese eenwording is de NEN 3140 maart 2011 afgestemd op de Europese ontwikkelingen. 3

4 Arbobesluit: werken aan elektrische installatie Het Arbobesluit heeft een bepaling die betrekking heeft op het elektrische veiligheidsrisico voor werkzaamheden: Arbobesluit zie artikel 3.5 eisen aan elektrotechnische werkzaamheden, bedieningswerkzaamheden en andere werkzaamheden Werkzaamheden aan elektrische installaties Artikel 3.5 is van toepassing op alle soorten werkzaamheden aan elektrische installaties. Van dit artikel gaan lid 1, 3, 4 en 5 over laagspanningsinstallaties. In lid 1 wordt aangegeven dat werknemers die werken aan een elektrische installatie (elektrotechnische werkzaamheden of gevaarlijke bedieningswerkzaamheden), daarvoor aan eisen moeten voldoen. Deze eisen zijn: 1. Personen moeten deskundig zijn. Dat wil zeggen dat hun deskundigheid voldoende moet zijn om de installatie en de gevaren ervan te kunnen overzien 2. Personen moeten voldoende onderricht zijn. De personen moeten zodanig zijn geïnstrueerd dat ze weten elke veiligheidsprocedures te volgen en begrijpen waarom die procedures zo opgezet zijn 3. Personen moeten bevoegd zijn. De werkgever moet de personen bevoegd verklaren voor de uit te voeren werkzaamheden. Dat impliceert een afweging over de werksituaties die toegestaan zijn Spanningsloos werken In lid 3 en 4 wordt aangegeven dat werkzaamheden alleen in spanningsloze toestand mogen plaatsvinden. Spanningsloos betekent hier dat de beide risico's in voldoende mate afwezig zijn. Lid 5 biedt de mogelijkheid om onder spanning te werken, maar stelt hier dermate zware eisen aan dat het onder spanning werken in de praktijk vrijwel altijd een wetsovertreding is.

5 Arbo-verplichtingen werknemer Machines, apparatuur etc. Juist gebruiken; Persoonlijke beschermingsmiddelen op een Juiste manier gebruiken Beveiligingsmiddelen niet wijzigen Meewerken aan voorlichting en onderricht Gevaarlijke situaties direct melden (En eventueel werk onderbreken) 5

6 NEN-EN deel 1 & 2 NEN

7 Aanwijzing door werkgever bepaling NEN 3140 NEN 3140 De werkgever dient zijn personeel schriftelijk aan te wijzen, 7

8 NEN-EN NEN 3140 NEN 3140 De NEN 3140 heeft betrekking op een spanningniveau van extra lage spanning tot en met lage spanning. De exacte maximale waarden voor de verschillende spanningssoorten zijn: een nominale wisselspanning van ten hoogste van 1000 V tussen de fasen een nominale gelijkspanning van ten hoogste 1500 V tussen de polen en 900 V tussen één van de polen en aarde. 8

9 W.G. Werkgever 9

10 W.G. Aanwijzing door de Werkgever Installatie Verantwoordelijke Werk Verantwoordelijke Vakbekwaam Persoon Voldoend Onderricht Persoon 10

11 I.V. W.G. Aanwijzing door de Werkgever Installatie Verantwoordelijke 11

12 INSTALLATIE VERANTWOORDELIJKE NEN 3140 Is verantwoordelijk voor: (een deel van) de installatie. toegangsregeling en -controle. wijzigingen in de configuratie van de elektrische installatie. het verlenen van toestemming voor het uitvoeren van. werkzaamheden. het beschikbaar stellen van de nodige PBM's. het (laten) onderhouden van de installatie. het (laten) inspecteren van de installatie en elektrische arbeidsmiddelen. 12

13 I.V. W.G. W.V. Aanwijzing door de Werkgever Werk Verantwoordelijke 13

14 WERK- VERANTWOORDELIJKE NEN 3140 Is verantwoordelijk voor: de uitvoering van de werkzaamheden. het instrueren van degenen die aan de werkzaamheden deelnemen. het indien nodig coördineren van werkzaamheden. afstemming met de installatieverantwoordelijke voor aanvang en indien nodig tijdens de werkzaamheden. het onderzoeken van de werkplek. het verlenen van toestemming voor het beginnen van de werkzaamheden. indien nodig toezicht houden. het melden dat de werkzaamheden zijn afgerond en dat de installatie gereed is voor wederinschakeling. 14

15 I.V. W.G. W.V. V.P. Vakbekwaam Persoon 15

16 VAKBEKWAAM PERSOON - 1 NEN 3140 Opleiding en ervaring van vakbekwame personen. een voltooide lagere elektro-technische vakopleiding in de energietechniek en voldoende ervaring op dat vakgebied. een voldoende vaardigheid voor het hanteren van gereed-schappen en het verwerken van materialen. Ook dient de kennis van gereedschappen en materialen aanwezig te zijn. voldoende kennis van de geldende veiligheidsvoorschriften en veiligheids bepalingen. 16

17 VAKBEKWAAM PERSOON - 2 NEN 3140 Vakbekwame personen zijn bevoegd voor het uitvoeren van alle elektrotechnische werkzaamheden, bedieningshandelingen en voor het zelfstandig nemen van veiligheidsmaatregelen in installaties. ze mogen ook de verantwoordelijkheid dragen voor de veiligheid in verband met E-gevaren bij werkzaamheden die worden uitgevoerd door voldoend onderrichte personen en leken van 18 jaar en ouder. In overzichtelijke installaties of gedeelten daarvan en voor bepaalde overzichtelijke werkzaamheden mag een vakbekwaam persoon worden aangewezen als installatieverantwoordelijke / werkverantwoordelijke. 17

18 I.V. W.G. W.V. V.P. V.O.P. Voldoend Onderricht Persoon 18

19 VOLDOEND ONDERRICHT PERSOON - 1 NEN 3140 Opleiding en ervaring van de voldoend onderrichte personen. Een voldoend onderricht persoon behoeft geen elektrotechnische vakopleiding te hebben genoten en heeft veelal weinig of geen praktijkervaring. Wel moet hij/zij op de hoogte zijn van de gevaren die bestaan bij het verrichten van werkzaamheden in de omgeving van onder spanning staande delen en weten wat hij/zij moet doen of laten om deze gevaren te voorkomen. 19

20 VOLDOEND ONDERRICHT PERSOON - 2 NEN 3140 Bevoegdheden van de voldoend onderrichte personen. Voldoend onderrichte personen van 18 jaar of ouder mogen wel elektrotechnische werkzaamheden uitvoeren in installaties, uitsluitend in opdracht van: werkverantwoordelijke. installatieverantwoordelijke. Veiligheidsmaatregelen. Als voldoend onderrichte personen zelf elektrotechnische werkzaam-heden zullen gaan uitvoeren in de nabijheid van actieve delen mogen ze zelf geen veiligheidsmaatregelen treffen. Dit moet gebeuren door ten minste vakbekwame personen. 20

21 I.V. W.G. W.V. Geen aanwijzing Leerlingen & studenten L&S V.P. V.O.P. 21

22 I.V. W.G. W.V. Geen aanwijzing L&S V.P. V.O.P. L. Leek 22

23 Bedieningshandelingen NEN 3140 Bedieningshandelingen hebben tot doel een installatie of een gedeelte daarvan in en uit te schakelen of bijvoorbeeld door middel van het bedienen van regelknoppen de installatie in bedrijf te houden. Bij bedieningshandelingen is het gevaar van elektrokutie of vlambogen door kortsluiting mogelijkerwijs aanwezig. Er bestaan twee soorten bedienings-handelingen vanuit de NEN-EN te weten: 1. bedieningshandelingen zonder gevaar. 2. bedieningshandelingen met gevaar. 23

24 Bedieningshandelingen zonder gevaar NEN 3140 bedoeld om de elektrische toestand van de installatie te wijzigen, om (elektrisch) materieel te gebruiken, om materieel dat is ontworpen om zonder risico te worden gebruikt aan te sluiten of los te nemen, aan of uit te zetten, voorzover dit mogelijk is in de praktijk 24

25 Bedieningshandelingen zonder gevaar NEN 3140 het bedienen van schakelaars het insteken en uittrekken van contactstoppen het verwijderen of aanbrengen van schroefveiligheden het aflezen van vaste meetinstrumenten het regelen van spanning, stroom, vermogen en dergelijke. Deze werkzaamheden mogen dan ook zonder beperking door iedereen worden verricht. 25

26 Elektrotechnische werkzaamheden NEN 3140 In tegenstelling tot bedieningshandelingen wordt bij elektrotechnische werkzaamheden aan de elektrische installatie zelf gewerkt. Zo vallen het aanleggen, het uitbreiden en het wijzigen van een elektrische installatie onder het begrip 'elektrotechnische werkzaamheden'. 26

27 Elektrotechnische werkzaamheden NEN 3140 Ook het uitvoeren van onderhoud, inspectie, het herstellen en vernieuwen vallen onder dit begrip, evenals het uitvoeren van metingen en beproevingen, terwijl de installatie onder spanning staat. Voor het verrichten van dergelijke werkzaamheden is vakmanschap noodzakelijk. 27

28 28

29 Veiligheidsmaatregelen-1 NEN 3140 Alle maatregelen die worden getroffen om letsel of schade bij werkzaamheden aan of in de omgeving van de elektrische installatie te voorkomen worden 'veiligheidsmaatregelen' genoemd. Onder het begrip 'werkzaamheden' valt ook het nemen van veiligheidsmaatregelen. Hieronder wordt verstaan het spanningsloos maken van een installatie door : het uitzetten van een (last-) scheider en/of het verwijderen van smeltveiligheden. 29

30 Veiligheidsmaatregelen-2 FILM Renee NEN 3140 Vaak dienen daarnaast nog maatregelen te worden getroffen om te voorkomen, dat de installatie (per ongeluk) weer onder spanning komt door het vergrendelen van lastscheiders, het afsluiten van kasten en het ophangen van waarschuwingsborden of labels. 30

31 31

32 32

33 33

34 Veiligheidsmaatregelen-3 NEN 3140 Tot de veiligheidsmaatregelen behoort eveneens het vóór het begin van de werkzaamheden: 1. controleren of de installatie spanningsloos is 2. controleren of het te gebruiken gereedschap aanwezig is en in goede staat verkeert 3. controleren of de installatie beveiligd is tegen weder inschakelen 4. zorgen voor aarding en kortsluitverbindingen 5. zorgen voor bescherming ten opzichte van naastgelegen actieve delen 34

35 INVLOED VAN ELEKTRICITEIT NEN 3140 Belangrijke punten bij stroomdoorgang zijn: l l l l grootte van de elektrische stroom door het lichaam; de tijdsduur die stroom door het menselijk lichaam vloeit; de plaats van het menselijk lichaam waar de in- en uittreding van elektrische stroom plaats vindt; de soort elektrische stroom: - Wisselstroom (AC = Alternating Current); - Gelijkstroom (DC = Direct Current). 35

36 De gevaren Bij het werken met en gebruik maken van elektriciteit is er altijd een kans dat er gevaren optreden, de oorzaak hiervan kan zijn: l spanningsaanraking (direct of indirect) l kortsluiting en overbelasting (te grote warmteontwikkeling). 36

37 Het gevolg van de genoemde aspecten kan respectievelijk zijn: stroomvoering door het menselijk lichaam brand- en explosiegevaar. 37

38 38

39 39

40 Werkrisico Het werkrisico is het risico dat personen lopen bij werkzaamheden aan een elektrische installatie. Per situatie, bedrijf of branche kan worden bepaald of er sprake is van een werkrisico en in welke mate dat risico aanwezig is. Naast de mate van werkrisico bepaald door het soort bedrijf zijn ook de mogelijke werksituaties bepalend voor het werkrisico. Daar waar gewerkt kan worden in bijvoorbeeld situaties: 1. met veel vocht (regen, vijver, waterlekkage, hogedrukreiniging, badruimte) 2. met hoge temperatuur ('s zomers buiten, nabij gasketels, bij stoomleidingen, bij industriële verbrandingsprocessen, machinekamer) 3. met weinig bewegingsruimte (in kruipruimte, op kabelladder, op leidingenbrug) 4. waarin dikke beschermende kleding wordt gedragen (vriescel, vlamboogbestendig pak)

41 RIE-vragen werkrisico NEN 3140 Voor het werkrisico zijn concrete vragen: 1. wordt door werknemers gewerkt aan de elektrische installatie? 2. welke soorten werkzaamheden worden door werknemers uitgevoerd? 3. zijn de werknemers voldoende deskundig en geïnstrueerd voor deze werkzaamheden? 4. zijn de werknemers bevoegd verklaard door werkgever voor deze werkzaamheden? 5. zijn bovenstaande punten ook geregeld voor ingeleend personeel? 6. worden de werkzaamheden spanningsloos uitgevoerd 7. worden de werkzaamheden uitgevoerd conform NEN 3140? 8. worden de risico's van de werkzaamheden op een andere wijze gereduceerd? 9. zijn er werksituaties die verschillen in het risico dat ze opleveren? 10. is het risico van het gebruik van meetinstrumenten, werkkleding en hulpmiddelen beoordeeld?

42 AANRAKINGSGEVAAR De volgende gevaren treden op bij aanraking van elektriciteit: verbranding van de huid; verbranding van inwendig weefsel; functiestoornissen, verlamming; elektrocutie; indirecte gevaren en de gevolgen ervan. 42

43 Signalen en Symtonen Symtonen NEN 3140 Onregelmatige hartslag of hartstilstand Pijn Spierpijn Spiersamentrekking Hoofdpijn Bewusteloosheid Signalen Een in- en uitgaande wond Brand geur Rook 43

44 Bij een elektrische wond is er atijd een in- en uitgaande wond, afhankelijk van de stroomdoorgang door het lichaam. 44

45 KORTSLUITGEVAAR NEN 3140 De volgende gevaren treden op bij kortsluiting van elektriciteit: verbranding; oogletsel; ademhalingsproblemen; vergiftiging; brand en explosiegevaar. 45

46 GEVAAR BIJ ELEKTRICITEIT NEN

47 AANRAKINGSGEVAAR NEN 3140 De factoren die voor het effect van de stroom door het lichaam bepalend zijn de: grootte van de spanning; impedantie van het lichaam; tijdsduur van de stroom; frequentie van de stroom. 47

48 AANRAKINGSGEVAAR NEN 3140 De factoren die voor het effect van de stroom door het lichaam bepalend zijn de: grootte van de spanning; impedantie van het lichaam; tijdsduur van de stroom; frequentie van de stroom. 48

49 HARTFIBRILLATIE NEN

50 Gereedschappen en hulpmiddelen NEN 3140 Het spreekt voor zich dat werknemers die elektrotechnische werkzaamheden moeten uitvoeren beschikken over goedgekeurde gereedschappen en hulpmiddelen en deze ook gebruiken. Voor het meten van spanningen moeten een voltmeter of een dubbelpolige spanningaanwijzer worden gebruikt. Deze moet voor aanvang en aan het einde van de werkzaamheden gecontroleerd worden op de juiste werking. 50

51 Het gebruik van een spanningszoeker of lamp is VERBODEN! NEN

52 52

53 53

54 54

55 Handgereedschappen NEN 3140 Bij werkzaamheden aan elektro-technische installaties die onder spanning staan mogen alleen goedgekeurde geïsoleerde handgereedschappen worden gebruikt: deze gereedschappen moeten voldoen aan de geldende normen; de isolerende bekleding van deze handgereedschappen moet geschikt zijn voor een bedrijfsspanning van ten minste 1000 V en voorzien van een keurmerk. Bij twijfel of beschadiging aan het gereedschap niet gebruiken maar omwisselen. NEN

56 Slecht gereedschap 56

57 coderingen NEN 3140 Het gereedschap bevat de volgende coderingen: soort spanning beproevings spanning controle merk (bv IEC 900) 57

58 Goedgekeurd gereedschap NEN

59 Persoonlijke beschermings- NEN 3140 middelen Bij werkzaamheden aan elektro-technische installaties die onder spanning staan mogen alleen goedgekeurde persoonlijke beschermingsmiddelen worden gebruikt: Deze beschermingsmiddelen moeten voldoen aan de geldende normen. Op deze beschermingsmiddelen moet de vermelding staan dat deze geschikt zijn voor gebruik bij een bedrijfsspanning van tenminste 1000 V. 59

60 Voorbeelden persoonlijke beschermingsmiddelen NEN 3140 Veiligheidshelm met gelaatsmasker. Rubberen handschoenen. Patroontrekker met aangehechte handschoen. Kunststof doek klem Isolatiemat. Isolatiedoek. Controleer deze beschermingsmiddelen altijd voordat met de werkzaamheden begonnen wordt, bij twijfel vervangen. 60

61 61

62 62

63 63

64 Netopbouw NEN

65 NEN 1010 NEN 3140 In de meeste gevallen is de norm NEN 1010 van toepassing. Deze norm is door de jaren heen in verschillende versies toegepast. Globale stelregel is dat de versie van NEN 1010 geldt die: 1. geldig was ten tijde van de bouw van de installatie of 2. geldig was bij een grote renovatie van de installatie Als 'ondergrens' wordt de versie van NEN 1010 van 1962 aangehouden. Oudere installaties moeten minimaal net zo veilig zijn als deze versie van de norm aangeeft.

66 Aarde en Nul 66

67 Aarde en fase Ahh! 67

68 Aardlekschakelaar De stromen zijn gelijk 68

69 EFFECT EN WAARNEMEN VAN STROOM NEN

70 70

71 Inspectie van installaties en arbeidsmiddelen NEN 3140 Periodiek moet worden geïnspecteerd of de installatie nog het veiligheidsniveau biedt dat nodig is. Het periodiek controleren van laagspanningsinstallaties mag alleen door gekwalificeerde installateurs worden gedaan die het predikaat van 'waarborginstallateur' mogen voeren en tevens over een EVK-certificaat beschikken. EVK is een afkorting van Elektrische Veiligheids Keuring. 71

72 De Praktijk 72

73 Hoe keuren? Film 73

74 Deze ook? 74

75 75

76 Keuren 76

77 77

78 78

79 Klasse 2 Klasse 0 Klasse 3 Klasse 1 79

80 Klasse I met goede aarde 80

81 Klasse I met defect NEN

82 Klasse I verkeerd gebruikt 82

83 Heg knippen NEN 3140 Woonhuis B.B.Q. 83

84 Vermogen 84

85 Infrarood NEN

86 Infrarood 86

87 Infrarood NEN

88 EINDE 88

Bedrijfsvoering van elektrische installaties. Veiligheid in verband met de elektrische gevaren volgens NEN 3140:2011

Bedrijfsvoering van elektrische installaties. Veiligheid in verband met de elektrische gevaren volgens NEN 3140:2011 Bedrijfsvoering van elektrische installaties Veiligheid in verband met de elektrische gevaren volgens NEN 3140:2011 oktober 2011 Bestemd voor de cursussen: basiscursus; opfriscursus; voldoende onderricht

Nadere informatie

Veilig werken met elektriciteit. (en meten) Thema 2016

Veilig werken met elektriciteit. (en meten) Thema 2016 Veilig werken met elektriciteit. (en meten) Thema 2016 Even voorstellen Naam Anton Kerkhofs Bedrijf SBK Opleidingen Functie Trainer Adviseur - Auteur Telefoon 06 5252 2392 E-mail a.kerkhofs@sbkopleidingen.nl

Nadere informatie

ARBOCOMMISSIE NEN 3140:2011

ARBOCOMMISSIE NEN 3140:2011 ARBOCOMMISSIE NEN 3140:2011 Te hanteren voorschriften bij het werken aan laagspanningsinstallaties Opgesteld: VLR/NLB-Arbocommissie Datum : 01-05-2014 versie: 4 INHOUD blad 0. INLEIDING 3 1. OPLEIDINGEN

Nadere informatie

NEN 3140 Veilige Bedrijfsvoering

NEN 3140 Veilige Bedrijfsvoering NEN 3140 Veilige Bedrijfsvoering Als werkgever bent u verantwoordelijk voor veilige installaties en het veilig kunnen werken van uw personeel in een elektrotechnische omgeving. In zowel de Arbowet als

Nadere informatie

Certificatieschema VOP-LS VOLDOEND ONDERRICHT PERSOON LAAGSPANNING

Certificatieschema VOP-LS VOLDOEND ONDERRICHT PERSOON LAAGSPANNING Pagina 1 van 13 Certificatieschema Certificatieschema VOP-LS VOLDOEND ONDERRICHT PERSOON LAAGSPANNING Stichting Persoonscertificatie Energietechniek p/a ing. R. Bijvoets Schokkerlaan 18, 1503 JP ZAANDAM

Nadere informatie

Herinstructie NEN 3140

Herinstructie NEN 3140 Herinstructie NEN 3140 Danny v. Dam Kees Backx 11-07-2014 1 Programma Voorstel rondje Waarom her-instructie Functies binnen de NEN3140 NEN 3140 en de arbowet Bevoegdheden en verantwoordelijkheden Het werkplan

Nadere informatie

info@menstech.nl NEN 3140 EN-NEN-50110-1 Hoe zit het nu?

info@menstech.nl NEN 3140 EN-NEN-50110-1 Hoe zit het nu? NEN 3140 EN-NEN-50110-1 Hoe zit het nu? Waar komt aan bod Veilig werken met de NEN3140 Wie regelt wat Wie is daar verantwoordelijk voor Vragen rond opleiden van medewerkers Aanwijsbeleid Veilig werken

Nadere informatie

Veiligheid en elektrotechniek

Veiligheid en elektrotechniek Veiligheid en elektrotechniek A.A.M. Schilders 2007 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt door middel van druk, fotokopie of op andere

Nadere informatie

Veilig meten met passende, veilige meetapparatuur

Veilig meten met passende, veilige meetapparatuur Veilig meten met passende, veilige meetapparatuur Elektrotechnici verrichten bij hun werkzaamheden regelmatig metingen. Bijvoorbeeld om een waarde van een spanning te meten, een storing te zoeken, spanningsloosheid

Nadere informatie

Certificatieschema VOP-HS VOLDOEND ONDERRICHT PERSOON HOOGSPANNING

Certificatieschema VOP-HS VOLDOEND ONDERRICHT PERSOON HOOGSPANNING Pagina 1 van 10 Certificatieschema Certificatieschema VOP-HS VOLDOEND ONDERRICHT PERSOON HOOGSPANNING Stichting Persoonscertificatie Energietechniek p/a ing. R. Bijvoets Schokkerlaan 18, 1503 JP ZAANDAM

Nadere informatie

Opleidingscatalogus NEN 3140 / NEN 3840 / NEN 1010 / NEN-EN-IEC 60204 V15.1

Opleidingscatalogus NEN 3140 / NEN 3840 / NEN 1010 / NEN-EN-IEC 60204 V15.1 Opleidingscatalogus NEN 3140 / NEN 3840 / NEN 1010 / NEN-EN-IEC 60204 V15.1 NEN 1010 Basis Training Elektrotechnici die belast zijn met de aanleg van installaties, en voor medewerkers die belast worden

Nadere informatie

E-04 Een netdeel in- en uit bedrijf nemen en veilig stellen versie 15-04-2015 behorend bij de BEI-BLS

E-04 Een netdeel in- en uit bedrijf nemen en veilig stellen versie 15-04-2015 behorend bij de BEI-BLS Doel Veilig een LS-netdeel in- en uit bedrijf nemen en veilig stellen. Toepassingsgebied Deze VWI geldt voor activiteiten die voor of door de Netbeheerder worden uitgevoerd, tenzij de IV anders heeft bepaald.

Nadere informatie

Inleiding... pagina 1. Presentatie NEN 3140... pagina 2. Introductieopleiding NEN- EN 50110 en NEN 3140... pagina 2

Inleiding... pagina 1. Presentatie NEN 3140... pagina 2. Introductieopleiding NEN- EN 50110 en NEN 3140... pagina 2 Inhoudsopgave Inleiding... pagina 1 Presentatie NEN 3140... pagina 2 Introductieopleiding NEN- EN 50110 en NEN 3140... pagina 2 Installatieverantwoordelijke... pagina 3 Werkverantwoordelijke... pagina

Nadere informatie

BIJLAGE 5: proefexamen NEN 3140

BIJLAGE 5: proefexamen NEN 3140 Examenopgaven: NEN 3140 nen-001 IJLGE 5: proefexamen NEN 3140 enodigdheden: dit examen antwoordformulier (waarop u uw antwoorden noteert) Potlood en gum Lees de volgende aanwijzingen goed door! it examen

Nadere informatie

Certificatieschema IV-LS en WV-LS INSTALLATIE- / WERKVERANTWOORDELIJKE LAAGSPANNING

Certificatieschema IV-LS en WV-LS INSTALLATIE- / WERKVERANTWOORDELIJKE LAAGSPANNING Pagina 1 van 18 Certificatieschema Certificatieschema IV-LS en WV-LS INSTALLATIE- / WERKVERANTWOORDELIJKE LAAGSPANNING Stichting Persoonscertificatie Energietechniek p/a ing. R. Bijvoets Schokkerlaan 18,

Nadere informatie

De link tussen Arbowet, Arbobesluit en nen 3140

De link tussen Arbowet, Arbobesluit en nen 3140 Katern voor scholing, her- en bijscholing 66 inhoud 1 De link tussen Arbowet, Arbobesluit en nen 3140 5 Otib-nieuws De link tussen Arbowet, Arbobesluit en nen 3140 Een uitgave van Intech Elektro en ICT

Nadere informatie

Inhoud. Inleiding... 3

Inhoud. Inleiding... 3 Inhoud Inleiding... 3 De dagelijkse praktijk... 3 Arbobesluit art 3.5... 4 Bepalingen uit de NEN 3140 en EN 50110... 4 Extra lage spanning... 5 Werkverantwoordelijke / installatieverantwoordelijke... 5

Nadere informatie

Module NEN Versie Maatwerk in Vakwerk. PTC Opleidingen / NEN Pagina 1

Module NEN Versie Maatwerk in Vakwerk. PTC Opleidingen / NEN Pagina 1 Module NEN 3140 Versie 2.0-2016 Maatwerk in Vakwerk PTC Opleidingen / NEN 3140-2016 Pagina 1 In Opleiden PTC Opleidingen / NEN 3140-2016 Pagina 2 Colofon Opleiding Module NEN EN 50110 / 3140 Opleidingscode

Nadere informatie

Alle werkzaamheden aan elektrotechnische installaties zijn verboden behalve door hiertoe schriftelijk aangewezen personen (zie hoofdstuk 3).

Alle werkzaamheden aan elektrotechnische installaties zijn verboden behalve door hiertoe schriftelijk aangewezen personen (zie hoofdstuk 3). Beoordeeld en akkoord bevonden door: General Manager, Deputy General Manager, Production Manager, Asset Manager, Manager Technology, Manager Human Resources & General Affairs, Finance Manager. Proceseigenaar

Nadere informatie

HSE guidelines. Smei 2015 ELEKTRISCHE GEVAREN HSE LIFE THE NATIONAL OIL&GAS INDUSTRY STANDARD FOR PROFESSIONALS

HSE guidelines. Smei 2015 ELEKTRISCHE GEVAREN HSE LIFE THE NATIONAL OIL&GAS INDUSTRY STANDARD FOR PROFESSIONALS HSE guidelines Smei 2015 ELEKTRISCHE GEVAREN HSE LIFE THE NATIONAL OIL&GAS INDUSTRY STANDARD FOR PROFESSIONALS Werk veilig of werk niet Bij werkzaamheden aan elektrische installaties en systemen zijn strikte

Nadere informatie

Module NEN Versie

Module NEN Versie Module NEN 3140 Versie 2.0-2013 Maatwerk In Opleiden Colofon Opleiding Module NEN EN 50110 / 3140 Opleidingscode Samensteller(s) M.Abels Opdrachtgever Vormgeving Uitgifte PTC Opleidingen PTC /01/07/2004/A

Nadere informatie

Elektrische veiligheid - laagspanning

Elektrische veiligheid - laagspanning Elektrische veiligheid - laagspanning Opgesteld door: Richard Groenewegen Huub Smeets Chrit Leenders Nico Koolmees 2 maart 2008 D_Elektrische_veiligheid:_laagspanning 1 Inhoudsopgave 1. Effect van de risicofactor...

Nadere informatie

Elektriciteit ELEKTRICITEIT

Elektriciteit ELEKTRICITEIT Elektriciteit ELEKTRICITEIT 1 Elektriciteit Wet van Ohm : I = U/R - I = stroomsterkte in Ampère (A) - U = spanning in Volt (V) 2 - R = weerstand in Ohm (Ω) Als U groter wordt, dan wordt I groter Als R

Nadere informatie

INHOU D. Hoofdstuk 1 ELEKTROTECHNISCHE RISICO S 1

INHOU D. Hoofdstuk 1 ELEKTROTECHNISCHE RISICO S 1 INHOU D INLEIDING XVII Hoofdstuk 1 ELEKTROTECHNISCHE RISICO S 1 1.1 DIRECTE RISICO S VAN ELEKTRICITEIT 2 1.1.1 Stroom door menselijk lichaam 2 1.1.1.1 Stroomsterkte, tijdsduur en effect 2 1.1.1.2 Spanning

Nadere informatie

Basisinspectiemodule Elektrische installaties en werkzaamheden

Basisinspectiemodule Elektrische installaties en werkzaamheden Basisinspectiemodule Elektrische installaties en werkzaamheden Deze BasisInspectieModule (BIM) is opgesteld aan de hand van de stand van de wetenschap en is geschreven voor intern gebruik bij de Inspectie

Nadere informatie

Basisinspectiemodule

Basisinspectiemodule Basisinspectiemodule Elektrische installaties en werkzaamheden Deze BasisInspectieModule (BIM) is opgesteld aan de hand van de stand van de techniek en is geschreven voor intern gebruik bij de Inspectie

Nadere informatie

Certificatieschema IV HS LNB (IV LNB)

Certificatieschema IV HS LNB (IV LNB) Pagina 1 van 9 Certificatieschema IV HS LNB (IV LNB) Stichting Persoonscertificatie Energietechniek Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd

Nadere informatie

PTC Praktijk Trainings Centrum

PTC Praktijk Trainings Centrum PTC Praktijk Trainings Centrum Veiligheid en productiviteit op een hoger niveau www.ptcopleidingen.nl Het begint met kennis Het spreekt voor zich dat het opleiden van uw medewerkers in veel gevallen wettelijk

Nadere informatie

Veilig werken aan elektrische installaties

Veilig werken aan elektrische installaties Katern voor scholing, her- en bijscholing 61 inhoud 1 Veilig werken aan elktrische installaties 4 Fotowedstrijd 5 Cursussen 5 Otib-nieuws Veilig werken aan elektrische installaties Een uitgave van Intech

Nadere informatie

Certificatieschema BD-HS BEDIENINGSDESKUNDIGE HOOGSPANNING

Certificatieschema BD-HS BEDIENINGSDESKUNDIGE HOOGSPANNING Pagina 1 van 15 Certificatieschema BD-HS BEDIENINGSDESKUNDIGE HOOGSPANNING Stichting Persoonscertificatie Energietechniek p/a ing. R. Bijvoets Schokkerlaan 18, 1503 JP ZAANDAM 075 6354236 Alle rechten

Nadere informatie

HSE guidelines. september 2012 ELEKTRISCHE GEVAREN HSE LIFE THE NATIONAL OIL&GAS INDUSTRY STANDARD FOR PROFESSIONALS

HSE guidelines. september 2012 ELEKTRISCHE GEVAREN HSE LIFE THE NATIONAL OIL&GAS INDUSTRY STANDARD FOR PROFESSIONALS HSE guidelines S september 2012 ELEKTRISCHE GEVAREN HSE LIFE THE NATIONAL OIL&GAS INDUSTRY STANDARD FOR PROFESSIONALS Werk veilig of werk niet Bij werkzaamheden aan installaties en systemen zijn strikte

Nadere informatie

Artikel 3.5 van het Arbobesluit

Artikel 3.5 van het Arbobesluit Katern voor scholing, her- en bijscholing 55 inhoud 1 nen 3140 en het aanwijsbeleid 4 Fotowedstrijd Een uitgave van Intech Elektro & ICT en otib oktober 2011 nen 3140 en het aanwijsbeleid Alle ondernemingen

Nadere informatie

Elektrische veiligheid - hoogspanning

Elektrische veiligheid - hoogspanning Elektrische veiligheid - hoogspanning Opgesteld door: Richard Groenewegen Huub Smeets Chrit Leenders Nico Koolmees 2 maart 2008 D_Elektrische_veiligheid_hoogspanning 1 Inhoudsopgave 1. Effect van de risicofactor...

Nadere informatie

Inhoud. Inleiding... 3. Aandachtspunten voor de toolboxmeeting... 3 Werken onder spanning als het echt niet anders kan... 3

Inhoud. Inleiding... 3. Aandachtspunten voor de toolboxmeeting... 3 Werken onder spanning als het echt niet anders kan... 3 Inhoud Inleiding... 3 Aandachtspunten voor de toolboxmeeting... 3 Werken onder spanning als het echt niet anders kan... 3 2 Inleiding Werken onder spanning is risicovol werk. Dit is de reden waarom sociale

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD. Besluit tot vaststelling van het Elektrotechnisch Veiligheids Handboek Provincie Utrecht

PROVINCIAAL BLAD. Besluit tot vaststelling van het Elektrotechnisch Veiligheids Handboek Provincie Utrecht PROVINCIAAL BLAD Officiële uitgave van provincie Utrecht. Nr. 7832 30 november 2015 Besluit tot vaststelling van het Elektrotechnisch Veiligheids Handboek Provincie Utrecht Besluit van Gedeputeerde Staten

Nadere informatie

Past uw elektrische installatie wel bij uw bedrijfsvoering? (Gebrek aan) kennis = (on)macht.

Past uw elektrische installatie wel bij uw bedrijfsvoering? (Gebrek aan) kennis = (on)macht. Past uw elektrische installatie wel bij uw bedrijfsvoering? (Gebrek aan) kennis = (on)macht. Annette Oorschot-Kuipers, Inspectie SZW, e-mail: aoorschot@inspectieszw.nl Samenvatting Voldoet een installatie

Nadere informatie

BEDRIJFSVOERING ELEKTRISCHE INSTALLATIE Richtlijn voor toepassen wet- en regelgeving elektrische veiligheid

BEDRIJFSVOERING ELEKTRISCHE INSTALLATIE Richtlijn voor toepassen wet- en regelgeving elektrische veiligheid BEDRIJFSVOERING ELEKTRISCHE INSTALLATIE Richtlijn voor toepassen wet- en regelgeving elektrische veiligheid Kenmerk:CvB UIT-1099 Datum: 26-03-2015 Auteur: J.M.J. Sanders H.J.M. Holtkamp Inhoudsopgave 1.

Nadere informatie

Certificatieschema VP MS Distributie-totaal (VP MS)

Certificatieschema VP MS Distributie-totaal (VP MS) Pagina 1 van 9 Certificatieschema VP MS Distributie-totaal (VP MS) Stichting Persoonscertificatie Energietechniek Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen

Nadere informatie

Safety Regulations. Uitvoeren van elektrotechnische werkzaamheden

Safety Regulations. Uitvoeren van elektrotechnische werkzaamheden Pagina: 1 van 6 1. Wijzigingen t.o.v. vorige versie Geen, eerste versie. 2. Toepassingsgebied Dit veiligheidsvoorschrift is van toepassing op alle elektrotechnische die binnen de inrichtingsgrenzen van

Nadere informatie

HSE guidelines september 2012 ELEKTRISCHE GEVAREN HSE LIFE THE NATIONAL OIL&GAS INDUSTRY STANDARD FOR PROFESSIONALS

HSE guidelines september 2012 ELEKTRISCHE GEVAREN HSE LIFE THE NATIONAL OIL&GAS INDUSTRY STANDARD FOR PROFESSIONALS S HSE guidelines september 2012 ELEKTRISCHE GEVAREN HSE LIFE THE NATIONAL OIL&GAS INDUSTRY STANDARD FOR PROFESSIONALS Werk veilig of werk niet Bij werkzaamheden aan installaties en systemen zijn strikte

Nadere informatie

ZX- ronde 28 december 2014

ZX- ronde 28 december 2014 ZX- ronde 28 december 2014 Hoogspanning. Veel radio amateurs hebben nog eindversterkers met buizen of willen die gaan kopen wel of niet tweede hands. Zonder enige vorm van kennis kan het gevaarlijk zijn

Nadere informatie

RICHTLIJN ELEKTROTECHNISCHE BEDRIJFSVOERING BIJ ELEKTROTECHNISCHE WERKZAAMHEDEN AAN RIOOL- EN DRUKRIOLERINGSGEMALEN. Versie: 01

RICHTLIJN ELEKTROTECHNISCHE BEDRIJFSVOERING BIJ ELEKTROTECHNISCHE WERKZAAMHEDEN AAN RIOOL- EN DRUKRIOLERINGSGEMALEN. Versie: 01 RICHTLIJN ELEKTROTECHNISCHE BEDRIJFSVOERING BIJ ELEKTROTECHNISCHE WERKZAAMHEDEN AAN RIOOL- EN DRUKRIOLERINGSGEMALEN Versie: 01 Datum: 23 februari 2015 Auteur: L. van Wallenburg leovanwallenburg@wklevelcontrolsystems.nl

Nadere informatie

... Think safety! Werken met. Elektriciteit. VGM Algemeen. Milieu. Gezondheid. Veiligheid

... Think safety! Werken met. Elektriciteit. VGM Algemeen. Milieu. Gezondheid. Veiligheid ... Think safety! Werken met VGM Algemeen Milieu Gezondheid Veiligheid 1 Werken met 2 ... Think safety! Gasunie is een van de grootste gasinfrastructuurbedrijven in Europa. Veiligheid heeft binnen ons

Nadere informatie

Veilige installatie, wat is dat? Veilig werken, hoe doe je dat? RI&E, wat wordt. Aanbevelingen. Mijn stellingen:

Veilige installatie, wat is dat? Veilig werken, hoe doe je dat? RI&E, wat wordt. Aanbevelingen. Mijn stellingen: Mijn stellingen: Werkgevers worden te weinig geprikkeld en Elektrische installaties passen zelden bij de bedrijfsvoering. Annette Oorschot Kuipers Inspectie SZW Expertisecentrum VEP aoorschot@inspectieszw.nl

Nadere informatie

Certificatieschema IV/WV - HS + LS INSTALLATIE- OF WERKVERANTWOORDELIJKE HOOG- en LAAGSPANNING

Certificatieschema IV/WV - HS + LS INSTALLATIE- OF WERKVERANTWOORDELIJKE HOOG- en LAAGSPANNING Pagina 1 van 10 Certificatieschema Certificatieschema IV/WV - HS + LS INSTALLATIE- OF WERKVERANTWOORDELIJKE HOOG- en LAAGSPANNING Stichting Persoonscertificatie Energietechniek p/a ing. R. Bijvoets Schokkerlaan

Nadere informatie

7.13 Elektrisch handgereedschap

7.13 Elektrisch handgereedschap 7.13 Elektrisch handgereedschap Elektrische arbeidsmiddelen moeten conform de Arbowet passend en veilig zijn en dat ook blijven. Wat op de ene arbeidsplaats als veilig kan worden beschouwd hoeft dat niet

Nadere informatie

Onderzoek elektratechnische installaties bij ondernemers

Onderzoek elektratechnische installaties bij ondernemers Onderzoek elektratechnische installaties bij ondernemers Inleiding Deze rapportage beschrijft de resultaten en conclusies van de uitgevoerde inspecties van de elektrotechnische installatie bij een groep

Nadere informatie

Veiligheid bij werken aan elektrische installaties

Veiligheid bij werken aan elektrische installaties Veiligheid bij werken aan elektrische installaties 1 BA4 BA5 Wettelijke voorschriften betreffende elektrische installaties Implementatie Art. 47 van het AREI 2 Situering Mag een onderwijzer of kleuterjuf

Nadere informatie

ZX Ronde 14 augustus 2011

ZX Ronde 14 augustus 2011 ZX Ronde 14 augustus 2011 Hoogspanning en veiligheid Er is een kenmerkend verschil tussen laagspanning en hoogspanning. Er zijn natuurkundige effecten die pas optreden boven een bepaalde spanning. In de

Nadere informatie

Inspectierapport laagspanningsinstallaties. Gebouw6 Demolaan 1 1000AA Amsterdam. Datum: 5-3-2009 Projectnummer: GEB06. Info: www.demo-inspecties.

Inspectierapport laagspanningsinstallaties. Gebouw6 Demolaan 1 1000AA Amsterdam. Datum: 5-3-2009 Projectnummer: GEB06. Info: www.demo-inspecties. Inspectierapport laagspanningsinstallaties Gebouw6 Demolaan 1 1000AA Amsterdam Datum: 5-3-2009 Projectnummer: GEB06 Info: www.demo-inspecties.nl 1 / 17 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

Inspectierapport voor bestaande laagspanningsinstallatie 1

Inspectierapport voor bestaande laagspanningsinstallatie 1 voor bestaande laagspanningsinstallatie 1 uneto-vni 2003-47022 Dossiernummer : Eigenaar installatie: Contactpersoon : Opdrachtgever: Contactpersoon : Installatieverantwoordelijke: Contactpersoon : Installatie:

Nadere informatie

NEN 3140 wijzigingen en ervaringen

NEN 3140 wijzigingen en ervaringen NEN 3140 wijzigingen en ervaringen Richard Groenewegen Voorstellen: Richard Groenewegen Lid normcommissie NEC 623 (o.a. NEN 3140 en NEN 3840) (E-inspecties LS/HS/ATEX). (cursussen en praktijktrainingen

Nadere informatie

5.1. Eindtermen, toetstermen en toetsmatrijs Basis competentieprofiel Inspecteur Elektrische Arbeidsmiddelen

5.1. Eindtermen, toetstermen en toetsmatrijs Basis competentieprofiel Inspecteur Elektrische Arbeidsmiddelen 5.1. Eindtermen, toetstermen en toetsmatrijs Basis competentieprofiel Inspecteur Elektrische Arbeidsmiddelen Competentie Toetsing Kunde / Vaardigheden 1. Kennis hebben van en inzicht hebben in relevante

Nadere informatie

EXCELLEREN KUN JE NIET ALLEEN MR. K.E.G.H. (KLAAS) VAN DER KOLK IN SAMENWERKING MET VAN DER HEIDE.

EXCELLEREN KUN JE NIET ALLEEN MR. K.E.G.H. (KLAAS) VAN DER KOLK IN SAMENWERKING MET VAN DER HEIDE. EXCELLEREN KUN JE NIET ALLEEN MR. K.E.G.H. (KLAAS) VAN DER KOLK IN SAMENWERKING MET VAN DER HEIDE. INHOUD EXCELLEREN & INRICHTING ORGANISATIE Inleiding Intro Doel van de workshop Elektrotechnische Arbeidsmiddelen.

Nadere informatie

Deel0. Relatie met internationale normen. IEC (International Electrotechnical Commission) Mondiaal,wereldwijd

Deel0. Relatie met internationale normen. IEC (International Electrotechnical Commission) Mondiaal,wereldwijd Deel0 Relatie met internationale normen IEC (International Electrotechnical Commission) Mondiaal,wereldwijd CENELEC (European Committee for Electrotechnical Standardization) NEC (Nederlands Elektrotechnisch

Nadere informatie

Opleidingscatalogus: NEN

Opleidingscatalogus: NEN Opleidingscatalogus: NEN t WEB Opleidingen, Adviezen & Hoofdvestiging: Zeppelinstraat 7 7903 BR Hoogeveen Tel: 0528 280 888 Fax: 0528 280 889 Website: www.tweb.nl E-mail: info@tweb.nl Basis NEN 1010 Elektrotechnici

Nadere informatie

Examenomschrijving NEN 3140 vakbekwaam persoon

Examenomschrijving NEN 3140 vakbekwaam persoon Examenomschrijving NEN 3140 vakbekwaam persoon Stichting algemene basisvaardigheden Deze examenomschrijving is goedgekeurd door het bestuur van SABV d.d. SABV, Gouda, Nederland Alle rechten voorbehouden.

Nadere informatie

Certificatieschema BEI-VP LS Vakbekwaam Persoon Laagspanning

Certificatieschema BEI-VP LS Vakbekwaam Persoon Laagspanning Pagina 1 van 7 Certificatieschema BEI-VP Vakbekwaam Persoon Laagspanning Stichting Persoonscertificatie Elektrotechniek p/a ing. R. Bijvoets Schokkerlaan 18, 1503 JP ZAANDAM 075 6354236 Alle rechten voorbehouden.

Nadere informatie

Richtlijn voor de uitvoering van bouwkasten. Het gehele Cogas elektriciteitsgebied.

Richtlijn voor de uitvoering van bouwkasten. Het gehele Cogas elektriciteitsgebied. Richtlijn bouwkasten TOEPASSINGSGEBIED: Het gehele Cogas elektriciteitsgebied. 1 DOELSTELLING Eisen voor bouwkasten t.b.v. tijdelijke en bouw- aansluitingen met een maximale doorlaatwaarde van 3x80A. 2

Nadere informatie

BIJLAGE ELEKTRICITEIT

BIJLAGE ELEKTRICITEIT BIJLAGE ELEKTRICITEIT LET OP! LEES EERST DE ONDERSTAANDE TEKST. Op enkele sheets staat in de rechterbovenhoek VOL-VCA. Deze sheets maken deel uit van de VOL-VCA examen-les-stof. De cursisten die de cursus

Nadere informatie

Opfriscursus NEN 1010

Opfriscursus NEN 1010 Veiligheidsbepalingen voor laagspanningsinstallaties Opfriscursus NEN 1010 NEN 1010:2007+C1:2008+ A1:2001+C1:2011 oktober 2011 Bestemd voor de cursussen: opfriscursus NEN 1010; inspecties aan elektrische

Nadere informatie

INHOUD INLEIDING 19. Metingen en thermografie - 13

INHOUD INLEIDING 19. Metingen en thermografie - 13 INLEIDING 19 1 NEN 1010 ALS ACHTERGROND 21 1.1 VOEDINGSBRONNEN 22 1.1.1 Aansluiting op net: diverse stroomstelsels 22 1.1.2 Voedingsbronnen voor veiligheidsdoeleinden 25 1.2 BESCHERMINGSMAATREGELEN 25

Nadere informatie

Certificatieschema BEI-VOP LS Voldoend Onderricht Persoon Laagspanning

Certificatieschema BEI-VOP LS Voldoend Onderricht Persoon Laagspanning Pagina 1 van 6 Certificatieschema BEI-VOP Voldoend Onderricht Persoon Laagspanning Stichting Persoonscertificatie Elektrotechniek p/a ing. R. Bijvoets Schokkerlaan 18, 1503 JP ZAANDAM 075 6354236 Alle

Nadere informatie

Arbeidsomstandighedenbesluit

Arbeidsomstandighedenbesluit Arbeidsomstandighedenbesluit HOOFDSTUK 3 INRICHTING ARBEIDSPLAATSEN AFDELING 1 ALGEMENE VOORSCHRIFTEN 1 Definities en toepasselijkheid Artikel 3.1 Begrippen In dit hoofdstuk wordt verstaan onder: a. elektrische

Nadere informatie

Basiscursus NEN 1010. Veiligheidsbepalingen voor laagspanningsinstallaties NEN 1010:2015

Basiscursus NEN 1010. Veiligheidsbepalingen voor laagspanningsinstallaties NEN 1010:2015 Veiligheidsbepalingen voor laagspanningsinstallaties Basiscursus NEN 1010 NEN 1010:2015 maart 2016 Bestemd voor de cursussen: basiscursus NEN 1010, opfriscursus NEN 1010, inspecties aan elektrische installaties,

Nadere informatie

ELEKTROTECHNISCH VEILIGHEIDS VOORSCHRIFT (EVV, 2014) DMS: 90710. Laatste versie: C Datum: 9-1-2014 Pagina: 1 van 57

ELEKTROTECHNISCH VEILIGHEIDS VOORSCHRIFT (EVV, 2014) DMS: 90710. Laatste versie: C Datum: 9-1-2014 Pagina: 1 van 57 Laatste versie: C Datum: 9-1-2014 Pagina: 1 van 57 Laatste versie: C Datum: 9-1-2014 Pagina: 2 van 57 0. INHOUD 0. inhoud... 2 1. AFKORTINGEN EN NORMEN... 7 2. VERANTWOORDING EN TOEPASSINGSGEBIED... 8

Nadere informatie

ELEKTROTECHNISCH VEILIGHEIDSHANDBOEK

ELEKTROTECHNISCH VEILIGHEIDSHANDBOEK ELEKTROTECHNISCH VEILIGHEIDSHANDBOEK Versie 3, december 2013 VOORWOORD 0 0.1 Voorwoord De RET heeft in het kader van de Arbo-wet een zorgplicht met betrekking tot het borgen van veilige werkomstandigheden.

Nadere informatie

Inspecteren van bestaande elektrische installaties volgens NEN 3140 (deel 3)

Inspecteren van bestaande elektrische installaties volgens NEN 3140 (deel 3) Katern voor scholing, her- en bijscholing 58 inhoud Een uitgave van Intech Elektro & ICT en otib januari 2012 1 Inspecteren van bestaande elektrische installaties volgens nen 3140 (deel 3) 4 Fotowedstrijd

Nadere informatie

FVV 4.9.: Datum : 25.11.11 VOORZORGEN TEGEN ELEKTROKUTIE- EN Revisie : 4 VERBRANDINGSGEVAAR DOOR ELEKTRICITEIT. Blz. : 1 van 7

FVV 4.9.: Datum : 25.11.11 VOORZORGEN TEGEN ELEKTROKUTIE- EN Revisie : 4 VERBRANDINGSGEVAAR DOOR ELEKTRICITEIT. Blz. : 1 van 7 VERBRANDINGSGEVAAR DOOR ELEKTRICITEIT. Blz. : 1 van 7 1 ONDERWERP Voorzorgen tegen elektrocutiegevaar en tegen verbrandingsgevaar door elektriciteit. Voorzorgen te nemen bij het betreden van besloten ruimten.

Nadere informatie

VEI-Warmte. Veiligheid Elektrische Installaties Warmte

VEI-Warmte. Veiligheid Elektrische Installaties Warmte VEI-Warmte Veiligheid Elektrische Installaties Warmte Uitgave 2013 <

Nadere informatie

Evenementcode: proefexamen

Evenementcode: proefexamen Naam kandidaat: Dit proefexamen VCA is uitsluitend bestemd voor opleidingsdoeleinden en heeft als doel om de kandidaat kennis te laten maken met de wijze van examineren. De vragen worden één keer per jaar

Nadere informatie

-2- Noem voorbeelden van orde en netheid (good housekeeping). -2- Bij welke werkzaamheden kan een aanvullende werkvergunning nodig zijn?

-2- Noem voorbeelden van orde en netheid (good housekeeping). -2- Bij welke werkzaamheden kan een aanvullende werkvergunning nodig zijn? -2- Bij welke werkzaamheden kan een aanvullende werkvergunning nodig zijn? -2- Noem voorbeelden van orde en netheid (good housekeeping). -2- Noem enkele gevaren op het werk. -2- Noem werkzaamheden of omstandigheden

Nadere informatie

1. Inleiding... pagina 1. 2. Arbowet... pagina 2. 2.1. Arbeidsomstandighedenbesluit... pagina 2 2.2. Richtlijn Arbeidsmiddelen...

1. Inleiding... pagina 1. 2. Arbowet... pagina 2. 2.1. Arbeidsomstandighedenbesluit... pagina 2 2.2. Richtlijn Arbeidsmiddelen... Inhoudsopgave 1. Inleiding... pagina 1 2. Arbowet... pagina 2 2.1. Arbeidsomstandighedenbesluit... pagina 2 2.2. Richtlijn Arbeidsmiddelen... pagina 3 3. De NEN-EN 50110 en NEN 3140... pagina 4 3.1. Inspecties

Nadere informatie

Bestemd voor alle medewerkers met een BEI aanwijzing.

Bestemd voor alle medewerkers met een BEI aanwijzing. Bestemd voor alle medewerkers met een BEI aanwijzing. Deze toolbox mondeling verstrekken voor 15-4-2015 Bestaat uit 2 pagina s Iedere aanwezige een exemplaar verstrekken. Toolbox met verplichte registratie

Nadere informatie

INHOUD INLEIDING. Hoofdstuk 1 NEN 1010 EN ANDERE NORMEN 1

INHOUD INLEIDING. Hoofdstuk 1 NEN 1010 EN ANDERE NORMEN 1 INLEIDING xv Hoofdstuk 1 NEN 1010 EN ANDERE NORMEN 1 1.1 SAMENHANG VAN NORMEN 2 1.1.1 NEN 1010 3 1.1.2 NEN-EN 50110 en NEN 3140 3 1.1.3 NEN-EN-IEC 60204 4 1.1.4 NEN-EN-IEC 60439 4 1.2 TOEPASSINGSGEBIED

Nadere informatie

Certificatieschema BEI-VPs LS Vakbekwaam Persoon service Laagspanning

Certificatieschema BEI-VPs LS Vakbekwaam Persoon service Laagspanning Pagina 1 van 7 Certificatieschema BEI-VPs Vakbekwaam Persoon service Laagspanning Stichting Persoonscertificatie Elektrotechniek p/a ing. R. Bijvoets Schokkerlaan 18, 1503 JP ZAANDAM 075 6354236 Alle rechten

Nadere informatie

Elektrische consignatie. Maandthema september

Elektrische consignatie. Maandthema september Elektrische consignatie Maandthema september Elektrische consignatie: wat is het? Onder elektrische consignatie of inbeslagname, wordt verstaan de stappen die men moet nemen om een elektrische installatie

Nadere informatie

Certificatieschema BEI-IV LS Installatieverantwoordelijke Laagspanning

Certificatieschema BEI-IV LS Installatieverantwoordelijke Laagspanning Pagina 1 van 6 Certificatieschema BEI-IV Installatieverantwoordelijke Laagspanning Stichting Persoonscertificatie Elektrotechniek p/a ing. R. Bijvoets Schokkerlaan 18, 1503 JP ZAANDAM 075 6354236 Alle

Nadere informatie

Bijlage 17 Eindtermen KEV

Bijlage 17 Eindtermen KEV Bijlage 17 Eindtermen KEV 1. Eindtermen module KEV document TenneT ten behoeve van VP, AVP, WV, OIV en IV 1.1 Inleiding Om een TenneT aanwijzing VP, AVP, WV, OIV en IV te krijgen is buiten een STIPEL en/of

Nadere informatie

Elektriciteit. Arbouw-advies voor. de bouwnijverheid. Voor veilig en gezond bouwen

Elektriciteit. Arbouw-advies voor. de bouwnijverheid. Voor veilig en gezond bouwen Elektriciteit Arbouw-advies voor de bouwnijverheid 17 Voor veilig en gezond bouwen Arbouw: verbetering van arbeidsomstandigheden in de bouwnijverheid Arbouw is opgericht door werkgevers- en werknemersorganisaties

Nadere informatie

Fluke Europa B.V. P.O. Box 1186 5602 BD Eindhoven Nederland. Fluke Corporation P.O. Box 9090 Everett, WA 98206-9090 Verenigde Staten 11/99

Fluke Europa B.V. P.O. Box 1186 5602 BD Eindhoven Nederland. Fluke Corporation P.O. Box 9090 Everett, WA 98206-9090 Verenigde Staten 11/99 373 Clamp Meter (Dutch) July 2010 2010 Fluke Corporation. All rights reserved. Printed in Taiwan. Specifications are subject to change without notice. All product names are trademarks of their respective

Nadere informatie

Aanleiding. Samen kunnen we succesvol zijn in deze markt!

Aanleiding. Samen kunnen we succesvol zijn in deze markt! Aanleiding Onze jarenlange samenwerking met installateurs Zij vragen ons ad-hoc voor elektrotechnische inspecties bij hun klanten De vraag naar inspecties blijft groeien Er zijn veel aanbieders, maar kwaliteit

Nadere informatie

INHOUD INLEIDING. Hoofdstuk 1 NEN 1010 EN ANDERE NORMEN 1

INHOUD INLEIDING. Hoofdstuk 1 NEN 1010 EN ANDERE NORMEN 1 INLEIDING Hoofdstuk 1 NEN 1010 EN ANDERE NORMEN 1 1.1 SAMENHANG VAN NORMEN 2 1.1.1 NEN 1010 3 1.1.2 NEN-EN 50110 en NEN 3140 3 1.1.3 NEN-EN-IEC 60204 4 1.1.4 NEN-EN-IEC 60439 4 1.2 TOEPASSINGSGEBIED VAN

Nadere informatie

Elektriciteit. Arbouw-advies voor de bouwnijverheid

Elektriciteit. Arbouw-advies voor de bouwnijverheid Elektriciteit Arbouw-advies voor de bouwnijverheid Arbouw is door werkgevers- en werknemersorganisaties opgericht om de arbeidsomstandigheden in de bouwnijverheid te verbeteren en het ziekteverzuim te

Nadere informatie

Inspectierapport laagspanningsinstallaties. Filiaal Straat Plaats. Datum: 12-11-2009 Rapportnummer: XX. Info: www.parkstad-inspecties.

Inspectierapport laagspanningsinstallaties. Filiaal Straat Plaats. Datum: 12-11-2009 Rapportnummer: XX. Info: www.parkstad-inspecties. Inspectierapport laagspanningsinstallaties Filiaal Straat Plaats Datum: 12-11-2009 Rapportnummer: XX Info: www.parkstad-inspecties.nl 1 / 20 , Ransdaal Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

juni 2011 GEVAREN DOOR ELEKTRICITEIT VGWM Veiligheid Welzijn A WAY OF LIVING Standaards voor professionals, wees alert!

juni 2011 GEVAREN DOOR ELEKTRICITEIT VGWM Veiligheid Welzijn A WAY OF LIVING Standaards voor professionals, wees alert! GEVAREN DOOR ELEKTRICITEIT VGWM juni 2011 A WAY OF LIVING Veiligheid Gezondheid Welzijn Milieu VGWM Standaards voor professionals, wees alert! Werk veilig of werk niet Leer de situatie op de installatie

Nadere informatie

Veilig opslaan van glas op glasbokken en -karren, schuif- en rolstellingen

Veilig opslaan van glas op glasbokken en -karren, schuif- en rolstellingen Published on Arbocatalogus voor de vlakglasbranche (http://www.arbocatalogus-vlakglas.nl) Veilig opslaan van glas op glasbokken en -karren, schuif- en rolstellingen Oplossing status: Goedgekeurd door Inspectie

Nadere informatie

Brandweer Vereniging Vlaanderen

Brandweer Vereniging Vlaanderen Brandweer Vereniging Vlaanderen Symposium Zonnepanelen 14 september 2009 1 Inhoud 1. Basiselektriciteit 2. Gevaren van elektriciteit & de bescherming ertegen 3. Opbouw van een PV-installatie 4. Cases voorbeelden

Nadere informatie

Technische Handleiding Versie 07/05. CompTrol Signal 1. Signaalkabel

Technische Handleiding Versie 07/05. CompTrol Signal 1. Signaalkabel Technische Handleiding Versie 07/05 CompTrol Signal 1 Signaalkabel Deze handleiding voor het installeren van de optionele printplaat en bediening van de airconditioner zorgvuldig doorlezen. De voorschriften

Nadere informatie

Inspectierapport laagspanningsinstallaties. Klant Adres Plaats. Datum: Rapportnummer: Info: www.parkstadgroep.nl

Inspectierapport laagspanningsinstallaties. Klant Adres Plaats. Datum: Rapportnummer: Info: www.parkstadgroep.nl Inspectierapport laagspanningsinstallaties Klant Adres Plaats : Rapportnummer: Info: www.parkstadgroep.nl 1 / 18 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen

Nadere informatie

2. MODULES. Module Inbedrijfstelling residentiële installatie

2. MODULES. Module Inbedrijfstelling residentiële installatie OPLEIDINGENSTRUCTUUR RESIDENTIEEL ELEKTROTECHNISCH INSTALLATEUR 1. BESCHRIJVING Referentiekaders: WELZIJN OP HET WERK Beroepsprofielen (SERV, oktober 2004) RESIDENTIEEL ELEKTROTECHNISCH INSTALLATEUR Beroepsprofiel

Nadere informatie

Werkplan (deel hoogspanning)

Werkplan (deel hoogspanning) NETSCHAKEL: Jaar-week Opmerkingen/bijzonderheden: Vergunningnummer: Opsteller: CWV/WV *): Tel. : 06- Akkoord: OIV : Tel. : 06- : Station Verbinding : Veld : Circuit : VNB periode d, d/n, oa, etc Ttijd

Nadere informatie

1 Arbeidsmiddelen volgens het Arbobesluit

1 Arbeidsmiddelen volgens het Arbobesluit 1 Arbeidsmiddelen volgens het Arbobesluit Arbobesluit 7.1 Arbeidsmiddelen buiten gebruik Dit hoofdstuk is niet van toepassing op arbeidsmiddelen die op een zodanige manier zijn gedemonteerd of gesloopt,

Nadere informatie

Elektriciteit. Wat is elektriciteit

Elektriciteit. Wat is elektriciteit Elektriciteit Wat is elektriciteit Elektriciteit kun je niet zien, niet ruiken, niet proeven, maar wel voelen. Dit voelen kan echter gevaarlijk zijn dus pas hier voor op. Maar wat is het dan wel? Hiervoor

Nadere informatie

HTM Elektrotechnisch Veiligheids Handboek. Documentnummer: VS 2006-003 v1.0 Versie: 1.0. Revisielijst

HTM Elektrotechnisch Veiligheids Handboek. Documentnummer: VS 2006-003 v1.0 Versie: 1.0. Revisielijst Revisielijst Rev.Nr. Datum Auteur Beschrijving 0.1 Juni 2006 EVH redactie Conceptversie 0.2 Juli 2006 EVH redactie Opm. H. Teuben en H.Schous verwerkt 1.0 20-09-2006 EVH redactie Eerste uitgave Pag 2 van

Nadere informatie

OC-27143.1 Het onderhouden van mechanische onderdelen 2012

OC-27143.1 Het onderhouden van mechanische onderdelen 2012 Krachtstroom antwoorden Doel Je kunt een stekker of een contrastekker aan een krachtstroomsnoer monteren. Oriëntatie Bij het werken met elektriciteit speelt de veiligheid een zeer grote rol. Een onveilige

Nadere informatie

Checklist wettelijke keuringen van installaties:

Checklist wettelijke keuringen van installaties: Checklist wettelijke keuringen van installaties: 1. Keuring Legionella: conform waterleidingbesluit en NEN 1006. 2. Keuring Keerkleppen waterinstallaties: conform waterleidingbesluit. 3. Keuring SCIOS:

Nadere informatie