Jaarplan 2010 Beleef de wielersport!

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarplan 2010 Beleef de wielersport!"

Transcriptie

1 Jaarplan 2010 Beleef de wielersport! Gemaakt op: 5 oktober 2009 Versie: 4 Laatste wijzigingsdatum: 16 december 2009 Jaarplan 2010 Beleef de fietssport! 1

2 Colofon Jaarplan 2010 Nederlandse Toer Fiets Unie Veenendaal, oktober 2009 Foto s Shutterstock Nederlandse Toer Fiets Unie Vormgeving Nederlandse Toer Fiets Unie Versie Nederlandse Toer Fiets Unie De Nederlandse Toer Fiets Unie (NTFU) is met bijna aangesloten sportfietsers de grootste fietssportorganisatie in Nederland. De NTFU is aangesloten bij NOC*NSF en heeft zitting in het bestuur van het Landelijk Fietsplatform. Daarnaast wordt contact onderhouden met een groot aantal organisaties die direct of indirect aan de sport of doelgroep gerelateerd zijn. In het bijzonder geldt dit voor het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Directie Sport). Al meer dan 50 jaar zet de NTFU zich in voor verschillende soorten wielersport zonder wedstrijdkarakter. Bij de NTFU zijn meer dan 500 verenigingen en stichtingen aangesloten. De NTFU behartigt de belangen van de aangesloten verenigingen en stichtingen en waarborgt de kwaliteit van de fietstochten die door hen worden georganiseerd. Jaarplan 2010 Beleef de fietssport! 2

3 Inhoudsopgave 1. Inleiding 4 2. Kernactiviteiten 5 3. Trends & Ontwikkelingen Individualisering Vergrijzing Commercialisering Informatisering Veiligheid & Kwaliteit 6 4. Missie & Visie Missie NTFU Visie NTFU Doelgroep 7 5. Doelen & Activiteiten Ledenservice Sportontwikkeling Staf en Organisatie Evaluatie Financiën 12 Jaarplan 2010 Beleef de fietssport! 3

4 1. Inleiding Voor u ligt het Jaarplan 2010 van de Nederlandse Toer Fiets Unie (NTFU). Centraal in 2010 staat het genieten van de wielersport, verwoord in het doel: Meer mensen langer en intenser laten genieten van de wielersport De NTFU focust hierbij op de beleving van wielersport, waarbij betrokkenheid en binding elementair zijn. De belangrijkste klanten van de NTFU zijn de verenigingen & stichtingen en de daarbij aangesloten Toerfietskaart houders (TFK houders). Samen met hen wil de NTFU garant staan voor een kwalitatief wielersportaanbod in Nederland. Bijna TFK houders ( per 1 augustus 2009) zijn via één van de 523 aangesloten (aspirant) verenigingen of stichtingen (454 verenigingen, 56 stichtingen en 13 aspirant leden per 1 augustus 2009) lid van de NTFU. Jaarlijks worden meer dan fietstochten door het hele land georganiseerd. Alle TFK houders zijn verzekerd tegen de voorwaarden van de unieke fietsschadeverzekering van de NTFU, waarbij de fiets standaard tegen een waarde van 1000 is verzekerd. Dit bedrag kan in stappen van 500 worden verhoogd tot maximaal In 2010 wil de NTFU werken aan het realiseren van de gestelde doelen uit het meerjarenbeleidsplan De activiteiten die een concrete bijdrage moeten leveren aan de realisatie daarvan worden in dit Jaarplan 2010 benoemd en uitgewerkt. We kijken er naar uit om dit plan samen met al onze vrijwilligers en beroepskrachten te realiseren en daardoor hen en vele anderen lang en intens van de wielersport te laten genieten! Dick Kik, Voorzitter NTFU Arjan de Vries, Directeur NTFU Jaarplan 2010 Beleef de fietssport! 4

5 2. Kernactiviteiten De NTFU onderscheidt drie kernactiviteiten, aan de hand waarvan zij haar activiteiten structuur geeft: 1. Ledenservice: de service en dienstverlening aan leden (verenigingen en stichtingen) en de bij hen aangesloten TFK houders. 2. Sportontwikkeling: de ontwikkelingen ten bate van de wielersport en de wielersporter, waaronder marketing, communicatie en opleidingen 3. Staf & Organisatie: de basis van de NTFU; de staf is verantwoordelijk voor het behalen van de resultaten. De organisatie is actief ten dienste van de staf en in die hoedanigheid verantwoordelijk voor de uitvoering van de activiteiten. De organisatie is de basis van de NTFU en omvat het geheel aan afdelingen, besturen, werkgroepen en commissies van de NTFU, maar ook de (basale) processen die resulteren in o.a. de uitgave van het Toerfietsevenementen Programma (TEP), Fietssport Magazine en de continuïteit van de leden en financiële administratie. 3. Trends & Ontwikkelingen Er zijn een aantal (sportspecifieke en sporttakoverstijgende) ontwikkelingen gaande waar de NTFU niet omheen kan. Belangrijke maatschappelijk trends voor de wielersport en de NTFU zijn: Individualisering Vergrijzing Commercialisering Informatisering Veiligheid & Kwaliteit 3.1 Individualisering In toenemende mate wordt gedrag bepaald door eigen inzichten en voorkeuren en steeds minder door regels van anderen. De individuele keuzevrijheid is toegenomen, wat onder meer leidt tot een grotere differentiatie in leefstijlen. Huishoudens worden kleiner. De markt speelt in op deze trends met een steeds individueler gericht aanbod. In de sport neemt deelname aan teamsporten af. Solosporten zijn in opmars. Wielersport is een verenigingssport maar wordt tegelijkertijd door een aanzienlijk aantal mensen individueel beoefend. De sport biedt ruimte en mogelijkheden voor het leggen en onderhouden van sociale contacten. 3.2 Vergrijzing De komende dertig jaar groeit het aantal 50 plussers in ons land met 45% van 5 naar 7,1 miljoen mensen. Het actief beoefenen van sport is onderdeel geworden van de leefstijl van 50 plussers. Het aantal ouderen dat sport neemt dan ook toe. Hun motieven verschillen van die van jongeren: sociale contacten en gezondheid zijn de belangrijkste drijfveren. Gezocht wordt naar sporten die bij deze motieven aansluiten. De vraag is niet óf ouderen gaan sporten, maar wáár zij dat doen. Aanpassing van het sportaanbod op de wensen van deze groep is dan ook minstens zo belangrijk als stimulering van de vraag. 3.3 Commercialisering In de laatste decennia zijn het vooral de commerciële aanbieders die in de sportwereld voor innovaties hebben gezorgd. Veel meer dan sportbonden dat gedaan hebben, hebben zij ingespeeld op maatschappelijke trends. Het commercieel sportaanbod is dan ook in opkomst: fitness, maneges, squashbanen, klimhallen, indoor skicentra, enzovoorts. Het aanbod sluit aan bij de hang in onze Jaarplan 2010 Beleef de fietssport! 5

6 maatschappij naar spanning en avontuur, de wens om slank en gespierd te zijn en het bewust werken aan de eigen gezondheid. Sporters veranderen van participerend verenigingslid steeds meer in consumerende klanten. Dit vereist een andere benadering. 3.4 Informatisering Communicatie uitwisseling is de afgelopen jaren in een stroomversnelling geraakt. Internet en mobiele communicatie zijn sterk ontwikkeld en de grenzen tussen mediavormen als telefonie, internet, tv en radio vervagen. Digitale communicatie vervangt daardoor meer en meer schriftelijke communicatie. De keerzijde van deze nieuwe communicatievormen is het gevaar van een overvloed aan informatie. Het eenvoudig toegankelijk maken van relevante informatie is cruciaal. Nieuwe technologieën worden steeds belangrijker in de procesondersteuning. De computer is nier meer weg te denken uit het hedendaagse leven of in de sport. In de wielersport blijkt dit uit de vraag naar registratie van gereden kilometers, digitale (voor)inschrijving en betaling en de toepassingen van e learning bij opleidingen. 3.5 Veiligheid & Kwaliteit Veiligheid is een steeds belangrijker aspect geworden in de Nederlandse samenleving. Er wordt vaker schade geclaimd en de druk op het uitvoeren van de zorgplicht bij de organisatie van evenementen wordt groter. Het bieden van veiligheid gaat hand in hand met de geboden kwaliteit bij de organisatie van evenementen en activiteiten. De consument stelt, ook in de sport, hogere eisen aan de producten en diensten die worden afgenomen. Men is bereid (meer) te betalen voor kwaliteit, maar verwacht ook meer: de consument stelt hogere eisen. Wielersporters zijn steeds meer bereid flinke bedragen te betalen voor deelname aan grootse, goed georganiseerde tochten. 4. Missie & Visie 4.1 Missie NTFU De NTFU heeft de volgende missie: De NTFU is een organisatie die staat voor kwaliteit en professionaliteit in de wielersport. Zij neemt verantwoording voor het creëren van een flexibel fietsaanbod voor alle (sport)fietsers, het behartigen van de belangen van sportfietsers en de wielersport in het algemeen en de ontwikkeling van producten en diensten dicht op de huid van de fietser waardoor fietsers in staat worden gesteld langer en intenser van de wielersport te genieten. 4.2 Visie NTFU De NTFU heeft de ambitie uit te groeien tot een herkenbare, vooroplopende organisatie die een Leven Lang Sportief Fietsen herhaaldelijk, aansluitend bij de wensen van de fietser en in georganiseerd verband mogelijk maakt. Herkenbaar. De NTFU is bekend in en buiten fietsend Nederland. Nederlanders weten waar NTFU voor staat en wat haar waarden voor de maatschappij en de sport zijn. Jaarplan 2010 Beleef de fietssport! 6

7 Vooroplopend Leven Lang De NTFU volgt de nieuwste ontwikkelingen en trends en speelt hierop in zodat meerwaarde voor de wielersport en wielersporter gecreëerd worden. Bij de NTFU kan men van jong tot oud, van recreatief tot sportief en prestatief fietsen. Alle leeftijds en doelgroepen zijn welkom binnen de NTFU en haar verenigingen en stichtingen. Het is mogelijk om herhaaldelijk en in georganiseerd verband dat wielersportaanbod te bedrijven dat de sportfietser zoekt. Een Leven Lang Wielersport bij de Nederlandse Toer Fiets Unie 4.3 Doelgroep De focus ligt in 2010 op de sportieve fietser: racefietsers en mountainbikers, gekoppeld aan resp. de NTFU labels Velosport en Singletracks mountainbiking. De voorkeur gaat uit naar het binden van de sportieve fietser via een NTFU vereniging. Daarnaast wordt de mogelijkheid geboden zich op individuele basis aan de NTFU te binden via de labels Velosport en Singletracks mountainbiking. Er is, binnen verenigingsverband, ook aandacht voor de beginnende en de recreatieve ofwel dikke bandenfietser. Hiervoor worden de diensten c.q. (trainings)programma s van resp. Fiets Fit en Fiets & Geniet aangeboden. Fiets Fit en Fiets & Geniet werden voorheen aangeboden als (individueel) lidmaatschap, dit is vanaf 2010 niet meer het geval. De programma s dienen als ondersteuning richting de verenigingen voor het binden van nieuwe, beginnende fietsers én voor het bieden van een aanbod voor recreatieve, oudere fietsers, zodat op de trend van vergrijzing óók door de fietsverenigingen ingesprongen kan worden. 5. Doelen & Activiteiten Het doel van de NTFU is: Meer mensen langer en intenser laten genieten van de wielersport Concrete doelstelling voor 2010 is: geregistreerde Toerfietskaart houders (dit is een groei van 9,5% ten opzichte van ), waarvan 96% (45.600) lid is van een NTFU vereniging en maximaal 4% (1.900) individueel aan de NTFU gebonden is via de labels Velosport of Singletracks mountainbiking. Het aantal aangesloten verenigingen neemt toe tot 470 (2,2%) en het aantal stichtingen groeit naar 60 (3,4%). De kengetallen per zijn: TFK houders (excl. M leden) Verenigingen 460 Stichtingen 48 Jaarplan 2010 Beleef de fietssport! 7

8 De doelstelling voor 2010 is op basis van historische cijfers afwijkend van de doelen voor 2010 zoals beschreven in het Meerjarenbeleidsplan Voortschrijdend inzicht leert dat dit gestelde doel zoals beschreven voldoet aan de SMART aspecten: het is specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch en tijdgebonden. Uitgangspunten De hedendaagse maatschappij, en hiermee ook de fietser, vraagt om meer flexibiliteit en wil steeds meer informatie ontvangen over de geleverde prestaties zoals het aantal gereden kilometers, het aantal gereden tochten, gemiddelde snelheid, etc. Daarnaast vraagt hij om veiligheid en kwaliteit bij fietsactiviteiten. Om meerwaarde van het NTFU lidmaatschap te creëren is er komend jaar bijzondere aandacht voor de ontwikkeling van diensten en producten gericht op de wensen van de toerfietser. Hierbij valt onder meer te denken aan de ontwikkeling van een registratiesysteem in combinatie met het internetportaal mijn ntfu, maar ook aan flexibele verenigingslidmaatschappen en door verenigingen en stichtingen aangeboden fietsactiviteiten die inspelen op de (veranderende) wens van de fietser. 5.1 Ledenservice Binnen Ledenservice ligt de verantwoordelijkheid voor de realisatie van het subdoel: Het behouden van TFK houders en NTFU leden (verenigingen en stichtingen). Ledenbehoud Om opzeggende verenigingsleden en TFK houders te behouden voor de NTFU worden win back acties georganiseerd. Er wordt gevraagd naar de reden van opzegging en er wordt wanneer mogelijk een aanbod, passend bij de wensen van de betreffende TFK houder, vereniging of stichting gedaan. Diensten & Producten Het ICT systeem van de leden, webbased en financiële administratie (CRM/Renflex) wordt doorontwikkeld en effectiever op elkaar afgestemd. Dit systeem vormt de basis voor de vele kerntoepassingen, zoals de ledenadministratie, de kalender, afname van diensten en online aanmeldingen en inschrijvingen voor bijvoorbeeld clinics & trainingen. De doorontwikkeling is vereist voor borging van de betrouwbare performance van ICT toepassingen. Advies & Ondersteuning Met betrekking tot de ondersteuning aan verenigingen en stichtingen wordt gericht ingezet op sportspecifieke verenigingsondersteuning door NTFU consulenten. Daarnaast worden de themabijeenkomsten in het kader van de Kennisavonden Wielersport tijdens de reguliere districtsvergaderingen gecontinueerd en geïntensiveerd. Klanttevredenheid Dit jaar wordt een lezersonderzoek onder de lezers van Fietssport Magazine (FSM) gehouden. Onder meer om te achterhalen of FSM voldoet aan de behoeften van de sportfietser maar ook om interesses van lezers te achterhalen, zodat de inhoud van het blad nog beter afgestemd kan worden op de wens van de lezer. Jaarplan 2010 Beleef de fietssport! 8

9 5.2 Sportontwikkeling Het subdoel van sportontwikkeling is: Het werven van TFK houders en NTFU leden (verenigingen en stichtingen). Ledenwerving Om nieuwe Toerfietskaart houders te werven worden op beurzen en bij fietsevenementen en activiteiten ledenwerfacties georganiseerd. Daarnaast wordt aandacht geschonken aan het werven van nieuwe verenigingen en stichtingen. Hierbij is er speciale aandacht voor het werven van bedrijfsverenigingen binnen het NTFU label NTFU voor Bedrijven. Nieuwe Diensten & Producten De NTFU heeft als doel om producten & diensten te ontwikkelen die dicht op de huid van de fietser zitten waardoor fietsen leuker, gemakkelijker en veiliger wordt. In 2010 worden daarom het registratiesysteem en online inschrijven geïntroduceerd. Hieraan wordt tevens de afname van een dagverzekering gekoppeld. Daarnaast wordt de website geïntroduceerd. De fietser kan hier een persoonlijke pagina aanmaken waarop hij o.a. zijn persoonlijke toertochtkalender aan kan maken, gereden kilometers kan registreren en persoonlijke prestaties kan noteren. Binnen de organisatie van opleidingen is de wens om de MTB en Race instructeursopleidingen efficiënter te organiseren. Daarnaast wordt een visie op en planning voor opleidingen ontwikkeld in een NTFU Masterplan Sportopleidingen. Hiermee conformeert de NTFU zich aan de ontwikkelingen rondom dit thema binnen NOC*NSF. Om de kwaliteit van opgeleide instructeurs te handhaven wordt een licentiesysteem geïntroduceerd. De opleiding tot Fiets & Geniet instructeur wordt in de vorm van een kortdurende cursus aangeboden waarbij er meer aandacht komt voor de opzet en introductie van een Fiets & Geniet fietsaanbod binnen de vereniging. Om de uitwisseling van gegevens en informatie te vergemakkelijken worden de mogelijkheden voor de inrichting van een Elektronische Leer Omgeving (ELO) onderzocht en wanneer mogelijk geïntroduceerd. Jaarplan 2010 Beleef de fietssport! 9

10 Beleid & Subsidies Om het project dat binnen de kaders van het Nationaal Actieplan Sport (NASB) wordt gesubsidieerd te continueren wordt in 2010 gezocht naar nieuwe financieringsbronnen en organisatievormen voor dit project: Fiets Fit. Daarnaast is er aandacht voor het aanvragen van de reguliere subsidies bij het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en de LOTTO (NOC*NSF). Nieuwe ontwikkelingen in subsidieland worden weloverwogen gescand op kansen voor de NTFU en de wielersport. Marketing De NTFU moet steviger in de fietsmarkt worden gezet: een grotere naamsbekendheid van de NTFU wordt nagestreefd. Hiervoor wordt onder andere internetmarketing ingezet. Daarnaast vraagt de herpositionering van de (functies van de) labels om een wijziging van het marketingbeleid. De labels krimpen in van vijf naar drie labels: Fiets Fit en Fiets & Geniet worden vanaf 2010 aangeboden als af te nemen diensten. Velosport en Singletracks bedienen de individuele racefietser en mountainbiker en NTFU voor Bedrijven biedt bedrijfssportverenigingen de mogelijkheid zich aan de NTFU te binden en daardoor haar leden (werknemers) van de voordelen van het Toerfietskaart houderschap te laten genieten. Belangenbehartiging Belangenbehartiging krijgt een prominentere rol binnen de activiteiten van de NTFU. De toenemende druk op de ruimte en de ontwikkeling vraagt om meer investering van tijd en menskracht op dit onderwerp. Bij het behartigen van de belangen wordt samengewerkt met een aantal partners uit de fietsbranche: het Landelijk Fietsplatform, de ANWB, Fietsersbond, Provincies en de RAI (afdeling fietsen). Ook met Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten wordt intensief contact onderhouden. Een andere mogelijke gesprekspartner is de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). Projecten/Sportstimulering De labels Fiets Fit en Fiets & Geniet worden in 2010 in projectvorm aangeboden aan NTFUverenigingen. Beiden moeten er toe bijdragen om het voor verenigingen makkelijker te maken om in te springen op de wensen van de hedendaagse fietser: Fiets Fit biedt de mogelijkheid om fietsers op een laagdrempelige manier kennis te laten maken met het fietsen in verenigingsverband, Fiets & Geniet ondersteunt verenigingen bij het behouden van leden en bij het aanboren van de groep recreatieve fietsers. De NTFU wil haar verenigingen en stichtingen stimuleren meer open te staan voor nieuwe doelgroepen als bijvoorbeeld vrouwen, jeugd, allochtonen, etc. Evenementen De NTFU is in 2010 betrokken bij Le Grand Depart van de Tour de France in Rotterdam. Een aantal side events worden georganiseerd door een aantal samenwerkende verenigingen in de regio van Rotterdam. Hetzelfde geldt voor de start van de Giro d Italia op 6 mei 2010 in Utrecht. Op het moment van schrijven is er nog niet bekend wat de exacte invulling van de side events zal zijn. Veiligheid In opdracht van VWS voert Consument & Veiligheid, in samenwerking met de NTFU, een onderzoek uit naar het nut van het dragen van een helm. Er is hierbij aandacht voor diverse doelgroepen (kinderen, volwassenen, recreatief en sportief gebruik) waarvan het huidige standpunt over het dragen van een helm wordt geïnventariseerd. Op basis van de inventarisatie kunnen toekomstplannen met betrekking tot het (verplicht) dragen van een helm verder inhoud gegeven worden. Een ander thema dat binnen het thema veiligheid in 2010 aandacht krijgt is uniforme bepijling. Jaarplan 2010 Beleef de fietssport! 10

11 Communicatie De behoefte aan informatie wordt steeds groter: gestimuleerd door voortschrijdende ICT ontwikkelingen wordt communicatie meer en meer ontvanger gestuurd : de ontvanger bepaalt welke informatie hij waar, wanneer en hoe wil ontvangen. Specifieke informatie zal op digitale wijze zo veel mogelijk rechtstreeks aan de verantwoordelijke verenigingsbestuurder verzonden worden. Om de betrokkenheid met de wielersport te vergroten, zal de NTFU direct communiceren met (potentiële) leden en (potentiële) fietsers. Dit gebeurt voornamelijk digitaal. De boodschappen gaan primair over fietsen: de aantrekkelijkheid van de wielersport en de voordelen van het verenigingslidmaatschap zullen worden uitgedragen. De manier waarop de boodschap wordt overgebracht en de inhoud daarvan hangt af van de doelgroep. De NTFU communiceert via een uitgekiende mix van communicatie instrumenten. Communicatie in print verschuift steeds meer naar online communicatie, via de website, nieuwsbrieven, intranet en mailverkeer. De ontwikkelingen op het gebied van communicatie voor de komende jaren worden samengebracht in een communicatieplan. Samenwerking De NTFU streeft naar maximale regie en besluitvorming over haar kernactiviteiten. Deze worden dan ook intern voorbereid, besloten en uitgevoerd. Zowel de wielersport in het algemeen als de NTFU organisatie kunnen profiteren van samenwerking met andere sport en doelgroep gerelateerde organisaties. De NTFU zal daarom proactief samenwerkingsmogelijkheden onderzoeken en partners selecteren en benaderen. Met bestaande samenwerkingspartners (partners in wielersport, mediapartners en suppliers) wordt de relatie onderhouden en activiteiten die voortkomen uit contracten worden uitgevoerd. 5.3 Staf en Organisatie Het doel van Staf en Organisatie is: Het continueren van de basale organisatie, producten en diensten van de NTFU. Positionering en profilering Er is komend jaar expliciete aandacht voor de positieve emotie van de wielersport: de unieke beleving van de wielersport loopt als een rode draad door de positionering en uitstraling van dit beleidsjaar. De NTFU wil als organisatie herkenbaarheid, vooroplopend en een Leven Lang Wielersport uitstralen. Deze uitstraling wordt herkend in de diverse communicatiemiddelen, het producten en dienstenaanbod voor verenigingen en de werkwijze en houding van de NTFU vrijwilligers en beroepsorganisatie. Bestuursmodel NTFU De NTFU wordt geleid door het Hoofdbestuur, dat verantwoording aflegt aan de Unieraad. Het Hoofdbestuur is onder meer belast met het nemen van alle beslissingen in het belang van de NTFU, waarin niet in de statuten en reglementen en/of door besluiten van de Unieraad is voorzien en met de dagelijkse gang van zaken. Dit laatste is gedelegeerd aan de Directeur. Het bestuursmodel volgt het principe van Besturen op Hoofdlijnen. Dit houdt in dat de taak van het Hoofdbestuur primair is de koers te bepalen. Het uniebureau voert de regie over de uitvoering en is daarnaast belast met de beleidsvoorbereiding. Het uniebureau informeert en adviseert het bestuur in de zin van zaken ter overweging en accordering geven. Op basis van de praktijkervaring zal binnen het huidige Jaarplan 2010 Beleef de fietssport! 11

12 bestuursmodel een aantal praktische verbeterpunten aangepakt worden om tot verdere optimalisatie te komen. De NTFU richt haar organisatie zo in, dat deze voldoet aan de aanbevelingen die zijn vastgelegd in de code Goed Sportbestuur (Good Governance). Ontwikkelingen op het gebied van Goed Sportbestuur worden gevolgd en vertaald naar de organisatie. De NTFU voldoet aan een groot aantal aanbevelingen van Goed Sportbestuur. De overige aanbevelingen worden in 2010 ingevoerd. Inrichtingsprincipes bestuurs en vrijwilligersorganisatie Om te kunnen blijven voldoen aan de steeds hogere eisen die zowel door de klanten (fietsverenigingen en fietsers) als externe partijen gesteld worden aan de dienstverlening van de NTFU, is een hoge mate van expertise nodig. Gezien de tijdsinvestering kan van vrijwilligers redelijkerwijs niet worden verwacht dat zij op de hoogte zijn (en blijven) van de laatste ontwikkelingen binnen de (sport)wereld en deze in de volle omgang kunnen doorzien en beoordelen. De benodigde expertise is geborgd binnen het uniebureau. De continuïteit van de NTFU wordt gerealiseerd door een goede samenwerking en een heldere rolverdeling tussen de vrijwilligersorganisatie en het uniebureau. Het uniebureau heeft beleidsvoorbereidende en uitvoerende taken. De vrijwilligers in commissies, besturen en werkgroepen hebben een adviserende rol in de beleidsvorming. Unieraad en Hoofdbestuur nemen beleidsbesluiten voor de gehele NTFU organisatie. Het accent van de taken van de districtsbesturen wordt meer gelegd op het onderhouden van de relatie met de verenigingen in het district. Zij vervullen een bestuurlijke frontofficie functie. Bij de taken van commissies en werkgroepen komt het accent meer te liggen op uitvoerende taken, naast de onderzoekende rol van commissies. Hierbij wordt intensief samengewerkt met het uniebureau dat hierover de regie voert. In 2010 zal dit model worden uitgewerkt en wordt er gewerkt aan de optimalisatie van de taak en rolverdeling. Personeel Organisatorische verbeteringen door middel van processen binnen de bestaande bureaustructuur worden doorgevoerd. Medewerkers worden gestimuleerd initiatieven te nemen in hun persoonlijke ontwikkelingen binnen de NTFU. Hiertoe worden persoonlijke ontwikkelplannen opgesteld. 6. Evaluatie De voortgang van het Jaarplan 2010 wordt dagelijks bewaakt door de Directeur. Daarnaast heeft het Hoofdbestuur een bewakingsmoment tijdens haar bestuursvergaderingen. Daarnaast zien medewerkers van het uniebureau er continue op toe dat activiteiten uit het Jaarplan 2010 worden uitgevoerd en het behalen van de gestelde resultaten wordt nagestreefd. Het Jaarverslag 2010 beschrijft de eindevaluatie van het Jaarplan Financiën De NTFU ontvangt inkomsten uit een drietal bronnen, te weten: 1) Contributiegelden 2) Sponsorinkomsten 3) Subsidie inkomsten Huidige subsidieverstrekkers zijn het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de LOTTO (NOC*NSF). Naast deze reguliere subsidies ontvangt de NTFU projectsubsidies uit het Nationaal Actieplan Sport en Bewegen (NASB, setting sport). NOC*NSF is in opdracht van VWS uitvoerder van het NASB, setting sport. Voor een gedetailleerd overzicht van de verwachte baten en kosten wordt verwezen naar de Begroting Jaarplan 2010 Beleef de fietssport! 12

Kadernota vrijwillige inzet

Kadernota vrijwillige inzet Kadernota vrijwillige inzet Periode 2015-2019 1 Inhoudsopgave Voorwoord 4 Aanleiding 5 Hoofdstuk 1: Opmaken balans vrijwillige inzet 7 1.1 Waar heeft de gemeente zich de afgelopen jaren op gericht 7 1.2

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Voorwoord. 1 Inleiding 1.1 Externe ontwikkelingen 1.2 Interne ontwikkelingen 1.3 Thema s. 2 Opzet jaarplan

Inhoudsopgave. Voorwoord. 1 Inleiding 1.1 Externe ontwikkelingen 1.2 Interne ontwikkelingen 1.3 Thema s. 2 Opzet jaarplan Jaarplan 2015 Inhoudsopgave 5 Voorwoord 6 1 Inleiding 1.1 Externe ontwikkelingen 1.2 Interne ontwikkelingen 1.3 Thema s 7 6 7 8 2 Opzet jaarplan 3 Missie, visie, kernwaarden 3.1 Missie 3.2 Visie 3.3 Kernwaarden

Nadere informatie

Toekomstplan Landstede Welzijn, 2012-2016

Toekomstplan Landstede Welzijn, 2012-2016 Toekomstplan Landstede Welzijn, 2012-2016 Inleiding: Waarom dit document? In het kader van de bezuinigingen en Welzijn Nieuwe Stijl vinden zowel de gemeente Raalte als Landstede Welzijn een heroverweging

Nadere informatie

Advies Vernieuwing leefstijlbeleid 2012-2015

Advies Vernieuwing leefstijlbeleid 2012-2015 Advies Vernieuwing leefstijlbeleid 2012-2015 Uitgebracht op verzoek van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Landelijk Overleg Thema-instituten [Webversie] 14 november 2011 Inhoudsopgave Managementsamenvatting...

Nadere informatie

Concept Beleidsplan VZOS 2015-2020

Concept Beleidsplan VZOS 2015-2020 Concept Beleidsplan VZOS 2015-2020 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Externe analyse... 4 2.1. Algemene ontwikkelingen... 4 2.2. Beleid Nederlandse Handboogbond (NHB)... 4 2.3. Concurrentie... 5 3.

Nadere informatie

DE KNSB OP WEG NAAR 2020 STRATEGISCH PLAN

DE KNSB OP WEG NAAR 2020 STRATEGISCH PLAN DE KNSB OP WEG NAAR 2020 STRATEGISCH PLAN 2 INHOUDSOPGAVE InleidING 6 AnalySE 10 VISIE 20 MISSIE 26 Strategische keuzes 27 Meerjarenplan 2012-2016 30 Bijlage 1 BronvermeldING 35 3 4 1. INLEIDING MET EEN

Nadere informatie

Beleidsplan 2010-2014

Beleidsplan 2010-2014 Bevolkingsonderzoek Zuid Beleidsplan 2010-2014 Sterk in bevolkingsonderzoeken De beste manier om de toekomst te voorspellen, is haar zelf te creëren. Inhoudsopgave Voorwoord 5 1. Missie, visie, kerntaken

Nadere informatie

ONDERNEMINGSPLAN 2.0 WIJeindhoven Van, voor en door!

ONDERNEMINGSPLAN 2.0 WIJeindhoven Van, voor en door! ONDERNEMINGSPLAN 2.0 WIJeindhoven Van, voor en door! Eindhoven, 4 januari 2015 Versie: 2.1 INHOUDSOPGAVE Managementsamenvatting 2 1. Inleiding 4 1.1 Context en proces 4 1.2 Stand van zaken 5 1.3 Missie,

Nadere informatie

Sportbeleid dat rendeert in Flevoland

Sportbeleid dat rendeert in Flevoland http://www.google.nl/imgres?q=triathlon+flevoland&hl=nl&sa=x&biw=1120&bih=620&tbm =isch&prmd=imvns&tbnid=3bbicpw8vff_cm:&imgrefurl=http://crawler.dipity.com/tickr/fl ickr_almere/&docid=e1dplow0b_1xjm&gurl=http://static.flickr.com/3096/2822578644_2d

Nadere informatie

Handboek Meer halen uit sportevenementen Achterliggend handboek bij checklist maatschappelijke spin - off sportevenementen

Handboek Meer halen uit sportevenementen Achterliggend handboek bij checklist maatschappelijke spin - off sportevenementen Handboek Meer halen uit sportevenementen Achterliggend handboek bij checklist maatschappelijke spin - off sportevenementen Marieke de Groot Paul Duijvestijn Handboek Meer halen uit sportevenementen Achterliggend

Nadere informatie

6. MEERJAREN- PLAN 2012-2016

6. MEERJAREN- PLAN 2012-2016 6. MEERJAREN- PLAN 2012-2016 In het licht van de analyse, visie, missie en strategische keuzes wordt in dit laatste hoofdstuk het meerjarenplan uiteen gezet. Dit spitst zich per thema toe op de vraag wat

Nadere informatie

Toolkit. Goed bestuur. Fonds PGO

Toolkit. Goed bestuur. Fonds PGO Toolkit Goed bestuur Fonds PGO Voorwoord Na het symposium Versterking van het Bestuur in Slot Zeist in 2005 is gebleken dat er bij de door het Fonds PGO gesubsidieerde organisaties behoefte bestaat aan

Nadere informatie

Op weg naar een duurzame sportvereniging

Op weg naar een duurzame sportvereniging Op weg naar een duurzame sportvereniging 1 Inhoud Inleiding... 4 De fasen op een rij... 10 1. Dromen... 11 1.1 Het begint met een droom... 11 1.2 Mandaat van bestuur en leden... 12 1.3 Wijs verantwoordelijke(n)

Nadere informatie

BIS BenW adviezen - 5611

BIS BenW adviezen - 5611 BIS BenW adviezen - 5611. BIS BenW adviezen - 5611. BIS BenW adviezen - 5611. Plan van aanpak Integrale aanpak van gecoördineerde werkgeversdienstverlening, detachering en reintegratie Gemeente Nederweert,

Nadere informatie

Professionalisering van besturen in het primair onderwijs

Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Professionalisering van besturen in het primair onderwijs 2 - Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Verslag van de commissie

Nadere informatie

Actieplan Open overheid

Actieplan Open overheid Directoraat-Generaal Wonen, Bouwen en Integratie Actieplan Open overheid Datum September 2013 Status Definitief Pagina 2 van 40 1 Inleiding: Open overheid begint niet bij nul... 5 1.1 Actuele voorbeelden...

Nadere informatie

Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport. Monitor Zo kan het ook!

Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport. Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport Remko van den Dool Marcia de Jong Astrid Cevaal Lambert Wassink Gehandicaptensport Nederland wil stimuleren dat

Nadere informatie

Schoolplan 2011-2015. Schoolplan 2011-2015 rsg de Borgen

Schoolplan 2011-2015. Schoolplan 2011-2015 rsg de Borgen Schoolplan 2011-2015 Schoolplan 2011-2015 rsg de Borgen 1 Schoolplan 2011-2015 rsg de Borgen Inleiding 3 1. Uitgangspunten Onderwijsgroep Noord 4 1.1 Missie en centrale waarden 5 1.2 Ontwikkelingen en

Nadere informatie

Maatschappelijk en Financieel Jaarverslag Menzis 2011. verbinding

Maatschappelijk en Financieel Jaarverslag Menzis 2011. verbinding Maatschappelijk en Financieel Jaarverslag Menzis 2011 verbinding 1 Maatschappelijk en Financieel Jaarverslag Menzis 2011 2 3 Inhoudsopgave VOORWOORD 7 3. MVO IN DE ORGANISATIE 21 5. KETENVERANTWOORDELIJKHEID

Nadere informatie

Jaarplan 2015. Verbinden. KNMV Zijpendaalseweg 1 6814 CA Arnhem Tel: 026-3528510 Fax: 026-3528522 e-mail: info@knmv.nl web: www.knmv.

Jaarplan 2015. Verbinden. KNMV Zijpendaalseweg 1 6814 CA Arnhem Tel: 026-3528510 Fax: 026-3528522 e-mail: info@knmv.nl web: www.knmv. Jaarplan 2015 Verbinden KNMV Zijpendaalseweg 1 6814 CA Arnhem Tel: 026-3528510 Fax: 026-3528522 e-mail: info@knmv.nl web: www.knmv.nl Inhoudsopgave Voorwoord 02 Managementoverzicht 03 Actieplan 2015 04

Nadere informatie

Vrijwillige inzet in de zorg en maatschappelijke ondersteuning

Vrijwillige inzet in de zorg en maatschappelijke ondersteuning Vrijwillige inzet in de zorg en maatschappelijke ondersteuning Bijdrage aan de Toekomstverkenning vrijwillige inzet 2015 Dick Oudenampsen Katja van Vliet Januari 2007 Inhoud 1 Opzet van het onderzoek

Nadere informatie

Meerjaren Beleidsplan Stichting Lokale Omroep Goeree-Overflakkee SLOGO 2013-2017

Meerjaren Beleidsplan Stichting Lokale Omroep Goeree-Overflakkee SLOGO 2013-2017 Meerjaren Beleidsplan Stichting Lokale Omroep Goeree-Overflakkee SLOGO 2013-2017 Meerjaren Beleidsplan SLOGO 21-10-12 / Rev. A 02-04-13 Pagina 1 Inhoudsopgave: Blz. 1. Inleiding 3 2. Geschiedenis 4 3.

Nadere informatie

NOAB CONCEPT- BELEIDSPLAN 2016-2018

NOAB CONCEPT- BELEIDSPLAN 2016-2018 NOAB CONCEPT- BELEIDSPLAN 2016-2018 WIE A ZEGT, MOET OOK B ZEGGEN OVER BEWUSTE KEUZES MAKEN, COMMITMENT EN DOORPAKKEN INHOUD Inleiding 1 Bestaansrecht en doelgroep 2 Omgevingsbeeld en visie 2.1 De centrale

Nadere informatie

samen voor heel Amsterdam

samen voor heel Amsterdam samen voor heel Amsterdam beleidsplan 2015-2018 samen voor heel Amsterdam Beleidsplan 2015-2018 Stichting Openbare Bibliotheek Amsterdam 1. Inleiding 4 2. Onze omgeving 5 2.1 De Bibliotheekwet 5 2.2 Bibliotheek

Nadere informatie

Onderzoeksrapportage Gemeente Utrecht. Uit de zorg, in beweging!

Onderzoeksrapportage Gemeente Utrecht. Uit de zorg, in beweging! Onderzoeksrapportage Gemeente Utrecht Uit de zorg, in beweging! Mei 2013 Onderzoeksrapportage Gemeente Utrecht Uit de zorg, in beweging! Wij danken alle betrokkenen voor hun bijdrage aan de totstandkoming

Nadere informatie

Uitvoering sectorinvesteringsplannen. mbo en hbo

Uitvoering sectorinvesteringsplannen. mbo en hbo Uitvoering sectorinvesteringsplannen mbo en hbo Colofon Uitgave Platform Bèta Techniek Lange Voorhout 20, 2514 EE Den Haag Postbus 556, 2501 CN Den Haag T (070) 311 97 11 F (070) 311 97 10 info@platformbetatechniek.nl

Nadere informatie

Sectorplan Zorg Noord-Holland Noord

Sectorplan Zorg Noord-Holland Noord Sectorplan Zorg Noord-Holland Noord Hoorn 27 mei 2014 Versie 1.0 Projectteam BSP Z&W NHN Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1. De sector Zorg en Welzijn in beeld... 4 1.1 Analyse van de arbeidsmarkt Noord-Holland

Nadere informatie

Oplegvel Collegebesluit

Oplegvel Collegebesluit Onderwerp Mobiliteit 2013-2018 Oplegvel Collegebesluit Portefeuille C. Mooij Auteur Dhr J van Duijnhoven/ Mevr. GA Zeilstra Telefoon 0235114488 E-mail: gzeilstra@haarlem.nl MenS/HRM Reg.nr. 2013/8697 Nota

Nadere informatie

Innovatie. meteffect. Adviescommissie Bibliotheekinnovatie

Innovatie. meteffect. Adviescommissie Bibliotheekinnovatie Innovatie meteffect Adviescommissie Bibliotheekinnovatie Innovatie meteffect Adviescommissie Bibliotheekinnovatie Inhoud 4 Samenvatting 6 1 Inleiding 12 2 Programmalijnen 13 13 14 14 14 15 15 Programmalijn

Nadere informatie

BELEIDSWIJZER. Auteurs. Jeroen Hoyng en Iwan de Jong

BELEIDSWIJZER. Auteurs. Jeroen Hoyng en Iwan de Jong BELEIDSWIJZER Sport en Bewegen Auteurs Jeroen Hoyng en Iwan de Jong Voorwoord BELEIDSWIJZER Sport en Bewegen Sport en bewegen scoren hoog op de maatschappelijke agenda. In tal van gemeenten zien we, mede

Nadere informatie