Voorbeeld Leermiddelenbeleidsplan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Voorbeeld Leermiddelenbeleidsplan"

Transcriptie

1 Voorbeeld Leermiddelenbeleidsplan

2 Format De activiteiten tijdens de werkbijeenkomsten helpen de werkgroep bij het opstellen van het leermiddelenbeleidsplan, voor een aantal thema s/onderwerpen. De activiteiten leiden tot opvattingen van de werkgroep en geven input voor het invullen van de tekstblokken. Elk tekstblok begint met een algemeen, inleidend deel van max. 100 woorden. Hierin wordt op hoofdlijnen de gedachte van de werkgroep over het onderwerp verwoord. Vervolgens is er een keuze mogelijk van één of meerdere items uit A. t/m D, afhankelijk van de situatie van de school. A. lopend beleid, dat ongewijzigd kan worden opgenomen Opbrengst: Actie: Afspraak: (delen van) beleidsdocumenten zijn opgenomen in het leermiddelenbeleidsplan of er wordt hiernaar verwezen beleidsdocumenten lokaliseren, bespreken en (delen hiervan) plaatsen in het leermiddelenbeleidsplan wie doet wat, wanneer, hoe verloopt het proces (tussen en/of na de werkbijeenkomsten) en wat is klaar als het klaar is? B. lopend beleid, dat moet worden aangevuld of aangescherpt Opbrengst: Actie: Afspraak: geactualiseerde beleidsdocumenten zijn opgenomen in het leermiddelenbeleidsplan (delen van) beleidsdocumenten analyseren en bediscussiëren, teksten aanvullen of aanscherpen en daarna opnemen in het leermiddelenbeleidsplan wie doet wat, wanneer, hoe verloopt het proces (tussen en/of na de werkbijeenkomsten) en wat is klaar als het klaar is? C. nieuw beleid Opbrengst: Actie: Afspraak: nieuw beleid is opgenomen in het leermiddelenbeleidsplan formuleren van nieuw beleid en hieruit voortkomende acties en afspraken wie doet wat, wanneer, hoe verloopt het proces (tussen en/of na de werkbijeenkomsten) en wat is klaar als het klaar is? D. oud beleid Opbrengst: Actie: Afspraak: overzicht van achterhaald beleid is opgenomen in het leermiddelenbeleidsplan, inclusief plan voor uitfasering achterhaalde beleidsdocumenten lokaliseren, bespreken en (delen hiervan) nietig verklaren wie doet wat wanneer, hoe verloopt het proces (tussen en/of na de werkbijeenkomsten) en wat is klaar als het klaar is? E. indien A. t/m/ D. niet voorzien in de situatie van uw school, kies dan E.

3 Visie Voorbeeld Missie Beschrijf kort de missie van uw school. Probeer daarin uw visie op leren en onderwijzen te verwerken. Missie Naast het optimaal ontwikkelen van ieders persoonlijke kwaliteiten vinden we goed leren samenwerken een belangrijk leerdoel. Leerlingen worden uitgedaagd het beste uit zichzelf te halen. Een succesvolle aansluiting op vervolgopleidingen is essentieel. Actief leren is kenmerkend voor het onderwijs op het College X. Leerlingen worden langzaam maar zeker zelf verantwoordelijk voor hun leerproces. Omdat leerlingen verschillende leerstijlen hebben, bieden we de lesstof op verschillende manieren aan. [ x ] A [ ] B [ ] C [ ] D [ ] E Afspraken De missie van de school is herzien en vastgesteld in een traject van april tot september In dit traject is de actuele situatie op het gebied van leermiddelen meegenomen in de beschouwingen. Alle geledingen van de school zijn betrokken geweest bij de totstandkoming van de missie. De werkgroep meent dat de huidige missie ongewijzigd kan worden opgenomen in het leermiddelenbeleidsplan Voorbeeld Leermiddelen U beschrijft aan welke eisen de mix van leermateriaal moet voldoen om uw visie op leren en onderwijzen te kunnen realiseren. Uitgangspunten voor leermiddelen Onze missie en visie vormen het uitgangspunt van het integraal leermiddelenbeleid. Het leermiddel moet zo krachtig mogelijk bijdragen aan relevant leren: leerdoelen/examendoelendekkend, stimulerend, variërend en eigentijds [zie programma van eisen]. Leermiddelen moeten de samenhang tussen verschillende vakken bevorderen [bijv.vaardighedenlijn, leergebieden]. Teletop is leidend als educatieplatform. Alle [digitale] leermiddelen en informatie over leermiddelen die we gebruiken of willen gebruiken, zijn te vinden in of via de elektronische leeromgeving Teletop. Leermiddelen moeten voldoende flexibel zijn om aan de verschillende leerstijlen van leerlingen en de verschillende doceerstijlen van docenten tegemoet te komen. Dit geldt ook voor toetsing. Passend binnen de verschillende leersituaties en aansluitend bij verschillende leerstijlen en mogelijkheden/talenten van leerlingen, kunnen leerlingen een keuze maken tussen verschillende leermiddelen, ook over vakken heen.

4 De ambitie is 50% van de leermiddelen [ook] digitaal beschikbaar te hebben in We maken pro-actiever gebruik van de mogelijkheden van digitale toetsen. [ ] A [ x ] B [ x ] C [ ] D [ ] E Opbrengst Er is voldoende aanbod en verscheidenheid van leermateriaal dat gebruikt kan worden in verschillende leersituaties en dat recht doet aan de verschillen tussen leerlingen. Vijftig procent van het leermateriaal is digitaal in Al het digitale leermateriaal is toegankelijk via de ELO. Afspraken Het programma van eisen moet nader worden uitgewerkt, gecommuniceerd en getoetst (RV, JR bereiden dit voor). Er moet bepaald worden welke leermiddelen in aanmerking komen voor digitalisering (input docenten vragen). Er moet een plan van aanpak worden geformuleerd: elk team werkt uiteindelijk hierin mee. Volgorde moet nog bepaald worden. De stappen worden in projecten vastgelegd en er worden teamcontracten afgesloten. Team coördinatoren initiëren dit, de directie bewaakt de voortgang. Invoering van WinToets 4.0 EXP. (teamcoördinatoren + directie).

5 Beleid Voorbeeld ICT U beschrijft de ICT infrastructuur nodig voor de beoogde mix van leermateriaal. Opdracht 2 Voorbereiden voor werkbijeenkomst 1, uitwerken tijdens werkbijeenkomst 1 Aanpassingen ICT-infrastructuur In de periode voeren we laptopklassen in bij de onderbouw en het VMBO [ ] A [ x ] B [ x ] C [ ] D [ ] E Opbrengst Verdere integratie van ict in de lespraktijk. Leerlingen leren op school en thuis veel en vaak m.b.v. ict. Het is ook een belangrijk middel om te kunnen differentiëren en verschillende uitdagende vormen en inhouden aan te bieden. Afspraken Het project Invoering laptopklassen wordt nader uitgewerkt in het ICP- en jaarplan. Het wordt bekostigd uit het leermiddelenbudget. Er moet nog worden uitgezocht of we eventueel ouders een bijdrage moeten vragen. Voorbeeld Financiën U beschrijft het leermiddelenbudget van de school; omvang, verdeling en inzet. Opdracht 4 Uitwerken tussen werkbijeenkomst 1 en 2, bespreken tijdens werkbijeenkomst 2 Omvang, verdeling en inzet leermiddelenbudget In het licht van onze visie op leren en leermiddelen en passend bij ons tempo van innovatie, gaat de school in het financiële beleid ruimte creëren voor nieuwe ontwikkelingen op gebied van leermiddelen en digitale didactiek. In de Meerjaren begroting van de school zullen hiertoe ombuigingen plaatsvinden. Ten aanzien van de leermiddelen overschrijdt de school op dit moment het beschikbare budget met zo'n 5%. De maximaal toelaatbare overschrijding schoolbreed wordt vastgesteld op 0% en per eenheid op 10%, met een afbouw naar 0% in 3 jaar. De sectordirecteuren zijn verantwoordelijk voor budgetneutraal leermiddelenbeleid en leggen hierover verantwoording af aan de algemeen directeur. Kosten voor Europese aanbesteding worden voortaan betaald uit de algemene middelen van de school. De school blijft werken met een intern boekenfonds, de kosten worden evenredig verdeeld over de eenheden. Afspraken De algemeen directeur gaat onderzoek doen naar de drukkosten (inclusief evt. deels extern uitbesteden) en rapporteert hierover uiterlijk dec in het management. Uit het professionaliseringbudget wordt euro specifiek ingezet voor alle inzet die te maken heeft met de landing van ICT in het primaire proces. De scholing zal specifiek en resultaatgericht moeten zijn en gericht op instrumenteel en didactisch gebruik.

6 De sectordirecteuren maken een projectopzet (mede namens de overige eenheden) en presenteren dit in het managementteam in okt De normbedragen zijn vastgesteld op basis van ervaringen uit de laatste 5 jaar, gecombineerd met verwachte ontwikkelingen in de komende jaren. Vooralsnog wordt gewerkt met deze normbedragen. De algemeen directeur stelt een werkgroep in die nader onderzoek gaat doen naar de normbedragen en zit deze voor. In december 2011 komt deze werkgroep met een voorstel voor het managementteam. De overschrijding van 13% wordt in drie jaar teruggebracht tot 0%. De sectordirecteur presenteert hiervoor een stappenplan in sept aan het managementteam. Belangrijk aspect dit plan is het werken naar het resultaat: binnen 3 jaar wordt in 20% van de contacttijd van leerlingen gewerkt met methodevervangende, digitale arrangementen en dit leidt tot een reductie van de boekenpakketprijs van 55 euro per leerling. [ ] A [ x ] B [ x ] C [ ] D [ ] E Voorbeeld Professionalisering U beschrijft welke competentieontwikkeling de medewerkers moeten doormaken om te kunnen werken met leermateriaal uit de leermaterialenmix. Opdracht 5 Voorbereiden tussen werkbijeenkomst 1 en 2, uitwerken tijdens werkbijeenkomst 2 Uitgangspunten voor competentieontwikkeling Vanaf doen alle docenten ervaring op met het gebruik van digitale leermiddelen in de les. Ontwikkeling en gebruik van een breder palet/meer variëteit aan leermiddelen leidt tot taaken functiedifferentiatie voor docenten en onderwijsondersteunend personeel. Taken van docenten kunnen doorschuiven naar onderwijsassistenten en van onderwijsassistenten naar andere oop-functies of zelfs vrijwilligers. Initiatieven en projecten op het gebied van leermiddelen voeren we uit in samenwerking met andere scholen en organisaties, daar waar het meerwaarde heeft. Vaardigheden van docenten worden geïnventariseerd door ict-innovatoren/specialisten TeleTop en afdelingsleiders. Ontwikkeling van docenten wordt binnen de kaders van de wet BIO meegenomen in de gesprekscyclus. Scholing op individueel en groepsniveau zal worden aangeboden. Ict-innovatoren en TeleTop-specialisten ondersteunen collega s in het gebruik van TeleTop zodat zij van beide initiatieven gebruik kunnen maken. [ ] A [ x ] B [ x ] C [ ] D [ ] E Opbrengst Docenten zijn kundig in het didactisch en instrumenteel gebruik van ict. Er zijn voldoende docenten die methodevervangend digitaal lesmateriaal kunnen arrangeren.

7 Docenten verdelen taken, in overeenstemming met onderwijs- en begeleidingsbehoefte en hun individuele talenten en interesses. Het delen van kennis wordt in de organisatie geborgd. Afspraken Er moet duidelijkheid komen over nieuwe taken en eventueel functies die ontstaan vanuit de grotere variëteit aan leermiddelen. (Afdelingshoofden + teamcoördinatoren vragen om uitwerking, in overleg MT en directie. Voortgangsbewaking: directie. Loopt gedurende gehele beleidscyclus.) Driefasen ontwikkelingsmodel TeleTop als vast item opnemen in de gesprekscyclus. (MT, invoeren: schooljaar voortgangsbewaking directie. Denk ook aan wet BIO.) Medewerkers worden optimaal ingezet binnen de effectieve leersituaties. Werkgroep werkt voorstel uit in periode jan mrt 2011, in overleg met MT. Er worden trainingen geselecteerd/ontwikkeld die medewerkers trainen in/opleiden voor een specifieke rol. Organisatie Voorbeeld Besluitvorming en monitoring U beschrijft wie het leermateriaal kiest en hoe de besluitvorming verloopt. Opdracht 3 - Uitwerken tussen werkbijeenkomst 1 en 2, bespreken tijdens werkbijeenkomst 2 Procedures aanschaf en besluitvorming leermiddelen Voor een verantwoorde besteding van de budgetten is het noodzakelijk dat directie en secties/teams met elkaar in overleg zijn over de keuze van de leermiddelen. De kern daarbij is: de sectie is verantwoordelijk voor de keuze en legt daarover verantwoording af aan de directie; de eindverantwoordelijkheid voor alle schooluitgaven (en dus ook van leermiddelen) ligt bij de algemeen directeur. De procedure voor de keuze van leermiddelen, meer in detail: De basis voor de keuze van leermiddelen is het programma van eisen waaraan leermiddelen moeten voldoen. Het programma van eisen is afgeleid uit de visie van de school (of sector of afdeling) op het onderwijs en de visie op leermiddelen. Het programma van eisen kan van jaar tot jaar worden bijgesteld en moet niet worden opgevat als een afvinklijst. Wel is het bedoeld als leidraad voor het gesprek tussen sectie en schoolleiding over de gemaakte keuze. De sectie doet een voordracht voor leermiddelen. De sectie doet de voordracht in januari van het betreffende schooljaar, als resultaat van een georganiseerd en gestructureerd keuzetraject. Belangrijke aandachtspunten in dit traject vanuit de sectie zijn: o de inzet van digitaal leermateriaal/nieuwe media o differentiatie o de focus op competenties (met name vmbo) Een belangrijk niet-inhoudelijk aandachtspunt bij de keuze en voordracht is de prijs van het leermiddel.

8 Gelet op de budgettaire kaders behoort het tot de verantwoordelijkheid van de sectie om kostenbewust te kiezen. De voordracht van de sectie wordt in februari van het betreffende schooljaar besproken met de directie van de locatie. De beoogde uitkomst van dit overleg is overeenstemming over de keuze en de prijs/kwaliteitverhouding ervan. Mogelijke goedkopere alternatieven worden geïnventariseerd. Onder regie van de boekenfondscoördinator wordt eind februari van het betreffende schooljaar een actueel overzicht van alle gewenste en in gebruik zijnde (digitale) leermiddelen verstrekt. Dit overzicht wordt eerst in de Adviescommissie Boekenfonds en de directies besproken. Als er financiële noodzaak is om niet alle inhoudelijk geaccordeerde wensen te kunnen honoreren, geeft de Adviescommissie in maart van het betreffende schooljaar een advies aan de directie. De directie bespreekt met het advies van de Adviescommissie Boekenfonds de financiële consequenties van de wensen met de betreffende sectie. De beoogde uitkomst is een oplossing van het geconstateerde financiële probleem. Eind maart van het betreffende schooljaar rapporteren de directies aan de algemeen directeur over het totaaloverzicht van aan te schaffen leermiddelen. Indien noodzakelijk wordt de algemeen directeur eerder in het traject ingeschakeld. Dit gebeurt vooral als er financiële items zijn die hierom vragen. De hierboven beschreven procedure geldt voor alle secties die vanaf schooljaar voor de keuze staan van nieuwe leermiddelen. De procedure wordt na één jaar geëvalueerd en daar waar nodig of gewenst aangepast. [ ] A [ x ] B [ ] C [ ] D [ ] E Voorbeeld Planning en Monitoring U beschrijft de verdere ontwikkeling en uitvoering van het leermiddelenbeleid. Opdracht 6 - Uitwerken tijdens werkbijeenkomst 2 Planning en monitoring van leermiddelenbeleid Dit leermiddelenbeleidsplan geldt voor de periode De werkgroep (bestaande uit de rector, een afdelingsleider, vier docenten (twee mentoren, een coördinator en een ambassadeur TeleTop) en een externe adviseur) toetst allereerst het draagvlak in de organisatie voor dit leermiddelenbeleidsplan en zet 10 projecten uit. Zes daarvan hebben betrekking op de onderwijskundige ambities, drie op de personele consequenties, een op de infrastructuur en een op de financiële consequenties. Doelen: Programma van Eisen voor leermateriaal: wordt gebruikt om aan te schaffen, te arrangeren en te ontwikkelen leermateriaal aan te toetsen 50% van het leermateriaal is digitaal taak- en functiedifferentatie in relatie tot grotere variëteit aan leermiddelen Globaal tijdspad: Plan Verkrijgen van informatie & analyse voor het concreet uitwerken van de onderscheiden

9 beleidstopics: Resultaat: Leermiddelenbeleidsplan met concept PvE, professionaliseringsplan, ICT-plan, incl. financierings- en besluitvormingsvoorstel: januari 2011 Do Communicatie en draagvlak creëren (docenten, onderwijsassistenten, leerlingen, MR) Resultaat: Aangepast en gedragen beleidsplan, met geadapteerde projecten en geprioriteerde aandachtspunten: feb april 2011 Check Rapportage, bijstellen en vaststellen van het leermiddelenbeleid. Resultaat: Vastgesteld beleidsplan, planning projecten: april/mei 2011 Act Uitvoeren projecten, cases. Resultaat: 10% digitaal leermateriaal, aantal docenten heeft betere compententies, trainingsaanbod, lijst met aandachtspunten en verbetervoorstellen, projectvoorstellen schooljaar : sept 2011 april 2012 Plan Rapportage en bijstelling van het beleid. Aangepast beleidsplan met projecten + planning + financiering schooljaar : mei - juni 2012 Actielijsten 50% van het leermateriaal is digitaal: Het programma van eisen moet nader worden uitgewerkt, besproken en getoetst: o Projectgroep werkt criteria uit (RV, JR bereiden voor, besluit projectgroep januari 2011) o Workshops met docenten organiseren, waarin ze criteria waarderen (RV + afdelingshoofden: feb mrt 2011) o enquête met leerlingen organiseren, waarin ze criteria waarderen (RV + afdelingshoofden: feb mrt 2011) o Aanpassen criteria en MR voorleggen (projectgroep + directie: april/mei 2011) Er moet bepaald worden welke leermiddelen in aanmerking komen voor digitalisering. o Docenten waarderen a.h.v. criteria huidig leermateriaal en geven wensen door aan afdelingshoofden, teamcoördinatoren (april mei 2011) Er moet bepaald worden op welke manier en wat er gemeten gaat worden. Percentage in tijd, aantal leermiddelen,? Er moet een plan van aanpak worden geformuleerd: elk team werkt uiteindelijk hierin mee. Volgorde moet nog bepaald worden. De stappen worden in projecten vastgelegd en er worden teamcontracten afgesloten. (Teamcoördinatoren initiëren dit. Gereed: mei Uitgangspunt: Materiaal afgestemd op PvE (op basis van aanschaffen, digitaliseren, arrangeren en ontwikkelen). Schooljaar 2011/12: 10% digitaal; 2012/13: 25% digitaal; 2014/15: 40% digitaal; 2014/2015: 50% digitaal. Evaluatie: teammiddagen + sectoroverleg. Voortgangsbewaking: directie). Teams vragen projecten aan om tot volgende resultaten te komen: o 50% leermateriaal is digitaal in 2015 o Er moet voldoende aanbod en verscheidenheid van leermiddelen komen, die te gebruiken zijn binnen de verschillende leersituaties. o Er moeten voldoende digitiale leermiddelen gearrangeerd/ontwikkeld worden die aansluiten bij vakoverstijgende projecten. De ICT-innovatoren zorgen voor scholingsaanbod op basis van de vraag van de gebruikers. (Eerste ronde start in september 2011) Vullen elektronische leeromgeving (Ict-innovatoren + vertegenwoordigers teams ondersteunen collega s hierbij, voortgangsbewaking ict-innovatoren + directie: start september Gereed schooljaar ) Invoering van WinToets 4.0 EXP. (Start sep Gereed: schooljaar ) Voortgangsbewaking: teamcoördinatoren + directie

10 o Docenten maken toetsen, evt. na aanpassing, gereed voor plaatsing in WinToets o Toetsen worden gedigitaliseerd en in WinToets geplaatst (nog uitzoeken) o Docenten ontwikkelen zich in gebruik WinToets Taak- en functiedifferentiatie Er moet duidelijkheid komen over nieuwe taken en eventueel functies die ontstaan vanuit de grotere variëteit aan leermiddelen. (Afdelingshoofden + teamcoördinatoren vragen om uitwerking, in overleg MT en directie. Voortgangsbewaking: directie. Loopt gedurende gehele beleidscyclus.) Driefasen ontwikkelingsmodel TeleTop als vast item opnemen in de gesprekscyclus. (MT, invoeren: schooljaar Voortgangsbewaking directie. Denk ook aan wet BIO.) Medewerkers worden optimaal ingezet binnen de effectieve leersituaties. Werkgroep werkt voorstel uit in periode jan mrt 2011, in overleg met MT. Er worden trainingen geselecteerd/ontwikkeld die medewerkers trainen in/opleiden voor een specifieke rol. (Directie en P&O nodigen externe adviseur uit om behoefte te bepalen en mogelijkheden van training in kaart te brengen (webtraining, on-the-job + intervisie, supervisie, participatie in projecten, seminars, etc.). Ook samenwerkingsmogelijkheden met andere scholen inventariseren. Aanbod bepalen en in gesprekscyclus bespreken: schooljaar invoeren Looptijd training gedurende gehele beleidscyclus.) Bronvermelding bij afbeeldingen: In Klare Taal.

Leermiddelen-beleidsplan

Leermiddelen-beleidsplan Leermiddelen-beleidsplan School Contactpersoon Leden werkgroep S. Helfferich Versienummer 1 Montessori Lyceum Flevoland S. Helfferich M. van Gaalen Format leermiddelenbeleidsplan 1 Format De activiteiten

Nadere informatie

Leermiddelenbeleidsplan

Leermiddelenbeleidsplan Leermiddelenbeleidsplan School Het 4 e Gymnasium Contactpersoon Anne Marttin Leden werkgroep Estevan Veenstra en Bobby van Essen Versienummer 002 Format leermiddelenbeleidsplan 1 Visie Missie Missie Het

Nadere informatie

Leermiddelenbeleidsplan

Leermiddelenbeleidsplan Leermiddelenbeleidsplan School Contactpersoon Leden werkgroep (stafdirecteur) Versienummer Versie 15 December 2010 R.K. Sg. St.-Canisius H.A.J.M. Hofhuis C.J.H. Heemskerk (teamleider), M.J. Vreeswijk (ICT-coördinator),

Nadere informatie

Leermiddelenbeleid. Opzet van het leermiddelenbeleidsplan Uitgangspunt is het Vier in balans-model

Leermiddelenbeleid. Opzet van het leermiddelenbeleidsplan Uitgangspunt is het Vier in balans-model Leermiddelenbeleid Waarom een leermiddelenbeleidsplan? In een integraal leermiddelenbeleidsplan is helder omschreven welke doelen de school op kortere en middellange termijn wil realiseren en hoe dit gerealiseerd

Nadere informatie

Model voor Leermiddelenbeleidsplan Een stramien dat u voor uw eigen school kunt gebruiken en aanpassen.

Model voor Leermiddelenbeleidsplan Een stramien dat u voor uw eigen school kunt gebruiken en aanpassen. infobladen over leermiddelenbeleid voor docenten en schoolleiding 15 www.leermiddelenvo.nl Model voor Leermiddelenbeleidsplan Een stramien dat u voor uw eigen school kunt gebruiken en aanpassen. In een

Nadere informatie

project Innovatieplatform-VO GRIP OP UW LEERMIDDELENBELEID

project Innovatieplatform-VO GRIP OP UW LEERMIDDELENBELEID project Innovatieplatform-VO GRIP OP UW LEERMIDDELENBELEID Motieven om een leermiddelenbeleidsplan te ontwerpen Voor iedere leerling het beste leermateriaal tegen de beste prijs! Voor iedere leerling,

Nadere informatie

GRIP op uw. in 3 bijeenkomsten

GRIP op uw. in 3 bijeenkomsten GRIP op uw Leermiddelenbeleid in 3 bijeenkomsten Alle fasen leermiddelenbeleid Fase 1: opstarten en oriënteren Stel een werkgroep leermiddelenbeleidsplan samen. Bespreek met elkaar motieven, beoogde verbeteringen

Nadere informatie

Locatiebeleidsplan 2015 VMBO Wageningen

Locatiebeleidsplan 2015 VMBO Wageningen Locatiebeleidsplan 2015 VMBO Wageningen Uitgangspunt voor het locatiebeleidsplan VMBO Wageningen 2015 is: - Het strategisch beleidsplan Pantarijn 2015, waarin 4 ambities zijn benoemd: o Ambitie 1. Uitdagend

Nadere informatie

Jaarplan Sint Jozefschool Moordrecht 2015-2016

Jaarplan Sint Jozefschool Moordrecht 2015-2016 Jaarplan Sint Jozefschool Moordrecht 2015-2016 1 Voorwoord In dit Jaarplan wordt de concrete uitwerking van beleidsvoornemens beschreven, die weergegeven zijn in het Schoolplan. Gekozen is voor een compacte

Nadere informatie

Handleiding bij het opstellen van een Persoonlijk ontwikkelingsplan (POP)

Handleiding bij het opstellen van een Persoonlijk ontwikkelingsplan (POP) Handleiding bij het opstellen van een Persoonlijk ontwikkelingsplan (POP) In de voorbereiding op het Pop gesprek stelt de medewerker een persoonlijk ontwikkelingsplan op. Hierbij maakt de medewerker gebruik

Nadere informatie

projectplan professionaliseringstraject Technisch College Velsen Samenwerkingsverband VO Zuid-Kennemerland 2014-2016

projectplan professionaliseringstraject Technisch College Velsen Samenwerkingsverband VO Zuid-Kennemerland 2014-2016 projectplan professionaliseringstraject Technisch College Velsen Samenwerkingsverband VO Zuid-Kennemerland 2014-2016 Doelstellingen professionaliseringstraject Het SWV heeft als doelstellingen voor het

Nadere informatie

Professionaliseren loont! Jacob Poortstra, Cesar Trijselaar en Mieke van Keulen

Professionaliseren loont! Jacob Poortstra, Cesar Trijselaar en Mieke van Keulen Professionaliseren loont! Jacob Poortstra, Cesar Trijselaar en Mieke van Keulen Digitalisering van de maatschappij Gevolgen voor het onderwijs: Studenten voorbereiden op onze gedigitaliseerde samenleving.

Nadere informatie

Informatiepakket Leerlabs

Informatiepakket Leerlabs Informatiepakket Leerlabs Informatiepakket Leerlabs De vraag naar gepersonaliseerd onderwijs en het gebruik van ict in de klas groeit. Veel scholen werken aan initiatieven gericht op gepersonaliseerd leren

Nadere informatie

Schooljaarplan (SJP) 2014 2015

Schooljaarplan (SJP) 2014 2015 Schooljaarplan (SJP) 2014 2015 Naam school Adres Hardenberg 8 Postcode 9684 AM Telefoon 0597-331570 Brinnummer 18 HQ E-mail info@bouwsteen-finsterwolde.nl Website www.bouwsteen-finsterwolde.nl Directeur

Nadere informatie

Samenvatting en aanbevelingen van het onderzoek onderwijs & ICT voor School X

Samenvatting en aanbevelingen van het onderzoek onderwijs & ICT voor School X Samenvatting en aanbevelingen van het onderzoek onderwijs & ICT voor School X Inleiding School X is een talentschool (mensgericht) vanuit de invalshoek dat leerlingen die hun talent benutten beter presteren

Nadere informatie

Enquête inzet leermiddelen

Enquête inzet leermiddelen Enquête inzet leermiddelen Aan de hand van deze vragenlijst kunnen schoolleiding, teamleiding en vaksecties gezamenlijk de discussie voeren over hun wensen ten aanzien van leermateriaal. Verschillende

Nadere informatie

Nota Kwaliteitzorg Kwaliteit en de bewaking ervan aan het Jan Tinbergen College

Nota Kwaliteitzorg Kwaliteit en de bewaking ervan aan het Jan Tinbergen College Nota Kwaliteitzorg Kwaliteit en de bewaking ervan aan het n Tinbergen College 2014 J.C. van Wettum 1. Visie op kwaliteit Het n Tinbergen College heeft een visie op hoe zij als onderwijsorganisatie in de

Nadere informatie

A. Opbrengsten B. Onderwijsleerproces nl. C. Zorg en begeleiding nl. D. Kwaliteitszorg E. Wet- en regelgeving

A. Opbrengsten B. Onderwijsleerproces nl. C. Zorg en begeleiding nl. D. Kwaliteitszorg E. Wet- en regelgeving DEELPROJECT PUBERBREIN LOCATIE CHRISTOFFEL ACTIVITEIT NAAM DEELPROJECT DE MUSICAL KWALITEITSASPECT TOEZICHTKADER A. Opbrengsten B. Onderwijsleerproces nl. C. Zorg en begeleiding nl. D. Kwaliteitszorg E.

Nadere informatie

Scholingsplan 2012-2013. Samen in ontwikkeling

Scholingsplan 2012-2013. Samen in ontwikkeling Scholingsplan 2012-2013 Samen in ontwikkeling Inhoudsopgave Inleiding 3 Pijlers 4 Kader 5 Deskundigheidsbevordering 2012-2013 6 Beschrijvingen van de scholingen 7 Aanmelden voor externe scholingen 9 Inleiding

Nadere informatie

Leermiddelenbeleidsplan SC

Leermiddelenbeleidsplan SC Leermiddelenbeleidsplan SC Inleiding De intentie van dit leermiddelen beleidsplan is het onderwijs en de onderwijsontwikkelingen te volgen. Immers, het zijn niet de leermiddelen die het onderwijs maken,

Nadere informatie

Opleider. Context. Doel

Opleider. Context. Doel Opleider Doel (Mede)ontwikkelen van het opleidingsbeleid en ontwikkelen en (laten) verzorgen van trainingen en voor verschillende interne en/of externe doelgroepen, binnen de kaders van het beleid en de

Nadere informatie

3.B.2 Energie Management Actieplan

3.B.2 Energie Management Actieplan Inleiding B.V. is in 2012 gecertificeerd voor niveau 3 van de CO 2 -prestatieladder. Op basis van de uitkomsten uit de interne audits van 2012 en de vragen vanuit de markt, is een vervolgtraject gestart

Nadere informatie

IMPLEMENTEREN KUN JE LEREN teamontwikkeling

IMPLEMENTEREN KUN JE LEREN teamontwikkeling IMPLEMENTEREN KUN JE LEREN teamontwikkeling Observaties team/werkgroep in steekwoorden STARTNOTITIE LEERLIJN PROMOTIE Sterke punten Betrokkenheid, veel inzet, welwillendheid, improviserend vermogen, gretigheid,

Nadere informatie

Jaarplan obs De Daverhof. Schooljaar 2015-2016

Jaarplan obs De Daverhof. Schooljaar 2015-2016 Jaarplan obs De Daverhof Schooljaar 2015-2016 Verbeterpunten Onderwerp Inhoud Afronding Kwaliteitszorg Borging van bestaande kwaliteitskaarten Opstellen kwaliteitskaart groepsplannen Invoering kind gesprekken

Nadere informatie

Leermiddelenbeleidsplan

Leermiddelenbeleidsplan Leermiddelenbeleidsplan School Projectleider & Contactpersoon Leden projectgroep Beekdal Lyceum Debby Verhoeve Tom Berends, John Chantrel, Hélène de Saxcé, Debby Verhoeve, (kerngroep), Caroline Herbermann,

Nadere informatie

Succesvol implementeren

Succesvol implementeren Succesvol implementeren Waarom begeleiding bij implementeren? Idealiter wordt een verandering op een school ingezet vanuit de onderwijsvisie. Deze veranderingen zijn veelal geformuleerd in het schoolplan

Nadere informatie

kwaliteitsbeleid Actiepunten Gewenst resultaat Acties Wie Wanneer Borging

kwaliteitsbeleid Actiepunten Gewenst resultaat Acties Wie Wanneer Borging VERANDERPLAN cursusjaar 2013-2014 PLANNINGSAFSPRAKEN CBS de fjouwerhoeke Fennewei 2 9144CX Hantumhuizen kwaliteitsbeleid Actiepunten Gewenst resultaat Acties Wie Wanneer Borging Afname volgens vierjarenplanning

Nadere informatie

SECTORPLAN HAVO- VWO Het sectorplan in viif verschillende concrete plannen met tijdsaanduiding

SECTORPLAN HAVO- VWO Het sectorplan in viif verschillende concrete plannen met tijdsaanduiding SECTORPLAN HAVO- VWO 2016-2017 Het sectorplan in viif verschillende concrete plannen met tijdsaanduiding Voorwoord Het sectorplan havo/vwo 2016-2017 verschilt fundamenteel van de sectorplannen zoals die

Nadere informatie

Kwaliteitskader KunstKeur Individuele aanbieders Kunsteductie

Kwaliteitskader KunstKeur Individuele aanbieders Kunsteductie Kwaliteitskader aanbieders Kunsteductie juni 2013 1 1. Toetsingskaders, toetsing en registratie Inleiding Kwaliteitsmanagement vloeit voort uit de overtuiging dat kwaliteit van producten en processen vrijwel

Nadere informatie

Onderwijskundig jaarplan Jaar 2015-2016

Onderwijskundig jaarplan Jaar 2015-2016 Onderwijskundig jaarplan Jaar 2015-2016 School CBS 3sprong Schoolleider Chris Klaver Datum Mei 2015 Inleiding In ons jaarplan 2015-2016 geven we aan [1] welke beleidsterreinen we hebben gescoord (mei 2015),

Nadere informatie

Jaarplan It Harspit, Oppenhuizen Schooljaar:

Jaarplan It Harspit, Oppenhuizen Schooljaar: Speerpunten 2014-2015 Item 1, 3, 7, 9 en 17 (zie onderstaand format) Jaarplan It Harspit, Oppenhuizen 17-06-2015 Schooljaar: 2014-2015 Onderwijs en identiteit + leerlingenzorg Plan Do Check/act (Evaluatie

Nadere informatie

Leermiddelenbeleidsplan

Leermiddelenbeleidsplan Leermiddelenbeleidsplan School Contactpersoon Leden werkgroep Versienummer Cluster Heuvelland W. Bergmans Epi van Winsen, Fernao Prince, Leo van Duyvenbode, Will van Sloun, Erwin Kerstges, Erik Honeé,

Nadere informatie

Inleiding. Begrippenkader

Inleiding. Begrippenkader Beleidsplan opbrengstgericht personeelsmanagement bij De Veenplas Beleid en doelen voor het thema Personeel voor de jaren 2013 2016 Vastgesteld juli 2013 Inleiding Wij beschouwen onze leerkrachten als

Nadere informatie

Leermiddelenbeleidsplan Dollard College Pekela 2011-2017

Leermiddelenbeleidsplan Dollard College Pekela 2011-2017 Leermiddelenbeleidsplan Dollard College Pekela 2011-2017 School Dollard College Pekela Contactpersoon Rien Erenstein Leden werkgroep Claudia Greven, Wilma Mulder, Ronald Bokdam, Lex Vos, Jan Ratering,

Nadere informatie

Werkveld Datum Instemming/Advies Vastgesteld CvB Org. &Vert. September 2014 GMR Instemming GMR 24-11-2014

Werkveld Datum Instemming/Advies Vastgesteld CvB Org. &Vert. September 2014 GMR Instemming GMR 24-11-2014 Werkveld Datum Instemming/Advies Vastgesteld CvB Org. &Vert. September 2014 GMR Instemming GMR 24-11-2014 4.5 Innovatiebudget 2014-2018 1. Inleiding 1.1 Motivatie Zoals in het bestuursplan 2014-2018 is

Nadere informatie

HET CREËREN VAN DRAAGVLAK

HET CREËREN VAN DRAAGVLAK Draagvlak INLEIDING Kun je wel Cultuurprofielschool zijn als er binnen de school geen draagvlak voor is? Wat is draagvlak? Waarom is draagvlak belangrijk? Hoe creëer je draagvlak? Er is sprake van draagvlak

Nadere informatie

Doorgaande leerlijn voor begaafde en excellerende leerlingen van po naar vo

Doorgaande leerlijn voor begaafde en excellerende leerlingen van po naar vo Doorgaande leerlijn voor begaafde en excellerende leerlingen van po naar vo Met deze screeningslijst krijgt u r inzicht in de visie van uw school op een warme overdracht van begaafde en excellerende leerlingen

Nadere informatie

Plan van Aanpak. <naam school> en Edutrainers samen op weg. Versie: 151027 EXPEDITIE 2015-2016

Plan van Aanpak. <naam school> en Edutrainers samen op weg. Versie: 151027 EXPEDITIE 2015-2016 Plan van Aanpak en samen op weg Versie: 151027 EXPEDITIE 2015-2016 De Expeditie Er gaan 85 docenten samen op pad. Doel: De docenten en leerlingen ervaren dat de inzet van ICT een meerwaarde

Nadere informatie

TRAINING AUDIT. Doelen van deze training is: Leden van de auditteams trainen in het uitvoeren van een audit. Voorbereiden van de audit.

TRAINING AUDIT. Doelen van deze training is: Leden van de auditteams trainen in het uitvoeren van een audit. Voorbereiden van de audit. TRAINING Doelen van deze training is: Leden van de auditteams trainen in het uitvoeren van een audit. Voorbereiden van de audit. DAGAGENDA 09.00 09.15 uur: Inloop en koffie 09.15 09.30 uur: Kennismaking

Nadere informatie

Communicatieplan m.b.t. CO2

Communicatieplan m.b.t. CO2 Communicatieplan m.b.t. CO2 Opgesteld door : H. van Roode en Y. van der Vlies Datum : 20 februari 2014 Goedgekeurd door : H. van Roode Datum: 20 februari 2014 Blad 2 van 11 Inhoudsopgave Inleiding... 3

Nadere informatie

ICT-VAARDIGHEDEN DOCENTEN HO

ICT-VAARDIGHEDEN DOCENTEN HO ICT-VAARDIGHEDEN DOCENTEN HO Masterclass ICT-docentprofessionalisering 12 september 2011 Anna Tomson, Erwin Faasse, Peter J. Dekker 1 OPZET 1. Startpunt: HvA-beleid vanaf 2007 Peter 2. Inhoud: Voorbeeld

Nadere informatie

Werkplan 1 juli 2009 1 juli 2011

Werkplan 1 juli 2009 1 juli 2011 Expertisecentrum Onderwijs & ICT Suriname UTSN Twinning Project 2008/1/E/K/005 Werkplan 1 juli 2009 1 juli 2011 Bijlage C bij het Rapport Haalbaarheidsstudie Wim de Boer (SLO), Pieter van der Hijden (Sofos

Nadere informatie

Inhoud: Schoolplan 2015-2019. Verantwoording. Motto, missie, visie, overtuigingen. Doelen. Samenvatting strategisch beleid van de vereniging

Inhoud: Schoolplan 2015-2019. Verantwoording. Motto, missie, visie, overtuigingen. Doelen. Samenvatting strategisch beleid van de vereniging Schoolplan 2015-2019 Inhoud: Verantwoording Motto, missie, visie, overtuigingen Doelen Samenvatting strategisch beleid van de vereniging 21 e eeuwse vaardigheden Schematische weergave van de vier komende

Nadere informatie

Schooljaarplan St Vitus 2015-2016

Schooljaarplan St Vitus 2015-2016 Schooljaarplan St Vitus 2015-2016 Domein Onderwijs Doelstelling: In het schooljaar 2017-2018 krijgen alle leerlingen op onze school binnen het onderwijsaanbod, eigentijds, passend onderwijs ondersteund

Nadere informatie

Het gebruik van het Utrechts Taalcurriculum

Het gebruik van het Utrechts Taalcurriculum Het gebruik van het Utrechts Taalcurriculum In dit stuk vindt u informatie en instrumenten voor leraren/docenten, Ib-ers, taalcoördinatoren, directeuren en managers om het curriculum in te zetten voor

Nadere informatie

ACTIEPUNTEN 2015 (uit de onderlegger A3 meerjaren beleidsplan Poolster 2014-2017)

ACTIEPUNTEN 2015 (uit de onderlegger A3 meerjaren beleidsplan Poolster 2014-2017) ACTIEPUNTEN 2015 (uit de onderlegger A3 meerjaren beleidsplan Poolster 2014-2017) 1 1a) Leiderschap / Coachend leiderschap vormgeven vanuit de geformuleerde visie (sbf 1) 7.1 Project SPP: Basiscompetenties

Nadere informatie

Gespreksleidraad CAO-regelingen 2015

Gespreksleidraad CAO-regelingen 2015 Gespreksleidraad CAO-regelingen 2015 Doel van het document dat voor u ligt is om handvatten te bieden voor het voeren van de gesprekken binnen de schoolorganisatie naar aanleiding van de veranderingen

Nadere informatie

Leden werkgroep: Gerhard Deetman Jan Klein Gerard Kunst Wilco Leeflang. Leermiddelenbeleidsplan 2011-2015

Leden werkgroep: Gerhard Deetman Jan Klein Gerard Kunst Wilco Leeflang. Leermiddelenbeleidsplan 2011-2015 Leden werkgroep: Gerhard Deetman Jan Klein Gerard Kunst Wilco Leeflang Leermiddelenbeleidsplan 2011-2015 Versie: 25 maart 2011 Leermiddelenbeleidsplan Nuborgh College 2 1 Visie 1.1 Missie, doelen en visie

Nadere informatie

MAATWERK VERBINDEN OPMAAT NAAR DE TOEKOMST DRAAGVLAK 1

MAATWERK VERBINDEN OPMAAT NAAR DE TOEKOMST DRAAGVLAK 1 MAATWERK VERBINDEN OPMAAT NAAR DE TOEKOMST BRUG DRAAGVLAK 1 VOORSTELLEN AGENDA EVEN VOORSTELLEN Meta t Lam, Lid Raad van Bestuur Rick van Dam, manager Strategie & Innovatie René Bosman, manager Informatie

Nadere informatie

Schooljaarplan 2015-2016 Koning Willem-Alexander

Schooljaarplan 2015-2016 Koning Willem-Alexander Schooljaarplan -2016 Koning Willem-Alexander 1 e kolom: (S.)ignaal, (M.)eetbaar, (A.)cceptabel, 2 e kolom (R.)ealisatie, (T.)ijd Onderwerp (S.M.A.) Datum agendapunt (R.T.) Klaar? (T) Borging VCPO-NG scholen

Nadere informatie

Communicatie & Plan van aanpak 1.6 Veranderen met Visie. Fase 3 Augustus 2013/augustus 2016

Communicatie & Plan van aanpak 1.6 Veranderen met Visie. Fase 3 Augustus 2013/augustus 2016 Communicatie & Plan van aanpak 1.6 Veranderen met Visie Fase 3 Augustus /augustus 2016 Sjoerd Sol/Adrie Bolijn 30-10- 1. Inleiding Het communicatieplan beschrijft op hoofdlijnen de communicatiestrategie

Nadere informatie

Implementatieplan interactief beleid

Implementatieplan interactief beleid Implementatieplan interactief beleid (juni 2010 t/m mei 2011) Gemeente Weert, 15 juli 2010 Portefeuillehouder interactief beleid: wethouder H. Litjens Regisseur wijkgericht werken: Marianne Schreuders

Nadere informatie

AANSLUITING PO-VO VIA ELEKTRONISCHE LEEROMGEVING (ELO)

AANSLUITING PO-VO VIA ELEKTRONISCHE LEEROMGEVING (ELO) PROCESBESCHRIJVING AANSLUITING PO-VO AANSLUITING PO-VO VIA ELEKTRONISCHE LEEROMGEVING (ELO) LEERLINGEN VAN GROEP 8 IN HET PO MAKEN KENNIS MET HET WERKEN IN EEN ELEKTRONISCHE LEEROMGEVING (ELO) ZOALS DIE

Nadere informatie

Begeleiding Startende Leraren

Begeleiding Startende Leraren Begeleiding Startende Leraren Afgestudeerd en minder dan twee jaar bevoegd (2015 2017) Melanchthon christelijke scholengemeenschap voor voortgezet onderwijs Rotterdam en Lansingerland Postbus 28211 3003

Nadere informatie

Tabel Competenties docentopleiders/-trainers

Tabel Competenties docentopleiders/-trainers Tabel Competenties docentopleiders/-trainers In deze tabel zijn de competenties van de docentopleider/trainer (1) opgenomen. Deze zijn verder geconcretiseerd in bekwaamheidseisen of indicatoren en uitgewerkt

Nadere informatie

CO₂ Prestatieladder - Communicatieplan

CO₂ Prestatieladder - Communicatieplan 2015 CO₂ Prestatieladder - Communicatieplan Goedgekeurd door: H. van Wijk Auteurs: Y. van der Vlies & L. van Wijk Bedrijf: H. van Wijk transport- en Handtekening: aannemersbedrijf & H. van Wijk bestrating

Nadere informatie

Organisatie: Samenwerkingsverband Stichting Samenwerkingsverband RiBA ( Ridderkerk, Barendrecht, Albrandswaard)

Organisatie: Samenwerkingsverband Stichting Samenwerkingsverband RiBA ( Ridderkerk, Barendrecht, Albrandswaard) Functie-informatie Functienaam: Directeur samenwerkingsverband Organisatie: Samenwerkingsverband 28.05 Stichting Samenwerkingsverband RiBA ( Ridderkerk, Barendrecht, Albrandswaard) Werkterrein: Management

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ. CSG Het Noordik, locatie Vriezenveen

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ. CSG Het Noordik, locatie Vriezenveen RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ CSG Het Noordik, locatie Vriezenveen School/instelling : CSG Het Noordik Plaats : Vriezenveen BRIN-nummer : 0DO Onderzoeksnummer : HB756654 Onderzoek uitgevoerd :

Nadere informatie

Verantwoording en implementatieplan "Activerende didactiek m.b.v. ipads" Scholengemeenschap Sint Ursula locatie Horn

Verantwoording en implementatieplan Activerende didactiek m.b.v. ipads Scholengemeenschap Sint Ursula locatie Horn Verantwoording en implementatieplan "Activerende didactiek m.b.v. ipads" Scholengemeenschap Sint Ursula locatie Horn Achtergrond Ambitie voor schooljaar 2015 2016 De pilot voorbij... Pilot op 4 havo Plaatsing

Nadere informatie

Soms geeft de begeleidende informatie misleidende informatie; doet de applicatie niet wat hij belooft te doen.

Soms geeft de begeleidende informatie misleidende informatie; doet de applicatie niet wat hij belooft te doen. Inhoud Als er leerdoelen gehaald moeten worden moeten we als docent wel enige zekerheid hebben omtrend het effect van een interactieve multimediale applicatie. Allereerst moet de applicatie beken worden

Nadere informatie

Werkplan HRM Datum: 16 november 2016 Auteur: Jolanda de Jong Versie 2.0 Werkplan HRM Pagina 1 van 5

Werkplan HRM Datum: 16 november 2016 Auteur: Jolanda de Jong Versie 2.0 Werkplan HRM Pagina 1 van 5 Werkplan HRM 2017 Datum: 16 november 2016 Auteur: Jolanda de Jong Versie 2.0 Werkplan HRM 2017 Pagina 1 van 5 Inhoudsopgave: Inleiding 3 1. Human Resource Management en Personeel & Organisatie 2016 3 2.

Nadere informatie

Via-4 De school als professionele leergemeenschap organiseren

Via-4 De school als professionele leergemeenschap organiseren Via-4 De school als professionele leergemeenschap organiseren Voor toekomstbestendig onderwijs De school als professionele leergemeenschap Goed samenwerkende schoolteams zorgen voor goede leerresultaten

Nadere informatie

Jaarplan 2015-2016. Jaarplan 2015-2016

Jaarplan 2015-2016. Jaarplan 2015-2016 In het jaarplan worden de doelstellingen en activiteiten beschreven waar wij het komend aandacht aan gaan besteden. De onderwerpen komen uit het schoolplan, de evaluatie van het huidige jaarplan en onderwerpen

Nadere informatie

Onze weg naar 2F(+?) Inhoud Voorgeschiedenis. Voorgeschiedenis. Rol van het TRC. Rol van de geledingen in de school.

Onze weg naar 2F(+?) Inhoud Voorgeschiedenis. Voorgeschiedenis. Rol van het TRC. Rol van de geledingen in de school. Onze weg naar 2F(+?) Willie de Wit: coördinator rekenen Vera Frieling: coördinator taal v.frieling@udenscollege.nl w.dewit@udenscollege.nl Inhoud Voorgeschiedenis Rol van het TRC Rol van de geledingen

Nadere informatie

PRESENTATIE IMPLEMENTATIE VAN EEN ELO

PRESENTATIE IMPLEMENTATIE VAN EEN ELO PRESENTATIE IMPLEMENTATIE VAN EEN ELO Dit gaan we bespreken Wat is succesvol? Succescriteria Praktische Voorbeelden Vegard Sivertsen it s learning 2 Wat is succes? Transformatie Substitutie Transitie Succes

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE LOCKAERT

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE LOCKAERT RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE LOCKAERT School : Basisschool De Lockaert Plaats : Oss BRIN-nummer : 00CD Onderzoeksnummer : 63530 Datum schoolbezoek : 16 december 2005 Datum vaststelling :

Nadere informatie

Samsung Onderwijs Innovatiefonds

Samsung Onderwijs Innovatiefonds Samsung Onderwijs Innovatiefonds In 2012-2013 formuleert SKOzoK haar nieuwe Koersplan. 21 e Century Skills, waaronder ICT geletterdheid en Samenwerking zullen in het Koersplan nadrukkelijk worden opgenomen.

Nadere informatie

Schooljaarplan (SJP) 2014 2015

Schooljaarplan (SJP) 2014 2015 Schooljaarplan (SJP) 2014 2015 Naam school Adres FJJ Dreweslaan 1 Postcode 9686 NG Beerta Telefoon 0597-331651 Brinnummer 09DO E-mail obsbeerta@gmail.com Website www.obsbeerta.nl Directeur S.J. Huinink

Nadere informatie

Kwaliteitszorg. Nutsschool Morgenstond. School. Adres Zweeloostraat VC Den Haag. Postcode en plaats. Guido van Luijk.

Kwaliteitszorg. Nutsschool Morgenstond. School. Adres Zweeloostraat VC Den Haag. Postcode en plaats. Guido van Luijk. Kwaliteitszorg School Nutsschool Morgenstond Adres Zweeloostraat 61 Postcode en plaats Directie 2545 VC Den Haag Guido van Luijk Jaar Augustus 2016 Versie 1 Om te weten hoe het gesteld is met de kwaliteit

Nadere informatie

1. GEGEVENS AANVRAGER. Onderwijsinstelling AOC Friesland Postadres Postbus 675 Bezoekadres Gardeniersweg 2 Postcode/plaats

1. GEGEVENS AANVRAGER. Onderwijsinstelling AOC Friesland Postadres Postbus 675 Bezoekadres Gardeniersweg 2 Postcode/plaats 1 1. GEGEVENS AANVRAGER Onderwijsinstelling Naam AOC Friesland Postadres Postbus 675 Bezoekadres Gardeniersweg 2 Postcode/plaats Website schoolorganisatie Bankrekeningnummer BRIN-nummer Volledige naam

Nadere informatie

Hoe schrijft u een beleidsplan internationalisering voor uw school

Hoe schrijft u een beleidsplan internationalisering voor uw school Hoe schrijft u een beleidsplan internationalisering voor uw school Inleiding Suggesties voor de inhoud: Waarom schrijft u dit beleidsplan? Is er een aanleiding? Is het beleidsplan bedoeld voor de hele

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Pleincollege Sint Joris PRO PRO

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Pleincollege Sint Joris PRO PRO RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK Pleincollege Sint Joris PRO PRO Plaats : Eindhoven BRIN nummer : 20AT C6 BRIN nummer : 20AT 05 PRO Onderzoeksnummer : 273588 Datum onderzoek : 16 april 2014

Nadere informatie

Activiteitenplan 2014-2015

Activiteitenplan 2014-2015 Activiteitenplan 2014-2015 Activiteitenplannen Resultaat 1. Identiteit Alle scholen van de SKOSS hebben in de schoolgids beschreven hoe zij uitdrukking geven aan de katholiek identiteit. In de komende

Nadere informatie

Leermiddelenbeleidsplan

Leermiddelenbeleidsplan Leermiddelenbeleidsplan 1 januari 2011 Doel van het leermiddelenbeleid is om aan te geven welke leermiddelen wij nodig hebben om onze onderwijskundige ambities nu en in de toekomst vorm te kunnen geven.

Nadere informatie

Feb. Maart. 2 Differentiatie door instructie en toetsen op niveau (convergent waar nodig, divergent waar mogelijk)

Feb. Maart. 2 Differentiatie door instructie en toetsen op niveau (convergent waar nodig, divergent waar mogelijk) Jaarplan - Aug Sept. Okt. Nov. Dec. Jan. Feb. Maart April Mei Juni Juli 1 Optimaliseren Passend Onderwijs 2 Differentiatie door instructie en toetsen op niveau (convergent waar nodig, divergent waar mogelijk)

Nadere informatie

Beknopt plan van aanpak project centrale huisvesting

Beknopt plan van aanpak project centrale huisvesting BIJLAGE 2 Beknopt plan van aanpak project centrale huisvesting Het vervolgtraject na het raadsbesluit van 1 juli 2010 april 2010 2010011330 Project 3252 - Voorbereidingsfase centrale huisvesting gemeente

Nadere informatie

LEERMIDDELENBELEID VOOR IEDERE SCHOOL

LEERMIDDELENBELEID VOOR IEDERE SCHOOL eermateriaal digitalisering boeken leerlingenetrokkenheid leermaterialenmix programma van isen differentiatie leermateriaal digitalisering oeken leerlingenbetrokkenheid leermaterialenix programma van eisen

Nadere informatie

energiemanagement & kwaliteitsmanagement

energiemanagement & kwaliteitsmanagement Energiemanagement Programma & managementsysteem Het beschrijven van het energiemanagement en kwaliteitsmanagementplan (zoals vermeld in de norm, voor ons managementsysteem). 1 Inleiding Maatschappelijk

Nadere informatie

Bijlage C behorende bij artikel 2 lid 3 Besluit personeel veiligheidsregio

Bijlage C behorende bij artikel 2 lid 3 Besluit personeel veiligheidsregio Bijlage C behorende bij artikel 2 lid 3 Besluit personeel veiligheidsregio Supplement f. Functie procesmanager multidisciplinair oefenen Functie zoals genoemd in artikel 2 lid 3 sub f Besluit personeel

Nadere informatie

1. FORMAT PLAN VAN AANPAK

1. FORMAT PLAN VAN AANPAK INHOUDSOPGAVE 1. FORMAT PLAN VAN AANPAK 1.1. Op weg naar een kwaliteitsmanagementsysteem 1.2. Besluit tot realisatie van een kwaliteitsmanagementsysteem (KMS) 1.3. Vaststellen van meerjarenbeleid en SMART

Nadere informatie

Opbrengstgericht besturen en leidinggeven is samen te vatten als: het stellen van doelen en het

Opbrengstgericht besturen en leidinggeven is samen te vatten als: het stellen van doelen en het De strategische beleidscyclus en beleidsagenda van De Veenplas Opbrengstgericht systeemleiderschap! Aanpak t.b.v. de jaren 2012 2016 Vastgesteld juli 2013 Inleiding De Veenplas ziet zichzelf als een lerende

Nadere informatie

e.o. I Leerkracht LB Intern Auteur M. van Ommeren 5616 RM Eindhoven 58VBA4382

e.o. I Leerkracht LB Intern Auteur M. van Ommeren 5616 RM Eindhoven 58VBA4382 e.o. Intern I Leerkracht LB Auteur M. van Ommeren 5616 RM Eindhoven 58VBA4382 Functienaam Organisatie Salarisschaal lndelingsniveau FUWASYS-advies Werkterrein Activiteiten Kenmerkscores Somscore Datum

Nadere informatie

*1475555* Mededeling. Financien. Geachte Staten,

*1475555* Mededeling. Financien. Geachte Staten, Mededeling Datum 21 maart 2013 Aan Provinciale en Gedeputeerde Staten Afdeling CC Van drs. G. de Vos Doorkiesnummer 759 Betreft Uitwerking fase 2 Doorontwikkeling begroting (SMART) Registratienummer: 1475555

Nadere informatie

Artikel 7 Opdracht Stichting Onderwijs Primair heeft de opdracht uitgewerkt naar vijf kernwaarden:

Artikel 7 Opdracht Stichting Onderwijs Primair heeft de opdracht uitgewerkt naar vijf kernwaarden: Concretisering Code Goed Bestuur voor Onderwijs Primair Inleiding De leden van de PO-Raad hebben in 2010 de Code Goed Bestuur vastgesteld als leidraad voor goed bestuur in het primair onderwijs. Het bestuur

Nadere informatie

Plan van aanpak Centrum Jeugd en Gezin BMWE-gemeenten Februari 2010

Plan van aanpak Centrum Jeugd en Gezin BMWE-gemeenten Februari 2010 Plan van aanpak Centrum Jeugd en Gezin BMWE-gemeenten Februari 2010 1. Aanleiding De BMWE-gemeenten willen zoveel mogelijk gezamenlijk het Centrum Jeugd en Gezin realiseren. Dit plan van aanpak is hierop

Nadere informatie

Werkwijze Cogo 2004. abcdefgh. Cogo publicatienr. 04-03. Ad Graafland Paul Schepers. 3 maart 2004. Rijkswaterstaat

Werkwijze Cogo 2004. abcdefgh. Cogo publicatienr. 04-03. Ad Graafland Paul Schepers. 3 maart 2004. Rijkswaterstaat Werkwijze 2004 publicatienr. 04-03 Ad Graafland Paul Schepers 3 maart 2004 abcdefgh Rijkswaterstaat Werkwijze 2/16 I Inleiding Verandering In 2003 is de organisatie van de ingrijpend veranderd. Twee belangrijke

Nadere informatie

Schooljaarplan 2011 2012

Schooljaarplan 2011 2012 Schooljaarplan 2011 2012 Onderwerp Doel Hoe Wie Wanneer Resultaat Begroting Organisatie en beleid (wat wil ik bereikt hebben?) Op welke wijze? zijn betrokken? is het af? (Wat zien we concreet aan het eind)

Nadere informatie

beheerst de volgende vaardigheden, kan deze onderwijzen en vaardigheden

beheerst de volgende vaardigheden, kan deze onderwijzen en vaardigheden Checklist vakdidactisch Kennisbasis Biologie Voor het begin van de 3 e jaars stage vullen de studenten deze checklist in. De studenten formuleren leerdoelen die aansluiten op de uitkomst van deze list.

Nadere informatie

Ondernemend werken in welzijnsorganisaties

Ondernemend werken in welzijnsorganisaties Training & Advies Ondernemend werken in welzijnsorganisaties Betere resultaten met nieuwe competenties Ondernemend werken in welzijnsorganisaties De welzijnssector is sterk in beweging, dat weet u als

Nadere informatie

Actieplan Woordenschat

Actieplan Woordenschat Actieplan Woordenschat Planperiode 2013-2014 Versie 1 Datum 26 Juli 2013 1. Algemene gegevens Opdrachtgever Organisatie- of resultaatgebied X Management primaire processen (6a) X Waardering door personeel

Nadere informatie

Onze weg naar 2F(+?) Willie de Wit: coördinator rekenen. Vera Frieling: coördinator taal.

Onze weg naar 2F(+?) Willie de Wit: coördinator rekenen. Vera Frieling: coördinator taal. Onze weg naar 2F(+?) Willie de Wit: coördinator rekenen Vera Frieling: coördinator taal v.frieling@udenscollege.nl w.dewit@udenscollege.nl Inhoud Voorgeschiedenis Rol van het TRC Rol van de geledingen

Nadere informatie

Vier in Balans-tool. Individuele Rapportage

Vier in Balans-tool. Individuele Rapportage Vier in Balans-tool Individuele Rapportage 1 Inleiding Deze tool is gebaseerd op het Vier in Balans-model en is aangevuld met elementen uit Didactiek en Leiderschap in Balans. Dit model vat samen wat er

Nadere informatie

VO2020. Schoolrapportage. Venster College X

VO2020. Schoolrapportage. Venster College X VO2020 Schoolrapportage Deze rapportage toont de antwoorden van de schoolambities van de VO2020-scan. U vindt uw eigen antwoorden terug in de nulmeting en in de actuele stand, inclusief een landelijke

Nadere informatie

IN ZES STAPPEN MVO IMPLEMENTEREN IN UW KWALITEITSSYSTEEM

IN ZES STAPPEN MVO IMPLEMENTEREN IN UW KWALITEITSSYSTEEM IN ZES STAPPEN MVO IMPLEMENTEREN IN UW KWALITEITSSYSTEEM De tijd dat MVO was voorbehouden aan idealisten ligt achter ons. Inmiddels wordt erkend dat MVO geen hype is, maar van strategisch belang voor ieder

Nadere informatie

Werkdocument Montessori voor een nieuwe tijd

Werkdocument Montessori voor een nieuwe tijd Werkdocument Montessori voor een nieuwe tijd 1 oktober 2013 (revisie) Versie 2.3 1e Amstelveense Montessorischool Michelina Hoogeveen, Irene Simonis, Frank Versloot Inhoudsopgave Inleiding, doelen en uitgangspunten

Nadere informatie

COMPETENTIE 1: INTERPERSOONLIJK COMPETENT

COMPETENTIE 1: INTERPERSOONLIJK COMPETENT DE SBL competenties COMPETENTIE 1: INTERPERSOONLIJK COMPETENT De leraar primair onderwijs moet ervoor zorgen dat er in zijn groep een prettig leef- en werkklimaat heerst. Dat is de verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Aanschaf leermiddelen

Aanschaf leermiddelen Aanschaf leermiddelen U vindt op deze site een rekenmodel waarmee u de kosten van uw leermiddelenmix zou kunnen calculeren. Op het leermiddelenplein van de SLO site vindt u de kosten van verschillende

Nadere informatie

Huiswerkbeleid bb havo/vwo

Huiswerkbeleid bb havo/vwo Huiswerkbeleid bb havo/vwo De manier waarop de school met huiswerk omgaat, zowel inhoudelijk als ook wat betreft de ondersteuning door studievaardigheden, is bepalend voor de mate waarin de leerstof wordt

Nadere informatie