Zoomvliet College JAARVERSLAG 2013

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Zoomvliet College JAARVERSLAG 2013"

Transcriptie

1 Zoomvliet College JAARVERSLAG 2013

2 ZOOMVLIET COLLEGE JAARVERSLAG 2013

3 INHOUDSOPGAVE 1 Voorwoord 2 2 Directieverslag Strategie Realisatie van speerpunten opgenomen in het Jaarplan Prestaties Naleving wettelijke vereisten Opbrengsten Onderwijsproces Programma 13 Samenhang Maatwerk Leren in de onderwijsinstelling 14 Didactisch handelen Leertijd Leeromgeving Begeleiding 16 Intake en plaatsing Studieloopbaanbegeleiding Zorg Leren in de beroepspraktijkvorming Examinering 22 4 Kwaliteit Kwaliteitszorg Beoordeling 24 5 Bedrijfsvoering Financiën Personeel Huisvesting ICT & Ondersteunende diensten 32 6 Vooruitblik naar Bijlagen Onderwijsclusters 7.2 Projecten Zinc. Events & Leisure 7.3 Jaarverslag 2013 secretariaat onderdeelcommissie ZOOMVLIET COLLEGE 7.4 Audits ZOOMVLIET COLLEGE 2013 Jaarverslag Zoomvliet College

4 1 VOORWOORD Voor u ligt het jaarverslag van het ZOOMVLIET COLLEGE over het jaar Dit is het eerste jaarverslag dat ik voor het ZOOMVLIET COLLEGE mag presenteren nadat ik op 2 april de directietaken overgenomen heb van Ton Vooghden. In januari 2013 hebben we ons jaarplan gepresenteerd met als prioriteit nummer één het onderwijsaanbod- en proces zodanig te hervormen dat we dat met de beschikbare middelen uit kunnen voeren met behoud van kwaliteit. De teams en de clustermanagers hebben die uitdaging op een bewonderingswaardige wijze opgepakt. De financiële doelstelling in 2013 is ruim gerealiseerd en het onderwijsprogramma is vrijwel gehandhaafd op het niveau van het schooljaar daarvoor. Een oprecht woord van dank aan alle medewerkers waarmee we dit hebben kunnen realiseren. In de twee helft van het jaar is de aandacht weer meer komen liggen op de onderwijskwaliteit. Uit diverse audits blijkt steeds dat de kwaliteitsborging nog niet volledig op orde is. We hebben dan ook in het najaar een werkgroep kwaliteitszorg in het leven geroepen met als doelstelling een verbetering van de kwaliteit maar met name van de borging. Ook de ondersteunende diensten hebben dit jaar veel aandacht opgeëist. RSA komt vanaf 1 januari 2014 in de implementatiefase en de voorbereiding van de transitie van medewerkers en activiteiten is met veel zorg en aandacht gepaard gegaan. In dit jaarverslag vindt u de acties terug die we op basis van ons beleid in 2013 hebben uitgezet en de resultaten die we hebben bereikt. P. Selten-Bos Directeur ZOOMVLIET COLLEGE Jaarverslag Zoomvliet College

5 2 DIRECTIEVERSLAG 2.1 STRATEGIE Inleiding Het ZOOMVLIET COLLEGE heeft vestigingen in Roosendaal en Bergen op Zoom en verzorgt in deze West-Brabantse steden onderwijs op mbo-niveau, zowel in de Beroepsopleidende Leerweg (BOL) als in de Beroepsbegeleidende Leerweg (BBL). Daarnaast wordt onder de naam Verrijkt BBL ook op regionale schaal mbo-onderwijs aangeboden in BBL-maatwerktrajecten. Jaarverslag Zoomvliet College

6 Ontwikkelingen in 2013 De gebeurtenissen die in 2013 als opvallend gekenschetst kunnen worden: Er zijn diverse personele bezuinigingen uitgevoerd zowel in het primaire proces, in de ondersteuning en het management. Met ingang van 2 april 2013 is Petra Selten-Bos benoemd tot directeur van het ZOOMVLIET COLLEGE. In april is er voor het eerst een Bedrijvendag georganiseerd mede naar aanleiding van reacties van de bedrijven tijdens de bedrijvenenquête. Met ingang van 1 augustus 2013 is Andries Boer benoemd als nieuwe clustermanager van het cluster Events. De BBL opleiding die voor de Belastingdienst georganiseerd wordt, blijkt succesvol. Het concept is landelijk gepresenteerd en staat op het punt landelijk uitgerold te worden. Samenwerkingsverbanden Het behalen van onze doelstellingen maken we mede mogelijk door samenwerking met onze partners. Zoomvliet zet in op een beter contact met de regio en zoekt in toenemende mate de twee overige O s uit de driehoek Onderwijs, Overheid en Ondernemingen op. De samenwerking wordt in Gebouw-T in Bergen op Zoom met het poppodium en ondernemers in de branche vormgegeven. Tevens participeert het ZOOMVLIET COLLEGE in de Starterscentra in Roosendaal en Bergen op Zoom om de ondernemendheid in de regio te stimuleren. Projecten (zie ook paragrafen 3.3 en 5.1) Innovatiearrangement 2: Het ZOOMVLIET COLLEGE is penvoerder van het ROC West-Brabant project Doorbraak Loopbaanleren ofwel Keuzeprocessen. Het project is in 2013 afgesloten. De resultaten zijn zodanig dat het project, weliswaar in een iets andere vorm, voortgezet wordt. Beroepsonderwijs in Bedrijf (BIB) Onder de naam ROCk en Poppodium voert het ZOOMVLIET COLLEGE als penvoerder met partners een BIB-project uit over de periode 1 april 2010 tot 1 oktober Het project is met een half jaar verlengd, beëindigd op 1 april 2013 en afgesloten met lovende reacties van het Agentschap. De verduurzaming van het project is in 2013 verder uitgewerkt en de samenwerking tussen de bedrijven, de Stichting Poppodium, de gemeente Bergen op Zoom en het ZOOMVLIET COLLEGE zal in februari 2014 door middel van een convenant bekrachtigd worden. Jaarverslag Zoomvliet College

7 2.2 REALISATIE VAN SPEERPUNTEN OPGENOMEN IN HET JAARPLAN 2013 Met Zoomvliet sta ik sterk Ook in het afgelopen jaar hebben onze ankerwaarden samen en gedegen en onze eigenwaarde zelfbewust ons houvast gegeven om op koers te blijven. De eerste resultaten hiervan worden zichtbaar in dit jaarverslag. Het managementteam blijft het nemen van initiatief ondersteunen en coaching van zelfverantwoordelijk gedrag van zowel medewerkers als studenten blijft een belangrijk aandachtspunt. Onze focus is niet veranderd: Zoomvliet en stakeholders worden sterker! We hebben ons in 2013 vier doelen gesteld om onze merkbelofte met Zoomvliet sta ík sterk! waar te maken. De resultaten die we hebben behaald op de uitgezette acties beschrijven we hieronder. Voor meer gedetailleerde informatie op clusterniveau verwijzen we u naar paragraaf 7.1 Onderwijsclusters. 1. Doeltreffend en doelmatig in onderwijs De organisatiestructuur in de ondersteunende functies is in 2013 in een stroomversnelling gekomen. Vanaf oktober zijn de plannen en structuren door het RSA project bekend geworden en is ook een transitieplan gepresenteerd. Voor de colleges, dus ook voor het ZOOMVLIET COLLEGE, betekent het dat in deze 1e fase de Financiële administratie, P&O, Control en de Deelnemersadministratie geheel of gedeeltelijk gaan verdwijnen bij de colleges. Realisatie van deze plannen zal begin 2014 zijn beslag krijgen. In de clusters Economie & ICT, Commercieel & Mediavormgever en het Johan Cruyff College hebben in de planning van de opgelegde taakstelling gerealiseerd. Dit heeft geleid tot een personeelsreductie die beantwoordt aan de financiële taakstelling. Er zijn meerjarenbegrotingen tot en met 2016 opgesteld en de kerngegevens voor de begrotingen tot en met 2018 zijn gepresenteerd. Na het faillissement van P3 Transfer B.V. is de aanpak van contractonderwijs op het ROC West-Brabant opnieuw tegen het licht gehouden. Er is een nieuwe Bedrijfsopleidingen B.V. in het leven geroepen die met name de acquisitie van de maatwerkopleidingen ter hand neemt. Ultimo 2013 heeft het ZOOMVLIET COLLEGE de eerste offertes naar aanleiding van deze acquisitie kunnen versturen. Het managementteam heeft 2013 gebruikt om het kostenbewustzijn onder de teams en de medewerkers te benadrukken. Onder andere door deze acties is er in minder aan overige lasten gespendeerd. De kostenreductie bij het cluster Commercieel & Mediavormgever en Economie & ICT is gerealiseerd door optimalisering van onderwijsprocessen en logistieke aanpassingen die door de opleidingsteams zelf zijn aangedragen. Teams hebben ombuigingen aangedragen die de kwaliteit van de onderwijsdienstverlening, die op Zoomvliet College op een hoog niveau staat, zo weinig mogelijk raken. Die inspanning van de teams heeft geleid tot een doelmatiger maar nog steeds zeer doeltreffend programma. Jaarverslag Zoomvliet College

8 2. Ontwikkelen talenten en deskundigheid van medewerkers en teams Aanscherpen scholingsbeleid Voor de clusters Economie & ICT en Commercieel & Mediavormgever is met ingang van dit jaar in het verslag functioneringsgesprekken een aparte paragraaf voor deskundigheidsbevordering opgenomen. Deze wordt eerst met een terugblik ingevuld waarna vooruitgekeken wordt. In de functioneringsgesprekken is ook apart aandacht voor registratie in het lerarenregister. Binnen het Johan Cruyff College en het cluster Events wordt het bij de eerstgenoemde clusters in gebruik zijnde formulier op dezelfde wijze in het vervolg ingezet. Uitvoeren scholingsbeleid De teams binnen Economie & ICT hebben een kwantitatief scholingsplan, teams hebben een scholingsplan opgesteld, waarbij de beschikbare team-scholingsuren zijn verdeeld. Binnen de teams van de overige clusters zijn scholing en scholingstijd bij de jaartaaktoedeling aan bod gekomen. De examenscan is uitgezet en op één team na door alle teams ingevuld. Voor alle teams is scholing in het kader van passend onderwijs t.b.v. intakers en SLB-ers in gang gezet. Daarnaast zijn er conferenties en symposia door met name taal- en rekendocenten bijgewoond, is MBO city bezocht door een deel van het MT en staf en zijn kwaliteitszorg- examineringsbijeenkomsten door vooral stafleden bijgewoond. Opstellen teamontwikkelplan. Er zijn in teamonwikkelplannen op basis van een vastgelegd format voor de teams secretarieel, ICT, detailhandel, internationale handel, international business studies, commerciële dienstverlening, studio, horeca ondernemer manager, toerisme en recreatie, kok/bediening. Voor Johan Cruyff College zijn er verbeterpunten geformuleerd en daar is het team mee aan de slag gegaan. Het is alleen nog niet in Yucan opgenomen. Bij het team Mediavormgever moet het plan nog afgerond worden. 3. Loopbaanleren & Maatwerk Er is een werkgroep LOB geformeerd met daarin de director van het Johan Cruyff College, projectleider VSV/keuzeprocessen, zorgcoördinator en stafmedewerker O&I. De werkgroep houdt zich bezig met het maken van visie en beleid LOB voor het ZOOMVLIET COLLEGE en met het maken van een implementatieplan. De werkgroep heeft de studiedag van oktober voorbereid en uitgevoerd. De projectleider VSV/Keuzeprocessen neemt samen met de Stafmedewerker O&I deel aan visie en beleidsontwikkeling LOB van het ROC West-Brabant in het kader van het stimuleringsproject LOB MBO (zie paragraaf 3.3.3) Professionalisering In oktober heeft een studiedag plaatsgevonden in gebouw-t rondom dit thema met als inleidende spreker Marinka Kuijpers. De studiedag is ingezet als kick-off voor implementatie van LOB in het ZOOMVLIET COLLEGE. Het team van het Johan Cruyff College is getraind in het voeren van de loopbaandialoog en heeft een plan uitgerold voor implementatie van LOB in hun opleidingen. Het team Mediavormgever heeft een nieuwe vorm gegeven aan de intake, gericht op de loopbaan. Jaarverslag Zoomvliet College

9 Portfolio Er is een inventarisatie gemaakt onder de teams over het gebruik van portfolio. Integraal inzetten van een portfolio voor de studenten is vooruitgeschoven. Met de consequenties van de bezuinigingen in de teams, bleek dit geen prioriteit te zijn. Evaluatie van maatwerk: zie hiervoor paragraaf Intensiveren samenwerking vmbo en hbo: zie hiervoor paragraaf doorlopende leerlijn. 4. Focus op vakmanschap BBL opleidingstijd naar 200 uur is in 2013 bij alle opleidingen gerealiseerd. Van vier naar drie. Voorbereiden 4-jarige opleidingen omvormen naar 3 jarig. Door uitstel van de minister was dit nog geen prioriteit. Nieuwe kwalificatiedossiers informeren medewerkers en experimenteren. I.v.m. uitstel invoering nieuwe kwalificatiedossiers, heeft informering niet plaatsgevonden. Het team Mediavormgever preludeert met herinrichting onderwijs op de nieuwe dossiers. De teams worden door de kenniscentra op de hoogte gehouden van de voortgang. Passend onderwijs voorbereiden. (Zie bij Zorg paragraaf ) Voorbereiding op invoering centrale examinering Taal en Rekenen. Resultaten: (zie paragraaf 3.4 en 5.1) Invoering domeinen: hier is in het ROC West-Brabant nog geen besluit over genomen. Voorbereiden afschaffen drempelloze instroom. Hierover zal m.b.t. niveau 2 een overeenkomst gesloten worden met de directeuren in het begin van Extra aandachtspunten De thema s Communicatie/informatie en Internationalisering zijn in 2013 niet meer als actiecluster opgenomen, maar hebben nog wel bijzondere aandacht gehad nadat ze in 2012 speerpunten van beleid waren. Communicatie/Informatie De doelstelling van dit extra aandachtspunt voor 2013 was het versterken van de positie van het ZOOMVLIET COLLEGE, zowel intern als extern. Het oordeel over communicatie door medewerkers, studenten en externen is dat de communicatieen informatieverstrekking is verbeterd. Vanuit het beleidsplan Sterk-Sterker-Sterkst werd de behoefte aan bewijs van de Zoomvliet-merkbelofte duidelijk. Dit is vertaald naar een showcase, een videofilm waarin twee afgestudeerde studenten duidelijk maken dat zij als mens én als beroepsbeoefenaar Sterk staan met Zoomvliet. In het vierde kwartaal van 2012 is gestart met het opstellen van een communicatieplan voor het ZOOMVLIET COLLEGE met de bedoeling dit in de loop van het schooljaar af te ronden en eveneens ter goedkeuring aan het managementteam voor te leggen. In het kalenderjaar 2013 is een communicatieplan voor de Zoomvliet Studio geschreven als laatste in de rij, zodat er nu voor alle Jaarverslag Zoomvliet College

10 locaties een eigen communicatieplan ligt. De plannen voor het Johan Cruyff College en Zinc. werden eerder gerealiseerd. Ontwikkelen Marap Aan het einde van het kalenderjaar 2012 is op ROC West-Brabantniveau besloten om met een identieke Marap te werken. In februari 2013 was de testversie gereed. Op basis van benchmarking tussen de colleges worden er normen ofwel prestatieindicatoren bepaald. Internationalisering Vervolgacties 2013: Studentmobiliteit Er zijn 63 studenten voor een stage naar het buitenland vertrokken. Uitwisseling In mei 2013 heeft het tegenbezoek plaatsgevonden voor zowel studenten als docenten van Fox Valley Technical College (Appleton, USA) in Nederland. In mei 2013 heeft ook het tegenbezoek van een docent uit de Verenigde Staten plaatsgevonden via het Radix USA Exchange programma voor docenten. Nieuwe ontwikkelingen In het verlengde van de samenwerking binnen Netinvet is er samen met 5 andere ROC s in Nederland en KCH International een 2-jarig VETPRO-project uitgezet. Vanaf 2014 vinden er de eerste uitwisselingen van docententeams uit Spanje, Italië, Frankrijk, België en Nederland plaats. Inmiddels is er een hernieuwde samenwerking met Lycée Xavier Marmier (Pontarlier, Frankrijk). Het aanvragen van de Leonardo da Vinci subsidie voor studenten als bijdrage voor een internationale stage is de laatste jaren vereenvoudigd. Wat betreft voorbereiding op een internationale stage is er een redelijke diversiteit binnen het ZOOMVLIET COLLEGE. Een belangrijk doel voor de toekomst is het realiseren van een meer eenduidige voorbereiding c.q. begeleiding binnen ons college. Jaarverslag Zoomvliet College

11 3 PRESTATIES WETTELIJKE VEREISTEN Het ZOOMVLIET COLLEGE opereert binnen de wettelijke kaders van het mbo-onderwijs en leeft de wettelijke vereisten na. 3.2 OPBRENGSTEN Aantallen studenten per opleiding Het ZOOMVLIET COLLEGE blijft groeien in de reguliere BOL-opleidingen. Nieuwe opleidingen trekken nieuwe studenten aan en het in vroeger jaren optredend effect dat die groei onttrokken werd aan reeds bestaande opleidingen, is in wederom niet of nauwelijks opgetreden. De ontwikkeling van het aantal deelnemers in de schooljaren t/m vindt u in de onderstaande tabel. Aantal deelnemers Cluster/team BBL BOL Eindtotaal BBL BOL Eindtotaal Team Commerciële dienstverlening Team International Business School Team Internationale Handel/Groothandel Team Retail Team Mediavormgever Totaal Cluster Commercieel & Team Financieel-administratieve Team Informatie Communicatie Team Juridische dienstverlening Team Secretariële beroepen Totaal Cluster Economie & ICT Team AV-PET Team Kok/Bediening Team Manager Ondernemer Horeca Team Toerisme en Recreatie Totaal Cluster Media en Events Totaal Johan Cruyff College Team Flanderijn Cluster Zoomvliet algemeen Eindtotaal excl. Bedrijfsgroepen Bedrijfsgroepen Eindtotaal incl. Bedrijfsgroepen Gewogen voor deeltijd Groei -1,78% -0,97% Jaarverslag Zoomvliet College

12 Aantal deelnemers Cluster/team BBL BOL Eindtotaal BBL BOL Eindtotaal Team Commerciële dienstverlening Team International Business School Team Internationale Handel/Groothandel Team Retail Team Mediavormgeving Totaal Cluster Commercieel & Team Financieel-administratieve Team Informatie Communicatie Team Juridische dienstverlening Team Secretariële beroepen Totaal Cluster Economie & ICT Team AV-PET Team Kok/Bediening Team Manager Ondernemer Horeca Team Toerisme en Recreatie Totaal Cluster Media en Events Totaal Johan Cruyff College Team Flanderijn Cluster Zoomvliet algemeen Eindtotaal excl. Bedrijfsgroepen Bedrijfsgroepen 5 5 Eindtotaal incl. Bedrijfsgr Gewogen voor deeltijd Groei -0,97% +8,51% Vooral in de BOL is sprake van een groei. In : 5 % groei ten opzichte van In : een groei van 34 leerlingen ofwel 2,2 % ten opzichte van het voorgaande schooljaar. In is er opnieuw sprake van een groei, nu van 31 leerlingen ofwel 2 % ten opzichte van In is de groei in de BOL opleidingen 164 leerlingen ofwel 10,3% ten opzichte van In de BBL is de laatste jaren sprake van een daling. De reden is met name de sterke afname van het aantal studenten bij Bedrijfsgroepen. Per waren er 5 onbekostigde deelnemers ingeschreven bij bedrijfsgroepen. Per is dit aantal gereduceerd tot 0. Een andere reden is de afname van het aantal BBL-leerlingen bij het team Kok Bediening in ten opzichte van Jaarverslag Zoomvliet College

13 Om de opbrengsten in beeld te brengen, hanteren wij de resultaatdefinities van de onderwijsinspectie, in dit geval het zogenaamde jaarresultaat (JR) en het diplomaresultaat (DR). In onderstaande tabel worden de resultaten over het schooljaar weergegeven. Rendement, diplomaresultaat en jaarresultaat Niveau Rendementen exclusief Bedrijfsgroepen Jaarresultaat Diplomaresultaat Inspectieoordeel 1 100% 100% 2 75,21% 69,94% 3 77,26% 68,42% JR en DR>norm 4 77,78% 83,08% Totaal 77,00% 76,96% De jaar- en diplomaresultaten van het ZOOMVLIET COLLEGE scoren ruim boven de norm. De normen van de inspectie voor 2013 zijn als volgt: Jaarresultaat Diplomaresultaat Niveau 1 60,7% 45,1% Niveau 2 56,5% 45,2% Niveau 3 65,3% 67,3% Niveau 4 64,2% 67,3% Aantal Voortijdige Schoolverlaters (VSV ers) Periode oktober 2012 t/m september 2013 Instituut VSV 05/06 Doelstelling reductie 12/13 (40%) Maximum VSV-ers 12/13 Werkelijk aantal VSVers 12/13 Maximum VSV-ers 12/13 Werkelijk aantal VSVers 12/13 Werkelijk in % van maximum 12/13 Zoomvliet % Jaarverslag Zoomvliet College

14 Uitstroomredenen VSV ers Van de 83 VSV ers zijn de volgende uitvalredenen vastgelegd: Zoomvliet College VSV Geen specificatie Totaal geen specificatie 2 Oorzaak bij student - Gezondheid 8 - Beperking; onvoldoende capaciteit 19 - Bereikbaarheid, verhuizen 2 - Motivatie; o.a. voorkeur andere activiteit en afwezigheid 19 - Omgevingsaspecten, o.a. geen leerbedrijf 34 - Gedrag 1 Totaal oorzaak student 83 3 Oorzaak bij school - Instelling - Opleidingsniveau - Administratieve redenen Totaal oorzaak school Eindtotaal 83 In de toelichting worden de maatregelen genoemd, die door het ZOOMVLIET COLLEGE zijn getroffen om het aantal VSV ers terug te dringen. Toelichting VSV cijfers oktober 2012 t/m september 2013 van DUO d.d. 1 maart Het aantal VSV ers bij het ZOOMVLIET COLLEGE is lager dan het maximum. Van deze 83 VSV ers heeft 1 deelnemer het diploma behaald in februari 2014 en zijn 4 deelnemers opnieuw ingeschreven voor een opleiding bij het ROC West-Brabant. In het bijzonder hebben zes maatregelen daar een bijdrage aan geleverd. 1. Elke nieuwe student moet een AMN-test bij de intake maken waardoor de studiekeuze beter onderbouwd kan worden. 2. Intake en de plaatsing krijgen extra accent. 3. Studieloopbaanbegeleiding van de student staat centraal. In ieder cluster is een verzuimcoördinator aangesteld die m.n. de eerstejaars studenten volgt op absentie en in gesprek gaat met de studenten. Veel verzuim mondt vaak uit in uitstroom. 4. De student wordt begeleid door een team van zorgcoördinatoren en hij/zij kan bij specifieke zorgbehoefte een beroep doen op 1 e -, 2 e - en 3 e -lijnszorg. 5. Iedere student die de opleiding wil staken, moet zich eerst melden bij de decaan. Deze probeert in een indringend gesprek de student op andere gedachten te brengen. 6. We hebben de zogenaamde oriëntatieklas waar twijfelende studenten een plaats kunnen vinden om hun keuze te heroverwegen. Binnen het kader van het programma School Ex (waarvoor wij binnen het ZOOMVLIET COLLEGE extra formatie hebben uitgetrokken) worden er exitgesprekken gevoerd met de examenkandidaten en wordt tijdens de intakegesprekken aandacht besteed aan de arbeidsmarktrelevantie van de te kiezen opleiding. Jaarverslag Zoomvliet College

15 Wij verwachten dat het aantal VSV ers in nog verder zal verminderen door bovenstaande maatregelen. 3.3 ONDERWIJSPROCES Programma Samenhang Onze opleidingsteams hebben hun onderwijs ingericht volgens het opleidingsmodel dat we een aantal jaren geleden hebben omarmd. Dat betekent dat bij iedere opleiding het ervaringsleren (de praktijk) centraal staat in de vorm van BPV, simulatie, projecten, praktijkopdrachten. De complexiteit neemt naarmate de opleiding vordert toe. Vakkennis, vaardigheden en burgerschapscompetenties worden in samenhang met de praktijk aangeboden. Het kwalificatiedossier en de landelijke richtlijnen als kwalificatie-eisen Loopbaan & Burgerschap zowel als Taal en Rekenen, zijn leidend voor het programma van de opleiding en vormen samen een geheel. Het voeren van gesprekken met studenten gericht op het leren voor de loopbaan krijgt steeds meer aandacht, mede door het project Keuzeprocessen. De begeleiding is gericht op het steeds meer zelfverantwoordelijk maken van de student (afnemende sturing) en is daarmee direct gekoppeld aan onze kernwaarde initiatiefrijk. Maatwerk Het programma houdt rekening met verschillen tussen studenten op diverse terreinen. Dat blijkt uit het volgende overzicht: Aanbod minoren bij Economie & ICT en Events Aanbod HBO-module bij ICT en AV-PET Deelname aan HBO-weken in cluster Economie & ICT Jaarverslag Zoomvliet College

16 Tempodifferentiatie bij Retail, Johan Cruyff College en horeca ondernemer manager, kok/bediening Havist of hbo-er stroomt in leerjaar 2 in bij alle clusters Oriëntatieklas t.b.v. heroriëntatie op beroepskeuze Diverse uitstroomvarianten bij alle opleidingen Gezamenlijk basishalfjaar bij commerciële opleidingen om te kunnen proeven aan de verschillende richtingen. Specifieke maatwerktrajecten die zijn ontwikkeld samen met de opdrachtgevers zijn: Opleiding Assistent Accountant van 3 leerjaren op niveau 4 voor medewerkers van de Belastingdienst in Roosendaal, Breda, Rijnmond, Oss en Goes. Opleiding Juridisch Medewerker Openbaar bestuur van 1 leerjaar op niveau 4 voor de deurwaarders en invorderaars van de Belastingdienst in Breda, Goes en Roosendaal. Opleiding Juridisch Medewerker Openbaar Bestuur van 1,5 leerjaar op niveau 4 voor de deurwaarders van de Belastingdienst uit het hele land. Opleiding Juridisch medewerker Zakelijke Dienstverlening van 2 leerjaren op niveau 4 voor medewerkers van Flanderijn Nederland (Deurwaarders- en incassokantoor). In 2013 zijn de volgende maatwerktrajecten afgerond: Europees Computer Rijbewijs (ECDL) van vier maanden voor de Belastingdienst Zuidwest. Opleiding Gastheer/ Gastvrouw voor medewerkers van Tante Louise/Vivensis Leren in de onderwijsinstelling Didactisch handelen Het ZOOMVLIET COLLEGE kiest ervoor om competenties te ontwikkelen in de praktijk. Vanuit drie leerlijnen wordt geprobeerd zo veel mogelijk just in time ondersteuning te geven (zie opleidingsmodel in paragraaf 3.3.1). We maken gebruik van een gedifferentieerde leeromgeving waarin een scala aan didactische werkvormen wordt toegepast. De begeleiding van studenten is intensief en vindt plaats rondom opgedane praktijkervaringen. Taakreflectie op verrichte werkzaamheden en persoonsreflectie op basis van ervaringen gericht op de loopbaan. Een voorbeeld is ons leerbedrijf Zinc Events & Leisure. In deze ondernemersgerichte omgeving voeren mbo-studenten in samenwerking met leerlingen en studenten op vmbo- en hbo-niveau bedrijfsopdrachten uit op het gebied van hun beroepskeuze. Leertijd De roostermakers zijn bekend met de kenmerken en het niveau van de doelgroepen en zorgen voor een evenwichtig rooster met zo min mogelijk tussenuren en verplaatsingstijd. Het onderwijs, de BPV en de examinering zijn evenwichtig gepland in het programma voor de student. In het Presentie Absentie Registratie Systeem (PARS) houdt iedere medewerker de presentie van de studenten bij. In ieder lokaal hangt een activeboard, zodat registratie direct kan plaatsvinden. Naast de studieloopbaanbegeleider, houden de verzuimcoördinatoren nauwgezet de presentie van de studenten bij en zij grijpen indien nodig in. In de BPV heeft iedere student een urenkaart waarop hij/zij de gewerkte uren bijhoudt. De praktijkopleider tekent voor akkoord. Het voldoen aan de urennorm tijdens de BPV is voorwaarde om de BPV met een voldoende af te ronden. Jaarverslag Zoomvliet College

17 Leeromgeving Materiële voorzieningen De school kent: grote, sfeervol ingerichte ruimtes waarin in groepen kan worden samengewerkt kleine ruimtes waar de studenten met elkaar vergaderen; multifunctionele instructielokalen waar gewerkt wordt aan het bijbrengen van kennis, het aanleren van vaardigheden en het verwerven van inzichten; auditoria, een leerwerkbedrijf (Zinc., Hotelschool, Zoomvliet Studio, Gebouw-T) en Studiecentra. De leeromgeving is inspirerend, straalt sfeer en vertrouwdheid uit, appelleert aan verantwoordelijk gedrag en is een ontmoetingsplaats voor medewerkers, studenten en mensen uit het maatschappelijk veld. De leeromgeving is voorzien van alle moderne communicatiemiddelen. Bejegening De studenten van het ZOOMVLIET COLLEGE ervaren de leeromgeving als veilig en ze vinden ook dat er respectvol met elkaar wordt omgegaan. Veiligheid De ontruimingsoefeningen die in 2013 zijn gehouden zijn goed verlopen. De verbeter - en/of opletpunten zijn meegenomen in de evaluatie. In samenwerking met de politie Roosendaal is ook dit jaar weer keer een kluisjescontrole gehouden. Alle kluisjes zijn onder toezicht van de politie geopend en gecontroleerd op zaken die volgens het schoolreglement niet binnen de school thuishoren; er is niets gevonden wat er niet thuishoorde. De kluisjescontrole is weer als positief ervaren en we zullen dit minimaal één keer per schooljaar herhalen. Geregistreerde incidenten Er worden twee overzichten bijgehouden m.b.t. incidenten: één met betrekking tot gedrag in het gebouw dat niet conform de afspraken in de studiegidsen is en één m.b.t. grotere incidenten. Voor 2013 levert dat de volgende gegevens op. Studenten werden aangesproken op het volgende gedrag: eten op de gang: gemiddeld zo n vijf keer per dag mobiel bellen op de gang: gemiddeld zo n drie keer per dag rondhangen op de gang: gemiddeld zo n vier keer per dag aanwezigheid op de gang van niet-zoomvliet jongeren: gemiddeld twee keer per dag. Dat laatste gegeven levert over het algemeen geen onveilig gevoel op bij de studenten. Dit is begrijpelijk, omdat het vaak jongeren betreft die bekend zijn met onze studenten (afhalen van vriendje bijvoorbeeld). In de eerste drie gevallen blijft het niet-toegestane gedrag binnen de perken, omdat de toezichthouders regelmatig en duidelijk zichtbaar op de cruciale punten in en rond het gebouw aanwezig zijn. Zij zijn voor iedereen herkenbaar door hun bedrijfskleding. Incidentenregistratie (TIMO) In 2012 is binnen ROC West-Brabant het incidentenregistratiesysteem TIMO (TOPdesk Incidentenmonitor Onderwijs) geïmplementeerd. In dit systeem kunnen medewerkers zelf via een eenvoudig formulier incidenten melden. Studenten kunnen via een medewerker een incident in het systeem zetten. In het systeem wordt vervolgens de opvolging van het incident bijgehouden. Het doel is door middel van de rapportages uit Jaarverslag Zoomvliet College

18 TIMO, die per kwartaal besproken worden in de Arbocommissie, mogelijke trends te herkennen en hierop te anticiperen om incidenten in de toekomst zoveel mogelijk te voorkomen. Binnen TIMO worden incidenten geregistreerd binnen de door het ministerie aangegeven categorieën en subcategorieën. In de rapportages wordt gerapporteerd op basis van deze categorisering. In onderstaande tabel staan de incidenten die er in 2013 gemeld zijn. Vestiging Lijn 1 Aangemeld Knipplein 11 Geweldpleging 1 Seksuele misdraging 0 Bedreiging 0 Diefstal of inbraak 3 Verboden goederen 1 Ongeluk 2 Gezondheid Totaal - Knipplein 11 Meeussenstraat 13 Totaal - Meeussenstraat 13 BoZ Totaal Zoomvliet College Begeleiding Intake en plaatsing Er worden verschillende activiteiten uitgevoerd om de intake zo zorgvuldig mogelijk te laten verlopen: Iedere student die zich aanmeldt, maakt de AMN-test en de uitslag wordt besproken tijdens het intakegesprek (resultaten zijn niet bepalend voor aanname). De samenvatting van de test wordt aan de student meegegeven. Intake afdeling; elke afdeling heeft een aantal personen die verantwoordelijk zijn voor de intake. Intakers bereiden zich voor op het intakegesprek door het doorstroomdossier, de resultaten van de AMN-intaketest en de resultaten van eventuele andere testen (bijvoorbeeld Engels bij IBS) van de potentiële nieuwe studenten te bestuderen. Mocht er sprake zijn van twijfel of onduidelijkheid omtrent de opleidingskeuze, dan wordt de student voor een verlengde intake aangemeld. De verlengde intake wordt gehouden door de clustermanager, die in het geval van een mogelijke zorgvraag de trajectbegeleider inschakelt. In het geval van een Jaarverslag Zoomvliet College

19 verkeerde opleidingskeuze wordt de decaan ingeschakeld en zelden wordt de student naar de decaan van de toeleverende school doorverwezen. Intake-dossiers worden gescreend op bijzonderheden of mogelijke LGF. In 2013 is elk dossier doorgenomen door de LGF-coördinator om zo de zorg rondom een student zo snel mogelijk in beeld te krijgen en de juiste zorg meteen vanaf het begin van het schooljaar vorm te kunnen geven. Alle mogelijke REC 4 LGF-studenten (grootste groep LGF-studenten) zijn besproken in een overleg tussen het Service Centrum voor Studie en Beroep, de LGFcoördinator en de coördinator van REC 4. Daarnaast hebben we, als pilot, een kennismakingsmiddag georganiseerd voor een aantal studenten die van het speciaal onderwijs komen om de overstap voor hen zo soepel mogelijk te laten verlopen. Bij verschillende opleidingen worden er mogelijkheden gecreëerd voor een meeloopdag. Voor aankomend studenten met een beperking en/of met gedragsproblematiek, is het belangrijk om het reilen en zeilen te ervaren binnen het mbo-onderwijs. Zij kunnen op deze manier een onderbouwde keuze maken, waardoor de kans van slagen vergroot wordt. Studieloopbaanbegeleiding Iedere student heeft een studieloopbaanbegeleider. Deze studieloopbaanbegeleider begeleidt, motiveert en inspireert de student in zijn (leer)loopbaan. Hij stelt de juiste leervragen en stimuleert de student om zelf zijn antwoorden te vinden. Hij is vriendelijk, vernieuwend, creatief, veeleisend en gericht op resultaat en ambitie. Hij begeleidt de student met zorg en betrokkenheid en verstaat de kunst van het loslaten (een coach is niet iemand om op te leunen, maar iemand die leunen overbodig maakt). Hij maakt, indien nodig, gebruik van de zorgstructuur van het ROC West-Brabant. Hij herkent en erkent verschillende leerstijlen. Hij geeft de student de gelegenheid de competenties die hij extern opgedaan heeft, mee te laten wegen in de opleiding onder het motto: elke ervaring telt. Met een goed opgezette beoordelingssystematiek, gericht op het in kaart brengen van de competentieontwikkeling, volgt hij de voortgang en ontwikkeling van en met de student nauwgezet tot het moment dat voor beiden duidelijk is dat de deelnemer klaar is voor examinering. De studieloopbaanbegeleider maakt daarbij gebruik van het systeem van studieadviezen. Dit systeem is al verschillende jaren bij een aantal opleidingen in gebruik en is vanaf het cursusjaar in leerjaar 1 bij alle opleidingen ingevoerd. Deskundigheidsbevordering voor studieloopbaanbegeleiders in 2013: Training in het voeren van loopbaangesprekken; Training storyboarden; De studieloopbaanbegeleider krijgt per schooljaar 20 uur bovenop de reguliere tijd voor de zorg rondom een LGF-student. Deze tijd kan de studieloopbaanbegeleider naast de zorg die hij standaard biedt, besteden aan specifieke aandachtspunten die de beperking van de student met zich meebrengt. Studieloopbaanbegeleiders worden indien gewenst ondersteund vanuit het Bureau Studentenbegeleiding. Jaarverslag Zoomvliet College

20 Decanaat en doorlopende leerlijnen Regisseer je eigen toekomst is zoals eerder aangegeven een quote waarmee het ZOOMVLIET COLLEGE zich profileert. Het decanaat heeft met nagenoeg elke examenkandidaat een gesprek dat gericht is op de vraag of verder studeren voor een kandidaat zinvol is, op welke manier er verder wordt gestudeerd (niveau-3, niveau-4, hbo deeltijd, Associate Degree of hbo voltijd), wat de meest passende opleiding is etc. In individuele gesprekken is het decanaat hiervoor het eerste aanspreekpunt voor studieloopbaanbegeleiders en hun studenten. In de huidige structuur is nog voorzien in het voeren van minimaal één individueel gesprek waarbij de vervolgkeuze centraal staat. Met alle uitstromers geslaagd of niet geslaagd zijn er geregistreerde gesprekken. Daar waar uitstromers geen startkwalificatie hebben en nog moeten voldoen aan de leerplicht, is er altijd overleg met de leerplichtambtenaren. Degene die 18 jaar of ouder is, wordt gewezen op de kwalificatieplicht en met hem/haar is altijd een gesprek gericht op leren en werken. Overigens is de relatie met de leerplichtambtenaren van de regio prima en worden er vaak oplossingen gekozen die een terugkeer naar het onderwijs op zeker moment mogelijk moeten maken. Voor leerlingen die uit moeten stromen en nog leerplichtig zijn is er het gehele schooljaar als alternatief de opleidingen bij Matchpoint en voor een aantal vanaf het tweede semester de oriëntatieklas. Een opleiding goed bekeken Op 19 februari en op 12 maart zijn vmbo-leerlingen op bezoek geweest bij het ZOOMVLIET COLLEGE en bij de andere mbo-colleges van ROC West-Brabant. Het totaal aantal leerlingen dat in de regio West aan het programma van Een Opleiding Goed Bekeken deelgenomen heeft is in De volgende scholen hebben deelgenomen: de Zoommavo, het Roncalli (als nieuwe school) en t Rijks uit Bergen op Zoom, het Markland College uit Zevenbergen, het Gertrudis College en het Jan Tinbergen College uit Roosendaal. Het programma is bedoeld voor 3e jaars vmbo-leerlingen van de gemengde en theoretische leerweg. Het is de bedoeling, dat de leerlingen zoveel mogelijk praktisch aan de slag gaan om een beter beeld te krijgen van de diverse opleidingen. Deze activiteiten variëren van tekenactiviteiten bij Media Vormgeving, knipwerk bij Mode Handel tot cocktails maken bij de Horeca opleiding. Op instigatie van het ZOOMVLIET COLLEGE en het Bergse vmbo is in 2013 de oriëntatie op de niveau-2 opleidingen van het ROC West-Brabant voor de leerlingen met een diploma basisberoepsgerichte leerweg ingevoerd. Zij hebben al een beperkte keuzemogelijkheid t.o.v. degenen die kader, gemengd of theoretische leerweg hebben gedaan en bovendien is de arbeidsmarktrelevantie voor deze groep wat economie betreft erg slecht. In november 2013 waren er 261 leerlingen vanuit alle vmbo s in de regio die de basisberoepsgerichte leerweg aanbieden, die deelnamen aan deze dag. De doorstroom naar het hbo is bij het ZOOMVLIET COLLEGE evident: gemiddeld 70 % van de kandidaten op niveau 4 opteert voor een voortzetting van de studie bij het hbo. Een substantieel deel daarvan kiest voor een niet-verwante opleiding. In het kader van de doorstroom mbo-hbo organiseert het ZOOMVLIET COLLEGE ook de doorstroomdagen hbo. Jaarverslag Zoomvliet College

Markiezaat College JAARVERSLAG 2013

Markiezaat College JAARVERSLAG 2013 Markiezaat College JAARVERSLAG 2013 Jaarverslag 2013 Inhoudsopgave 1. Voorwoord... 3 2. Directieverslag... 4 2.a Strategie... 4 2.b Realisatie van de speerpunten... 4 3. Prestaties 2013... 9 3.a Wettelijke

Nadere informatie

Jaarverslag 2012 Kellebeek College. In het juiste perspectief

Jaarverslag 2012 Kellebeek College. In het juiste perspectief Kellebeek College Jaarverslag 2012 Jaarverslag 2012 Kellebeek College In het juiste perspectief Datum: 31 mei 2013 Inhoudsopgave 1. Voorwoord... 3 2. Directieverslag... 4 2.a Strategie... 4 2.b Realisatie

Nadere informatie

Jaarverslag 2011 Kellebeek College. Kleurrijk Kellebeek

Jaarverslag 2011 Kellebeek College. Kleurrijk Kellebeek Kellebeek College Jaarverslag 2011 Jaarverslag 2011 Kellebeek College Kleurrijk Kellebeek Datum: 31 mei 2012 Inhoudsopgave 1. Voorwoord... 3 2. Directieverslag... 4 2.a Strategie... 4 2.b Realisatie van

Nadere informatie

Kellebeek College Jaarverslag 2010

Kellebeek College Jaarverslag 2010 Kellebeek College Jaarverslag 2010 Jaarverslag 2010 Kellebeek College Datum: 31 mei 2011 Inhoudsopgave Voorwoord...3 1. Directieverslag...4 1.1 Algemene gegevens...4 1.2 Ontwikkelingen strategisch proces

Nadere informatie

Bestuursverslag... 5. Jaarrekening 2010... 33

Bestuursverslag... 5. Jaarrekening 2010... 33 Jaarverslag 2010 ROC Midden Nederland Colofon Uitgave: ROC Midden Nederland, Utrecht, 2011. Coördinatie teksten en cijfers: dienst Finance, Planning & Control. Productie en realisatie: dienst Marketing

Nadere informatie

Jaarverslag. rsg de Borgen

Jaarverslag. rsg de Borgen Jaarverslag rsg de Borgen 2011 Raad van Toezicht Voorwoord 1 Organisatie 1.1 rsg de Borgen 1.2 Organisatie 1.3 Missie en visie 1.4 Strategische beleidsdoelen 1.5 Leerlingenaantallen 2 Kwaliteit 2.1 Onderwijsontwikkelingen

Nadere informatie

jaarverslag ROC eindhoven 2011

jaarverslag ROC eindhoven 2011 student voorop! jaarverslag ROC eindhoven 2011 student voorop! jaarverslag ROC eindhoven 2011 Eindhoven, juni 2012 ROC Eindhoven is partner in Leeswijzer Lijst met gebruikte afkortingen Dit jaarverslag

Nadere informatie

Juridisch medewerker zakelijke dienstverlening Niveau 4. Startdatum studiejaar Augustus 2014

Juridisch medewerker zakelijke dienstverlening Niveau 4. Startdatum studiejaar Augustus 2014 Kwalificatiedossier 22161, 94891 Naam opleiding Juridisch medewerker zakelijke dienstverlening Niveau 4 Leerweg BOL Datum / Cohort / Versie Kwalificatiedossier 2014-2017 Opleidingsduur 3 jaar Startdatum

Nadere informatie

Jaarverslag 2009 1. Jaarverslag 2009. Investeren in leren

Jaarverslag 2009 1. Jaarverslag 2009. Investeren in leren Jaarverslag 2009 1 Jaarverslag 2009 Investeren in leren 2 Jaarverslag 2009 Jaarverslag 2009 1 1 Studenten en docenten, kapperopleiding 2 Week van het Leerpark 3 Zorg helpt bij vaccinaties 4 Art&Design

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Middelbaar Beroeps Onderwijs IPC 2150 Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375

Nadere informatie

Leren voor je loopbaan. Onderzoek naar de leerwerkbedrijven Zinc. en Flash bij ROC West-Brabant. Peter den Boer Esther Stukker

Leren voor je loopbaan. Onderzoek naar de leerwerkbedrijven Zinc. en Flash bij ROC West-Brabant. Peter den Boer Esther Stukker Leren voor je loopbaan Onderzoek naar de leerwerkbedrijven Zinc. en Flash bij ROC West-Brabant Peter den Boer Esther Stukker Leren voor je loopbaan Onderzoek naar de leerwerkbedrijven Zinc. en Flash bij

Nadere informatie

INHOUD. Schoolplan VMBO-scholen ROC West-Brabant 2011-2015 2

INHOUD. Schoolplan VMBO-scholen ROC West-Brabant 2011-2015 2 INHOUD 1 Voorwoord 4 2 Organisatiestructuur 5 3 Missie en kernwaarden 7 3.1 Missie van ROC West-Brabant 7 3.2 Besturingsfilosofie 8 3.3 Kernwaarden 8 3.4 Grondhouding 9 4 Planvorming en verantwoording

Nadere informatie

JAAR VERSLAG 2014 CIJFERS & MEER VAN EEN JAAR ARCUS

JAAR VERSLAG 2014 CIJFERS & MEER VAN EEN JAAR ARCUS JAAR VERSLAG 2014 CIJFERS & MEER VAN EEN JAAR ARCUS 1 2 JAAR VERSLAG 2014 3 4 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 5 Voorwoord 7 Leeswijzer 9 Samenvatting 10 1 Strategie en organisatie 13 1.1 Profiel 13 1.2 Missie

Nadere informatie

Regionale probleemanalyse vsv regio ZO-Brabant

Regionale probleemanalyse vsv regio ZO-Brabant Regionale probleemanalyse vsv regio ZO-Brabant In opdracht van de gemeente Eindhoven Eindrapport Erik Keppels Ton Eimers Nijmegen, 15 mei 2012 Kenniscentrum Beroepsonderwijs Arbeidsmarkt 2012 Kenniscentrum

Nadere informatie

Oplegvel Collegebesluit

Oplegvel Collegebesluit Onderwerp Mobiliteit 2013-2018 Oplegvel Collegebesluit Portefeuille C. Mooij Auteur Dhr J van Duijnhoven/ Mevr. GA Zeilstra Telefoon 0235114488 E-mail: gzeilstra@haarlem.nl MenS/HRM Reg.nr. 2013/8697 Nota

Nadere informatie

Focus op Vakmanschap: De basis gelegd, nu de lat omhoog

Focus op Vakmanschap: De basis gelegd, nu de lat omhoog Focus op Vakmanschap: De basis gelegd, nu de lat omhoog Focus op Vakmanschap: De basis gelegd, nu de lat omhoog Inhoud 1 Inleiding 5 1.1 De context 5 1.2 De omgeving 6 1.3 Opdracht MBO15 6 1.4 Aard en

Nadere informatie

Entreeopleidingen en het bindend studieadvies VERSIE 2.0

Entreeopleidingen en het bindend studieadvies VERSIE 2.0 Entreeopleidingen en het bindend studieadvies VERSIE 2.0 Titel : Entreeopleidingen en het bindend studieadvies Project/Werkgroep : Werkgroep bindend studieadvies Auteur(s) : Mieke de Haan MBO Raad : Houttuinlaan

Nadere informatie

Werken@Breda Op weg naar werk

Werken@Breda Op weg naar werk Werken@Breda Op weg naar werk NOTA RE-INTEGRATIE / PARTICIPATIE 2013-2014 þgeschikt CONCEPT Werken@Breda Op weg naar werk Nota re-integratie/participatie 2013-2014 Concept Voorwoord > Voor u ligt de

Nadere informatie

Over rekenen gesproken. Startrapportage Intensiveringstraject rekenen mbo

Over rekenen gesproken. Startrapportage Intensiveringstraject rekenen mbo Over rekenen gesproken Startrapportage Intensiveringstraject rekenen mbo Over rekenen gesproken Startrapportage Intensiveringstraject rekenen mbo Inhoud 1 Aanleiding, context en aanpak rekengesprekken

Nadere informatie

Jongeren aan de slag 2015-2018. Rotterdams actieprogramma tegen Jeugdwerkloosheid

Jongeren aan de slag 2015-2018. Rotterdams actieprogramma tegen Jeugdwerkloosheid Jongeren aan de slag 2015-2018 Rotterdams actieprogramma tegen Jeugdwerkloosheid 1 2 Rotterdams actieprogramma tegen jeugdwerkloosheid Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Ontwikkelingen 7 2.1 Ontwikkelingen

Nadere informatie

BIS BenW adviezen - 5611

BIS BenW adviezen - 5611 BIS BenW adviezen - 5611. BIS BenW adviezen - 5611. BIS BenW adviezen - 5611. Plan van aanpak Integrale aanpak van gecoördineerde werkgeversdienstverlening, detachering en reintegratie Gemeente Nederweert,

Nadere informatie

Taal & rekenen op niveau. Implementatieplan 2010-2013

Taal & rekenen op niveau. Implementatieplan 2010-2013 Vastgesteld door het College van Bestuur op 30 maart 2010 Inhoud 1. Management samenvatting... 3 2. Verantwoording... 6 2.1 De regeling... 6 2.2 Taal en rekenen: verschillende grootheden... 6 2.3 Betrokkenen

Nadere informatie

Generiek Rapport eerste ronde reflectiegesprekken Topklassenarrangement. De lat gaat omhoog!

Generiek Rapport eerste ronde reflectiegesprekken Topklassenarrangement. De lat gaat omhoog! Generiek Rapport eerste ronde reflectiegesprekken Topklassenarrangement De lat gaat omhoog! 01 Generiek Rapport eerste ronde reflectiegesprekken Topklassenarrangement Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 Het Topklassenarrangement

Nadere informatie

Meer Betrokken Ouders

Meer Betrokken Ouders Meer Betrokken Ouders Kwalitatief onderzoek naar ouderbetrokkenheid in relatie tot voortijdig schoolverlaten in het middelbaar beroepsonderwijs in opdracht van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en

Nadere informatie

Partnership tussen ROC en bedrijfsleven Je hebt elkaar nodig

Partnership tussen ROC en bedrijfsleven Je hebt elkaar nodig Partnership tussen ROC en bedrijfsleven Je hebt elkaar nodig Marjan Glaudé Sjoerd Karsten Uitgave en verspreiding: SCO-Kohnstamm Instituut Nieuwe Prinsengracht 130, Postbus 94208, 1090 GE Amsterdam Tel.:

Nadere informatie

Leerdam, april 2014 JAARVERSLAG 2013

Leerdam, april 2014 JAARVERSLAG 2013 Leerdam, april 2014 JAARVERSLAG 2013 Inhoudsopgave 1. Stichting voor Protestants Christelijk Onderwijs 2. Bestuurlijke structuur LOGOS 3. Juridische structuur 4. Organisatiestructuur 5. Financieel beleid

Nadere informatie

Jaarverslag 2009. De ambities voorbij

Jaarverslag 2009. De ambities voorbij Jaarverslag 2009 De ambities voorbij Voorwoord Ieder jaar zijn er momenten om terug te kijken en om de blik naar de toekomst te richten. Het zijn de gebruikelijke ijkpunten in het jaar. Een jaarverslag

Nadere informatie

Voorwoord. Het college van bestuur van De Haagse Scholen,

Voorwoord. Het college van bestuur van De Haagse Scholen, Jaarverslag 2014 Voorwoord Voor De Haagse Scholen was 2014 in de eerste plaats een jaar van herbezinning. De jaren ervoor was succesvol gebouwd aan een stevig fundament en werden op diverse terreinen zeer

Nadere informatie

Christelijke Hogeschool Windesheim

Christelijke Hogeschool Windesheim Christelijke Hogeschool Windesheim Small Business & Retail Management Almere en Lelystad Beperkte opleidingsbeoordeling Netherlands Quality Agency (NQA) December 2011 2/47 NQA Hogeschool Windesheim: hbo-bacheloropleiding

Nadere informatie

VMBO Zorg & welzijn voor een brede basis. Verduidelijken, vereenvoudigen en actualiseren

VMBO Zorg & welzijn voor een brede basis. Verduidelijken, vereenvoudigen en actualiseren VMBO Zorg & welzijn voor een brede basis Verduidelijken, vereenvoudigen en actualiseren 1 2 VMBO Zorg & welzijn voor een brede basis Verduidelijken, vereenvoudigen en actualiseren Mei 2010 Visiegroep Zorg

Nadere informatie