ik wil mijn rendementsvooruitzichten optimaliseren door van het Europese marktpotentieel te profiteren

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ik wil mijn rendementsvooruitzichten optimaliseren door van het Europese marktpotentieel te profiteren"

Transcriptie

1 beleggingsverzekering ik wil mijn rendementsvooruitzichten optimaliseren door van het Europese marktpotentieel te profiteren life opportunity index 2 AXA Belgium Finance (NL) U bent op zoek naar een belegging op middellange termijn die u op een welbepaald moment een aantrekkelijke meerwaarde biedt, terwijl het risico beperkt blijft? Een echte uitdaging in de huidige context van onzekere marktomstandigheden en lage rentevoeten. AXA bekijkt het anders en stelt u life opportunity index 2 - AXA Belgium Finance (NL), hierna life opportunity index 2 genoemd, voor. Life opportunity index 2 is een belegging op middellange termijn die na 9 jaar en 11 maanden en een dag mikt op een eventuele meerwaarde gekoppeld aan de evolutie van de index Finvex Sustainable Efficient Europe 30 Price EUR. In deze commerciële fiche vindt u alle nuttige informatie over het beleggingsbeleid en de berekeningswijze van de eventuele meerwaarde, een algemene presentatie van de index Finvex Sustainable Efficient Europe 30 Price EUR, evenals de technische kenmerken van life opportunity index 2 en alle eraan verbonden risico s. De intekenperiode van life opportunity index 2 loopt van 1/09/2014 tot 24/10/2014. Een vervroegde afsluiting is mogelijk. Intekenen is mogelijk vanaf euro (kosten en taks inbegrepen). Neem gerust contact op met uw verzekeringsmakelaar. Hij staat te uwer beschikking voor bijkomende informatie over het product life opportunity index 2. Hij zal eveneens peilen of het product voor u geschikt is, rekening houdend met uw kennis en ervaring op het vlak van beleggen. Indien hij advies geeft, zal hij er bovendien over waken dat het product aan uw beleggingsdoelstellingen beantwoordt en met uw financiële middelen overeenstemt. hoe ziet life opportunity index 2 eruit? Deze tak23 levensverzekeringsformule van AXA Belgium is gekoppeld aan het interne beleggingsfonds Fund Life Opportunity Index 2 van AXA Belgium en omvat twee beleggingsperiodes. eerste beleggingsperiode Het interne beleggingsfonds Fund Life opportunity index 2 belegt de nettopremies gedurende 9 jaar en 11 maanden en een dag in een Euro Medium Term Note (EMTN), die uitsluitend voor institutionele beleggers voorbehouden is. Deze laatste is bijgevolg niet toegankelijk voor privébeleggers. Deze EMTN (ISIN-code: XS ) waarin het interne fonds Fund Life opportunity index 2 belegt, wordt uitgegeven door AXA Belgium Finance (NL), en de terugbetaling wordt door AXA Bank Europe nv gewaarborgd. Een EMTN is een met een obligatie vergelijkbaar gestructureerd schuldinstrument, waarvan de voorwaarden door de emittent en de garant in het kader van een uitgifteprogramma worden vastgelegd. Voor wat life opportunity index 2 betreft, zijn de emittent en de garant respectievelijk AXA Belgium Finance (NL) en AXA Bank Europe nv. De beleggingsdoelstelling van het interne fonds bestaat erin dat de waarde van de eenheid op de einddatum van de EMTN, d.i. 30/09/2024, nog steeds 100 euro (= startwaarde van de eenheid) bedraagt, verhoogd met een eventuele meerwaarde gekoppeld aan de evolutie van de Finvex Sustainable Efficient Europe 30 Price EUR (zie op de achterzijde de rubriek hoe wordt deze eventuele meerwaarde berekend? ), behalve in geval van in gebreke blijven of faillissement van de emittent en/of de garant van de EMTN waarin het interne fonds tijdens de periode van 30/10/2014 tot 30/09/2024 belegt. AXA Bank Europe nv geniet bij Standard & Poor s een rating van A/A-1, met stabiele vooruitzichten, en bij Moody s een rating van A2/P-1, met stabiele vooruitzichten. Het betreft de ratings op 25 augustus Ze worden op regelmatige tijdstippen herzien en kunnen worden aangepast. AXA Bank Europe nv verbindt zich ertoe om elke wijziging op haar website te publiceren. Om de huidige rating te kennen, surf naar https://www.axa.be/ab/nl/particulieren/sparen-beleggen/algemene-informatie-beleggingen/pages/beleggingsformules.aspxx

2 tweede beleggingsperiode Op 30/09/2024 wordt de volledige reserve van het interne beleggingsfonds Fund Life opportunity index 2 in het monetaire fonds AXA Trésor Court Terme gestort, en dit voor een duur van 3 maanden. Op dat ogenblik bedraagt de waarde van de eenheid 100 euro, verhoogd met een eventuele meerwaarde gekoppeld aan de evolutie van de index Finvex Sustainable Efficient Europe 30 Price EUR, behoudens in gebreke blijven of faillissement van de emittent en/of de garant van de EMTN. Deze eenheidswaarde is meteen ook de startwaarde voor de herbelegging in het monetaire fonds. Een monetair fonds (of cash fonds) is een beleggingsfonds dat belegt in kortetermijninstrumenten met een maximale looptijd van een jaar. Hoewel de netto eenheidswaarde van dit type fondsen zowel op- en neerwaartse schommelingen kan ondergaan, bestaat het beleggingsbeleid van het interne fonds -AXA Trésor Court Terme - erin een stabiel kapitaal te behouden door uitsluitend te beleggen in schuldeffecten met een hoge waarde, die op korte termijn inwisselbaar zijn. De tweede beleggingsperiode heeft een duur van 3 maanden. Zodra de reserve in het monetaire fonds wordt gestort, is de belegger vrij om de terugbetaling ervan te vragen of in een ander product van de verzekeringsmaatschappij te herbeleggen, zonder enige uitstapkosten. AXA Belgium verbindt zich ertoe u op de einddatum van de EMTN over de stand van zaken te informeren, met in het bijzonder de mogelijkheid om de terugbetaling van uw reserve te vragen. Op de einddatum van het life opportunity index 2 contract, dit wil zeggen 31/12/2024, zal bij leven van de verzekerde, het bedrag dat overeenstemt met de waarden van de eenheden van de reserve op dat ogenblik aan de begunstigde(n) van het contract worden gestort. op zoek naar een optimaal rendement op een welbepaald tijdstip De meerwaarde die de waarde van de eenheid op de einddatum van de EMTN zou kunnen doen toenemen, is aan de evolutie van de Finvex Sustainable Efficient Europe 30 Price EUR index gekoppeld en vertegenwoordigt 100% van de eventuele stijging van de index. hoe wordt deze eventuele meerwaarde berekend? Deze berekening wordt in drie stappen uitgevoerd: 1. De waarde van de index op de einddatum van de EMTN wordt berekend op basis van het rekenkundige gemiddelde van de 39 laatste maandelijkse observaties van de index, tussen 31/07/2021 en 25/09/ De door de index geleverde prestatie op de einddatum van de EMTN wordt berekend door het verschil tussen de indexwaarde op de einddatum, zoals hierboven berekend, en zijn oorspronkelijke waarde door de oorspronkelijke waarde te delen. 3. Ten slotte wordt, indien de prestatie positief is, 100% van deze prestatie op de einddatum van de EMTN aan de eenheidswaarde toegevoegd. In de onderstaande tabel wordt louter een voorbeeld gegeven van de berekeningswijze van de eventuele prestatie op de einddatum van de EMTN. Ze biedt geen enkele garantie voor of indicatie van de toekomstige prestaties. Prestatie van de Finvex Sustainable Efficient Europe 30 Price EUR Scenario met negatief rendement Scenario met gemiddeld of laag rendement Scenario met hoog rendement Beginwaarde 125,0 125,0 125,0 Waarde op de einddatum EMTN (*) 108,0 157,8 210,2 Prestatie op einddatum EMTN 30/09/ ,6% 26,24% 68,16% Samenstelling van de reserve van Geen meerwaarde gekoppeld aan de prestatie van de index, maar 100% van de netto belegde premie (zonder taks en instapkosten) of 100% x 26,24% + 100% of 126,24% van de netto belegde premie (zonder taks en instapkosten). De meerwaarde is dus gelijk 100% x 68,16% + 100% of 168,16% van de netto belegde premie (zonder taks en instapkosten). De meerwaarde is dus gelijk het interne beleggingsfonds die op een actuarieel rendement - van - aan 26,24% van de netto belegde aan 68,16% van de netto belegde de einddatum van de EMTN in het monetaire fonds wordt gestort 0,36% (zonder taks, en rekening houdend met max. 3,5% instapkosten). premie (zonder taks, en instapkosten), wat overeenstemt met een actuarieel rendement van 2,01% (zonder taks en rekening houdend met max. 3,5% instapkosten). premie (zonder taks en instapkosten), wat overeenstemt met een actuarieel rendement van 5,00% (zonder taks, en rekening houdend met max. 3,5% instapkosten). (*) De waarde van de Finvex Sustainable Efficient Europe 30 Price EUR op de einddatum van de EMTN wordt berekend op basis van het rekenkundige gemiddelde van de 39 laatste maandelijkse observaties van de index, tussen 31/07/2021 en 25/09/2024. Indien er geen meerwaarde is op de einddatum van de EMTN, m.a.w. als de waarde van de index lager is dan of gelijk is aan zijn beginwaarde, bedraagt de waarde van de eenheid 100 euro, behoudens in gebreke blijven of faillissement van de emittent en/of de garant van de EMTN. Het financiële risico van de verrichting wordt integraal door de intekenaar gedragen.

3 Life opportunity index 2 heeft een risicoklasse van 3 op een schaal van 0 tot 6 (waarbij 6 het hoogste risico is), en richt zich tot beleggers die een neutraal tot dynamisch profiel hebben, d.w.z. beleggers die aanvaarden om risicobeleggingen te doen (tak23) als zij een aantrekkelijk rendement kunnen verwachten, waarbij hun kapitaal aan matige risico s wordt blootgesteld. Het risico werd bepaald bij de lancering van life opportunity index 2, en dit op basis van de productkenmerken. Meer informatie inzake deze classificatie vindt u op AXA Belgium verbindt zich ertoe om elke wijziging van het risicoprofiel op deze website te publiceren. Dit product moet worden beoordeeld ten opzichte van de kennis en de ervaring, de beleggingsdoelstellingen en de financiële situatie van elke individuele belegger. Life opportunity index 2 voorziet op de einddatum van de EMTN het behoud van de startwaarde van de eenheid op 100 euro. Dit product voorziet er eveneens in dat de waarde van de eenheid van 100 euro kan worden verhoogd met een eventuele prestatie gekoppeld aan de evolutie van de index Finvex Sustainable Efficient Europe 30 Price EUR, onder voorbehoud van het risico van in gebreke blijven/faillissement van de emittent en/of de garant van de EMTN. Het financiële risico van de verrichting wordt volledig door de intekenaar gedragen. waarom de index Finvex Sustainable Efficient Europe 30 Price EUR? In deze nog altijd bijzonder woelige economische context toont de belegger zich zeer alert voor risicoblootstelling: dat is een beslissende factor geworden in de keuze van zijn beleggingen. Vermindering van het risico is een belangrijke bron van stabiliteit en uniformiteit van rendementen: het genomen risico wordt niet altijd behoorlijk gecompenseerd. Vele studies tonen aan dat de financieel solide ondernemingen het meest in staat zijn om rendement te leveren. Het is daarom interessant zich te richten op onderliggende waarden die zich specialiseren in de evaluatie van de prestaties van ondernemingen op basis van economische criteria (onderzoek van eigen middelen, balansen, governance en risicobeheer) naast omgevings- en sociale criteria. In die context werd op 1 juli 2011 de index Finvex Sustainable Efficient Europe 30 Price EUR gelanceerd. Het gaat om een onafhankelijke Europese beursindex die tegelijk mikt op het geven van directe toegang tot de beursmarkt en het verhogen van de stabiliteit van prestaties met beperking van het risico. De index Finvex Sustainable Efficient Europe 30 Price EUR heeft als doel een blootstelling te bieden aan een portefeuille van 30 Europese aandelen die werden geselecteerd voor hun kenmerken van duurzaamheid, liquiditeit, risico en diversificatie. De 30 aandelen worden in gelijke delen voorgesteld. De samenstelling van de index wordt elke maand herbekeken om een billijke spreiding van de risico s op elke onderneming mogelijk te maken. U vindt de samenstelling van de index Finvex Sustainable Efficient Europe 30 Price EUR op de site van Finvex Group U kunt daar ook de prestaties volgen. De index bestaat meer bepaald uit ondernemingen zoals Nestlé SA-REG, Swiss RE AG, British American Tobacco PLC, Danone, Unilever NV-CVA, Merk ook op dat de dividenden die worden uitgekeerd door de ondernemingen die de index samenstellen, niet opnieuw in de index worden geherinvesteerd. Ze beïnvloeden de waarde van de index dus niet rechtstreeks.

4 troeven van de index Finvex Sustainable Efficient Europe 30 Price EUR De aandelen worden geselecteerd dankzij een regelmatig en streng proces dat een kwalitatieve en een kwantitatieve analyse combineert: stap 1 : selectie van 600 Europese aandelen (Dow Jones Global Total Stock Market Index) de kwalitatieve analyse wordt uitgevoerd door de Europese aandelen een score toe te kennen op basis van sociale en governancecriteria en een langetermijnvisie omtrent zowel de bedrijfsspirit als de omgeving (standpunt ESG). stap 2 : selectie van 20% van de best genoteerde bedrijven vanuit ESG-standpunt. (Dow Jones Sustainability Europe index). Met deze score is het mogelijk enkel de beste aandelen te behouden uit de lijst van de «Dow Jones Sustainability TM Europe»-index die als selectie-universum wordt gebruikt. stap 3 : kwantitatieve screening om enkel de aandelen over te houden met de beste financiële stabiliteit op basis van 3 filters. de kwantitatieve analyse beoogt op haar beurt een screening uit te voeren om enkel de aandelen met de beste financiële stabiliteit te behouden. Deze screening wordt uitgevoerd door Finvex Group, een onafhankelijk Belgisch bedrijf met specialisatie in onder meer de analyse van het risico van financiële markten. Illustratie van de methodologie van de index Finvex Sustainable Efficient Europe 30 Price EUR Selectie van 600 Europese aandelen die overeenkomen met de beste milieu-, sociale en governancepraktijken (ESG) binnen de Dow Jones Total Stock Market Index Dow Jones Sustainability TM Europe Selectie van 20% van de best genoteerde aandelen vanuit een ESGstandpunt per sector, met respect voor een goede representativiteit van de markt in termen van beurskapitalisatie Maandelijkse selectie op basis van 3 filters - liquiditeit - uitsluiting van de hoge risico s - diversificatie Index van 30 aandelen De index Finvex Sustainable Efficient Europe 30 Price EUR Evolutie van de index Finvex Sustainable Efficient Europe 30 Price EUR sinds 2011 tot vandaag /01/11 09/01/11 11/01/11 01/01/12 03/01/12 05/01/12 07/01/12 09/01/12 11/01/12 01/01/13 03/01/13 05/01/13 07/01/13 09/01/13 11/01/13 01/01/14 03/01/14 05/01/14 07/01/14 Bron: Bloomberg Het genoemde rendement is een historisch gesimuleerd rendement. Rendementen uit het verleden vormen geen betrouwbare indicator voor de toekomst.

5 wat u moet weten Bij (gedeeltelijke of volledige) opneming of overlijden van de verzekerde voor de einddatum van het contract, zal het uitbetaalde bedrag afhangen van de waarde van de eenheden van het contract op dat ogenblik. Deze kan lager dan de startwaarde zijn. De waarborg van de waarde van de eenheid op 100 euro, evenals de eventuele meerwaarde zijn immers alleen geldig op het einde van de vooropgestelde looptijd van de EMTN waarin het interne fonds Fund Life Opportunity Index 2 belegt, onder voorbehoud van het faillissement van de emittent en/of de garant van de EMTN. Aan de intekening op life opportunity index 2, een aan een beleggingsfonds gekoppeld levensverzekeringsproduct, zijn de volgende risico s verbonden: Het risico op schommelingen van de NIW (netto-inventariswaarde): de eenheidswaarde van het interne fonds is tijdens de looptijd van het contract onderhevig aan verschillende factoren, waaronder de algemene evolutie van de rentevoeten, de volatiliteit van de markten, evenals de evolutie van de solvabiliteit van de garant AXA Bank Europe nv. Het kredietrisico: een in gebreke blijven of faillissement van de emittent en/of de garant van de EMTN tijdens de looptijd of op de einddatum van deze EMTN zal het interne fonds negatief beïnvloeden. Het kan gebeuren dat u uw netto belegd kapitaal gedeeltelijk of volledig verliest. Het beleggingsrisico: afhankelijk van de evolutie van de index Finvex Sustainable Efficient Europe 30 Price EUR, kan het eindniveau van de eventuele prestatie lager dan zijn startwaarde zijn. In dat geval ontvangt u op de vervaldag van de EMTN geen meerwaarde. Het liquiditeitsrisico: AXA Bank Europe nv zal dagelijks een afkoopprijs voor het product life opportunity index 2 voorstellen. In bepaalde uitzonderlijke omstandigheden (zoals beschreven in het beheersreglement dat beschikbaar is op kan de vereffening van de eenheden van het fonds echter uitgesteld of opgeschort worden. Het financiële risico van de verrichting wordt volledig door de intekenaar gedragen. Vooraleer te beleggen, wordt aan de beleggers die geïnteresseerd zijn in life opportunity index 2 aangeraden om kennis te nemen van : de Definitieve Voorwaarden (Final Terms) van 26 augustus 2014 in het Engels, het basisprospectus AXA Belgium Finance (NL) bv and AXA Bank Europe s.a. Notes Issuance Programme - EUR 2,000,000,000 in het Engels, op 10 september 2013 goedgekeurd door de FSMA en het eventuele bijvoegsel dat zal worden aangepast in september 2014, de samenvatting van het basisprospectus in het Nederlands, en in het bijzonder de risicofactoren met betrekking tot de emittent, de garant, de gestructureerde schuldinstrumenten en het belegde kapitaal, en dit overeenkomstig hun financiële toestand en beleggingsdoelstellingen. U vindt deze documenten bij uw verzekeringsmakelaar en op onder de rubriek Sparen en Beleggen. troeven van life opportunity index 2 Een meerwaarde gekoppeld aan de eventuele prestatie van de index Finvex Sustainable Efficient Europe 30 Price EUR, behoudens in gebreke blijven of faillissement van de emittent en/of de garant van de EMTN. De Finvex Sustainable Efficient Europe 30 Price EUR index beoogt een blootstelling aan een portefeuille van 30 Europese aandelen die werden geselecteerd omwille van hun duurzaamheid, liquiditeit, risico en diversificatie. De waarborg dat, op de einddatum van de EMTN, de waarde van de eenheid die in het begin 100 euro bedroeg, nog steeds 100 euro zal bedragen, behoudens in gebreke blijven van de emittent en/of de garant van de EMTN waarin het interne fonds volledig wordt belegd.

6 technische eigenschappen Minimumstorting: euro (kosten en taks inbegrepen). Intekenperiode: van 1 september 2014 tot 24 oktober 2014 vervroegde afsluiting mogelijk. Uiterste stortingsdatum: de storting moet ten laatste op 29 oktober 2014 op de bankrekening van AXA Belgium toekomen. Startdatum van het contract: 30 oktober Einddatum van de EMTN: 30 september Einddatum van het contract: 31 december Maximumleeftijd bij intekening: 79 jaar. Kosten of instaptoeslag: maximaal 3,5% van het gestorte bedrag. Eenmalige taks op de stortingen: 2% (voor natuurlijke personen). Beheerskosten van het interne fonds Fund Life Opportunity Index 2: 0%. Vergoeding ten laste van de EMTN: AXA Belgium nv ontvangt van de emittent (AXA Belgium Finance NL) een trimestrieel terugkerende vergoeding die per jaar maximaal 1,5% op de netto-inventariswaarde bedraagt. Opnemingsvergoeding(*): 1% gedurende de eerste 4 jaar. Ratings: AXA Bank Europe heeft twee openbare ratings, toegekend door onafhankelijke ratingbureaus: - Standard&Poor s: A/A-1: met stabiel vooruitzicht - Moody s: A2/P-1: met stabiel vooruitzicht Dit zijn de ratings op 25/08/2014. Ze worden op regelmatige tijdstippen herzien en kunnen aangepast worden. De huidige rating vindt u op https://www.axa.be/ab/nl/particulieren/sparen-beleggen/algemene-informatie-beleggingen/pages/beleggingsformules.aspx. Toepasselijk recht: het Belgische recht is van toepassing op het product life opportunity index 2. Fiscaliteit(*): fiscaal stelsel van toepassing op de particuliere klant die de hoedanigheid van natuurlijk persoon heeft. De inkomsten van life opportunity index 2 zijn onderworpen aan een roerende voorheffing van 25%. Deze voorheffing wordt door AXA Belgium ingehouden op het ogenblik dat de intekenaar de inkomsten ontvangt. Deze inkomsten moeten door de belastingplichtige natuurlijke persoon niet opgenomen worden in zijn aangifte aan de personenbelasting. Er zal echter geen enkele belasting van de inkomsten plaatsvinden, indien deze inkomsten meer dan acht jaar na het afsluiten van het contract worden toegekend. Eenheidswaarde bij de start: 100 euro. Nettopremie: Aanvankelijke betaling - taks van 2% - instapkosten van maximaal 3,5% van het gestorte bedrag. Storting in het monetaire fonds op de einddatum van de EMTN, dit wil zeggen 30 september 2024: 100% van het netto belegde kapitaal en 100% van de eventuele meerwaarde, gekoppeld aan de stijging van de index Finvex Sustainable Efficient Europe 30 Price EUR. Marktwaarde: vanaf de betaaldatum driemaandelijks gepubliceerd op Uw bevoorrechte gesprekspartner: uw adviseur is een specialist die u kan helpen. Zijn rol bestaat erin u op de hoogte houden over uw contract en de prestaties die eruit voortvloeien en voor u alle stappen bij ons te ondernemen. Hij staat u eveneens ter zijde mocht er tussen u en ons een probleem rijzen. Indien u ons standpunt niet deelt, kunt u een beroep doen op de diensten van onze dienst Customer Protection (Vorstlaan 25 in 1170 Brussel, Indien u vindt dat u op die manier niet de beste oplossing hebt verkregen, kunt u terecht bij de Ombudsdienst Verzekeringen, De Meeûsplantsoen 35 te 1000 Brussel. U hebt altijd de mogelijkheid om de tussenkomst van de rechter te vragen. Alle mogelijke betwistingen vallen uitsluitend onder de bevoegdheid van de Belgische rechtbanken. Volledige informatie: wij nodigen u uit de informatiefiche, het beheersreglement en de algemene voorwaarden beschikbaar op de site te raadplegen. AXA Belgium nv behoudt zich het recht voor om het interne beleggingsfonds in bepaalde omstandigheden te vereffenen voor de voorziene einddatum of om het beheersreglement te wijzigen. Meer informatie inzake de eigenschappen van het product life opportunity index 2 vindt u in de infofiche en het beheersreglement van het fonds, gratis verkrijgbaar bij uw verzekeringstussenpersoon, en op de website (*) De fiscale informatie opgenomen in dit document vormt een samenvatting van de toegepaste regels, op basis van de wettelijke bepalingen die momenteel van kracht zijn en rekening houdend met de beschikbare inlichtingen van officiële bronnen. In het geval van een nieuw element, kunnen deze regels worden aangepast, zonder dat de maatschappij hiervoor aansprakelijk kan worden gesteld.

7 De indexen Finvex Sustainable Efficient Europe 30 Net Return en Finvex Sustainable Efficient Europe 30 Price Return worden berekend door S&P Dow Jones indices LLC en haar dochterondernemingen ( Berekeningsagent ). De Groep Finvex ( Finvex ) treedt op als promotor van de index ( Indexsponsor ) en als adviseur voor de samenstelling van de index ( Index Composition Advisor ) voor de indices Finvex Sustainable Efficient Europe 30 Net Return (FSEURER) en Finvex Sustainable Efficient Europe 30 Price (FSEURE). Elk gebruik van deze indexen of van hun naam moet worden goedgekeurd door de promotor van de index. Onder voorbehoud van de rechten van de Berekeningsagent ten aanzien van de index Dow Jones Sustainability Europe, zijn de samenstellingsmethodologie alsook de samenstelling van de indexen de exclusieve intellectuele eigendom van Finvex. De promotor van de index en de adviseur voor de samenstelling van de index verklaren noch waarborgen, uitdrukkelijk of impliciet, de prestaties van de index, zowel ten aanzien van een resultaat als van eventuele doelstellingen. Hoewel de promotor van de index en de adviseur voor de samenstelling van de index al het mogelijke doen om de juistheid van de samenstelling, van de berekening en van de aanpassing van de index te verzekeren, kunnen noch de promotor van de index noch de adviseur voor de samenstelling van de index verantwoordelijk worden gesteld noch voor berekeningen die dateren van voor de lanceringsdatum, noch voor enige fout, weglating, schrapping of onderbreking van de berekening van de index. In uitzonderlijke omstandigheden kan de methodologie van de index die gebruikt wordt voor het berekenen van de index onderhevig zijn aan wijzigingen. Deze wijzigingen zullen openbaar worden gemaakt via de gepaste communicatienetwerken. Noch de promotor van de index, noch de adviseur voor de samenstelling van de index kunnen verantwoordelijk worden gesteld voor welke wijziging of verandering ook van/aan de methodologie die gebruikt wordt voor het berekenen van de index. Noch de promotor van de index, noch de adviseur voor de samenstelling van de index zijn verplicht de berekening, de publicatie of de verspreiding van de index verder te zetten en kunnen niet verantwoordelijk worden gesteld voor welke schrapping of onderbreking ook van de berekening, de verspreiding of de publicatie van de index. De promotor van de index en de adviseur voor de samenstelling van de index kunnen niet verantwoordelijk worden gesteld in geval van nalatigheid, fraude of gebrek met betrekking tot de waarde van de index. De promotor van de index en de adviseur voor de samenstelling van de index kunnen niet verantwoordelijk worden gesteld voor enige fout met betrekking tot de index ongeacht of deze voortvloeit uit een opzettelijke nalatigheid, fraude of gebrek ten aanzien van wie ook. Ze zijn er evenmin toe gehouden wie ook over deze fout te informeren. Noch de promotor van de index, noch de adviseur voor de samenstelling van de index kunnen verantwoordelijk worden gesteld voor enig verlies van welke aard ook dat rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt met de index. Onverminderd het voorgaande kunnen de promotor van de index en de adviseur voor de samenstelling van de index geenszins verantwoordelijk worden gesteld (ten gevolge van een nalatigheid of van welke andere reden ook) ten aanzien van wie ook in geval van rechtstreekse, onrechtstreekse, bijzondere, geldelijke, gevolg- of elke andere schade (inclusief winstdervingen), zelfs indien de persoon gewaarschuwd werd voor de mogelijkheid van dergelijke schade. De index Finvex Sustainable Efficient Europe 30 (de Index ) is de exclusieve eigendom van de Groep Finvex ( Finvex ), die een contract heeft afgesloten met S&P Opco, LLC, een dochteronderneming van S&P Dow Jones Indices LLC ( S&P Dow Jones Indices ) voor het berekenen en handhaven van de index. De index wordt niet gepromoot door S&P Dow Jones Indices of haar dochterondernemingen. Noch S&P Dow Jones Indices noch enige van hun dochterondernemingen kunnen verantwoordelijk worden gesteld in geval van fouten of vergetelheden tijdens het berekenen van de index. De zin Berekend door S&P Dow Jones Indices alsook elke vermelding die er verband mee houdt, zijn de merken van Standard & Poor s Financial Services LLC ( SPFS ) of haar dochterondernemingen en maken het voorwerp uit van een licentie verleend aan S&P Dow Jones Indices en van een sublicentie, voor bepaalde doeleinden verleend aan Finvex. Dit product wordt niet gepromoot, ondersteund, verkocht of gesteund door S&P Dow Jones Indices, SPFS, noch enige van hun dochterondernemingen (gezamenlijk S&P Dow Jones Indices Entities genoemd). S&P Dow Jones Indices Entities legt geen enkele verklaring af over, noch waarborgt, uitdrukkelijk of impliciet, aan de eigenaars van het product noch aan enig lid van het publiek het feit of het algemeen beschouwd opportuun is om te beleggen in de effecten of in dit product in het bijzonder, noch over het vermogen van de index om het rendement van de markt te weerspiegelen. De enige relatie die S&P Dow Jones Indices Entities heeft met Finvex wat betreft de Index bestaat uit de concessie van sommige merken en handelsbenamingen van S&P Dow Jones Indices Entities en de prestaties inzake het berekenen en de onderhoudsdiensten die verbonden zijn aan de Index. S&P Dow Jones Indices Entities kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor en heeft niet deelgenomen aan het bepalen van de prijzen, het ogenblik van de emissie of de verkoop van het product, noch aan het bepalen of het berekenen van de terugkoopmechanismen. S&P Dow Jones Indices Entities is aan geen enkele verplichting of verantwoordelijkheid gebonden wat betreft het beheer, de commercialisering of de verhandeling van producten. S&P Dow Jones Indices LLC is geen beleggingsadviseur. Het feit of een effect wordt opgenomen in de index is noch een aanbeveling van S&P Dow Jones Indices Entities om een dergelijk effect te kopen, te verkopen of te behouden, noch een beleggingsadvies. S&P DOW JONES INDICES ENTITIES BIEDT GEEN ENKELE GARANTIE WAT BETREFT DE GESCHIKTHEID, DE JUISTHEID, DE VERKRIJGTERMIJN EN/OF DE VOLLEDIGHEID VAN DE INDEX OF ELK ANDER GEGEVEN DAT ER VERBAND MEE HOUDT OF ELKE ANDERE KENNISGEVING, MET INBEGRIP VAN MAAR NIET BEPERKT TOT MONDELINGE OF SCHRIFTELIJKE KENNISGEVINGEN (INCLUSIEF KENNISGEVINGEN VIA MAIL) TEN AANZIEN HIERVAN. S&P DOW JONES INDICES ENTITIES AANVAARDT GEEN ENKELE SCHADE NOCH ENIGE VERANTWOORDELIJKHEID IN GEVAL VAN FOUTEN, WEGLATINGEN OF VERTRAGINGEN. S&P DOW JONES INDICES ENTITIES BIEDT GEEN ENKELE EXPLICIETE OF IMPLICIETE WAARBORG EN NEGEERT UITDRUKKELIJK ALLE WAARBORGEN INZAKE VERHANDELBAARHEID OF AANPASSING OF GEBRUIK VOOR EEN WELBEPAALD DOEL OF INZAKE HET VERKRIJGEN VAN DE RESULTATEN VAN FINVEX, DAT EIGENAAR IS VAN HET PRODUCT SUSTAINABLE NOTE OF VAN ELKE ANDERE PERSOON OF ENTITEIT, AFKOMSTIG VAN HET GEBRUIK VAN DE INDEX OF VAN ELK ANDER GEGEVEN DAT ER VERBAND MEE HOUDT. ONVERMINDERD HET VOORGAANDE MAG S&P DOW JONES INDICES ENTITIES IN GEEN GEVAL VERANTWOORDELIJK WORDEN GESTELD IN GEVAL VAN ONRECHTSTREEKSE, BIJZONDERE, IMMATERIËLE, GELDELIJKE OF GEVOLGSCHADE, MET INBEGRIP VAN MAAR NIET BEPERKT TOT DE WINSTDERVINGEN, TRADINGVERLIEZEN, TIJDVERLIEZEN OF VERLIES VAN GOODWILL, ZELFS INDIEN ZE GEWAARSCHUWD WERDEN VOOR DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE, INDIEN ZE GEBASEERD ZIJN OP EEN CONTRACT, OP EEN NIET-CONTRACTUELE BASIS, OP DE VERANTWOORDELIJKHEID ZONDER FOUT OF ANDERE V.U. : Olivier Lamarque, AXA Belgium NV, Vorstlaan Brussel AXA Belgium, NV van verzekeringen toegelaten onder het nr om de takken leven en niet-leven te beoefenen (KB , BS ) Maatschappelijke zetel : Vorstlaan 25 - B-1170 Brussel (België) Internet : - Tel. : Fax : KBO nr.: BTW BE RPR Brussel

SMART INVEST BON SRI Europe 10

SMART INVEST BON SRI Europe 10 SMART INVEST BON SRI Europe 10 in Smart Invest Portfolio van AG Insurance Blootstelling van 100% van het netto geïnvesteerde bedrag via depot bij BNP Paribas Fortis FLASH INVEST Januari 2015 Promotioneel

Nadere informatie

USD Note. SG Issuer (LU) Een gestructureerd schuldinstrument uitgegeven door SG Issuer. Beleggingstype. Doelgroep

USD Note. SG Issuer (LU) Een gestructureerd schuldinstrument uitgegeven door SG Issuer. Beleggingstype. Doelgroep SG Issuer (LU) Finvex Minimum Yield USD Note Een gestructureerd schuldinstrument uitgegeven door SG Issuer Een beleggingstermijn van 8 jaar. Recht op terugbetaling van minimaal 112% (1) van uw belegd kapitaal

Nadere informatie

Flexibel en evenwichtig beleggen

Flexibel en evenwichtig beleggen Flexibel en evenwichtig beleggen SecurAsset (LU) Flexible Funds Note 2023 Blootstelling van het volledige kapitaal aan deposito s bij VDK Spaarbank nv Gestructureerde obligatie uitgegeven door SecurAsset

Nadere informatie

ik wil in de financiële markten beleggen ik kan zelf het beheer van mijn belegging dynamiseren

ik wil in de financiële markten beleggen ik kan zelf het beheer van mijn belegging dynamiseren beleggingsverzekering ik wil in de financiële markten beleggen ik kan zelf het beheer van mijn belegging dynamiseren piazza invest U wilt in de financiële markten beleggen. Maar aan een dergelijk belangrijke

Nadere informatie

Deutsche Bank DB Personal. MiFID : Een klare kijk op beleggingen

Deutsche Bank DB Personal. MiFID : Een klare kijk op beleggingen Deutsche Bank MiFID : Een klare kijk op beleggingen Inhoud Inleiding 3 MiFID: belangen van de belegger beter gediend 4 In 15 minuten bepaalt u uw beleggersprofiel 4 Waaruit bestaat de vragenlijst Mijn

Nadere informatie

oxylife geef zuurstof aan uw spaargeld

oxylife geef zuurstof aan uw spaargeld uw AXA Bankagent of verzekeringsmakelaar spaar- en beleggingsverzekering oxylife geef zuurstof aan uw spaargeld oxylife een persoonlijke en transparante spaaroplossing die met u meegroeit www.axa.be levensverzekeringsproduct

Nadere informatie

Leg de lat hoger! ING (A+ / Aa3) Europe 2016 WAT MAG U VERWACHTEN? P. 2 JAARLIJKSE BRUTOCOUPON P. 2 LOOPTIJD P. 3 ONDERLIGGENDE WAARDE P.

Leg de lat hoger! ING (A+ / Aa3) Europe 2016 WAT MAG U VERWACHTEN? P. 2 JAARLIJKSE BRUTOCOUPON P. 2 LOOPTIJD P. 3 ONDERLIGGENDE WAARDE P. ING (A+ / Aa3) WAT MAG U VERWACHTEN? P. 2 ING - is een afgeleid instrument uitgegeven door ING Bank N.V. Dit product geeft u jaarlijks recht op een vaste coupon van 6,25% bruto voor de volledige looptijd

Nadere informatie

MiFID : Een klare kijk op beleggingen

MiFID : Een klare kijk op beleggingen MiFID : Een klare kijk op beleggingen MiFID, in het belang van belegger Sinds 1 november 2007 zijn specifieke regels van toepassing op beleggingen in financiële instrumenten. Die regels vloeien voort uit

Nadere informatie

Société Générale (France) Global Dividend Note

Société Générale (France) Global Dividend Note Société Générale (France) Global Dividend Note Een vaste jaarlijkse coupon van 1,40%. Een variabele meerwaarde gekoppeld aan de prestatie van de index Stoxx Global Select Dividend 100 op de vervaldag.

Nadere informatie

Benaming van het fonds Het fonds heeft als naam «Smart Invest Bon Comfort Bond 1».

Benaming van het fonds Het fonds heeft als naam «Smart Invest Bon Comfort Bond 1». SMART INVEST BON COMFORT BOND 1 BEHEERSREGLEMENT VAN HET FONDS Blootstelling van 100% van de netto geïnvesteerde premie via depot bij BNP Paribas Fortis Dit beheersreglement is van toepassing op het fonds

Nadere informatie

Beheersreglement trendshare

Beheersreglement trendshare Beheersreglement trendshare Naam van het interne beleggingsfonds Fund trendshare A is een intern beleggingsfonds verbonden aan het verzekeringsproduct trendshare, uitgegeven door AXA Belgium, hierna 'de

Nadere informatie

Financiële Instrumenten Vereenvoudigde brochure uitgegeven in het kader van de MiFID-reglementering

Financiële Instrumenten Vereenvoudigde brochure uitgegeven in het kader van de MiFID-reglementering Financiële Instrumenten Vereenvoudigde brochure uitgegeven in het kader van de MiFID-reglementering (richtlijn betreffende de markten voor financiële instrumenten) Juni 2014 Inhoud Deel I. De financiële

Nadere informatie

Mijn persoonlijke bankier

Mijn persoonlijke bankier CORPORATE INCOME u i t g e g e v e n do o r SGA N.V. De kans om gedurende 0 jaar elk jaar een coupon van min. 0% en max. 5,70% te ontvangen, en op de vervaldag het recht om het initieel belegde kapitaal

Nadere informatie

ProFolio Verzekeringsvoorstel. Editie B NL 2014 04

ProFolio Verzekeringsvoorstel. Editie B NL 2014 04 ProFolio Verzekeringsvoorstel Editie B NL 2014 04 2 44 Editie B NL 2014 04 ProFolio VERZEKERINGSVOORSTEL Voorstelformulier Nr.: Naam Bemiddelaar:..................................................... Bemiddelaar

Nadere informatie

Financiële Instrumenten

Financiële Instrumenten Financiële Instrumenten Vereenvoudigde brochure uitgegeven in het kader van de MiFID-reglementering (richtlijn betreffende de markten voor financiële instrumenten) Januari 2010 Inhoud Deel I. De financiële

Nadere informatie

Tak23-fondsen Baloise Insurance

Tak23-fondsen Baloise Insurance Tak23-fondsen Baloise Insurance Uw veiligheid, onze zorg. www.baloise.be 2 Tak23-fondsen Baloise Insurance Inhoud Inleiding... 3 Betrokken verzekeringsproducten... 3 Beleggingsstrategie... 3 European Equity

Nadere informatie

Nomura Balanced Index 100% Guaranteed Fund (EUR)

Nomura Balanced Index 100% Guaranteed Fund (EUR) Nomura Balanced Index Guaranteed Fund (EUR) Een kapitaal gegarandeerde investering gekoppeld aan een breed gespreide beleggingsstrategie met exposure naar staatsobligaties, bedrijfsobligaties, wereldwijde

Nadere informatie

Financiële infofiche Levensverzekeringen voor combinatie van tak 21 en tak 23. Top Rendement 1. Type levensverzekering

Financiële infofiche Levensverzekeringen voor combinatie van tak 21 en tak 23. Top Rendement 1. Type levensverzekering Financiële infofiche Levensverzekeringen voor combinatie van tak 21 en tak 23 Top Rendement 1 Type levensverzekering Individuele levensverzekering met gegarandeerde rentevoet (tak 21). Voor wat de winstdeling

Nadere informatie

SpreadWinx Intekenvoorstel Algemene voorwaarden Speciale voorwaarden Belastinginformatie

SpreadWinx Intekenvoorstel Algemene voorwaarden Speciale voorwaarden Belastinginformatie SpreadWinx Intekenvoorstel Algemene voorwaarden Speciale voorwaarden Belastinginformatie NL SpreadWinx Inhoud Algemene voorwaarden voor alle contracten uitgegeven door Private Estate Life... 3 Speciale

Nadere informatie

SG Issuer (LU) Finvex Bonus USD Note Emittent: SG Issuer (Website Basisprospectus: http://prospectus.socgen.com)

SG Issuer (LU) Finvex Bonus USD Note Emittent: SG Issuer (Website Basisprospectus: http://prospectus.socgen.com) SG Issuer (LU) Finvex Bonus USD Note Emittent: SG Issuer (Website Basisprospectus: http://prospectus.socgen.com) Doelpubliek: Dit product richt zich tot beleggers die over voldoende ervaring en kennis

Nadere informatie

Het is tijd voor de Rabobank.

Het is tijd voor de Rabobank. Dit prospectus is gemaakt voor de uitgifte van dit product en wordt daarna niet meer geactualiseerd. Als u in dit product wilt beleggen is het daarom belangrijk dat u ook alle informatie over dit product

Nadere informatie

Managed Funds Balanced Fund 1

Managed Funds Balanced Fund 1 Managed Funds Balanced Fund 1 PENSIOENSPAREN, LANGE TERMIJNSPAREN EN NIET-FISCAAL SPAREN Type levensverzekering Levensverzekering met een rendement dat gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). Waarborgen

Nadere informatie

MiFID. Informatie omtrent beleggingsinstrumenten

MiFID. Informatie omtrent beleggingsinstrumenten MiFID Informatie omtrent beleggingsinstrumenten MiFID 3 INLEIDING Aan ieder beleggers- of risicoprofiel hangen bepaalde financiële risico s vast, afhankelijk onder meer van de financiële activa die deel

Nadere informatie

Obligaties. Brochure bestemd voor particuliere beleggers BASIC. Member of the KBC group

Obligaties. Brochure bestemd voor particuliere beleggers BASIC. Member of the KBC group Brochure bestemd voor particuliere beleggers Gepubliceerd door KBC Securities in samen werking met Euronext. p. 2 Index 1. Wat is een obligatie? 3 Definitie 3 Verschillen tussen aandelen en obligaties

Nadere informatie

ING Sprinters. Versneld inspelen op een koersstijging of -daling. 2van aandelen, indices, obligaties, grondstoffen of valuta s@

ING Sprinters. Versneld inspelen op een koersstijging of -daling. 2van aandelen, indices, obligaties, grondstoffen of valuta s@ ING Sprinters Versneld inspelen op een koersstijging of -daling 2van aandelen, indices, obligaties, grondstoffen of valuta s@ ING Sprinters De ING heeft eind 2008 de ING Sprinters geïntroduceerd. Hiermee

Nadere informatie

ING Sprinters BEST. Met een nog grotere hefboom inspelen. 2op een koers stijging of -daling @

ING Sprinters BEST. Met een nog grotere hefboom inspelen. 2op een koers stijging of -daling @ ING Sprinters BEST Met een nog grotere hefboom inspelen 2op een koers stijging of -daling @ ING Sprinters BEST Eind 2008 heeft de ING Sprinters geïntroduceerd. Hiermee kunt u inspelen op wereldwijde marktontwikkelingen.

Nadere informatie

SAINT-HONORE INDE GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN VEREENVOUDIGD PROSPECTUS

SAINT-HONORE INDE GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN VEREENVOUDIGD PROSPECTUS GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN VEREENVOUDIGD PROSPECTUS ByD 28 januari 2010 ICBE conform de Europese normen VEREENVOUDIGD PROSPECTUS DEEL A STATUTAIR BEKNOPTE VOORSTELLING

Nadere informatie

173,3 MILJOEN 3,125 % CONVERTEERBARE OBLIGATIES 2016 Uitgifteprijs: 100%

173,3 MILJOEN 3,125 % CONVERTEERBARE OBLIGATIES 2016 Uitgifteprijs: 100% Woluwelaan 58 1200 Brussel BE 0426.184.049 RRP Brussel Naamloze Vennootschap en Vastgoedbeleggingsvennootschap met vast kapitaal (vastgoedbevak) naar Belgisch recht 173,3 MILJOEN 3,125 % CONVERTEERBARE

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden Verplichte stellingen Als gevolg van steeds verdergaande automatisering kan LYNX u via IB een stabiel, veilig en snel handelsplatform aanbieden met een zeer voordelige prijsstructuur.

Nadere informatie