Jaarverslag 2010 OMFL. Ontwikkelingsmaatschappij Flevoland bv

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag 2010 OMFL. Ontwikkelingsmaatschappij Flevoland bv"

Transcriptie

1 Ontwikkelingsmaatschappij Flevoland bv OMFL Jaarverslag 2010 Ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van de provincie Flevoland laten we in dit jaarverslag enkele ondernemers aan het woord die een bijdrage hebben geleverd aan de groei en welvaart van de provincie. Ondernemers die de mogelijkheden van dit nieuwe land op waarde wisten te schatten. Het is slechts een kleine greep uit de vele bedrijven die in de loop der tijd diezelfde stap namen. Wat de geïnterviewden bindt is het feit dat ze het Flevolandse bedrijfsleven van het eerste uur vertegenwoordigen. Reden genoeg om eens met ze te gaan praten. Over toen, nu en de toekomst.

2 Colofon Dit jaarverslag 2010 is verschenen in een oplage van 500 en is tot stand gekomen met medewerking van Kopij Marion Wichard Linking Brain, Lelystad Interviews De Dames Katja van den Burg, Almere Vormgeving Engelse Verdonk Ontwerpers BNO, Almere Fotografie Juul Baars, Lelystad Maarten Feenstra, Feenstra Fotografie, Almere Druk Evers Litho & Druk, Lelystad Ontwikkelingsmaatschappij Flevoland bv Postbus AC Lelystad Het Ravelijn BR Lelystad Een groot deel van de projecten van de Ontwikkelingsmaatschappij Flevoland bv wordt mede gefinancierd door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) van de Europese Commissie en door de provincie Flevoland. 2

3 Inhoudsopgave Voorbericht van de Raad van Commissarissen aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders Verslag van de Raad van Commissarissen Preadvies jaarrekening 2010 Decharge directie en Raad van Commissarissen Verslag van de directie Missie, visie en ambitie, strategie Terugblik op 2010 Personeel en organisatie Publiciteit en netwerk Vooruitblik Verslag van de activiteiten Innovatie en ontwikkeling Kansen voor Flevoland Flevolandse Ondernemers Ondersteuning (FLOO) Investeringsbevordering Thematische acquisitie Internationalisering Flevolands Informal Investors Netwerk (FLIIN) Toerisme Flevoland Activiteiten 2010 Activiteiten 2011 Financiering en Participaties Financieringsfonds REOF Deelnemingen in MKB Flevoland B.V. en Technofonds Flevoland B.V Projectinzet 2010/ Bijlagen Overzicht gebruikte afkortingen OMFL Nevenfuncties Jaarrekening Controleverklaring

4 Duurzaamheid, bio-based economy en stadslandbouw spelen de komende decennia een grote rol. Bert Gijsberts, Boogaart Almere Samen op weg naar een mooie toekomst Net als de provincie Flevoland bestaat Boogaart Almere 25 jaar. Een Twents familiebedrijf zag groeimogelijkheden in Flevoland en besloot er een zelfstandige vestiging op te zetten. Bert Gijsberts was er vanaf het begin bij en heeft het bedrijf uitgebouwd tot één van de 25 grootste Nederlandse bedrijven in zijn vakgebied. Er heerste een pioniersmentaliteit: samen op weg naar een mooie toekomst. Gijsberts, een geboren Flevolander, heeft zijn provincie nog gekend als een kale vlakte. Met zijn bedrijf mocht hij een groot deel hiervan invullen met groenvoorzieningen en andere infrabouw. Terugkijkend had Gijsberts zakelijk best een aantal andere beslissingen willen nemen. Maar hij is een optimist met zijn blik op de toekomst gericht. Sociaal ondernemerschap staat hierbij centraal; meer innovatieve diensten en een maatschappelijke bijdrage met de meerwaarde van groen. Duurzaamheid, bio-based economy en stadslandbouw spelen de komende decennia een grote rol, volgens Gijsberts. Op het gebied van innovatie is de OMFL een goede verbindingsofficier. De OMFL kan de onder nemer helpen bij een doorgroeiende vraag naar investeringsvermogen en nieuwe bedrijfsconcepten neerzetten. Inmiddels is er veel veranderd; de gemeenten en de provincie zijn gegroeid en de inspraak is toegenomen. Ook is er meer nationale regelgeving. Maar Gijsberts vindt dat in Flevoland de lijnen tussen ondernemers en overheden nog steeds kort zijn. Gijsberts heeft het familiebedrijf volwassen zien worden. In die tijd zijn ook zijn vier kinderen opgegroeid. Zeker drie daarvan willen in de toekomst doorgroeien met de inmiddels Boogaart Almere Infra Groep bv. Samen op weg naar een mooie toekomst

5 Voorbericht van de Raad van Commissarissen aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders Verslag van de Raad van Commissarissen DDe Raad van Commissarissen (RvC) van de Ontwikkelings - maatschappij Flevoland bv (OMFL) heeft in 2010 onder meer aandacht besteed aan de interne organisatie. De OMFL heeft haar beschrijving Administratieve Organisatie en het Directie - reglement geheel herzien. Beide stukken zijn uitvoerig besproken door de RvC. Ook de aandeelhouder van de OMFL heeft zijn inbreng gehad in de totstandkoming van de hernieuwde versie van beide reglementen. Ten gevolge van wettelijke veranderingen heeft ook de pensioenregeling van de medewerkers wijzigingen ondergaan. De OMFL is met name een projectorganisatie. Dit heeft tot gevolg dat de OMFL (een deel van) haar activiteiten voor financiert. De door de OMFL opgestelde liquiditeitsoverzichten en prognoses bewijzen hierbij hun waarde. De OMFL maakt gebruik van de mogelijkheden die subsidieprogramma s bieden en doet ook een beroep op de voorschotregelingen van dergelijke programma s. Helaas lopen de voorschotbetalingen regelmatig achter bij de feitelijke ontwikkelingen en betalingen ten behoeve van de uitvoering van projecten. In het voorjaar van 2010 hebben drie externe controle-instanties de OMFL doorgelicht. Veelal wordt naar dezelfde informatie gevraagd en worden grotendeels dezelfde controles uitgevoerd: juiste verantwoording werkzaamheden, naleving Administratieve Organisatie, berekening uurlonen, aansluitingen vanuit de projectadministraties. In 2010 vergaderde de RvC vier keer in aanwezigheid van de directie. De voorzitter van de RvC voerde regelmatig overleg met de directeur. In en buiten de vergaderingen is de RvC uitvoerig geïnformeerd over de gang van zaken, zowel door mondelinge als door schriftelijke rapportages. De begroting voor het jaar 2011 is in de vergadering van 30 augustus 2010 geaccordeerd. Voorts besprak en fiatteerde de RvC het jaarplan 2011 in diezelfde vergadering. De jaarrekening over 2009 is na toelichting door de directie vastgesteld in de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 30 augustus De RvC constateert met genoegen dat de organisatie ondanks de economische crisis een goed jaar achter de rug heeft. De verslechterde economische situatie heeft de organisatie weliswaar voor een extra uitdaging geplaatst, anderzijds wordt in deze periode van economische tegenwind ook duidelijk hoe noodzakelijk het is de economie proactief te versterken. De OMFL doet dat in de vorm van projecten in samenwerking met diverse partners in Flevoland. De RvC spreekt zijn waardering hiervoor uit en bedankt de partnerorganisaties voor de profijtelijke samenwerking. De RvC kijkt met grote tevredenheid terug op 2010 en is directie en medewerkers van de OMFL zeer erkentelijk voor hun inzet in het belang van de Flevolandse economie. Tot slot heeft de RvC de mogelijkheden verkend om nauwer samen te werken met de RvC van Beheer Flevoland Participaties B.V., de rechtspersoon die het MKB Fonds Flevoland B.V. en het Technofonds Flevoland B.V. beheert. In dit kader is besloten om het beheer van het Financieringsfonds Regionaal Economische Ontwikkeling Flevoland (REOF), ondergebracht in De Aanjager B.V., uit te besteden aan Beheer Flevoland Participaties B.V. 5

6 Voorbericht van de Raad van Commissarissen aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders DPreadvies met betrekking tot de jaarrekening 2010 De directie heeft de balans per 31 december 2010, de winsten verliesrekening over 2010, de bij de stukken behorende toelichting en het jaarverslag omtrent de gang van zaken aan Voorgesteld wordt het resultaat uit bedrijfsuitoefening ad toe te voegen aan de egalisatiereserve. Voorgesteld wordt tevens het geconsolideerde negatieve resultaat uit de participatie - de RvC voorgelegd. De jaarrekening is gecontroleerd door fondsen ad ten laste van de overige reserves te accountants kantoor Meeuwsen ten Hoopen te Lelystad en is brengen. Vooruitlopend hierop is dit resultaat reeds verwerkt in voorzien van een goedkeurende verklaring, zoals blijkt uit de in de balans per 31 december deze jaarrekening opgenomen controleverklaring. Financiering betreft het verstrekken van participatie kapitaal en Uit de risicoparagraaf blijkt dat geen extra voorzieningen (achtergestelde) leningen via het Financieringsfonds Regionaal opgenomen hoeven te worden. Wij stellen de Algemene Economische Ontwikkeling Flevoland (REOF), ondergebracht in Vergadering van Aandeel houders voor de jaarrekening, De Aanjager B.V., en via de onafhankelijk opererende fondsen bestaande uit de balans per 31 december 2010 en de winst- en MKB Fonds Flevoland en Technofonds Flevoland. Deze fondsen verliesrekening 2010, vast te stellen. worden zelfstandig bestuurd vanuit Beheer Flevoland Het totale resultaat bedraagt en is in onderstaande tabel Participaties B.V. De resultaten van deze fondsen worden nader gespecificeerd. (gedeeltelijk) verwerkt in de jaarrekening van de OMFL. Resultaat OMFL Resultaat uit bedrijfsuitoefening OMFL Technofonds Flevoland B.V.: resultaat participaties exploitatie MKB Fonds Flevoland B.V.: resultaat participaties exploitatie De Aanjager B.V.: resultaat participaties exploitatie Subtotaal Onttrekking aan de voorziening gerealiseerde participaties Resultaat

7 Voorbericht van de Raad van Commissarissen aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders Decharge directie en Raad van Commissarissen V Voorgesteld wordt de directie decharge te verlenen voor het gevoerde bestuur in het afgelopen jaar en de Raad van Commissarissen voor het gehouden toezicht op het bestuur, een en ander onverminderd het bepaalde in het Burgerlijk Wetboek. Lelystad, 23 februari 2011 De Raad van Commissarissen, De heer A.L. Greiner (voorzitter) Mevrouw dr. P.C. Plooij-van Gorsel (vicevoorzitter) De heer P.J. Visscher (secretaris) Raad van Commissarissen, van links naar rechts: de heer A.L. Greiner, de heer P.J. Visscher en mevrouw dr. P.C. Plooij-van Gorsel. 7

8 In Flevoland liggen voor ondernemers meer kansen dan waar dan ook in Nederland. Peter Hoorneman, De Eemhof 30 jaar geleden: mogelijkheden in een bak modder Voordat Peter Hoorneman als directeur van De Eemhof aan de slag ging, kende hij Flevoland niet en gebruikte hij de provincie alleen om er hard doorheen te rijden. Sinds drie jaar beseft hij dat het een fantastische regio is met volop ruimte. Hier liggen voor ondernemers meer kansen dan waar dan ook in Nederland. Hoorneman heeft bewondering voor de visie van Piet Derksen, grondlegger van Sporthuis Centrum, het huidige Center Parcs. Hij is degene die 30 jaar geleden grote mogelijkheden zag in een bak modder. Foto s uit 1980 laten een soort maan landschap zien, waar een aantal bungalows werd neergezet. Als de huidige directeur nu uit zijn raam kijkt, ziet hij daar een bos met monumentale bomen erin. Een stukje verder ligt een jachthaven. Flevoland is bijzonder, aldus Hoorneman. Het is niet één van de rijkste provincies, maar de ambtenaren bieden wel een luisterend oor en nemen de tijd voor hem als ondernemer. Er is een wil en er zijn mogelijk - heden om ondernemers te steunen. Hierdoor ligt er een toekomst, zeker gelet op alle kansen en de ligging van deze unieke polder achter de dichtbevolkte Randstad. De OMFL kan volgens Hoorneman een initiërende en coördinerende rol blijven spelen in de gesprekken tussen de provincie en ondernemers. Daarbij vindt hij het belichten en onderzoeken van alles wat onze provincie biedt van groot belang. Een modderpoel is Flevoland allang niet meer, maar er zijn nog volop kansen om de provincie nog mooier te maken.

9 Verslag van de directie Missie, visie en ambitie, strategie MMissie De OMFL is in heel Flevoland voor een aantal sectoren de aanjager van economische ontwikkelingen. Zij bevordert actief investeringen en werkgelegenheid in Flevoland en stimuleert economische samenwerking. De OMFL is een uitvoerings - organisatie die het economisch beleid van de provincie Flevoland als vertrekpunt hanteert. Daarbinnen zoekt zij proactief naar kansen voor verdere economische groei van Flevoland. Visie en ambitie De OMFL investeert in goede relaties met bedrijfsleven en lokale en regionale overheden en vervult een makelaarsfunctie tussen deze organisaties. De OMFL opereert proactief, slag vaardig, zelfbewust en onafhankelijk; zij is, zeker in tijden van economische tegenwind, een vanzelf sprekende en onmisbare partner bij economische ontwikkelingsprojecten in Flevoland. De ambities van de OMFL voor de komende jaren zijn als volgt samen te vatten: zorgen voor een hefboomeffect: een multiplier van drie op de basissubsidie van de provincie Flevoland; uitbreiden van de provinciegrens-overschrijdende samenwerking tussen grote bedrijven, universiteiten en regionale samenwerkings organisaties; zorgen voor evenwichtige financiering: provincie/markt/ overige inkomsten (subsidies); op peil houden van de slagkracht en daarmee de formatie van de organisatie; voeren van de discussie over uitbreiding van het aandeelhouderschap; bespreken van de wenselijkheid verbreding van het takenpakket. Strategie De toegevoegde waarde van de OMFL ligt in het voor de markt uit initiëren en realiseren van projecten. Bij de selectie daarvan ligt de focus op kansrijke projecten, waar met een creatieve aanpak kosten effectief resultaat kan worden geboekt. Daarbij richt de OMFL zich op de volgende vier thema s: 1 Innovatie en Ontwikkeling De OMFL initieert, ontwikkelt en voert projecten uit in samen - werking met bedrijven en intermediaire organisaties. Door clustering naar thema of geografische ligging binnen die projecten kunnen activiteiten van individuele bedrijven elkaar versterken. 2 Investeringsbevordering De OMFL richt zich hierbij vooral op acquisitie, in eerste instantie gericht op buitenlandse bedrijven en bedrijven binnen bepaalde thema s of sectoren. De keuze voor bevordering van inter natio - nalisering sluit goed aan bij de behoefte van het bedrijfsleven: ook het midden- en kleinbedrijf werkt immers in toenemende mate over de grenzen heen. 3 Toerisme Flevoland Toerisme Flevoland is een bedrijfsonderdeel van de OMFL en werkt aan de marketing en promotie van de toeristische sector in Flevoland. De toeristisch-recreatieve sector is van toenemend economisch belang en een gerichte promotie kan deze sector in Flevoland verder versterken. 4 Financiering en participaties Het gaat hier om het verstrekken van participatie kapitaal en achtergestelde leningen via het Financieringsfonds Regionaal Economische Ontwikkeling Flevoland (REOF) en de onafhankelijk opererende fondsen MKB Fonds Flevoland B.V. en Technofonds Flevoland B.V. Deze fondsen worden zelfstandig bestuurd vanuit Beheer Flevoland Participaties B.V. 9

10 Verslag van de directie DTerugblik op 2010 Diverse grote (beursgenoteerde) ondernemingen hebben in de loop van 2010 de wind weer in de zeilen gekregen en beter gepresteerd dan in Voor de meeste bedrijven in het mkb komt het herstel vanuit de economische crisis iets later. Dat geldt ook voor Flevoland: het overgrote deel van het Flevolandse bedrijfs leven behoort tot het mkb-segment. Veel bedrijven beleefden 2010 als een moeilijk jaar, maar de eerste tekenen van herstel zijn bij veel bedrijven zichtbaar en de vooruitzichten voor 2011 zijn beter. Een ontwikkelingsmaatschappij participeert door gaans in projecten en samenwerkingsverbanden die commercieel nog niet op eigen benen kunnen staan. Aan deze projecten kleven de nodige (financiële) risico s. Ook deze samenwerkende bedrijven en organisaties hebben financiering nodig, waaronder externe financiering. De OMFL constateert dat in 2010 de markt voor externe financiering voor het mkb nog steeds moeilijk is. Voorafgaand aan de gemeenteraadsverkiezingen in 2010 heeft de OMFL de bereikte resultaten voor heel Flevoland en per gemeente in kaart gebracht. Deze resultaten en de ambitie van de OMFL zijn met de (nieuwe) wethouders en met de gemeente - lijke mede werkers besproken. Doel is om de ambitie van de OMFL uit te dragen en om een mogelijke aandeel houdersrelatie met de OMFL op de plaatselijke agenda te zetten. Rondom de naderende provinciale verkiezingen in maart 2011 heeft de OMFL een werkbezoek voor de Commissie Werk georganiseerd. Een aantal fracties van politieke partijen is bezocht, met hen zijn gesprekken gevoerd of is een presentatie gegeven. Daarnaast is een notitie opgesteld en aan alle Flevolandse partijen gezonden. Almere is vanuit economisch perspectief bezien een belangrijk werkterrein voor de OMFL. De OMFL voert diverse activiteiten en projecten uit in Almere. De OMFL werkt aan het Economisch Offensief Almere door te participeren in de zgn. tafelstructuur en diverse activiteiten daaromheen. Ook droeg zij bij aan het programma voor een van de studiedagen voor gemeente - raadsleden. In 2010 heeft de OMFL een duidelijk zichtbare neven vestiging geopend in Almere in een pand dat gedeeld wordt met de Vereniging Bedrijfskring Almere (VBA), Almere City Marketing (ACM) en de Economic Development Board Almere (EDBA). Doel is en blijft om in de praktijk de toegevoegde waarde van de OMFL in Almere te demonstreren, waardoor zij in de toekomst een vanzelfsprekende partner is en blijft bij de uitvoering van het Economisch Offensief Almere. Opening pand Almere, van links naar rechts: Hans Snel, Jan Brink, Joep Kramer, Henk Weyschedé en Ben Scholten. 10

11 Verslag van de directie Terugblik op 2010 De OMFL heeft een zekere schaalgrootte nodig om haar werk goed te doen: een bepaalde slagkracht is vereist. Het aantal hiervoor benodigde fte s ligt hoger dan de basisformatie die uit de vaste provinciale subsidie gedekt wordt. Uit de resultaten over de afgelopen vijf jaren blijkt dat een OMFL in haar huidige omvang goede resultaten boekt voor Flevoland. De OMFL is zichtbaarder en zij neemt een steviger positie in. De vaste bijdrage (basissubsidie en werkkapitaal) van de provincie Flevoland vormt de basis voor de OMFL om een hef - boom effect te creëren: een multiplier op iedere door de provincie Flevoland geïnvesteerde euro aan basisfinanciering. Daarmee wordt ook de formatie op de benodigde sterkte gebracht. Personeel en organisatie Administratieve organisatie Het in eigen beheer uitvoeren en administreren van het groeiende aantal projecten vergt een goede inrichting van de backoffice. Bij een aantal externe controles zijn geen omissies aan het licht gekomen. De accountant heeft vastgesteld dat het (financiële) beheer op een adequate wijze wordt verricht. Formatie In 2010 is de formatie versterkt met een projectleider Innovatie en Ontwikkeling. Bovenstaande uitgangspunten zijn het fundament voor de toekomstige financiering van de OMFL. Het gaat dan met name om het ontwikkelen van een goede opvolger voor het project Kansen voor Flevoland (zie pagina 16 van dit jaarverslag). Het merendeel van de projecten waaraan de OMFL en haar samenwerkingspartners in 2010 hebben gewerkt, is succesvol verlopen. Voor specifieke projecten schakelt de OMFL externe specialisten in. Zo kan de OMFL met een kleine, slagvaardige vaste formatie en de tijdelijke inzet van derden flexibel opereren. Het ziekteverzuim van de OMFL over 2010 is met een percentage van 3.0% laag en wordt voornamelijk door één langdurige zieke medewerker veroorzaakt. Enkele voorbeelden hiervan zijn: aanbesteding glasvezelnetwerk Flevoland opzet CompoWorld Life Science Innnovation Platform/Gezondheid Mens en Dier Masterclass Urk Onderzoek naar mogelijkheden CO 2 -pijpleiding vervolg Immuno Valley AbelLife fietsroutes handelsmissies naar China bidbook Stork/Fokker RINGG-loket voor duurzaamheid Omschrijving functie Personeel OMFL Directie 1,0 1,0 Stafbureau 3,6 3,5 Team Innovatie & Ontwikkeling 5,3 6,2 Team Toerisme 2,4 2,4 Team Investeringsbevordering 2,3 2,3 Totaal in fte 14,6 15,4 Per thema is elders in dit jaarverslag een toelichting opgenomen van de concrete activiteiten en resultaten in Een totaaloverzicht is opgenomen op pagina 32. Het aantal medewerkers (2,15 fte) van Beheer Flevoland Participaties B.V. is in dit overzicht buiten beschouwing gelaten. 11

12 Verslag van de directie Terugblik op 2010 BOB netwerkborrel op de Creative Campus Almere. Publiciteit en netwerk Publiciteit Begin 2009 startte de OMFL met een digitale nieuws brief. Deze vorm van informatievoorziening voorziet in een behoefte gezien het feit dat het aantal abonnees sindsdien is verdubbeld tot ruim Een ander mooi resultaat is het filmpje Kansen voor Flevoland, geproduceerd in Hierin vertellen onder nemers wat het project Kansen voor Flevoland voor hen in de dagelijkse bedrijfsvoering heeft betekend. Het project Masterclass Urk is afgesloten met een boekje waarin de betrokkenen terugblikken op deze reeks workshops. Vanuit ondernemerszijde is de OMFL benaderd om dit initiatief verder uit te rollen binnen Flevoland. De OMFL kwam zeer regelmatig in het nieuws. De in 2010 uitgebrachte persberichten zijn vrijwel allemaal door de regionale media overgenomen. Daarnaast heeft de OMFL acte de présence gegeven op een aantal beurzen, zoals InnoFlevo in Almere, de NIDV-beurs (defensie) in Ahoy in Rotterdam en het Zakenfestival Almere, en heeft zij diverse presentaties en workshops verzorgd. Toerisme Flevoland heeft als marketingorganisatie van het toeristisch product Flevoland diverse publicaties uitgebracht: Magazine OOK Flevoland, de Eropuit krant OOK Flevoland, Z-cards, flyer voor AbelLife en MP3 fietsroutes, advertenties in dag- en weekbladen en een brochure activiteitenplan Voorts is een aantal campagnes gelanceerd en heeft Toerisme Flevoland op verschillende beurzen gestaan (Vakantiebeurs, BOOT Düsseldorf, 50PlusBeurs). In het magazine Flevoland Business heeft een artikelenreeks gestaan over activiteiten van de OMFL. Een van de BOB-borrels kwam hieruit voort: deze stond in het teken van de koppeling tussen de traditionele industrie en de creatieve industrie en vond plaats op de Creative Campus in Almere. Netwerk Via het lidmaatschap van VNO-NCW en alle Flevolandse bedrijfskringen heeft de OMFL een actieve rol vervuld binnen deze netwerken. In nationaal verband participeert de OMFL onder meer in een netwerk met andere ontwikkelings maat schappijen rondom verloedering en herstructurering van bedrijventerreinen en in een cluster rondom de nationale defensie-industrie. Ook neemt de OMFL deel aan bijeenkomsten en activiteiten die worden georganiseerd ten behoeve van de economische ontwikkelingen in de Noordelijke Randstad. 12

13 Verslag van de directie HVooruitblik Het gaat de goede kant op: de economische vooruitzichten voor 2011 zijn een stuk beter dan die voor Met name geldt dit voor het midden- en kleinbedrijf en dat mkb omvat in Flevoland meer dan 90 procent van de economie. In moeilijke economische tijden bewijst ondernemend Flevoland in samenwerking met een faciliterende overheid over veel creativiteit te beschikken in de overgang naar betere tijden. Diverse nieuwe producten en diensten worden ontwikkeld, nieuwe markten worden aangeboord, nieuwe samen werkings - verbanden zien het licht. In 2011 en de jaren daarna zullen daarvan de vruchten worden geplukt. De medewerkers van de OMFL verkennen deze mogelijkheden graag met het bedrijfsleven. Hiermee is de OMFL ondernemers van dienst bij de realisatie van hun plannen. Op deze wijze faciliteert de OMFL bedrijfsleven, overheden en andere organisaties. Zo bewijst de OMFL de organisatie te zijn die de oprichters in 2004 voor ogen hadden: een kleine, krachtige, regionale ontwik - ke lingsmaatschappij, die als organisatie van doeners kansrijke projecten op economisch gebied initieert, uitwerkt en aanjaagt. Daarmee draagt de OMFL actief bij om de provincie Flevoland economisch nog beter op de kaart te zetten. Het motto blijft: Wij werken aan Flevoland. En dat doen wij samen met u! Lelystad, 3 januari 2011 Drs. Jan Brink Directeur Jan Brink 13

14 Ik hoor hier thuis. Flevoland is van mij zoals ik van Flevoland ben. Koos in t Hout, Kwoot Groei is geen doel, leuke dingen doen wel! Ik hoor hier thuis. Flevoland is van mij zoals ik van Flevoland ben. Koos in t Hout is opgegroeid in Flevoland en hij houdt van de provincie. Het is dan ook geen vreemde keuze dat hij in Dronten zijn bedrijf KWOOT heeft gevestigd. In t Hout begon 23 jaar geleden als freelance landbouwjournalist met het schrijven van teksten; vanuit Dronten. Inmiddels leidt hij zijn bedrijf KWOOT met 14 medewerkers. KWOOT is uitgegroeid tot een full service communicatie- en reclamebedrijf met de nadruk op nieuwe media. Het runnen van een eigen bedrijf in Flevoland bevalt In t Hout goed. De pioniersgeest in de provincie spreekt hem aan. Veel nazaten van de pioniers zijn nog steeds actief in Flevoland, dit zorgt voor een goede sfeer en gevoel van herkenbaarheid. Volgens In t Hout dreigt de echte pioniersgeest te verdwijnen met het volwassen worden van de provincie. Dat is jammer, maar niet terug te draaien. In t Hout vindt dat de OMFL toegevoegde waarde heeft voor het bedrijfsleven. Wel vindt hij dat de OMFL het bedrijfsleven nog meer zou kunnen betrekken bij de uitvoering van het beleid van de overheid. Zodoende kan de OMFL meer kansen signaleren en deze samen met het bedrijfsleven oppakken. Want in het nuchtere Flevoland is nog genoeg ruimte voor ontwikkeling. Terugkijkend op de afgelopen jaren is In t Hout tevreden met zijn bedrijf. De vrijheid die hij zelf ervaart, brengt hij over op zijn medewerkers. Wij zijn ambitieus. Maar groei is geen primair doel. Leuke dingen doen wel.

15 Verslag van de activiteiten HInnovatie en Ontwikkeling Het team Innovatie en Ontwikkeling neemt initiatieven en ondersteunt activiteiten die leiden tot een beter productie- en vestigingsklimaat voor ondernemers. Zo is het initiatief genomen tot het opzetten van kennis- en innovatieclusters waaraan bedrijven en kennis instellingen deelnemen. De rol van Innovatie en Ontwikkeling is met name die van procesmanager: via intensieve begeleiding maakt de OMFL kansrijke projecten realiseerbaar. Tevens voert het team Innovatie en Ontwikkeling projecten en programma s uit voor en door ondernemers in opdracht van gemeentes, provincie en rijk. Aan de volgende zeven programma s en projecten is in 2010 gewerkt: 1 Kansen voor Flevoland richt zich op clustering binnen negen speerpuntsectoren. Tot nu toe heeft de OMFL elf clusters geïnitieerd en begeleid. De cluster activiteiten hebben geleid tot vijftien verschillende innovatieprojecten. Zie pagina 16 voor meer informatie over Kansen voor Flevoland. 2 Innovatie Skills Lab is een onderdeel van het Pieken in de Delta-project Zorgen voor Morgen. Dit project voert de OMFL uit samen met de Taskforce Innovatie Regio Utrecht (TFI) en de Amsterdamse Innovatie Motor (AIM). De OMFL richt aan Het Ravelijn te Lelystad een trainingsfaciliteit in, waarin zorg perso - neel getraind kan worden en regionale mkb ers hun innovatieve producten kunnen laten testen. Eind 2010 is de Stichting Skills Lab Flevoland opgericht. De belangrijkste gebruikers worden ROC Landstede, ROC Flevoland en het Flevoziekenhuis. 3 Creatieve beroepen in de groei is een Pieken in de Deltaproject van ROC Flevoland, OMFL en de gemeente Almere. Doel is om begin 2011 twee werk ateliers in gebruik te nemen: Mode en ICT/Nieuwe Media. In de ateliers worden scholieren, werklozen en herintreders uitgedaagd om in drie maanden tijd een product of dienst te ontwikkelen en te presen teren tijdens een expositie of show. De OMFL is penvoerder van dit project. geselecteerd. In totaal biedt het programma ruimte voor 44 Flevolandse deelnemers. 5 Pontes Medical is een Pieken in de Delta-project van het Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMC), VU Medisch Centrum (VUMC) en Amsterdam Medisch Centrum (AMC). Pontes Medical faciliteert, mobiliseert en accelereert medische innovatie en nieuwe medische bedrijvigheid. De OMFL is betrokken bij de valorisatie van deze medische innovaties. 6 RINGG Flevoland is het regionale innovatieloket voor groene grondstoffen in Flevoland, een project van de provincie Flevoland, OMFL en ACRRES. De OMFL levert de accountmanager voor het loket. De projecten die uit dit loket voortkomen worden binnen het Kansen voor Flevoland-programma verder begeleid. RINGG Flevoland wordt voortgezet in Immuno Valley is opgezet als R&D- en kennis valorisatie - project voor opkomende infectieziekten van mens en dier. Het consortium van 27 publieke en private partners uit Flevoland, Utrecht en Noord- Holland wordt financieel ondersteund door het Pieken in de Delta-programma. De rol van de OMFL is met name de businessontwikkeling vanuit de kennis van de kennis - instellingen. Hiervoor zoekt de OMFL aan sluiting met het Kansen voor Flevoland-programma met onder andere het Flevolands Informal Investors Netwerk (FLIIN). Opening RINGG Flevoland, van links naar rechts: Jan Brink, Anne Bliek-de Jong, Herman Vermeer en Ton van Scheppingen. 4 Noordvleugel Fast Forward is een Pieken in de Delta-project van de provincie Flevoland. Het project richt zich op de ontwikkeling van potentiële snelle groeiers in de kennisintensieve zakelijke dienst verlening en R&D. De externe projectleider werkt samen met de OMFL, TFI, AIM en Ontwikkelingsbedrijf Noord- Holland Noord (NHN). Het programma gaat in het voorjaar van 2011 van start. Eind 2010 zijn er twee Flevolandse deelnemers 15

16 Verslag van de activiteiten Innovatie en Ontwikkeling Kansen voor Flevoland Het Kansen voor Flevoland-project van de OMFL loopt tot Eind 2010 is het halverwege zijn looptijd en is de oogsttijd dus begonnen. In de periode heeft de OMFL elf clusters geïnitieerd, waarvan er drie zijn geformaliseerd met ondertekende samenwerkingsovereenkomsten: Flowland, Groen Gas Straat Zuidelijk Flevoland en het Life Science Innovation Platform. Flowland heeft mede geleid tot twee gehonoreerde Pieken in de Delta-projecten: Flevo CreatIT en Creatieve beroepen in de groei. Groen Gas Straat Zuidelijk Flevoland (Energie) Groen Gas Straat Zuidelijk Flevoland heeft opdracht gegeven tot een haalbaarheidsonderzoek naar een regionale biovergister en heeft daartoe de reststromen in kaart gebracht. Het definitieve rapport, dat begin januari 2011 wordt verwacht, zal de basis zijn voor vervolgfasen. Resultaten 2010 Flowland (Creatieve industrie) De Stichting Flowland in wording heeft van de provincie Flevoland een financiële bijdrage gekregen om projecten te ontwikkelen waarin het traditionele mkb actief wordt gekoppeld aan de creatieve industrie. Flowland heeft een eigen website ontwikkeld (www.flowland.nl) en organiseert regelmatig flowcafés. De Creative Camping op de Creative Campus in Almere is geïnitieerd en inmiddels zijn er circa 200 nieuwe arbeidsplaatsen gecreëerd op de Creative Campus. In samenwerking met Flowland hebben de OMFL en NeBiB maart 2010 het evenement InnoFlevo georganiseerd, een evenement dat innovatief ondernemerschap koppelt aan investeerders. Het evenement trok meer dan 300 bezoekers naar de 70 stands en workshops. Life Science Innovation Platform (LSIP) (Life Sciences en Medische Technologie) Het LSIP is in 2010 opgericht en heeft vijf keer een themabijeenkomst georganiseerd. Het totaal aantal deelnemers is circa 80. Het LSIP heeft geleid tot drie R&D-projecten: Biobank, DNAidentificatie en -registratie hippische sport en Hospitrace. Deze projecten hebben nu al tot circa 10 nieuwe arbeidsplaatsen in Flevoland geleid. In de drie verschillende R&D-projecten Biobank, DNA identificatie/registratie hippische sport en Hospitrace werken Flevolandse mkb-ers samen met kennisinstellingen en ziekenhuizen binnen en buiten Flevoland. In 2010 hebben de projecten geleid tot 10 nieuwe arbeidsplaatsen in Flevoland. De OMFL heeft samen met een bedrijf en het Centraal Veterinair Instituut (CVI) een onderzoeks rapport laten opstellen over de potentie van het Life Science-cluster in Flevoland. De opstellers concluderen dat het cluster Life Science de potentie heeft Flevoland te positioneren als dé regio waar bedrijven en kennisinstellingen op een professionele en bedrijfsmatige manier samenwerken aan de gezondheidszorg voor mens en dier (One Health). De Universiteit Utrecht, provincie Flevoland, CVI, Wageningen UR, de OMFL en het regionale bedrijfs leven hebben initiatief genomen tot het project Immuno Valley, waarin wordt samen - Uitreiking subsidiecheque Flowland. 16

17 Verslag van de activiteiten Innovatie en Ontwikkeling gewerkt met Utrecht en Amsterdam. Dit Pieken in de Deltaproject gaat om de integratie van onderzoek op gebied van humane en veterinaire opkomende infectieziekten en het vertalen hiervan in nieuwe business. In de eind 2010 opgerichte Stichting Immuno Valley levert de OMFL de penningmeester voor het stichtingsbestuur. naar het hoogwaardige composietencluster in Flevoland. Het rapport CompoWorld, cluster van hoogwaardige composieten technologie is opge leverd en concludeert dat het cluster composieten potentieel zeer kansrijk is. Samen met het CVI en de Stichting Artemis van de professoren E. Claassen en A. Osterhaus bereidt de OMFL een OP Westaanvraag Emerging Diseases Campus voor. In dit project zal nauw worden samen gewerkt met de High Containment Unit op het CVI-terrein. Doel is dat het European Wild Life Centre met circa 150 arbeidsplaatsen in Flevoland wordt gevestigd. Fokker Landing Gear heeft schriftelijk aangegeven 1,5 mln. euro te gaan investeren in R&D-opdrachten aan het NLR. Het NLR heeft aangegeven voor 2 mln. euro te gaan investeren in onderzoekscapaciteit. Het nationale Bio Business event vond voor de tweede keer plaats in Almere. Wageningen UR heeft de OMFL als partner gevraagd voor het valorisatieproject StartLife. Eind 2010 is bekend geworden dat StartLife gehonoreerd is binnen het Valorisatieprogramma. De OMFL heeft eind 2010 opdracht gegeven om een onderzoek te starten naar de arbeidsmarkt en het onderwijs in Flevoland op het gebied van Life Sciences. CompoWorld (Nieuwe materialen) De OMFL heeft namens de stuurgroep CompoWorld (NLR, Fokker Landing Gear, gemeente NOP, provincie Flevoland, Roy Heiner Academy en de OMFL), Frans Nauta en Sybrand de Boer opdracht gegeven om een haalbaarheidsonderzoek uit te voeren Windesheim Flevoland heeft samen met ROC Flevoland en Team Heiner en de provincie Flevoland de Roy Heiner Academy opgericht; zij gaan binnen deze instelling ook een composieten - opleiding opzetten. ROC Friese Poort en ROC Landstede hebben aangegeven op mbo-niveau composietopleidingen te gaan opzetten. LS cluster OMALA Medical Air Terminal (Life Sciences en Medische Technologie) De OMFL heeft het initiatief genomen om Lelystad Airport als kenmerk Medische Air Terminal mee te geven. Dit heeft tot gevolg dat de OMFL met ingang van januari 2011 één dag in de week haar project leider voor Life Sciences detacheert bij OMALA (Ontwikkelingsbedrijf Almere Lelystad Airport) in verband met gerichte acquisitie van Life Sciences gerelateerde bedrijven. Compensatieprogramma, defensie gerelateerde industrie (Maakindustrie) In 2010 heeft de OMFL vijf defensiebijeenkomsten georganiseerd in verband met het nationale compensatie - programma. De OMFL heeft een aantal Flevolandse mkb ers gekoppeld aan defensie-industriespecialisten, om de toegang tot deze indus trie mogelijk te maken. De OMFL heeft een bezoek gebracht aan de defensiebeurs Eurosatory. Hier zijn contacten gelegd met andere regio s en met de Neder landse en buiten - landse defensiegerelateerde industrie. Ondertekening intentieverklaring Life Sciences Innovation Platform. 17

18 De OMFL kent de mogelijkheden en de alternatieven om hobbeltjes op de weg glad te strijken. Tom Lansink, Lansink Schilderwerken Geen old boys network in Flevoland Het familiebedrijf Lansink is in 1932 opgericht in Twente. Ongeveer veertig jaar geleden kreeg de onderneming opdrachten in het toenmalige Openbaar Lichaam Zuidelijke IJsselmeerpolders. Begin jaren zeventig werd er een zelfstandige vestiging geopend. Nu zwaait Tom Lansink al jarenlang de scepter in Lelystad. De markt voor toelevering in de bouw in Flevoland had veel potentie en dat heeft hij nog steeds. Lansink heeft zijn plek gevonden in Flevoland, zowel privé als zakelijk. In zijn vrije tijd is hij een enthousiast watersporter. En naast zijn werk timmert hij ook op bestuurlijk gebied flink aan de weg in de provincie. Dit doet hij onder meer als vicevoorzitter van VNO-NCW MKB Flevoland. De Flevolandse mentaliteit bevalt hem prima; ieder - een heeft nog steeds de pioniersgeest. Een old boys network bestaat hier niet. Via de bedrijfskringen en VNO-NCW MKB tonen de meer ervaren ondernemers interesse in starters en geven zij kennis en ervaring door. De eerste generatie ondernemers gunt het de jonge bedrijven; het starten zit immers nog vers in het bloed. Volgens Lansink heeft de OMFL onder aanvoering van Jan Brink voor een flinke kwaliteitsslag gezorgd in de relatie overheid-bedrijfsleven. De OMFL kent de mogelijkheden en de alternatieven om hobbeltjes op de weg glad te strijken. De medewerkers van de OMFL kun je om een boodschap sturen en ze gaan voor je door het vuur. Iedereen snapt dat we niet alleen voor onszelf vechten, maar dat er ook een groter goed is. Deze Flevolandse mentaliteit mag van Lansink altijd blijven bestaan.

19 Verslag van de activiteiten Innovatie en Ontwikkeling De OMFL heeft dit jaar voor de derde keer een paviljoen met zeven Flevolandse mkb ers ingericht op het nationale NIDV-symposium te Rotterdam. Eén bedrijf heeft hier nu al een order gesloten. In de periode heeft de OMFL vanuit de clusters vijftien projecten geïnitieerd, waarvan er vijf zijn afgerond. Bij vier projecten is een kennisinstelling betrokken, zodat het R&D-projecten zijn. NOP Agro Food (Maakindustrie) In 2010 zijn twee bijeenkomsten georganiseerd voor machine - fabrikanten in de agro-foodsector met als doel het versterken van de internationale markt positie door samenwerking en kennis - uitwisseling. CO 2 Quick scan (Energie) Het onderzoek naar de haalbaarheid van een CO 2 -pijplijn van de Lelystadse energiecentrale naar de glastuinbouwgebieden in Noordoostpolder en Overijssel heeft geresulteerd in een no go: er is geen haalbare businesscase mogelijk. NOP Robotica (Maakindustrie) In 2010 zijn twee bijeenkomsten georganiseerd met metaal - producerende en -verwerkende bedrijven in verband met de implementatie van robotisering in bestaande productie - omgevingen. Glasvezel (ICT) De provincie Flevoland heeft de OMFL gevraagd de aan - besteding voor een glasvezelnetwerk in de Oostrand van Flevoland te organiseren. De aanbesteding is in 2010 afgerond en de opdracht is gegund. Het robotica cluster heeft aansluiting gezocht bij het roboticainitiatief van het Technocentrum Flevoland. Er komt een opleiding robotica-mecha tronica met faciliteiten bij ROC Flevoland en ROC Friese Poort. Daarnaast heeft de OMFL de verbinding gelegd met Technocentrum en het composietenlab in Marknesse als locatie voor robotica-opleidingen. Masterclass Ondernemerschap Urk (Algemeen) Aan de Masterclass Ondernemerschap op Urk hebben 25 ondernemers meegedaan. Naast kennis over duurzaam ondernemen, innovatie, sociale netwerken en marketing hebben zij geleerd dat over eigen grenzen heenkijken en samenwerking leiden tot innovatie en een betere concurrentiepositie. Watercluster (Water) De instellingsnotitie Lectoraat Water is definitief. Het lectoraat zal naar verwachting in maart 2011 van start gaan bij Windesheim Flevoland. De bijbehorende opleiding Klimaat en watermanagement gaat 2013/2014 van start. Hier zijn de volgende Flevolandse partijen bij betrokken: Rijkswaterstaat, Deltares, Geomatics Business Park, Waterschap Zuiderzeeland en Dutch Delta Academy. Arbeidsmarktonderwijs Gezondheid Mens en Dier (Life Sciences) De OMFL heeft eind 2010 opdracht gegeven om een onderzoek te starten naar de arbeidsmarkt en het onderwijs in Flevoland op het gebied van Life Sciences en health. De OMFL heeft samen met Syntens en FloatingLife een bijeenkomst met vier workshops en 50 deel nemers georganiseerd over businesscase toepas singen bij duurzaam leven op water. Een aantal bedrijven is als gevolg daarvan in gesprek om een project autarkisch bouwen op te zetten. Het Lectoraat Water bij Windesheim Flevoland gaat in 2011 van start. FloatingLife bijeenkomst. 19

20 Verslag van de activiteiten Innovatie en Ontwikkeling Duurzaamheidskring Grafimedia (Energie) Eind 2010 zijn tien Flevolandse mkb ers onder leiding van de OMFL en Syntens voor het eerst bijeen gekomen om samen te werken aan duurzaamheid binnen de grafimedische industrie. Doel is te komen tot een reductie van milieubelasting, elektriciteits verbruik en gasverbruik. FLevolandse Ondernemers Ondersteuning (FLOO) Deelnemers Masterclass Urk. Transitie visserijvloot (Nieuwe materialen) In 2010 is het masterplan Transitie Visserijvloot gepresenteerd door de initiatiefnemers. De hele visserijvloot zou vervangen moeten worden door kleinere, duurzame vissers schepen (van deels com posietmateriaal): de kotter van de toekomst. De OMFL is vertegenwoordigd in verschillende werkgroepen. Overslaghaven Blocq van Kuffeler (Maritiem) Bedrijfsleven, Waterschap Zuiderzeeland, provincie Flevoland en de gemeente Almere zijn overtuigd van het nut van een overslag haven. Of deze haven bij Blocq van Kuffeler of bij Stichtse Kant komt is nog niet duidelijk. De OMFL participeert in de werkgroep. De regeling FLevolandse Ondernemers Ondersteuning (FLOO) is een instrument van de OMFL, gericht op het ondersteunen van (nieuwe) industriële en stuwende dienstverlenende bedrijven in de provincie Flevoland. FLOO is een regeling binnen het Kansen voor Flevoland-programma. Flevolandse mkb ers kunnen met behulp van een FLOO-bijdrage extern advies inkopen tegen een gereduceerd tarief (50 procent subsidie met een maximale bijdrage van 5.000). In de periode zijn in totaal 71 FLOO-trajecten van start gegaan. In totaal zijn 37 trajecten (52 procent) afgerond en is tot uitbetaling over gegaan. De totaal uitbetaalde OMFL-bijdrage voor deze 37 FLOO-trajecten is (36 procent van het totale budget). De gemiddelde bijdrage per FLOO-traject is Dit levert een totale private bijdrage op van (55 procent van de totale kosten). De verdeling van de 71 FLOO-trajecten over de zes gemeenten is als volgt: De verdeling van de 71 FLOO-trajecten over de verschillende sectoren is als volgt: Almere Lelystad Dronten Noordoostpolder Urk Zeewolde 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% Creatieve industrie Energie ICT Life Sciences en Medisch Maritiem Nieuwe materialen Toerisme Overige 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 20

Intentieverklaring. Ontwikkeling innovatiecluster met composieten in de bouw

Intentieverklaring. Ontwikkeling innovatiecluster met composieten in de bouw Intentieverklaring Ontwikkeling innovatiecluster met composieten in de bouw 19 november 2014 1 Partijen: 1. Royal HaskoningDHV Nederland B.V., vertegenwoordigd door mevrouw I. Siebrand-Oosterhuis, Business

Nadere informatie

College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel. Aan Provinciale Staten, PS2008MME13-1 -

College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel. Aan Provinciale Staten, PS2008MME13-1 - PS2008MME13-1 - College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel Datum : 6 mei 2008 Nummer PS : PS2008MME13 Afdeling : ECV Commissie : MME Registratienummer : 2008int221948 Portefeuillehouder : Ekkers Titel

Nadere informatie

3. Beoogd effect Versterken van de regionale economie en de concurrentiekracht van het Flevolandse

3. Beoogd effect Versterken van de regionale economie en de concurrentiekracht van het Flevolandse ** Aan Provinciale Staten Onderwerp Financieringsinstrumenten MKB: nieuwe TMI-regeling en Kredietfaciliteit Besluitvormingsronde Statendag 18 december 2013 (ov) / 15 januari 2014 Agendapunt 1. Beslispunten

Nadere informatie

Gebiedsfinanciering op andere leest. Vera van Vuuren, programma manager plattelandsontwikkeling en duurzame energie

Gebiedsfinanciering op andere leest. Vera van Vuuren, programma manager plattelandsontwikkeling en duurzame energie Gebiedsfinanciering op andere leest Vera van Vuuren, programma manager plattelandsontwikkeling en duurzame energie Ontwikkelingsbedrijf NHN Doel: Ontwikkelen van economisch potentieel NHN Aandeelhouders

Nadere informatie

Krachten bundelen, kennis delen en allianties vormen

Krachten bundelen, kennis delen en allianties vormen The Next Step: Coalition of the Willing Krachten bundelen, kennis delen en allianties vormen The Next Step: Coalition of the Willing Krachten bundelen, kennis delen en allianties vormen Een regio om trots

Nadere informatie

PS2011MME05-1. Ontwerp-besluit pag. 3

PS2011MME05-1. Ontwerp-besluit pag. 3 PS2011MME05-1 College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel Datum : 30-08-2011 Nummer PS: PS2011MME05 Afdeling : ECM Commissie : MME Registratienummer : 8096D8F2 Portefeuillehouder : Van Lunteren Titel

Nadere informatie

Europese EFRO-subsidies voor innovatie en CO 2 -reductie

Europese EFRO-subsidies voor innovatie en CO 2 -reductie Europese EFRO-subsidies voor innovatie en CO 2 -reductie Europese EFRO-subsidies voor innovatie en CO 2 -reductie Via het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) stimuleert Europa de regionale

Nadere informatie

Subsidies in de regio

Subsidies in de regio Subsidies in de regio Noord Nederland Subsidies in de regio -- Noord-Nederland Om bepaalde regio s binnen Nederland direct of indirect te versterken zijn er verschillende regionale, nationale en Europese

Nadere informatie

Subsidiëring Investerings- en Ontwikkelingsmaatschappij voor Noord-Nederland ten behoeve van de Drentse Participatie Maatschappij

Subsidiëring Investerings- en Ontwikkelingsmaatschappij voor Noord-Nederland ten behoeve van de Drentse Participatie Maatschappij 2004-98 Subsidiëring Investerings- en Ontwikkelingsmaatschappij voor Noord-Nederland ten behoeve van de Drentse Participatie Maatschappij Voorgestelde behandeling: - Statencommissie Bestuur, Financiën

Nadere informatie

Terugblik & Toekomst Sociaal Economisch Beleid. 1 december 2014 Jeroen van Wijk

Terugblik & Toekomst Sociaal Economisch Beleid. 1 december 2014 Jeroen van Wijk Terugblik & Toekomst Sociaal Economisch Beleid Datum: Door: 1 december 2014 Jeroen van Wijk Opmerkingen vooraf -Huidig beleid pas in 2012 vastgesteld -Nu evalueren = tussenstand -Bouwen met partners aan

Nadere informatie

Commissie Economie, Mobiliteit en Grote Stedenbeleid

Commissie Economie, Mobiliteit en Grote Stedenbeleid Griffie Commissie Economie, Mobiliteit en Grote Stedenbeleid Datum commissievergadering : - DIS-stuknummer : 1258251 Behandelend ambtenaar : T.M.J. van de Schoot Directie/afdeling : Economie en Mobiliteit

Nadere informatie

Op 7 juli 2017 wordt in Maastricht bij Zuyd Hogeschool een Confucius Instituut geopend. Het

Op 7 juli 2017 wordt in Maastricht bij Zuyd Hogeschool een Confucius Instituut geopend. Het Samenvatting Op 7 juli 2017 wordt in Maastricht bij Zuyd Hogeschool een Confucius Instituut geopend. Het Confucius Instituut is een door de Chinese overheid gefinancierde non-profit organisatie die als

Nadere informatie

DORDRECHT. Aan. de gemeenteraad

DORDRECHT. Aan. de gemeenteraad *P DORDRECHT Retouradres: Postbus 8 3300 AA DORDRECHT Aan de gemeenteraad Gemeentebestuur Spuiboulevard 300 3311 GR DORDRECHT T 14 078 F (078) 770 8080 www.dordrecht.nl Datum 4 december 2012 Begrotingsprogramma

Nadere informatie

Inhoud presentatie Cohesiebeleid 2014-2020 Situatie 2007-2013 Uitdaging 2014-2020 EU2020

Inhoud presentatie Cohesiebeleid 2014-2020 Situatie 2007-2013 Uitdaging 2014-2020 EU2020 OP EFRO OOST-NEDERLAND 2014-2020PRESENTATIE KENNISPARK, 23 APRIL 2014 JOLANDA VROLIJK, PROGRAMMAMANAGER EFRO OP EFRO Oost-Nederland 2014-2020 Inhoud presentatie 1. Inleiding Europese Fondsen: cohesie beleid

Nadere informatie

Economische kracht van de maritieme sector in de Zuidvleugel (van tweede Maasvlakte tot Gorinchem) verder versterken door inzet op vier lijnen:

Economische kracht van de maritieme sector in de Zuidvleugel (van tweede Maasvlakte tot Gorinchem) verder versterken door inzet op vier lijnen: Bijlage 1B behorend bij Voortgangsrapportage vragen Economie door gemeenten MKB: overzicht initiatieven MKB-kennisinstellingen Naam project Maritime Delta Economische kracht van de maritieme sector in

Nadere informatie

Besluitenlijst Gedeputeerde Staten 9 september 2014

Besluitenlijst Gedeputeerde Staten 9 september 2014 20140902 Besluitenlijst Gedeputeerde Staten Besluitenlijst Gedeputeerde Staten 9 september 2014 1 Onderwerp: lening aan OMALA à 200.000 Lodders, J. 1. In te stemmen met een lening van 200.000 met een looptijd

Nadere informatie

Programma uur Inloop

Programma uur Inloop Programma 19.30 19.40 uur Inloop 19.40 19.50 uur Welkom en introductie, door Dennis Straat 19.50 20.20 uur De strategische agenda werkgelegenheid, door Christian Verberne en Lodewijk Kleijn 20.20 20.30

Nadere informatie

P r o v i n c i e F l e v o l a n d

P r o v i n c i e F l e v o l a n d Aan: Provinciale Staten Vergadering commissie: 20 april 2006 Onderwerp: Aanvraag landelijke regeling Seed Capital Technostarters : lening Early Stage Fonds Flevoland Agendapunt: 7.b.1 Lelystad: 17 maart

Nadere informatie

Europese EFRO-subsidies voor innovatie en CO 2 -reductie

Europese EFRO-subsidies voor innovatie en CO 2 -reductie Europese EFRO-subsidies voor innovatie en CO 2 -reductie Europese EFRO-subsidies voor innovatie en CO 2 -reductie Via het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) stimuleert Europa de regionale

Nadere informatie

Datum : 26 oktober 2004 Nummer PS : PS2004IME11 Dienst/sector : MEC/ERT Commissie : IME Registratienummer : 2004MEC001993i Portefeuillehouder : G.

Datum : 26 oktober 2004 Nummer PS : PS2004IME11 Dienst/sector : MEC/ERT Commissie : IME Registratienummer : 2004MEC001993i Portefeuillehouder : G. S T A T E N V O O R S T E L Datum : 26 oktober 2004 Nummer PS : PS2004IME11 Dienst/sector : MEC/ERT Commissie : IME Registratienummer : 2004MEC001993i Portefeuillehouder : G. Mik Titel : Inzet middelen

Nadere informatie

Innovatie support gids

Innovatie support gids Innovatie support gids Uw gids naar resultaat 1 Uw gids naar resultaat Innovatief duurzaam drukwerk Het drukwerk van deze gids is uitgevoerd in waterloos offset met inkt op plantaardige basis, dit resulteert

Nadere informatie

Collegevoorstel - 1 - Gemeente Amersfoort

Collegevoorstel - 1 - Gemeente Amersfoort Collegevoorstel Sector : SOB Reg.nr. : 4540609 Opsteller : J.C. Engels Telefoon : (033) 469 42 99 User-id : ENGH Onderw erp Indiening Europese subsidieaanvraag FI-PPP Media in the City Voorstel: 1. De

Nadere informatie

Economic Board regio Zwolle Kennis delen, krachten bundelen en allianties vormen

Economic Board regio Zwolle Kennis delen, krachten bundelen en allianties vormen Economic Board regio Zwolle 2016-2020 Kennis delen, krachten bundelen en allianties vormen Regio Zwolle: om trots op te zijn Aantal kenmerken van de regio Zwolle Zeer strategische ligging 20% regionaal

Nadere informatie

Tabel 1 Aanbevelingen om de relatie met FoodValley te versterken. Overige betrokkenen ICT bedrijven, ICT Valley, BKV. situatie

Tabel 1 Aanbevelingen om de relatie met FoodValley te versterken. Overige betrokkenen ICT bedrijven, ICT Valley, BKV. situatie Samenvatting De gemeente maakt sinds 2011 onderdeel uit van de bestuurlijke regio FoodValley. In de regio FoodValley heeft elke gemeente een economisch profiel gekozen dat moet bijdragen aan de doelstelling

Nadere informatie

ECONOMISCHE STIMULANS

ECONOMISCHE STIMULANS DE ZZP ER CENTRAAL Arnhem is een ondernemende stad. Met name het aantal ZZP ers is de afgelopen jaren spectaculair toegenomen. Bij elkaar opgeteld zijn het meer mensen dan het grootste bedrijf in Arnhem

Nadere informatie

No Emmeloord, 17 november Onderwerp. Inpassingsplan ten behoeve van de Maritieme Servicehaven FievoPort

No Emmeloord, 17 november Onderwerp. Inpassingsplan ten behoeve van de Maritieme Servicehaven FievoPort No. 348852-1 gemeente NOORDOOSTPOLDER Emmeloord, 17 november 2015. Onderwerp Inpassingsplan ten behoeve van de Maritieme Servicehaven FievoPort Advies raadscommissie Hamerstuk voor de fracties van ONS,

Nadere informatie

Samenwerkingsagenda Hogeschool van Arnhem en Nijmegen en de Provincie Gelderland

Samenwerkingsagenda Hogeschool van Arnhem en Nijmegen en de Provincie Gelderland en de Provincie Gelderland 22 maart 2016 Overwegende dat: De provincie Gelderland veel waarde hecht aan de aanwezigheid van onderwijs/kennisinstellingen in haar Provincie. Uiteraard in hun functie van

Nadere informatie

Dairy India. NAFTC-India. Zoetermeer, 18 February 2015

Dairy India. NAFTC-India. Zoetermeer, 18 February 2015 Dairy India NAFTC-India Zoetermeer, 18 February 2015 Netherlands Agro Food Technology Centre Publiek private samenwerking Sector vertegenwoordigend Expertise cluster focus Lokaal gevestigd Ervaring Introductie

Nadere informatie

Het college van Gedeputeerde Staten verzoekt de leden van Provinciale Staten om:

Het college van Gedeputeerde Staten verzoekt de leden van Provinciale Staten om: STATENBRIEF Eindverslag EFRO-programma GO 2007-2013 Portefeuillehouder: M. Scheffer Kerntaak/plandoel: Economie Doel van deze brief: Het college van Gedeputeerde Staten verzoekt de leden van Provinciale

Nadere informatie

Convenant Metropoolregio Amsterdam, FNV Finance, kennisinstellingen en cluster Financiële en Zakelijke Dienstverlening

Convenant Metropoolregio Amsterdam, FNV Finance, kennisinstellingen en cluster Financiële en Zakelijke Dienstverlening Convenant Metropoolregio Amsterdam, FNV Finance, kennisinstellingen en cluster Financiële en Zakelijke Dienstverlening Aanleiding Op 10 februari 2014 heeft, onder leiding van burgemeester Van der Laan,

Nadere informatie

Visie op Valorisatie. van onderzoeken naar ondernemen. InnoTep, Radboud Universiteit Nijmegen, 30 september 2011. Maarten van Gils

Visie op Valorisatie. van onderzoeken naar ondernemen. InnoTep, Radboud Universiteit Nijmegen, 30 september 2011. Maarten van Gils Visie op Valorisatie van onderzoeken naar ondernemen InnoTep, Radboud Universiteit Nijmegen, 30 september 2011 Maarten van Gils Agenda Persoonlijke introductie Het onderzoeken bij MICORD De overgang in

Nadere informatie

Zakendoen met België. Jurgen Moors, MA Adviseur Internationale Zaken/Euregio Centre of Excellence België

Zakendoen met België. Jurgen Moors, MA Adviseur Internationale Zaken/Euregio Centre of Excellence België Zakendoen met België Jurgen Moors, MA Adviseur Internationale Zaken/Euregio Centre of Excellence België Overzicht 1. Kamer van Koophandel 2. KvK: afdeling Internationale Zaken 3. België: kansen en ontwikkelingen

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD. Gelet op de artikelen 4, 6 en 32 van de Algemene subsidieverordening provincie Utrecht;

PROVINCIAAL BLAD. Gelet op de artikelen 4, 6 en 32 van de Algemene subsidieverordening provincie Utrecht; PROVINCIAAL BLAD Officiële uitgave van provincie Utrecht. Nr. 935 3 maart 2017 Besluit van gedeputeerde staten van Utrecht van 21 februari 2017, nr. 81A700C3, tot wijziging van de Uitvoeringsverordening

Nadere informatie

Subsidie voor innovatieve projecten. Informatie over het Innovatief Actieprogramma Groningen. provincie groningen

Subsidie voor innovatieve projecten. Informatie over het Innovatief Actieprogramma Groningen. provincie groningen Subsidie voor innovatieve projecten Informatie over het Innovatief Actieprogramma Groningen provincie groningen Subsidie voor innovatieve projecten INFORMATIE OVER HET INNOVATIEF ACTIEPROGRAMMA GRONINGEN

Nadere informatie

Slim financieren duurzame energie Afwegingskader bij het kiezen van instrumenten

Slim financieren duurzame energie Afwegingskader bij het kiezen van instrumenten Slim financieren duurzame energie Afwegingskader bij het kiezen van instrumenten voor financiering van duurzame energie 4 Voorwoord Euro s zijn vaak de sleutel om projecten voor de opwekking van duurzame

Nadere informatie

Kadernota Evenementen. Provincie Groningen van de

Kadernota Evenementen. Provincie Groningen van de Kadernota Evenementen 2016-2020 van de Provincie Groningen Kadernota Evenementen 2016-2020 van de provincie Groningen Het huidige evenementenbeleid heeft een looptijd tot en met 2015. In deze kadernota

Nadere informatie

Duurzaam ondernemen met de Rabobank.

Duurzaam ondernemen met de Rabobank. Duurzaam ondernemen met de Rabobank. Ron Droste, commercieel directeur. Rabobank Den Haag en omgeving Rabobank en duurzaamheid Coöperatieve organisatievorm Klant- en maatschappelijk belang als uitgangspunt

Nadere informatie

Innovatie en samenwerking door Utrechtse bedrijven

Innovatie en samenwerking door Utrechtse bedrijven Innovatie en samenwerking door Utrechtse bedrijven 2008-2012 Ester Hilhorst Economic Board Utrecht April 2014 Samenvatting Vinger aan de pols Innovatie is sterk verbonden met vooruitgang, vernieuwing en

Nadere informatie

Topsectoren en de Samenwerkingsagenda EZ-provincies-MKB

Topsectoren en de Samenwerkingsagenda EZ-provincies-MKB High Tech Systems & Materials Life Sciences & Health Agro-Food Logistiek BEDRIJVEN Water Topsectoren en de Samenwerkingsagenda EZ-provincies-MKB Creatieve Industrie Energie Meer geld en betere dienstverlening

Nadere informatie

Theo Koot Ivo de Nooijer Raffi Balder

Theo Koot Ivo de Nooijer Raffi Balder HUBspot is een plek waar innoverende studenten, ondernemers, investeerders, docenten en bedrijven elkaar ontmoeten en inspireren, kennis opdoen en samen ondernemen. Met als doel om Leiden innovatiever

Nadere informatie

Mogelijkheden voor partnerschap

Mogelijkheden voor partnerschap Mogelijkheden voor partnerschap Wat doet Kennispoort Regio Zwolle Kennispoort helpt innovaties realiseren. Ondernemers in de Regio Zwolle krijgen concreet onafhankelijk advies om innovaties in de praktijk

Nadere informatie

Samen Ontwikkelen. Stuurgroep Nationaal Landschap Groene Hart i.o. 19 september 2012 / concept

Samen Ontwikkelen. Stuurgroep Nationaal Landschap Groene Hart i.o. 19 september 2012 / concept Samen Ontwikkelen Stuurgroep Nationaal Landschap Groene Hart i.o. 19 september 2012 / concept Samen Ontwikkelen 2. Water Bodem & Gebruik 3. Het Groene Hart, met zijn veenweiden, Over de realisatie van

Nadere informatie

Besluitvorming. Plafond/streefbedrag 10.000.000. Minimumbedrag 0

Besluitvorming. Plafond/streefbedrag 10.000.000. Minimumbedrag 0 Criteria Naam en nummer Soort Instellingsdatum Besluitvorming Nut en noodzaak Functie Doel Ambtelijk beheerder Voeding Toelichting B0442003 Reserve Cofinancieringsfonds Kennis en innovatie Bestemmingsreserve

Nadere informatie

Ik ben als bestuurder in deze provincie bijzonder geïnteresseerd in de kansen van nieuwe energie voor onze kenniseconomie.

Ik ben als bestuurder in deze provincie bijzonder geïnteresseerd in de kansen van nieuwe energie voor onze kenniseconomie. Welkomstwoord van Jan Franssen, Commissaris van de Koningin in Zuid-Holland, bij het Lustrumcongres 'Geothermal Heat is Cool' van het Platform Geothermie, Den Haag, 24 oktober 2012 ---------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

'Maak werk van Vrije tijd in Brabant'

'Maak werk van Vrije tijd in Brabant' 'Maak werk van Vrije tijd in Brabant' OPROEP VANUIT DE VRIJETIJDSSECTOR Opgesteld door: Vrijetijdshuis Brabant, TOP Brabant, Erfgoed Brabant, Leisure Boulevard, NHTV, MKB, BKKC, Stichting Samenwerkende

Nadere informatie

DE ECONOMISCHE KRACHT VAN ALMERE

DE ECONOMISCHE KRACHT VAN ALMERE DE ECONOMISCHE KRACHT VAN ALMERE Hoofdlijnen van de strategische economische agenda 11 november 2014 2 ONDERNEMERS ZIJN DE ECONOMISCHE MOTOR VAN EEN STAD. OOK IN ALMERE. VOORWOORD Als getogen Almeerder

Nadere informatie

VOORSTEL. college van burgemeester en wethouders. Onderwerp: Stedenband Heerlen-Nan'an. Voorstel:

VOORSTEL. college van burgemeester en wethouders. Onderwerp: Stedenband Heerlen-Nan'an. Voorstel: VOORSTEL Datum: 20 september 2013 college van burgemeester en wethouders Reg. nr. Decos: BWV-13000430 Reg. nr. DocMan Onderwerp: Stedenband Heerlen-Nan'an. Auteur: Eric-Jan Reemers Afdeling: 36.01.1 Cluster

Nadere informatie

Economic Board regio Zwolle Kennis delen, krachten bundelen en allianties vormen

Economic Board regio Zwolle Kennis delen, krachten bundelen en allianties vormen Economic Board regio Zwolle 2016-2020 Kennis delen, krachten bundelen en allianties vormen Regio Zwolle: om trots op te zijn Focus op de toekomst: 2020 Aantal kenmerken van de Regio Zwolle Zeer strategische

Nadere informatie

Topsectoren. Hoe & Waarom

Topsectoren. Hoe & Waarom Topsectoren Hoe & Waarom 1 Index Waarom de topsectorenaanpak? 3 Wat is het internationale belang? 4 Hoe werken de topsectoren samen? 5 Wat is de rol voor het MKB in de topsectoren? 6 Wat is de rol van

Nadere informatie

Ideeën Plannen. Het is tijd voor de NOM! Ambities

Ideeën Plannen. Het is tijd voor de NOM! Ambities I N V E S T E R E N I N O N T W I K K E L I N G Ideeën Plannen Het is tijd voor de NOM! Ambities Missie De NOM is de permanente katalysator van economische ontwikkeling in Noord-Nederland. Dit is niet

Nadere informatie

Profiel. Ontwikkelingsmaatschappij Oost Nederland NV. Voorzitter Raad van Commissarissen

Profiel. Ontwikkelingsmaatschappij Oost Nederland NV. Voorzitter Raad van Commissarissen Profiel Ontwikkelingsmaatschappij Oost Nederland NV Voorzitter Raad van Commissarissen 1 Ontwikkelingsmaatschappij Oost Nederland NV Voorzitter Raad van Commissarissen Algemeen Ontwikkelingsmaatschappij

Nadere informatie

Publiekssamenvatting Jaarverslag 2012 Operationeel Programma Noord-Nederland Versnelling is nodig

Publiekssamenvatting Jaarverslag 2012 Operationeel Programma Noord-Nederland Versnelling is nodig Publiekssamenvatting Jaarverslag 2012 Operationeel Programma Noord-Nederland 2007-2013 Versnelling is nodig Operationeel Programma Noord-Nederland 2012 Crisis zorgt voor tegenwind Noord-Nederland heeft

Nadere informatie

ICT CAMPUS GROEIVERSNELLER IN FOODVALLEY

ICT CAMPUS GROEIVERSNELLER IN FOODVALLEY ICT CAMPUS GROEIVERSNELLER IN FOODVALLEY ICT CAMPUS ICT Campus, part of FoodValley: 1. verbindt ondernemers uit verschillende sectoren en kennisinstellingen met elkaar; 2. faciliteert deze bedrijven en

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Argumenten

Raadsvoorstel. Argumenten Argumenten Raadsvoorstel Onderwerp: Agenda voor Twente 2018-2022 Registratienummer: 640673 Voorstel: 1. De ambitie en de verantwoording daarover zoals neergelegd in de Agenda voor Twente (2018-2022) onderschrijven.

Nadere informatie

Groot Composiet II Houtkoolschets

Groot Composiet II Houtkoolschets II Groot Composiet II Houtkoolschets Europa investeert in uw toekomst uit het Europese fonds voor regionale ontwikkeling Europa investeert in uw toekomst uit het Europese fonds voor regionale ontwikkeling

Nadere informatie

Financieringsmogelijkheden vanuit de provincie Gelderland. Hans Cornet 30 januari 2012 Wijnfort Lent

Financieringsmogelijkheden vanuit de provincie Gelderland. Hans Cornet 30 januari 2012 Wijnfort Lent Financieringsmogelijkheden vanuit de provincie Gelderland Hans Cornet 30 januari 2012 Wijnfort Lent Coalitieakkoord Uitdagend Gelderland Economie is hèt belangrijkste thema in deze coalitieperiode 195

Nadere informatie

Samen sterker in het buitenland met de overheid als partner

Samen sterker in het buitenland met de overheid als partner Internationaal Ondernemen Samen sterker in het buitenland met de overheid als partner In opdracht van het ministerie van Buitenlandse Zaken Partners for International Business Internationaal ondernemen

Nadere informatie

Concept Convenant Voorraadbeheersing en Afstemming Werklocaties Flevoland. 1. Het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Almere,

Concept Convenant Voorraadbeheersing en Afstemming Werklocaties Flevoland. 1. Het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Almere, Concept Convenant Voorraadbeheersing en Afstemming Werklocaties Flevoland Partijen: 1. Het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Almere, 2. Het College van burgemeester en wethouders van

Nadere informatie

In november 2017 wordt het event Made in Maastricht gehouden. De kern van het event is een

In november 2017 wordt het event Made in Maastricht gehouden. De kern van het event is een Samenvatting In november 2017 wordt het event Made in Maastricht gehouden. De kern van het event is een tentoonstelling/expo, die de parels van Maastrichts ondernemerschap laat zien. De hoofddoelstelling

Nadere informatie

Aan de Statenleden van de provincies Fryslân, Groningen en Drenthe. Groningen 30 juni 2015 Behandeld door bestuurszaken SNN Telefoonnummer 050 5224942

Aan de Statenleden van de provincies Fryslân, Groningen en Drenthe. Groningen 30 juni 2015 Behandeld door bestuurszaken SNN Telefoonnummer 050 5224942 Aan de Statenleden van de provincies Fryslân, Groningen en Drenthe Groningen 30 juni 2015 Behandeld door bestuurszaken SNN Telefoonnummer 050 5224942 E-mail bestuur@snn.eu Briefnummer UP-15-15096 Bijlage

Nadere informatie

MAC Midden-Brabant platform voor zorginnovaties markt/stakeholder onderzoek

MAC Midden-Brabant platform voor zorginnovaties markt/stakeholder onderzoek platform voor zorginnovaties markt/stakeholder onderzoek Dit project is mede mogelijk gemaakt door een bijdrage van De Ideale Connectie (REAP) Pagina: 2 Medtechpartners 6 september 2010. Barbara Schooneveldt

Nadere informatie

Publiekssamenvatting Jaarverslag 2014 Operationeel Programma Noord-Nederland 2007-2013. Finish in zicht

Publiekssamenvatting Jaarverslag 2014 Operationeel Programma Noord-Nederland 2007-2013. Finish in zicht Publiekssamenvatting Jaarverslag 2014 Operationeel Programma Noord-Nederland 2007-2013 Finish in zicht 1 Finish in zicht Noord-Nederland heeft voor de periode 2007-2013 ruim 169 miljoen uit het Europees

Nadere informatie

Amsterdamse haven en innovatie

Amsterdamse haven en innovatie Amsterdamse haven en innovatie 26 september 2011, Hoge School van Amsterdam Haven Amsterdam is een bedrijf van de gemeente Amsterdam Oostelijke handelskade (huidige situatie) Oostelijke handelskade (oude

Nadere informatie

Gangmakers voor Bussum!

Gangmakers voor Bussum! Met de fusie tussen Bussum, Naarden en Muiden in het vizier en de op handen zijnde Raadsverkiezingen in maart 2014 geeft de Bussumse Ondernemers Vereniging (BOV) met dit pamflet haar visie op de economische

Nadere informatie

Strekt ter vervanging. Bijlage bij begroting. Plan van aanpak lokale invulling Floriade.

Strekt ter vervanging. Bijlage bij begroting. Plan van aanpak lokale invulling Floriade. Bijlage bij begroting Strekt ter vervanging Plan van aanpak lokale invulling Floriade. Inleiding Het Floriade-evenement is voor onze regio wellicht het meest in het oog springende evenement van de laatste

Nadere informatie

Holland High Tech High Tech Solutions for Global Challenges Topsector High Tech Systemen en Materialen

Holland High Tech High Tech Solutions for Global Challenges Topsector High Tech Systemen en Materialen Holland High Tech High Tech Solutions for Global Challenges Topsector High Tech Systemen en Materialen Amandus Lundqvist Voorzitter Topteam HTSM 21 maart 2014 Topteam HTSM advies toename private én publieke

Nadere informatie

Cluster Agro en Food Regio Zwolle

Cluster Agro en Food Regio Zwolle Cluster Agro en Food Regio Zwolle Dé proeftuin voor duurzame, innovatieve systemen en nieuwe verdienmodellen: een living lab voor Agro en Food Cluster Agro en Food Regio Zwolle Werk en innovatie Sterk

Nadere informatie

FLEVO CAMPUS. Feeding the City

FLEVO CAMPUS. Feeding the City GO GREENER FLEVO CAMPUS Feeding the City In 2022 organiseert Almere de wereldtuinbouwtentoonstelling Floriade, een podium voor innovaties op het gebied van verstedelijkingsvraagstukken voor de toekomst.

Nadere informatie

De IVW, daar heb je wat aan!

De IVW, daar heb je wat aan! De IVW, daar heb je wat aan! Samen In Weesp, Muiden en omgeving hebben we een unieke samenwerking, waarmee we zaken ook echt voor elkaar krijgen en onze ambities waarmaken. Samen staan we sterk. Wim Zagt,

Nadere informatie

De focus van Oost N.V. richt zich op de volgende vijf sectoren: 1. Agro-Food; 2. Life Sciences; 3. High Tech; 4. Energie; 5. Maakindustrie.

De focus van Oost N.V. richt zich op de volgende vijf sectoren: 1. Agro-Food; 2. Life Sciences; 3. High Tech; 4. Energie; 5. Maakindustrie. Profielschets Lid Raad van Commissarissen bij voorkeur een vrouw Ontwikkelingsmaatschappij Oost N.V. met een gecombineerd profiel van HR/Organisatieontwikkeling en commerciële ervaring 1. De organisatie

Nadere informatie

Sámen werken aan. Voor gemeenten en MKB. erduurzaming

Sámen werken aan. Voor gemeenten en MKB. erduurzaming Sámen werken aan verduurzaming Voor gemeenten en MKB erduurzaming Sámen werken aan verduurzaming Voor gemeenten en MKB Gemeenten hebben forse ambities op het gebied van duurzaamheid, innovatie en lokale

Nadere informatie

: Inzet middelen Stimuleringsfonds t.b.v. Science Park. Inhoudsopgave. Ontwerpbesluit pag. 3. Toelichting pag. 5. Bijlage(n): 2.

: Inzet middelen Stimuleringsfonds t.b.v. Science Park. Inhoudsopgave. Ontwerpbesluit pag. 3. Toelichting pag. 5. Bijlage(n): 2. S T A T E N V O O R S T E L Datum : 31 oktober 2006 Nummer PS : PS2006IME05 Dienst/sector : MEC/ERT Commissie : IME Registratienummer : 2006MEC002172i Portefeuillehouder: Dr. G. Mik Titel : Inzet middelen

Nadere informatie

Beleidscommissie Strategische raadsagenda. Visie op positionering Harderwijk 9 februari 2017

Beleidscommissie Strategische raadsagenda. Visie op positionering Harderwijk 9 februari 2017 Beleidscommissie Strategische raadsagenda Visie op positionering Harderwijk 9 februari 2017 Opdracht strategische raadsagenda Wat willen we bereiken: Visie op de positionering van Harderwijk in de context

Nadere informatie

Wat verwachten werkgevers van het onderwijs als het gaat om duurzaamheid?

Wat verwachten werkgevers van het onderwijs als het gaat om duurzaamheid? Wat verwachten werkgevers van het onderwijs als het gaat om duurzaamheid? Een onderzoek onder werkgevers in de topsectoren en de overheid. Onderzoeksrapport Samenvatting 24-10-2013 1 7 Inleiding. Eind

Nadere informatie

Platform Bèta Techniek. Connect 05 2015. Chemiedag 2015. Hoe kunnen onderwijs en bedrijfsleven succesvol samenwerken?

Platform Bèta Techniek. Connect 05 2015. Chemiedag 2015. Hoe kunnen onderwijs en bedrijfsleven succesvol samenwerken? Platform Bèta Techniek Connect 05 2015 Chemiedag 2015 Hoe kunnen onderwijs en bedrijfsleven succesvol samenwerken? Succesvolle samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven is de basis voor groei van

Nadere informatie

Stichting So Logical Foundation

Stichting So Logical Foundation Stichting So Logical Foundation BELEIDSPLAN 2015-2016 Stichting So Logical Foundation Postbus 5823 1410 GA Naarden Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Doelstelling 4 3. Werkwijze 6 4. Organisatie 7 5. Financiën

Nadere informatie

Operationeel Programma EFRO Noord-Nederland

Operationeel Programma EFRO Noord-Nederland Samenvatting Operationeel Programma EFRO Noord-Nederland 2014-2020 Inzet op innovatie en een koolstofarme economie In het Europa van 2020 wil Noord-Nederland zich ontwikkelen en profileren als een regio

Nadere informatie

Economic Board regio Zwolle. Agenda Kennis delen, krachten bundelen en allianties vormen

Economic Board regio Zwolle. Agenda Kennis delen, krachten bundelen en allianties vormen Economic Board regio Zwolle Agenda 2016-2020 Kennis delen, krachten bundelen en allianties vormen Regio Zwolle: om trots op te zijn Focus op de toekomst: 2020 Aantal kenmerken van de Regio Zwolle Zeer

Nadere informatie

Brief aan Hans Dijkman Brief aan Han Smits De plek van het Design Institute: de analyse

Brief aan Hans Dijkman Brief aan Han Smits De plek van het Design Institute: de analyse TIM 5 Agenda Brief aan Peter Blees Innovation Asset Recovery Brief aan Hans Dijkman Brief aan Han Smits De plek van het Design Institute: de analyse Brief aan Hans de Gier De plek van het Design Institute

Nadere informatie

Nota inzake Economic Development Board

Nota inzake Economic Development Board Nota inzake Economic Development Board Inleiding De economische ontwikkeling van Noord-Limburg krijgt een grote impuls met de campusontwikkeling, maar daarmee zijn niet alle economische uitdagingen deze

Nadere informatie

B-140 Green Deal: Groene Gevangenis Veenhuizen: naar een gevangenis voorzien van duurzame energie uit de regio

B-140 Green Deal: Groene Gevangenis Veenhuizen: naar een gevangenis voorzien van duurzame energie uit de regio B-140 Green Deal: Groene Gevangenis Veenhuizen: naar een gevangenis voorzien van duurzame energie uit de regio Partijen: De Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, de heer drs. M.J.M. Verhagen,

Nadere informatie

Convenant EBU en U10 regio

Convenant EBU en U10 regio Convenant EBU en U10 regio Doel De uitdaging van de regio Utrecht is om de groei te accommoderen en tegelijkertijd de hoge kwaliteit van leven en concurrentiekracht te blijven versterken. Door bundeling

Nadere informatie

Internationaliseringsdesk regio Zwolle

Internationaliseringsdesk regio Zwolle Internationaliseringsdesk regio Zwolle Rapportage over de mogelijke behoefte aan een internationaliseringsdesk/duitslanddesk voor de regio Zwolle Lectoraat International Business Kenniscentrum Strategisch

Nadere informatie

Nieuwe kansen in de verhouding tussen huurder en verhuurder van laboratoria. Jeff Gielen, 28 oktober 2014. www.biofacilities.nl

Nieuwe kansen in de verhouding tussen huurder en verhuurder van laboratoria. Jeff Gielen, 28 oktober 2014. www.biofacilities.nl Nieuwe kansen in de verhouding tussen huurder en verhuurder van laboratoria Jeff Gielen, 28 oktober 2014 www.biofacilities.nl Inhoud 1. Kadans Biofacilities 2. Expertise en support + services 3. Lessons

Nadere informatie

Participatie Stichting BioMedTech Zuid-Holland BESLUITEN

Participatie Stichting BioMedTech Zuid-Holland BESLUITEN Aanbiedingsformulier Onderwerp Participatie Stichting BioMedTech Zuid-Holland BESLUITEN behoudens advies van de Commissie voor Economische Zaken, Grondzaken, Toerisme en Parkeren, bijgaand raadsvoorstel

Nadere informatie

Plannen Economische Agenda 20113-2014

Plannen Economische Agenda 20113-2014 Plannen Economische Agenda 20113-2014 Aanvalsplan 1: Marketing regio Amersfoort: be good and tell it Wat is het doel: Gerichte marketingcampagnes starten op het gebied van ondernemen in Amersfoort en de

Nadere informatie

Dutch Sports Infrastructure. Nationaal Export Event. Ruben Dubelaar

Dutch Sports Infrastructure. Nationaal Export Event. Ruben Dubelaar Nationaal Export Event Ruben Dubelaar I 1 Wat doet FME met voetbal? I 2 Clusters FME Agro & Food Betaalbaar en gezond voedsel voor iedereen met technologie uit NL door slimmere samenwerking in de keten.

Nadere informatie

Trends en ontwikkelingen

Trends en ontwikkelingen Ons wereldbeeld ???!!! Intussen in Trends en ontwikkelingen >9 mld mensen!!!!! Wat betekent dit? Kernvraag Hoe zorgen we voor een blijvend goed leefklimaat voor onze burgers? Wonen, werken, welzijn

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst BIM/BZW 7 juli Voortgang uitwerking governance Havenschap Moerdijk

Informatiebijeenkomst BIM/BZW 7 juli Voortgang uitwerking governance Havenschap Moerdijk Informatiebijeenkomst BIM/BZW 7 juli 2016 Voortgang uitwerking governance Havenschap Moerdijk PROGRAMMA 1. Welkom Carel Jan Reuver en Geert Weijers, voorzitters BZW/BIM 2. Opening Ferdinand van den Oever

Nadere informatie

Naam en telefoon. Kraus, Ronald 9402 Afdeling. Portefeuillehouder

Naam en telefoon. Kraus, Ronald 9402 Afdeling. Portefeuillehouder Onderwerp Handelsreis naar Vietnam Datum 15-09-2015 Naam en telefoon Kraus, Ronald 9402 Afdeling SLWE Portefeuillehouder Buijs-Glaudemans, Wobine Wat adviseer je te besluiten? 1. Deelname van Oss aan een

Nadere informatie

Noord-Nederland en OP EFRO

Noord-Nederland en OP EFRO N o o r d - N e d e r l a n d Noord-Nederland en OP EFRO versterking van de noordelijke economie O P E F R O De afgelopen jaren heeft Noord-Nederland hard gewerkt aan de versterking van haar sociaal economische

Nadere informatie

Flevoland maakt werk van duurzame energie

Flevoland maakt werk van duurzame energie Flevoland maakt werk van duurzame energie Hans Rijnten Provincie Flevoland Chris de Visser Acrres Pieter Bergmeijer Trilance 6 december 2007 Workshop bioraffinage 1 Inhoud presentatie Flevoland maakt werk

Nadere informatie

Actieprogramma Toeristische Verblijfsaccommodaties Stadsregio Amsterdam. Februari 2007

Actieprogramma Toeristische Verblijfsaccommodaties Stadsregio Amsterdam. Februari 2007 Actieprogramma Toeristische Verblijfsaccommodaties Stadsregio Amsterdam Februari 2007 1. Inleiding Op 12 december 2006 is het onderzoek naar Toeristische Verblijfsaccommodaties Stadsregio Amsterdam aan

Nadere informatie

Subsidiemogelijkheden EFRO 2007-2013 Oost-Nederland

Subsidiemogelijkheden EFRO 2007-2013 Oost-Nederland Subsidiemogelijkheden EFRO 2007-2013 Oost-Nederland 2 Europees stimuleringsprogramma versterkt positie Oost-Nederland Let s GO Gelderland en Overijssel toonaangevend in innovatie Oost-Nederland is een

Nadere informatie

Doel Doel van het programma VvW:

Doel Doel van het programma VvW: Doel Doel van het programma VvW: Een strategie en bijbehorende actielijnen opleveren en (laten) uitvoeren ten behoeve van de gewenste economische structuurversterking van de Vierkant voor Werk regio. Dit

Nadere informatie

Notitie afstemming Voortzetting Masterplan Havens Midden-Brabant en Logistics City.

Notitie afstemming Voortzetting Masterplan Havens Midden-Brabant en Logistics City. Notitie afstemming Voortzetting Masterplan Havens Midden-Brabant en Logistics City. Naar aanleiding van de Stuurgroep bijeenkomst van het Masterplan Havens Midden- Brabant heb ik gekeken naar de mogelijke

Nadere informatie

Gewijzigd Statenvoorstel

Gewijzigd Statenvoorstel Gewijzigd Statenvoorstel vergadering Mei 2017 Nummer 7005 Onderwerp Financiële bijdrage voor Waste to Chemicals en het chemie- en industriecluster in Zuid-Holland. Vergaderdatum GS: 18 april 2017 Portefeuillehouder:

Nadere informatie

Stichting ICT-Kring Delft

Stichting ICT-Kring Delft Visie & missie Heden Financieel verslag Stichting ICT-Kring Delft Algemene Deelnemersvergadering 4 maart 2013 - Sociëteit Het Meisjeshuis Strategie, doelstellingen en projecten in 2013 Discussie & rondvraag

Nadere informatie

Verdeling en inzet Gelderse Revolverende Middelen 12 maart 2013

Verdeling en inzet Gelderse Revolverende Middelen 12 maart 2013 Verdeling en inzet Gelderse Revolverende Middelen 12 maart 2013 Door: Hans Wouters Programma energietransitie Provincie Gelderland Geactualiseerde verdeling 100 mln Verdeling nog te bestemmen revolverende

Nadere informatie

Exportmonitor 2011. Het noordelijke bedrijfsleven wordt steeds internationaler

Exportmonitor 2011. Het noordelijke bedrijfsleven wordt steeds internationaler Exportmonitor 2011 Het noordelijke bedrijfsleven wordt steeds internationaler Uit de Exportmonitor 2011 blijkt dat het noordelijk bedrijfsleven steeds meer aansluiting vindt bij de wereldeconomie. De Exportmonitor

Nadere informatie