ING DUTCH FUND. Halfjaarbericht ING Dutch Fund (subfonds van ING Beleggingsfondsen Paraplu N.V.)

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ING DUTCH FUND. Halfjaarbericht 2012. ING Dutch Fund (subfonds van ING Beleggingsfondsen Paraplu N.V.)"

Transcriptie

1 ING DUTCH FUND Halfjaarbericht 2012 ING Dutch Fund (subfonds van ING Beleggingsfondsen Paraplu N.V.) DIRECTIE en BEHEERDER ING Fund Management B.V. Schenkkade AS Den Haag Internet: ING Fund Management B.V. S.S. Bapat D.A. Buggenhout J.L. van der Giessen A.A.M. van den Heuvel M.C.W. den Hollander BANKIER ING Bank N.V. INVESTMENT MANAGEMENT

2 ING Dutch Fund Inhoudsopgave Halfjaarbericht ING Dutch Fund Profiel... 3 Kerncijfers... 4 Algemene inleiding... 6 Directieverslag Halfjaarcijfers Balans Winst-en-verliesrekening Kasstroomoverzicht Toelichting Toelichting op de balans Toelichting op de winst-en-verliesrekening Overige gegevens Verklarende woordenlijst Halfjaarbericht ING Beleggingsfondsen Paraplu N.V. Profiel Directieverslag Halfjaarcijfers Balans Winst-en-verliesrekening Kasstroomoverzicht Toelichting Toelichting op de balans Toelichting op de winst-en-verliesrekening Overige gegevens Halfjaarbericht ING Nederland Basis Fonds Halfjaarcijfers Balans Winst-en-verliesrekening Kasstroomoverzicht Toelichting Toelichting op de balans Toelichting op de winst-en-verliesrekening ING Dutch Fund 2 Halfjaarbericht 2012

3 ING Dutch Fund Profiel Algemeen ING Dutch Fund beoogt aan aandeelhouders een beleggingsmogelijkheid te bieden in een actief en professioneel beheerde portefeuille van aandelen in Nederlandse ondernemingen. Paraplu ING Dutch Fund is een Subfonds van ING Beleggingsfondsen Paraplu N.V. Doelstelling ING Dutch Fund stelt zich ten doel om door middel van actief beheer, via het ING Nederland Basis Fonds, te komen tot een beter totaal rendement op lange termijn dan de benchmark. Beleggingsbeleid ING Dutch Fund belegt zijn vermogen door hoofdzakelijk te participeren in het ING Nederland Basis Fonds. ING Nederland Basis Fonds belegt zijn vermogen in hoofdzaak in aandelen in rechtspersonen die in Nederland hun zetel hebben, (om andere reden) deel uitmaken van de AEX TR dan wel waarvan de daarbij betrokken ondernemingen in Nederland hun hoofdactiviteit(en) hebben. Het fonds heeft de mogelijkheid om de beleggingen zowel direct als indirect bijvoorbeeld door het aangaan van exposure op de betreffende financiële instrumenten via derivaten of beleggingen in andere beleggingsfondsen aan te houden. ING Nederland Basis Fonds kan gebruik maken van derivaten zoals opties, futures, warrants, swaps en valutatermijntransacties. Deze kunnen worden toegepast voor het afdekken van risico s, efficiënt portefeuillebeheer en verhoging van het rendement. Daarbij kan sprake zijn van hefboomwerking waardoor de gevoeligheid van het fonds voor marktbewegingen wordt vergroot. Bij het gebruik van derivaten wordt ervoor zorg gedragen dat de portefeuille als geheel binnen de beleggingsrestricties blijft. Regio Nederland Benchmark AEX TR Beursnotering Het Subfonds is genoteerd op Euronext Amsterdam bij NYSE Euronext, met handelssymbool INGDF. De ISIN-code van de aandelen is NL ING Dutch Fund 3 Halfjaarbericht 2012

4 ING Dutch Fund Kerncijfers Algemeen In Eigen vermogen Aantal geplaatste aandelen Intrinsieke waarde per aandeel 39,52 40,62 48,11 45,87 35,21 Transactieprijs 39,52 40,56 48,03 45,82 35,25 Uitgekeerd dividend per aandeel 1,45 1,43 1,37 2,78 2,50 In % Rendement van het fonds 0,91-12,82 8,16 40,19-49,51 Rendement van de benchmark 1,19-8,80 9,24 42,14-50,26 Relatief rendement -0,28-4,02-1,08-1,95 0,75 Meerjarenoverzicht in totalen Bedragen in Inkomsten Kosten Waardeveranderingen Totaal beleggingsresultaat Meerjarenoverzicht per aandeel Bedragen in Inkomsten 1,00 1,45 1,35 1,37 2,79 Kosten 0,26 0,55 0,55 0,47 0,68 Waardeveranderingen -0,31-7,00 2,72 12,51-35,59 Totaal beleggingsresultaat 0,43-6,10 3,52 13,41-33,48 ING Dutch Fund 4 Halfjaarbericht 2012

5 ING Dutch Fund Algemeen De onder 2012 vermelde cijfers hebben betrekking op 30 juni respectievelijk op de periode 1 januari tot en met 30 juni. De onder overige jaren vermelde cijfers hebben betrekking op 31 december respectievelijk de periode 1 januari tot en met 31 december van het betreffende jaar, tenzij anders vermeld. De transactieprijs betreft de transactiekoers waartegen op de eerste beursdag van de volgende verslagperiode aan- en verkopen in aandelen van het Subfonds zijn afgewikkeld. Het rendement van het Subfonds is gebaseerd op de intrinsieke waarde per aandeel rekening houdend met (eventuele) dividenduitkeringen. Het relatief rendement betreft het verschil tussen het rendement van het Subfonds en het rendement van de benchmark. Het gemiddeld aantal aandelen, zoals dat wordt gebruikt in de berekening van het meerjarenoverzicht per aandeel, wordt bepaald als het gewogen gemiddelde van de uitstaande aandelen op dagbasis, gebaseerd op het aantal dagen dat de intrinsieke waardebepaling plaatsvindt gedurende de rapportageperiode. Voor de kerncijfers over 2011 en eerder is het gemiddeld aantal aandelen gehanteerd, berekend als het gewogen gemiddelde van de uitstaande aandelen op kwartaalbasis. ING Dutch Fund 5 Halfjaarbericht 2012

6 ING Dutch Fund Algemene inleiding Bericht over de eerste zes maanden van 2012 Over de eerste zes maanden van 2012 presteerden wereldwijde aandelen (+8,3% in euro), staatsleningen en de risicovollere vastrentende categorieën gunstig. Dankzij lagere rentes in onder meer Duitsland en bovengemiddelde dividendrendementen, waren wereldwijde vastgoedaandelen koploper (+18,3%). Tot omstreeks eind maart presteerden cyclische aandelen en de risicovollere vastrentende categorieën het best. Vervolgens bleven deze categorieën grosso modo achter bij beleggingen met defensieve karakteristieken. Markten rekenen Duitse en Amerikaanse staatsleningen tot deze groep, maar bijvoorbeeld ook een aandelensector als gezondheidszorg en een aandelenregio als de VS. In onze geïntegreerde wereldeconomie, gekenmerkt door hoge overheidsschulden in de volwassen economieën, is het vertrouwen van beleggers, bedrijven en consumenten sterk afhankelijk van maatregelen van regeringsleiders en monetaire autoriteiten. Gedreven door dergelijke maatregelen zette de, in oktober 2011 gestarte, rally in risicovolle beleggingen aanvankelijk door. Immers, financiële markten werden tot omstreeks eind maart vooral gedreven door de herfinancieringoperaties van de Europese Centrale Bank (ECB) in december 2011 en februari Banken maakten hiervan voor in totaal ruim euro 1000 miljard gebruik. De aanpak van de ECB voorkwam een liquiditeitscrisis in de Europese bankensector Zeker zo belangrijk voor de markten was dat banken de opgenomen liquiditeiten onder meer gebruikten om staatsleningen te kopen van hun land van vestiging. Deze aankopen kalmeerden de staatsleningenmarkten in de eurozone. De economische indicatoren, die positief verrasten, spoorden beleggers eveneens aan tot het nemen van meer risico. In de VS leek er, mede op basis van een gunstige banengroei en een sterke stijging van de consumptieve bestedingen, een duurzaam herstel op gang te zijn gekomen. Ook de economische indicatoren van Japan waren beter dan verwacht, mede dankzij tijdelijke stimulansen na de zware aardbeving in maart Vanaf eind maart daalde het aantal positieve verrassingen in de economische indicatoren. In de VS nam de banengroei af, terwijl in Europa een toenemend aantal economische indicatoren tegenviel. Ook namen de positieve effecten van de herfinancieringoperaties van de ECB af. Last but not least werd Griekenland opnieuw een dominant marktthema. Na de Griekse Parlementsverkiezingen van mei kon er geen regering worden gevormd. De vorming van een (pro- Europese) coalitie lukte pas na nieuwe verkiezingen, medio juni. In de tussenliggende weken werd gespeculeerd over een spoedig vertrek van Griekenland uit de eurozone. Had zo n vertrek plaatsgevonden, dan was dit hoogstwaarschijnlijk niet zonder negatieve gevolgen gebleven voor andere markten en voor banken. Angst leidde eind mei / begin juni tot hoge risicoaversie. De risicoaversie en de hieraan inherente vlucht van beleggers naar veilige staatsleningen werden nog versterkt door nieuws over de kwetsbare bankensector in Spanje. In dit verband daalden de rentes op tienjarige Duitse staatsleningen begin juni zelfs even tot onder 1,2%. De angst om risico s te nemen bleef niet beperkt tot Europa, maar was een wereldwijd fenomeen. Dit illustreert de kwetsbaarheid van een geïntegreerde wereldeconomie voor schokken in een deel van de wereld en voor de risicoperceptie van beleggers wereldwijd. Hoe sterk de diverse regio s van elkaar afhankelijk zijn, bleek onder meer uit de negatieve invloed van de onzekerheden in de eurozone op de economische groei van China. Om de groeidoelstelling van 7 à 8% per jaar te halen besloten de Chinese autoriteiten de economie sterker te gaan stimuleren. Nochtans had de afzwakkende groei in China zijn weerslag op Brazilië en andere grondstofleveranciers. ING Dutch Fund 6 Halfjaarbericht 2012

7 ING Dutch Fund De besluiten van de regeringsleiders van de eurozone op 28 en 29 juni zijn onder meer erop gericht dat landen als Spanje en Italië hun tekorten tegen lagere rentes kunnen financieren. Tevens werd besloten tot een plan dat de route moet aangeven naar een fiscale, economische en politieke unie. De besluiten leidden op 29 juni tot een rally van aandelen, vooral in de eurozone. Wat aandelen betreft, presteerde de regio Noord-Amerika (+10,6%) en ontwikkeld Azië (+8,3%) het best. Opkomende markten (+6,3%), Japan (+5,5%) en Europa (+4,8%) bleven achter. Aandelenbeleggers in de eurozone met een wereldwijde portefeuille hadden profijt van een daling van de euro versus de dollar (-2,5%) en de yen (- 1,5%). Qua aandelensectoren presteerden cyclische consumentengoederen (+13,1%), gezondheidszorg (+11,3%) en informatietechnologie (+10,5%) het best. Energie (-2,1%) en basismaterialen, (+0,6%) waren hekkensluiters. Rentes op staatsleningen van de landen in perifeer Europa waren erg volatiel, waarbij de Spaanse rente steeg tot 6,3% op 29 juni (31/12/11: 5,1%). De rentes op, als veilig beschouwde, Duitse en Amerikaanse staatsleningen bedroegen op 29 juni 1,6%. Die rentes hadden eind 2011 nog op 1,9% (VS) en 1,8% (Duitsland) gestaan. Risicovollere obligaties, zoals investment grade en high yield bedrijfsleningen en obligaties van opkomende markten, profiteerden in de eerste maanden van het jaar sterk van de rally. Ondanks koersdalingen later in het halfjaar lieten de risicovollere obligatiecategorieën over het eerste halfjaar waardestijgingen zien. Vooruitzichten economieën Geregelde turbulentie rondom de staatsleningenmarkten in de eurozone drukten de afgelopen maanden de wereldwijde groei. Ook over China bestaan onzekerheden, met name over de gang van zaken op de vastgoedmarkt. Echter, het cijfer over het verloop van het gedrag van de inkoopmanagers in de industrie en de dienstensectoren in juli indiceert dat de wereldwijde activiteit niet langer krimpt maar stabiliseert op een laag niveau. Het cijfer geeft een gematigde expansie in de dienstensectoren aan. In de industrie is er nog sprake van krimp. Vooral de VS en de opkomende wereld dragen bij aan de lichte verbetering van het economische momentum. Mede op basis van een afname van de wereldwijde inflatie verwachten wij vanaf het einde van het derde kwartaal en in het vierde kwartaal enig verder herstel van de wereldwijde economie. Het herstel zal niet alleen zwakker dan gebruikelijk zijn maar ook met meer onzekerheden omgeven. Daarbij wijzen wij erop dat de olieprijzen sinds begin juni alweer duidelijk zijn gestegen en dat ook de voedselprijzen een risico vormen voor een structureel economisch herstel. Als gevolg van de grote droogte in delen van de wereld zijn de voedselprijzen de afgelopen weken fors gestegen. Die stijging bedreigt de neerwaartse druk op de inflatie. Het herstel moet van stimulansen van de beleidsmakers komen. Positief is dat regeringsleiders in de eurozone eind juni een aantal maatregelen namen die door de markten als belangrijke stappen vooruit worden gekarakteriseerd. Belangrijk is ook dat de President van de Europese Centrale bank (ECB), Mario Draghi, eind juli en begin augustus een aantal duidelijke uitspraken deed. Die gaven de markten meer vertrouwen dat de ECB maatregelen zal nemen om overheden in de periferie van de eurozone van voldoende liquiditeit te voorzien. De ECB maakte duidelijk dat haar steun afhankelijk zal zijn van een aantal strikte voorwaarden. Daarmee zijn de problemen in de eurozone uiteraard niet voorbij. Wij verwachten dat de ECB vanaf september een concrete uitwerking van haar maatregelen zal publiceren. Veel zal blijven afhangen van acties van de betreffende landen en van de regeringsleiders. De richting van het politieke proces, verdergaande economische en politieke integratie van de landen in de eurozone, is duidelijk. Echter, de weg blijft bezaaid met voetangels en klemmen, dus aanhoudend grote politieke onzekerheden. Niet alleen de ECB, ook de centrale banken van de VS en China hebben de afgelopen weken voedsel gegeven aan voorzichtig optimisme. Wij verwachten dat de Federal Reserve later in het jaar nieuwe buitengewone maatregelen zal nemen om de economie een impuls te geven en de werkloosheid verder omlaag te brengen. China zal naar verwachting doorgaan met geleidelijke stimuleringen. ING Dutch Fund 7 Halfjaarbericht 2012

8 ING Dutch Fund Mede door acties van de beleidsmakers, verwachten wij vanaf het einde van het derde kwartaal een bescheiden herstel van de wereldeconomie. De politieke onzekerheden, zeker rondom de eurozone, blijven hoog en kunnen het zwakke herstel in moeilijkheden brengen. Ook verder oplopende spanningen in het Midden-Oosten kunnen een herstel frustreren; zeker als de olieprijs hierdoor verder zou oplopen. Vooruitzichten obligatiemarkten Wij zien geen redenen om in tienjaarsleningen, uitgegeven door landen als de VS en Duitsland, significante rentestijgingen te verwachten. Dat heeft onder meer te maken met de sterke behoefte aan veiligheid bij beleggers, de verwachte richting van het monetaire beleid, de aanhoudend zwakke economie en de sterke instroom in, als veilig beschouwd, papier. Wij zijn gematigd positief voor risicovollere obligaties. Een belangrijke reden hiervoor zijn de beleidsmaatregelen die wij de komende maanden verwachten. Op langere termijn is de search for yield een grote steun voor categorieën als (high yield) bedrijfsleningen en obligaties van opkomende markten. Vooruitzichten valuta s De hoge politieke onzekerheden en de kwetsbare economie van de eurozone dragen bij aan een negatief sentiment rond de euro/dollarkoers. Vooral gezien de, naar verwachting, verdere versoepeling van het monetaire beleid van de ECB houden wij rekening met aanhoudende neerwaartse druk op de euro. Vooruitzichten wereldwijde vastgoedaandelen In een omgeving van aanhoudend lage rentes zijn wereldwijde vastgoedaandelen op fundamentele gronden goed gepositioneerd voor koersstijgingen. In de volwassen economieën, met name in Europa, is het dividendrendement van vastgoedaandelen aantrekkelijk, zowel ten opzichte van het rendement op staats- en bedrijfsobligaties als ten opzichte van het dividendrendement op aandelen. Kortom, in ons basisscenario zijn wij positief voor wereldwijde vastgoedaandelen. Een harde landing van de Chinese vastgoedmarkt, toename van de onrust op de staatsleningenmarkten in de eurozone en een tegenvallende economische ontwikkeling in de eurozone zien wij als de belangrijkste neerwaartse risico s. Voor de eurozone taxeren wij momenteel een lichte recessie in 2012 (groei: -0,5%) en een licht economisch herstel in 2013 (+0,8%) Vooruitzichten wereldwijde aandelenmarkten Vanaf begin juni zijn wereldwijde aandelenmarkten behoorlijk gestegen. Markten zijn voorzichtig optimistisch geworden. Beleggers trokken zich vooral op aan uitspraken en acties van de centrale banken en andere beleidsmakers, waaruit blijkt dat beleidsmakers meer willen doen om de economie te stimuleren. Daarbij komt dat de wereldeconomie tekenen van stabilisatie toont, terwijl de waarderingen van aandelen zich op aantrekkelijke niveaus bevinden. De ECB verlaagde begin juli het officiële rentetarief tot 0,75%. De centrale bank maakte in juli en begin augustus duidelijk alles te zullen doen om de euro te redden. Duidelijk werd wel dat landen als Spanje en Italië aan een aantal strikte voorwaarden zullen moeten voldoen om voor steun van de ECB in aanmerking te komen. In september zal de ECB naar verwachting concretere uitspraken doen over de voorwaarden, waaronder zij landen van liquiditeit wil voorzien. Overigens heeft niet alleen een aantal Europese landen problemen met de overheidsbegroting. Dat geldt ook voor de VS. Forse bezuinigingen worden in dit verkiezingsjaar niet verwacht. Feit is wel dat een aantal fiscale stimuleringsmaatregelen vóór begin 2013 verlengd moet worden om de Amerikaanse economie niet opnieuw in een recessie te laten duiken. Ook hier wordt daarom monetaire verruiming van de Federal Reserve verwacht. China heeft recent zijn stimuleringsbeleid opgeschroefd. Banken hoeven minder kapitaalreserves aan te houden en bovendien werd de rente verlaagd. In tegenstelling tot een jaar geleden hebben veel opkomende markten ruimte voor stimulering. Wij verwachten meer maatregelen, ook in China. ING Dutch Fund 8 Halfjaarbericht 2012

9 ING Dutch Fund Al met al verwachten wij de komende maanden van diverse fronten (meer) maatregelen om de economie te stimuleren. Afname van de groeirisico s in China in combinatie met betekenisvolle maatregelen van beleidsmakers in de eurozone kunnen de risicobereidheid van beleggers verder stimuleren. Tot nu toe dit jaar zijn de kapitaalstromen in de richting van de vastrentende markten gegaan. Momenteel liggen de aandelenposities van wereldwijde beleggers duidelijk onder het gemiddelde. Tegen deze achtergrond zou een stijging van de risicobereidheid een duidelijke stimulans vormen voor de aandelenmarkten. Wij handhaven onze voorkeur voor aandelen met een bovengemiddeld en duurzaam dividendrendement en de potentie voor dividendgroei. In een omgeving met bescheiden winstgroei verwachten wij dat dividenden minimaal in lijn met de winstgroei zullen stijgen. Wij wijzen erop dat bedrijven forse bedragen aan kasmiddelen op hun balans hebben staan. ING Dutch Fund 9 Halfjaarbericht 2012

10 ING Dutch Fund Directieverslag MARKTONTWIKKELINGEN De opgaande lijn die eind 2011 werd ingezet, kreeg in 2012 aanvankelijk een vervolg. In maart sloeg de stemming echter om vanwege zwakkere economische cijfers uit China en Duitsland en doordat de crisis in Europa weer oplaaide na de verkiezingen in Griekenland. Op sectorniveau zette Technologie de beste halfjaarprestatie neer. Ook in Nederland presteerden technologiebedrijven goed. Zo won chipmachinefabrikant ASML 25% op basis van goede resultaten en dito vooruitzichten. Kleinere bedrijven in de sector, zoals ASM International en BE Semiconductor, lieten eveneens een outperformance zien. De grootste stijgers waren echter TNT Express en PostNL. Branchegenoot UPS deed een bod op TNT Express, waardoor de aandelenkoers sterk steeg. PostNL houdt 30% van de aandelen TNT Express en steeg hierdoor hard mee. De sectoren Energie en Basismaterialen lieten in de eerste helft van het jaar een zwakke performance zien. Door de lagere economische groeiverwachting daalden de olieprijs en andere grondstoffenprijzen en daarmee de koersen van hieraan gerelateerde ondernemingen. Ondanks de sombere economische verwachtingen steeg de AEX-TR in het eerste halfjaar met 1,19% (inclusief dividend). GEVOERD BELEGGINGSBELEID In de eerste helft van 2012 waren de belangrijkste portefeuillewijzigingen de opname van een nieuw belang in kabelaar Ziggo, die in maart naar de beurs kwam, en de volledige verkoop van onze posities in Wavin en TNT Express, die beide een overnamebod ontvingen. Daarnaast hebben we wat kleinere veranderingen in de portefeuille doorgevoerd. In de eerste drie maanden profiteerde het fonds van een herstel op de beurzen. We hebben daarop wat winst genomen op fondsen die goed presteerden en wat meer belegd in enkele achterblijvers. Zo hebben we aandelen ING verkocht en het belang in Aegon uitgebreid en aandelen PostNL verkocht ten gunste van SBM Offshore. Verder hebben we wat winst genomen op ASM International nadat oprichter en grootaandeelhouder Del Prado instemde met een opsplitsing van het bedrijf. We hebben daarnaast BE Semiconductor nieuw in de portefeuille opgenomen. Eind april kondigde Dockwise, zeetransporteur van bijzondere vrachten, een bod op de kleinere sectorgenoot Fairstar aan. Hiervoor heeft het bedrijf nieuwe aandelen uitgegeven via een rechtenemissie. Via deze emissie hebben we onze positie in Dockwise vergroot. De goede prestaties van ASM International en PostNL droegen bij aan de fondsperformance. De zwakke performance van SBM Offshore, dat zijn probleemproject in Noorwegen nog niet wist op te lossen, was nadelig voor het fondsrendement. Al met al kwam het brutorendement (voor kosten) van het fonds over het eerste halfjaar uit op +1,52%, versus +1,19% voor de benchmark (de AEX-TR). VOORUITZICHTEN Ondanks de moeilijke economische omstandigheden zijn we niet al te somber voor aandelenmarkten. Indien er een acceptabele oplossing komt voor de Europese crisis, kunnen de waarderingen oplopen. Los van deze politieke risico s moeten bedrijven rekening houden met een lage winstgroei. In een situatie van lage waarderingen kunnen de economische vooruitzichten langzaam iets verbeteren. Maar tot er een geloofwaardige oplossing voor de eurocrisis komt, zullen alleen bedrijven die hun winsten kunnen verbeteren in een omgeving van lage economische groei een outperformance kunnen behalen. WIJZIGING BEREKENING MANAGEMENTVERGOEDING De berekeningswijze van de managementvergoeding is per 1 januari 2012 aangepast. De managementvergoeding wordt voortaan niet meer op maandbasis, maar op dagbasis berekend. Het jaarpercentage van de managementvergoeding wordt herleid op dagbasis en berekend over het dagelijks vastgestelde eigen vermogen. De aanpassing beoogt een meer nauwkeurige berekening gedurende een maand en leidt niet tot substantiële verhoging of verlaging van vergoeding. GEBRUIK DERIVATEN IN VERSLAGPERIODE In de portefeuille van de ING Basis Fondsen, waarin door het Subfonds wordt belegd, is gebruik gemaakt van derivaten. Gedurende het boekjaar is een positie aangehouden in futures op de AEX TR- ter dekking van de nog te ontvangen dividenden. Den Haag, 20 augustus 2012 ING Fund Management B.V. ING Dutch Fund 10 Halfjaarbericht 2012

11 ING Dutch Fund Halfjaarcijfers (Over de periode 1 januari 2012 tot en met 30 juni 2012) ING Dutch Fund 11 Halfjaarbericht 2012

12 ING Dutch Fund Balans Vóór resultaatbestemming Bedragen in Referentie Beleggingen Participaties in ING Basis Fondsen Vorderingen 2 Uit hoofde van beleggingstransacties Vorderingen op aandeelhouders Overige vorderingen Overige activa 3 Liquide middelen Kortlopende schulden 4 Schulden aan kredietinstellingen Schulden aan aandeelhouders Overige schulden Uitkomst van vorderingen en overige activa minus kortlopende schulden Uitkomst van activa minus passiva Eigen vermogen 5 Geplaatst kapitaal Agioreserve Overige reserves Onverdeeld resultaat ING Dutch Fund 12 Halfjaarbericht 2012

13 ING Dutch Fund Winst-en-verliesrekening Over de periode 1 januari tot en met 30 juni Bedragen in Referentie BEDRIJFSOPBRENGSTEN Opbrengsten uit beleggingen Toegerekend direct beleggingsresultaat van ING Basis Fondsen Waardeveranderingen beleggingen Toegerekend indirect beleggingsresultaat van ING Basis Fondsen Overige resultaten 10 Overige bedrijfsopbrengsten Som der bedrijfsopbrengsten BEDRIJFSLASTEN 11 Directe kosten Toegerekende kosten ING Basis Fondsen Interest Som der bedrijfslasten Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening ING Dutch Fund 13 Halfjaarbericht 2012

14 ING Dutch Fund Kasstroomoverzicht Over de periode 1 januari tot en met 30 juni Bedragen in KASSTROOM UIT BELEGGINGSACTIVITEITEN Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening Af: Toegerekende directe resultaten ING Basis Fondsen Af: Waardeverandering beleggingen Bij: Toegerekende kosten ING Basis Fondsen Aankoop van beleggingen Verkoop van beleggingen Mutatie vorderingen Mutatie kortlopende schulden Totale kasstroom uit beleggingsactiviteiten KASSTROOM UIT FINANCIERINGSACTIVITEITEN Plaatsing van aandelen Inkoop van aandelen Inbreng uit hoofde van samenvoeging Uitgekeerd dividend Mutatie vorderingen Mutatie kortlopende schulden Totale kasstroom uit financieringsactiviteiten NETTO KASSTROOM Stand liquide middelen begin verslagperiode Stand liquide middelen ultimo verslagperiode - - ING Dutch Fund 14 Halfjaarbericht 2012

15 ING Dutch Fund Toelichting ALGEMEEN ING Dutch Fund is een Subfonds dat deel uitmaakt van ING Beleggingsfondsen Paraplu N.V. Het halfjaarbericht van ING Dutch Fund bevat naast het verslag van het Subfonds zelf ook als bijlage het halfjaarbericht van ING Beleggingsfondsen Paraplu N.V., alsmede als bijlage het halfjaarbericht van één of meer ING Basis Fondsen waarin het Subfonds direct of indirect participeert. Op deze wijze is het mogelijk inzicht te verkrijgen in de feitelijke beleggingen waarin wordt geparticipeerd en de daarmede samenhangende risico s. De halfjaarcijfers zijn opgesteld in overeenstemming met de door de wetgever opgestelde modellen ten behoeve van de jaarrekening voor beleggingsinstellingen en is in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 BW en de Wet op het financieel toezicht. Op onderdelen zijn in de jaarrekening bewoordingen gehanteerd die afwijken van die modellen, omdat deze beter de inhoud van de post weergeven. Het Subfonds heeft geen medewerkers in dienst. De directie wordt gevoerd door ING Fund Management B.V. Alle aandelen in ING Fund Management B.V. worden gehouden door ING Investment Management (Europe) B.V. ING Fund Management B.V. en ING Investment Management (Europe) B.V. maken deel uit van ING Groep N.V. ING Fund Management B.V., gevestigd te Den Haag, is tevens de beheerder van het Subfonds en beschikt in die hoedanigheid over een vergunning van de Stichting Autoriteit Financiële Markten (AFM) uit hoofde van de Wet op het financieel toezicht (Wft). Voor de beheeractiviteiten wordt een managementvergoeding in rekening gebracht. De halfjaarcijfers zijn niet door een onafhankelijke accountant gecontroleerd. NOTERING De aandelen van het Subfonds zijn toegelaten tot de notering op Euronext Amsterdam by NYSE Euronext. PARAPLUSTRUCTUUR ING Beleggingsfondsen Paraplu N.V. is een beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal zoals omschreven in artikel 76a van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek met een open end structuur. Het fonds zal bijzondere omstandigheden uitgezonderd, in beginsel elke beursdag aandelen kunnen uitgeven of inkopen. Het fonds heeft een zogenaamde paraplustructuur, hetgeen inhoudt dat het fonds is onderverdeeld in Subfondsen. De beheerder van het fonds kan besluiten om een Subfonds onder meerdere commerciële namen aan te bieden. Het fonds is een beleggingsmaatschappij in de zin van de Wet op het financieel toezicht (Wft). ING Fund Management B.V. is de Beheerder van ING Beleggingsfondsen, als bedoeld in artikel 1:1 Wft en beschikt in die hoedanigheid over een vergunning van de Stichting Autoriteit Financiële Markten (AFM). OPEN-END STRUCTUUR ING Dutch Fund is een (semi) open-end beleggingsmaatschappij, hetgeen betekent dat de directie van het Subfonds, behoudens uitzonderlijke situaties, op verzoek aandelen zal uitgeven of verkrijgen tegen de transactieprijs van een aandeel, zoals die voor een betreffende beursdag is vastgesteld. De directie van het Subfonds kan de inkoop van aandelen weigeren indien door de inkoop van aandelen niet langer wordt voldaan aan de vereisten om te worden aangemerkt als fiscale beleggingsinstelling als bedoeld in artikel 28 van de Wet op de vennootschapsbelasting Inkoop van aandelen vindt niet plaats gedurende de periode dat, op grond van het daartoe in het prospectus bepaalde, de intrinsieke waarde van het Subfonds niet wordt vastgesteld of in het geval dat redelijkerwijs kan worden verwacht dat inkoop van aandelen tot gevolg kan hebben dat het belang van de meerderheid van de bestaande aandeelhouders aanzienlijk wordt geschaad. ING Dutch Fund 15 Halfjaarbericht 2012

16 ING Dutch Fund FISCALE STATUS Het Subfonds maakt onderdeel uit van ING Beleggingsfondsen Paraplu N.V. dat de status heeft van fiscale beleggingsinstelling zoals bedoeld in artikel 28 Wet op de vennootschapsbelasting Dit betekent dat het nultarief van de vennootschapsbelasting van toepassing zal zijn, indien ING Beleggingsfondsen Paraplu N.V. onder meer voldoet aan de jaarlijkse uitdelingsverplichting. De uitdelingsverplichting houdt in dat de, per Subfonds bepaalde, voor uitdeling beschikbare winst binnen acht maanden na het einde van het boekjaar aan de aandeelhouders wordt uitgekeerd in de vorm van dividend en wordt voldaan aan de overige relevante voorschriften. Een positief saldo van koersresultaten op beleggingen, na aftrek van een evenredig aandeel in de kosten die met het beheer van de beleggingen verband houden, wordt toegevoegd aan de zogeheten herbeleggingsreserve en valt niet onder de uitdelingsverplichting. Tevens mag het Subfonds winst toevoegen aan de zogeheten afrondingsreserve, die maximaal 1% van het gestorte kapitaal van de per het einde van het boekjaar in omloop zijnde aandelen kan bedragen. De aldus in enig jaar aan de afrondingsreserve toegevoegde winst valt eveneens niet onder de uitdelingsverplichting. Het vermogen van het Subfonds is belegd in de fiscaal transparante ING Basis Fondsen. Voor zover deze ING Basis Fondsen geen dividend uitkeren, leidt dit ertoe dat het totaal van de resultaten uit gewone bedrijfsuitoefening van de ING Basis Fondsen is begrepen in de waardeveranderingen van de participaties. Bij de bepaling van de voor uitdeling beschikbare winst wordt uitgegaan van het aan het Subfonds toe te rekenen directe beleggingsresultaat en de toe te rekenen kosten van de ING Basis Fondsen. BELEGGING IN ING BASIS FONDSEN Het Subfonds belegt haar vermogen hoofdzakelijk door te participeren in één of meerdere ING Basis Fondsen. De ING Basis Fondsen hebben de status van fondsen voor gemene rekening en hebben derhalve geen rechtspersoonlijkheid. In de ING Basis Fondsen vinden de feitelijke beleggingen, in de zin van aan- en verkopen van financiële instrumenten, plaats. ING Basis Fondsen staan niet onder extern toezicht, zoals voortvloeiend uit de Wet op het financieel toezicht. WAARDERINGSGRONDSLAGEN Alle bedragen luiden in euro, tenzij anders vermeld. Alle financiële instrumenten, zoals die in dit verslag onder beleggingen dan wel onder kortlopende schulden zijn gerubriceerd, worden opgenomen in de Balans gedurende de periode dat het economisch risico aan het subfonds is toe te rekenen en voor zover aan het instrument een reële waarde is toe te kennen. Alle financiële instrumenten zijn geclassificeerd als deel uitmakend van een handelsportefeuille en zijn gewaardeerd tegen reële waarde met wijzigingen in de reële waarde verantwoord in de winst-en-verliesrekening. Participaties in ING Basis Fondsen worden gewaardeerd op de ultimo verslagperiode berekende intrinsieke waarde. Deze waarde wordt bepaald op basis van de grondslagen zoals vermeld in de financiële verantwoordingen van de ING Basis Fondsen. De participaties in ING Basis Fondsen zijn niet genoteerd aan enige beurs of andere daarmede vergelijkbare marktplaats en zijn dientengevolge als incourant aan te merken. De vaststelling van de waarde van de participaties vindt plaats door de beheerder en wordt verricht op basis van grondslagen van waardering en resultaatbepaling zoals die in de financiële verantwoording van de ING Basis Fondsen zijn opgenomen. De beheerder van de ING Basis Fondsen verzoekt een onafhankelijke deskundige jaarlijks de financiële verantwoording te controleren en daarover een controleverklaring te verstrekken. Het jaarverslag 2011 van de ING Basis Fondsen waarin het Subfonds participeert, bevat een dergelijke controleverklaring. Vorderingen, bestaande uit vorderingen uit hoofde van beleggingstransacties, vorderingen op aandeelhouders en overige vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Liquide middelen opgenomen onder overige activa worden gewaardeerd tegen nominale waarde. ING Dutch Fund 16 Halfjaarbericht 2012

17 ING Dutch Fund Kortlopende schulden, bestaande uit schulden uit hoofde van beleggingstransacties, schulden aan kredietinstellingen, schulden aan aandeelhouders en overige schulden worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Activa en passiva in vreemde valuta worden omgerekend tegen de per balansdatum geldende wisselkoersen. Alle transacties in vreemde valuta worden verantwoord tegen de op transactiedatum laatst bekende middenkoers. GRONDSLAGEN VAN RESULTAATBEPALING Bedrijfsopbrengsten en bedrijfslasten worden toegerekend aan de periode waarop deze betrekking hebben. Waardeverandering van participaties in ING Basis Fondsen bestaat uit drie componenten, die separaat worden verantwoord. De waardeverandering uit hoofde van directe beleggingsresultaten, die wordt gevormd door de Som der bedrijfsopbrengsten exclusief Waardeverandering van beleggingen minus de onder Bedrijfslasten opgenomen interestlasten, worden, voor zover niet uitgekeerd, verantwoord in de Winst-en-verliesrekening onder Toegerekend direct beleggingsresultaat van ING Basis Fondsen. De waardeverandering uit hoofde van toegerekende kosten, die wordt gevormd door de Som der bedrijfslasten minus de interestlasten, wordt verantwoord in de Winst-en-verliesrekening onder Toegerekende kosten ING Basis Fondsen. De waardeverandering uit hoofde van toegerekend indirect beleggingsresultaat, die wordt gevormd door zowel de gerealiseerde als de niet-gerealiseerde koers- en valutakoersresultaten op de feitelijke beleggingen, wordt verantwoord in de Winst-en-verliesrekening onder Toegerekend indirect beleggingsresultaat van ING Basis Fondsen. De toerekening aan elk van de componenten vindt gedurende de verslagperiode plaats op basis van het dagelijks van toepassing zijnde deelnemingspercentage in de ING Basis Fondsen. Aan- en verkoopkosten van beleggingen worden opgenomen in de kostprijs respectievelijk in mindering gebracht op de verkoopopbrengst van de betreffende beleggingen. Zowel de gerealiseerde als de niet-gerealiseerde koers- en valutakoersresultaten van beleggingen worden als waardeverandering in de Winst-en-verliesrekening verantwoord. Valutakoersresultaten op de overige balansposten worden in de Winst-en-verliesrekening verantwoord onder Valutakoersverschillen op liquiditeiten. KASSTROOMOVERZICHT Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. De liquide middelen in het overzicht bestaan uit direct opeisbare banktegoeden. ING Dutch Fund 17 Halfjaarbericht 2012

18 ING Dutch Fund Toelichting op de balans De opgenomen verloopoverzichten hebben betrekking op de periode 1 januari tot en met 30 juni BELEGGINGEN Bedragen in Participaties in ING Basis Fondsen Stand begin verslagperiode Aankopen Verkopen Waardeverandering u.h.v. toegerekend direct beleggingsresultaat Waardeverandering u.h.v. toegerekend indirect beleggingsresultaat Waardeverandering u.h.v. toegerekende kosten Stand ultimo verslagperiode Overzicht van de participaties in ING Basis Fondsen Per 30 juni 2012 Aantal Intrinsieke Deelnemings- Waarde Naam fonds participaties waarde in percentage in ING Nederland Basis Fonds ,57 31,6% Stand ultimo verslagperiode Per 31 december 2011 Aantal Intrinsieke Deelnemings- Waarde Naam fonds participaties waarde in percentage in ING Nederland Basis Fonds ,35 31,3% Stand ultimo verslagperiode VORDERINGEN Alle vorderingen hebben een resterende looptijd korter dan een jaar tenzij anders vermeld. Uit hoofde van beleggingstransacties Deze vorderingen ontstaan ten gevolge van het feit dat tussen de verkoopdatum en de datum van ontvangst van de betaling van beleggingstransacties enkele dagen liggen. Vorderingen op aandeelhouders Betreft nog te ontvangen betalingen van aandeelhouders inzake reeds uitgegeven eigen aandelen en voor zover van toepassing inzake de per rapportagedatum bestaande verplichting tot uitgifte van eigen aandelen op de eerste beursdag na rapportagedatum. ING Dutch Fund 18 Halfjaarbericht 2012

19 ING Dutch Fund Overige vorderingen Onder overige vorderingen kunnen onder meer zijn begrepen vorderingen inzake nog via afdrachtvermindering met de Nederlandse belastingdienst te verrekenen ingehouden bronbelasting, verdiende, nog niet ontvangen interest op liquide middelen en overige transitorische posten, eventueel onder aftrek van een noodzakelijk geachte voorziening voor oninbaarheid. Voor zover op de eerste beursdag van het volgende boekjaar per saldo eigen aandelen worden ingekocht is onder deze rubriek begrepen de vordering uit hoofde van door aandeelhouders te leveren aandelen. 3. OVERIGE ACTIVA Liquide middelen Betreft direct opeisbare banktegoeden. Op de banktegoeden wordt op basis van het tarief voor de marktrente interest verkregen. 4. KORTLOPENDE SCHULDEN Schulden aan kredietinstellingen Betreft een negatief saldo op de bankrekeningen. Over deze schulden is interest op basis van marktrente verschuldigd. Schulden aan aandeelhouders Betreft schulden inzake reeds ingekochte eigen aandelen en voor zover van toepassing inzake de per rapportagedatum bestaande verplichting tot inkoop van eigen aandelen op de eerste beursdag na rapportagedatum. Overige schulden Onder overige schulden kunnen onder meer zijn begrepen nog te betalen interest op schulden aan kredietinstellingen, nog te betalen kosten, de waarde van op de eerste beursdag van het volgende boekjaar uit te geven eigen aandelen en overige transitorische posten. Voor zover op de eerste beursdag van het volgende boekjaar per saldo eigen aandelen worden uitgegeven is onder deze rubriek begrepen de verplichting uit hoofde van aan aandeelhouders te leveren aandelen. 5. EIGEN VERMOGEN Over de periode 1 januari tot en met 30 juni. Bedragen in Geplaatst kapitaal Stand begin verslagperiode Plaatsing van aandelen Inkoop van aandelen Inbreng uit hoofde van samenvoeging Aanpassing nominale waarde Stand ultimo verslagperiode De nominale waarde per aandeel ultimo verslagperiode bedraagt 1,10. ING Dutch Fund 19 Halfjaarbericht 2012

20 ING Dutch Fund Bedragen in Agioreserve Stand begin verslagperiode Plaatsing van aandelen Inkoop van aandelen Inbreng uit hoofde van samenvoeging Aanpassing nominale waarde Stand ultimo verslagperiode De agioreserve is niet vrij uitkeerbaar aan aandeelhouders voor dat gedeelte van de reserve dat dient te worden beschouwd als wettelijke reserve. Dit gedeelte is gelijk aan de som van de Overige reserves en het Onverdeelde resultaat, mits deze som negatief is. Bedragen in Overige reserves Stand begin verslagperiode Uitgekeerd dividend Uit resultaatverdeling voorgaande verslagperiode Stand ultimo verslagperiode Bedragen in Onverdeeld resultaat Stand begin verslagperiode Uitgekeerd dividend Toevoeging aan / onttrekking uit Overige reserves Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening Stand ultimo verslagperiode Totaal eigen vermogen VERMOGENSGEGEVENS Bedragen in Eigen vermogen Aantal geplaatste aandelen Intrinsieke waarde per aandeel 39,52 40,62 48,11 ING Dutch Fund 20 Halfjaarbericht 2012

NEDERLANDSE AANDELENFONDS. Jaarverslag 2013

NEDERLANDSE AANDELENFONDS. Jaarverslag 2013 NEDERLANDSE AANDELENFONDS Jaarverslag 2013 Nederlandse Aandelenfonds 1 Jaarverslag 2013 Inhoudsopgave Nederlandse Aandelenfonds Nederlandse Aandelenfonds... 3 Algemene informatie... 4 Kerncijfers... 7

Nadere informatie

GESPREIDE BELEGGINGSFONDS. Jaarverslag 2013

GESPREIDE BELEGGINGSFONDS. Jaarverslag 2013 GESPREIDE BELEGGINGSFONDS Jaarverslag 2013 Gespreide Beleggingsfonds 1 Jaarverslag 2013 Gespreide Beleggingsfonds Inhoudsopgave Gespreide Beleggingsfonds Gespreide Beleggingsfonds... 6 Algemene informatie...

Nadere informatie

HALFJAARBERICHT 2012

HALFJAARBERICHT 2012 HALFJAARBERICHT 2012 Inhoud Blad Pyramidefonds 2 Verslag van de beheerder 3 Halfjaarrekening 7 Balans per 30 juni 2012 7 Winst- en verliesrekening over het eerste halfjaar 2012 8 Kasstroomoverzicht over

Nadere informatie

Robeco Life Cycle Funds N.V.

Robeco Life Cycle Funds N.V. s N.V. Verslag over de periode 1 juli 2011 tot en met 31 december 2011 Inhoudsopgave Algemene informatie 4 Kerncijfers 5 Verslag van de directie 7 Algemene inleiding 7 Beleggingsresultaat 8 Beleggingsbeleid

Nadere informatie

Allianz Holland Paraplufonds N.V. Halfjaarbericht. 1 oktober 2013-31 maart 2014. Allianz Nederland Asset Management B.V.

Allianz Holland Paraplufonds N.V. Halfjaarbericht. 1 oktober 2013-31 maart 2014. Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz Holland Paraplufonds N.V. Halfjaarbericht 1 oktober 2013-31 maart 2014 Allianz Nederland Asset Management B.V. Beleggingsmaatschappij Allianz Holland Paraplufonds N.V. Halfjaarbericht 1 oktober

Nadere informatie

JAARVERSLAG Achmea Beleggingsfondsen N.V. 2012

JAARVERSLAG Achmea Beleggingsfondsen N.V. 2012 JAARVERSLAG Achmea Beleggingsfondsen N.V. 2012 Belangrijke informatie Voor u ligt het jaarverslag van Achmea Beleggingsfondsen N.V. Dit jaarverslag is onderworpen aan Nederlands recht en wordt opgesteld

Nadere informatie

Alternative Harbour Fund. Jaarverslag

Alternative Harbour Fund. Jaarverslag Jaarverslag 2010 Algemene informatie Alternative Harbour Fund Kantooradres Fonds : Javastraat 24 2585 AN Den Haag Beheerder : Safe Harbour Fund Management B.V. Javastraat 24 2585 AN Den Haag Bewaarder

Nadere informatie

Den Haag, 31 juli 2012 ING Fund Management B.V.

Den Haag, 31 juli 2012 ING Fund Management B.V. Inlegvel bij het supplement met betrekking tot het ING Industrials Fund dd. 31 juli 2012, behorende bij het prospectus van ING Beleggingsfondsen Paraplu N.V. In het supplement van het Subfonds wordt op

Nadere informatie

JAARVERSLAG Oktober 2011 December 2012

JAARVERSLAG Oktober 2011 December 2012 Synthes Fund JAARVERSLAG Oktober 2011 December 2012 Inhoudsopgave Algemene informatie 2 Ontwikkeling Synthes Fund 3 Profiel 4 Verslag van de beheerder 5 Jaarrekening Balans 9 Winst- en verliesrekening

Nadere informatie

JAARVERSLAG Achmea Beleggingsfondsen N.V. 2013

JAARVERSLAG Achmea Beleggingsfondsen N.V. 2013 JAARVERSLAG Achmea Beleggingsfondsen N.V. 2013 Belangrijke informatie Voor u ligt het jaarverslag van Achmea Beleggingsfondsen N.V. Dit jaarverslag is onderworpen aan Nederlands recht en wordt opgesteld

Nadere informatie

ThinkCapital ETF s N.V. Jaarverslag 2013

ThinkCapital ETF s N.V. Jaarverslag 2013 Jaarverslag 2013 Inhoudsopgave 1. Algemene informatie 3 2. Profiel 4 3. Performanceoverzicht 9 4. Verslag van de Directie 15 5. Jaarrekening 2013 18 5.1 Balans per 31 december (voor verwerking resultaatbestemming)

Nadere informatie

JAARVERSLAG Achmea Beleggingsfondsen N.V. 2014

JAARVERSLAG Achmea Beleggingsfondsen N.V. 2014 JAARVERSLAG Achmea Beleggingsfondsen N.V. 2014 Belangrijke informatie Voor u ligt het jaarverslag van Achmea Beleggingsfondsen N.V. Dit jaarverslag is onderworpen aan Nederlands recht en wordt opgesteld

Nadere informatie

Halfjaarbericht 2 0 1 4. European Opportunities Fund

Halfjaarbericht 2 0 1 4. European Opportunities Fund Halfjaarbericht 2 0 1 4 European Opportunities Fund Inhoudsopgave Ontwikkeling European Opportunities Fund 3 Profiel 4 Verslag van de beheerder 5 Financieel verslag Balans 12 Winst- en verliesrekening

Nadere informatie

Robeco Customized US Large Cap Equities N.V.

Robeco Customized US Large Cap Equities N.V. Robeco Customized US Large Cap Equities N.V. Beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal naar Nederlands recht Instelling voor collectieve belegging in effecten KvK 6120668 Verslag over de periode

Nadere informatie

O&E Paraplufonds. JAARREKENING 2014 1 januari 31 december 2014

O&E Paraplufonds. JAARREKENING 2014 1 januari 31 december 2014 O&E Paraplufonds JAARREKENING 2014 1 januari 31 december 2014 2 Inhoudsopgave I. DEFINITIES 4 II. VERSLAG VAN DE BEHEERDER OVER HET JAAR 2014 6 1 PROFIEL 6 2 MEERJARENOVERZICHT 10 3 BEHEERDERSVERSLAG 11

Nadere informatie

Robeco Obligaties DividendFunds N.V.

Robeco Obligaties DividendFunds N.V. Prospectus Robeco Obligaties DividendFunds N.V. serie A : Robeco Divirente serie B : Robeco Euro Obligaties Dividend serie C : Robeco High Yield Obligaties Gevestigd te Rotterdam Inschrijvingen kunnen

Nadere informatie

Prospectus ASR Mixfondsen

Prospectus ASR Mixfondsen Prospectus ASR Mixfondsen ASR Mixfonds I ASR Mixfonds II ASR Mixfonds III ASR Mixfonds IV ASR Mixfonds V ASR Mixfonds VI ASR Mixfonds VII ASR Nederland Beleggingsbeheer N.V. Archimedeslaan 10 3584 BA Utrecht

Nadere informatie

Ostrica Global Active Investment Fund. Halfjaarverslag 2014

Ostrica Global Active Investment Fund. Halfjaarverslag 2014 Ostrica Global Active Investment Fund Halfjaarverslag 2014 Inhoud ALGEMENE INFORMATIE... 3 SAMENGESTELDE HALFJAARCIJFERS 2014... 7 SAMENGESTELDE BALANS PER 30 JUNI 2014... 8 SAMENGESTELDE WINST-EN-VERLIESREKENING

Nadere informatie

ALPHA HIGH PERFORMANCE FUND PARAPLUFONDS

ALPHA HIGH PERFORMANCE FUND PARAPLUFONDS HALFJAARVERSLAG over de periode 1 januari 2013-30 juni 2013 INHOUDSOPGAVE ALPHA HIGH PERFORMANCE FUND PARAPLUFONDS... 4 ALGEMEEN... 4 BELEGGINGSBELEID... 4 BELEGGINGSDOELSTELLING... 5 RISICOPROFIEL...

Nadere informatie

Prospectus. inzake. (een fonds voor gemene rekening met open-end structuur) 25 juni 2012

Prospectus. inzake. (een fonds voor gemene rekening met open-end structuur) 25 juni 2012 Prospectus inzake (een fonds voor gemene rekening met open-end structuur) 25 juni 2012 INHOUD Pagina Belangrijke informatie 3 1 Alpha High Performance Fund - Algemeen 4 - Structuur 5 - Subfondsen 6 2 Beleggingen

Nadere informatie

BELANGRIJKE INFORMATIE

BELANGRIJKE INFORMATIE Prospectus BELANGRIJKE INFORMATIE Dit Prospectus is vastgesteld te Amsterdam in januari 2013 en is tot stand gekomen onder de verantwoordelijkheid van het Waardegroeifonds Management B.V. (de Beheerder),

Nadere informatie

VERSLAG OVER 2004 ROBECO DUURZAAM N.V.

VERSLAG OVER 2004 ROBECO DUURZAAM N.V. VERSLAG OVER 2004 ROBECO DUURZAAM N.V. INHOUDSOPGAVE ALGEMENE INFORMATIE Algemene informatie 1 Verslag van de directie 2 Jaarrekening 6 Balans 6 Winst- en verliesrekening 6 Kasstroomoverzicht 6 Toelichtingen

Nadere informatie

Stichting Contractspelersfonds KNVB. Jaarverslag 2013/2014

Stichting Contractspelersfonds KNVB. Jaarverslag 2013/2014 Stichting Contractspelersfonds KNVB Jaarverslag 2013/2014 Algemene gegevens Het Fonds Stichting Contractspelersfonds KNVB Harderwijkweg 5 2803 PW Gouda Telefoon: +31(0)182 571171 info@cfk.nl www.cfk.nl

Nadere informatie

AANVULLEND PROSPECTUS. Allianz Holland Fund. aandelen serie 4 in Allianz Holland Paraplufonds N.V.

AANVULLEND PROSPECTUS. Allianz Holland Fund. aandelen serie 4 in Allianz Holland Paraplufonds N.V. AANVULLEND PROSPECTUS Allianz Holland Fund aandelen serie 4 in Allianz Holland Paraplufonds N.V. 1 juli 2013 1 / 12 Belangrijke informatie Dit aanvullend prospectus moet worden gelezen in samenhang met,

Nadere informatie

Commodity Discovery Fund. Jaarrekening over het boekjaar 2013

Commodity Discovery Fund. Jaarrekening over het boekjaar 2013 Commodity Discovery Fund Jaarrekening over het boekjaar 2013 Inhoudsopgave Algemene informatie 3 Verslag van de beheerder 4 Kerncijfers 6 Jaarrekening 2013 7 Balans per 31 december 2013 8 Winst- en verliesrekening

Nadere informatie

prof. dr. W.F.C. Verschoor prof. dr. O.W. Steenbeek mr. P.J.W.G. Kok A. Smits

prof. dr. W.F.C. Verschoor prof. dr. O.W. Steenbeek mr. P.J.W.G. Kok A. Smits Optimix Investment Funds N.V. Jaarverslag 2014 JAARVERSLAG 2014 1 Algemene gegevens Raad van Commissarissen prof. dr. W.F.C. Verschoor prof. dr. O.W. Steenbeek mr. P.J.W.G. Kok A. Smits Directie en beheer

Nadere informatie

Prospectus SNS Beleggingsfondsen

Prospectus SNS Beleggingsfondsen Prospectus SNS Beleggingsfondsen Prospectus SNS Beleggingsfondsen N.V. SNS Beleggingsfondsen Beheer B.V. Pettelaarpark 120, 5216 PT s Hertogenbosch Postbus 70053, 5201 DZ s Hertogenbosch Telefoon 073-683

Nadere informatie

vermogensparaplufonds

vermogensparaplufonds vermogensparaplufonds jaarverslag 2011 vermogensparaplufonds jaarverslag 2011 Inhoudsopgave Algemene gegevens 5 Structuur 6 Verslag van de Beheerder 8 Jaarcijfers 2011 VermogensParapluFonds 91 Balans en

Nadere informatie

Prospectus Delta Lloyd Fixed Income Umbrella

Prospectus Delta Lloyd Fixed Income Umbrella 1 januari 2015 Prospectus Delta Lloyd Fixed Income Umbrella Inleiding In dit prospectus vindt u informatie waarmee u zich als belegger een oordeel kunt vormen over de participaties in de subfondsen van

Nadere informatie

T M Jaarverslag 2008

T M Jaarverslag 2008 T M Jaarverslag 2008 Kerncijfers (bedragen in euro s) 31.12.2008 31.12.2007 31.12.2006 MIXFONDS Aantal uitstaande aandelen 2.197.962 2.672.621 2.664.193 Totaal intrinsieke waarde (voor resultaatbestemming)

Nadere informatie