Security op fuiven. oktober / 17

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Security op fuiven. oktober 2014 1 / 17"

Transcriptie

1 Security op fuiven oktober / 17

2 Overzicht Wat is security op evenementen? Situering van de verschillende bevoegdheden en statuten: Verschil ts Fuifbuddie / professionele Portier Verschil ts vrijwilligersregime / Professionele regime Bevoegdheden bewakingsactiviteit persoonscontrole Hoe kunnen security activiteiten reglementair worden uitgevoerd? Het vrijwilligersregime en de voorwaarden aan de personen Bewakingsagenten interne dienst + bewakingsonderneming - specifiek voor vrijwilligersregime Gerechtelijk verleden + Veiligheidsvoorwaarden Ditjes, datjes en andere weetjes Regels inzake fouilleren Regels bij het ontzeggen van de toegang, het staande houden van personen en het laten overhandigen van identiteitsdocumenten Regels privacy Regels wettige verdediging 2 / 17

3 SECURITY OP EVENEMENTEN BEKNOPTE INFORMATIE VOOR ORGANISATORS VAN EVENEMENTEN FUIVEN - MUZIEKFESTIVALS Algemeen Is security wel verplicht en wat is security eigenlijk? Bij veel organisatoren van fuiven, optredens en andere evenementen is de indruk ontstaan dat bij het inrichten van manifestaties een bewakingsdienst moet georganiseerd worden. Zelfs bij horecazaken is de indruk ontstaan dat het trendy is om een portier aan de deur te hebben, anderen ervaren dit dan eerder als een noodzaak. Eigenlijk is het in principe zo dat iedere organisator van een evenement zelf beslist of er al dan niet Security wordt voorzien. Er is daartoe meestal geen verplichting hoewel het in sommige gevallen wellicht aangewezen is. Soms kan het ook zijn dat de overheid security verplicht. Dit kan enkel binnen het kader van de categorieën van inrichtingen, evenementen of activiteiten waarvoor toezicht, bescherming of controle moet worden georganiseerd zoals bepaald in een koninklijk besluit. Als Security wordt georganiseerd dan vallen de activiteiten die worden uitgevoerd onder toepassing van de wetgeving op de bewakingsactiviteiten. Er moeten dus wettelijk verplichte spelregels nageleefd worden. Security komt bij evenementen meestal voor onder de vorm van: portiers binnen of aan de deur ( personencontrole), VIP-protectie en bodyguard (bescherming van personen) en bewaking van de infrastructuur (toezicht op roerende en onroerende goederen). Portiers zijn bewakingsagenten belast met persoonscontrole en mogen nooit wapens dragen of binnen bereik hebben. Dus geen boksbeugels, handboeien, strips, matrakken of andere wapenstokken. Zelfs lange lampen (meer dan 30 cm) zijn verboden. Niet alle activiteiten zijn security. Ticketcontrole en Lidkaartcontrole bijvoorbeeld zonder personen te controleren zijn geen security activiteit. Idem voor toegangscontrole. Het inkijken in de rugzakken van bezoekers aan een evenement is eigenlijk een vorm van fouilleren. In principe is dit niet toegelaten tenzij vooraf toestemming werd gegeven door de Burgemeester en dan zijn er nog strikte voorwaarden. Professionele bewakingsagenten vallen niet onder het vrijwilligersregime en moeten altijd drager zijn van een identificatiekaart die afgeleverd is door de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken. Zij moeten ook altijd drager zijn van een badge waarop hun naam en de naam van de werkgever zijnde de bewakingsonderneming of de interne bewakingsdienst. Security onder het vrijwilligersregime moet de toestemming hebben van de Burgemeester. Portiers mogen geen fooien of andere beloningen vragen of ontvangen. 3 / 17

4 Het door de overheid verplicht inrichten van private veiligheid: Bij een koninklijk besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad kunnen de categorieën van inrichtingen, evenementen of activiteiten worden bepaald waarvoor toezicht, bescherming of controle moet worden georganiseerd in de zin van het eerste lid. Deze verplichting kan echter slechts worden opgelegd indien aan volgende voorwaarden is voldaan: 1. Indien de verplichting verantwoord is om redenen van veiligheid of ter voorkoming van misdrijven; 2. Indien de inzet van politiecapaciteit de opdrachten, bedoeld in de artikelen 36 of 62 van de wet van 7 december 1998 tot de organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus, zou kunnen in het gedrang brengen; 3. Indien de beoogde bewakingsactiviteiten plaatsvinden op de openbare weg of op voor publiek toegankelijke plaatsen.; Meer informatie? Federale OverheidsDienst Binnenlandse Zaken Dienst Private Veiligheid, Waterloostraat 76 te 1000 Brussel Tel. : , fax : Politiezone Vlas, Lokale Politie Kortrijk-Kuurne-Lendelede Dienst criminaliteitspreventie commissariaat Ter Doenaert Baliestraat Marke Tel.: / Politiezone Vlas, Lokale Politie Kortrijk-Kuurne-Lendelede Dienst evenementen Postadres: Oude Vestingsstraat 2A te 8500 Kortrijk Tel.: / 17

5 Situering van de verschillende bevoegdheden en statuten: Verschil Sensibilisatie (taak iedereen) = gewone burger: geen bewakingsactiviteiten Zijn geen bewakingsactiviteiten: ticketcontrole, controle lidkaarten, front stage beveiliging, branddeuren gesloten houden, Fuifbuddie : interne bewakingsdienst (bewakingsagent) onder het vrijwilligersregime Portier = professionele bewakingsagent Safe Party zone = toegangscontrole op voorwaarde dat er geen toezicht wordt uitgeoefend op personen Verschil Vrijwilligersregime = interne dienst: persoonscontrole in publiek toegankelijke plaatsen + andere taken in de organisatie (ook vakbondsactiviteiten) (ook verkeersbegeleiding) Professionele bewakingsagent = al of niet publiek toegankelijke plaatsen + Specialiteitsbeginsel + ID kaart FOD BiZa toegelaten activiteiten (geen vakbonds- of politieke activiteiten) Bevoegdheden bewakingsactiviteit persoonscontrole Toegangscontrole: weigeren toegang fouilleren onder voorwaarden (enkel toegang, niet binnen en niet uitgang) 5 / 17

6 Hoe kunnen security activiteiten reglementair worden uitgevoerd? Algemeen Professionele organisatie, interne dienst, vrijwilligersregime of een combinatie? Een eerste mogelijkheid voor de organisator van evenementen is beroep doen op een door de Federale Overheidsdienst van Binnenlandse Zaken vergunde bewakingsonderneming. Dit soort ondernemingen kunnen hun gespecialiseerde professionele diensten aanbieden. Een tweede mogelijkheid is om zelf een interne bewakingsdienst op te richten. Deze interne dienst moet wel vooraf aan de activiteiten een vergunning verkrijgen van de Federale Overheidsdienst van Binnenlandse Zaken. Het personeel dat onderverdeeld wordt in leidinggevend personeel en uitvoerend personeel moet ook vooraf geslaagd zijn in een specifieke opleiding. Deze opleiding bestaat uit een basisopleiding aangevuld met specialiteiten zoals: bewaking met een hond, persoonscontrole, enz. Tenslotte is het in welomschreven gevallen mogelijk om beroep te doen op een interne bewakingsdienst van onbezoldigde vrijwilligers. Niet commerciële evenementen die in het kader van verenigingsleven worden georganiseerd kunnen hierdoor op een soepelere vorm security organiseren. Hoe wordt de organisatie van de security activiteiten bij wet geregeld? De wet van 10 april 1990 op de bewakingsondernemingen, de beveiligingsondernemingen en de interne bewakingsdiensten, bekendgemaakt in het Staatsblad van 29 mei 1990 vermeld de bewakingsactiviteiten die worden gereglementeerd. Deze wet is al gewijzigd bij wetten van 18 juli 1997, 9 juni 1999, 10 juni 2001, 25 april 2004 en 7 mei Inzake bewakingsactiviteiten wordt een onderscheid gemaakt tussen een bewakingsonderneming en een interne bewakingsdienst. Wordt als bewakingsonderneming beschouwd: elke rechtspersoon of natuurlijke persoon die een activiteit uitoefent bestaande in de blijvende of tijdelijke levering aan derden van één of meerdere van de hierna opgesomde diensten. Wordt als interne bewakingsdienst beschouwd: elke dienst die door een natuurlijke persoon of een rechtspersoon ten eigen behoeve wordt georganiseerd in de vorm van activiteiten van persoonscontrole op al of niet voor het publiek toegankelijke plaatsen of elke in de vorm van alle andere bewakingsactiviteiten voor zover de activiteiten plaatsvinden op voor het publiek toegankelijke plaatsen, In de zin van deze wet is een voor publiek toegankelijke plaats elke plaats waar andere personen dan de beheerder en de personen die er werkzaam zijn toegang hebben 6 / 17

7 ofwel omdat ze geacht worden gewoonlijk toegang te hebben tot die plaats, ofwel omdat ze er toegelaten zijn zonder individueel te zijn uitgenodigd. Is dus geen publieke plaats: strikt private fuif (verjaardagsfeestje bijvoorbeeld), recepties op individuele uitnodiging, huwelijksfeest. Als er dus een rechtstreeks band bestaat tussen de organisator en de uitgenodigde. Indien een breed publiek toegang verkrijgt, eventueel na lidmaatschap of na betaling van toegangsgeld, is dit niet privé maar wel publiek toegankelijk. Activiteiten op de openbare weg en op een openbare plaats blijven exclusief voorbehouden voor de openbare macht behalve de uitzonderingen, bij evenementen zijn dat meestal persoonscontrole onder bepaalde voorwaarden en personenbescherming (bodyguards). Het kan echter ook gaan om activiteiten van waardevervoer, het verrichten van bepaalde vaststellingen en de begeleiding van groepen in het verkeer Welke security activiteiten worden bij wet geregeld? 1. Het toezicht op en de bescherming van roerende of onroerende goederen. Het gaat om de traditionele opdrachten van de bewaking van terreinen, gebouwen en de goederen die er zich bevinden uitgevoerd, door middel van statische of mobiele bewaking. De bewaking van parkings, kassa s, bewaakt transport van geld binnen de omheining zonder voertuig en bewaking van opgestelde installaties zijn allemaal activiteiten van goederenbewaking; 2. De bescherming van personen. Hiermee wordt het leveren bedoeld van diensten van lijfwachten aan personen. Bij evenementen is dit meestal de persoonlijke VIP protection of de persoonlijke bodyguarding van artiesten; 3. Toezicht op en bescherming bij het vervoer van goederen. In de omgangstaal meestal aangeduid als waardetransporten. Het begrip waarden heeft de meest ruime betekenis en omvat alle goederen die omwille van hun kostbare of bijzondere aard, onderhevig zijn aan een bedreiging. Dit zijn onder meer fondsen, waarden, betaalmiddelen, waardevolle of gevaarlijke voorwerpen; 4. Het beheer van alarmcentrales in de meldkamers; 5. Toezicht op en controle van personen met het oog op het verzekeren van de veiligheid op al dan niet voor het publiek toegankelijke plaatsen. Het betreft hier de zogeheten personencontrole, in horeca zaken veel aangeduid met de term portiers. Hieronder valt dan ook de backstage bewaking die er op gericht is om de voor VIP s afgesloten zones te bewaken en te beletten dat onbevoegden zich toegang kunnen verschaffen via de achterdeur. Hetzelfde geldt voor het bewaken van de nooduitgangen en de omheiningen. Het kanaliseren van het publiek om confrontaties te voorkomen met anderen of om vandalisme te voorkomen is eveneens persoonscontrole. Het gaat over toezicht op het gedrag van personen. Ook allerhande vormen van toegangscontrole, de bewakingsfuncties aan cinemacomplexen of in winkelgalerijen, het toezicht in pretparken, de uitoefening van zogenaamde security-activiteiten bij concerten of deze van stewards bij fuiven en bals, dienen onder deze activiteit begrepen te worden. 7 / 17

8 Deze activiteiten mogen niet worden uitgeoefend op de openbare weg behalve bij in de wet voorziene uitzonderingen onder de in de wet voorziene voorwaarden. (infrastructuur openbare vervoersmaatschappijen, tijdelijke evenementen binnen afgebakende perimeter, niet bewoonde voor het publiek afgesloten plaatsen en gebouwen van ambassades of internationale instellingen) 6. Het verrichten van de vaststellingen, die uitsluitend betrekking hebben op de onmiddellijk waarneembare toestand van goederen die zich bevinden op het openbaar domein, in opdracht van de bevoegde overheid of van de houder van een overheidsconcessie. Het gaat hier bijvoorbeeld om zaken zoals parkeren uitsluitend bestraft met een administratieve sanctie (geen proces-verbaal geen beoordelingsbevoegdheid). 7. De begeleiding van groepen van personen met het oog op de verkeersveiligheid. Het gaat hier enkel over fietsers en automobilisten als deelnemers aan sportwedstrijden en scholieren. Enkele voorbeelden: wielerwedstrijden, oversteken aan scholen, oldtimer parade, 8 / 17

9 Het vrijwilligersregime Algemeen Indien evenementen slechts sporadisch worden georganiseerd, kan de organiserende vereniging met eigen leden sporadisch een tijdelijke interne security dienst voor persoonscontrole inrichten. Dit moet met personen die een duidelijke aanwijsbare band hebben met de organisatoren. Er mag enkel beroep worden gedaan op onbezoldigde natuurlijke personen die deze activiteiten slechts sporadisch uitoefenen, het zogeheten vrijwilligersregime. Het gaat in feite over een interne bewakingsdienst waarbij het niet mogelijk is om beroep te doen op derden, natuurlijke of rechtspersonen, zoals: hondenclubs, bodybuilding clubs, clubs voor vechtsporten en dergelijke meer. Dergelijke bewakingsdienst behoeft geen vergunning van de FOD Binnenlands zaken en moet geen specifieke verzekering voor bewaking afsluiten, moet geen retributie betalen aan de FOD en de leden moeten geen identificatiekaart hebben zoals professionele bewakingsagenten. Een voorwaarde is echter wel dat zij vooraf toestemming moet zijn van de burgemeester van de gemeente waar de activiteit plaatsvindt of start. Deze toestemming kan de Burgemeester pas verlenen na advies van de Korpschef van de lokale politie. Een interne bewakingsdienst kan enkel voor persoonscontrole met het oog op het verzekeren van de veiligheid of voor begeleiding van groepen personen met het oog op de verkeersveiligheid en enkel voor groepen fietsers en automobilisten, deelnemers aan sportwedstrijden en scholieren. Een interne bewakingsdienst is niet gehouden aan het specialiteitsprincipe. Leden van een interne (vrijwilligers) bewakingsdienst mogen ook andere taken uitvoeren dan bewakingsactiviteiten (bv achter de bar staan ) Met de sporadische organisatie van evenementen wordt een frequentie beoogd die drie tot vijfmaal per jaar niet overschrijdt en enige vorm van betaling is niet toegelaten, ook geen betalingen in natura. (behalve vergoeding voor gemaakt onkosten) Uitzonderlijk mogen hier ook activiteiten plaatsvinden naar aanleiding van vakbondsactiviteiten of activiteiten met een politiek finaliteit, zoals bij een vakbondstoespraak,. Het is eveneens mogelijk een combinatie te maken met professionele bewakers en vrijwilligers. 9 / 17

10 Voorwaarden voor het vrijwilligersregime Vorm van de organisatie van de security Het vrijwilligersregime kan slechts in de vorm van een interne bewakingsdienst, die uitsluitend activiteiten van persoonscontrole en/of verkeersbegeleiding uitoefent. De organisatie van deze security is slechts mogelijk met eigen leden of althans met personen die een aanwijsbare band hebben met de organisatoren. Deze band is evident voor de werkelijke leden van een vereniging, maar is ook aanwezig, bijvoorbeeld voor de leden van een oudervereniging van een school, voor een supportersclub van een sportploeg of een vereniging van gewezen leiders van een jeugdbeweging. Toepassingsgebied Bewakingsactiviteiten kunnen slechts onder het vrijwilligersregime worden uitgeoefend indien cumulatief voldaan is aan volgende voorwaarden: - het gaat uitsluitend om de uitoefening van activiteiten van persoonscontrole en verkeersbegeleiding; - de personen die voor bewakingsactiviteiten worden ingezet zijn leden van de organiserende vereniging of met een aanwijsbare band, die als het ware onder de vorm van interne bewakingsdienst optreden; men kan op dit stelsel dus niet terugvallen voor de organisatie van diensten aan derden; - de activiteiten mogen slechts door de organisator sporadisch worden georganiseerd hiermee wordt een frequentie geviseerd die drie tot vijfmaal per jaar niet overschrijdt; - de personen die bewakingsactiviteiten uitoefenen mogen dit slechts sporadisch doen; daarom kunnen professionele bewakingsagenten ook nooit optreden als vrijwilliger ; - ze mogen dit enkel gratis doen; ze kunnen ook geen vergoeding in natura of fooien ontvangen. Peroonsvoorwaarden De vrijwilligers die worden ingezet moeten aan volgende voorwaarden voldoen: - bepaalde veroordelingen niet hebben opgelopen en voldoen aan de veiligheidsvoorwaarden, nodig voor het uitoefenen van deze functie; - gedurende tenminste drie jaar hun wettige hoofdverblijfplaats hebben in België; - bepaalde beroepen niet uitoefenen (privé-detective, wapenhandelaar, penitentiair beambte) of activiteiten die doordat ze door een dergelijke vrijwilliger worden uitgeoefend een gevaar kunnen uitmaken voor de openbare orde; - sinds vijf jaar geen lid geweest zijn van een politiedienst, tenzij als aspirant met maximaal 4 maanden opleiding. - de leeftijd van 18 jaar (voor de uitvoerders) en 21 jaar (voor de leiding van het vrijwilligersteam) bereikt hebben. Een organisatie van vrijwilligers, die vormelijk gelijkt op een feitelijke interne bewakingsdienst, moet niet worden vergund, zoals dit het geval is voor de bewakingsonderneming en de interne bewakingsdienst. Het volstaat dat de burgemeester van de gemeente waar de activiteiten plaatsvinden of de burgemeester van de gemeente waar deze activiteiten starten, ingeval deze plaatsvinden op het grondgebied van meerdere gemeenten, 10 / 17

11 de toestemming heeft verleend voor het optreden van deze vrijwilligers. De aanvraag hiertoe zal gebeuren door de organisator die de burgemeester een lijst moet overmaken van de vrijwilligers die hij voorstelt om in te zetten voor security-opdrachten. De burgemeester wint, voorafgaand aan zijn beslissing, het advies in bij de korpschef van de lokale politie. De vrijwilligers kunnen hun taken op dezelfde wijze uitoefenen als andere bewakingsagenten, die activiteiten van persoonscontrole of verkeersbegeleiding uitoefenen. Ze hebben dezelfde bevoegdheden en verplichtingen, met uitzondering van het uitoefenen van taken van uitgangscontrole. Enkel bewakingsagenten van vergunde bewakingsondernemingen of vergunde interne bewakingsdiensten zijn bevoegd voor het uitoefenen van deze taak en enkel in de bij wet voorziene gevallen.. Welke veroordelingen mogen vrijwilligers niet hebben opgelopen? Personeelsleden van bewakingsondernemingen en interne bewakingsdiensten mogen niet veroordeeld geweest zijn tot bepaalde straffen. Al naargelang de functie is de voorwaarde van afwezigheid van veroordelingen streng of minder streng. 1 Voor leidinggevenden geldt dat ze niet mogen veroordeeld zijn, zelfs niet met uitstel tot enige correctionele of criminele straf, bestaande uit een geldboete, een werkstraf of een gevangenisstraf. 2 Voor de andere bewakingsagenten, de administratieve en logistieke personeelsleden geldt dat ze niet mogen veroordeeld zijn, zelfs niet met uitstel tot enige straf voor een aantal misdrijven: diefstal, afpersing, misbruik van vertrouwen, oplichting, valsheid in geschriften, aanranding van de eerbaarheid, verkrachting; 379 tot 386ter SW 259bis SW SW 323, 324, 324ter SW in verband met verdovende middelen; in verband met de wapenwet; in verband met de persoonlijke levenssfeer; de wet tot bestraffing van daden van racisme en xenofobie. opzettelijke slagen en verwondingen Voor alle andere misdrijven mogen zij geen gevangenisstraffen hebben opgelopen, zelfs niet met uitstel, van zes maanden of meer. Ook de veroordelingen opgelopen in het buitenland komen hierbij in aanmerking. Iemand die dergelijke veroordeling kreeg, maar een functie uitoefent bij een interne bewakingsdienst, dient onmiddellijk uit deze dienst te worden verwijderd. Hij kan wél nog een andere taak opnemen binnen de onderneming, maar buiten de bewakingsdienst, met uitzondering van het lidmaatschap van de raad van bestuur van de onderneming. 11 / 17

12 Voldoen aan de veiligheidsvoorwaarden Een leidinggevende en een uitvoerende moet voldoen aan veiligheidsvoorwaarden en mag geen feiten hebben gepleegd die, zelfs als ze niet het voorwerp hebben uitgemaakt van een strafrechtelijke veroordeling, raken aan het vertrouwen van de betrokkene doordat hij zijn maatschappelijke verplichtingen als ondernemer, als leidinggevende of als uitvoerende niet nakomt. Ofwel omdat deze feiten een ernstige tekortkoming van de beroepsdeontologie of een tegenindicatie uitmaken van het gewenste profiel. Het gewenst profiel wordt gekenmerkt door: 1. respect voor de grondrechten van de medeburgers 2. integriteit 3. een incasseringsvermogen ten aanzien van agressief gedrag en het vermogen om zich daarbij te beheersen 4. afwezigheid van verdachte relaties met het crimineel milieu 12 / 17

13 Ditjes, datjes en andere weetjes Anders dan bij de backstage bewaking wil de frontstage bewaking tijdens concerten het publiek en stage gescheiden houden of stagediven vermijden om de veiligheid te garanderen en dit valt dan ook niet onder de reglementering. Het doel is het gedrag van het publiek in goede banen leiden en niet om het gedrag van personen te controleren of om personen te beschermen. Ticketcontrole of stempelcontrole zijn eveneens geen activiteiten van persoonscontrole. Hier wordt de contractuele verplichting nagegaan van de bezoekers en dit heeft geen uitstaans met de controle van de personen. Hoewel het niet verplicht is, is het zeer aangewezen dat het publiek een onderscheid kan maken tussen iemand van de security en iemand geen deel uitmaakt van de bewaking zoals iemand belast met de ticketcontrole of logistieke ondersteuning. Verwarring over de functie is niet wenselijk. Bewakingsagenten belast met persoonscontrole mogen nooit wapens dragen of binnen bereik hebben. Dus geen boksbeugels, handboeien, strips, matrakken of andere wapenstokken. Zelfs lange lampen (meer dan 30 cm) zijn verboden. Security onder het vrijwilligersregime moet de toestemming hebben van de Burgemeester. Aanwezigheid van de lijst vrijwilligers + toestemming Burgemeester alsook een kopie Voor de bewakingsactiviteiten bij voor het publiek toegankelijke plaatsen, die uitgevoerd worden onder het vrijwilligersregime, moeten de beheerder en de organisator van het sporadisch georganiseerde evenement er voor zorgen dat zij steeds het origineel en een kopie van de toestemming van de Burgemeester voor het inzetten van vrijwilligers en eventueel ook van de toestemming tot fouilleren door 'vrijwilligers', samen met een lijst van die vrijwilligers en hun gegevens, ter beschikking hebben. De lijst vermeldt de namen, de voornamen, het Rijksregisternummer en het adres van de vrijwilligers. ( koninklijk besluit van 15 maart 2010) Verplichtingen bij het eventueel inzetten van een bewakingsonderneming De beheerder of de organisator en de betrokken bewakingsonderneming sluiten voorafgaand aan de uitoefening van de bewakingsactiviteiten een schriftelijke bewakingsovereenkomst af. Die schriftelijke overeenkomst bevat minstens de vermeldingen vervat in bijlage 2 van het koninklijk besluit van 15 maart 2010 tot regeling van bepaalde methodes van bewaking. De bewakingsovereenkomst wordt opgesteld in twee exemplaren. Een exemplaar is bestemd voor, naargelang het geval, de beheerder of de organisator. Het ander exemplaar is bestemd voor de bewakingsonderneming. De bewakingsonderneming en de organisator bewaren op de plaats waar de bewakingsactiviteiten worden uitgeoefend en gedurende de tijd waarop het evenement in de occasionele dansgelegenheid plaatsvindt een exemplaar en een kopie van de bewakingsovereenkomst. De inhoud van die bewakingsovereenkomst moet een aantal 13 / 17

14 minimale vermeldingen bevatten die omschreven zijn in bijlage 2 van het koninklijk besluit van 15 maart De professionele bewakingsagent moet in het bezit zijn van een identificatiekaart voor persoonscontrole, met een geldige vervaldatum en de vermelding exe07, die werd afgeleverd door de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken. De bewakingsonderneming en de organisator zorgen ervoor op de plaats waar de bewakingsactiviteiten worden uitgeoefend, gedurende de tijd dat het evenement plaatsvindt, er een ingevulde bewakingslijst aanwezig is. De bewakingsonderneming houdt naar aanleiding van een evenement in een occasionele dansgelegenheid gedurende de tijd dat er bewakingsactiviteiten worden uitgeoefend, op deze plaats, een niet volledig ingevulde bewakingslijst ter beschikking van de bewakingsagenten. De bewakingsonderneming bewaart, na afloop van de bewakingsactiviteit, het luik B van de bewakingslijst gedurende een periode van één jaar. De bewakingslijst moeten voorafgaand het gebruik worden voorgelegd aan de lokale politie die het voorblad invult en afstempelt. De genummerde bewakingslijsten zoals vastgesteld bij bijlage 3 of 4 van het koninklijk besluit van 15 maart 2010 tot regeling van bepaalde methodes van bewaking, worden verstrekt door FOD Binnenlandse Zaken aan de bewakingsondernemingen of de interne bewakingsdiensten. De bewakingsonderneming bewaart gedurende een periode van 3 jaar de gegevens, zoals vermeldt in het artikel 41 van het KB, met betrekking tot het gebruik van de bewakingsregisters. De rubrieken mogen, eenmaal ze zijn ingevuld, niet meer worden gewist of gewijzigd. Alle documenten worden gedurende hun bewaringstermijn ter beschikking gehouden van de controlerende overheidsdiensten en de politiediensten. persoonscontrole aan de toegang van vaste dansgelegenheden : activiteiten in beeld van een camera (+ naleven van de Wet op de bewakingscamera's) 14 / 17

15 Fouilleren. In principe mogen bewakingsagenten en dus ook portiers niemand fouilleren. Mits toestemming van de Burgemeester en onder strikte voorwaarden, kunnen zij bij de toegangscontrole wel personen van hetzelfde geslacht op basis van vrijwilligheid fouilleren op wapens en gevaarlijke voorwerpen waarvan het binnenbrengen in een plaats het goede verloop van het evenement kan verstoren of de veiligheid van het aanwezige publiek in het gedrang kan brengen.. Fouilleren bestaat uit het oppervlakkig betasten van de kleding van een persoon en de controle van de door hem voorgelegde goederen die de persoon op zich of in zijn handbagage draagt. Bij evenementen mag niet gefouilleerd worden in de voertuigen. Fouilleren onder het vrijwilligersregime kan enkel aan de toegangscontrole bij het toezicht op en controle van personen met het oog op het verzekeren van de veiligheid op voor het publiek toegankelijke plaatsen (de zogeheten persoonscontrole). Eenmaal voorbij de toegang mag niet meer gefouilleerd worden. Systematisch iedereen fouilleren mag nooit, zelfs niet met toestemming van de Burgemeester. Fouilleren gebeurt uitsluitend op grond van de gedragingen van de betrokkene, van materiële aanwijzingen of van de omstandigheden, die redelijke gronden zijn om te denken dat de persoon binnen het wettelijk doel valt. Zelfs professionele bewakingsagenten mogen bij de uitgang van een evenement niemand fouilleren. Dit is wel mogelijk in bepaalde andere omstandigheden, zelfs in de voertuigen, maar niet bij evenementen. Een bewakingsagent die bij de toegang controle uitvoert van de kledij en goederen van personen kan de toegang tot de plaatsen waar toegangscontrole betrekking op heeft ontzeggen aan diegenen die tegen deze controle verzet of bij wie is vastgesteld dat hij of zij in bezit is van een wapen of een ander gevaarlijk voorwerp. 15 / 17

16 Het ontzeggen van de toegang, het staande houden van personen en het laten overhandigen van identiteitsdocumenten Een bewakingsagent die bij de toegang controle uitvoert van de kledij en goederen van personen kan de toegang tot de plaatsen waar toegangscontrole betrekking op heeft ontzeggen aan diegenen die tegen deze controle verzet of bij wie is vastgesteld dat hij of zij in bezit is van een wapen of een ander gevaarlijk voorwerp. Een bewakingsagent mag nooit aan iemand de toegang tot een voor publiek toegankelijke plaats ontzeggen op basis van een directe of indirecte discriminatie. Discriminatie wordt bepaald bij de wet van 15 februari 1993 tot oprichting van een centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding. Een bewakingsagent mag geen dwang of geweld gebruiken bij het verzoeken tot het verlaten van een plaats of in het bijzonder bij toegangscontrole van kledij en goederen. De personen die bewakingsactiviteiten, activiteiten van porties, kunnen geen andere handelingen stellen dan deze die voortvloeien uit de rechten waarover iedere burger beschikt en de bevoegdheden die uitdrukkelijk voorzien zijn in de Wet of in haar uitvoeringsbesluiten. Zij kunnen hun activiteiten slechts uitoefenen voor zover deze krachtens een wet niet uitsluitend zijn voorbehouden aan vertegenwoordigers van het openbaar gezag. Het is de bewakingsagenten verboden fooien of andere beloningen van derden te ontvangen, met uitzondering van de gevallen en volgens de modaliteiten bepaalt bij koninklijk besluit. Bewakingsagenten bij evenementen kunnen geen identiteitscontroles uitvoeren. Het is bewakingsagenten in principe verboden om zich identiteitsdocumenten te laten voorleggen, te laten overhandigen, te controleren, te kopiëren of in te houden. 16 / 17

17 Regels privacy en wettige verdediging 17 / 17

Opleiding fuifbuddies

Opleiding fuifbuddies Opleiding fuifbuddies Private Veiligheid - Persoonscontrole 24/10/2016 Mathias Degandt Aspirant-hoofdinspecteur van politie PZ Vlas Mathias.Degandt@pzvlas.be Wat is security en is het verplicht? Wettelijk

Nadere informatie

I. Algemene bemerkingen. Aan mevrouw en heren Gouverneurs. Aan de Burgemeesters O.R.: VIII/D/JC/

I. Algemene bemerkingen. Aan mevrouw en heren Gouverneurs. Aan de Burgemeesters O.R.: VIII/D/JC/ Aan mevrouw en heren Gouverneurs Aan de Burgemeesters O.R.: VIII/D/JC/ Betreft: Omzendbrief betreffende de toepassing van de wet van 10 april 1990 op de bewakingsondernemingen, de beveiligingsondernemingen

Nadere informatie

Aanvraag toestemming voor het inzetten van vrijwilligers voor het uitvoeren van bewakingsactiviteiten 1

Aanvraag toestemming voor het inzetten van vrijwilligers voor het uitvoeren van bewakingsactiviteiten 1 1/6 Bijlage 1: Aanvraag toestemming voor het inzetten van vrijwilligers voor het uitvoeren van bewakingsactiviteiten 1 1. Datum aanvraag: ------------------------------------------ Gegevens over het evenement

Nadere informatie

AANMELDING FUIF / BAL / OPTREDEN

AANMELDING FUIF / BAL / OPTREDEN AANMELDING FUIF / BAL / OPTREDEN 1/5 datum aanvraag : BENAMING EVENEMENT : GEGEVENS ORGANISATIE: Organisator: rechtspersoon 1 : Adres vereniging / rechtspersoon: Ondernemingsnummer: Organisator: natuurlijke

Nadere informatie

Artikel 1. Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet.

Artikel 1. Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet. 15 MEI 2007. - Wet tot instelling van de functie van gemeenschapswacht, tot instelling van de dienst gemeenschapswachten en tot wijziging van artikel 119bis van de nieuwe gemeentewet. Bron : BINNENLANDSE

Nadere informatie

Wet tot regeling van de private en bijzondere veiligheid

Wet tot regeling van de private en bijzondere veiligheid Wet tot regeling van de private en bijzondere veiligheid HOOFDSTUK I: Toepassingsgebied Artikel 1. 1. In de zin van deze wet wordt als bewakingsonderneming beschouwd, elke rechtspersoon of natuurlijke

Nadere informatie

Wet tot regeling van de private en bijzondere veiligheid

Wet tot regeling van de private en bijzondere veiligheid Wet tot regeling van de private en bijzondere veiligheid HOOFDSTUK I: Toepassingsgebied Artikel 1. 1. In de zin van deze wet wordt als bewakingsonderneming beschouwd, elke rechtspersoon of natuurlijke

Nadere informatie

Aan mevrouw en heren Gouverneurs, Aan de Burgemeesters,

Aan mevrouw en heren Gouverneurs, Aan de Burgemeesters, Aan mevrouw en heren Gouverneurs, Aan de Burgemeesters, O. Ref.: VIII/D/JC/ Betreft: Omzendbrief aangaande de inwerkingtreding van art. 1, 1, 5 van de wet van 10 april 1990 op de bewakingsondernemingen,

Nadere informatie

Waarover ga ik het hebben?

Waarover ga ik het hebben? Vrijwilligers in het veiligheidsbeleid - Toepassingen & reflecties vanuit IBZ 25.11.2014 Waarover ga ik het hebben? Toepassingen - Buurtinformatienetwerken - Buurtbemiddeling - Diefstalpreventieadviseurs

Nadere informatie

Geneviève Franchet Dominique Van Dam

Geneviève Franchet Dominique Van Dam Geneviève Franchet Dominique Van Dam FOD Binnenlandse Zaken Algemene Directie Veiligheids- en Preventiebeleid Koningsstraat 56 te 1000 Brussel Organigram Dienst Private Veiligheid Federale Overheidsdienst

Nadere informatie

DE BEWAKINGSWET VAN ERFGOEDBEHEERDERS NAAR ERFGOEDBEWAKERS? 1. [Hilde Schoefs]

DE BEWAKINGSWET VAN ERFGOEDBEHEERDERS NAAR ERFGOEDBEWAKERS? 1. [Hilde Schoefs] DE BEWAKINGSWET VAN ERFGOEDBEHEERDERS NAAR ERFGOEDBEWAKERS? 1 [Hilde Schoefs] De zogenaamde Bewakingswet of private veiligheidswet, die dateert van 10 april 1990, is sinds december 2006 aangepast aan de

Nadere informatie

Fuiven & Organisatie SECURITY. Marc Geerits verbindingsambtenaar bij de gouverneur

Fuiven & Organisatie SECURITY. Marc Geerits verbindingsambtenaar bij de gouverneur Fuiven & Organisatie SECURITY Marc Geerits verbindingsambtenaar bij de gouverneur 2014-04-23 Eventforum 2014 Wettelijkreferentiekader Grondwet artikel 26 vergaderrecht Wet 10 april 1990 tot regeling an

Nadere informatie

www.besafe.be De identificatiekaart voor bewakingsagenten

www.besafe.be De identificatiekaart voor bewakingsagenten www.besafe.be De identificatiekaart voor bewakingsagenten Identificatiekaart bewakingsagent Elke bewakingsagent draagt verplicht een identificatiekaart bij zich, die niet verward mag worden met de nationale

Nadere informatie

Wet tot regeling van de private en bijzondere veiligheid

Wet tot regeling van de private en bijzondere veiligheid Wet tot regeling van de private en bijzondere veiligheid HOOFDSTUK I: Toepassingsgebied Artikel 1. 1. In de zin van deze wet wordt als bewakingsonderneming beschouwd, elke rechtspersoon of natuurlijke

Nadere informatie

Deel I: private en bijzondere veiligheid en privé-detectives

Deel I: private en bijzondere veiligheid en privé-detectives Inhoud Deel I: private en bijzondere veiligheid en privé-detectives Wetten Wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en de bijzondere veiligheid...ia - 1 Wet van 19 juli 1991 tot regeling van het

Nadere informatie

Reglementaire basis: KB van 15 maart 2010 tot regeling van bepaalde methodes van bewaking, afdeling 2: art (B.S. 2 april 2010).

Reglementaire basis: KB van 15 maart 2010 tot regeling van bepaalde methodes van bewaking, afdeling 2: art (B.S. 2 april 2010). Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken Algemene Directie Veiligheid en Preventie Directie Private Veiligheid Aan de bewakingsondernemingen Aan de interne bewakingsdiensten Uw contactpersoon T Uw referentie

Nadere informatie

Wet tot regeling van de private en bijzondere veiligheid

Wet tot regeling van de private en bijzondere veiligheid Wet tot regeling van de private en bijzondere veiligheid Wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid gewijzigd door de wetten van 18 juli 1997, 9 juni 1999, 10 juni 2001,

Nadere informatie

10 APRIL 1990. - Wet tot regeling van de private en bijzondere veiligheid

10 APRIL 1990. - Wet tot regeling van de private en bijzondere veiligheid 10 APRIL 1990. - Wet tot regeling van de private en bijzondere veiligheid HOOFDSTUK I. - Toepassingsgebied. Artikel 1. 1. In de zin van deze wet wordt als bewakingsonderneming beschouwd, elke rechtspersoon

Nadere informatie

Deel I: private en bijzondere veiligheid en privé-detectives

Deel I: private en bijzondere veiligheid en privé-detectives Inhoud Deel I: private en bijzondere veiligheid en privé-detectives Wetten Wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en de bijzondere veiligheid...ia - 1 Wet van 19 juli 1991 tot regeling van het

Nadere informatie

Regelgeving rond preventie van diefstal 27.05.2014

Regelgeving rond preventie van diefstal 27.05.2014 Regelgeving rond preventie van diefstal 27.05.2014 Mag ik iemand de toegang tot de winkel weigeren? JA Winkel = uw eigendom Vrijheid om wel of niet te verkopen Enkel objectieve criteria (niet: huidskleur,

Nadere informatie

Artikel 1. Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet. HOOFDSTUK I. - Toepassingsgebied.

Artikel 1. Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet. HOOFDSTUK I. - Toepassingsgebied. 15 MEI 2007. - Wet tot instelling van de functie van gemeenschapswacht, tot instelling van de dienst gemeenschapswachten en tot wijziging van artikel 119bis van de nieuwe gemeentewet. ALBERT II, Koning

Nadere informatie

24/09/2015 4 5 13/01/2014 (B.S.

24/09/2015 4 5 13/01/2014 (B.S. Wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid gewijzigd door de wetten van 18 juli 1997, 9 juni 1999, 10 juni 2001, 25 april, 7 mei en 27 december 2004, 2 september 2005, 8

Nadere informatie

AANVRAAG TOT VERNIEUWING VAN DE VERGUNNING VOOR HET ORGANISEREN VAN EEN INTERNE BEWAKINGSDIENST

AANVRAAG TOT VERNIEUWING VAN DE VERGUNNING VOOR HET ORGANISEREN VAN EEN INTERNE BEWAKINGSDIENST AANVRAAG TT VERNIEUWING VAN DE VERGUNNING VR HET RGANISEREN VAN EEN INTERNE BEWAKINGSDIENST Toepassing van de wet van 10 april 1990 1 - Koninklijk besluit van 21 mei 1991 2 Uw aanvraag moet bij een ter

Nadere informatie

Verslag algemene vergadering cultuurraad donderdag 20 oktober 2011:

Verslag algemene vergadering cultuurraad donderdag 20 oktober 2011: Verslag algemene vergadering cultuurraad donderdag 20 oktober 2011: Aanwezig :Kunstkring Zoutleeuw, t Klikske, Actief Budingen, De Gezellen van Vliebergh, Fanfare St-Cecilia, KVLV Zoutleeuw, Oudercomité

Nadere informatie

Rolnummer Arrest nr. 120/2013 van 7 augustus 2013 A R R E S T

Rolnummer Arrest nr. 120/2013 van 7 augustus 2013 A R R E S T Rolnummer 5510 Arrest nr. 120/2013 van 7 augustus 2013 A R R E S T In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 6, eerste lid, 1, van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere

Nadere informatie

Meldingsformulier Evenementen, (buurt)feesten en fuiven ::.. Aanvraag 3 weken vóór aanvang indienen!

Meldingsformulier Evenementen, (buurt)feesten en fuiven ::.. Aanvraag 3 weken vóór aanvang indienen! Meldingsformulier Evenementen, (buurt)feesten en fuiven ::.. Aanvraag 3 weken vóór aanvang indienen! Naam van de activiteit Datum van de activiteit Administratieve gegevens van de organisator Naam vereniging,

Nadere informatie

Evenementen Aanvraagformulier

Evenementen Aanvraagformulier Dienst Noodplanning 03-410 16 69 noodplan@zandhoven.be Evenementen Aanvraagformulier A. INFORMATIE AANVRAAG 1. VERENIGING / ORGANISATIE 2. VOORZITTER/VERANTWOORDELIJKE van de vereniging /organisatie E-mail:

Nadere informatie

BASISOPLEIDING BEWAKING

BASISOPLEIDING BEWAKING BASISOPLEIDING BEWAKING RECHT MET BIJZONDERE AANDACHT VOOR DE VERPLICHTINGEN VAN DE BEWAKINGSONDERNEMING, DE BEVOEGDHEDEN EN DE VERANTWOORDELIJKHEDEN VAN DE BEWAKINGSAGENT 1. Doelstellingen van de wet

Nadere informatie

Infobrochure Veilig fuiven

Infobrochure Veilig fuiven Veilig Infobrochure Veilig fuiven Gent 1 v.u. Filip Rasschaert, A. Triestlaan 12, 9000 Gent Inhoud Veiligheid is één van de prioriteiten bij het organiseren van een evenement. Het is belangrijk dat je

Nadere informatie

FAQ. Sleutelwoorden Vragen Antwoord A. ALGEMEEN

FAQ. Sleutelwoorden Vragen Antwoord A. ALGEMEEN FAQ Algemene uitvoeringsbepalingen van de maatregelen ten gunste van de tewerkstelling van jongeren in sociaal profitsector voortspruitend uit de wet van 23 december 2005 betreffende het generatiepact

Nadere informatie

MELDING VAN DE ORGANISATIE VAN EEN ACTIVITEIT te bezorgen aan het Feestloket, Dr. Vanderhoeydonckstraat 56, 3560 Lummen

MELDING VAN DE ORGANISATIE VAN EEN ACTIVITEIT te bezorgen aan het Feestloket, Dr. Vanderhoeydonckstraat 56, 3560 Lummen MELDING VAN DE ORGANISATIE VAN EEN ACTIVITEIT te bezorgen aan het Feestloket, Dr. Vanderhoeydonckstraat 56, 3560 Lummen 1. Identificatie van de organisator 1.1 Organiserende vereniging 1.2 Contactpersoon

Nadere informatie

FUIVEN & EVENEMENTEN AANVRAAGFORMULIER

FUIVEN & EVENEMENTEN AANVRAAGFORMULIER AANVRAAGFORMULIER Met dit formulier vraagt u toestemming voor de organisatie van een fuif of evenement. Uiterste inleveringsdatum: 6 weken voor de start van het evenement. 1. GEGEVENS AANVRAGER Organisatie

Nadere informatie

NIEUWE WETGEVING IN DE MAAK BETREFFENDE DE BEGELEIDING VAN UITZONDERLIJKE TRANSPORTEN

NIEUWE WETGEVING IN DE MAAK BETREFFENDE DE BEGELEIDING VAN UITZONDERLIJKE TRANSPORTEN Koninklijke Federatie van Belgische Transporteurs en Logistieke Dienstverleners Fédération Royale Belge des Transporteurs et des Prestataires de Services Logistiques Königlicher belgischer Verband der

Nadere informatie

Gemeentereglement betreffende de exploitatie van en de beteugeling van overlast rond nachtwinkels en private bureaus voor telecommunicatie

Gemeentereglement betreffende de exploitatie van en de beteugeling van overlast rond nachtwinkels en private bureaus voor telecommunicatie Gemeentereglement betreffende de exploitatie van en de beteugeling van overlast rond nachtwinkels en private bureaus voor telecommunicatie Artikel 1: Begripsomschrijving Voor de toepassing van dit reglement

Nadere informatie

GEMEENTELIJK REGLEMENT GEMEENTELIJKE ADMINISTRATIEVE SANCTIES

GEMEENTELIJK REGLEMENT GEMEENTELIJKE ADMINISTRATIEVE SANCTIES GEMEENTELIJK REGLEMENT GEMEENTELIJKE ADMINISTRATIEVE SANCTIES Zoals goedgekeurd in de gemeenteraad van Hamme van 18 juni 2014. HOOFDSTUK 1: TOEPASSINGSGEBIED... 2 HOOFDSTUK 2: SANCTIES... 2 AFDELING 1:

Nadere informatie

DE ADMINISTRATEUR-GENERAAL VAN HET AGENTSCHAP VOOR NATUUR EN BOS,

DE ADMINISTRATEUR-GENERAAL VAN HET AGENTSCHAP VOOR NATUUR EN BOS, ---... - Agentschap voor Natuur en Bos Besluit van de administrateur-generaal houdende goedkeuring van de toegankelijkheidsregeling voor Fort 8 gelegen op het grondgebied van de stad Antwerpen DE ADMINISTRATEUR-GENERAAL

Nadere informatie

PSA - VBA. vertrouwelijk informatie alleen voor leden

PSA - VBA. vertrouwelijk informatie alleen voor leden PSA - VBA vertrouwelijk informatie alleen voor leden «Geld vervoeren = risico. Hoe zich beschermen?» Rol van de interne bewakings- en veiligheidsdiensten 2 V «Geld vervoeren = risico. Hoe zich beschermen?»

Nadere informatie

Contractnummer: VERTROUWELIJKHEIDSCONTRACT TUSSEN DE ALGEMENE DIRECTIE STATISTIEK STATISTICS BELGIUM EN

Contractnummer: VERTROUWELIJKHEIDSCONTRACT TUSSEN DE ALGEMENE DIRECTIE STATISTIEK STATISTICS BELGIUM EN Contractnummer: VERTROUWELIJKHEIDSCONTRACT TUSSEN DE ALGEMENE DIRECTIE STATISTIEK STATISTICS BELGIUM EN.. Tussen De Algemene Directie Statistiek Statistics Belgium van de FOD Economie, KMO, Middenstand

Nadere informatie

Gemeentebestuur Lovendegem Kerkstraat 45

Gemeentebestuur Lovendegem Kerkstraat 45 Gemeentebestuur Lovendegem Kerkstraat 45 www.lovendegem.be Algemeen reglement op de gemeentelijke administratieve sancties van toepassing op overtredingen op het stilstaan en parkeren en op de overtredingen

Nadere informatie

Politiereglement Evenementen

Politiereglement Evenementen Politiereglement Evenementen Gelet op de artikelen 19, 26 en 27 van de Grondwet; Gelet op de artikelen 112, 117 t.e.m. 119ter en 133 t.e.m. 135 van de Nieuwe Gemeentewet; Gelet op het Milieuvergunningsdecreet

Nadere informatie

FUIVEN & EVENEMENTEN AANVRAAGFORMULIER

FUIVEN & EVENEMENTEN AANVRAAGFORMULIER VOORBEHOUDEN LOKET VRIJE TIJD DATUM INLEVERING VOLLEDIGE AANVRAAG: ONTVANGEN DOOR: 1. GEGEVENS HOOFDVERANTWOORDELIJKE FUIVEN & EVENEMENTEN AANVRAAGFORMULIER Met dit formulier vraagt u toestemming voor

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling "Sociale Zekerheid"

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling "Sociale Zekerheid" SCSZ/14/183 BERAADSLAGING NR. 14/101 VAN 4 NOVEMBER 2014 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS

Nadere informatie

Politiereglement Evenementen

Politiereglement Evenementen Politiereglement Evenementen Gelet op de artikelen 19, 26 en 27 van de Grondwet; Gelet op de artikelen 112, 117 t.e.m. 119ter en 133 t.e.m. 135 van de Nieuwe Gemeentewet; Gelet op het Milieuvergunningsdecreet

Nadere informatie

Soms moet je als leraar/directeur/opvoeder/leerlingenbegeleider bepaalde maatregelen nemen tegenover leerlingen.

Soms moet je als leraar/directeur/opvoeder/leerlingenbegeleider bepaalde maatregelen nemen tegenover leerlingen. Workshop Privacy op school...... Lockers controleren, gsm s afnemen,...... Hoe ver mag / kan ik gaan? Inleiding Soms moet je als leraar/directeur/opvoeder/leerlingenbegeleider bepaalde maatregelen nemen

Nadere informatie

FAQ Gemeenschapswachten

FAQ Gemeenschapswachten FAQ Gemeenschapswachten Opdrachten in het kader van de criminaliteitspreventie Kunnen de gemeenschapswachten op de parking van het station, van de supermarkt werken? Neen, de voor het publiek toegankelijke

Nadere informatie

Inhoudstafel. Goedgekeurd in de gemeenteraad van 15 december Bekendgemaakt op 16 december 2015.

Inhoudstafel. Goedgekeurd in de gemeenteraad van 15 december Bekendgemaakt op 16 december 2015. Algemeen reglement betreffende het opleggen van een administratieve geldboete bij inbreuken op het stilstaan en parkeren en op de verkeersborden C3 en F103 vastgesteld met automatisch werkende toestellen

Nadere informatie

Deel 1 De Openbare Orde Wat orde in de wanorde van begrippen

Deel 1 De Openbare Orde Wat orde in de wanorde van begrippen INHOUD Deel 1 De Openbare Orde Wat orde in de wanorde van begrippen HOOFDSTUK 1. BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN 1 1. Inleiding 1 2. De openbare orde 1 3. Openbare overlast en administratieve sancties 5 4. Materiële

Nadere informatie

2. De straffen die de gemeenteraad bepaalt, mogen de politiestraffen niet te boven gaan.

2. De straffen die de gemeenteraad bepaalt, mogen de politiestraffen niet te boven gaan. Gecoördineerde regelgeving Nieuwe Gemeentewet Artikel 119bis, Nieuwe Gemeenwet 1. De gemeenteraad kan straffen of administratieve sancties bepalen voor overtredingen van zijn reglementen of verordeningen,

Nadere informatie

Vlaamse overheid. Agentschap voor Natuur en Bos

Vlaamse overheid. Agentschap voor Natuur en Bos Vlaamse overheid Agentschap voor Natuur en Bos Besluit van de administrateur-generaal houdende goedkeuring van de toegankelijkheidsregeling voor het domein Zorgvliet, gelegen op het grondgebied van de

Nadere informatie

27 JANUARI 2008. - Koninklijk besluit betreffende <praalwagens>

27 JANUARI 2008. - Koninklijk besluit betreffende <praalwagens> FEDERALE OVERHEIDSDIENST MOBILITEIT EN VERVOER 27 JANUARI 2008. - Koninklijk besluit betreffende VERSLAG AAN DE KONING Sire, Het ontwerp van koninklijk besluit dat ik de eer heb aan Uwe Majesteit

Nadere informatie

ADVIES Nr 46 / 2002 van 4 november 2002

ADVIES Nr 46 / 2002 van 4 november 2002 ADVIES Nr 46 / 2002 van 4 november 2002 O. Ref. : 10 / A / 2002 / 036 / 006 BETREFT : Ontwerp van koninklijk besluit waarbij sommige leden van de lokale politie en van de federale politie gemachtigd worden

Nadere informatie

Melding van evenementen Politiezone Kouter ( Gistel - Ichtegem - Jabbeke - Oudenburg - Torhout )

Melding van evenementen Politiezone Kouter ( Gistel - Ichtegem - Jabbeke - Oudenburg - Torhout ) Melding van evenementen Politiezone Kouter ( Gistel - Ichtegem - Jabbeke - Oudenburg - Torhout ) Dit document heeft als doel de gegevens te verzamelen die nodig zijn om een evenement goed te keuren. Het

Nadere informatie

Vergunningen en erkenningen binnen de private veiligheidssector

Vergunningen en erkenningen binnen de private veiligheidssector Private Veiligheid Activiteiten in 2009 Vergunningen en erkenningen binnen de private veiligheidssector De Minister van Binnenlandse Zaken levert de vergunningen en erkenningen binnen de private veiligheidssector

Nadere informatie

Studienamiddag 24-6-2011 Paneldebat BVBO - PSA

Studienamiddag 24-6-2011 Paneldebat BVBO - PSA Studienamiddag 24-6-2011 1 Paneldebat BVBO - PSA Panel Delphine Beatse PSA Private Security Association De partner van de interne bewakings- en veiligheidsdiensten Luc Adriaenssens BVBO Beroepsvereniging

Nadere informatie

Aan de bewakingsondernemingen Aan de interne bewakingsdiensten. O/Ref: VIII/D/BV/ Bijlagen: 2

Aan de bewakingsondernemingen Aan de interne bewakingsdiensten. O/Ref: VIII/D/BV/ Bijlagen: 2 Aan de bewakingsondernemingen Aan de interne bewakingsdiensten O/Ref: VIII/D/BV/ Bijlagen: 2 BETREFT: Omzendbrief betreffende het koninklijk besluit van 30 december 1999 betreffende de vereisten inzake

Nadere informatie

Aanvraagformulier voor de organisatie van openbare evenementen

Aanvraagformulier voor de organisatie van openbare evenementen Aanvraagformulier voor de organisatie van openbare evenementen Aanvraagformulier voor de organisatie van openbare evenementen, feesten en fuiven in de gemeente Holsbeek De organisator van een openbaar

Nadere informatie

Implementatie Nieuwe Drank- en Horecawet. Modelbeleid NHN Artikel 35 beleid + toelichting

Implementatie Nieuwe Drank- en Horecawet. Modelbeleid NHN Artikel 35 beleid + toelichting Implementatie Nieuwe Drank- en Horecawet Modelbeleid NHN Artikel 35 beleid + toelichting Versie 23 mei 2013 Beleidsregels ontheffing ex. artikel 35 Drank- en Horecawet De burgemeester van, Overwegende

Nadere informatie

REGLEMENT FEESTEN & FUIVEN

REGLEMENT FEESTEN & FUIVEN REGLEMENT FEESTEN & FUIVEN Ninoofsesteenweg 116 1670 Pepingen Tel. 02/383.14.38 Fax 02/356.11.50 maya.vanholder@pepingen.be www.pepingen.be BIJZONDER GEMEENTELIJKE POLITIEVERORDENING M.B.T. HET ORGANISEREN

Nadere informatie

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer;

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer; 1/6 Advies nr 53/2015 van 16 december 2015 Betreft: Adviesaanvraag m.b.t. het ontwerp van koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden en nadere regels van de toegang in real time van de spoorwegpolitie

Nadere informatie

SOLLICITATIEFORMULIER ARASGUARD bvba Heilig Hartstraat 68 3890 Gingelom F- +32(0)11 88 68 78 E-Mail info @arasguard.be

SOLLICITATIEFORMULIER ARASGUARD bvba Heilig Hartstraat 68 3890 Gingelom F- +32(0)11 88 68 78 E-Mail info @arasguard.be Kruis het vakje die past bij u! Voor welke functie solliciteer U? Hebt u een attest: Arbeider Statische agent Basisopleiding bewakingsagent (Wet Tobback) Persoonscontrole Bediende Retail Winkelinspecteur

Nadere informatie

Beleidsregels ontheffing artikel 35 Drank- en Horecawet Koggenland 2013

Beleidsregels ontheffing artikel 35 Drank- en Horecawet Koggenland 2013 Beleidsregels ontheffing artikel 35 Drank- en Horecawet Koggenland 2013 *D13.003656* D13.003656 De burgemeester van Koggenland, Overwegende dat het wenselijk is om beleidsregels vast te stellen voor de

Nadere informatie

DE VICE-EERSTE MINISTER, MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN GELIJKE KANSEN. Persbericht

DE VICE-EERSTE MINISTER, MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN GELIJKE KANSEN. Persbericht DE VICE-EERSTE MINISTER, MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN GELIJKE KANSEN Brussel, 22 november 2013 Persbericht Meer ethiek en meer controle in de sector van de privé-veiligheid en een omkaderde uitbreiding

Nadere informatie

ADVIES Nr 37 / 2003 van 28 augustus 2003.

ADVIES Nr 37 / 2003 van 28 augustus 2003. ADVIES Nr 37 / 2003 van 28 augustus 2003. O. Ref. : 10 / IP / 2003 / 239 BETREFT : Advies uit eigen beweging betreffende de toegang tot het repertorium van de voertuigen van het Directoraat-generaal Mobiliteit

Nadere informatie

Procedurereglement op de Gemeentelijke administratieve sancties

Procedurereglement op de Gemeentelijke administratieve sancties REGLEMENT Procedurereglement op de Gemeentelijke administratieve sancties Hoofdstuk 1: Toepassingsgebied, vaststellingsmodaliteiten en aangewezen ambtenaar Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» SCSZ/08/122 BERAADSLAGING NR. 08/033 VAN 1 JULI 2008 BETREFFENDE DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR DE RIJKSDIENST

Nadere informatie

WETGEVING DRUGS CDO KORTRIJK. Pedagogische studiedag. Vrijdag 28 januari 2011 31-01-11 POLITIEZONE VLAS

WETGEVING DRUGS CDO KORTRIJK. Pedagogische studiedag. Vrijdag 28 januari 2011 31-01-11 POLITIEZONE VLAS WETGEVING DRUGS CDO KORTRIJK Pedagogische studiedag Vrijdag 28 januari 2011 SPREKER : BART COUSSEMENT Commissaris van Politie Politiezone Vlas (Kortrijk-Kuurne-Lendelede) Directie Risicomanagement Voetbalcel

Nadere informatie

BETREFT: PLAATSING EN GEBRUIK VAN VASTE BEWAKINGSCAMERA S TEN AANZIEN VAN DERDEN ( 1 )

BETREFT: PLAATSING EN GEBRUIK VAN VASTE BEWAKINGSCAMERA S TEN AANZIEN VAN DERDEN ( 1 ) Nr. 923 Brussel, 23 maart 2010 BETREFT: PLAATSING EN GEBRUIK VAN VASTE BEWAKINGSCAMERA S TEN AANZIEN VAN DERDEN ( 1 ) 1. Waarom deze nieuwe nota? 1. Wijziging van de camerawet van 21 maart 2007 door de

Nadere informatie

CIJFERS EN INFORMATIE

CIJFERS EN INFORMATIE BVBO vzw Beroepsvereniging van Bewakingsondernemingen Jan Bogemansstraat 249 B - 178 Wemmel T (+32) 2 462 7 73 F (+32) 2 46 14 31 secretariat@i-b-s.be www.apeg-bvbo.be 2 VOORWOORD De Beroepsvereniging

Nadere informatie

BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID VAN DE ARCHITECT VERBONDEN DOOR EEN ARBEIDSOVEREENKOMST

BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID VAN DE ARCHITECT VERBONDEN DOOR EEN ARBEIDSOVEREENKOMST BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID VAN DE ARCHITECT VERBONDEN DOOR EEN ARBEIDSOVEREENKOMST 1) Omschrijving van de arbeidsovereenkomst Artikel 3 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten

Nadere informatie

Wet van 19 juli 1991 tot regeling van het beroep van privé-detective. HOOFDSTUK 1 Toepassingsgebied

Wet van 19 juli 1991 tot regeling van het beroep van privé-detective. HOOFDSTUK 1 Toepassingsgebied Wet van 19 juli 1991 tot regeling van het beroep van privé-detective Coordinatie van de wet van 19 juli 1991 tot regeling van het beroep van privé-detective, gewijzigd door de wet van 30 décember 1996,

Nadere informatie

1. De vergunning zonder munitie en de erfenis

1. De vergunning zonder munitie en de erfenis De gouverneur van de provincie West-Vlaanderen Federale administratie Dienst politionele veiligheid Publicatie wijziging wapenwet Op 22 augustus 2008 werd de wijziging van de wapenwet gepubliceerd in het

Nadere informatie

CONTRACT De tweede genoemde verbindt zich ertoe om de opdrachten met alle vereiste zorg en ijver uit te voeren

CONTRACT De tweede genoemde verbindt zich ertoe om de opdrachten met alle vereiste zorg en ijver uit te voeren CONTRACT TUSSEN DE ONDERGETEKENDEN : 1 hierna genoemd «EERSTGENOEMDE» EN 2... hierna genoemd «TWEEDE GENOEMDE» ARTIKEL 1 : VOORWERP 1.1. De eerstgenoemde vertrouwt aan de tweede genoemde transport opdrachten

Nadere informatie

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer,

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, KONINKRIJK BELGIE 1000 Brussel, Zetel : Ministerie van Justitie Poelaertplein 3 Tel. : 02/504.66.21 tot 23 Fax : 02/504.70.00 COMMISSIE VOOR DE BESCHERMING VAN DE PERSOONLIJKE LEVENSSFEER O. ref. : 10

Nadere informatie

Algemene voorwaarden toegangsbewijzen FDOS Live B.V. KVK 57389683

Algemene voorwaarden toegangsbewijzen FDOS Live B.V. KVK 57389683 Algemene voorwaarden toegangsbewijzen FDOS Live B.V. KVK 57389683 ARTIKEL 1: TOEPASSELIJKHEID EN DEFINITIES 1.1 Gebruiker van deze algemene voorwaarden is de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Nadere informatie

BELEIDSREGEL ARTIKEL 35 DRANK- EN HORECAWET

BELEIDSREGEL ARTIKEL 35 DRANK- EN HORECAWET BELEIDSREGEL ARTIKEL 35 DRANK- EN HORECAWET De burgemeester van Almere; Gelet op het bepaalde in: - artikel 4:81, lid 1, van de Algemene wet bestuursrecht waarin is bepaald dat een bestuursorgaan beleidsregels

Nadere informatie

Vlaamse overheid ~. J'~- )~x- Agentschap voor Natuur en Bos

Vlaamse overheid ~. J'~- )~x- Agentschap voor Natuur en Bos Vlaamse overheid ~. J'~- \i ~ - )~x- =~~= Agentschap voor Natuur en Bos Besluit van de administrateur-generaal houdende goedkeuring van de toegankelijkheidsregeling voor het domeinbos Meikensbos, gelegen

Nadere informatie

Brussel, COMMISSIE VOOR DE BESCHERMING VAN DE PERSOONLIJKE LEVENSSFEER ADVIES Nr 09 / 2007 van 21 maart 2007

Brussel, COMMISSIE VOOR DE BESCHERMING VAN DE PERSOONLIJKE LEVENSSFEER ADVIES Nr 09 / 2007 van 21 maart 2007 KONINKRIJK BELGIE Brussel, Adres : Hoogstraat, 139, B-1000 Brussel Tel.: +32(0)2/213.85.40 E-mail : commission@privacycommission.be Fax.: +32(0)2/213.85.65 http://www.privacycommission.be COMMISSIE VOOR

Nadere informatie

12 DECEMBER Wet tot vaststelling van de arbeidsduur. van de geneesheren, de tandartsen, de dierenartsen,

12 DECEMBER Wet tot vaststelling van de arbeidsduur. van de geneesheren, de tandartsen, de dierenartsen, 12 DECEMBER 2010. - Wet tot vaststelling van de arbeidsduur van de geneesheren, de tandartsen, de dierenartsen, kandidaat-geneesheren in opleiding, kandidaat-tandartsen in opleiding en studenten-stagiairs

Nadere informatie

Wet van 3 juli 2005 betreffende de rechten van vrijwilligers (B.S.29.VIII.2005) 1

Wet van 3 juli 2005 betreffende de rechten van vrijwilligers (B.S.29.VIII.2005) 1 Wet van 3 juli 2005 betreffende de rechten van vrijwilligers (B.S.29.VIII.2005) 1 HOOFDSTUK I. - Algemene bepalingen HOOFDSTUK II. - Definities HOOFDSTUK III. [De informatieplicht] HOOFDSTUK IV. - Aansprakelijkheid

Nadere informatie

GEMEENTE SINT JANS MOLENBEEK REGLEMENT BETREFFENDE DE ORGANISATIE VAN BRADERIEËN EN ROMMELMARKTEN

GEMEENTE SINT JANS MOLENBEEK REGLEMENT BETREFFENDE DE ORGANISATIE VAN BRADERIEËN EN ROMMELMARKTEN GEMEENTE SINT JANS MOLENBEEK REGLEMENT BETREFFENDE DE ORGANISATIE VAN BRADERIEËN EN ROMMELMARKTEN Artikel 1 : Definities In de zin van het onderhavige reglement dient men te verstaan onder : rommelmarkt

Nadere informatie

VERORDENING op het gebruik van parkeerplaatsen en de verlening van vergunningen voor het parkeren Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling

VERORDENING op het gebruik van parkeerplaatsen en de verlening van vergunningen voor het parkeren Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling VERORDENING op het gebruik van parkeerplaatsen en de verlening van vergunningen voor het parkeren Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie gemeente Lelystad Officiële naam

Nadere informatie

Wetboek van Strafrecht

Wetboek van Strafrecht Wetboek van Strafrecht Titel XIV. Misdrijven tegen de zeden Artikel 239 Met gevangenisstraf van ten hoogste drie maanden of geldboete van de tweede categorie wordt gestraft schennis van de eerbaarheid:

Nadere informatie

( ) binnen een termijn van 6 maand te rekenen vanaf de dag waarop de burgemeester de eigenaar op de hoogte heeft gesteld ( )

( ) binnen een termijn van 6 maand te rekenen vanaf de dag waarop de burgemeester de eigenaar op de hoogte heeft gesteld ( ) Doel Wanneer Wat/wie Nieuwe Gemeentewet Art. 134bis Herhuisvesting van daklozen ( ) binnen een termijn van 6 maand te rekenen vanaf de dag waarop de burgemeester de eigenaar op de hoogte heeft gesteld

Nadere informatie

Gedragsregels - voor patiënten en bezoekers

Gedragsregels - voor patiënten en bezoekers Gedragsregels - voor patiënten en bezoekers De Sint Maartenskliniek verwacht van u dat u zich gedraagt als gast en dat u respectvol en vriendelijk met elkaar omgaat. Behandel de ander zoals u zelf behandeld

Nadere informatie

Omzendbrief nr. COL 3/2000 van het College van Procureurs-generaal bij de Hoven van Beroep

Omzendbrief nr. COL 3/2000 van het College van Procureurs-generaal bij de Hoven van Beroep COLLEGE VAN PROCUREURS-GENERAAL Brussel, 2 mei 2000. Omzendbrief nr. COL 3/2000 van het College van Procureurs-generaal bij de Hoven van Beroep Mijnheer/Mevrouw de Procureur-generaal, Mijnheer/Mevrouw

Nadere informatie

STEDELIJK REGLEMENT VOOR HET ORGANISEREN VAN FUIVEN

STEDELIJK REGLEMENT VOOR HET ORGANISEREN VAN FUIVEN jeugddienst R E G L E M E N T Gemeenteraad van 27-06-2013 STEDELIJK REGLEMENT VOOR HET ORGANISEREN VAN FUIVEN ARTIKEL 1: toepassing 1. Dit stedelijk reglement is van toepassing op elke fuif met een openbaar

Nadere informatie

DE GEMEENSCHAPSWACHTEN, OF HOE HET BLAUW TERUGBRENGEN IN DE STRAAT

DE GEMEENSCHAPSWACHTEN, OF HOE HET BLAUW TERUGBRENGEN IN DE STRAAT DE GEMEENSCHAPSWACHTEN, OF HOE HET BLAUW TERUGBRENGEN IN DE STRAAT In een notendop Door de functie van gemeenschapswacht in het leven te roepen schetst de wet van 15 mei 2007 een homogeen kader waarin

Nadere informatie

Wet betreffende de rechten van de vrijwilliger

Wet betreffende de rechten van de vrijwilliger Wet betreffende de rechten van de vrijwilliger De wet betreffende de rechten van de vrijwilliger (3 juli 2005, gewijzigd door de Wet houdende Diverse bepalingen van 27/12/2005) is aangepast. De nieuwe

Nadere informatie

verzoek om mijn inschrijving met oog op het uitoefenen van een activiteit van minnelijke invordering van schulden.

verzoek om mijn inschrijving met oog op het uitoefenen van een activiteit van minnelijke invordering van schulden. MODEL 3 SI Wet van 20 december 2002 betreffende de minnelijke invordering van schulden van de consument. Aanvraag om inschrijving van een natuurlijk persoon als minnelijke invorderaar van schulden. 1.

Nadere informatie

Hoe omgaan met zorgkundigen en vertegenwoordigers op ok. Een standpunt

Hoe omgaan met zorgkundigen en vertegenwoordigers op ok. Een standpunt Hoe omgaan met zorgkundigen en vertegenwoordigers op ok. Een standpunt Blankenberge 27 maart 2009 Jan Vande Moortel Lector en advocaat AXIOMA S 1. We leven in een rechtsstaat 2. De wet is niet altijd zoals

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN FEDICT DIENSTEN

ALGEMENE VOORWAARDEN FEDICT DIENSTEN ALGEMENE VOORWAARDEN FEDICT DIENSTEN Doel van het document: De algemene voorwaarden voor Fedict diensten bevatten de standaardvoorwaarden voor het gebruik van alle Fedict diensten. Ze worden aangevuld

Nadere informatie

Wet van 3 juli 2005 betreffende de rechten van vrijwilligers (B.S.29.VIII.2005) 1

Wet van 3 juli 2005 betreffende de rechten van vrijwilligers (B.S.29.VIII.2005) 1 Wet van 3 juli 2005 betreffende de rechten van vrijwilligers (B.S.29.VIII.2005) 1 HOOFDSTUK I. - Algemene bepalingen HOOFDSTUK II. - Definities HOOFDSTUK III. - De organisatienota HOOFDSTUK IV. - Aansprakelijkheid

Nadere informatie

HOOFDSTUK I. Definities. Artikel 1. Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder :

HOOFDSTUK I. Definities. Artikel 1. Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder : Koninklijk besluit van 15 februari 2005 betreffende de uitoefening van het beroep van erkend boekhouder en erkend boekhouder-fiscalist in het kader van een rechtspersoon Bron : Koninklijk besluit van 15

Nadere informatie

Hoofdstuk I : Toepassingsgebied en definities

Hoofdstuk I : Toepassingsgebied en definities Reglement tot vaststelling van de openingsuren voor nachtwinkels en private bureaus voor telecommunicatie en tot het bekomen van een vestigingsen uitbatingsvergunning Inhoud Hoofdstuk I : Toepassingsgebied

Nadere informatie

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (hierna "de Commissie");

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (hierna de Commissie); 1/9 De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer Beraadslaging STAT nr 28/2012 van 12 december 2012 Betreft: Aanvraag van de Universiteit Antwerpen (OASes) en de Université Libre de

Nadere informatie

Praktische Gids voor de Selectie van Mobiele Bewakingsdiensten

Praktische Gids voor de Selectie van Mobiele Bewakingsdiensten Praktische Gids voor de Selectie van Mobiele Bewakingsdiensten Editie 2008 Verantwoordelijke uitgever: APEG-BVBO Koningin Fabiolalaan 25 1780 Wemmel T +32 2 462 07 73 F +32 2 460 14 31 apeg-bvbo@i-b-s.be

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN TOEGANGSBEWIJZEN. Topbillin BV. Artikel 1 Toepasselijkheid

ALGEMENE VOORWAARDEN TOEGANGSBEWIJZEN. Topbillin BV. Artikel 1 Toepasselijkheid Artikel 1 Toepasselijkheid ALGEMENE VOORWAARDEN TOEGANGSBEWIJZEN Topbillin BV 1.1 Deze Algemene Voorwaarden Toegangsbewijzen zijn van toepassing op iedere aanbieding en iedere overeenkomst die tot stand

Nadere informatie

==================================================================== Artikel 1

==================================================================== Artikel 1 Intitulé : LANDSBESLUIT van 29 december 1998 no. 20, bepalende de opneming in de afzonderlijke afdeling van het Afkondigingsblad van Aruba van de geldende tekst van de Vuurwapenverordening Citeertitel:

Nadere informatie

Beleidsregels ontheffing ex. artikel 35 Drank- en Horecawet

Beleidsregels ontheffing ex. artikel 35 Drank- en Horecawet Beleidsregels ontheffing ex. artikel 35 Drank- en Horecawet De burgemeester van Heerhugowaard, Overwegende dat het wenselijk is om beleidsregels vast te stellen voor de ontheffingsmogelijkheid die artikel

Nadere informatie

Inhoudsopgave B E L E I D S R E G E L H O R E C A H A N D H A V I N G 2 0 0 2

Inhoudsopgave B E L E I D S R E G E L H O R E C A H A N D H A V I N G 2 0 0 2 12 juni 2002 Inhoudsopgave Geregistreerd onder nummer BIVO/2010/29815 Wettelijke grondslag: Drank- en horecawet 1 1. Inleiding Een bestuursorgaan kan beleidsregels vaststellen. Titel 4.3 van Algemene

Nadere informatie