Met genoegen bieden wij u hierbij ons advies aan voor een gemeentelijke en regionale acquisitiestrategie.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Met genoegen bieden wij u hierbij ons advies aan voor een gemeentelijke en regionale acquisitiestrategie."

Transcriptie

1 College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Amersfoort Stadhuisplein LM AMERSFOORT uw kenmerk ons kenmerk datum -- JvE/EP/mb 26 mei 2011 bijlagen onderwerp 1 Advies acquisitiebeleid Geacht college, Met genoegen bieden wij u hierbij ons advies aan voor een gemeentelijke en regionale acquisitiestrategie. Om de economische opgaven, geformuleerd in het rapport Een vitale stad in een complete regio (het zogenaamde rapport Van Ek), te kunnen realiseren is het van belang dat de gemeente in brede zin het vestigingsklimaat stimuleert. Daaronder valt ook een actieve, stimulerende en dienstverlenende gemeentelijke organisatie. De operationele invulling daarvan is onder andere terug te vinden in één van de acht thema s in de Economische Agenda, Dienstverlening en Accountmanagement. Binnen het kader van dat thema heeft de gemeente ook de stimulerende rol betreffende de acquisitie tot dusverre bescheiden ingevuld. De Economische Agenda heeft als afgeleide kwantitatieve doelstelling het realiseren van 1000 tot 1700 nieuwe arbeidsplaatsen per jaar. Om een actieve en stimulerende bijdrage te leveren aan het behalen van die werkgelegenheidsdoelstelling initieert en ondersteunt de gemeente, vaak op projectbasis en in samenwerking met andere regionale publieke en private partijen, vele initiatieven om het gevestigde bedrijfsleven te faciliteren. Daarnaast is, ter versterking van de algehele dienstverlening, het klantgericht denken en handelen van de gemeentelijke organisatie een continu punt van aandacht en heeft het gemeentebestuur het accountmanagement geïntroduceerd. Voor deze geïndividualiseerde en persoonlijke dienstverlening zijn groepen van bedrijven in Amersfoort e.o. geselecteerd die belangrijke motoren zijn van de regionale economie en bepalend zijn voor het economische profiel van de regio. Uit de bedrijvenmonitor van de Kamer van Koophandel blijkt dat nieuwe werkgelegenheid, grosso modo, voor circa 50% van buiten de regio komt. De andere 50% komt dus voort uit startende ondernemingen en uit de groei van het gevestigde regionale bedrijfsleven en, bij verplaatsing, via behoud daarvan voor de regio (migratie). De focus op de eigen regio is en blijft dus ook om deze reden van groot belang. Echter, de winst in banengroei kan de gemeente dus vooral boeken door het actief aantrekken van nieuwe bedrijven van buiten de regio. 1

2 Via het accountmanagement intensiveert het gemeentebestuur actief de contacten met het gevestigde bedrijfsleven. Die contacten zijn daardoor een belangrijke bron van informatie voor de gemeente. Zo is de gemeente onder andere in een vroegtijdig stadium op de hoogte van uitbreidingen en verhuisplannen en ontvangt de gemeente tevens signalen over mogelijke vestigingen van nieuwe bedrijven, c.q. bedrijfsonderdelen. Het omgekeerde kan zich ook voordoen. Door op die signalen adequate actie te ondernemen wordt in de slipstream van het bestaande accountmanagement derhalve al aan acquisitie van nieuwe bedrijven, c.q. behoud van bestaande bedrijven gedaan, zij het op ad hoc basis en in zeer bescheiden mate. Het gemeentelijke accountmanagement is dus feitelijk een mes dat aan twee kanten snijdt. Het zelfstandig actief werven van nieuwe bedrijven/bedrijvigheid kan een middelgrote stad als Amersfoort om meerdere redenen maar in beperkte mate doen. Daarnaast was er tot heden, zo heeft de REO begrepen, geen zicht op een apart budget voor acquisitie, ontbreekt menskracht daarvoor en is de voor acquisitie vereiste expertise nauwelijks in het gemeentelijke apparaat aanwezig. Naast het reageren op acquisitiesignalen via het lopende werk heeft het gemeentebestuur daarom in de periode van de keuze gemaakt om voor de actieve acquisitie van nieuwe bedrijven aan te sluiten bij regionale acquisitieorganisaties. Daarmee heeft de gemeente als het ware de acquisitie grotendeels uitbesteed (zie voor analyse en resultaten hoofdstuk 1). Zoals bovenvermeld heeft het accountmanagement een positief effect op de bedrijfsacquisitie door alert te zijn op acquisitiesignalen. Door het bestaande accountmanagement in Amersfoort uit te bouwen en in samenwerking met de regio uit te breiden met bedrijven uit de omliggende gemeenten, worden de kansen op acquisitie van nieuwe bedrijven bevorderd. Toevoeging van nieuwe bedrijfsgroepen aan het accountmanagement, uitsluitend met het oog op de acquisitie van nieuwe bedrijven, en intensief daarmee samenwerken, kan de kansen op acquisitiesucces aanmerkelijk vergroten. Daarnaast openen zich acquisitieperspectieven door, in samenwerking met het gevestigde bedrijfsleven, in te spelen op, onder andere via het accountmanagement gesignaleerde, lokale en regionale marktontwikkelingen. Deze activiteiten op zich zijn echter niet voldoende om de bovenvermelde werkgelegenheidsdoelstelling te behalen. Om extra arbeidsplaatsen te creëren is, op basis van en complementair aan het accountmanagement, een duidelijke acquisitiestrategie nodig. De REO wil dit met nadruk onder de aandacht brengen. Met uitbreiding van het accountmanagement en versterking van de regionale samenwerking als basis, met gerichte promotieactiviteiten ten behoeve van de acquisitie doen zich mogelijkheden voor om ook als middelgrote gemeente zelfstandiger een actieve(re) bijdrage te leveren aan de acquisitie van nieuwe bedrijven. In deze notitie krijgt u een toelichting op de acquisitiekansen en op basis daarvan een acquisitiestrategie met aanbevelingen en concrete acties. Binnen de mogelijkheden zal hiervoor wel budget vrij gemaakt moeten worden, wellicht deels met de regiogemeenten. Door een efficiënte samenwerking in de regio kan er meer worden gedaan met een gezamenlijk budget en wellicht zou het initiatief Ondernemersplaza hierbij een ondersteunende rol kunnen vervullen. De regio Amersfoort heeft ten aanzien van de werving van nieuwe bedrijven grote concurrentie van andere regio s in Nederland. Goede onderlinge samenwerking tussen de regionale gemeenten is daarom van groot belang, want het geheel is meer dan de som der delen. Een dergelijke samenwerking is onlangs bekrachtigd via het rapport Samen Sterk. Daarin wordt ook een gezamenlijke aanpak voor het creëren van extra arbeidsplaatsen in de regio Amersfoort, via acquisitie, bepleit. Daarnaast zijn op lokaal niveau commitment en politieke wil binnen het gehele 2

3 gemeentebestuur en onderlinge samenwerking en afstemming inzake politiekgevoelige en operationele thema s belangrijke condities. Een betrokken en actief meewerkend gemeentebestuur kan het verschil maken, zo niet de doorslaggevende voorwaarde zijn voor succesvolle acquisitie. Er van uitgaande dat een bepaald acquisitiebudget beschikbaar komt, zijn niettemin binnen de gemeente de financiële middelen, de menskracht en de acquisitie-expertise beperkt. Bovendien is bedrijfsacquisitie relatief arbeid en kostenintensief. Gezien de positieve weerslag van gemeentelijke acquisitie-inspanningen op de gehele regio, maar ook vanwege het commitment, is het gewenst dat ook de andere regionale gemeenten een bijdrage leveren, financieel en/of anderszins. Het zwaartepunt van de acquisitiestrategie ligt op aansluiting bij bestaand beleid en op activiteiten/initiatieven van overheid en bedrijfsleven die er al zijn, en acquisitieperspectief bieden. Voor deze wellicht pragmatische invalshoek is gekozen om, rekening houdend met de bovenvermelde beperkingen, te komen tot een advies wat realistisch is qua uitvoering én de meeste kans op succes biedt. Daarbij is een geografisch onderscheid gemaakt door een onderverdeling te maken tussen activiteiten gericht op binnen- en buitenlandse bedrijven, en, indien mogelijk, worden concrete doelgroepen genoemd en is diversificatie aangebracht. Een afschrift van deze brief sturen wij naar de regiogemeenten. De Raad voor Economische Ontwikkeling wenst u veel succes en blijft beschikbaar voor verdere advisering. Met vriendelijke groet, Namens de Raad voor Economische Ontwikkeling Regio Amersfoort Jacques van Ek Voorzitter Ellen Peper portefeuillehouder 3

4 ADVIES REO Aan: Van: Onderwerp: College van Burgemeester & Wethouders van de gemeente Amersfoort Raad voor Economische Ontwikkeling (REO) Ellen Peper (portefeuillehouder dienstverlening en accountmanagement) Advies Acquisitiebeleid Gemeente Amersfoort Datum: 26 mei ANALYSE VAN DE REGIONALE CONCURRENTIEPOSITIE Amersfoort kan als middelgrote stad maar in beperkte mate actief nationale en internationale acquisitie voeren. Een cruciale factor daarbij, zo niet de belangrijkste, is de grote concurrentie van andere regio s in Nederland. 1.1 Concurrentie Om de werkgelegenheid te bevorderen doet vrijwel iedere zichzelf respecterende stad of regio in Nederland in meer of mindere mate aan de acquisitie van bedrijven, terwijl er relatief weinig acquisitiekandidaten op de markt zijn. Tevens zijn die potentiële kandidaten veelal aantrekkelijk en in het vizier van vele steden en/of regio s. De acquisitievijver heeft dus vele hengelaars, maar er zijn slechts weinig vissen. Dat geldt zowel voor de nationale als de internationale acquisitie van bedrijven. Daarbij hebben sommige regio s de beschikking over risicokapitaal via hun regionale ontwikkelingsmaatschappijen (PPM Oost en de Ontwikkelingsmaatschappij Flevoland), wat een (concurrentie)voordeel is en een doorslaggevende vestigingsfactor kan zijn. Wil Amersfoort, met de grote onderlinge concurrentie, succesvol bedrijfsacquisitie bedrijven, dan is de gemeente gedwongen om slim te opereren en bovenal coalities te sluiten door samenwerking te zoeken met (markt)partijen en andere initiatieven binnen en buiten de regio Concurrentie bij de nationale acquisitie Om bedrijven, en de uitbreidingen en verhuizingen daarvan, in de regio te houden, concentreert Amersfoort zich op het gevestigde bedrijfsleven door haar service in het algemeen te optimaliseren en een bijzonder vorm van dienstverlening te geven aan geselecteerde groepen van bedrijven via het accountmanagement. Met deze activiteiten draagt de gemeente direct bij aan een aantrekkelijk vestigingsklimaat, wat voor alle potentiële acquisitiekandidaten een belangrijke vestigingsvoorwaarde is. Om de (concurrentie)positie van Amersfoort te versterken is samenwerking een vereiste. Vanwege het gemeenschappelijke, of in ieder geval niet concurrerende, belang kan de gemeente ten behoeve van de binnenlandse acquisitie bij voorkeur samenwerken met provinciale en regionale (markt)partijen en aansluiten bij regionale/provinciale initiatieven. 1

5 1.1.2 Concurrentie bij internationale acquisitie Bij de acquisitie van buitenlandse bedrijven is de concurrentie zo mogelijk nog groter dan bij het aantrekken van binnenlandse bedrijven. In het bijzonder een aantal directe buurregio s van Amersfoort zijn al lang actief op het terrein van de buitenlandse acquisitie en richten daarop met name hun focus. Amsterdam, Amstelveen, Haarlemmermeer en Almere hebben hun activiteiten op het gebied van internationale marketing en acquisitie gebundeld, waarbij budgetten en personeel gezamenlijk worden ingebracht. Daarnaast presenteren de acquisitieafdelingen van die vier gemeenten zich onder één organisatienaam: Amsterdam in business. Met de gemeente Utrecht, de provincie Utrecht en regionale marktpartijen, evenals met de centrale overheid, die immers werkt voor heel Nederland, lijken de mogelijkheden tot samenwerking meer voor de hand te liggen. 2

6 2. RESULTATEN GEMEENTELIJKE ACQUISITIE: Vanaf 2008 t/m 2010 is in de regio ten behoeve van de nationale acquisitie samenwerking gezocht met de provincie en de gemeente Utrecht in de Utrecht Investment Agency, voor de internationale acquisitie met de provincie Utrecht in Invest Utrecht. 2.1 Nationale acquisitie: Utrecht Investment Agency (UIA) Om de regio nationaal te promoten als vestigingsplaats voor bedrijven van buiten de regio zijn er de afgelopen jaren in de regio Utrecht - Amersfoort verschillende projecten gestart. Deze projecten kwamen veelal tot stand met subsidie van de provincie Utrecht en/of gemeenten en hadden vaak dezelfde partijen als deelnemers. Deze initiatieven hebben geleid tot een wirwar aan projecten wat ten koste ging van de samenhang en de effectiviteit. Om die reden hebben de provincie Utrecht, de gemeente Utrecht, een aantal marktpartijen en ook de gemeente Amersfoort in 2008 besloten om de nationale promotie van het gebied en de vestigingsbegeleiding voor bedrijven van buiten de provincie Utrecht gezamenlijk te doen vanuit één organisatie: Utrecht Investment Agency (UIA). Sinds de start van het UIA in 2005 zijn in totaal 34 bedrijven en organisaties begeleidt bij hun vestiging In de regio. Dit zijn allemaal organisaties die van buiten de provincie Utrecht komen. Hiermee is een additionele werkgelegenheid gecreëerd van 1501 arbeidsplaatsen. Het totale aantal verhuurde kantoormeters is m2. Vanaf september 2008 neemt ook de gemeente Amersfoort deel aan het UIA. Daarbij is met het UIA de afspraak gemaakt dat de generieke economische promotie en acquisitie van de vestigingsplaatsen Utrecht en Amersfoort wordt uitgevoerd door de UIA. Het uitgangspunt van het UIA is om een onafhankelijke organisatie te zijn die full service en one stop assistentie verleent aan ondernemingen die zich in de regio Utrecht/Amersfoort willen vestigen. Op vertrouwelijke basis biedt het UIA ondernemingen een kostenloze, faciliterende service in hun zoektocht naar bedrijfshuisvesting of herlocatie van hun (hoofd)kantoor. Het UIA biedt o.a.: Relevante (zakelijke) informatie over de regio; Organisatie van verkenningstrips; Selectie van real estate; Advisering met betrekking tot mogelijke incentives; Introductie bij potentiële regionale partners en netwerken; Vrije publiciteit. De samenwerking met de gemeente Amersfoort beperkt zich tot tweemaal per jaar een stuurgroepbijeenkomst waarin de resultaten van UIA (achteraf) worden besproken. Sinds 2008 heeft het UIA voor de gemeente Amersfoort vier organisaties geworven. Hiermee is een additionele werkgelegenheid gecreëerd van 440 arbeidsplaatsen. Het totale aantal verhuurde kantoormeters is m2. 3

7 Organisatie Zoekvraag M² FTE Nieuwe locatie Insights International Herhuisvesting Brouwershof Stationsstraat 79C 3811 MH Amersfoort Veilig Verkeer Nederland Dutch Herhuisvesting Brouwershof Stationsstraat 79C 3811 MH Amersfoort Centralisatie Computerweg 1c, huisvesting Amersfoort SP Hoofdkantoor Snouckaertlaan 70, Amersfoort Totaal Bron: UIA Er zijn daarnaast meerdere actieve/lopende acquisitieprojecten die het UIA op dit moment begeleidt bij hun vestiging in de regio Amersfoort: Organisatie Zoekvraag M² FTE Toelichting Non-profit organisatie Dermatologische kliniek Non-profit organisatie Zakelijke Dienstverlener Hoofdkantoor Gezamenlijke huisvesting van enkele non-profit / politieke organisaties. Locaties zijn aangeleverd en worden intern besproken. Intentieverklaring voor gezamenlijke huisvesting is in september 2010 getekend. Hoofdvestiging Zoektocht loopt, enkele locaties bekeken. Industrieel erfgoed / monument 1300 onbekend Locaties zijn gestuurd. Huisvesting is uitgesteld tot einde 2010, daarna mogelijk meer duidelijkheid. Hoofdkantoor Locaties gestuurd en bezocht. Enkele panden zijn bezocht. Terugkoppeling volgt nog. Datacenter 1200 onbekend Locaties zijn aangeleverd. Mogelijk wordt metrage nog uitgebreid, indien enkele organisaties samengevoegd worden. Totaal Bron: UIA 4

8 In vergelijking met de financiële mogelijkheden van regionale ontwikkelingsmaatschappijen elders en andere acquisitieorganisaties in Nederland levert het UIA veel op. De begroting van de UIA is vastgesteld op een jaarlijks bedrag van tot en met De bijdrage van de gemeente Utrecht is , van de gemeente Amersfoort , de provincie betaalt en het restant van wordt door marktpartijen opgebracht. De uitbreiding van de werkgelegenheid heeft sinds de start gemiddeld 956 euro per arbeidsplaats gekost. Voor Amersfoort komt dit bedrag op 273 euro per gecreëerde arbeidsplaats, omdat de gemeente Amersfoort een lagere jaarlijkse bijdrage betaalt. Voor de gemeenten Utrecht en Amersfoort zijn deze bedragen relatief erg laag in vergelijking met de kosten om een werkloze aan een baan te helpen. 2.2 Internationale acquisitie: Invest Utrecht (IU) Om de regio Utrecht als vestigingsplaats te promoten bij internationale bedrijven voert de provincie Utrecht het Marketing- en Acquisitieplan Provincie Utrecht uit. Na de Statenverkiezingen in maart 2011 wordt een nieuw acquisitieplan opgesteld. De gevestigde buitenlandse bedrijven in de Provincie Utrecht zijn overwegend afkomstig uit West- Europa en Noord Amerika met voornamelijk hoofdkantoren en marketing en verkoopfuncties als de grootste banenleveranciers. Daarbij zijn de best vertegenwoordigde sectoren IT en Financial Services. Binnen de activiteit Research en Development zijn dat IT en Life Sciences. De provincie scoort goed op de infrastructuur en kwaliteit van de arbeidsmarkt als vestigingsfactoren. Daarnaast weet Invest Utrecht via haar bestaande netwerk de meeste projecten aan te trekken. Toch heeft UI geen behoorlijk marktaandeel binnen Nederland kunnen bereiken betreffende de vestigingen van buitenlandse bedrijven. Op basis van interne sterkten van de provincie en markttrends heeft de provincie Utrecht (in 2008) een drietal targets geselecteerd: 1. Hoofdkantoren nationaal en Europees 2. Marketing - en verkoopkantoren nationaal 3. Research en Development Gaming en Life Sciences Voor de hoofdkantoren en marketing- en verkoopkantoren worden doelmarkten in Noord Amerika en West-Europa bewerkt. Voor Research en Development worden tevens een aantal landen in het Verre Oosten benaderd. De resultaten van de acquisitieactiviteiten zijn: Utrecht Area Amersfoort Area Totaal 30 bedrijven 2 bedrijven 32 bedrijven 888 arbeidplaatsen 35 arbeidsplaatsen 923 arbeidsplaatsen Bron: provincie Utrecht 5

9 In de provincie Utrecht zijn circa 800 buitenlandse bedrijven gevestigd waarvan: 19% uit Duitsland 11% uit UK 7% uit België 6% uit Frankrijk 57% overig Europa 59% totaal West Europa 34% uit Noord Amerika 4% Verre Oosten 3% Overig De werkgelegenheid bij deze buitenlandse bedrijven bedraagt circa arbeidsplaatsen verdeeld over de volgende business activiteiten: Hoofdkantoor: arbeidsplaatsen (35%) Marketing/sales: arbeidsplaatsen ((18%) Productie & assemblage: arbeidsplaatsen (16%) Wholesale: arbeidsplaatsen (16%) Logistics: arbeidsplaatsen (10%) R&D: arbeidsplaatsen (3%) Shared Services: 693 (1%) In Amersfoort zijn circa 80 buitenlandse bedrijven gevestigd met een werkgelegenheid van arbeidsplaatsen. (bron: PAR provincie Utrecht maart 2010) 6

10 3. GEMEENTELIJKE ACQUISTIE 2011: AANPAK Het gemeentebestuur van Amersfoort wil de acquisitie van nieuwe bedrijven verder intensiveren en mede op basis van dit REO advies plannen uitwerken en budgetten bepalen. Om succesvol te kunnen zijn in de acquisitie van nieuwe bedrijven is een lange(re) termijn strategie vereist. Om die reden moet de gemeente een meerjarige acquisitiestrategie ontwikkelen en daarvoor ook de noodzakelijke financiële middelen beschikbaar stellen. Ook van de regiogemeenten mag een bijdrage vanuit het programma Samen Sterk worden verwacht. 3.1 Doel van acquisitie Onder het motto dat het gemakkelijker is 10 bedrijven te behouden dan 1 nieuwe te verwerven is het primaire doel van de acquisitie behoud van het gevestigde bedrijfsleven in de regio bij uitbreiding/ verhuizing en daarnaast het verwerven naar de regio van nieuwe bedrijven van buiten de regio. 3.2 Acquisitieaanpak Regionale aansluiting/samenwerking was de sleutel voor de gemeentelijke nationale en internationale acquisitiestrategie tot en met Met de beperkte financiële middelen, deels te gebruiken als aanjaagkapitaal, is de acquisitiestrategie in 2011 erop gericht om een maximum aan rendement te behalen uit de acquisitie-inspanningen door via bestaand beleid en bestaande activiteiten, en/of aansluitend daarop, zo efficiënt en effectief mogelijk te opereren. Samenwerking, uitgebreid met lokale en regionale marktpartijen en met de landelijke overheid, is ook in 2011 één van de sleutels voor de gemeentelijke nationale en internationale acquisitiestrategie. De andere sleutel is een zelfstandige gemeentelijke acquisitiestrategie op basis van sterke lokale (markt)ontwikkelingen (bijvoorbeeld via clustervorming in de zorgsector, geo informatiesector, charitas, gaming), op basis van de unieke geografische centrale ligging ( hoofdkantoren of centrale vestigingen van bedrijven en verenigingen) en van samenwerking met het gevestigde bedrijfsleven en gericht op binnen- en buitenlands acquisitiesucces op de langere termijn. Op basis van de acquisitieresultaten tot dusverre en van bovenvermelde uitgangspunten adviseren wij de volgende acquisitieaanpak voor Samenwerking met regionale en landelijke overheidspartijen: - investeren in de samenwerking met Utrecht Investment Agency en Invest Utrecht; - opbouwen van relaties met de landelijke overheid via Netherlands Foreign Investment Agency (NFIA). Samenwerking met in Amersfoort e.o. gevestigde (markt)partijen: - inschakeling van Citymarketing voor promotie ten behoeve van acquisitie; - toevoeging van nieuwe groepen van bedrijven aan het accountmanagement; - uitbreiding van het bestaande accountmanagement naar de regio. Zelfstandige gemeentelijke initiatieven op basis van sterke lokale ontwikkelingen c.q. kansen daartoe (clustervorming en centrale ligging). 7

11 4. GEMEENTELIJKE ACQUISTIE 2011: CONCRETE ADVIEZEN 4.1 Samenwerking met regionale en landelijke overheidspartijen De kosten batenverhouding van de samenwerking met de Utrecht Investment Agency (UIA), berekend per arbeidsplaats, is positief en de activiteiten van UIA vullen die van de gemeente aan. De samenwerking met Invest Utrecht is interessant, mede vanuit kostenoogpunt. Voortzetting van de samenwerking met beide organisaties is daarom aan te bevelen. Tevens verdient meer en direct contact met de Provincie om verschillende redenen aanbeveling, ook omdat daartoe een verzoek van de Provincie bij de gemeente ligt. Daarnaast is de landelijke overheid al tientallen jaren zeer actief op het terrein van de buitenlandse acquisitie via het Foreign Investment Agency (NFIA), een directoraat generaal van het Ministerie voor Economische Zaken. Met het NFIA is tot dusverre nauwelijks enige relatie onderhouden. De relatie daarmee aanhalen kan alleen maar winst opleveren Binnenlandse acquisitie: Utrecht Investment Agency De Utrecht Investment Agency (UIA), waarin samenwerking met de gemeente Utrecht centraal staat, is de overkoepelende regionale organisatie die nu potentiële binnenlandse investeerders verwerft voor de gemeenten Utrecht en Amersfoort e.o. Om de onderlinge concurrentie tussen de gemeenten in de regio te voorkomen en omdat de regio als geheel meer is dan de som van de individuele gemeenten, is het van belang om als regio Utrecht/Amersfoort één loket te hebben voor bovenregionale acquisitie. Een grotere invloed van de gemeente op het programma en een intensievere samenwerking bij de operationele invulling is gewenst. Dat laatste is in het bijzonder van belang om meer invloed te kunnen uitoefenen op de keuze van de vestigingslocatie van potentiële kandidaten, onder andere door directe betrokkenheid bij de begeleiding van potentiële vestigingskandidaten. De gemeente Amersfoort betaalt euro op jaarbasis aan UIA. Omdat UIA ook bedrijven werft voor de gemeenten in de directe omgeving van Amersfoort, kan wellicht van deze gemeenten een financiële bijdrage worden gevraagd Buitenlandse acquisitie via regionale samenwerking: Invest Utrecht Invest Utrecht (IU), waarin samenwerking met de provincie Utrecht centraal staat, is de overkoepelende regionale organisatie die potentiële buitenlandse investeerders verwerft voor Utrecht en Amersfoort. Om dezelfde redenen als bij de binnenlandse acquisitie, is het ook voor de internationale acquisitie van belang één loket te hebben. Voor de komende periode is al bekend dat Invest Utrecht Invest (IU) onder andere investeert in een current investor programme. Gevestigde internationale bedrijven in de provincie Utrecht en diverse netwerken, onder andere van de zakelijke internationale dienstverleners en van Chinese bedrijven, krijgen daarin met name aandacht. In tegenstelling tot de generieke strategie van de laatste jaren zal Invest Utrecht zich daarnaast inzetten op een aantal kernsectoren, zoals Gaming en Life Sciences. Na de Statenverkiezingen wordt de acquisitiestrategie van de provincie definitief uitgewerkt. Om meer invloed te kunnen uitoefenen op de nog te formuleren acquisitiestrategie van IU voor de komende jaren en om het current investor programme van IU af te stemmen op het gemeentelijke accountmanagement zijn intensiever contact en heldere afspraken met IU gewenst. Binnenkort worden aan het gemeentelijke accountmanagement de internationale zakelijke dienstverleners en de buitenlandse bedrijven toegevoegd en zoals het zich nu laat aanzien overlappen deze groepen van bedrijven met die van IU. Daarnaast kan een goede relatie en samenwerking met IU profijtelijk zijn voor de realisering van (Amersfoortse!) projecten op basis van locale (markt)ontwikkelingen. De gemeente Amersfoort draagt tot dusver financieel niet bij aan het programma van IU. 8

12 4.1.3 Buitenlandse acquisitie via landelijke samenwerking: NFIA Het Netherlands Foreign Investment Agency (NFIA) is uitsluitend opgezet om buitenlandse bedrijven aan te trekken naar Nederland. Het NFIA helpt en adviseert buitenlandse bedrijven bij het opzetten, van start gaan en/of uitbreiden van hun internationale activiteiten in Nederland. Om voor Nederland interessante bedrijven in het buitenland te scouten en die van dienst te zijn heeft het NFIA naast het hoofdkantoor in Den Haag eigen kantoren in het Verenigd Koninkrijk, Turkije, Noord-Amerika (New York, Boston, Chicago, Atlanta, San Francisco), Azië (Tokio, Osaka, Taipei, Hong Kong, Shanghai, Beijing, Guangzhou, Seoul, New Delhi, Singapore, Kuala Lumpur), de Golfregio (Dubai) en in Brazilië (Sao Paulo). Daarnaast werkt de NFIA samen met Nederlandse ambassades, consulaten-generaal en andere organisaties die de Nederlandse overheid in het buitenland vertegenwoordigen, evenals met een uitgebreid netwerk van binnenlandse (markt)partijen. Het NFIA is verreweg de belangrijkste toeleverancier van buitenlandse investeerders in Nederland en werkt nauw samen met regionale en locale organisaties en overheden. Op dit moment lopen de contacten met NFIA voornamelijk via de provincie/invest Utrecht. Aanhalen van banden met NFIA en Invest Utrecht is zeer aan te bevelen met name om Amersfoort onder de aandacht te brengen van buitenlandse acquisitiekandidaten die Nederland bezoeken en die dan samen met het NFIA / IU te begeleiden bij hun verkenningen in de regio Amersfoort. Ook voor het realiseren van Amersfoortse projecten op basis van lokale ontwikkelingen kan het NFIA / IU een zeer waardevolle rol spelen, onder meer voor een gerichte benadering van bedrijven in het buitenland via hun wereldwijde kantorennetwerk Samenwerking met in Amersfoort e.o. gevestigde (markt)partijen Afgezien dat aandacht voor het gevestigde bedrijfsleven/organisaties gemeentelijke prioriteit heeft, is ook voor de nationale en internationale acquisitie van nieuwe bedrijven het in Amersfoort gevestigde nationale en internationale bedrijfsleven van het allergrootste belang. Die bepalen mede het profiel en de uitstraling van de stad, die zijn de beste ambassadeurs voor de stad, een bron van informatie, potentiële aanbrengers van gerichte acquisitiecontacten en (markt)partijen waarmee kan worden samengewerkt mede voor de ontwikkeling van nieuwe activiteiten. Tevens hebben sommige gevestigde bedrijven een direct commercieel belang bij de acquisitie van nieuwe bedrijven en zijn dus de beste gemeentelijke partners inzake de acquisitie. Samenwerking met locale en regionale (markt)partijen ter ondersteuning van de acquisitieinspanningen via gerichte promotie kan een bijdrage leveren aan het succes van de bedrijfsacquisitie. Inschakeling van Citymarketing, samenwerking met de Kamer van Koophandel en het WTC met gebruikmaking van de bij die partijen aanwezige expertise, kan daarom waardevol zijn, evenals een heel gerichte benadering van lokale en regionale marktpartijen en samenwerking daarmee Citymarketing voor promotie ten behoeve van acquisitie Tot dusverre is de promotie van Amersfoort e.o. als vestigingsplaats voor binnen- en buitenlandse bedrijven beperkt geweest. Nu de stichting Citymarketing is opgericht kunnen gerichte promotionele acties ter ondersteuning van de acquisitieactiviteiten worden ingezet. Ook samenwerking met het (locale) bedrijfsleven speelt een belangrijke rol bij promotieactiviteiten. Niet in de laatste plaats vanwege de sponsormogelijkheden (in natura), deelname aan (inter)nationale beurzen etc. Daarnaast biedt het actief gebruikmaken van internet en sociale media nieuwe mogelijkheden. 9

13 4.2.2 Toevoeging van nieuwe groepen van bedrijven aan het accountmanagement Volledig passend binnen het bestaande beleid van het accountmanagement kunnen met uitsluitend oog voor acquisitiekansen nieuwe groepen van gevestigde bedrijven aan het accountmanagement worden toegevoegd: (internationale) zakelijke dienstverleners en de in Amersfoort gevestigde buitenlandse bedrijven (Internationale) zakelijke dienstverleners: binnen- en buitenlandse acquisitie Zakelijke dienstverleners hebben veelal een vertrouwensrelatie met ondernemers. Bedrijven die zich willen (her)vestigen vragen advies en oriënteren zich veelal via hun accountant, bankier, fiscalist etc. Zakelijke dienstverleners zijn daardoor veelal als eerste op de hoogte van beslissingen, zoals verhuizingen, investeringen etc. en zij hebben invloed daarop. Daarnaast hebben in Amersfoort e.o. gevestigde zakelijke dienstverleners veelal een direct commercieel belang bij vestiging van een nieuw bedrijf in de regio Amersfoort. Immers, voor hen betekent de vestiging van een nieuw bedrijf in Amersfoort e.o. veelal ook de verkrijging van extra business. Amersfoortse zakelijke dienstverleners en de gemeente hebben dus een gemeenschappelijk belang. Door goede service aan de zakelijke dienstverleners te geven en met hen samen te werken versterkt de gemeente de band met een belangrijke economische cluster in de regio en creëert de gemeente tegelijkertijd ambassadeurs voor de stad en gratis acquisiteurs Gevestigde buitenlandse bedrijfsleven: buitenlandse acquisitie Afgezien van de normale bijdrage (werkgelegenheid etc.) die de komst van ieder nieuw bedrijf levert aan de locale economie, brengen buitenlandse bedrijven veelal iets extra s. Die bedrijven zijn succesvol, hebben veelal een gerenommeerde reputatie in de markt waarin zij opereren en dragen derhalve bij aan een aantrekkelijker profiel van Amersfoort. Louter door de vestiging in de stad vervullen die bedrijven een reclame- en ambassadeursfunctie en wordt Amersfoort een optie voor andere potentiële buitenlandse investeerders. Bovendien oriënteren potentiële buitenlandse investeerders zich vrijwel altijd in de mogelijke regio van vestiging bij bedrijven uit het land van hun herkomst. De buitenlandse bedrijven zijn dus veelal direct bij het acquisitieproces van nieuwe buitenlandse bedrijven betrokken en hebben daarop directe invloed. Buitenlandse bedrijven bijzondere service verlenen via accountmanagement dient dus twee doelen: hun behoud in de regio en de acquisitie van nieuwe buitenlandse bedrijven. Daarnaast sluit accountmanagement voor buitenlandse bedrijven goed aan op het current investor programme van de provincie, waardoor de samenwerking en de relatie met de provincie zal worden bevorderd, mits daarover heldere afspraken worden gemaakt Uitbreiding van het bestaande accountmanagement naar de regio Tot nu tot is het accountmanagement uitsluitend ingevuld met ondernemingen binnen de gemeente Amersfoort. Uitbreiding van het accountmanagement met bedrijven in de regio, zoals Nijkerk, Barneveld, Bunschoten, Leusden, Soest etc. is zeer gewenst. Deelname van bedrijven uit de regio geeft in ieder geval een toegevoegde waarde aan het accountmanagement en het zal de bedrijfsacquisitie van buiten de regio ten goede komen vanwege de te verwachten toename van signalen over potentiële acquisitiekandidaten. Daarnaast is het ook noodzakelijk, met name voor het behoud van bedrijven binnen de regio in geval van uitbreiding/verplaatsing en het accommoderen van nieuwe bedrijven (zie ook Rapport STEC Samen Sterk ). De invulling van het accountmanagement in de regio ligt primair bij de regiogemeenten zelf. Echter, om het maximale uit de regionale verbreding van het accountmanagement te halen is nauwe samenwerking tussen alle 10

14 gemeentelijke en regionale accountmanagers een vereiste. Het gemeentebestuur van Amersfoort kan daarin wellicht een positieve rol vervullen door de omliggende gemeenten uit te nodigen voor deelname aan de acquisitieactiviteiten. Het gezamenlijk loket concept met de Kamer van Koophandel, Ondernemersplaza, zou ook ondersteuning kunnen bieden aan deze regionale samenwerking. 4.3 Zelfstandige gemeentelijke initiatieven op basis van lokale/regionale ontwikkelingen Door de intensivering van de contacten met bedrijven via het accountmanagement is de gemeente veelal geïnformeerd in een vroegtijdig stadium van economische ontwikkelingen. In samenwerking met lokale/regionale marktpartijen bieden die aanknopingspunten en perspectief voor de acquisitie van nieuwe bedrijven. Op dit moment liggen er goede acquisitiemogelijkheden in het bijzonder in twee sectoren: de geo informatiesector en de zorgsector. Indien het gemeentebestuur besluit acquisitieactiviteiten actief te initiëren in deze sectoren, dan biedt ook de Provincie wellicht goede mogelijkheden voor samenwerking, gezien het verzoek daartoe wat van de Provincie bij de gemeente ligt. Mogelijke acquisitiekansen liggen ook in andere sectoren (bijvoorbeeld gaming) en in clustering van non-profit / charitatieve organisatie. Alertheid daarop blijft daarom gewenst Initiatief in geo informatiesector Eén van de organisaties waarmee de gemeente intensief contact onderhoudt is Geonovum, een overheidsstichting met als opdracht om overheidspartijen te ondersteunen bij het verbeteren van publieke dienstverlening met behulp van geografische informatietechnologie. Mede omdat dragende partijen in de nationale geo informatiesector, zoals Arcadis, DHV en Vicrea al in Amersfoort gevestigd zijn en omdat die sector snel groeiend is, is door Geonovum het idee bij de gemeente aangekaart om van Amersfoort de centrumstad te maken in een zogenaamde Nederlandse Geo vallei. In lijn daarmee neemt de afdeling Economische Zaken op dit moment het initiatief om de band met en tussen de Amersfoortse geo - informatiebedrijven en -organisaties te versterken. Met deze diversificatie beoogt de gemeente een geo cluster in Amersfoort te creëren. In samenwerking met de huidige gevestigde geo informatiebedrijven en -organisaties liggen er echter nu al zeer goede mogelijkheden om gerichte acquisitieactiviteiten te ontwikkelen Initiatief in zorgsector Eén van de snel groeiende organisaties waarmee binnen het accountmanagement contact is, is SOMT. Deze stichting heeft als doelstelling om een Center of Excellence te worden, uniek in Europa, op het gebied van bewegingsklachten. Naast opleidingen (WO!), wetenschappelijk onderzoek en zorg, voorziet SOMT tevens in een permanente expositieruimte van state of the art hulpmiddelen voor mensen met bewegingsklachten. Aansluitend op de gemeentelijke specialisatie inzake de zorgeconomie, de ontwikkelingen van SOMT en bovenal het unique selling point wat SOMT Amersfoort op termijn biedt, kan de gemeente, op verzoek van SOMT, samenwerken met SOMT voor het aantrekken van aan SOMT gerelateerde bedrijven/bedrijvigheid en andere gezondheidsorganisaties (charitas), eventueel in een verzamelgebouw: Medical Trade Center. 11

College van Burgemeester & Wethouders van de gemeente Amersfoort

College van Burgemeester & Wethouders van de gemeente Amersfoort ADVIES REO Aan: Van: Onderwerp: College van Burgemeester & Wethouders van de gemeente Amersfoort Raad voor Economische Ontwikkeling (REO) Ellen Peper (portefeuillehouder dienstverlening en accountmanagement)

Nadere informatie

College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel. Aan Provinciale Staten,

College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel. Aan Provinciale Staten, PS2008MME14-1 - College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel Datum : 6 mei 2008 Nummer PS : PS2008MME14 Afdeling : ECV Commissie : MME Registratienummer : 2008INT220919 Portefeuillehouder : Ekkers Titel

Nadere informatie

Printerweg 6, 3821 AD Amersfoort tel. 036 5248617 post@reo-amersfoort.nl www.reo-amersfoort.nl ADVIES REO

Printerweg 6, 3821 AD Amersfoort tel. 036 5248617 post@reo-amersfoort.nl www.reo-amersfoort.nl ADVIES REO Printerweg 6, 3821 AD Amersfoort tel. 036 5248617 post@reo-amersfoort.nl www.reo-amersfoort.nl ADVIES REO Aan: College van B&W Van: Raad voor Economische Ontwikkeling (REO) Ellen Peper (portefeuillehouder

Nadere informatie

Buitenlandse investeringen maken de Nederlandse economie sterk

Buitenlandse investeringen maken de Nederlandse economie sterk Buitenlandse investeringen maken de Nederlandse economie sterk Buitenlandse investeringen maken de Nederlandse economie sterk Investeringen door buitenlandse bedrijven hebben een belangrijke toe gevoegde

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Schriftelijke vragen ex art. 39 Reglement van Orde aangaande berichtgeving over Royal Haskoning en de Belastingdienst. Programma / Programmanummer Economie & Toerisme

Nadere informatie

Plannen Economische Agenda 20113-2014

Plannen Economische Agenda 20113-2014 Plannen Economische Agenda 20113-2014 Aanvalsplan 1: Marketing regio Amersfoort: be good and tell it Wat is het doel: Gerichte marketingcampagnes starten op het gebied van ondernemen in Amersfoort en de

Nadere informatie

Strategische review 2013-2017. 14 mei 2013

Strategische review 2013-2017. 14 mei 2013 Strategische review 2013-2017 14 mei 2013 Samenvatting Duidelijke keuze voor positionering als gespecialiseerde, onafhankelijke wealth manager Ons doel is behoud en opbouw van vermogen voor klanten Wij

Nadere informatie

Partner in acquisitie

Partner in acquisitie Bureauprofiel Partner in acquisitie Introductie Ontstaan in 2005 uit NFIA en NDL Kantoren in Den Haag en Austin, TX (USA) Expert op het gebied van marketing, acquisitie en locatiekeuze Opdrachtgevers in

Nadere informatie

KENNISNEMEN VAN Onze gemeentelijke inzet ter stimulering van de economische ontwikkeling en herinvulling of transformatie van kantoorpanden.

KENNISNEMEN VAN Onze gemeentelijke inzet ter stimulering van de economische ontwikkeling en herinvulling of transformatie van kantoorpanden. RAADSINFORMATIEBRIEF Van : Burgemeester en Wethouders Reg.nr. : 4375297 Aan : Gemeenteraad Datum : 1 juli 2013 Wethouder P. van den Berg Wethouder G.J. van der Werff Programma : 10. Economie en wonen Portefeuillehouder

Nadere informatie

DORDRECHT. Aan. de gemeenteraad

DORDRECHT. Aan. de gemeenteraad *P DORDRECHT Retouradres: Postbus 8 3300 AA DORDRECHT Aan de gemeenteraad Gemeentebestuur Spuiboulevard 300 3311 GR DORDRECHT T 14 078 F (078) 770 8080 www.dordrecht.nl Datum 4 december 2012 Begrotingsprogramma

Nadere informatie

Tabel 1 Aanbevelingen om de relatie met FoodValley te versterken. Overige betrokkenen ICT bedrijven, ICT Valley, BKV. situatie

Tabel 1 Aanbevelingen om de relatie met FoodValley te versterken. Overige betrokkenen ICT bedrijven, ICT Valley, BKV. situatie Samenvatting De gemeente maakt sinds 2011 onderdeel uit van de bestuurlijke regio FoodValley. In de regio FoodValley heeft elke gemeente een economisch profiel gekozen dat moet bijdragen aan de doelstelling

Nadere informatie

Ondernemersloket. Bert ten Veen, Ondernemersloket 11 oktober 2011

Ondernemersloket. Bert ten Veen, Ondernemersloket 11 oktober 2011 Ondernemersloket Bert ten Veen, Ondernemersloket 11 oktober 2011 Inhoud presentatie Organogram Stadsontwikkeling / Ondernemersloket Plaats binnen Stadsontwikkeling Relatie met andere afdelingen Bemensing

Nadere informatie

Accountmanagement zijn de ogen en oren van het veld: zichtbaarder zijn. EZ: stop met maken van beleid. Geen woorden maar daden.

Accountmanagement zijn de ogen en oren van het veld: zichtbaarder zijn. EZ: stop met maken van beleid. Geen woorden maar daden. Resultaten Pionierlab 16 maart 2015 14 ondernemers uit de wereld van vastgoed, bedrijventerreinen, mobiliteit, zakelijke en financiële dienstverlening. Thema accountmanagement en dienstverlening Ontzorg

Nadere informatie

Op 7 juli 2017 wordt in Maastricht bij Zuyd Hogeschool een Confucius Instituut geopend. Het

Op 7 juli 2017 wordt in Maastricht bij Zuyd Hogeschool een Confucius Instituut geopend. Het Samenvatting Op 7 juli 2017 wordt in Maastricht bij Zuyd Hogeschool een Confucius Instituut geopend. Het Confucius Instituut is een door de Chinese overheid gefinancierde non-profit organisatie die als

Nadere informatie

Gemeente Houten Afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling Cluster Ontwikkeling, Sectie Ruimtelijke Ordening

Gemeente Houten Afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling Cluster Ontwikkeling, Sectie Ruimtelijke Ordening ** Vastgesteld oktober 2014 Cluster Ontwikkeling, Sectie Ruimtelijke Ordening Visie verplaatsing nietagrarische bedrijven binnen het buitengebied Status: vastgesteld door de gemeenteraad van Houten d.d.

Nadere informatie

DE ECONOMISCHE KRACHT VAN ALMERE

DE ECONOMISCHE KRACHT VAN ALMERE DE ECONOMISCHE KRACHT VAN ALMERE Hoofdlijnen van de strategische economische agenda 11 november 2014 2 ONDERNEMERS ZIJN DE ECONOMISCHE MOTOR VAN EEN STAD. OOK IN ALMERE. VOORWOORD Als getogen Almeerder

Nadere informatie

Programma uur Inloop

Programma uur Inloop Programma 19.30 19.40 uur Inloop 19.40 19.50 uur Welkom en introductie, door Dennis Straat 19.50 20.20 uur De strategische agenda werkgelegenheid, door Christian Verberne en Lodewijk Kleijn 20.20 20.30

Nadere informatie

Onderwerp: Voorstel met betrekking tot samenwerking economie Land van Cuijk - aantrekken business developer.

Onderwerp: Voorstel met betrekking tot samenwerking economie Land van Cuijk - aantrekken business developer. Gemeente Boxmeer Onderwerp: Voorstel met betrekking tot samenwerking economie Land van Cuijk - aantrekken business developer. Nummer: 8b. AAN de Raad van de gemeente Boxmeer Boxmeer, 1 december 2015 Aanleiding

Nadere informatie

Intentieverklaring. Ontwikkeling innovatiecluster met composieten in de bouw

Intentieverklaring. Ontwikkeling innovatiecluster met composieten in de bouw Intentieverklaring Ontwikkeling innovatiecluster met composieten in de bouw 19 november 2014 1 Partijen: 1. Royal HaskoningDHV Nederland B.V., vertegenwoordigd door mevrouw I. Siebrand-Oosterhuis, Business

Nadere informatie

Gemeentebestuur. Aan de Gemeenteraad. Nr. PEO/2007/66 Datum l1 juni 2007 vulling promotiefonds

Gemeentebestuur. Aan de Gemeenteraad. Nr. PEO/2007/66 Datum l1 juni 2007 vulling promotiefonds Gemeentebestuur Aan de Gemeenteraad Nr. PEO/2007/66 Datum l1 juni 2007 Onderwerp vulling promotiefonds Wij stellen uw raad voor om voor de uitvoering van promotie- en acquisitieactiviteiten voor 2007 tot

Nadere informatie

2015 BEtrokken Noord-Beveland. juli BEetrokken Noord-Beveland. Pagina: 1

2015 BEtrokken Noord-Beveland. juli BEetrokken Noord-Beveland. Pagina: 1 juli -2015 BEetrokken Noord-Beveland Pagina: 1 Toekomstvisie voor Noord-Beveland BEN is bezig met de ontwikkeling van een lange(re)termijnvisie voor Noord-Beveland. Daarbij maken wij o.a. gebruik van de

Nadere informatie

Netherlands Foreign Investment Agency

Netherlands Foreign Investment Agency Netherlands Foreign Investment Agency Inhoudsopgave Persbericht: Recordbedrag aan buitenlandse investeringen... 3 Resultaten NFIA in 214... 4 Herkomst van projecten... 6 Activiteiten... 7 Sectoren... 8

Nadere informatie

Resultaten nieuwe bedrijfsinvesteringen

Resultaten nieuwe bedrijfsinvesteringen Resultaten nieuwe bedrijfsinvesteringen NV REWIN West-Brabant is de regionale ontwikkelingsmaatschappij voor West-Brabant. REWIN initieert, stimuleert en verbindt. REWIN versterkt de regionale economie

Nadere informatie

Internationale samenwerking kan echt lonend zijn

Internationale samenwerking kan echt lonend zijn INTERVIEW UTRECHT, OVER DE VISIE Internationale samenwerking kan echt lonend zijn Jeroen Kreijkamp (JK), wethouder Financiën, Economie, Internationale Zaken, Stadspromotie en Onderwijs Desirée van de Ven

Nadere informatie

Inhoudsopgave Nieuwsbericht: Sterke banengroei dankzij buitenlandse investeringen... 4 Infographic: Extra banen in Nederland dankzij buitenlandse

Inhoudsopgave Nieuwsbericht: Sterke banengroei dankzij buitenlandse investeringen... 4 Infographic: Extra banen in Nederland dankzij buitenlandse resultaten 2016 2 Inhoudsopgave Nieuwsbericht: Sterke banengroei dankzij buitenlandse investeringen... 4 Infographic: Extra banen in Nederland dankzij buitenlandse investeringen in 2016... 5 Resultaten

Nadere informatie

Subsidiëring Investerings- en Ontwikkelingsmaatschappij voor Noord-Nederland ten behoeve van de Drentse Participatie Maatschappij

Subsidiëring Investerings- en Ontwikkelingsmaatschappij voor Noord-Nederland ten behoeve van de Drentse Participatie Maatschappij 2004-98 Subsidiëring Investerings- en Ontwikkelingsmaatschappij voor Noord-Nederland ten behoeve van de Drentse Participatie Maatschappij Voorgestelde behandeling: - Statencommissie Bestuur, Financiën

Nadere informatie

Vacature Business Development & Sales

Vacature Business Development & Sales Vacature Business Development & Sales Functieomschrijving 0 1 20.10. 2016 Vacature Business development &sales 01 Zelfstandige denker, met gevoel voor het ontwikkelen en benutten van commerciële kansen.

Nadere informatie

Het succes van samen werken!

Het succes van samen werken! White paper Het succes van samen werken! Regover B.V. Bankenlaan 50 1944 NN Beverwijk info@regover.com www.regover.com Inleiding Regover B.V., opgericht in 2011, is gespecialiseerd in het inrichten en

Nadere informatie

Netherlands Foreign Investment Agency resultaten 2015

Netherlands Foreign Investment Agency resultaten 2015 Netherlands Foreign Investment Agency resultaten 2015 Inhoudsopgave Nieuwsbericht: 9.300 extra banen dankzij buitenlandse investeringen in Nederland... 3 Infographic: Extra banen in Nederland dankzij buitenlandse

Nadere informatie

Convenant Metropoolregio Amsterdam, FNV Finance, kennisinstellingen en cluster Financiële en Zakelijke Dienstverlening

Convenant Metropoolregio Amsterdam, FNV Finance, kennisinstellingen en cluster Financiële en Zakelijke Dienstverlening Convenant Metropoolregio Amsterdam, FNV Finance, kennisinstellingen en cluster Financiële en Zakelijke Dienstverlening Aanleiding Op 10 februari 2014 heeft, onder leiding van burgemeester Van der Laan,

Nadere informatie

Rapportage Trends & Signalen uit het Internationale Vestigingsklimaat van de MRDH in 2015

Rapportage Trends & Signalen uit het Internationale Vestigingsklimaat van de MRDH in 2015 Rapportage Trends & Signalen uit het Internationale Vestigingsklimaat van de MRDH in 2015 Niels Krol Investor Relations Manager 14 april 2016 Regionale acquisitiepartners 1 Binnen het MRDH gebied richten

Nadere informatie

DIE EXTRA STAP MAAKT HET VERSCHIL

DIE EXTRA STAP MAAKT HET VERSCHIL DIE EXTRA STAP MAAKT HET VERSCHIL VanSoestDolmans & Associates VanSoestDolmans is een onafhankelijke business management organisatie die pragmatische en sterk oplossingsgerichte ondersteuning biedt aan

Nadere informatie

Nota inzake Economic Development Board

Nota inzake Economic Development Board Nota inzake Economic Development Board Inleiding De economische ontwikkeling van Noord-Limburg krijgt een grote impuls met de campusontwikkeling, maar daarmee zijn niet alle economische uitdagingen deze

Nadere informatie

Tips voor verkoop in de bouw. Staat uw Acquisitie Realisatie Monitor op scherp?

Tips voor verkoop in de bouw. Staat uw Acquisitie Realisatie Monitor op scherp? Tips voor verkoop in de bouw Staat uw Acquisitie Realisatie Monitor op scherp? Tips voor verkoop in de bouw Staat uw Acquisitie Realisatie Monitor op scherp? Hoe succesvol is uw verkoopbeleid? Welke belangrijke

Nadere informatie

A. Business model canvas. B. Marketing en acquisitieplan. C. Actiepunten. BOUWSTENEN VOOR een operationeel AQUISITIE plan

A. Business model canvas. B. Marketing en acquisitieplan. C. Actiepunten. BOUWSTENEN VOOR een operationeel AQUISITIE plan BOUWSTENEN VOOR een operationeel AQUISITIE plan A. Business model canvas Je vult het business model canvas in en komt tot een duidelijke beschrijving van de waarde propositie en het beoogde klant segment

Nadere informatie

Ontwikkelingen werklocaties De portefeuillehouders informeren elkaar kort over ontwikkelingen in hun gemeente. Amersfoort

Ontwikkelingen werklocaties De portefeuillehouders informeren elkaar kort over ontwikkelingen in hun gemeente. Amersfoort CONCEPT-VERSLAG 021214 BOEZ Vergadering: Bestuurlijk Overleg Economische Zaken Regio Amersfoort Datum: 26 juni 2014 Aanwezig: Dhr. M. Röell (Voorzitter, Baarn), Dhr. P. van den Berg (Amersfoort), Dhr.

Nadere informatie

Suriname: een potentiële outsourcing

Suriname: een potentiële outsourcing Suriname: een potentiële outsourcing en offshoring bestemming Business process outsourcing in de financiële sector 27 October 2009, Banquet Hall Hotel Torarica Drs. J.D. Bousaid, CEO Hakrinbank N.V. Overzicht

Nadere informatie

Samenvatting Ruimte om te Ondernemen integrale economische visie Pijnacker- Nootdorp

Samenvatting Ruimte om te Ondernemen integrale economische visie Pijnacker- Nootdorp Samenvatting Ruimte om te Ondernemen integrale economische visie Pijnacker- Nootdorp Ondernemers zorgen voor werkgelegenheid, innovatie en productiviteit en dragen daarmee bij aan de welvaart en welzijn

Nadere informatie

ofiel tiepr anisag Or

ofiel tiepr anisag Or Organisatieprofiel De strategie Dutch Microfinance Dutch Microfinance is een Nederlandse microkredietorganisatie die vanuit de betrokkenheid van de funders leningen verstrekt aan lokale microkrediet instellingen

Nadere informatie

Stationswerk Stationsweg 86, Den Haag info@stationswerk.nl www.stationswerk.nl

Stationswerk Stationsweg 86, Den Haag info@stationswerk.nl www.stationswerk.nl Vanavond Waarom Stationswerk? Waarom samen ondernemen? Wat gaan we doen? Agenda Actueel Stationswerk Gastsprekers Borrel en discussie Conclusies Sluiting Actueel in de Stations buurt (AD 18 feb 2014) Actueel

Nadere informatie

RAADSINFORMATIEBRIEF. TITEL Prestatieafspraken opbrengst toeristenbelasting 2014

RAADSINFORMATIEBRIEF. TITEL Prestatieafspraken opbrengst toeristenbelasting 2014 RAADSINFORMATIEBRIEF Van : Burgemeester en Wethouders Reg.nr. : 4541230 Aan : Gemeenteraad Datum : 15 november 2013 Portefeuillehouder : Wethouder G.J. van der Werff Programma : 10. Economie en wonen TITEL

Nadere informatie

Colofon. Dit is een publicatie van: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland NBSO Chengdu. Opgesteld door: Bertrille Snoeijer, NBSO Chengdu

Colofon. Dit is een publicatie van: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland NBSO Chengdu. Opgesteld door: Bertrille Snoeijer, NBSO Chengdu Colofon Dit is een publicatie van: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland NBSO Chengdu Opgesteld door: Bertrille Snoeijer, NBSO Chengdu Contactpersoon: NBSO Chengdu Chief Representative : Bertrille Snoeijer

Nadere informatie

Jaarplan 2014 Werkgeversservicepunt 033

Jaarplan 2014 Werkgeversservicepunt 033 Jaarplan 2014 Werkgeversservicepunt 033 Inhoud 1. Rol van het WSP in 2014 2. Targets 2014 3. Accountmanagement en instrumentarium 4. Regionale samenwerking 5. Organisatie 6. Bezetting en financiën Versie:

Nadere informatie

De (on)zichtbare kracht van het landelijk gebied in Zuid-Holland - samenvatting onderzoeksresultaten

De (on)zichtbare kracht van het landelijk gebied in Zuid-Holland - samenvatting onderzoeksresultaten De (on)zichtbare kracht van het landelijk gebied in Zuid-Holland - samenvatting onderzoeksresultaten 1 Voor wat betreft de relatie economie-wonen in de landelijke gebieden in Zuid-Holland spelen op dit

Nadere informatie

College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel. Aan Provinciale Staten, PS2008MME13-1 -

College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel. Aan Provinciale Staten, PS2008MME13-1 - PS2008MME13-1 - College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel Datum : 6 mei 2008 Nummer PS : PS2008MME13 Afdeling : ECV Commissie : MME Registratienummer : 2008int221948 Portefeuillehouder : Ekkers Titel

Nadere informatie

Aandacht voor voedsel bij Gelderse gemeenten. Resultaten digitale verkenning 22 september 14

Aandacht voor voedsel bij Gelderse gemeenten. Resultaten digitale verkenning 22 september 14 Aandacht voor voedsel bij Gelderse gemeenten Resultaten digitale verkenning 22 september 14 In het kort Doelgroep: Gelderse gemeenten Doel: verkennen behoefte aan provinciale ondersteuning bij faciliterende

Nadere informatie

Projectenformulier Regiocontract 2012-2015 Regio Rivierenland

Projectenformulier Regiocontract 2012-2015 Regio Rivierenland Projectenformulier Regiocontract 20122015 Regio Rivierenland 1. Naam Project Geef de volledige en correcte naam waaronder het project geregistreerd dient te worden Professionalisering Evenementen Rivierenland

Nadere informatie

Samen sterker in het buitenland met de overheid als partner

Samen sterker in het buitenland met de overheid als partner Internationaal Ondernemen Samen sterker in het buitenland met de overheid als partner In opdracht van het ministerie van Buitenlandse Zaken Partners for International Business Internationaal ondernemen

Nadere informatie

Commissie Economie, Mobiliteit en Grote Stedenbeleid

Commissie Economie, Mobiliteit en Grote Stedenbeleid Griffie Commissie Economie, Mobiliteit en Grote Stedenbeleid Datum commissievergadering : - DIS-stuknummer : 1258251 Behandelend ambtenaar : T.M.J. van de Schoot Directie/afdeling : Economie en Mobiliteit

Nadere informatie

Werkgelegenheid, vacatures en werving in de provincie Utrecht 2013. De knelpunten die Utrechtse bedrijven ervaren

Werkgelegenheid, vacatures en werving in de provincie Utrecht 2013. De knelpunten die Utrechtse bedrijven ervaren Werkgelegenheid, vacatures en werving in de provincie Utrecht 2013 De knelpunten die Utrechtse bedrijven ervaren Ester Hilhorst Economic Board Utrecht Februari 2014 Inhoud Samenvatting Crisis kost meer

Nadere informatie

Flanders Investment & Trade: uw partner voor internationaal ondernemen. Karla Laheye, Adviseur Internationaal Ondernemen

Flanders Investment & Trade: uw partner voor internationaal ondernemen. Karla Laheye, Adviseur Internationaal Ondernemen Flanders Investment & Trade: uw partner voor internationaal ondernemen Karla Laheye, Adviseur Internationaal Ondernemen 12-05 - 000532 Flanders Investment & Trade Opgericht bij decreet van 7 mei 2004 (BS,

Nadere informatie

Internationale Marketing H4. Week 1 1. Executive summary 2. Inhoudsopgave 3. Inleiding en achtergrond 4. Externe analyse

Internationale Marketing H4. Week 1 1. Executive summary 2. Inhoudsopgave 3. Inleiding en achtergrond 4. Externe analyse Internationale Marketing H4 Week 1 1. Executive summary 2. Inhoudsopgave 3. Inleiding en achtergrond 4. Externe analyse Executive summary Een samenvatting voor het management 1 à 2 pagina s belangrijkste

Nadere informatie

Subsidies in de regio

Subsidies in de regio Subsidies in de regio Noord Nederland Subsidies in de regio -- Noord-Nederland Om bepaalde regio s binnen Nederland direct of indirect te versterken zijn er verschillende regionale, nationale en Europese

Nadere informatie

Topsectoren. Hoe & Waarom

Topsectoren. Hoe & Waarom Topsectoren Hoe & Waarom 1 Index Waarom de topsectorenaanpak? 3 Wat is het internationale belang? 4 Hoe werken de topsectoren samen? 5 Wat is de rol voor het MKB in de topsectoren? 6 Wat is de rol van

Nadere informatie

Aandeel van buitenlandse bedrijven in de economie van Oost- Nederland; een 0-meting

Aandeel van buitenlandse bedrijven in de economie van Oost- Nederland; een 0-meting Aandeel van in de economie van Oost- ; een 0-meting C. Groot Zevert (*) P.C. Bijleveld (*) en H. Ligtenberg (**) (*) Kenniscentrum leefomgeving, Saxion, M.H. Tromplaan 28, NL-7513 AB Enschede Emails: 127381@student.saxion.nl;p.c.bijleveld@saxion.nl

Nadere informatie

Navigatie topsectoren

Navigatie topsectoren Navigatie topsectoren Beleidsthema s en - doelen Beleid in cijfers Beleidsinstrumentarium 1 Versie oktober 215 Beleidsthema s en doelen topsectoren Specifiek beleid, ondersteunend aan doelen Bedrijvenbeleid:

Nadere informatie

Profiel. Ontwikkelingsmaatschappij Oost Nederland NV. Voorzitter Raad van Commissarissen

Profiel. Ontwikkelingsmaatschappij Oost Nederland NV. Voorzitter Raad van Commissarissen Profiel Ontwikkelingsmaatschappij Oost Nederland NV Voorzitter Raad van Commissarissen 1 Ontwikkelingsmaatschappij Oost Nederland NV Voorzitter Raad van Commissarissen Algemeen Ontwikkelingsmaatschappij

Nadere informatie

Bijstelling Werkprogramma Economie 2015 Opsteller: Tjeerd Leistra Datum: 7 mei 2015

Bijstelling Werkprogramma Economie 2015 Opsteller: Tjeerd Leistra Datum: 7 mei 2015 Bijstelling Werkprogramma Economie 2015 Opsteller: Tjeerd Leistra Datum: 7 mei 2015 Op 26 maart 2015 is de voortgang van het Programma Economie besproken in een werkbijeenkomst met de gemeenteraad. De

Nadere informatie

Veranderingen doorgevoerd, verwachtingen waargemaakt

Veranderingen doorgevoerd, verwachtingen waargemaakt Veranderingen doorgevoerd, verwachtingen waargemaakt evaluatieonderzoek naar de werkwijze en de resultaten van de acquisitie door het WFIA 8 mei 2008 Onno Ponfoort Luddo Oh Martin Schulz Klaas de Gier

Nadere informatie

De ambtenaar als ambassadeur aan de slag met social business Door: Jochem Koole

De ambtenaar als ambassadeur aan de slag met social business Door: Jochem Koole De ambtenaar als ambassadeur aan de slag met social business Door: Jochem Koole Sociale media hebben individuen meer macht gegeven. De wereldwijde beschikbaarheid van gratis online netwerken, zoals Facebook,

Nadere informatie

Besluitenlijst d.d. d.d. d.d. [ ]Akkoordstukken -- [X]Openbaar [ ]Besloten --

Besluitenlijst d.d. d.d. d.d. [ ]Akkoordstukken -- [X]Openbaar [ ]Besloten -- Nota voor burgemeester en wethouders Onderwerp Motie versterking accountmanagement 1- Notagegevens Notanummer 2016-001621 Datum 18-10-2016 Programma: 10 Economie, kunst en cultuur Portefeuillehouder Weth.

Nadere informatie

De IVW, daar heb je wat aan!

De IVW, daar heb je wat aan! De IVW, daar heb je wat aan! Samen In Weesp, Muiden en omgeving hebben we een unieke samenwerking, waarmee we zaken ook echt voor elkaar krijgen en onze ambities waarmaken. Samen staan we sterk. Wim Zagt,

Nadere informatie

NIMA B EXAMEN BUSINESS MARKETING ONDERDEEL B JANUARI 2016 VRAGEN EN ANTWOORDINDICATIES NIMA B BUSINESS MARKETING ONDERDEEL 1 (CASE)

NIMA B EXAMEN BUSINESS MARKETING ONDERDEEL B JANUARI 2016 VRAGEN EN ANTWOORDINDICATIES NIMA B BUSINESS MARKETING ONDERDEEL 1 (CASE) VRAGEN EN ANTWOORDINDICATIES NIMA B BUSINESS MARKETING ONDERDEEL 1 (CASE) 26 JANUARI 2016 1 Vragen bij de case WINTECH..GESTRAND IN HET ZICHT VAN DE HAVEN? (totaal 90 punten) Vraag 1 (20 punten) a. Bereken

Nadere informatie

Onderwerp: Bestrijding werkloosheid ouderen: ouderenambassadeurs

Onderwerp: Bestrijding werkloosheid ouderen: ouderenambassadeurs gemeente Eindhoven Raadsnummer 15R6192 Inboeknummer 15BST00209 Dossiernummer 15.09.251 24 februari 2015 Commissie notitie Onderwerp: Bestrijding werkloosheid ouderen: ouderenambassadeurs Inleiding Duurzame

Nadere informatie

Alleen indien de noodzaak daartoe is aangetoond wil de Provincie zeer selectief nog een nieuw bedrijventerrein aanleggen.

Alleen indien de noodzaak daartoe is aangetoond wil de Provincie zeer selectief nog een nieuw bedrijventerrein aanleggen. Wat is het doel van het provinciale bedrijventerreinbeleid? Wij willen bereiken dat er een excellent vestigingsklimaat in onze provincie voor bedrijven aanwezig is. Daarvoor is het nodig dat de bedrijventerreinen

Nadere informatie

Internet of Everything (IoE) Top 10 inzichten uit de Cisco-enquête IoE Value Index (Index voor IoE-waarde) onder besluitvormers uit 12 landen

Internet of Everything (IoE) Top 10 inzichten uit de Cisco-enquête IoE Value Index (Index voor IoE-waarde) onder besluitvormers uit 12 landen Internet of Everything (IoE) Top 10 inzichten uit de Cisco-enquête IoE Value Index (Index voor IoE-waarde) onder 7.500 besluitvormers uit 12 landen Joseph Bradley Jeff Loucks Andy Noronha James Macaulay

Nadere informatie

Dan zijn wij op zoek naar jou!

Dan zijn wij op zoek naar jou! Ben je een gedreven ondernemer en wil je een succesvol franchiseconcept starten? Dan is dit de kans om je eigen verhuurkantoor te starten onder het onderscheidende en innovatieve franchiselabel van De

Nadere informatie

Stec Groep - Logica in locatiepatronen: hoe kiezen bedrijven?

Stec Groep - Logica in locatiepatronen: hoe kiezen bedrijven? Stec Groep - Logica in locatiepatronen: hoe kiezen bedrijven? Samenvatting belangrijkste feiten en conclusies 2000-2010 o.b.v. Database Bovenregionale Locatiebeslissingen (DLN) uitgangspunten van het onderzoek:

Nadere informatie

PARTICIPATIE: ÓÓK IN OOST-GRONINGEN!

PARTICIPATIE: ÓÓK IN OOST-GRONINGEN! PARTICIPATIE: ÓÓK IN OOST-GRONINGEN! DOELEN VAN PARTICIPATIEWET ALLEEN TE HALEN ALS RIJK, PROVINCIE, GEMEENTEN, ONDERWIJS EN SOCIALE PARTNERS GEZAMENLIJK AAN DE SLAG GAAN! DE PARTICIPATIEWET IN OOST-GRONINGEN:

Nadere informatie

B. Stuurgroep Vervoerregio, 18 september 2014

B. Stuurgroep Vervoerregio, 18 september 2014 B. Stuurgroep Vervoerregio, 18 september 2014 Convenant Versterking Samenwerking Verkeer en Vervoer Concept 10 september, versie ten behoeve van de stuurgroep vervoerregio van 18 september Convenant tussen

Nadere informatie

... VERBINDT. Wij denken in een keten benadering. De organisatie van het TIC is opgebouwd door professionals uit de markt.

... VERBINDT. Wij denken in een keten benadering. De organisatie van het TIC is opgebouwd door professionals uit de markt. WELKOM VERBINDT Wij denken in een keten benadering. De organisatie van het TIC is opgebouwd door professionals uit de markt. Ondernemers ondernemen voor Ondernemers. Zij weten als geen ander, hoe een brug

Nadere informatie

Inkoop- en aanbestedingsbeleid gemeenten Ooststellingwerf, Weststellingwerf en Opsterland. Versie 1 Juli 2016

Inkoop- en aanbestedingsbeleid gemeenten Ooststellingwerf, Weststellingwerf en Opsterland. Versie 1 Juli 2016 Inkoop- en aanbestedingsbeleid gemeenten Ooststellingwerf, Weststellingwerf en Opsterland 2016 Versie 1 Juli 2016 1 Inleiding... 3 2 Gemeentelijke uitgangspunten... 4 2.1 Algemene uitgangspunten... 4 2.2

Nadere informatie

Functieomschrijving Sales Manager

Functieomschrijving Sales Manager Functieomschrijving Sales Manager Algemeen Functienaam Salaris Bonus Inzet (fte) Doelstelling Rapporteringslijn Dagelijkse verantwoordelijkheid Specifieke verantwoordelijkheden Sales Manager Afhankelijk

Nadere informatie

+Z} IJsselstein. Raadsvoorstel. Agendapunt 10. Aanderaadvandegemeente IJsselstein. Datum: 19 januari 2010 Blad: 1van 5. Economische Zaken.

+Z} IJsselstein. Raadsvoorstel. Agendapunt 10. Aanderaadvandegemeente IJsselstein. Datum: 19 januari 2010 Blad: 1van 5. Economische Zaken. Gemeente +Z} Agendapunt 10 Aanderaadvandegemeente Raadsstuknummer: 2010/12111 programma: Economische Zaken cluster: Samenleving portefeuillehouder: ing. F.J.L.M. Cremer informatiebij: Marleen Kalden, afdeling

Nadere informatie

ScaleUp Dashboard 2015

ScaleUp Dashboard 2015 Rapportage ScaleUp Dashboard 2015 ScaleUp Dashboard 2015 Prof. dr. Justin Jansen Lotte de Vos Rotterdam School of Management Erasmus Centre for Entrepreneurship Conclusies Nederland staat aan de Europese

Nadere informatie

Topsectoren en de Samenwerkingsagenda EZ-provincies-MKB

Topsectoren en de Samenwerkingsagenda EZ-provincies-MKB High Tech Systems & Materials Life Sciences & Health Agro-Food Logistiek BEDRIJVEN Water Topsectoren en de Samenwerkingsagenda EZ-provincies-MKB Creatieve Industrie Energie Meer geld en betere dienstverlening

Nadere informatie

Manifest. Is gemeente Boxmeer ouderenproof?

Manifest. Is gemeente Boxmeer ouderenproof? Manifest Is gemeente Boxmeer ouderenproof? Doelstelling project gemeente Boxmeer ouderenproof. Het project beoogt ouderen vanaf 55 jaar direct te betrekken bij het ouderenbeleid in de gemeente boxmeer.

Nadere informatie

Buitenlandse investeringen door het MKB

Buitenlandse investeringen door het MKB M00408 Buitenlandse investeringen door het MKB Toenemende investeringen in lagelonenlanden of op kousenvoeten naar buurlanden? Jolanda Hessels Maarten Overweel Zoetermeer, 13 oktober 004 Buitenlandse investeringen

Nadere informatie

PEILING. TITEL Analyse en aanscherpen vraagstukken Visie werklocaties

PEILING. TITEL Analyse en aanscherpen vraagstukken Visie werklocaties PEILING Van : Burgemeester en Wethouders Reg.nr. : 3630196 Aan : gemeenteraad Datum : 25 november 2010 Portefeuillehouder : Wethouder G. Boeve TITEL Analyse en aanscherpen vraagstukken Visie werklocaties

Nadere informatie

Participatie Stichting BioMedTech Zuid-Holland BESLUITEN

Participatie Stichting BioMedTech Zuid-Holland BESLUITEN Aanbiedingsformulier Onderwerp Participatie Stichting BioMedTech Zuid-Holland BESLUITEN behoudens advies van de Commissie voor Economische Zaken, Grondzaken, Toerisme en Parkeren, bijgaand raadsvoorstel

Nadere informatie

Lean and Green Personal Mobility

Lean and Green Personal Mobility Lean and Green Personal Mobility Connekt heeft in samenwerking met het ministerie van Infrastructuur en Milieu het programma Lean and Green ontwikkeld voor duurzame mobiliteit. Sinds de introductie in

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting OnbeperktSport

Beleidsplan Stichting OnbeperktSport Beleidsplan Stichting OnbeperktSport Inhoud Voorwoord 1 Organisatie 2 Doelgroep/Doelstellingen 3 Bestuur 4 Samenwerkingsverbanden 5. Het beheer van het vermogen 6. Financieel beleid 7 Promotie Voorwoord

Nadere informatie

open mind sharp business

open mind sharp business open mind sharp business De kracht van Amsterdam als (inter)nationale congresstad foto Siebe Swart Investeren in congresmarketing is goed voor de economische en maatschappelijke waarde van de metropool

Nadere informatie

Woon- en leefklimaat Zuid-Holland vanuit bedrijfsoptiek

Woon- en leefklimaat Zuid-Holland vanuit bedrijfsoptiek Woon- en leefklimaat Zuid-Holland vanuit bedrijfsoptiek Den Haag, 1 juni 2015 Agenda 1 Kader: relatie wonen-werken 2 Opzet onderzoek 3 Werkgelegenheid 4 Waardering woon- en leefklimaat 5 Rol woon- en leefklimaat

Nadere informatie

Bij antwoord datum, kenmerk en onderwerp vermelden

Bij antwoord datum, kenmerk en onderwerp vermelden Postadres Postbus 16200, 3500 CE Utrecht Telefoon 030-286 10 00 www.utrecht.nl Aan de raadsleden van de commissie stad en ruimte Behandeld door D.S.M. van de Ven Datum 12 juni 2015 Doorkiesnummer 030-28

Nadere informatie

Activiteitenplan Millenniumwerkgroep 2014

Activiteitenplan Millenniumwerkgroep 2014 Activiteitenplan Millenniumwerkgroep 2014 Inleiding Dit plan bestaat uit vier delen: De voornemens van de Millenniumwerkgroep voor 2014 als overkoepelende werkgroep; Het activiteitenplan van de werkgroep

Nadere informatie

Dan zijn wij op zoek naar u!

Dan zijn wij op zoek naar u! Bent u een gedreven ondernemer en wilt u een franchise bedrijf starten? Dan is dit de kans om uw eigen makelaarskantoor te starten onder het onderscheidende en innovatieve franchiselabel van De Huurwoning

Nadere informatie

Dan zijn wij op zoek naar u!

Dan zijn wij op zoek naar u! Bent u een gedreven ondernemer en wilt u een succesvol franchiseconcept starten? Dan is dit de kans om uw eigen verhuurkantoor te starten onder het onderscheidende en innovatieve franchiselabel van De

Nadere informatie

Marketing Call to action

Marketing Call to action Marketing Call to action 24-11-2015 De tijd is rijp voor Utrecht Marketing [werktitel] Het Utrechtse college vraagt om een plan om de marketing van Utrecht met elkaar krachtig en slagvaardig neer te zetten.

Nadere informatie

Advies. Advies over en ondersteuning bij het (initieel) inrichten/optimaliseren van de structuur van de(it Service Management)organisatie

Advies. Advies over en ondersteuning bij het (initieel) inrichten/optimaliseren van de structuur van de(it Service Management)organisatie DIENST Advies over en ondersteuning bij het (initieel) inrichten/optimaliseren van de structuur van de(it Service Management)organisatie Advies over en ondersteuning bij het initieel inrichten/optimaliseren

Nadere informatie

Burgemeester en B&W-aanbiedingsformulier

Burgemeester en B&W-aanbiedingsformulier B&W.nr. 10.0427 d.d. 13-4-2010 BB.nr. 10.033 d.d. 13-4-2010 Burgemeester en B&W-aanbiedingsformulier Onderwerp Convenant ter ondersteuning van de kandidatuur van de gemeente Den Haag als Europese Culturele

Nadere informatie

Aan het lid van de Provinciale Staten, De heer T.J. Zanen. Nr.: 2004-08629/15/A.24, EZ Groningen, 8 april 2004

Aan het lid van de Provinciale Staten, De heer T.J. Zanen. Nr.: 2004-08629/15/A.24, EZ Groningen, 8 april 2004 Aan het lid van de Provinciale Staten, De heer T.J. Zanen Nr.: 2004-08629/15/A.24, EZ Groningen, 8 april 2004 Behandeld door : Schouwstra, P. Telefoonnummer : (050) 3164080 Antwoord op : uw vragen over

Nadere informatie

DHK: subsidieregeling voor Demonstratieprojecten, Haalbaarheidsstudies en Kennisverwerving

DHK: subsidieregeling voor Demonstratieprojecten, Haalbaarheidsstudies en Kennisverwerving Subsidieregeling DHK: ondersteunt MKB ondernemingen bij export en internationalisering in 3 soorten landen De DHK-regeling staat open voor 88 landen. Afhankelijk van het land en het beschikbare budget

Nadere informatie

Kadernota Evenementen. Provincie Groningen van de

Kadernota Evenementen. Provincie Groningen van de Kadernota Evenementen 2016-2020 van de Provincie Groningen Kadernota Evenementen 2016-2020 van de provincie Groningen Het huidige evenementenbeleid heeft een looptijd tot en met 2015. In deze kadernota

Nadere informatie

Samenstelling bestuur

Samenstelling bestuur Presentatie KvO 2.0 Samenstelling bestuur Krachtteam Peter Beckers : voorzitter Jan van Loon : initiatiefnemer Theo Vinken : initiatiefnemer Paul Jansen : aanvoerder werkorganisatie 2a Karel Jan van Kesteren

Nadere informatie

Veranderingen in de internationale positie van Nederlandse banken

Veranderingen in de internationale positie van Nederlandse banken Veranderingen in de internationale positie van Nederlandse banken De Nederlandse bancaire vorderingen 1 op het buitenland zijn onder invloed van de economische crisis en het uiteenvallen van ABN AMRO tussen

Nadere informatie

De focus van Oost N.V. richt zich op de volgende vijf sectoren: 1. Agro-Food; 2. Life Sciences; 3. High Tech; 4. Energie; 5. Maakindustrie.

De focus van Oost N.V. richt zich op de volgende vijf sectoren: 1. Agro-Food; 2. Life Sciences; 3. High Tech; 4. Energie; 5. Maakindustrie. Profielschets Lid Raad van Commissarissen bij voorkeur een vrouw Ontwikkelingsmaatschappij Oost N.V. met een gecombineerd profiel van HR/Organisatieontwikkeling en commerciële ervaring 1. De organisatie

Nadere informatie

Internationaliseringsdesk regio Zwolle

Internationaliseringsdesk regio Zwolle Internationaliseringsdesk regio Zwolle Rapportage over de mogelijke behoefte aan een internationaliseringsdesk/duitslanddesk voor de regio Zwolle Lectoraat International Business Kenniscentrum Strategisch

Nadere informatie

Eversheds Faasen. Grensoverschrijdende juridische dienstverlening vanuit een sterke thuismarkt

Eversheds Faasen. Grensoverschrijdende juridische dienstverlening vanuit een sterke thuismarkt Eversheds Faasen Grensoverschrijdende juridische dienstverlening vanuit een sterke thuismarkt Wat verlangt u van Of u nu een sterke partner zoekt op uw eigen thuismarkt of als buitenlandse onderneming

Nadere informatie