1 Aanleiding en inleiding: nieuw subsidiebeleid Kern van nieuw subsidiebeleid De Kaderbrief van de Provincie... 4

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "1 Aanleiding en inleiding: nieuw subsidiebeleid... 3. Kern van nieuw subsidiebeleid... 3. De Kaderbrief van de Provincie... 4"

Transcriptie

1

2 INHOUDSOPGAVE 1 Aanleiding en inleiding: nieuw subsidiebeleid... 3 Kern van nieuw subsidiebeleid... 3 De Kaderbrief van de Provincie... 4 IPO takenpakket bibliotheekondersteuning / nieuwe bibliotheekwet... 4 Landelijke innovaties Nieuwe rol van BiSC... 6 Visie op de bibliotheek... 6 Visie op vernieuwing... 7 Missie en opgave BiSC Beleidsprogramma BiSC Hoofddoelstellingen Vertaling doelstellingen en resultaten naar activiteiten Haalbaarheid, slagvaardigheid en tastbaarheid in Vernieuwingsactiviteiten Nieuwe toetreders Communicatie en verantwoording Provincie Bibliotheken Gemeenten Evaluatie Bijlage 1 Kpi s Stelseltaken

3 1 AANLEIDING EN INLEIDING: NIEUW SUBSIDIEBELEID Samen werken aan een duurzaam bibliotheekstelsel in de provincie Utrecht. Een titel die in de kern aangeeft waar het nieuwe werkplan van BiSC in 2014 om draait. In 2014 neemt BiSC haar rol als partner in de keten samen met de Utrechtse bibliotheken in het besef dat bibliotheken opereren in een stelsel. Samen werken aan een bibliotheek die toekomst heeft waarbij transitie in de keten, zowel landelijk, provinciaal als lokaal, kritiek is om dit te bereiken. Een nieuwe rol voor BiSC als gevolg van nieuw provinciaal beleid dat bovenstaande ontwikkeling faciliteert. Met het nieuwe provinciaal bibliotheekbeleid is een keuze gemaakt voor een ander model waarin innovatie en vernieuwing beter tot haar recht kunnen komen en dit meer resultaten moet kunnen opleveren. Hiervoor is voldoende aanleiding 1 : door o.a. digitalisering en bezuinigingen zijn de uitdagingen voor het Utrechts bibliotheekstelsel aanzienlijk en daarom is een optimaal rendement van innovatie en vernieuwing gewenst. Dit werkplan dient als aanvraag bij de Provincie Utrecht voor haar beschikking en geeft inzicht in wat zij van BiSC mag verwachten in haar nieuwe rol. Tevens zal dit werkplan dienen als basis van communicatie naar bibliotheken en gemeenten zodat ook zij weten wat zij van BiSC mogen verwachten (en vice versa). KERN VAN NIEUW SUBSIDIEBELEID Had de provincie tot op heden de opdrachtverlening binnen provinciaal bibliotheekbeleid belegd bij de Stichting Samenwerkende Utrechtse Bibliotheken (SUB), in het nieuwe beleid is zij nadrukkelijk zelf opdrachtgever. Dit in samenspel met de gemeenten door een tweejaarlijkse uitvraag naar gemeenten, waarmee zij blijkt geeft van het besef dat bibliotheken opereren in een stelsel en afstemming tussen overheden van cruciaal belang is. Daarnaast heeft de Provincie haarzelf de legitimiteitsvraag gesteld; voor wie zijn we er, voor de grote steden of voor de regio? Wat is onze toegevoegde waarde? Met het nieuwe beleid heeft de Provincie Utrecht adequaat antwoord gegeven op bovenstaande vragen. Dat heeft opgeleverd dat zij zelf de kaders vaststelt waarbinnen haar provinciale serviceorganisatie (PSO) BiSC dient te opereren, op basis van haar uitvraag bij gemeenten naar de lokale thema s en prioriteiten. Doordat er meer ruimte is voor differentiatie kunnen activiteiten relevanter zijn voor bibliotheken en sneller worden geïmplementeerd. De veranderkracht van bibliotheken neemt toe, de opgebouwde kracht van een gezamenlijke marktpropositie blijft behouden. Hiermee wordt afgestapt van het consensus model en prioriteit gegeven aan de lokale/regionale behoeften. De Provincie, financier van o.a. de bibliotheekinnovatie, legt bij haar provinciale serviceorganisatie BiSC de rol neer om doorbraken te creëren en waar nodig knopen door te hakken, met ondersteuning van de Provincie. Dit werkplan beschrijft hoe BiSC invulling gaat geven aan deze nieuwe rol en welke doelstellingen en resultaten hiermee worden beoogd. Hierbij wordt tevens onze visie op de samenwerking met de Utrechtse bibliotheken benoemd. 1 Deze ontwikkelingen zijn uitgebreid geschetst in de Nieuwe aanpak bibliotheekbeleid d.d. 11 juni

4 DE KADERBRIEF VAN DE PROVINCIE In de kaderbrief 2 wordt inhoudelijk voorgesorteerd op een aantal invullingen van het werkplan, die resulteren in 3 lijnen, betreffende: Lijn 1: Lijn 2: Lijn 3: De stelseltaken ICT en Logistiek, de gezamenlijke pas en toegang tot een provinciale collectie. Maatwerk en vernieuwing. Innovatie en ondernemerschap. De Provincie Utrecht heeft voorafgaande aan de kaderbrief een uitvraag gedaan bij gemeenten naar de thema s die voor hen relevant zijn. Dit heeft geresulteerd in de volgende inhoudelijke onderwerpen in lijn 2: de Bibliotheek op School; rol van de bibliotheek in het sociale domein; vernieuwing van bedrijfsvoering van bibliotheken; herzien distributiemodel. In deze onderwerpen zal BiSC haar rol pakken als regisseur, initiator en uitvoerder. Deze rol is essentieel om te zorgen dat het provinciaal geld rendeert binnen de complexiteit van het bibliotheekstelsel. Een stelsel waarin verschillende overheden, lokale organisaties en landelijke partijen allen hun eigen rol en verantwoordelijkheden hebben en allen nodig zijn om goede en betaalbare diensten naar de burger te kunnen leveren. Een specifieke opdracht voor BiSC ligt in de borging van het Provinciaal Collectioneren Provincie Utrecht (PCPU). Dit wordt als een activiteit in dit werkplan opgenomen. Het voorstel wordt eind 2013 besproken en afgestemd met de verschillende betrokken partijen. Een ander aspect van de kaderbrief is dat het Utrechtse stelsel van logistiek en ICT toegankelijk moet zijn voor alle bibliotheken die deelnemen aan de gezamenlijke marktpropositie. BiSC zal dit verder onderzoeken samen met Bibliotheek Veenendaal en delen met de overige betrokkenen (zie ook Hoofdstuk 4). IPO TAKENPAKKET BIBLIOTHEEKONDERSTEUNING / NIEUWE BIBLIOTHEEKWET Het IPO bestuursakkoord beschrijft de taken voor de provinciale laag in het bibliotheekstelsel. In de kaderbrief wordt hier reeds aan gerefereerd. Samengevat omvat dit de volgende taken: Logistiek & transport: De provincies dragen zorg voor het leenverkeer tussen de bibliotheken (IBL) en het vervoer van de fysieke collectie. Netwerken en allianties. Via samenwerkingsverbanden van de bibliotheken onderling en van bibliotheken met andere maatschappelijke organisaties wordt gezocht naar efficiency en de kwaliteit. 2 De kaderbrief t.b.v. subsidie aanvraag 2014 & 2015 d.d. 13 september

5 Innovatie in het fysieke domein van de bibliotheek. De Provincie zorgt voor bundeling van expertise en maakt proefprojecten mede mogelijk. Collectiebeleid: De provincies zorgen voor afstemming van de lokale, provinciale en landelijke collecties. Het aanschaffen van de collectie is geen provinciale taak, maar de Provincie zorgt wel voor afstemming. Deze taken passen binnen het kader zoals deze in het provinciaal beleid zijn benoemd. De taak inzake collectiebeleid moet voor de Provincie Utrecht worden opgevat in het licht van de opdracht om de borging van het PCPU te bewerkstelligen. Dit takenpakket is door het IPO ingebracht bij het Rijk ten behoeve van de nieuwe bibliotheekwet, welke in 2015 van kracht is. Voor het Werkplan BiSC 2015 zal gekeken worden welke impact deze heeft voor de provinciale situatie. LANDELIJKE INNOVATIES Met de volgende landelijk opererende organisaties wordt samengewerkt, met name op het gebied van innovatie en vernieuwing. Deze samenwerking vindt plaats met het werkplan van BiSC als leidraad: SIOB: het Sectorinstituut Openbare Bibliotheken. Zij heeft een innovatieagenda opgezet om samenwerking en focus te creëren in de verschillende lokaal/provinciaal ontwikkelde innovaties. Bibliotheek.nl : verantwoordelijke voor de digitale innovatie en de landelijke digitale infrastructuur als het gaat om de landelijke digitale bibliotheek. Voor bibliotheken is het van belang dat de hier ontwikkelde infrastructuur aansluit bij de lokale behoeftes en infrastructuur. BiSC is binnen SPN portefeuillehouder digitale bibliotheek en verzorgt in deze de afstemming naar bibliotheek.nl namens alle PSO s, ziet toe op uitvoering van het 1 e en 2 e lijns beheer dat de PSO s in opdracht van bibliotheek.nl verrichten en werkt met bibliotheek.nl samen aan de ontwikkeling van een landelijk bibliotheeksysteem (ILS). VOB: de Vereniging Openbare Bibliotheken heeft een branchestrategie ontwikkeld. BiSC draagt hier aan bij onder andere in het project Nationale Pas via de SPN. SPN: de Stichting Samenwerkende PSO s Nederland. Hierin wordt samengewerkt op verschillende thema s zoals de Digitale Bibliotheek en Marketing (Nationale Pas). Stichting Lezen: via Kunst van lezen (samen met SIOB) initiator van het landelijke programma de Bibliotheek op School. 5

6 2 NIEUWE ROL VAN BISC Was BiSC tot voor kort dienend leverancier van de SUB, met het nieuwe beleid wordt zij geacht een regierol te spelen als het gaat om het renderen van provinciaal geld. Daarnaast wordt BiSC nu geacht vernieuwing te initiëren, te stimuleren en daar waar relevant in de uitvoering een rol te spelen. Tenslotte voert BiSC ook de zogenoemde stelseltaken ICT en logistiek uit die verzorgd worden binnen een zogenaamde Service Level Agreement (SLA) met de bibliotheken. Op operationeel niveau is BiSC dan niet alleen partner maar dient zij haar diensten ook zo klantvriendelijk mogelijk uit te voeren op basis van van tevoren (in de SLA vastgelegde) prestatiecriteria. BiSC krijgt in het nieuwe beleid de rol om regie en initiatief te nemen om de beoogde resultaten in de keten tot stand te brengen. Binnen de samenwerking is ruimte voor maatwerk zodat zowel in de uitwerking, als planning, de innovatie afgestemd kan worden op de lokale behoeften. Voordat BiSC haar missie en beleid toelicht om haar nieuwe rol waar te maken, kijken we eerst naar onze visie op de bibliotheek en onze visie op vernieuwing. VISIE OP DE BIBLIOTHEEK Een nieuwe missie en visie voor BiSC als tweedelijns organisatie valt of staat uiteraard bij onze visie op de bibliotheek. Wat zien wij in het veld, welke relevante maatschappelijke ontwikkelingen spelen daarbij een rol? Hoewel er in Nederland vele bibliotheekorganisaties zijn, deelt men gemiddeld de missie van het bieden van een voorziening die bijdraagt aan volwaardige en actieve participatie van burgers aan de maatschappij. Dit doet de bibliotheek middels o.a. de volgende functies: lees- & cultuur bevordering; informatie- & advies knooppunt; sociale- & ontmoetingsfunctie. Voor elk van deze functies van de bibliotheek geldt dat, in toenemende mate, de digitale component in de dienstverlening steeds groter wordt. Met name in het klassieke distributiemodel zal de komende jaren een groei van e-books aanbod te verwachten zijn. De digitale ontwikkelingen zijn hierin een kans om het bereik onder burgers en de maatschappelijke waarde van de bibliotheekfuncties verder te vergroten. De bibliotheek wordt daarmee steeds meer een platform, een organisatie die samenwerkt en vooral samenwerking faciliteert tussen burgers, professionals en organisaties. Deze platformfunctie is sterk lokaal georiënteerd en vraagt om nieuwe competenties en processen van de bibliotheekorganisatie. Hierbij past ook de ontwikkeling van een sociaal bedrijfsmodel waarin burgers participeren in de bibliotheek, zoals de expertvrijwilliger. De bibliotheekvestiging als onderdeel van een spreidingsmodel moet zich kunnen aanpassen aan de financiële randvoorwaarden en transformeren door gebruik te maken van schaalvoordelen en digitale distributie. Door bezuinigingen zal de transitie van het klassieke distributiemodel naar nieuwe functies of nieuwe verschijningsvormen van de bibliotheek in een stroomversnelling komen. 6

7 VISIE OP VERNIEUWING Het bibliotheekstelsel in de provincie Utrecht werkt als een keten: operationele processen zoals distributie, maar ook (digitale) innovaties en marketing, vinden plaats over verschillende lagen die sterk afhankelijk van elkaar zijn. Ook de financiering van de keten verloopt langs verschillende lagen. Actueel hierbij is de verschuiving van gelden vanuit het gemeentefonds naar bibliotheek.nl voor de inkoop van e-content, per In de provincie Utrecht heeft samenwerking tussen de bibliotheken en BiSC al geleid tot één pas, één tariefstelsel en één systeem. Dit draagt onder meer bij aan lagere kosten voor beheer (o.a. ICT) en hogere opbrengsten (ledenwinst) in marketingcampagnes. Niet onbelangrijk is dat risico s beter kunnen worden gemanaged doordat er pilots ontwikkeld kunnen worden die later opgeschaald/hergebruikt kunnen worden bij andere bibliotheken. Hoewel er veel ruimte is om op lokaal niveau zaken in te vullen en te bepalen, zijn er steeds meer ontwikkelingen waarbij samenwerking en afstemming, tussen bibliotheken, PSO en andere organisaties noodzakelijk is. De aard van innovaties en vernieuwing wordt steeds complexer, mede doordat deze vaker een digitale component heeft (bijvoorbeeld het systeem bij de Bibliotheek op School). Dat vraagt om meer samenwerking en afstemming tussen ketenpartners. Innovatie en vernieuwing in de keten is in onze visie het meest succesvol en kansrijk als door de betrokken partijen samen wordt opgetrokken, beschikbare expertise/netwerk benut wordt en er sprake is van draagvlak. BiSC heeft in de keten een bijzondere positie omdat zij tussen verschillende lagen beweegt en daardoor raakvlakken heeft met meer lagen in de keten. Om haar rol te kunnen nemen en de gewenste resultaten te bereiken zijn een aantal uitgangspunten/uitwerkingen van het nieuwe bibliotheekbeleid geformuleerd. Deze uitgangspunten worden benut bij de dagelijkse uitvoering van haar stelseltaken en de ontwikkeling/regie op en uitvoering van vernieuwingstaken: a) Ketens worden ingericht vanuit het perspectief van eindgebruikers (burgers, medewerkers, leerlingen, docenten, etc.). b) We organiseren en borgen wederzijdse afhankelijkheden (gezamenlijke systemen, processen, protocollen, pools, e.d.). We voorkomen kannibalisme in de keten (kosten verlagen ten koste van ketenpartners). c) We zorgen voor open communicatie en goede informatievoorziening; alle partners beschikken zoveel mogelijk over dezelfde kennis en informatie. 7

8 d) Bibliotheken, zowel in de regio al stad, (kunnen) worden bediend. We differentiëren door middel van gestandaardiseerd maatwerk, echter niet in vrijblijvende variatie. Schaalbaarheid en hergebruik zijn daarom belangrijke randvoorwaarden. e) Meer smaken in kwaliteit zijn mogelijk, tegen meerkosten. f) Innovatiemiddelen zijn urgent voor de gewenste transities bij bibliotheken en BiSC en worden met dat doel ingezet. Innovatiemiddelen zijn daarmee niet geschikt voor de financiering van uitvoeringstaken van de bibliotheek. MISSIE EN OPGAVE BISC Bovenstaande noties op vernieuwing en de ontwikkelingsopgave van bibliotheken hebben geleid tot de volgende missie van BiSC: Als partner in de keten van het landelijk stelsel van openbare bibliotheken, de bibliotheken in de provincie Utrecht te ondersteunen en stimuleren bij haar transitie naar een duurzame en actuele voorziening voor alle burgers in de provincie Utrecht. BiSC geeft hieraan gestalte middels het beleid zoals toegelicht en verwoord in hoofdstuk 3. 8

9 3 BELEIDSPROGRAMMA BISC BiSC heeft ervoor gekozen de kaderbrief te vertalen naar een eigen en nieuw beleidsprogramma voor de periode Een beleidsprogramma waarmee gestuurd kan worden op gewenste output door Provincie en bibliotheken en wat voor BiSC fungeert als toetsingsinstrument van haar inzet en activiteiten. Door de kaderbrief integraal te verwerken in beleidsdoelstellingen wordt ook gevolg gegeven aan een duidelijke wens van Provincie en bibliotheken; tastbaar en slagvaardig resultaat uit de inzet van provinciale middelen. Resultaatgericht werken vraagt ook om integraal werken. Dit kan met het nieuwe beleid beter gestalte krijgen. Zo is in het verleden de link tussen de beheertaken achter de gezamenlijke marktpropositie en vernieuwingsprojecten onvoldoende tot stand gekomen omdat de middelen hiervoor verkokerd werden ingezet en aangestuurd (stelseltaken via BiSC, vernieuwingsgelden via SUB). Met het nieuwe beleid kunnen we deze aansluiting wel goed oppakken. In onderstaande paragrafen wordt dan ook uiteengezet welke doelstellingen geformuleerd zijn uit de kaderbrief, op welke wijze we invulling willen geven aan het bereiken van deze doelstellingen en geven we een toelichting op het schema in Hoofdstuk 4, dat alle vernieuwingsactiviteiten voor 2014 laat zien. HOOFDDOELSTELLINGEN De titel van dit werkplan is niet toevallig gekozen: bibliotheken zijn verwikkeld in een ingewikkelde transitie om te zorgen dat de bibliotheek een duurzame voorziening blijft. De Provincie Utrecht geeft met haar nieuwe beleid blijk van zicht en zorg op deze duurzaamheid. In essentie betreft het hier de volgende aspecten: voldoende spreiding in de provincie van de bibliotheekvoorziening. Door bezuinigingen staan veel bibliotheken buiten de grote steden onder druk. Teveel witte vlekken in het stelsel bedreigen de toegang tot deze voorziening voor vele burgers in de provincie; het aanpassen van de wijze waarop de bibliotheek vorm geeft aan haar oorspronkelijke doelstelling aan de eisen, kansen en randvoorwaarden van deze tijd; het vinden en behouden van draagvlak voor bovenstaande transitie binnen de samenleving in het algemeen en haar financiers in het bijzonder. Werken aan bovenstaande ontwikkelingen, samen met de bibliotheken, vormt voor BiSC de rode draad in haar beleid. In essentie komt de genoemde transitie voor bibliotheken (en dus ook voor BiSC) neer op een verschuiving van mensen en middelen uit de klassieke distributietaak (uitleenfunctie) naar verdiepende en nieuwe activiteiten op het gebied van leesbevordering en participatie. Elke bibliotheek in de provincie Utrecht werkt binnen eigen randvoorwaarden en kansen aan de hernieuwde legitimatie van haar organisatie. Prachtige nieuwe kansen liggen er op dit vlak. Zo is de Bibliotheek op School een nieuwe dienst waarmee scholen langs andere wegen dan alleen het technisch en methodisch leren lezen, leerlingen helpen met het vergroten van woordenschat, creativiteit en leesplezier. En wordt de bibliotheek steeds vaker ontdekt als het laagdrempelige informatieloket voor gemeenten in het kader van de decentralisatietaken. Het is van groot belang dat de bibliotheek de vorm en plek waarmee ze haar missie verwezenlijkt, aanpast aan de eisen van deze tijd. 9

10 Voor de jaren heeft BiSC dan ook de twee volgende hoofddoelstellingen geformuleerd onder de centrale doelstelling Een duurzaam bibliotheekstelsel in de provincie Utrecht : 1. Modernisering van de bedrijfsvoering. 2. Legitimering van de bibliotheekfunctie in de 21 e eeuw. De wijze waarop hier aan gewerkt kan worden heeft BiSC verwerkt in een strategisch kompas. Hierbij heeft ze vooral gekeken naar de wijze waarop BiSC kan bijdragen aan deze doelstellingen, vanuit haar rol in de keten. Deze vertaalt zich naar een aantal thema s/disciplines die zich op de onderste lijn van het kompas bevinden. Ad 1. Modernisering van de bedrijfsvoering Om een verschuiving te kunnen maken van inspanningen op het distributiemodel naar nieuwe en verdiepende taken willen bibliotheken ondersteund worden bij de modernisering van hun bedrijfsvoering. Deze modernisering betreft dan ingrepen in de keten van processen in het distributiemodel maar ook het toepassen van moderne (ICT-) technieken die meer gepersonaliseerd klantcontact mogelijk maken (voor klantbinding en uitbreiding eigen inkomsten). Verder wordt steeds scherper gekeken naar welke delen in de dienstverlening kostendekkend kunnen worden uitgevoerd. In 2014 starten regiobibliotheek Het Groene Hart en Lek & IJssel in deze met een pilot om een nieuw arrangement toe te voegen voor veel-gebruikers. Tenslotte gaat het hier ook om het benutten van de reeds eerder genoemde ontwikkeling van sociale bedrijfsconcepten waarbij burgers een actieve bijdrage leveren aan de exploitatie en ontwikkeling van de bibliotheek. Ad 2. Legitimering van de bibliotheekfunctie in de 21 e eeuw De legitimatie van de bibliotheek in de 21 e eeuw ligt vooral in nieuwe initiatieven op het gebied van de bibliotheek als ontmoetingsplaats, de informatiefunctie (laagdrempelige toegang tot informatie, betekenisgeving en selectie van kennis en informatie in deze tijd van overvloed) en de functie van leesbevordering. Het bestaansrecht van de bibliotheek ligt uiteindelijk in de mate waarin de bibliotheek benut wordt door burgers. Hieronder wordt kort per thema/discipline toegelicht welke activiteiten in dit kader voor 2014 (soms doorlopend tot 2016) door BiSC geïnitieerd, geregisseerd, dan wel uitgevoerd worden: Personeels- en opleidingsbeleid; Het merendeel van de regiobibliotheken zoekt naar wegen om gezamenlijk in de back-office expertise en capaciteit te delen. Dit loopt van activiteiten op het gebied van collectiebeheer (afschrijven op locatie en lokale aanschaf), ledenadministratie tot het delen van specialismen op het gebied van PR en communicatie. Met deze bibliotheken wordt gekeken welke juridische en administratieve constructie ontworpen kan worden die zowel makkelijk in gebruik is (niet teveel administratieve handelingen/sturing), als hanteerbaar voor de desbetreffende medewerkers. Verder heeft men behoefte aan collectieve inkoop van opleidingen. De belangrijkste wensen op dit gebied liggen op het terrein van trainingen voor vrijwilligers. Speciale aandacht gaat uit naar de nieuwe vrijwilliger. Deze vergt een hele andere benadering dan de huidige vrijwilligers, die veelal taken verrichten in de uitleenfunctie. In plaats van aansturing van deze actieve burgers gaat het hier veel meer om toerusten aan de voorkant, zodat men zelfstandig kan opereren binnen de beleidskaders van de bibliotheek. Digitalisering; vele oude en nieuw taken van de bibliotheek kennen een digitale component. Voor de modernisering van de bedrijfsvoering maar ook voor nieuwe functies in het kader van de legitimiteit van de bibliotheek is digitalisering belangrijk. Zo wordt gekeken naar de koppeling van erfgoed naar de 10

11 catalogus van de bibliotheek (o.a. project AVV Venen op de Kaart ) waarbij de samenwerking gezocht wordt met collega steunorganisatie LEU en de provinciale werkgroep Sabine. Daarnaast is het voor klantenbinding en verdieping van de taken op het gebied van leesbevordering van belang dat bibliotheken gepersonaliseerde communicatie en informatie naar klanten kunnen benutten. BiSC borgt in 2014 een belangrijke randvoorwaarde in deze, zijnde de infrastructuur van de database die hiervoor nodig is (DCS). Tenslotte de realisatie van een ticketing module voor bibliotheken om de bibliotheek als cultuur- en ontmoetingsfunctie te ondersteunen. Kwaliteits- en efficiencyverbeteringen in de distributieketen; in 2014 wordt gekeken naar de wens van diverse regiobibliotheken om efficiënter te collectioneren. Dit komt tot uitdrukking in het project logistiek en collectie. Dit zal in nauwe samenhang worden uitgevoerd met de activiteiten die samenhangen met het project borging provinciaal collectioneren. Verder is er een hoge foutmarge en daarom teveel werk in front- en back-office van bibliotheken en BiSC ten aanzien van het betalingsverkeer. Deze processen worden verbeterd en opnieuw beschreven en uiteraard samen met de bibliotheken geïmplementeerd. Doorontwikkeling gezamenlijke marktpropositie; in 2014 zal gekeken worden hoe het e-books aanbod, dat landelijk is uitonderhandeld met de uitgeverijen, moet landen in de bestaande tarievenstructuur. Daarnaast start in januari een pilot van twee regiobibliotheken ten aanzien van een meer kostendekkend (top-)tarief. Evaluatie en contextualisering van deze resultaten worden vervolgens in een voorstel verwerkt naar de rest van de bibliotheken in het stelsel zodat ook zij gebruik gaan maken van dit (top-)tarief. Verder wordt gekeken of er een collectieve vrienden van propositie haalbaar is, waarbij bibliotheken vooral behoefte hebben aan de (veelal digitale) ondersteunende faciliteiten hiervoor. Marketingcampagnes zullen worden gefaciliteerd, waarbij bibliotheken (zoals reeds gebruikelijk is) een financiële bijdrage zullen doen voor de inkoop hiervan. De Bibliotheek op School; een van de meest veelbelovende en sterke nieuwe diensten van en door bibliotheken voor het onderwijs. BiSC zet sterk in op zowel het faciliteren van deze dienst (implementatie systeem schoolwise ) als de regie samen met de Bibliotheek Eemland op het accountmanagement naar scholen provinciaal (dat BiSC weer in SPN verband landelijk afstemt), omdat schoolbesturen nu eenmaal niet dezelfde werkgebieden hanteren als de bibliotheken. Verder wordt ondersteund bij de uitvoering en ontwikkeling van plannen van aanpak en vindt een oriëntatie plaats op mogelijk gezamenlijke infrastructuur op het terrein van collectie en inzet van leesconsulenten. Ontwikkeling nieuwe diensten sociaal domein; de bibliotheek als de begeleider van burgers die onvoldoende digitaal zijn toegerust om gebruik te maken van de digitale diensten van gemeenten, de bibliotheek als plek voor ouderen in de strijd tegen eenzaamheid, de bibliotheek als de plek waar (met bouwstenen van de Bibliotheek op School) nieuwe Nederlanders leren lezen, het zijn voorbeelden van vele succesvolle ontwikkelingen die gaande zijn. We gaan samen met de meest opvallende kwartiermakers op dit terrein binnen de bibliotheken, ondersteuning bieden/organiseren bij de ontwikkeling van een aantrekkelijke propositie naar gemeenten en maatschappelijke organisaties. Tenslotte zal een tweede congres georganiseerd worden over de decentralisatietaken. In december van 2013 was dit congres gericht op de bibliotheken zelf, in 2014 zal dit gericht zijn op bestuurders en ambtenaren van gemeenten. 11

12 VERTALING DOELSTELLINGEN EN RESULTATEN NAAR ACTIVITEITEN 2014 In onderstaand strategisch kompas wordt het beleidsprogramma inzichtelijk gemaakt. De gewenste beleidseffecten op de 3 e regel zijn vertaald en gebruikt bij het formuleren van de zogenoemde prestatiecriteria die BiSC zal benutten bij haar verantwoordings- en evaluatietaken (zie ook Hoofdstuk 4). Jaarlijks zal dit kompas worden uitgewerkt naar concrete vernieuwingsactiviteiten. De activiteiten voor 2014 worden uitgebreid toegelicht in Hoofdstuk 4. Zoals te zien is in dit schema, is er zowel in lijn 1 als 2 volop ruimte gemaakt voor vernieuwing om de gewenste beleidsresultaten te kunnen bereiken. HAALBAARHEID, SLAGVAARDIGHEID EN TASTBAARHEID IN 2014 De transitie naar een duurzaam bibliotheekstelsel is in deze tijd urgenter dan ooit omdat deze in de context plaatsvindt van economische tegenslagen en bibliotheken hiermee geconfronteerd worden in de vorm van bezuinigingen. Haalbaarheid, slagvaardigheid en tastbaarheid van provinciale inspanningen zijn dan ook van belang. BiSC heeft bij de totstandkoming van dit werkplan daarom vele gesprekken gevoerd met zowel directeuren als mt-leden en medewerkers van de bibliotheken. Om te proeven welke activiteiten goed zouden aansluiten maar vooral ook om de ontdekken hoe, met de inzet van kennis en kunde van bibliotheken, activiteiten als work in progress ingezet kunnen worden. Dat betekent dat we in de begroting ook uren hebben meegenomen waarmee expertise van de bibliotheken kan worden vergoed. Daarnaast zijn in Hoofdstuk 4, het overzicht van vernieuwingsactiviteiten 2014, relevante kansen en randvoorwaarden meegenomen die onder andere uit voorgesprekken met de bibliotheken naar voren zijn gekomen. De trekker van de activiteit dient deze kansen te benutten en rekening te houden met de randvoorwaarden bij de uitwerking van een activiteit. 12

13 4 VERNIEUWINGSACTIVITEITEN 2014 Het werkplan van Bisc bestaat in 2014 uit twee delen. Het eerste deel betreft het uitvoeren van de servicetaken binnen de gezamenlijke marktpropositie zijnde ICT en logistiek. Hier gelden de SLA s als richtinggevend en de KPI s zoals deze in bijlage 1 zijn verwoord. Elke bibliotheek ontvangt elk kwartaal op basis van deze kpi s een rapportage. Het tweede deel van het werkplan betreft de vernieuwingsactiviteiten. Deze hebben we overzichtelijk in onderstaand schema verwoord. Hieronder volgt eerst een korte toelichting op de categorieen in het schema: Doelstelling; aan welke beleidsdoelstelling draagt de betreffende activiteit bij? Lijn; dit betreft de lijnen zoals genoemd in de kaderbrief. Deze kennen elk een eigen minimaal (lijn 2) en maximaal budget (lijn 1). Aangegeven wordt hiermee uit welke lijn een activiteit gefinancierd wordt. Hierbij geldt als criterium of de activiteit wel of niet onderdeel vormt van de uitvoeringstaken die nodig zijn om de gezamenlijke marktpropositie te beheren en te ontwikkelen. Prestatiedoel; uitwerking van doelstelling in te leveren prestatie. Resultaten; hier wordt vooral kwalitatief omschreven wat het resultaat dient te zijn waarmee een indruk ontstaat van de aard van de activiteit. Doorlooptijd; voor zover dit ingeschat kan worden wordt voor de Provincie meteen duidelijk in hoeverre een activiteit verplichtingen schept langer dan Kansen; o.a. uit de voorgesprekken met bibliotheken zijn de belangrijkste kansen gekomen die de activiteiten tot een succes kunnen maken. De trekker van de activiteit dient hiermee rekening te houden als het gaat om de uitvoering ervan. Randvoorwaarden; o.a. uit de voorgesprekken met bibliotheken zijn op voorhand al een aantal randvoorwaarden gekomen waar rekening mee gehouden moet worden bij uitwerking/realisatie van de activiteit. Deelnemende bibliotheken; dit betreft de bibliotheken die hebben aangegeven, zowel in de kaderbrief als gesprekken daarna, dat zij met deze activiteit graag willen meedoen. Uiteraard zal bij de start van elke activiteit een verificatie en actualisatie plaatsvinden op deze stand. 13

14 Vernieuwings activiteiten 2014 Activiteit Doelstelling Lijn Prestatiedoel Resultaten 1 Pooling medewerkers, faciliteren werkbare constructie voor het delen van medewerkers/competenties Modernisering 2 Verlaging kosten per uitlening Ontwikkeling nieuwe diensten/ verdien-modellen Juridisch en organisationeel voorstel voor het uitwisselen van personeel via pooling (bijv personele unie). Doorlooptijd Kansen Randvoorwaarden 2014 Vier regiobibliotheken willen nader onderzoeken op welke Voorstel dient qua aansturing en administratieve wijze zij hun back-office functies op de nieuwe en belasting zo 'lean' mogelijk te zijn. verdiepingstaken, gezamenlijk kunnen versterken. Deelnemende bibiotheken (reeds bekend) AVV, ZOUT, HGH, LIJ 2 Inkoop & inrichting opleidingsprogramma Modernisering 2 Ontwikkeling nieuwe diensten/ verdienmodellen Concrete behoefte aan opleidingsprogramma op het gebied van o.a. mediawijsheid, zowel voor informatiemedewerkers als vrijwilligers. 3 De nieuwe vrijwilliger Legitimatie 2 Verhoging van het aantal (nieuwe) vrijwilligers Concept werkwijze & aanpak tav ICT, Marketing/communicatie,. Specifieke behoefte aan inwerkprogramma voor de nieuwe vrijwilligers. 4 Project Logistiek en collectie - nieuwe samenhang Modernisering 2 Verlaging kosten per uitlening Ontwikkeling nieuwe diensten 5 Borging PCPU Modernisering 1 Verhoging aantal leden en gebruikers Verlaging kosten per uitlening Nieuwe collectieregels; nieuwe logistieke regels, uitbreiding van gezamenlijk aan te schaffen collectie ( SWC), aanpassing BiCAT; voorstel profileringscollecties per regio Overeenkomsten met Bibliotheken en over proces collectioneren en vernieuwing SWC (zie ook 4.). 6 Optimalisering lokaal beheer en helpdesk van bisc Modernisering 1 Benutting moderne ICT/ technologie Implementatieplan voor skilled helpdesk, toepassing van nieuwe technieken in kader van lokaal en technisch beheer. 8 Pilot versimpeling betalingsverkeer Modernisering 1 Verlaging kosten per uitlening Toename eigen inkomsten 9 Doorontwikkeling gezamenlijke marktpropositie Legitimatie 1 Verhoging aantal leden en gebruikers Ontwikkeling nieuwe diensten/ verdienmodellen Minder handelingen in front- en backoffice irt betalingsverkeer klanten in het distributiemodel. Verbetervoorstellen en werkhandreiking voor FO waardoor baten en transactiekosten door de hele keten in balans zijn. Invoering pilot toptarief in Lek en Ijssel en Groene hart (nazorg en evaluatie), nieuwe propositie e-books in bestaande marktpropositie en nieuw voorstel andere subleden nav pilot toptarief. Biebpanel en niet-leden onderzoek resultaten betrekken Samenwerking met opleidingsprogramma Pro Biblio AVV, ZOUT, HGH, LIJ, IDEA, BE, 2014 Samenwerking pro biblio, en voor inwerkprogramma nieuwe vrijwilliger met particpanten van de library school 2014, 2015, , 2015, 2016 Gelet op de nauwe samenhang tussen projecten 4 en 5 is aangeboden om deze projecten in een 'co-schap" aan te sturen. Specifieke vraag bij bibliotheken om, na uitname van gemeentefonds, de transitie fysieke en digitale collectie te begeleiden/te adviseren. Daarnaast behoefte bij regiobibliotheken om jaarlijkse uitwisseling op gebied van collectiebeleid (tips en trucs om van elkaar te leren) 2014 Samenwerking pro biblio, gebruik maken van recent onderzoek op dit gebied aldaar en ervaringen in implementatie 2014 Bij transitie naar het huidige bibliotheeksysteem is goed inzicht ontstaan in (onnodig) tijdrovende handelingen, goed te gebruiken als basis. Pilot-bereidheid bij bibliotheken groot, onder andere Idea, Zout en Groene Hart Deelname Bisc aan uitwerking nationale pas, resultaten daarvan te benutten voor eigen provincie Link met' vrienden van propositie' t.a.v. CRM mogeljkheden. Goede samenwerking met het proces van collectioneren voor de deelnemende bibliotheken. Overeenstemming bibliotheken onderling over rollen, taken en bevoegdheden in deze betrekken landelijke ontwikkelingen mbt noodzaak van digitale klantenservice LIJ, HGH,ZOUT, AVV, AVV, ZOUT, HGH, LIJ, IDEA AVV, ZOUT, HGH, LIJ, IDEA, BE, AVV, ZOUT, HGH, LIJ, IDEA, BE, Handreiking gekoppeld aan bestaande deelnemende bibliotheke procesbeschrijvingen bij bibliotheken ihkv certificering, gezamenlijke marktpropositie zoals in en uitschrijven van leden. Afstemming bij FI en FB. AVV, ZOUT, HGH, LIJ, IDEA, BE, 10 Netwerk ondersteuning Duurzaam bibliotheekstelsel 2 Ondersteuning van het netwerk van bibliotheken in kennisoverdracht en consensusvorming tav de gezamenlijke marktpropositie 11 Landelijke netwerken Legitimatie 2 Kennisdeling, subsidieaanvragen, vraagbundeling, lobby en netwerk; o.a. Bibiliotheek.nl, SIOB, VOB, PSO/SPN, KunstvanLezen, BOEKSTART (in KO), Voorleeswedstrijd (PABO), Formulebureau, Voordeelmetjebiebpas. 12 Integrale rapportages en analyse Modernisering 1 Verhoging aantal leden en gebruikers Verlaging kosten per uitlening Maand & kwartaalrapportage voorzien van toelichting & advies. Afstemming KPI's 2014 AVV, ZOUT, HGH, LIJ, IDEA, BE, 2014 AVV, ZOUT, HGH, LIJ, IDEA, BE,, Veenendaal 2014 Samen met bibliotheken analyse doen versterkt wederzijdze kennis Samenwerking Pro Biblio allen, LIJ, IDEA, BE in het bijzonder 13 debibliotheek op school Legitimatie 2 Verhoging aantal scholen dat de Bibliotheek op School gebruikt afstemming (wie benadert welke instelling met welk aanbod) proposities provinciaal ter voorkoming van onprofessioneel imago naar schoolbesturen en dubbels, ondersteuning bij implementatie en opstellen PvA's, implementatie schoolwise inclusief alternatief systeem, orientatie op collectieve infra tbv wisselcollecties en gezamenlijke leesconsulenten 2014, 2015, 2016 Wijze waarop gemeente Amersfoort dit dossier omarmt en de bibliotheek in positie brengt is te benutten als voorbeeldgedrag. Bibliotheek Eemland is gelet op grote voorsprong (resultaat en expertise) in dit dossier gevraagd om in 'co-schap' deze activiteit aan te sturen. AVV, ZOUT, HGH, LIJ, IDEA, BE, 14

15 Activiteit Doelstelling Lijn Prestatiedoel Resultaten 14 Vrienden van' propositie Modernisering 1 Toename eigen inkomsten Ontwikkeling van faciliteiten voor Vrienden van proposities (adminsysteem, communicatie en financien) 15 3D Legitimatie 2 Aantal bibliotheken met 1e informatie loketfunctie Ontwikkeling nieuwe diensten/ verdienmodellen 16 Ontwikkeling aanbod laaggeletterdheid Legitimatie 2 Ontwikkeling nieuwe diensten/ verdienmodellen 17 borging ict-infra voor gepersonaliseerd klantcontact (dcs) en analyse/advies tbv centrale inkoop marketingdiensten op deze infra Modernisering 2 Verhoging aantal leden en gebruikers Ontwikkeling nieuwe diensten/ verdien-modellen Ondersteuning van propositie ontwikkeling en uitrol ihkv decentralisatie van taken naar gemeente. Expertise ontwikkeling, ICT ontwikkeling, marketing. Congres voor bibliotheken en gemeenten. Tenminste 4 regiobibliotheken worden aangesloten op het succes in deze bij collega's. Koppeling bibliotheeeksysteem met marketingdatabse en communicatieplatform. Doorlooptijd Kansen Randvoorwaarden 2014 Nieuwe infrastrcutuur kan basis vormen voor relaties met nieuwe doelgroepen (ondernemers, gebruikers/niet-leden van de bibliotheek, etc.). 2014, 2015, 2016 Gemeente Utrechtse heuvelrug en stad Utrecht hebben de bibliotheek een centrale positie gegeven als informatieloket irt de actieve, zelfstandige en participatieve burger. Resultaten bij deze gemeenten benutten ter overtuiging van andere gemeenten waar de bibliotheek nog niet ontdekt is op dat vlak Vanaf 2015 op dit gebied geen gedwongen winkelnering meer voor gemeentes bij roc's. Goed herhaalbaar resultaat bij IDEA voor andere regiobibliotheken Samenwerking Probiblio Succesvolle samenwerking binnen SPN, infra is alleen met meerdere partners betaalbaar en beheersbaar Deelnemende bibiotheken (reeds bekend) AVV, ZOUT, HGH, LIJ, IDEA, BE, AVV, ZOUT, HGH, LIJ, IDEA, BE, AVV, ZOUT, HGH, LIJ, IDEA, AVV, ZOUT, HGH, LIJ, IDEA, BE, 18 Centrale inkoop & ontwikkeling marketing campagnes Legitimatie 1 Verhoging aantal leden en gebruikers Ontwikkeling nieuwe diensten/ verdien-modellen Gezamenlijke inkoop campagnes voor werving en behoud van leden en gebruikers, marketing analyses Samenwerking Probiblio inzet eigen bijdrage bibliotheken voor marketing AVV, ZOUT, HGH, LIJ, IDEA, BE, 19 Herinrichting communicatie en voorwaarden rondom incasso Modernisering 1 Verhoging aantal leden en gebruikers Toename eigen inkomsten Voorstellen om wanbetaling te voorkomen en te beperken 2014 Meer inkomsten uit contributies, minder kosten voor incasso Relatie met versimpeling betalingsverkeer AVV, ZOUT, HGH, LIJ, IDEA, BE, 20 Onderzoek & evaluatie klantbehoeften Legitimatie 2 Niet van toepassing. Gericht op het proces van verantwoordiing en evaluatie. 21 Ticketing Legitimatie 2 Ontwikkeling nieuwe diensten/ verdien-modellen Betere opzet en resultaten van provinciaal beleid. Objectieve meting van performance BiSC Een systeemoplossing voor ticketing 2014 Ticketing kan de 'Place to be' -, ontmoetings- en participatie functie van de bibliotheek versterken Beter opzet en resultaten van provinciaal beleid. Objectieve meting van performance BiSC SMART afspraken met PU over verantwoording en evaluatie. Mogelijkheden in bestaande systeem onderzoeken en ervaringen IDEA met systeem active ticketing. Bibliotheken, provincie en gemeenten AVV. Lek en Ijssel,ZOUT, Groene Hart 22 Koppelen met erfgoed Legitimatie 2 Ontwikkeling nieuwe diensten/ verdien-modellen 23 Productontwikkeling (o.a. Boekspot op het station) Legitimatie 2 Ontwikkeling nieuwe diensten/ verdien-modellen Toename eigen inkomsten 24 GiDS in RTV Utrecht, beheer Modernisering 2 Ontwikkeling nieuwe diensten/ verdien-modellen Digitaal ontsluiten en contextualisering van erfgoed, mogelijk ism LEU, Sabine, urule 2014, 2015 Contextualisering van content, samenwerking tussen sectoren. Bibliotheek AVV kansrijk project voor koppeling infra "Venen op de kaart". Nieuwe product/diensten (door)ontwikkeling - buiten 3D en dbos 2014 NS Stations heeft veel interesse en kan een mooie partner worden. Nieuwe opzet culturele data verzameling (UGC) met RTVUtrecht geimplementeerd G!ds kan ingezet worden ter ondersteuning van de functie van informatieloket bij taken in het sociale domein. Beschikbaarheid landelijke en provinciale infrastructuur vanuit beide sectoren Belangstelling en benutten van bookspots als aanvullende en versterkende activiteit van een bibliotheek groeit.. AVV, AVV, ZOUT, HGH, LIJ, IDEA, BE, AVV, ZOUT, LIJ, IDEA, BE 15

16 5 NIEUWE TOETREDERS Met het nieuwe bibliotheekbeleid nodigt de Provincie de bibliotheken die nog niet deelnemen aan de gezamenlijke marktpropositie en de vernieuwingsactiviteiten, nadrukkelijk uit om wel te gaan deelnemen. Dit betreft de bibliotheken van Veenendaal en Nieuwegein. Toetreding tot de gezamenlijk markpropositie kan operationele voordelen bieden op het gebied van ICT, marketing, logistiek en innovatie. Ook kan er meer kennisuitwisseling plaatsvinden tussen verschillende bibliotheken. De gezamenlijke marktpropositie vraagt om een gedeelde bedrijfsvoering op diverse onderdelen en gekeken moet worden wat op technisch gebied hier mogelijk is. Daarnaast zijn er vragen bij onder andere bibliotheek Veenendaal over de inhoudelijke, financiële en technische implicaties van het toetreden tot de gezamenlijke marktpropositie. BiSC zal daarom onderzoeken op welke wijze toetreding mogelijk is, welke synergievoordelen en kansen dit oplevert en welke consequenties er zijn voor de bedrijfsvoering van de bibliotheken die willen gaan deelnemen. Bibliotheek Veenendaal heeft in een gesprek met BiSC en SUB aangegeven dat zij een dergelijk onderzoek op prijs stelt. De Bibliotheek Nieuwegein heeft aangegeven nog niet te willen participeren in een onderzoek. Omdat de kosten van een dergelijk onderzoek en het deelnemen aan de marktpropositie hoog zijn, is in nauw overleg met de Provincie besloten om hier een afzonderlijke aanvraag voor te doen. De gewenste innovatietaken van Veenendaal zijn wel meegenomen in het activiteitenplan en deels al gerealiseerd. Zo is men inmiddels al aangesloten op het project Voordeel met je biebpas. De gemeente Nieuwegein heeft aangegeven geen gebruik te willen maken van de uitvraag. Beide bibliotheken zullen voortaan door BiSC geïnformeerd worden over de voortgang van projecten en informatie ontvangen van BiSC ten aanzien van haar landelijke netwerktaken. 16

17 6 COMMUNICATIE EN VERANTWOORDING Communicatie en verantwoording ziet BiSC niet als incidenteel gemarkeerde gebeurtenissen in het jaar, maar als een continue proces. Zo kan verantwoording over het door haar gevoerde beleid en verrichte activiteiten alleen plaatsvinden indien er structureel contact is met de bibliotheken. Dit vindt zeer frequent, formeel en informeel op alle niveaus in de organisatie plaats. Daarnaast kan BiSC een bijdrage leveren naar een duurzaam bibliotheekstelsel, maar is het succes van veel van haar activiteiten afhankelijk van de (strategische) keuzes van bibliotheken zelf en het samenspel tussen BiSC en bibliotheken in de keten. Dat maakt dat BiSC in haar werkplan een 0-meting heeft opgenomen ten aanzien van de gewenste prestaties van dit beleid in de komende jaren. In deze 0-meting zitten zowel gegevens van BiSC als de bibliotheken. Ook de eindgebruikers zullen in dit onderzoek worden meegenomen. Als het gaat om de diensten die verricht worden met zogenaamde SLA s (ICT en collectioneren) geldt dat elke bibliotheek hiervoor afgestemde rapportages krijgt op harde indicatoren. In bijlage 1 is een overzicht opgenomen van deze KPI s. Na beschikking van dit werkplan zal BiSC zorg dragen voor communicatie naar de verschillende belanghebbenden over de voortgang. Hieronder wordt een en ander toegelicht per stakeholder. PROVINCIE Met de Provincie zal periodiek overleg plaatsvinden, op zowel ambtelijk als bestuurlijk niveau. Hierbij worden besproken: de voortgang van dit werkplan; relevante ontwikkelingen in de provincie en het land; eventuele issues/besluitvorming in de keten die nodig zijn om voortgang te bereiken. Conform de huidige cyclus zal er een tussenverantwoording worden geleverd per 1 juli

18 BIBLIOTHEKEN Met bibliotheken zal er zowel bilateraal als plenair overleg zijn. Het gaat hierbij om vraagarticulatie van behoeftes ten aanzien van nieuwe projecten/ontwikkelingen, kennisuitwisseling, de doorontwikkeling van de gezamenlijke marktpropositie en eventuele lobby en afstemming naar landelijke partijen/leverancier. BiSC zal hiervoor 2-4 netwerkbijeenkomsten initiëren en faciliteren. Per kwartaal wordt een rapportage opgeleverd met daarin de stand op de belangrijkste resultaten zoals genoemd in dit werkplan. Deze kwartaalrapportage wordt naar alle bibliotheken in de provincie Utrecht verspreid, zodat inzichtelijk is welke activiteiten worden ontwikkeld, ook voor partijen die niet deelnemen aan de betreffende activiteit. Op deze manier zullen alle activiteiten bij alle bibliotheken bekend kunnen zijn, zodat de kansen voor opschaling en synergie herkend kunnen worden, ook bij differentiatie. GEMEENTEN Bij de start van het werkplan zal een kick-off bijeenkomst worden georganiseerd samen met de Provincie Utrecht waarin voor gemeenten en bibliotheken een presentatie en toelichting op het werkplan zal worden gegeven. Hierbij wordt duidelijk hoe de uitvraag bij gemeenten door de Provincie en BiSC doorvertaald zijn en welke resultaten verwacht kunnen worden. Na afloop van 2014 zal er een jaarverslag gemaakt worden dat (naast andere belanghebbenden) naar gemeenten zal worden verzonden. Hierin wordt teruggekeken op de belangrijkste activiteiten en resultaten van BiSC, in samenwerking met de bibliotheken. EVALUATIE Naast de genoemde voortgangsrapportages en jaarverslag zal de klanttevredenheid jaarlijks worden onderzocht onder zowel bibliotheken als eindgebruikers. Dit betreft niet alleen de concrete diensten die onder SLA worden uitgevoerd naar de bibliotheken maar ook de tevredenheid over de vernieuwingsactiviteiten met bijbehorende prestatiecriteria zoals genoemd in hoofdstuk 3. Het doel hierbij is om een relevant, betrouwbaar en herhaalbaar meetinstrument te ontwikkelen dat jaarlijks gebruikt kan worden om de kwaliteit van de geleverde diensten te kunnen vaststellen. Hierbij zal tevens een 0-meting plaatsvinden. Op basis van de jaarlijkse evaluatie zal BiSC een rapportage leveren waarin de resultaten uit het onderzoek worden toegelicht. Hierbij zal zowel oog zijn voor de successen (wat is er bereikt) als de verbeterpunten (wat kan er beter). Deze zal worden besproken met de Provincie en bibliotheken. 18

19 BIJLAGE 1 KPI S STELSELTAKEN Dit overzicht geeft een overzicht van de Kritische Prestatie Indicatoren (KPI s) waarmee de operationele prestaties van BiSC worden gemeten. Het gaat hierbij om de processen ICT, Servicedesk en Logistiek. Deze KPI s worden ieder kwartaal gerapporteerd aan de bibliotheken. KPI's BiSC KPI naam KPI definitie Norm 1 Beschikbaarheid Bibliotheekapplicatie beschikbaarheid in fysieke bibliotheek en via internet, 24 uur per dag 7 dagen per week. 98,5% binnen kantooruren, gebaseerd op beschikbaarheid KPN 2 Bereikbaarheid Servicedesk, telefonisch (service level) 3 Bereikbaarheid Servicedesk, telefonisch (service level). Buiten openingstijden (piket). Percentage beantwoorde gesprekken ten opzichte van binnengekomen gespekken binnen openingstijden. Percentage beantwoorde gesprekken ten opzichte van binnengekomen gespekken buiten openingstijden. 4 Responsetijd % binnen openingstijden Gemiddelde responsetijd op binnengekomen meldingen (telefonisch en ). 5 Responsetijd % buiten openingstijden Gemiddelde responsetijd op binnengekomen meldingen (telefonisch en ). 6 Afhandelings percentage Percentage van binnengekomen calls dat via 1,2 en 3 lijns support wordt afgehandeld binnen de tijd conform SLA. 7 Rapportages Rapportage van aantal calls (vragen, incidentmeldingen), aantal afgesloten calls, openstaande calls, eventueel lopende en komende ontwikkelingenen en belangijke vervangingen, groot onderhoud e.d. 8 Toegang tot collectie provinciaal Percentage collectie toegankelijk voor lid binnen 72 uur, ongeacht de locatie van boek in de provincie (uitgezonderd V'daal en N'gein). 90% 90% 30 minuten 60 minuten 95% Ieder kwartaal binnen 1 maand rapportage beschikbaar (100%). 95% 19

Jos Debeij Hoofd stafafdeling Bibliotheekstelsel Koninklijke Bibliotheek

Jos Debeij Hoofd stafafdeling Bibliotheekstelsel Koninklijke Bibliotheek Jos Debeij Hoofd stafafdeling Bibliotheekstelsel Koninklijke Bibliotheek Ontwikkelingen bij de Koninklijke Bibliotheek visie op de toekomst van het (openbaar) Bibliotheekstelsel. Jos Debeij OCLC Contactdag

Nadere informatie

VNG Handreiking voor gemeenten Eindhoven, 15 april 2015 Driebergen Zeist, 16 april 2015 Rento Zoutman

VNG Handreiking voor gemeenten Eindhoven, 15 april 2015 Driebergen Zeist, 16 april 2015 Rento Zoutman Lokaal bibliotheekbeleid VNG Handreiking voor gemeenten Eindhoven, 15 april 2015 Driebergen Zeist, 16 april 2015 Rento Zoutman Handreiking lokaal bibliotheekwerk Vraagbaak: Wsob, landelijk netwerk, instrumenten

Nadere informatie

Naam opdrachtgever Jeroen Oosterling Status: concept Naam opsteller/projectleider

Naam opdrachtgever Jeroen Oosterling Status: concept Naam opsteller/projectleider Sjabloon PROJECTOPDRACHT PROJECTOPDRACHT Versie 0.1 Decosnummer: /CONCEPT Transformatie Sociaal Domein Naam opdrachtgever Jeroen Oosterling Status: concept Naam opsteller/projectleider Eric Dammingh Onderwerp

Nadere informatie

BIJ12. Meerjarenagenda 2015-2018 & Jaarplan 2015 Versie 0.6 (10 juli 2016)

BIJ12. Meerjarenagenda 2015-2018 & Jaarplan 2015 Versie 0.6 (10 juli 2016) BIJ12 Meerjarenagenda 2015-2018 & Jaarplan 2015 Versie 0.6 (10 juli 2016) 1 Inhoudsopgave 1 Inleiding 1.1 Voorwoord 1.2 Opzet gecombineerde Meerjarenagenda & Jaarplan Pagina 2 Thema s 2.1 Natuurinformatie

Nadere informatie

AANGEPAST Schematisch overzicht activiteiten ProBiblio 2015 in Noord-Holland

AANGEPAST Schematisch overzicht activiteiten ProBiblio 2015 in Noord-Holland AANGEPAST Schematisch overzicht activiteiten ProBiblio 2015 in Noord-Holland De nummers van de activiteiten corresponderen met de nummers in het document Beschrijving van de activiteiten ProBiblio 2015.

Nadere informatie

Netwerkprogramma Samenwerken aan maatschappelijke educatieve Bibliotheken

Netwerkprogramma Samenwerken aan maatschappelijke educatieve Bibliotheken Netwerkprogramma 2017-2018 Samenwerken aan maatschappelijke educatieve Bibliotheken Verkorte versie november 2016 1 Inhoud Inleiding 3 Wat is het Gelders Bibliotheeknetwerk? 4 Waarom een netwerkprogrammma?

Nadere informatie

De gezamenlijke (innovatie) agenda netwerk openbare bibliotheekvoorzieningen

De gezamenlijke (innovatie) agenda netwerk openbare bibliotheekvoorzieningen De gezamenlijke (innovatie) agenda netwerk openbare bibliotheekvoorzieningen 2016-2018 De gezamenlijke (innovatie)agenda Pagina 1 Inhoud Inhoud Aanleiding en opdracht Procesaanpak Uitkomsten Vervolg De

Nadere informatie

INTEGRALE KWALITEITSZORG PASSEND ONDERWIJS GOEREE-OVERFLAKKEE

INTEGRALE KWALITEITSZORG PASSEND ONDERWIJS GOEREE-OVERFLAKKEE INTEGRALE KWALITEITSZORG PASSEND ONDERWIJS GOEREE-OVERFLAKKEE Inhoud 1. Inleiding 2. Kwaliteit gedefinieerd 3. Parameters en normen 4. Het cyclische systeem van kwaliteitszorg 5. Instrumenten 6. Planning

Nadere informatie

Samenwerking Bibliotheek en Voortgezet Onderwijs

Samenwerking Bibliotheek en Voortgezet Onderwijs Samenwerking Bibliotheek en Voortgezet Onderwijs Naar een landelijke aanpak SAMENVATTING Marleen Wijnen in opdracht van Kunst van Lezen september 2012 Samenvatting De bibliotheek op school voortgezet onderwijs

Nadere informatie

Commissie Samenleving Harderwijk 12 mei 2016

Commissie Samenleving Harderwijk 12 mei 2016 Commissie Samenleving Harderwijk 12 mei 2016 Agenda 1. Welkom 2. Ontwikkelingen 3. Strategienota 4. Digitale vaardigheden 5. Taalvaardigheden (inleiding door Chérif Ait Abderrahman (Stichting Lezen en

Nadere informatie

PROJECTPLAN Nationale Bibliotheek Pas

PROJECTPLAN Nationale Bibliotheek Pas PROJECTPLAN Nationale Bibliotheek Pas 11 juni versienummer 1.3 Uitgave: Versie: 1.1 Datum: 10 mei Opsteller: Projectleider: Opdrachtgever: Nicolette van Ham Nicolette van Ham Coen van Hoogdalem Wijziging

Nadere informatie

Digitale cultuur als continuüm

Digitale cultuur als continuüm Digitale cultuur als continuüm Samenvatting Activiteitenplan 2017-2020 Stichting Digitaal Erfgoed Nederland (DEN) Den Haag, 31 januari 2016 1/5 1. Vooraf Deze samenvatting is gebaseerd op de subsidieaanvraag

Nadere informatie

de maatschappelijke bibliotheek

de maatschappelijke bibliotheek de maatschappelijke bibliotheek Jos Debeij / kb en Peter van Eijk / bisc Samen bouwen aan de maatschappelijke bibliotheek Bijeenkomst Bibliotheken Provincie Utrecht 19 april 2017 Bijeenkomst bibliotheken

Nadere informatie

Voorstel voor de Raad

Voorstel voor de Raad Voorstel voor de Raad Datum raadsvergadering : 10 mei 2012 Agendapuntnummer : VIII, punt 6 Besluitnummer : 389 Portefeuillehouder : Wethouder Mirjam Pauwels Aan de gemeenteraad Onderwerp: Programma Decentralisaties.

Nadere informatie

februari, 2014 Opdrachtbeschrijving Projectleider landelijke kennisdeling - biebtobieb

februari, 2014 Opdrachtbeschrijving Projectleider landelijke kennisdeling - biebtobieb februari, 2014 Opdrachtbeschrijving Projectleider landelijke kennisdeling - biebtobieb Opdrachtbeschrijving Voor de continuering van het project Landelijke Kennisdeling, met bijzondere focus op het platform

Nadere informatie

Visiedocument Expertisenetwerk Kinder- en Jeugdpsychiatrie (EKJP)

Visiedocument Expertisenetwerk Kinder- en Jeugdpsychiatrie (EKJP) Visiedocument Expertisenetwerk Kinder- en Jeugdpsychiatrie (EKJP) I/ Inleiding Het aantal kinderen en jongeren met ernstige psychische problemen is goed bekend. Zowel in Nederland als in andere landen

Nadere informatie

Auditrapportage 3 e ronde Certificeringsnorm Openbare Bibliotheken

Auditrapportage 3 e ronde Certificeringsnorm Openbare Bibliotheken Auditrapportage 3 e ronde Certificeringsnorm Openbare Bibliotheken Rapportage van resultaten naar aanleiding van de certificeringsaudit gehouden op in Opgesteld door: Stichting Certificering Openbare Bibliotheken

Nadere informatie

Innovatiebudget Sociaal Domein regio Arnhem

Innovatiebudget Sociaal Domein regio Arnhem Innovatiebudget Sociaal Domein regio Arnhem Eind juli is de eerste ronde afgerond voor de besteding van het regionale Innovatiebudget Sociaal Domein. In deze ronde is niet het volledige beschikbare budget

Nadere informatie

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Doel Zorgdragen voor de vorming van beleid voor de eigen functionele discipline, alsmede zorgdragen voor de organisatorische en personele aansturing van een of

Nadere informatie

Advies. Advies over en ondersteuning bij het (initieel) inrichten/optimaliseren van de structuur van de(it Service Management)organisatie

Advies. Advies over en ondersteuning bij het (initieel) inrichten/optimaliseren van de structuur van de(it Service Management)organisatie DIENST Advies over en ondersteuning bij het (initieel) inrichten/optimaliseren van de structuur van de(it Service Management)organisatie Advies over en ondersteuning bij het initieel inrichten/optimaliseren

Nadere informatie

Graag maak wij van de gelegenheid gebruik om u op de hoogte te brengen van de recente ervaringen en ontwikkelingen bij De Regiecentrale.

Graag maak wij van de gelegenheid gebruik om u op de hoogte te brengen van de recente ervaringen en ontwikkelingen bij De Regiecentrale. 1 Geachte heer/mevrouw Graag maak wij van de gelegenheid gebruik om u op de hoogte te brengen van de recente ervaringen en ontwikkelingen bij De Regiecentrale. Bij verschillende gemeenten en instellingen

Nadere informatie

6 TIPS DIE HET PRESTEREN VAN UW WERKOMGEVING VERBETEREN

6 TIPS DIE HET PRESTEREN VAN UW WERKOMGEVING VERBETEREN 6 TIPS DIE HET PRESTEREN VAN UW WERKOMGEVING VERBETEREN INLEIDING Het Nieuwe Werken is in de afgelopen jaren op vele plekken geïntroduceerd om slimmer om te gaan met de beschikbare middelen binnen organisaties

Nadere informatie

Whitepaper. www.facto.nl. De regiepiramide ontsluierd

Whitepaper. www.facto.nl. De regiepiramide ontsluierd De regiepiramide ontsluierd Inleiding Regie is een veelgebruikte term voor een vorm van organiseren in het facilitaire werkveld. Toch is het lang niet altijd duidelijk wat er precies onder moet worden

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL april 2017

RAADSVOORSTEL april 2017 RAADSVOORSTEL 2017 Registratiekenmerk: 185542 Raadsvergadering van : 18 mei 2017 Vergadering Commissie van: 9 mei 2017 Portefeuillehouder: T. Cnossen Behandelend ambtenaar: Erna Jongerius Afdeling Kwaliteit

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Kaderstellend. Aan de Raad Agenda nr. 4. Toekomstige functie van de bibliotheek in de gemeente Someren. datum 29 januari 2014

RAADSVOORSTEL Kaderstellend. Aan de Raad Agenda nr. 4. Toekomstige functie van de bibliotheek in de gemeente Someren. datum 29 januari 2014 RAADSVOORSTEL Kaderstellend Aan de Raad Agenda nr. 4 Toekomstige functie van de bibliotheek in de gemeente Someren datum 29 januari 2014 1. Samenvatting Het gebruik van de bibliotheek is de laatste twee

Nadere informatie

Motie Ondersteuning Standaardisatie Uitvoeringsprocessen. voor BALV 17 november 2014

Motie Ondersteuning Standaardisatie Uitvoeringsprocessen. voor BALV 17 november 2014 Motie Ondersteuning Standaardisatie Uitvoeringsprocessen voor BALV 17 november 2014 Gemeente Zaanstad namens gemeenten Zwolle, Leeuwarden, Amersfoort, Haarlemmermeer, Rotterdam, Utrecht, Enschede en Apeldoorn

Nadere informatie

de Bibliotheek en basisvaardigheden Kunst van Lezen 0-18 jaar

de Bibliotheek en basisvaardigheden Kunst van Lezen 0-18 jaar de Bibliotheek en basisvaardigheden Kunst van Lezen 0-18 jaar Jos Debeij Gerlien van Dalen Adriaan Langendonk VNG regionale conferenties 15 en 16 april 2015 de Bibliotheek en basisvaardigheden 1 Inhoud

Nadere informatie

Vliegwiel voor verbinden en versnellen van gezamenlijke gemeentelijke uitvoering

Vliegwiel voor verbinden en versnellen van gezamenlijke gemeentelijke uitvoering Samen Organiseren Vliegwiel voor verbinden en versnellen van gezamenlijke gemeentelijke uitvoering Samen Organiseren: waar staat het voor? Samen organiseren is een nieuwe werkwijze, vormgegeven vanuit

Nadere informatie

Programma doorontwikkeling veiligheidshuizen. Informatiemanagement en privacy 21 november 2011

Programma doorontwikkeling veiligheidshuizen. Informatiemanagement en privacy 21 november 2011 Programma doorontwikkeling veiligheidshuizen Informatiemanagement en privacy 21 november 2011 Presentatie Privacy Binnen het programma doorontwikkeling veiligheidshuizen is Privacy een belangrijk onderwerp.

Nadere informatie

Uitvoeringsagenda Collectieplan

Uitvoeringsagenda Collectieplan Uitvoeringsagenda Collectieplan 2017-2018 Mark Deckers / Jos Debeij / Victor Lemstra i.s.m. Klankbordgroep Collectieplan Goedkeuring klankbordgroep Vastgesteld DV KB Inhoud 1. Aanleiding 2. Overzicht clusters

Nadere informatie

interim-professionals voor Finance & Control

interim-professionals voor Finance & Control Veel omzet draaien, maar toch weinig verdienen? Niet beschikken over de juiste managementinformatie? Ineens geconfronteerd worden met liquiditeitsproblemen? Een ervaren interim-manager kan u bijstaan om

Nadere informatie

Meer (voor)lezen, beter in taal. De Bibliotheek en basisvaardigheden Kunst van Lezen 0-18 jaar

Meer (voor)lezen, beter in taal. De Bibliotheek en basisvaardigheden Kunst van Lezen 0-18 jaar Meer (voor)lezen, beter in taal De Bibliotheek en basisvaardigheden Kunst van Lezen 0-18 jaar Adriaan Langendonk Miniconferentie Flevoland 23 september 2015 de Bibliotheek en basisvaardigheden 1 Inhoud

Nadere informatie

Programmalijnen. Stichting izovator:

Programmalijnen. Stichting izovator: Programmalijnen Stichting izovator 2014 Stichting izovator, 27 november Stichting izovator: Oude Amersfoortseweg 121 1212 AA Hilversum E-mailadres: info@izovator.nl Website: www.izovator.nl 1 1. Context

Nadere informatie

Structuur regionale samenwerking in Regio Rivierenland

Structuur regionale samenwerking in Regio Rivierenland Structuur regionale samenwerking in Regio Rivierenland Gemeenteraden Ambitiebepaling, kaderstelling en controle op hoofdlijnen van beleid Besluiten over meerjarenprogramma s speerpunten Besluiten over

Nadere informatie

Recept 4: Hoe meten we praktisch onze resultaten? Weten dat u met de juiste dingen bezig bent

Recept 4: Hoe meten we praktisch onze resultaten? Weten dat u met de juiste dingen bezig bent Recept 4: Hoe meten we praktisch onze resultaten? Weten dat u met de juiste dingen bezig bent Het gerecht Het resultaat: weten dat u met de juiste dingen bezig bent. Alles is op een bepaalde manier meetbaar.

Nadere informatie

Nieuwe werkwijze Samenwerkende Utrechtse Bibliotheken

Nieuwe werkwijze Samenwerkende Utrechtse Bibliotheken Nieuwe werkwijze Samenwerkende Utrechtse Bibliotheken De SUB heeft eind 2012 een nieuwe werkwijze vastgesteld, deze is per 2013 ingegaan. Voor de SUB projecten bete kent dit dat de projectplannen van het

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Agendanummer 7.4. Onderwerp: Nota Speelruimtebeleid Spelen in Moerdijk

RAADSVOORSTEL Agendanummer 7.4. Onderwerp: Nota Speelruimtebeleid Spelen in Moerdijk VANWEGE STAKEN VAN STEMMEN BIJ HET AMENDEMENT VAN ONAFHANKELIJK MOERDIJK OVER DIT ONDERWERP WORDT DIT OPNIEUW GEAGENDEERD IN DE RAADSVERGADERING VAN 25 FEBRUARI 2010. RAADSVOORSTEL Agendanummer 7.4 Raadsvergadering

Nadere informatie

Participatieverslag Nieuw & Anders

Participatieverslag Nieuw & Anders Participatieverslag Nieuw & Anders Op 26 en 31 maart vonden twee bijeenkomsten plaats met de titel Nieuw & Anders plaats. Twee bijeenkomsten die druk bezocht werden door vrijwilligers, verenigingen en

Nadere informatie

BELEIDSCYCLUS MISSIE VISIE AMBITIE 2016: DE NTFU OP KOP STRATEGISCHE PIJLERS VOORWAARDEN

BELEIDSCYCLUS MISSIE VISIE AMBITIE 2016: DE NTFU OP KOP STRATEGISCHE PIJLERS VOORWAARDEN NTFU JAARPLAN 2015 BELEIDSCYCLUS MISSIE VISIE AMBITIE 2016: DE NTFU OP KOP STRATEGISCHE PIJLERS MARKTPOSITIE BELANGENBEHARTIGING VOORWAARDEN STERKE BONDSORGANISATIE INNOVATIEF HANDELEN NAAMSBEKENDHEID

Nadere informatie

Beoordelingskader Dashboardmodule Betalingsachterstanden hypotheken

Beoordelingskader Dashboardmodule Betalingsachterstanden hypotheken Beoordelingskader Dashboardmodule Betalingsachterstanden hypotheken Hieronder treft u per onderwerp het beoordelingskader aan van de module Betalingsachterstanden hypotheken 2014-2015. Ieder onderdeel

Nadere informatie

Traject Tilburg. Aanvragers: Gemeente Tilburg. Adviseur: Monique Postma, Alleato, CMO-net

Traject Tilburg. Aanvragers: Gemeente Tilburg. Adviseur: Monique Postma, Alleato, CMO-net Traject Tilburg Aanvragers: Gemeente Tilburg Adviseur: Monique Postma, Alleato, CMO-net Opgave: Beantwoorde ondersteuningsvraag In Tilburg is het traject Welzijn Nieuwe Stijl onderdeel van een groter programma

Nadere informatie

Innovatie in Eersel. Eersel onderweg naar Niet alleen de bestemming, maar ook de reis. Raadsinformatieavond 6 september 2016

Innovatie in Eersel. Eersel onderweg naar Niet alleen de bestemming, maar ook de reis. Raadsinformatieavond 6 september 2016 Innovatie in Eersel Eersel onderweg naar 2030 Niet alleen de bestemming, maar ook de reis. Raadsinformatieavond 6 september 2016 Programma Het begrip Innovatie Eerselse innovatiestrategie Strategie in

Nadere informatie

Leermiddelenbeleid. Opzet van het leermiddelenbeleidsplan Uitgangspunt is het Vier in balans-model

Leermiddelenbeleid. Opzet van het leermiddelenbeleidsplan Uitgangspunt is het Vier in balans-model Leermiddelenbeleid Waarom een leermiddelenbeleidsplan? In een integraal leermiddelenbeleidsplan is helder omschreven welke doelen de school op kortere en middellange termijn wil realiseren en hoe dit gerealiseerd

Nadere informatie

Functieprofiel Functioneel Beheerder Functieprofiel titel Functiecode 00

Functieprofiel Functioneel Beheerder Functieprofiel titel Functiecode 00 Functieprofiel Functioneel Beheerder Functieprofiel titel Functiecode 00 Doel Zorgdragen voor adequaat beheer en onderhoud van systemen en applicaties, voor tijdige en effectieve ondersteuning van en kennisontwikkeling

Nadere informatie

ICT helpt de gemeente presteren. Jeroen van der Hulst, Programmamanager Informatisering

ICT helpt de gemeente presteren. Jeroen van der Hulst, Programmamanager Informatisering beter ICT helpt de gemeente presteren Jeroen van der Hulst, Programmamanager Informatisering Moet mee! - 90% huishoudens heeft snel internet - 10,4 miljoen smartphones -9 miljoen mobieltjes -2013: 4 miljard

Nadere informatie

Raadsnota. Raadsvergadering d.d.: 30 juni 2008 Agenda nr: Onderwerp: Beleidsplan Bibliotheekwerk Heuvelland Gemeenten Aan de gemeenteraad,

Raadsnota. Raadsvergadering d.d.: 30 juni 2008 Agenda nr: Onderwerp: Beleidsplan Bibliotheekwerk Heuvelland Gemeenten Aan de gemeenteraad, Raadsnota Raadsvergadering d.d.: 30 juni 2008 Agenda nr: Onderwerp: Beleidsplan Bibliotheekwerk Heuvelland Gemeenten 2008-2011 Aan de gemeenteraad, 1. Doel, Samenvatting en Advies van het raadsvoorstel

Nadere informatie

Jos Dolstra. Erna Roosendaal MWH VNG. Voorzitter VVM sectie Milieurecht en Praktijk en projectleider jaarlijkse Dag v.d. Omgevingswet.

Jos Dolstra. Erna Roosendaal MWH VNG. Voorzitter VVM sectie Milieurecht en Praktijk en projectleider jaarlijkse Dag v.d. Omgevingswet. Jos Dolstra MWH Voorzitter VVM sectie Milieurecht en Praktijk en projectleider jaarlijkse Dag v.d. Omgevingswet Docent Basiscursus Omgevingswet (ism Mibacu) Erna Roosendaal VNG Omgevingswet Belangenbehartiging

Nadere informatie

Zorginnovatie bij CZ

Zorginnovatie bij CZ Zorginnovatie bij CZ Het zorglandschap verandert snel, innovatie is nodig CZ groep wil de zorg nu en op lange termijn breed toegankelijk, goed en betaalbaar houden. Wij voelen een grote verantwoordelijkheid

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Agendanummer 9.1

RAADSVOORSTEL Agendanummer 9.1 RAADSVOORSTEL Agendanummer 9.1 Raadsvergadering van 13 november 2008 Onderwerp: Beleidsplan Maatschappij Verantwoordelijke portefeuillehouder: W.J.M. Vissers SAMENVATTING In het najaar van 2007 heeft het

Nadere informatie

Profiel. Manager Bibliotheken. 20 maart 2015. Opdrachtgever Stichting Bibliotheek Rotterdam

Profiel. Manager Bibliotheken. 20 maart 2015. Opdrachtgever Stichting Bibliotheek Rotterdam Profiel Manager Bibliotheken 20 maart 2015 Opdrachtgever Stichting Bibliotheek Rotterdam Voor meer informatie over de functie Manon Min, adviseur Leeuwendaal Telefoon (070) 414 27 00 Voor sollicitatie

Nadere informatie

Samenvatting. Pagina 7

Samenvatting. Pagina 7 Samenvatting De rijksoverheid ziet zich de komende jaren voor grote uitdagingen gesteld. Als gevolg van de financiële en economische crisis is de overheidsbegroting uit het lood geslagen. De oplopende

Nadere informatie

Collectief wat kan, lokaal wat moet

Collectief wat kan, lokaal wat moet Collectief wat kan, lokaal wat moet HKA Klantendag 22 november 2012 Diederik van Leeuwen, directeur Dennis Eijsten, Manager Informatiemanagement Inhoud Expansiedrift van HKA Kleine update BNL Relatie BNL

Nadere informatie

Keten- en netwerksamenwerking inrichten. Handreiking voor ambtelijke professionals

Keten- en netwerksamenwerking inrichten. Handreiking voor ambtelijke professionals Keten- en netwerksamenwerking inrichten Handreiking voor ambtelijke professionals Voorwoord Deze handreiking is een eindresultaat van het werkprogramma Subsidie zonder Moeite 2012-2013 dat artners+röpper,

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. TITEL Toekomstgerichte media-agenda

RAADSVOORSTEL. TITEL Toekomstgerichte media-agenda RAADSVOORSTEL Van : Burgemeester en Wethouders Reg.nr. : 3802123v2 Aan : Gemeenteraad Datum : 14 juni 2011 Portefeuillehouder : Wethouder M.C. Barendregt Agendapunt : HB-6 B&W-vergadering : 31-05-2011

Nadere informatie

Werkwijze Cogo 2004. abcdefgh. Cogo publicatienr. 04-03. Ad Graafland Paul Schepers. 3 maart 2004. Rijkswaterstaat

Werkwijze Cogo 2004. abcdefgh. Cogo publicatienr. 04-03. Ad Graafland Paul Schepers. 3 maart 2004. Rijkswaterstaat Werkwijze 2004 publicatienr. 04-03 Ad Graafland Paul Schepers 3 maart 2004 abcdefgh Rijkswaterstaat Werkwijze 2/16 I Inleiding Verandering In 2003 is de organisatie van de ingrijpend veranderd. Twee belangrijke

Nadere informatie

Met elkaar voor elkaar

Met elkaar voor elkaar Met elkaar voor elkaar Publiekssamenvatting Oktober 2013 1 1 Inleiding Met elkaar, voor elkaar. De titel van deze notitie is ook ons motto voor de komende jaren. Samen met u (inwoners en beroepskrachten)

Nadere informatie

Bijlage II - Het spoorboekje kwaliteit: De BIG-8 stap voor stap. Inleiding

Bijlage II - Het spoorboekje kwaliteit: De BIG-8 stap voor stap. Inleiding Bijlage II - Het spoorboekje kwaliteit: De BIG-8 stap voor stap Inleiding In het omgevingsrecht worden regels gesteld waar de overheden zich aan moeten houden bij het uitvoeren van vergunningverlening,

Nadere informatie

Position Paper RUD Utrecht

Position Paper RUD Utrecht UTRECHT Position Paper RUD Utrecht Kennis- en ketenpartner in de regio bij de professionele uitvoering van omgevingsrecht 2 I Position paper RUD Utrecht Colofon Foto s Beeldbank provincie Utrecht, RUD

Nadere informatie

Marketing Call to action

Marketing Call to action Marketing Call to action 24-11-2015 De tijd is rijp voor Utrecht Marketing [werktitel] Het Utrechtse college vraagt om een plan om de marketing van Utrecht met elkaar krachtig en slagvaardig neer te zetten.

Nadere informatie

Visie Beheer Openbare Ruimte

Visie Beheer Openbare Ruimte Visie Beheer Openbare Ruimte De openbare ruimte bestaat uit de ondergrondse en bovengrondse voorzieningen die in beheer zijn de gemeenten en bestaat uit riolering, plantsoenen, bomen, wegen, straten, pleinen,

Nadere informatie

Piter Jelles Strategisch Perspectief

Piter Jelles Strategisch Perspectief Piter Jelles Strategisch Perspectief Strategisch Perspectief Inhoudsopgave Vooraf 05 Piter Jelles Onze missie 07 Onze ambities 07 Kernthema s Verbinden 09 Verbeteren 15 Vernieuwen 19 Ten slotte 23 02 03

Nadere informatie

Prestatiesubsidieovereenkomst 2013

Prestatiesubsidieovereenkomst 2013 Prestatiesubsidieovereenkomst 2013 Stichting Openbare Bibliotheekvoorzieningen Gemeente Langedijk Over het format: Gemeente en instelling maken afspraken over de aandachtsgebieden veld 1 tot en met veld

Nadere informatie

Samen sterk in het sociaal domein

Samen sterk in het sociaal domein Samen sterk in het sociaal domein Duurzaam organiseren van het sociaal domein door intergemeentelijke samenwerking In dit artikel gaan we in op de meerwaarde van samenwerking tussen gemeenten in het sociaal

Nadere informatie

In de Visie is beschreven waar SGL in de toekomst voor wil staan, rekening houdend met ontwikkelingen die op dit moment aan de orde zijn.

In de Visie is beschreven waar SGL in de toekomst voor wil staan, rekening houdend met ontwikkelingen die op dit moment aan de orde zijn. Bijlage 1 meerjarenbeleidsplan Missie, visie en kernwaarden SGL In dit document vindt u de hernieuwde Missie, Visie en kernwaarden. In de Missie is beschreven wat SGL uit wil dragen naar buiten. Daarbij

Nadere informatie

WHITEPAPER TRANSFORMATIE SOCIAAL DOMEIN

WHITEPAPER TRANSFORMATIE SOCIAAL DOMEIN WHITEPAPER TRANSFORMATIE SOCIAAL DOMEIN Transformatie als uitdaging Met ingang van 1 januari zijn de gemeenten verantwoordelijk geworden voor de gedecentraliseerde taken op het gebied van jeugdzorg, begeleiding

Nadere informatie

DOEN WE HET IN ARNHEM

DOEN WE HET IN ARNHEM ZO DOEN WE HET IN ARNHEM 1 1. Inleiding Op 1 januari 2017 gaat de Stichting Sociale Wijkteams Arnhem formeel van kracht. Daarmee kiest de gemeente Arnhem voor het oprichten van een onafhankelijke juridische

Nadere informatie

Leergang Leiderschap voor Professionals

Leergang Leiderschap voor Professionals Leergang Leiderschap voor Professionals Zonder ontwikkeling geen toekomst! Leergang Leiderschap voor Professionals Tijden veranderen. Markten veranderen, organisaties en bedrijven veranderen en ook de

Nadere informatie

Beoordelingsformulier projectvoorstellen KFZ

Beoordelingsformulier projectvoorstellen KFZ sformulier voor de projectvoorstellen. sformulier projectvoorstellen KFZ Callronde: Versie 14-02-13 Instelling: Naam project: 1) Algemeen Het beoordelingsformulier wordt gebruikt om de projectvoorstellen

Nadere informatie

Bibliotheken & Over het wat, hoe en wanneer van de Bibliotheek op school

Bibliotheken & Over het wat, hoe en wanneer van de Bibliotheek op school Bibliotheken & Over het wat, hoe en wanneer van de Bibliotheek op school Aanleiding Wat is dbos? De Bibliotheek op school is een gezamenlijke strategische aanpak van de bibliotheken, primair onderwijs

Nadere informatie

Onderzoek effectiviteit subsidie aan de Openbare Bibliotheek Gelderland Zuid

Onderzoek effectiviteit subsidie aan de Openbare Bibliotheek Gelderland Zuid Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Onderzoek effectiviteit subsidie aan de Openbare Bibliotheek Gelderland Zuid Programma Bestuur & Middelen Portefeuillehouder H. Tiemens Samenvatting Op basis van artikel

Nadere informatie

Digitale buurt(markt)plaatsen; welke kies je en hoe wordt die succesvol?

Digitale buurt(markt)plaatsen; welke kies je en hoe wordt die succesvol? Digitale buurt(markt)plaatsen; welke kies je en hoe wordt die succesvol? Hanneke van Stokkom Munity Services Wij ontwikkelen en verbinden mensen in communities Mede oprichter mijnbuurtje.nl hanneke@munityservices.nl

Nadere informatie

Ondernemerschap in een veranderend subsidiebeleid. Onderzoek in opdracht van KB (SIOB)

Ondernemerschap in een veranderend subsidiebeleid. Onderzoek in opdracht van KB (SIOB) Ondernemerschap in een veranderend subsidiebeleid Onderzoek in opdracht van KB (SIOB) Natasha Stroeker 27 mei 2015 Presentatie in het kort Het onderzoek Context: bezuinigingen Wat is cultureel ondernemerschap?

Nadere informatie

Centrum voor Jeugd en Gezin. Bouwstenen voor de groei

Centrum voor Jeugd en Gezin. Bouwstenen voor de groei Centrum voor Jeugd en Gezin Bouwstenen voor de groei Moduleaanbod Stade Advies Centrum voor Jeugd en Gezin; Bouwstenen voor de groei Hoe organiseert u het CJG? Plan en Ontwikkelmodulen: Module Verkenning

Nadere informatie

Matrix voor 3 modellen van zelfsturing

Matrix voor 3 modellen van zelfsturing Matrix voor 3 modellen van zelfsturing De term zelfsturing wordt verschillend uitgelegd en invulling gegeven. In een verandertraject naar meer eigen verantwoordelijkheid en regelruimte voor medewerkers

Nadere informatie

De Raad en de Omgevingswet

De Raad en de Omgevingswet De Raad en de Omgevingswet Inhoud - Wat is de Omgevingswet? - Wat betekent deze wet voor de gemeenten - Wat is de rol en de invloed van de raad op de wet - Waar liggen de kansen van de raad en waar moet

Nadere informatie

Verslag conferentie Naar een nieuw bibliotheekperspectief - 21 oktober 2014

Verslag conferentie Naar een nieuw bibliotheekperspectief - 21 oktober 2014 Verslag conferentie Naar een nieuw bibliotheekperspectief - 21 oktober 2014 Op dinsdag 21 oktober bezochten ruim 120 professionals uit de bibliotheek- erfgoed en uitgeverswereld de conferentie Naar een

Nadere informatie

Mediawijsheid in de Bibliotheek op school vo verkenning

Mediawijsheid in de Bibliotheek op school vo verkenning Mediawijsheid in de Bibliotheek op school vo verkenning Achtergrond In de huidige informatiesamenleving groeien jongeren op met media. Om te werken en te leren in de (digitale) wereld moeten jongeren leren

Nadere informatie

De student kan vanuit een eigen idee en artistieke visie een concept ontwikkelen voor een ontwerp en dat concept tot realisatie brengen.

De student kan vanuit een eigen idee en artistieke visie een concept ontwikkelen voor een ontwerp en dat concept tot realisatie brengen. Competentie 1: Creërend vermogen De student kan vanuit een eigen idee en artistieke visie een concept ontwikkelen voor een ontwerp en dat concept tot realisatie brengen. Concepten voor een ontwerp te ontwikkelen

Nadere informatie

Competenties directeur Nije Gaast

Competenties directeur Nije Gaast Competenties directeur Nije Gaast De s voor directeuren van Nije Gaast zijn vertaald in vijf basiss. De beschrijving is gebaseerd op de schoolleiderscompententies die landelijk zijn vastgesteld en zijn

Nadere informatie

Besluitvormingsdocument Nationale Bibliotheek Pas

Besluitvormingsdocument Nationale Bibliotheek Pas Agendapunt 6 Bijlage 4 ALV - VOB 12-12-2013 Besluitvormingsdocument Nationale Bibliotheek Pas December 2013 VOB Nationale Bibliotheek Pas 1 1. Inleiding Vanuit de branchestrategie 2012-2016 De Bibliotheek

Nadere informatie

Het succes van samen werken!

Het succes van samen werken! White paper Het succes van samen werken! Regover B.V. Bankenlaan 50 1944 NN Beverwijk info@regover.com www.regover.com Inleiding Regover B.V., opgericht in 2011, is gespecialiseerd in het inrichten en

Nadere informatie

Functieprofiel: Directeur Service Eenheid Functiecode: 0206

Functieprofiel: Directeur Service Eenheid Functiecode: 0206 Functieprofiel: Directeur Service Eenheid Functiecode: 0206 Doel Voorbereiden en uitvoeren van het beleid van in het algemeen en van de eigen service in het bijzonder, alsmede het leidinggeven aan de werkzaamheden

Nadere informatie

Raadsvoorstel en besluitnota

Raadsvoorstel en besluitnota 2016/197661 Raadsvoorstel en besluitnota Onderwerp Visie op de opvang en integratie van vluchtelingen in Zaanstad Gevraagd besluit 1. De visie inzake de opvang en integratie van vluchtelingen in Zaanstad

Nadere informatie

Visie De bibliotheek Noordenveld is er voor iedereen! Zij is laagdrempelig, toegankelijk en biedt literatuur, informatie, inspiratie en interactie.

Visie De bibliotheek Noordenveld is er voor iedereen! Zij is laagdrempelig, toegankelijk en biedt literatuur, informatie, inspiratie en interactie. Aan de gemeenteraad Roden, 12 juni 2013 G E M E E N T E T N O O R D E N V E L D Agendapunt: 6.5/19062013 Documentnr.: RV13.0062 : : Raadd.d.1 Onderwerp Beleidskader Bibliotheekwerk 2013-2016 Onderdeel

Nadere informatie

Toekomst Bibliotheek De Kempen

Toekomst Bibliotheek De Kempen Toekomst Bibliotheek De Kempen Introductie Beleid en organisatieontwikkeling Conceptontwikkeling bibliotheken Public Governance Projectmatig creëren Maatschappelijke meerwaarde Business Modelling Presentatie

Nadere informatie

Zaakgericht samenwerken. Visie en Koers

Zaakgericht samenwerken. Visie en Koers Zaakgericht samenwerken Visie en Koers 2009032816 We staan voor diverse ambities en knelpunten Burgers 7x24 inzicht in status aanvragen Efficiënter werken Borgen rechtmatigheid Inzicht bij medewerkers

Nadere informatie

dutch building better//energy markets

dutch building better//energy markets building better//energy markets Alliander versnelling van de energietransitie Opzetten van een nieuwe dienst in een zelfstandige BV; inbrengen van gewenst ondernemerschap Vertalen van mogelijkheden nieuwe

Nadere informatie

Strategische visie monitoring en verantwoording sociaal domein

Strategische visie monitoring en verantwoording sociaal domein Strategische visie monitoring en verantwoording sociaal domein Gemeente Wassenaar februari 2016 Pagina 2/9 2 Pagina 3/9 1 Inleiding Kader en achtergrond Kenmerkend voor het transformatieproces in het sociaal

Nadere informatie

Aan de raad van de gemeente LEIDSCHENDAM-VOORBURG

Aan de raad van de gemeente LEIDSCHENDAM-VOORBURG Aan de raad van de gemeente LEIDSCHENDAM-VOORBURG Datum 20 december 2011 Onderwerp Raadsbrief: Sociale structuurvisie Categorie B Verseonnummer 668763 / 681097 Portefeuillehouder De heer Rensen en de heer

Nadere informatie

Kunstgebouw Beleidsplan 2013-2016

Kunstgebouw Beleidsplan 2013-2016 Kunstgebouw Beleidsplan 2013-2016 Kunstgebouw Broekmolenweg 16 2289 BE Rijswijk www.kunstgebouw.nl B e l e i d s p l a n 2 0 1 3-2 0 1 6 Z I C H T B A AR M AK E N W AT E R I S, S T I M U L E R E N W AT

Nadere informatie

i-grip op drie decentralisaties

i-grip op drie decentralisaties i-grip op drie decentralisaties Een organisatie die op het juiste moment over betrouwbare en actuele informatie beschikt, kan haar dienstverlening verbeteren, haar bedrijfsvoering bijsturen en betrouwbaar

Nadere informatie

Raadsvergadering : 8 december 2015 agendapunt : Commissie : Sociaal

Raadsvergadering : 8 december 2015 agendapunt : Commissie : Sociaal Zaaknummer : Raadsvergadering : 8 december 2015 agendapunt : Commissie : Sociaal Onderwerp : Beleidsvisie Bibliotheek Oost- Achterhoek Collegevergadering : 10 november 2015 agendapunt : 32 Portefeuillehouder

Nadere informatie

003. Beleidsnota "Internationale Samenwerking", schakelen naar een hogere versnelling

003. Beleidsnota Internationale Samenwerking, schakelen naar een hogere versnelling 003. Beleidsnota "Internationale Samenwerking", schakelen naar een hogere versnelling Inhoudsopgave 003. Beleidsnota "Internationale Samenwerking", schakelen naar een hogere versnelling... 2 Raadsvoorstel

Nadere informatie

Naam: Organisatieplan Streetcornerwork en Stichting Volksbond Amsterdam

Naam: Organisatieplan Streetcornerwork en Stichting Volksbond Amsterdam Jaarplan 2016 Naam: Organisatieplan Streetcornerwork en Stichting Volksbond Amsterdam Actuele Beschrijving Algemeen 2016 zal in het teken staan van de fusie van Streetcornerwork (SCW) en de Stichting Volksbond

Nadere informatie

Registratienummer: GF Datum: 3 februari 2009 Agendapunt: 9

Registratienummer: GF Datum: 3 februari 2009 Agendapunt: 9 Aan de gemeenteraad Registratienummer: GF09.20018 Datum: 3 februari 2009 Agendapunt: 9 Portefeuillehouders: de heren drs. M. Scheweer drs. P.M.M. de Jonge Behandelend ambtenaar: de heer H. Drijfhout Telefoonnummer:

Nadere informatie

Nota IPP. Onderwerp: Voortgang ontwikkeling Informatie en Participatie Platform (IPP) Inleiding

Nota IPP. Onderwerp: Voortgang ontwikkeling Informatie en Participatie Platform (IPP) Inleiding Nota IPP Onderwerp: Voortgang ontwikkeling Informatie en Participatie Platform (IPP) Inleiding In de huidige maatschappij neemt het gebruik van data een grote vlucht. Termen als open data, big data en

Nadere informatie

Beleidskader agenda van onze gewenste ontwikkelingen Samen Onderwijs Maken = Leerzaam

Beleidskader agenda van onze gewenste ontwikkelingen Samen Onderwijs Maken = Leerzaam Beleidskader 2017 agenda van onze gewenste ontwikkelingen Samen Onderwijs Maken = Leerzaam College van Bestuur, vastgesteld 06-12-2016 Inleiding We hebben inmiddels het tweede jaar van ons meerjarenbeleidsplan

Nadere informatie

Beleidsplan. Stichting Vrienden van. Service Bureau Ouderen. Hellevoetsluis

Beleidsplan. Stichting Vrienden van. Service Bureau Ouderen. Hellevoetsluis Beleidsplan Stichting Vrienden van Service Bureau Ouderen Hellevoetsluis 2016 2017 Beleidsplan 2016-2017 Inhoudsopgave: 1. Doel en beleidsplan 2. Aanvragen 3. Historie van de Vrienden van het SBO 4. Beschrijving

Nadere informatie

Smart Industry. KvK Ondernemerspanel onderzoek

Smart Industry. KvK Ondernemerspanel onderzoek KvK Ondernemerspanel onderzoek Smart Industry Algemene gegevens: Start- en einddatum onderzoek: 02-07-2014 tot 22-07-2014 Aantal deelnemende ondernemers: 484 (doelgroep mkb-topsectoren) In dit document

Nadere informatie