NOORDNIEUWS MAGAZINE VAN VNO-NCW NOORD JAARGANG 13 NUMMER 5 > > Investeringen in provinciale en lokale infrastructuur blijven achter

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "NOORDNIEUWS MAGAZINE VAN VNO-NCW NOORD JAARGANG 13 NUMMER 5 > 2008. > Investeringen in provinciale en lokale infrastructuur blijven achter"

Transcriptie

1 NOORDNIEUWS MAGAZINE VAN VNO-NCW NOORD JAARGANG 13 NUMMER 5 > 2008 > Investeringen in provinciale en lokale infrastructuur blijven achter > Zuiderzeewerkers uit Stadskanaal > SNN moet meerwaarde bewijzen in tijd van crisis > Emmen, volwaardige plek langs de noordelijke ontwikkelingsas

2 Het is niet eenzaam aan de top mr. Daan Kuijken advocatuur Paterswoldseweg 802 Postbus 1100, 9701 BC Groningen telefoon +31(0) PlasBossinade heeft een geruststellende boodschap voor ondernemers, bestuurders en managers: u staat er niet alleen voor. Er zijn mensen die graag met u meedenken bij ingrijpende beslissingen of in conflictsituaties. Ervaren mensen, die uw dilemma s herkennen en oplossingen paraat hebben. Mensen die u wijzen op risico s, maar ook op kansen. Mensen die bovendien niet van uw zijde wijken als het echt spannend wordt. Bij PlasBossinade werken er ruim honderd. Mensen als Daan Kuijken, advocaat, één van onze specialisten Arbeidsrecht. Ook op dat terrein staat u er dus niet alleen voor.

3 1 Inhoud NoordNieuws 5 > Opinie Actualiteit Vereniging Praktijk Vaste rubrieken SNN moet meerwaarde bewijzen in tijd van crisis De onderste steen boven: investeer in provinciale en lokale infrastructuur Nieuwe agenda voor noordelijke werklocaties Emmen goed op weg Harmonie in overleg Zuiderzeewerkers uit Stadskanaal Groei van mensen leidt tot groei van de omzet Rock the vote! Werk aan Water voor een zakelijk waterschap Joke van der Ven verovert de wereld vanuit Groningen Internetmarketing: inhaken of afhaken Ongekend talent: een nieuwe bron van creatief personeel Los komen in Lapland Ronald McDonald Huis Friesland Bedrijfsnieuws Column Hoe is het een jaar later met... Actualiteiten VNO-NCW Noord in actie Personalia Welkom nieuwe leden

4 2 NoordNieuws november 2008 Hans Haerkens Foto: SNN Leiderschap in moeilijke tijden SNN moet meerwaarde bewijzen in tijd van crisis In tijden van crisis wordt publiek leiderschap gevraagd. Of het nu gaat om het activeren van aan dit landsdeel toevertrouwde gelden of het versnellen van procedures en verstrekken van vergunningen. VNO-NCW Noord roept het SNN op haar verantwoordelijkheid te nemen. Een belangrijk verschil tussen de andere regio s en het noorden is dat de drie noordelijke provincies nog altijd de bestuurlijke ruimte hebben om een gezamenlijk beleid te ontwikkelen en te implementeren. Zodoende kan een samenhangend economisch, sociaal, cultureel en ecologisch gebruik van hun fysieke ruimte bewerkstelligd worden. In het verleden werd Noord-Nederland harder geraakt dan andere regio s op momenten van laagconjunctuur. De crisis werd hier dieper gevoeld en het moment van upswing volgde doorgaans later. De noordelijke economie staat er anno 2008 robuuster voor en valt op door een grotere diversiteit aan bedrijvigheid en aanstekelijke ondernemersgeest. De regio is daarmee beter toegerust de internationale klappen te incasseren en te pareren. Tegelijkertijd maken vele ondernemers een pas op de plaats. Grotere geplande investeringen worden voorlopig in de wachtstand gezet. Noord-Nederland mag zich gelukkig prijzen dat over de hoofdlijnen van ruimtelijk-economisch en sociaal beleid veel eensgezindheid bestaat bij noordelijke sociale partners en noordelijke bestuurders. Dit is een heel groot goed waar elders nog steeds met een zekere afgunst naar wordt gekeken. Het heeft haar concrete vertaling gekregen in het mal contramal beleid, de ontwikkeling van vijf noordelijke economische kernzones, drie herkenbare nationale pieken, de oriëntatie op Noord-Duitsland, de wording van Nordconnect, omvangrijke Europese stimuleringsmiddelen, het binnenhalen van het Waddenfonds en het Regio Specifieke Pakket en een groeiend zelfbewustzijn over de noordelijke kerncompetenties. Het Samenwerkingsverband Noord Nederland (SNN) heeft hierin onmiskenbaar een glansrol vertolkt tezamen met de noordelijke sociale partners. De oprechte bereidheid belangrijke onderwerpen in voornoemde setting noordelijk met elkaar af te stemmen heeft de regio geen windeieren gelegd. De bereidheid om de provinciale agenda ondergeschikt te laten zijn aan de noordelijke agenda is allesbehalve een vanzelfsprekende reflex. Dit vereist voortdurende inspanning, herijking en inschikkelijkheid van alle betrokken hoofdrolspelers en hun achterbannen. Terugverlangen naar de provinciaalse en gefragmenteerde vorm van belangenbehartiging, of wat daarvoor destijds moest doorgaan, is geen serieus alternatief. De magistraten in Den Haag en omstreken deden er maar al te graag hun voordeel mee. Kredietcrisis De kredietcrisis oefent langs 4 kanalen zijn invloed uit op de reële economie, mondiaal en in het verlengde daarvan in Nederland: > duurdere, scherpere en minder kredietverlening; > vermogensverliezen bij banken, burgers, pensioenfondsen en bedrijven; > vertrouwenseffecten bij consumenten en bedrijven; > en - als neerslag van dit alles - via minder groei van de wereldhandel. In de eerste plaats is het zaak om nationaal gezamenlijk scherp te stellen wat Nederlandse partijen in eigen land moeten doen om een teruggang in bedrijvigheid onverhoopt te verergeren. En hoe Nederland zo sterk mogelijk aan de startlijn bij straks het mondiale herstel te brengen. Naast de rijksoverheid hebben ook de lagere overheden een taak en verantwoordelijkheid. Meer in het bijzonder het Samenwerkingsverband Noord-Nederland, waarvan de drie noordelijke provincies en de vier grotere steden integraal deel uitmaken. Het is hierbij van belang dat genoemde overheden: > zorgen voor vertrouwenwekkende signalen en een beleidspakket richting bedrijfsleven. Vooral naar investeerders, exportsectoren/industrie, bouw die nu volop in de wind liggen. Dit kan langs verschillende wegen. > een versnelling bevorderen van procedures en uitvoering van investeringsprojecten en bouwprojecten waar dat kan. (activering RSP en Waddenfondsgelden). > snel de gemaakte afspraken tussen rijk en regio vertalen in contracten die onomkeerbaar en onweerlegbaar zijn. (RSP-gelden) > de ongeëvenaarde publieke bestedingsimpuls zonder vertraging en toegankelijk voor noordelijke marktpartijen - met de vereiste zorg - versneld wordt aanbesteed. > de maximale ruimte benutten om uitstaande investeringsprojecten (IPR etc.) tot een succesvol einde te brengen, resp. te begeleiden.

5 3 opinie > sneller hun betalingsverplichtingen inlossen met marktpartijen. > de voorstellen van de commissie Ruding PPS- en de commissie Elverding versnelling procedures - onverwijld omarmen en in de praktijk te brengen. > de publieke begeleiding van de omvangrijke investeringsagenda voor Noord-Nederland fors opschalen waar nodig en gewenst. Het forse beroep op de vereiste financiële arrangementen is door de kredietcrisis onder een gewijzigd gesternte komen te staan. > aantoonbaar werk maken in woord en geschrift - van een voorspoedig en gestroomlijnd vergunningenproces. > in goed overleg met de vertegenwoordigers van het maatschappelijk middenveld komen tot een samenhangend en offensief beleidspakket waarbij elke deelnemende partner naar vermogen zijn bijdrage levert. Juist waar het gaat om het versterken van de positie van Noord-Nederland als kennisregio en het verbeteren van de bereikbaarheid, is een noordelijke krachtenbundeling veruit te verkiezen boven een provinciale insteek. Dit geldt evenzeer op het moment dat namens het landsdeel met het rijk wordt gesproken over de toedeling en verdeling van rijksmiddelen of leniging van financiële arrangementen. Alleen met een noordelijke smoel is invloed verzekerd bij het kabinet en nationale beleids- en adviesgremia. Het is een test voor de kracht van de noordelijke samenwerking en slagkracht nu èn voortvarend de verantwoordelijkheid te nemen voor aanvullende acties zoals hierboven geschetst. Een strategie gebaseerd op de eigen mogelijkheden is alleen maar uitvoerbaar als alle partijen daar met elkaar aan werken. De afgelopen jaren hebben laten zien dat de samenwerking van de drie noordelijke provincies van toegevoegde waarde is. Dat een ruimtelijk-economische strategie tot resultaten heeft geleid en een inspiratiebron is om ook op andere onderdelen, waar dat zinvol is gebleken, elkaar te vinden. Samenwerking die zijn waarde in het onderlinge verkeer heeft bewezen, en die een extra dimensie heeft gekregen door het feit dat ze niet beperkt is gebleven tot de provincies, maar zich ook uitstrekt tot andere overheden, bedrijven en maatschappelijke organisaties. Leiderschap Op momenten van crisis is publiek leiderschap en snelheid van handelen van belang. Ook in de regio. De financiële crisis raakt inmiddels de reële economie. Heldere en tijdige communicatie met het werkveld wekt vertrouwen en geeft houvast. Het noordelijke bedrijfsleven dringt bij noordelijke bestuurders aan op operationele deskundigheid en een sense of urgency. VNO-NCW Noord vraagt het Samenwerkingsverband Noord-Nederland te bewaken dat er snel werk wordt gemaakt van de omvangrijke noordelijke publieke investeringsagenda in de ruimste zin van het woord. Vele noordelijke bedrijven zouden hiermee op korte termijn hun voordeel kunnen doen.<

6 4 NoordNieuws november 2008 Jan-Willem Lobeek Foto s: Koos Boertjens (www.beeldsite.nl) De onderste steen boven Investeer in provinciale en lokale infrastructuur In Nederland wordt verschil gemaakt tussen het hoofdwegennet en het onderliggend wegennet. Maar laatstgenoemde is niet van ondergeschikt belang. Integendeel. VNO-NCW Noord vraagt aandacht voor provinciale en lokale infrastructuur. De capaciteit van het regionale wegennet is onvoldoende. In vergelijking met het buitenland loopt Nederland qua aantal kilometers per duizend inwoners flink achter, vooral waar het de lengte van provinciale wegen betreft. De afgelopen 25 jaar zijn aan het provinciale wegennet nauwelijks verbeteringen aangebracht, terwijl het verkeer toch sterk is toegenomen. In de Nota Mobiliteit wordt geconstateerd dat de groei van het verkeer de komende jaren vooral ligt bij het regionale personenvervoer (afstanden tot 40 kilometer) en het vrachtverkeer. Bovendien gaan verreweg de meeste autoritten over korte afstanden: 80 procent zit onder de 30 kilometer. Het gros van deze ritten gaat over het regionale wegennet Nederland telt drie soorten wegen: rijkswegen, provinciale wegen en gemeentelijke & waterschapswegen. In tabel 1 is aangegeven hoeveel kilometers er bij de verschillende wegcategorieën zijn bijgekomen. De cijfers laten duidelijk zien dat de provinciale wegen de voorbije decennia in feite vergeten zijn. Tabel 1 Ontwikkeling rijstrooklengte verharde wegen van Soort verharde weg Bron: CBS (1999, 2007), AVV 2004 Procentuele toename Rijksautosnelwegen km km km. + 30% Rijksautowegen km km. 920 km. - 65% Provinciale (auto)wegen km km km. - 25% Gemeentelijke & km km km. + 45% waterschapswegen Totaal km km km. + 35% Tabel 2 Uitgaven aan wegen naar wegbeheerder Wegbeheerder Toename Rijk 0,8 mrd. 1.5 mrd. + 90% Provincies 0,5 mrd. 0,6 mrd. + 20% Gemeenten & waterschappen 2,1 mrd. 3,4 mrd. + 60% Totaal 3,4 mrd. 5,5 mrd. + 60% Bron: CBS (2002), VenW (2007) In 2005 kwam er in totaal 791 kilometer aan verharde wegen bij: 763 km aan gemeentelijke & waterschapswegen (i.v.m. woningbouw), 26 km aan rijkswegen en een schamele 2 kilometer aan provinciale wegen. De verwaarlozing van het regionale wegennet blijkt ook uit de uitgaven. Tabel 2 laat zien dat de uitgaven aan provinciale wegen sterk zijn achtergebleven bij de investeringen in andere wegen. Van de 600 miljoen die provincies in

7 aan wegen hebben uitgegeven, is 400 miljoen voor de aanleg en 200 miljoen voor beheer en onderhoud ervan. Het is schrijnend om te constateren dat de uitgaven aan provinciale wegen zijn achtergebleven bij de provincieinkomsten en vooral bij de provinciale opcenten in de motorrijtuigenbelasting. Met circa 1,3 miljard vormen de opcenten bijna de belangrijkste inkomstenbron voor provincies. De opcenten zijn geen doelbelasting. Het geïnde bedrag gaat niet automatisch naar wegen of infrastructuur, maar is vrij besteedbaar aan maatschappelijke zaken die provincies belangrijk vinden. > N356 Centrale As (weg naar Dokkum): na vele jaren soebatten ligt er een variant die door de provincie Friesland wordt uitgewerkt. De milieubeweging ligt al ingegraven klaar om waar mogelijk de uitvoering te torpederen. > N360 Groningen Delfzijl: feitelijk is deze weg de laatste jaren door het aanleggen van rotondes en verlagen van de maximum snelheid afgewaardeerd. Om de twee economische kernzones (Eemsmond en Groningen- Assen) beter met elkaar te verbinden is een opwaardering noodzakelijk. > N381 Drachten Oosterwolde: hoewel een verdubbeling van de capaciteit op dit wegvak voor de hand had gelegen, is men politiek niet verder gekomen dan de aanleg van nieuw tweebaans tracé > N34 Holsloot Hardenberg: de belangrijke economische kernen Coevorden en Hardenberg zouden baat hebben bij een opwaardering van dit wegvak. In Noord-Nederland zijn de RSP gelden dus van harte welkom. Het gaat niet om additionele investeringen, maar om investeringen die al lang gedaan hadden moeten worden. Want het onderliggende wegennet is van bovengeschikt belang. < opinie Provincies kunnen voor grote infrastructurele projecten eventueel een beroep doen op het Infrastructuurfonds. Ook ontvangen zij per jaar circa 700 miljoen BDU (Brede Doeluitkering) voor wegen, openbaar vervoer en veiligheid. Circa 80 procent van de BDU heeft het openbaar vervoer als vaste bestemming in verband met langlopende OV-concessies. Bovendien wil het rijk de komende jaren een korting op de BDU doorvoeren. Dat beperkt de kans op meer BDU-gelden voor wegen tot een minimum. Uit een inventarisatie onder een aantal provincies blijkt dat de komende tijd tenminste 200 miljoen tot 300 miljoen per jaar extra nodig is om het onderliggende wegennet up to date te krijgen. De conclusie moet zijn dat het provinciale wegennet is verwaarloosd. Er is geen extra capaciteit gecreëerd en de uitgaven aan de regionale infrastructuur lopen ver achter bij de (ook hoogstnoodzakelijke) investeringen in het rijkswegennet. Doordat de capaciteit geen gelijke tred houdt met de toename van het regionale verkeer kunnen grote verkeersknelpunten ontstaan. Gelukkig heeft Noord-Nederland nu het Regionaal Specifiek Pakket (RSP), als compensatie voor de niet aan te leggen Zuiderzeelijn. Een deel van dat geld zal worden besteed aan provinciale wegen. Gezien de eerdere cijfers is dat geen luxe. Toch dicht het RSP niet alle gaten die in het verleden ontstaan zijn. Mede omdat een belangrijk deel van de RSP gelden worden geïnvesteerd in railinfrastructuur en gebiedsontwikkeling. Een paar voorbeelden van noodzakelijke infrastructuur in Noord-Nederland die nog buiten het RSP vallen: Het belang van infrastructuur Dat de voortdurende roep vanuit VNO-NCW Noord om een goede bereikbaarheid geen loze kreet is, bleek uit de het onlangs gepubliceerde onderzoek naar de MKB-Vriendelijkste gemeente De drie Noordelijke winnaars (Skarsterlân, Hoogeveen en Leek) liggen niet toevallig op een kruispunt van snelwegen. Leek niet helemaal, dat zou eigenlijk Groningen moeten zijn, maar die gemeente maakte juist een enorme duikeling in de ranglijst ten opzichte van twee jaar geleden. Zolang het gemeentebestuur in Groningen geen haast lijkt te maken met de oplossing van de problemen op de Zuidelijke Ringweg, zullen zij niet het predicaat MKB-Vriendelijk opgeplakt krijgen.

8 6 NoordNieuws november 2008 > RWE gaat voor haar windparken op de Noordzee nieuwe innovatieve betonnen voetconstructie voor op de zeebodem gebruiken. Deze constructie is nodig om de stabiliteit en veiligheid van de tot nu toe grootste windmolens op de Noordzee te waarborgen. De windmolens zijn 90 meter hoog en hebben wieken met een doorsnede van 126 meter. De in totaal 400 molens staan in twee parken op circa 75 kilometer uit de Hollandse kust in waterdieptes tot 30 meter. De twee parken leveren in totaal MW groene stroom. > Management Resultants Noord bundelt sinds 1 oktober de kennis van 50 ervaren noordelijke interrimmanagers. Het nieuwe bedrijf opereert vanuit de visie: je hoeft goede tijdelijke managers niet altijd van ver te halen, ze zitten namelijk om de hoek. Management Resultants Noord is een initiatief van Peter Mulder en Ernst Wallinga, beiden zelf ook ervaren verandermanagers. Het bedrijf is gevestigd in Groningen. > Rovecom ICT heeft haar nieuwe pand in Hoogeveen open laten schieten door Foppe de Haan en Burgemeester Urlings. Op 28 oktober jl. schoot het gelegenheidsduo de voordeur van het nieuwe kantoor open met een voetbal. Bovendien had Rovecom haar gasten gevraagd om geen cadeaus mee te brengen, maar om een donatie te schenken aan Stichting Foppe Fonds. Deze stichting van Foppe de Haan financiert onder andere de aanschaf van elektrische rolstoelen. > ING Bankkantoor Heerenveen is als een van de eerste kantoren in Nederland ingericht volgens de nieuwe kantorenformule van ING. De metamorfose loopt vooruit op het samengaan van de ING Bank en de Posbank in De bank is ingedeeld in drie secties: zelf bankzaken doen, geholpen worden of advies krijgen. > Schilders de Vries heeft twee bedrijfsauto s in gebruik genomen die rijden op aardgas. In overleg met Verheijen bedrijfswagens, Fiat en Noordlease laat het schilder- en onderhoudsbedrijf twee Fiats Doblo Natural Power rijden in Assen en Groningen. In het kader van duurzaamheid en Cradle to Cradle werkt Schilders de Vries ook samen met opdrachtgevers aan een nieuwe manier om gebouwen door renovatie duurzamer en vriendelijker voor de gebruikers te maken. > Koop Centraal is op 1 november jl. gestart met een webboulevard (www.koopcentraal.nl) waar 12 webwinkels op aangesloten zijn. De webwinkels bundelen hun krachten en betreden gezamenlijk de Nederlandse markt. Daarmee bereiken zij een grotere doelgroep en meer omzet. Koop Centraal is een unieke samenwerking tussen Syntens, LiveWIRE, BekenT Internet Marketing en diverse ondernemers. > iwink is door Gasunie N.V. gekozen als partner voor interactief webdesign ten aanzien van de websites en interne webapplicaties van Gasunie. iwink is een full service internetbureau uit Groningen en ontwikkelt dagelijks websites en webapplicaties voor bedrijfsleven en overheden. > De NCP Groep heeft een nieuw initiatief ontwikkeld voor ZZP ers. Met de NCP Franchise formule kan nauwer samengewerkt worden met een vaste groep zelfstandigen die een hoogwaardige kwaliteit bieden. De belangrijkste voorwaarde voor deze nauwere samenwerking is de win winsituatie voor alle betrokken partijen. De NCP Groep zal per provincie(s) een verbintenis aangaan met een beperkt aantal franchisedeelnemers. > Zeldenrust mag de zandwinning in de bossen bij Gasselte uitbreiden en exploiteren tot De Raad van State heeft bepaald dat de provincie terecht een ontgrondingsvergunning heeft verleend aan Zeldenrust. Ook het bestemmingsplan werd door de raad grotendeels in orde bevonden. > Witteveen+Bos en architectenbureau irs. VEGTER b.i. hebben de ontwerpaanbesteding van de Provincie Fryslân voor de vervanging van de hoofdbrug in Oosterwolde gewonnen. Zowel op vormgeving als op advies- en bouwkosten is deze brug als beste beoordeeld. Met de realisatie van dit ontwerp hebben Witteveen+Bos en VEGTER een nieuwe richting in de bouw van beweegbare bruggen geïnitieerd. In juni 2009 wordt gestart met de bouw van de brug. > Bellen.com viert dit najaar haar tienjarig jubileum. Tien jaar geleden maakte de toen 13-jarige Ben Woldring een website in het kader van een schoolopdracht. Op deze site konden telefoontarieven vergeleken worden, hetgeen uitgroeide tot Bellen.com. Inmiddels werken er 15 mensen verdeeld over drie vestigingen aan acht verschillende vergelijkingssites. > Het UMCG heeft op 23 oktober jl. in samenwerking met Alzheimer Nederland het Alzheimer Centrum Groningen geopend. Het centrum richt zich met onderzoek en onderwijs op het verbeteren van de kwaliteit van leven van mensen met dementie en hun naaste omgeving. Het Alzheimer Centrum Groningen maakt deel uit van het UMCG Centrum Ouderengeneeskunde en wordt financieel ondersteund door Alzheimer Nederland. > ASTRON heeft een nominatie in de wacht gesleept voor een Europese prijs. Het LOFAR (Low Frequency Array)-project in Dwingeloo is samen met twee projecten uit andere Europese landen genomineerd voor de Regional Champions Awards 2008, in de categorie innovatie. De uiteindelijke winnaar zal aangewezen worden door het Comité van de Regio s. Het LOFAR project omvat de bouw van een sensornetwerk waaraan verschillende soorten sensoren gekoppeld worden. > Gas Transport Services bv uit Groningen gaat een samenwerking aan met het Duitse Gasunie Deutschland Services GmbH. Zij gaan op basis van een geïntegreerde aanpak een Open Season houden om de interesse van de markt voor additionele transportcapaciteit in kaart te brengen. Het is de eerste keer in Europa dat netwerkontwikkeling op deze manier gestalte krijgt, op basis van een grensoverschrijdende aanpak door een onafhankelijke, ( gesplitste ) eigenaar van gastransportnetten. > AIESEC Groningen heeft de onderscheiding The Highest Performing Local Committee in Western Europe and North America in ontvangst genomen. Deze prijs wordt eens per jaar uitgeloofd door het internationale AIESEC bestuur. De vestiging in Groningen, onder andere bekend door het aanbieden van internationale stagairs in Noord-Nederland, heeft dit jaar de beste performance geleverd van alle wereldwijde vestigingen in deze regio. AIESEC Groningen is erg trots op haar award en hoopt hiermee bij te dragen aan het internationale karakter van Noord-Nederland. > f.a.x. Translations b.v. bestaat 20 jaar. In deze periode werden miljoenen woorden, in de vorm van bijvoorbeeld een contract, handleiding of website, vertaald in talloze talen. Het jubileum werd op 13 november luister bijgezet door Dichter des Vaderlands Driek van Wissen. Bedrijfsnieuws Geef uw bedrijfsnieuws door via

9 7 Joke van der Ven verovert de wereld vanuit Groningen Op 10 november wordt de prijs van de Federatie van Zakenvrouwen voor dé Vrouwelijke Ondernemer 2008 uitgereikt. Eén van de drie genomineerden is Joke van der Ven uit Groningen die met Ars Bene Laborandi onder andere sollicitatiebrieven op maat verzorgt. Van der Ven is actief in Nederland en Duitsland. Engeland, België, China en de rest van de wereld zullen volgen. Als mens ben ik tamelijk bescheiden maar in de business niet. Ik ben hartstikke ambitieus. Dat zegt Joke van der Ven, directeur/ eigenaar van Ars Bene Laborandi BV. Viereneenhalf jaar geleden is ze gestart met Briefopbestelling, een bedrijf dat zakelijke en persoonlijke brieven op maat verzorgt. Uit Briefopbestelling is in 2005 het bedrijf It smyturn ontstaan dat kandidaten via online coaching begeleidt naar de arbeidsmarkt. Vervolgens werd It smybusiness ontwikkeld: een organisatie die startende ondernemers via internet begeleidt. Inmiddels zijn de drie bedrijven ondergebracht in haar BV. Briefopbestelling is de afgelopen jaren hard gegroeid. Dat is mede te danken aan de Europese aanbesteding die het bedrijf in 2007 heeft gekregen voor het schrijven van sollicitatiebrieven in opdracht van alle CWI s. Van der Ven: We kregen de opdracht omdat onafhankelijk onderzoek heeft aangetoond dat met onze brieven 35 procent van de mensen wordt uitgenodigd voor een gesprek en dat van hen 35 procent een baan krijgt. Schrijven mensen zelf een brief dan wordt 8 procent uitgenodigd en nog geen 10 procent aangenomen. Toen de studenten terugkwamen van het marktonderzoek in Beijing en Sjanghai bleek dat er welgeteld één bedrijf is waar je voor grof geld een cv in het Chinees en Engels kunt bestellen. De kwaliteit van het Chinese cv kon er mee door maar het Engelse cv was waardeloos. Vervolgens heb ik Hedy gevraagd projectmanager in China te worden. Nu zit ze in Beijing om medewerkers te werven die brieven en cv s gaan schrijven voor afgestudeerden. Staat het op de rails dan wil ik uitbreiden naar India, enkele andere Europese landen en Brazilië. In Nederland zijn op dit moment 150 medewerkers de meesten als freelancer actief voor Ars Bene Laborandi. In Duitsland is inmiddels een vestiging van Briefopbestelling die samenwerkt met de arbeidsbureaus en dit jaar zal het bedrijf uitbreiden naar België en Engeland. Op dit moment is Van der Ven druk bezig om in China voet aan de grond te krijgen. Begin dit jaar heeft ze zich ter plaatse georiënteerd op de markt. Vervolgens heeft ze een aantal Chinese studenten uit Leeuwarden ingeschakeld voor marktonderzoek. Eén studente, Hedy, viel me meteen op. Ze gaf aan dat wat mijn bedrijf doet al lang in China bestaat. Daarop zei ik: Ik ben er geweest en iedereen zei dat zoiets er helemaal niet is. Zoveel succes en plannen, wat is dan de betekenis van de nominatie voor dé Vrouwelijke Ondernemer Dat is toch net zoiets als een AKO-prijs voor het beste boek van een vrouwelijke schrijver? Ik was ooit lid van Man Vrouw Maatschappij, een feministische actiegroep eind jaren zestig. Anno 2008 is het voor een vrouw nog steeds moeilijker om een bedrijf te starten dan voor een man. Daarnaast: veel vrouwen willen hun bedrijf klein houden. Nou ik niet. Ik heb hartstikke grote ambities en vind het leuk als dat gezien wordt. <

10 Nieuw: STROOM Is uw website al ge-stroom-lijnd? (Strategisch Onderzoek Online Marketing) Gun je website een STROOM-versnelling Vroeger. Toen was de website nog een soort digitale folder. Waar je lang niet naar om hoefde te kijken. In elkaar gebakken in een onbegrijpelijk taaltje door onnavolgbare techneuten. Ach, dat waren nog eens tijden... En nu? Nu is de website een kritische succesfactor. Een teken des onderscheids. In de communicatie, de marketing en de organisatie. Een uitermate slim medium. Dat weliswaar de nodige investeringen vergt, maar dan ook behoorlijk wat oplevert. Bezoekers en bekendheid natuurlijk, maar vooral ook besparingen. En uiteindelijk de nodige omzet. En straks? In de toekomst wordt de website een strategisch instrument, een management tool. Waarin de huisstijl tot uitdrukking komt. De visie en de missie zijn ondergebracht. De doelstellingen zijn vertaald. En de producten of diensten een prominente plek krijgen. Alleen dan gaat een website ook echt werken. Een goede website begint met een goed plan. Een grondige analyse, omgezet in een gerichte aanpak. Voorzien van de juiste uitstraling. En - ook niet onbelangrijk - technisch vertaald in de eisen die Google voorschrijft. Zet je website onder STROOM! Onderdelen STROOM in het Strategisch Online Marketing Onderzoek zijn o.a. de volgende onderwerpen opgenomen: - Commercieel Communicatieplan Waarbij o.a. de bedrijfsgegevens, kerncijfers en omstandigheden kritisch worden onderzocht, de missie, de visie en de doelen worden geformuleerd, de huisstijl wordt vertaald, identiteit en imago worden benoemd en de doelgroepen gesegmenteerd en ondersteunende media worden bekeken. - Online Marketingplan Waarbij o.a. de concurrentie uitgebreid in kaart wordt gebracht, de SWOT en het producten/ diensten-pakket worden geanalyseerd, onderscheidende elementen worden benoemd, de PMC s worden vastgesteld en de werkgebieden worden bepaald - Trefwoorden Onderzoek Waarbij bovenstaande uitkomsten worden vertaald naar bedrijfskritische kernbegrippen. - Trefwoord Benchmark Waarbij de eigen kernbegrippen en die van de concurrentie uitgebreid worden getest en geanalyseerd Voor de strategische aanpak van uw website hebben wij een speciaal product samengesteld: Strategisch Onderzoek Online Marketing met daarin - een Commercieel Communicatieplan - een Online Marketingplan - een Trefwoorden Onderzoek - een Trefwoord Benchmark NU van 3.125,- voor 2.500,- Advertising Zoekmachinemarketing marketing Internetapplicaties Persbureau Noord Nederland Rijksweg PH Hoogersmilde T F E I

11 9 COLUMN Waar is de brand? Terwijl de globalisering voortschrijdt en je in elke stad op aarde dezelfde hamburger kunt bestellen, is iedere zichzelf respecterende regio bezig het eigene te definiëren. Wat onderscheidt de regio ten opzichte van andere regio s. Er is een hoop werk te verzetten op dat vlak omdat er talloze regio s zijn. Sterker nog, de EU beschouwt regio s, al dan niet grensoverschrijdend, als de bouwstenen van Europese eenwording. Eenheid in verscheidenheid. Temidden van die lappendeken zoekt elke regio naar de eigen unique selling points. Niet zelden wordt het onderscheid gemaakt door middel van een slogan. Twente jezelf, Da s nou Drenthe, Er gaat niets boven Groningen. De regio als merk. Als er een provincie geschikt is voor branding dan is het Fryslân. Een en al eigenheid: een eigen taal en volkslied, eigen sporten, een herkenbare vlag en een rijke historie. De Romeinse historicus Tacitus schreef 98 n.c. de woorden Frisia non cantat (Friezen zingen niet) waarmee hij doelde op de eigenwijsheid van de stammen in het gebied dat tegenwoordig bekend staat als Noord-Nederland. Je kan Friezen eigenwijs noemen of eigenaardig, maar ik beschouw het liever als aardig eigen. Toch is het merk Fryslân tot nu toe onvoldoende aan de man gebracht. Serieuze branding vraagt een solide strategie met coördinatie tussen de verschillende initiatieven en organisaties. Gelukkig heeft regiomarketing een stevige positie gekregen binnen het toekomstdebat Fryske Fiersichten. Als een van de tien Beste Fiersichten wordt een actieplan opgesteld en geld vrijgemaakt voor branding. VNO-NCW Friesland zal dit proces met belangstelling volgen, met de hoop dat het merkbaar zal zijn in heel Fryslân. Durk van Tuinen, Voorzitter VNO-NCW Friesland (advertentie)

12 10 NoordNieuws november 2008 Jan-Willem Lobeek Inhaken of afhaken Onderzoek naar internetmarketing mkb-bedrijven De website is bij vrijwel alle bedrijven een zaak van de directie geworden, maar bijna niemand pakt de internetmarketing planmatig aan. Dit blijkt uit een onderzoek van Wija Koers en de Hanzehogeschool onder mkb-bedrijven in Noord-Nederland. De ambities van ondernemers met betrekking tot internetmarketing zijn hoog. 65% van de ondervraagde ondernemers wil nieuwe klanten trekken en naamsbekendheid verhogen en 45% wil een hogere omzet. Maar uit het onderzoek dat de Hanzehogeschool in opdracht van Wija Koers uitvoerde onder mkb-bedrijven in Noord-Nederland, blijkt dat slechts 5% van de ondernemers daarin slaagt. Het positieve nieuws is dat bijna overal de website een zaak van de directie is geworden. Zo hoort het ook, want een goede website sluit aan op de missie en de visie van de onderneming, aldus Wija Koers. Maar bijna niemand beschikt over een goed, uitgewerkt strategisch marketing- en communicatieplan. En dat snap ik dan weer niet. Want de website is een diepte-investering, die je planmatig moet aanpakken. Koers stelde vast dat meer dan de helft van de Noordelijke mkbondernemers voor supraregionale of landelijke afnemers werkt. Dus de klanten en de toeleveranciers zitten niet meer om de hoek. Dan ben je nergens zonder een goede website. Internet is in de moderne bedrijfsvoering niet meer weg te denken. Dat geldt zowel voor de bedrijfsorganisatie, de communicatie en zeker ook voor de marketing. Dat betekent inhaken of afhaken. Naar aanleiding van het onderzoek stelt Wija Koers vast dat de ondernemer er verstandig aan doet de website als een investering op lange termijn te zien en niet als kostenpost. Wanneer je investeert in een website die je regelmatig moet verversen en bijhouden en waarvoor je meerdere slimme programma s met elkaar moet laten samenwerken, dan merk je dat het een uiterst effectief en intelligent middel is. Waarbij ook nog eens aanzienlijk op marketing- en communicatiekosten bespaard kan worden. < Het onderzoek is op te vragen via (advertentie) (advertentie) Het Afierisme * * Meer weten over het Afierisme? Vraag het boekje aan: afier.com Fietsbrug A7 Drachten Grontmij, opgericht in 1915, is een multidisciplinair advies- en ingenieursbureau met ruim professionals actief op het gebied van milieu, water, energie, bouw, industrie en infrastructuur. Wij willen de beste lokale dienstverlener zijn in Noordwest-Europa en meerwaarde leveren op het hele traject van advies, ontwerp, engineering, contracting en management van multidisciplinaire projecten. Wij ontwerpen en realiseren plannen voor de toekomst door mensen en partijen in regio s bij elkaar te brengen en met elkaar te verbinden. Wij doen dat met respect voor de omgeving, voor onze klanten en voor elkaar. Inzicht in structuren Hoe een accountantskantoor kan zijn mr. André Kool FB belastingadviseur/vennoot mensen voor cijfers Handelsweg 16c Tynaarlo T (0592) Afier 86x134 Kool.indd :21:33

13 Daan Bultje 11 Ongekend talent Een nieuwe bron van creatief personeel Organisaties hebben steeds meer behoefte aan getalenteerde en creatieve mensen.het blijkt steeds lastiger om binnen een redelijke termijn geschikte mensen te vinden. Maar de bron kan dichterbij gevonden worden dan verwacht. Bald Consulting heeft veel ervaring opgedaan met het begeleiden van een bijzondere groep mensen die om welke reden dan ook maatschappelijk tussen wal en schip zijn geraakt. Tot deze groep behoren mensen die te vinden zijn in de bestanden van de Sociale Diensten, het UWV en ook de groep van niet-uitkeringsgerechtigden, de NUG-ers, behoort hiertoe. Wanneer de kaartenbakken van deze instanties zorgvuldig worden doorgelopen, blijkt dat een aanzienlijk deel behoort tot een groep van mensen die, ondanks het feit dat ze over bijzondere talenten en intelligentie beschikken, helaas als onbemiddelbaar worden bestempeld. Het stempel wordt gegeven omdat de bestaande reïntegratieprocedures niet aansluiten op de andere en originele manier van denken van deze groep. De schatting is dat het gaat om 20% van de mensen die in deze bestanden voorkomen. Deze getalenteerde mensen komen ook in de andere lagen van de samenleving voor, maar die hebben door hun achtergrond wel de kans gekregen om hun talenten te ontplooien. De 20%-groep is een nog niet ontdekte bron van innovatie en vernieuwing. Het gaat om een groep mensen die begaafd, intelligent, sensitief, beeld-, kleur- en sfeerdenkend, in hoge mate omgevingsbewust en zeer origineel in hun denken en handelen zijn. Het zijn eigenschappen die een grote creativiteit en een groot associatief vermogen in zich herbergen, mits de kans en begeleiding wordt geboden om die te ontwikkelen en ontplooien. Hun eigenschappen zijn goed in te zetten voor vernieuwingen, zowel technisch als sociaal, maar door hun manier van communiceren kan deze groep zonder een goede begeleiding verkeerd worden begrepen. Men kan zich dan ook miskend en niet erkend voelen, wat tot frustratie en een terugtrekkend gedrag kan leiden. In het gunstigste geval worden deze mensen als bijzonder bestempeld, maar in het ongunstigste geval als afwijkend. Ruim een jaar geleden is door Bald Consulting het project Gildensupport gestart. Het is een project waarin deze groep de gelegenheid wordt geboden om in diverse samenstellingen met reële vraagstukken en vragen uit de markt aan de gang te gaan. Zo worden rondom vragen vanuit organisaties denktanks samengesteld waaruit onverwachte ideeën en originele oplossingen komen, niet gebaseerd op kennis, maar op gezond verstand. Daarnaast zijn er deelnemersprojecten, waarin bijvoorbeeld vraagstukken van bedrijven bijvoorbeeld via advisering worden opgelost. Ook het gildensysteem wordt ingezet; waarin eerder in het project ingestapte deelnemers (de meesters) andere deelnemers (de gezellen) begeleiden. Het concept blijkt te werken. De deelnemers ontwikkelen zelfvertrouwen, de activering neemt toe, men krijgt een andere kijk op zaken en de wereld en leert accepteren dat geen specifieke kennis nodig is om tot creatieve ideeën te komen. Sterker nog, zonder specifieke kennis en in dialoog met elkaar komt nog meer creativiteit naar boven. Zo ontstaat een win-win situatie. Enerzijds kan iemand eindelijk zijn ware en verborgen talenten ontwikkelen, productief gaan inzetten en zo de mogelijkheid krijgen om bijvoorbeeld uit het uitkeringscircuit te komen. Anderzijds krijgen organisaties de kans gebruik te maken van een bron van bijzondere, innovatieve en vooral origineel denkende mensen. Een echte vorm van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Voorlichting blijkt de belangrijkste pijler van het project te zijn. Ondanks de sympathie voor de aanpak en de inzet, blijven er altijd vragen. Wanneer een deelnemer geplaatst wordt, wordt jobcoaching als instrument ingezet om in samenspraak met de organisatie de plaatsing en de fase daarna vloeiend te laten verlopen. Voor het verder uitbreiden van het project en het plaatsen van de deelnemers wordt gezocht naar maatschappelijk verantwoord ondernemende organisaties. Belangstellende bedrijven kunnen zich melden via <

14 12 NoordNieuws november 2008 Jan-Willem Lobeek Foto: Gemeente Emmen Emmen goed op weg Volwaardige plek langs de noordelijke ontwikkelingsas Het jaar 2008 begon goed voor Emmen met de langverwachte opening van de A37. Maar met de faillissementen van Diolen Industrial Fibers en Init Polymers leek de wind ineens te draaien. Toch staat Emmen er nog steeds goed voor. De noodklok is in het verleden regelmatig geluid in Emmen. Zoals ten tijde van de verkoop van de AKZO Nobel onderdelen. Velen zagen de positie van de belangrijkste industriestad van Noord- Nederland in gevaar komen. Uiteindelijk blijkt het tegendeel uitgekomen. Op het Emmtec-park staan nog steeds veel bedrijven die zijn voortgekomen uit AKZO Nobel. Nagenoeg alle bedrijven op dit terrein presteren goed, zoniet beter dan destijds onder de vlag van AKZO Nobel. Het mooiste voorbeeld is Tejin Aramid. De Japanse moeder, Tejin, investeert al jaren vele miljoenen wat ook resulteert in een flinke banengroei. Emmen telt ruim bedrijven en instellingen. Met meer dan bedrijven in de (maak-)industrie heeft Emmen de grootste industrieconcentratie in Noord- Nederland. De industrie is, ondanks een beperkte afname in de directe werkgelegenheid, nog steeds een belangrijke banenmotor voor Emmen. De werkgelegenheidsgroei werd de afgelopen jaren vooral veroorzaakt door de zakelijke dienstverlening, een sector die een drager als industrie nodig heeft om te floreren. Met de openstelling van de A37 zijn ook de verwachtingen voor de logistieke sector hooggespannen. Nu Emmen ineens midden in Europa blijkt te liggen, is het voor de logistiek een interessant knooppunt geworden. De lobby voor de verdubbeling van de N37 tot A37 is destijds van de grond gekomen op initiatief van een aantal Drentse ondernemers die hiervoor geld zijn gaan inzamelen. Dit leidde ertoe dat het project op de agenda werd gezet en uiteindelijk tot uitvoering kwam. Maar ook de lokale overheid heeft op tijd ingespeeld op deze ontwikkeling. Ruimtelijk planologisch is Emmen er helemaal klaar voor. Men heeft voldoende ruimte op voorraad om nieuwe ontwikkelingen te faciliteren. Ook is men niet kieskeurig, bijna ieder bedrijf is welkom. Dat is op andere plekken in Nederland wel eens anders Tijd vooruit Hoewel het herstructureren van bedrijventerreinen inmiddels hot is, loopt het Emmense project Bahco al jaren en is zijn tijd dus vooruit. Bahco staat voor Bargermeer herstructureren en collectief ondernemen. Het project richt zich op het opnieuw inrichten van delen van het bedrijventerrein Bargermeer. Duurzaamheid, optimaal ruimtegebruik en bereikbaarheid spelen hierbij een hoofdrol. Bargermeer is het grootste bedrijventerrein van Noord-Nederland, met ruimte voor nagenoeg alle bedrijvigheid. Bedrijven tot en met milieucategorie 6 kunnen er terecht. Het bedrijventerrein bestaat uit Bargermeer-Noord en Bargermeer-Zuid, met een gezamenlijke oppervlakte van 646 hectare, en is het hart van de industriële bedrijvigheid in Emmen. Bahco is een vernieuwings- en samenwerkingsproject op dit bedrijventerrein dat door de Rijksoverheid is aangeduid als een bedrijventerrein van nationaal belang. De oudste delen van Bargermeer dateren uit de jaren vlak na de Tweede Wereldoorlog en liggen tegen het centrum van Emmen aan. De nieuwste delen nabij de internationale route A37-E233 zijn nog volop in ontwikkeling. Bahco staat ook voor bedrijven die gezamenlijk allerlei activiteiten oppakken, zoals parkmanagement en gezamenlijke. Bahco wordt gezamenlijk uitgevoerd door de gemeente Emmen en het bedrijfsleven, met steun van de Provincie Drenthe en Europese fondsen. Maar Emmen heeft meer op stapel staan. Met de verplaatsing van de Dierentuin vanuit het centrum naar de rand ontstaan enorme kansen voor gebiedsontwikkeling enerzijds en een nieuw marktconcept van Dierentuin en theater anderzijds. Ook de heringebruikneming door NAM van het olieveld in Schoonebeek brengt interessante ontwikkelingen mee. Zo wordt er een puur water fabriek speciaal hiervoor gebouwd. Maar zeker ook de gezondheidszorg biedt kansen. In lijn met de maatschappelijke trend laat die sector een banengroei zien. De zorgeconomie is al eerder door VNO-NCW Noord aangewezen als zeer kansrijke sector. Op dat vlak valt voor Zuid-Oost Drenthe meer te behalen, maar dan moet men bereid zijn om in grootschalige bovenregionale zorgfuncties te investeren. De arbeidsmarkt in Emmen is wel een punt van zorg. Traditioneel was er een oververtegenwoordiging van lager opgeleiden. Maar de verschuiving van eenvou- actueel

15 13 dig en ongeschoold werk naar zakelijke dienstverlening vraagt ook een nieuw arbeidspotentieel. Gelukkig wordt dit onderkend en wordt er ook aan het imago van Emmen als woon- en leeflocatie gewerkt. Dit moet de goed opgeleiden bewegen naar Emmen (terug) te komen. Emmen kruipt langzaam maar zeker uit het verdomhoekje van Nederland. Ze hebben een volwaardige plek gevonden langs de Noordelijke ontwikkelingsas en stralen een zelfverzekerdheid uit die lange tijd voor Emmen ongewoon was < Volop ruimte voor ondernemende ondernemers Emmen heeft de grootste concentratie industriële werkgelegenheid van Noord- Nederland. De gemeente beschikt zowel in de stad Emmen als in het omringende gebied over een breed scala aan bedrijventerreinen voor zeer uiteenlopende vor men van bedrijvigheid. Van een terrein voor olie en gas gelieerde bedrijven in Schoonebeek en ruime terreinen voor bedrijven tot en met milieucategorie 6 in Emmen, tot zeer groene bedrijvenparken voor high-tech industrie en dienstverlening. Momenteel zijn kavels beschikbaar van 1000 tot vierkante meter. Op locaties aan de invalswegen van Emmen is ruimte gereserveerd voor kantoorfuncties. Emmen biedt strategisch gelegen ruimte voor grootschalige en internationaal georiënteerde bedrijven, kantoren, groothandel en grootschalige detailhandel, ICT-bedrijven en dienstverleners. Naar Emmense traditie is veel aandacht besteed aan de inrichting van de bedrijventerreinen en een goede bereikbaar

16 14 NoordNieuws november 2008 Daan Bultje Los komen in Lapland Van koers veranderen in stilte De reis Lapland in stilte staat gepland van zaterdag 14 februari tot en met vrijdag 13 maart Nadere informatie is te vinden op of door contact op te nemen met Waar doe ik het allemaal voor? ben ik echt gelukkig met wat ik doe? Voor wie zichzelf deze vragen stelt en daar in alle stilte over na wil denken, wordt de reis Lapland in stilte georganiseerd. Initiatiefnemer Toonin Visser: De stilte van Zweeds Lapland is een ervaring die de deelnemers altijd zal bijblijven Toonin Visser richt zich met haar bedrijf Diamas op persoonlijke ontwikkeling en bewustwording. Zij ervaart dat veel mensen, vooral in het bedrijfsleven, op een punt aanbelanden waarop ze zich afvragen waar ze het allemaal voor doen. En ook of ze echt gelukkig zijn met wat ze doen. Alles lijkt vooral in de buitenwereld en in materiële zin ingevuld, maar op een diepere laag zijn mensen vaak niet tevreden. Ook kan er angst zijn om stil te worden omdat het gevoel van ontevredenheid zich dan nog heviger kan aandienen. En dus worden de dagen en ook vakanties helemaal volgepropt met afspraken en activiteiten. Mensen lopen zichzelf enorm voorbij op die manier. Wanneer is het idee voor de reis naar Lapland ontstaan? Dat is zo n anderhalf jaar geleden gebeurd. We merkten in onze trainingen dat de omgeving een grote positieve invloed kan hebben. Wanneer we de ruimte en de natuur opzoeken kunnen er hele heldere inzichten ontstaan waardoor er andere en bewustere keuzes worden gemaakt. We gaan al regelmatig naar Schiermonnikoog en Portugal. En nu komt er dus een reis naar Zweeds Lapland. De reis is bedoeld voor mensen die vastzitten en/of een hele andere koers in hun leven willen maar nog niet goed weten wat die koers moet gaan worden. Wat kunnen deelnemers verwachten? We gaan sowieso naar één van de mooiste gebieden die er in Europa te vinden is. Zweeds Lapland heeft een indrukwekkende en ongerepte natuur. De reis duurt vier weken. De dagen hebben een vaste indeling waarin we stilte afwisselen met actief zijn. Elke dag maken de deelnemers twee tochten met hun eigen slee die wordt voortgetrokken door husky s. Soms krijgen de deelnemers voor die dag een concrete persoonlijke opdracht mee. Aan het eind van de dag worden de ervaringen met elkaar gedeeld. Door het vaste dagritme en de stille omgeving ontstaat er ruimte voor nieuwe inzichten. De reis is bedoeld voor mensen die misschien vastzitten maar die sowieso verder willen en die een stevige verandering in hun leven niet uit de weg gaan. De stilte van Zweeds Lapland is een ervaring die de deelnemers altijd zal bijblijven. <

17 Daan Bultje 15 Rock the vote! Stem Werk aan Water voor een zakelijk waterschap Van 13 tot en met 25 november mag iedereen een stem uitbrengen tijdens de waterschapsverkiezingen. VNO-NCW Noord mengt zich samen met MKB-Noord en LTO Noord in de verkiezingsstrijd met de ondernemerspartij Werk aan Water. VERENIGING De waterschappen houden zich bezig met zaken die ondernemers dagelijks raken, zoals zorg dragen voor voldoende schoon water, het waterpeil beheersen en zorgen voor afwatering om droge voeten te houden. De manier waarop deze activiteiten vervolgens worden uitgevoerd heeft weer gevolgen voor de hoogte van de waterschapsbelastingen. Ondernemers zien het waterschap het liefst zo bedrijfsmatig mogelijk werken: een hoog rendement, tegen zo laag mogelijke kosten. Daarom is het belangrijk te zorgen voor een sterke ondernemerspartij in waterschappen. Werk aan Water is de enige ondernemerspartij die in Nederland aan de waterschapsverkiezingen meedoet. De partij doet mee in vijf waterschappen in Noord-Nederland: Hunze en Aa s, Noorderzijlvest, Reest en Wieden, Velt en Vecht en Wetterskip Fryslân. Op de kandidatenlijsten zijn ondernemers terug te vinden in de breedste zin van het woord: ondernemers uit de bouw, het mkb, de landbouw, dienstverlening, etc. Hoewel het bedrijfsleven zich in de regel niet actief bemoeit met verkiezingen, wordt voor de waterschappen een uitzondering gemaakt. Werk aan Water wil met een zakelijke kijk op het waterschap, tegenwicht bieden aan gekissebis tussen politieke partijen. Werk aan Water gaat dan ook de verkiezingen in met de slogan Vakmanschap in het waterschap. Standpunten: > Werk aan veiligheid: alle dijken en keringen bestand tegen klimaatverandering en bodemdaling > Werk aan kostenbeheersing: keuzes maken, efficiënt opereren en zuiveringsheffing jaarlijks met 2% verminderen > Werk aan waterkwaliteit: meer strategische zoetwatervoorraden, geen verzilting van het Lauwersmeer > Werk zonder franje: het waterschap moet zich concentreren op haar kerntaak: goed waterbeheer > Werk aan functiecombinatie: zuinig met de ruimte, combineer functies als natuur met waterberging > Werk aan afwatering: de kruipruimtes van bedrijven en woningen moeten droog blijven, goede drooglegging voor de land- en tuinbouw > Werk aan haalbare doelen: bij uitwerking van Europese regels moet het waterschap uitgaan van haalbaarheid en betaalbaarheid. > Werk aan draagvlak: Het waterschap moet een klantgerichte organisatie zijn; bedrijfsleven en burgers moeten betrokken worden bij het waterbeleid. Stemmen Bij de waterschapsverkiezingen hoeft u niet naar het stemlokaal te gaan. U stemt door uw stembiljet per post op te sturen. De stembiljetten worden op 12 november 2008 verzonden. Dit betekent dat u in de dagen direct na 12 november 2008 uw stembiljet ontvangt. Op het stembiljet geeft u aan op wie u stemt. Hoe dat moet, staat op het stembiljet uitgelegd. Vervolgens stuurt u uw stembiljet gratis in de antwoordenvelop per post op. Doe dat vóór 24 november Uw stembiljet moet uiterlijk 25 november 2008 om uur zijn ontvangen om mee te tellen. Elke stem telt! Stem Werk aan Water voor vakmanschap in het waterschap! Kijk voor nadere informatie over Werk aan Water op U kunt ook contact opnemen via <

18 16 NoordNieuws november 2008

19 17

20 18 NoordNieuws november 2008 Kandidaten Werk aan Water vanuit VNO-NCW Noord Hunze en Aa s Noorderzijlvest Velt en Vecht Lijsttrekker: Pieter Hofstra, voorzitter Vereniging Afvalbedrijven Lijsttrekker: Frans Jaspers, Groningen, lid Raad van Bestuur UMCG Lijsttrekker: Jan van Keulen, Dalen, Directeur De Roo Wegenbouw Nr. 3 Joop Volkers, Haren, directeur EBConsult B.V. Nr. 3 Gerard Feijen, Roden, algemeen directeur Rabobank Noordenveld West- Groningen Nr. 5 Geert Jan Pastoor, Sleen, directeur Pastoor Consult Nr. 7 Leo de Kok, Groningen, algemeen directeur Griendtsveen Holding BV Nr. 8 Thom Sijs, Zuidlaren, algemeen directeur LPF Flexible Packaging BV Nr. 7 Engbert Gotink, Zuidhorn, directeur Vastgoed Hanzehogeschool Groningen Nr. 10 Jolanda Coenen, Groningen, directeur De Sleutel Wetterskip Fryslân Nr. 2 Harm Beerda, Ureterp, algemeen directeur Oosterhof Holman Beheer B.V. Nr. 4 Keimpe van der Hoeven, Sneek, directeur Wilaard Operations BV Nr. 10 Peter van Heuveln, Groningen, directeur private banking F. van Lanschot Bankiers N.V. Reest en Wieden Nr. 3 René Genee, Wapse, directie-secretaris Groningen Seaports Nr. 7 Maarten Volbeda, Drachten, regio directeur BAM Utiliteitsbouw b.v. Nr. 15 Hendrik-Willem Damming, Haren Nr. 13 Gerrit Koele, Hoogeveen, directeur Univé OBM Hoogeveen Nr. 11 William Wold, Joure, manager Environmental Affairs Friesland Foods Nr. 14 Jacob ten Buur, Drachten, Directeur Jansma Bouw en Beton BV

Kansen van Regiomarketing voor Zuidoost Drenthe

Kansen van Regiomarketing voor Zuidoost Drenthe Kansen van Regiomarketing voor Zuidoost Drenthe Derde Kamer Bijeenkomst De regio weer op de kaart Hotel Van der Valk, Nieuw Amsterdam, 21 september 2006 Prof.dr. P.H. Pellenbarg Faculteit der Ruimtelijke

Nadere informatie

'Maak werk van Vrije tijd in Brabant'

'Maak werk van Vrije tijd in Brabant' 'Maak werk van Vrije tijd in Brabant' OPROEP VANUIT DE VRIJETIJDSSECTOR Opgesteld door: Vrijetijdshuis Brabant, TOP Brabant, Erfgoed Brabant, Leisure Boulevard, NHTV, MKB, BKKC, Stichting Samenwerkende

Nadere informatie

SAMENWERKINGSVERBAND NOORD-NEDERLAND (SNN) IS EEN SAMENWERKING VAN DE DRIE NOORDELIJKE PROVINCIES FRYSLÂN, GRONINGEN EN DRENTHE. DEZE SAMENWERKING IS

SAMENWERKINGSVERBAND NOORD-NEDERLAND (SNN) IS EEN SAMENWERKING VAN DE DRIE NOORDELIJKE PROVINCIES FRYSLÂN, GRONINGEN EN DRENTHE. DEZE SAMENWERKING IS 14 SAMENWERKINGSVERBAND NOORD-NEDERLAND (SNN) IS EEN SAMENWERKING VAN DE DRIE NOORDELIJKE PROVINCIES FRYSLÂN, GRONINGEN EN DRENTHE. DEZE SAMENWERKING IS VASTGELEGD IN EEN GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING IN

Nadere informatie

CONCEPT Functieprofiel (beoogd) raadsgriffier gemeente Westerkwartier

CONCEPT Functieprofiel (beoogd) raadsgriffier gemeente Westerkwartier CONCEPT Functieprofiel (beoogd) raadsgriffier gemeente Westerkwartier De functie van kwartiermaker griffie/beoogd griffier van de raad van de nieuw te vormen gemeente Westerkwartier kent twee opeenvolgende

Nadere informatie

Plannen Economische Agenda 20113-2014

Plannen Economische Agenda 20113-2014 Plannen Economische Agenda 20113-2014 Aanvalsplan 1: Marketing regio Amersfoort: be good and tell it Wat is het doel: Gerichte marketingcampagnes starten op het gebied van ondernemen in Amersfoort en de

Nadere informatie

WAARDEN BEWUST ONDERNEMEN

WAARDEN BEWUST ONDERNEMEN WAARDEN BEWUST ONDERNEMEN EEN NIEUW SOORT ONDERNEMERSCHAP RESULTAAT KOERS VISIE PERSOONLIJK LEIDERSCHAP MEERWAARDE & RENDEMENT WAARDEN BEWUST WAARDEN BEWUST ONDERNEMEN ANNO 2013 Waarden Bewust Ondernemen

Nadere informatie

Samenvatting: Start-up activity in Groningen and the Northern Netherlands 1

Samenvatting: Start-up activity in Groningen and the Northern Netherlands 1 Start-up rate Samenvatting: Start-up activity in Groningen and the Northern Netherlands 1 Het rapport Start-ups in Groningen en Noord-Nederland bevat een breed scala aan gegevens en analyses die richting

Nadere informatie

Allereerst wil ik u een gezegend, gezond en gelukkig Nieuwjaar toewensen! En uiteraard hoop en wens ik dat het uw ondernemingen goed gaat.

Allereerst wil ik u een gezegend, gezond en gelukkig Nieuwjaar toewensen! En uiteraard hoop en wens ik dat het uw ondernemingen goed gaat. Toespraak bij het Nieuwjaarsontbijt van de Building Society, door Commissaris van de Koningin, drs. Ank Bijleveld-Schouten, op 10 januari 2012 te Delden. Dames en heren, Allereerst wil ik u een gezegend,

Nadere informatie

Subsidies in de regio

Subsidies in de regio Subsidies in de regio Noord Nederland Subsidies in de regio -- Noord-Nederland Om bepaalde regio s binnen Nederland direct of indirect te versterken zijn er verschillende regionale, nationale en Europese

Nadere informatie

KANTOREN NOORD-NEDERLAND Drenthe, Friesland en Groningen

KANTOREN NOORD-NEDERLAND Drenthe, Friesland en Groningen Landelijke marktontwikkelingen Mede dankzij enkele grote transacties in diverse steden bereikte de opname van kantoorruimte de eerste maanden van 2012 een (onverwacht) hoog niveau. Deze goede start zette

Nadere informatie

AL IN JANUARI 2007 BEREIKTEN WE MET HET MINISTERIE VAN ECONOMISCHE ZAKEN (EZ) VOLLEDIGE INSTEMMING OVER DE INHOUD VAN HET NIEUWE PROGRAMMA VOOR

AL IN JANUARI 2007 BEREIKTEN WE MET HET MINISTERIE VAN ECONOMISCHE ZAKEN (EZ) VOLLEDIGE INSTEMMING OVER DE INHOUD VAN HET NIEUWE PROGRAMMA VOOR 20 AL IN JANUARI 2007 BEREIKTEN WE MET HET MINISTERIE VAN ECONOMISCHE ZAKEN (EZ) VOLLEDIGE INSTEMMING OVER DE INHOUD VAN HET NIEUWE PROGRAMMA VOOR ECONOMISCHE STRUCTUURVERSTERKING KOERS NOORD: OP WEG NAAR

Nadere informatie

Flitsende en bruisende dienstverlening

Flitsende en bruisende dienstverlening Beleidsprogramma A+O fondsen Flitsende en bruisende dienstverlening Door: Rieke Veurink/ Fotografie: Shutterstock / Kees Winkelman Niet meer alleen het oude faciliteren, maar op weg gaan naar iets nieuws.

Nadere informatie

Exportmonitor 2011. Het noordelijke bedrijfsleven wordt steeds internationaler

Exportmonitor 2011. Het noordelijke bedrijfsleven wordt steeds internationaler Exportmonitor 2011 Het noordelijke bedrijfsleven wordt steeds internationaler Uit de Exportmonitor 2011 blijkt dat het noordelijk bedrijfsleven steeds meer aansluiting vindt bij de wereldeconomie. De Exportmonitor

Nadere informatie

Programma Zelfbouw Rotterdam 2015-2018

Programma Zelfbouw Rotterdam 2015-2018 Programma Zelfbouw Rotterdam 2015-2018 2 Programma Zelfbouw Rotterdam 2015-2018 pakjeruimte.nl zelfbouw@rotterdam.nl facebook.com/zb010 pinterest.com/pakjeruimte Programma zelfbouw rotterdam 2015-2018

Nadere informatie

SNN namens SNN Verzonden: donderdag 21 mei 2015 15:17 Aan:

SNN <communicatie=snn.eu@mail203.atl81.rsgsv.net> namens SNN <communicatie@snn.eu> Verzonden: donderdag 21 mei 2015 15:17 Aan: Rienks, Diane Van: SNN namens SNN Verzonden: donderdag 21 mei 2015 15:17 Aan: Statengriffie provinsje Fryslân Onderwerp: Waar verdient

Nadere informatie

OPLEGNOTITIE ECONOMISCHE AGENDA DE BEVELANDEN

OPLEGNOTITIE ECONOMISCHE AGENDA DE BEVELANDEN OPLEGNOTITIE ECONOMISCHE AGENDA DE BEVELANDEN Aan : Kerngroep De Bevelanden Van : Werkgroep Werken Datum : 11-10-2016 Onderwerp : Economische agenda De Bevelanden In het najaar van 2014 heeft het Bestuurlijk

Nadere informatie

Heijmans Avans Minor 2010-2011. Infrastructuur: van knelpunt tot aanbesteding

Heijmans Avans Minor 2010-2011. Infrastructuur: van knelpunt tot aanbesteding Heijmans Avans Minor 2010-2011 Infrastructuur: van knelpunt tot aanbesteding Avans Hogeschool is een topinstituut dat toekomstige beroepsoefenaren opleidt tot excellente professionals, die zichzelf en

Nadere informatie

De begroting van de provincie Utrecht voor Een samenvatting

De begroting van de provincie Utrecht voor Een samenvatting De begroting van de provincie Utrecht voor 2012 Een samenvatting Hoeveel gaat de provincie Utrecht in 2012 uitgeven? Waaraan en waarom? Dat leest u in deze samenvatting. U zult zien dat wij voor 2012 duidelijke

Nadere informatie

Windpark Fryslân Nieuwsflits is een digitale nieuwsbrief met korte berichten over ontwikkelingen rond Windpark Fryslân

Windpark Fryslân Nieuwsflits is een digitale nieuwsbrief met korte berichten over ontwikkelingen rond Windpark Fryslân Roo, Marijke de Van: Windpark Fryslân Verzonden: dinsdag 08 juli 2014 17:20 Aan: Statengriffie provinsje Fryslân Onderwerp: Windpark Fryslân Nieuwsflits (4) Opvolgingsmarkering:

Nadere informatie

DIT IS VNO-NCW. Lidmaatschap en contributie

DIT IS VNO-NCW. Lidmaatschap en contributie De Europese lobby van vno-ncw richt zich zowel op de Europese spelers in Brussel (Europese Commissie, Europees Parlement) als op de Nederlandse politiek (in Den Haag en via de Permanente Vertegenwoordiging

Nadere informatie

Aan de Schrans in Leeuwarden is één van de meest opvallende orthodontiepraktijken. van Noord-Nederland gevestigd. Daarin werkt

Aan de Schrans in Leeuwarden is één van de meest opvallende orthodontiepraktijken. van Noord-Nederland gevestigd. Daarin werkt Aan de Schrans in Leeuwarden is één van de meest opvallende orthodontiepraktijken van Noord-Nederland gevestigd. Daarin werkt orthodontist Daniël van der Meulen samen met veertien assistentes intensief

Nadere informatie

Speech jaarvergadering oud ambtenaren Europese Instellingen op 21 april 2017 in PH Zwolle -------------------------------------------------------------------------------------------- dames en heren, Hartelijk

Nadere informatie

Slim financieren duurzame energie Afwegingskader bij het kiezen van instrumenten

Slim financieren duurzame energie Afwegingskader bij het kiezen van instrumenten Slim financieren duurzame energie Afwegingskader bij het kiezen van instrumenten voor financiering van duurzame energie 4 Voorwoord Euro s zijn vaak de sleutel om projecten voor de opwekking van duurzame

Nadere informatie

Noord-Nederland REGIONALE MARKTONTWIKKELINGEN KANTORENMARKT. Marktstructuur. Vraag. Aanbod

Noord-Nederland REGIONALE MARKTONTWIKKELINGEN KANTORENMARKT. Marktstructuur. Vraag. Aanbod REGIONALE MARKTONTWIKKELINGEN KANTORENMARKT Noord-Nederland Marktstructuur Voorraad kantoorruimte in Noord-Nederland (*1. m²) 46.787 643 973 1.222 Drenthe Friesland Groningen Overig Nederland De drie noordelijke

Nadere informatie

Onderwijs met een hart. Strategische agenda

Onderwijs met een hart. Strategische agenda Onderwijs met een hart Strategische agenda 2014-2018 1 Strategische agenda 2014-2018 Inhoud Onze missie 4 Onze kernwaarden 5 Onze identiteit 5 Maatschappelijke ontwikkelingen 6 Professionalisering 6 Passend

Nadere informatie

Vooruit naar de oorsprong

Vooruit naar de oorsprong Vooruit naar de oorsprong strategisch kader 2014-2016 1 Strategisch kader in 12 puntjes 1 We zien goed en plezierig wonen als basis van bestaan 2 We bieden mensen met lagere inkomens goede, passende woonruimte

Nadere informatie

Welvarend Westfriesland

Welvarend Westfriesland Welvarend Westfriesland De visie van het bedrijfsleven op de regio. Ter inspiratie voor uw beleid in 2018 Welvarende Regio Onze regio kent een rijke geschiedenis van welvaart met ondernemende Westfriezen

Nadere informatie

Subsidiëring Investerings- en Ontwikkelingsmaatschappij voor Noord-Nederland ten behoeve van de Drentse Participatie Maatschappij

Subsidiëring Investerings- en Ontwikkelingsmaatschappij voor Noord-Nederland ten behoeve van de Drentse Participatie Maatschappij 2004-98 Subsidiëring Investerings- en Ontwikkelingsmaatschappij voor Noord-Nederland ten behoeve van de Drentse Participatie Maatschappij Voorgestelde behandeling: - Statencommissie Bestuur, Financiën

Nadere informatie

Score Ram Mobile Data BV

Score Ram Mobile Data BV Score Ram Mobile Data BV Visie Missie Strategie Doelen: financieel Doelen: organisatieontwikkeling Doelen: marktbenadering Doelen: producten en dienst-ontwikkeling Rendementsverbetering Versterken en uitbouwen

Nadere informatie

Speech van commissaris van de koningin Max van den Berg, Symposium LifeLines, Groningen (UMCG), 1 oktober 2012

Speech van commissaris van de koningin Max van den Berg, Symposium LifeLines, Groningen (UMCG), 1 oktober 2012 Speech van commissaris van de koningin Max van den Berg, Symposium LifeLines, Groningen (UMCG), 1 oktober 2012 Dames en heren, [Inleiding] Ik vind het wel leuk, maar ook een beetje spannend. Maar moet

Nadere informatie

Petitie voor Provinciale Staten Overijssel inzake N340 Zwolle - Ommen

Petitie voor Provinciale Staten Overijssel inzake N340 Zwolle - Ommen Petitie voor Provinciale Staten Overijssel inzake N340 Zwolle - Ommen De onderhavige petitie wordt u aangeboden door een overgrote meerderheid van de bedrijven, organisaties en inwoners die direct betrokken

Nadere informatie

Toespraak staatssecretaris H.A.L. van Hoof bij de opening van de miniconferentie O&O-fondsen op 10 september 14.00u in Den Haag

Toespraak staatssecretaris H.A.L. van Hoof bij de opening van de miniconferentie O&O-fondsen op 10 september 14.00u in Den Haag Toespraak staatssecretaris H.A.L. van Hoof bij de opening van de miniconferentie O&O-fondsen op 10 september 14.00u in Den Haag Welkom, blij dat u er bent. Uit het feit dat u met zovelen bent gekomen maak

Nadere informatie

CASE STUDY MDM LEERT KLANTEN ZELF VISSEN

CASE STUDY MDM LEERT KLANTEN ZELF VISSEN Exact Online CASE STUDY MDM LEERT KLANTEN ZELF VISSEN www.exactonline.nl 2 EXACT ONLINE CASE STUDY ACCOUNTANCY MDM LEERT KLANTEN ZELF VISSEN MDM accountants & belastingadviseurs uit Den Haag is hard op

Nadere informatie

IBN ALS SOCIALE ONDERNEMING VOOR EEN BREDERE GROEP

IBN ALS SOCIALE ONDERNEMING VOOR EEN BREDERE GROEP IBN ALS SOCIALE ONDERNEMING VOOR EEN BREDERE GROEP IBN ALS SOCIALE ONDERNEMING VOOR EEN BREDERE GROEP IBN biedt mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt meer kansen door het optimaal benutten van talenten,

Nadere informatie

Innovatieplatform Twente S a m e n w e r k e n a a n i n n o v a t i e

Innovatieplatform Twente S a m e n w e r k e n a a n i n n o v a t i e Innovatieplatform Twente S a m e n w e r k e n a a n i n n o v a t i e Twente is een innovatieve regio die nationaal en internationaal sterk in opkomst is. Daarom is op initiatief van de provincie Overijssel

Nadere informatie

Inge Test 07.05.2014

Inge Test 07.05.2014 Inge Test 07.05.2014 Inge Test / 07.05.2014 / Bemiddelbaarheid 2 Bemiddelbaarheidsscan Je hebt een scan gemaakt die in kaart brengt wat je kans op werk vergroot of verkleint. Verbeter je startpositie bij

Nadere informatie

Visie Iedereen inspireren om hun ultieme geluk te bereiken.

Visie Iedereen inspireren om hun ultieme geluk te bereiken. BUSINESSPLAN IDENTITEIT Om Matthijs Rolleman Producties meer richting te geven, is er een duidelijke identiteit ontwikkeld vanuit de theorie van Kay Morel s Identiteitsmarketing. Deze identiteit geeft

Nadere informatie

SKPO Profielschets Lid College van Bestuur

SKPO Profielschets Lid College van Bestuur SKPO Profielschets Lid College van Bestuur 1 Missie, visie SKPO De SKPO verzorgt goed primair onderwijs waarbij het kind centraal staat. Wij ondersteunen kinderen om een stap te zetten richting zelfstandigheid,

Nadere informatie

Huidig economisch klimaat

Huidig economisch klimaat Huidig economisch klimaat 1.1 Beschrijving respondenten Er hebben 956 ondernemers meegedaan aan het onderzoek, een respons van 38. De helft van de respondenten is zzp er (465 ondernemers, 49). Het aandeel

Nadere informatie

Speech van commissaris van de koningin en voorzitter RvT Energy Valley Max van den Berg, inspiratiemiddag Enexis, Dwingeloo, 7 september 2012

Speech van commissaris van de koningin en voorzitter RvT Energy Valley Max van den Berg, inspiratiemiddag Enexis, Dwingeloo, 7 september 2012 Speech van commissaris van de koningin en voorzitter RvT Energy Valley Max van den Berg, inspiratiemiddag Enexis, Dwingeloo, 7 september 2012 Dames en heren, [Inleiding] Mensen die op inspiratie wachten

Nadere informatie

STRATEGISCH PLAN 20152020. Excellent onderwijs voor een innovatieve regio

STRATEGISCH PLAN 20152020. Excellent onderwijs voor een innovatieve regio STRATEGISCH PLAN 20152020 Excellent onderwijs voor een innovatieve regio introductie Met meer dan 10.000 studenten en ruim 800 medewerkers zijn we het grootste opleidingencentrum voor beroepsonderwijs

Nadere informatie

Europese EFRO-subsidies voor innovatie en CO 2 -reductie

Europese EFRO-subsidies voor innovatie en CO 2 -reductie Europese EFRO-subsidies voor innovatie en CO 2 -reductie Europese EFRO-subsidies voor innovatie en CO 2 -reductie Via het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) stimuleert Europa de regionale

Nadere informatie

18 december 2012. Social Media Onderzoek. MKB Nederland

18 december 2012. Social Media Onderzoek. MKB Nederland 18 december 2012 Social Media Onderzoek MKB Nederland 1. Inleiding Er wordt al jaren veel gesproken en geschreven over social media. Niet alleen in kranten en tijdschriften, maar ook op tv en het internet.

Nadere informatie

8 & 9 APRIL TT HALL ASSEN INFORMATIEBROCHURE

8 & 9 APRIL TT HALL ASSEN INFORMATIEBROCHURE 8 & 9 APRIL 2014 TT HALL ASSEN INFORMATIEBROCHURE 2014 Netwerken in een sterke regio! Samenwerken, netwerken en op de hoogte zijn van elkaars kennis en kunde is belangrijker dan ooit. Dit besef leeft sterk

Nadere informatie

Innovatie support gids

Innovatie support gids Innovatie support gids Uw gids naar resultaat 1 Uw gids naar resultaat Innovatief duurzaam drukwerk Het drukwerk van deze gids is uitgevoerd in waterloos offset met inkt op plantaardige basis, dit resulteert

Nadere informatie

Topsectoren. Hoe & Waarom

Topsectoren. Hoe & Waarom Topsectoren Hoe & Waarom 1 Index Waarom de topsectorenaanpak? 3 Wat is het internationale belang? 4 Hoe werken de topsectoren samen? 5 Wat is de rol voor het MKB in de topsectoren? 6 Wat is de rol van

Nadere informatie

Werklandschap Meerpaal. Sport en werk centraal in Nederland. Bedrijfsvestiging in de gemeente Houten

Werklandschap Meerpaal. Sport en werk centraal in Nederland. Bedrijfsvestiging in de gemeente Houten Werklandschap Meerpaal Sport en werk centraal in Nederland Bedrijfsvestiging in de gemeente Houten Kwaliteiten Werklandschap Directe aansluiting op A27 Gebiedsoppervlak van 10 ha Flexibele kavelgrootte

Nadere informatie

Zuidlaren (gemeente Tynaarlo) (Bron:

Zuidlaren (gemeente Tynaarlo) (Bron: Zuidlaren (gemeente Tynaarlo) (Bron: www.eropuit.nl) Introductie Zuidlaren maakt deel uit van de Drentse gemeente Tynaarlo, en is daarvan met 10.000 inwoners de op een na grootste kern. Zuidlaren is gesitueerd

Nadere informatie

Brainport Eindhoven/ A2-zone (Brainport Avenue)

Brainport Eindhoven/ A2-zone (Brainport Avenue) Brainport Eindhoven/ A2-zone (Brainport Avenue) Nota Ruimte budget 75 miljoen euro voor Brainport Eindhoven en 6,8 miljoen voor ontwikkeling A2-zone Planoppervlak 3250 hectare (Brainport Eindhoven) Trekker

Nadere informatie

Investeren in vertrouwen. Samenvatting Meerjarenbeleidsplan 2011-2015

Investeren in vertrouwen. Samenvatting Meerjarenbeleidsplan 2011-2015 Investeren in vertrouwen Samenvatting Meerjarenbeleidsplan 2011-2015 1 Pensioenfonds Zorg en Welzijn: het pensioenfonds voor de sector zorg en welzijn Het meerjarenbeleidsplan 2011-2015 beschrijft welke

Nadere informatie

NIMA B EXAMEN BUSINESS MARKETING ONDERDEEL B JANUARI 2016 VRAGEN EN ANTWOORDINDICATIES NIMA B BUSINESS MARKETING ONDERDEEL 1 (CASE)

NIMA B EXAMEN BUSINESS MARKETING ONDERDEEL B JANUARI 2016 VRAGEN EN ANTWOORDINDICATIES NIMA B BUSINESS MARKETING ONDERDEEL 1 (CASE) VRAGEN EN ANTWOORDINDICATIES NIMA B BUSINESS MARKETING ONDERDEEL 1 (CASE) 26 JANUARI 2016 1 Vragen bij de case WINTECH..GESTRAND IN HET ZICHT VAN DE HAVEN? (totaal 90 punten) Vraag 1 (20 punten) a. Bereken

Nadere informatie

Bedrijventerrein Meerpaal. Ruimte en kwaliteit aan de rand van Houten. Bedrijfsvestiging in de gemeente Houten

Bedrijventerrein Meerpaal. Ruimte en kwaliteit aan de rand van Houten. Bedrijfsvestiging in de gemeente Houten Bedrijventerrein Meerpaal Ruimte en kwaliteit aan de rand van Houten Bedrijfsvestiging in de gemeente Houten Kwaliteiten Meerpaal Directe aansluiting op A27 Goede infrastructuur op het terrein Hoogwaardige

Nadere informatie

IenM begroting 2015: inzetten op betere verbindingen in een schonere leefomgeving

IenM begroting 2015: inzetten op betere verbindingen in een schonere leefomgeving IenM begroting 2015: inzetten op betere verbindingen in een schonere leefomgeving 16 september 2014-15:25 Het ministerie van Infrastructuur en Milieu besteedt in 2015 9,2 miljard euro aan een gezond, duurzaam

Nadere informatie

Federatieplan Windenergie Wind werkt voor Flevoland

Federatieplan Windenergie Wind werkt voor Flevoland Federatieplan Windenergie Wind werkt voor Flevoland Lelystad, juli 2014 Het plan Het Federatieplan Windenergie bestaat uit onderlinge afspraken tussen bewoners, grondeigenaren en windmoleneigenaren in

Nadere informatie

Rabobank Cijfers & Trends

Rabobank Cijfers & Trends Kappers In de kappersbranche kunnen de volgende bedrijfstypen worden onderscheiden: zelfstandigen zonder personeel, zzp ers (ondernemers die minder dan 32 uur per week in het kappersbedrijf werkzaam zijn)

Nadere informatie

Onderwijs met een hart. 1 Strategische agenda strategie agenda

Onderwijs met een hart. 1 Strategische agenda strategie agenda Onderwijs met een hart Strategische agenda 2014-2018 1 Strategische agenda 2014-2018 strategie agenda 2014-2018 1 17-07-2014 13:31:06 Onderwijs met een hart In deze brochure presenteren wij als Onderwijsgroep

Nadere informatie

De kracht van pps in lightrail

De kracht van pps in lightrail De kracht van pps in lightrail Over de groeiende noodzaak van lightrail in stedelijke gebieden, de voordelen van publiek-private samenwerking en de gebundelde krachten van Strukton. Strukton pleit voor

Nadere informatie

Verkort verkiezingsprogramma. Provinciale Statenverkiezingen 2011

Verkort verkiezingsprogramma. Provinciale Statenverkiezingen 2011 Verkort verkiezingsprogramma Provinciale Statenverkiezingen 2011 2 maart 2011 Inhoud 1 Fryslân blijft een zelfstandige provincie Pagina 3 2 De Friese Cultuurpas Pagina 3 3 Agrarisch ondernemen pagina 4

Nadere informatie

Ik ben als bestuurder in deze provincie bijzonder geïnteresseerd in de kansen van nieuwe energie voor onze kenniseconomie.

Ik ben als bestuurder in deze provincie bijzonder geïnteresseerd in de kansen van nieuwe energie voor onze kenniseconomie. Welkomstwoord van Jan Franssen, Commissaris van de Koningin in Zuid-Holland, bij het Lustrumcongres 'Geothermal Heat is Cool' van het Platform Geothermie, Den Haag, 24 oktober 2012 ---------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Ruimte voor de maatschappij van morgen BRAINPORT SMART VILLAGE

Ruimte voor de maatschappij van morgen BRAINPORT SMART VILLAGE Ruimte voor de maatschappij van morgen BRAINPORT SMART VILLAGE Ruimte voor de maatschappij van morgen De maatschappij van morgen is fundamenteel anders dan die van gisteren. De wereld wordt kleiner door

Nadere informatie

Leiderschap in Turbulente Tijden

Leiderschap in Turbulente Tijden De Mindset van de Business Leader Leiderschap in Turbulente Tijden Onderzoek onder 175 strategische leiders Maart 2012 Inleiding.. 3 Respondenten 4 De toekomst 5 De managementagenda 7 Leiderschap en Ondernemerschap

Nadere informatie

Simone Vermeulen. Een goede businesscase start met een stakeholders analyse

Simone Vermeulen. Een goede businesscase start met een stakeholders analyse Simone Vermeulen Een goede businesscase start met een stakeholders analyse Syntens Innovatiecentrum Nieuwe verbindingen, nieuwe business 12-10-2012 > Onafhankelijke sparringpartner voor MKB-ondernemers

Nadere informatie

Rabobank Cijfers & Trends

Rabobank Cijfers & Trends Ingenieursbureaus Een ingenieursbureau adviseert, ontwerpt, ontwikkelt, voert projecten uit en realiseert plannen op het gebied van onder meer stedenbouw, grond-, water- en wegenbouw, burgerlijke en utiliteitsbouw,

Nadere informatie

Drenthe, Friesland en Groningen. Landelijke marktontwikkelingen

Drenthe, Friesland en Groningen. Landelijke marktontwikkelingen Landelijke marktontwikkelingen Na een korte opleving in 2011 viel de opname van bedrijfsruimte in 2012 opnieuw terug. Tegen de verwachting in bleef het aanbod echter redelijk stabiel. Wel wordt een steeds

Nadere informatie

Social Media in de Tuinbouw. Social media in de Tuinbouw

Social Media in de Tuinbouw. Social media in de Tuinbouw Social media in de Tuinbouw Inleiding: Dit onderzoek is uitgevoerd door Jan-Peter Steetskamp, in opdracht van Mariëlle van Leeuwen, zelfstandig professional op het gebied van marketing en online communicatie

Nadere informatie

Operationeel Programma EFRO Noord-Nederland

Operationeel Programma EFRO Noord-Nederland Samenvatting Operationeel Programma EFRO Noord-Nederland 2014-2020 Inzet op innovatie en een koolstofarme economie In het Europa van 2020 wil Noord-Nederland zich ontwikkelen en profileren als een regio

Nadere informatie

Hoe krijgen we genoeg stageplaatsen en banen voor onze jongeren?

Hoe krijgen we genoeg stageplaatsen en banen voor onze jongeren? Hoe krijgen we genoeg stageplaatsen en banen voor onze jongeren? Kort verslag van een debat tussen jongeren, werkgevers en politici op 2 maart in Meppel V.l.n.r.: Mark Turksma, Henk Blaauw, Eddy Veenstra,

Nadere informatie

Drechtsteden en de BARgemeenten

Drechtsteden en de BARgemeenten Bereikbaarheid in Drechtsteden en de BARgemeenten Het belang van een goede bereikbaarheid in het gebied Samen werken aan slimmer reizen! Opkomende ontwikkelingen Samen aanpakken Meedenken? Een goede bereikbaarheid

Nadere informatie

Allereerst natuurlijk de beste wensen voor 2013.

Allereerst natuurlijk de beste wensen voor 2013. Speech van Commissaris van de Koningin en voorzitter Raad van Toezicht Energy Valley Max van den Berg, nieuwjaarsreceptie Energy Valley, Groningen, 8 januari 2013 Dames en heren, Allereerst natuurlijk

Nadere informatie

Breda beleeft het samen

Breda beleeft het samen Talent van medewerkers staat centraal Breda beleeft het samen Tekst: Walter Baardemans / Fotografie: Kees Winkelman Medewerkers van de afdeling Uitvoering van gemeente Breda volgden vorig jaar met succes

Nadere informatie

Optimaliseer je prestaties

Optimaliseer je prestaties Winst en Groei - Internetmarketing en Verkooptraining Optimaliseer je prestaties 10 Technieken om je prestaties te verbeteren Christo Cornelissen & Mieke Bouquet Alles waar je jezelf op weet te focussen

Nadere informatie

Klimaatadaptatie in Zwolle (IJsselvechtdelta)

Klimaatadaptatie in Zwolle (IJsselvechtdelta) Agenda Stad Concernstaf CSADV Stadhuis Grote Kerkplein 15 Postbus 538 8000 AM Zwolle Telefoon (038) 498 2092 www.zwolle.nl Klimaatadaptatie in Zwolle (IJsselvechtdelta) Hoe houden we onze delta leefbaar

Nadere informatie

MET ELKAAR KOM JE VERDER

MET ELKAAR KOM JE VERDER MET ELKAAR KOM JE VERDER 2 ACE IS EEN HR-PLATFORM VAN ONTMOETEN, VERBINDEN, ACTIVEREN EN INSPIREREN. 3 Het ACE Integraal Netwerk bestaat uit drie onderdelen: ACE: het HR-netwerk voor regionale werkgevers.

Nadere informatie

Persbericht schaf bovenwettelijke eisen voor het NZKG af voor meer windenergie

Persbericht schaf bovenwettelijke eisen voor het NZKG af voor meer windenergie Persbericht schaf bovenwettelijke eisen voor het NZKG af voor meer windenergie Datum persbericht: 26 oktober 2016 Inhoud: Bedrijven en gemeenten uit het Noordzeekanaalgebied (NZKG) roepen gezamenlijk de

Nadere informatie

Sociaal ondernemen: een alternatief voor onze roofbouw-economie FTM

Sociaal ondernemen: een alternatief voor onze roofbouw-economie FTM 1 van 7 08-05-17 11:08 ftm.nl Sociaal ondernemen: een alternatief voor onze roofbouw-economie FTM Nadine Maarhuis 9-11 minuten In ons huidige economische systeem staat het creëren van waarde voor mens

Nadere informatie

Vervolg en gebiedsproces WBP 5

Vervolg en gebiedsproces WBP 5 Vervolg en gebiedsproces WBP 5 1 Inleiding Het WBP5 strategisch deel ligt voor. Hiermee is het WBP 5 niet af, maar staat het aan het begin van het gebiedsproces en het interne proces om tot een uitvoeringsprogramma

Nadere informatie

Kadernota 2015 Raad 2 juli 2015. Voorzitter, collega-raadsleden, college, dames en heren,

Kadernota 2015 Raad 2 juli 2015. Voorzitter, collega-raadsleden, college, dames en heren, Kadernota 2015 Raad 2 juli 2015 Voorzitter, collega-raadsleden, college, dames en heren, Wanneer we kijken naar de wereld om ons heen, dan beseffen we hoe rijk gezegend we zijn met de omgeving waarin we

Nadere informatie

Dit is MKB-Nederland. Aanbod Lokale Partners

Dit is MKB-Nederland. Aanbod Lokale Partners Dit is MKB-Nederland Aanbod Lokale Partners Samen haar lokale partners werkt MKB- Nederland aan krachtige en effectieve lobby op lokaal niveau. Dit document legt uit wat het Lokaal Partnerschap precies

Nadere informatie

Eversheds Faasen. Grensoverschrijdende juridische dienstverlening vanuit een sterke thuismarkt

Eversheds Faasen. Grensoverschrijdende juridische dienstverlening vanuit een sterke thuismarkt Eversheds Faasen Grensoverschrijdende juridische dienstverlening vanuit een sterke thuismarkt Wat verlangt u van Of u nu een sterke partner zoekt op uw eigen thuismarkt of als buitenlandse onderneming

Nadere informatie

Alleen indien de noodzaak daartoe is aangetoond wil de Provincie zeer selectief nog een nieuw bedrijventerrein aanleggen.

Alleen indien de noodzaak daartoe is aangetoond wil de Provincie zeer selectief nog een nieuw bedrijventerrein aanleggen. Wat is het doel van het provinciale bedrijventerreinbeleid? Wij willen bereiken dat er een excellent vestigingsklimaat in onze provincie voor bedrijven aanwezig is. Daarvoor is het nodig dat de bedrijventerreinen

Nadere informatie

Economische Beleidsvisie Gemeente Berg en Dal. Uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Berg en Dal

Economische Beleidsvisie Gemeente Berg en Dal. Uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Berg en Dal Economische Beleidsvisie Gemeente Berg en Dal Uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Berg en Dal Berry Roelofs Millingen aan de Rijn, 5 oktober 2016 Inhoudsopgave 1 Economische foto 2 Missie en doelen 3

Nadere informatie

De mobiele werknemer. Mobiel werken in 2015-2020. Januari 2015, Rotterdam. Officebooking 2015 1

De mobiele werknemer. Mobiel werken in 2015-2020. Januari 2015, Rotterdam. Officebooking 2015 1 De mobiele werknemer Mobiel werken in 2015-2020 Januari 2015, Rotterdam Officebooking 2015 1 De mobiele werknemer In 2020 werkt 60% van de Nederlandse werknemers niet meer op een vaste plek: een eigen

Nadere informatie

Ontwikkelprogramma Demografische ontwikkelingen

Ontwikkelprogramma Demografische ontwikkelingen Ontwikkelprogramma Demografische ontwikkelingen Leefbare en vitale dorpen in Berkelland 5 Doelenboom Wat speelt er? 6 Bewust worden? Veranderingen in Berkelland en de regio Achterhoek door de krimp lijken

Nadere informatie

Voorwoord. Nienke Meijer College van Bestuur Fontys Hogescholen

Voorwoord. Nienke Meijer College van Bestuur Fontys Hogescholen 3 Voorwoord Goed onderwijs is een belangrijke voorwaarde voor jonge mensen om uiteindelijk een betekenisvolle en passende plek in de maatschappij te krijgen. Voor studenten met een autismespectrumstoornis

Nadere informatie

Alle kinderen kunnen Roefelen Stichting Roefelen zoekt partners 2013-2017

Alle kinderen kunnen Roefelen Stichting Roefelen zoekt partners 2013-2017 Alle kinderen kunnen Roefelen Stichting Roefelen zoekt partners 2013-2017 Het is belangrijk dat kinderen al jong kennis maken met bedrijven en beroepen. Roefelen maakt dat mogelijk. De in 2011 opgerichte

Nadere informatie

Leergang Leiderschap voor Professionals

Leergang Leiderschap voor Professionals Leergang Leiderschap voor Professionals Zonder ontwikkeling geen toekomst! Leergang Leiderschap voor Professionals Tijden veranderen. Markten veranderen, organisaties en bedrijven veranderen en ook de

Nadere informatie

Betreft: Herindelingsontwerp samenvoeging provincies Noord-Holland, Utrecht en Flevoland

Betreft: Herindelingsontwerp samenvoeging provincies Noord-Holland, Utrecht en Flevoland Leeuwarden 15 oktober 2013 Aan: Ministerie van BZK, Postbus 20011, 2500 AE Den Haag Betreft: Herindelingsontwerp samenvoeging provincies Noord-Holland, Utrecht en Flevoland Zienswijze Noordvleugelprovincie

Nadere informatie

Stichting Present Sneek 06-49 63 20 59 info@stichtingpresent-sneek.nl www.stichtingpresent.nl/sneek Rabobank 15.02.60.245.

Stichting Present Sneek 06-49 63 20 59 info@stichtingpresent-sneek.nl www.stichtingpresent.nl/sneek Rabobank 15.02.60.245. Stichting Present Sneek 06-49 63 20 59 info@stichtingpresent-sneek.nl www.stichtingpresent.nl/sneek Rabobank 15.02.60.245 Jaarplan 2014 INHOUD 1 KORTE BESCHRIJVING PRESENT 2 ALGEMENE DOELSTELLING 2 2

Nadere informatie

6 TIPS DIE HET PRESTEREN VAN UW WERKOMGEVING VERBETEREN

6 TIPS DIE HET PRESTEREN VAN UW WERKOMGEVING VERBETEREN 6 TIPS DIE HET PRESTEREN VAN UW WERKOMGEVING VERBETEREN INLEIDING Het Nieuwe Werken is in de afgelopen jaren op vele plekken geïntroduceerd om slimmer om te gaan met de beschikbare middelen binnen organisaties

Nadere informatie

WERKEN 3.0. Voordelen van werken 3.0

WERKEN 3.0. Voordelen van werken 3.0 WERKEN 3.0 Het Nieuwe Werken Aangeboden door HKA Voordelen van werken 3.0 Werken van 09:00 tot 17:00 doen de meeste mensen al niet meer. We leven wereldwijd in een 24 uur economie die continu verandert.

Nadere informatie

Kansen voor Noord-Drenthe Triple P-monitor: onderzoek naar de duurzaamheid in Tynaarlo en Aa en Hunze.

Kansen voor Noord-Drenthe Triple P-monitor: onderzoek naar de duurzaamheid in Tynaarlo en Aa en Hunze. Kansen voor Noord-Drenthe Triple P-monitor: onderzoek naar de duurzaamheid in Tynaarlo en Aa en Hunze. Rabobank Noord-Drenthe. Een bank met ideeen. www.rabobank.nl/noord-drenthe Triple P-onderzoek Rabobank

Nadere informatie

Ondernemen in crisistijd. Eddy Drent International Finance Manager

Ondernemen in crisistijd. Eddy Drent International Finance Manager Ondernemen in crisistijd Eddy Drent International Finance Manager 13 september 2012 Rabobank Groep wereldwijd 1.650 kantoren in 48 landen, 19 International Desks om NL klanten te bedienen in 23 landen

Nadere informatie

Hoofdlijnen van het beleidsplan Stichting Save the Children Nederland

Hoofdlijnen van het beleidsplan Stichting Save the Children Nederland Hoofdlijnen van het beleidsplan Stichting Save the Children Nederland 1 Inhoud Identiteit van de organisatie Naam, contactgegevens en registraties Doelstelling Visie Missie Waarden Theorie van verandering

Nadere informatie

Fluchskrift Wurkgelegenheid

Fluchskrift Wurkgelegenheid Fluchskrift Wurkgelegenheid Werkgelegenheidsregister Provincie Fryslân Het betreft voorlopige uitkomsten van het werkgelegenheidsonderzoek 2013. In afwachting op de landelijke cijfers zijn eventuele correcties

Nadere informatie

Sprankelend Spraakmakend Verrassend Inspirerend Waanzinnig

Sprankelend Spraakmakend Verrassend Inspirerend Waanzinnig Grijp je Ambities Sprankelend Spraakmakend Verrassend Inspirerend Waanzinnig Je dromen verwezenlijken in 7 stappen. Grijp je ambities Brengt je dichterbij je ideaal Geeft je inzicht in jouw persoonlijke

Nadere informatie

Inhoud Tien jaar Economische Barometer Breda Kenniseconomie Visie 2011 Rabobank Stand van zaken Breda Breda & West-Brabant

Inhoud Tien jaar Economische Barometer Breda Kenniseconomie Visie 2011 Rabobank Stand van zaken Breda Breda & West-Brabant Van harte welkom! Programma 19:00 Ontvangst 19:30 Opening door Paul Rüpp 19:35 Presentatie resultaten Willem-Peter Kriek 20:00 Uit de praktijk: Bart van Nuland, Lansto BV 20:15 Uit de praktijk: Jeroen

Nadere informatie

Profielschets van de omvang en samenstelling van de Raad van Commissarissen en zijn leden

Profielschets van de omvang en samenstelling van de Raad van Commissarissen en zijn leden Bijlage a Profielschets van de omvang en samenstelling van de Raad van Commissarissen en zijn leden De functie van de Raad van Commissarissen. In deze profielschets wordt eerst ingegaan op de achtergronden

Nadere informatie

Noord-Nederland en OP EFRO

Noord-Nederland en OP EFRO N o o r d - N e d e r l a n d Noord-Nederland en OP EFRO versterking van de noordelijke economie O P E F R O De afgelopen jaren heeft Noord-Nederland hard gewerkt aan de versterking van haar sociaal economische

Nadere informatie

KLeintje begroting 2010

KLeintje begroting 2010 KLeintje begroting 2010 De begroting is onderverdeeld in vijf beleidsproducten te weten: Inkomenswaarborg, Activering en Uitstroom, Handhaving, Inburgering en Kinderopvang. De beleidsproducten zijn weer

Nadere informatie