JAARVERSLAG ALUMNIVERENIGING OPEN UNIVERSITEIT 2014

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "JAARVERSLAG ALUMNIVERENIGING OPEN UNIVERSITEIT 2014"

Transcriptie

1 JAARVERSLAG ALUMNIVERENIGING OPEN UNIVERSITEIT 2014

2 INHOUDSOPGAVE: VOORWOORD : HET JAAR VAN INZETTEN OP VERANDERING... 1 BESTUURSVERSLAG... 2 ALGEMEEN... 2 BESTUUR EN BESTUURSVERGADERINGEN... 2 REPRESENTATIE EN CONTACTEN... 3 OVERIGE ACTIVITEITEN... 3 TOT SLOT... 3 FINANCIEEL VERSLAG... 4 ALGEMEEN... 4 WAARDERINGSGRONDSLAGEN... 4 RESULTAATBEPALING... 4 BALANS PER 31 DECEMBER WINST- EN VERLIESREKENING TOELICHTING OP DE WINST- EN VERLIESREKENING VERSLAG VAN DE KASCOMMISSIE VERANTWOORDELIJKHEDEN KASCOMMISSIE CONTROLEBEVINDINGEN EN AANBEVELINGEN KASCOMMISSIE VERKLARING KASCOMMISSIE BESTUURS- EN CONTACTGEGEVENS BESTUUR ONDERSTEUNING CONTACTGEGEVENS... 12

3 VOORWOORD 2014: HET JAAR VAN INZETTEN OP VERANDERING De Alumnivereniging Open Universiteit is een vereniging voor alle alumni van de Open Universiteit, van bachelor tot master tot doctor en meester. Zij is opgericht op 21 september 1995 te Woerden. De vereniging streeft er naar meer dan driekwart van alle afgestudeerden aan de Open Universiteit tot lid te hebben. Dat is nog niet gelukt, maar er zijn voor het komend jaar goede vooruitzichten. In 2014 trad Patrick Pilipiec toe tot het bestuur. Een van onze jongste leden en gelijk belast met de portefeuille marketing en communicatie. Patrick was een tijdje tevens voorzitter van de Studentenraad en daarmee een goede aanvulling voor ons netwerk. We hebben ons dan ook laten zien tijdens de lustrumviering van de Open Universiteit en het verlenen van eredoctoraten aan mevrouw Neelie Kroes en de heer Willem Vermeend. Daar zijn ideeën opgedaan om verder te brengen. Die ideeën willen we gaan delen met onze leden. De vereniging streeft in het nieuwe verenigingsjaar verder naar het aanhalen van de banden met andere alumniverenigingen, met de faculteitsverenigingen van de Open Universiteit evenals met de Belgische afdelingen. Dit jaar zijn er voorzichtige contacten gelegd, maar door ziekte en drukke agenda s van onze bestuursleden zijn deze contacten nog niet tot uitvoering gebracht. De boodschap is nog steeds: het versterken van de verbondenheid met de Open Universiteit, het uitdragen van de naam van de Open Universiteit met haar goede studieprogramma en daarmee ook het uitdragen van de kwaliteit van de diploma s. Onze inspanning moet tot meer publiciteit leiden, waar mogelijk met gebruikmaking van faciliteiten van de Open Universiteit. Daartoe heeft ons nieuwe bestuurslid Patrick een marketing- en communicatieplan opgezet. In drie regio s (Noord, Zuid en Utrecht-Flevoland) zijn al leuke initiatieven ontplooid en activiteiten georganiseerd. Nu nog investeren in en uitbreiden van activiteiten over heel Nederland. Ondanks het nog niet oplopende ledental is er een sterke vaste kern onder de leden. Onderzoek wees uit dat velen vooral lid zijn om de band met de Open Universiteit te behouden. Het bestuur heeft daarom ondersteuning gezocht bij externen om te helpen zoeken naar de kracht van de verbinding. Daartoe hebben we met een drietal leden ons laten voorlichten op het gebied van Appreciative Inquiry (AI) en zijn daar enthousiast voor geworden. Kortweg een methode die ervoor moet zorgen dat leden zich betrokken gaan voelen bij de vereniging omdat deze hùn wensen vertolkt. Daartoe zullen ze ook hun inbreng moeten laten gelden. Dat willen we tijdens de komende Algemene Ledenvergadering voorleggen. Namens het bestuur wil ik iedereen bedanken die het afgelopen jaar hun steentje hebben bijgedragen. Als voorzitter wil ik twee scheidende bestuursleden, Zweitze en Wolter heel hartelijk danken voor hun jarenlange inzet en verbondenheid. Ik hoop van harte dat ze als betrokken leden niet voor onze vereniging verloren zullen zijn. Rob van het Hof, voorzitter Pagina 1 van 12

4 BESTUURSVERSLAG ALGEMEEN Voor het bestuur was 2014 druk jaar. Een belangrijk doel was het verbeteren van de interne en externe communicatie. Daartoe werd de website verbeterd en de interne communicatie met de leden van de vereniging bestudeerd. In 2013 werd al een communicatie project opgestart met medewerking van het bureau van Meer Bewust. Het doel van deze aanpak was meerledig: het streven naar meer leden onder de alumni van de Open Universiteit, het gebruik maken van de inbreng en potentie van de leden van de Alumni Vereniging Open Universiteit en het versterken van het bestuur. Het project moet mede leiden tot een betere directe samenwerking met de Open Universiteit. Het aantal leden per eind 2014 beloopt 969 en dat verschilt niet veel ten opzichte van de laatste jaren. Wel zijn er betrekkelijk veel mutaties, dit jaar kwamen er 93 nieuwe leden bij en zijn er 90 vertrokken. BESTUUR EN BESTUURSVERGADERINGEN Om het bestuur in staat te stellen het beleid te bespreken en te komen tot een volledige afwerking van een bestuursagenda wordt jaarlijks een conferentie gehouden. Tijdens deze conferenties kunnen ook grotere projecten worden gestart. Voor deze conferenties worden ook de regiovertegenwoordigers uitgenodigd. In 2014 is de heer Patrick Pilipiec toegetreden tot het bestuur. Hij gaat zich bezighouden met de portefeuille communicatie. Een marketing- en communicatieplan circuleert reeds in concept. Begin 2015 zal dit plan ook aan de leden worden voorgelegd. De secretaris van het bestuur heeft aangekondigd om na negen jaar te willen stoppen met de bestuursfunctie wegens toetreding tot de Studentenraad van de Open Universiteit. Het bestuur is daarom op zoek naar een nieuw bestuurslid. In 2014 vonden de volgende bijeenkomsten plaats: Datum Locatie Soort bijeenkomst Doel jan 2014 Zwolle Conferentie Communicatieverbetering en voorbereiding Algemene Ledenvergadering 21 mrt 2014 Arnhem Algemene Jaarverslag 2013 Ledenvergadering 19 jun 2014 Utrecht Bestuursvergadering Tekenen jaarverslag en opdracht communicatieplan aan nieuw bestuurslid 15 jul 2014 Utrecht Bestuursvergadering Opzet marketing- en communicatieplan 18 sep 2014 Utrecht Bestuursvergadering Voorbereiding Dies Natalis Open Universiteit 22 okt 2014 Skype Bestuursvergadering Tariefstructuur secretariaat nov 2014 Zwolle Conferentie Voorbereiding Algemene Ledenvergadering sep 2014 Huissen Appreciative Inquiry Training communicatieverbetering 17 sep 2014 Zwolle Overleg Open Universiteit Overleg met coördinator alumni beleid Open Universiteit Pagina 2 van 12

5 REPRESENTATIE EN CONTACTEN Door voorzitter en secretaris is twee maal overleg geweest met de Voorzitter van het College van Bestuur van de Open Universiteit. Daaruit bleek dat de vereniging op waarde wordt geschat. Coördinator vanuit de Open Universiteit is de heer Steven Schoevaart. OVERIGE ACTIVITEITEN De nieuwsbrief kwam dit jaar drie maal uit, steeds na een bestuursvergadering. De laatste nieuwsbrief van 2014 is er echter niet uitgegaan in verband met voorbereiding van de Algemene Ledenvergadering in 2015 en de wisseling van functionarissen. De website is vernieuwd en opgeschoond en bevat ook regioactiviteiten. Naast een aantal activiteiten in de regio, zie hiervoor de nieuwsbrieven, verzorgde het bestuur voor de leden de deelname aan de 30ste Dies Natalis van de Open Universiteit te Heerlen. Hiervoor werd een tweedaags programma op 26 en 27 september inclusief hotelverblijf georganiseerd. De reacties van de leden waren zeer positief. TOT SLOT Het bestuur is zeer ambitieus te werk gegaan en heeft meer vergaderingen belegd dan andere jaren. Deze werklast werd veroorzaakt door het uitgebreid bezig zijn met communicatie en plannen van marketing. Er is gezaaid en uit de voornemens zal nog veel groeien. Voorwaarde daarvoor is continuïteit van bestuursleden en regiovertegenwoordigers zodat van het geleerde en geplande nu ook vruchten kunnen worden geplukt. Daarnaast hoop het bestuur in de toekomst meer met tijdelijke projectgroepen te kunnen werken aan specifieke projecten. Het bestuur richt zich sterk op activiteiten in de regio. Onze regiocoördinator speelt daarin een belangrijke rol. Verder is er goed uitzicht op directe samenwerking met de faculteiten en de alumni van de Open Universiteit. Contacten zijn gelegd en gesprekken gepland. Ook de Open Universiteit is voorstander van versterking van de band. De alumni blijven de ambassadeurs van de Open Universiteit, een goede universiteit die weer hoog in de ranking staat: nummer 1! Gezegd moet worden dat bij het overgaan naar het nieuwe jaar 2015 aardig wat in de pijplijn zit. Aan het uiterste einde van dit jaar bestaat de vereniging twintig (20!) jaar en zal daarom in 2016 groots voor de dag komen met de viering van het lustrum. Omdat een aantal bestuursleden tijdelijk hun taken niet kunnen waarnemen wegens diverse omstandigheden zal de ALV in 2015 wat eenvoudiger worden georganiseerd. Wel zijn er grootse plannen voor het vieren van het lustrum volgend jaar. Het is de bedoeling dat u, leden, daar sterk bij wordt betrokken. Zweitze W. Hofman, secretaris Pagina 3 van 12

6 FINANCIEEL VERSLAG ALGEMEEN De Alumnivereniging Open Universiteit is een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid die is ingeschreven in het handelsregister bij de Kamer van Koophandel Limburg onder nummer Volgens de statuten van de vereniging heeft deze als doel het vormen van een schakel tussen Open Universiteit en haar afgestudeerden, tussen de afgestudeerden onderling en het bevorderen van de naambekendheid van de Open Universiteit. Met betrekking tot het opstellen van de jaarrekening van de Alumnivereniging Open Universiteit is Titel 9 Boek 2 BW niet van toepassing. Voor de jaarrekening van niet onder Titel 9 Boek 2 BW vallende ( niet commerciële ) verenigingen zijn geen nadere bepalingen in de wet opgenomen. Door middel van dit jaarverslag wordt voldaan aan de wettelijke eis aan het bestuur om jaarlijks binnen 6 maanden na afloop van het boekjaar een balans en een staat van baten en lasten op te maken met een toelichting daarop, alsmede een bestuursverslag op te stellen over de gang van zaken en het gevoerde beleid in het boekjaar. Voor de Alumnivereniging Open Universiteit is geen deponeringsplicht van toepassing met betrekking tot het jaarverslag. Het boekjaar van de vereniging loopt van 1 januari tot en met 31 december. WAARDERINGSGRONDSLAGEN Vorderingen en schulden worden opgenomen tegen nominale waarde. Liquide middelen bestaan uit banktegoeden en staan ter vrije beschikking van de vereniging. De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde van de uitgaven die naar verwachting noodzakelijk zijn om de verplichtingen af te wikkelen en zijn gebaseerd op ervaringscijfers. De voorraad is gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs. RESULTAATBEPALING Baten en lasten worden toegerekend aan de periode waarop ze betrekking hebben. Pagina 4 van 12

7 BALANS PER 31 DECEMBER 2014 Balans EUR EUR Activa Voorraad Vorderingen Liquide Middelen Passiva Eigen Vermogen Voorzieningen Crediteuren Pagina 5 van 12

8 WINST- EN VERLIESREKENING 2014 Resultatenrekening EUR EUR EUR EUR Opbrengsten Contributies Bijdrage Open Universiteit Overige Totaal opbrengsten Kosten Bedrijfskosten Algemene kosten Financieringskosten Totaal kosten Resultaat Pagina 6 van 12

9 TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2014 ACTIVA Voorraad Drukwerk, enveloppen, briefpapier Gedurende het boekjaar 2014 is een deel van de voorraad drukwerk met daarop het logo van de Alumnivereniging Open Universiteit verbruikt. Vorderingen Bijdrage Open Universiteit lopend boekjaar Nog te ontvangen contributies De vordering op de Open Universiteit is gebaseerd op een vaste bijdrage van per jaar, vermeerderd met 16,50 per nieuw aangeworven recent afgestudeerd lid gedurende het boekjaar. De nog te ontvangen contributies zijn gecorrigeerd voor vermoedelijke oninbaarheid. Liquide Middelen Bank, rekening courant Bank, spaarrekening PASSIVA Eigen Vermogen Stand per begin boekjaar Toevoeging resultaat boekjaar Stand per einde boekjaar Het resultaat van de Alumnivereniging Open Universiteit wordt jaarlijks toegevoegd aan het Eigen Vermogen van de vereniging. Voorziening Lustrumvoorziening Reservering OU fonds Overige voorziening Jaarlijks wordt toegevoegd aan de voorziening voor het 5-jarig lustrum van de Alumnivereniging Open Universiteit. De per aanvang 2014 verkregen gelden uit liquidatie van het OU fonds zullen in jaarlijkse porties vrijvallen ten gunste van het resultaat. In 2014 werd ten gunste van het resultaat geboekt. Onder "overige voorziening" is een nog uit te keren bedrag verantwoord inzake website beheer. Crediteuren Declaraties Crediteuren Per einde boekjaar worden de openstaande facturen en declaraties tegen nominale waarde opgenomen op de balans. Pagina 7 van 12

10 TOELICHTING OP DE WINST- EN VERLIESREKENING 2014 BATEN Opbrengsten Contributies Bijdrage Open Universiteit Overige Contributies worden geheven na het eerste (gratis) jaar lidmaatschap. Per einde boekjaar 2014 waren er 1049 leden, waarvan 107 nieuw toegetreden gedurende het boekjaar. De vordering op de Open Universiteit betreft de jaarlijkse bijdrage die is gebaseerd op een vast bedrag van vermeerderd met 16,50 per nieuw en recent afgestudeerd lid in het boekjaar. Onder "overige" worden de deelnemersbijdragen verantwoord aan door de Alumnivereniging Open Universiteit georganiseerde activiteiten en bijeenkomsten. Voor boekjaar 2014 betrof dit de activiteiten in Naarden, Leiden, Leeuwarden, Flevoland en de Dies Natalis. Tenslotte is onder "overige" de vrijval van uit het OU fonds verantwoord. Pagina 8 van 12

11 LASTEN Bedrijfskosten Kosten secretariaat Conferentiekosten Algemene Ledenvergadering Overige activiteiten Voorziening lustrumviering Onder "secretariaatskosten" worden de kosten van het ondersteunende secretariaat verantwoord tegen een tarief van 8,47 per lid. Het tarief is met 1,8% geïndexeerd ten opzichte van Onder "conferentiekosten" zijn de kosten verantwoord welke verband houden met twee bijeenkomsten voor bestuur, regiovertegenwoordigers en ondersteunende medewerkers ter afstemming en coördinatie van de verenigingsactiviteiten. De Algemene Ledenvergadering werd in boekjaar 2014 gehouden in Arnhem. De kosten betreffen onder meer zaalhuur voor het statutaire gedeelte van de vergadering. Daarnaast zijn onder deze post de kosten van de activiteit op deze dag verantwoord, te weten de begeleide stadswandeling door Arnhem. Onder "overige activiteiten" zijn de kosten verantwoord van de georganiseerde activiteiten. Voor boekjaar 2014 gaat het om activiteiten in Naarden, Leiden, Leeuwarden en Flevoland, de bijdrage aan de Alumnireis, de Dies Natalis en de bijeenkomst in Huissen voor draagvlakverbreding. Jaarlijks wordt aan de voorziening voor de 5-jaarlijkse lustrumviering toegevoegd. Algemene kosten Kantoorkosten Porti Druk- en kopieerkosten Advieskosten Reis- en representatiekosten Onder "kantoorkosten" worden de kosten voor telefoon, internet en kantoorbehoeften verantwoord. Onder "porti" worden met name de verzendkosten van de jaarlijkse facturen verantwoord. De post "druk- en kopieerkosten" zijn in het vorige boekjaar hoger uitgevallen dan in het huidige boekjaar wegens ingebruikneming van het nieuwe logo van de Alumnivereniging Open Universiteit. Onder "advieskosten" zijn de kosten verantwoord van ingehuurd communicatie-advies. De "reis- en representatiekosten" zijn in boekjaar 2014 lager uitgevallen dan in het voorgaande boekjaar wegens een zuiverder toerekening aan de activiteiten waarop ze betrekking hebben. Financieringskosten Bankkosten Creditrente De financieringskosten vormen in het boekjaar een bate wegens de ontvangen creditrente op het spaarsaldo. Pagina 9 van 12

12 RESULTAATBESTEMMING EN ONDERTEKENING JAARREKENING 2014 DOOR HET BESTUUR Het positieve financiële resultaat over boekjaar 2014 ten bedrage van 195 zal conform eerdere boekjaren aan het Eigen Vermogen worden toegevoegd. Op voorhand is deze resultaatbestemming in de balans per 31 december 2014 verwerkt. Het bestuur van de Alumnivereniging Open Universiteit zal dit jaarverslag ter goedkeuring en vaststelling voorleggen aan de Algemene Ledenvergadering op 18 april Het bestuur van de Alumnivereniging Open Universiteit verklaart hierbij dat het jaarverslag over boekjaar 2014, waarvan de samenstelling blijkt uit de hiervoor opgenomen inhoudsopgave, onder zijn verantwoordelijkheid is opgemaakt met inachtneming van de ter zake relevante wet- en regelgeving. Dhr. mr. R. M. van het Hof (voorzitter)... Dhr. drs. Z. W. Hofman (secretaris)... Dhr. drs. K. J. Gerbens (penningmeester)... Dhr. drs. W. C. de Vries (activiteitencoördinator)... Mw. drs. M. N. A. A. Elderman (regiocoördinator)... Dhr. drs. S. J. Brouwer (kennismanagement en wetenschap)... Dhr. drs. P. Pilipiec (marketing en communicatie)... Pagina 10 van 12

13 VERSLAG VAN DE KASCOMMISSIE VERANTWOORDELIJKHEDEN KASCOMMISSIE Met verwijzing naar art. 2:48 BW heeft de kascommissie samengevat als taken: 1. vaststellen dat de informatie in het financieel verslag toereikend en correct is: - controle van de balans, staat van baten en lasten en toelichting; - vaststellen dat relevante wettelijke en andere bepalingen zijn nageleefd; - rapporteren over de bevindingen aan de algemene vergadering, inclusief: 2. het signaleren van risico's op het gebied van de administratie en andere gebieden en het adviseren daarover aan het bestuur. CONTROLEBEVINDINGEN EN AANBEVELINGEN KASCOMMISSIE Van de door haar verrichte werkzaamheden heeft de kascommissie verslag gedaan in de vorm van controlebevindingen en aanbevelingen aan het bestuur. De veruit belangrijkste aanbeveling betreft de administratieve verwerking van contributie. De extracomptabele verwerking van contributies, dat wil zeggen, buiten de boekhouding om, in de vorm van een spreadsheet, heeft ertoe geleid dat, ondanks grote inspanningen, de kascommissie niet de juistheid en volledigheid van de post contributies heeft kunnen vaststellen. Overleg hierover tussen bestuur en kascommissie heeft erin geresulteerd dat het bestuur erin heeft toegestemd om de contributies met ingang van het boekjaar 2016 intracomptabel, dat wil zeggen binnen de boekhouding, te verwerken. Deze toezegging van het bestuur heeft de kascommissie in staat gesteld tot het afgeven van onderstaande verklaring. VERKLARING KASCOMMISSIE De kascommissie heeft op 1 maart 2015 het door de penningmeester opgestelde financieel verslag over het boekjaar 2014 beoordeeld. Hiertoe heeft de kascommissie inzage gevraagd en gekregen in de leden- en financiële administratie. Bij haar werkzaamheden heeft de kascommissie gebruik gemaakt van diverse controlemiddelen, zoals inspectie, externe confirmaties, herberekening, cijferanalyses en het inwinnen van inlichtingen (bij de secretaris, de penningmeester en de leden- en financieel administrateur). Op basis van de door haar verrichte werkzaamheden komt de kascommissie tot het oordeel dat de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de grootte en de samenstelling van het vermogen op 31 december 2014 en van het resultaat over 2014, in overeenstemming met in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving. Maastricht/Soest, 12 maart 2015 M.J.J. Severijns MA R.J.E. Hochstenbach MSc Pagina 11 van 12

14 BESTUURS- EN CONTACTGEGEVENS BESTUUR Het bestuur van de Alumnivereniging Open Universiteit bestaat uit de volgende leden: Dhr. mr. Rob van het Hof... Voorzitter Dhr. drs. Zweitze Hofman... Secretaris Dhr. drs. Koert Gerbens QC... Penningmeester Mw. drs. Marianne Elderman... Bestuurslid (regiocoördinator) Dhr. drs. Wolter de Vries... Bestuurslid (activiteitencoördinator) Dhr. drs. Bram Brouwer... Bestuurslid (kennismanagement en wetenschap) Dhr. drs. Patrick Pilipiec... Bestuurslid (marketing en communicatie) ONDERSTEUNING Ondersteunende dienstverlening vindt plaats door de volgende medewerkers: Dhr. Paul Schmitz... Secretariaat Mw. Alice Pereboom... Communicatie Dhr. René Dourlein... Web-beheer Dhr. Steven Schoevaart...OU Coördinator CONTACTGEGEVENS De volgende contactgegevens zijn van toepassing: Alumni Vereniging Open Universiteit Postbus CK Nijmegen Coldplaystraat 12 Lent (Nijmegen) (T) (F) Mail: Website: Pagina 12 van 12

JAARVERSLAG ALUMNIVERENIGING OPEN UNIVERSITEIT 2015

JAARVERSLAG ALUMNIVERENIGING OPEN UNIVERSITEIT 2015 JAARVERSLAG ALUMNIVERENIGING OPEN UNIVERSITEIT 2015 INHOUDSOPGAVE: VOORWOORD... 1 BESTUURSVERSLAG... 2 ALGEMEEN... 2 BESTUUR EN BESTUURSVERGADERINGEN... 2 AANTAL LEDEN/LEDENMUTATIES... 2 REPRESENTATIE

Nadere informatie

B.U.N. Boeddhistische Unie Nederland. Boeddhistische Unie Nederland

B.U.N. Boeddhistische Unie Nederland. Boeddhistische Unie Nederland B.U.N. Boeddhistische Unie Nederland Vereniging van boeddhistische groeperingen in Nederland Boeddhistische Unie Nederland Postbus 17286 1001 JG Jaarcijfers 2014 Opgesteld d.d. 6 maart 2015 Door Anne Blankendaal

Nadere informatie

B.U.N. Boeddhistische Unie Nederland. Boeddhistische Unie Nederland

B.U.N. Boeddhistische Unie Nederland. Boeddhistische Unie Nederland B.U.N. Boeddhistische Unie Nederland Vereniging van boeddhistische groeperingen in Nederland Boeddhistische Unie Nederland Postbus 17286 1001 JG Amsterdam Jaarcijfers 2013 Opgesteld d.d. 17 april 2014

Nadere informatie

CONCEPT Jaarrekening 2015

CONCEPT Jaarrekening 2015 Vereniging Synchroon Veghel CONCEPT Jaarrekening 2015 Status: ter goedkeuring Kascommissie 29-feb-16 INHOUD FINANCIEEL JAARVERSLAG 2015 BLZ. 1.1. Doelstelling van de organisatie 3 1.2 Samenstelling van

Nadere informatie

Stichting Nieuw Rosa Spier Huis te Laren

Stichting Nieuw Rosa Spier Huis te Laren te Laren Jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Pagina I Gegevens rechtspersoon 2 II Jaarrekening 4 III Overige gegevens 10 5 Pagina 1 I GEGEVENS RECHTSPERSOON Raad van Toezicht per 31 december 2014 Dhr. K.E.

Nadere informatie

CALorie Stationsweg AA Castricum. Rapport inzake de jaarstukken over het boekjaar 2013

CALorie Stationsweg AA Castricum. Rapport inzake de jaarstukken over het boekjaar 2013 CALorie Stationsweg 9 1901 AA Castricum Rapport inzake de jaarstukken over het boekjaar 2013 1 februari 2014 Inhoud Rapport Algemeen 4 Resultaten 5 Fiscale positie 6 Jaarstukken boekjaar 2013 Jaarrekening

Nadere informatie

Jaarrekening 2014. Vereniging ICOM-Nederland. p/a Heeghtakker 86 5625 SW Eindhoven

Jaarrekening 2014. Vereniging ICOM-Nederland. p/a Heeghtakker 86 5625 SW Eindhoven Jaarrekening 2014 Vereniging ICOM-Nederland p/a Heeghtakker 86 5625 SW Eindhoven 1 mei 2015 Inhoud: Pagina ALGEMEEN Samenstellingsverklaring 2 Algemene gegevens 3 JAARREKENING Balans per 31 december 2014

Nadere informatie

Hierbij ontvangt u 15 exemplaren van de jaarrekening over het boekjaar 2014 van Stichting Folkingestraat Synagoge.

Hierbij ontvangt u 15 exemplaren van de jaarrekening over het boekjaar 2014 van Stichting Folkingestraat Synagoge. Aan het bestuur van de Stichting Folkingestraat Synagoge Lokveenweg 2 9751 CJ HAREN Datum 8 juni 2015 Kenmerk Betreft Jaarrekening 2013 Geachte bestuursleden, Hierbij ontvangt u 15 exemplaren van de jaarrekening

Nadere informatie

STICHTING SPIRITUEEL INNOVATIE FONDS te Arnhem. Rapport inzake de jaarrekening 2012

STICHTING SPIRITUEEL INNOVATIE FONDS te Arnhem. Rapport inzake de jaarrekening 2012 STICHTING SPIRITUEEL INNOVATIE FONDS te Arnhem Rapport inzake de jaarrekening 2012 Inhoudsopgave Blz. RAPPORT Opdracht 2 Algemeen 2 Resultaat 3 JAARREKENING Grondslagen voor de financiële verslaggeving

Nadere informatie

Hierbij ontvangt u 15 exemplaren van de jaarrekening over het boekjaar 2013 van Stichting Folkingestraat Synagoge.

Hierbij ontvangt u 15 exemplaren van de jaarrekening over het boekjaar 2013 van Stichting Folkingestraat Synagoge. Aan de directie van Stichting Folkingestraat Synagoge Lokveenweg 2 9751 CJ HAREN Datum 17 juni 2014 Kenmerk Betreft Jaarrekening 2013 Geachte bestuursleden, Hierbij ontvangt u 15 exemplaren van de jaarrekening

Nadere informatie

Politieke Vereniging JAARREKENING 2013

Politieke Vereniging JAARREKENING 2013 Politieke Vereniging JAARREKENING 2013 Amsterdam Transparant Staalmeesterslaan 61 1057 NK Amsterdam Tel. 020-6186085 E-mail: contact@amsterdamtransparant.com Website: www.amsterdamtransparant.com INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Jaarstukken 2012 Stichting Folkingestraat Synagoge Groningen

Jaarstukken 2012 Stichting Folkingestraat Synagoge Groningen Jaarstukken 2012 Stichting Folkingestraat Synagoge Groningen Inhoudsopgave Pagina Rapport 1 Beoordelingsverklaring 1 2 Algemeen 1 3 Resultaat 2 4 Financiële positie 3 Jaarrekening 1 Balans per 31 december

Nadere informatie

Jaarrekening 2014. UMC St Radboud Maag-,DaÍln- en Leverztekten

Jaarrekening 2014. UMC St Radboud Maag-,DaÍln- en Leverztekten Jaarrekening 2014 UMC St Radboud Maag-,DaÍln- en Leverztekten Samengesteld door: Radboudumc Servicebedrijf Productgroep Financien Nijmegen, mei2015 UMC St Radboud Steunstichting Maag-, Darm- en Leverziekten

Nadere informatie

Stichting A Break 4 Kids Duinschooten 12-232 2211 ZC NOORDWIJKERHOUT

Stichting A Break 4 Kids Duinschooten 12-232 2211 ZC NOORDWIJKERHOUT Utrechtseweg 18 Postbus 20 3927 ZL Renswoude 0318-571869 info@vangentonline.nl www.vangentonline.nl Stichting A Break 4 Kids Duinschooten 12-232 2211 ZC NOORDWIJKERHOUT Jaarbericht 2014 Jaarrekening Stichting

Nadere informatie

Hierbij doe ik u een exemplaar van het definitieve jaarrapport van de vereniging over 2012 toekomen.

Hierbij doe ik u een exemplaar van het definitieve jaarrapport van de vereniging over 2012 toekomen. Vereniging van Zuid-Hollandse Waterschappen Hoogheemraadschap van Delfland ons kenmerk : 1071291 T.a.v. de heer mr. M.A.P. van Haersma Buma Bijiage(n) : 1 POStbUS 3061 Delft : 22 mei 2013 2601 DB Delft

Nadere informatie

Jaarrekening 2016 Buurtspeeltuinvereniging Amsterdam zuid. W&V Administratie

Jaarrekening 2016 Buurtspeeltuinvereniging Amsterdam zuid. W&V Administratie 1 Jaarrekening 2016 Buurtspeeltuinvereniging Amsterdam zuid W&V Administratie Amsterdam 15 maart 2017 G.Winkel Inhoud 2 Bestuursverslag pag. 3 Algemene grondslagen pag. 4 Balans pag. 5 Resultatenrekening

Nadere informatie

Stichting Nederlands Dagblad Fonds. Leusden. Financieel verslag Flv'l,I" ~"Ll'il:î P ; I. Gewaarmerki als staat w rop onzf3 \_le;-ld3rin.

Stichting Nederlands Dagblad Fonds. Leusden. Financieel verslag Flv'l,I ~Ll'il:î P ; I. Gewaarmerki als staat w rop onzf3 \_le;-ld3rin. Stichting Nederlands Dagblad Fonds Leusden Financieel verslag 2016 Flv'l,I".# I., r,,~".,,:;:j. \,. ~"Ll'il:î P ; I Gewaarmerki als staat w rop onzf3 \_le;-ld3rin. 1 6 Pal'aaf I/OOI' waelrrrjf:)i'kingscjoeleinden'

Nadere informatie

Stichting Youth and I Gerard Doulaan RK Apeldoorn JAARREKENING 2011

Stichting Youth and I Gerard Doulaan RK Apeldoorn JAARREKENING 2011 Gerard Doulaan 8 7312 RK Apeldoorn JAARREKENING 2011 INHOUDSOPGAVE PAGINA RAPPORT 1. Opdracht 1 2. Algemeen 1 JAARREKENING A - Balans per 31 december 2011 2 B - Winst- en verliesrekening over 2011 3 C

Nadere informatie

Stichting Zuidzijde. Jaarrekening 2011/2012

Stichting Zuidzijde. Jaarrekening 2011/2012 Stichting Zuidzijde Jaarrekening 2011/2012 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Opdracht 2 2 Samenstellingsverklaring 2 3 Algemeen 3 4 Financiële positie 4 JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2012

Nadere informatie

Coöperatieve Vereniging Cultuurpers UA. Jaarrekening

Coöperatieve Vereniging Cultuurpers UA. Jaarrekening Coöperatieve Vereniging Cultuurpers UA Jaarrekening 2015 inhoud Samenstellingsverklaring Bedrijfsgegevens en grondslagen Balans Winst- en verliesrekening Samenstellingsverklaring: Rotterdam,2 november

Nadere informatie

Politieke Vereniging JAARREKENING 2013

Politieke Vereniging JAARREKENING 2013 Politieke Vereniging JAARREKENING 2013 Zaanstad Transparant Dreef 8 3224 XA Hellevoetsluis E-mail: contact@zaanstadtransparant.nl Website: www.zaanstadtransparant.nl INHOUDSOPGAVE Algemene gegevens 3 Balans

Nadere informatie

Jaarverslaggeving 2013 Stichting Safeline te Lochem

Jaarverslaggeving 2013 Stichting Safeline te Lochem Jaarverslaggeving 2013 Stichting Safeline te Lochem Inschrijving Handelsregister Kamer van Koophandel Oost Nederland Dossiernummer 56482949 I N H O U D S O P G A V E Pagina A. ACCOUNTANTSRAPPORTAGE 1.

Nadere informatie

Vereniging Vrienden van de Nationale Opera

Vereniging Vrienden van de Nationale Opera Jaarrekening 2013/2014 Vereniging Vrienden van de Nationale Opera Statutaire vestigingsplaats: Amsterdam Adres: Waterlooplein 22 1011 PG Amsterdam Inhoudsopgave Jaarrekening 1. Algemeen 2. Bestuur 3. Verwerking

Nadere informatie

Stichting De SINTERKLAASBANK BUSSUM

Stichting De SINTERKLAASBANK BUSSUM Stichting De SINTERKLAASBANK BUSSUM 2015 INHOUDSOPGAVE Rapport 3 Opdracht 4 Algemeen 4 Resultaat 6 Fiscale positie 7 Jaarrekening 8 Balans per 31 december 2015 (na voorgestelde resultaatbestemming) 9 Staat

Nadere informatie

Jaarverslag 2012/2013

Jaarverslag 2012/2013 Jaarverslag 2012/2013 het bestuur Vereniging Vrienden van De Nederlandse Opera, Amsterdam Inhoudsopgave Algemeen 1 Algemene opmerkingen 2 2 Vaststelling jaarrekening voorgaand boekjaar 2 Bijlagen Jaarrekening

Nadere informatie

RAPPORT. Over het jaar van: Stichting Mondzorg en Parkinson Reinier van Kampenhoutlaan HS OEGSTGEEST

RAPPORT. Over het jaar van: Stichting Mondzorg en Parkinson Reinier van Kampenhoutlaan HS OEGSTGEEST RAPPORT Over het jaar 2014 van: Reinier van Kampenhoutlaan 6 2342 HS OEGSTGEEST INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Opdracht 1 2 Samenstellingsverklaring 1 3 Algemeen 2 JAARREKENING 4 Balans per

Nadere informatie

Stichting Getekend Door Schilder AH Assendelft. KvK-nummer: RAPPORT INZAKE DE JAARSTUKKEN 2015

Stichting Getekend Door Schilder AH Assendelft. KvK-nummer: RAPPORT INZAKE DE JAARSTUKKEN 2015 Stichting Getekend Door Schilder 7 1567AH Assendelft KvK-nummer: 5283128 RAPPORT INZAKE DE JAARSTUKKEN 215 Inhoud FINANCIEEL VERSLAG Samenstellingsverklaring Bestuursverslag JAARSTUKKEN 215 JAARREKENING

Nadere informatie

Kring Bedrijven Bloembollenstreek p/a Postbus 183 2200 AD Noordwijk JAARRAPPORT 2013

Kring Bedrijven Bloembollenstreek p/a Postbus 183 2200 AD Noordwijk JAARRAPPORT 2013 p/a Postbus 183 2200 AD Noordwijk JAARRAPPORT 2013 INHOUDSOPGAVE BESTUURSVERSLAG Pagina Algemeen 3 JAARREKENING 2013 Balans per 31 december 2013 5 Exploitatierekening over 2013 7 Grondslagen voor de financiële

Nadere informatie

Jaarrapport 2015 van De Jan Braam Stichting te Zevenaar

Jaarrapport 2015 van De Jan Braam Stichting te Zevenaar Jaarrapport 2015 van De Jan Braam Stichting te Zevenaar INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSRAPPORT 1 Samenstellingsverklaring van de accountant 2 2 Algemeen 3 JAARREKENING 3 Balans per 31 december 2015 5

Nadere informatie

Stichting Voedselbank Hoogezand e.o. Jaarrekening 2013

Stichting Voedselbank Hoogezand e.o. Jaarrekening 2013 Stichting Voedselbank Hoogezand e.o. Jaarrekening 1 Inhoudsopgave 1 Algemeen 2 Jaarrekening 2.1 Balans per 31 december 2.2 Resultatenrekening 2.3 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 2.4 Toelichting

Nadere informatie

STICHTING THE DREAMS IN AFRICA FOUNDATION CUIJK JAARREKENING 2010

STICHTING THE DREAMS IN AFRICA FOUNDATION CUIJK JAARREKENING 2010 STICHTING THE DREAMS IN AFRICA FOUNDATION CUIJK JAARREKENING 2010 INHOUD RAPPORT BLZ. 1. Samenstellingsverklaring 1 2. Algemeen 2 3. Fiscale positie 2 FINANCIEEL JAARVERSLAG 2010 JAARREKENING 2010 Balans

Nadere informatie

BVHilversum Seinstraat 22 1223DA Hilversum. KvK-nummer: 52912043 RAPPORT INZAKE DE JAARSTUKKEN 2014

BVHilversum Seinstraat 22 1223DA Hilversum. KvK-nummer: 52912043 RAPPORT INZAKE DE JAARSTUKKEN 2014 BVHilversum Seinstraat 22 1223DA Hilversum KvK-nummer: 5291243 RAPPORT INZAKE DE JAARSTUKKEN 214 Inhoud JAARSTUKKEN 214 JAARREKENING Balans Staat van baten en lasten Toelichting op de enkelvoudige jaarrekening

Nadere informatie

Jerolimodreef 21 3813 WS Amersfoort Tel. 033-4330861. Rapport: Uitgebracht aan: Stichting Happy Riders Eemland. Inzake: JAARREKENING 2013

Jerolimodreef 21 3813 WS Amersfoort Tel. 033-4330861. Rapport: Uitgebracht aan: Stichting Happy Riders Eemland. Inzake: JAARREKENING 2013 Jerolimodreef 21 3813 WS Amersfoort Tel. 033-4330861 Rapport: Uitgebracht aan: Stichting Happy Riders Eemland Inzake: JAARREKENING 2013 Rapport 2013 INHOUDSOPGAVE RAPPORT Blz. 1. Algemeen 1 2. Bestuur

Nadere informatie

STICHTING VISITECLOWNS TE WAGENINGEN. Rapport inzake jaarstukken 2013

STICHTING VISITECLOWNS TE WAGENINGEN. Rapport inzake jaarstukken 2013 STICHTING VISITECLOWNS TE WAGENINGEN Rapport inzake jaarstukken 2013 INHOUDSOPGAVE Pagina FINANCIEEL VERSLAG 1 Opdracht 2 2 Samenstellingsverklaring 2 3 Algemeen 3 JAARREKENING 1 Balans per 31 december

Nadere informatie

Jaarrekening 2015 Nederlandse Rett Syndroom Vereniging Postbus AA UTRECHT

Jaarrekening 2015 Nederlandse Rett Syndroom Vereniging Postbus AA UTRECHT Jaarrekening 2015 Nederlandse Rett Syndroom Vereniging Postbus 85037 3508 AA UTRECHT maart 2016 Nederlandse Rett Syndroom Vereniging Postbus 85037 3508 AA UTRECHT Jaarrekening 2015 INHOUDSOPGAVE Pagina

Nadere informatie

Stichting De Dex Foundation

Stichting De Dex Foundation JAARVERSLAG 2012 Inhoudsopgave Pagina Rapport 1 Samenstellingsverklaring 2 2 Algemeen 3 Jaarrekening Balans per 31 december 2012 5 Staten van baten & lasten over 2012 6 Grondslagen voor waardering van

Nadere informatie

Rotterdam Transparant

Rotterdam Transparant Politieke Vereniging Rotterdam Transparant JAARREKENING 2013 Rotterdam Transparant Vlut 2 6035 PJ Ospel E-mail: contact@rotterdamtransparant.nl Website: www.rotterdamtransparant.nl INHOUDSOPGAVE Algemene

Nadere informatie

Stichting BriBos Verwentasjes T.a.v. het bestuur Meivliegsingel 6 2492 RA DEN HAAG. Jaarrekening 2014

Stichting BriBos Verwentasjes T.a.v. het bestuur Meivliegsingel 6 2492 RA DEN HAAG. Jaarrekening 2014 T.a.v. het bestuur Meivliegsingel 6 2492 RA DEN HAAG Jaarrekening 2014 T.a.v. het bestuur Meivliegsingel 6 2492 RA DEN HAAG Jaarrekening 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Rapport 1.1 Opdrachtbevestiging 3 1.2

Nadere informatie

Jaarrekening 2016 Nederlandse Rett Syndroom Vereniging Postbus AA UTRECHT

Jaarrekening 2016 Nederlandse Rett Syndroom Vereniging Postbus AA UTRECHT Jaarrekening 2016 Nederlandse Rett Syndroom Vereniging Postbus 85037 3508 AA UTRECHT 18 april 2017 Nederlandse Rett Syndroom Vereniging Postbus 85037 3508 AA UTRECHT Jaarrekening 2016 INHOUDSOPGAVE Pagina

Nadere informatie

RAPPORT BETREFFENDE DE JAARREKENING

RAPPORT BETREFFENDE DE JAARREKENING RAPPORT BETREFFENDE DE JAARREKENING 2014 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk Pagina 1 Opdracht 1 2 Verantwoording 1 3 Algemeen 1 4 Financiële positie 2 5 Winstbestemming 2 JAARREKENING Bijlage A Grondslagen v.d. financiële

Nadere informatie

Accountantskantoor Bouman

Accountantskantoor Bouman Mother & Child Foundation Bangladesh heer. drs. H.M. Beurskens Watermunt 70 5931 TM TEGELEN Jaarrekening 2013 Mother & Child Foundation Bangladesh heer. drs. H.M. Beurskens Watermunt 70 5931 TM TEGELEN

Nadere informatie

Stichting FC Utrecht Maatschappelijk. Jaarrekening 2014

Stichting FC Utrecht Maatschappelijk. Jaarrekening 2014 Stichting FC Utrecht Maatschappelijk Jaarrekening 2014 Verslag van bestuur Het bestuur van de Stichting FC Utrecht maatschappelijk biedt hierbij haar jaarrekening aan voor het boekjaar dat geëindigd is

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting Wauw te Leeuwarden

Jaarverslag Stichting Wauw te Leeuwarden Jaarverslag 2015 Stichting Wauw James Wattstraat 4 Internet http://www.hsfinance.nl 8912 AR Leeuwarden Handelsregister Leeuwarden 01143891 Telefoon: 06-22 55 31 18 E-mail: info@hsfinance.nl Inhoudsopgave

Nadere informatie

Stichting Zuidzijde. Jaarrekening 2013

Stichting Zuidzijde. Jaarrekening 2013 Stichting Zuidzijde Jaarrekening 2013 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Opdracht 2 2 Samenstellingsverklaring 2 3 Algemeen 3 4 Financiële positie 4 JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2013 6

Nadere informatie

VEDIS. Jaarverslag 2012

VEDIS. Jaarverslag 2012 VEDIS Jaarverslag 2012 Inhoudsopgave 1 Balans per 31 december 2012 3 2 Winst- en verliesrekening over 2012 en begroting 2013 4 3 Toelichting op de jaarrekening 2012 5 3.1 Toelichting van de penningmeester

Nadere informatie

Jaarverslag over 2014

Jaarverslag over 2014 Woontij Projecten B.V. Jaarverslag over 2014 18 maart 2015 INHOUDSOPGAVE 1 JAARVERSLAG VAN HET BESTUUR 1. Algemene gegevens 2 2. Van het bestuur 3 2 JAARREKENING 2014 1. Balans 4 2. Winst- en verliesrekening

Nadere informatie

Stichting NES AMMIM. Nederland

Stichting NES AMMIM. Nederland Stichting NES AMMIM Nederland Jaarrekening 2014 1 Inhoudsopgave Pagina Algemeen 1. Gegevens van de rechtspersoon 3 2. Bestuursverslag 4 3. Bestuursverklaring 5 Jaarrekening 1. Balans 31 december 2014 (2013)

Nadere informatie

Jaarrekening 20L4. Stichting UMC St Radboud Psychiatrie

Jaarrekening 20L4. Stichting UMC St Radboud Psychiatrie Jaarrekening 20L4 Stichting UMC St Radboud Psychiatrie Samengesteld door: Radboudumc Servicebedrijf, Productgroep Financiën Administratie Verbonden Rechtspersonen Niimegen. mei 2015 Jaarrekenino 2014 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Jerolimodreef 21 3813 WS Amersfoort Tel. 033-4330861. Rapport: Uitgebracht aan: Stichting Happy Riders Eemland. Inzake: JAARREKENING 2014

Jerolimodreef 21 3813 WS Amersfoort Tel. 033-4330861. Rapport: Uitgebracht aan: Stichting Happy Riders Eemland. Inzake: JAARREKENING 2014 Jerolimodreef 21 3813 WS Amersfoort Tel. 033-4330861 Rapport: Uitgebracht aan: Stichting Happy Riders Eemland Inzake: JAARREKENING 2014 Rapport 2014 INHOUDSOPGAVE RAPPORT Blz. 1. Algemeen 1 2. Bestuur

Nadere informatie

Jaarverslaggeving 2015 Stichting Safeline te Linschoten

Jaarverslaggeving 2015 Stichting Safeline te Linschoten Jaarverslaggeving 2015 Stichting Safeline te Linschoten Inschrijving Handelsregister Kamer van Koophandel Oost Nederland Dossiernummer 56482949 I N H O U D S O P G A V E Pagina A. ACCOUNTANTSRAPPORTAGE

Nadere informatie

VEDIS. Jaarverslag 2013

VEDIS. Jaarverslag 2013 VEDIS Jaarverslag 2013 Inhoudsopgave 1 Balans per 31 december 2013 3 2 Winst- en verliesrekening over 2013 en begroting 2014 4 3 Toelichting op de jaarrekening 2013 5 3.1 Toelichting van de penningmeester

Nadere informatie

Stichting Wijzijnéén voor anderen gevestigd te Utrecht

Stichting Wijzijnéén voor anderen gevestigd te Utrecht Stichting Wijzijnéén voor anderen gevestigd te Utrecht Jaarverslag 2013 INHOUD Voorwoord Pagina 1 Samenstellingsverklaring 2 2 Algemeen 3 3 Resultaten 5 Jaarrekening Balans per 31 december 2013 7 Winst-

Nadere informatie

Stichting Stop Dierenleed Nederland Hartekruidpad JJ Almere

Stichting Stop Dierenleed Nederland Hartekruidpad JJ Almere Stichting Stop Dierenleed Nederland Hartekruidpad 7 1313 JJ Almere Betreft: Jaarrekening 2015 Bezoekadres: Rentmeesterstraat 54 1315 JS Almere Postadres: Postbus 10196 1301 AD Almere Tel. 036-5300220 Fax

Nadere informatie

Stichting Maria Magdalena Alkmaar. Publicatierapport inzake de jaarrekening 2014. Inschrijfnummer Kamer van Koophandel : 55138330

Stichting Maria Magdalena Alkmaar. Publicatierapport inzake de jaarrekening 2014. Inschrijfnummer Kamer van Koophandel : 55138330 Publicatierapport inzake de jaarrekening 2014 Inschrijfnummer Kamer van Koophandel : 55138330 Pagina 1 1. BALANS PER 31 DECEMBER 2014 (na voorstel resultaatbestemming) ACTIVA 31-12-2014 31-12-2013 Materiële

Nadere informatie

Zeist, 10 maart 2015. Stichting Zeister Muziekdagen Jaarrekening 2014

Zeist, 10 maart 2015. Stichting Zeister Muziekdagen Jaarrekening 2014 Zeist, 10 maart 2015 Stichting Zeister Muziekdagen Jaarrekening 2014 Inhoud Bestuur 3 Balans per 31 december 2014 4 Staat van baten en lasten 2014 5 Toelichting op balans en staat van baten en lasten 6

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting Inloophuis Gelderse Vallei. "Toon Hermans Huis Ede"

Jaarrekening Stichting Inloophuis Gelderse Vallei. Toon Hermans Huis Ede Jaarrekening 2016 Stichting Inloophuis Gelderse Vallei "Toon Hermans Huis Ede" INHOUDSOPGAVE Pagina Jaarverslag Statutaire naam, vestigingsplaats en rechtsvorm 3 Omschrijving van de doelstelling 3 Samenstelling

Nadere informatie

Jaarrapport 2014 van De Jan Braam Stichting te Zevenaar

Jaarrapport 2014 van De Jan Braam Stichting te Zevenaar Jaarrapport 2014 van De Jan Braam Stichting te Zevenaar INHOUDSOPGAVE Pagina Accountantsrapport 1 Samenstellingsverklaring 2 2 Algemeen 3 Jaarrekening 3 Balans per 31 december 2014 5 4 Staat van baten

Nadere informatie

Rapport. uitgebracht aan: de directie van. Stichting PLANETART. te Hengelo. inzake. de jaarrekening 2013

Rapport. uitgebracht aan: de directie van. Stichting PLANETART. te Hengelo. inzake. de jaarrekening 2013 Rapport uitgebracht aan: de directie van Stichting PLANETART te Hengelo inzake de jaarrekening 2013 Datum:27 juni 2014 De Graaf Accountancy E-mail: info@degraafra.nl Internet: www.degraafra.nl Bezoekadres:

Nadere informatie

Jaarrekening en accountantsrapport. Stichting Tot Behoud van Alphens Erfgoed

Jaarrekening en accountantsrapport. Stichting Tot Behoud van Alphens Erfgoed Jaarrekening en accountantsrapport Stichting Tot Behoud van Alphens Erfgoed over 2014 --dit document is elektronisch gewaarmerkt-- INHOUDSOPGAVE Pagina Accountantsrapport Samenstellingsverklaring 1 Algemeen

Nadere informatie

Financieel Jaarverslag Stichting Vitamine V. Amsterdam

Financieel Jaarverslag Stichting Vitamine V. Amsterdam Financieel Jaarverslag 2013 Stichting Vitamine V Amsterdam Hilversum, 25 maart 2014 Inhoudsopgave Rapport 1. Opdracht 2. Verantwoordelijkheid 3. Resultaat Financieel verslag 4. Waarderingsgrondslagen 5.

Nadere informatie

BALANS, WINST- EN VERLIESREKENING VAN DUURZAME ENERGIECOOPERATIE ZOETERMEER U.A. OVER HET JAAR 2016

BALANS, WINST- EN VERLIESREKENING VAN DUURZAME ENERGIECOOPERATIE ZOETERMEER U.A. OVER HET JAAR 2016 BALANS, WINST- EN VERLIESREKENING VAN DUURZAME ENERGIECOOPERATIE ZOETERMEER U.A. OVER HET JAAR 2016 Rottestroom 39 2721 CX Zoetermeer KvK 61246107 INHOUD Blad Balans 1 Winst- en verliesrekening 2 Toelichtingen

Nadere informatie

Jaarrekening 2014. Stichting Winstuitverlies

Jaarrekening 2014. Stichting Winstuitverlies Jaarrekening 2014 Stichting Winstuitverlies Oosterlaan 108 8072 CA Nunspeet 1 Inhoud Algemeen... 3 Samenstellingsverklaring... 4 Jaarrekening... 5 Balans... 5 Winst- en verliesrekening... 6 Algemene grondslagen

Nadere informatie

te Nijmegen INZAKE FINANCIEEL JAARVERSLAG over 2014 Administratie Verbonden Rechtspersonen Rapport Uitgebracht aan het bestuur van de

te Nijmegen INZAKE FINANCIEEL JAARVERSLAG over 2014 Administratie Verbonden Rechtspersonen Rapport Uitgebracht aan het bestuur van de Rapport Uitgebracht aan het bestuur van de UMC St Radboud Steunstichting Neurologie te Nijmegen INZAKE FINANCIEEL JAARVERSLAG over 2014 Samenoesteld door: Radboudumc Servicebedrijf, Produktgroep Financiën

Nadere informatie

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV Jaarbericht Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV 2014 Inhoudsopgave 1. Algemeen 2 2. Jaarrekening 3 2.1 Balans per 31-12-2014 (voor winstbestemming) 3 2.2 Winst en verliesrekening over 2014 4 2.3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

Stichting Steunfonds Zuster Kueter JAARREKENING

Stichting Steunfonds Zuster Kueter JAARREKENING Stichting Steunfonds Zuster Kueter JAARREKENING 2012 1 JAARREKENING 2012 INHOUDSOPGAVE pag. Inhoudsopgave 2 Bestuur en vaststelling jaarrekening 3 Balans per 31 december 2012 4 Resultatenrekening 2012

Nadere informatie

Stifting Freonen fan Tresoar/Stichting Vrienden van Tresoar Leeuwarden. Rapport inzake jaarrekening 2012

Stifting Freonen fan Tresoar/Stichting Vrienden van Tresoar Leeuwarden. Rapport inzake jaarrekening 2012 Rapport inzake jaarrekening 2012 26 februari 2013 Inhoud Blad Jaarrekening 3 Balans per 31 december 2012 4 Staat van baten en lasten over 2012 5 Toelichting op de balans en de staat van baten en lasten

Nadere informatie

Jaarrekening 2013. Stichting Winstuitverlies

Jaarrekening 2013. Stichting Winstuitverlies Jaarrekening 2013 Stichting Winstuitverlies Oosterlaan 108 8072 CA Nunspeet Inhoud Algemeen... 3 Samenstellingsverklaring... 4 Jaarrekening... 5 Balans... 5 Winst- en verliesrekening... 6 Algemene grondslagen

Nadere informatie

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV Jaarbericht Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV 2015 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1. Algemeen... 2 2. Jaarrekening... 3 2.1 Balans per 31 12 2015 (voor winstbestemming)... 3 2.2 Winst en verliesrekening

Nadere informatie

Stichting Fonds voor Ontwikkelingssamenwerk ng van de Katholieke Unive siteit. te Nijmegen INZAKE FINANCIEEL JAARVERSLAG 2014.

Stichting Fonds voor Ontwikkelingssamenwerk ng van de Katholieke Unive siteit. te Nijmegen INZAKE FINANCIEEL JAARVERSLAG 2014. Rapport Uitgebracht aan het bestuur van de Stichting Fonds voor Ontwikkelingssamenwerk ng van de Katholieke Unive siteit te Nijmegen INZAKE FINANCIEEL JAARVERSLAG 2014 Samenqesteld door: Radboudumc Servicebedrijf,

Nadere informatie

Landelijke Vereniging van Onderwijsadviseurs Jaarrekening 2014

Landelijke Vereniging van Onderwijsadviseurs Jaarrekening 2014 Landelijke Vereniging van Onderwijsadviseurs Jaarrekening 2014 concept Inhoudsopgave Verslag van de penningmeester 3 Jaarrekening 2014 Balans op 31 december 2014 4 Exploitatierekening over 2014 5 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

Stichting Huis van Belle TE UTRECHT. Rapport inzake 2014

Stichting Huis van Belle TE UTRECHT. Rapport inzake 2014 Stichting Huis van Belle TE UTRECHT Rapport inzake 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSRAPPORT 1 Algemeen 2 JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2014 4 2 Winst-en-verliesrekening over 2014 5 3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

Stichting Steunfonds Zuster Kueter JAARREKENING 1 30-6-2014

Stichting Steunfonds Zuster Kueter JAARREKENING 1 30-6-2014 Stichting Steunfonds Zuster Kueter JAARREKENING 2013 1 30-6-2014 JAARREKENING 2013 INHOUDSOPGAVE pag. Inhoudsopgave 2 Bestuur en vaststelling jaarrekening 3 Jaarverslag 4 Balans per 31 december 2013 5

Nadere informatie

Stichting voor Patiënten met Kanker aan het Spijsverteringskanaal p/a Postbus 812 3503 RD Utrecht. Rapport inzake de jaarrekening 2015

Stichting voor Patiënten met Kanker aan het Spijsverteringskanaal p/a Postbus 812 3503 RD Utrecht. Rapport inzake de jaarrekening 2015 p/a Postbus 812 3503 RD Utrecht Rapport inzake de jaarrekening 2015 1 Inhoudsopgave Pagina Algemeen Samenstellingsverklaring 3 Doelstellingen en Samenstelling bestuur 4 Jaarrekening Balans per 31 december

Nadere informatie

VERENIGING BUSINESS TO BUSINESS ADO DEN HAAG TE DEN HAAG JAARREKENING 2013/2014

VERENIGING BUSINESS TO BUSINESS ADO DEN HAAG TE DEN HAAG JAARREKENING 2013/2014 TE JAARREKENING 2013/2014 1 BALANS PER 30 JUNI 2014 ACTIVA 30 juni 2014 30 juni 2013 VLOTTENDE ACTIVA Vorderingen Debiteuren 1.227 2.303 1 Belastingen 2.307 4.027 1 Overige vorderingen en overlopende activa

Nadere informatie

Inloophuizen en Psycho-oncologische centra Samenwerking en Ondersteuning

Inloophuizen en Psycho-oncologische centra Samenwerking en Ondersteuning Inloophuizen en Psycho-oncologische centra Samenwerking en Ondersteuning Jaarrekening 2015 Toelichting op de resultatenrekening 2015 Inkomsten De activiteiten van Stichting IPSO worden voornamelijk op

Nadere informatie

FINANCIEEL VERSLAG 3

FINANCIEEL VERSLAG 3 Kersenstraat 28 2321 HR LEIDEN JAARREKENING 2014 INHOUD Blz VOORWOORD 2 FINANCIEEL VERSLAG 3 1 Kersenstraat 28 2321 HR LEIDEN HAAG Leiden, 29 oktober 2015 Geacht Bestuur, Hiermede brengen wij u rapport

Nadere informatie

ASBESTSLACHTOFFERS VERENIGING NEDERLAND

ASBESTSLACHTOFFERS VERENIGING NEDERLAND Asbestslachtoffers Vereniging Nederland T.a.v. mevr. C. Zonruiter Ebenhaezerstraat 82b 3083 RS ROTTERDAM Heerlen, 12 februari 2015 Dossier: 2014525 ASBESTSLACHTOFFERS VERENIGING NEDERLAND JAARRAPPORT 2014

Nadere informatie

Stichting Vrienden van het Gouverneurshuis Museum voor het Land van Heusden en Altena

Stichting Vrienden van het Gouverneurshuis Museum voor het Land van Heusden en Altena Stichting Vrienden van het Gouverneurshuis Museum voor het Land van Heusden en Altena JAARREKENING 2014 De Stichting Vrienden van het Gouverneurshuis is opgericht op 16 februari 2004 met het doel het gelijknamige

Nadere informatie

Accountantskantoor Bouman

Accountantskantoor Bouman Aloshikha Foundation heer. drs. H.M. Beurskens Watermunt 70 5931 TM TEGELEN Jaarrekening 2010 Aloshikha Foundation heer. drs. H.M. Beurskens Watermunt 70 5931 TM TEGELEN Jaarrekening 2010 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Libertarische Partij Jaarrekening 2013

Libertarische Partij Jaarrekening 2013 Libertarische Partij Jaarrekening 2013 1 / 12 Inhoudsopgave 1. Inleiding 1.1 Samenstelling 1.2 Vereniging 1.3 Ondertekening door bestuursleden 2 Jaarrekening 2.1 Balans 2.1.1 Activa 2.1.2 Passiva 2.2 Baten

Nadere informatie

Jaarstukken 2015 Vereniging Promotie Ondernemers Binnenstad Dordrecht

Jaarstukken 2015 Vereniging Promotie Ondernemers Binnenstad Dordrecht Jaarstukken 2015 Vereniging Promotie Ondernemers Binnenstad Dordrecht INHOUDSOPGAVE Pagina RAPPORT 1 Opdracht 3 2 Samenstellingsverslag 3 3 Algemeen 4 JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2015 5 2 Staat

Nadere informatie

Libertarische Partij Jaarrekening 2010

Libertarische Partij Jaarrekening 2010 Libertarische Partij Jaarrekening 2010 Page 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 1.1 Samenstelling 1.2 Vereniging 1.3 Ondertekening door bestuursleden 2 Jaarrekening 2.1 Balans 2.1.1 Activa 2.1.2 Passiva 2.2 Baten

Nadere informatie

Nederlandse Vereniging van Lactatiekundigen Helmond

Nederlandse Vereniging van Lactatiekundigen Helmond FINANCIEEL JAARVERSLAG van: Nederlandse Vereniging van Lactatiekundigen Helmond Periode: 2014 Inhoudsopgave Pagina 1. Administratieverslag 1.1 NOAB-Samenstellingsverklaring 2 1.2 Algemeen 2 1.3 Resultaten

Nadere informatie

Financieel verslag 2015/2016

Financieel verslag 2015/2016 Oudervereniging van het Barlaeus Gymnasium te Amsterdam Financieel verslag 2015/2016 Auren Accounting Products Amsterdam B.V. Biesbosch 225, Postbus 15968, 1001 NL Amsterdam, Telefoon 020-6458281, KvK

Nadere informatie

Stichting De Dex Foundation

Stichting De Dex Foundation JAARVERSLAG 2014 Inhoudsopgave Pagina Rapport 1 Samenstellingsverklaring 2 2 Algemeen 3 Jaarrekening Balans per 31 december 2014 5 Staten van baten & lasten over 2014 7 Grondslagen voor waardering van

Nadere informatie

Stichting Common Lisp Foundation Kraaipanstraat PG AMSTERDAM JAARREKENING 2014 INHOUDSOPGAVE. Aanbiedingsbrief Samenstellingsverklaring 3

Stichting Common Lisp Foundation Kraaipanstraat PG AMSTERDAM JAARREKENING 2014 INHOUDSOPGAVE. Aanbiedingsbrief Samenstellingsverklaring 3 Kraaipanstraat 19 1091 PG AMSTERDAM JAARREKENING 2014 INHOUDSOPGAVE Pag. Aanbiedingsbrief Samenstellingsverklaring 3 Jaarrekening Balans per 31 december 2014 5-6 Staat van baten en lasten over 2014 7 Toelichting

Nadere informatie

Stichting Fonds Noodhulp. Jaarverslag 2012

Stichting Fonds Noodhulp. Jaarverslag 2012 Stichting Fonds Noodhulp Jaarverslag 2012 Inhoudsopgave Blz. 1. Jaarverslag 1.1 Jaarverslag van het bestuur 3 2.1 Balans per 31 december 4 2.2 Resultatenrekening 5 2.3 Toelichting, algemeen 6 2.4 Toelichting

Nadere informatie

DUINWEIDE I INVESTERINGEN N.V. TE ALPHEN AAN DEN RIJN. Rapport inzake jaarstukken 2014

DUINWEIDE I INVESTERINGEN N.V. TE ALPHEN AAN DEN RIJN. Rapport inzake jaarstukken 2014 DUINWEIDE I INVESTERINGEN N.V. TE ALPHEN AAN DEN RIJN Rapport inzake jaarstukken 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG Fiscale positie 2 JAARREKENING Balans per 31 december 2014 4 Winst-en-verliesrekening

Nadere informatie

Stichting Stad Rotterdam anno 1720. Jaarverslag 2014

Stichting Stad Rotterdam anno 1720. Jaarverslag 2014 Stichting Stad Rotterdam anno 1720 Jaarverslag 2014 Barendrecht, 10 april 2015 BESTUURSVERSLAG OVER HET BOEKJAAR 2014 ALGEMEEN De stichting Stad Rotterdam anno 1720 is opgericht op 26 juni 2006 en per

Nadere informatie

HAK BAAK. Accountants met een PLUS B.V. Stationspark 100 3364 DA Sliedrecht Postbus 327 3360 AH sliedrecht Klantnummer: 1950.

HAK BAAK. Accountants met een PLUS B.V. Stationspark 100 3364 DA Sliedrecht Postbus 327 3360 AH sliedrecht Klantnummer: 1950. HAK BAAK Accountants met een PLUS B.V. Stationspark 100 3364 DA Sliedrecht Postbus 327 3360 AH sliedrecht Klantnummer: 1950 T 0184 42 03 28 Stichting Vrienden van Vreedonk F 0184 42 03 87.,. i -tin* E

Nadere informatie

Stichting Stop Dierenleed Nederland Hartekruidpad JJ Almere

Stichting Stop Dierenleed Nederland Hartekruidpad JJ Almere Stichting Stop Dierenleed Nederland Hartekruidpad 7 1313 JJ Almere Betreft: Jaarrekening 2014 Bezoekadres: Rentmeesterstraat 54 1315 JS Almere Postadres: Postbus 10196 1301 AD Almere Tel. 036-5300220 Fax

Nadere informatie

Stichting Gascaria T.a.v. het bestuur Weltevree 1 4317 MD NOORDGOUWE. Jaarrekening 2013

Stichting Gascaria T.a.v. het bestuur Weltevree 1 4317 MD NOORDGOUWE. Jaarrekening 2013 Stichting Gascaria T.a.v. het bestuur Weltevree 1 4317 MD NOORDGOUWE Jaarrekening 2013 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Verslag 1.1 Activiteitenverslag 3 2. Jaarrekening 2.1 Balans per 31 december 2013 5 2.2 Staat

Nadere informatie

NDBK. Conceptjaarrekening 2010

NDBK. Conceptjaarrekening 2010 Zaandam, 22 januari 2011 INHOUDSOPGAVE Kasstroomoverzicht over 2010 2 Balans per 31 december 2010 3 Winst- en verliesrekening over 2010 4 Algemene toelichting 5 Toelichting op de balans per 31 december

Nadere informatie

FINANCIËLE VERANTWOORDING STICHTING TOON HERMANS HUIS ROERMOND 2015

FINANCIËLE VERANTWOORDING STICHTING TOON HERMANS HUIS ROERMOND 2015 FINANCIËLE VERANTWOORDING STICHTING TOON HERMANS HUIS ROERMOND 2015 Stichting Toon Hermans Huis Roermond Balans per 31 december 2015 Activa Passiva Materiele vaste activa Stichtingsvermogen 180.094 55.446

Nadere informatie

Stichting Sterklas. Gevestigd te Maastricht. Jaarrekening 2014

Stichting Sterklas. Gevestigd te Maastricht. Jaarrekening 2014 Jaarrekening 2014 Nummer Kamer van Koophandel: 30183282 Datum: Opgesteld door: 3 januari 2015 M. Remie RA Aantal exemplaren: 1 Inhoudsopgave Van Kaam Investments BV Inhoudsopgave pagina Jaarverslag Opdracht

Nadere informatie

Stichting Steunfonds Haags Historisch Museum gevestigd te Den Haag

Stichting Steunfonds Haags Historisch Museum gevestigd te Den Haag Accountantsrapport 2014 22 mei 2015 Nummer Kamer van Koophandel: 27274471 Datum: Opgesteld door: 22 mei 2015 J.J. Spaans Aantal exemplaren: 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave pagina Accountantsrapport Opdracht

Nadere informatie

STICHTING FAVELA PAINTING TE AMSTERDAM. Rapport inzake jaarstukken 2015

STICHTING FAVELA PAINTING TE AMSTERDAM. Rapport inzake jaarstukken 2015 STICHTING FAVELA PAINTING TE AMSTERDAM Rapport inzake jaarstukken 2015 INHOUDSOPGAVE Pagina FINANCIEEL VERSLAG 1 Opdracht 2 2 Samenstellingsverklaring 2 3 Algemeen 4 4 Resultaat 4 5 Meerjarengegevens 5

Nadere informatie

Stichting Vrienden van Onze Taal s-gravenhage

Stichting Vrienden van Onze Taal s-gravenhage s-gravenhage Jaarrekening 2012 31 mei 2013-1 - Inhoud Blad Jaarrekening 2012 3 Bestuursverslag 4 Jaarrekening 7 Balans per 31 december 2012 8 Staat van baten en lasten over 2012 9 Toelichting op de balans

Nadere informatie

Jaarrekening 2013. Stichting Shoot Me

Jaarrekening 2013. Stichting Shoot Me Stichting Shoot Me vastgesteld op 3 juni 2014 inhoud Samenstellingsverklaring pagina 3 Bedrijfsgegevens en grondslagen pagina 4 Balans pagina 6 Staat van baten en lasten pagina 8 Toelichting op de Balans

Nadere informatie

Jaarrekening en financieel rapport. Vereniging AANEEN. te Amsterdam. over 2015 CONCEPT

Jaarrekening en financieel rapport. Vereniging AANEEN. te Amsterdam. over 2015 CONCEPT Jaarrekening en financieel rapport Vereniging AANEEN te Amsterdam over 2015 CONCEPT Inhoudsopgave Opdracht 2 Bestuursverslag 1. Naam en doesltelling 3 2. Bestuur 3 3. Activiteitenverslag 3 Jaarrekening

Nadere informatie