Fondsenmozaïek. De juiste keuze. Openingsformulier

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Fondsenmozaïek. De juiste keuze. Openingsformulier"

Transcriptie

1 Fondsenmozaïek De juiste keuze Openingsformulier Checklist Kopie geldig paspoort, rijbewijs of identiteitskaart bijgevoegd? Formulier gedateerd, geparafeerd en ondertekend? (handtekening op pagina 5, paraferen op pagina 2 t/m 13) adres ingevuld? (pagina 2) Rekeningnummer(s) ingevuld? (pagina 3)

2 Nummer beleggingsrekening (in te vullen door NNEK): datum: Geachte belegger, Voor u ligt het openingsformulier Fondsenmozaïek. Met dit formulier geeft u Noordnederlands Effektenkantoor BV - tevens handelend onder de naam: NNEK - volmacht uw vermogen te beheren op basis van het beleggingsbeleid van de door u gekozen Fondsenmozaïek beleggingsportefeuille. NNEK beschikt over een vergunning als bedoeld in artikel 2:96 van de Wet op het financieel toezicht. Deze vergunning is verleend door de Autoriteit Financiële Markten (www.afm.nl). In de Vermogensbeheerovereenkomst Fondsenmozaïek die onderdeel van dit formulier uitmaakt, treft u een uitgebreide beschrijving van de strekking van dit beheer aan, alsmede het Beleggingsbeleid en de Tarieven Fondsenmozaïek. NNEK maakt bij de dienstverlening voor haar klanten gebruik van elektronische datacommunicatie en het internet. Daarop zijn van toepassing de Voorwaarden Elektronische Diensten NNEK die in dit openingsformulier zijn opgenomen. Daarnaast opent u met dit formulier een Noordnederlandse Beleggingsrekening. Op deze rekening wordt uw Fondsenmozaïek beleggingsportefeuille geadministreerd. Op uw Noordnederlandse Beleggingsrekening is van toepassing het Reglement Noordnederlandse Beleggingsrekening. Dit reglement maakt eveneens onderdeel uit van dit openingsformulier. Indien uw Noordnederlandse Beleggingsrekening deel uitmaakt van een complex product is de aanbieder van dit complex product verplicht een Financiële Bijsluiter beschikbaar te stellen. Vraag uw financieel adviseur er naar en lees het alvorens u beslist. Wij verzoeken u dit openingsformulier goed te lezen en de gevraagde gegevens, waaronder de Beleggersprofielbepaler, in te vullen en vervolgens te ondertekenen en te paraferen. Daarna stuurt u dit formulier samen met een kopie legitimatiebewijs naar: FONDSENMOZAIEK Postbus T: F: CB Groningen E: I: AANVRAAGFORMULIER: PERSONALIA BELEGGER(S) Belegger 1 Belegger 2 Achternaam Voorletters Achternaam Voorletters Tussenvoegsel man vrouw Tussenvoegsel man vrouw Geboortedatum Fiscaal Nederlands ingezetene: Ja, BSN Geboortedatum Fiscaal Nederlands ingezetene: Ja, BSN Nee*, ingezetene van TIN-nummer Nee*, ingezetene van TIN-nummer Woonadres Postcode Woonplaats Woonadres Postcode Woonplaats Land Nationaliteit Land Nationaliteit Telefoonnummer overdag Telefoonnummer s avonds Telefoonnummer mobiel Telefoonnummer overdag Telefoonnummer s avonds Telefoonnummer mobiel adres Legitimatie paspoort rijbewijs identiteitskaart Legitimatie paspoort rijbewijs identiteitskaart Nummer legitimatiebewijs Opleidingsniveau: WO/HBO/MBO/anders: (Vroeger) beroep: Nummer legitimatiebewijs Opleidingsniveau: WO/HBO/MBO/anders: (Vroeger) beroep: * Deze beleggingsdienst is niet toegankelijk voor ingezetenen van de Verenigde Staten. 2 van 13

3 WETTELIJK VERTEGENWOORDIGER (uitsluitend van toepassing indien een Belegger minderjarig is) Achternaam Voorletter(s) Geboortedatum Geboorteplaats Tussenvoegsel man vrouw Legitimatie paspoort rijbewijs identiteitskaart Woonadres Postcode en woonplaats Land Nummer legitimatiebewijs Telefoonnummer overdag Telefoonnummer mobiel INFORMATIEVERSTREKKING PER DIGITALE POSTBUS Alle overzichten met betrekking tot uw Noordnederlandse Beleggingsrekening worden elektronisch beschikbaar gesteld in uw Digitale Postbus, onderdeel van de voor u ingerichte Fondsenmozaïek internetpagina. Tegen betaling is het mogelijk uw overzichten per reguliere post te ontvangen. Voor de toepasselijke voorwaarden betreffende informatieverstrekking door NNEK verwijzen wij u naar artikel 9 van de Vermogensbeheerovereenkomst Fondsenmozaïek. INFORMATIEVERSTREKKING PER POST Ja, ik ontvang graag tegen betaling van 20,- per jaar mijn overzichten per reguliere post op woonadres Belegger 1. Ja, ik ontvang graag tegen betaling van 20,- per jaar mijn overzichten per reguliere post op afwijkend postadres: Adres/Postbusnummer Postcode en plaats Land WETTELIJKE IDENTIFICATIE Ter identificatie dient uw eerste storting op de Noordnederlandse Beleggingsrekening van een rekening afkomstig te zijn met dezelfde tenaamstelling als uw Noordnederlandse Beleggingsrekening. Dit rekeningnummer dient u onder identificatierekening 1 in te vullen. Indien Belegger 1 en 2 niet beschikken over een gezamenlijke rekening met dezelfde tenaamstelling als hun Noordnederlandse Beleggingsrekening dan dienen beiden een storting te doen van een rekening waarvan zij de eerste of de enige rekeninghouder zijn en waarvan de naam overeenkomt met de tenaamstelling van hun Noordnederlandse Beleggingsrekening. In dat geval vult u beide rekeningnummers hieronder in. In geval van een Noordnederlandse Beleggingsrekening op naam van een minderjarig persoon (of personen) mag voor wettelijke identificatie een storting worden gedaan van een rekening die op naam staat van de wettelijke vertegenwoordiger (ouders(s) of voogd). Vult u dit nummer onder identificatierekening 1 in. Nummer identificatierekening Tenaamstelling Woonplaats STORTINGEN Stortingen dient u over te boeken op rekeningnummer: (KAS BANK N.V. te Amsterdam) t.n.v. Stichting Noordnederlandse Beleggersgiro o.v.v. uw Noordnederlandse Beleggingsrekeningnummer EERSTE STORTING (minimaal 5.000) Uw eerste storting bedraagt: Verwacht moment van eerste storting (maand/jaar): AANVULLENDE PERIODIEKE STORTING (facultatief) Met dit openingsformulier machtigt u NNEK om de volgende aanvullende periodieke incasso uit te voeren van identificatierekening: 1 2 ander rekeningnummer PERIODIEKE ONTTREKKING (facultatief) Met dit openingsformulier geeft u NNEK opdracht om van uw Noordnederlandse Beleggingsrekening de volgende periodieke overboeking uit te voeren naar identificatierekening: 1 2 ander rekeningnummer Uw periodieke storting bedraagt (minimaal 50): Uw periodieke onttrekking bedraagt (minimaal 150): Maand Bedrag in Euro: Kwartaal Bedrag in Euro: Kwartaal Halfjaar Halfjaar Jaar Jaar Met ingang van (maand/jaar): Met ingang van (jan/april/juli/oktober/jaar): De incassodatum is de eerste bancaire werkdag van de maand. VERPANDING DOELKAPITAAL Ja, naam geldverstrekker: Ja, doelkapitaal : Ja, einddatum geldlening (maand/jaar): Ja, datum doelkapitaal (maand/jaar): 3 van 13

4 BELEGGERSPROFIELBEPALER Paraaf Belegger 1 Belegger 2 Bepaal met behulp van de Beleggersprofielbepaler uw beleggersprofiel middels uw antwoorden op vragen over uw beleggingsdoelstellingen, financiële positie, beleggingservaring en risicobereidheid. Omdat het gaat om uw persoonlijke beleggersprofiel dient u de onderstaande vragen zelf en zelfstandig in te vullen. Aan de Beleggersprofielbepaler kunnen geen rechten worden ontleend. Individueel vermogensbeheer Discretionair vermogensbeheer is een vorm van dienstverlening die geheel op maat wordt aangeboden. Er worden van te voren afspraken gemaakt over de wijze waarop het beheer zal plaatsvinden. Omdat uw beleggingsportefeuille wordt toegesneden op uw specifieke wensen, op uw beleggingsprofiel, wordt dit ook wel individueel vermogensbeheer genoemd. 1 Wenst u al uw toekomstige beleggingsbeslissingen uit handen te geven aan een professionele vermogensbeheerder? Ja, ik mis de tijd en deskundigheid om mijn eigen beleggingen op een verantwoorde wijze te beheren. Kiest u voor antwoord Ja, vult u dan de Beleggersprofielbepaler verder in en kies op basis van uw profiel uw beleggingsportefeuille. Nee, ik wil zelf invloed hebben op mijn beleggingen en mijn beleggingstransacties zelf bepalen. Kiest u voor antwoord Nee, kies dan voor een aanbieder waar u een beleggingsrekening kan openen waar u zelf transacties kan doorgeven. Vraag uw adviseur naar de mogelijkheden. Beleggingsdoelstellingen 2 Mijn leeftijd is: a. onder de 18 jaar b. tussen de 18 en 45 jaar c. tussen de 45 en 60 jaar d. boven de 60 jaar 3 Mijn belangrijkste beleggingdoelstelling is: a. noodzakelijke aanvulling op mijn huidige inkomen b. noodzakelijke aanvulling op mijn toekomstige inkomen (bijvoorbeeld aanvullend pensioen) c. het (deels) aflossen van een hypotheekschuld d. streven naar een vast bedrag voor een noodzakelijke uitgave in de toekomst e. groei van vermogen 4 Hoe meer tijd ik heb om mijn doelstelling te realiseren, des te meer tijd heb ik om schommelingen op te vangen. Mijn beleggingen bij NNEK hebben een looptijd van: a. 0 tot 3 jaar b. 3 tot 7 jaar c. 7 tot 15 jaar d. 15 tot 30 jaar 5 Als ik slechts een gering deel van mijn beleggingsdoelstelling realiseer dan: a. is dit een groot probleem: ik heb geen financiële reserves b. is dit een probleem: ik moet mijn doelstelling bijstellen c. is dit geen probleem: ik beschik over voldoende financiële reserves Financiële positie 6 Het bedrag dat ik bij NNEK wil gaan beleggen is voor het grootste deel: a. bij elkaar gespaard b. geleend, bijvoorbeeld hypothecair c. afkomstig uit een ander beleggingsmethodiek of -portefeuille d. een belegging die ik door middel van periodieke stortingen zal opbouwen e. eenmalig ontvangen 7 Het gedeelte van mijn vermogen* dat ik uiteindelijk wil gaan beleggen is: a. beperkt: tussen de 0-25% b. aanzienlijk: tussen de 25 en 75% c. vrijwel mijn gehele vermogen: % * vermogen is totaal aan bezittingen minus schulden 8 Het gedeelte van mijn totaal belegd vermogen dat ik wil beleggen bij NNEK is: a. beperkt: tussen de 0-25% b. aanzienlijk: tussen de 25 en 75% c. vrijwel mijn gehele vermogen: % 9 Mijn inkomen voor de komende 3 jaar is: a. ruim voldoende: ik kan zelfs jaarlijks een bedrag sparen b. voldoende: een aanvulling vanuit mijn vermogen is niet nodig c. onvoldoende: opbrengst uit mijn vermogen is noodzakelijk d. zeer wisselend: wellicht heb ik opbrengst uit mijn vermogen nodig Beleggingskennis en -ervaring 10 Om mijn beleggingskennis- en ervaring aan te geven past het best bij mij: a. ik heb weinig tot geen ervaring in beleggen b. ik heb ervaring in beleggen via een hypotheek en/of levensverzekering c. ik heb ervaring in beleggen via beleggingsfondsen d. ik ben een ervaren belegger en beleg al meerdere jaren zelfstandig in diverse effecten Risicobereidheid 11 Met mijn beleggingen: a. wil ik in principe geen risico lopen. Een waardedaling is voor mij moeilijk te accepteren b. wil ik weinig risico nemen. Dit risico verkleint de kans dat mijn beleggingen in waarde dalen. Ik realiseer mij dat ik dan een lager dan gemiddeld rendement moet verwachten c. wil ik een gemiddeld risico nemen met de kans een gemiddeld rendement te behalen d. wil ik meer dan gemiddeld risico nemen. Dit risico vergroot de kans op waardedaling met als doel een hoger dan gemiddeld rendement e. wil ik veel risico nemen met als doel een zo hoog mogelijk rendement te behalen 12 Met mijn beleggingen bij NNEK streef ik een gemiddeld jaarrendement* na van: a. 3 tot 5%, hierbij loop ik een beperkt risico en behoort een daling van 5% tot de mogelijkheden b. 5 tot 7%, hierbij loop ik gemiddeld risico en behoort een daling van 10% tot de mogelijkheden c. 7 tot 10%, hierbij loop ik bovengemiddeld risico en behoort een daling van 20% tot de mogelijkheden d. meer dan 10%, hierbij loop ik veel risico en behoort een daling van meer dan 20% tot de mogelijkheden * ik realiseer mij dat een gemiddeld hoger rendement altijd samen gaat met grotere afwijkingen op korte termijn 13 Risicovolle beleggingen in effecten kunnen leiden tot waardedalingen van 30% per jaar. Bij zo n situatie: a. krijg ik slapeloze nachten b. wil ik mijn beleggingspositie opnieuw beoordelen c. verander ik niets aan mijn beleggingspositie d. overweeg ik bij te kopen 14 Heeft u nog informatie die u in deze Beleggersprofielbepaler tot nu toe niet heeft kunnen geven? Maar die wel belangrijk is voor ons om een nog beter beeld van uw beleggersprofiel te krijgen? nee ja, namelijk: 4 van 13

5 RESULTAAT BELEGGERSPROFIELBEPALER (vraag 2 t/m 13)* 2 A = 60 B = 30 C = 0 D = A = -100 B = 0 C = 20 D = 10 E = 60 4 A = -100 B = 20 C = 80 D = A = -100 B = 0 C = 80 6 A = 40 B = -50 C = 60 D = 80 E = 20 7 A = 60 B = 30 C = 10 8 A = 60 B = 30 C = 10 9 A = 80 B = 20 C = -50 D = 0 10 A = -20 B = 20 C = 40 D = A = -100 B = -40 C = 20 D = 80 E = A = -40 B = 20 C = 80 D = A = -100 B = 0 C = 40 D = 80 *Zie pagina 4 voor de vragen 1 en 14 Totaal aantal punten Punten Profielstap 1 Profielstap 2 Profielstap 3 De optelsom van de door u behaalde punten bepaalt uw persoonlijke beleggersprofiel en de daarbijbehorende Fondsenmozaïek beleggingsportefeuille. Kruis uw beleggersprofiel en beleggingsportefeuille hieronder aan. Herkent u zich in uw beleggersprofiel: bevestig dit door het door u bepaalde beleggersprofiel nogmaals aan te kruisen. Indien u zich niet herkent in uw beleggersprofiel en meent dat een ander beleggersprofiel beter past bij uw doelstellingen kruist u deze aan. Kies de beleggingsportefeuille waarin u wilt beleggen door deze portefeuille aan te kruisen. Keuze voor een beleggingsportefeuille met een lager risicoprofiel is onbeperkt toegestaan; keuze voor een beleggingsportefeuille met een hoger risicoprofiel is slechts toegestaan tot één niveau hoger dan de portefeuille overeenstemmend met uw persoonlijk beleggersprofiel. Profielstap 1 Profielstap 2 Profielstap 3 <0-100 Defensief (Waakzaamheid Plus) Defensief Waakzaamheid Plus Voorzichtig (Waakzaamheid) Voorzichtig Waakzaamheid Neutraal (Balans) Neutraal Balans Dynamisch (Welvaart) Dynamisch Welvaart Offensief (Welvaart Plus) Offensief Welvaart Plus Let op! Houdt u er rekening mee dat een portefeuille met een lager risicoprofiel rendementen kan opleveren die lager zijn dan u zou verwachten. Een portefeuille met een hoger risicoprofiel kan negatieve rendementen opleveren die groter zijn dan u zou verwachten. Immers, in het algemeen kan worden gesteld dat naarmate de verwachte opbrengst van een belegging hoger is, het bijbehorende risico ook hoger is. ONDERTEKENING U verklaart door ondertekening van dit formulier in te stemmen met hetgeen in de Vermogensbeheerovereenkomst Fondsenmozaïek, de Voorwaarden Elektronische Diensten NNEK en het Reglement Noordnederlandse Beleggingsrekening is bepaald en zich volledig bewust te zijn van de risico s die zijn verbonden aan het beleggen en deze risico s te aanvaarden. Verder verklaart u dat de gegevens ingevuld in dit formulier, waaronder de Beleggersprofielbepaler, door u zelf zijn ingevuld, dat zij correct en volledig zijn, en indien de gekozen beleggingsportefeuille afwijkt van het beleggersprofiel, eventuele extra risico s te aanvaarden. Voorts verklaart u kennis te hebben genomen van de inhoud van het Orderuitvoeringsbeleid Vermogensbeheer Beleggingsfondsen als weergegeven op Indien uw rekening deel uitmaakt van een complex product van een andere aanbieder verklaart u van die aanbieder een Financiële Bijsluiter te hebben ontvangen en van de inhoud kennis te hebben genomen. Ondertekening Belegger 1 Ondertekening Belegger 2 Ondertekening Wettelijk Vertegenwoordiger Plaats Plaats Plaats Datum Datum Datum Naam adviseur: Naam kantoor: Ondertekening NNEK Ondertekening adviseur: Bijzonderheden: Intermediaircode: ISO/franchiseketen/inkoopcombinatie: 5 van 13

6 Vermogensbeheerovereenkomst Fondsenmozaïek 1. Definities In de Overeenkomst Fondsenmozaïek wordt verstaan onder: Beheer: het op grond van de Overeenkomst Fondsenmozaïek verrichten van alle beheer- en beschikkingshandelingen met betrekking tot het Vermogen door NNEK, waaronder het (her)beleggen van Effecten en al datgene wat NNEK in verband daarmee nuttig of nodig zal oordelen; Beleggingsportefeuille: de door Belegger op het Openingsformulier gekozen Fondsenmozaïek beleggingsportefeuille; Digitale Postbus: onderdeel van de voor Belegger ingerichte Fondsenmozaïek internetpagina; Openingsformulier: het openingsformulier Fondsenmozaïek, dat onderdeel uit maakt van de Overeenkomst Fondsenmozaïek; Overeenkomst Fondsenmozaïek: de onderhavige vermogensbeheerovereenkomst tussen het NNEK en Belegger, waarvan het Openingsformulier, het Reglement en de Voorwaarden onderdeel uitmaken; Switchen: een wijziging van de in het Openingsformulier gemaakte keuze voor een Fondsenmozaïek beleggingsportefeuille door Belegger; Vermogen: de van tijd tot tijd ten name van Belegger op de Noordnederlandse Beleggingsrekening geadministreerde gelden en/of Effecten; Voorwaarden: de Voorwaarden Elektronische Diensten NNEK die onderdeel uitmaken van de Overeenkomst Fondsenmozaïek. Alle overige in de Overeenkomst Fondsenmozaïek met een hoofdletter geschreven begrippen hebben de betekenis als daar aan toegekend in het Reglement Noordnederlandse Beleggingsrekening. 2. Vermogensbeheerovereenkomst Fondsenmozaïek De Overeenkomst Fondsenmozaïek vormt de uitsluitende grondslag voor het Beheer. 3. Beleggersprofiel en risico s Beleggen brengt risico s met zich. Belegger verklaart hierbij door NNEK op de risico s gewezen te zijn die verbonden zijn aan het beleggen in Effecten en kennis te hebben genomen van de door NNEK ter beschikking gestelde informatie omtrent de belangrijkste kenmerken van diverse Effecten en de specifiek daaraan verbonden risico s, zoals beschreven in Bijlage 1 bij deze Overeenkomst Fondsenmozaïek. Belegger verklaart de risico s verbonden aan het beleggen in Effecten te aanvaarden en eventueel daaruit voortvloeiende verliezen te kunnen dragen. Belegger verklaart dat zijn financiële positie, zijn kennis van en ervaring met beleggingen in Effecten, zijn risicobereidheid en zijn beleggingsdoelstellingen overeenkomt met hetgeen is vastgelegd in de Beleggersprofielbepaler dat onderdeel uitmaakt van het Openingsformulier. Belegger zal NNEK direct informeren indien er veranderingen plaatsvinden in zijn persoonlijke omstandigheden waardoor zijn financiële situatie verandert. Voorts zal Belegger NNEK direct informeren indien de voor zijn rekening en risico uitgevoerde transacties (naar aard, omvang of frequentie) zich niet verdragen met de in het Openingsformulier vervatte informatie. Daarnaast zal NNEK Belegger periodiek verzoeken een Beleggersprofielbepaler in te vullen teneinde te verifiëren of er veranderingen zijn in zijn beleggersprofiel. 4. Cliëntclassificatie NNEK kwalificeert de Belegger als niet-professionele belegger zoals gedefinieerd in artikel 1:1 van de Wft. Daardoor heeft de Belegger recht op het hoogste beschermingsniveau van de Wft. Op grond van de Wft heeft de Cliënt het recht om NNEK te verzoeken om hem, indien aan de daarvoor geldende voorwaarden wordt voldaan, te kwalificeren als professionele belegger (en daarmee te opteren voor een lager beschermingsniveau). NNEK zal in dat geval gebruik maken van haar wettelijk recht om een dergelijk verzoek niet te honoreren. 5. Wijze van Beheer en volmacht Belegger geeft hierbij volmacht aan NNEK om namens Belegger en voor rekening en risico van Belegger het Beheer uit te oefenen, welke volmacht NNEK hierbij aanvaardt, één en ander met inachtneming van de gekozen Beleggingsportefeuille als door Belegger aangegeven op het Openingsformulier. NNEK zal bij het uitoefenen van het Beheer steeds de vereiste zorgvuldigheid in acht nemen en daarbij naar beste kunnen met de belangen van Belegger rekening houden. NNEK zal daarbij in overeenstemming handelen met de bij of krachtens de Wft gestelde regels. Bij het doorgeven van orders aan derden in verband met het uitoefenen van het Beheer zal NNEK alle redelijke maatregelen nemen om het beste resultaat voor Belegger te behalen. Hiertoe dient NNEK (periodiek) te verifiëren of de derden aan wie hij orders doorgeeft in verband met het Beheer over adequate orderuitvoeringsregelingen beschikken. Nadere informatie over dit Orderuitvoeringsbeleid is te vinden op Onverminderd het bepaalde in de vorige artikelleden is NNEK geheel vrij in de wijze van Beheer. In het kader van de volmacht als bedoeld in de eerste alinea, zal Belegger niet bevoegd zijn specifieke instructies of aanwijzingen te geven met betrekking tot het Beheer. Van het vorengaande zijn uitgezonderd de bevoegdheid van Belegger, zulks volledig voor eigen risico, om te Switchen. 6. Bewaring Effecten en gelden Belegger geeft hierbij opdracht aan NNEK om zijn Vermogen te doen administreren en bewaren door de Stichting overeenkomstig de bepalingen van het Reglement. 7. Toevoegingen en onttrekkingen Toevoegingen aan het Vermogen in geld vinden plaats door periodieke of eenmalige storting op de Noordnederlandse Bankrekening onder vermelding van het nummer van de Noordnederlandse Beleggingsrekening van Belegger. Belegger kan NNEK opdracht geven voor een periodieke belegging middels automatische incasso van een door NNEK nader te bepalen minimumbedrag van zijn Tegenrekening als aangegeven op het Openingsformulier. NNEK zal niet aansprakelijk zijn voor schade als gevolg van een storno van een incasso. Opdrachten tot onttrekkingen aan het Vermogen in geld dienen te worden opgegeven middels het daartoe bestemde opdrachtformulier. Belegger kan een opdracht tot periodieke onttrekking (kwartaal/halfjaar/jaar) van een door NNEK nader te bepalen minimumbedrag geven. Stortingen en opdrachten tot onttrekking van EUR of meer leiden binnen uiterlijk 7 Bancaire werkdagen na bijschrijving op de Noordnederlandse Bankrekening respectievelijk ontvangst van de opdracht tot onttrekking door NNEK overeenkomstig de gekozen Beleggingsportefeuille tot belegging respectievelijk tot desinvestering. Voor bedragen van minder dan EUR geldt een periode van maximaal 20 Bancaire werkdagen. Opdrachten tot onttrekking kunnen per post of per fax aan het NNEK worden gestuurd. NNEK aanvaardt geen aansprakelijkheid met betrekking tot het niet of onjuist ontvangen van opdrachten. NNEK zal geen rente vergoeden over door Belegger gestorte bedragen gedurende de periode tussen het tijdstip dat gestorte bedragen op rekening van de Stichting zijn bijgeschreven en het tijdstip dat deze daadwerkelijk zijn belegd. 8. Switchen Het verzoek van Belegger om te Switchen dient de voorlaatste Bancaire werkdag van de maand voorafgaand aan de maand waarop deze switch dient plaats te vinden te zijn ontvangen door NNEK. NNEK kan Belegger verzoeken een Beleggersprofielbepaler in te vullen teneinde te verifiëren of het beleggersprofiel aansluit bij de door Belegger nieuw gekozen Fondsenmozaïek beleggingsportefeuille. De houders van een en/of Noordnederlandse Beleggingsrekening dienen, indien zij voornemens zijn te Switchen, daartoe beiden toestemming te geven. Opdrachten van Belegger tot Switchen worden behandeld als een opdracht tot onttrekking aan het Vermogen onder volgtijdige opdracht tot toevoeging aan het Vermogen. 9. Communicatie en verslaglegging NNEK communiceert met (potentiële) Belegger(s) in het Nederlands, tenzij een andere taal wordt overeengekomen. Daarbij wordt gebruik gemaakt van telefoon, fax, elektronische datacommunicatie en het internet. Alle overzichten met betrekking tot een Noordnederlandse Beleggingsrekening zullen elektronisch beschikbaar worden gesteld in de Digitale Postbus. Belegger is verplicht de overzichten te controleren. Per transactie worden transactieoverzichten beschikbaar gesteld en per kwartaal een overzicht van de waarde van de beleggingen. Belegger is zich bewust van de risico s verbonden aan elektronische verstrekking van opgaven en nota s. Ondanks de inspanningen die door NNEK worden geleverd om een hoog veiligheidsniveau te behouden kan NNEK niet garanderen dat de risico s die inherent zijn aan de uitwisseling van elektronische post zich niet verwezenlijken en NNEK zal niet aansprakelijk zijn voor schade, tenzij Belegger aantoont dat NNEK nalatigheid te verwijten is. Op verzoek van Belegger kan NNEK overzichten op papier verstrekken waarvoor kosten in rekening zullen worden gebracht. In dat geval worden transactieoverzichten per transactie verzonden, overzichten van de waarde per kwartaal. Overzichten die uitsluitend betrekking hebben op dividenduitkeringen zullen in dat geval eens per jaar worden verstrekt. Belegger is zich bewust van het risico dat de verminderde informatieverstrekking met zich brengt. 6 van 13

7 NNEK stelt eens per jaar aan Belegger een jaaropgave beschikbaar ten behoeve van zijn belastingaangifte. Tegenover Belegger strekt de door NNEK gevoerde administratie ter zake van de vorderingen uit hoofde van de Noordnederlandse Beleggingsrekening tot volledig bewijs, behoudens door Belegger geleverd tegenbewijs. NNEK is bevoegd in het kader de Overeenkomst Fondsenmozaïek ter zake van de administratie gebruik te maken van de diensten van derden. 10. Benchmark NNEK stelt bij het Beheer op basis van de beleggingsdoelstellingen van Belegger en de soorten financiële instrumenten, een geschikte evaluatie- en vergelijkingsmethode vast, zodat Belegger de prestaties van NNEK kan beoordelen. NNEK heeft het recht de benchmark eenzijdig te wijzigen. Deze zogenaamde benchmark is opgenomen in het periodieke overzicht van de waarde van de beleggingen als bedoeld in artikel Belangentegenstellingen Naar beste weten van NNEK zijn er geen bestaande of potentiële belangentegenstellingen tussen NNEK en Belegger en/of tussen Stichting en Belegger en/of tussen Belegger en andere Belegger van NNEK onderling anders dan dat NNEK provisies en/of andere vergoedingen kan ontvangen van Fondsen. Indien een dergelijke (potentiële) belangentegenstelling zich zal voordoen, zal NNEK Belegger hiervan onverwijld in kennis stellen. NNEK kent een beleid belangentegenstellingen. Op nader verzoek verstrekt NNEK nadere bijzonderheden over dit beleid. 12. Beleggers Compensatieregeling Het beleggerscompensatiestelsel als neergelegd in het Besluit bijzondere prudentiële maatregelen, beleggerscompensatie en depositogarantie Wft, is van toepassing. 13. Aansprakelijkheid NNEK zal deze Overeenkomst Fondsenmozaïek te goeder trouw en naar beste kunnen uitvoeren. Ten aanzien van alle handelingen met betrekking tot het Beheer van het Vermogen handelt NNEK voor rekening en risico van Belegger. NNEK zal niet aansprakelijk zijn voor schade als gevolg van waardedaling, koersdaling, geleden verliezen door welke oorzaak dan ook, behalve indien en voorzover komt vast te staan dat deze schade het rechtstreekse gevolg is van opzet of grove schuld van NNEK bij de uitvoering van de Overeenkomst Fondsenmozaïek. Indien Belegger enige onregelmatigheid zoals verlies, diefstal of misbruik van formulieren, informatiedragers of communicatiemiddelen constateert, dient hij daarvan direct mededeling te doen aan NNEK. Tot op het moment waarop NNEK deze mededeling ontvangt zijn de gevolgen van het gebruik van die formulieren, informatiedragers of communicatiemiddelen voor rekening en risico van Belegger, tenzij Belegger aantoont dat NNEK nalatigheid te verwijten is. Voor zover dat niet reeds uit de wet voortvloeit, is NNEK in ieder geval niet aansprakelijk indien een tekortkoming van NNEK het gevolg is van overmacht zoals storingen in de elektriciteitsvoorziening, in communicatieverbindingen of in apparatuur of programmatuur van NNEK of van derden. 14. Vergoedingen NNEK zal Belegger ter zake van de verrichte diensten uit hoofde van de Overeenkomst Fondsenmozaïek een vergoeding in rekening brengen. Een overzicht van de hoogte van deze vergoeding is als bijlage 2 van de Overeenkomst Fondsenmozaïek bijgevoegd. Belegger is zich bewust van het feit dat vaste kosten een relatief groter neerwaarts effect hebben op het rendement naarmate het belegde vermogen kleiner is. NNEK kan vergoedingen van fondsaanbieders ontvangen. Verder kunnen fondsaanbieders NNEK andere, niet-financiële voordelen bieden, zoals bijvoorbeeld opleiding, marketinginformatie, seminars, IT-materiaal en uitnodigingen voor werkgerelateerde sportieve of maatschappelijke evenementen. NNEK kan aan derden, die behulpzaam zijn geweest bij het tot stand komen van de relatie tussen NNEK en Belegger, een eenmalige vergoeding verstrekken die wordt betaald uit de instapkosten die Belegger in rekening worden gebracht. Tevens kunnen die derden een vergoeding ontvangen die betaald wordt uit de jaarlijkse beheerkosten die Belegger voor de dienstverlening van NNEK betaalt. Het bedrag van de provisie zal daarom afhangen van de omvang en looptijd van de beleggingen en er worden Belegger dus geen bijkomende kosten berekend om deze uitgaven te vergoeden. Voorts kan NNEK deze derden niet-financiële voordelen bieden zoals opleiding, marketinginformatie, seminars, IT-materiaal en uitnodigingen voor werkgerelateerde sportieve of maatschappelijke evenementen. Desgevraagd verstrekt NNEK nadere bijzonderheden over door NNEK ontvangen en betaalde vergoedingen. 15. Gegevens Belegger Belegger gaat akkoord met opneming van persoonsgegevens hem aangaande in de klantenregistratie van NNEK. Deze persoonsgegevens omvatten naam, Burger Service Nummer, adres, woonplaatsgegevens en de overige gegevens welke bij of naar aanleiding van de Overeenkomst Fondsenmozaïek zijn verstrekt. NNEK zal deze gegevens vertrouwelijk behandelen en deze niet aan derden ter beschikking stellen tenzij en voorzover noodzakelijk voor het Beheer of anderszins in verband met de Overeenkomst Fondsenmozaïek. Belegger zal NNEK direct informeren bij wijziging van zijn persoonsgegevens. Belegger gaat er mee akkoord dat voor zover wettelijk toegestaan - de financieel adviseur die Belegger heeft aangebracht bij NNEK, het kantoor waarvan de financieel adviseur onderdeel uitmaakt, de franchiseketen dan wel intermediair service organisatie waarbij het kantoor is aangesloten alsmede in geval de Beleggingsportefeuille in combinatie met een krediet dan wel een verzekering wordt aangeboden - de geldverstrekker en/of verzekeraar, inzage hebben in de Digitale Postbus dan wel door NNEK op de hoogte worden gehouden van de ontwikkeling van het Vermogen ten behoeve van door voormelde partijen aan Belegger te verstrekken adviezen. 16. Duur en beëindiging van de Overeenkomst Fondsenmozaïek De Overeenkomst Fondsenmozaïek is aangegaan voor onbepaalde tijd. De Overeenkomst Fondsenmozaïek kan door Belegger met onmiddellijke ingang schriftelijk worden opgezegd. Opzegging van de Overeenkomst Fondsenmozaïek door Belegger geldt mede als een opdracht tot verkoop van alle Effecten geadministreerd op zijn Noordnederlandse Beleggingsrekening. De Overeenkomst Fondsenmozaïek kan door NNEK met onmiddellijke ingang schriftelijk worden opgezegd. Belegger zal desgevraagd de reden van die opzegging worden medegedeeld. Transacties welke op de datum van beëindiging van deze Overeenkomst Fondsenmozaïek nog niet zijn afgewikkeld, zullen door NNEK zoveel mogelijk overeenkomstig de bepalingen van deze Overeenkomst Fondsenmozaïek worden afgewikkeld, behoudens voorzover Belegger en NNEK schriftelijk anders overeenkomen 17. Toepasselijk recht Op de Overeenkomst Fondsenmozaïek en de hieruit voortvloeiende werkzaamheden van NNEK is Nederlands recht van toepassing. Geschillen met betrekking tot de Overeenkomst Fondsenmozaïek en bedoelde werkzaamheden zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam. In afwijking van het in het vorige artikel bepaalde is de Belegger bevoegd om binnen de grenzen van de desbetreffende reglementen geschillen aanhangig te maken bij de Geschillencommissie Financiële Dienstverlening (KiFiD), mits (i) de klacht eerst schriftelijk is ingediend bij NNEK; en (ii) indien NNEK de klacht niet naar tevredenheid heeft afgehandeld en het geschil vervolgens is voorgelegd aan de Ombudsman Financiële Dienstverlening (www.kifid.nl). Groningen, 1 juni van 13

Fondsenmozaïek voor particulieren

Fondsenmozaïek voor particulieren Fondsenmozaïek voor particulieren Welkom bij NNEK. U besluit uw Vermogen door ons te laten beheren. Deze beslissing verheugt ons en wij waarderen het vertrouwen dat u in ons stelt. Met het ondertekenen

Nadere informatie

Algemene Informatie inzake Fondsenplatform

Algemene Informatie inzake Fondsenplatform Algemene Informatie inzake Fondsenplatform Hieronder volgt een beknopte weergave van relevante algemene informatie over de beleggingsdiensten die worden verleend door Fondsenplatform. Fondsenplatform is

Nadere informatie

Voorwaarden Effectenbemiddeling ASR Bank

Voorwaarden Effectenbemiddeling ASR Bank ASR Bank N.V. Voorwaarden Effectenbemiddeling ASR Bank Postbus 744 3000 AS Rotterdam Telefoon (010) 401 75 83 Fax (010) 240 15 95 Artikel 1. Definities In de Voorwaarden Effectenbemiddeling ASR Bank gelden

Nadere informatie

Aanvraagset REAAL Beleggingsrekening (verpand)

Aanvraagset REAAL Beleggingsrekening (verpand) Aanvraagset REAAL Beleggingsrekening (verpand) 26 250b 07-06 REAAL Bancaire Diensten is een handelsnaam van SNS Regio Bank N.V. gevestigd te Utrecht. KvK.nr. 16083427. REAAL Bancaire Diensten is bij de

Nadere informatie

Ondertekening. Handtekening rekeninghouder. Naam adviseur

Ondertekening. Handtekening rekeninghouder. Naam adviseur Verklaring Ondergetekende(n) verklaart/verklaren de Productvoorwaarden REAAL LijfrenteOpbouwRekening, de Algemene Bankvoorwaarden REAAL Bancaire Diensten en het Reglement Spaarrekeningen te hebben ontvangen,

Nadere informatie

ngg Voorwaarden Centraal Beheer Achmea Beleggingsrekening

ngg Voorwaarden Centraal Beheer Achmea Beleggingsrekening el ngg Voorwaarden Centraal Beheer Achmea Beleggingsrekening Voorwaarden Centraal Beheer Achmea Beleggingsrekening Artikel 1 Begripsomschrijvingen In deze voorwaarden wordt verstaan onder: a. Centraal

Nadere informatie

b) het orderuitvoeringsbeleid. Hierin staat hoe wij de beleggingsopdrachten uitvoeren om voor u het best mogelijke resultaat te behalen.

b) het orderuitvoeringsbeleid. Hierin staat hoe wij de beleggingsopdrachten uitvoeren om voor u het best mogelijke resultaat te behalen. UW CONTRACT MET ONS VOOR ZELF BELEGGEN 1. U heeft zelf beleggen bij ons. Dat betekent dat u zelfstandig bij ons belegt. U doet dat door ons beleggingsopdrachten te geven. Wij voeren die beleggingsopdrachten

Nadere informatie

Voorwaarden. Beleggingsrekening fbto.nl

Voorwaarden. Beleggingsrekening fbto.nl Voorwaarden Beleggingsrekening Beleggingsrekening fbto.nl Voorwaarden FBTO Beleggingsrekening 1. Voorwaarden: goed om te lezen U bent: de rekeninghouder De Beleggingsrekening staat op uw naam. Wij zijn:

Nadere informatie

Reglement FUNDIX REKENING

Reglement FUNDIX REKENING Reglement FUNDIX REKENING Beleggen met een goed rendement tegen lage kosten Website: Telefonische Servicelijn: www.fundix.nl 0800-235 386 349 (gratis) Postadres: Fundix Postbus 75890 1070 AW Amsterdam

Nadere informatie

Aanvraagformulier beleggingsrekening Vermogensopbouw Hypotheek

Aanvraagformulier beleggingsrekening Vermogensopbouw Hypotheek Aanvraagformulier beleggingsrekening Vermogensopbouw Hypotheek Offertenummer Beleggingsrekeningnummer 1 Gegevens tussenpersoon (eventueel stempel) 2 Gegevens aanvrager(s) Naam Voorletter(s) Adres Postcode

Nadere informatie

Afspraken voor Evi Beheer

Afspraken voor Evi Beheer Afspraken voor Evi Beheer Van Lanschot Bankiers beheert uw vermogen of u wilt dat wij uw vermogen gaan beheren. Hiervoor hebt of sluit u met ons een Overeenkomst voor Evi Beheer. Bij deze overeenkomst

Nadere informatie

Vermogensbeheerder Services. Voorwaardenboekje

Vermogensbeheerder Services. Voorwaardenboekje Vermogensbeheerder Services Voorwaardenboekje 1 INHOUDSOPGAVE I BEPALINGEN CLIËNTOVEREENKOMST...3 II VOORWAARDEN EFFECTENDIENSTVERLENING VIA EEN BELEGGINGSONDERNEMING...7 III VOORWAARDEN VOOR BEWARING

Nadere informatie

Reglement Beleggingsrekening SGG-Trust 1. Werkingsfeer 2. Definities Aanbieder: SGG-Trust: Bankrekening: Beleggersgiro: Beleggingsrekening:

Reglement Beleggingsrekening SGG-Trust 1. Werkingsfeer 2. Definities Aanbieder: SGG-Trust: Bankrekening: Beleggersgiro: Beleggingsrekening: Reglement Beleggingsrekening SGG-Trust 2015 1. Werkingsfeer Het Reglement en de Algemene Informatie inzake Bewaardiensten hebben kracht van overeenkomst tussen Rekeninghouder, SGG-Trust en Beleggersgiro.

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. (laatste update: 18-11-2014)

Algemene Voorwaarden. (laatste update: 18-11-2014) Algemene Voorwaarden (laatste update: 18-11-2014) 1. Identificatie Tradzster is de handelsnaam van Caesar Capital BV met statutaire zetel te Noordkade 4A, 6003 ND Weert, Nederland, met KvK nr. 14130725

Nadere informatie

Informatie over de beleggingsdienstverlening van Van Lanschot. Toelichting op financiële instrumenten en hun risico s.

Informatie over de beleggingsdienstverlening van Van Lanschot. Toelichting op financiële instrumenten en hun risico s. Informatie over de beleggingsdienstverlening van Van Lanschot Toelichting op financiële instrumenten en hun risico s. Van Lanschot Bankiers s-hertogenbosch, september 2014 Informatie over de beleggingsdienstverlening

Nadere informatie

Als belegger wil ik de spelregels weten.

Als belegger wil ik de spelregels weten. Als belegger wil ik de spelregels weten. Informatie over de beleggingsdienstverlening van Van Lanschot Private Banking Pur Sang Van Lanschot is een bank met een gezicht. Een bekend gezicht voor vermogende

Nadere informatie

Voorwaarden Rabo ToekomstSparen/Beleggen

Voorwaarden Rabo ToekomstSparen/Beleggen r Voorwaarden Rabo ToekomstSparen/Beleggen 1 Productkenmerken en informatie over ToekomstSparen 2 Productkenmerken en informatie over ToekomstBeleggen 3 Algemene voorwaarden voor Rabo ToekomstSparen 2007

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Alles wat u moet weten. over uw bankrekening

Algemene Voorwaarden. Alles wat u moet weten. over uw bankrekening Algemene Voorwaarden Alles wat u moet weten over uw bankrekening COVER_profiel AEGON of De Wil tekst. Dtat eniat utpatuerci blaore mod tinci eugait aut velit num zzril dolor sequis ent augueri uscinci

Nadere informatie

BELANGRIJKE INFORMATIE

BELANGRIJKE INFORMATIE Prospectus BELANGRIJKE INFORMATIE Dit Prospectus is vastgesteld te Amsterdam in januari 2013 en is tot stand gekomen onder de verantwoordelijkheid van het Waardegroeifonds Management B.V. (de Beheerder),

Nadere informatie

Prospectus. inzake. (een fonds voor gemene rekening met open-end structuur) 25 juni 2012

Prospectus. inzake. (een fonds voor gemene rekening met open-end structuur) 25 juni 2012 Prospectus inzake (een fonds voor gemene rekening met open-end structuur) 25 juni 2012 INHOUD Pagina Belangrijke informatie 3 1 Alpha High Performance Fund - Algemeen 4 - Structuur 5 - Subfondsen 6 2 Beleggingen

Nadere informatie

Deutsche Bank www.deutschebank.nl. Informatie Document Beleggen

Deutsche Bank www.deutschebank.nl. Informatie Document Beleggen Deutsche Bank www.deutschebank.nl Informatie Document Beleggen 2012.04.26 Inleiding 04 Algemene risico s van beleggen 05 Valutarisico/ wisselkoersrisico Renterisico Liquiditeitsrisico Krediet-/debiteurenrisico

Nadere informatie

Reglement. Legal & General Beleggersgiro. Reglement Box 1 20100601

Reglement. Legal & General Beleggersgiro. Reglement Box 1 20100601 Reglement Legal & General Beleggersgiro 1. Definities 1.1. In dit reglement wordt verstaan onder: a) Aanvraagformulier: het door LGB voorgeschreven formulier voor de aanvraag tot het openen van een Beleggersgirorekening;

Nadere informatie

Productkenmerken en voorwaarden Rabo RegenboogRekening

Productkenmerken en voorwaarden Rabo RegenboogRekening Productkenmerken en voorwaarden Rabo RegenboogRekening Productkenmerken Rabo RegenboogRekening Algemene voorwaarden Rabo RegenboogRekening 2013 Algemene Bankvoorwaarden Productkenmerken Rabo RegenboogRekening

Nadere informatie

Prospectus ASR Mixfondsen

Prospectus ASR Mixfondsen Prospectus ASR Mixfondsen ASR Mixfonds I ASR Mixfonds II ASR Mixfonds III ASR Mixfonds IV ASR Mixfonds V ASR Mixfonds VI ASR Mixfonds VII ASR Nederland Beleggingsbeheer N.V. Archimedeslaan 10 3584 BA Utrecht

Nadere informatie

Woord vooraf 2. Hoofdstuk 4. Schadevergoeding en verwante onderwerpen 34 4.1 Schadevergoeding 34 4.2 Eigen schuld 35 4.3 Schadebeperking 35

Woord vooraf 2. Hoofdstuk 4. Schadevergoeding en verwante onderwerpen 34 4.1 Schadevergoeding 34 4.2 Eigen schuld 35 4.3 Schadebeperking 35 Inhoud Woord vooraf 2 Hoofdstuk 1. Inleiding 3 1.1 Vormen van effectendienstverlening 3 1.2 Zorgplicht 3 1.3 Het onderscheid execution only / adviesrelatie 4 1.4 Het onderscheid adviesrelatie / vermogensbeheer

Nadere informatie

8 Klachtenprocedure 46 8.1 Wat te doen bij een klacht? 46 8.2 Klachteninstituut Financiële Dienstverlening 46

8 Klachtenprocedure 46 8.1 Wat te doen bij een klacht? 46 8.2 Klachteninstituut Financiële Dienstverlening 46 handleiding vermogensbeheer 1 INHOUD Inleiding 4 1 Alex Vermogensbeheer: beleggen zonder zorgen 5 1.1 Wat is vermogensbeheer? 5 1.2 Hoe beheert Alex mijn vermogen? 6 1.3 Waaruit stelt Alex uw portefeuille

Nadere informatie

Hoofdstuk 1. Algemene Voorwaarden

Hoofdstuk 1. Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden + Aanvullende Voorwaarden + Actie Voorwaarden van Online.nl Deze Algemene Voorwaarden voldoen aan het referentiemodel voor Algemene Voorwaarden voor internettoegang. Dit referentiemodel

Nadere informatie

Den Haag, 31 juli 2012 ING Fund Management B.V.

Den Haag, 31 juli 2012 ING Fund Management B.V. Inlegvel bij het supplement met betrekking tot het ING Industrials Fund dd. 31 juli 2012, behorende bij het prospectus van ING Beleggingsfondsen Paraplu N.V. In het supplement van het Subfonds wordt op

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden ABN AMRO Bank N.V.

Algemene Voorwaarden ABN AMRO Bank N.V. Algemene Voorwaarden ABN AMRO Bank N.V. Algemene Voorwaarden ABN AMRO Bank N.V. bestaande uit: I. Algemene Bankvoorwaarden II. Voorwaarden Cliëntrelatie I) ALGEMENE BANKVOORWAARDEN Deze algemene bankvoorwaarden

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden Verplichte stellingen Als gevolg van steeds verdergaande automatisering kan LYNX u via IB een stabiel, veilig en snel handelsplatform aanbieden met een zeer voordelige prijsstructuur.

Nadere informatie