NIEUWS. Ledendag, een warme ANBOS-douche. bijlage bij de Schoonheidsspecialist

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "NIEUWS. Ledendag, een warme ANBOS-douche. bijlage bij de Schoonheidsspecialist"

Transcriptie

1 bijlage bij de Schoonheidsspecialist NIEUWS Ledendag, een warme ANBOS-douche De Ledendag ligt al weer even achter ons, maar toch wil ik er graag nog even op terugkomen. In feite is de Algemene Ledenvergadering (ALV) de basis van deze dag. Binnen een vereniging een noodzakelijke happening om de jaarlijkse zaken als rekening en begroting af te ronden en belangrijke voorstellen te doen. Binnen een vereniging is het nu eenmaal zo geregeld dat dit dient te gebeuren via die ALV, omdat deze de hoogste macht vormt. Feit is echter dat lang niet alle leden daar nu direct belangstelling voor hebben. Ditmaal was dat echter anders en de belangrijkste oorzaak daarvan was in feite een klein feestje. Het benoemen van een tweetal ereleden Ursula van Deelen en Tine Ploeg. Hun voordracht was een fluitje van een cent en de wijze waarop de vergadering een en ander begeleidde voelde heel goed. Een terechte onderscheiding voor twee mensen die geweldig veel voor de branche hebben gedaan. De dankbaarheid van de leden van ANBOS vond niet alleen gestalte in het erelidmaatschap, maar ook de wijze waarop dat gebeurde. Daarnaast is door het bestuur besloten om jaarlijks alle leden die 25 jaar in de registers voorkomen te vereren met een speciale speld. Eenzelfde speld als voor de ereleden met dit verschil dat de ene in goud is uitgevoerd en de ander in zilver. De uitreiking was ditmaal dus voor de eerste keer en dat betekende een hele stoet die langs het bestuur ging om de felicitaties en de speld in ontvangst te nemen. Ik kan u verzekeren dat velen deze actie van het bestuur bijzonder hebben gewaardeerd en daar zijn we heel blij mee. De reacties na afloop wezen daar maar al te duidelijk op en de vele mailtjes die in de week daarna op het ANBOS-secretariaat binnenkwamen gaven nog meer reliëf aan die waardering. De hele dag verliep trouwens in een ontspannen sfeer en dat was van de zijde van de leden een welkome verrassing voor het bestuur. Wederzijds werd deze middag dan ook gevoeld als een warme douche. Als deze column verschijnt zitten we midden in een vakantiestilte. Augustus is traditioneel een rustige maand en dat is ditmaal niet anders. Dat mag ook wel even, want we hebben best een turbulent jaar achter de rug en ik gebruik deze periode dan ook maar om even op adem te komen alvorens de wind weer opsteekt. Er staan namelijk nogal wat zaken op de rol voor de komende herfst. Vooral op het gebied van onderwijs moeten twee projecten tot afronding komen, zodat in het schooljaar de nieuwe opleidingen kunnen draaien. Uiterlijk 1 december moet dan ook alles op papier staan, zodat scholen kunnen beginnen met het vormgeven van hun nieuwe onderwijs. Dat laatste geldt dan niet alleen voor het bekostigd onderwijs, ook het particuliere veld krijgt ermee te maken. Immers, zij beginnen dan ook met de invoeringen van de branchediploma s, die op den duur de plaats innemen van het vakdiploma en de VO. Een hele verandering die ook zijn doorwerking krijgt binnen onze vereniging. De verwachting is dat door het aanbieden van niveau 4 in de vorm van allround schoonheidsspecialist, ook de doorstroming groter wordt. Daardoor komen meer leerlingen met een complete opleiding van school waarin twee of drie specialisaties worden opgenomen. Natuurlijk weet ik best dat op de kwaliteit daarvan nog wel het nodige valt af te dingen, maar hiermee is wel het fundament gelegd voor een ingrijpende verandering met op den duur een verhoging van het niveau in de totale branche. Dat er meer schoonheidsspecialisten komen met een complete opleiding, kunnen we binnen ANBOS trouwens nu al zien. De sectie VO is namelijk het laatste jaar qua ledental aanzienlijk toegenomen. Die tendens zal zich in de komende jaren naar verwachting voortzetten. Voor het najaar staan natuurlijk de regiobijeenkomsten weer op het programma. Ditmaal in een wat andere vorm. Om het jaar willen we een extra tintje geven aan die inmiddels zo succesrijke bijeenkomsten. Ditmaal gaat dat in de vorm van een kastelenroute, waarbij we zorgvuldig letten op de kosten. Vandaar dat er geen zeven bijeenkomsten zijn, maar vijf. U kunt daarbij kiezen voor de bijeenkomst die u qua datum en locatie het beste bevalt. Als u in elk geval maar even zorgt voor de aanmelding, zodat we kunnen zorgen voor de catering. En u weet het: mocht u onverhoopt toch niet kunnen als u zich heeft aangemeld, dan even afmelden zodat we de kosten kunnen beperken. Ik hoop u dan te zien. Onno Bijlsma, Voorzitter ANBOS 21

2 ANBOS - Brancheorganisatie Schoonheidsverzorging Ledenvergadering ledendag maandag 7 juni 2010 Tijdens het formele deel van de ledendag, de algemene ledenvergadering, werden de jaarverslagen 2009 en de meerjarenbegroting/uitgangspunten voor beleid behandeld. Jaarverslag Het jaarverslag, dat een overzicht geeft van de activiteiten in het verenigingsjaar 2009, gaf geen aanleiding tot het maken van opmerkingen of het stellen van vragen door de aanwezige leden. De jaarrekening 2009 werd kort toegelicht door de penningmeester. Het boekjaar 2009 sluit met een bescheiden negatief resultaat ( ,-), met name als gevolg van de kosten van de viering van het 60-jarig jubileum in dat jaar. Voor deze activiteit was echter in voorgaande jaren al een bestemmingsreserve gevormd zodat, per saldo, een toevoeging aan het eigen vermogen van de vereniging kon worden gedaan van 6.657,- waardoor dat vermogen per 31 december ,- bedraagt. De verklaring van de financiële commissie werd voorgelezen door mevrouw C. de Pagter. Het voorstel van de commissie om het bestuur te dechargeren voor het gevoerde financiële beleid in 2009 werd door de aanwezige leden met applaus ontvangen. De jaarrekening 2009 werd goedgekeurd. Financiële commissie Overeenkomstig het rooster van aftreden van de financiële commissie, trad mevrouw N. van der Ark af. De voorzitter en de penningmeester bedankten haar voor het werk dat zij in de afgelopen drie jaren voor de commissie heeft verricht. Op de vraag van de voorzitter wie zich vanuit de leden beschikbaar stelt voor de financiële commissie, geeft mevrouw J. Edelenbosch aan dit graag te willen doen. Staande de vergadering wordt zij benoemd als lid van de financiële commissie. Meerjarenbeleid Vervolgens stelt de voorzitter de notitie uitgangspunten meerjarenbeleid aan de orde. Deze notitie bevat alle belangrijke aandachtspunten voor de komende vijf jaren en zal van jaar tot jaar worden geactualiseerd en bijgesteld. De leden hebben geen op- of aanmerkingen over de notitie. Gekoppeld aan die notitie is de meerjarenbegroting De verwachting voor de komende vijf jaren is dat een verhoging van de contributie in die periode achterwege kan blijven. Als gevolg van de reorganisatie van de afgelopen jaren, waarbij de nodige bezuinigingen zijn gerealiseerd en budgetten zijn verschoven ten gunste van de leden, en de verwachte groei van het aantal leden van ANBOS, kunnen sluitende begrotingen worden gepresenteerd. Tot slot wordt de begroting 2011 en het bijbehorende contributievoorstel 2011 aan de orde gesteld. De leden hebben geen op- of aanmerkingen en ontvangen het (ongewijzigde) contributievoorstel voor 2011 met een groot applaus. De voorzitter dankt de leden voor het vertrouwen en vindt het voor de groei van ANBOS van belang dat de contributie zo laag mogelijk kan blijven. Hij maakt echter wel de opmerking dat het bestuur de ledenvergadering zal raadplegen als in de komende jaren mocht blijken dat een verhoging van de contributie onvermijdelijk is. 22

3 ANBOS-workshops najaar 2010 Het nieuwe halfjaarlijks programma workshops najaar 2010 is klaar en heeft u als het goed is inmiddels ontvangen. Indien dit niet het geval is, kunt u dit downloaden via Onderstaand treft u het complete overzicht van deze wellicht voor u interessante workshops aan: Vreeling Deep Tissue Massage (2 dgn) Maandag 20 september en 4 oktober 2010 Thaise Yogamassage (2 dgn) NIEUW!! Donderdag 23 en 30 september 2010 Succesvol ondernemen (1 dag) Woensdag 29 september 2010 Make-up technieken (2 dgn) Dinsdag 5 en 12 oktober 2010 Polariteitsreeks voor in de behandelstoel (1 dag) NIEUW!! Donderdag 14 oktober 2010 Ismakogie (1 dag) NIEUW!! Maandag 25 oktober 2010 Succesvol klanten werven (1 dag) NIEUW!! Dinsdag 26 oktober 2010 Wellness Rugmassage behandeling (1 dag) NIEUW!! Donderdag 28 oktober 2010 Leren variëren met de klassieke (gezichts)massagegrepen (1 dag) Vrijdag 5 november 2010 Succesvol verkopen zonder te pushen (1 dag) Dinsdag 30 november 2010 Chinese ontspanningsmassage (2 dgn) NIEUW!! Woensdag 1 en donderdag 2 december 2010 Succesvol leidinggeven (1 dag) NIEUW!! Dinsdag 11 januari 2011 Chinese ontspanningstherapie (2 dgn) NIEUW!! Donderdag 13 en 20 januari 2011 Triggerpoint massage (1 dag) NIEUW!! Maandag 17 januari 2011 Facelift massage - Shiatsu Kosmetiek (1 dag) NIEUW!! Vrijdag 21 januari 2011 Edelsteenmassage (1 dag) NIEUW!! Woensdag 26 januari 2011 Chinflex basis (2 dgn) Vrijdag 28 januari en vrijdag 11 februari 2011 Inspirerend Vakinhoudelijk Workshops Bedrijfsmatig Aanvullend Wilt u verzekerd zijn van deelname? Meld u dan op tijd aan! Verder attenderen wij u op onze kortingsregeling die van toepassing is voor ANBOS-leden. Deze treft u achter in het programmaboekje aan. WORKSHOPS NAJAAR 2010 Agenda Donderdag 2 september 2010 Locatie: De Havixhorst, De Schiphorst Maandag 13 september 2010 Locatie: Duin & Kruidberg, Santpoort Beauty Salon dimensions Zaterdag 25 t/m maandag 27 september 2010 Locatie: Jaarbeurs, Utrecht Woensdag 13 oktober 2010 Locatie: Huis de Voorst, Eefde Woensdag 27 oktober 2010 Locatie: Kasteel Heeze, Heeze Maandag 8 november 2010 Locatie: Het Markiezenhof, Bergen op Zoom 23

4 ANBOS - Brancheorganisatie Schoonheidsverzorging ANBOS maakt ondernemen makkelijker & goedkoper! LIDMAATSCHAP SNEL TERUGVERDIEND! Weet u dat een lidmaatschap bij ANBOS u geld kan opleveren? Met de voordelen van het ANBOS-lidmaatschap verdient u uw contributie terug en meer! Gratis vakblad de Schoonheidsspecialist 107,50 Korting op de basisheffing HBA 27,- Korting op de bestemmingsheffing HBA 35,60 Korting op SENA (voor de zzp er) 30,- Verzekeringen (AvB, Inboedel) 65,- Kortingen op deelname per workshop 55,- Totaal voordelen 320,10 Contributie Kernlidmaatschap 245,- Uw voordeel 75,10 Wilt u meer informatie over de voordelen van het ANBOSlidmaatschap? Kijk dan op onze website ANBOS is dé brancheorganisatie voor de gekwalificeerde schoonheidsspecialist. ANBOS bevordert de kwaliteit en professionalisering van het beroep schoonheidsspecialist in Nederland. 24

5 Vraag van de maand Vraag: Wanneer krijg ik korting op de heffing van het HBA? Antwoord: Als ANBOS-lid krijgt u korting op de heffing van het HBA. De hoogte van de korting wordt ieder jaar op 1 januari bepaald. Uw korting gaat namelijk in op het eerstvolgende jaar waarin u zich laat inschrijven en wordt naar rato berekend. Het HBA hanteert twee heffingen. Bij onderstaande uitleg gaan we uit van de contributie over Algemene heffing: De algemene heffing bedraagt 91,50 per jaar en wordt gebruikt voor activiteiten die de sociaal-economische ontwikkeling en professionalisering van diverse ambachtbranches bevorderen. Kernleden krijgen hier maximaal 27,- korting op. Er zijn wel enkele regels aan de korting verbonden: U komt in aanmerking voor (een deel van de) korting als u in 2009 contributie heeft betaald aan ANBOS. De korting bedraagt nooit meer dan de helft van de betaalde contributie, exclusief BTW, in Voorbeeld 1: een ZZP-er wordt per 1 maart 2009 kernlid van ANBOS. In plaats van het volledige jaarlidmaatschap betaalt het nieuwe lid naar rato. Omdat het kortingsbedrag minder is dan 50 procent van de betaalde contributie in 2009 heeft het nieuwe lid in 2010 recht op de complete korting van 27,-. Voorbeeld 2: een ZZP-er wordt per 1 december 2009 kernlid van ANBOS. Hij of zij betaalt dus alleen de laatste maand contributie. Omdat het kortingsbedrag meer is dan 50 procent van de betaalde contributie in 2009 heeft het nieuwe lid geen recht op de complete korting van 27,- in Wel ontvangt hij of zij 50 procent korting over de te betalen heffing in Bestemmingsheffing: De bestemmingsheffing bedraagt 89,- per jaar en wordt gebruikt voor activiteiten die de sociaal-economische ontwikkeling en professionalisering van de schoonheidsbranche bevorderen. Kernleden krijgen hier maximaal 35,60 korting op. Ook hier zijn dezelfde regels aan de korting verbonden als aan de algemene heffing: U komt in aanmerking voor (een deel van de) korting als u in 2009 contributie heeft betaald aan ANBOS. De korting bedraagt nooit meer dan de helft van de betaalde contributie exclusief BTW, in Voorbeeld 1: een ZZP-er wordt per 1 maart 2009 kernlid. In plaats van het volledige jaarlidmaatschap betaalt het nieuwe lid naar rato. Op de heffing van 2010 heeft het nieuwe lid recht op de complete korting van 35,60. Voorbeeld 2: een ZZP-er wordt per 1 december 2009 kernlid van ANBOS. Het nieuwe lid betaalt naar rato voor het lidmaatschap in De ondernemer krijgt in 2010 niet de complete korting van 35,60. Wel ontvangt het nieuwe lid 50 procent korting over de te betalen heffing in Het HBA hanteert bij zowel de algemene heffing als de bestemmingsheffing ook nog een heffing werkzame personen. Dit geldt voor ondernemers met mensen in dienst die doorgaans 15 of meer uur per week in de onderneming werkzaam zijn. De heffing is afhankelijk van het aantal werknemers. Voor meer informatie over de heffing van het HBA verwijzen wij u naar: Heeft u een vraag voor ANBOS? ANBOS behartigt de belangen van leden op vaktechnisch, juridisch en bedrijfseconomisch gebied. Heeft u vragen over een van deze onderwerpen of over het lidmaatschap die ook voor collega s interessant zijn? Mail uw vraag dan naar en wie weet wordt uw vraag volgende maand beantwoord in de Schoonheidsspecialist. 25

6 ANBOS - Brancheorganisatie Schoonheidsverzorging en Het najaar staat in het teken van de regioxlbijeenkomsten. Inmiddels heeft u een persoonlijke uitnodiging voor de regioxlbijeenkomsten ontvangen. Zoals eerder gemeld, niet zeven maar vijf iets grotere bijeenkomsten op fantastische locaties. We kunnen hier echt spreken van XL locaties. Prachtige kastelen en landgoederen. En het programma? Dat ziet er als volgt uit: uur Ontvangst leden en registratie uur Welkom en nieuws van de ANBOS bestuurstafel uur Erik-Alexander Richter, huidziekten Rosacea en Psoriasis, wat hebben deze gemeen? uur Willem Bos, huidveroudering, is er écht wat aan te doen? uur Buffet uur Imed Baatout, verhoog als schoonheidsspecialist uw omzet met Internet marketing uur Afsluiting met afscheidsdrankje In uw persoonlijke uitnodiging staat de procedure van aanmelden beschreven. Meld u zich dus aan na ontvangst van uw persoonlijke uitnodiging. Zoals u gewend bent zijn de regiobijeenkomsten voor onze leden gratis te bezoeken. Dat geldt ook voor deze regioxlbijeenkomsten. Noteert u de meest passende locatie en datum vast in uw agenda? Donderdag 2 september 2010 De Havixhorst Chateauhotel en Restaurant Schiphorsterweg De Schiphorst (Meppel) Maandag 13 september 2010 Landgoed Duin & Kruidberg Duin en Kruidbergerweg 60 Santpoort (zuid) Maandag 8 november 2010 Stadspaleis Het Markiezenhof Steenbergsestraat 8 Bergen op Zoom Uw ambassadeur: Regio Noord Samengesteld uit de districten Friesland, Groningen, Drenthe, Noordoostpolder en een gedeelte van Overijssel. Regio-ambassadeur: Saskia de Valois Regio Oost Samengesteld uit de districten Gelderland, NW Veluwe, gedeelte van Flevoland en een gedeelte van Overijssel. Regio-ambassadeur: Els van de Steeg Regio Zuid Samengesteld uit de districten Limburg en gedeelte van Noord-Brabant. Regio-ambassadeur: Wilma Lindelauf Woensdag 13 oktober 2010 Landgoed Huis de Voorst Binnenweg 10 Eefde (in de buurt van Zutphen) Woensdag 27 oktober 2010 Kasteel Heeze Kapelstraat 25 Heeze 26

7 Schildje schildje aan de wand...wie is de eigenaar van dit pand? Regio Midden Samengesteld uit de districten Utrecht, gedeelte van Zuid-Holland, een gedeelte van Gelderland en een gedeelte van Noord- Brabant. Regio-ambassadeur: Thea Hiele Door het hele land maken wij foto s van de gevels van onze leden en iedere maand publiceren wij één van deze foto s in de Schoonheidsspecialist. Herkent u uw eigen gevel? Dan kunt u het boek Kleding genoeg vrouwen (van t Wout), t.w.v. 24,95 winnen. Hiervoor hoeft u alleen uw naam, naam van uw schoonheidsinstituut en uw lidnummer naar te mailen, onder vermelding van Schildje aan de wand. Let wel, alleen als u vóór 20 augustus a.s. reageert, heeft u het boek gewonnen. Regio West Onder Samengesteld uit de districten Zeeland en een gedeelte van Noord-Brabant. Regio-ambassadeur: Femmy Meenhorst Regio West Midden Samengesteld uit de districten Zuid Holland, Groot Rotterdam en een gedeelte van Utrecht. Regio-ambassadeur: Patricia van Gelderen Regio West Boven Samengesteld uit de districten Noord Holland, gedeelte van Flevoland en een gedeelte van Zuid Holland. Regio-ambassadeur: Jan van Eijk Staat u er deze maand niet in, dan is er altijd kans dat u in één van de komende uitgaven er wel in staat. Houd de Schoonheidsspecialist dus goed in de gaten! Deze actie wordt mede mogelijk gemaakt door Uitgeverij Lakerveld. De gevel van afgelopen maand is niet door de eigenaar herkend en heeft het boek Kleding genoeg vrouwen (van t Wout) helaas niet gewonnen. 27

8 ANBOS - Brancheorganisatie Schoonheidsverzorging Nieuwe ANBOS-leden Deze nieuwe leden hebben gekozen voor het ANBOS-lidmaatschap. Zij profiteren van de vele voordelen die het lidmaatschap te bieden heeft, zoals: ANBOS-muurschild, toegang tot de ledensite op korting op HBA, korting op ANBOS-workshops, deelname collectieve verzekering, gratis vakblad, recht op juridisch advies en ondernemersadvies, geschillencommissie, symposia en andere bijeenkomsten. Aspirantlid per juli 2010 A.F. Roijen, Amsterdam D. Celebi, Apeldoorn J.M.A. de Vries-Obbes, Harderwijk E.A. van der Eijk-Otto, Lathum E.R. Kalkman, Rotterdam J. Kroonen, Hoek van Holland S. Ethard, Rotterdam M. Tavakol, Berkel en Rodenrijs Kernlid per juli 2010 Doornroosje, D. Hildering-Roos, Deventer Schoonheidsverzorging Dorene, T.M.F. van der Heijden, s-hertogenbosch Purna beauty, health & skincare, J. Kooijman- Pelja, Middelburg Spa Wellness Sneek, T. Couperus, Sneek Salon de Beauté Servais, E.F.S. Dols-Servais, Maastricht Aromavitaal, M.J.L. van Paick, Diepenheim Jackeline Beauty Salon, J. Montaño Galarza, Maarssen Beautysalon Estilo, J.M.C.A. Louwrenssen, Oss Petit Beauté, V.M. Welten-Petit, Vianen Skincare Born, N.H.H. Poulsen, Born Beautysalon Babylon, E.S. Bruggenkate, Den Haag Schoonheidssalon Judith, J.M.E. van der Waals-Paulissen, Vaassen Beauty Future, J.W.A. van Ouwerkerk, Bussum Marscha, M.R.G. Hennen, Nieuwstadt Beautysalon Delight, T. Meijer-Oudshoorn, Lisse Erna s Beauty, G.M.F. Vermeulen-Bosman, Nieuw Vennep Beauty Everywhere, A. Lohk-Jürna, Spijkenisse Schoonheidssalon Dé-Time, D.L.H. van der Donk Rosmalen Belle Toujours, C.H.J. Rietjens, Ospel Beauty Elements, M. Frisart, Hilversum Pure Beauty Totale Lichaamsverzorging, N. Pothof-Kieboom, Brielle Praktijk Lelivelt, A.F. Lelivelt, Naarden All Pure, R.M.G. Kempeneers, Breda Schoonheidssalon PUUR by Esther, E. Scholte, Schiedam Beautysalon Pure Nature, K.A.F. Hensels, Maastricht V a k b e u r s v o o r d e s c h o o n h e i d s v e r z o r g i n g 25 t/m 27 september 2010 Jaarbeurs Utrecht BESTEL Uw ToEgangSBEwiJzEn Via 28

NUVO Kenaupark 33 Postbus 677 2003 RR Haarlem. T 023 542 79 76 F 023 532 01 92 E info@nuvo.nl I www.nuvo.nl

NUVO Kenaupark 33 Postbus 677 2003 RR Haarlem. T 023 542 79 76 F 023 532 01 92 E info@nuvo.nl I www.nuvo.nl NUVO Kenaupark 33 Postbus 677 2003 RR Haarlem T 023 542 79 76 F 023 532 01 92 E info@nuvo.nl I www.nuvo.nl Jaarverslag 2003 Voorwoord Namens het bestuur van de Nederlandse Unie van Optiekbedrijven bied

Nadere informatie

Het Handboek voor Vrijwilligersorganisaties

Het Handboek voor Vrijwilligersorganisaties Het Handboek voor Vrijwilligersorganisaties BDI-2250-17501146R5 Handboek voor Vrijwilligersorganisaties - 7 - Samen werken aan een sociaal en cultureel sterk Brabant. Daar is het beleid van de provincie

Nadere informatie

Aan geadresseerde Nieuwegein, 25 april 2014. Hierbij nodigen wij u uit voor de voorjaarsvergadering van de KNBB-Vereniging Carambole op:

Aan geadresseerde Nieuwegein, 25 april 2014. Hierbij nodigen wij u uit voor de voorjaarsvergadering van de KNBB-Vereniging Carambole op: Aan geadresseerde Nieuwegein, 25 april 2014 Onderwerp: Uitnodiging voorjaarsvergadering 2014 Geachte heer/mevrouw, Hierbij nodigen wij u uit voor de voorjaarsvergadering van de KNBB-Vereniging Carambole

Nadere informatie

NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING d.d. 17 MAART 2014

NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING d.d. 17 MAART 2014 NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING d.d. 17 MAART 2014 1. Opening Alvorens tot opening over te gaan, vraagt de voorzitter de vergadering een moment van stilte te betrachten ter nagedachtenis aan José van

Nadere informatie

Uitnodiging ALV 2015 Bewonersvereniging Watergras

Uitnodiging ALV 2015 Bewonersvereniging Watergras Uitnodiging ALV 2015 Bewonersvereniging Watergras Dag leden, Hierbij het Jaarverslag 2014 van de Bewonersvereniging Watergras. Op 26 maart 2015 vindt de Algemene Ledenvergadering plaats, waarbij we een

Nadere informatie

berichten71 Vereniging Voor Vrij en Verantwoord Varen op de wadden januari 2009

berichten71 Vereniging Voor Vrij en Verantwoord Varen op de wadden januari 2009 berichten71 Vereniging voor vrij en verantwoord varen op de Wadden Januari 2009 Opgericht: februari 1990 BESTUUR VERENIGING WADVAARDERS Maarten Snel voorzitter Jaap Bosch secretaris Gerd Beunk penningmeester

Nadere informatie

Kom op cursus bij Per Saldo

Kom op cursus bij Per Saldo Kom op cursus bij Per Saldo 2015 Bent u beginnend budgethouder? Of hebt u al langer een pgb en wilt u zich goed voorbereiden op uw herindicatie? Wilt u leren hoe u een goed budgetplan of zorgplan schrijft?

Nadere informatie

Regardz De Eenhoorn, Barchman Wuytierslaan 2, 3818 LH Amersfoort, (033) 467 37 30

Regardz De Eenhoorn, Barchman Wuytierslaan 2, 3818 LH Amersfoort, (033) 467 37 30 ROUTEBESCHRIJVING NAAR REGARDZ EENHOORN TE AMERSFOORT Regardz De Eenhoorn, Barchman Wuytierslaan, LH Amersfoort, (0) 0 Amersfoort heeft een zeer goede bereikbaarheid in Nederland. Centraal gelegen in Nederland

Nadere informatie

Een goede basis en rijk aan nieuwe ideeën. Slagerij Van Beijsterveldt. Maandblad voor de Nederlandse slager 2012 NR.

Een goede basis en rijk aan nieuwe ideeën. Slagerij Van Beijsterveldt. Maandblad voor de Nederlandse slager 2012 NR. DESLAGER 8 september Maandblad voor de Nederlandse slager 2012 NR. Retaildeskundige Pim van den Berg De inspiratie ligt op straat Compleet marketingplan in vijf dagdelen Slagerij Van Beijsterveldt Een

Nadere informatie

Krimp als kans. Leerlingendaling in het primair en voortgezet onderwijs

Krimp als kans. Leerlingendaling in het primair en voortgezet onderwijs Krimp als kans Leerlingendaling in het primair en voortgezet onderwijs Krimp als kans Leerlingendaling in het primair en voortgezet onderwijs Onderzoek in opdracht van Sectorbestuur Onderwijsarbeidsmarkt

Nadere informatie

LEA-ondersteuningsactiviteiten najaar 2011

LEA-ondersteuningsactiviteiten najaar 2011 Net als in het aanbod voor het voorjaar 2011, maken we in het najaar graag met u een pas op de plaats na 5 jaar LEA. We staan stil bij hoe de LEA zich heeft ontwikkeld en kijken van daaruit vooruit naar

Nadere informatie

Hoe richt je een stichting op? Handboek voor beginnende wereldverbeteraars

Hoe richt je een stichting op? Handboek voor beginnende wereldverbeteraars Hoe richt je een stichting op? Handboek voor beginnende wereldverbeteraars Hoe richt je een stichting op. Handboek voor beginnende wereldverbeteraars. Hoe richt je een stichting op? Handboek voor beginnende

Nadere informatie

Eens was er iets, een nieuw begin, vol beloften, vol verwachtingen. En van dat iets zag God dat het goed was.

Eens was er iets, een nieuw begin, vol beloften, vol verwachtingen. En van dat iets zag God dat het goed was. Datum: 9 januari 2015 Jaargang: 25 Nummer: 6 @pcbdebranding Let op: deze versie is voor de site. Dit betekent dat we alleen voornamen gebruiken en ervoor kiezen om sommige nieuwszaken niet te vermelden.

Nadere informatie

mediation naast rechtspraak in familiezaken

mediation naast rechtspraak in familiezaken mediation naast rechtspraak in familiezaken mediation: toch samen het conflict oplossen Informatie voor mensen die betrokken zijn bij een juridische procedure rond een familieconflict Herziene versie

Nadere informatie

nieuwsbulletin voor de ondernemer in de gemeente Pijnacker-Nootdorp Van Haagen geeft antwoord Geslaagde Ledendag OVPN beelden dat aardig uit.

nieuwsbulletin voor de ondernemer in de gemeente Pijnacker-Nootdorp Van Haagen geeft antwoord Geslaagde Ledendag OVPN beelden dat aardig uit. ovpn it de gemeente Pijnacker-Nootdorp september 2011 nummer 24 nieuwsbulletin voor de ondernemer in de gemeente Pijnacker-Nootdorp 6 Van Haagen geeft antwoord 10 Geslaagde Ledendag 14 Samenwerking met

Nadere informatie

Algemene Ledenvergadering op 7 mei 2011 Lokatie: Klein Vogelenzang in het Pinetum Blijdestein Van der Lindenlaat 125 1200 AA te Hilversum

Algemene Ledenvergadering op 7 mei 2011 Lokatie: Klein Vogelenzang in het Pinetum Blijdestein Van der Lindenlaat 125 1200 AA te Hilversum Jaargang 16, Nr. 2 April 2011 Inhoud www.verkeersslachtoffer.nl pag. Voorwoord van het bestuur 2 Bestuur VVS 3 Uitnodiging voor de Algemene Ledenvergadering 4 Concept agenda ALV op zaterdag 7 mei 2011

Nadere informatie

Secretarieel halfjaarverslag 2014-2015

Secretarieel halfjaarverslag 2014-2015 Secretarieel halfjaarverslag 2014-2015 Irene Klaren Secretaris 14-15 der S.V. RealTime 20 januari 2015 Secretarieel halfjaarverslag 2014-2015 Irene Klaren Secretaris 14-15 Versie 1.2 Studievereniging RealTime

Nadere informatie

Pinpost. Bowling Vereniging Noordwijkerhout Jaargang 14, nummer: maart 2009. Bewaarnummer

Pinpost. Bowling Vereniging Noordwijkerhout Jaargang 14, nummer: maart 2009. Bewaarnummer Pinpost Bowling Vereniging Noordwijkerhout Jaargang 14, nummer: maart 2009. Bewaarnummer Ja hooooooor daar is ie weer. (Dik voor mekaar show) de laatste Pinpost van dit seizoen. Boordevol informatie over

Nadere informatie

ONBEVOEGD LESGEVEN IN HET VOORTGEZET ONDERWIJS EEN ONDERZOEK NAAR DE RECHTVAARDIGINGSGRONDEN

ONBEVOEGD LESGEVEN IN HET VOORTGEZET ONDERWIJS EEN ONDERZOEK NAAR DE RECHTVAARDIGINGSGRONDEN ONBEVOEGD LESGEVEN IN HET VOORTGEZET ONDERWIJS EEN ONDERZOEK NAAR DE RECHTVAARDIGINGSGRONDEN Voorwoord Onbevoegd lesgeven is al jaren een bron van zorg in het voortgezet onderwijs. Tot nu toe is vooral

Nadere informatie

DESLAGER 8. Minder eigen productie, meer aandacht voor klanten. Gelderblom Slagerij & Partyservice:

DESLAGER 8. Minder eigen productie, meer aandacht voor klanten. Gelderblom Slagerij & Partyservice: DESLAGER 8 Vakblad voor leden van de Koninklijke Nederlandse Slagersorganisatie september 2013 JAN MEERMAN: DE POLITIEK NEEMT DE DETAIL- HANDEL WEER SERIEUS OVER OP IBAN: VEELGESTELDE VRAGEN RUNDERGEHAKT

Nadere informatie

LEA-ondersteuningsactiviteiten 2011

LEA-ondersteuningsactiviteiten 2011 Het is intussen vijf jaar geleden dat veel gemeenten aan de slag zijn gegaan met het opzetten van een Lokale Educatieve Agenda. Wij willen dit jaar samen met u een pas op de plaats maken en inventariseren

Nadere informatie

Een WW-uitkering, en nu?

Een WW-uitkering, en nu? uwv.nl werk.nl Een WW-uitkering, en nu? Wat u moet weten als u een WW-uitkering krijgt Meer informatie? Deze brochure geeft algemene informatie. Heeft u na het lezen nog vragen? Kijk dan op uwv.nl/werkloos.

Nadere informatie

KERKBEHEER. In deze uitgave: 12E JAARGANG, NUMMER 2, FEBRUARI 2012

KERKBEHEER. In deze uitgave: 12E JAARGANG, NUMMER 2, FEBRUARI 2012 12E JAARGANG, NUMMER 2, FEBRUARI 2012 KERKBEHEER In deze uitgave: Informatie over de persconferentie Kerkbalans 2012 en de evalutatie Kerkbalans Nieuwe Stijl Overzicht van de predikantstraktementen en

Nadere informatie

ADVIESRAPPORT. Vrijwilligerstekort verminderen op korte termijn. 2 februari 2011 [ADVIESRAPPORT BC GO!]

ADVIESRAPPORT. Vrijwilligerstekort verminderen op korte termijn. 2 februari 2011 [ADVIESRAPPORT BC GO!] ADVIESRAPPORT Vrijwilligerstekort verminderen op korte termijn Opdrachtgever: BCGO! Auteur: Lieuwe Geesing & Johnny Ligtlee Groningen: Maart 11 1 Inhoudsopgaven: 2 februari 2011 [ADVIESRAPPORT BC GO!]

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. Werkervaringsbedrijven gezocht! Beschikbaar: 200 schoolverlaters die aan de slag willen gaan als monteur! Juli 2015

NIEUWSBRIEF. Werkervaringsbedrijven gezocht! Beschikbaar: 200 schoolverlaters die aan de slag willen gaan als monteur! Juli 2015 NIEUWSBRIEF Juli 2015 Nieuwsbrief is een periodieke uitgave van Opleidingsbedrijf InstallatieWerk 2 O.a. in in deze uitgave Overname BBL leerling na 1 juli 2015 en de Wet werk en zekerheid Workshop Greenskills

Nadere informatie

ENtERtAINMENt & MEdIA Jaargang 3 / Editie 03 / 5/11/2011 / Een uitgave van FNV KIEM / Gratis voor leden van FNV KIEM / Lid worden? www.fnvkiem.

ENtERtAINMENt & MEdIA Jaargang 3 / Editie 03 / 5/11/2011 / Een uitgave van FNV KIEM / Gratis voor leden van FNV KIEM / Lid worden? www.fnvkiem. KIJK OOK OP INTERNET WWW.FNVKIEM.NL Reistijd blijft voorlopig werktijd P02 Geld verdienen met een game P07 ENtERtAINMENt & MEdIA Jaargang 3 / Editie 03 / 5/11/2011 / Een uitgave van FNV KIEM / Gratis voor

Nadere informatie

Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt

Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt Werken aan perspectief Werken is belangrijk, voor uzelf en voor de maatschappij. UWV helpt u om werk te vinden en te houden. Is werken niet mogelijk,

Nadere informatie

Van de Voorzitter. Mevr. D. Troost Tel: 420101 Voorzitter bovengenoemde verenging. Van de redactie.

Van de Voorzitter. Mevr. D. Troost Tel: 420101 Voorzitter bovengenoemde verenging. Van de redactie. Van de Voorzitter. De zomer is weer ten einde, een mooie zomer: tenminste wat het weer betreft. Een lange winter staat ons weer te wachten. De dagen worden steeds korter, dus eerder het licht aan. Voor

Nadere informatie

Kan ik met een uitkering voor mezelf beginnen?

Kan ik met een uitkering voor mezelf beginnen? werk.nl uwv.nl Kan ik met een uitkering voor mezelf beginnen? Met een WW-uitkering of met een ziekte of handicap een eigen bedrijf beginnen Meer informatie Deze brochure geeft algemene informatie. Wilt

Nadere informatie

Beste ouders, 13 februari 2015

Beste ouders, 13 februari 2015 Christelijke basisschool De Melkfabriek 5, 1221 CE Hilversum 035-6859913 www.avonturijnhilversum.nl E-mail: avonturijn@proceon.nl Beste ouders, 13 februari 2015 Hierbij ontvangt u van ons de info, de laatste

Nadere informatie