Zoomvliet College JAARVERSLAG 2013

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Zoomvliet College JAARVERSLAG 2013"

Transcriptie

1 Zoomvliet College JAARVERSLAG 2013

2 ZOOMVLIET COLLEGE JAARVERSLAG 2013

3 INHOUDSOPGAVE 1 Voorwoord 2 2 Directieverslag Strategie Realisatie van speerpunten opgenomen in het Jaarplan Prestaties Naleving wettelijke vereisten Opbrengsten Onderwijsproces Programma 13 Samenhang Maatwerk Leren in de onderwijsinstelling 14 Didactisch handelen Leertijd Leeromgeving Begeleiding 16 Intake en plaatsing Studieloopbaanbegeleiding Zorg Leren in de beroepspraktijkvorming Examinering 22 4 Kwaliteit Kwaliteitszorg Beoordeling 24 5 Bedrijfsvoering Financiën Personeel Huisvesting ICT & Ondersteunende diensten 32 6 Vooruitblik naar Bijlagen Onderwijsclusters 7.2 Projecten Zinc. Events & Leisure 7.3 Jaarverslag 2013 secretariaat onderdeelcommissie ZOOMVLIET COLLEGE 7.4 Audits ZOOMVLIET COLLEGE 2013 Jaarverslag Zoomvliet College

4 1 VOORWOORD Voor u ligt het jaarverslag van het ZOOMVLIET COLLEGE over het jaar Dit is het eerste jaarverslag dat ik voor het ZOOMVLIET COLLEGE mag presenteren nadat ik op 2 april de directietaken overgenomen heb van Ton Vooghden. In januari 2013 hebben we ons jaarplan gepresenteerd met als prioriteit nummer één het onderwijsaanbod- en proces zodanig te hervormen dat we dat met de beschikbare middelen uit kunnen voeren met behoud van kwaliteit. De teams en de clustermanagers hebben die uitdaging op een bewonderingswaardige wijze opgepakt. De financiële doelstelling in 2013 is ruim gerealiseerd en het onderwijsprogramma is vrijwel gehandhaafd op het niveau van het schooljaar daarvoor. Een oprecht woord van dank aan alle medewerkers waarmee we dit hebben kunnen realiseren. In de twee helft van het jaar is de aandacht weer meer komen liggen op de onderwijskwaliteit. Uit diverse audits blijkt steeds dat de kwaliteitsborging nog niet volledig op orde is. We hebben dan ook in het najaar een werkgroep kwaliteitszorg in het leven geroepen met als doelstelling een verbetering van de kwaliteit maar met name van de borging. Ook de ondersteunende diensten hebben dit jaar veel aandacht opgeëist. RSA komt vanaf 1 januari 2014 in de implementatiefase en de voorbereiding van de transitie van medewerkers en activiteiten is met veel zorg en aandacht gepaard gegaan. In dit jaarverslag vindt u de acties terug die we op basis van ons beleid in 2013 hebben uitgezet en de resultaten die we hebben bereikt. P. Selten-Bos Directeur ZOOMVLIET COLLEGE Jaarverslag Zoomvliet College

5 2 DIRECTIEVERSLAG 2.1 STRATEGIE Inleiding Het ZOOMVLIET COLLEGE heeft vestigingen in Roosendaal en Bergen op Zoom en verzorgt in deze West-Brabantse steden onderwijs op mbo-niveau, zowel in de Beroepsopleidende Leerweg (BOL) als in de Beroepsbegeleidende Leerweg (BBL). Daarnaast wordt onder de naam Verrijkt BBL ook op regionale schaal mbo-onderwijs aangeboden in BBL-maatwerktrajecten. Jaarverslag Zoomvliet College

6 Ontwikkelingen in 2013 De gebeurtenissen die in 2013 als opvallend gekenschetst kunnen worden: Er zijn diverse personele bezuinigingen uitgevoerd zowel in het primaire proces, in de ondersteuning en het management. Met ingang van 2 april 2013 is Petra Selten-Bos benoemd tot directeur van het ZOOMVLIET COLLEGE. In april is er voor het eerst een Bedrijvendag georganiseerd mede naar aanleiding van reacties van de bedrijven tijdens de bedrijvenenquête. Met ingang van 1 augustus 2013 is Andries Boer benoemd als nieuwe clustermanager van het cluster Events. De BBL opleiding die voor de Belastingdienst georganiseerd wordt, blijkt succesvol. Het concept is landelijk gepresenteerd en staat op het punt landelijk uitgerold te worden. Samenwerkingsverbanden Het behalen van onze doelstellingen maken we mede mogelijk door samenwerking met onze partners. Zoomvliet zet in op een beter contact met de regio en zoekt in toenemende mate de twee overige O s uit de driehoek Onderwijs, Overheid en Ondernemingen op. De samenwerking wordt in Gebouw-T in Bergen op Zoom met het poppodium en ondernemers in de branche vormgegeven. Tevens participeert het ZOOMVLIET COLLEGE in de Starterscentra in Roosendaal en Bergen op Zoom om de ondernemendheid in de regio te stimuleren. Projecten (zie ook paragrafen 3.3 en 5.1) Innovatiearrangement 2: Het ZOOMVLIET COLLEGE is penvoerder van het ROC West-Brabant project Doorbraak Loopbaanleren ofwel Keuzeprocessen. Het project is in 2013 afgesloten. De resultaten zijn zodanig dat het project, weliswaar in een iets andere vorm, voortgezet wordt. Beroepsonderwijs in Bedrijf (BIB) Onder de naam ROCk en Poppodium voert het ZOOMVLIET COLLEGE als penvoerder met partners een BIB-project uit over de periode 1 april 2010 tot 1 oktober Het project is met een half jaar verlengd, beëindigd op 1 april 2013 en afgesloten met lovende reacties van het Agentschap. De verduurzaming van het project is in 2013 verder uitgewerkt en de samenwerking tussen de bedrijven, de Stichting Poppodium, de gemeente Bergen op Zoom en het ZOOMVLIET COLLEGE zal in februari 2014 door middel van een convenant bekrachtigd worden. Jaarverslag Zoomvliet College

7 2.2 REALISATIE VAN SPEERPUNTEN OPGENOMEN IN HET JAARPLAN 2013 Met Zoomvliet sta ik sterk Ook in het afgelopen jaar hebben onze ankerwaarden samen en gedegen en onze eigenwaarde zelfbewust ons houvast gegeven om op koers te blijven. De eerste resultaten hiervan worden zichtbaar in dit jaarverslag. Het managementteam blijft het nemen van initiatief ondersteunen en coaching van zelfverantwoordelijk gedrag van zowel medewerkers als studenten blijft een belangrijk aandachtspunt. Onze focus is niet veranderd: Zoomvliet en stakeholders worden sterker! We hebben ons in 2013 vier doelen gesteld om onze merkbelofte met Zoomvliet sta ík sterk! waar te maken. De resultaten die we hebben behaald op de uitgezette acties beschrijven we hieronder. Voor meer gedetailleerde informatie op clusterniveau verwijzen we u naar paragraaf 7.1 Onderwijsclusters. 1. Doeltreffend en doelmatig in onderwijs De organisatiestructuur in de ondersteunende functies is in 2013 in een stroomversnelling gekomen. Vanaf oktober zijn de plannen en structuren door het RSA project bekend geworden en is ook een transitieplan gepresenteerd. Voor de colleges, dus ook voor het ZOOMVLIET COLLEGE, betekent het dat in deze 1e fase de Financiële administratie, P&O, Control en de Deelnemersadministratie geheel of gedeeltelijk gaan verdwijnen bij de colleges. Realisatie van deze plannen zal begin 2014 zijn beslag krijgen. In de clusters Economie & ICT, Commercieel & Mediavormgever en het Johan Cruyff College hebben in de planning van de opgelegde taakstelling gerealiseerd. Dit heeft geleid tot een personeelsreductie die beantwoordt aan de financiële taakstelling. Er zijn meerjarenbegrotingen tot en met 2016 opgesteld en de kerngegevens voor de begrotingen tot en met 2018 zijn gepresenteerd. Na het faillissement van P3 Transfer B.V. is de aanpak van contractonderwijs op het ROC West-Brabant opnieuw tegen het licht gehouden. Er is een nieuwe Bedrijfsopleidingen B.V. in het leven geroepen die met name de acquisitie van de maatwerkopleidingen ter hand neemt. Ultimo 2013 heeft het ZOOMVLIET COLLEGE de eerste offertes naar aanleiding van deze acquisitie kunnen versturen. Het managementteam heeft 2013 gebruikt om het kostenbewustzijn onder de teams en de medewerkers te benadrukken. Onder andere door deze acties is er in minder aan overige lasten gespendeerd. De kostenreductie bij het cluster Commercieel & Mediavormgever en Economie & ICT is gerealiseerd door optimalisering van onderwijsprocessen en logistieke aanpassingen die door de opleidingsteams zelf zijn aangedragen. Teams hebben ombuigingen aangedragen die de kwaliteit van de onderwijsdienstverlening, die op Zoomvliet College op een hoog niveau staat, zo weinig mogelijk raken. Die inspanning van de teams heeft geleid tot een doelmatiger maar nog steeds zeer doeltreffend programma. Jaarverslag Zoomvliet College

8 2. Ontwikkelen talenten en deskundigheid van medewerkers en teams Aanscherpen scholingsbeleid Voor de clusters Economie & ICT en Commercieel & Mediavormgever is met ingang van dit jaar in het verslag functioneringsgesprekken een aparte paragraaf voor deskundigheidsbevordering opgenomen. Deze wordt eerst met een terugblik ingevuld waarna vooruitgekeken wordt. In de functioneringsgesprekken is ook apart aandacht voor registratie in het lerarenregister. Binnen het Johan Cruyff College en het cluster Events wordt het bij de eerstgenoemde clusters in gebruik zijnde formulier op dezelfde wijze in het vervolg ingezet. Uitvoeren scholingsbeleid De teams binnen Economie & ICT hebben een kwantitatief scholingsplan, teams hebben een scholingsplan opgesteld, waarbij de beschikbare team-scholingsuren zijn verdeeld. Binnen de teams van de overige clusters zijn scholing en scholingstijd bij de jaartaaktoedeling aan bod gekomen. De examenscan is uitgezet en op één team na door alle teams ingevuld. Voor alle teams is scholing in het kader van passend onderwijs t.b.v. intakers en SLB-ers in gang gezet. Daarnaast zijn er conferenties en symposia door met name taal- en rekendocenten bijgewoond, is MBO city bezocht door een deel van het MT en staf en zijn kwaliteitszorg- examineringsbijeenkomsten door vooral stafleden bijgewoond. Opstellen teamontwikkelplan. Er zijn in teamonwikkelplannen op basis van een vastgelegd format voor de teams secretarieel, ICT, detailhandel, internationale handel, international business studies, commerciële dienstverlening, studio, horeca ondernemer manager, toerisme en recreatie, kok/bediening. Voor Johan Cruyff College zijn er verbeterpunten geformuleerd en daar is het team mee aan de slag gegaan. Het is alleen nog niet in Yucan opgenomen. Bij het team Mediavormgever moet het plan nog afgerond worden. 3. Loopbaanleren & Maatwerk Er is een werkgroep LOB geformeerd met daarin de director van het Johan Cruyff College, projectleider VSV/keuzeprocessen, zorgcoördinator en stafmedewerker O&I. De werkgroep houdt zich bezig met het maken van visie en beleid LOB voor het ZOOMVLIET COLLEGE en met het maken van een implementatieplan. De werkgroep heeft de studiedag van oktober voorbereid en uitgevoerd. De projectleider VSV/Keuzeprocessen neemt samen met de Stafmedewerker O&I deel aan visie en beleidsontwikkeling LOB van het ROC West-Brabant in het kader van het stimuleringsproject LOB MBO (zie paragraaf 3.3.3) Professionalisering In oktober heeft een studiedag plaatsgevonden in gebouw-t rondom dit thema met als inleidende spreker Marinka Kuijpers. De studiedag is ingezet als kick-off voor implementatie van LOB in het ZOOMVLIET COLLEGE. Het team van het Johan Cruyff College is getraind in het voeren van de loopbaandialoog en heeft een plan uitgerold voor implementatie van LOB in hun opleidingen. Het team Mediavormgever heeft een nieuwe vorm gegeven aan de intake, gericht op de loopbaan. Jaarverslag Zoomvliet College

9 Portfolio Er is een inventarisatie gemaakt onder de teams over het gebruik van portfolio. Integraal inzetten van een portfolio voor de studenten is vooruitgeschoven. Met de consequenties van de bezuinigingen in de teams, bleek dit geen prioriteit te zijn. Evaluatie van maatwerk: zie hiervoor paragraaf Intensiveren samenwerking vmbo en hbo: zie hiervoor paragraaf doorlopende leerlijn. 4. Focus op vakmanschap BBL opleidingstijd naar 200 uur is in 2013 bij alle opleidingen gerealiseerd. Van vier naar drie. Voorbereiden 4-jarige opleidingen omvormen naar 3 jarig. Door uitstel van de minister was dit nog geen prioriteit. Nieuwe kwalificatiedossiers informeren medewerkers en experimenteren. I.v.m. uitstel invoering nieuwe kwalificatiedossiers, heeft informering niet plaatsgevonden. Het team Mediavormgever preludeert met herinrichting onderwijs op de nieuwe dossiers. De teams worden door de kenniscentra op de hoogte gehouden van de voortgang. Passend onderwijs voorbereiden. (Zie bij Zorg paragraaf ) Voorbereiding op invoering centrale examinering Taal en Rekenen. Resultaten: (zie paragraaf 3.4 en 5.1) Invoering domeinen: hier is in het ROC West-Brabant nog geen besluit over genomen. Voorbereiden afschaffen drempelloze instroom. Hierover zal m.b.t. niveau 2 een overeenkomst gesloten worden met de directeuren in het begin van Extra aandachtspunten De thema s Communicatie/informatie en Internationalisering zijn in 2013 niet meer als actiecluster opgenomen, maar hebben nog wel bijzondere aandacht gehad nadat ze in 2012 speerpunten van beleid waren. Communicatie/Informatie De doelstelling van dit extra aandachtspunt voor 2013 was het versterken van de positie van het ZOOMVLIET COLLEGE, zowel intern als extern. Het oordeel over communicatie door medewerkers, studenten en externen is dat de communicatieen informatieverstrekking is verbeterd. Vanuit het beleidsplan Sterk-Sterker-Sterkst werd de behoefte aan bewijs van de Zoomvliet-merkbelofte duidelijk. Dit is vertaald naar een showcase, een videofilm waarin twee afgestudeerde studenten duidelijk maken dat zij als mens én als beroepsbeoefenaar Sterk staan met Zoomvliet. In het vierde kwartaal van 2012 is gestart met het opstellen van een communicatieplan voor het ZOOMVLIET COLLEGE met de bedoeling dit in de loop van het schooljaar af te ronden en eveneens ter goedkeuring aan het managementteam voor te leggen. In het kalenderjaar 2013 is een communicatieplan voor de Zoomvliet Studio geschreven als laatste in de rij, zodat er nu voor alle Jaarverslag Zoomvliet College

10 locaties een eigen communicatieplan ligt. De plannen voor het Johan Cruyff College en Zinc. werden eerder gerealiseerd. Ontwikkelen Marap Aan het einde van het kalenderjaar 2012 is op ROC West-Brabantniveau besloten om met een identieke Marap te werken. In februari 2013 was de testversie gereed. Op basis van benchmarking tussen de colleges worden er normen ofwel prestatieindicatoren bepaald. Internationalisering Vervolgacties 2013: Studentmobiliteit Er zijn 63 studenten voor een stage naar het buitenland vertrokken. Uitwisseling In mei 2013 heeft het tegenbezoek plaatsgevonden voor zowel studenten als docenten van Fox Valley Technical College (Appleton, USA) in Nederland. In mei 2013 heeft ook het tegenbezoek van een docent uit de Verenigde Staten plaatsgevonden via het Radix USA Exchange programma voor docenten. Nieuwe ontwikkelingen In het verlengde van de samenwerking binnen Netinvet is er samen met 5 andere ROC s in Nederland en KCH International een 2-jarig VETPRO-project uitgezet. Vanaf 2014 vinden er de eerste uitwisselingen van docententeams uit Spanje, Italië, Frankrijk, België en Nederland plaats. Inmiddels is er een hernieuwde samenwerking met Lycée Xavier Marmier (Pontarlier, Frankrijk). Het aanvragen van de Leonardo da Vinci subsidie voor studenten als bijdrage voor een internationale stage is de laatste jaren vereenvoudigd. Wat betreft voorbereiding op een internationale stage is er een redelijke diversiteit binnen het ZOOMVLIET COLLEGE. Een belangrijk doel voor de toekomst is het realiseren van een meer eenduidige voorbereiding c.q. begeleiding binnen ons college. Jaarverslag Zoomvliet College

11 3 PRESTATIES WETTELIJKE VEREISTEN Het ZOOMVLIET COLLEGE opereert binnen de wettelijke kaders van het mbo-onderwijs en leeft de wettelijke vereisten na. 3.2 OPBRENGSTEN Aantallen studenten per opleiding Het ZOOMVLIET COLLEGE blijft groeien in de reguliere BOL-opleidingen. Nieuwe opleidingen trekken nieuwe studenten aan en het in vroeger jaren optredend effect dat die groei onttrokken werd aan reeds bestaande opleidingen, is in wederom niet of nauwelijks opgetreden. De ontwikkeling van het aantal deelnemers in de schooljaren t/m vindt u in de onderstaande tabel. Aantal deelnemers Cluster/team BBL BOL Eindtotaal BBL BOL Eindtotaal Team Commerciële dienstverlening Team International Business School Team Internationale Handel/Groothandel Team Retail Team Mediavormgever Totaal Cluster Commercieel & Team Financieel-administratieve Team Informatie Communicatie Team Juridische dienstverlening Team Secretariële beroepen Totaal Cluster Economie & ICT Team AV-PET Team Kok/Bediening Team Manager Ondernemer Horeca Team Toerisme en Recreatie Totaal Cluster Media en Events Totaal Johan Cruyff College Team Flanderijn Cluster Zoomvliet algemeen Eindtotaal excl. Bedrijfsgroepen Bedrijfsgroepen Eindtotaal incl. Bedrijfsgroepen Gewogen voor deeltijd Groei -1,78% -0,97% Jaarverslag Zoomvliet College

12 Aantal deelnemers Cluster/team BBL BOL Eindtotaal BBL BOL Eindtotaal Team Commerciële dienstverlening Team International Business School Team Internationale Handel/Groothandel Team Retail Team Mediavormgeving Totaal Cluster Commercieel & Team Financieel-administratieve Team Informatie Communicatie Team Juridische dienstverlening Team Secretariële beroepen Totaal Cluster Economie & ICT Team AV-PET Team Kok/Bediening Team Manager Ondernemer Horeca Team Toerisme en Recreatie Totaal Cluster Media en Events Totaal Johan Cruyff College Team Flanderijn Cluster Zoomvliet algemeen Eindtotaal excl. Bedrijfsgroepen Bedrijfsgroepen 5 5 Eindtotaal incl. Bedrijfsgr Gewogen voor deeltijd Groei -0,97% +8,51% Vooral in de BOL is sprake van een groei. In : 5 % groei ten opzichte van In : een groei van 34 leerlingen ofwel 2,2 % ten opzichte van het voorgaande schooljaar. In is er opnieuw sprake van een groei, nu van 31 leerlingen ofwel 2 % ten opzichte van In is de groei in de BOL opleidingen 164 leerlingen ofwel 10,3% ten opzichte van In de BBL is de laatste jaren sprake van een daling. De reden is met name de sterke afname van het aantal studenten bij Bedrijfsgroepen. Per waren er 5 onbekostigde deelnemers ingeschreven bij bedrijfsgroepen. Per is dit aantal gereduceerd tot 0. Een andere reden is de afname van het aantal BBL-leerlingen bij het team Kok Bediening in ten opzichte van Jaarverslag Zoomvliet College

13 Om de opbrengsten in beeld te brengen, hanteren wij de resultaatdefinities van de onderwijsinspectie, in dit geval het zogenaamde jaarresultaat (JR) en het diplomaresultaat (DR). In onderstaande tabel worden de resultaten over het schooljaar weergegeven. Rendement, diplomaresultaat en jaarresultaat Niveau Rendementen exclusief Bedrijfsgroepen Jaarresultaat Diplomaresultaat Inspectieoordeel 1 100% 100% 2 75,21% 69,94% 3 77,26% 68,42% JR en DR>norm 4 77,78% 83,08% Totaal 77,00% 76,96% De jaar- en diplomaresultaten van het ZOOMVLIET COLLEGE scoren ruim boven de norm. De normen van de inspectie voor 2013 zijn als volgt: Jaarresultaat Diplomaresultaat Niveau 1 60,7% 45,1% Niveau 2 56,5% 45,2% Niveau 3 65,3% 67,3% Niveau 4 64,2% 67,3% Aantal Voortijdige Schoolverlaters (VSV ers) Periode oktober 2012 t/m september 2013 Instituut VSV 05/06 Doelstelling reductie 12/13 (40%) Maximum VSV-ers 12/13 Werkelijk aantal VSVers 12/13 Maximum VSV-ers 12/13 Werkelijk aantal VSVers 12/13 Werkelijk in % van maximum 12/13 Zoomvliet % Jaarverslag Zoomvliet College

14 Uitstroomredenen VSV ers Van de 83 VSV ers zijn de volgende uitvalredenen vastgelegd: Zoomvliet College VSV Geen specificatie Totaal geen specificatie 2 Oorzaak bij student - Gezondheid 8 - Beperking; onvoldoende capaciteit 19 - Bereikbaarheid, verhuizen 2 - Motivatie; o.a. voorkeur andere activiteit en afwezigheid 19 - Omgevingsaspecten, o.a. geen leerbedrijf 34 - Gedrag 1 Totaal oorzaak student 83 3 Oorzaak bij school - Instelling - Opleidingsniveau - Administratieve redenen Totaal oorzaak school Eindtotaal 83 In de toelichting worden de maatregelen genoemd, die door het ZOOMVLIET COLLEGE zijn getroffen om het aantal VSV ers terug te dringen. Toelichting VSV cijfers oktober 2012 t/m september 2013 van DUO d.d. 1 maart Het aantal VSV ers bij het ZOOMVLIET COLLEGE is lager dan het maximum. Van deze 83 VSV ers heeft 1 deelnemer het diploma behaald in februari 2014 en zijn 4 deelnemers opnieuw ingeschreven voor een opleiding bij het ROC West-Brabant. In het bijzonder hebben zes maatregelen daar een bijdrage aan geleverd. 1. Elke nieuwe student moet een AMN-test bij de intake maken waardoor de studiekeuze beter onderbouwd kan worden. 2. Intake en de plaatsing krijgen extra accent. 3. Studieloopbaanbegeleiding van de student staat centraal. In ieder cluster is een verzuimcoördinator aangesteld die m.n. de eerstejaars studenten volgt op absentie en in gesprek gaat met de studenten. Veel verzuim mondt vaak uit in uitstroom. 4. De student wordt begeleid door een team van zorgcoördinatoren en hij/zij kan bij specifieke zorgbehoefte een beroep doen op 1 e -, 2 e - en 3 e -lijnszorg. 5. Iedere student die de opleiding wil staken, moet zich eerst melden bij de decaan. Deze probeert in een indringend gesprek de student op andere gedachten te brengen. 6. We hebben de zogenaamde oriëntatieklas waar twijfelende studenten een plaats kunnen vinden om hun keuze te heroverwegen. Binnen het kader van het programma School Ex (waarvoor wij binnen het ZOOMVLIET COLLEGE extra formatie hebben uitgetrokken) worden er exitgesprekken gevoerd met de examenkandidaten en wordt tijdens de intakegesprekken aandacht besteed aan de arbeidsmarktrelevantie van de te kiezen opleiding. Jaarverslag Zoomvliet College

15 Wij verwachten dat het aantal VSV ers in nog verder zal verminderen door bovenstaande maatregelen. 3.3 ONDERWIJSPROCES Programma Samenhang Onze opleidingsteams hebben hun onderwijs ingericht volgens het opleidingsmodel dat we een aantal jaren geleden hebben omarmd. Dat betekent dat bij iedere opleiding het ervaringsleren (de praktijk) centraal staat in de vorm van BPV, simulatie, projecten, praktijkopdrachten. De complexiteit neemt naarmate de opleiding vordert toe. Vakkennis, vaardigheden en burgerschapscompetenties worden in samenhang met de praktijk aangeboden. Het kwalificatiedossier en de landelijke richtlijnen als kwalificatie-eisen Loopbaan & Burgerschap zowel als Taal en Rekenen, zijn leidend voor het programma van de opleiding en vormen samen een geheel. Het voeren van gesprekken met studenten gericht op het leren voor de loopbaan krijgt steeds meer aandacht, mede door het project Keuzeprocessen. De begeleiding is gericht op het steeds meer zelfverantwoordelijk maken van de student (afnemende sturing) en is daarmee direct gekoppeld aan onze kernwaarde initiatiefrijk. Maatwerk Het programma houdt rekening met verschillen tussen studenten op diverse terreinen. Dat blijkt uit het volgende overzicht: Aanbod minoren bij Economie & ICT en Events Aanbod HBO-module bij ICT en AV-PET Deelname aan HBO-weken in cluster Economie & ICT Jaarverslag Zoomvliet College

16 Tempodifferentiatie bij Retail, Johan Cruyff College en horeca ondernemer manager, kok/bediening Havist of hbo-er stroomt in leerjaar 2 in bij alle clusters Oriëntatieklas t.b.v. heroriëntatie op beroepskeuze Diverse uitstroomvarianten bij alle opleidingen Gezamenlijk basishalfjaar bij commerciële opleidingen om te kunnen proeven aan de verschillende richtingen. Specifieke maatwerktrajecten die zijn ontwikkeld samen met de opdrachtgevers zijn: Opleiding Assistent Accountant van 3 leerjaren op niveau 4 voor medewerkers van de Belastingdienst in Roosendaal, Breda, Rijnmond, Oss en Goes. Opleiding Juridisch Medewerker Openbaar bestuur van 1 leerjaar op niveau 4 voor de deurwaarders en invorderaars van de Belastingdienst in Breda, Goes en Roosendaal. Opleiding Juridisch Medewerker Openbaar Bestuur van 1,5 leerjaar op niveau 4 voor de deurwaarders van de Belastingdienst uit het hele land. Opleiding Juridisch medewerker Zakelijke Dienstverlening van 2 leerjaren op niveau 4 voor medewerkers van Flanderijn Nederland (Deurwaarders- en incassokantoor). In 2013 zijn de volgende maatwerktrajecten afgerond: Europees Computer Rijbewijs (ECDL) van vier maanden voor de Belastingdienst Zuidwest. Opleiding Gastheer/ Gastvrouw voor medewerkers van Tante Louise/Vivensis Leren in de onderwijsinstelling Didactisch handelen Het ZOOMVLIET COLLEGE kiest ervoor om competenties te ontwikkelen in de praktijk. Vanuit drie leerlijnen wordt geprobeerd zo veel mogelijk just in time ondersteuning te geven (zie opleidingsmodel in paragraaf 3.3.1). We maken gebruik van een gedifferentieerde leeromgeving waarin een scala aan didactische werkvormen wordt toegepast. De begeleiding van studenten is intensief en vindt plaats rondom opgedane praktijkervaringen. Taakreflectie op verrichte werkzaamheden en persoonsreflectie op basis van ervaringen gericht op de loopbaan. Een voorbeeld is ons leerbedrijf Zinc Events & Leisure. In deze ondernemersgerichte omgeving voeren mbo-studenten in samenwerking met leerlingen en studenten op vmbo- en hbo-niveau bedrijfsopdrachten uit op het gebied van hun beroepskeuze. Leertijd De roostermakers zijn bekend met de kenmerken en het niveau van de doelgroepen en zorgen voor een evenwichtig rooster met zo min mogelijk tussenuren en verplaatsingstijd. Het onderwijs, de BPV en de examinering zijn evenwichtig gepland in het programma voor de student. In het Presentie Absentie Registratie Systeem (PARS) houdt iedere medewerker de presentie van de studenten bij. In ieder lokaal hangt een activeboard, zodat registratie direct kan plaatsvinden. Naast de studieloopbaanbegeleider, houden de verzuimcoördinatoren nauwgezet de presentie van de studenten bij en zij grijpen indien nodig in. In de BPV heeft iedere student een urenkaart waarop hij/zij de gewerkte uren bijhoudt. De praktijkopleider tekent voor akkoord. Het voldoen aan de urennorm tijdens de BPV is voorwaarde om de BPV met een voldoende af te ronden. Jaarverslag Zoomvliet College

17 Leeromgeving Materiële voorzieningen De school kent: grote, sfeervol ingerichte ruimtes waarin in groepen kan worden samengewerkt kleine ruimtes waar de studenten met elkaar vergaderen; multifunctionele instructielokalen waar gewerkt wordt aan het bijbrengen van kennis, het aanleren van vaardigheden en het verwerven van inzichten; auditoria, een leerwerkbedrijf (Zinc., Hotelschool, Zoomvliet Studio, Gebouw-T) en Studiecentra. De leeromgeving is inspirerend, straalt sfeer en vertrouwdheid uit, appelleert aan verantwoordelijk gedrag en is een ontmoetingsplaats voor medewerkers, studenten en mensen uit het maatschappelijk veld. De leeromgeving is voorzien van alle moderne communicatiemiddelen. Bejegening De studenten van het ZOOMVLIET COLLEGE ervaren de leeromgeving als veilig en ze vinden ook dat er respectvol met elkaar wordt omgegaan. Veiligheid De ontruimingsoefeningen die in 2013 zijn gehouden zijn goed verlopen. De verbeter - en/of opletpunten zijn meegenomen in de evaluatie. In samenwerking met de politie Roosendaal is ook dit jaar weer keer een kluisjescontrole gehouden. Alle kluisjes zijn onder toezicht van de politie geopend en gecontroleerd op zaken die volgens het schoolreglement niet binnen de school thuishoren; er is niets gevonden wat er niet thuishoorde. De kluisjescontrole is weer als positief ervaren en we zullen dit minimaal één keer per schooljaar herhalen. Geregistreerde incidenten Er worden twee overzichten bijgehouden m.b.t. incidenten: één met betrekking tot gedrag in het gebouw dat niet conform de afspraken in de studiegidsen is en één m.b.t. grotere incidenten. Voor 2013 levert dat de volgende gegevens op. Studenten werden aangesproken op het volgende gedrag: eten op de gang: gemiddeld zo n vijf keer per dag mobiel bellen op de gang: gemiddeld zo n drie keer per dag rondhangen op de gang: gemiddeld zo n vier keer per dag aanwezigheid op de gang van niet-zoomvliet jongeren: gemiddeld twee keer per dag. Dat laatste gegeven levert over het algemeen geen onveilig gevoel op bij de studenten. Dit is begrijpelijk, omdat het vaak jongeren betreft die bekend zijn met onze studenten (afhalen van vriendje bijvoorbeeld). In de eerste drie gevallen blijft het niet-toegestane gedrag binnen de perken, omdat de toezichthouders regelmatig en duidelijk zichtbaar op de cruciale punten in en rond het gebouw aanwezig zijn. Zij zijn voor iedereen herkenbaar door hun bedrijfskleding. Incidentenregistratie (TIMO) In 2012 is binnen ROC West-Brabant het incidentenregistratiesysteem TIMO (TOPdesk Incidentenmonitor Onderwijs) geïmplementeerd. In dit systeem kunnen medewerkers zelf via een eenvoudig formulier incidenten melden. Studenten kunnen via een medewerker een incident in het systeem zetten. In het systeem wordt vervolgens de opvolging van het incident bijgehouden. Het doel is door middel van de rapportages uit Jaarverslag Zoomvliet College

18 TIMO, die per kwartaal besproken worden in de Arbocommissie, mogelijke trends te herkennen en hierop te anticiperen om incidenten in de toekomst zoveel mogelijk te voorkomen. Binnen TIMO worden incidenten geregistreerd binnen de door het ministerie aangegeven categorieën en subcategorieën. In de rapportages wordt gerapporteerd op basis van deze categorisering. In onderstaande tabel staan de incidenten die er in 2013 gemeld zijn. Vestiging Lijn 1 Aangemeld Knipplein 11 Geweldpleging 1 Seksuele misdraging 0 Bedreiging 0 Diefstal of inbraak 3 Verboden goederen 1 Ongeluk 2 Gezondheid Totaal - Knipplein 11 Meeussenstraat 13 Totaal - Meeussenstraat 13 BoZ Totaal Zoomvliet College Begeleiding Intake en plaatsing Er worden verschillende activiteiten uitgevoerd om de intake zo zorgvuldig mogelijk te laten verlopen: Iedere student die zich aanmeldt, maakt de AMN-test en de uitslag wordt besproken tijdens het intakegesprek (resultaten zijn niet bepalend voor aanname). De samenvatting van de test wordt aan de student meegegeven. Intake afdeling; elke afdeling heeft een aantal personen die verantwoordelijk zijn voor de intake. Intakers bereiden zich voor op het intakegesprek door het doorstroomdossier, de resultaten van de AMN-intaketest en de resultaten van eventuele andere testen (bijvoorbeeld Engels bij IBS) van de potentiële nieuwe studenten te bestuderen. Mocht er sprake zijn van twijfel of onduidelijkheid omtrent de opleidingskeuze, dan wordt de student voor een verlengde intake aangemeld. De verlengde intake wordt gehouden door de clustermanager, die in het geval van een mogelijke zorgvraag de trajectbegeleider inschakelt. In het geval van een Jaarverslag Zoomvliet College

19 verkeerde opleidingskeuze wordt de decaan ingeschakeld en zelden wordt de student naar de decaan van de toeleverende school doorverwezen. Intake-dossiers worden gescreend op bijzonderheden of mogelijke LGF. In 2013 is elk dossier doorgenomen door de LGF-coördinator om zo de zorg rondom een student zo snel mogelijk in beeld te krijgen en de juiste zorg meteen vanaf het begin van het schooljaar vorm te kunnen geven. Alle mogelijke REC 4 LGF-studenten (grootste groep LGF-studenten) zijn besproken in een overleg tussen het Service Centrum voor Studie en Beroep, de LGFcoördinator en de coördinator van REC 4. Daarnaast hebben we, als pilot, een kennismakingsmiddag georganiseerd voor een aantal studenten die van het speciaal onderwijs komen om de overstap voor hen zo soepel mogelijk te laten verlopen. Bij verschillende opleidingen worden er mogelijkheden gecreëerd voor een meeloopdag. Voor aankomend studenten met een beperking en/of met gedragsproblematiek, is het belangrijk om het reilen en zeilen te ervaren binnen het mbo-onderwijs. Zij kunnen op deze manier een onderbouwde keuze maken, waardoor de kans van slagen vergroot wordt. Studieloopbaanbegeleiding Iedere student heeft een studieloopbaanbegeleider. Deze studieloopbaanbegeleider begeleidt, motiveert en inspireert de student in zijn (leer)loopbaan. Hij stelt de juiste leervragen en stimuleert de student om zelf zijn antwoorden te vinden. Hij is vriendelijk, vernieuwend, creatief, veeleisend en gericht op resultaat en ambitie. Hij begeleidt de student met zorg en betrokkenheid en verstaat de kunst van het loslaten (een coach is niet iemand om op te leunen, maar iemand die leunen overbodig maakt). Hij maakt, indien nodig, gebruik van de zorgstructuur van het ROC West-Brabant. Hij herkent en erkent verschillende leerstijlen. Hij geeft de student de gelegenheid de competenties die hij extern opgedaan heeft, mee te laten wegen in de opleiding onder het motto: elke ervaring telt. Met een goed opgezette beoordelingssystematiek, gericht op het in kaart brengen van de competentieontwikkeling, volgt hij de voortgang en ontwikkeling van en met de student nauwgezet tot het moment dat voor beiden duidelijk is dat de deelnemer klaar is voor examinering. De studieloopbaanbegeleider maakt daarbij gebruik van het systeem van studieadviezen. Dit systeem is al verschillende jaren bij een aantal opleidingen in gebruik en is vanaf het cursusjaar in leerjaar 1 bij alle opleidingen ingevoerd. Deskundigheidsbevordering voor studieloopbaanbegeleiders in 2013: Training in het voeren van loopbaangesprekken; Training storyboarden; De studieloopbaanbegeleider krijgt per schooljaar 20 uur bovenop de reguliere tijd voor de zorg rondom een LGF-student. Deze tijd kan de studieloopbaanbegeleider naast de zorg die hij standaard biedt, besteden aan specifieke aandachtspunten die de beperking van de student met zich meebrengt. Studieloopbaanbegeleiders worden indien gewenst ondersteund vanuit het Bureau Studentenbegeleiding. Jaarverslag Zoomvliet College

20 Decanaat en doorlopende leerlijnen Regisseer je eigen toekomst is zoals eerder aangegeven een quote waarmee het ZOOMVLIET COLLEGE zich profileert. Het decanaat heeft met nagenoeg elke examenkandidaat een gesprek dat gericht is op de vraag of verder studeren voor een kandidaat zinvol is, op welke manier er verder wordt gestudeerd (niveau-3, niveau-4, hbo deeltijd, Associate Degree of hbo voltijd), wat de meest passende opleiding is etc. In individuele gesprekken is het decanaat hiervoor het eerste aanspreekpunt voor studieloopbaanbegeleiders en hun studenten. In de huidige structuur is nog voorzien in het voeren van minimaal één individueel gesprek waarbij de vervolgkeuze centraal staat. Met alle uitstromers geslaagd of niet geslaagd zijn er geregistreerde gesprekken. Daar waar uitstromers geen startkwalificatie hebben en nog moeten voldoen aan de leerplicht, is er altijd overleg met de leerplichtambtenaren. Degene die 18 jaar of ouder is, wordt gewezen op de kwalificatieplicht en met hem/haar is altijd een gesprek gericht op leren en werken. Overigens is de relatie met de leerplichtambtenaren van de regio prima en worden er vaak oplossingen gekozen die een terugkeer naar het onderwijs op zeker moment mogelijk moeten maken. Voor leerlingen die uit moeten stromen en nog leerplichtig zijn is er het gehele schooljaar als alternatief de opleidingen bij Matchpoint en voor een aantal vanaf het tweede semester de oriëntatieklas. Een opleiding goed bekeken Op 19 februari en op 12 maart zijn vmbo-leerlingen op bezoek geweest bij het ZOOMVLIET COLLEGE en bij de andere mbo-colleges van ROC West-Brabant. Het totaal aantal leerlingen dat in de regio West aan het programma van Een Opleiding Goed Bekeken deelgenomen heeft is in De volgende scholen hebben deelgenomen: de Zoommavo, het Roncalli (als nieuwe school) en t Rijks uit Bergen op Zoom, het Markland College uit Zevenbergen, het Gertrudis College en het Jan Tinbergen College uit Roosendaal. Het programma is bedoeld voor 3e jaars vmbo-leerlingen van de gemengde en theoretische leerweg. Het is de bedoeling, dat de leerlingen zoveel mogelijk praktisch aan de slag gaan om een beter beeld te krijgen van de diverse opleidingen. Deze activiteiten variëren van tekenactiviteiten bij Media Vormgeving, knipwerk bij Mode Handel tot cocktails maken bij de Horeca opleiding. Op instigatie van het ZOOMVLIET COLLEGE en het Bergse vmbo is in 2013 de oriëntatie op de niveau-2 opleidingen van het ROC West-Brabant voor de leerlingen met een diploma basisberoepsgerichte leerweg ingevoerd. Zij hebben al een beperkte keuzemogelijkheid t.o.v. degenen die kader, gemengd of theoretische leerweg hebben gedaan en bovendien is de arbeidsmarktrelevantie voor deze groep wat economie betreft erg slecht. In november 2013 waren er 261 leerlingen vanuit alle vmbo s in de regio die de basisberoepsgerichte leerweg aanbieden, die deelnamen aan deze dag. De doorstroom naar het hbo is bij het ZOOMVLIET COLLEGE evident: gemiddeld 70 % van de kandidaten op niveau 4 opteert voor een voortzetting van de studie bij het hbo. Een substantieel deel daarvan kiest voor een niet-verwante opleiding. In het kader van de doorstroom mbo-hbo organiseert het ZOOMVLIET COLLEGE ook de doorstroomdagen hbo. Jaarverslag Zoomvliet College

met Zoomvliet sta ik sterk Jaarverslag 12

met Zoomvliet sta ik sterk Jaarverslag 12 Zoomvliet College Jaarverslag 2012 met Zoomvliet sta ik sterk Jaarverslag 12 INHOUDSOPGAVE 1 Voorwoord 2 2 Directieverslag 3 2.1 Strategie 3 2.2 Realisatie van speerpunten opgenomen in het Jaarplan 2012

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ ROC WEST-BRABANT FLORIJN COLLEGE. Opleidingen Commercieel medewerker

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ ROC WEST-BRABANT FLORIJN COLLEGE. Opleidingen Commercieel medewerker RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ ROC WEST-BRABANT FLORIJN COLLEGE Opleidingen Commercieel medewerker Plaats: BRIN: Onderzoeksnummer: Onderzoek uitgevoerd op: Conceptrapport verzonden op: Rapport vastgesteld

Nadere informatie

KWALITEITSONDERZOEK MBO. New School Routing Academy Commercieel medewerker (Commercieel medewerker binnendienst)

KWALITEITSONDERZOEK MBO. New School Routing Academy Commercieel medewerker (Commercieel medewerker binnendienst) KWALITEITSONDERZOEK MBO New School Routing Academy 90111 Commercieel medewerker (Commercieel medewerker binnendienst) December 2015 BRIN: 30KP Onderzoeksnummer: 286411 Onderzoek uitgevoerd: 07 december

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. Clusius College te Alkmaar

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. Clusius College te Alkmaar ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU Clusius College te Alkmaar Natuur en groene ruimte 3 (Vakbekwaam medewerker groenvoorziening) 97252 Bloemendetailhandel (Medewerker bloembinden)

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO. MBO Amersfoort te Amersfoort

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO. MBO Amersfoort te Amersfoort ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO MBO Amersfoort te Amersfoort Medewerker marketing en Communicatie / Medewerker marketing en communicatie (Marketing medewerker) Financiële beroepen (Financieel

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ ROC EINDHOVEN. Opleiding Manager Opslag en Vervoer

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ ROC EINDHOVEN. Opleiding Manager Opslag en Vervoer RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ ROC EINDHOVEN Opleiding Manager Opslag en Vervoer Plaats: BRIN: Onderzoeksnummer: Onderzoek uitgevoerd op: Conceptrapport verzonden op: Rapport vastgesteld te Utrecht

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU ROC TOP te Amsterdam 22158 Financiële beroepen (Financiële beroepen) en 93200 Financiële beroepen (Financieel administratief medewerker) Januari,

Nadere informatie

Eindverslag School Ex Programma 2011

Eindverslag School Ex Programma 2011 Eindverslag School Ex Programma 2011 Inleiding Het School Ex Programma is de afgelopen twee jaren uitgevoerd met landelijke middelen voor jeugdwerkloosheid onder toezicht van de MBO-raad. In 2011 is het

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ ROC EINDHOVEN. Opleiding Assistent Mobiliteitsbranche

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ ROC EINDHOVEN. Opleiding Assistent Mobiliteitsbranche RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ ROC EINDHOVEN Opleiding Assistent Mobiliteitsbranche Plaats: BRIN: Onderzoeksnummer: Onderzoek uitgevoerd op: Conceptrapport verzonden op: Rapport vastgesteld te Utrecht

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO. Friesland College te Leeuwarden

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO. Friesland College te Leeuwarden ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO Friesland College te Leeuwarden Mediavormgever April 2013 H3280513/4, Plaats: Utrecht BRIN: 25LG Onderzoeksnummer: 128263 Onderzoek uitgevoerd in: januari 2013

Nadere informatie

RENDEMENTEN EN DIPLOMA S

RENDEMENTEN EN DIPLOMA S 2. ONDERWIJSOPBRENGSTEN EN DEELNEMERSONTWIKKELING RENDEMENTEN EN DIPLOMA S DIPLOMA S VMBO 2-24 De rendementen vmbo zijn gebaseerd op de opbrengsten oordelen van de onderwijsinspectie. Als een leerling

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ AOC DE GROENE WELLE. Opleiding Bloembinder (Eerste Bloembinder)

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ AOC DE GROENE WELLE. Opleiding Bloembinder (Eerste Bloembinder) RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ AOC DE GROENE WELLE Opleiding Bloembinder (Eerste Bloembinder) Plaats: BRIN: Onderzoeksnummer: Onderzoek uitgevoerd op: Conceptrapport verzonden op: Rapport vastgesteld

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ LANDSTEDE. HARDERWIJK A HANDEL NIVEAU 2 en ICT NIVEAU 3, HARDERWIJK B TOERISME

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ LANDSTEDE. HARDERWIJK A HANDEL NIVEAU 2 en ICT NIVEAU 3, HARDERWIJK B TOERISME RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ LANDSTEDE HARDERWIJK A HANDEL NIVEAU 2 en ICT NIVEAU 3, HARDERWIJK B TOERISME Plaats: Zwolle BRIN-nummer: 01AA Onderzoeksnummer: 113591 Onderzoek uitgevoerd op: 15

Nadere informatie

KWALITEITSONDERZOEK MBO. Kok (Zelfstandig werkend kok)

KWALITEITSONDERZOEK MBO. Kok (Zelfstandig werkend kok) KWALITEITSONDERZOEK MBO Landstede te Zwolle Kok (Zelfstandig werkend kok) definitief Mei 2015 BRIN: 01AA Onderzoeksnummer: 280134 Onderzoek uitgevoerd: 09-02-2015 t/m 10-02-2015 Conceptrapport verzonden

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ ALBEDA COLLEGE

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ ALBEDA COLLEGE RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ ALBEDA COLLEGE BRANCHE SECRETARIEEL EN ADMINISTRATIE Opleidingen Secretarieel medewerker, Administrateur en Secretaresse Plaats: BRIN: Onderzoeksnummer: Onderzoek

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ RIJN IJSSEL. SECTOR CIOS, ZORG EN WELZIJN Opleiding Sociaal-cultureel werker

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ RIJN IJSSEL. SECTOR CIOS, ZORG EN WELZIJN Opleiding Sociaal-cultureel werker RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ RIJN IJSSEL SECTOR CIOS, ZORG EN WELZIJN Opleiding Sociaal-cultureel werker Plaats: BRIN: Onderzoeksnummer: Onderzoek uitgevoerd op: Conceptrapport verzonden op: Rapport

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO. Albeda College te Rotterdam

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO. Albeda College te Rotterdam ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO Albeda College te Rotterdam Horeca-ondernemer/-manager/Ondernemer horeca/bakkerij ICT-medewerker (Medewerker beheer ICT) Sociaal-cultureel werker Administrateur

Nadere informatie

Toelatingsbeleid mbo

Toelatingsbeleid mbo Toelatingsbeleid mbo Concept Opsteller: Afdeling K&O Datum: Versie: 1.0 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Algemene toelatingseisen Clusius College... 3 Taal en rekenen... 4 Positieve intake... 4 Beroepsbegeleidende

Nadere informatie

KWALITEITSONDERZOEK MBO. MBO Amersfoort te Amersfoort. Manager handel (Filiaalmanager) Ondernemer detailhandel

KWALITEITSONDERZOEK MBO. MBO Amersfoort te Amersfoort. Manager handel (Filiaalmanager) Ondernemer detailhandel KWALITEITSONDERZOEK MBO MBO Amersfoort te Amersfoort Manager handel (Filiaalmanager) Ondernemer detailhandel BRIN: 30RR Onderzoeksnummer: 285769 Onderzoek uitgevoerd: 24 november 2015 Conceptrapport verzonden

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ NOORDERPOORT. Opleidingen Zakelijke Dienstverlening Team ZDL01

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ NOORDERPOORT. Opleidingen Zakelijke Dienstverlening Team ZDL01 RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ NOORDERPOORT Opleidingen Zakelijke Dienstverlening Team ZDL01 Plaats: BRIN: Onderzoeksnummer: Onderzoek uitgevoerd op: Conceptrapport verzonden op: Rapport vastgesteld

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. Installeren (Eerste monteur elektrotechnische installaties)

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. Installeren (Eerste monteur elektrotechnische installaties) ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU ROC Tilburg te Tilburg Installeren (Eerste monteur elektrotechnische installaties) Juli 2014 3280511/7 BRIN: 25LZ Onderzoeksnummer: 276480 Onderzoek

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO. ROC West-Brabant te Etten-Leur

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO. ROC West-Brabant te Etten-Leur ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO ROC West-Brabant te Etten-Leur Facilitaire dienstverlener (Facilitaire leidinggevende) Facilitair leidinggevende Februari 2015 BRIN: 25LX Onderzoeksnummer: 280561

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU ROC A12 te Ede Ondernemer detailhandel definitief januari 2015 3280511/8 BRIN: 25PM Onderzoeksnummer: 279414 Onderzoek uitgevoerd in: oktober/november

Nadere informatie

HET FLORIJN COLLEGE. Onderzoek naar kwaliteitsverbetering. Definitief rapport

HET FLORIJN COLLEGE. Onderzoek naar kwaliteitsverbetering. Definitief rapport HET FLORIJN COLLEGE Onderzoek naar kwaliteitsverbetering Definitief rapport Inspectie van het Onderwijs Datum schoolbezoek: 16 juni 2008 Rapportnummer: 107634/Brin: 25LX Datum vaststelling: 25 september

Nadere informatie

Servicedocument urennormen van de Wet BIG en WEB

Servicedocument urennormen van de Wet BIG en WEB Servicedocument urennormen van de Wet BIG en WEB Dit document is opgesteld door: Het Ministerie van OCW, het Ministerie van VWS en de MBO Raad in samenwerking met de Inspectie van het Onderwijs en JOB.

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO. Opleiding Middenkaderfunctionaris bouw en infra

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO. Opleiding Middenkaderfunctionaris bouw en infra ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO ALBEDA COLLEGE Opleiding Middenkaderfunctionaris bouw en infra definitief augustus 2013 H3331188 Plaats: Rotterdam BRIN: Onderzoeksnummer: 00GT 242810 Onderzoek

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ LANDSTEDE. Opleiding Mediavormgever Opleiding AV-productie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ LANDSTEDE. Opleiding Mediavormgever Opleiding AV-productie RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ LANDSTEDE Opleiding Mediavormgever Opleiding AV-productie Plaats: BRIN: Onderzoeksnummer: Onderzoek uitgevoerd op: Conceptrapport verzonden op: Rapport vastgesteld

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO MBO Utrecht te Utrecht Medewerker marketing en communicatie (Assistent communicatiemedewerker)/ Medewerker marketing en communicatie (Marketing medewerker) Financiële

Nadere informatie

Geef me een baan die bij me past en ik hoef nooit meer te werken (Confusius)

Geef me een baan die bij me past en ik hoef nooit meer te werken (Confusius) Geef me een baan die bij me past en ik hoef nooit meer te werken (Confusius) Info avond 7 nov. 2016 met diploma overstap naar vervolgonderwijs belangrijke aandachtspunten procedure afspraken Kiezen in

Nadere informatie

KWALITEITSONDERZOEK MBO Rapport stelselonderzoek Deltion College Allround schoonheidsspecialist

KWALITEITSONDERZOEK MBO Rapport stelselonderzoek Deltion College Allround schoonheidsspecialist KWALITEITSONDERZOEK MBO Rapport stelselonderzoek 2017 Deltion College Allround schoonheidsspecialist Plaats : BRIN nummer : 25PJ Onderzoeksnummer : 292497 Datum onderzoek : 16 januari 2017 Datum vaststelling

Nadere informatie

DOORSTROOMFORMULIER van VMBO naar MBO Van: VMBO

DOORSTROOMFORMULIER van VMBO naar MBO Van: VMBO DOORSTROOMFORMULIER van VMBO naar MBO Van: VMBO Naam leerling: Sofinr.leerling: Naam school: Adres school: Postcode en plaats: Telefoonnummer: Contactpersoon: Naar: MBO Naam school: Adres school: Postcode

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. ROC van Amsterdam te Amsterdam

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. ROC van Amsterdam te Amsterdam ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU ROC van Amsterdam te Amsterdam Ondernemer horeca/bakkerij (Manager/ondernemer horeca) Januari, 2015 BRIN: 25PZ Onderzoeksnummer: 278550 Onderzoek

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP INSTELLINGS- EN/ OPLEIDINGSNIVEAU. Leidse instrumentmakers School te Leiden

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP INSTELLINGS- EN/ OPLEIDINGSNIVEAU. Leidse instrumentmakers School te Leiden ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP INSTELLINGS- EN/ OPLEIDINGSNIVEAU Leidse instrumentmakers School te Leiden Fijnmechanische techniek (Researchinstrumentmaker) 4255204/4 BRIN: 02OV Onderzoeksnummer:

Nadere informatie

Ouderavond 4 e leerjaar 24 september 2013 MAVO

Ouderavond 4 e leerjaar 24 september 2013 MAVO Ouderavond 4 e leerjaar 24 september 2013 MAVO Programma Opening Teamleider Examenjaar: Info examenjaar Info L.O.B. Mw. van Esch Mw. van Esch Decaan dhr. R. van Kins Examensecretariaat: Mw. S. Maitimu

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ ROC WEST-BRABANT CINGEL COLLEGE. Opleidingen Facilitair Leidinggevende / Facilitaire dienstverlener

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ ROC WEST-BRABANT CINGEL COLLEGE. Opleidingen Facilitair Leidinggevende / Facilitaire dienstverlener RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ ROC WEST-BRABANT CINGEL COLLEGE Opleidingen Facilitair Leidinggevende / Facilitaire dienstverlener Plaats: BRIN: Onderzoeksnummer: Onderzoek uitgevoerd op: Conceptrapport

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ ROC MIDDEN NEDERLAND BUSINESS & ADMINISTRATION COLLEGE. Opleidingen Commercieel medewerker binnendienst

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ ROC MIDDEN NEDERLAND BUSINESS & ADMINISTRATION COLLEGE. Opleidingen Commercieel medewerker binnendienst RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ ROC MIDDEN NEDERLAND BUSINESS & ADMINISTRATION COLLEGE Opleidingen Commercieel medewerker binnendienst Plaats: BRIN: Onderzoeksnummer: Onderzoek uitgevoerd op: Conceptrapport

Nadere informatie

STAAT VAN DE INSTELLING MBO. Opleidingsinstituut Thomas BV

STAAT VAN DE INSTELLING MBO. Opleidingsinstituut Thomas BV STAAT VAN DE INSTELLING MBO Opleidingsinstituut Thomas BV Plaats : 's-hertogenbosch BRIN nummer : 24AL Onderzoeksnummer : 252974 Datum onderzoek : 30 september 2013 Datum vaststelling : 15 januari 2014

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. Edudelta College Goes te Goes. Dierverzorging 2 (Medewerker dierverzorging)

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. Edudelta College Goes te Goes. Dierverzorging 2 (Medewerker dierverzorging) ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU Edudelta College Goes te Goes Dierverzorging 2 (Medewerker dierverzorging), BRIN: 11UL Onderzoeksnummer: 280995 Onderzoek uitgevoerd in: November

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. New Challenges Foundation, instelling voor sociale kanstrajecten

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. New Challenges Foundation, instelling voor sociale kanstrajecten RAPPORT VAN BEVINDINGEN Kwaliteitsonderzoek bij New Challenges Foundation, instelling voor sociale kanstrajecten Plaats : Oranjestad, Sint Eustatius BRIN-nummer : 30LC Datum schoolbezoek : 6 oktober 2014

Nadere informatie

Verslag van Werkzaamheden BM-Services opleiding Beveiliger 94850. Verslag van Werkzaamheden

Verslag van Werkzaamheden BM-Services opleiding Beveiliger 94850. Verslag van Werkzaamheden Verslag van Werkzaamheden BM-Services 2013 1 Inhoud 1. Inleiding...3 2. Verslag van werkzaamheden...3 3. Risico s volgens bevoegd gezag...4 4. RMC meldingen...5 5. Jaarverslag...5 6. Kwaliteitsverbeteringen...5

Nadere informatie

14-15 THINK GLOBAL ACT LOCAL. MBOvt. versneld je MBO-diploma halen in het verkorte traject. florijn.nl

14-15 THINK GLOBAL ACT LOCAL. MBOvt. versneld je MBO-diploma halen in het verkorte traject. florijn.nl MBOvt versneld je MBO-diploma halen in het verkorte traject florijn.nl THINK GLOBAL ACT LOCAL 14-15 MBOvt versneld je MBO-diploma halen in het verkorte traject Het Florijn College biedt Middelbaar Beroepsonderwijs

Nadere informatie

KWALITEITSONDERZOEK MBO. Pedagogisch Werk, niveau 3

KWALITEITSONDERZOEK MBO. Pedagogisch Werk, niveau 3 KWALITEITSONDERZOEK MBO Alfa-college te Groningen Pedagogisch Werk, niveau 3 Definitief Januari, 2013 BRIN: 25LU Onderzoeksnummer: 128008 Onderzoek uitgevoerd in: november, 2012 Conceptrapport verzonden

Nadere informatie

KWALITEITSONDERZOEK MBO. ROC Zadkine te Rotterdam. Kapper (Junior kapper)

KWALITEITSONDERZOEK MBO. ROC Zadkine te Rotterdam. Kapper (Junior kapper) KWALITEITSONDERZOEK MBO ROC Zadkine te Rotterdam Kapper (Junior kapper) BRIN: 25LP Onderzoeksnummer: 280030 Onderzoek uitgevoerd in: November 2014 Rapport vastgesteld te Utrecht op: 6 februari 2015 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Uw kind gaat naar het mbo HORIZONCOLLEGE.NL ALKMAAR HEERHUGOWAARD HOORN PURMEREND

Uw kind gaat naar het mbo HORIZONCOLLEGE.NL ALKMAAR HEERHUGOWAARD HOORN PURMEREND HORIZONCOLLEGE.NL ALKMAAR HEERHUGOWAARD HOORN PURMEREND Uw kind gaat naar het mbo Inhoud 1 Uw kind gaat naar het mbo p3 - De overstap naar het mbo 2 Een beroep leren op het Horizon College p4 - Uw kind

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING VAVO. VAVO Rijnmond College, Albeda-Zadkine te Rotterdam. Opleiding vwo

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING VAVO. VAVO Rijnmond College, Albeda-Zadkine te Rotterdam. Opleiding vwo ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING VAVO VAVO Rijnmond College, Albeda-Zadkine te Rotterdam Opleiding vwo BRIN: 25LP Kenmerk: 4481172 Onderzoek uitgevoerd in: November 2014 Rapport vastgesteld te Utrecht

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP OPLEIDINGSNIVEAU. Nederlandse Kappersakademie te Rotterdam

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP OPLEIDINGSNIVEAU. Nederlandse Kappersakademie te Rotterdam ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP OPLEIDINGSNIVEAU Nederlandse Kappersakademie te Rotterdam Kapper januari 2015 BRIN: 25ZH Onderzoeksnummer: 281679 Onderzoek uitgevoerd: 13 januari 2015 Rapport

Nadere informatie

Jaarverslag toetsing en examinering 2012 College voor Gezondheidszorg en Uiterlijke Verzorging

Jaarverslag toetsing en examinering 2012 College voor Gezondheidszorg en Uiterlijke Verzorging Jaarverslag toetsing en examinering 212 College voor Gezondheidszorg en Uiterlijke Verzorging Scalda/ College voor gezondheidszorg en uiterlijke verzorging (kenmerk: 1314-zorg-exc-3638) Goes, Januari 213

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP OPLEIDINGSNIVEAU. Arcus College

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP OPLEIDINGSNIVEAU. Arcus College ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP OPLEIDINGSNIVEAU Arcus College Plaats : Heerlen BRIN nummer : 25PU Onderzoeksnummer : 290623 Datum onderzoek : 31 oktober en 1 november 2016 Datum vaststelling

Nadere informatie

Regio College Zaandam

Regio College Zaandam Regio College Zaandam KennisMaken? Locatie Cypressehout 95 onze nieuwe behuizing! Locatie Spinnekop Purmerend ook nieuw! Wat is een ROC? Regionaal Opleidings Centrum Er zijn zo n veertig roc s in Nederland

Nadere informatie

STAAT VAN DE INSTELLING TCI

STAAT VAN DE INSTELLING TCI STAAT VAN DE INSTELLING TCI Plaats : Schoonrewoerd BRIN nummer : 27RA Onderzoeksnummer : 289652 Datum onderzoek : 30 juni 2016 Datum vaststelling : 12 september 2016 4772211 Inhoudsopgave 1 Inleiding...

Nadere informatie

KWALITEITSJAARVERSLAG EXAMINERING

KWALITEITSJAARVERSLAG EXAMINERING KWALITEITSJAARVERSLAG EXAMINERING Cursusjaar 2009 2010 ROC Zeeland Cluster Welzijn Versie 1.0 Vastgesteld in Examencommisie Welzijn d.d. 16-06-2011 Kwaliteitsjaarverslag Examinering ROC Zeeland, cluster

Nadere informatie

Invoering entreeopleiding

Invoering entreeopleiding Invoering entreeopleiding Inleiding De entreeopleiding is geïntroduceerd in het kader van het actieplan Focus op Vakmanschap. Focus op Vakmanschap kent een tweetal pijlers: doelmatige leerwegen en modernisering

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ NOORDERPOORT. Opleidingen Technicus Middenkader WEI

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ NOORDERPOORT. Opleidingen Technicus Middenkader WEI RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ NOORDERPOORT Opleidingen Technicus Middenkader WEI Plaats: BRIN: Onderzoeksnummer: Onderzoek uitgevoerd op: Conceptrapport verzonden op: Rapport vastgesteld te Utrecht

Nadere informatie

Informatieavond. OdyZee College 5 oktober 2017

Informatieavond. OdyZee College 5 oktober 2017 Informatieavond OdyZee College 5 oktober 2017 Scalda Goes: College voor Gezondheidszorg en Uiterlijke Verzorging College voor Welzijn CIOS Middelburg: College voor Brood en Banket College voor Commerciële

Nadere informatie

Definitief, 22 maart 2007 School of Social Work Rotterdam, Hogeschool INHOLLAND.

Definitief, 22 maart 2007 School of Social Work Rotterdam, Hogeschool INHOLLAND. Definitief, 22 maart 2007 School of Social Work Rotterdam, Hogeschool INHOLLAND. In de meta-evaluatie 2005 2006 is een aantal onderzoeken naar de stand van zaken op de School of Social Work Rotterdam gebundeld.

Nadere informatie

De LOB-scan voor mbo

De LOB-scan voor mbo 35 BIJLAGE 3 De LOB-scan voor mbo De LOB-scan Doel van de LOB-scan is om zicht te krijgen op hoe Loopbaanontwikkeling en -begeleiding (LOB) in jullie onderwijsinstelling er op dit moment voor staat. De

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ AOC DE GROENE WELLE. Opleiding Vakbekwaam verkoper gezelschapsdieren

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ AOC DE GROENE WELLE. Opleiding Vakbekwaam verkoper gezelschapsdieren RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ AOC DE GROENE WELLE Opleiding Vakbekwaam verkoper gezelschapsdieren Plaats: BRIN: Onderzoeksnummer: Onderzoek uitgevoerd op: Conceptrapport verzonden op: Rapport vastgesteld

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ MEDIACOLLEGE AMSTERDAM. Opleiding Mediavormgever (Grafische vormgeving)

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ MEDIACOLLEGE AMSTERDAM. Opleiding Mediavormgever (Grafische vormgeving) RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ MEDIACOLLEGE AMSTERDAM Opleiding Mediavormgever (Grafische vormgeving) Plaats: BRIN: Onderzoeksnummer: Onderzoek uitgevoerd op: Conceptrapport verzonden op: Rapport

Nadere informatie

Beginpagina. Welkom bij de internetenquête naar de verbetering van taal en rekenen in het mbo.

Beginpagina. Welkom bij de internetenquête naar de verbetering van taal en rekenen in het mbo. Beginpagina Welkom bij de internetenquête naar de verbetering van taal en rekenen in het mbo. Met deze enquête willen we informatie verzamelen over de manier(en) waarop de aanvullende middelen voor rekenen

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ RIJN IJSSEL. AFDELING UITERLIJKE VERZORGING Opleiding Kapper / Junior kapper

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ RIJN IJSSEL. AFDELING UITERLIJKE VERZORGING Opleiding Kapper / Junior kapper RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ RIJN IJSSEL AFDELING UITERLIJKE VERZORGING Opleiding Kapper / Junior kapper Plaats: BRIN: Onderzoeksnummer: Onderzoek uitgevoerd op: Conceptrapport verzonden op: Rapport

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ ROC NOVA COLLEGE

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ ROC NOVA COLLEGE RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ ROC NOVA COLLEGE Unit Gezondheidszorg, Welzijn en Laboratoriumtechniek Opleiding Sociaal-maatschappelijk dienstverlener Plaats: BRIN: Onderzoeksnummer: Onderzoek uitgevoerd

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst ROCKO

Samenwerkingsovereenkomst ROCKO Samenwerkingsovereenkomst ROCKO Partijen: Summa College, hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door mevrouw T. van Hoogstraten, Korein, hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer P. Notten, Kinderopvanggroep,

Nadere informatie

KWALITEITSONDERZOEK MBO. ROC Zadkine te Rotterdam. ICT- en mediabeheer (ICT-beheerder)

KWALITEITSONDERZOEK MBO. ROC Zadkine te Rotterdam. ICT- en mediabeheer (ICT-beheerder) KWALITEITSONDERZOEK MBO ROC Zadkine te Rotterdam ICT- en mediabeheer (ICT-beheerder) BRIN: 25LP Onderzoeksnummer: 279842 Onderzoek uitgevoerd in: November 2014 Rapport vastgesteld te Utrecht op: 6 februari

Nadere informatie

Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA..DEN HAAG

Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA..DEN HAAG >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA..DEN HAAG.. Middelbaar Beroeps Onderwijs Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375

Nadere informatie

AFDELINGSMANAGER VITALIS COLLEGE

AFDELINGSMANAGER VITALIS COLLEGE FUNCTIEPROFIEL AFDELINGSMANAGER VITALIS COLLEGE ROC WEST-BRABANT Inhoudsopgave 1 De organisatie 3 ROC West-Brabant 3 Vitalis College 3 De structuur 3 De thema s 3 2 Afdelingsmanager Vitalis College 4 Plaats

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ ROC EINDHOVEN SCHOOL VOOR WELZIJN, CULTUUR & ONDERWIJS. Opleiding Sociaal-cultureel werker

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ ROC EINDHOVEN SCHOOL VOOR WELZIJN, CULTUUR & ONDERWIJS. Opleiding Sociaal-cultureel werker RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ ROC EINDHOVEN SCHOOL VOOR WELZIJN, CULTUUR & ONDERWIJS Opleiding Sociaal-cultureel werker Plaats: BRIN: Onderzoeksnummer: Onderzoek uitgevoerd op: Conceptrapport verzonden

Nadere informatie

Focus op Vakmanschap in MBO

Focus op Vakmanschap in MBO Focus op Vakmanschap in MBO Een tussenstand en een vooruitblik Rico Vervoorn beleidsadviseur btg Communicatie en Media MBO Raad Sectoraal overleg onderwijsinstellingen Hoe is het ook alweer begonnen? Februari

Nadere informatie

TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK. Frater van Gemert, afdeling vmbo theoretische leerweg

TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK. Frater van Gemert, afdeling vmbo theoretische leerweg RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK Frater van Gemert, afdeling vmbo theoretische leerweg Plaats: Tilburg BRIN-nummer: 20GD-1 Arrangementsnummer: Onderzoek uitgevoerd op: 18 september

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ LANDSTEDE. ICT-opleidingen locatie Zwolle C

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ LANDSTEDE. ICT-opleidingen locatie Zwolle C RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ LANDSTEDE ICT-opleidingen locatie Zwolle C Plaats: BRIN: Onderzoeksnummer: Onderzoek uitgevoerd op: Conceptrapport verzonden op: Rapport vastgesteld te Utrecht op:

Nadere informatie

_entreeopleiding egiocollegeopleidingen

_entreeopleiding egiocollegeopleidingen _entreeopleiding egiocollegeopleidingen Geen vmbo-diploma, toch naar het mbo? Entreeopleiding: een eenjarige mboopleiding op niveau 1 Jouw eerste stap op weg naar een startkwalificatie Er zijn vier richtingen:»

Nadere informatie

KWALITEITSONDERZOEK MBO. Sociaal-maatschappelijk dienstverlener (92670)

KWALITEITSONDERZOEK MBO. Sociaal-maatschappelijk dienstverlener (92670) KWALITEITSONDERZOEK MBO Landstede te Zwolle Sociaal-maatschappelijk dienstverlener (92670) Definitief Mei 2015 BRIN: 01AA Onderzoeksnummer: 280124 Onderzoek uitgevoerd: 19-02-2015 t/m 20-02-2015 Conceptrapport

Nadere informatie

Jaarverslag 2012 Dienst P&O ROC West-Brabant

Jaarverslag 2012 Dienst P&O ROC West-Brabant Dienst Personeel & Organisatie Jaarverslag 2012 Jaarverslag 2012 Dienst P&O ROC West-Brabant Maart 2013 Dienst P&O Jaarverslag Dienst P&O 2012 Pagina 1 Voorwoord Voor de Dienst P&O was 2012 een bewogen

Nadere informatie

Datum: 2 april 2015 Onderwerp: beleidskader regionale doorlopende leerlijn plus doelen 2015 kerngroep Toptechniek in Bedrijf Noordoost-Brabant

Datum: 2 april 2015 Onderwerp: beleidskader regionale doorlopende leerlijn plus doelen 2015 kerngroep Toptechniek in Bedrijf Noordoost-Brabant Datum: 2 april 2015 Onderwerp: beleidskader regionale doorlopende leerlijn plus doelen 2015 Van: kerngroep Toptechniek in Bedrijf Noordoost-Brabant 1 Beleidskader regionale doorlopende leerlijn plus doelen

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ RIJN IJSSEL

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ RIJN IJSSEL RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ RIJN IJSSEL SECTOR ECONOMIE EN UITERLIJKE VERZORGING Opleiding Commercieel medewerker Opleiding Boekhoudkundig medewerker/ Administrateur Plaats: BRIN: Onderzoeksnummer:

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ ROC EINDHOVEN. SCHOOL VOOR TOERISME, SPORT & VEILIGHEID Opleidingen Reizen

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ ROC EINDHOVEN. SCHOOL VOOR TOERISME, SPORT & VEILIGHEID Opleidingen Reizen RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ ROC EINDHOVEN SCHOOL VOOR TOERISME, SPORT & VEILIGHEID Opleidingen Reizen Plaats: BRIN: Onderzoeksnummer: Onderzoek uitgevoerd op: Conceptrapport verzonden op: Rapport

Nadere informatie

Het vmbo van de toekomst. Strategische alliantie vmbo-mbo? Succesvol samenwerken kan!

Het vmbo van de toekomst. Strategische alliantie vmbo-mbo? Succesvol samenwerken kan! Het vmbo van de toekomst Strategische alliantie vmbo-mbo? Succesvol samenwerken kan! Voorstellen Mirjam Bosch, plv. directeur CSV Veenendaal Dennis Heijnens, adviseur bij Actis Advies Programma deelsessie

Nadere informatie

KWALITEITSONDERZOEK MBO. Zorgcampus Rotterdam te Rotterdam

KWALITEITSONDERZOEK MBO. Zorgcampus Rotterdam te Rotterdam KWALITEITSONDERZOEK MBO Zorgcampus Rotterdam te Rotterdam Verzorgende-IG Januari 2016 BRIN: 30NZ Onderzoeksnummer: 286193 Onderzoek uitgevoerd: 13-01-2016 Conceptrapport verzonden op: 23 februari 2016

Nadere informatie

PLAN VAN AANPAK SUBSIDIE REGIONAAL PROGRAMMA 2012-2015

PLAN VAN AANPAK SUBSIDIE REGIONAAL PROGRAMMA 2012-2015 PLAN VAN AANPAK SUBSIDIE REGIONAAL PROGRAMMA 2012-2015 Betreft maatregel:coachvoorziening Activiteit: Uitvoerder/regie: ROC Mondriaan Reeds aanwezige documentatie: ingevulde format in aanvraag Contactgegevens

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ ROC NIJMEGEN TEAM ZORGHULP/HELPENDE Z&W. Opleiding Zorghulp, niveau 1

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ ROC NIJMEGEN TEAM ZORGHULP/HELPENDE Z&W. Opleiding Zorghulp, niveau 1 RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ ROC NIJMEGEN TEAM ZORGHULP/HELPENDE Z&W Opleiding Zorghulp, niveau 1 Plaats: BRIN: Onderzoeksnummer: Onderzoek uitgevoerd op: Conceptrapport verzonden op: Rapport

Nadere informatie

Manager Retail BOL. TOELATING Wettelijke toelatingseisen

Manager Retail BOL. TOELATING Wettelijke toelatingseisen Crebo Duur Niveau Leerweg Start Locatie(s) 25162 3 jaar Niveau 4 BeroepsOpleidende Leerweg (BOL) Augustus Middachtensingel, Arnhem DIT KUN JE DOEN NA JE STUDIE Als manager retail geef je leiding aan een

Nadere informatie

Toelatingsprocedure Schooljaar 2015-2016

Toelatingsprocedure Schooljaar 2015-2016 Toelatingsprocedure Schooljaar 2015-2016 Inleiding Beste student, Het toelatingsbeleid van Lentiz MBO Greenport is er op gericht je in de meest geschikte opleiding te plaatsen. Dat moet voor jou ook haalbaar

Nadere informatie

KWALITEITSONDERZOEK MBO. Zadkine

KWALITEITSONDERZOEK MBO. Zadkine KWALITEITSONDERZOEK MBO Zadkine Plaats : Rotterdam BRIN nummer : 25LP Onderzoeksnummer : 253330 Datum onderzoek : 8-10 oktober 2013 Datum vaststelling : 8 januari 2014 Pagina 2 van 19 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING............................................

Nadere informatie

SG W.J. Bladergroen. vmbo - lwoo, OPDC, ISK en praktijkonderwijs algemeen toegankelijk

SG W.J. Bladergroen. vmbo - lwoo, OPDC, ISK en praktijkonderwijs algemeen toegankelijk SG W.J. Bladergroen vmbo - lwoo, OPDC, ISK en praktijkonderwijs algemeen toegankelijk SG W.J. Bladergroen Wie zijn we? 1 Bladergroen is een kleine, gezellige en veilige school waarin verschillende onderdelen

Nadere informatie

Uw kind gaat naar het mbo HORIZONCOLLEGE.NL ALKMAAR HEERHUGOWAARD HOORN PURMEREND

Uw kind gaat naar het mbo HORIZONCOLLEGE.NL ALKMAAR HEERHUGOWAARD HOORN PURMEREND HORIZONCOLLEGE.NL ALKMAAR HEERHUGOWAARD HOORN PURMEREND Uw kind gaat naar het mbo Inhoud 1 Uw kind gaat naar het mbo p3 - De overstap naar het mbo 2 Een beroep leren op het Horizon College p4 - Uw kind

Nadere informatie

Handreiking: Uitleg begrippen vmbo-mbo

Handreiking: Uitleg begrippen vmbo-mbo Handreiking: Uitleg begrippen vmbo-mbo Ook in het vmbo is er sprake van onderwijsvernieuwing. De meest in het oog springende vernieuwing is de introductie van een kern, profiel en (meerdere) keuzes. De

Nadere informatie

TECHNISCH RAPPORT SECTORHOOFDSTUK MBO. Onderwijsverslag 2013/2014

TECHNISCH RAPPORT SECTORHOOFDSTUK MBO. Onderwijsverslag 2013/2014 TECHNISCH RAPPORT SECTORHOOFDSTUK MBO Onderwijsverslag 2013/2014 April 2015 INHOUD Inleiding 4 1 Steekproef mbo Staat van de Instelling bekostigde instellingen 2014 5 1.1 Betrouwbaarheid van de steekproef

Nadere informatie

LOB scan voor MBO werkversie 1

LOB scan voor MBO werkversie 1 Uitleg bij invullen LOB-scan; Stap 1: de LOB -scan is verdeeld in 12 componenten (donker grijze balken). Onder ieder component zijn een aantal elementen (witte vlakken) geformuleerd. Per element geeft

Nadere informatie

Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling. College voor Toerisme

Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling. College voor Toerisme Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling College voor Toerisme Leisure & Hospitality Assistant 94110 Niveau 2 Cohort: 2015-2016 Vastgesteld voor schooljaar 2015-2016 Voorwoord Beste student, In dit

Nadere informatie

BPV-monitor vragenlijst praktijkopleiders leerbedrijven [definitief]

BPV-monitor vragenlijst praktijkopleiders leerbedrijven [definitief] BPV-monitor vragenlijst praktijkopleiders leerbedrijven [definitief] Intro In voorliggende enquête stellen we u een aantal vragen over uw ervaring met de bpv binnen uw opleiding. Het kan zijn dat u enkele

Nadere informatie

TOELATINGSVOORWAARDEN

TOELATINGSVOORWAARDEN Uitgangspunten beroepsonderwijs Scalda hanteert bij haar aannamebeleid de wettelijke eisen vastgelegd in de WEB hoofdstuk 8 inschrijving, vooropleidingseisen en voortijdig schoolverlaten. Inschrijving

Nadere informatie

1. De opbrengsten van de aanbevelingen van de commissie Bruijn

1. De opbrengsten van de aanbevelingen van de commissie Bruijn Bestuurlijke afspraken tussen de HBO-raad en de Minister van Onderwijs Cultuur en Wetenschap, naar aanleiding van het advies Vreemde ogen dwingen van de Commissie externe validering examenkwaliteit hoger

Nadere informatie

KWALITEITSONDERZOEK MBO. Instituut Memo te Amersfoort

KWALITEITSONDERZOEK MBO. Instituut Memo te Amersfoort KWALITEITSONDERZOEK MBO Instituut Memo te Amersfoort Doktersassistent juni 2013 H3257863/3 BRIN: 30LG Onderzoeksnummer: 4055487 Onderzoek uitgevoerd in: 6 en 15 april 2013 Conceptrapport verzonden op:

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP OPLEIDINGSNIVEAU. Medewerker dierverzorging Natuur en vormgeving (Specialist natuur en vormgeving)

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP OPLEIDINGSNIVEAU. Medewerker dierverzorging Natuur en vormgeving (Specialist natuur en vormgeving) ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP OPLEIDINGSNIVEAU Edudelta Onderwijsgroep Medewerker dierverzorging Natuur en vormgeving (Specialist natuur en vormgeving) Plaats : Goes BRIN nummer : 11UL Onderzoeksnummer

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO. Noorderpoort. eca21 - Medewerker sociale zekerheid

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO. Noorderpoort. eca21 - Medewerker sociale zekerheid ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO Noorderpoort eca21 - Medewerker sociale zekerheid Utrecht, 23 mei 2012 Plaats: GRONINGEN BRIN: 25LW Onderzoeksnummer: 126042 Kenmerk 3279705 Onderzoek uitgevoerd

Nadere informatie

Excellente docent in de mbo-praktijk

Excellente docent in de mbo-praktijk Excellente docent in de mbo-praktijk Uitwisseling scholen HU 7 maart 2014 ROCMN P&O 5-3-2014 1 ROC Midden Nederland Profiel: Kwaliteit, kleinschaligheid en persoonlijk contact Nauwe verbinding met regionale

Nadere informatie

alfa-college.nl drenthecollege.nl mensoaltinggroningen.nl noorderpoort.nl

alfa-college.nl drenthecollege.nl mensoaltinggroningen.nl noorderpoort.nl alfa-college.nl drenthecollege.nl mboterra.nl mensoaltinggroningen.nl noorderpoort.nl Inleiding Er zijn ontzettend veel opleidingen in het mbo, wat het moeilijk maakt om te kiezen. Om jou te helpen bij

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK ROC WEST-BRABANT. Prinsentuin Breda. Afdeling vmbo gemengde leerweg (vmbo-gl)

RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK ROC WEST-BRABANT. Prinsentuin Breda. Afdeling vmbo gemengde leerweg (vmbo-gl) RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK ROC WEST-BRABANT Prinsentuin Breda Afdeling vmbo gemengde leerweg (vmbo-gl) Plaats: Breda BRIN: 21CY-2 Onderzoek uitgevoerd op: 10 november 2011

Nadere informatie

Schoolondersteuningprofiel 2014 2018 Naam school: CITAVERDE College, locatie Horst Naam schoolbestuur: CITAVERDE College SWV VO 31.

Schoolondersteuningprofiel 2014 2018 Naam school: CITAVERDE College, locatie Horst Naam schoolbestuur: CITAVERDE College SWV VO 31. Schoolondersteuningprofiel 2014 2018 Naam school: CITAVERDE College, locatie Horst Naam schoolbestuur: CITAVERDE College SWV VO 31.01 Noord-Limburg 1. Inleiding 2. Algemene gegevens 2.1 Contactgegevens

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling 2016-2017 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Beschrijving van de opleiding... 3 Artikel 1.1 Doel van de opleiding... 3 Artikel 1.2 Onderwijs op de LiS... 3 Artikel 1.3 Opleiding en

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Luzac College Amsterdam afdelingen havo en vwo

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Luzac College Amsterdam afdelingen havo en vwo RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK Luzac College Amsterdam afdelingen havo en vwo Plaats : Amsterdam BRIN-nummer : 30CW Onderzoek uitgevoerd op : 13 december 2010 Conceptrapport verzonden op :

Nadere informatie