Met genoegen bieden wij u hierbij ons advies aan voor een gemeentelijke en regionale acquisitiestrategie.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Met genoegen bieden wij u hierbij ons advies aan voor een gemeentelijke en regionale acquisitiestrategie."

Transcriptie

1 College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Amersfoort Stadhuisplein LM AMERSFOORT uw kenmerk ons kenmerk datum -- JvE/EP/mb 26 mei 2011 bijlagen onderwerp 1 Advies acquisitiebeleid Geacht college, Met genoegen bieden wij u hierbij ons advies aan voor een gemeentelijke en regionale acquisitiestrategie. Om de economische opgaven, geformuleerd in het rapport Een vitale stad in een complete regio (het zogenaamde rapport Van Ek), te kunnen realiseren is het van belang dat de gemeente in brede zin het vestigingsklimaat stimuleert. Daaronder valt ook een actieve, stimulerende en dienstverlenende gemeentelijke organisatie. De operationele invulling daarvan is onder andere terug te vinden in één van de acht thema s in de Economische Agenda, Dienstverlening en Accountmanagement. Binnen het kader van dat thema heeft de gemeente ook de stimulerende rol betreffende de acquisitie tot dusverre bescheiden ingevuld. De Economische Agenda heeft als afgeleide kwantitatieve doelstelling het realiseren van 1000 tot 1700 nieuwe arbeidsplaatsen per jaar. Om een actieve en stimulerende bijdrage te leveren aan het behalen van die werkgelegenheidsdoelstelling initieert en ondersteunt de gemeente, vaak op projectbasis en in samenwerking met andere regionale publieke en private partijen, vele initiatieven om het gevestigde bedrijfsleven te faciliteren. Daarnaast is, ter versterking van de algehele dienstverlening, het klantgericht denken en handelen van de gemeentelijke organisatie een continu punt van aandacht en heeft het gemeentebestuur het accountmanagement geïntroduceerd. Voor deze geïndividualiseerde en persoonlijke dienstverlening zijn groepen van bedrijven in Amersfoort e.o. geselecteerd die belangrijke motoren zijn van de regionale economie en bepalend zijn voor het economische profiel van de regio. Uit de bedrijvenmonitor van de Kamer van Koophandel blijkt dat nieuwe werkgelegenheid, grosso modo, voor circa 50% van buiten de regio komt. De andere 50% komt dus voort uit startende ondernemingen en uit de groei van het gevestigde regionale bedrijfsleven en, bij verplaatsing, via behoud daarvan voor de regio (migratie). De focus op de eigen regio is en blijft dus ook om deze reden van groot belang. Echter, de winst in banengroei kan de gemeente dus vooral boeken door het actief aantrekken van nieuwe bedrijven van buiten de regio. 1

2 Via het accountmanagement intensiveert het gemeentebestuur actief de contacten met het gevestigde bedrijfsleven. Die contacten zijn daardoor een belangrijke bron van informatie voor de gemeente. Zo is de gemeente onder andere in een vroegtijdig stadium op de hoogte van uitbreidingen en verhuisplannen en ontvangt de gemeente tevens signalen over mogelijke vestigingen van nieuwe bedrijven, c.q. bedrijfsonderdelen. Het omgekeerde kan zich ook voordoen. Door op die signalen adequate actie te ondernemen wordt in de slipstream van het bestaande accountmanagement derhalve al aan acquisitie van nieuwe bedrijven, c.q. behoud van bestaande bedrijven gedaan, zij het op ad hoc basis en in zeer bescheiden mate. Het gemeentelijke accountmanagement is dus feitelijk een mes dat aan twee kanten snijdt. Het zelfstandig actief werven van nieuwe bedrijven/bedrijvigheid kan een middelgrote stad als Amersfoort om meerdere redenen maar in beperkte mate doen. Daarnaast was er tot heden, zo heeft de REO begrepen, geen zicht op een apart budget voor acquisitie, ontbreekt menskracht daarvoor en is de voor acquisitie vereiste expertise nauwelijks in het gemeentelijke apparaat aanwezig. Naast het reageren op acquisitiesignalen via het lopende werk heeft het gemeentebestuur daarom in de periode van de keuze gemaakt om voor de actieve acquisitie van nieuwe bedrijven aan te sluiten bij regionale acquisitieorganisaties. Daarmee heeft de gemeente als het ware de acquisitie grotendeels uitbesteed (zie voor analyse en resultaten hoofdstuk 1). Zoals bovenvermeld heeft het accountmanagement een positief effect op de bedrijfsacquisitie door alert te zijn op acquisitiesignalen. Door het bestaande accountmanagement in Amersfoort uit te bouwen en in samenwerking met de regio uit te breiden met bedrijven uit de omliggende gemeenten, worden de kansen op acquisitie van nieuwe bedrijven bevorderd. Toevoeging van nieuwe bedrijfsgroepen aan het accountmanagement, uitsluitend met het oog op de acquisitie van nieuwe bedrijven, en intensief daarmee samenwerken, kan de kansen op acquisitiesucces aanmerkelijk vergroten. Daarnaast openen zich acquisitieperspectieven door, in samenwerking met het gevestigde bedrijfsleven, in te spelen op, onder andere via het accountmanagement gesignaleerde, lokale en regionale marktontwikkelingen. Deze activiteiten op zich zijn echter niet voldoende om de bovenvermelde werkgelegenheidsdoelstelling te behalen. Om extra arbeidsplaatsen te creëren is, op basis van en complementair aan het accountmanagement, een duidelijke acquisitiestrategie nodig. De REO wil dit met nadruk onder de aandacht brengen. Met uitbreiding van het accountmanagement en versterking van de regionale samenwerking als basis, met gerichte promotieactiviteiten ten behoeve van de acquisitie doen zich mogelijkheden voor om ook als middelgrote gemeente zelfstandiger een actieve(re) bijdrage te leveren aan de acquisitie van nieuwe bedrijven. In deze notitie krijgt u een toelichting op de acquisitiekansen en op basis daarvan een acquisitiestrategie met aanbevelingen en concrete acties. Binnen de mogelijkheden zal hiervoor wel budget vrij gemaakt moeten worden, wellicht deels met de regiogemeenten. Door een efficiënte samenwerking in de regio kan er meer worden gedaan met een gezamenlijk budget en wellicht zou het initiatief Ondernemersplaza hierbij een ondersteunende rol kunnen vervullen. De regio Amersfoort heeft ten aanzien van de werving van nieuwe bedrijven grote concurrentie van andere regio s in Nederland. Goede onderlinge samenwerking tussen de regionale gemeenten is daarom van groot belang, want het geheel is meer dan de som der delen. Een dergelijke samenwerking is onlangs bekrachtigd via het rapport Samen Sterk. Daarin wordt ook een gezamenlijke aanpak voor het creëren van extra arbeidsplaatsen in de regio Amersfoort, via acquisitie, bepleit. Daarnaast zijn op lokaal niveau commitment en politieke wil binnen het gehele 2

3 gemeentebestuur en onderlinge samenwerking en afstemming inzake politiekgevoelige en operationele thema s belangrijke condities. Een betrokken en actief meewerkend gemeentebestuur kan het verschil maken, zo niet de doorslaggevende voorwaarde zijn voor succesvolle acquisitie. Er van uitgaande dat een bepaald acquisitiebudget beschikbaar komt, zijn niettemin binnen de gemeente de financiële middelen, de menskracht en de acquisitie-expertise beperkt. Bovendien is bedrijfsacquisitie relatief arbeid en kostenintensief. Gezien de positieve weerslag van gemeentelijke acquisitie-inspanningen op de gehele regio, maar ook vanwege het commitment, is het gewenst dat ook de andere regionale gemeenten een bijdrage leveren, financieel en/of anderszins. Het zwaartepunt van de acquisitiestrategie ligt op aansluiting bij bestaand beleid en op activiteiten/initiatieven van overheid en bedrijfsleven die er al zijn, en acquisitieperspectief bieden. Voor deze wellicht pragmatische invalshoek is gekozen om, rekening houdend met de bovenvermelde beperkingen, te komen tot een advies wat realistisch is qua uitvoering én de meeste kans op succes biedt. Daarbij is een geografisch onderscheid gemaakt door een onderverdeling te maken tussen activiteiten gericht op binnen- en buitenlandse bedrijven, en, indien mogelijk, worden concrete doelgroepen genoemd en is diversificatie aangebracht. Een afschrift van deze brief sturen wij naar de regiogemeenten. De Raad voor Economische Ontwikkeling wenst u veel succes en blijft beschikbaar voor verdere advisering. Met vriendelijke groet, Namens de Raad voor Economische Ontwikkeling Regio Amersfoort Jacques van Ek Voorzitter Ellen Peper portefeuillehouder 3

4 ADVIES REO Aan: Van: Onderwerp: College van Burgemeester & Wethouders van de gemeente Amersfoort Raad voor Economische Ontwikkeling (REO) Ellen Peper (portefeuillehouder dienstverlening en accountmanagement) Advies Acquisitiebeleid Gemeente Amersfoort Datum: 26 mei ANALYSE VAN DE REGIONALE CONCURRENTIEPOSITIE Amersfoort kan als middelgrote stad maar in beperkte mate actief nationale en internationale acquisitie voeren. Een cruciale factor daarbij, zo niet de belangrijkste, is de grote concurrentie van andere regio s in Nederland. 1.1 Concurrentie Om de werkgelegenheid te bevorderen doet vrijwel iedere zichzelf respecterende stad of regio in Nederland in meer of mindere mate aan de acquisitie van bedrijven, terwijl er relatief weinig acquisitiekandidaten op de markt zijn. Tevens zijn die potentiële kandidaten veelal aantrekkelijk en in het vizier van vele steden en/of regio s. De acquisitievijver heeft dus vele hengelaars, maar er zijn slechts weinig vissen. Dat geldt zowel voor de nationale als de internationale acquisitie van bedrijven. Daarbij hebben sommige regio s de beschikking over risicokapitaal via hun regionale ontwikkelingsmaatschappijen (PPM Oost en de Ontwikkelingsmaatschappij Flevoland), wat een (concurrentie)voordeel is en een doorslaggevende vestigingsfactor kan zijn. Wil Amersfoort, met de grote onderlinge concurrentie, succesvol bedrijfsacquisitie bedrijven, dan is de gemeente gedwongen om slim te opereren en bovenal coalities te sluiten door samenwerking te zoeken met (markt)partijen en andere initiatieven binnen en buiten de regio Concurrentie bij de nationale acquisitie Om bedrijven, en de uitbreidingen en verhuizingen daarvan, in de regio te houden, concentreert Amersfoort zich op het gevestigde bedrijfsleven door haar service in het algemeen te optimaliseren en een bijzonder vorm van dienstverlening te geven aan geselecteerde groepen van bedrijven via het accountmanagement. Met deze activiteiten draagt de gemeente direct bij aan een aantrekkelijk vestigingsklimaat, wat voor alle potentiële acquisitiekandidaten een belangrijke vestigingsvoorwaarde is. Om de (concurrentie)positie van Amersfoort te versterken is samenwerking een vereiste. Vanwege het gemeenschappelijke, of in ieder geval niet concurrerende, belang kan de gemeente ten behoeve van de binnenlandse acquisitie bij voorkeur samenwerken met provinciale en regionale (markt)partijen en aansluiten bij regionale/provinciale initiatieven. 1

5 1.1.2 Concurrentie bij internationale acquisitie Bij de acquisitie van buitenlandse bedrijven is de concurrentie zo mogelijk nog groter dan bij het aantrekken van binnenlandse bedrijven. In het bijzonder een aantal directe buurregio s van Amersfoort zijn al lang actief op het terrein van de buitenlandse acquisitie en richten daarop met name hun focus. Amsterdam, Amstelveen, Haarlemmermeer en Almere hebben hun activiteiten op het gebied van internationale marketing en acquisitie gebundeld, waarbij budgetten en personeel gezamenlijk worden ingebracht. Daarnaast presenteren de acquisitieafdelingen van die vier gemeenten zich onder één organisatienaam: Amsterdam in business. Met de gemeente Utrecht, de provincie Utrecht en regionale marktpartijen, evenals met de centrale overheid, die immers werkt voor heel Nederland, lijken de mogelijkheden tot samenwerking meer voor de hand te liggen. 2

6 2. RESULTATEN GEMEENTELIJKE ACQUISITIE: Vanaf 2008 t/m 2010 is in de regio ten behoeve van de nationale acquisitie samenwerking gezocht met de provincie en de gemeente Utrecht in de Utrecht Investment Agency, voor de internationale acquisitie met de provincie Utrecht in Invest Utrecht. 2.1 Nationale acquisitie: Utrecht Investment Agency (UIA) Om de regio nationaal te promoten als vestigingsplaats voor bedrijven van buiten de regio zijn er de afgelopen jaren in de regio Utrecht - Amersfoort verschillende projecten gestart. Deze projecten kwamen veelal tot stand met subsidie van de provincie Utrecht en/of gemeenten en hadden vaak dezelfde partijen als deelnemers. Deze initiatieven hebben geleid tot een wirwar aan projecten wat ten koste ging van de samenhang en de effectiviteit. Om die reden hebben de provincie Utrecht, de gemeente Utrecht, een aantal marktpartijen en ook de gemeente Amersfoort in 2008 besloten om de nationale promotie van het gebied en de vestigingsbegeleiding voor bedrijven van buiten de provincie Utrecht gezamenlijk te doen vanuit één organisatie: Utrecht Investment Agency (UIA). Sinds de start van het UIA in 2005 zijn in totaal 34 bedrijven en organisaties begeleidt bij hun vestiging In de regio. Dit zijn allemaal organisaties die van buiten de provincie Utrecht komen. Hiermee is een additionele werkgelegenheid gecreëerd van 1501 arbeidsplaatsen. Het totale aantal verhuurde kantoormeters is m2. Vanaf september 2008 neemt ook de gemeente Amersfoort deel aan het UIA. Daarbij is met het UIA de afspraak gemaakt dat de generieke economische promotie en acquisitie van de vestigingsplaatsen Utrecht en Amersfoort wordt uitgevoerd door de UIA. Het uitgangspunt van het UIA is om een onafhankelijke organisatie te zijn die full service en one stop assistentie verleent aan ondernemingen die zich in de regio Utrecht/Amersfoort willen vestigen. Op vertrouwelijke basis biedt het UIA ondernemingen een kostenloze, faciliterende service in hun zoektocht naar bedrijfshuisvesting of herlocatie van hun (hoofd)kantoor. Het UIA biedt o.a.: Relevante (zakelijke) informatie over de regio; Organisatie van verkenningstrips; Selectie van real estate; Advisering met betrekking tot mogelijke incentives; Introductie bij potentiële regionale partners en netwerken; Vrije publiciteit. De samenwerking met de gemeente Amersfoort beperkt zich tot tweemaal per jaar een stuurgroepbijeenkomst waarin de resultaten van UIA (achteraf) worden besproken. Sinds 2008 heeft het UIA voor de gemeente Amersfoort vier organisaties geworven. Hiermee is een additionele werkgelegenheid gecreëerd van 440 arbeidsplaatsen. Het totale aantal verhuurde kantoormeters is m2. 3

7 Organisatie Zoekvraag M² FTE Nieuwe locatie Insights International Herhuisvesting Brouwershof Stationsstraat 79C 3811 MH Amersfoort Veilig Verkeer Nederland Dutch Herhuisvesting Brouwershof Stationsstraat 79C 3811 MH Amersfoort Centralisatie Computerweg 1c, huisvesting Amersfoort SP Hoofdkantoor Snouckaertlaan 70, Amersfoort Totaal Bron: UIA Er zijn daarnaast meerdere actieve/lopende acquisitieprojecten die het UIA op dit moment begeleidt bij hun vestiging in de regio Amersfoort: Organisatie Zoekvraag M² FTE Toelichting Non-profit organisatie Dermatologische kliniek Non-profit organisatie Zakelijke Dienstverlener Hoofdkantoor Gezamenlijke huisvesting van enkele non-profit / politieke organisaties. Locaties zijn aangeleverd en worden intern besproken. Intentieverklaring voor gezamenlijke huisvesting is in september 2010 getekend. Hoofdvestiging Zoektocht loopt, enkele locaties bekeken. Industrieel erfgoed / monument 1300 onbekend Locaties zijn gestuurd. Huisvesting is uitgesteld tot einde 2010, daarna mogelijk meer duidelijkheid. Hoofdkantoor Locaties gestuurd en bezocht. Enkele panden zijn bezocht. Terugkoppeling volgt nog. Datacenter 1200 onbekend Locaties zijn aangeleverd. Mogelijk wordt metrage nog uitgebreid, indien enkele organisaties samengevoegd worden. Totaal Bron: UIA 4

8 In vergelijking met de financiële mogelijkheden van regionale ontwikkelingsmaatschappijen elders en andere acquisitieorganisaties in Nederland levert het UIA veel op. De begroting van de UIA is vastgesteld op een jaarlijks bedrag van tot en met De bijdrage van de gemeente Utrecht is , van de gemeente Amersfoort , de provincie betaalt en het restant van wordt door marktpartijen opgebracht. De uitbreiding van de werkgelegenheid heeft sinds de start gemiddeld 956 euro per arbeidsplaats gekost. Voor Amersfoort komt dit bedrag op 273 euro per gecreëerde arbeidsplaats, omdat de gemeente Amersfoort een lagere jaarlijkse bijdrage betaalt. Voor de gemeenten Utrecht en Amersfoort zijn deze bedragen relatief erg laag in vergelijking met de kosten om een werkloze aan een baan te helpen. 2.2 Internationale acquisitie: Invest Utrecht (IU) Om de regio Utrecht als vestigingsplaats te promoten bij internationale bedrijven voert de provincie Utrecht het Marketing- en Acquisitieplan Provincie Utrecht uit. Na de Statenverkiezingen in maart 2011 wordt een nieuw acquisitieplan opgesteld. De gevestigde buitenlandse bedrijven in de Provincie Utrecht zijn overwegend afkomstig uit West- Europa en Noord Amerika met voornamelijk hoofdkantoren en marketing en verkoopfuncties als de grootste banenleveranciers. Daarbij zijn de best vertegenwoordigde sectoren IT en Financial Services. Binnen de activiteit Research en Development zijn dat IT en Life Sciences. De provincie scoort goed op de infrastructuur en kwaliteit van de arbeidsmarkt als vestigingsfactoren. Daarnaast weet Invest Utrecht via haar bestaande netwerk de meeste projecten aan te trekken. Toch heeft UI geen behoorlijk marktaandeel binnen Nederland kunnen bereiken betreffende de vestigingen van buitenlandse bedrijven. Op basis van interne sterkten van de provincie en markttrends heeft de provincie Utrecht (in 2008) een drietal targets geselecteerd: 1. Hoofdkantoren nationaal en Europees 2. Marketing - en verkoopkantoren nationaal 3. Research en Development Gaming en Life Sciences Voor de hoofdkantoren en marketing- en verkoopkantoren worden doelmarkten in Noord Amerika en West-Europa bewerkt. Voor Research en Development worden tevens een aantal landen in het Verre Oosten benaderd. De resultaten van de acquisitieactiviteiten zijn: Utrecht Area Amersfoort Area Totaal 30 bedrijven 2 bedrijven 32 bedrijven 888 arbeidplaatsen 35 arbeidsplaatsen 923 arbeidsplaatsen Bron: provincie Utrecht 5

9 In de provincie Utrecht zijn circa 800 buitenlandse bedrijven gevestigd waarvan: 19% uit Duitsland 11% uit UK 7% uit België 6% uit Frankrijk 57% overig Europa 59% totaal West Europa 34% uit Noord Amerika 4% Verre Oosten 3% Overig De werkgelegenheid bij deze buitenlandse bedrijven bedraagt circa arbeidsplaatsen verdeeld over de volgende business activiteiten: Hoofdkantoor: arbeidsplaatsen (35%) Marketing/sales: arbeidsplaatsen ((18%) Productie & assemblage: arbeidsplaatsen (16%) Wholesale: arbeidsplaatsen (16%) Logistics: arbeidsplaatsen (10%) R&D: arbeidsplaatsen (3%) Shared Services: 693 (1%) In Amersfoort zijn circa 80 buitenlandse bedrijven gevestigd met een werkgelegenheid van arbeidsplaatsen. (bron: PAR provincie Utrecht maart 2010) 6

10 3. GEMEENTELIJKE ACQUISTIE 2011: AANPAK Het gemeentebestuur van Amersfoort wil de acquisitie van nieuwe bedrijven verder intensiveren en mede op basis van dit REO advies plannen uitwerken en budgetten bepalen. Om succesvol te kunnen zijn in de acquisitie van nieuwe bedrijven is een lange(re) termijn strategie vereist. Om die reden moet de gemeente een meerjarige acquisitiestrategie ontwikkelen en daarvoor ook de noodzakelijke financiële middelen beschikbaar stellen. Ook van de regiogemeenten mag een bijdrage vanuit het programma Samen Sterk worden verwacht. 3.1 Doel van acquisitie Onder het motto dat het gemakkelijker is 10 bedrijven te behouden dan 1 nieuwe te verwerven is het primaire doel van de acquisitie behoud van het gevestigde bedrijfsleven in de regio bij uitbreiding/ verhuizing en daarnaast het verwerven naar de regio van nieuwe bedrijven van buiten de regio. 3.2 Acquisitieaanpak Regionale aansluiting/samenwerking was de sleutel voor de gemeentelijke nationale en internationale acquisitiestrategie tot en met Met de beperkte financiële middelen, deels te gebruiken als aanjaagkapitaal, is de acquisitiestrategie in 2011 erop gericht om een maximum aan rendement te behalen uit de acquisitie-inspanningen door via bestaand beleid en bestaande activiteiten, en/of aansluitend daarop, zo efficiënt en effectief mogelijk te opereren. Samenwerking, uitgebreid met lokale en regionale marktpartijen en met de landelijke overheid, is ook in 2011 één van de sleutels voor de gemeentelijke nationale en internationale acquisitiestrategie. De andere sleutel is een zelfstandige gemeentelijke acquisitiestrategie op basis van sterke lokale (markt)ontwikkelingen (bijvoorbeeld via clustervorming in de zorgsector, geo informatiesector, charitas, gaming), op basis van de unieke geografische centrale ligging ( hoofdkantoren of centrale vestigingen van bedrijven en verenigingen) en van samenwerking met het gevestigde bedrijfsleven en gericht op binnen- en buitenlands acquisitiesucces op de langere termijn. Op basis van de acquisitieresultaten tot dusverre en van bovenvermelde uitgangspunten adviseren wij de volgende acquisitieaanpak voor Samenwerking met regionale en landelijke overheidspartijen: - investeren in de samenwerking met Utrecht Investment Agency en Invest Utrecht; - opbouwen van relaties met de landelijke overheid via Netherlands Foreign Investment Agency (NFIA). Samenwerking met in Amersfoort e.o. gevestigde (markt)partijen: - inschakeling van Citymarketing voor promotie ten behoeve van acquisitie; - toevoeging van nieuwe groepen van bedrijven aan het accountmanagement; - uitbreiding van het bestaande accountmanagement naar de regio. Zelfstandige gemeentelijke initiatieven op basis van sterke lokale ontwikkelingen c.q. kansen daartoe (clustervorming en centrale ligging). 7

11 4. GEMEENTELIJKE ACQUISTIE 2011: CONCRETE ADVIEZEN 4.1 Samenwerking met regionale en landelijke overheidspartijen De kosten batenverhouding van de samenwerking met de Utrecht Investment Agency (UIA), berekend per arbeidsplaats, is positief en de activiteiten van UIA vullen die van de gemeente aan. De samenwerking met Invest Utrecht is interessant, mede vanuit kostenoogpunt. Voortzetting van de samenwerking met beide organisaties is daarom aan te bevelen. Tevens verdient meer en direct contact met de Provincie om verschillende redenen aanbeveling, ook omdat daartoe een verzoek van de Provincie bij de gemeente ligt. Daarnaast is de landelijke overheid al tientallen jaren zeer actief op het terrein van de buitenlandse acquisitie via het Foreign Investment Agency (NFIA), een directoraat generaal van het Ministerie voor Economische Zaken. Met het NFIA is tot dusverre nauwelijks enige relatie onderhouden. De relatie daarmee aanhalen kan alleen maar winst opleveren Binnenlandse acquisitie: Utrecht Investment Agency De Utrecht Investment Agency (UIA), waarin samenwerking met de gemeente Utrecht centraal staat, is de overkoepelende regionale organisatie die nu potentiële binnenlandse investeerders verwerft voor de gemeenten Utrecht en Amersfoort e.o. Om de onderlinge concurrentie tussen de gemeenten in de regio te voorkomen en omdat de regio als geheel meer is dan de som van de individuele gemeenten, is het van belang om als regio Utrecht/Amersfoort één loket te hebben voor bovenregionale acquisitie. Een grotere invloed van de gemeente op het programma en een intensievere samenwerking bij de operationele invulling is gewenst. Dat laatste is in het bijzonder van belang om meer invloed te kunnen uitoefenen op de keuze van de vestigingslocatie van potentiële kandidaten, onder andere door directe betrokkenheid bij de begeleiding van potentiële vestigingskandidaten. De gemeente Amersfoort betaalt euro op jaarbasis aan UIA. Omdat UIA ook bedrijven werft voor de gemeenten in de directe omgeving van Amersfoort, kan wellicht van deze gemeenten een financiële bijdrage worden gevraagd Buitenlandse acquisitie via regionale samenwerking: Invest Utrecht Invest Utrecht (IU), waarin samenwerking met de provincie Utrecht centraal staat, is de overkoepelende regionale organisatie die potentiële buitenlandse investeerders verwerft voor Utrecht en Amersfoort. Om dezelfde redenen als bij de binnenlandse acquisitie, is het ook voor de internationale acquisitie van belang één loket te hebben. Voor de komende periode is al bekend dat Invest Utrecht Invest (IU) onder andere investeert in een current investor programme. Gevestigde internationale bedrijven in de provincie Utrecht en diverse netwerken, onder andere van de zakelijke internationale dienstverleners en van Chinese bedrijven, krijgen daarin met name aandacht. In tegenstelling tot de generieke strategie van de laatste jaren zal Invest Utrecht zich daarnaast inzetten op een aantal kernsectoren, zoals Gaming en Life Sciences. Na de Statenverkiezingen wordt de acquisitiestrategie van de provincie definitief uitgewerkt. Om meer invloed te kunnen uitoefenen op de nog te formuleren acquisitiestrategie van IU voor de komende jaren en om het current investor programme van IU af te stemmen op het gemeentelijke accountmanagement zijn intensiever contact en heldere afspraken met IU gewenst. Binnenkort worden aan het gemeentelijke accountmanagement de internationale zakelijke dienstverleners en de buitenlandse bedrijven toegevoegd en zoals het zich nu laat aanzien overlappen deze groepen van bedrijven met die van IU. Daarnaast kan een goede relatie en samenwerking met IU profijtelijk zijn voor de realisering van (Amersfoortse!) projecten op basis van locale (markt)ontwikkelingen. De gemeente Amersfoort draagt tot dusver financieel niet bij aan het programma van IU. 8

12 4.1.3 Buitenlandse acquisitie via landelijke samenwerking: NFIA Het Netherlands Foreign Investment Agency (NFIA) is uitsluitend opgezet om buitenlandse bedrijven aan te trekken naar Nederland. Het NFIA helpt en adviseert buitenlandse bedrijven bij het opzetten, van start gaan en/of uitbreiden van hun internationale activiteiten in Nederland. Om voor Nederland interessante bedrijven in het buitenland te scouten en die van dienst te zijn heeft het NFIA naast het hoofdkantoor in Den Haag eigen kantoren in het Verenigd Koninkrijk, Turkije, Noord-Amerika (New York, Boston, Chicago, Atlanta, San Francisco), Azië (Tokio, Osaka, Taipei, Hong Kong, Shanghai, Beijing, Guangzhou, Seoul, New Delhi, Singapore, Kuala Lumpur), de Golfregio (Dubai) en in Brazilië (Sao Paulo). Daarnaast werkt de NFIA samen met Nederlandse ambassades, consulaten-generaal en andere organisaties die de Nederlandse overheid in het buitenland vertegenwoordigen, evenals met een uitgebreid netwerk van binnenlandse (markt)partijen. Het NFIA is verreweg de belangrijkste toeleverancier van buitenlandse investeerders in Nederland en werkt nauw samen met regionale en locale organisaties en overheden. Op dit moment lopen de contacten met NFIA voornamelijk via de provincie/invest Utrecht. Aanhalen van banden met NFIA en Invest Utrecht is zeer aan te bevelen met name om Amersfoort onder de aandacht te brengen van buitenlandse acquisitiekandidaten die Nederland bezoeken en die dan samen met het NFIA / IU te begeleiden bij hun verkenningen in de regio Amersfoort. Ook voor het realiseren van Amersfoortse projecten op basis van lokale ontwikkelingen kan het NFIA / IU een zeer waardevolle rol spelen, onder meer voor een gerichte benadering van bedrijven in het buitenland via hun wereldwijde kantorennetwerk Samenwerking met in Amersfoort e.o. gevestigde (markt)partijen Afgezien dat aandacht voor het gevestigde bedrijfsleven/organisaties gemeentelijke prioriteit heeft, is ook voor de nationale en internationale acquisitie van nieuwe bedrijven het in Amersfoort gevestigde nationale en internationale bedrijfsleven van het allergrootste belang. Die bepalen mede het profiel en de uitstraling van de stad, die zijn de beste ambassadeurs voor de stad, een bron van informatie, potentiële aanbrengers van gerichte acquisitiecontacten en (markt)partijen waarmee kan worden samengewerkt mede voor de ontwikkeling van nieuwe activiteiten. Tevens hebben sommige gevestigde bedrijven een direct commercieel belang bij de acquisitie van nieuwe bedrijven en zijn dus de beste gemeentelijke partners inzake de acquisitie. Samenwerking met locale en regionale (markt)partijen ter ondersteuning van de acquisitieinspanningen via gerichte promotie kan een bijdrage leveren aan het succes van de bedrijfsacquisitie. Inschakeling van Citymarketing, samenwerking met de Kamer van Koophandel en het WTC met gebruikmaking van de bij die partijen aanwezige expertise, kan daarom waardevol zijn, evenals een heel gerichte benadering van lokale en regionale marktpartijen en samenwerking daarmee Citymarketing voor promotie ten behoeve van acquisitie Tot dusverre is de promotie van Amersfoort e.o. als vestigingsplaats voor binnen- en buitenlandse bedrijven beperkt geweest. Nu de stichting Citymarketing is opgericht kunnen gerichte promotionele acties ter ondersteuning van de acquisitieactiviteiten worden ingezet. Ook samenwerking met het (locale) bedrijfsleven speelt een belangrijke rol bij promotieactiviteiten. Niet in de laatste plaats vanwege de sponsormogelijkheden (in natura), deelname aan (inter)nationale beurzen etc. Daarnaast biedt het actief gebruikmaken van internet en sociale media nieuwe mogelijkheden. 9

13 4.2.2 Toevoeging van nieuwe groepen van bedrijven aan het accountmanagement Volledig passend binnen het bestaande beleid van het accountmanagement kunnen met uitsluitend oog voor acquisitiekansen nieuwe groepen van gevestigde bedrijven aan het accountmanagement worden toegevoegd: (internationale) zakelijke dienstverleners en de in Amersfoort gevestigde buitenlandse bedrijven (Internationale) zakelijke dienstverleners: binnen- en buitenlandse acquisitie Zakelijke dienstverleners hebben veelal een vertrouwensrelatie met ondernemers. Bedrijven die zich willen (her)vestigen vragen advies en oriënteren zich veelal via hun accountant, bankier, fiscalist etc. Zakelijke dienstverleners zijn daardoor veelal als eerste op de hoogte van beslissingen, zoals verhuizingen, investeringen etc. en zij hebben invloed daarop. Daarnaast hebben in Amersfoort e.o. gevestigde zakelijke dienstverleners veelal een direct commercieel belang bij vestiging van een nieuw bedrijf in de regio Amersfoort. Immers, voor hen betekent de vestiging van een nieuw bedrijf in Amersfoort e.o. veelal ook de verkrijging van extra business. Amersfoortse zakelijke dienstverleners en de gemeente hebben dus een gemeenschappelijk belang. Door goede service aan de zakelijke dienstverleners te geven en met hen samen te werken versterkt de gemeente de band met een belangrijke economische cluster in de regio en creëert de gemeente tegelijkertijd ambassadeurs voor de stad en gratis acquisiteurs Gevestigde buitenlandse bedrijfsleven: buitenlandse acquisitie Afgezien van de normale bijdrage (werkgelegenheid etc.) die de komst van ieder nieuw bedrijf levert aan de locale economie, brengen buitenlandse bedrijven veelal iets extra s. Die bedrijven zijn succesvol, hebben veelal een gerenommeerde reputatie in de markt waarin zij opereren en dragen derhalve bij aan een aantrekkelijker profiel van Amersfoort. Louter door de vestiging in de stad vervullen die bedrijven een reclame- en ambassadeursfunctie en wordt Amersfoort een optie voor andere potentiële buitenlandse investeerders. Bovendien oriënteren potentiële buitenlandse investeerders zich vrijwel altijd in de mogelijke regio van vestiging bij bedrijven uit het land van hun herkomst. De buitenlandse bedrijven zijn dus veelal direct bij het acquisitieproces van nieuwe buitenlandse bedrijven betrokken en hebben daarop directe invloed. Buitenlandse bedrijven bijzondere service verlenen via accountmanagement dient dus twee doelen: hun behoud in de regio en de acquisitie van nieuwe buitenlandse bedrijven. Daarnaast sluit accountmanagement voor buitenlandse bedrijven goed aan op het current investor programme van de provincie, waardoor de samenwerking en de relatie met de provincie zal worden bevorderd, mits daarover heldere afspraken worden gemaakt Uitbreiding van het bestaande accountmanagement naar de regio Tot nu tot is het accountmanagement uitsluitend ingevuld met ondernemingen binnen de gemeente Amersfoort. Uitbreiding van het accountmanagement met bedrijven in de regio, zoals Nijkerk, Barneveld, Bunschoten, Leusden, Soest etc. is zeer gewenst. Deelname van bedrijven uit de regio geeft in ieder geval een toegevoegde waarde aan het accountmanagement en het zal de bedrijfsacquisitie van buiten de regio ten goede komen vanwege de te verwachten toename van signalen over potentiële acquisitiekandidaten. Daarnaast is het ook noodzakelijk, met name voor het behoud van bedrijven binnen de regio in geval van uitbreiding/verplaatsing en het accommoderen van nieuwe bedrijven (zie ook Rapport STEC Samen Sterk ). De invulling van het accountmanagement in de regio ligt primair bij de regiogemeenten zelf. Echter, om het maximale uit de regionale verbreding van het accountmanagement te halen is nauwe samenwerking tussen alle 10

14 gemeentelijke en regionale accountmanagers een vereiste. Het gemeentebestuur van Amersfoort kan daarin wellicht een positieve rol vervullen door de omliggende gemeenten uit te nodigen voor deelname aan de acquisitieactiviteiten. Het gezamenlijk loket concept met de Kamer van Koophandel, Ondernemersplaza, zou ook ondersteuning kunnen bieden aan deze regionale samenwerking. 4.3 Zelfstandige gemeentelijke initiatieven op basis van lokale/regionale ontwikkelingen Door de intensivering van de contacten met bedrijven via het accountmanagement is de gemeente veelal geïnformeerd in een vroegtijdig stadium van economische ontwikkelingen. In samenwerking met lokale/regionale marktpartijen bieden die aanknopingspunten en perspectief voor de acquisitie van nieuwe bedrijven. Op dit moment liggen er goede acquisitiemogelijkheden in het bijzonder in twee sectoren: de geo informatiesector en de zorgsector. Indien het gemeentebestuur besluit acquisitieactiviteiten actief te initiëren in deze sectoren, dan biedt ook de Provincie wellicht goede mogelijkheden voor samenwerking, gezien het verzoek daartoe wat van de Provincie bij de gemeente ligt. Mogelijke acquisitiekansen liggen ook in andere sectoren (bijvoorbeeld gaming) en in clustering van non-profit / charitatieve organisatie. Alertheid daarop blijft daarom gewenst Initiatief in geo informatiesector Eén van de organisaties waarmee de gemeente intensief contact onderhoudt is Geonovum, een overheidsstichting met als opdracht om overheidspartijen te ondersteunen bij het verbeteren van publieke dienstverlening met behulp van geografische informatietechnologie. Mede omdat dragende partijen in de nationale geo informatiesector, zoals Arcadis, DHV en Vicrea al in Amersfoort gevestigd zijn en omdat die sector snel groeiend is, is door Geonovum het idee bij de gemeente aangekaart om van Amersfoort de centrumstad te maken in een zogenaamde Nederlandse Geo vallei. In lijn daarmee neemt de afdeling Economische Zaken op dit moment het initiatief om de band met en tussen de Amersfoortse geo - informatiebedrijven en -organisaties te versterken. Met deze diversificatie beoogt de gemeente een geo cluster in Amersfoort te creëren. In samenwerking met de huidige gevestigde geo informatiebedrijven en -organisaties liggen er echter nu al zeer goede mogelijkheden om gerichte acquisitieactiviteiten te ontwikkelen Initiatief in zorgsector Eén van de snel groeiende organisaties waarmee binnen het accountmanagement contact is, is SOMT. Deze stichting heeft als doelstelling om een Center of Excellence te worden, uniek in Europa, op het gebied van bewegingsklachten. Naast opleidingen (WO!), wetenschappelijk onderzoek en zorg, voorziet SOMT tevens in een permanente expositieruimte van state of the art hulpmiddelen voor mensen met bewegingsklachten. Aansluitend op de gemeentelijke specialisatie inzake de zorgeconomie, de ontwikkelingen van SOMT en bovenal het unique selling point wat SOMT Amersfoort op termijn biedt, kan de gemeente, op verzoek van SOMT, samenwerken met SOMT voor het aantrekken van aan SOMT gerelateerde bedrijven/bedrijvigheid en andere gezondheidsorganisaties (charitas), eventueel in een verzamelgebouw: Medical Trade Center. 11

Werken aan Werk. Samen aan de slag

Werken aan Werk. Samen aan de slag Werken aan Werk Samen aan de slag 1 Uitwerkingsnota Participatie en Inkomen 2 Inhoudsopgave Toekomstbeeld 3 Inleiding: Utrecht Werkt aan Werk 4 Wat is de Utrechtse uitdaging? De 030-strategie Over deze

Nadere informatie

Met hoofdkantoren naar de top

Met hoofdkantoren naar de top Met hoofdkantoren naar de top Actie-agenda ter versterking van het vestigingsklimaat, de acquisitie en het behoud van internationale bedrijven en talenten Actie-agenda opgesteld door het Topteam Hoofdkantoren

Nadere informatie

Amsterdam Marketing 2013-2018

Amsterdam Marketing 2013-2018 Amsterdam Marketing 2013-2018 5 december 2012 1 Inhoudsopgave Inleiding 3 Hoofdstuk 1: Waarom? 4 Hoofdstuk 2: Citymarketing 5 2.1 Kernwaarden 6 2.2 Visie, Missie & Strategie 6 2.3 Doelgroepen 7 2.4 Verbinden

Nadere informatie

Deuren open! Advies internationale scholen

Deuren open! Advies internationale scholen Deuren open! Advies internationale Inhoudsopgave Voorwoord 4 Management samenvatting 6 Waarom dit advies? 6 Internationaal onderwijs in Nederland 7 Drie belangrijke knelpunten 7 Drie acties 7 Aanleiding

Nadere informatie

BRN Projecten Drs. C. van Diemen

BRN Projecten Drs. C. van Diemen BEDRIJFSPLAN STICHTING WIJK IN BEDRIJF WESTFLANK Utrecht, 3 mei 2002 Berenschot Dr. V.L. Eiff Mevr. drs. M.J.B. Wiendels Drs. M. Pen BRN Projecten Drs. C. van Diemen INHOUD Blz. 1. INLEIDING... 4 1.1.

Nadere informatie

Evaluatie sportinnovatie in Nederland

Evaluatie sportinnovatie in Nederland 26 september 2013 Evaluatie sportinnovatie in Nederland Evaluatie periode 2006-2013 www.technopolis-group.com Evaluatie Sportinnovatie in Nederland Evaluatie periode 2006-2013 technopolis group, juli 2013

Nadere informatie

Bijlage bij de Rapportage Kerk in Actie en ICCO OZ 14-01

Bijlage bij de Rapportage Kerk in Actie en ICCO OZ 14-01 34 Evaluatie van de samenwerking tussen Kerk in Actie en ICCO en de ProCoDe-aanpak van de ICCO Cooperatie Bijlage bij de Rapportage Kerk in Actie en ICCO OZ 14-01 Generale Synode April 2014 Expertisecentrum

Nadere informatie

Statenvoorstel nr. PS/2012/444

Statenvoorstel nr. PS/2012/444 Statenvoorstel nr. PS/2012/444 Breedband Datum GS-kenmerk Inlichtingen bij 5 juni 2012 2012/0146724 dhr. R v Arkel, telefoon 06 516 16 463 e-mail RG.v.Arkel@overijssel.nl mw. A Bronsema, telefoon 038 499

Nadere informatie

Meer doen met minder ruimte REGIONALE BEDRIJVENTERREINENSTRATEGIE HOLLAND RIJNLAND

Meer doen met minder ruimte REGIONALE BEDRIJVENTERREINENSTRATEGIE HOLLAND RIJNLAND Meer doen met minder ruimte REGIONALE BEDRIJVENTERREINENSTRATEGIE HOLLAND RIJNLAND April 2009 In Holland Rijnland werken samen: Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Noordwijk,

Nadere informatie

Maatschappelijk Betrokken Ondernemen (MBO):

Maatschappelijk Betrokken Ondernemen (MBO): Maatschappelijk Betrokken Ondernemen (MBO): 1 Voorwoord Wist u dat de meerderheid van de MKB-ondernemers maatschappelijk betrokken onderneemt? Dat de manier waarop dat gebeurt, verrassend weinig verschilt

Nadere informatie

KOERS 2013-2016 Conceptmeerjarenplan Brainport Development NV

KOERS 2013-2016 Conceptmeerjarenplan Brainport Development NV KOERS 2013-2016 Conceptmeerjarenplan Brainport Development NV Versie datum 20-10-2011 v.06 Door het bestuur van de stichting Brainport, in haar vergadering van 8 december 2011, vastgesteld als conceptmeerjarenplan

Nadere informatie

CONCEPT UITKOMSTEN DHPA ENQUETE mei 2010. Focus verlegd van de techniek naar de onderhandelingstafel

CONCEPT UITKOMSTEN DHPA ENQUETE mei 2010. Focus verlegd van de techniek naar de onderhandelingstafel CONCEPT UITKOMSTEN DHPA ENQUETE mei 2010 Focus verlegd van de techniek naar de onderhandelingstafel INHOUD 1. Introductie...3 1.1 Over dit onderzoek...3 1.2 Executive summary... 4 ICT sector positief over

Nadere informatie

The Next Step: Coalition of the Willing

The Next Step: Coalition of the Willing The Next Step: Coalition of the Willing Door samenwerking, kennisdeling en alliantievorming naar innovatief ondernemerschap in de Regio Zwolle Hoofdlijn van de strategie en governance voor het regionale

Nadere informatie

Werken@Breda Op weg naar werk

Werken@Breda Op weg naar werk Werken@Breda Op weg naar werk NOTA RE-INTEGRATIE / PARTICIPATIE 2013-2014 þgeschikt CONCEPT Werken@Breda Op weg naar werk Nota re-integratie/participatie 2013-2014 Concept Voorwoord > Voor u ligt de

Nadere informatie

1 s. Lh'vn N/or> pqplqp&slr. CiPxhru DiünÓM . 2910. Ctem. - U". * 29. )ERDOR^r -T^P. Nr. 't \ W e i T i. _ VVaeknr. afd.

1 s. Lh'vn N/or> pqplqp&slr. CiPxhru DiünÓM . 2910. Ctem. - U. * 29. )ERDOR^r -T^P. Nr. 't \ W e i T i. _ VVaeknr. afd. LePoolewegll 2314 XT Leiden Tel. : 071 581 85 85 Postbus 387 2300AJ Leiden Fax.: 071 541 1058 Aangehechte bijlage(n) zend ik u D op uw verzoek d.d. P?. volgens afspraak D ter kennisneming,- ; -. - *. ;,..

Nadere informatie

Uitvoering sectorinvesteringsplannen. mbo en hbo

Uitvoering sectorinvesteringsplannen. mbo en hbo Uitvoering sectorinvesteringsplannen mbo en hbo Colofon Uitgave Platform Bèta Techniek Lange Voorhout 20, 2514 EE Den Haag Postbus 556, 2501 CN Den Haag T (070) 311 97 11 F (070) 311 97 10 info@platformbetatechniek.nl

Nadere informatie

Verzakelijking van bedrijventerreinen heeft toekomst

Verzakelijking van bedrijventerreinen heeft toekomst Verzakelijking van bedrijventerreinen heeft toekomst Lessen uit zes Rijkspilots Cees-Jan Pen Veerle Petit Hanneke van Rooijen Bart Pasmans Den Haag, augustus 2013 Uitgave Platform31 Den Haag, augustus

Nadere informatie

Sterk vanuit eigen kracht. Nota Economie Heerlen

Sterk vanuit eigen kracht. Nota Economie Heerlen Sterk vanuit eigen kracht Nota Economie Heerlen Sterk vanuit eigen kracht Nota Economie Heerlen Heerlen, maart 2012 Gemeente Heerlen Afdeling Stadsplanning Bureau Economie 2 Inhoud 1. Inleiding.. 5 2.

Nadere informatie

Oplegvel Collegebesluit

Oplegvel Collegebesluit Onderwerp Mobiliteit 2013-2018 Oplegvel Collegebesluit Portefeuille C. Mooij Auteur Dhr J van Duijnhoven/ Mevr. GA Zeilstra Telefoon 0235114488 E-mail: gzeilstra@haarlem.nl MenS/HRM Reg.nr. 2013/8697 Nota

Nadere informatie

Evaluatie Experimentenwet Bedrijven Investeringszones (BIZ) Definitief. Ruud Berndsen Holmer Doornbos Marinka van Vliet Frank Maas

Evaluatie Experimentenwet Bedrijven Investeringszones (BIZ) Definitief. Ruud Berndsen Holmer Doornbos Marinka van Vliet Frank Maas Evaluatie Experimentenwet Bedrijven Investeringszones (BIZ) Definitief Ruud Berndsen Holmer Doornbos Marinka van Vliet Frank Maas 24 augustus 2012 Evaluatie Experimentenwet Bedrijven Investeringszones

Nadere informatie

Lokale economische agenda Oegstgeest 2014-2016 Januari 2014

Lokale economische agenda Oegstgeest 2014-2016 Januari 2014 Januari 2014 Hoofdstuk 1: Inleiding 1.1. Aanleiding De aanleiding om dit beleid op te stellen is meerledig geweest. Ten eerste heeft de gemeenteraad in januari 2013 de startnotitie economisch beleid gemeente

Nadere informatie

VERWERVINGSSTRATEGIE ON2013

VERWERVINGSSTRATEGIE ON2013 VERWERVINGSSTRATEGIE ON2013 Versie 1.0e Datum 24 mei 2013 Status Definitief Inhoud Inhoud... 2 Managementsamenvatting... 4 1 Inleiding... 6 1.1 Aanleiding... 6 1.2 Strategie en verwerving... 6 1.3 ON2013

Nadere informatie

FlEVolAnd: ZElFSTAndIg En uniek Coalitieakkoord Flevoland 2011-2015

FlEVolAnd: ZElFSTAndIg En uniek Coalitieakkoord Flevoland 2011-2015 FlEVolAnd: ZElFSTAndIg En uniek Coalitieakkoord Flevoland 2011-2015 Inhoud Voorwoord 5 1 Visie en Bestuursstijl 7 2 Ruimte en bereikbaarheid 9 3 Economie, energie en vitaal platteland 11 4 Samenleving

Nadere informatie

need is All you need is lef smeerolie voor gebiedsontwikkeling met duurzaam rendement De gastvrijheidseconomie,

need is All you need is lef smeerolie voor gebiedsontwikkeling met duurzaam rendement De gastvrijheidseconomie, ALL You De gastvrijheidseconomie, need smeerolie voor gebiedsontwikkeling met duurzaam is rendement All you need is lef De gastvrijheidseconomie, smeerolie voor gebiedsontwikkeling met duurzaam rendement

Nadere informatie

Onderzoek burgerparticipatie Koepelnotitie. Bergen op Zoom, Etten-Leur, Moerdijk, Oosterhout en Roosendaal

Onderzoek burgerparticipatie Koepelnotitie. Bergen op Zoom, Etten-Leur, Moerdijk, Oosterhout en Roosendaal Onderzoek burgerparticipatie Koepelnotitie Bergen op Zoom, Etten-Leur, Moerdijk, Oosterhout en Roosendaal december 2012 Postbus 5000 4700 KA ROOSENDAAL www.rekenkamerwestbrabant.nl Inhoudsopgave 1 Inleiding...

Nadere informatie

De [digitale] infrastructuur van Het Verhaal van Groningen

De [digitale] infrastructuur van Het Verhaal van Groningen Provincie Groningen De [digitale] infrastructuur van Het Verhaal van Groningen Eindrapportage - deel 1 lagroup 3 april 2013 eindrapportage, deel 1 2012-063 rp 14a Inhoud Deel 1 Introductie 3 Belangrijkste

Nadere informatie

Maatschappelijk verantwoord ondernemen loont

Maatschappelijk verantwoord ondernemen loont Maatschappelijk verantwoord ondernemen loont Inleiding en samenvatting Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) is een wezenlijk deel van ondernemerschap. MVO loont, voor bedrijven en voor de samenleving.

Nadere informatie

Programma s EFRO 2014-2020

Programma s EFRO 2014-2020 Ex-ante evaluatie Operationele Programma s EFRO 2014-2020 Concept Eindrapport Operationeel Programma EFRO Noord-Nederland 2014-2020 Operationeel Programma EFRO Oost-Nederland Operationeel Programma Zuid

Nadere informatie

Energie in Beweging. Advies Topsector Energie

Energie in Beweging. Advies Topsector Energie Energie in Beweging Advies Topsector Energie Inhoudsopgave Essenties van dit advies... 1 Inleiding... 1 De energiesector... 2 Visie... 2 Huidige energiemarkt... 2 Knelpunten en gewenste ontwikkelingen...

Nadere informatie

Doel of middel? Intergemeentelijke samenwerking door de gemeente Gulpen-Wittem. 9 juli 2007. Al Rekko

Doel of middel? Intergemeentelijke samenwerking door de gemeente Gulpen-Wittem. 9 juli 2007. Al Rekko Doel of middel? Intergemeentelijke samenwerking door de gemeente Gulpen-Wittem 9 juli 2007 Al Rekko Inhoudsopgave 1. Inleiding 7 1.1 Aanleiding en doel 7 1.2 Onderzoeksvraag 7 1.3 Reikwijdte en beperkingen

Nadere informatie