VERKLARING INZAKE BELEGGINGSBEGINSELEN

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VERKLARING INZAKE BELEGGINGSBEGINSELEN"

Transcriptie

1 VERKLARING INZAKE BELEGGINGSBEGINSELEN Waarom beleggen? Om de pensioenen betaalbaar te houden en liefst ook nog eens ieder jaar te kunnen beschermen tegen koopkrachtverlies, belegt ARCADIS Pensioenfonds het pensioengeld. Daarmee wordt naar verwachting op de lange termijn een beter rendement gehaald dan wanneer het geld op een spaarrekening wordt geparkeerd. Natuurlijk zijn er aan beleggen risico s verbonden, en juist daarom besteedt het pensioenfonds veel aandacht aan risicobeheersing. Beleggen is kernactiviteit ARCADIS Pensioenfonds heeft twee bronnen van inkomsten: pensioenpremies en beleggingsrendementen. Samen moeten ze ervoor zorgen dat: de pensioenen nu en in de toekomst uitbetaald kunnen worden. de ambitie om de koopkracht van de pensioenen te beschermen wordt waargemaakt. In de ARCADIS-pensioenregeling betaalt de werkgever een vaste premie die onder normale omstandigheden genoeg moet zijn om de opbouw van de pensioenen te betalen. Maar als er tegenvallers zijn, zoals een crisis, kan er niet bij de werkgever worden aangeklopt voor extra premie. De (gewezen) deelnemers en pensioengerechtigden moeten dan de gevolgen dragen. In eerste instantie betekent dat: het beperken of overslaan van de indexatie. Als maatregel daarbovenop kunnen de pensioenen zelfs gekort worden. Goede beleggingsrendementen zijn dan ook van groot belang. Zonder goed rendement wordt het pensioen onbetaalbaar. Maar een goed rendement halen, dat kan alleen als het pensioenfonds bereid is risico s te lopen. Als er helemaal geen risico wordt genomen en alle ontvangen premies op een spaarrekening gezet worden, dan zou de pensioenpremie moeten verdubbelen om hetzelfde pensioen aan te kunnen bieden. Het pensioen jaarlijks verhogen om de koopkracht te beschermen (=indexatie) zou dan onmogelijk zijn. We moeten dus risico nemen. Maar heel belangrijk: we doen er alles aan om die risico s te beheersen. Risicobeheersing Een van de belangrijkste instrumenten bij het beheersen van de beleggingsrisico s is spreiding. We spreiden ons vermogen over verschillende soorten beleggingen, zoals aandelen, obligaties en onroerend goed. De verdeling over al deze soorten beleggingen noemen we onze beleggingsmix. Die moet optimaal afgestemd zijn op onze beleggingsdoelstellingen. Daarbij spelen verschillende overwegingen een rol, zoals: welk rendement streven we na, welke risico s kan het fonds verantwoord nemen en hoe lang kunnen we ons geld beleggen voordat we het als pensioenen moeten uitbetalen? 1 / 8

2 We zoeken ook naar beleggingen die tegengesteld reageren bij bijvoorbeeld economische teruggang. Dat verkleint onze kwetsbaarheid. Kortom: bij het beleggen wordt voortdurend een zorgvuldige afweging gemaakt tussen risico en rendementsverwachting, waarbij de belangen van al onze deelnemers, pensioengerechtigden en slapers in het oog worden gehouden. Natuurlijk is er meer dan spreiding alleen. Onze vermogensbeheerders proberen ook zo goed mogelijk in te spelen op actuele marktontwikkelingen en verwachtingen. Waar mogelijk proberen ze de gebeurtenissen zelfs voor te zijn. Zorgvuldig monitoren van alle beleggingen en waar nodig bijsturen is een essentieel onderdeel van onze beleggingsstrategie. Doelstellingen ARCADIS Pensioenfonds ARCADIS Pensioenfonds streeft ernaar om met beleggingsresultaten en premiestortingen te voldoen aan alle nominale pensioenverplichtingen, zonder dat dit de kansen op toekomstige indexaties sterk vermindert. Een ander doel is het maximaliseren van het rendement op lange termijn, binnen de risicokaders die het bestuur daarvoor vaststelt. Hierbij wordt voldaan aan de vereisten van de Pensioenwet en de regels van De Nederlandsche Bank. Hoe beleggen? Hoe wordt het vermogen van ARCADIS Pensioenfonds belegd en welke doelen worden daarbij nagestreefd? Welke vormen van veiligheid zijn er ingebouwd en wie controleert dat? Het beleggingsproces van ARCADIS Pensioenfonds bestaat uit drie stappen. Stap 1: Asset & Liability Management (ALM) In de eerste stap bepaalt het bestuur de hoofdlijnen van het beleggingsbeleid. Dit wordt gedaan op basis van een Asset (bezittingen) & Liability (verplichtingen) Management-studie. Het bestuur stelt het toelaatbare beleggingsrisico vast en het na te streven rendement. Het uitvoeren van de ALMstudie wordt eens in de 3 jaar gedaan en resulteert in een verdeling van het vermogen over verschillende beleggingscategorieën. Stap 2: Beleggingsstrategie In de tweede stap wordt het beleggingsbeleid verder ingevuld. Om de doelstellingen van het fonds te realiseren moet er voldoende rendement op de beleggingen worden behaald. Er worden bewust beleggingsrisico s genomen waarvan verwacht wordt dat ze op de langere termijn worden beloond met een hoger rendement. Om de risico s te beheersen wordt er belegd in verschillende beleggingscategorieën. Behalve in vastrentende waarden (bijvoorbeeld obligaties) wordt er ook belegd in zakelijke waarden (bijvoorbeeld aandelen en onroerend goed). 2 / 8

3 Bij het vaststellen van de beleggingsstrategie hanteert ARCADIS Pensioenfonds een aantal uitgangspunten, zogeheten Investment beliefs : Zorgvuldigheid. Beleggen vergt een prudente houding en dient een reële doelstelling te ondersteunen. Diversificatie. Door een goede spreiding over de beleggingscategorieën, landen en beleggingsstijlen wordt een optimale verhouding tussen rendement en risico bepaald. Risico s die naar verwachting niet beloond worden, worden deels of geheel afgedekt. Actief beleggen. Deze aanpak loont in inefficiënte markten en in markten die niet met passief beheer zijn te benaderen. Rekening houden met waarderingen en marktomstandigheden. Herijking van de beleggingsmix is van belang o.a. omdat rendement/risicoprofielen veranderen. Daarbij spelen waarderingsniveaus, economische cycli, marktsentimenten en staartrisico s een rol. Staartrisico s zijn risico s waarop de kans dat ze zich voordoen klein is maar de gevolgen erg groot kunnen zijn. Uitgangspunten per beleggingscategorie: Aandelen leveren een risicopremie op. Vastrentende waarden leveren liquiditeit en een basisrendement. Onroerend goed levert diversificatievoordelen (het spreiden van risico s) op en deels dekking van het inflatierisico. Stap 3: Portefeuilleconstructie De derde stap betreft het daadwerkelijk beleggen van het vermogen van het pensioenfonds in effecten, derivaten of beleggingsfondsen. De strategische beleggingsmix uit stap 2 is het uitgangspunt. ARCADIS Pensioenfonds laat het vermogen beheren door professionele externe beheerders, grotendeels via beleggingsfondsen. Daarnaast wordt rechtstreeks op naam van het fonds belegd in langlopende staatsobligaties met de hoogste kredietwaardigheidsbeoordeling. Voor de beleggingsfondsen voor aandelen en vastrentende waarden geldt het volgende: Er wordt belegd in breed gespreide beleggingsfondsen. De portefeuilleconstructie binnen aandelen van ARCADIS Pensioenfonds is gebaseerd op de volgende overtuigingen: a. Actief beheer van aandelen loont. Verschillende beheerders beleggen in strategieën die elkaar aanvullen. b. Beleggen in aandelen die minder dan gemiddeld omhoog of omlaag gaan op de beurs (lage volatiliteit) levert over vele jaren hetzelfde rendement op als beleggen in een marktindex. Voordeel is het kleinere neerwaartse risico. De beleggingscommissie bewaakt de risico s bij staatsobligaties en bedrijfsobligaties. Voor de beleggingsfondsen voor vastgoed en infrastructuur geldt het volgende: Er wordt belegd in een aantal niet-beursgenoteerde beleggingsfondsen. Dit gebeurt bij verschillende managers. De beleggingen in een individueel vastgoedfonds zijn aan een maximum gebonden. Er wordt belegd in vastgoedfondsen waarin zo weinig mogelijk vreemd vermogen wordt toegevoegd. 3 / 8

4 Wie is verantwoordelijk De eindverantwoordelijkheid voor alle beslissingen binnen het pensioenfonds ligt bij het bestuur van ARCADIS Pensioenfonds. Het bestuur legt verantwoording af in het jaarverslag. Het ARCADIS Pensioenfonds kent ook een beleggingscommissie die onder andere tot taak heeft het bestuur te adviseren over het strategische beleggingsbeleid. De beleggingscommissie bestaat uit leden van het bestuur en laat zich adviseren door vaste externe adviseurs. Het feitelijke beheer van het vermogen binnen de richtlijnen van het bestuur is in handen van de uitvoeringsorganisatie van ARCADIS Pensioenfonds. De uitvoeringsorganisatie geeft richtlijnen aan de externe vermogensbeheerders en controleert of de vermogensbeheerders zich daaraan houden. Het fonds schakelt externe specialisten in op gebieden waar de eigen kennis tekort schiet. Het gaat dan om het uitvoeren van ALM-studies, de beoordeling van de prestaties van vermogensbeheerders en het afdekken van renterisico s door een gepaste inzet van rente-instrumenten (derivaten). Waarin beleggen? Welke beleggingscategorieën zijn er en waar belegt ARCADIS Pensioenfonds in? Overzicht met alle beleggingen De strategische beleggingsmix van ARCADIS Pensioenfonds ziet er als volgt uit: Categorie Vastrentende waarden staatsobligaties bedrijfsobligaties hoogrentende bedrijfsobligaties Percentage van het vermogen 45% 17,5% 17,5% 5,0% inflatie gerelateerde obligaties Aandelen ontwikkelde markten opkomende markten 35% 5,0% 30,0% 5,0% Onroerend goed 20% Totaal 100% In de strategische beleggingsmix geldt voor elke beleggingscategorie niet een enkel percentage maar een bandbreedte. Als de beleggingen in een categorie buiten die bandbreedte komen dan wordt in beginsel eens in de drie maanden herschikt. Dat wil zeggen dat de feitelijke beleggingsmix dan weer binnen de bandbreedtes van de strategische beleggingsmix wordt gebracht. 4 / 8

5 De beleggingscommissie heeft sinds medio 2011 de bevoegdheid gekregen van het bestuur om aanpassingen door te voeren in de beleggingsmix binnen de bandbreedtes. Dit nieuwe beleid wordt in het najaar van 2012 geëvalueerd. ARCADIS Pensioenfonds beschikt daarnaast over een crisisprocedure beleggingen. Deze treedt in werking wanneer zich extreme koersbewegingen voordoen op de financiële markten. Afdekken rente- en valutarisico Er zijn nog meer risico s die van invloed zijn op de financiële positie van het pensioenfonds. Rente. Als de rente daalt, moet het fonds meer vermogen reserveren om de toegezegde pensioenen uit te kunnen betalen. Dat betekent dat de financiële positie van het fonds verslechtert. Om dit effect te beperken heeft ARCADIS Pensioenfonds in de beleggingen het renterisico strategisch voor 50% afgedekt. Ook hier geldt niet een enkel percentage maar een bandbreedte. Dit is voor de renteafdekking tussen 40% en 60%. Valuta. Een belegging in dollars wordt minder waard als de dollar in waarde daalt ten opzichte van de euro. Omdat het nemen van valutarisico s op de lange termijn geen geld oplevert, dekt ARCADIS Pensioenfonds de posities in de Amerikaanse Dollar, het Britse Pond en de Japanse Yen strategisch 100% af. Tijdelijke afwijkingen van dit beleid zijn alleen in bijzondere situaties mogelijk. Daarvoor is dan een bestuursbesluit nodig en dient er dan elders in de beleggingsmix risico te worden verminderd. Bij de rentederivatentransacties en valutatermijntransacties ontstaan kredietrisico s op de tegenpartijen wanneer de derivaten een positieve marktwaarde hebben. De kredietrisico s worden beheerst door dagelijkse uitwisseling van onderpand. Afdekken inflatierisico Prijsinflatie is het verschijnsel dat er met besteding van hetzelfde aantal euro s steeds minder gekocht kan worden. ARCADIS Pensioenfonds houdt rekening met het inflatierisico door te beleggen in: 1. inflatie gerelateerde Euro staatsobligaties en bedrijfsobligaties. Deze beleggingen bieden een directe inflatiebescherming. 2. aandelen en vastgoed. Deze beleggingen bieden op de lange termijn een bepaalde bescherming tegen het inflatierisico. Het renterisico wordt strategisch voor 50% afgedekt. Wanneer de rente daalt dan stijgen de pensioenverplichtingen. Tegelijkertijd stijgt dan de waarde van de vastrentende waarden en de rentederivaten. Op deze manier compenseren de vastrentende waarden en de rentederivaten gedeeltelijk de toename van de pensioenverplichtingen. Daar staat tegenover dat bij oplopende inflatie, die over het algemeen gepaard gaat met oplopende rentes, de vastrentende waarden en de rentederivaten ook slechts in beperkte mate in waarde dalen. ARCADIS Pensioenfonds is van mening dat door deze aanpak een evenwichtige balans is gevonden tussen de afdekking van het renterisico en de afdekking van het inflatierisico. 5 / 8

6 Verantwoord beleggen ARCADIS Pensioenfonds is verantwoordelijk voor een goede financiële uitvoering van de pensioenregeling. Tegelijkertijd heeft het pensioenfonds een maatschappelijke verantwoordelijkheid. Verantwoord beleggen Verantwoord beleggen houdt in: zodanig beleggen dat je dit kunt verantwoorden, zowel vooraf als achteraf. Wanneer gesproken wordt over verantwoord beleggen wordt doorgaans gedoeld op de volgende aspecten: E (environment, milieu) S (sociaal, sociaal-maatschappelijk beleid) G (governance). Daartoe kunnen eventueel ook worden gerekend: ethiek en integriteit. Beleggers hebben verschillende mogelijkheden om verantwoord te beleggen: het uitsluiten van bedrijven waarin een fonds niet wil beleggen. Dit noemen we uitsluitingenbeleid. thematisch beleggen en doelbeleggingen. het gesprek aangaan met bedrijven waarin een fonds investeert, actief stemgedrag in aandeelhoudersvergaderingen en/of invloed uitoefenen op het management van bedrijven. Dit noemen we engagement (in het Nederlands betrokkenheid ). Verantwoord beleggen bij ARCADIS Pensioenfonds Welke stappen zijn er door ARCADIS Pensioenfonds reeds genomen? 2007: in de werkconferentie was verantwoord beleggen een hoofdthema. 2008: het beleid verantwoord beleggen is opgesteld door het bestuur. 2009: vaststellen van de uitsluitingenlijst en starten met het monitoren van de naleving daarvan. 2010/2011: ervaring opgedaan met het aanspreken van beheerders op het beleggen in door ons fonds uitgesloten bedrijven. 2012: aanscherpen van het beleid rondom verantwoord beleggen. Er is een beleid geformuleerd rondom ESG-integratie en engagement. Daarnaast is er door het bestuur een nieuwe uitsluitingenlijst gedefinieerd. Tevens is eind 2012 de overstap gemaakt van het gewone fonds naar het sustainable and responsible investment fonds bij één manager in de bedrijfsobligatie portefeuille. 2013: uitgebreide screening van alle aandelen- en vast rentewaarden managers op ESG factoren (bijvoorbeeld beloningsbeleid, uitsluitingenbeleid etc). ARCADIS Pensioenfonds is lid geworden van de Global Real Estate Sustainability Benchmark (GRESB). GRESB beoordeelt vastgoedfondsen op basis van een groot en uniform aantal duurzaamheidsrichtlijnen en maatschappelijke investeringsrichtlijnen. 2014: het onderwerp ESG-beleid staat opnieuw op de agenda. Huidig verantwoord beleggen beleid ARCADIS Pensioenfonds wenst het beleggingsbeleid aan te laten sluiten bij de karakteristieken van de deelnemers en de onderneming ARCADIS. Dit leidt tot de volgende uitgangspunten voor verantwoord beleggen bij het pensioenfonds: De Global Compact Principles van de Verenigde Naties zijn leidend. 6 / 8

7 Onderschrijven van de Principles for Responsible Investment (PRI). Uitsluitingen bij beleggingen worden slechts marginaal toegepast. Een deel van de portefeuille beleggen in ondernemingen die zich bezighouden met toekomstgerichte thema s en nieuwe producten en markten (themabeleggingen). Uitsluitingenbeleid ARCADIS Pensioenfonds plaatst aandelen of obligaties uitgegeven door bedrijven op de uitsluitingenlijst wanneer het bedrijf betrokken is bij: de productie van controversiële wapens of strategische onderdelen daarvan, en/of aanzienlijke inkomsten genereren uit de verkoop of het transport van dit soort wapens. Dit geldt ook voor kernwapens die zijn geproduceerd door of geleverd aan niet-kernwapenstaten. Tot controversiële wapens behoren volgens ARCADIS Pensioenfonds antipersoonsmijnen, clustermunitie, chemische en biologische wapens en kernwapens. Productie van en handel in dit soort wapens (met uitzondering van kernwapens geproduceerd door of geleverd aan kernwapenstaten) zijn verboden door verdragen die door veel landen zijn ondertekend, of door lokale wetgeving. Het bestuur stelt de uitsluitingenlijst vast. De uitvoeringsorganisatie adviseert hierover vooraf, met steun van de externe adviseur. De werkwijze richting de externe beheerders die beleggen in bedrijven op de uitsluitingenlijst van ARCADIS Pensioenfonds is als volgt: De fiduciair adviseur screent de beleggingsfondsen op verboden beleggingen. De fiduciair adviseur en de uitvoeringsorganisatie rapporteren hierover per kwartaal aan de beleggingscommissie en het bestuur. De beheerders die beleggen in organisaties op de uitsluitingenlijst worden daarop aangesproken door de fiduciair adviseur en de uitvoeringsorganisatie. Het pensioenfonds neemt afscheid van een beheerder wanneer de aanmerkingen binnen een termijn van één jaar niet leiden tot de gewenste gedragsverandering. Ook passieve beleggers worden aangesproken op beleggingen die voorkomen op de uitsluitingenlijst van ARCADIS Pensioenfonds. Specifieke beleggingen in duurzame thema s ARCADIS Pensioenfonds reserveert een deel van de aandelenbeleggingen voor duurzame thema s. Aanbieders van duurzame themafondsen worden primair beoordeeld op de kwaliteit van hun beleggingsproces. De ervaringen van ARCADIS Pensioenfonds met themabeleggen zijn geen onverdeeld succes geweest de afgelopen jaren. Het gaat om beleggen in één specifieke sector van de economie. De afgelopen jaren bleken de rendementen in deze sector veelal lager dan het brede marktgemiddelde. Het bestuur heeft medio 2011 het volume van beleggingen in duurzame themafondsen verlaagd. Engagement overlay activiteiten ESG staat voor milieu (Environment), sociaal (Social) en goed ondernemingsbestuur (Governance). Integratie van ESG-factoren betekent 'het op systematische wijze toevoegen van ESG-factoren aan bestaande beleggingsprocessen. Beleggingen dragen dan niet alleen financieel bij aan het rendement maar zij hebben ook een maatschappelijk rendement. 7 / 8

8 ARCADIS Pensioenfonds gaat niet zover om aan vermogensbeheerders als eis op te leggen dat zij ESG-factoren volledig integreren in hun beleggingsproces. Integratie is lastig te realiseren en de externe vermogensbeheerders moeten de tijd krijgen dit te realiseren. ARCADIS Pensioenfonds ziet wel de mogelijk toegevoegde waarde van ESG-integratie bij vermogensbeheerders. Engagement betekent in het Nederlands betrokkenheid. Dit staat voor een integrale benadering van corporate governance, het uitoefenen van stemrecht op de gehele aandelenportefeuille en maatschappelijk verantwoord beleggen. Met corporate governance wordt bedoeld de manier waarop het pensioenfonds georganiseerd (structuur) is en de verantwoordelijkheden worden uitgevoerd (processen). Onderdeel van deze aanpak is een actief programma waarbij de dialoog wordt aangegaan (engagement) met de ondernemingen waarin wordt belegd. Ondernemingen worden systematisch benaderd om ze aan te sporen te werken aan verbeteringen van zowel corporate governance, als van maatschappelijke, ethische en milieurisico s. De achterliggende gedachte is dat beheersing van deze risico s op termijn van betekenis zal zijn voor het behoud en het welzijn van de wereld, maar ook een positieve invloed zal hebben op de bedrijfsprestaties en resultaten. Het bestuur van ARCADIS Pensioenfonds heeft besloten geen engagement-activiteitenprogramma s in te kopen. De directe koppeling met de eigen beleggingen van het pensioenfonds ontbreekt vaak bij dit soort programma s. Daarnaast is er besloten geen eigen stembeleid voor het stemmen in aandeelhoudersvergaderingen vast te stellen. Het bestuur is vooralsnog niet van plan er een te ontwikkelen. Arnhem, september / 8

Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor het Schilders-, Afwerkings- en Glaszetbedrijf. Verklaring inzake Beleggingsbeginselen.

Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor het Schilders-, Afwerkings- en Glaszetbedrijf. Verklaring inzake Beleggingsbeginselen. Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor het Schilders-, Afwerkings- en Glaszetbedrijf Verklaring inzake Beleggingsbeginselen Juli 2015 1. Inleiding Doelstelling Dit document, hierna de verklaring, geeft

Nadere informatie

1. De fondsdoelstelling en de pensioenverplichtingen vormen bij het bepalen van het beleggingsbeleid het uitgangspunt voor Bpf Mitt

1. De fondsdoelstelling en de pensioenverplichtingen vormen bij het bepalen van het beleggingsbeleid het uitgangspunt voor Bpf Mitt Investment Beliefs Bpf MITT Missie en doelstellingen. 1. De fondsdoelstelling en de pensioenverplichtingen vormen bij het bepalen van het beleggingsbeleid het uitgangspunt voor Bpf Mitt Bij het nemen van

Nadere informatie

Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor het Schoonmaak- en Glazenwassersbedrijf

Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor het Schoonmaak- en Glazenwassersbedrijf Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor het Schoonmaak- en Glazenwassersbedrijf Dit is een uitgave van Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor het Schoonmaak- en Glazenwassersbedrijf. Versie: 01 juli 2013

Nadere informatie

Waarom onze beleggingsstrategie staat als een huis

Waarom onze beleggingsstrategie staat als een huis Waarom onze beleggingsstrategie staat als een huis Het strategisch beleggingsplan van ABP is stapsgewijs opgebouwd. De strategie is gebaseerd op vier pijlers: 1) de doelstelling van ABP 2) beleggingsovertuigingen

Nadere informatie

Beleggingsbeginselen

Beleggingsbeginselen Beleggingsbeginselen Stichting Pensioenfonds voor de Architectenbureaus Versie april 2015 Deze Verklaring beleggingsbeginselen maakt onderdeel uit van het beleggingsbeleid van het pensioenfonds en is aangepast

Nadere informatie

Woordenlijst (verantwoord) beleggen

Woordenlijst (verantwoord) beleggen Woordenlijst (verantwoord) beleggen In deze woordenlijst leggen we een aantal termen en begrippen uit die te maken hebben met (verantwoord) beleggen. Actief beleggen Op grond van een bepaalde marktvisie

Nadere informatie

Verklaring inzake Beleggingsbeginselen

Verklaring inzake Beleggingsbeginselen Verklaring inzake Beleggingsbeginselen Goedgekeurd door het Bestuur op 18-09-2014 Stichting Pensioenfonds Koninklijke Ten Cate Bezoekadres: Brugstraat 2, Almelo Correspondentieadres: Postbus 126, 7600

Nadere informatie

De Verklaring wordt aan een deelnemer verstrekt als deze er om vraagt.

De Verklaring wordt aan een deelnemer verstrekt als deze er om vraagt. BIJLAGE C VERKLARING BELEGGINGSBEGINSELEN 1. Inleiding 1.1 Achtergrond en doelstelling Artikel 145 van de Pensioenwet schrijft voor dat een pensioenfonds een actuariële en bedrijfstechnische nota (ABTN)

Nadere informatie

Verklaring Beleggingsbeginselen

Verklaring Beleggingsbeginselen Verklaring Beleggingsbeginselen Stichting Pensioenfonds Trespa April 2014 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave...2 Inleiding...3 Doelstellingen...5 Risicobereidheid...5 Beleggingsovertuigingen...6 Uitbesteding

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Verslag van het bestuur. Jaarrekening 43. Overige gegevens. Bijlagen. Colofon 92. Voorwoord 5 Kerncijfers 6

Inhoudsopgave. Verslag van het bestuur. Jaarrekening 43. Overige gegevens. Bijlagen. Colofon 92. Voorwoord 5 Kerncijfers 6 Blijvend verbeteren 2 Inhoudsopgave Voorwoord 5 Kerncijfers 6 Verslag van het bestuur 1. Beleidsvoornemens 9 2. Financieel beleid 10 3. Vermogensbeheer 17 4. Fondsontwikkelingen in 2012 24 5. Beheersing

Nadere informatie

Transparant over beleggen bij Aegon PPI. September 2013

Transparant over beleggen bij Aegon PPI. September 2013 Transparant over beleggen bij Aegon PPI September 2013 1 Inhoud Beleggen bij Aegon PPI... 4 Inleiding... 4 Opzet vermogensbeheer... 5 Pensioendoelstelling is uitgangspunt... 5 Life Cycle Beleggen... 5

Nadere informatie

Verklaring inzake beleggingsbeginselen

Verklaring inzake beleggingsbeginselen Verklaring inzake beleggingsbeginselen 1. Introductie Deze Verklaring inzake beleggingsbeginselen (hierna: Verklaring) beschrijft op beknopte wijze de uitgangspunten van het beleggingsbeleid van Stichting

Nadere informatie

Jaarverslag 2010 4.986 25.268 26.42 15.017 14.979 14. 284.286 638.528 7 5.792 12.675 8.901

Jaarverslag 2010 4.986 25.268 26.42 15.017 14.979 14. 284.286 638.528 7 5.792 12.675 8.901 Jaarverslag 2010 4.986 25.268 26.42 15.017 14.979 14. 284.286 638.528 7 5.792 12.675 8.901 2 jaarverslag 2010 Inhoudsopgave Kengetallen en kerncijfers 5 Voorwoord 7 1. Financiële positie 9 1.1 Dekkingsgraad

Nadere informatie

Bijlage C: Verklaring Beleggingsbeginselen

Bijlage C: Verklaring Beleggingsbeginselen Bijlage C: Verklaring Beleggingsbeginselen 1 Introductie 1.1 Inleiding Deze Verklaring inzake beleggingsbeginselen ( de Verklaring ) beschrijft de uitgangspunten van het beleggingsbeleid van Stichting

Nadere informatie

Beleid Verantwoord Beleggen Loyalis

Beleid Verantwoord Beleggen Loyalis 6 juli 2015 Beleid Verantwoord Beleggen Loyalis 1 / 16 INHOUDSOPGAVE 1 Inleiding... 3 2 Wat is maatschappelijk verantwoord beleggen?... 4 3 Waarom willen wij maatschappelijk verantwoord beleggen?... 5

Nadere informatie

VERKLARING VAN BELEGGINGSBEGINSELEN

VERKLARING VAN BELEGGINGSBEGINSELEN VERKLARING VAN BELEGGINGSBEGINSELEN Van Stichting Pensioenfonds Holland Casino 0. Introductie Deze Verklaring inzake beleggingsbeginselen (hierna: Verklaring) beschrijft op beknopte wijze de uitgangspunten

Nadere informatie

Beleggen met pensioeninzicht. Maak kennis met onze mogelijkheden

Beleggen met pensioeninzicht. Maak kennis met onze mogelijkheden Beleggen met pensioeninzicht Maak kennis met onze mogelijkheden Inhoudsopgave 1. Beleggen in pensioenregelingen 2. Waarom beleggen met pensioengeld? 3. Waardewijspensioen-life cycles, beleggen met pensioeninzicht

Nadere informatie

Verklaring van beleggingsbeginselen

Verklaring van beleggingsbeginselen Verklaring van beleggingsbeginselen 0. Introductie Deze Verklaring inzake beleggingsbeginselen (hierna: Verklaring) beschrijft op beknopte wijze de uitgangspunten van het beleggingsbeleid van Stichting

Nadere informatie

Beleggingsbeginselen 2012

Beleggingsbeginselen 2012 Beleggingsbeginselen 2012 1 Verklaring inzake beleggingsbeginselen Algemeen Beleggingsbeginselen vormen de fundamenten en richtlijnen voor het vermogensbeheer van het Pensioenfonds. Het Bestuur moet bereid

Nadere informatie

Beleggingsplan Stichting Ondernemingspensioenfonds Mn Services. Rapportage Vermogensbeheer

Beleggingsplan Stichting Ondernemingspensioenfonds Mn Services. Rapportage Vermogensbeheer Beleggingsplan Stichting Ondernemingspensioenfonds Mn Services Rapportage Vermogensbeheer 2014 1 Inhoudsopgave 1. Managementsamenvatting... 3 2. Inleiding... 4 3. Algemeen... 5 3.1. Stand van zaken...

Nadere informatie

Uw vermogen om te leven. Verslag Verantwoord Beleggen 2012

Uw vermogen om te leven. Verslag Verantwoord Beleggen 2012 Uw vermogen om te leven Verslag Verantwoord Beleggen 2012 3 ABP Verslag Verantwoord Beleggen 2012 Inhoudsopgave Verslag Verantwoord Beleggen 2012 Woord vooraf 5 Kengetallen in 2012 7 Het ABP beleid voor

Nadere informatie

Jaarverslag 2008 Stichting Pensioenfonds Cargill B.V.

Jaarverslag 2008 Stichting Pensioenfonds Cargill B.V. Jaarverslag 2008 Stichting Pensioenfonds Cargill B.V. Datum rapport 27 mei 2009 Nummer/versie Definitief Auteur Bestuur Telefoon 050 582 18 50 Profielschets De Stichting Pensioenfonds Cargill BV (het pensioenfonds)

Nadere informatie

Tot slot leest u in hoofdstuk 6 over Generali als onderdeel van de Generali Group.

Tot slot leest u in hoofdstuk 6 over Generali als onderdeel van de Generali Group. Inleiding Uw geld is in goede handen Als u uw geld aan ons toevertrouwt, dan kunt u erop vertrouwen dat wij daar verstandig en verantwoord mee omgaan. Wij moeten natuurlijk altijd voldoende geld (vermogen)

Nadere informatie

JAARVERSLAG Achmea Beleggingsfondsen N.V. 2014

JAARVERSLAG Achmea Beleggingsfondsen N.V. 2014 JAARVERSLAG Achmea Beleggingsfondsen N.V. 2014 Belangrijke informatie Voor u ligt het jaarverslag van Achmea Beleggingsfondsen N.V. Dit jaarverslag is onderworpen aan Nederlands recht en wordt opgesteld

Nadere informatie

Beleggingsovertuigingen

Beleggingsovertuigingen Beleggingsovertuigingen Inhoudsopgave 1 Beleggingsovertuigingen bpfbouw 1.1 Inleiding 1.2 Beleggingsovertuigingen t.a.v. Financiële Markten 1.3 Beleggingsovertuigingen t.a.v. de portefeuille en instrumenten

Nadere informatie

Beleggingsbeleid Ardanta Risicobewustzijn Doelstellingen Beleggingsbeleid

Beleggingsbeleid Ardanta Risicobewustzijn Doelstellingen Beleggingsbeleid Beleggingsbeleid Ardanta Het beleggingsbeleid van Ardanta is uitbesteed aan de afdeling Financial Markets van ASR Nederland. Jaarlijks stellen wij het beleid in samenspraak met deze afdeling vast, waarna

Nadere informatie

Op verzoek van een belanghebbende bij het pensioenfonds wordt de Verklaring verstrekt.

Op verzoek van een belanghebbende bij het pensioenfonds wordt de Verklaring verstrekt. VERKLARING INZAKE BELEGGINGSBEGINSELEN Introductie Deze Verklaring inzake beleggingsbeginselen (hierna: Verklaring) beschrijft op beknopte wijze de uitgangspunten van het beleggingsbeleid van De Nederlandsche

Nadere informatie

pggm.nl Verantwoord Beleggen

pggm.nl Verantwoord Beleggen pggm.nl Verantwoord Beleggen Jaarverslag 2012 Verantwoord Beleggen Jaarverslag 2012 Inhoud Managementverklaring 6 Voorwoord 7 Verantwoord beleggen 2012 in Vogelvlucht 8 Uitvoering activiteiten verantwoord

Nadere informatie

JAARVERSLAG Achmea Beleggingsfondsen N.V. 2013

JAARVERSLAG Achmea Beleggingsfondsen N.V. 2013 JAARVERSLAG Achmea Beleggingsfondsen N.V. 2013 Belangrijke informatie Voor u ligt het jaarverslag van Achmea Beleggingsfondsen N.V. Dit jaarverslag is onderworpen aan Nederlands recht en wordt opgesteld

Nadere informatie