BOF / OV Hessenweg & Looydijk / OV Bilthoven Centrum p.a. Evert P. ten Kate Chalonhof CS Soest

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BOF / OV Hessenweg & Looydijk / OV Bilthoven Centrum p.a. Evert P. ten Kate Chalonhof 2 3762CS Soest evert@denkaatbv.nl"

Transcriptie

1 BOF / OV Hessenweg & Looydijk / OV Bilthoven Centrum p.a. Evert P. ten Kate Chalonhof CS Soest Aan het College van B&W van De Bilt Afschrift aan de Gemeenteraad 18 juli 2014 Geacht College, Vorige week hebben wij een onderhoud gehad met een delegatie van uw college, bestaande uit de wethouders Jolanda van Hulst en Hans Mieras. Onderwerp van gesprek was de mogelijke totstandkoming per 1 januari 2015 van twee centrumfondsen ten dienste van de winkeliers in Bilthoven Centrum en de Hessenweg, vooruitlopend op een mogelijk gemeentebreed ondernemersfonds per 1 januari Aan de hand van een eerdere versie van deze brief hebben we de stappen doorgenomen die tot realisatie moeten leiden. We zijn blij met de positieve visie van uw kant op dit initiatief. U hebt aangegeven deze brief door te zullen geleiden naar de raad, met een eigen routevoorstel als begeleider. In deze brief brengen wij onze kijk op nut, noodzaak en procesgang van het initiatief onder woorden. Het is een uitgebreid verhaal, maar gezien de eigen verantwoordelijkheid van de gemeenteraad als het gaat om de belastingheffing, hechten wij aan een vroegtijdige informatievoorziening aan de raad. Vooropgesteld: het thema is zowel voor uw college als voor de raad reeds bekend. De raad is nog in oude samenstelling mondeling geïnformeerd en in het coalitieakkoord wordt de komst van centrumfondsen aangekondigd. We kunnen die besluitenvorming vergaand voorbereiden, maar de timing steekt vrij nauw. De kern van het verhaal is dat enerzijds in ondernemend De Bilt veel belangstelling bestaat voor een gemeentebreed fonds, maar dat er ook gespreks- en onderzoekstijd tijd nodig is om de steun voor en de ambities met dat fonds aan te wakkeren; en dat anderzijds in twee winkelgebieden een dermate grote urgentie bestaat, dat er niet rustig kan worden afgewacht. Er wordt daarom gekozen voor een second best oplossing voor die gebieden, via een reclamebelasting per aanstaande 1 januari en een preferred oplossing via een gemeentebreed wozfonds een jaar later.

2 Concreet zullen wij u college en raad in het komende najaar vragen: De filosofie van een fonds voor en door ondernemers en de meerwaarde van zo n fonds voor het vestigingsklimaat in De Bilt in politieke zin te bevestigen Akkoord te gaan met de invoering van een verordening op de reclamebelasting Akkoord te gaan met het heffen van reclamebelasting in twee winkelgebieden Akkoord te gaan met het beschikbaar stellen van de opbrengst van de belasting al dan niet na aftrek van perceptiekosten aan de ondernemersverenigingen in de beide heffingsgebieden De politieke steun voor een gemeentebreed fonds vanaf het moment dat de ondernemers klaar zij met hun plannen mogelijk per 1 januari 2016 te handhaven. Voor de duidelijkheid eerst enige begripsbepaling. Er is in De Bilt al een ondernemersfonds. Dat is een onafhankelijke stichting die werkt met een driejarige stimuleringsbijdrage van de gemeente. De Biltse Ondernemers Federatie (BOF) maakt deel uit van het bestuur. Buiten De Bilt heeft ondernemersfonds een andere betekenis. Het staat voor een fiscaal arrangement waarbij ondernemers hetzij via een opslag op de ozb voor niet-woningen, hetzij via een reclamebelasting, hetzij via een zogeheten BIZ, geld bijeenbrengen voor een fonds. Zij hebben daar vervolgens zelf de zeggenschap over (dus zonder gemeentelijke bemoeienis). Het woord ondernemersfonds is in 2004 voor het eerst gebruikt, in Leiden, waar het oudste fonds (op ozb-basis) is opgericht. We gaan er van uit dat over enkele jaren het woord ondernemersfonds ook in De Bilt staat voor een fiscaal arrangement. Met de komst van een reclamebelasting wordt een acute nood in twee gebieden gelenigd. De belasting wordt echter zo ontworpen dat hij kan worden gezien als een voorsorteren op een gemeentebreed fonds over enkele jaren. We leggen u in deze brief eerst de filosofie van een ondernemersfonds voor, vervolgen met de voorgeschiedenis in De Bilt en sluiten af met de practicalities van de voorlopige oplossing, de reclamebelasting. Nogmaals: deze brief heeft de status van een vooraankondiging. Wij vragen thans nog geen besluiten, wel beraad en visievorming. Wij zijn ten allen tijde bereid om met college en raad in gesprek te gaan. Met de raad kan dat zowel in commissieverband als per fractie of per individueel raadslid. Filosofie van een ondernemersfonds We lichten eerst toe wat een gemeentebreed ondernemersfonds is. Een ondernemersfonds is een constructie die ondernemers in staat stelt hun verantwoordelijkheid voor hun bedrijfsomgeving te nemen. Basis van die constructie is een gezamenlijke financiële positie, waaruit zij de behartiging van hun gemeenschappelijke belangen kunnen betalen. Die positie wordt gefinancierd vanuit een door de gemeente opgelegde verhoging van het ozb-tarief voor de categorie niet-woningen. De opbrengst van die verhoging wordt als subsidie beschikbaar gesteld aan een

3 Stichting Ondernemersfonds. Elk gebied of elke sector krijgt vervolgens zeggenschap over dat deel van het fonds dat het zelf heeft opgebracht. De bedrijventerreinen gaan, bijvoorbeeld, niet meebetalen aan activiteiten als de Sinterklaasintocht (die is van de winkeliers), zoals de winkeliers niet gaan meebetalen aan de beveiliging op de terreinen. De ondernemersorganisaties in de gebieden kunnen geheel zelf besluiten over wat er met het geld gebeurt. Wel zorgt de structuur van het fonds er voor dat er aandacht is voor gemeentebrede belangen, zoals lobby-activiteiten, publiciteit, marketing. Het fonds is, met behoud van een diversiteit aan belangen, toch een uitdrukking van solidariteit tussen ondernemers. Een ondernemersfonds maakt een einde aan het fenomeen van freeriding : de situatie dat een minderheid van ondernemers georganiseerd is en tijd en geld in gezamenlijke belangen investeert, terwijl een meerderheid er van meeprofiteert. Een ondernemersfonds past bovendien in een tijd van een overheid die een steeds groter appèl doet op de verantwoordelijkheid van bedrijven. Dat gaat niet langer met alleen vrijblijvende instrumenten. Nodig zijn een hogere organisatiegraad, een niet-vrijblijvende samenwerking en structurele financiering. Het eerste fonds is dat van Leiden, gestart in Er zijn in omstreeks 25 gemeenten navolgers gekomen, van heel klein (Schiermonnikoog) tot heel groot (Utrecht). Op dit moment zijn er nog eens 15 in voorbereiding. Overal in het land gaat aan de invoering van een fonds een stevige discussie vooraf. Maar uit evaluatieverslagen blijkt dat de ondernemers na verloop van tijd het fonds gaan ervaren als een instrument voor een stabiel ondernemersklimaat en als een hulpmiddel voor leegstandsbestrijding en rendementsbehoud. Bovendien zorgt een fonds voor een veel steviger overlegpositie ten opzichte van de gemeente, omdat de ondernemers niet meer alleen van de gemeente afhankelijk zijn voor de realisatie van hun ambities. Bovendien maakt die vaste financiële positie het ontwikkelen van een visie mogelijk. Wanneer het fonds er eenmaal is, beginnen bijna alle winkelgebieden met promotie en bijna alle bedrijventerreinen met beveiliging. Maar na verloop van tijd komen ook andere zaken aan bod, zoals kennisontwikkeling (internetmarketing in winkelgebieden, duurzaamheid op bedrijventerreinen), kostenreductie door gezamenlijke inkoop, acquisitie, investeringen, zelfbeheer van gebieden en ga maar door. Het vestigings- en concurrentieklimaat gaat in gemeenten met een fonds er op vooruit. Het fonds is voor en door ondernemers. Van de gemeente wordt gevraagd de heffing te verzorgen, maar zich op afstand te houden als het gaat om de organisatie en de besluiten over de besteding. Inhoudelijke bemoeienis van de gemeente haalt de dynamiek uit zo n fonds en vermindert de prikkel voor ondernemers om er zelfstandig iets goeds van te maken. Om die reden wordt ook het nonsubstitutie beginsel goed verankerd in afspraken tussen ondernemers en gemeente: het fonds zal nooit gebruikt worden om taken van de gemeente over te nemen. Dat wil allemaal niet zeggen dat het fonds onbelangrijk is voor de gemeente. Integendeel: een gemeente kan z n werk veel beter doen met goed georganiseerde counterparts aan de kant van het bedrijfsleven. Er komt meer gelijkwaardigheid in de samenwerking. Een ondernemersfonds wordt politiek gezien mogelijk gemaakt door een tarievenbesluit van de gemeente. Om precies te zijn: een besluit van de gemeenteraad. Belastingtarieven worden in dit land vastgesteld door de volksvertegenwoordiging. Maar strikt formeel is er geen verband tussen de ozbverhoging aan de ene kant en de komst van een ondernemersfonds aan de andere kant. De ozb is een algemeen dekkingsmiddel en de opbrengst wordt toegevoegd aan het vrij besteedbaar budget

4 van de gemeente, net als andere algemene dekkingsmiddelen zoals de uitkering uit het gemeentefonds. De raad kan vervolgens besluiten om uit die algemene middelen lantaarnpalen te betalen of de bijzondere bijstand te versterken. Of een ondernemersfonds te subsidiëren. Het is aan de raad om te toetsen of het voorstel om een ondernemersfonds op te richten voldoende kwaliteit heeft om er vertrouwen in te hebben, zoals elk voorstel dat aan de raad gedaan wordt voldoende kwaliteit moet hebben. Het grote verschil tussen het fonds en andere bestedingen is natuurlijk dat de raad een lastige afweging tussen bestedingen wordt bespaard, omdat een aanzienlijk deel van de belastingplichtigen bereid is iets meer belasting te betalen. In ruil voor die bereidheid, willen ze vervolgens zelf de werkstructuur van en de bestedingen uit het fonds aansturen. Het fonds past in die zin in de tijdgeest: het gaat om betrokken ondernemers die hun verantwoordelijkheid nemen. Tegenover het gemak het kost de raad geen geld - staat ook een uitdaging. Je kunt als raad je de politieke verantwoordelijkheid voor het toetsen van de kwaliteit van een voorstel weer verleggen door koppen te gaan tellen of een referendum te gaan organiseren. De uitdaging is om een eigen oordeel te vellen over de kwaliteit van de plannen, zoals dat met elk voorstel hoort. De vrijheid van de raad om de ozb te verhogen, wordt in algemene zin beperkt door een bestuurlijke afspraak (VNG en kabinet), dat de ozb-stijging zich aan een macronorm moet houden. Die globale norm is de afgelopen jaren om en nabij de 2% per jaar gebleken. Maar in specifieke zin geldt voor een ozb-stijging als gevolg van een ondernemersfonds weer een uitzondering: de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken, die toezicht houdt op de macronorm, heeft aangegeven de stijging als gevolg van een ondernemersfonds niet mee te tellen. De Minister van Financiën heeft enkele jaren geleden bepaald dat de ondernemersfondsen BTWplichtig zijn. Dat betekent dat de subsidies van de gemeente aan de fondsen 100% besteedbaar zijn: afgedragen BTW over uit het fond betaalde diensten wordt in de vooraftrek teruggevraagd. Met de macronorm en de BTW-plicht is het landelijk kader afdoende geregeld. De rest van de vraag of er een ondernemersfonds komt, is een lokale politieke afweging. Tot zover deze toelichting bij een gemeentebreed fonds. Discussie in De Bilt De discussie over fondsvorming speelt al enkele jaren in onze gemeente. De BOF, de Biltse Ondernemersfederatie, was al voor 2012 in gesprek met de gemeente over stimulering van de lokale economie middels een gemeentebreed fonds. Tegelijkertijd meldde winkeliersvereniging Bilthoven- Centrum zich in de discussie om investeringsruimte te genereren voor reclame en werving van het gebied in verband met wegvloeiende koopstromen. Uiteindelijk heeft dit gesprek geleid tot de driejarige stimuleringsbijdrage van ,- per jaar naar de onafhankelijke Stichting Ondernemersfonds De Bilt. Dit bood in de praktijk niet direct soelaas voor Bilthoven Centrum. Door de jarenlange bouwactiviteiten zijn de winkeliers veel marktaandeel kwijt geraakt. Het inzicht is gegroeid dat het na beëindiging van de bouw niet een kwestie wordt van business as usual. Er is een stevige inspanning nodig om het centrumgebied opnieuw van merkkracht en aantrekkingskracht te voorzien en een

5 nieuwe groep klanten te werven. Er kan ook niet volstaan worden met alleen promotie. Er is een goed fundament nodig voor een nieuw gesprekspartnerschap met de gemeente en met de ondernemers in de wijdere omgeving. Dat vergt, behalve promotie, ook kennis, organiserend vermogen en een vorm van centrummanagement. Uit het bedrag van het huidige Biltse Ondernemersfonds kunnen onmogelijk de acties betaald worden voor bovenstaande ambities. De winkeliersvereniging heeft in eerste instantie ingezet op de komst van een gemeentebreed fonds, zoals boven beschreven. De vereniging kwam daartoe op basis van aanbevelingen uit Utrecht. De eenvoud van de systematiek, de regelvrijheid (het beginsel voor en door ondernemers ) en de onafhankelijkheid ten opzichte van de gemeente zijn inspiratiebronnen voor de winkeliers in Bilthoven Centrum. De collega s van de Hessenweg in De Bilt hebben zich bij Bilthoven aangesloten. De beide verenigingen trekken gezamenlijk op. Binnen de BOF wordt de noodzaak om de beide winkelgebieden snel aan een oplossing te helpen, breed onderschreven. Ook is er veel begrip voor de keuze voor het instrument van het gemeentebrede fonds. Daarbij speelt natuurlijk mee dat zo n fonds ook voor de andere gebieden en sectoren in de gemeente grote waarde kan hebben. Maar praktische omstandigheden spelen ook een rol. Bij gesprekken in BOF-verband bleek een introductie van het gemeentebrede ondernemersfonds (het Leids Model ) nog te vroeg te zijn. De gemeentelijke stimuleringsbijdrage van ,- per jaar loopt tot eind De evaluatie hiervan staat gepland voor 2015 en de BOF wil een discussie over een gemeentebreed fonds graag gelijktijdig met deze evaluatie oppakken. Er is bovenal meer tijd nodig om na te denken over de relatie met bestaande regelingen voor parkmanagement en over bijzondere sectoren, zoals de sport. Binnen de BOF wordt een fonds op woz-basis als een wenkend perspectief gezien, maar niet per 1 januari aanstaande. De inzet is gericht op een jaar later, 1 januari Tegelijkertijd wil de BOF van harte meewerken aan het zo spoedig mogelijk scheppen van een positie voor de beide winkelgebieden. De reclamebelasting is daar een geschikt vehikel voor. Ten opzichte van een fonds op ozb-basis, is een reclamebelasting bewerkelijker en ingewikkelder. De lasten zijn minder gespreid dan bij de ozb, omdat de eigenaren van zakelijk onroerend goed niet meebetalen. En de inningkosten zijn hoger. Maar de wet laat aan de gemeenteraad veel vrijheid bij de invulling van een reclamebelasting. De gemeente kan het ingewikkeld maken, maar ook simpel houden en daarmee iets tot stand brengen wat al lijkt op een ozb-fonds. Zo laat de reclamebelasting bij goed gebruik praktisch de ruimte in De Bilt om enerzijds de beide winkeliersverenigingen uit de brand te helpen en anderzijds voor te sorteren op de mogelijke komst van een gemeentebreed fonds in een later stadium. In het formele en informele overleg tussen gemeentepolitiek en BOF is deze stand van zaken aan de orde geweest. Het resultaat van dat overleg is geweest dat het coalitieakkoord de komst van centrumfondsen ondersteunt, met een doorkijk naar een later ozb-fonds. Daarmee lijkt voldoende er speelruimte te zijn om nu versneld die centrumfondsen van de grond te krijgen en vervolgens in rust na te denken over een doorontwikkeling.

6 Reclamebelasting De Bilt en Bilthoven We komen daarmee op de (on-)mogelijkheden van de reclamebelasting. Het belastingrecht van de gemeente De gemeentewet geeft de gemeente de mogelijkheid om een belasting te heffen op reclameuitingen. De reclamebelasting is een algemene dekkingsmiddel, net als de ozb. De gemeente mag doen met de opbrengst wat ze wil. In het verleden is de reclamebelasting vaak gebruikt als een prikkel om de omvang van reclameuitingen te beperken. Maar die inzet is wat achterhaald. Nieuwe reclamebelastingen komen eigenlijk alleen nog tot stand op basis van overleg tussen winkeliers en gemeente, waarbij de opbrengst van de belasting gebruikt wordt om een subsidie aan een centrumfonds te voeden. Het staat de gemeenteraad vrij om een verordening vast te stellen en een tarief op te leggen. Noch de verordening noch het tarief zijn bezwaargevoelig (al zal de gemeente ten allen tijde gehouden zijn aan de beginselen van redelijkheid en billijkheid). Bezwaargevoelig is wel de vraag of een publicitaire uiting wel of niet reclame is. Daarover zo meer. Het staat de gemeenteraad ook vrij om in de verordening een gebied aan te wijzen waarvoor de belasting geldt. Dat kan gaan om de hele gemeente, het kan ook gaan om specifieke gebieden. Dat maakt het mogelijk om de belasting in De Bilt alleen op te leggen aan de twee gebieden die er thans om vragen. En het staat de raad ook vrij om zelf de belastinggrondslag te kiezen. Daarbij zijn er drie opties: ten eerste een vast bedrag per belastingplichtige, ten tweede een tarief per oppervlakte-eenheid van de reclame-uiting en ten derde een bedrag gerelateerd aan de woz-waarde van het pand waarop de reclame gevoerd wordt. De lijn van een ozb-fonds volgen, betekent een keuze voor die laatste optie. Hoewel een gemeenteraad dus een normaal democratisch recht uitoefent door een belasting op te leggen, is het in het land wel de gewoonte geworden dat de reclamebelasting een verband toont met een ondernemersbelang. Sommige gemeenten willen dat verband aangetoond zien door een compleet referendum, andere raden willen een voorstel voor de reclamebelasting behandelen als ging het om een ozb-fonds. We pleiten er voor om in De Bilt dat laatste te doen, in de bovenomschreven lijn. Dat betekent dat de gemeenteraad vooral zaken wil doen met de vaste gesprekspartners van de gemeente, namelijk de verenigingen ter plekke. Dat zijn immers de ondernemers die hun verantwoordelijkheid al nemen. Daarnaast moet de gemeenteraad natuurlijk letten op vertrouwen en kwaliteit. We trekken de lijn direct door en pleiten er ook voor dat de gemeente zich, na realisatie van de fondsen, onthoudt van inmenging in de besluitvorming binnen de twee centrumfondsen. Het emancipatoire effect van de komst van zo n fonds is er zeer mee gediend dat de ondernemers het echt zelf moeten doen.

7 Wie betaalt mee? In principe betaalt iedere ondernemer die in het aangegeven gebied zit en reclame voert mee aan het centrumfonds. Het gaat daarbij om de gebruiker en dus niet de eigenaar van het bedrijfspand. Het begrip reclame is juridisch gezien ruim wat betekent dat naam aanduidingen hier ook onder vallen. De wet spreekt over een openbare aankondiging in letters, symbolen of kleuren, of een combinatie daarvan, zichtbaar vanaf de openbare weg. De reclamebelasting kan worden geheven bij de gebruiker van de onroerende zaak, waarop en waarbij één of meer reclameobjecten worden aangetroffen. Het maakt daarbij niet uit of deze aardof nagelvast verbonden is aan het gebouwd perceel. Ook een reclameobject in de etalage, dat niet voor de verkoop is bestemd, wordt in de regeling meegenomen. Het pand dient zich wel binnen het gebied te bevinden. Ondernemers die geen reclame voeren betalen niet mee. Het staat de gemeente vrij om in de verordening uitzonderingen op te nemen. In overleg met de ondernemers, kiezen veel gemeenten tegenwoordig vaak voor het maken van uitzonderingen. Redelijke uitzonderingen verkleinen de inningkosten, verlagen de kans op bezwaren en vergroten de steun. Voorlopig denken we aan een verordening waarin geen belasting wordt geheven over openbare aankondigingen: die korter dan 13 weken aanwezig zijn; aangebracht zijn op bouwterreinen, voor zover deze opschriften rechtstreeks betrekking hebben op de op dat terrein in uitvoering zijnde bouwwerkzaamheden; die onderdeel uitmaken van de verkoop of verhuur van onroerende zaken, indien deze aanwezig zijn in de onmiddellijke nabijheid van de te verkopen of verhuren zaak (makelaarsborden); aangebracht op religieuze gebouwen die nog voor de eredienst worden gebruikt; aangebracht door of namens winkeliersverenigingen of centrummanagement, waarbij het reclameobject uitsluitend bestaat uit een vlag, banier of zuil met de naam van de winkeliersvereniging of het centrummanagement; waarvoor op grond van een privaatrechtelijke overeenkomst betaling aan de gemeente moet geschieden onderscheidenlijk een vergoeding aan de gemeente verschuldigd is (abri s, zuilen, driehoeksborden, mupi s); die als algemene bewegwijzering waarmee een algemeen belang wordt gediend, kunnen worden aangemerkt; die door de gemeente of in opdracht van de gemeente is geplaatst of aangebracht, indien en zover de openbare aankondiging geschiedt ter uitvoering van de publieke taak; die door politieke partijen zijn aangebracht en die een ideëel belang dienen.

8 Betaling naar rato Iedere ondernemer betaalt naar rato mee aan het centrumfonds, in dit geval gebaseerd op de WOZ waarde van het bedrijfspand. Het voorstel si dus om te kiezen voor een tarief op basis van de wozwaarde. We studeren nog op de wenselijkheid om een minimum en/of maximum bedrag in vast te stellen. Reden hiervoor kan zijn dat gebruikers van grote bedrijfspanden een onevenredig hoog bedrag moeten betalen, of ondernemers in een kleiner pand juist erg weinig. We zijn inmiddels in overleg met de belastingdienst (Utrecht), ter verkrijging van de nodige gegevens. Aan de hand daarvan zullen wij binnen de verenigingen bespreken wat de meest wenselijke manier van tariferen is en wat de gewenste jaarlijkse opbrengst van de centrumfondsen is. We realiseren ons terdege dat de reclamebelasting voor de winkeliers een duurdere oplossing is dan een ozb-fonds, omdat aan de reclamebelasting alleen de gebruikers meebetalen (en niet de eigenaren, ook al hebben die net zo goed belang bij een florerend winkelgebied). We denken dat de investering in de samenwerking voor alle bedrijven een mooi rendement gaat opleveren, maar moeten niettemin zeer zorgvuldig zijn in de tariefbepaling. De ondernemers beleven immers schrale tijden. Gebied De twee gebieden waar een heffing gewenst is ten behoeve van de centrumfondsen zijn op de volgende pagina s in rood gearceerd met benoeming van de straten en postcodes. In beide gevallen is het criterium de samenhang van het gebied: de straten zijn in de ogen van de beide verenigingen evident onderdeel van het centrumgebied. En de verenigingen achten zich verantwoordelijk om juist in deze gebieden te zorgen voor collectieve activiteiten met een gezamenlijk rendement.

9 Gebied reclamebelasting De Bilt Hessenweg 105 t/m 191 (3731 JE) Hessenweg 88 t/m 208 (3731 JL) Herenweg 1 t/m 11 (3732 CL) Herenweg 2 t/m 10 (3732 CM) Looydijk 85 t/m 119a (3732 VD) Looydijk 76 t/m 106a (3732 VG) Hessenhof 1 t/m 13 (3731 JV)

10 Gebied reclamebelasting Bilthoven Julianalaan 1 t/m 57 (3722 GA, 3722 GB, 3722 GD, 3722 GD, 3722 GE) Julianalaan 2B t/m 42 (3722 GP, 3722 GR) Emmaplein (beide zijdes, 3722 AD & 3722 AC) Nachtegaallaan 2 t/m 18 (3722 AB) Nachtegaallaan oneven zijde t/m Melchiorlaan Vinkenlaan 1 t/m 33 (3722 AH) Vinkenlaan 43 t/m 51 (3722 AH) Melchiorlaan (geheel) Uilenpad 1 (3722 AW)

11 Hoe gaat het verder? We kijken aan het slot van deze brief vooruit naar de werkzaamheden voor de komende tijd en gaan daarbij in op onze vragen aan de gemeenteraad. De allereerste vraag is of de raad het met het college eens is dat vrijblijvendheid geen goede basis meer is voor samenwerking van ondernemers en het goed onderhouden van de bedrijfsomgeving. Als het antwoord daarop ja is, komt vanzelf de gemeentelijke functionaliteit in beeld. De gemeente is immers de enige partij die via het belastinginstrument een niet-vrijblijvende aanpak kan aanbieden. We zijn blij dat de raad in het coalitieakkoord deze vraag al met een ja beantwoord heeft. We realiseren ons dat dat antwoord geen open deur is. Aan de ene kant past dit ondernemersinitiatief in het beeld van een participatiesamenleving, waarin de overheid niet meer de brievenbus is voor van alles en nog wat en waar andere partijen een eigen verantwoordelijkheid nemen. Aan de andere kant zijn er wel politieke besluiten nodig. En op alles wat je in de gemeentepolitiek doet, komt kritiek. Unanimiteit bestaat niet in een democratie. In die zin beschouwen we de tekst in het coalitieakkoord als een echte keuze en ook als een steun in de rug van de politiek voor de georganiseerde ondernemers, die willen investeren in een gezamenlijke aanpak van het ondernemingsklimaat. Daarna is het vooral zoeken naar de goede techniek. We hebben al vastgesteld dat in De Bilt belangstelling is voor een gemeentebreed fonds op ozb-basis, vanwege de integrerende werking, de gebleken versterking van het concurrerend vermogen en het gebruiksgemak. Maar een introductie van dit Leids model vergt meer tijd en onderlinge discussie dan op dit moment beschikbaar is, gezien de noodzaak om acuut tegemoet te komen aan de vragen van Bilthoven Centrum en de Hessenweg. Daarom parkeren we de discussie over een gemeentebreed fonds tot 2016 en concentreren ons thans op de tussenoplossing van een reclamebelasting. De beide verenigingen hebben zich daar in eerste lezing al over uitgesproken. Op dit moment is nog niet alle informatie beschikbaar. Nodig is met name nog een detailanalyse van de fiscale basis, teneinde tot tariefvoorstellen te komen. Op het moment dat die informatie beschikbaar en verwerkt is, zullen de beide verenigingen andermaal bij elkaar komen. We zullen er voor zorgen dat alle toekomstige belastingplichtige ondernemers in de beide gebieden ook voor zover ze geen lid zijn van de vereniging uitgenodigd worden voor dat beraad. In die beide vergaderingen zal in definitieve zin besloten worden om aan de raad te vragen om invoering van de reclamebelasting. We verwachten dat we die vraag eind-augustus aan de gemeente kunnen voorleggen. We gaan er op dit moment van uit dat we dat niet als burgerinitiatief zullen doen, maar via het College van B en W. Het voorstel zal u dus waarschijnlijk als collegevoorstel bereiken. We zullen van onze kant wel de voorbereiding zo veel mogelijk ter hand nemen, inclusief het aanbieden van een ontwerpverordening (die zal bestaan uit een elders beproefd model, met een specifiek Biltse invulling). In het najaar

12 kunnen college en raad dus besluiten over de reclameverordening en de tarieven. De wet schrijft voor deze stukken geen inzage termijn voor. Er is dus voldoende tijd voor de besluitvorming. Natuurlijk verplicht de gewenste koersvaste aanpak ons om te zorgen voor stukken met een hoge kwaliteit. Na vaststelling van de verordening en de tarieven volgt een controle op het feitelijk voeren van reclame. De kosten van deze controle zijn de voornaamste out of pocket kosten van de gemeente. Zoals al gezegd, moet besloten worden of deze kosten al of niet in mindering worden gebracht op de subsidie aan de centrumfondsen. Het is de ervaring in andere gemeenten dat er na de eerste ronde van aanslagen een behoorlijk aantal bezwaren binnen komt. Ook een grondige voorbereiding vooraf, kan dat niet tegen houden. Kennelijk is er een gewenning nodig. Diezelfde grondige voorbereiding zorgt er voor dat de gemeente voldoende kader heeft om de bezwaren te hanteren. Het is eveneens de ervaring dat in het tweede jaar er nauwelijks nog bezwaren zijn. Ons uitgangspunt is dat de opbrengsten van de reclamebelasting integraal beschikbaar komen voor de beide centrumfondsen, minus eventuele kosten. De beide verenigingen overleggen nog of zij een gezamenlijke beheerstichting in het leven roepen. We streven er naar om in een convenant afspraken met de gemeente vast te leggen over het democratisch gehalte van de besluitvorming over de bestedingen en over het afleggen van rekening en verantwoording. Na voltooiing van deze afspraken kunnen de beide centrumfondsen gaan draaien. Het is daarna aan de BOF om te bezien of en in welk tempo de discussie over een gemeentebreed fonds hernomen wordt. Overigens bijten reclamebelasting en ondernemersfonds elkaar niet. Mocht er een ozb-fonds komen, dan kunnen de beide centrumfondsen alsnog besluiten het tarief van de reclamebelasting te verlagen. Tenslotte melden wij u dat wij ons laten bijstaan door bureau Blaauwberg uit Leiden. Blaauwberg heeft aan de wieg gestaan van het Leids Model en heeft sindsdien een reeks andere fondsen ondersteund, waaronder dat in Utrecht. De directeur van Blaauwberg is voorzitter van het landelijk platform van ondernemersfondsen. Op deze manier zijn we verzekerd van alle noodzakelijke kennis. U gaat al met al pas in het najaar officieel weer van ons horen. Maar wij gaan formeel of infomeel op elk gewenst moment graag het gesprek met u aan. Met vriendelijke groet,

13 Evert ten Kate, vice-voorzitter BOF Peter Dapper, voorzitter Ondernemersvereniging Bilthoven Centrum Peter van Eijken, voorzitter Ondernemersvereniging Hessenweg In opdracht, Aart van Bochove en Rob Manders (Blaauwberg).

College van B&W Gemeente De Bilt. Per mail: info@debilt.nl. De Bilt, 19 september 2014. Geacht college,

College van B&W Gemeente De Bilt. Per mail: info@debilt.nl. De Bilt, 19 september 2014. Geacht college, College van B&W Gemeente De Bilt Per mail: info@debilt.nl De Bilt, 19 september 2014 Geacht college, Op 18 juli 2014 zonden wij u een uitvoerige brief over de mogelijke komst van een Reclamebelasting.

Nadere informatie

Verordening op de heffing en de invordering van reclamebelasting centrum Boxmeer (Verordening reclamebelasting centrum Boxmeer 2013).

Verordening op de heffing en de invordering van reclamebelasting centrum Boxmeer (Verordening reclamebelasting centrum Boxmeer 2013). Verordening reclamebelasting centrum Boxmeer 2013 De raad van de gemeente Boxmeer; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van Boxmeer d.d. 16 oktober 2012; overwegende, dat er een verzoek

Nadere informatie

Petitie MKB Hoorn met betrekking tot de ingevoerde reclamebelasting Hoorn ten behoeve van het Lokaal Ondernemersfonds

Petitie MKB Hoorn met betrekking tot de ingevoerde reclamebelasting Hoorn ten behoeve van het Lokaal Ondernemersfonds Petitie MKB Hoorn met betrekking tot de ingevoerde reclamebelasting Hoorn ten behoeve van het Lokaal Ondernemersfonds Hoorn, 25 augustus 2009 MKB Hoorn constateert - Dat de gemeente Hoorn eind mei de aanslagen

Nadere informatie

Gemeente Leidschendam-Voorburg Verordening reclamebelasting 2017

Gemeente Leidschendam-Voorburg Verordening reclamebelasting 2017 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Leidschendam-Voorburg. Nr. 178445 19 december 2016 Gemeente Leidschendam-Voorburg Verordening reclamebelasting 2017 De raad van de gemeente Leidschendam-Voorburg;

Nadere informatie

Raadsvoorstel 123. Gemeenteraad. Vergadering 4 december 2012

Raadsvoorstel 123. Gemeenteraad. Vergadering 4 december 2012 Raadsvoorstel 123 Onderwerp : invoering van een Ondernemersfonds onder gelijktijdige verhoging OZB nietwoningen in Helmond. B&W vergadering : 30 oktober 2012 Dienst / afdeling : SE.EC Aan de gemeenteraad,

Nadere informatie

voor het instellen v a n e e n O n d e r n e m e r s f o n d s e n hebben e e n draagvlakmeting onder alle

voor het instellen v a n e e n O n d e r n e m e r s f o n d s e n hebben e e n draagvlakmeting onder alle gemeente Tubbergen «% Aan de gemeenteraad Vergadering: 15 december 2014 Nummer: 15A Tubbergen, 4 december 2014 nderwerp: V a s t s t e l l e n v e r o r d e n i n g r e c l a m e b e l a s t i n g 2 0

Nadere informatie

Verordening op de heffing en de invordering van Redamebelasting

Verordening op de heffing en de invordering van Redamebelasting Verordening op de heffing en de invordering van Redamebelasting Cronjé 2017 De raad van de gemeente Haarlem; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 8 november 2016; gelet op artikel 227

Nadere informatie

vast te stellen de navolgende Verordening op de heffing en de invordering van reclamebelasting 2017.

vast te stellen de navolgende Verordening op de heffing en de invordering van reclamebelasting 2017. VERORDENING RECLAMEBELASTING 2017 De raad van de gemeente Apeldoorn; gelezen het voorstel van het college d.d. 24 september 2016, nr. 58-2016; gelet op artikel 227 van de Gemeentewet; BESLUIT: vast te

Nadere informatie

Informatieavond reclamebelasting

Informatieavond reclamebelasting Informatieavond reclamebelasting 9 april 2015 2-7-2015 1 Indeling van de avond Openingswoord door wethouder Ricky van den Aker Update over vrij parkeren Toelichting nieuwe reclamebelasting Enkele vragen

Nadere informatie

Nu een rijke forensenstad. Maar kleine en slecht georganiseerde economie.

Nu een rijke forensenstad. Maar kleine en slecht georganiseerde economie. Factsheet over Ondernemersfonds Leiden Voor: Conferentie IBS Goud waard, Gent, 13 december 2007 Van: Aart van Bochove Werk: directeur beleidsadviesbureau Blaauwberg, www.blaauwberg.nl. Vrije tijd: voorzitter

Nadere informatie

Verordening op de heffing en invordering van reclamebelasting 2017 in het centrum van Enschede

Verordening op de heffing en invordering van reclamebelasting 2017 in het centrum van Enschede GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Enschede. Nr. 178601 30 december 2016 Verordening op de heffing en invordering van reclamebelasting 2017 in het centrum van Enschede De raad van de gemeente

Nadere informatie

Verordening op de heffing en invordering van reclamebelasting 2017.

Verordening op de heffing en invordering van reclamebelasting 2017. GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Tiel. Nr. 184487 27 december 2016 Verordening op de heffing en invordering van reclamebelasting 2017 Nummer: 6 Wettelijke grondslag: artikel 227 van de Gemeentewet

Nadere informatie

Verordening reclamebelasting centrum Wijhe 2018

Verordening reclamebelasting centrum Wijhe 2018 Verordening reclamebelasting centrum Wijhe 2018 B&W- vergadering d.d. oktober 2017 Raadsvergadering d.d. november 2017 Publicatie in het gemeenteblad d.d. november 2017 Inwerkingtreding d.d. november 2017

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 18 november 2014;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 18 november 2014; De raad van de gemeente Heerenveen; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 18 november 2014; gelet op artikel 227 van de Gemeentewet; besluit vast te stellen de volgende

Nadere informatie

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 17 november 2015,

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 17 november 2015, De raad van de gemeente Purmerend ; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 17 november 2015, nr. 1236141; gelet op artikel 227 van de Gemeentewet; besluit vast te stellen de volgende

Nadere informatie

Gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 27 mei 2014, nummer 14b&w00259

Gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 27 mei 2014, nummer 14b&w00259 Verordening Reclameheffing Valkenswaard Centrum De raad van de gemeente Valkenswaard; Gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 27 mei 2014, nummer 14b&w00259 Gelet op artikel

Nadere informatie

Verordening op de heffing en invordering van reclamebelasting (Verordening reclamebelasting centrumgebied Drunen 2016)

Verordening op de heffing en invordering van reclamebelasting (Verordening reclamebelasting centrumgebied Drunen 2016) De raad van de gemeente Heusden in zijn openbare vergadering van 22 december 2015; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 17 november 2015; gelet op artikel 227 van de

Nadere informatie

Verordening op de heffing en invordering van reclamebelasting Gorredijk 2016

Verordening op de heffing en invordering van reclamebelasting Gorredijk 2016 2015-37716 Verordening op de heffing en invordering van reclamebelasting Gorredijk 2016 Vastgesteld op 14 december 2015 De raad van de gemeente Opsterland; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders

Nadere informatie

Verordening reclamebelasting 2017 gemeente Amersfoort

Verordening reclamebelasting 2017 gemeente Amersfoort GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Amersfoort. Nr. 186830 28 december 2016 Verordening reclamebelasting 2017 gemeente Amersfoort De raad van de gemeente Amersfoort; gelezen het voorstel van burgemeester

Nadere informatie

Verordening op de heffing en de invordering van Reclamebelasting Binnenstad 2017

Verordening op de heffing en de invordering van Reclamebelasting Binnenstad 2017 Verordening op de heffing en de invordering van Reclamebelasting Binnenstad 2017 De raad van de gemeente Haarlem; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 8 november 2016; gelet op artikel

Nadere informatie

Verordening op de heffing en de invordering van Reclamebelasting Binnenstad Haarlem 2015

Verordening op de heffing en de invordering van Reclamebelasting Binnenstad Haarlem 2015 Verordening op de heffing en de invordering van Reclamebelasting Binnenstad Haarlem 2015 De raad van de gemeente Haarlem; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 18 november 2014; gelet

Nadere informatie

Gemeente Boxmeer. Nummer: 7k. AAN de Raad van de gemeente Boxmeer. Boxmeer, 16 oktober 2012

Gemeente Boxmeer. Nummer: 7k. AAN de Raad van de gemeente Boxmeer. Boxmeer, 16 oktober 2012 Gemeente Boxmeer Onderwerp: Voorstel tot instemming met de invoering van een reclamebelasting en vaststelling van de Verordening reclamebelasting centrum Boxmeer 2013. Nummer: 7k. AAN de Raad van de gemeente

Nadere informatie

Ondernemersfonds Purmerend

Ondernemersfonds Purmerend Ondernemersfonds Purmerend Purmerend, december 2009 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: Algemene inleiding 1.1: Aanleiding 1.2: Probleemstelling 1.3: Doelstelling en opbouw notitie Pagina 3 3 3 4 Hoofdstuk 2: Achtergronden

Nadere informatie

Betreft: verzoek tot mogelijk maken Ondernemersfonds Helmond

Betreft: verzoek tot mogelijk maken Ondernemersfonds Helmond Gemeente Helmond T.a.v. het College van B&W Postbus 950 5700 AZ Helmond Betreft: verzoek tot mogelijk maken Ondernemersfonds Helmond Helmond, 18 september 2012 Geacht college, Het wordt voor het ondernemersklimaat

Nadere informatie

Centrummanagement Grave Het Ondernemersfonds. Stefan van Aarle

Centrummanagement Grave Het Ondernemersfonds. Stefan van Aarle Centrummanagement Grave Het Ondernemersfonds Stefan van Aarle De basis: plan van aanpak Vastgesteld juli 2012 Aandacht voor: Projecten Organisatie Financiering Doelstelling Het is samenwerking met de bij

Nadere informatie

Aan de raad van de gemeente Lingewaard

Aan de raad van de gemeente Lingewaard Aan de raad van de gemeente Lingewaard Onderwerp Invoering reclamebelasting/ondernemersfondsen 1. Samenvatting Op 16 juli 2009 is door de fractie PvdA een motie ingediend met het verzoek aan het college

Nadere informatie

Maak meer mogelijk in de gemeente Zaanstad. Het Ondernemersfonds: Sleutel tot succes?!

Maak meer mogelijk in de gemeente Zaanstad. Het Ondernemersfonds: Sleutel tot succes?! Maak meer mogelijk in de gemeente Zaanstad Het Ondernemersfonds: Sleutel tot succes?! Waarom een ondernemersfonds? Free riders in winkelgebieden en op bedrijventerreinen Vrijwillige bijdragen voor activiteiten

Nadere informatie

Verordening op de heffing en invordering van reclamebelasting Prinsenbeek.

Verordening op de heffing en invordering van reclamebelasting Prinsenbeek. GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Breda. Nr. 119635 11 december 2015 Verordening op de heffing en invordering van reclamebelasting Prinsenbeek gemeente Breda Bekendmaking Burgemeester en wethouders

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. TITEL Verordening reclamebelasting 2011

RAADSVOORSTEL. TITEL Verordening reclamebelasting 2011 RAADSVOORSTEL Van : Burgemeester en Wethouders Reg.nr. : 3686069v4 Aan : Gemeenteraad Datum : 20 april 2011 Portefeuillehouder : Wethouder M.C. Barendregt Wethouder G. Boeve Wethouder J.C. Buijtelaar Agendapunt

Nadere informatie

Nieuwegein, 3 juli 2012. Aan de leden van de raad,

Nieuwegein, 3 juli 2012. Aan de leden van de raad, Nieuwegein, 3 juli 2012 Aan de leden van de raad, Sinds een aantal jaren is er veel belangstelling voor het ontwikkelen van een nietvrijblijvende manier om de collectieve belangen van ondernemers te behartigen.

Nadere informatie

Ondernemersfonds Laarbeek. 2 juni 2016

Ondernemersfonds Laarbeek. 2 juni 2016 Ondernemersfonds Laarbeek 2 juni 2016 Doel Directe belangenbehartiging voor en door ondernemers. De raad krijgt niet de schuld van belastingverhoging maar bemoeit zich ook niet met de bestedingen en inrichting

Nadere informatie

Raadsvoorstel gemeente Coevorden

Raadsvoorstel gemeente Coevorden Raadsvoorstel gemeente Coevorden Datum commissievergadering 11 april 2017 Versie Agendapunt 10 Naam rapporteur Rv.nr. Openbaar Portefeuillehouder Mw. I. Dobben Ja Dhr. J. Zwiers Onderwerp Invoering Bedrijven-investeringszone

Nadere informatie

ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING HOOFDSTUK I

ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING HOOFDSTUK I ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING HOOFDSTUK I ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 Begripsomschrijvingen Om duidelijkheid te scheppen over de inhoud van een aantal in de verordening voorkomende begrippen, is daarvan

Nadere informatie

Een ondernemersfonds is in feite een pot met. ondernemers. Besteding van. belastingen door. Gemeentelijke ondernemersfondsen

Een ondernemersfonds is in feite een pot met. ondernemers. Besteding van. belastingen door. Gemeentelijke ondernemersfondsen Gemeentelijke ondernemersfondsen Besteding van belastingen door ondernemers Stel dat je als groep van ondernemers zelf kon kiezen waaraan jouw belastinggeld zou moeten worden uitgegeven. Dat klinkt toch

Nadere informatie

Ondernemersfondsen. Soorten, maten, voors en tegens. Lichtenvoorde, 10 november 2016 Kjeld Vosjan

Ondernemersfondsen. Soorten, maten, voors en tegens. Lichtenvoorde, 10 november 2016 Kjeld Vosjan Vosjan Management op Maat Ondernemersfondsen Soorten, maten, voors en tegens Lichtenvoorde, 10 november 2016 Kjeld Vosjan Inhoud 1. Aanleiding, waarom zitten we hier? 2. Ondernemersfondsen algemeen 3.

Nadere informatie

BEDRIJVEN INVESTERINGS ZONE (BIZ)

BEDRIJVEN INVESTERINGS ZONE (BIZ) BEDRIJVEN INVESTERINGS ZONE (BIZ) WAT IS EEN BEDRIJVEN INVESTERINGS ZONE? Een bedrijveninvesteringszone is een afgebakend gebied waar ondernemers samen investeren in de kwaliteit van hun bedrijfsomgeving

Nadere informatie

2. De gemeente Vlaardingen bereid is om uit de algemene middelen een subsidie te verstrekken aan het ondernemersfonds.

2. De gemeente Vlaardingen bereid is om uit de algemene middelen een subsidie te verstrekken aan het ondernemersfonds. CONVENANT ONDERNEMERSFONDS VLAARDINGEN DE ONDERGETEKENDEN: 1. De gemeente Vlaardingen te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de wethouder economie van de gemeente Vlaardingen R.G. de Vries, bij volmacht

Nadere informatie

GEMEENTE VALKENSWAARD

GEMEENTE VALKENSWAARD Verordening Reclameheffing Valkenswaard Centrum De raad van de gemeente Valkenswaard; Gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 27 mei 2014, nummer 14b&w00259 Gelet op artikel

Nadere informatie

Portefeuillehouder van der Laan Datum collegebesluit 11 november 2014 Opsteller Marianne de Jeu Registratie. Agendapunt

Portefeuillehouder van der Laan Datum collegebesluit 11 november 2014 Opsteller Marianne de Jeu Registratie. Agendapunt Portefeuillehouder van der Laan Datum collegebesluit 11 november 2014 Opsteller Marianne de Jeu Registratie Agendapunt Onderwerp Gemeentebreed Ondernemersfonds Heerenveen Voorstel 1. Het tarief voor de

Nadere informatie

De resultaten evenals ons advies bieden wij u hierbij graag aan.

De resultaten evenals ons advies bieden wij u hierbij graag aan. College van Burgemeester & Wethouders Postbus 1 6650 AA Druten Betreft : advies Ondernemersfonds Druten Centrum Druten, 30 juni 2016 Geacht College, Het afgelopen half jaar werkten wij in de begeleidingscommissie

Nadere informatie

Stichting Ondernemersfonds Enschede. Samen voor een bruisende binnenstad

Stichting Ondernemersfonds Enschede. Samen voor een bruisende binnenstad Stichting Ondernemersfonds Enschede Samen voor een bruisende binnenstad Samen het ondernemersklimaat in de binnenstad stimuleren Bent u ondernemer in het centrum van Enschede? Dan betaalt u belasting voor

Nadere informatie

Toelichting op de Verordening Reclamebelasting Valkenburg aan de Geul 2013

Toelichting op de Verordening Reclamebelasting Valkenburg aan de Geul 2013 Toelichting op de Verordening Reclamebelasting Valkenburg aan de Geul 2013 Algemene toelichting De uit de reclamebelasting verkregen opbrengst kan in beginsel vrij besteed worden. De reclamebelasting is

Nadere informatie

Vragen & antwoorden - BIZ Waarderpolder 2011

Vragen & antwoorden - BIZ Waarderpolder 2011 BIZ WAARDERPOLDER 2011 1. Wat is een BIZ Ondernemersfonds? Een BIZ is een instrument vóór en dóór ondernemers. Op grond van de Experimentenwet Bedrijven Investeringszones (BIZ, 2009) kunnen ondernemers

Nadere informatie

Classificatiecode. Casenummer

Classificatiecode. Casenummer Besluitformulier Afdeling Auteur Toestelnummer Datum Onderwerp Reclamebelasting t.b.v. Ondernemersfonds Registratie nummer : Classificatiecode Casenummer : : Samenvatting van de inhoud De Bussumse Ondernemers

Nadere informatie

Convenant Centrummanagement Valkenswaard

Convenant Centrummanagement Valkenswaard Convenant Centrummanagement Valkenswaard Stichting Centrum-Management Valkenswaard Gemeente Valkenswaard Valkenswaard, juli 2014 1 Convenant Centrummanagement Valkenswaard Gesloten tussen het college van

Nadere informatie

Aan de Raad. No. : 7/11. Muntendam : 9 december Onderwerp : Vaststellen Verordening OZB

Aan de Raad. No. : 7/11. Muntendam : 9 december Onderwerp : Vaststellen Verordening OZB Aan de Raad. No. : 7/11. Muntendam : 9 december 2011. Onderwerp : Vaststellen Verordening OZB. ---------------------------------------------- Samenvatting A. Op basis van de door u vastgestelde begroting

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 14 september 2010;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 14 september 2010; Gesc^arch/ef daium' loi^cj ^ Stuk GRI0-457 IX De raad van de gemeente Delft; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 14 september 2010; gelet op artikel 227 van de Gemeentewet;

Nadere informatie

BIO Raad Collectieve Beveiliging. Schoon, heel en veilig Ondernemen

BIO Raad Collectieve Beveiliging. Schoon, heel en veilig Ondernemen BIO Raad Collectieve Beveiliging Schoon, heel en veilig Ondernemen Opening door wethouder Peter Verheij Agenda 19.30-19.40 uur Opening en welkomstwoord door wethouder Peter Verheij 19.40-19.50 uur Bas

Nadere informatie

Naar een BID/BIZ in België? Leren van ervaringen met BID/BIZ in Nederland

Naar een BID/BIZ in België? Leren van ervaringen met BID/BIZ in Nederland Ondernemersfondsen en BIZ: belastingrecht voor ondernemers Naar een BID/BIZ in België? Leren van ervaringen met BID/BIZ in Nederland mr.dr. A.W. (Arjen) Schep Erasmus Studiecentrum voor Belastingen van

Nadere informatie

Onderwerp; Vaststelling Verordening reclamebelasting Bedrijventerrein Wijchen Oost 2017

Onderwerp; Vaststelling Verordening reclamebelasting Bedrijventerrein Wijchen Oost 2017 GEMEENTE WIJCHEN Onderwerp; Vaststelling Verordening reclamebelasting Bedrijventerrein Wijchen Oost 2017 De raad van de gemeente Wijchen; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders

Nadere informatie

: Vaststelling belastingverordeningen Onroerende zaakbelastingen en leges 2012

: Vaststelling belastingverordeningen Onroerende zaakbelastingen en leges 2012 AAN DE GEMEENTERAAD Onderwerp Indiener agendapunt : Vaststelling belastingverordeningen Onroerende zaakbelastingen en leges 2012 : College van burgemeester en wethouders (portefeuillehouder(s) H.L.M. Nijskens)

Nadere informatie

Plan van Aanpak BIZ Vianen

Plan van Aanpak BIZ Vianen Plan van Aanpak BIZ Vianen Plan van Aanpak BIZ Voorstraat Vianen oktober 2011 1 1. Inleiding 1.1 Aanleiding Als vestingstad met historie, onder de rook van Utrecht, is Vianen trots op haar Voorstraat.

Nadere informatie

B&W-Aanbiedingsformulier

B&W-Aanbiedingsformulier B&W.nr. 08.0911, d.d. 23 september 2008 B&W-Aanbiedingsformulier Onderwerp Belastingen 2009 BESLUITEN Behoudens advies van de commissie 1. Vast te stellen bijgaande brief aan de Raad Belastingen 2009 met

Nadere informatie

Verordening Bedrijveninvesteringszone De Hoek 2017

Verordening Bedrijveninvesteringszone De Hoek 2017 gemeente Haarlemmermeer Verordening Bedrijveninvesteringszone De Hoek 2017 De raad van de gemeente Haarlemmermeer; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 5 juli 2016, nummer

Nadere informatie

Ondernemersfonds Noordwijk Openbaar

Ondernemersfonds Noordwijk Openbaar Gemeente NOORDWIJK Raadsbesluit Ondernemersfonds Noordwijk Zaaknummer Datum opstellen Agendapunt Portefeuillehouder Steller van het stuk Teamleider Manager Datum gewenst besluit 26 mei 2016 14' IT Wethouder

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT

RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT Registratienummer raad 1151756 Datum: 5 juni 2015 Behandeld door: C.F.J. Mens Afdeling / Team: SO / ROE Onderwerp: Oprichting ondernemersfonds voor de Binnenstad. Samenvatting:

Nadere informatie

Bedrijven Investerings Zones. Betere samen werking tussen ondernemers

Bedrijven Investerings Zones. Betere samen werking tussen ondernemers Bedrijven Investerings Zones Betere samen werking tussen ondernemers Sinds 1 mei jl. is de Experimentenwet Bedrijven Investerings Zones (BIZ) in werking getreden. Deze wet geeft ondernemers een instrument

Nadere informatie

BIJLAGE 10 Reclameverordening

BIJLAGE 10 Reclameverordening BIJLAGE 10 Reclameverordening De raad van de gemeente Veenendaal; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 2012, nummer 10 ; gelet op BESLUIT: De bepalingen in de Gemeentewet Vast te stellen

Nadere informatie

Algemeen advies. Datum : 18 oktober 2017 Kenmerk : ASD Aan : het college van B en W van de Gemeente Oss Betreft : Advies verordening Wmo 2018

Algemeen advies. Datum : 18 oktober 2017 Kenmerk : ASD Aan : het college van B en W van de Gemeente Oss Betreft : Advies verordening Wmo 2018 Datum : 18 oktober 2017 Kenmerk : ASD20170014 Aan : het college van B en W van de Gemeente Oss Betreft : verordening Wmo 2018 Geacht college, Op 15 augustus ontving de ASD de conceptverordening Wmo 2018.

Nadere informatie

AGENDAPUNT voor burgemeester en wethouders

AGENDAPUNT voor burgemeester en wethouders AGENDAPUNT voor burgemeester en wethouders Nummer: Datum vergadering: 21-12-2010 Onderwerp: Invoering Bedrijven Investering Zone (BIZ) Centrumgebied Steenwijk Conceptbesluit: besluitvorming aan de raad

Nadere informatie

NOTA. Geacht college,

NOTA. Geacht college, Publiekszaken Monumentenzorg en Bouwkwaliteit Fax 015-2197162 Aan Het college van Burgemeester en Wethouders NOTA Datum 28-10-2008 Ons kenmerk 894714 Opsteller Mechteld Blom Bijlage 2 Onderwerp Mega(doek)reclame

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. Officiële publicatie van Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude VERORDENING RECLAMEBELASTING 2017.

GEMEENTEBLAD. Officiële publicatie van Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude VERORDENING RECLAMEBELASTING 2017. VERORDENING RECLAMEBELASTING 2017. De raad van de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude; Gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 25 oktober ; Gelet op artikel 227 van de

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Vergadering : 15 december Agendapunt : 11 : Besluitvormend Programma : (4) Economische Zaken Portefeuillehouder : G.

Raadsvoorstel. Vergadering : 15 december Agendapunt : 11 : Besluitvormend Programma : (4) Economische Zaken Portefeuillehouder : G. Raadsvoorstel Vergadering : 15 december 2016 Agendapunt : 11 Status : Besluitvormend Programma : (4) Economische Zaken Portefeuillehouder : G. Schippers Behandelend ambt. : Jan Sijtsma E-mail : jsijtsma@t-diel.nl

Nadere informatie

Toelichting op de Verordening Reclamebelasting Valkenburg aan de Geul 2011

Toelichting op de Verordening Reclamebelasting Valkenburg aan de Geul 2011 Toelichting op de Verordening Reclamebelasting Valkenburg aan de Geul 2011 Algemene toelichting De uit de reclamebelasting verkregen opbrengst kan in beginsel vrij besteed worden. De reclamebelasting is

Nadere informatie

Verordening op de heffing en de invordering van reclamebelasting centrum Winschoten 2015.

Verordening op de heffing en de invordering van reclamebelasting centrum Winschoten 2015. Verordening op de heffing en de invordering van reclamebelasting centrum Winschoten 2015. Doel: deze verordening heeft als doel regels te stellen betreffende het heffen en invorderen van reclamebelasting

Nadere informatie

ADVIES AAN HET COLLEGE

ADVIES AAN HET COLLEGE ADVIES AAN HET COLLEGE Datum 18-08-09 Opsteller Telefoon 7672 Organisatieonderdeel Portefeuillehouder Marianne de Jeu VO/VB van der Laan en Scheweer O N D E R W E R P: Het vormen van een Ondernemersfonds

Nadere informatie

Reclamebelasting & Ondernemersfonds Centrum Kollum

Reclamebelasting & Ondernemersfonds Centrum Kollum Aan de Raad Agendapunt: 7 Onderwerp: Reclamebelasting & Ondernemersfonds Centrum Kollum Kenmerk: Status: VROM - Ruimtelijke Ordening / FK Besluitvormend Kollum, 21 juni 2011 Samenvatting De HIM heeft samen

Nadere informatie

C.H. Hartendorp BP TH

C.H. Hartendorp BP TH SAMENVATTING RAADSVOORSTEL CASENUMMER BEHANDELEND AMBTENAAR SECTOR PORT. HOUDER 10G201406 381501 / 381501 ONDERWERP Verzoek oprichten BI-zone Westermaat. C.H. Hartendorp BP TH AGENDANUMMER BELEIDSPROGRAMMA/BELEIDSLIJN

Nadere informatie

VERORDENING OP DE HEFFING EN DE INVORDERING VAN RECLAME- BELASTING 2012.

VERORDENING OP DE HEFFING EN DE INVORDERING VAN RECLAME- BELASTING 2012. Agendanummer: Vergadering: De raad van de gemeente Winsum; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders; gelet op het bepaalde in artikel 227 van de Gemeentewet; b e s l u i t : vast te stellen de:

Nadere informatie

STARTSCHOT VOOR DE EERSTE BEDRIJVEN INVESTERING ZONE IN NOORDWIJK

STARTSCHOT VOOR DE EERSTE BEDRIJVEN INVESTERING ZONE IN NOORDWIJK STARTSCHOT VOOR DE EERSTE BEDRIJVEN INVESTERING ZONE IN NOORDWIJK Op woensdag 22 september 2010 overhandigden de initiatiefnemers Arjen Slobbe namens de Noordwijkse Ondernemersvereniging (NOV) en Willy

Nadere informatie

Gemeentelijke belastingen Aanslagbiljet 2015 met WOZ-beschikking

Gemeentelijke belastingen Aanslagbiljet 2015 met WOZ-beschikking Gemeentelijke belastingen Aanslagbiljet 2015 met WOZ-beschikking De aanslag gemeentelijke belastingen 2015 gecombineerd met de WOZbeschikking wordt in week 9 verzonden. De WOZ-beschikking staat vermeld

Nadere informatie

5.1.2 Woonlasten (lokale lastendruk)

5.1.2 Woonlasten (lokale lastendruk) 5.1.2 Woonlasten (lokale lastendruk) Tot de woonlasten worden gerekend de OZB, rioolrechten en afvalstoffenheffing. De woonlasten vormen het grootste deel van de opbrengst uit de gemeentelijke heffingen

Nadere informatie

BIZ-plan Bedrijvenpark de Briellaerd

BIZ-plan Bedrijvenpark de Briellaerd BIZ-plan Bedrijvenpark de Briellaerd 2018-2022 Barneveld, 27-05-2017 Opstellers: 1. Bart van de Glind 2. Johan Wagteveld 3. Gilles de Jager 4. Piet van de Beek Redactie: Stichting CLOK Inhoudsopgave 1.

Nadere informatie

Riedsútstel. Underwerp Precariobelasting op kabels en leidingen. Foech ried/kolleezje: Bevoegdheid van de raad.

Riedsútstel. Underwerp Precariobelasting op kabels en leidingen. Foech ried/kolleezje: Bevoegdheid van de raad. Riedsútstel Ynformaasjekarrûsel : 10 oktober 2013 Status : Informerend / Vergaderstuk Agindapunt : 3 Portefúljehâlder : K. Antuma Amtner : J.W.J. de Vreeze Taheakke : Bijlage 1 - Verordening precariobelasting

Nadere informatie

Burgemeester en Wethouders 3 februari 2015. Steller Documentnummer Afdeling. M. de Boer 15I0000441 Ruimte

Burgemeester en Wethouders 3 februari 2015. Steller Documentnummer Afdeling. M. de Boer 15I0000441 Ruimte Steller Documentnummer Afdeling M. de Boer 5I000044 Ruimte Doorkiesnummer Communicatie Portefeuillehouder 036 522954 Nee W.P. van der Es Kabinet Brief bijgevoegd Te volgen procedure Nee Nee Rubriek Advies

Nadere informatie

Algemene informatie. Bedrijven Investeringszones (BIZ)

Algemene informatie. Bedrijven Investeringszones (BIZ) Algemene informatie Bedrijven Investeringszones (BIZ) Samen investeren in gebiedsverbetering Bedrijven Investeringszones (BIZ) Vanaf 1 mei 2009 is de Experimentenwet Bedrijven Investeringszones (BIZ) in

Nadere informatie

BIZ PLAN DE HOOGERWERF

BIZ PLAN DE HOOGERWERF BIZ PLAN 2016-2020 DE HOOGERWERF 2 OUD-BEIJERLAND concept 18032015 Ondernemersvereniging De Hoogerwerf Bestuur: Kees Ammerlaan (voorzitter) Erik Klop (penningmeester) Gerard Boender (algemeen bestuurslid)

Nadere informatie

Verordening Bedrijveninvesteringszone Hoofddorp-Centrum 2017

Verordening Bedrijveninvesteringszone Hoofddorp-Centrum 2017 gemeente Haarlemmermeer Verordening Bedrijveninvesteringszone Hoofddorp-Centrum 2017 De raad van de gemeente Haarlemmermeer; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 19 april

Nadere informatie

Evaluatie OndernemersFonds Gouda. 1. Inleiding. 2. Doelstellingen en taken OFG. 3. Werkwijze

Evaluatie OndernemersFonds Gouda. 1. Inleiding. 2. Doelstellingen en taken OFG. 3. Werkwijze Evaluatie OndernemersFonds Gouda 1. Inleiding 2. Doelstellingen en taken OFG 3. Werkwijze 4. Resultaten - doelstellingen en taken - draagvlak - scheiding publieke en private taken 5. Alternatieven voor

Nadere informatie

Verordening reclamebelasting Bedrijventerreinen 2017

Verordening reclamebelasting Bedrijventerreinen 2017 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Tilburg. Nr. 188222 29 december 2016 Verordening reclamebelasting Bedrijventerreinen 2017 De raad van de gemeente Tilburg; - gezien het voorstel van het college

Nadere informatie

Regels voor bedrijveninvesteringszones (Wet op de bedrijveninvesteringszones)

Regels voor bedrijveninvesteringszones (Wet op de bedrijveninvesteringszones) Regels voor bedrijveninvesteringszones (Wet op de bedrijveninvesteringszones) VOORSTEL VAN WET Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Nadere informatie

Aan de leden van de raad. Geachte leden van de raad,

Aan de leden van de raad. Geachte leden van de raad, Raadhuisplein 1 Correspondentieadres: 7811 AP Emmen Postbus 30001 Telefoon (0591) 68 55 55 7800 RA Emmen Aan de leden van de raad. Dienst Publiek ons kenmerk uw brief van/kenmerk bijlage(n) afdeling 07.31233

Nadere informatie

Nijverdal, 2 december gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 28 oktober 2014;

Nijverdal, 2 december gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 28 oktober 2014; Gemeente Hellendoorn Besluit Nijverdal, 2 december 2014 Nr. 14INT03977 De raad van de gemeente Hellendoorn; gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 28 oktober 2014; gelet

Nadere informatie

Geachte heer, mevrouw, Assen, 1 mei 2017

Geachte heer, mevrouw, Assen, 1 mei 2017 Geachte heer, mevrouw, Assen, 1 mei 2017 In de afgelopen weken heeft u van ons, via onze advocaat, brieven ontvangen aangaande het Ondernemersfonds Assen (OFA). De timing, zo vlak voor de opiniërende vergadering

Nadere informatie

HOE WERKT DE GEMEENTE? Het beïnvloeden van beleid en besluitvorming

HOE WERKT DE GEMEENTE? Het beïnvloeden van beleid en besluitvorming HOE WERKT DE GEMEENTE? Het beïnvloeden van beleid en besluitvorming Beleidsvorming in de gemeente volgt redelijk vaste stappen. In dit document leest u welke stappen dat zijn. Daardoor kunt u op tijd bij

Nadere informatie

GEHEIMHOUDING EN DE GEMEENTERAAD DE REGELS

GEHEIMHOUDING EN DE GEMEENTERAAD DE REGELS GEHEIMHOUDING EN DE GEMEENTERAAD DE REGELS Openbaarheid van vergaderingen 1. Vergaderingen van de raad en commissie zijn openbaar. Ze beginnen altijd in openbaarheid (met uitzondering van de vergadering

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Onderwerp Vaststellen verordening reclamebelasting i.v.m. ondernemersfonds. G.A.J. Adams Bedrijfsvoering

Raadsvoorstel. Onderwerp Vaststellen verordening reclamebelasting i.v.m. ondernemersfonds. G.A.J. Adams Bedrijfsvoering Raadsvoorstel Onderwerp Vaststellen verordening reclamebelasting i.v.m. ondernemersfonds Raadsvergadering 17 december 2013 Agendapunt Portefeuillehouder Afdeling G.A.J. Adams Bedrijfsvoering Zaak- \ Documentnummer

Nadere informatie

6 november n.v.t. wethouder A.G.J. Bosch

6 november n.v.t. wethouder A.G.J. Bosch Aan de raad van de gemeente Olst-Wijhe. Raadsvergadering d.d. Agendapunt Opiniërend besproken d.d. Portefeuillehouder 6 november 2017 10 n.v.t. wethouder A.G.J. Bosch Zaaknummer 3644-2017 Datum B&W-besluit

Nadere informatie

Activiteiten collectief financieren: hoe pakt u dat aan?

Activiteiten collectief financieren: hoe pakt u dat aan? Activiteiten collectief financieren: hoe pakt u dat aan? Een overzicht van de verschillende mogelijkheden tot het opleggen van een verplichte heffing voor collectieve ondernemersactiviteiten Kamer van

Nadere informatie

Activiteiten collectief financieren: hoe pakt u dat aan?

Activiteiten collectief financieren: hoe pakt u dat aan? Activiteiten collectief financieren: hoe pakt u dat aan? Een overzicht van de verschillende mogelijkheden tot het opleggen van een heffing voor collectieve ondernemersactiviteiten 2 De Kvk Amsterdam staat

Nadere informatie

Raadsvoorstel Samenvatting Aanleiding

Raadsvoorstel Samenvatting Aanleiding Raadsvoorstel Aan : Raad van Geertruidenberg Raadsvergadering : 28 september 2017 Agendanummer : 10 Datum collegebesluit : 15 augustus 2017 Onderwerp : Verordening Bedrijveninvesteringszone Dombosch 2018

Nadere informatie

4. Lokale Heffingen. Kader. Algemeen. Tarievenbeleid Onroerende zaakbelastingen

4. Lokale Heffingen. Kader. Algemeen. Tarievenbeleid Onroerende zaakbelastingen 4. Lokale Heffingen Kader De lokale heffingen vormen een belangrijk onderdeel van de inkomsten van de gemeente en zijn daarom een integraal onderdeel van het gemeentelijke beleid. Ze raken de burgers heel

Nadere informatie

achtergrond FORUM #08/23.04.09

achtergrond FORUM #08/23.04.09 26 Als in de winkel straat de verloedering toeslaat, moet er iets gebeuren. Maar hoe krijg je ondernemers zo gek daarvoor vrij willig meer belasting te betalen? Tekst: Paul Scheer Foto: Jeroen Poortvliet

Nadere informatie

Belastinggids Informatieblad over gemeentelijke belastingen

Belastinggids Informatieblad over gemeentelijke belastingen Belastinggids 2014 Informatieblad over gemeentelijke belastingen 1 Inhoud Algemeen 3 Wet waardering onroerende zaak belasting 5 Afvalstoffenheffing 7 Rioolheffing 8 Liggeld voor woonschepen 9 Reclamebelasting

Nadere informatie

BIZ: workshop 9 stappenplan. 24 juni 2013 Linda van der Windt, beleidsadviseur

BIZ: workshop 9 stappenplan. 24 juni 2013 Linda van der Windt, beleidsadviseur BIZ: workshop 9 stappenplan 24 juni 2013 Linda van der Windt, beleidsadviseur BIZ QUIZ a. Groen bordje b. Rood bordje c. Hand opsteken BIZ QUIZ 1. Wat betekent BIZ? a. Bijzonder Ingewikkeld Zonebeheer

Nadere informatie

Ondernemersfonds 2015 Subsidie Huis voor de Binnenstad

Ondernemersfonds 2015 Subsidie Huis voor de Binnenstad Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Ondernemersfonds 2015 Subsidie Huis voor de Binnenstad Programma Economie & Werk BW-nummer Portefeuillehouder T. Tankir Samenvatting Op 1 september 2015 sloot de indieningstermijn

Nadere informatie

Reclamebeleid gemeente Montferland

Reclamebeleid gemeente Montferland Reclamebeleid gemeente Vastgesteld door het College van B&W van d.d. 28 oktober 2014 INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK blz. 1 Inleiding 2 2 Beleid 3 Artikel 1 Begripsomschrijvingen Artikel 2 Algemene richtlijnen

Nadere informatie

Convenant vitale bedrijventerreinen Tilburg

Convenant vitale bedrijventerreinen Tilburg Convenant vitale bedrijventerreinen Tilburg Partijen: - De Gemeente Tilburg, gevestigd te Tilburg en kantoorhoudende Tilburg, aan het Stadhuisplein 130, verder te noemen Gemeente, rechtsgeldig vertegenwoordigd

Nadere informatie

ons kenmerk BAWI/U Lbr. 12/012

ons kenmerk BAWI/U Lbr. 12/012 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8020 betreft Ledenbrief herstructurering sociale werkvoorziening uw kenmerk ons kenmerk BAWI/U201200154 Lbr. 12/012 bijlage(n)

Nadere informatie

Bijdrage terecht en naar juist bedrag geheven Verordening onverbindend, aanslag BIZ-bijdrage vernietigd

Bijdrage terecht en naar juist bedrag geheven Verordening onverbindend, aanslag BIZ-bijdrage vernietigd ONDERNEMERSFONDSEN, BIZ & LOKALE BELASTINGEN, nr 20 Reclamebelasting: Reclamebelasting naar WOZ-waarde Geen objectieve en redelijke rechtvaardiging voor beperking van de heffing Aanslag wordt vernietigd

Nadere informatie