Visie recreatief routenetwerk Kromme Rijnstreek

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Visie recreatief routenetwerk Kromme Rijnstreek"

Transcriptie

1 Visie recreatief routenetwerk Kromme Rijnstreek

2 Visie recreatief routenetwerk Kromme Rijnstreek eindrapport

3

4 Colofon Opdrachtgever Provincie Utrecht en Streekhuis Kromme Rijnstreek Postbus TH UTRECHT Opdrachtnemer De Molen DB Houten Postbus DC Houten T F Auteurs M. Coenen R. Jansen P. Bergmans S. Top Houten, 22 februari 2011 Gecontroleerd door: M. Coenen Goedgekeurd door: S. Foeken Projectnummer: Referentienummer: Revisie: 6

5

6 Inhoudsopgave Samenvatting 1 Inleiding 1.1 Aanleiding Het plangebied Doelstelling Onze werkwijze Leeswijzer 4 2 Verkenning recreatieve routestructuur 2.1 Kenmerken van een recreatief routenetwerk Het recreatieve aanbod van het Kromme Rijngebied Routestructuren Bereikbaarheid van het routenetwerk Toegankelijkheid van het routenetwerk Recreatieve vraag 11 3 Ontwikkelingsvisie routenetwerk 3.1 Vertrekpunten bestaand beleid Ambitie Ruimtelijke visie Zonering Stad-landverbindingen Poorten en groene entrees Fietsroutenetwerk Wandelroutenetwerk Kanovaren en vaararrangementen Paardensport Informatievoorziening Beleving 24 4 Uitvoeringsstrategie 4.1 Inleiding Toelichting op het overzicht 27 Bijlage 1: Literatuurlijst Bijlage 2: Interviews en genodigden werkbijeenkomst Bijlage 3: Uitwerking werkbijeenkomst Bijlage 4: De kracht en pracht van het Kromme Rijngebied; thema recreatie en toerisme

7

8 Samenvatting De Kromme Rijnstreek ligt ten zuidoosten van de stad Utrecht, globaal tussen de Utrechtse Heuvelrug en de Neder-Rijn en Lek. Het gebied beslaat de gemeenten Wijk bij Duurstede, Houten en Bunnik en (delen van) de gemeenten Utrechtse Heuvelrug, Zeist, De Bilt en Nieuwegein. Het ligt deels binnen de Nationale Landschappen Rivierengebied en Nieuwe Hollandse Waterlinie. Het Kromme Rijngebied is één van de gebieden waarvoor binnen de Agenda Vitaal Platteland van de Provincie Utrecht bestuursafspraken zijn gemaakt, ondermeer ten aanzien van de ontwikkeling van landschap en cultuurhistorie. De Kracht en Pracht van het Kromme Rijngebied (mei 2007) is de integrale gebiedsvisie voor het Kromme Rijngebied, die richting geeft aan deze ontwikkeling. In de integrale gebiedsvisie wordt gekozen het Kromme Rijngebied toeristisch-recreatief verder te ontwikkelen, waarbij het vergroten van de belevingswaarde en het uitbreiden en versterken van de routegebonden recreatiemogelijkheden centraal staan. Dit rapport bevat een visie op de recreatieve routestructuren in het Kromme Rijngebied die kan rekenen op draagvlak vanuit het gebied, met een heldere richting om te komen tot een hoogwaardig recreatief routenetwerk. In 2030 wil de Kromme Rijnstreek een optimaal routenetwerk hebben ontwikkeld voor wandelen en fietsen. Dit routenetwerk voert de bezoeker langs de vele bezienswaardigheden in de Kromme Rijnstreek, zoals de forten van de Nieuwe Hollandse Waterlinie, landgoederen en kastelen en de agrotoeristische voorzieningen. Het verbindt als het ware de verschillende belevingsmogelijkheden van de Kromme Rijnstreek. De Kromme Rijnstreek zal zich actief gaan inzetten om dit doel te bereiken. Ten aanzien van kanoën en ruitersport is de ambitie minder hoog; de streek zal initiatieven op dit gebied faciliteren, maar hierin geen actieve rol nemen. Gemotoriseerd recreatief verkeer zal niet worden gefaciliteerd. De Kromme Rijnstreek is een gebied waar de kernkwaliteiten zijn te vinden in kleinschaligheid en openheid en leent zich daarom niet voor massatoerisme. De Kromme Rijnstreek kiest ervoor zich te richten op de doelgroepen dichtbij: de eigen inwoners van de Kromme Rijnstreek, de inwoners van de omliggende regio (Utrecht, Nieuwegein, Zeist, De Bilt) en de verblijfstoeristen op de Utrechtse Heuvelrug. Hiermee speelt de Kromme Rijnstreek in op de behoefte aan recreatiemogelijkheden dicht bij huis en op het afleiden van de recreatiedruk van Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug. De Kromme Rijnstreek kiest ervoor recreatie en toerisme verder te ontwikkelen door te investeren in een kwalitatief

9 hoogwaardig recreatief routenetwerk. Het routenetwerk is het samenhangend geheel van: Goede zonering Nabij het stedelijk gebied van Utrecht, Nieuwegein en Houten en op recreatieterreinen verspreid door het gebied, zet de visie in op recreanten gericht op even lekker weg met elkaar, gezelligheid en sportiviteit, lekker vrij zijn, rust en ontspanning. Amelisweerd/Rhijnauwen, het Bos Nieuw Wulven en Laagraven zijn bestemmingen waar deze doelgroep naar toe gaat. De recreatieterreinen t Waal, Gravenbol en Doornse Gat en het centrum van Wijk bij Duurstede zijn eveneens populair bij deze doelgroep. De groep heeft behoefte aan voorzieningen (goede horeca is een must en dagrecreatiemogelijkheden) en goede bereikbaarheid van hun bestemming per auto en fiets. Het overige deel van het Kromme Rijngebied is de zone voor de doelgroepen die gericht zijn op extensieve, voornamelijk routegebonden recreatie. Recreatieve paden, vaarwegen en routes leiden hier de recreant door het agrarische en het cultuurlandschap en langs cultuurhistorische bezienswaardigheden. Goed bewegwijzerde routes en kwalitatief hoogwaardige paden Het Kromme Rijngebied is bij uitstek een fietsgebied en het gebied legt dan ook prioriteit bij een kwalitatief hoogwaardige fietsstructuur. Het fietsknooppuntennetwerk vormt de basis voor een fietstocht door het Kromme Rijngebied. Dit netwerk is grofmazig, doet het hele gebied aan en vormt hiermee de basis voor een recreatieve dagtocht. Optimalisatie van het fietsknooppuntensysteem verdient aandacht in het Langbroekerweteringgebied (fijnmaziger en aantrekkelijker en koppeling leggen met de groene entrees en poorten) en op het Eiland van Schalkwijk (beter ontsloten, veiliger en aantrekkelijker). Het bereikbaar maken van de forten van de Nieuwe Hollandse Waterlinie en grotere poorten (Fort Vechten, t Waal en Bos Nieuw Wulven) is een andere belangrijke opgave. Bij de verdere ontwikkeling van het wandelroutenetwerk in de Kromme Rijnstreek wordt gekozen voor een wisselende fijnmazigheid. Niet in alle delen van het gebied is het wenselijk en aantrekkelijk een fijnmazig netwerk te realiseren. Niet alle delen lenen zich namelijk evengoed voor wandelen. Belangrijk is dat de verschillende landschapstypes en bezienswaardigheden te beleven zijn en dat bewoners van gebied en regio dichtbij huis op pad kunnen. Zo dient bij de poorten in de nabijheid van Utrecht en op het Eiland van Schalkwijk, een fijnmazige wandelstructuur te worden aangelegd. Daarnaast moeten er vanuit elk dorp en elke stad in het gebied ommetjes worden gerealiseerd en moet water beter beleefbaar worden gemaakt voor de wandelende recreant. Net als bij fietsen moet het realiseren van wandelverbindingen tussen het Kromme Rijngebied en de poorten aan de N225 aandacht krijgen. Verder is wandelen over het boerenland en opengestelde landgoederen een wens. Optimale verbindingen vanuit steden en dorpen Bereikbaarheid en toegankelijkheid zijn belangrijke opgaven voor het Kromme Rijngebied. Er zijn verschillende infrastructurele knelpunten, die barrières opwerpen in het recreatieve routenetwerk. Om de recreatieve druk beter te sprei-

10 den is het van belang om recreanten een attractief alternatief te bieden binnen de regio om daarmee ook de druk op Amelisweerd/Rhijnauwen en de Utrechtse Heuvelrug te verminderen. De ontwikkeling van Fort bij Vechten en Bos Nieuw Wulven als bestemming kan hierin een belangrijke rol spelen. De ontwikkeling van horecafaciliteiten op deze plekken is noodzakelijk om daadwerkelijk een alternatief te zijn voor Amelisweerd/Rhijnauwen. De bereikbaarheid van beide locaties vanuit de stad Utrecht zal dan ook verbeterd moeten worden. Een andere belangrijke opgave is het verbeteren van de bereikbaarheid van het Eiland van Schalkwijk en Laagraven vanuit Nieuwegein en in mindere mate vanuit Houten. Met de toekomstige bouw van Rijnenburg wordt Nieuwegein nog meer ingesloten door stedelijke bebouwing en infrastructuur. Om de inwoners van Nieuwegein toch een aantrekkelijk groen buitengebied dichtbij huis te kunnen bieden, is het van belang het Eiland van Schalkwijk en Laagraven in te richten als stedelijk uitloopgebied. Goed toegankelijke en herkenbare startpunten (poorten en entrees) Ondersteunend aan de zonering worden poorten en groene entrees gerealiseerd. Poorten en groene entrees zijn plaatsen waar de bezoeker welkom wordt geheten in het gebied. Poorten zijn plekken met een regionale aantrekkingkracht, waar bezoekers langer worden vastgehouden en groene entrees zijn overstappunten voor routegebonden recreatie. Hiermee sluit het Kromme Rijn gebied aan bij de systematiek van de Utrechtse Heuvelrug. Voordeel hiervan is de eenduidigheid en herkenbaarheid voor de bezoeker. Goede communicatie is essentieel voor het functioneren van poorten en groene entrees. Er worden twee recreatie-assen onderscheiden, te weten de N225 en N229. In het agrarisch buitengebied komen Rustwatpunten voor een rustpauze onderweg. Goede informatievoorziening Een routenetwerk functioneert alleen als dit door de recreant herkend wordt en eenvoudig te vinden is. Informatievoorziening is dan ook essentieel onderdeel van het routenetwerk. Dit betekent dat zowel de informatievoorziening in het veld als de informatie thuis voorhanden moet zijn. Een herkenbaar logo en goede informatiepanelen bij poorten en groene entrees zijn van belang. Het is belangrijk dat de informatiepanelen op de entrees een goed overzicht bieden van het routenetwerk Kromme Rijngebied, ook vanaf de groene entrees van Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug langs de N225. De visie gaat uit van het aansluiten bij bestaande informatiecentra, in plaats van het opnieuw creëren van zo n centrum. Goede informatievoorziening via foldermateriaal en Internet zorgt ervoor dat de recreant ook thuis zijn weg vindt. De informatievoorziening is gericht op de bewoners, omwonenden van het Kromme Rijngebied (agglomeratie Utrecht) en verblijfstoeristen op de Heuvelrug. Beleving De Kromme Rijnstreek wil zich profileren met Onthaasten in een gastvrije, kleinschalige omgeving waar aandacht is voor de oorspronkelijke, pure en ambachtelijke manier van leven. Deze positionering moet terug komen in de belevenis van het routenetwerk. Dit kan door het koppelen van verhalen aan het netwerk. Op de betrekkelijk kleine schaal van het Kromme Rijngebied zijn veel interessante verhalen

11 beleefbaar te maken. Denk daarbij aan verhalen over de Limes, de Nieuwe Hollandse Waterlinie, het boerenleven, cultuurhistorie en natuur. Het steeds opnieuw creëren van belevenissen voor de recreant is daarbij noodzakelijk. In het landschap van de Kromme Rijnstreek worden daarnaast, op locaties waar typische elementen en landschappelijke overgangen goed zijn te beleven, panorama s gerealiseerd. Panorama s zijn ook een vorm van belevingspunten. De kunstobjecten attenderen de recreant op een vernieuwende wijze op de omliggende omgeving. De uitvoering van deze visie is een proces waarbij de gebiedscommissie Kromme Rijnstreek, gemeenten, provincie maar vooral ook ondernemers en andere gebiedspartijen de krachten moeten bundelen. Zonder samenwerking tussen de verschillende (publieke en private) aanbieders van het toeristisch-recreatief product zal recreatie in de Kromme Rijn zich niet optimaal ontwikkelen. Zeker in een tijd van bezuinigingen wordt extra kritisch gekeken naar investeringen en komen alleen die projecten in aanmerking die draagvlak hebben en voldoende opleveren voor de streek.

12 Inleiding 1.1 Aanleiding Het Kromme Rijngebied is één van de gebieden waarvoor binnen de Agenda Vitaal Platteland van de Provincie Utrecht bestuursafspraken zijn gemaakt, ondermeer ten aanzien van de ontwikkeling van landschap en cultuurhistorie. De Kracht en Pracht van het Kromme Rijngebied (mei 2007) is de integrale gebiedsvisie voor het Kromme Rijngebied, die richting geeft aan deze ontwikkeling. De kern van deze gebiedsvisie is dat er wordt gestreefd naar behoud van het landschap door ontwikkeling hiervan en het vergroten van de belevingsmogelijkheden. Hierin spelen landbouw, cultuurhistorie, water, natuur, bodem en recreatie een grote rol. In de integrale gebiedsvisie wordt gekozen het Kromme Rijngebied toeristisch-recreatief verder te ontwikkelen, waarbij het vergroten van de belevingswaarde en het uitbreiden en versterken van de routegebonden recreatiemogelijkheden centraal staan. Er is echter niet aangegeven waar deze ontwikkeling het meest gewenst en passend is. Een nadere meer gedetailleerde uitwerking voor recreatieve routestructuren is gewenst. In 2010 is een nulmeting uitgevoerd naar de bestaande routestructuren in het Kromme Rijngebied. Uit deze nulmeting komt naar voren dat het routenetwerk nog niet compleet is en dat goede routestructuren in delen van het gebied ontbreken. Om ervoor te zorgen dat recreanten ook in de toekomst kunnen blijven genieten van de rust en ruimte is het daarnaast nodig om de recreatieve druk op het gebied te spreiden en te doseren. Er is dan ook behoefte aan een visie op de recreatieve routestructuren voor het Kromme Rijngebied, uitgewerkt in een concreet uitvoeringsplan. De visie zal als leidraad fungeren bij het gezamenlijk prioriteren van projecten door de partners binnen de Kromme Rijnstreek. Daarnaast wordt een ontwikkelingsrichting gegeven voor routegebonden recreatie in de Kromme Rijnstreek tot Het plangebied Situering De Kromme Rijnstreek ligt ten zuidoosten van de stad Utrecht, globaal tussen de Utrechtse Heuvelrug en de Neder-Rijn en Lek. Het beslaat de gemeenten Wijk bij Duurstede, Houten en Bunnik en (delen van) de gemeenten Utrechtse Heuvelrug, Zeist, De Bilt en Nieuwegein. Het gebied ligt deels binnen de Nationale Landschappen Rivierengebied en Nieuwe Hollandse Waterlinie (zie figuur 1). Een rijk landschap Vanuit het tussengebied tussen Utrecht en Zeist waaiert het plangebied uiteen in verschillende landschapspanorama s: Het cultuurhistorisch landschap van de Nieuwe Hollandse Waterlinie 1

13 Figuur 1: Ligging plangebied (bron: Grontmij, 2010) 2

14 aan de westzijde van het plangebied, bosgebied aan de oostzijde, het open agrarisch landschap, doorsneden door de Kromme Rijn en de Langbroekerwetering in het middengebied en het Hollandse rivierenlandschap die de begrenzing vormt van het plangebied aan de zuidrand. In het agrarische middengebied is ook een groot aantal agrotoeristische bedrijven te vinden. Als parels binnen dit al rijke landschap liggen de historische kernen. Binnen een relatief klein plangebied, biedt de Kromme Rijnstreek een grote gevarieerdheid aan landschapsbelevingen met uiteenlopende mogelijkheden voor de routegebonden recreatievormen wandelen, fietsen, kanoën en paardrijden. De landschapsdiversiteit, maar ook de kleinschaligheid zijn belangrijke kwaliteitskenmerken van het Kromme Rijngebied. Zowel in de zonering als bij het bepalen van de doelgroepkeuze en de te ontwikkelen of te verbeteren recreatieve infrastructuur, is kleinschaligheid het uitgangspunt. Nieuwe Hollandse Waterlinie Een groot deel van de Kromme Rijnstreek is onderdeel van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. In het gebied zijn twee projectenenveloppen te vinden: Rhijnauwen-Vechten en Linieland. Beide enveloppen hebben plannen uitgewerkt voor het verbeteren van de recreatieve structuur om de beleefbaarheid en toegankelijkheid van de Nieuwe Hollandse Waterlinie te vergroten. In het deelgebied Rhijnauwen-Vechten hebben deze plannen met name betrekking op het verbeteren van de routestructuren in de directe omgeving van de verschillende forten, met als vlaggenschip Fort bij Vechten. In Linieland zijn plannen voor aanzienlijke uitbreiding van de recreatieve structuur voor wandelen, fietsen en kanoën. In Linieland moet ook een streektransferium komen langs de A27, dat de toegangspoort naar Linieland gaat vormen. De plannen vanuit de Nieuwe Hollandse Waterlinie vormen een belangrijke kans voor de Kromme Rijnstreek. 1.3 Doelstelling Doelstelling is het opstellen van een visie op de recreatieve routestructuren in het Kromme Rijngebied die kan rekenen op draagvlak vanuit het gebied, met een heldere richting om te komen tot een hoogwaardig recreatief routenetwerk. Deze visie moet leiden tot een versterking van de kwalitatieve en kwantitatieve routestructuur van het gebied. De visie mondt uit in een uitvoeringsprogramma aan de hand waarvan prioriteiten gesteld kunnen worden, projecten in planning gefaseerd kunnen worden en buiten het kader van deze opdracht financiering gezocht kan worden. Het biedt tevens een kader voor de beoordeling van projectaanvragen van gebiedspartijen in het kader van de Agenda Vitaal Platteland. 1.4 Onze werkwijze Voor het verkrijgen van een breed draagvlak voor deze visie is een interactief proces met diverse belanghebbenden gevolgd. De totstandkoming van dit rapport is begeleid door de Werkgroep Recreatie van het Kromme Rijngebied. Ook zijn er vijf groepsgesprekken gehouden met diverse belanghebbenden, zoals gemeenten, gebiedsorganisaties en ondernemers. Doel van deze gesprekken was het inventariseren van kansen en knelpunten. In bijlage 2 is een lijst met de geïnterviewde instanties opgenomen. In een werkbijeenkomst met een brede delegatie van de toeristisch-recreatieve sector is de visie 3

15 getoetst. De organisaties die hiervoor zijn uitgenodigd zijn tevens te vinden in bijlage 2, de notulen in bijlage 3. De in dit rapport beschreven visie op het recreatieve routenetwerk in de Kromme Rijnstreek vormt samen met de input vanuit de Werkgroep, interviews en de werkbijeenkomst de basis voor het op te stellen uitvoeringsprogramma. De visie is voor een belangrijk deel gebaseerd op literatuuronderzoek, aangevuld met de gebiedskennis en expertise van Grontmij en de betrokkenen. Naast de in dit hoofdstuk genoemde documenten zijn er diverse andere (beleids)documenten die de ontwikkeling van de toeristisch-recreatieve infrastructuur in het plangebied in meer of mindere mate raken en daarvoor relevant zijn. Deze documenten zijn tevens gebruikt als input voor dit plan en terug te vinden in de literatuurlijst in de bijlage. 1.5 Leeswijzer In dit rapport gaan we eerst in op de huidige situatie ten aanzien van recreatieve routestructuren en toeristischrecreatieve voorzieningen in de Kromme Rijnstreek. Dat doen we in Hoofdstuk 2. Hierbij gaan we ook in op bestaande barrières en de herkomst van bezoekers. Hoofdstuk 3 bespreekt de ontwikkelingsvisie voor het recreatief routenetwerk Kromme Rijnstreek. Op basis van een zonering stippelen we een toekomstplan uit voor het gebied. Herkenbaarheid, promotie en marketing en beleving worden daarbij niet overgeslagen. Hoofdstuk 4 vervolgens, behandelt de uitvoeringsstrategie waarbij aan de hand van geprioriteerde projecten, trekkers en kosten wordt aangegeven welke zaken het best kunnen worden opgepakt om de visie uit te voeren. 4

16 Verkenning recreatieve routestructuur 2.1 Kenmerken van een recreatief routenetwerk Waarom een routenetwerk? Een routenetwerk is dé manier om van het landschap te genieten. Het belang hiervan is groot: welzijn, gezondheid, kwaliteit van leven, het brengt bevolkingsgroepen met elkaar in contact en vormt een belangrijke drager van ruimtelijke kwaliteit voor aantrekkelijke steden en een vitaal platteland 1. Het netwerk legt verbindingen en brengt samenhang in het aanbod voor de bezoeker aan het gebied. Het is het middel om bestemmingen en bezoekers met elkaar te verbinden. Het vormt de basis om de Kromme Rijnstreek te beleven. Een goed functionerend netwerk is de grondlegger voor de economische vitaliteit van de toeristisch-recreatieve sector. Voor een goede waardering van een netwerk zijn twee hoofdaspecten van belang, te weten de gebruikswaarde en de belevingswaarde van het netwerk. Gebruikswaarde van een routenetwerk De gebruikswaarde heeft betrekking op de bereikbaarheid, toegankelijkheid en veiligheid van een routenetwerk. Het routenetwerk moet goed bereikbaar zijn. De eigen inwoners en omwonenden kunnen bij voorkeur via aantrekkelijke en veilige verbindingen al recreërend het gebied intrekken. Een goede aansluiting van routes op woon- en verblijfsgebieden en een 1 Genieten van Buiten, Ministerie van LNV, 2009 aantrekkelijke passage door (de soms minder aantrekkelijke) stadsranden is daarbij van belang. Grote infrastructuur kan een belemmering vormen voor de bereikbaarheid van het gebied. Voor recreanten van buiten, geldt dat het netwerk moet aansluiten op openbaarvervoersverbindingen. Het merendeel van deze bezoekers komt echter met de auto. Logische, goed bereikbare overstappunten dragen bij aan het beperken van de overlast voor natuur en bevolking. Voor het goed functioneren van deze overstappunten is het wenselijk dat deze beschikken over gratis parkeervoorzieningen (en fietsenstallingen), voldoende aanbod van routes en eventueel een extra aantrekkingskracht hebben in de vorm van horeca of als informatie-/belevingspunt. Een derde onderdeel van bereikbaarheid is een goede aansluiting met routenetwerken in omliggende gebieden. Een recreatief routenetwerk moet ook bestaan uit sociaal veilige en verkeersveilige verbindingen. Drukke plattelandswegen moeten zoveel als mogelijk worden vermeden en bij voorkeur zijn recreanten die wandelen en fietsen gescheiden van elkaar. Belevingswaarde van een routenetwerk De belevingswaarde hangt samen met de landschappelijke aantrekkelijkheid, belevingsmogelijkheden en herkenbaarheid van het netwerk. Een hoge belevingswaarde is van groot belang om (herhaal)gebruik van het fysieke netwerk te bevorderen. Sterker dan bij gebruikswaarde is bij belevingwaarde de doelgroep sterk bepalend. In z n algemeenheid geldt dat afwisseling 5

17 op de route, niet te veel mederecreanten, voldoende rustpunten en rust de belevingwaarde vergroten. Daarnaast hecht het merendeel van de recreanten aan herkenbare en duidelijk gemarkeerde routes. Uniformiteit tussen routes is hierbij minder van belang. Op diverse manieren kan de routestructuur extra beleving krijgen. Veelal is dit gebaseerd op het op een passende manier geven van informatie over het gebied en locaties waar de route doorheen of langs loopt. Dit wordt ook wel een dubbele openstelling genoemd. Hierbij is het van groot belang aansluiting te zoeken bij de doelgroep. Informatievoorziening kan variëren van internet voor oriëntatie vooraf, routeboekjes en informatiepanelen in het veld tot en met de inrichting van belevingspunten en het aanbieden van een interactieve Kromme Rijnexperience waarbij de bezoeker met smartphone een route uitstippelt en informatie en experience op maat krijgt aangeboden. Het regelmatig aanbieden van verschillende belevingen bevordert het herhaalbezoek. 2.2 Het recreatieve aanbod van het Kromme Rijngebied Routestructuren De kaart op de volgende pagina laat de bestaande routes voor wandelen, fietsen en kanoën en de toeristisch-recreatieve voorzieningen in het gebied zien. Hier wordt kort ingegaan op enkele opvallende aandachtspunten. Wandelen De afgelopen jaren is gewerkt aan het realiseren van nieuwe wandelroutes. Verschillende wandelroutes lopen door het gebied, zoals Lange Afstandswandelroutes (onder andere langs de Kromme Rijn), klompenpaden, ommetjes vanuit de kernen en wandelrondjes op enkele landgoederen. Dit vormt echter nog geen netwerk. Fietsen Het fietsknooppuntensysteem vormt de basis voor een recreatieve fietstocht door het gebied. Het hele gebied is via het fietsknooppuntensysteem te verkennen. Het aantal vrij liggende fietspaden is echter beperkt. Met name de verbinding tussen Houten/Eiland van Schalkwijk en de Utrechtse Heuvelrug voor fietsers ontbreekt. Hierdoor worden het reguliere verkeer en het recreatieve verkeer gemengd waardoor gevaarlijke situaties kunnen ontstaan. Kanoën Er is een kanoroute over de Kromme Rijn, die populair is en veel wordt gebruikt. Het is echter geen rondgaande route. Ruiters Voor ruiters zijn er weinig voorzieningen. Ondanks het feit dat er enkele maneges zijn en veel privéstallingen, ontbreken in het gebied ruiterpaden en -routes. Voorzieningen en verblijfsrecreatie Het Kromme Rijngebied beschikt over relatief weinig overnachtingsmogelijkheden (hotel, B&B, camping) en zelfstandige horecavestigingen. In het buitengebied zijn er horecavoorzieningen bij agrarische bedrijven aanwezig, in combinatie met een boerderijwinkel. Deze voorzieningen zijn echter doorgaans beperkt geopend. Daarnaast zijn veel horecavoorzieningen in het gebied op zondag gesloten. In de Kromme Rijnstreek is er mogelijkheid om te golfen (twee terreinen), tuinen te bezoeken en ook zijn er dagrecreatieterreinen en boerderijwinkels. 6

18 Figuur 2: Bestaande recreatieve routestructuur (bron: Grontmij, 2010) 7

19 2.2.2 Bereikbaarheid van het routenetwerk Bereikbaarheid van het routenetwerk omvat twee onderdelen: Startpunten/entrees: wat zijn logische en aantrekkelijke opstartplaatsen voor recreanten die met de auto of openbaar vervoer het gebied bezoeken? Aansluiting op de steden en kernen: hoe sluiten de recreatieve routes aan op de bewoonde gebieden? Startpunten/entrees Logische, goed bereikbare startpunten geleiden de recreant door het gebied, zodat de overlast voor natuur en bevolking tot een minimum wordt beperkt. Voor het goed functioneren van deze startpunten is het wenselijk dat deze beschikken over gratis parkeervoorzieningen (en fietsenstallingen), openbaar vervoeraansluiting, voldoende aanbod van routes en eventueel een extra aantrekkingskracht hebben in de vorm van horeca, informatie- of belevingspunt. De N225 functioneert voor het Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug, en in mindere mate het noordelijk gedeelte van de Kromme Rijnstreek, als recreatie-as waarvandaan bezoekers het gebied intrekken. Vanuit groene entrees zijn er diverse routes richting Utrechtse Heuvelrug en Langbroekerwetering. In het overige deel van het Kromme Rijngebied zijn nog geen startpunten die als zodanig zijn benoemd. Verschillende locaties in het gebied functioneren op dat moment wel als een startpunt, zoals het Bos Nieuw Wulven, Amelisweerd/Rhijnauwen en de stadshaven van Wijk bij Duurstede. Vanuit de Nieuwe Hollandse Waterlinie zijn er plannen voor een streektransferium langs de A27 die de toegangspoort moet gaan vormen voor het Eiland van Schalkwijk. Verbindingen van het netwerk met de steden en kernen in het gebied Spoor-, water- en snelwegen vormen barrières voor recreanten tijdens hun recreatieve tocht, met name vanuit de de steden naar het buitengebied. De kaart op de volgende pagina laat zien welke barrières er zijn in de Kromme Rijnstreek. Zowel voor wandelaars als voor fietsers zijn er een aantal goede verbindingen tussen het landelijk gebied van de Kromme Rijnregio en de steden. Voor de bereikbaarheid vanuit Utrecht geldt dat het realiseren van meer oversteekpunten van barrières een aanvulling zou zijn voor het routenetwerk. Dit zorgt ook voor een betere spreiding van de bezoekersstromen. Het gaat dan in ieder geval om de passeerbaarheid van de A12, A27 en de spoorwegen. Vanuit Nieuwegein is de verbinding met de Kromme Rijnstreek niet optimaal. Aandacht verdient de passeerbaarheid van Lek, de A27 en de oversteekbaarheid ter hoogte van de Plofsluis richting Laagraven. Het Amsterdam-Rijnkanaal vormt voor recreanten ook een barrière tijdens een tocht door het gebied, met name voor de inwoners van Houten. Verder is belangrijk om de verbindingen tussen de verschillende onderdelen van de Nieuwe Hollandse Waterlinie beter mogelijk te maken. Ook de provinciale weg N229 vormt een barrière voor recreanten en is niet overal veilig passeerbaar. Wandelroutes moeten zoveel mogelijk starten dichtbij huis vanuit de steden en dorpen in het gebied. Het spreekt voor zich dat daarbij voor grotere plaatsen, zoals Houten, Driebergen, Zeist en Wijk bij Duurstede meer aansluitingen wenselijk zijn dan bij kleinere kernen. 8

20 Figuur 3: Barrières in het routenetwerk (bron: Grontmij, 2010) 9

21 In Houten is de afgelopen jaren geïnvesteerd in het maken van wandelommetjes. Met uitzondering van het zuidoosten gaan deze routes echter maar beperkt door het buitengebied. De verbindingen vanuit Nieuwegein naar de Kromme Rijnstreek voor wandelaars zijn nauwelijks aanwezig. Wijk bij Duurstede is aangesloten op diverse wandelroutes, de aansluitingen zijn met name via het oosten van de kern. Een verbinding aan de westkant, door een meer aantrekkelijk gebied, is gewenst. Het ontbreekt aan een wandelverbinding langs de Neder-Rijn. De verbinding van Zeist met het Kromme Rijngebied is nauwelijks aanwezig. Driebergen, Amerongen, Leersum en Doorn zijn voor wandelaars goed verbonden met de Kromme Rijnstreek. De kleinere kernen zoals Werkhoven, Langbroek en Cothen zijn beperkt opgenomen in de wandelroutestructuur Toegankelijkheid van het routenetwerk Bij de toegankelijkheid van de Kromme Rijnregio wordt het recreatieve netwerk bezien vanuit de aspecten kwaliteit, fijnmazigheid en veiligheid. Hiertoe is ook gebruik gemaakt van de eerder uitgevoerde Inventarisatie routestructuur Kromme Rijnstreek. Fietsen Het Kromme Rijngebied is met het fietsknooppuntennetwerk goed ontsloten voor de fietser. Het fietsknooppuntensysteem loopt veelal over agrarische wegen met veel sluipverkeer. Dit is geen optimale situatie en de verkeersveiligheid is op een aantal plaatsen in het geding. Dit betreft met name de Amerongerwetering, Langbroekerdijk en Lekdijk. Het aanleggen van vrij liggende fietspaden is echter niet eenvoudig vanwege de smalle wegen met vaak aan een of twee zijden slootjes of bomen. Ook is de Lekdijk op zondag een populaire route voor motoren wat botst met de andere recreantengroepen. Een meer fijnmazig knooppuntennetwerk is gewenst in de hele Kromme Rijnstreek. Er zijn relatief grote afstanden tussen de verschillende verbindingen en de recreant moet soms kilometers lang dezelfde rechte weg fietsen. Met name in het Langbroekerweteringgebied speelt dit. Ook zijn de verbindingen niet altijd even aantrekkelijk, bijvoorbeeld bij Bunnik en tussen Driebergen en Zeist. Ten opzichte van de Utrechtse Heuvelrug leent de Kromme Rijnstreek zich niet bijzonder goed voor mountainbiken. Gelet op de ligging van het gebied tussen de stad Utrecht en de Utrechtse Heuvelrug is het wenselijk een aantal aanrijdroutes uit te zetten vanuit de stad richting mountainbikeroutes op de Utrechtse Heuvelrug. Wandelen Het aanbod van wandelroutes is in het oosten van het plangebied en rondom de N225 goed te noemen. In het agrarisch buitengebied in het zuiden en westen van de Kromme Rijnstreek ontbreken wandelroutes grotendeels. In het zuidwesten (Eiland van Schalkwijk en Laagraven) is het wenselijk de routestructuur verder uit te breiden om de Nieuwe Hollandse Waterlinie beter beleefbaar te maken. De aansluiting van de wandelroutestructuur op de Utrechtse Heuvelrug is op orde, maar de verbindingen naar het zuiden richting de Kromme Rijnstreek vanaf de groene entrees kunnen worden verbeterd. Via de pontjes is het Kromme Rijngebied voldoende aangesloten op het netwerk in Gelderland. Het nieuwe pontje bij Fort Honswijk is een welkome aanvulling. In een aantal gebieden is de kwaliteit van de wandelverbindingen onvoldoende. Reden hiervoor is de onveiligheid, onaantrekkelijkheid omgeving of medegebruik door andere weggebruikers. In 10

Nieuwe Hollandse Waterlinie

Nieuwe Hollandse Waterlinie Nota Ruimte budget 35 miljoen euro Planoppervlak 300 hectare Trekker Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit Nieuwe Hollandse Waterlinie Stevige nieuwe ruggengraat voor de Linie De Nieuwe Hollandse

Nadere informatie

Structuurvisie Eiland van Schalkwijk + beoordelingskader en -protocol

Structuurvisie Eiland van Schalkwijk + beoordelingskader en -protocol Structuurvisie Eiland van Schalkwijk + beoordelingskader en -protocol Behoud en ontwikkeling van het landelijk karakter en de openheid van het gebied met ruimte voor landbouw, natuur, water, recreatie,

Nadere informatie

Recreatieve routenetwerken. Recreatieve Routenetwerken

Recreatieve routenetwerken. Recreatieve Routenetwerken Recreatieve routenetwerken Frans Meijdam TeVoet Jeanette van t Zelfde ANWB Wie is de recreant? Wandelaar Fietser Watersporter Type recreant: Ommetjes Dagrondjes Kilometermaker Wat wil de recreant? Beleving

Nadere informatie

Van Grensmaas naar Rivierpark Maasvallei 6 Gemeenten, Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer

Van Grensmaas naar Rivierpark Maasvallei 6 Gemeenten, Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer Van Grensmaas naar Rivierpark Maasvallei 6 Gemeenten, Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer POL Grensmaas 2005 + uitvoering Grensmaasproject Van Beheerakkoord Grensmaas naar Samenwerkingsovereenkomst Grensmaas

Nadere informatie

TOERISTISCHE NAAMSBEKENDHEID GEMEENTE SOEST resultaten internetenquête 2013

TOERISTISCHE NAAMSBEKENDHEID GEMEENTE SOEST resultaten internetenquête 2013 TOERISTISCHE NAAMSBEKENDHEID resultaten internetenquête 2013 Opdrachtgever : Gemeente Soest, Nynke Minkema Auteur : VVV Soest, Carla van Asten Datum : 24 april 2013 Inhoud Doel onderzoek Conclusies en

Nadere informatie

Fietsknooppuntensysteem 2.0. Rapportage van het onderzoek naar verbetermogelijkheden van het Zeeuwse fietsknooppuntensysteem

Fietsknooppuntensysteem 2.0. Rapportage van het onderzoek naar verbetermogelijkheden van het Zeeuwse fietsknooppuntensysteem Fietsknooppuntensysteem 2.0 Rapportage van het onderzoek naar verbetermogelijkheden van het Zeeuwse fietsknooppuntensysteem Achtergrond onderzoek Als onderdeel van de businesscase recreatieve infrastructuur

Nadere informatie

Toeristische visie Regio Alkmaar

Toeristische visie Regio Alkmaar Toeristische visie Regio Alkmaar Conceptvisie en uitvoeringsagenda Proces Toeristische visie Wat Wanneer 1. Start met de Regio Alkmaar Februari 2. Eerste Regioavond 5 maart 3. Stakeholderbijeenkomst 1

Nadere informatie

Etten-Leur. (Bron: www. nederland-in-beeld.nl)

Etten-Leur. (Bron: www. nederland-in-beeld.nl) Etten-Leur (Bron: www. nederland-in-beeld.nl) Introductie Etten-Leur is een middelgrote gemeente in Brabant, gelegen ten westen van Breda. De gemeente bestaat uit één kern van ruim 40.000 inwoners. Door

Nadere informatie

De Kromme Rijnstreek bloeit

De Kromme Rijnstreek bloeit OP EUROPA INVESTEERT IN ZIJN PLATTELAND 43 PROJECTEN ONDERSTEUND De Kromme Rijnstreek bloeit Resultaten LEADER Kromme Rijn 2007-2013 EU SUBSIDIE VERVIJFVOUDIGD VERSTERKING STREEKIDENTITEIT EN LEEFBAARHEID

Nadere informatie

(hoofdstuk uit Inspiratiegids Adviseur Ruimtelijke Kwaliteit Provincie Utrecht)

(hoofdstuk uit Inspiratiegids Adviseur Ruimtelijke Kwaliteit Provincie Utrecht) Bijlage: Projecten in de provincie Utrecht (hoofdstuk uit Inspiratiegids Adviseur Ruimtelijke Kwaliteit Provincie Utrecht) Inleiding In de Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie 2013-2028 en de Verordening

Nadere informatie

Actualisatie toerisme en recreatie. Natuur- en recreatieplan Westfriesland

Actualisatie toerisme en recreatie. Natuur- en recreatieplan Westfriesland Actualisatie toerisme en recreatie Natuur- en recreatieplan Westfriesland Programma Doel: (Toekomstige) kracht van het gebied in beeld krijgen Start (13.00) Welkom en toelichting natuur- en recreatieplan

Nadere informatie

Natuur- en recreatieplan Westfriesland

Natuur- en recreatieplan Westfriesland Natuur- en recreatieplan Westfriesland Ondertitel Regionale Projectgroep 10 september 2015 Waar staan we in het proces? 2 Vijf werkblokken Blok 1: Het leggen van de basis Blok 2: Evaluatie Blok 3: Actualisatie

Nadere informatie

Utrechtse Heuvelrug in top 3 bekendste Nationale Parken

Utrechtse Heuvelrug in top 3 bekendste Nationale Parken Utrechtse Heuvelrug in top 3 bekendste Nationale Parken Onderzoek naar de bekendheid en het imago van Nationaal Park (Utrechtse) Heuvelrug - oktober 2017 De hele Heuvelrug, van Gooimeer tot Grebbeberg,

Nadere informatie

Kromme Rijngebied + Landschapsontwikkelingsplan. Uitvoeringsprogramma

Kromme Rijngebied + Landschapsontwikkelingsplan. Uitvoeringsprogramma Landschapsontwikkelingsplan Kromme Rijngebied + Uitvoeringsprogramma Buitengebied gemeenten de Bilt, Zeist, Utrechtse Heuvelrug, Bunnik, Houten en Wijk bij Duurstede 27 november 2009 Colofon Projectsecretariaat:

Nadere informatie

Structuurvisie Losser. Commissie Ruimte 24 april 2012

Structuurvisie Losser. Commissie Ruimte 24 april 2012 Structuurvisie Losser Commissie Ruimte 24 april 2012 Doel en status nwro verplicht gemeenten een structuurvisie op te stellen waarin het ruimtelijk beleid in hoofdzaak vastligt en de samenhang met andere

Nadere informatie

Ontwikkelingsagenda recreatie en toerisme gemeente Bunnik

Ontwikkelingsagenda recreatie en toerisme gemeente Bunnik Ontwikkelingsagenda recreatie en toerisme gemeente Bunnik 1 Inhoud 1 Inleiding...3 2 Waar staan we nu?...4 3 Speerpunten van de agenda...9 3.1 Verder bouwen op de parels...9 3.2 Het netwerk faciliteren...10

Nadere informatie

Toeristische Visie 2015

Toeristische Visie 2015 Toeristische Visie 2015 Raadsinformatieavond 2 september 2015 www.regioalkmaar.nl Regio Alkmaar 7 gemeenten 288.000 inwoners Aanleiding Noodzaak en urgentie Merkkracht streken 2013 Bron: Hendrik Beerda.

Nadere informatie

CBOT Gastenonderzoek. Eindrapport Tolplas

CBOT Gastenonderzoek. Eindrapport Tolplas CBOT Gastenonderzoek Eindrapport Tolplas KennispuntOost Zwolle, 20 december 2013 Inhoud 1 Inleiding... 3 1.1 Respondenten... 3 2 De bezoeker... 4 2.1 Leefstijlsegmenten... 4 2.1.1 Toelichting... 4 2.1.2

Nadere informatie

De spoorlijn werkt als een barrière; gevoelsmatig en feitelijk.

De spoorlijn werkt als een barrière; gevoelsmatig en feitelijk. Verkeer (groep) Verkeer algemeen (30) De Beekhuizenseweg geeft stank en geluid in het bos, dat is jammer. De bermen van de wegen worden niet altijd goed genoeg onderhouden. Als er grote gaten naast de

Nadere informatie

1. Branding en voorzieningen in gehele subregio Cultuurhistorie benadrukken Toegankelijkheid zorg vergroten (sociaal, fysiek) Wie: overheid,

1. Branding en voorzieningen in gehele subregio Cultuurhistorie benadrukken Toegankelijkheid zorg vergroten (sociaal, fysiek) Wie: overheid, Transformatie van de woningvoorraad Een afname van het aantal huishoudens heeft gevolgen voor de woningvoorraad. Dit geldt ook vergrijzing. Vraag en aanbod sluiten niet meer op elkaar aan. Problemen van

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD. ARTIKEL 2 AVP-gebiedscommissie Utrecht Oost Er is een AVP-gebiedscommissie Utrecht Oost, hierna te noemen de commissie.

PROVINCIAAL BLAD. ARTIKEL 2 AVP-gebiedscommissie Utrecht Oost Er is een AVP-gebiedscommissie Utrecht Oost, hierna te noemen de commissie. PROVINCIAAL BLAD Officiële uitgave van provincie Utrecht. Nr. 5575 12 oktober 2016 Besluit van gedeputeerde staten van Utrecht van 27 september 2016, nr. 819AA339 tot instelling van de AVP-gebiedscommissie

Nadere informatie

gebiedsvisie beers-vianen Vernieuwd kampenlandschap waarborgt kwalitatieve transformatie van landelijk gebied

gebiedsvisie beers-vianen Vernieuwd kampenlandschap waarborgt kwalitatieve transformatie van landelijk gebied gebiedsvisie beers-vianen Vernieuwd kampenlandschap waarborgt kwalitatieve transformatie van landelijk gebied 4. beplanting 3. erven 2. ontsluiting 1. water en reliëf Gebiedsvisie Beers-Vianen Vernieuwd

Nadere informatie

Actualisering Recreatief & Toeristisch Beleid Welkom in Veendam. 3 December 2010

Actualisering Recreatief & Toeristisch Beleid Welkom in Veendam. 3 December 2010 Actualisering Recreatief & Toeristisch Beleid 2011-2014 Welkom in Veendam 3 December 2010 Recreatief & Toeristisch beleid 1. Introductie 2. Recreatief en Toeristisch Product Veendam 3. College Programma

Nadere informatie

'Maak werk van Vrije tijd in Brabant'

'Maak werk van Vrije tijd in Brabant' 'Maak werk van Vrije tijd in Brabant' OPROEP VANUIT DE VRIJETIJDSSECTOR Opgesteld door: Vrijetijdshuis Brabant, TOP Brabant, Erfgoed Brabant, Leisure Boulevard, NHTV, MKB, BKKC, Stichting Samenwerkende

Nadere informatie

Onderzoek Digipanel: Structuurvisie

Onderzoek Digipanel: Structuurvisie Versie definitief Datum juli 9 () Onderzoek Digipanel: Structuurvisie Auteur Tineke Brouwers Het elfde onderzoek Op mei 9 kregen alle panelleden van dat moment ( personen) een e-mail met de vraag of zij

Nadere informatie

Lijnen & boeiend landschap

Lijnen & boeiend landschap Lijnen & boeiend landschap Hoe beleef je je wandeling? Sylvia Tuinder 20 juni 2013 Samenwerken aan het landschap. Doel wandelnetwerk is: breed netwerk van wandelpaden landschap toegankelijk en aantrekkelijk

Nadere informatie

Stoommachinemuseum met op de achtergrond De Kleine Vliet (Bron:

Stoommachinemuseum met op de achtergrond De Kleine Vliet (Bron: Medemblik Medemblik Introductie De stad Medemblik maakt deel uit van de Noord-Hollandse gemeente met dezelfde naam. De gemeente Medemblik bestaat uit 15 kernen met in totaal 43.000 inwoners. Wervershoof

Nadere informatie

Toerisme en Recreatie

Toerisme en Recreatie Toerisme en Recreatie Wat speelt er? De vraagstukken over toerisme en recreatie zijn divers. Er zijn vraagstukken met betrekking tot de routestructuur, de kwaliteiten in het gebied en nieuwe functies.

Nadere informatie

Boekels Ven herontwikkelingsperspectief. Welkom

Boekels Ven herontwikkelingsperspectief. Welkom Welkom Boekel,26 januari 2016 Programma - Terug blik het grotere geheel - Herontwikkelingsperspectief Chris van Grinsven - Toelichting ontwikkelingsscenario s Ad Tielemans - Vragen / Gedachtewisseling

Nadere informatie

Wat is nu al goed (en moet vooral niet veranderd worden)?

Wat is nu al goed (en moet vooral niet veranderd worden)? De rijke oogst van de sessies met externe organisaties over het thema BEREIKBAARHEID in het kader van de OMGEVINGSVISIE KROMME RIJNSTREEK, 15 april 2015 in Fort Vechten. Sessie 1 (circa 8 personen van

Nadere informatie

Het Groene Hart mooi dichtbij. ANWB-visie op de recreatieve inrichting van het Groene Hart: samenvatting

Het Groene Hart mooi dichtbij. ANWB-visie op de recreatieve inrichting van het Groene Hart: samenvatting Het Groene Hart mooi dichtbij ANWB-visie op de recreatieve inrichting van het Groene Hart: samenvatting Groene Hart mooi dichtbij Een recreatievisie voor het Groene Hart Voor recreatie buitenshuis wil

Nadere informatie

1. Streekplan Brabant in balans

1. Streekplan Brabant in balans 1. Streekplan Brabant in balans Het plangebied is gelegen in de AHS-landschap; subzone leefgebied dassen en voor een deel (duinrand) binnen de GHS-natuur. De Interimstructuurvisie Noord-Brabant Brabant

Nadere informatie

Recreatie en toerisme in Bunnik. Eindrapport als bouwsteen voor opstellen beleidsnotitie

Recreatie en toerisme in Bunnik. Eindrapport als bouwsteen voor opstellen beleidsnotitie Recreatie en toerisme in Bunnik Eindrapport als bouwsteen voor opstellen beleidsnotitie 1 Colofon Bureau voor Ruimte & Vrije Tijd, juli 2013 Opdrachtgever: Auteurs: Gemeente Bunnik, mevrouw M. Barendregt

Nadere informatie

Aantal bijlagen: 1 Agendapunt: 10. Onderwerp Vervolg kleinschalige recreatieknooppunten op het boerenerf

Aantal bijlagen: 1 Agendapunt: 10. Onderwerp Vervolg kleinschalige recreatieknooppunten op het boerenerf Adviescommissie 30 maart 2010 Dagelijks bestuur 8 april 2010 / 10 juni 2010 (mondeling) Algemeen bestuur 1 juli 2010 Aantal bijlagen: 1 Agendapunt: 10 Onderwerp Vervolg kleinschalige recreatieknooppunten

Nadere informatie

Beter groen. naar een kwaliteitsimpuls voor recreatiegebieden in Zuid-Holland. provinciaal adviseur ruimtelijke kwaliteit in zuid-holland

Beter groen. naar een kwaliteitsimpuls voor recreatiegebieden in Zuid-Holland. provinciaal adviseur ruimtelijke kwaliteit in zuid-holland Beter groen naar een kwaliteitsimpuls voor recreatiegebieden in Zuid-Holland provinciaal adviseur ruimtelijke kwaliteit in zuid-holland Beter groen. Naar een kwaliteitsimpuls voor recreatiegebieden in

Nadere informatie

i.s.m. Toekomstvisie Kraaijenbergse Plassen Erik van Nuland (Van Nuland & Partners)

i.s.m. Toekomstvisie Kraaijenbergse Plassen Erik van Nuland (Van Nuland & Partners) i.s.m. Toekomstvisie Kraaijenbergse Plassen 18-09-2017 Erik van Nuland (Van Nuland & Partners) Aanleiding visie De ambitie 'Toeristische Poort naar de regio Land van Cuijk Wat is het eindplaatje van de

Nadere informatie

Landschap in de Omgevingsvisie Gelderland (dec 2015)

Landschap in de Omgevingsvisie Gelderland (dec 2015) Landschap in de Omgevingsvisie Gelderland (dec 2015) 4.2 Natuur en landschap in Gelderland De provincie en haar partners streven samen naar een compact en hoogwaardig stelsel van onderling verbonden natuurgebieden

Nadere informatie

Voorgesteld wordt om: In te stemmen met het voorstel voor de verdeling van de verschillende onderdelen.

Voorgesteld wordt om: In te stemmen met het voorstel voor de verdeling van de verschillende onderdelen. Plan Van Aanpak Gebiedsontwikkeling Westerzeedijk 24 april 2017) Besluitvorming: Voorgesteld wordt om: In te stemmen met het voorstel voor de verdeling van de verschillende onderdelen. 1) Aanleiding Het

Nadere informatie

Bezoekersmanagementplan 2010-2015 investeren in beleving

Bezoekersmanagementplan 2010-2015 investeren in beleving Bezoekersmanagementplan 2010-2015 investeren in beleving Hoofdlijnen van beleid, doelstellingen en randvoorwaarden Vastgesteld 11 december 2009 1. Inleiding Het is voor het eerst dat de Stichting Het Nationale

Nadere informatie

Binnenstad Den Haag. 21 mei 2015 NRW projectbezoek Den Haag. Ad Dekkers Directeur Bureau Binnenstad Den Haag

Binnenstad Den Haag. 21 mei 2015 NRW projectbezoek Den Haag. Ad Dekkers Directeur Bureau Binnenstad Den Haag Binnenstad Den Haag 21 mei 2015 NRW projectbezoek Den Haag Ad Dekkers Directeur Bureau Binnenstad Den Haag Beste Binnenstad van Nederland 2013-2015 De sterke punten Visie Consequente uitvoering en doorzettingsvermogen

Nadere informatie

Gemeente Houten Afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling Cluster Ontwikkeling, Sectie Ruimtelijke Ordening

Gemeente Houten Afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling Cluster Ontwikkeling, Sectie Ruimtelijke Ordening ** Vastgesteld oktober 2014 Cluster Ontwikkeling, Sectie Ruimtelijke Ordening Visie verplaatsing nietagrarische bedrijven binnen het buitengebied Status: vastgesteld door de gemeenteraad van Houten d.d.

Nadere informatie

SAMENVATTING SAMENVATTING

SAMENVATTING SAMENVATTING SAMENVATTING Hoe waardeert en beleeft de Nederlandse bevolking de ruimtelijke kwaliteit van haar leefomgeving? Deze nulmeting van de Belevingswaardenmonitor Nota Ruimte beschrijft hoe aantrekkelijk Nederlanders

Nadere informatie

Recreatie en toerisme in Bunnik. Samenvatting van eindrapport als bouwsteen voor opstellen. beleidsnotitie

Recreatie en toerisme in Bunnik. Samenvatting van eindrapport als bouwsteen voor opstellen. beleidsnotitie Recreatie en toerisme in Bunnik Samenvatting van eindrapport als bouwsteen voor opstellen beleidsnotitie 1 Colofon Bureau voor Ruimte & Vrije Tijd, juli 2013 Opdrachtgever: Auteurs: Gemeente Bunnik, mevrouw

Nadere informatie

Bezoekersonderzoek Staatsbosbeheer. Amersfoort, 16 juni 2016

Bezoekersonderzoek Staatsbosbeheer. Amersfoort, 16 juni 2016 Bezoekersonderzoek Staatsbosbeheer Amersfoort, 16 juni 2016 Uitbreiden monitoringsscope van inzoomen per gebied naar combineren met uitzoomen naar streek bij vergelijkbare opzet en tijdstip Vraag naar

Nadere informatie

www.landschapsbeheergelderland.nl Twitter: @SLGelderland Startavond Klompenpad Beekbergen Stichting Landschapsbeheer Gelderland Programma Uitleg klompenpaden (wat, waarom, hoe) Ervaringen Gerard Nijhof

Nadere informatie

Leden van Provinciale Staten. Stand van zaken en proces besluitvorming Planstudie N207 Zuid. Geachte Statenleden,

Leden van Provinciale Staten. Stand van zaken en proces besluitvorming Planstudie N207 Zuid. Geachte Statenleden, Leden van Provinciale Staten Postadres Provinciehuis Postbus 90602 2509 LP Den Haag T 070-441 66 11 www.zuid-holland.nl Onderwerp Stand van zaken en proces besluitvorming Planstudie N207 Zuid Datum 10

Nadere informatie

VRIJETIJDSONDERZOEK ZUIDOOST BRABANT

VRIJETIJDSONDERZOEK ZUIDOOST BRABANT VRIJETIJDSONDERZOEK ZUIDOOST BRABANT Rapport BUR^.AUBUITEN econo nie Si omgeving SAMENVATTING Opzet onderzoek en respons SRE en ANWB zijn gezamenlijk opdrachtgever voor dit onderzoek naar het gebruik

Nadere informatie

Toekomstbeeld De recreatieve en ontspannen stad

Toekomstbeeld De recreatieve en ontspannen stad 1 Toekomstbeeld De recreatieve en ontspannen stad Samenvatting In de meeste steden, zoals ook in Montfoort, heeft het centrum van de stad vooral een functie voor boodschappen, horeca en wonen. Dit verandert

Nadere informatie

NATUURLIJK EEN BELEVENIS!!

NATUURLIJK EEN BELEVENIS!! NIEUWE BOS WULVEN: Het Nieuwe Bos Wulven ACTIEF DE HISTORIE ONTDEKKEN! NATUURLIJK EEN BELEVENIS!! 1 Initiatiefnemers Jaap van der Heijden - Zelfstandig ondernemende Marketeer - Gewerkt in food & non-food-retail

Nadere informatie

Herijking van de visie op recreatieve knooppunten

Herijking van de visie op recreatieve knooppunten Herijking van de visie op recreatieve knooppunten Maart 2012 Achtergrond In relatie tot de ontwikkeling van een nieuw Recreatieplan Waterland, de initiatieven voor TOP s en Rustpunten is gevraagd om een

Nadere informatie

BIJLAGE 3: Toetsingskader

BIJLAGE 3: Toetsingskader BIJLAGE 3: Toetsingskader In dit toetsingskader geven partijen een nadere invulling en uitwerking aan de kaders die in de PKB Plus PMR met betrekking tot het deelproject 750 hectare natuur en recreatie

Nadere informatie

WIJKVISIE STADSKANAAL NOORD 2011-2020

WIJKVISIE STADSKANAAL NOORD 2011-2020 WIJKVISIE STADSKANAAL NOORD 2011-2020 Vastgesteld in de raadsvergadering van 18 juni 2012. Verkorte versie wijkvisie Stadskanaal Noord 2011-2020 1 Wijkvisie Stadskanaal Noord 2011-2020 In de wijkvisie

Nadere informatie

Herinrichting Oude Willemsweg. Ondertitel. Beeldenboek oplossingsrichtingen

Herinrichting Oude Willemsweg. Ondertitel. Beeldenboek oplossingsrichtingen Herinrichting Oude Willemsweg Ondertitel Beeldenboek oplossingsrichtingen Aanleiding Als onderdeel van het gebied Oude Willem wordt de Oude Willemsweg heringericht. In het Ruimtelijk Ontwerp Oude Willem

Nadere informatie

Ruimtelijke inpassing asielzoekerscentrum te Heerenveen Maart 2016

Ruimtelijke inpassing asielzoekerscentrum te Heerenveen Maart 2016 Ruimtelijke inpassing asielzoekerscentrum te Heerenveen Maart 2016 1. Aanleiding De gemeenteraad van Heerenveen heeft op 30 november 2015 ingestemd met de vestiging van een azc voor 600 toekomstige bewoners

Nadere informatie

Verslag Themabijeenkomst Recreatie en Toerisme

Verslag Themabijeenkomst Recreatie en Toerisme Verslag Themabijeenkomst Recreatie en Toerisme Datum bijeenkomst: 22 oktober 2012 Auteur: Els Holsappel Locatie: Landal GreenParks Coldenhove in Eerbeek (met dank aan gastheer Martin Bes) Aanwezig: 60

Nadere informatie

Aantal bijzondere woongebouwen. 76 (jaar 2011) (jaar 2011) 722 (jaar 2011) Dorpen (aantal 18) (bron: Tynaarlo in cijfers)

Aantal bijzondere woongebouwen. 76 (jaar 2011) (jaar 2011) 722 (jaar 2011) Dorpen (aantal 18) (bron: Tynaarlo in cijfers) Bijlage 2B Tynaarlo Kernenbeleid uitwerking Uitwerking feitelijke gegevens team Fysiek Aantal woonruimten, gespecificeerd naar aantal woningen, wooneenheden, bijzondere woongebouwen en recreatiewoningen

Nadere informatie

Streekhuis laat zien wat er in de Kromme Rijnstreek gebeurt

Streekhuis laat zien wat er in de Kromme Rijnstreek gebeurt De Kromme Rijnstreek beweegt! Nieuwsbrief van Streekhuis Kromme Rijn November 2010, editie 2 In deze editie: Streekhuis laat zien wat er in de Kromme Rijnstreek gebeurt Voorzitterswisseling Overal zie

Nadere informatie

De Omgevingsvisie van Steenwijkerland een samenvatting

De Omgevingsvisie van Steenwijkerland een samenvatting De Omgevingsvisie van Steenwijkerland een samenvatting Vooraf Hoe ziet onze leefomgeving er over 15 jaar uit? Of eigenlijk: hoe ervaren we die dan? Als inwoner, ondernemer, bezoeker of toerist. De tijd

Nadere informatie

Maak Plaats! Wie Hoorn binnenrijdt maakt kennis met de Poort van Hoorn. Het stationsgebied is het mobiliteitsknooppunt van Hoorn en de regio.

Maak Plaats! Wie Hoorn binnenrijdt maakt kennis met de Poort van Hoorn. Het stationsgebied is het mobiliteitsknooppunt van Hoorn en de regio. Maak plaats voor Hoorn! Wie Hoorn binnenrijdt maakt kennis met de Poort van Hoorn. Het stationsgebied is het mobiliteitsknooppunt van Hoorn en de regio. Iedere dag is het hier een komen en gaan van duizenden

Nadere informatie

4.4. SPEERPUNT 3: RECREATIE EN TOERISME

4.4. SPEERPUNT 3: RECREATIE EN TOERISME Overnachten in Ermelo De Structuurvisie zet in op: Benutten potentie Ermelo voor recreatie en toerisme; Sterkere focus op en verbeteren en vernieuwen aanbod voor doelgroepen die gelieerd zijn aan de kwaliteit

Nadere informatie

Duiven. Introductie. Bron:

Duiven. Introductie. Bron: Duiven Duiven Introductie Duiven is een levendige gemeente, bestaande uit het dorp Duiven en de kleinere kernen Groessen en Loo, respectievelijk ten zuidoosten en zuidwesten van het dorp Duiven. De gemeente

Nadere informatie

Lokaal economisch beleid

Lokaal economisch beleid Lokaal economisch beleid Op weg naar een dynamische agenda voor de toekomst Tweede ondernemersavond 13 oktober 2014 Programma Opening 19:30 Doel van de avond 19:35 Terugblik 1 e ondernemersavond 19:40

Nadere informatie

RECREATIE EN TOERISME ASTEN

RECREATIE EN TOERISME ASTEN RECREATIE EN TOERISME ASTEN Reconstructiedoelen Het thema recreatie en toerisme heeft betrekking op het versterken van de toeristisch-recreatieve sector. Doel is om deze sector een aanzienlijke bijdrage

Nadere informatie

Thema s 2 e Debat van Baarle. Bruisend centrum. Natuur & Landschap

Thema s 2 e Debat van Baarle. Bruisend centrum. Natuur & Landschap Thema s 2 e Debat van Baarle Bruisend centrum Het centrum van Baarle-Nassau maakt ontegenzeggelijk onderdeel uit van de kwaliteiten die het dorp rijk is; de enclavesituatie, het rijke winkelaanbod, het

Nadere informatie

Een tak, die niet meebuigt met de wind, zal breken

Een tak, die niet meebuigt met de wind, zal breken Een tak, die niet meebuigt met de wind, zal breken Inhoudsopgave 1. Locatie 1 2. Omgeving 1 3. Park 2 3.1 Sfeer 2 3.2 Ecologische verbindingszone 2 3.3 Vakantiewoningen 3 3.4 Plattegrond 3 3.5 Wandelbrug

Nadere informatie

Gebiedsprogramma 2016-2020. Dit document geeft schematisch de hoofdlijnen weer van het Gebiedsprogramma 2016 2020.

Gebiedsprogramma 2016-2020. Dit document geeft schematisch de hoofdlijnen weer van het Gebiedsprogramma 2016 2020. Gebiedsprogramma 2016-2020 Dit document geeft schematisch de hoofdlijnen weer van het Gebiedsprogramma 2016 2020. 1 Integrale gebiedsopgaven Initiëren, faciliteren en uitvoeren van integrale gebiedsopgaven

Nadere informatie

Verlichting van Fietspaden. 1 Inleiding Algemeen Functie van fietspaden Hoofdfietsroutes Utilitaire routes

Verlichting van Fietspaden. 1 Inleiding Algemeen Functie van fietspaden Hoofdfietsroutes Utilitaire routes Verlichting van Fietspaden. 1 Inleiding...2 2 Algemeen...2 3 Functie van fietspaden...2 3.1 Hoofdfietsroutes...2 3.2 Utilitaire routes...3 3.3 Recreatieve routes...3 4 Aanliggend of vrijliggend fietspad...3

Nadere informatie

Bijlage 1: Topografische kaart van het studiegebied (2008)

Bijlage 1: Topografische kaart van het studiegebied (2008) Bijlagen Gebiedsvisie Bethlehem Bijlage 1: Topografische kaart van het studiegebied (2008) J F Kennedylaan Terborgseweg Ondernemingsweg Lijsterbeslaan Abdijlaan Bedrijvenweg Oude Terborgseweg Rekhemseweg

Nadere informatie

gemeente Roermond O 9 OKT J. Timmermans RU / Stedelijke Ontwikkeiing AAN de voorzitter van de gemeenteraad Geachte voorzitter,

gemeente Roermond O 9 OKT J. Timmermans RU / Stedelijke Ontwikkeiing AAN de voorzitter van de gemeenteraad Geachte voorzitter, gemeente Roermond uw nummer uw datum ons nummer onze datum verzonden inlictitingen bij sector/afdeling doorkiesnr. 2013/UIT/54521 8 oktober 2013 O 9 OKT. 2013 J. Timmermans RU / Stedelijke Ontwikkeiing

Nadere informatie

Visie bedrijventerrein Kranenburg. Groningen VISIE KRANENBURG GRONINGEN 1

Visie bedrijventerrein Kranenburg. Groningen VISIE KRANENBURG GRONINGEN 1 Visie bedrijventerrein Kranenburg Groningen Dracht kranenburg - 1904-2016 VISIE KRANENBURG GRONINGEN 1 COLOFON Opdrachtgever: VBGW Groningen Door: Donkergroen Ontwerp & Advies Postbus 145 8600 AC Sneek

Nadere informatie

Themabijeenkomst natuur en landschap. Natuur- en recreatieplan Westfriesland

Themabijeenkomst natuur en landschap. Natuur- en recreatieplan Westfriesland Themabijeenkomst natuur en landschap Natuur- en recreatieplan Westfriesland Programma (Toekomst) kracht van het gebied in beeld krijgen Start (13.00 uur) Welkom en toelichting natuur- en recreatieplan

Nadere informatie

Van huidige naar gewenste situatie Projectbureau Vrolijks, Breda

Van huidige naar gewenste situatie Projectbureau Vrolijks, Breda Bijeenkomst Watersportverbond Regio Vecht en Plassen Van huidige naar gewenste situatie Projectbureau Vrolijks, Breda Vergrijzing van onze sector is het kernprobleem! 2 bootgebruik 25.000 verweesde schepen

Nadere informatie

Concept gebiedsvisie Stadionpark. Resultaten participatie

Concept gebiedsvisie Stadionpark. Resultaten participatie Concept gebiedsvisie Stadionpark Resultaten participatie 1 Inhoudsopgave Inleiding 3 Verloop participatie 4 Samenvatting algemene reacties 5 Samenvatting Waterfront 6 Samenvatting Stadionontwikkeling 8

Nadere informatie

Kust Almere haven. Kustzone Almere Haven Verslag tweede informatiebijeenkomst. 7 juli 2017

Kust Almere haven. Kustzone Almere Haven Verslag tweede informatiebijeenkomst. 7 juli 2017 Kust Almere haven Kustzone Almere Haven Verslag tweede informatiebijeenkomst 7 juli 2017 1 1. Gemengd wonen & recreëren 2 Context 1. Veel belangstelling voor informatiedag Op vrijdag 7 juli vond, tussen

Nadere informatie

i ii Òiî i î >> i ÈÒî-Òi`i iî" Òä i Gebiedsvisie Hollands Spoor en omgeving

i ii Òiî i î >> i ÈÒî-Òi`i iî Òä i Gebiedsvisie Hollands Spoor en omgeving i ii Òiî i î >> i ÈÒî-Òi`i iî" Òä i Gebiedsvisie T P E C N O C Hollands Spoor en omgeving mei 2008 2 Inleiding 1 Straatnamenkaart 1 Inleiding Voorwoord Voor u ligt de Gebiedsvisie Hollands Spoor en omgeving.

Nadere informatie

Risico-inventarisatie Boekels Ven

Risico-inventarisatie Boekels Ven Risico-inventarisatie Boekels Ven Onderdeel: Externe Veiligheid Definitief Grontmij Nederland B.V. De Bilt, 18 februari 2013 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 1.1 Leeswijzer... 5 2 Begrippenkader externe

Nadere informatie

Programma Routes. Jaarrapportage 2013. Team Steunpunt Klompenpaden, februari 2014

Programma Routes. Jaarrapportage 2013. Team Steunpunt Klompenpaden, februari 2014 Programma Routes Jaarrapportage 2013 Team Steunpunt Klompenpaden, februari 2014 Inleiding Landschap Erfgoed Utrecht werkt aan routes om landschap en erfgoed toegankelijk en beleefbaar te maken voor een

Nadere informatie

NATIONAAL PARK HEUVELRUG

NATIONAAL PARK HEUVELRUG NATIONAAL PARK HEUVELRUG RUIMTELIJKE AMBITIES VOOR HET GEBIED 2 3 DE HEUVELRUG ALS GROENE RUGGENGRAAT De Heuvelrug als stevige, robuuste groene ruggengraat is cruciaal voor de toekomst van de provincie

Nadere informatie

Binnenstad Den Haag. Beste Binnenstad van Nederland 2013-2015

Binnenstad Den Haag. Beste Binnenstad van Nederland 2013-2015 Binnenstad Den Haag Wonen boven winkels Nederland 26 maart 2015 Ad Dekkers directeur Bureau Binnenstad Den Haag Beste Binnenstad van Nederland 2013-2015 1 De sterke punten Visie Consequente uitvoering

Nadere informatie

Stadsrand Hengelo-Noord >>>

Stadsrand Hengelo-Noord >>> Stadsrand Hengelo-Noord >>> HOSPER - STADSRAND HENGELO-NOORD p.2/6 Stadsrand Hengelo-Noord project integrale visie tot 2030 locatie Hengelo-Noord, Borne en Deurningen ontwerpers Remco Rolvink Ronald Bron

Nadere informatie

UTRECHT Regiostrategie (internationaal) toerisme

UTRECHT Regiostrategie (internationaal) toerisme UTRECHT Regiostrategie (internationaal) toerisme U10 11 januari 2016 Carlijn Leenders marketingmanager Toerisme Utrecht (mede namens marketeers RBT Heuvelrug & Vallei, Woerden Marketing en Vorstelijk Baarn)

Nadere informatie

Samen Ontwikkelen. Stuurgroep Nationaal Landschap Groene Hart i.o. 19 september 2012 / concept

Samen Ontwikkelen. Stuurgroep Nationaal Landschap Groene Hart i.o. 19 september 2012 / concept Samen Ontwikkelen Stuurgroep Nationaal Landschap Groene Hart i.o. 19 september 2012 / concept Samen Ontwikkelen 2. Water Bodem & Gebruik 3. Het Groene Hart, met zijn veenweiden, Over de realisatie van

Nadere informatie

Ontwerpbesluit pag. 4. Toelichting pag. 5. Bijlage(n): 1

Ontwerpbesluit pag. 4. Toelichting pag. 5. Bijlage(n): 1 College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel DATUM 20 september 2016 NUMMER PS PS2016MME10 AFDELING MEC COMMISSIE MME STELLER A. Ruis DOORKIESNUMMER 0651822593 DOCUMENTUMNUMMER 819B407A PORTEFEUILLEHOUDER

Nadere informatie

VERBINDINGEN IN HET LANDSCHAP. PROJECTPLAN TENNET 2e FASE

VERBINDINGEN IN HET LANDSCHAP. PROJECTPLAN TENNET 2e FASE VERBINDINGEN IN HET LANDSCHAP PROJECTPLAN TENNET 2e FASE INHOUDSOPGAVE INLEIDING... 3 1 PROJECT 1: LANDSCHAPSWANDELROUTE... 4 Verbinding tussen Tennet-landschapsprojecten 1.1 Inleiding 1.2 Eindbeeld 1.3

Nadere informatie

De begroting van de provincie Utrecht voor Een samenvatting

De begroting van de provincie Utrecht voor Een samenvatting De begroting van de provincie Utrecht voor 2012 Een samenvatting Hoeveel gaat de provincie Utrecht in 2012 uitgeven? Waaraan en waarom? Dat leest u in deze samenvatting. U zult zien dat wij voor 2012 duidelijke

Nadere informatie

Midden-Delfland als Wandellandschap. Presentatie door Hein van Bohemen (voorzitter werkgroep paden van de Midden-Delfland Vereniging)

Midden-Delfland als Wandellandschap. Presentatie door Hein van Bohemen (voorzitter werkgroep paden van de Midden-Delfland Vereniging) Midden-Delfland als Wandellandschap Presentatie door Hein van Bohemen (voorzitter werkgroep paden van de Midden-Delfland Vereniging) Wandelpaden in Midden-Delfland voor het voetlicht Opbouw van de presentatie:

Nadere informatie

1. INLEIDING 2. AMBITIES EN POTENTIES Aanleiding Doelstelling Achtergronddocument Ambities

1. INLEIDING 2. AMBITIES EN POTENTIES Aanleiding Doelstelling Achtergronddocument Ambities 1. INLEIDING 1. 1. Aanleiding Het verbeteren van de werkgelegenheid en de leefomgeving is voor veel gemeenten in aantrekkelijke omgevingen de reden geweest te investeren in toerisme en recreatie. Zo ook

Nadere informatie

z o e k t o n d e r n e m e r (s) Informatiebrochure over de kansen in Nieuw Wulven voor buitengewone ondernemers

z o e k t o n d e r n e m e r (s) Informatiebrochure over de kansen in Nieuw Wulven voor buitengewone ondernemers Fotografie en ontwerp masker Fectio: Studio Eric Klarenbeek & Maartje Dros Informatiebrochure over de kansen in Nieuw Wulven voor buitengewone ondernemers 1 Bos Nieuw Wulven z o e k t o n d e r n e m e

Nadere informatie

DIVERSITEIT ALS TROEF REGIONAAL OMGEVINGSBEELD REGIO ALKMAAR

DIVERSITEIT ALS TROEF REGIONAAL OMGEVINGSBEELD REGIO ALKMAAR DIVERSITEIT ALS TROEF REGIONAAL OMGEVINGSBEELD REGIO ALKMAAR REGIONALE RAADSAVOND 5 april 2017 AGENDA Oogst van de ronde door de regio Lezing van de regio Het Omgevingsbeeld voor de regio Alkmaar 2 OMGEVINGSBEELD

Nadere informatie

Wonen in Woerden: geen overlast, veilig en prettig wandelen en fietsen in de wijk

Wonen in Woerden: geen overlast, veilig en prettig wandelen en fietsen in de wijk Wonen in Woerden: geen overlast, veilig en prettig wandelen en fietsen in de wijk Woning en straat: veilig, stil en aangenaam Bij woningen geluid beperkt tot af en toe een auto. Stroomwegen (50 km/uur

Nadere informatie

Natuurlijk Heerde! Een bloeiende gemeente op de Veluwe. W ij wonen waar anderen op vakantie gaan. CONCEPT Geactualiseerde Toekomstvisie 2025

Natuurlijk Heerde! Een bloeiende gemeente op de Veluwe. W ij wonen waar anderen op vakantie gaan. CONCEPT Geactualiseerde Toekomstvisie 2025 Natuurlijk Heerde! Een bloeiende gemeente op de Veluwe W ij wonen waar anderen op vakantie gaan CONCEPT Geactualiseerde Toekomstvisie 2025 even voorstellen In onze gemeente wonen ruim 18.500 mensen in

Nadere informatie

Groene kaart Utrecht. Start Sluiten Vorige Volgende Zoek Print. Informatie

Groene kaart Utrecht. Start Sluiten Vorige Volgende Zoek Print. Informatie - Utrecht is met recht trots op haar parken en groengebieden die de stad omlijsten. Het oude Wilhelminapark of het moderne Maximapark. De hoogste (en oudste) bomen van Nederland vind je op slechts 10 minuten

Nadere informatie

situering projectlocatie aan de historische kerkring van Wissekerke Landgoed Wissekerke

situering projectlocatie aan de historische kerkring van Wissekerke Landgoed Wissekerke situering projectlocatie aan de historische kerkring van Wissekerke geomorfologie getijdevlakte kreekrug getijdevlakte projectlocatie ligt op de kreekrug op de overgang naar het voormalige getijdevlak

Nadere informatie

Opbrengst Netwerkbijeenkomst en Werkateliers

Opbrengst Netwerkbijeenkomst en Werkateliers Opbrengst Netwerkbijeenkomst en Werkateliers Beleef het Apeldoorns Kanaal September - November 2016 Inhoud 1. Inleiding 2. Opbrengst 3. Vervolg Let op: dit is een voorlopige opbrengst. We doorlopen samen

Nadere informatie

INRICHTINGSVISIE ANNA S HOEVE CONCEPT

INRICHTINGSVISIE ANNA S HOEVE CONCEPT INRICHTINGSVISIE ANNA S HOEVE CONCEPT INHOUD kenschets geschiedenis veranderingen ambities visie in varianten uitwerking geschiedenis KENSCHETS Forse, gegraven waterpartijen KENSCHETS Berg van Dudok KENSCHETS

Nadere informatie

Land van Heusden en Altena Ongezien, Ongewoon, Ongekend!

Land van Heusden en Altena Ongezien, Ongewoon, Ongekend! Presentatie: Land van Heusden en Altena Ongezien, Ongewoon, Ongekend! Gezamenlijke raadsbijeenkomst LvHA 18 november 2010 Agenda Economische betekenis toerisme door Wim de Jong Visie en actieplan T&R door

Nadere informatie

23/11/2016. Knelpuntenanalyse Holland Rijnland. Agenda. 1. Inleiding. Portefeuillehoudersoverleg

23/11/2016. Knelpuntenanalyse Holland Rijnland. Agenda. 1. Inleiding. Portefeuillehoudersoverleg Knelpuntenanalyse Holland Rijnland Portefeuillehoudersoverleg Alex van Gent en Lieke Hüsslage Agenda 1. Inleiding 2. Trends & Ontwikkelingen 3. Regionale mobiliteitsagenda 4. Vervolgproces 2 1. Inleiding

Nadere informatie

Wijziging grens bebouwde kom Wegenverkeerswet 1994 (Linielanding).

Wijziging grens bebouwde kom Wegenverkeerswet 1994 (Linielanding). Ét Nieuwegein //#5f^Jfi' X- 2015-373 Gemeenteraad Onderwerp Wijziging grens bebouwde kom Wegenverkeerswet 1994 (Linielanding) Datum 27 augustus 2015 Raadsvoorstel Afdeling Ruimtelijk Domein Portefeuillehouder

Nadere informatie

Onderzoeken oeververbinding Ochten - Veerdam Druten. onderzoeken mogelijkheid Uitkijkpunt, versterken relatie Dijk - Waal

Onderzoeken oeververbinding Ochten - Veerdam Druten. onderzoeken mogelijkheid Uitkijkpunt, versterken relatie Dijk - Waal Ideeën en kansen Onderzoeken oeververbinding Ochten - Veerdam Druten Zoekzone TOP en informatiecentrum Mogelijkheden landschapsversterking bijv. oude strang terugbrengen Behouden en versterken leefgebied

Nadere informatie

Visie Buytenpark 28 juni 2010

Visie Buytenpark 28 juni 2010 0 Visie Buytenpark 28 juni 2010 1 Visie Buytenpark een ruimtelijke strategie 28 juni 2010 Gemeente Zoetermeer Afdeling stadsontwikkeling Telefoon: 079-3469705 Fax: 079-3469812 E-mail: a.kruijshaar@zoetermeer.nl

Nadere informatie