Het feest der herkenning;

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Het feest der herkenning;"

Transcriptie

1 Het feest der herkenning; meerjarenbeleidsplan Het Utrechts Archief

2 I Voortbouwen op de schouders van reuzen Het Utrechts Archief beheert de grootste collectie gedrukte bronnen, archief- en beeldmateriaal over de geschiedenis van stad en provincie Utrecht. Daarnaast beheert Het Utrechts Archief de archieven van de gemeente Nieuwegein, decentrale rijksdiensten, landelijke organen van kerkelijke instellingen en de Nederlandse Spoorwegen. De collectie vertegenwoordigt een groot maatschappelijk kapitaal. In de afgelopen beleidsperiode ( ) is daarom stevig ingezet op het vergroten van het gebruiksgemak en daarmee het gebruik. De collectie is immers gevormd en wordt beheerd met de bedoeling dat hij rendeert, nu en in de (verre) toekomst. Daarbij is het besef groot dat we staan op de schouders van onze voorgangers. Zij zorgden ervoor dat de collectie omvangrijk, uitgebalanceerd en goed beheerd is. Mede daardoor was een effectieve inzet op het vergroten van het publieksbereik mogelijk. Het staat buiten kijf dat daarmee ook de zichtbaarheid en bekendheid van Het Utrechts Archief zijn toegenomen, zowel voor de bewoners van regio en stad en ver daarbuiten als voor de (potentiële) zorgdragers. De website groeide naar ruim 2 miljoen gebruikers en het fysieke bezoek nam jaarlijks met zo n 15% toe tot ruim bezoekers in Studiezaalbezoekers raadpleegden meer bronnen dan ooit tevoren. Er werd dan ook fors geïnvesteerd: in een verbetering van de website, het renoveren van de studiezaal, kantoren en depotfaciliteiten, het ontwikkelen van een gastvrij multimediaal publiekscentrum, het verbeteren van (digitale) studiezaal- en beheerprocessen en het grootschalig digitaliseren van bronnen. In Het feest der herkenning heeft Het Utrechts Archief voor de periode nieuwe ambities en speerpunten geformuleerd. Voor een deel van de activiteiten zal Het Utrechts Archief nauw gaan samenwerken met zijn zorgdragers, de collega s van de Regionaal Historische Centra en het Nationaal Archief, de Utrechtse musea en erfgoedinstellingen, het onderwijs, historische verenigingen, culturele organisaties en het publiek. Samen met hen en met de steun van de Rabobank hopen wij onze bronnen van de Utrechtse geschiedenis met iedereen te kunnen delen. Missie Het Utrechts Archief verwerft en bewaart de bronnen van de Utrechtse geschiedenis, om ze beschikbaar te stellen aan het publiek. We verbinden de inwoners van de stad en provincie met elkaar en hun omgeving door gezamenlijk het verhaal van de Utrechtse geschiedenis te vertellen. Het Utrechts Archief biedt een aantrekkelijk publieksprogramma en innovatieve digitale dienstverlening. Het is een toonaangevend expertisecentrum op het gebied van informatiebeheer en een deskundig partner voor instellingen en overheden in de regio. Doelgroepen Het Utrechts Archief is er voor iedereen die voor recht en bewijs, onderwijs, onderzoek of cultuurbeleving gebruik wil maken van onze collecties en diensten. 1 Het Utrechts Archief is sinds 1998 een Gemeenschappelijke Regeling (WGR) van de Rijksoverheid en de Gemeente Utrecht en is ontstaan uit een fusie tussen het rijksarchief in de provincie Utrecht en de gemeentelijke foto- en archiefdienst. De gemeente Nieuwegein heeft sinds 2011 de taken voor archiefbeheer bij Het Utrechts Archief ondergebracht middels een DVO. De gemeentearchivaris van Utrecht is tevens gemeentearchivaris van Nieuwegein. 1

3 Kernwaarden Voor het realiseren van onze missie heeft Het Utrechts Archief vier kernwaarden benoemd. Deze waarden zijn leidend voor de wijze waarop wij als organisatie naar buiten willen treden en als collega s met elkaar willen omgaan. Onze kernwaarden zijn: Verbindend Duurzaam Toegankelijk Betrouwbaar De ambities voor Het Utrechts Archief heeft voor de komende beleidsperiode twee grote ambities. We willen het gebruik van de collectie door een steeds grotere en meer gevarieerde groep gebruikers bevorderen en de organisatie in gereedheid brengen voor integraal digitaal beheer van de collectie en toekomstig digitaal gevormd archief. Voor de eerste ambitie, het uitbouwen van het publieksbereik waarbij gebruiksgemak en betrokkenheid van gebruikers cruciaal is, is de tweede, de inzet op de ontwikkeling van integraal digitaal beheer, een voorwaarde. Hoewel vooral op internet de belangstelling massaal is, richten we ons ook op fysieke zichtbaarheid door ontmoetingen met de authentieke collectie en tussen mensen te faciliteren in ons bezoekerscentrum en op de studiezalen. Bricks and clicks zijn ook in onze branche beiden van belang voor het uitbouwen van een duurzame relatie met gebruikers. We streven ernaar dat hun aantal opnieuw met ten minste een derde zal stijgen. Vanaf 2012 draagt de provincie Utrecht zelf financieel bij aan het beheer en de beschikbaarstelling van provinciale archieven door Het Utrechts Archief. Deze nieuwe verantwoordelijkheid, die ook voor de andere overheidslagen geldt, wordt vanaf 2013 wettelijk verankerd. Eind 2012 besluit de provincie Utrecht in welke vorm zij betrokken wil zijn bij de organisatie van Het Utrechts Archief. Om onze ambities voor te kunnen waarmaken, zal Het Utrechts Archief investeren in de ontwikkeling en groei van expertise, content, innovatie, partnership, ondernemerschap en de professionele organisatie. 1 2

4 Mensen maken het verschil De medewerkers van Het Utrechts Archief huldigen het principe dat ieders bijdrage van belang en onmisbaar is. Alleen als alle medewerkers onze ambities kennen en delen en daaraan vanuit hun eigen taak een bijdrage leveren is het mogelijk om Het Utrechts Archief stevig te verankeren in de maatschappij. Als symbool voor dit uitgangspunt van de organisatie gebruiken we sinds 2005 de lemniscaat. Dit is het symbool voor oneindigheid, een grootheid die groter is dan alle andere getallen. Het is van belang dat we ons bewust zijn van de kracht van goede onderlinge samenwerking, dat we weten wat de ander doet en dat we elkaars kennis en kwaliteiten optimaal benutten. Medewerkers worden daarnaast gestimuleerd om deel uit te maken van lokale, regionale en nationale netwerken. Hoewel de hoofdprocessen dezelfde blijven, verschuift de wijze waarop we ons werk uitvoeren de komende jaren over de hele linie naar een meer digitale aanpak. Om dat mogelijk te maken zijn middelen voor persoonlijke ontwikkelingsplannen en opleiding gereserveerd. Ontwikkeling is cruciaal omdat we ervan uit moeten gaan dat we de ambities uitvoeren met de huidige medewerkers en ons budget niet zal groeien. Hierop is één uitzondering: de ambitie om op termijn te beschikken over een werkend e-depot zal gepaard moeten gaan met nieuwe middelen of een nieuwe wijze van financiering. Op dit moment is over kosten en model van financiering geen duidelijkheid anders dan dat over de hele linie van de overheid het belang van de investering wordt erkend. Voor het overige kunnen de in dit plan verwoorde ambities gerealiseerd worden binnen de bestaande meerjarenbegroting. Het sponsorcontract met de Rabobank Utrecht, dat tot en met 2014 loopt levert daaraan ten aanzien van het fysieke publieksbereik in meerdere opzichten een stimulerende bijdrage. Naast een aparte reservering voor opleidingen is in de meerjarenbegroting een voorziening getroffen voor de noodzakelijke vernieuwing van de website, IT hardware en voor de vervanging van de semipermanente presentatie. Voor die presentatie worden aanvullende sponsoren geworven. De bijdrage van een grote groep vrijwilligers op diverse terreinen is van onschatbare waarde. Hun betrokkenheid, deskundige inzet en enthousiasme zijn onmisbaar geworden. Datzelfde geldt voor de Utrechtse Vriendschap, de vriendenstichting van Het Utrechts Archief. Zowel onze vrienden als de vrijwilligers zorgen voor een stevige maatschappelijke verankering. Beide groepen willen we deze periode laten groeien, we investeren in een professionele relatie met hen. II Speerpunten van beleid 1. Digitale dienstverlening: toegankelijk voor iedereen en overal 2. Ontwikkeling en implementatie van duurzaam digitaal beheer 3. Het Utrechts Archief: leren en beleven 4. Toezicht op de digitale overheid: krachten bundelen in de regio 1. Digitale dienstverlening: overal voor iedereen toegankelijk Het Utrechts Archief heeft met één herkenbaar digitaal gezicht. Deze website wordt in 2014 vernieuwd en biedt dan uniforme doorzoekbaarheid op alle onderdelen van ons aanbod. We leggen de nadruk op faciliteiten voor persoonsnamen en locatiegegevens omdat dit tegemoet komt aan de vraag van het publiek. De nieuwe website met digitale dienstverlening functioneert enerzijds als informatiesupermarkt waarin de gebruiker zijn eigen weg vindt binnen de aangeboden kant-en-klare informatie (laagdrempelig aanbieden van informatie zonder inloggen) en anderzijds als digitale onderzoeksomgeving (gepersonaliseerd aanbieden van informatie na inloggen). In de digitale onderzoeksomgeving is volop ruimte voor interactiviteit, zoals bestellen, chatten/fora en het verrijken van aangeboden data. Door het publiek te betrekken wordt de kwaliteit van onze data hoger én komt er nieuwe informatie beschikbaar in de bronnencollectie van Het Utrechts Archief. 3

5 Ook willen we de nadere toegankelijkheid van veelgevraagde bronnen samen met de gebruikers vergroten. Dit zijn bronnen met een hoge dichtheid aan persoons- en topografische gegevens, die voor een zo groot mogelijke groep gebruikers interessant zijn. Deze bronnen komen grotendeels overeen met basisregistraties van de overheid. 2 Crowdsourcing door vrijwilligers heeft de meeste kans van slagen als het ontsluiten van een bepaalde bron zowel begeleid bij het archief als thuis kan worden uitgevoerd. Hierdoor kunnen de hoogst mogelijke kwaliteit en productie verkregen worden. Door ons wordt regie op de gesloten of open communities gevoerd. Voorwaarde voor nieuwe projecten is dat we beschikken over een vastgesteld metadatamodel dat in 2014 beschikbaar komt. Het zoeken in archieven wordt verbeterd door het aanpassen van de bestaande toegangenstructuur. Uitgangspunt daarbij is dat de gebruiker de context van de gevonden informatie begrijpt. Het gebruik van de website voor bronnenonderzoek zal door verbeterd gebruiksgemak stevig gestimuleerd worden t.o.v. een bezoek aan de studiezalen. Daarom wil Het Utrechts Archief het raadplegen van (digitale) bronnen zoveel mogelijk kosteloos maken voor gebruikers. Dit is een logische keus in het licht van de Europese ontwikkelingen en het verplicht gratis aanbieden van toekomstige digital born archieven. Voor bijzondere diensten blijft een vergoeding op basis van de kostprijs gelden. In 2015 wordt de studiezaal aan de Hamburgerstraat gesloten. Dan zijn alle bronnen in de studiezaal op die locatie, waaronder bijvoorbeeld de bouwtekeningen die nu een tijdrovende service vergen, gedigitaliseerd, goed ontsloten en via de website 24/7 voor de gebruiker beschikbaar. Projecten: Nieuwe website Ontwikkeling digitale diensten, waaronder crowdsourcing Eén toegang op de eigen website en optimale vindbaarheid op andere platforms, waaronder archieven.nl Verdere digitalisering van veel gevraagde bronnen ( images per jaar) 2. Concreet zijn dit: de akten van de Burgerlijke Stand en doop-, trouw- en begraafregisters, bevolkingsregisters/gezinskaarten, adres- en telefoonboeken, bouwtekeningen (met vergunningen), kranten, beeldmateriaal (ook in archieven), notariële akten (17e /18e eeuw), repertoria op de notariële protocollen ( ), memories van Successie, reclamemateriaal, handelsregisters KvK, hinderwetvergunningen, studentenalmanakken, personeelsregisters NS, tekeningen en bestekken NS, stationsdocumentatie NS. 3. Voor wordt uit de volgende bronnen een keus gemaakt t.b.v. crowdsourcing: 1) Bevolkingsregisters, gezinskaarten voor een gesloten community; 2) Kranten, verbetering OCR invoer open community; 3) Stationsdocumentatie, test project voor transcriptie door de crowd; 4) Notaris, 18e-eeuwse akten indiceren op geografische- en persoonsnamen en data; 5) Repertoria notariële protocollen vanaf 1811; 6) Personeelsregisters voorgangers NS tot 1920 en personeelskaarten NS vanaf

6 2. Ontwikkeling en implementatie van duurzaam digitaal beheer (e-depot) Het samenbrengen van het beheer van de archieven en de collecties (voorzien in 2012) binnen één afdeling legt de basis om te komen tot integraal collectiebeheer. Alle beherende en ondersteunende werkprocessen worden zoveel mogelijk op elkaar afgestemd. Pièce de resistance voor de beleidsperiode is de implementatie van het e-depot. Dit e-depot, ook wel het archief van de toekomst genoemd, wordt gezamenlijk met het Nationaal Archief en de elf andere Regionaal Historische Centra ontwikkeld. Deze samenwerking heeft tot doel dat digitale informatie op een efficiënte en betrouwbare wijze wordt bewaard en voor iedereen toegankelijk blijft. Het e-depot biedt onze zorgdragers de mogelijkheid om digitale informatie efficiënt en in een vroeg stadium aan ons over te dragen. In aansluiting op de doelstellingen uit het programma Archief 2020, de gezamenlijke inspanning van OCW, IPO en VNG, om te komen tot duurzaam digitaal informatiebeheer, werkt Het Utrechts Archief in de komende beleidsperiode aan het optuigen van een volwaardig e-depot. Het Rijk ondersteunt deze ontwikkeling met een jaarlijkse financiële bijdrage van euro. De implementatie zal gefaseerd verlopen, waarbij de producten die de Werkgroep Voorbereiding Implementatie (e-depot) begin 2013 heeft opgeleverd, de basis vormen. Daarbij gaat het om het invoeren van één toepassingsprofiel voor metagegevens bij de lagere overheden en het tot stand brengen van een nieuwe informatiearchitectuur gebaseerd op services tussen beherende systemen. Intern zal de aandacht zich behalve op de informatiearchitectuur en het standaardiseren van de bestaande metagegevens ook richten op het doorlichten en verfijnen van de centrale bedrijfsprocessen (verwerven, beheren en beschikbaar stellen) en de bijbehorende functies met het oog op het beheer van papieren èn digitale archieven. Er wordt geïnvesteerd in het scholen en trainen van de medewerkers om ze te voorzien van de benodigde expertise, vaardigheden en competenties. Wil Het Utrechts Archief in staat zijn om vanaf 2016 te komen tot reguliere overbrenging van digitale archieven, zullen rijk, provincie en gemeente aanvullende middelen beschikbaar moeten stellen. Op basis van een in op te stellen business case zullen hierover nadere afspraken met genoemde zorgdragers moeten worden gemaakt. Daarbij zal overigens ook moeten worden gekeken naar uitbreiding van de depotcapaciteit voor papieren archieven. De grenzen van de depotruimte waarover Het Utrechts Archief nu beschikt, zullen al eind 2014 worden bereikt. Het Utrechts Archief heeft de ambitie om op het terrein van het digitaal archiefbeheer een centrale rol te spelen ten behoeve van de andere archiefdiensten in de provincie. In nauwe samenwerking met hen en met de provincie Utrecht willen we een duurzaam Utrechts model voor het beheer en de beschikbaarstelling van de digitale overheidsarchieven ontwerpen. Het publieksbereik en de dienstverlening bouwen voort op de informatie die de backoffice (beheer en ondersteuning) beheert. Daar zijn veel processen begrijpelijkerwijs nog vooral op papier en op de afzonderlijke collectieonderdelen georiënteerd. Die focus wordt in geleidelijk maar gestaag verlegd van papier naar steeds meer digitaal en van aanbod- naar procesgericht. Tegelijkertijd zijn we ons ervan bewust dat de instroom van papieren archieven in deze periode eerder zal toenemen dan afnemen en het beheer van deze archieven dus onze onverminderde aandacht blijft vragen. Juist de beoogde inzet op intensivering van de digitale dienstverlening stelt hogere (en andere) eisen aan de kwaliteit van de beschikbare toegangen. Daarnaast groeit de hoeveelheid informatie fors. In het collectiebeheer zal daarom worden geïnvesteerd in een kwaliteitsslag ten aanzien van de bestaande toegangen om de informatievraag beter te kunnen hanteren en de zelfwerkzaamheid van gebruiker te stimuleren. Zo zal informatie over de collectie, bijvoorbeeld over herkomst en vindplaats, in aansluiting op de voornoemde informatiearchitectuur uniform worden vastgelegd. Daarnaast zullen alle onderdelen van de collectie op meta- en op mesoniveau worden beschreven, waarbij niet alleen bestanddelen maar ook context en structuur consequent worden ontsloten. Daarbij sluiten we aan bij geldende standaarden voor het beschrijven van archieven (ISADG, SAAR, EAD, EAC) en collecties (ISBD voor bibliotheekmateriaal). Uitwisseling van onze toegangen met één landelijk platform voor archiefonderzoek en andere platforms zoals Europeana en APEx komt daardoor binnen handbereik. Integraal collectiebeheer betekent ook dat we streven naar een evenwichtig samengestelde collectie op basis van één acquisitieprofiel voor alle collectieonderdelen. Waar het de acquisitie van archieven 5

7 betreft nemen particuliere archieven bij Het Utrechts Archief vanouds een belangrijke plaats in. We maken deel uit van de Archiefcollectie NL en die bevat meer dan alleen overheidsinformatie. Om straks de geschiedenis van nu te kunnen schrijven verdienen ook archieven van maatschappelijke organisaties en bedrijven onze volle aandacht. Bijzondere inspanning zal worden geleverd met betrekking tot archieven van nieuwkomers in de Utrechtse samenleving en sportarchieven. Projecten Implementatie e-depot intern (op basis van WVI-producten) - Ingebruikname tenant e-depot en aansluiting op de digitale beheeromgeving - Herijken processen en functies - Producten- en dienstencatalogus - Opleiding en ontwikkeling medewerkers Opstellen business case voor digitaal archiefbeheer Optimaliseren en standaardiseren metadata Verwerven archieven nieuwkomers en sportarchieven 3. Het Utrechts Archief: leren en beleven Onze doelgroep voor presentaties en publieksactiviteiten bestaat uit mensen die op één of andere wijze een relatie met de provincie en/of de stad Utrecht hebben. Bijvoorbeeld omdat ze er wonen,werken, hebben gestudeerd, of Utrecht als toerist bezoeken. Het eerste jaar van de nieuwe beleidsperiode richt zich op de herdenking van de in 1713 gesloten Vrede van Utrecht. De tijdelijke exposities zijn inhoudelijk en conceptueel reeds ontwikkeld in 2012 in afstemming met de Stichting Musea Utrecht. Dat biedt ruimte om in 2013 de voorbereidende werkzaamheden te verrichten voor een vernieuwing van de semi-permanente presentatie (opzet dateert uit 2007) en daarnaast een aansprekend programma te ontwikkelen voor de periode Daarin zijn verhalen op basis van de eigen collectie leidend, waarbij topografie en personen centraal staan. We verfijnen de aanpak van de afgelopen jaren die erop gericht is om vanuit het kleine (de microgeschiedenis) het grote te vinden en te begrijpen, of omgekeerd. Daarmee bedoelen we dat een herkenbaar verhaal dat zich baseert op de bezoeker zelf (de eigen leefomgeving, de eigen familie, de actualiteit) een brug slaat tussen grote tijdsspannen of ingewikkelde grote geschiedenissen. We spreken zo de nieuwsgierigheid van de bezoeker aan. De semi-permanente presentatie heeft daardoor niet alleen een hoge belevingswaarde maar is ook gemotiveerd vanuit onze wens om gebruikers te laten leren. Het (mede) voor de presentatiekracht van Het Utrechts Archief integraal ontsluiten van bronnen die deze aanpak mogelijk maken (zie noot 2) krijgt van de back office de volle aandacht. We slaan daarmee twee vliegen in één klap. De semi-permanente presentatie biedt straks ook de mogelijkheid voor het inpassen van actualiteit en de mogelijkheid om succesvolle onderdelen uit tijdelijke presentaties te behouden. Daarmee wordt de opstelling aantrekkelijk voor herhaalbezoek. De ervaring die de afgelopen jaren is opgedaan met het effect en bereik van tijdelijke exposities wordt de komende jaren ingezet om dat wat krachtig gebleken is verder te ontwikkelen, zoals de gewaardeerde en verrassende diversiteit in sferen van de verschillende tentoonstellingszalen, de veelheid aan mogelijkheden die een hands-on digitale benadering van de collectie biedt en de state-of-the-art multimediale aanpak. Tegelijkertijd zal meer tegemoet gekomen worden aan de toegenomen behoefte aan de sensatie van het originele door authenticiteit (originele bronnen, de restauratie daarvan etc.) een grotere rol te laten spelen dan voorheen. Onze tijdelijke en minipresentaties spelen in op actuele thema s die we verbinden aan historische gebeurtenissen (bijvoorbeeld de bijzondere relatie tussen stad & Staten, 100 jaar WOI). De rijkdom van de collectie maakt het mogelijk om kleine, kortlopende presentaties te verzorgen die achtergrond bieden bij ingrijpende gebeurtenissen of belangrijke herinneringsmomenten. Er komt ruimte voor programmering door derden onder onze regie. We zijn gastvrij voor culturele evenementen waarover we niet zelf de regie hebben, maar die gebruik maken van onze faciliteiten mits dat nieuwe bezoekersgroepen 6

8 ook kennis laat maken met onze activiteiten en collectie. Buiten de muren zijn we regelmatig en verrassend zichtbaar met kleine presentaties in de regio. Evenementen (publieksactiviteiten) zijn eveneens gericht op de actualiteit en haken (grotendeels) aan op het presentatieprogramma. Ook hier geldt dat we zelf dingen organiseren, graag samenwerken met anderen en voor sommige activiteiten alleen gastheer zijn. Als actief lid van de Musea Utrecht dragen we bij aan collectieve marketing en programmering die Utrecht tot steeds aantrekkelijker museumstad maken. We werken samen met provinciale musea in de Vereniging van Utrechtse Musea (VUM). Educatie voor kinderen (basis- en voorgezet onderwijs) is investeren in de toekomst. Dat doen we in ieder geval door in samenwerking met andere musea en met bijvoorbeeld de provinciebreed opererende vereniging Oud Utrecht aansprekende projecten te organiseren, zoals Museum voor de Klas of de Geschiedenisprijs voor jongeren. Daarnaast verkennen we de mogelijkheden tot uitbreiding van het educatieaanbod. We onderzoeken bijvoorbeeld of de nieuwe semi-permanente presentatie aanbod op maat kan faciliteren zonder dat we per groep aparte investeringen moeten doen. Projecten: Verdere ontwikkeling van het educatiebeleid Ontwikkelen presentatieprogramma voor de periode , zoveel mogelijk inspelend op actuele thema s en in samenwerking met zorgdragers en Stichting Utrechts Museumkwartier (SUM) Vernieuwing semi-permanente expositie 7

9 4. Toezicht op de digitale overheid: krachten bundelen in de regio Overheidsinformatie bestaat binnen nu en tien jaar vrijwel alleen nog uit digitale informatie. Die informatie is vluchtig en door de korte digitale levenscyclus al gauw niet meer toegankelijk. Zonder adequate maatregelen kan deze niet meer dienen voor verantwoording en bewijsvoering en dreigt er cultureel erfgoed voor toekomstige generaties verloren te gaan (Nationale Archiefvisie 2011). Methodiek en scope van het toezicht op het informatiebeheer bij de overheid zijn daarom volop in beweging. Ook de gemeente Utrecht zal de komende jaren in een hoog tempo toewerken naar het moment dat het digitale werken zover is doorgevoerd dat ook de archiefvorming digitaal zal verlopen. Dit moment is gekoppeld aan de ingebruikname van het nieuwe stadskantoor (verwacht eind 2014). Dezelfde ontwikkeling is gaande in de gemeente Nieuwegein en een groot aantal van de door HUA geïnspecteerde gemeenten in Eemland. Overal dijt de digitale informatie snel uit en vraagt het beheer daarvan steeds meer aandacht, met als risico dat de aandacht voor de archiefvorming op papier dreigt te verslappen. Dit vraagt een inspanning op twee fronten. Vanaf 2013 als de voorgenomen aanpassingen van de Archiefwet en de Wet Revitalisering Generiek Toezicht van kracht zijn geworden zal niet alleen de uitvoering van het beheer geïnspecteerd moeten worden maar ook de kwaliteit van de archiefzorg. Tegelijk met deze verzwaring, het zogenaamde horizontale toezicht, vindt een verandering plaats in het interbestuurlijke toezicht. Dit toezicht zal meer op afstand en minder sturend zijn dan het huidige toezicht van de provinciale archiefinspecteur. Door de aanpassing van de Archiefwet zal HUA behalve als rijks- en gemeentelijke archiefbewaarplaats ook gaan fungeren als provinciale archiefbewaarplaats. De komende beleidsperiode is wat betreft de archiefinspectie in de gemeente Utrecht te verdelen in twee perioden. De eerste periode (t/m 2014) staat in het teken van het implementeren van het nieuwe Besluit Informatiebeheer (van kracht medio 2013), met als belangrijke nieuwe componenten het jaarlijks door de diverse organisatieonderdelen op te stellen informatiebeheerplan en het kwaliteitssysteem voor het informatiebeheer. Daarnaast zal aandacht worden besteed aan het werken met de door de VNG ontwikkelde Key Performance Indicators, waarover de gemeentearchivaris in aanvulling op zijn jaarlijkse verslag zal gaan rapporteren over de stand van het archief- en informatiebeheer aan B&W. In deze periode vinden thematische inspecties plaats met betrekking tot een drietal risicogebieden: verzelfstandiging van onderdelen van de gemeentelijke organisatie, informatiebeveiliging (i.s.m. een externe deskundige) en hybride archivering. Nieuwe elementen/producten die in deze periode in het kader van de roadmap en het verbeterplan worden ontwikkeld ten behoeve van de nieuwe digitale informatiehuishouding, worden getoetst. Ter voorbereiding op de aansluiting op het e-depot van Het Utrechts Archief zal een pilot worden uitgevoerd met de gemeente Utrecht. De pilot zal worden uitgevoerd in het kader van het landelijke programma Archief Daarnaast vinden vervolginspecties plaats van de gemeenschappelijke regelingen. Hiertoe zal actieve samenwerking worden gezocht met inspecties van de andere archiefdiensten in de provincie en de (opvolger van de) provinciale archiefinspectie. Voor de periode vanaf 2014 wordt onderzocht hoe Het Utrechts Archief in aansluiting op de nieuw in te richten cyclus van interne audits bij de gemeente Utrecht, met als basis het eerder genoemde kwaliteitssysteem en de informatiebeheerplannen, zijn rol van toezichthouder het best kan vervullen. Het accent zal daarbij minder op de archiefinspectie en meer op de adviesfunctie komen te liggen. Deze lijn zal in samenspraak met de zorgdrager worden uitgewerkt in een concreet voorstel. Het toezicht in Nieuwegein en in de gemeenten aangesloten bij archief Eemland vindt plaats conform de desbetreffende dienstverleningsovereenkomsten (DVO). Om het toezicht op de (digitale) overheid in de provincie Utrecht te versterken is bundeling van capaciteit en kennis nodig. Het Utrechts Archief gaat actief onderzoeken of het met meer archiefdiensten in de provincie een dienstverleningsovereenkomst betreffende archieftoezicht kan sluiten. 8

10 Projecten: Implementatie nieuw toezichtsregime (KPI s) Voorbereiden en implementeren nieuwe inspectiecyclus gemeente Utrecht (focus op advies) Ontwikkeling producten- en dienstencatalogus voor zorgdragers Uitbreiding DVO s in de provincie Pilot met gemeente Utrecht ter voorbereiding op de aansluiting op het e-depot (programma Archief 2020) III Interne Organisatie Aan de hand van een nieuw vast te stellen Besluit Informatiebeheer en de vernieuwde selectielijst voor RHC s wordt het eigen informatie- en archiefbeheer op een nieuwe leest geschoeid. Er zal een Documentair Structuurplan (DSP) worden ingevoerd en bij de procesbeschrijvingen wordt de archivering een terugkerend aandachtspunt. Waar dat binnen de schaal van de organisatie wenselijk en haalbaar is, zal het beheer van de informatie digitaal geschieden. De meer recente archieven van de voorgangers van Het Utrechts Archief zullen voor overbrenging gereed worden gemaakt. De afdeling bedrijfsvoering krijgt intern een digitaal gezicht en bouwt aan een digitaal portaal als klantingang. Vanuit deze klantingang kunnen de medewerkers voor de gehele scope van bedrijfsvoering de benodigde informatie vinden en waar mogelijk direct digitaal het vereiste proces opstarten. Voorwaarde is dat processen, procedures en werkinstructies vastgelegd worden. Dit onderdeel is bij de afdeling financiën en P&O reeds in 2012 gestart. Waar mogelijk worden medewerkers van bedrijfsvoering multi-inzetbaar om zo de doorlooptijd van de workflow te bevorderen en efficiencyvoordelen te behalen. Reeds gerealiseerde voorbeelden hiervan zijn receptionisten die ook floormanager zijn en de zojuist aangestelde medewerker financiën en P&O. Met de beschreven processen en werkinstructies zijn taken goed over te nemen door collega s bij afwezigheid en blijft een spoedige doorlooptijd gewaarborgd. Een belangrijk aandachtpunt is de aansluiting van applicaties en hardware-eisen op de in 2012 gestarte inventarisering voor de vervanging van de IT- apparatuur in Binnen de afdeling bedrijfsvoering zullen de eisen en wensen afgestemd worden met de planning en technische infrastructuur van de ITbehoefte in Projecten: Opleidingsplan met de nadruk op de ontwikkeling van vaardigheden en competenties voor digitaal werken 9

Het feest der herkenning;

Het feest der herkenning; Het feest der herkenning; meerjarenbeleidsplan Het Utrechts Archief 2013-2016 I Voortbouwen op de schouders van reuzen Het Utrechts Archief beheert de grootste collectie gedrukte bronnen, archief- en beeldmateriaal

Nadere informatie

Presentatie e-depot: het archief van de toekomst. Chantal Keijsper 22 januari 2015

Presentatie e-depot: het archief van de toekomst. Chantal Keijsper 22 januari 2015 Presentatie e-depot: het archief van de toekomst Chantal Keijsper 22 januari 2015 Context van de pilot: landelijke ontwikkelingen Een veranderende samenleving Samenwerking in de archiefsector en breder

Nadere informatie

Archiefzorg en beheer 2013/2014

Archiefzorg en beheer 2013/2014 T Archiefzorg en beheer 2013/2014 Verslag aan de raad ten behoeve van de horizontale verantwoording van de zorg over en het beheer van (analoge en digitale) archieven conform de Archiefwet 1995 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Verslag archief- en informatiebeheer GR Ferm Werk

Verslag archief- en informatiebeheer GR Ferm Werk Verslag archief- en informatiebeheer 2015 GR Ferm Werk Vastgesteld door het dagelijks bestuur van Ferm Werk op 9 juni 2016 Inleiding Als archiefzorgdrager legt het dagelijks bestuur van Ferm Werk verantwoording

Nadere informatie

(070) 373 8393. Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad. Samenvatting. informatiecentrum tel. ons kenmerk BAOZW/U201300267 Lbr.

(070) 373 8393. Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad. Samenvatting. informatiecentrum tel. ons kenmerk BAOZW/U201300267 Lbr. Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8393 betreft Archiefconvenant; wijzigingen in de Archiefwet en -regelgeving Samenvatting uw kenmerk ons kenmerk BAOZW/U201300267

Nadere informatie

Acquisitiebeleidsplan Noord-Hollands Archief 2015-2020

Acquisitiebeleidsplan Noord-Hollands Archief 2015-2020 Acquisitiebeleidsplan Noord-Hollands Archief 2015-2020 Maart 2015 Het Noord-Hollands Archief wil fungeren als het geheugen van de provincie Noord-Holland en de aangesloten gemeenten in Kennemerland en

Nadere informatie

1. Invoering wet Revitalisering Generiek Toezicht en de gevolgen hiervan voor toezicht en verantwoording Archiefwet 1995

1. Invoering wet Revitalisering Generiek Toezicht en de gevolgen hiervan voor toezicht en verantwoording Archiefwet 1995 Agendanr.: 6 Voorstelnr.: RB2013083 Onderwerp: Diverse onderwerpen op het gebied van archiefbeheer, te weten: - de invoering van de wet Revitalisering Generiek Toezicht en de gevolgen hiervan voor toezicht

Nadere informatie

Jaarbericht. Het Utrechts Archief

Jaarbericht. Het Utrechts Archief Jaarbericht Het Utrechts Archief 2013 Jaarbericht Het Utrechts Archief 2013 inhoud Inleiding Collectiebeheer De archieven online Aanwinsten E-depot Publieksbereik en educatie Van inspectie naar advies

Nadere informatie

Verslag van de bijeenkomst. Informatie duurzaam digitaal toegankelijk

Verslag van de bijeenkomst. Informatie duurzaam digitaal toegankelijk Verslag van de bijeenkomst Informatie duurzaam digitaal toegankelijk 10 oktober 2011 Informatie duurzaam digitaal toegankelijk Verslag van de bijeenkomst voor de verantwoordelijken voor de informatievoorziening

Nadere informatie

Heerhugowaard Stad van kansen

Heerhugowaard Stad van kansen Raadsvergşdering : j g JĮJ^J Besluit: CocsQxcrs cc^ogc/v^ŕrv^ Voorstelnümmer: gfb.ĩľ»v^ao«33 Heerhugowaard Stad van kansen Agendanr.: 6 Voorstelnr.: RB2013083 Onderwerp: Diverse onderwerpen op het gebied

Nadere informatie

Voortgangsrapportage archiefbeheer. gemeente Scherpenzeel

Voortgangsrapportage archiefbeheer. gemeente Scherpenzeel Voortgangsrapportage archiefbeheer gemeente Scherpenzeel 2014/2015 Voortgangsrapportage archiefbeheer gemeente Scherpenzeel 2014/2015 (Volgens de systematiek van kritische prestatie indicatoren voor achief-

Nadere informatie

RAPPORTAGE FOLLOW-UP ONDERZOEK ARCHIEFBEHEER GEMEENTE VALKENSWAARD 2016 SCOPE: BEHEER NIET-OVERGEBRACHTE ARCHIEFBESCHEIDEN

RAPPORTAGE FOLLOW-UP ONDERZOEK ARCHIEFBEHEER GEMEENTE VALKENSWAARD 2016 SCOPE: BEHEER NIET-OVERGEBRACHTE ARCHIEFBESCHEIDEN RAPPORTAGE FOLLOW-UP ONDERZOEK ARCHIEFBEHEER GEMEENTE VALKENSWAARD 2016 SCOPE: BEHEER NIET-OVERGEBRACHTE ARCHIEFBESCHEIDEN 4 oktober 2016 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1 Aanleiding van het onderzoek 3

Nadere informatie

Digitale cultuur als continuüm

Digitale cultuur als continuüm Digitale cultuur als continuüm Samenvatting Activiteitenplan 2017-2020 Stichting Digitaal Erfgoed Nederland (DEN) Den Haag, 31 januari 2016 1/5 1. Vooraf Deze samenvatting is gebaseerd op de subsidieaanvraag

Nadere informatie

Nederlands Muziek Instituut en Haags Gemeentearchief 2013-2016

Nederlands Muziek Instituut en Haags Gemeentearchief 2013-2016 Samen werken aan een gezamenlijke toekomst Nederlands Muziek Instituut en Haags Gemeentearchief 2013-2016 [Verkorte versie] 1. Inleiding Bij de advisering door de commissie Hirsch Ballin is ten aanzien

Nadere informatie

Informatie duurzaam digitaal toegankelijk mr M. J. Martin Berendse Algemeen Rijksarchivaris

Informatie duurzaam digitaal toegankelijk mr M. J. Martin Berendse Algemeen Rijksarchivaris Informatie duurzaam digitaal toegankelijk mr M. J. Martin Berendse Algemeen Rijksarchivaris Informatie duurzaam digitaal toegankelijk 10-10- 2011 Content management: Alle relevante informatie, altijd,

Nadere informatie

Burgemeester Gelok. Stemt in met rapportage en maatregelen informatie- en archiefbeheer: opstellen Handboek, ordeningsstructuur en metadataschema

Burgemeester Gelok. Stemt in met rapportage en maatregelen informatie- en archiefbeheer: opstellen Handboek, ordeningsstructuur en metadataschema Advies B&W tģļļ flj/j ^ĩorsële B&W 22 januari 2013 Beslissing Akkoord Bespreken Registratienummer Burgemeester Gelok Raadsinformatiebijeenkomst n.v.t. Secretaris Van den Berge yy y Gemeenteraadsbijeenkomst

Nadere informatie

Het E-depot. Orville Mac Donald, medewerker standaarden en richtlijnen. Afd. Archief en collectiebeheer, Sectie Digitaal beheer. Informatiekundige.

Het E-depot. Orville Mac Donald, medewerker standaarden en richtlijnen. Afd. Archief en collectiebeheer, Sectie Digitaal beheer. Informatiekundige. Stadsarchief Amsterdam Het E-depot Standaardiseren voor een betere dienstverlening 24-06-2014 Orville Mac Donald, medewerker standaarden en richtlijnen. Afd. Archief en collectiebeheer, Sectie Digitaal

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL 16R.00535

RAADSVOORSTEL 16R.00535 RAADSVOORSTEL 16R.00535 gemeente WOERDEN Indiener: college van burgemeester en wethouders Datum: 20 september 2016 Portefeuillehouder(s): burgemeester Portefeuille(s): Bestuurlijke en juridische zaken

Nadere informatie

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 8 november 2016, kenmerk ,

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 8 november 2016, kenmerk , VERORDENING INFORMATIEBEHEER GEMEENTE GRONINGEN DE RAAD VAN DE GEMEENTE GRONINGEN, gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 8 november 2016, kenmerk 5972394, gelet op de artikelen 30, eerste

Nadere informatie

Aanleiding onderzoek archivering WABO-dossiers

Aanleiding onderzoek archivering WABO-dossiers Aanleiding onderzoek archivering WABO-dossiers Algemeen De omgevingsdiensten voeren taken uit op het gebied van Wabo namens de provincie en de gemeenten in hun werkgebied. Welke taken dat zijn, is per

Nadere informatie

Notitie Programma Digitaal Werken

Notitie Programma Digitaal Werken Notitie Programma Digitaal Werken Onderwerp Programma Digitaal Werken: aanschaf en implementatie Zaaksysteem Suite en Suite voor Vergunningen, Toezicht & Handhaving. Huidige situatie Amstelveen werkt met

Nadere informatie

Verslag van de gemeentearchivaris betreffende de toestand. van de informatiehuishouding in de gemeente Alblasserdam

Verslag van de gemeentearchivaris betreffende de toestand. van de informatiehuishouding in de gemeente Alblasserdam Verslag van de gemeentearchivaris betreffende de toestand van de informatiehuishouding in de gemeente Alblasserdam over 2014 Uitgevoerd door de gemeentelijke archiefinspectie Dordrecht R. Lassche BMIC,

Nadere informatie

Inleiding Aanleiding Resultaat

Inleiding Aanleiding Resultaat Memo Aan: Gemeenteraad Oude IJsselstreek Cc: Van: College B&W Datum: 9 februari 2017 Kenmerk: 17ini00254 Onderwerp: Jaarlijks verslag gemeentearchivaris over beheer archiefbescheiden Inleiding Bijgevoegd

Nadere informatie

Handreiking Strategisch Informatie Overleg Decentrale Overheden

Handreiking Strategisch Informatie Overleg Decentrale Overheden Handreiking Strategisch Informatie Overleg Decentrale Overheden Wijziging Archiefbesluit 1-1-2013. Aanleiding: - moet aansluiten bij de informatiehuishouding Selectie van archiefbescheiden van een digitaal

Nadere informatie

o 1 NOV Uw kenmerk Uw brief Onderwerp:

o 1 NOV Uw kenmerk Uw brief Onderwerp: 1 Gemeente ļj įí Berçen Bergen op Zoom Aan de leden en duoburgerleden van de gemeenteraad van Bergen op Zoom III II III II III INI III IIII o 1 NOV. 2013 Uw kenmerk Uw brief Onderwerp: Verslag Kritische

Nadere informatie

*13.077867* 13.077867

*13.077867* 13.077867 *13.077867* 13.077867 Onderwerp Advies Dossiercode kwaliteitsplan digitaal archief Corsakwaliteitsplan digitaal archief Corsa MEMO INTERN Van : Jean-Luc Rouvroye Aan : zaakgericht werken Datum : 20 november

Nadere informatie

raad /com; 4-t2.-i2- vka cf voorste+feaee:

raad /com; 4-t2.-i2- vka cf voorste+feaee: Postregistrator Van: Verzonden: Aan: Onderwerp: VNG [VNG@VNG.NL] dinsdag 13 november 2012 11:30 gemeente Ledenbrief 12/099: Toezicht en verantwoording Archiefwet 1995 IN12.06707 IIIIIIlllllllUlllllllIHll

Nadere informatie

Besluit informatiebeheer Peelgemeenten 2017

Besluit informatiebeheer Peelgemeenten 2017 Gemeenteblad nr. 348, 5 januari 2017 Besluit informatiebeheer Peelgemeenten 2017 Het Dagelijks bestuur van het openbaar lichaam Peelgemeenten, Gelet op: Artikel 6 van de Archiefverordening 2017; Overwegende

Nadere informatie

Behoort bij raadsvoorstel , titel: Actualisatie Archiefverordening Utrechtse Heuvelrug

Behoort bij raadsvoorstel , titel: Actualisatie Archiefverordening Utrechtse Heuvelrug Behoort bij raadsvoorstel 2016-310, titel: Actualisatie Archiefverordening Utrechtse Heuvelrug De raad van de gemeente Utrechtse Heuvelrug; Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders

Nadere informatie

Nulmeting van de e-depotvoorziening van het Noord-Hollands Archief aan de hand van het toetsingskader ED3

Nulmeting van de e-depotvoorziening van het Noord-Hollands Archief aan de hand van het toetsingskader ED3 Nulmeting van de e-depotvoorziening van het Noord-Hollands Archief aan de hand van het toetsingskader ED3 Pilot Uitplaatsing digitaal archief gemeente Haarlem Auteur: Noord-Hollands Archief: Stinie Francke

Nadere informatie

Archiefinspectie RHC Alkmaar. Verslag archief-kpi s Bergen (N-H) 2015

Archiefinspectie RHC Alkmaar. Verslag archief-kpi s Bergen (N-H) 2015 Archiefinspectie RHC Alkmaar Verslag archief-kpi s Bergen (N-H) 2015 Bijlage bij de brief van de gemeentelijke archiefinspectie aan het college van Burgemeester en wethouders van de gemeente Bergen (NH),

Nadere informatie

Nederlandse Gedragswetenschappen Grote Kruistraat 2/1, 9712 TS Groningen. 1. Inleiding

Nederlandse Gedragswetenschappen Grote Kruistraat 2/1, 9712 TS Groningen. 1. Inleiding 1. Inleiding De geschiedenis van de Nederlandse psychologie, pedagogiek en onderwijskunde verdween uit de curricula van Nederlandse universiteiten en waardevol historisch materiaal gerelateerd aan deze

Nadere informatie

provinciale archieftoezicht op de waterschappen vindt in de nieuwe constellatie plaats op grond van de Gemeentewet.

provinciale archieftoezicht op de waterschappen vindt in de nieuwe constellatie plaats op grond van de Gemeentewet. Bijlage bij Statenbrief - zaaknummer 2015-010342 Memorie van toelichting. Inleiding Deze Archiefverordening sluit aan bij de Archiefwet 1995 (Stb. 276 en 277, gewijzigd Stb. 233 en 276, 2012 en Stb. 243,

Nadere informatie

ARCHIVERING IN SAMENWERKINGSVERBANDEN

ARCHIVERING IN SAMENWERKINGSVERBANDEN ARCHIVERING IN SAMENWERKINGSVERBANDEN PROGRAMMA Voorstellen Inleiding Verschillende vormen van samenwerking Gevolgen voor archiefzorg en archiefbeheer Aan de slag: wat te regelen? VOORSTELLEN Jeanine Nolen

Nadere informatie

Programma ibewustzijn sessie 4 november Maastricht

Programma ibewustzijn sessie 4 november Maastricht Programma ibewustzijn sessie 4 november Maastricht 09:30 10:00 Inloop 10:00 10:30 Opening en presentatie Digitale Agenda 2020 door Jan Fraanje, commissielid D&I 10:30 11:15 Lezing over de informatiemaatschappij

Nadere informatie

Horizontaal Toezicht. Paul Huismans BHIC (Brabants Historisch Informatie Centrum)

Horizontaal Toezicht. Paul Huismans BHIC (Brabants Historisch Informatie Centrum) Horizontaal Toezicht Paul Huismans BHIC (Brabants Historisch Informatie Centrum) BHIC Generiek Toezicht Horizontale verantwoording College / DB legt verantwoording af aan raad / AB Bron: www.broodenbrij.nl

Nadere informatie

Vervangingsbesluit. een zegen of een vloek? Hier komt tekst ook tekst. Exxperience day Exxellence 11 april Utrecht.nl

Vervangingsbesluit. een zegen of een vloek? Hier komt tekst ook tekst. Exxperience day Exxellence 11 april Utrecht.nl Vervangingsbesluit een zegen of een vloek? Hier komt tekst ook tekst Exxperience day Exxellence 11 april 2017 Substitutie Alle fysieke dossiers worden vervangen door digitale dossiers. De kopie krijgt

Nadere informatie

Het Mobiel Erfgoed Plein

Het Mobiel Erfgoed Plein Het Mobiel Erfgoed Plein 30 april 2017 Mobiele Collectie Nederland Eén van de belangrijkste doelstellingen van de stichting Mobiele Collectie Nederland (MCN) is het verhogen van de zichtbaarheid van mobiel

Nadere informatie

Notitie Inrichting archiefbeheer en informatievoorziening bij de RUDs Welke afspraken te maken tussen de RUD en de deelnemers?

Notitie Inrichting archiefbeheer en informatievoorziening bij de RUDs Welke afspraken te maken tussen de RUD en de deelnemers? Notitie Inrichting archiefbeheer en informatievoorziening bij de RUDs Welke afspraken te maken tussen de RUD en de deelnemers? RUD-werkgroep LOPAI, 10 september 2012 Wat gaat er veranderen? Met ingang

Nadere informatie

Raadsvergadering : 24 juni 2013 Agendanr. 19

Raadsvergadering : 24 juni 2013 Agendanr. 19 Voor het kiezen van de datum voor de raadsvergadering --> Klik op het knopje met de drie puntjes ernaast om een raadsvergaderdatum te selecteren.onderstaande velden worden door tekstverwerking ingevuld!!!24-06-201307-06-2013stuur

Nadere informatie

Model Archiefverordening Gemeenten met een benoemde archivaris

Model Archiefverordening Gemeenten met een benoemde archivaris Model Archiefverordening Gemeenten met een benoemde archivaris Archiefverordening gemeente De raad van ; Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van ; Gelet op de artikelen

Nadere informatie

Model Archiefverordening Gemeenten zonder benoemde archivaris

Model Archiefverordening Gemeenten zonder benoemde archivaris Model Archiefverordening Gemeenten zonder benoemde archivaris Archiefverordening gemeente De raad van ; Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van ; Gelet op de artikelen 30,

Nadere informatie

Iedereen denkt bij informatieveiligheid dat het alleen over ICT en bedrijfsvoering gaat, maar het is veel meer dan dat. Ook bij provincies.

Iedereen denkt bij informatieveiligheid dat het alleen over ICT en bedrijfsvoering gaat, maar het is veel meer dan dat. Ook bij provincies. Iedereen denkt bij informatieveiligheid dat het alleen over ICT en bedrijfsvoering gaat, maar het is veel meer dan dat. Ook bij provincies. Gea van Craaikamp, algemeen directeur en provinciesecretaris

Nadere informatie

Voortgangsberichten. AGENDAPUNT 10 Ledenvergadering Vereniging Aan de slag met Collectie Nederland

Voortgangsberichten. AGENDAPUNT 10 Ledenvergadering Vereniging Aan de slag met Collectie Nederland Voortgangsberichten AGENDAPUNT 10 Ledenvergadering Vereniging 11-12-08 10.3 Aan de slag met Collectie Nederland De Collectie Nederland De Collectie Nederland is het tweede thema op de Agenda voor de Toekomst.

Nadere informatie

Besluit Informatiebeheer 2015

Besluit Informatiebeheer 2015 15.0002092 Besluit Informatiebeheer 2015 Het dagelijks bestuur van de Regio Gooi en Vechtstreek, gelet op artikel 6 van de Archiefverordening Regio Gooi en Vechtstreek 2015, Overwegende dat: - de voortschrijdende

Nadere informatie

noord-hollands archief

noord-hollands archief 2017014981 nini Verslag van het beheer Overgebracht archief Gemeente Bloemendaal 2016 VJ' M Mŕ Chateau dit Zmancnburij ļ ^ I ïtwatcri Stooiiny í MachwÅB dt Verslag van het beheer Overgebracht archief Gemeente

Nadere informatie

2. Deze voorziening wordt getroffen zoveel mogelijk overeenkomstig de bepalingen van deze wet.

2. Deze voorziening wordt getroffen zoveel mogelijk overeenkomstig de bepalingen van deze wet. Notitie Inrichting archiefbeheer en informatievoorziening bij samenwerkingsverbanden, ofwel Verbonden Partijen Welke afspraken te maken tussen de Verbonden Partij en de deelnemers? Werkgroep LOPAI / sectie

Nadere informatie

Toezichtinformatie Toezichtindicatoren Archiefwet

Toezichtinformatie Toezichtindicatoren Archiefwet Toezichtinformatie Toezichtindicatoren Archiefwet Versie april 2013 Inhoudsopgave 1. Aanleiding... 3 2. Leeswijzer... 4 3. Matrix Archiefwet... 5 Auteur: Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten (KING)

Nadere informatie

Het Acquisitieprofiel 2002-2006 dient ter vervanging van het uit 1995 daterende Acquisitieprofiel van het Algemeen Rijksarchief.

Het Acquisitieprofiel 2002-2006 dient ter vervanging van het uit 1995 daterende Acquisitieprofiel van het Algemeen Rijksarchief. DE VERWERVING VAN ARCHIEVEN DOOR HET NATIONAAL ARCHIEF Acquisitieprofiel 2002-2006 Het Acquisitieprofiel 2002-2006 dient ter vervanging van het uit 1995 daterende Acquisitieprofiel van het Algemeen Rijksarchief.

Nadere informatie

Norm 1: Bestuur en Beleid

Norm 1: Bestuur en Beleid Norm 1: Bestuur en Beleid De verantwoordelijkheden die het lijnmanagement namens het college van burgemeester en wethouders draagt voor de duurzame toegankelijkheid en betrouwbaarheid van informatie zijn

Nadere informatie

Het museum: - beschikt over een kwaliteitslabel als museum - heeft tijdig een aanvraag ingediend voor Vlaamse indeling en subsidiëring

Het museum: - beschikt over een kwaliteitslabel als museum - heeft tijdig een aanvraag ingediend voor Vlaamse indeling en subsidiëring Museum voor Industriële Archeologie en Textiel (MIAT), Gent 1. Gemotiveerd advies van de beoordelingscommissie Collectiebeherende Cultureel-erfgoedorganisaties over indeling bij het Vlaamse niveau en toekenning

Nadere informatie

rhc 1 6MRT 2016 Of m UKJ regionaal tiistorisch centrum eindhoven

rhc 1 6MRT 2016 Of m UKJ regionaal tiistorisch centrum eindhoven rhc regionaal tiistorisch centrum eindhoven 1510936 1 6MRT 2016 Of m UKJ Raiffeisenstraat 18, 5611 CH Eindhoven Postbus 191 5600 AD Eindhoven 040-264 99 40 040-264 99 77 info@rhc-eindhoven.nl wwv/.rhc-eindhoven.nl

Nadere informatie

Rapportage KPI scores informatieen archiefbeheer over Auteur: Wil Mettes. Eenheid Bestuur en Organisatie - Team Informatie & ICT

Rapportage KPI scores informatieen archiefbeheer over Auteur: Wil Mettes. Eenheid Bestuur en Organisatie - Team Informatie & ICT Rapportage KPI scores informatieen archiefbeheer over 2015 Auteur: Wil Mettes Eenheid Bestuur en Organisatie - Team Informatie & ICT Versie 1.0 april 2016 Rapportage KPI score Archief- en Informatiebeheer

Nadere informatie

Archiefinspectie RHC Alkmaar. Verslag archief-kpi s Heerhugowaard 2015

Archiefinspectie RHC Alkmaar. Verslag archief-kpi s Heerhugowaard 2015 Archiefinspectie RHC Alkmaar Verslag archief-kpi s Heerhugowaard 2015 Bijlage bij de brief van de gemeentelijke archiefinspectie aan het college van Burgemeester en wethouders van de gemeente Heerhugowaard,

Nadere informatie

OUD IS IN. 12 september 2013

OUD IS IN. 12 september 2013 OUD IS IN 12 september 2013 David Coppoolse Vlaamse Erfgoedbibliotheek Marleen Vandenreyt Provinciale Bibliotheek Limburg Welkom 2 In deze presentatie Realisering Flandrica.be 2011-2012 Ervaringen van

Nadere informatie

16 december 2014 Corr.nr , BJC Nummer 74/2014 Zaaknr

16 december 2014 Corr.nr , BJC Nummer 74/2014 Zaaknr 16 december 2014 Corr.nr. 2014-47.635, BJC Nummer 74/2014 Zaaknr. 546408 Voordracht van Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten van Groningen ter vaststelling van de wijziging van de Archiefverordening

Nadere informatie

Informatiehuishouding in de digitale wereld

Informatiehuishouding in de digitale wereld Informatiehuishouding in de digitale wereld Wiel Swinckels maandag 4 juli 2016 Voorstellen / Verwachtingen Wiel Swinckels Business Consultant Ceelo Het is tijd! Papier hebben we nu wel op orde toch? Maar

Nadere informatie

portefeuillehouder a k.,klid> -\ k-- paraaf,'

portefeuillehouder a k.,klid> -\ k-- paraaf,' Gemeente Zandvoort B&W-ADVIES Verordening Nadere regels Beleidsnota Overig Na besluit (B&W/Raad): Uitgaande brief verzenden Stukken retour Publicatie Afdeling / werkeenheid: PD/FZ Auteur : E. de Dreu Datum

Nadere informatie

Verslag ten behoeve van horizontale verantwoording

Verslag ten behoeve van horizontale verantwoording Verslag ten behoeve van horizontale verantwoording Uitvoering Archiefwet 1995 op grond van de VNG archief KPI s Gemeente Midden-Delfland februari 2015 Opgesteld door gemeentearchivaris Delft Aan: college

Nadere informatie

HOOFDSTUK 2 DE ZORG VAN GEDEPUTEERDE STATEN VOOR DE ARCHIEFBESCHEIDEN

HOOFDSTUK 2 DE ZORG VAN GEDEPUTEERDE STATEN VOOR DE ARCHIEFBESCHEIDEN CVDR Officiële uitgave van Utrecht. Nr. CVDR366047_1 29 december 2016 Besluit van Provinciale Staten van Utrecht van 9 februari 2015, nr. 8108B1AD, betreffende de zorg voor de archiefbescheiden van de

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD. Op het voorstel van Gedeputeerde Staten van 16 december 2014, afdeling MAO, nummer 8108B1AD;

PROVINCIAAL BLAD. Op het voorstel van Gedeputeerde Staten van 16 december 2014, afdeling MAO, nummer 8108B1AD; PROVINCIAAL BLAD Officiële uitgave van provincie Utrecht. Nr. 1076 2 maart 2015 Besluit van Provinciale Staten van Utrecht van 9 februari 2015, nr. 8108B1AD, betreffende de zorg voor de archiefbescheiden

Nadere informatie

R A P P O R T A G E F O L L O W - U P A U D I T A R C H I E F B E H E E R G E M E E N T E B L A D E L

R A P P O R T A G E F O L L O W - U P A U D I T A R C H I E F B E H E E R G E M E E N T E B L A D E L R A P P O R T A G E F O L L O W - U P A U D I T A R C H I E F B E H E E R G E M E E N T E B L A D E L 2 0 1 6 SCOPE: BEHEER NIET-OVERGEBRACHTE ARCHIEFBESCHEIDEN Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 1.1 Aanleiding

Nadere informatie

Opgesteld door: A. van der Meulen Kwaliteitsmedewerker DIV Afdeling GSD&F. Verslag archief 2015

Opgesteld door: A. van der Meulen Kwaliteitsmedewerker DIV Afdeling GSD&F. Verslag archief 2015 Opgesteld door: A. van der Meulen Kwaliteitsmedewerker DIV Afdeling GSD&F Verslag archief 2015 2 Inhoudsopgave MANAGEMENTSAMENVATTING 3 DIV 2015 3 POSTBEHANDELING EN DIGITALISERING POSTSTROMEN 3 INTERBESTUURLIJK

Nadere informatie

Het informatieplan: instrument voor een succesvolle omgang met je digitale. collecties en archieven. #informatieplan

Het informatieplan: instrument voor een succesvolle omgang met je digitale. collecties en archieven. #informatieplan Het informatieplan: instrument voor een succesvolle omgang met je digitale collecties en archieven #informatieplan Het informatieplan: instrument voor een succesvolle omgang met je digitale collecties

Nadere informatie

Archiefinnovatie Decentrale Overheden

Archiefinnovatie Decentrale Overheden Archiefinnovatie Decentrale Overheden 9 maart 2015 / Nationaal Archief / Het Utrechts Archief Digitale Taken Rijksarchieven / Landelijke e-depot infrastructuur Pilot e-depot gemeente Utrecht en Het Utrechts

Nadere informatie

TMLO: PRAKTISCHE TOEPASSING

TMLO: PRAKTISCHE TOEPASSING TMLO: PRAKTISCHE TOEPASSING IPO themadag Digitale Duurzaamheid 8 maart 2016 Joost van Koutrik, Het Utrechts Archief Marielle Jansen ten Berge, Provincie Utrecht VOORDAT WE BEGINNEN... Er zijn twee soorten

Nadere informatie

Digitale duurzaamheid

Digitale duurzaamheid Digitale duurzaamheid Verantwoording van publieke diensten Bij het leveren van publieke diensten maakt de overheid gebruik van publieke middelen. De overheid moet zich over de besteding hiervan tegenover

Nadere informatie

De kunst van samen vernieuwen

De kunst van samen vernieuwen De kunst van samen vernieuwen Cultuuragenda gemeente Zutphen 2016 Kunst, cultuur en erfgoed geven kleur aan Zutphen. Ze zorgen voor een leefbare en dynamische samenleving, sociale en economische vitaliteit

Nadere informatie

Gemeenschappelijke regeling archiefbeheer Leiderdorp BESLUITEN

Gemeenschappelijke regeling archiefbeheer Leiderdorp BESLUITEN Aanbiedingsformulier Onderwerp Gemeenschappelijke regeling archiefbeheer Leiderdorp BESLUITEN Behoudens advies van de commissie MSCG De raad voor te stellen een gemeenschappelijke regeling aan te gaan

Nadere informatie

Het digitale informatielandschap van de toekomst. Jeanine Tieleman Kwaliteitsmedewerker Digitaal Erfgoed Nederland jeanine.tieleman@den.

Het digitale informatielandschap van de toekomst. Jeanine Tieleman Kwaliteitsmedewerker Digitaal Erfgoed Nederland jeanine.tieleman@den. Het digitale informatielandschap van de toekomst Jeanine Tieleman Kwaliteitsmedewerker Digitaal Erfgoed Nederland jeanine.tieleman@den.nl Opzet presentatie: Wat is DEN? Digitale informatiemaatschappij

Nadere informatie

Voorstel aan de Raad. Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 8 juni 2005 / 121/2005

Voorstel aan de Raad. Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 8 juni 2005 / 121/2005 Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 8 juni 2005 / 121/2005 Onderwerp Budgetverschuiving voor gemeentelijke voorziening DIVA Programma / Programmanummer Concernsturing / 8110 Portefeuillehouder

Nadere informatie

Verslag Horizontaal Toezicht Archiefbeheer 2016

Verslag Horizontaal Toezicht Archiefbeheer 2016 Verslag Horizontaal Toezicht Archiefbeheer 2016 Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 Wettelijke regeling voor dynamisch en semi-statisch archief. 3 Kwaliteitszorg 4 Ordening, authenticiteit, context, toegankelijkheid,

Nadere informatie

ENTERPRISE CONTENT MANAGEMENT. Toegankelijke informatie maakt het verschil

ENTERPRISE CONTENT MANAGEMENT. Toegankelijke informatie maakt het verschil ENTERPRISE CONTENT MANAGEMENT Toegankelijke informatie maakt het verschil Toegankelijke informatie maakt het verschil Toegankelijke informatie optimaliseert de workflow, accelereert processen en resulteert

Nadere informatie

Ontwerpbesluit pag. 3. Toelichting pag. 10. Bijlagen: 1. Besluit Informatiebeheer provincie Utrecht 2014

Ontwerpbesluit pag. 3. Toelichting pag. 10. Bijlagen: 1. Besluit Informatiebeheer provincie Utrecht 2014 College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel DATUM 16 december 2014 NUMMER PS PS2015BEM01 AFDELING MAO COMMISSIE BEM STELLER Frans Hooft DOORKIESNUMMER 3926 DOCUMENTUMNUMMER 8108B1AD PORTEFEUILLEHOUDER

Nadere informatie

E-STRATEGIE 2014-2016 HET UTRECHTS ARCHIEF

E-STRATEGIE 2014-2016 HET UTRECHTS ARCHIEF E-STRATEGIE 2014-2016 HET UTRECHTS ARCHIEF Versiebeheer Versie Auteur Wijzigingen Datum 0.1 B. Hoomans Eerste concept 16-02-2014 0.2 B. Hoomans Tekstuele aanvullingen hfst. 2 en 3 Inleidingen toegevoegd

Nadere informatie

Visiedocument. Educohof Podium voor duurzame leefomgeving. Presentatie versie

Visiedocument. Educohof Podium voor duurzame leefomgeving. Presentatie versie Visiedocument Educohof Podium voor duurzame leefomgeving Presentatie versie Courante communicatie, sponsoring, fondswerving Teylingerweg 35 2114 EG Vogelenzang T 020 716 5274 E nicole@courante.nl 13 augustus

Nadere informatie

Parafering besluit PFO Hae 06-07-2015 B Conform Geparafeerd door: Brandt, M.H.J. D&H 04-08-2015 H Conform Geparafeerd door: Maden, B.P.

Parafering besluit PFO Hae 06-07-2015 B Conform Geparafeerd door: Brandt, M.H.J. D&H 04-08-2015 H Conform Geparafeerd door: Maden, B.P. agendapunt 3.b.5 1201818 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden ARCHIEFRAPPORTAGE DELFLAND (KPI) Portefeuillehouder Haersma Buma, M.A.P. van Datum 4 augustus 2015 Aard bespreking Besluitvormend Afstemming

Nadere informatie

artikel 40, eerste en tweede lid van de Archiefwet 1995 en artikel 36 van de gemeenschappelijke regeling RUD Utrecht

artikel 40, eerste en tweede lid van de Archiefwet 1995 en artikel 36 van de gemeenschappelijke regeling RUD Utrecht Archiefverordening RUD Utrecht 2014 Het algemeen bestuur van de RUD Utrecht gelezen het voorstel van het dagelijks bestuur van RUD Utrecht Gelet op: artikel 40, eerste en tweede lid van de Archiefwet 1995

Nadere informatie

Kamer van Koophandel. De duurzame toegankelijkheid van de informatiehuishouding en het digitale archief

Kamer van Koophandel. De duurzame toegankelijkheid van de informatiehuishouding en het digitale archief Kamer van Koophandel De duurzame toegankelijkheid van de informatiehuishouding en het digitale archief Erfgoedinspectie Pagina 2 van 27 Inhoud 1 Inleiding... 5 2 Algemeen beeld... 6 3 Digitale archiefbescheiden

Nadere informatie

Rv. nr.: B en W-besluit d.d.: B en W-besluit nr.:

Rv. nr.: B en W-besluit d.d.: B en W-besluit nr.: RAADSVOORSTEL Rv. nr.: B en W-besluit d.d.: 22-5-2012 B en W-besluit nr.: 12.0502 Naam programma: Programma Onderwerp: Digitalisering bouwarchief en cliëntenarchief Aanleiding: De behoefte en noodzaak

Nadere informatie

agendapunt 3.b.9 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden KPI VERSLAG INFORMATIE- EN ARCHIEFBEHEER Datum 11 oktober 2016 Bijlagen 3 Zaaknummer 52992

agendapunt 3.b.9 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden KPI VERSLAG INFORMATIE- EN ARCHIEFBEHEER Datum 11 oktober 2016 Bijlagen 3 Zaaknummer 52992 agendapunt 3.b.9 1272673 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden KPI VERSLAG INFORMATIE- EN ARCHIEFBEHEER Portefeuillehouder Haersma Buma, M.A.P. van Datum 11 oktober 2016 Aard bespreking Besluitvormend

Nadere informatie

DUTO Normenkader Duurzaam Toegankelijke Overheidsinformatie

DUTO Normenkader Duurzaam Toegankelijke Overheidsinformatie DUTO Normenkader Duurzaam Toegankelijke Overheidsinformatie Erik Saaman (projectleider DUTO) NORA Gebruikersraad, 9 juni 2015 normenkader@nationaalarchief.nl Duurzaam toegankelijke overheidsinformatie

Nadere informatie

Gemeentearchief Reimerswaal Jaarverslag

Gemeentearchief Reimerswaal Jaarverslag Gemeentearchief Reimerswaal Jaarverslag 2015 2016 Case 17.000173 Datum 28 maart 2017 Hanneke Jansen afdeling Dienstverlening Inhoudsopgave 1. Inleiding / aanleiding... 4 2. Formatie en werkzaamheden...

Nadere informatie

e Archief - sarchiefregionaalhistorisc hcentrumlimburgtresoarze

e Archief - sarchiefregionaalhistorisc hcentrumlimburgtresoarze 0 0 1 VISIEDOCUMENT 2009-2014 01 1 0 0 1 0 1 1 0 Consortium van Regionale Historische Centra en het Nationaal Archief BrabantsHistorischInformat iecentrumdrentsarchieferf goedcentrumnieuwlandgel dersarchiefgroningerarchi

Nadere informatie

Binden, bewaren, bezielen en betalen

Binden, bewaren, bezielen en betalen EGH/ZHL november 2013 Binden, bewaren, bezielen en betalen voor landschap en erfgoed in Zuid-Holland Zuid-Holland heeft veel te bieden qua natuur, landschap en erfgoed. Er zijn talrijke partijen die zich

Nadere informatie

Thema maatschappelijke participatie

Thema maatschappelijke participatie Naam organisatie Jongerenvereniging KPJ Limburg 1. Activiteitnaam (en nummer) LimburgPaviljoen 2. Korte omschrijving Jongeren hebben verfrissende ideeën en weten hoe ze andere jongeren kunnen enthousiasmeren.

Nadere informatie

Samenvatting bijeenkomst Pilot Uitplaatsing digitaal archief gemeente Haarlem

Samenvatting bijeenkomst Pilot Uitplaatsing digitaal archief gemeente Haarlem Samenvatting bijeenkomst Pilot Uitplaatsing digitaal archief gemeente Haarlem Noord-Hollands Archief, 17 november 2014 In 2014 hebben de gemeente Haarlem en het Noord-Hollands Archief samen gewerkt aan

Nadere informatie

Archiefverordening GGD Hart voor Brabant Archiefverordening GGD Hart voor Brabant 2015

Archiefverordening GGD Hart voor Brabant Archiefverordening GGD Hart voor Brabant 2015 f AB 20150112-5.4-1 Hart voor Brabant Gezondheid telt! Archiefverordening GGD Hart voor Brabant 2015 Het algemeen bestuur van de GGD Hart voor Brabant, gelezen het voorstel van het dagelijks bestuur van

Nadere informatie

Artikel 1. In deze verordening en de daarop berustende voorschriften wordt verstaan onder:

Artikel 1. In deze verordening en de daarop berustende voorschriften wordt verstaan onder: ARCHIEFVERORDENING PROVINCIE DRENTHE 2013 HOOFDSTUK I, ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1. In deze verordening en de daarop berustende voorschriften wordt verstaan onder: a. de wet: de Archiefwet 1995; b. provinciale

Nadere informatie

Interne Memo nr. INT14-1518

Interne Memo nr. INT14-1518 Interne Memo nr. INT14-1518 Aan: college van B&W van Heerhugowaard Van: Johan Hoogewerf Datum: 30 juni 2014 Onderwerp: Verslag archief-kpi s gemeente Heerhugowaard 2014 Afschrift aan: 1. LOKALE REGELGEVING

Nadere informatie

Meerjarenplan ICT

Meerjarenplan ICT Meerjarenplan ICT 2008-2012 ICT meerjarenplan Vooraf. Informatie ICT informeel in het voorjaar 2008 Besluitvorming ICT formeel bij de begroting Dienstverleningsvisie eind 2008 (richtinggevend) Programmaplan

Nadere informatie

nemen van een e-depot

nemen van een e-depot Stappenplan bij het in gebruik nemen van een e-depot CONCEPT VOOR FEEDBACK Bijlage bij Handreiking voor het in gebruik nemen van een e-depot door decentrale overheden 23 juli 2015 Inleiding Dit stappenplan

Nadere informatie

Een beleidsvisie in paradoxen. Gaat het om het maken van keuzes of wordt het de kunst van continue schipperen tussen de uitersten?

Een beleidsvisie in paradoxen. Gaat het om het maken van keuzes of wordt het de kunst van continue schipperen tussen de uitersten? Een beleidsvisie in paradoxen Gaat het om het maken van keuzes of wordt het de kunst van continue schipperen tussen de uitersten? Paradox 0: dagelijks werk én ambities De dagelijkse werkzaamheden belemmeren

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD. Provincie Zeeland - Vaststelling van de Archiefverordening provincie Zeeland

PROVINCIAAL BLAD. Provincie Zeeland - Vaststelling van de Archiefverordening provincie Zeeland PROVINCIAAL BLAD Officiële uitgave van provincie Zeeland. Nr. 3833 18 december 2014 Provincie Zeeland - Vaststelling van de Archiefverordening provincie Zeeland 2014 Besluit van Provinciale Staten van

Nadere informatie

Producten-dienstencatalogus (PDC) werkprocessen Toezicht informatiebeheer. Versie 26 februari / 14

Producten-dienstencatalogus (PDC) werkprocessen Toezicht informatiebeheer. Versie 26 februari / 14 Producten-dienstencatalogus (PDC) werkprocessen Toezicht informatiebeheer Versie 26 februari 2015 0 / 14 Inhoudsopgave Inleiding... 2 Wat is een PDC?... 2 De PDC van HUA... 3 Doorontwikkeling... 3 1. Toezicht

Nadere informatie

GEMEENTE TERSCHELLING VERSLAG VERANTWOORDING ARCHIEF- EN

GEMEENTE TERSCHELLING VERSLAG VERANTWOORDING ARCHIEF- EN GEMEENTE TERSCHELLING VERSLAG VERANTWOORDING ARCHIEF- EN INFORMATIEBEHEER 2014-2015 Inleiding Sinds 1 oktober 2012 is de Wet Revitalisering Generiek Toezicht (Wet RGT) in werking getreden. De invoering

Nadere informatie

Cloud services: aantrekkelijk, maar implementeer zorgvuldig

Cloud services: aantrekkelijk, maar implementeer zorgvuldig Cloud services: aantrekkelijk, maar implementeer zorgvuldig Auteur: Miranda van Elswijk en Jan-Willem van Elk Dit artikel is verschenen in COS, mei 2011 Cloud services worden steeds meer gebruikelijk.

Nadere informatie

Advies. Advies over en ondersteuning bij het (initieel) inrichten/optimaliseren van de structuur van de(it Service Management)organisatie

Advies. Advies over en ondersteuning bij het (initieel) inrichten/optimaliseren van de structuur van de(it Service Management)organisatie DIENST Advies over en ondersteuning bij het (initieel) inrichten/optimaliseren van de structuur van de(it Service Management)organisatie Advies over en ondersteuning bij het initieel inrichten/optimaliseren

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, 25 maart 2008 Nummer voorstel: 2008/30

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, 25 maart 2008 Nummer voorstel: 2008/30 Voorstel aan de raad Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, 25 maart 2008 Nummer voorstel: 2008/30 Voor raadsvergadering d.d.: 22-04-2008 Agendapunt: Onderwerp:

Nadere informatie

Verordening betreffende de zorg voor de archiefbescheiden van de provinciale organen (Archiefverordening)

Verordening betreffende de zorg voor de archiefbescheiden van de provinciale organen (Archiefverordening) ARCHIEFVERORDENING PROVINCIE FRYSLÂN 2014 Provinciale Staten van Fryslân; gelezen het voorstel van gedeputeerde staten van { }; gelet op de artikelen 27, 28 en 29 van de Archiefwet 1995; BESLUITEN: vast

Nadere informatie