JAARVERSLAG ALUMNIVERENIGING OPEN UNIVERSITEIT 2014

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "JAARVERSLAG ALUMNIVERENIGING OPEN UNIVERSITEIT 2014"

Transcriptie

1 JAARVERSLAG ALUMNIVERENIGING OPEN UNIVERSITEIT 2014

2 INHOUDSOPGAVE: VOORWOORD : HET JAAR VAN INZETTEN OP VERANDERING... 1 BESTUURSVERSLAG... 2 ALGEMEEN... 2 BESTUUR EN BESTUURSVERGADERINGEN... 2 REPRESENTATIE EN CONTACTEN... 3 OVERIGE ACTIVITEITEN... 3 TOT SLOT... 3 FINANCIEEL VERSLAG... 4 ALGEMEEN... 4 WAARDERINGSGRONDSLAGEN... 4 RESULTAATBEPALING... 4 BALANS PER 31 DECEMBER WINST- EN VERLIESREKENING TOELICHTING OP DE WINST- EN VERLIESREKENING VERSLAG VAN DE KASCOMMISSIE VERANTWOORDELIJKHEDEN KASCOMMISSIE CONTROLEBEVINDINGEN EN AANBEVELINGEN KASCOMMISSIE VERKLARING KASCOMMISSIE BESTUURS- EN CONTACTGEGEVENS BESTUUR ONDERSTEUNING CONTACTGEGEVENS... 12

3 VOORWOORD 2014: HET JAAR VAN INZETTEN OP VERANDERING De Alumnivereniging Open Universiteit is een vereniging voor alle alumni van de Open Universiteit, van bachelor tot master tot doctor en meester. Zij is opgericht op 21 september 1995 te Woerden. De vereniging streeft er naar meer dan driekwart van alle afgestudeerden aan de Open Universiteit tot lid te hebben. Dat is nog niet gelukt, maar er zijn voor het komend jaar goede vooruitzichten. In 2014 trad Patrick Pilipiec toe tot het bestuur. Een van onze jongste leden en gelijk belast met de portefeuille marketing en communicatie. Patrick was een tijdje tevens voorzitter van de Studentenraad en daarmee een goede aanvulling voor ons netwerk. We hebben ons dan ook laten zien tijdens de lustrumviering van de Open Universiteit en het verlenen van eredoctoraten aan mevrouw Neelie Kroes en de heer Willem Vermeend. Daar zijn ideeën opgedaan om verder te brengen. Die ideeën willen we gaan delen met onze leden. De vereniging streeft in het nieuwe verenigingsjaar verder naar het aanhalen van de banden met andere alumniverenigingen, met de faculteitsverenigingen van de Open Universiteit evenals met de Belgische afdelingen. Dit jaar zijn er voorzichtige contacten gelegd, maar door ziekte en drukke agenda s van onze bestuursleden zijn deze contacten nog niet tot uitvoering gebracht. De boodschap is nog steeds: het versterken van de verbondenheid met de Open Universiteit, het uitdragen van de naam van de Open Universiteit met haar goede studieprogramma en daarmee ook het uitdragen van de kwaliteit van de diploma s. Onze inspanning moet tot meer publiciteit leiden, waar mogelijk met gebruikmaking van faciliteiten van de Open Universiteit. Daartoe heeft ons nieuwe bestuurslid Patrick een marketing- en communicatieplan opgezet. In drie regio s (Noord, Zuid en Utrecht-Flevoland) zijn al leuke initiatieven ontplooid en activiteiten georganiseerd. Nu nog investeren in en uitbreiden van activiteiten over heel Nederland. Ondanks het nog niet oplopende ledental is er een sterke vaste kern onder de leden. Onderzoek wees uit dat velen vooral lid zijn om de band met de Open Universiteit te behouden. Het bestuur heeft daarom ondersteuning gezocht bij externen om te helpen zoeken naar de kracht van de verbinding. Daartoe hebben we met een drietal leden ons laten voorlichten op het gebied van Appreciative Inquiry (AI) en zijn daar enthousiast voor geworden. Kortweg een methode die ervoor moet zorgen dat leden zich betrokken gaan voelen bij de vereniging omdat deze hùn wensen vertolkt. Daartoe zullen ze ook hun inbreng moeten laten gelden. Dat willen we tijdens de komende Algemene Ledenvergadering voorleggen. Namens het bestuur wil ik iedereen bedanken die het afgelopen jaar hun steentje hebben bijgedragen. Als voorzitter wil ik twee scheidende bestuursleden, Zweitze en Wolter heel hartelijk danken voor hun jarenlange inzet en verbondenheid. Ik hoop van harte dat ze als betrokken leden niet voor onze vereniging verloren zullen zijn. Rob van het Hof, voorzitter Pagina 1 van 12

4 BESTUURSVERSLAG ALGEMEEN Voor het bestuur was 2014 druk jaar. Een belangrijk doel was het verbeteren van de interne en externe communicatie. Daartoe werd de website verbeterd en de interne communicatie met de leden van de vereniging bestudeerd. In 2013 werd al een communicatie project opgestart met medewerking van het bureau van Meer Bewust. Het doel van deze aanpak was meerledig: het streven naar meer leden onder de alumni van de Open Universiteit, het gebruik maken van de inbreng en potentie van de leden van de Alumni Vereniging Open Universiteit en het versterken van het bestuur. Het project moet mede leiden tot een betere directe samenwerking met de Open Universiteit. Het aantal leden per eind 2014 beloopt 969 en dat verschilt niet veel ten opzichte van de laatste jaren. Wel zijn er betrekkelijk veel mutaties, dit jaar kwamen er 93 nieuwe leden bij en zijn er 90 vertrokken. BESTUUR EN BESTUURSVERGADERINGEN Om het bestuur in staat te stellen het beleid te bespreken en te komen tot een volledige afwerking van een bestuursagenda wordt jaarlijks een conferentie gehouden. Tijdens deze conferenties kunnen ook grotere projecten worden gestart. Voor deze conferenties worden ook de regiovertegenwoordigers uitgenodigd. In 2014 is de heer Patrick Pilipiec toegetreden tot het bestuur. Hij gaat zich bezighouden met de portefeuille communicatie. Een marketing- en communicatieplan circuleert reeds in concept. Begin 2015 zal dit plan ook aan de leden worden voorgelegd. De secretaris van het bestuur heeft aangekondigd om na negen jaar te willen stoppen met de bestuursfunctie wegens toetreding tot de Studentenraad van de Open Universiteit. Het bestuur is daarom op zoek naar een nieuw bestuurslid. In 2014 vonden de volgende bijeenkomsten plaats: Datum Locatie Soort bijeenkomst Doel jan 2014 Zwolle Conferentie Communicatieverbetering en voorbereiding Algemene Ledenvergadering 21 mrt 2014 Arnhem Algemene Jaarverslag 2013 Ledenvergadering 19 jun 2014 Utrecht Bestuursvergadering Tekenen jaarverslag en opdracht communicatieplan aan nieuw bestuurslid 15 jul 2014 Utrecht Bestuursvergadering Opzet marketing- en communicatieplan 18 sep 2014 Utrecht Bestuursvergadering Voorbereiding Dies Natalis Open Universiteit 22 okt 2014 Skype Bestuursvergadering Tariefstructuur secretariaat nov 2014 Zwolle Conferentie Voorbereiding Algemene Ledenvergadering sep 2014 Huissen Appreciative Inquiry Training communicatieverbetering 17 sep 2014 Zwolle Overleg Open Universiteit Overleg met coördinator alumni beleid Open Universiteit Pagina 2 van 12

5 REPRESENTATIE EN CONTACTEN Door voorzitter en secretaris is twee maal overleg geweest met de Voorzitter van het College van Bestuur van de Open Universiteit. Daaruit bleek dat de vereniging op waarde wordt geschat. Coördinator vanuit de Open Universiteit is de heer Steven Schoevaart. OVERIGE ACTIVITEITEN De nieuwsbrief kwam dit jaar drie maal uit, steeds na een bestuursvergadering. De laatste nieuwsbrief van 2014 is er echter niet uitgegaan in verband met voorbereiding van de Algemene Ledenvergadering in 2015 en de wisseling van functionarissen. De website is vernieuwd en opgeschoond en bevat ook regioactiviteiten. Naast een aantal activiteiten in de regio, zie hiervoor de nieuwsbrieven, verzorgde het bestuur voor de leden de deelname aan de 30ste Dies Natalis van de Open Universiteit te Heerlen. Hiervoor werd een tweedaags programma op 26 en 27 september inclusief hotelverblijf georganiseerd. De reacties van de leden waren zeer positief. TOT SLOT Het bestuur is zeer ambitieus te werk gegaan en heeft meer vergaderingen belegd dan andere jaren. Deze werklast werd veroorzaakt door het uitgebreid bezig zijn met communicatie en plannen van marketing. Er is gezaaid en uit de voornemens zal nog veel groeien. Voorwaarde daarvoor is continuïteit van bestuursleden en regiovertegenwoordigers zodat van het geleerde en geplande nu ook vruchten kunnen worden geplukt. Daarnaast hoop het bestuur in de toekomst meer met tijdelijke projectgroepen te kunnen werken aan specifieke projecten. Het bestuur richt zich sterk op activiteiten in de regio. Onze regiocoördinator speelt daarin een belangrijke rol. Verder is er goed uitzicht op directe samenwerking met de faculteiten en de alumni van de Open Universiteit. Contacten zijn gelegd en gesprekken gepland. Ook de Open Universiteit is voorstander van versterking van de band. De alumni blijven de ambassadeurs van de Open Universiteit, een goede universiteit die weer hoog in de ranking staat: nummer 1! Gezegd moet worden dat bij het overgaan naar het nieuwe jaar 2015 aardig wat in de pijplijn zit. Aan het uiterste einde van dit jaar bestaat de vereniging twintig (20!) jaar en zal daarom in 2016 groots voor de dag komen met de viering van het lustrum. Omdat een aantal bestuursleden tijdelijk hun taken niet kunnen waarnemen wegens diverse omstandigheden zal de ALV in 2015 wat eenvoudiger worden georganiseerd. Wel zijn er grootse plannen voor het vieren van het lustrum volgend jaar. Het is de bedoeling dat u, leden, daar sterk bij wordt betrokken. Zweitze W. Hofman, secretaris Pagina 3 van 12

6 FINANCIEEL VERSLAG ALGEMEEN De Alumnivereniging Open Universiteit is een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid die is ingeschreven in het handelsregister bij de Kamer van Koophandel Limburg onder nummer Volgens de statuten van de vereniging heeft deze als doel het vormen van een schakel tussen Open Universiteit en haar afgestudeerden, tussen de afgestudeerden onderling en het bevorderen van de naambekendheid van de Open Universiteit. Met betrekking tot het opstellen van de jaarrekening van de Alumnivereniging Open Universiteit is Titel 9 Boek 2 BW niet van toepassing. Voor de jaarrekening van niet onder Titel 9 Boek 2 BW vallende ( niet commerciële ) verenigingen zijn geen nadere bepalingen in de wet opgenomen. Door middel van dit jaarverslag wordt voldaan aan de wettelijke eis aan het bestuur om jaarlijks binnen 6 maanden na afloop van het boekjaar een balans en een staat van baten en lasten op te maken met een toelichting daarop, alsmede een bestuursverslag op te stellen over de gang van zaken en het gevoerde beleid in het boekjaar. Voor de Alumnivereniging Open Universiteit is geen deponeringsplicht van toepassing met betrekking tot het jaarverslag. Het boekjaar van de vereniging loopt van 1 januari tot en met 31 december. WAARDERINGSGRONDSLAGEN Vorderingen en schulden worden opgenomen tegen nominale waarde. Liquide middelen bestaan uit banktegoeden en staan ter vrije beschikking van de vereniging. De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde van de uitgaven die naar verwachting noodzakelijk zijn om de verplichtingen af te wikkelen en zijn gebaseerd op ervaringscijfers. De voorraad is gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs. RESULTAATBEPALING Baten en lasten worden toegerekend aan de periode waarop ze betrekking hebben. Pagina 4 van 12

7 BALANS PER 31 DECEMBER 2014 Balans EUR EUR Activa Voorraad Vorderingen Liquide Middelen Passiva Eigen Vermogen Voorzieningen Crediteuren Pagina 5 van 12

8 WINST- EN VERLIESREKENING 2014 Resultatenrekening EUR EUR EUR EUR Opbrengsten Contributies Bijdrage Open Universiteit Overige Totaal opbrengsten Kosten Bedrijfskosten Algemene kosten Financieringskosten Totaal kosten Resultaat Pagina 6 van 12

9 TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2014 ACTIVA Voorraad Drukwerk, enveloppen, briefpapier Gedurende het boekjaar 2014 is een deel van de voorraad drukwerk met daarop het logo van de Alumnivereniging Open Universiteit verbruikt. Vorderingen Bijdrage Open Universiteit lopend boekjaar Nog te ontvangen contributies De vordering op de Open Universiteit is gebaseerd op een vaste bijdrage van per jaar, vermeerderd met 16,50 per nieuw aangeworven recent afgestudeerd lid gedurende het boekjaar. De nog te ontvangen contributies zijn gecorrigeerd voor vermoedelijke oninbaarheid. Liquide Middelen Bank, rekening courant Bank, spaarrekening PASSIVA Eigen Vermogen Stand per begin boekjaar Toevoeging resultaat boekjaar Stand per einde boekjaar Het resultaat van de Alumnivereniging Open Universiteit wordt jaarlijks toegevoegd aan het Eigen Vermogen van de vereniging. Voorziening Lustrumvoorziening Reservering OU fonds Overige voorziening Jaarlijks wordt toegevoegd aan de voorziening voor het 5-jarig lustrum van de Alumnivereniging Open Universiteit. De per aanvang 2014 verkregen gelden uit liquidatie van het OU fonds zullen in jaarlijkse porties vrijvallen ten gunste van het resultaat. In 2014 werd ten gunste van het resultaat geboekt. Onder "overige voorziening" is een nog uit te keren bedrag verantwoord inzake website beheer. Crediteuren Declaraties Crediteuren Per einde boekjaar worden de openstaande facturen en declaraties tegen nominale waarde opgenomen op de balans. Pagina 7 van 12

10 TOELICHTING OP DE WINST- EN VERLIESREKENING 2014 BATEN Opbrengsten Contributies Bijdrage Open Universiteit Overige Contributies worden geheven na het eerste (gratis) jaar lidmaatschap. Per einde boekjaar 2014 waren er 1049 leden, waarvan 107 nieuw toegetreden gedurende het boekjaar. De vordering op de Open Universiteit betreft de jaarlijkse bijdrage die is gebaseerd op een vast bedrag van vermeerderd met 16,50 per nieuw en recent afgestudeerd lid in het boekjaar. Onder "overige" worden de deelnemersbijdragen verantwoord aan door de Alumnivereniging Open Universiteit georganiseerde activiteiten en bijeenkomsten. Voor boekjaar 2014 betrof dit de activiteiten in Naarden, Leiden, Leeuwarden, Flevoland en de Dies Natalis. Tenslotte is onder "overige" de vrijval van uit het OU fonds verantwoord. Pagina 8 van 12

11 LASTEN Bedrijfskosten Kosten secretariaat Conferentiekosten Algemene Ledenvergadering Overige activiteiten Voorziening lustrumviering Onder "secretariaatskosten" worden de kosten van het ondersteunende secretariaat verantwoord tegen een tarief van 8,47 per lid. Het tarief is met 1,8% geïndexeerd ten opzichte van Onder "conferentiekosten" zijn de kosten verantwoord welke verband houden met twee bijeenkomsten voor bestuur, regiovertegenwoordigers en ondersteunende medewerkers ter afstemming en coördinatie van de verenigingsactiviteiten. De Algemene Ledenvergadering werd in boekjaar 2014 gehouden in Arnhem. De kosten betreffen onder meer zaalhuur voor het statutaire gedeelte van de vergadering. Daarnaast zijn onder deze post de kosten van de activiteit op deze dag verantwoord, te weten de begeleide stadswandeling door Arnhem. Onder "overige activiteiten" zijn de kosten verantwoord van de georganiseerde activiteiten. Voor boekjaar 2014 gaat het om activiteiten in Naarden, Leiden, Leeuwarden en Flevoland, de bijdrage aan de Alumnireis, de Dies Natalis en de bijeenkomst in Huissen voor draagvlakverbreding. Jaarlijks wordt aan de voorziening voor de 5-jaarlijkse lustrumviering toegevoegd. Algemene kosten Kantoorkosten Porti Druk- en kopieerkosten Advieskosten Reis- en representatiekosten Onder "kantoorkosten" worden de kosten voor telefoon, internet en kantoorbehoeften verantwoord. Onder "porti" worden met name de verzendkosten van de jaarlijkse facturen verantwoord. De post "druk- en kopieerkosten" zijn in het vorige boekjaar hoger uitgevallen dan in het huidige boekjaar wegens ingebruikneming van het nieuwe logo van de Alumnivereniging Open Universiteit. Onder "advieskosten" zijn de kosten verantwoord van ingehuurd communicatie-advies. De "reis- en representatiekosten" zijn in boekjaar 2014 lager uitgevallen dan in het voorgaande boekjaar wegens een zuiverder toerekening aan de activiteiten waarop ze betrekking hebben. Financieringskosten Bankkosten Creditrente De financieringskosten vormen in het boekjaar een bate wegens de ontvangen creditrente op het spaarsaldo. Pagina 9 van 12

12 RESULTAATBESTEMMING EN ONDERTEKENING JAARREKENING 2014 DOOR HET BESTUUR Het positieve financiële resultaat over boekjaar 2014 ten bedrage van 195 zal conform eerdere boekjaren aan het Eigen Vermogen worden toegevoegd. Op voorhand is deze resultaatbestemming in de balans per 31 december 2014 verwerkt. Het bestuur van de Alumnivereniging Open Universiteit zal dit jaarverslag ter goedkeuring en vaststelling voorleggen aan de Algemene Ledenvergadering op 18 april Het bestuur van de Alumnivereniging Open Universiteit verklaart hierbij dat het jaarverslag over boekjaar 2014, waarvan de samenstelling blijkt uit de hiervoor opgenomen inhoudsopgave, onder zijn verantwoordelijkheid is opgemaakt met inachtneming van de ter zake relevante wet- en regelgeving. Dhr. mr. R. M. van het Hof (voorzitter)... Dhr. drs. Z. W. Hofman (secretaris)... Dhr. drs. K. J. Gerbens (penningmeester)... Dhr. drs. W. C. de Vries (activiteitencoördinator)... Mw. drs. M. N. A. A. Elderman (regiocoördinator)... Dhr. drs. S. J. Brouwer (kennismanagement en wetenschap)... Dhr. drs. P. Pilipiec (marketing en communicatie)... Pagina 10 van 12

13 VERSLAG VAN DE KASCOMMISSIE VERANTWOORDELIJKHEDEN KASCOMMISSIE Met verwijzing naar art. 2:48 BW heeft de kascommissie samengevat als taken: 1. vaststellen dat de informatie in het financieel verslag toereikend en correct is: - controle van de balans, staat van baten en lasten en toelichting; - vaststellen dat relevante wettelijke en andere bepalingen zijn nageleefd; - rapporteren over de bevindingen aan de algemene vergadering, inclusief: 2. het signaleren van risico's op het gebied van de administratie en andere gebieden en het adviseren daarover aan het bestuur. CONTROLEBEVINDINGEN EN AANBEVELINGEN KASCOMMISSIE Van de door haar verrichte werkzaamheden heeft de kascommissie verslag gedaan in de vorm van controlebevindingen en aanbevelingen aan het bestuur. De veruit belangrijkste aanbeveling betreft de administratieve verwerking van contributie. De extracomptabele verwerking van contributies, dat wil zeggen, buiten de boekhouding om, in de vorm van een spreadsheet, heeft ertoe geleid dat, ondanks grote inspanningen, de kascommissie niet de juistheid en volledigheid van de post contributies heeft kunnen vaststellen. Overleg hierover tussen bestuur en kascommissie heeft erin geresulteerd dat het bestuur erin heeft toegestemd om de contributies met ingang van het boekjaar 2016 intracomptabel, dat wil zeggen binnen de boekhouding, te verwerken. Deze toezegging van het bestuur heeft de kascommissie in staat gesteld tot het afgeven van onderstaande verklaring. VERKLARING KASCOMMISSIE De kascommissie heeft op 1 maart 2015 het door de penningmeester opgestelde financieel verslag over het boekjaar 2014 beoordeeld. Hiertoe heeft de kascommissie inzage gevraagd en gekregen in de leden- en financiële administratie. Bij haar werkzaamheden heeft de kascommissie gebruik gemaakt van diverse controlemiddelen, zoals inspectie, externe confirmaties, herberekening, cijferanalyses en het inwinnen van inlichtingen (bij de secretaris, de penningmeester en de leden- en financieel administrateur). Op basis van de door haar verrichte werkzaamheden komt de kascommissie tot het oordeel dat de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de grootte en de samenstelling van het vermogen op 31 december 2014 en van het resultaat over 2014, in overeenstemming met in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving. Maastricht/Soest, 12 maart 2015 M.J.J. Severijns MA R.J.E. Hochstenbach MSc Pagina 11 van 12

14 BESTUURS- EN CONTACTGEGEVENS BESTUUR Het bestuur van de Alumnivereniging Open Universiteit bestaat uit de volgende leden: Dhr. mr. Rob van het Hof... Voorzitter Dhr. drs. Zweitze Hofman... Secretaris Dhr. drs. Koert Gerbens QC... Penningmeester Mw. drs. Marianne Elderman... Bestuurslid (regiocoördinator) Dhr. drs. Wolter de Vries... Bestuurslid (activiteitencoördinator) Dhr. drs. Bram Brouwer... Bestuurslid (kennismanagement en wetenschap) Dhr. drs. Patrick Pilipiec... Bestuurslid (marketing en communicatie) ONDERSTEUNING Ondersteunende dienstverlening vindt plaats door de volgende medewerkers: Dhr. Paul Schmitz... Secretariaat Mw. Alice Pereboom... Communicatie Dhr. René Dourlein... Web-beheer Dhr. Steven Schoevaart...OU Coördinator CONTACTGEGEVENS De volgende contactgegevens zijn van toepassing: Alumni Vereniging Open Universiteit Postbus CK Nijmegen Coldplaystraat 12 Lent (Nijmegen) (T) (F) Mail: Website: Pagina 12 van 12

Armoede neemt toe; tijd voor nog meer gerichte actie

Armoede neemt toe; tijd voor nog meer gerichte actie Armoede neemt toe; tijd voor nog meer gerichte actie Bestuursverslag Statutaire naam Stichting Jeugdcultuurfonds Nederland. Gevestigd te Amsterdam, opgericht op 16 oktober 2008. Doelstelling De Stichting

Nadere informatie

1 Inleiding 4. 2 Algemeen 5

1 Inleiding 4. 2 Algemeen 5 Sportvereniging en financiën Inhoudsopgave 1 Inleiding 4 2 Algemeen 5 2.1 Inleiding 5 2.2 De sportvereniging 5 2.3 De structuur van een sportvereniging 6 2.3.1 De algemene ledenvergadering 6 2.3.2 Het

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 Brand New Day Levensverzekeringen N.V.

Jaarverslag 2014 Brand New Day Levensverzekeringen N.V. Jaarverslag 2014 Brand New Day Levensverzekeringen N.V. Inhoud Directieverslag 2 Verslag Raad van Commissarissen 6 Jaarrekeningen 2014 8 Balans 9 Winst- en verliesrekening 11 Kasstroomoverzicht 12 Toelichting

Nadere informatie

Aan geadresseerde Nieuwegein, 25 april 2014. Hierbij nodigen wij u uit voor de voorjaarsvergadering van de KNBB-Vereniging Carambole op:

Aan geadresseerde Nieuwegein, 25 april 2014. Hierbij nodigen wij u uit voor de voorjaarsvergadering van de KNBB-Vereniging Carambole op: Aan geadresseerde Nieuwegein, 25 april 2014 Onderwerp: Uitnodiging voorjaarsvergadering 2014 Geachte heer/mevrouw, Hierbij nodigen wij u uit voor de voorjaarsvergadering van de KNBB-Vereniging Carambole

Nadere informatie

Loyalis Sparen & Beleggen NV

Loyalis Sparen & Beleggen NV Loyalis Sparen & Beleggen NV JAARVERSLAG 2011 INHOUDSOPGAVE Pagina ALGEMEEN 1 Meerjarengegevens 3 2 Directieverslag 4 JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2011 7 2 Overzicht van het totaalresultaat 2011

Nadere informatie

RECHTSBIJSTAND JAARVERSLAG 2007. ARAG-Nederland, Algemene Rechtsbijstand Verzekeringmaatschappij N.V.

RECHTSBIJSTAND JAARVERSLAG 2007. ARAG-Nederland, Algemene Rechtsbijstand Verzekeringmaatschappij N.V. RECHTSBIJSTAND JAARVERSLAG 2007 ARAG-Nederland, Algemene Rechtsbijstand Verzekeringmaatschappij N.V. ARAG - Nederland, Algemene Rechtsbijstand Verzekeringmaatschappij N.V. Kastanjelaan 2 3833 AN Leusden

Nadere informatie

JAARRAPPORT 2013. Nederlandse 420 Klasse Organisatie. Oude Langendijk 5 2611 GK Delft

JAARRAPPORT 2013. Nederlandse 420 Klasse Organisatie. Oude Langendijk 5 2611 GK Delft JAARRAPPORT 2013 van de Nederlandse 420 Klasse Organisatie Oude Langendijk 5 2611 GK Delft 1 Inhoudsopgave Bladzijde Bestuursverslag 1. Inleiding; 3 2. De vereniging; 3 3. De financiële situatie. 4 Jaarstukken

Nadere informatie

Waterlandlaan 96 Postbus 796 1440 AT Purmerend

Waterlandlaan 96 Postbus 796 1440 AT Purmerend Koninklijke Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst Bond van Nederlandse Architecten BNA Postbus 19606 1000 GP AMSTERDAM Waterlandlaan 96 Postbus 796 1440 AT Purmerend Behandeld door: Daniël Tol 088

Nadere informatie

J a a r v e r s l a g 2 0 0 6

J a a r v e r s l a g 2 0 0 6 Jaarverslag 2006 Een beetje bijzonder In een aantal opzichten is het Waarborgfonds Motorverkeer een bijzonder bedrijf in verzekeringsland. Zo hebben we geen eigen verzekerden en geen winstoogmerk. En soms

Nadere informatie

jaarrekening 2011 Oikocredit Nederland FONDS

jaarrekening 2011 Oikocredit Nederland FONDS jaarrekening 2011 Oikocredit Nederland FONDS Inhoud 1. Verslag van de beheerder 2 2. Vergelijkend overzicht 4 3. Jaarrekening 2011 5 Balans per 31 december 2011 5 Winst- en verliesrekening over 2011 6

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Waard Leven N.V. Johan Duikerweg 17 1703 DH Heerhugowaard

Jaarverslag 2013. Waard Leven N.V. Johan Duikerweg 17 1703 DH Heerhugowaard Jaarverslag 2013 Waard Leven N.V. Johan Duikerweg 17 1703 DH Heerhugowaard Statutair gevestigd te Heerhugowaard en ingeschreven in het Handelsregister Noordwest Holland te Alkmaar onder nummer 36044938

Nadere informatie

Vereniging Op weg met de ander Beatrixstraat 20a 3862 DB NIJKERK JAARVERSLAG 2014. RAPPORT Inzake jaarverslag 2014 05-03-2015-1

Vereniging Op weg met de ander Beatrixstraat 20a 3862 DB NIJKERK JAARVERSLAG 2014. RAPPORT Inzake jaarverslag 2014 05-03-2015-1 Vereniging Op weg met de ander Beatrixstraat 20a 3862 DB NIJKERK JAARVERSLAG 2014 RAPPORT Inzake jaarverslag 2014 05-03-2015-1 JAARVERSLAG 2014 INHOUD Paginanummer 1. Bestuursverslag 1.1 Algemeen 4 1.2

Nadere informatie

Microkrediet voor moeders Jaarverslag 2009

Microkrediet voor moeders Jaarverslag 2009 Microkrediet voor moeders Jaarverslag 2009 Microkrediet voor Moeders, 2010 Alle rechten voorbehouden. Dit jaarverslag is een uitgave van de stichting Microkrediet voor Moeders. Als u gebruik wilt maken

Nadere informatie

Jaarverslag seizoen 2012-2013

Jaarverslag seizoen 2012-2013 Jaarverslag seizoen 2012-2013 1 Poly-Aktief Poly-Aktief Reizen en skiën is als stichting in augustus 2011 opgericht en heeft zich ten doel gesteld activiteiten te verrichten op het gebied van aangepaste

Nadere informatie

De Hollandsche Molen. Vereniging tot behoud van molens in Nederland

De Hollandsche Molen. Vereniging tot behoud van molens in Nederland De Hollandsche Molen Vereniging tot behoud van molens in Nederland Samengevoegde jaarrekening 2009 Amsterdam, 19 mei 2010 Vastgesteld door de Algemene Vergadering van De Hollandsche Molen, d.d. 3 juni

Nadere informatie

Hoe richt je een belangenvereniging op?

Hoe richt je een belangenvereniging op? Hoe richt je een belangenvereniging op? Dd. 2 november 2006 Elk begin is moeilijk, maar vele handen maken licht werk, als het goed gecoördineerd wordt. 1 Inleiding en inhoudsopgave De Stichting Platform

Nadere informatie

Jaarverslag 2008 ZLM verzekeringen

Jaarverslag 2008 ZLM verzekeringen Jaar verslag 28 Jaarverslag 28 ZLM verzekeringen INHOUD Advies van de Raad van Commissarissen Kerncijfers Personalia Verslag van de directie Financiële resultaten Risicomanagement Verslag van de Raad van

Nadere informatie

Inhoudsopgave. DAF Depositary B.V., Amsterdam Jaarverslag 2014 1

Inhoudsopgave. DAF Depositary B.V., Amsterdam Jaarverslag 2014 1 Jaarverslag 2014 Inhoudsopgave VERSLAG VAN DE DIRECTIE... 2 BALANS PER 31 DECEMBER 2014... 4 WINST-EN-VERLIESREKENING OVER DE PERIODE 1 JANUARI TOT EN MET 31 DECEMBER 2014... 5 ALGEMENE TOELICHTING EN

Nadere informatie

Naar een nieuw Sena. Jaarverslag 2010

Naar een nieuw Sena. Jaarverslag 2010 Naar een nieuw Sena. Jaarverslag 2010 Inhoud BESTUURSVERSLAG 04 DIRECTIEVERSLAG 06 Inleiding 06 Openbaar muziekgebruik 10 Media 11 Buitenland 11 Organisatie 12 Communicatie 12 TOELICHTING OP DE RESULTATEN

Nadere informatie

Beschrijvingsbrief Algemene Ledenvergadering 15 april 2014 clubhuis de Spetter. Aangesloten bij: Haagse Watervrienden; voor drempelloze zwemsport

Beschrijvingsbrief Algemene Ledenvergadering 15 april 2014 clubhuis de Spetter. Aangesloten bij: Haagse Watervrienden; voor drempelloze zwemsport Beschrijvingsbrief Algemene Ledenvergadering 15 april 2014 clubhuis de Spetter Aangesloten bij: Haagse Watervrienden; voor drempelloze zwemsport 1 Inhoudsopgave AGENDA ALGEMENE LEDENVERGADERING... 3 JAARVERSLAG

Nadere informatie

berichten71 Vereniging Voor Vrij en Verantwoord Varen op de wadden januari 2009

berichten71 Vereniging Voor Vrij en Verantwoord Varen op de wadden januari 2009 berichten71 Vereniging voor vrij en verantwoord varen op de Wadden Januari 2009 Opgericht: februari 1990 BESTUUR VERENIGING WADVAARDERS Maarten Snel voorzitter Jaap Bosch secretaris Gerd Beunk penningmeester

Nadere informatie

Oudejaarstrekking 2008

Oudejaarstrekking 2008 Jaarverslag 2008 Oudejaarstrekking 2008 De Staatsloterij sloot op 31 december het jaar in Amsterdam af met een spectaculair Oudejaarsfeest op de Dam. Topacts van eigen bodem als Anouk, Bløf, Trijntje

Nadere informatie

DEEL 1 - BESTUURSVERSLAG

DEEL 1 - BESTUURSVERSLAG JAARVERSLAG 2003 INHOUDSOPGAVE DEEL 1 - BESTUURSVERSLAG 2003 Hoofdstuk 1 De feiten pag. 5 Hoofdstuk 2 Doelstelling en doelgroep pag. 7 Hoofdstuk 3 Ontstaan van de Stichting pag. 8 Hoofdstuk 4 Profiel van

Nadere informatie

Resultatenrekening 2011. jaarrekening Realisatie Begroot Realisatie. Totale baten 142.767,97 145.558,00 126.660,00. Financieel Jaarverslag 2011

Resultatenrekening 2011. jaarrekening Realisatie Begroot Realisatie. Totale baten 142.767,97 145.558,00 126.660,00. Financieel Jaarverslag 2011 Financieel Jaarverslag 2011 Resultatenrekening 2011 2 detail (grootboekniveau) Baten jaarrekening Realisatie Begroot Realisatie 31-12-2011 2011 2010 8000 Inkomsten lidmaatschap 0 128.403,81 - - 8010 Opbrengsten

Nadere informatie

Bestuursverslag 2013 3. Begroting 2014 Verlies & Winst rekening 8. Samengevoegde balans per 31 december 2013 9

Bestuursverslag 2013 3. Begroting 2014 Verlies & Winst rekening 8. Samengevoegde balans per 31 december 2013 9 INHOUDSOPGAVE pagina Bestuursverslag 2013 3 Begroting 2014 Verlies & Winst rekening 8 Samengevoegde balans per 31 december 2013 9 Samengevoegde staat van baten en lasten 2013 10 Toelichting algemeen 12

Nadere informatie

Bestuursverslag 2014

Bestuursverslag 2014 Bestuursverslag 2014 Naam Vereniging School met de Bijbel tot stichting en instandhouding van scholen voor christelijk onderwijs te Boven-Hardinxveld Werkgeversnummer 85502 Bezoekadres Hobbemastraat 1

Nadere informatie

STICHTING FONDS VOOR ONDERZOEK, OPLEIDING EN ARBEIDSVERHOUDINGEN IN DE HOUTHANDEL

STICHTING FONDS VOOR ONDERZOEK, OPLEIDING EN ARBEIDSVERHOUDINGEN IN DE HOUTHANDEL STICHTING FONDS VOOR ONDERZOEK, OPLEIDING EN ARBEIDSVERHOUDINGEN IN DE HOUTHANDEL Jaarverslag 2013 1 Inhoud VERSLAG VAN HET BESTUUR...3 1 Bestuur en ondersteuning...4 2 Verslag van het bestuur over 2013...5

Nadere informatie

FINANCIEEL JAARVERSLAG

FINANCIEEL JAARVERSLAG FINANCIEEL JAARVERSLAG FINANCIEEL VERSLAG 2007 I N H O U D S O P G AV E Vo o r w o o r d Pagina 9 Kerngegevens Kerncijfers Kengetallen 10 11 Ve r s l a g v a n d e d i r e c t i e 1 Structuur en activiteiten

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2001 HOLDINGDIRECTIE. drs. F.Th.J. Arp RA (1954) drs. A.J. Swartjes (1949) De heer drs. F.Th.J. Arp RA is per 1 juli 1997 in dienst

JAARVERSLAG 2001 HOLDINGDIRECTIE. drs. F.Th.J. Arp RA (1954) drs. A.J. Swartjes (1949) De heer drs. F.Th.J. Arp RA is per 1 juli 1997 in dienst Jaar verslag 2001 JAARVERSLAG 2001 HOLDINGDIRECTIE drs. F.Th.J. Arp RA (1954) De heer drs. F.Th.J. Arp RA is per 1 juli 1997 in dienst getreden als directeur. In de periode 1991 tot en met 30 juni 1997

Nadere informatie

Stichting. Jaarverslag 2014. Stichting Pensioenfonds Equens

Stichting. Jaarverslag 2014. Stichting Pensioenfonds Equens 0 Jaarverslag 2014 Pensioenfonds Equens *0 Inhouds opgave Profiel van het pensioenfonds 3 Organisatie 3 Karakteristieken van het pensioenfonds 5 Kerncijfers 6 Verslag van het bestuur 8 Bestuursverslag

Nadere informatie