De workflow-professionals

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De workflow-professionals"

Transcriptie

1 bizhub 223/283/363/423 De workflow-professioals bizhub 223/283/363/423, katoorsysteme

2 bizhub 223/283/363/423, katoorsysteme Professioele zwart-wit multifuctioals voor workflows i kleur Vadaag de dag komt aa vrijwel iedere workflow wel erges kleur te pas. Weliswaar hoeft iet altijd alles i kleur te worde geprit, maar scae i kleur is i de modere katooromgevig va essetieel belag. Kleur is omisbaar i de elektroische workflows va teams, werkgroepe e afdelige i praktisch alle zakelijke sectore, zoals bake, fiacië, verzekerige, accoutig e HR. Koica Miolta voldoet aa deze eise met ee reeks iovatieve workflow-multifuctioals die uitgebreide zwart-witfuctio aliteit combiere met ee flexibele e creatieve capaciteit voor kleurivoer. Met hu selle e efficiëte kleurescafucties kue de bizhub 223, bizhub 283, bizhub 363 e bizhub 423 aadloos i elke workflow worde geïtegreerd. I combiatie met pritselhede va respectievelijk 22/28/36/42 pagia's per miuut i zwart-wit vorme de workflow-multifuctioals precies de juiste aavullig op uw bestaade pritapparatuur. Deze waarachtige A3-multifuctioals, die kue prite, kopiëre, scae e faxe, biede alles wat u odig hebt op het gebied va katoorcommuicatie. I combiatie met Koica Miolta's efficiëte e veelzijdige softwareapplicaties zij de bizhub 223, 283, 363 e 423 de ideale tools voor documetregistratie e distributie-workflows, die zowel tijd als koste bespare. Deze A3-systeme zij de perfecte aavullig op de bestaade Koica Miolta bizhubportfolio. Alle Koica Miolta multifuctioals zij trouw aa het bizhub OP-cocept, hebbe hetzelfde uiversele desig, dezelfde werkig e fucties, e kue bovedie worde uitgebreid met talrijke applicaties e oplossige. Workflow-opties Zwart-wit Kopiëre Scae Kleur, Zwart-wit TWAIN etwerk Sca-to-SMB Sca-to-Box Sca-to- USB Lokaal/etwerk PCL/PS Zwart-wit Prite Sca-to-WebDAV Sca-to-USB Sca-to-Home Sca-to-Me Sca-to-FTP Box-to-USB Reprit Uitwissele Box-to-Box Distributie Box Faxe IP-Fax i-fax PC-Fax Super G3 Fax

3 Kracht, iovatie e efficiëtie voor sca-workflows Sel scae i kleur e i zwart-wit De bizhub 223, 283, 363 e 423 zij perfecte i- e uitvoersysteme voor elke situatie waari productieve kleurescas odig zij, die i zwart-wit moete worde geprit of gekopieerd. Deze uiterst efficiëte e veelzijdige scaers waarmee u scas kut make tot A3-formaat, make de kleie A4-scaers overbodig e zorge er bovedie voor dat losse scastatios voortaa iet meer odig zij. Alle vier de bizhubs kue maximaal 70 papiere origiele per miuut scae i zowel kleur als zwart-wit. De systeme zij stadaard uitgerust met de scafucties Sca-to- (Home), FTP, SMB, Box (harde schijf vereist), USB e TWAIN. Met JPEG, TIFF, PDF, compact PDF, XPS e compact XPS kue deze bizhub modelle bovedie alle relevate bestadsformate verwerke. Net als de overige iovatieve producte uit de bizhub portfolio beschikke deze bizhub modelle over Koica Miolta's best-techologie (bizhub Exteded Solutio Techology). best vormt ee toegagspoort aar uitgebreide applicaties voor het registere e distribuere va documete, die va deze multifuctioals ideale ivoersysteme make voor teams, werkgroepe e kleie afdelige. Documetregistratie e -distributie Digitaliserig e idexerig va documete, OCR, coversie aar specifieke bestadsformate zoals PDF/A, maar bijvoorbeeld ook directe distributie va documete aar bestaade zakelijke applicaties zij fucties die i de modere katoorcommuicatie omisbaar zij. Deze bizhub modelle kue da ook optioeel worde uitgebreid met ee dergelijke allesomvattede fuctioaliteit voor documetregistratie e -distributie. Omdat de software volledig is geïtegreerd i het bedieigspaeel is er gee afzoderlijke hardware odig. Zo kut u bijvoorbeeld workflows voor documetarchiverig direct starte op het bedieigspaeel va de bizhub. U voert alle geweste gegeves, zoals het documettype e aavullede idexvelde, i tijdes het scaproces waardoor scas iet verder hoeve te worde bewerkt op de PC. Daaraast biedt ee grote reeks optioele aasluitige toegag tot vrijwel alle dekbare back edapplicaties, zoals documetbeheersysteme, eterprise cotet maagemet-systeme, Microsoft SharePoit, ezovoort. best is daarmee bij uitstek geschikt om deze bizhub modelle aa te passe aa de klatomgevig. Belagrijkste fucties Sel scae i kleur e zwart-wit Belagrijkste voordele Flexibiliteit e veelzijdigheid aadloze itegratie i iedere workflow, kleur of zwart-wit best bizhub Eevoudig aa te passe om Exteded Solutio kloof met adere gebruikers - Techology omgevige te overbrugge Documetregistratie & -distributie Geïtegreerde applicaties Efficiëte itegratie va papiere e elektroische gegeves voor verdere verwerkig, gedeeld gebruik, ezovoort Gemakkelijk te bediee via het bizhub-display, gee aparte hardware (scastatio, PC) vereist Cofiguraties

4 bizhub 223/283/363/423, katoorsysteme Volledige compatibiliteit voor uiforme workflows Registratie-workflows Met de PageScope Accout Maager is het mogelijk gedetailleerde tellerstadgegeves va alle geregistreerde apparate e de bijbehorede kostecalculatie cetraal te verzamele via éé ekele iterface. Tellers worde iet lager meer afzoderlijk geactiveerd, hetgee ee aazielijke tijdsbesparig oplevert voor de beheerder. Via idividuele pritbeperkige die door de beheerder per gebruiker kue worde igesteld, kue de pritvolumes e uitvoerkoste worde teruggebracht. De volumebeperkige va gebruikers worde voor alle uitvoerapparate i het etwerk bijgehoude, zodat de koste og effectiever kue worde beheerd. Met selle toegag tot gedetailleerde kostegegeves va afdelige e projecte is ook Accout Maager ee perfecte tool om het kostebewustzij oder de gebruikers te verhoge e tegelijkertijd de uitvoervolumes te optimalisere. Via gedetailleerde gebruiksrapporte ka ee optimale prit-ifra structuur worde opgezet die is gebaseerd op feitelijke gebruikspatroe. Dit alles verhoogt de totale efficiëtie e productiviteit aazielijk. Autheticatie-workflows Het cetrale beheer va de gebruikersdatabase e gebruikersrechte verloopt eevoudig e simpel via de PageScope Autheticatio Maager. Met deze tijdsbesparede e doelmatige applicatie kue beheerders sel e efficiët autheticatiegegeves programmere. Gebruikers profitere va meer flexibiliteit e gebruiksgemak met de directe, veilige logi via ee vigeraderscaer of cotactloze IC-kaart. Autheticatie is teves ee voorwaarde voor follow-me prite. Deze vorm va prite waarbij de gebruiker op elke geweste priter via bijvoorbeeld ee cotactloze ID-kaart zij opdrachte ka late prite, geeft ee geheel ieuwe dimesie aa de terme gebruiksgemak e veiligheid. Niet allee zij follow-me pritworkflows ideaal voor vertrouwelijke pritopdrachte op elke geweste locatie, ze staa ook garat voor optimaal gebruik va de pritapparatuur. Op elk best OpeAPI-etwerksysteem is beveiligd prite e pull-prite beschikbaar. De geprite iformatie is gegaradeerd veilig omdat allee de eigeaar va het documet rechtstreeks opdrachte ka late prite op het apparaat. Deze simpele, maar effectieve methode helpt oodig papiergebruik voorkome e reduceert het pritvolume: uitvoerlades ligge iet lager vol met overtollige prits die mogelijk i verkeerde hade kue valle.

5 Doordat op deze wijze het bestaade pritarseaal wordt geoptimaliseerd met apparate die teves diest kue doe als persoolijke priters is dit ee ideale maier om op ee efficiëte maier kostebesparige door te voere. Beheer-workflows Met de PageScope Net Care Device Maager kue systeemetwerkcofiguraties cetraal worde geïmplemeteerd e kue statuscotroles cetraal worde uitgevoerd. Deze applicatie, die de beheersispaige aazielijk verkleit, zorgt voor selle toegag e eevoudige cotrole va de afzoderlijke systeme of alle systeme i het etwerk, zodat de uitvaltijd va de gecotroleerde apparatuur tot het miimum wordt beperkt. Via gestroomlijde statusherhalige e automatische keisgevige worde probleme omiddellijk gemeld e worde opstoppige tijdes het prite voorkome. Hierdoor wordt de uptime gemaximaliseerd, hetgee de productiviteit va alle geïtegreerde systeme vergroot e ee positief effect heeft op de totale katoorproductiviteit. Automatische service-workflows OPS Core is Koica Miolta's beweze systeem voor cotrole op afstad dat garat staat voor ee pro-actieve e zeer flexibele serviceodersteuig. Alle relevate systeemgegeves worde i ee geautomatiseerd proces rechtstreeks aar de Koica Miolta serviceorgaisatie verzode zoder dat tussekomst va de gebruiker odig is. Doordat evetuele techische probleme va de multifuctioal rechtstreeks kue worde verzode aar de serviceafdelig wordt de uitvaltijd gemiimaliseerd e worde tijdrovede telefootjes aar de serviceafdelig voorkome. Het opeme va tellerstade die vervolges worde doorgegeve aa de serviceafdelig va Koica Miolta is eveees verlede tijd. Tegelijkertijd wordt de status va de verbruiksgoedere e de bestelde voorraad door OPS Core regelmatig gecotroleerd zodat het logistieke proces automatisch verloopt. Hadmatig bestelle is iet meer odig. I plaats daarva profitere bedrijve va de optimale werkefficiëtie va de itelligete tijdige leverig va verbruiksgoedere. Belagrijkste fucties Registratieworkflows Follow-me prite Beheerdersworkflows OPS Core Belagrijkste voordele Efficiëte e cetrale kostecotrole met miimale beheerdersispaige Odersteut de optimalisatie va het pritarseaal e beveiligd prite, zorgt voor mider papierverspillig Tijdsbesparig e hogere productiviteit door cetraal beheer va alle etwerkapparate Soepel werkede uitvoerapparate, gee plotselige oderbrekige e maximale systeembeschikbaarheid

6 bizhub 223/283/363/423, katoorsysteme Belagrijke aspecte voor zakelijke belage Volledige compatibiliteit Net als de overige bizhub multifuctioals i de Koica Miolta-portfolio zij de bizhub 223/283/363/423 uitgerust met Koica Miolta's eige Empero cotrollertechologie. Via deze techologie kue de systeme aadloos worde geïtegreerd i elke stadaard etwerkcofiguratie zodat ze i praktisch iedere klatomgevig passe. Met stadaard odersteuig voor PCL, PostScript 3, PDF e XPS zorgt de Empero voor maximale com patibiliteit e is de cotroller bovedie gereed voor CITRIX; Widows-drivers zij WHQL-gecertificeerd. Koica Miolta is ook Gold Parter i het SAP Priter Vedor Programme, zodat de bizhub 223/283/363/423 SAP-gecertificeerd zij. De gebruiker profiteert iet allee va ee simpele e eevoudige istallatie e gegaradeerde betrouw baarheid, maar ook va SAP-klateodersteuig. Uitgebreide beveiligig De bizhub 223, 283, 363 e 423 voldoe aa Koica Miolta's uitgebreide beveiligigsorme e zij daarmee gecertificeerd voor ISO EAL3. Deze officiële beveiligigscertificerig vertegewoordigt iteratioale orme e beadrukt de superioriteit va de beveiligigstechologieë va Koica Miolta. Niet allee kue alle vier systeme aa het etwerk worde gekoppeld via het IEEE 802.1x-protocol, maar ze biede veilige etwerkcommuicatie via IPsec-ecryptie e beschikke stadaard over HDDecryptie waarmee alle gegeves op de harde schijf worde beschermd tege ogeautoriseerd gebruik. Via autheticatie met ee optioele vigeraderscaer of cotactloze ID-kaart hebbe allee geautoriseerde gebruikers toegag tot het systeem. Deze maier va autheticatie is gebruiksvriedelijker da het type va gebruikersame e wachtwoorde. Gebruiksvriedelijke bedieig Het extreem lage geluidsiveau e de zeer stille werkig make de bizhub 223/283/363/423 ideaal voor gebruik dicht bij ee werkplek e uitermate geschikt voor plaatsig op ope afdelige. Het gebruiksgemak wordt vergroot met ee aatal speciale systeemfucties zoals geaimeerde Help-iformatie e gebruikershad leidige. Voor ee og gemakkelijkere bedieig kut u evetueel ee toetsebord aasluite. Ook de MyTab-priterdriver voegt extra bedieigsgemak toe. Hiermee kue gebruikers ee eige tabblad i de priterdriver creëre met daari allee die fucties die door he veel gebruikt worde. Zakelijke omgevige hebbe vooral baat bij de miimale leercurve: de bedieig va de bizhub 423-serie vergt vrijwel gee traiig vooraf.

7 Idrukwekkede milieuprestaties De bizhub 223/283/363/423 zij uitgerust met talloze eergiebesparede fucties e beschikke over de milieukeurmerke Eergy Star e Germa Blue Agel. De milieuvriedelijke werkig va de systeme wordt og ees beadrukt door de idrukwekked lage TEC-waarde die ver oder de laatste Eergy Starvoorschrifte ligge. De TEC-waarde geeft het ormale eergieverbruik va ee product aa i éé week, op basis va gemiddeld katoorgebruik. Zelfs als er optioele fucties zoals ee fiisher zij geïstalleerd, kee deze systeme ee extreem laag eergieverbruik. Hierdoor zij de bizhub 223/283/363/423 iet allee i milieutechisch opzicht, maar ook qua operatioele koste ee uitstekede keus. Ee belagrijke factor i de milieuvriedelijke werkig is de uieke Simitri HD-polymeertoer va Koica Miolta. Door het lage fixeerput va deze toer is ee kortere opwarmtijd vereist, met ee lager eergieverbruik e ee lagere CO 2 -uitstoot als gevolg. Ook wordt de Simitri HD-polymeertoer voor ee deel gemaakt uit plataardige grodstoffe (biomassa). Zowel de toepassig va biomassa als het productieproces voldoe aa de eise va de modere CO 2 -bewuste samelevig. De bizhub 223/283/363/423 beschikke met de laag-verbruikstad e slaapstad over twee eergiesparede stade die het stroomverbruik beperke op tijde dat het systeem iet wordt gebruikt. I beide stade wordt het systeem automatisch opieuw opgestart zodra de gebruiker ee toets op het bedieigspaeel gebruikt of er ee pritopdracht biekomt. I geval va ikomede faxe wordt het systeem iet opieuw opgestart, maar worde de faxe opgeslage i ee beveiligd geheuge tot het systeem door ee ader proces weer wordt geactiveerd. Miimale milieubelastig I overeestemmig met het ISO milieubeheersysteem stimuleert Koica Miolta resource-vriedelijke productotwikkelig. Dit houdt odermeer i dat waar mogelijk gebruik wordt gemaakt va gerecyclede materiale e dat verbruiksmateriale zo worde otworpe dat de oderdele sel e eevoudig uit elkaar te hale zij om het recycleproces te vergemakkelijke. Dit maakt deel uit va het zerowaste productiecocept, waarmee Koica Miolta tracht de milieubelastig va zij producte via efficiëte milieuactiviteite i alle stadia va de gebruikscyclus va het product tot ee miimum te beperke. Belagrijkste fucties Eevoudige cliet- e server- istallatie e hoge betrouwbaarheid dakzij aadloze systeemitegratie e WHQL-gecertificeerde drivers Empero cotrollertechologie ISO 15408EAL3- certificerig Gebruiksvriedelijk otwerp e bedieig Milieuvriedelijk otwerp e prestaties Belagrijkste voordele Gecertificeerde beveiligigsfucties ter beveiligig va bedrijfsgegeves Tijdsbesparig door ituïtieve bedieig, comfortabel gebruik dicht bij de werkplek dakzij laag geluidsvolume Milieubewuste aaschaf e lagere operatioele koste

8 bizhub 223/283/363/423, opties Optiediagram e beschrijvige bizhub 223/283/363/423 Afdekklep origiele* OC-509 Documetedoorvoer* DF-621 G3-Fax FK-508 2e Faxkaart i-optio-licetie LK-101v2 1e 2e Toetsebord KH-101 i-optio-licetie LK-102 i-optio-licetie LK-105 I/F set EK-604 I/F set EK-605 Tweede uitvoerblad JS-603 Boekjes afwerkigseeheid SD-509 Perforatie-eeheid PK-517 i-optio-geheuge UK-203 Harde schijf* HD-516 Werkblad WT-506 Biometrische autheticatie AU-102 IC-kaartlezer Verschillede kaart-techologieë Nieteeheid FS-527 Beveiligigsset SC-507 Nieteeheid FS-529 Tweede uitvoerblad JS-505 Grootvolumelade PC-409 2x uiversele lade PC-208 1x uiversele lade PC-109 Oderkast DK-508 *Opties op blauwe regel zij stadaard voor bizhub 363/423

9 bizhub 223/283/363/423, opties Optiebeschrijvige bizhub 223/283/363/423 bizhub 223/283/363/423 Commuicatiecetra met 22/28/36/42 ppm i zwart-wit. Stadaard EmperoTM-pritcotroller met odersteuig voor PCL 6-, PostScript 3-, PDF 1.7- e XPS. Papiercapaciteit vel e 150 vel hadivoer. Papiersoorte va A6 tot A3 e g/m 2. 2 GB geheuge, e stadaard Gigabit Etheret. bizhub 363/423 worde geleverd met documetedoorvoer e 250 GB vrije schijfruimte. DF-621 Documetedoorvoer* Automatische documetedoorvoer tot 100 origiele OC-509 Afdekklep origiele Afdekklep i plaats va ADF FS-527 Afwerkigseeheid iete tot 50 vel, uitvoercapaciteit vel PK-517 Perforatieset 4-gats perforere JS-603 Tweede uitvoerblad Scheide va bijvoorbeeld faxe e kopieë/prits voor FS-527 SD-509 Boekjes afwerkigs - Boekjes afwerke eeheid FS-529 Afwerkigseeheid iete tot 50 vel, uitvoercapaciteit 300 vel JS-505 Tweede uitvoerblad Scheide va bijvoorbeeld faxe e kopieë/prits PC-109 1x papierlade A5 A3, 500 vel, g/m 2 PC-208 2x papierlade A5 A3, 2 x 500 vel, g/m 2 PC-409 Grote papierlade A4, vel, g/m 2 *Stadaard voor bizhub 363/423 DK-508 Oderkast AU-102 Biometrische autheticatie IC-kaartlezer Toetsebord EK-604 I/F-set EK-605 I/F-set FK-508 G3-Fax 2e faxlij WT-506 Werkblad LK-101v2 i-optio LK-102 i-optio LK-105 i-optio UK-203 i-optio geheuge HD-516 Harde schijf* SC-507 Beveiligigsset Opslag va papier, ezovoort. Vigeraderscaer IC-kaartlezer voor verschillede kaarttechologieë Voor bijvoorbeeld meegeve va metadata USB-toetsebordaasluitig USB-toetsebordaasluitig e Bluetooth Super G3 fax Voor gelijktijdig verzede e otvage Plaatsig va autheticatieapparaat licetie voor webbrowser, schermidelig licetie voor PDF- digitale hadtekeig, metadata licetie voor doorzoekbare PDF Geheugeuitbreidig voor i-optio i-optio, box, autheticatie, geaimeerde Help-iformatie, mobiel prite, ezovoort. Stadaard voor bizhub 363/423 Copy Guard-fuctie Afwerkigsopties bizhub 223/283/363/423 hoekiete 2-puts iete viergats perforere dubbelzijdig gecombieerde mixplex/mixmedia Boekjes gestaffelde uitvoer

10 bizhub 223/283/363/423, techische specificaties Techische specificaties bizhub 223/283/363/423 Kopieerspecificaties Kopieerproces Elektrostatische laserkopie, tadem, idirect Toersysteem Simitri HD-polymeertoer Pritselheid A4 Max. 22 ppm (bizhub 223) (zwart-wit) Max. 28 ppm (bizhub 283) Max. 36 ppm (bizhub 363) Max. 42 ppm (bizhub 423) Pritselheid A3 Max. 14 ppm (bizhub 223) (zwart-wit) Max. 16 ppm (bizhub 283) Max. 20 ppm (bizhub 363) Max. 21 ppm (bizhub 423) Selheid automatische Max. 22 ppm (bizhub 223) duplexeeheid A4 Max. 28 ppm (bizhub 283) (zwart-wit) Max. 36 ppm (bizhub 363) Max. 42 ppm (bizhub 423) Tijd eerste kopie/prit 4,2 sec. (bizhub 223/283) 3,6 sec. (bizhub 363/423) Opwarmtijd Ca. 25 sec.* (bizhub 223/283 zoder harde schijf) Ca. 30 sec.* (bizhub 363/423) Kopieerresolutie 600 x 600 dpi Gradatie 256 gradaties Meerdere exemplare Origieel formaat A5 A3 Verkleie e vergrote % i stappe va 0,1%, automatisch zoome Kopieerfucties Hoofdstuk, omslag e pagia ivoege Proefexemplaar (prite, scherm met harde schijf) Testafdruk voor aapassig Digitale art-fucties Geheuge voor opdrachtistellige Postermodus, beeldherhalig Overlay, watermerk, stempel, kopieerbeveiligig Kaartopame Pritspecificaties Afdrukresolutie Gelijk aa x 600 dpi Cotrollergeheuge 667 MHz Pritertaal PCL 6 PCL 5e/c (XL3.0) PostScript 3 (CPSI 3016) XPS Besturigssysteme Widows 2000/XPx32/XPx64 Widows VISTA x32/x64 Widows 7 x32/x64 Widows Server 2000/2003/2003x64/2008/2008x64 Widows DPWS-odersteuig Macitosh 9.2/10.2/10.4 Uix/Liux/Citrix Priterlettertype 80x PCL Lati 136x PostScript 3 Emulatio Lati Pritfucties Direct prite va PCL, PS, TIFF, XPS, PDF e gecodeerde PDF-bestade Mixmedia e Mixplex Opdrachtprogrammerig 'Easy Set' Overlay, watermerk, kopieerbeveiligig Scaspecificaties Scaselheid Scaresolutie Scamodi Kleur/zwart-wit max. 70 scas/mi (300 dpi via DF) Kleur/zwart-wit max. 42 scas/mi (600 dpi via DF) Max.: 600 x 600 dpi Netwerk TWAIN-sca Sca-to- (Sca-to-Me) Sca-to-FTP Sca-to-SMB (Sca-to-Home) Sca-to-Box (harde schijf vereist) Sca-to-WebDAV Sca-to-DPWS Sca-to-USB Bestadsformate Scabestemmige Scafucties Faxspecificaties Faxstadaard Faxoverdracht Faxresolutie Faxcompressie Faxmodem Faxbestemmige Faxfucties JPEG, TIFF, PDF, Compact PDF, gecodeerde PDF, outlie PDF, doorzoekbare PDF (optioeel), XPS, Compact XPS (ekel + groep), LDAP-odersteuig Aotatie (tekst/tijd/datum) voor PDF (harde schijf vereist) Max. 400 opdrachtprogramma's Super G3 (optioeel) Aaloog, IP-Fax (met HDD) Max.: 600 x 600 dpi (ultrafij) MH, MR, MMR, JBIG Max. 33,6 Kbps (ekel + groep) Pollig, uitgesteld verzede, PC-Fax Verzede aar vertrouwelijke box (harde schijf vereist) Verzede aar , FTP, SMB Max. 400 opdrachtprogramma's Gebruikersboxspecificaties (harde schijf vereist) Max. gebruikersboxe Max. documetopslag Tot documete of pagia's Type gebruikersboxe Opebaar, privé (met wachtwoord of autheticatie) Groep (met autheticatie) Type systeemboxe Beveiligd prite, gecodeerde PDF prite, faxe otvage, faxpollig Gebruikersbox- Opieuw prite, combiatie, dowloade, fuctioaliteit verzede ( , ftp, smb e fax), kopiëre va box aar box Systeemspecificaties Systeemgeheuge MB Harde schijf systeem 250 GB (optioeel voor bizhub 223/283, stadaard voor bizhub 363/423) Harde schijf vereist voor Complete fuctioaliteit va: box (icl. beveiligd prite), geaimeerde Help-iformatie, i-optio, PSES, mobiel prite, OpeAPI Kopieerfucties: opdrachtprogramma, overlay, voorbeeldafdrukfucties: beveiligd prite, overlay Scafucties: scae met 400 dpi e 600 dpi scaig, gecodeerde PDF, scaaotatie FAX-fucties: kleure I-FAX, kleure-fax aar IP-adres, meerdere scas/faxe verzede Autheticatiefucties: PageScope Autheticatio Maager Registratiefucties: Job Log Image Log, TX Log USB direct afdrukke: gecodeerde PDF Iterface 10/100/1000 Base-T Etheret USB 2.0 Netwerkprotocolle TCP/IP (IPv4/IPv6) IPX/SPX NetBEUI AppleTalk (EtherTalk) SMB, LPD, IPP, SNMP, HTTP Frametype Etheret Etheret Etheret II Etheret SNAP Automatische max. 100 origiele A6 A3 documetivoer A6 A3 (optioeel voor bizhub g/m 2 ekelzijdig 223/283, stadaard voor g/m 2 dubbelzijdig bizhub 363/423) Afdrukbaar papierformaat A6 A3 Aagepaste papierformate ( x 139,7 431,8 mm) Papiergewichte g/m 2 Papierivoercapaciteit Stadaard: vel Max.: vel Lade vel A5 A g/m 2 Lade vel A5 A g/m 2 * Opwarmtijd ka afwijke afhakelijk va omgevig e gebruik

11 Lade 3 (optioeel) 500 vel A5 A g/m 2 Lade (optioeel) 2x 500 vel A5 A g/m 2 Grootvolumelade vel A g/m 2 Hadivoer 150 vel A6 A g/m 2 Duplexeeheid A5 A g/m 2 Afwerkigsmodi Gestaffeld, groepere, sortere, iete, perforere, middevouw, (optioeel) boekje Uitvoercapaciteit Max.: vel (met fiisher) Uitvoercapaciteit Max.: 250 vel (zoder fiisher) Niete 50 vel of 48 vel + 2 omslage (max. 209 g/m 2 ) Uitvoercapaciteit Max.: vel voor iete Boekjes 15 vel of 14 vel + 1 omslag (max. 209 g/m 2 ) Uitvoercapaciteit 75 vel (lade) voor boekjes Eergieverbruik V/ 50/60Hz Mider da 1,5 KW Systeemafmetige 623 x 794 x 700 (bizhub 223/283) (b x d x h mm) 623 x 799 x 816 (bizhub 363/423) Systeemgewicht Ca. 66 kg (bizhub 223/283) Ca. 78 kg (bizhub 363/423) Systeemspecificaties Beveiligig ISO15408 EAL3 (oder beoordelig) IP-filterig e poortblokkerig SSL2-, SSL3- e TLS 1.0-etwerkcommuicatie IPsec-odersteuig IEEE 802.1x-odersteuig Gebruikersautheticatie, autheticatielogboek Beveiligd prite (harde schijf vereist) Overschrijve harde schijf (8 stadaardtype) Coderig harde-schijfgegeves (AES 256) Automatisch verwijdere geheugegegeves Vertrouwelijke faxotvagst Pritgegeves va gebruikers codere Kopieerbeveiligig e wachtwoord kopiëre Registratie Max gebruikersaccouts (100 zoder HDD) Active Directory-odersteuig (gebruikersaam + wachtwoord + + smb-map) Toegagsdefiitie gebruikersfuctie Biometrische autheticatie (vigerader) optioeel IC-kaartautheticatie (IC-kaartlezer) optioeel Software PageScope Net Care Device Maager PageScope Data Admiistrator PageScope Box Operator PageScope Direct Prit Prit Status Notifier Driver Packagig Utility Log Maagemet Utility

12 Alle specificaties met betrekkig tot papiercapaciteit hebbe betrekkig op papier va A4-formaat met ee gewicht va 80 g/m 2. Alle specificaties met betrekkig tot sca-, kopieer- e pritselheid hebbe betrekkig op het ekelzijdig scae, kopiëre of kruiseligs prite va meerdere pagia's i A4-formaat. De odersteuig e beschikbaarheid va de vermelde specificaties e fuctioaliteit zij afhakelijk va besturigssysteme, applicaties, etwerkprotocolle e etwerk- e systeemcofiguraties. I sommige productafbeeldige worde optioele accessoires getood. Specificaties e accessoires zij gebaseerd op de iformatie die beschikbaar was op het momet va drukke e kue zoder voorafgaade keisgevig worde gewijzigd. Koica Miolta garadeert iet dat alle vermelde prijze e specificaties vrij zij va foute. Microsoft, Widows e het Widows-logo zij hadelsmerke of geregistreerde hadelsmerke va Microsoft Corporatio i de Vereigde State e/of adere lade. SAP e alle SAP-logo's zij hadelsmerke of geregistreerde hadelsmerke va SAP AG i Duitslad e verschillede adere lade Alle overige merk- of productame zij mogelijk geregistreerde hadelsmerke of hadelsmerke die eigedom zij va hu respectieve fabrikate e worde hierbij erked. Uw Koica Miolta Busiess Solutios Parter: Koica Miolta Busiess Solutios Nederlad B.V. Postbus AE Badhoevedorp Tel: Fax: KM1068

Hardware Gids. PCV-RS serie (PCV-2236)

Hardware Gids. PCV-RS serie (PCV-2236) PCV-RS serie (PCV-2236) Lees dit eerst Lees dit eerst Opmerkig 2003 Soy Corporatio. Alle rechte voorbehoude. 1 Deze hadleidig e de hieri beschreve software mag zoder voorafgaade schriftelijke toestemmig

Nadere informatie

CONTACT GEBOUW EN ICT. Integratie door vraaggestuurde aanpak RELATIEMAGAZINE VAN ASCOM

CONTACT GEBOUW EN ICT. Integratie door vraaggestuurde aanpak RELATIEMAGAZINE VAN ASCOM Nummer 1-2010 CONTACT RELATIEMAGAZINE VAN ASCOM GEBOUW EN ICT Itegratie door vraaggestuurde aapak IN DIT NUMMER: Nieuws op beveiligigsgebied p. 2 Maatwerk BHV-oplossig ieuw pad Rabobak p. 3 De bidigskracht

Nadere informatie

Aanvullende Voorwaarden Webdiensten en Producten

Aanvullende Voorwaarden Webdiensten en Producten a G Silvesterstraat 19 6603 DW Wijche T 024 66 90 558 E ifo@rapolie.l Aavullede Voorwaarde Webdieste e Producte 1 Ileidig Deze Aavullede Voorwaarde Webdieste e Producte ( AVWP ) vorme ee aavullig op de

Nadere informatie

2014-2015. Academie Financiën, conomie & Management. saxion.nl/fem. Bacheloropleidingen Accountancy Bedrijfseconomie Fiscaal Recht en Economie

2014-2015. Academie Financiën, conomie & Management. saxion.nl/fem. Bacheloropleidingen Accountancy Bedrijfseconomie Fiscaal Recht en Economie Kom verder Studiegids 2014-2015 Academie Fiacië, coomie & Maagemet Bacheloropleidige Accoutacy Bedrijfsecoomie Fiscaal Recht e Ecoomie saxio.l/fem Ihoud Voorwoord 1 Over Saxio....6. Bijzoder actief. Historie

Nadere informatie

500 GB! 20,- terug * EXCLUSIEF. Gezellig winkelen van thuis uit met een vakman dichtbij.

500 GB! 20,- terug * EXCLUSIEF. Gezellig winkelen van thuis uit met een vakman dichtbij. Juli - Solde 2014 Kredietbemiddelaar e veratwoordelijke uitgever zie opdruk EXCLUSIEF BIJ JOUW EXELLENT IT NOTEBOOK - PAVILION 17-f048b scherm AMD Quad Core Processor A4-6210 8 GB geheuge 1 TB harde schijf

Nadere informatie

Grid groeit door van klassiek naar smart

Grid groeit door van klassiek naar smart Grid groeit door va klassiek aar smart Ee smart grid is ee elektriciteitsetwerk dat itelliget de acties va alle aa het et gekoppelde gebruikers e opwekkers itegreert. Doel is efficiëtie, betrouwbaarheid

Nadere informatie

bizhub 4020 A4-multifunctional zwart-wit Max. 40 pagina s per minuut Functionaliteit Printen Faxen TWAIN-scannen Zwart-wit

bizhub 4020 A4-multifunctional zwart-wit Max. 40 pagina s per minuut Functionaliteit Printen Faxen TWAIN-scannen Zwart-wit bizhub 4020 A4-multifunctional zwart-wit Max. 40 pagina s per minuut Functionaliteit Zwart-wit PCL/PS Lokaal/Netwerk Kleur, zwart-wit Scan-to-e-Mail Scan-to-SMB Scan-to-FTP Scan-to-USB TWAIN-scannen Zwart-wit

Nadere informatie

ter zake Duurzaamheid We zullen vroeg of laat moeten omschakelen Duurzaamheid begint bij basis Steenwijkerland Jaargang 1 oktober 2010 over ondernemen

ter zake Duurzaamheid We zullen vroeg of laat moeten omschakelen Duurzaamheid begint bij basis Steenwijkerland Jaargang 1 oktober 2010 over ondernemen s t e e w i j k e r l a d 2 ter zake Steewijkerlad Jaargag 1 oktober 2010 over odereme Duurzaamheid We zulle vroeg of laat moete omschakele Duurzaamheid begit bij basis Steewijkerlad! W I L L E M S O O

Nadere informatie

Crisismaatregelen niet verrassend

Crisismaatregelen niet verrassend jaargag 10 > ummer 4 > APRIL 2009 Verlieze verrekee 4 Ruile zoder huile 12 Wape tege wabetalers 18 Goedkoop is duurkoop? 28 Hopelijk is het op uw bedrijf iet va Flexibele beloig e zo mi moge- U moet zorge

Nadere informatie

Bijzondere momenten met de Santa Fe

Bijzondere momenten met de Santa Fe Hyudai Sata Fe Bijzodere momete met de Sata Fe Het is iet meer odig om adere comfortopvattige te hebbe over ee SUV te opzichte va ee klassieke seda of hatchback-uitvoerig. De Hyudai Sata Fe biedt ee

Nadere informatie

Software As A Service. voor optimaal container beheer. eenvoudige oplossingen voor complexe processen

Software As A Service. voor optimaal container beheer. eenvoudige oplossingen voor complexe processen Software As A Service voor optimaal cotaier beheer eevoudige oplossige voor complexe processe Otwikkele is vooruitzie De (olie) webportal WiCosyst WMS is ee totaaloplossig voor het behere va odergrodse

Nadere informatie

Uitstekende multifunctionele krachtpatsers: zwart-wit en kleur!

Uitstekende multifunctionele krachtpatsers: zwart-wit en kleur! Uitstekende multifunctionele krachtpatsers: zwart-wit en kleur! Creëer documenten met meerwaarde Naarmate deadlines dichterbij komen, neemt de druk toe. Er worden meer eisen gesteld en er moet steeds sneller

Nadere informatie

Uitstekende en compacte kleursystemen

Uitstekende en compacte kleursystemen Uitstekende en compacte kleursystemen MP C2050/MP C2550 Kostenefficiënte kleurproducties voor elk kantoor Er worden steeds hogere eisen gesteld aan kantoordocumenten en kleur wordt steeds vaker de norm.

Nadere informatie

Uitstekende multifunctionele apparaten voor zwart-wit en kleur

Uitstekende multifunctionele apparaten voor zwart-wit en kleur Uitstekende multifunctionele apparaten voor zwart-wit en kleur MP C4000/MP C5000 Buitengewoon professionele documenten Met steeds krappere deadlines neemt ook de druk toe. Een foutloze uitvoer moet steeds

Nadere informatie

Europees benchmarkonderzoek B2Cenergieleveranciers

Europees benchmarkonderzoek B2Cenergieleveranciers I d e t i f i e r ; s e c t o r o r o f f e r i g ; a k k u r a t b o l d 7 / 1 2 ; 1 l i e m a x i m u m Europees bechmarkoderzoek B2Ceergieleveraciers 2011 - de hoofdpute Koste e wistgevedheid va Nederladse

Nadere informatie

Multifunctioneel systeem Indrukwekkende kleur, grote besparingen

Multifunctioneel systeem Indrukwekkende kleur, grote besparingen ColorQube 9301/9302/9303 A3 Kleuren Multifunctioneel systeem Xerox ColorQube 9301/9302/9303 Multifunctioneel systeem Indrukwekkende kleur, grote besparingen Elk succesvol bedrijf moet de kosten waar mogelijk

Nadere informatie

I d e n t i f i e r ; s e c t o r o r o f f e r i n g ; a k k u r a t b o l d 7 / 1 2 ; 1 l i n e m a x i m u m

I d e n t i f i e r ; s e c t o r o r o f f e r i n g ; a k k u r a t b o l d 7 / 1 2 ; 1 l i n e m a x i m u m I d e t i f i e r ; s e c t o r o r o f f e r i g ; a k k u r a t b o l d 7 / 1 2 ; 1 l i e m a x i m u m Cliet Logo Crowdfudig Ee ieuw fiacierigsmodel voor start-ups? Ileidig Olags werd de restauratie

Nadere informatie

2012-2013. Studeren aan Kulak

2012-2013. Studeren aan Kulak 2012-2013 Studere aa Kulak INFODAG 29 februari e 2 maart 2012 www.kuleuve-kulak.be/ ifodag BACHELOR- BEURS OPEN- LESWEEK Tijdes herfst- e krokusvakatie www.kuleuve.be/ opelesweek Ifodage gemist? Extra

Nadere informatie

MP C3003SP MP C3503SP

MP C3003SP MP C3503SP Kleuren MFP tot SRA3 MP C3003SP MP C3503SP Kopieerapparaat Printer Fax Scanner MP C3003SP MP C3503SP 30 Zwart-wit Kleur ppm 35 Zwart-wit Kleur ppm Creëer een hyperefficiënte werkplek Verbeter uw kantoorproductiviteit

Nadere informatie

MP C4503(A)SP MP C5503(A)SP MP C6003SP

MP C4503(A)SP MP C5503(A)SP MP C6003SP SRA3 kleuren MFP MP C4503(A)SP MP C5503(A)SP MP C6003SP Kopieerapparaat Printer Fax Scanner MP C4503(A)SP MP C5503(A)SP 45 Zwart-wit Kleur ppm 55 Zwart-wit Kleur ppm MP C6003SP 60 Zwart-wit Kleur ppm Laat

Nadere informatie

imtech Arbodienst (versie 2.0)

imtech Arbodienst (versie 2.0) imtech Arbodiest (versie 2.0) veilig e gezod werke Wat is werke op hoogte? Bij werkzaamhede op ee hoogte vaaf 2,5 meter moete voorzieige worde aagebracht, zodat veilig gewerkt ka worde. De voorkeur gaat

Nadere informatie

WorkCentre 7232/7242. Gedetailleerde specificaties. WorkCentre 7232 WorkCentre 7242. UITVOERSNELHEID printen en kopiëren.

WorkCentre 7232/7242. Gedetailleerde specificaties. WorkCentre 7232 WorkCentre 7242. UITVOERSNELHEID printen en kopiëren. Gedetailleerde specificaties WorkCentre 7232 afgebeeld met de optie voor twee laden. WorkCentre 7242 afgebeeld met tandemlade met hoge capaciteit en Office Finisher-opties. UITVOERSNELHEID printen en kopiëren

Nadere informatie

Ddyslexie. Diagnose en behandeling van dyslexie. Geheel herziene versie, 2008. Brochure van de Stichting Dyslexie Nederland (SDN) nederland

Ddyslexie. Diagnose en behandeling van dyslexie. Geheel herziene versie, 2008. Brochure van de Stichting Dyslexie Nederland (SDN) nederland Dyslexie Diagose e behadelig va dyslexie Brochure va de Stichtig Dyslexie Nederlad (SDN) Ddyslexie STICHTING ederlad Geheel herziee versie, 2008 G Geheel herziee versie, 2008 Deze brochure is de vierde,

Nadere informatie

more message in the media 3XM JAARVERSLAG2014

more message in the media 3XM JAARVERSLAG2014 more message i the media 4 1 3XM JAARVERSLAG2014 2 VOORWOORD 4 1 DOELSTELLING EN STRATEGIE 6 1.1 Dit is 3xM 8 1.2 Strategie 8 1.3 Parters 10 1.4 Omgag met belaghebbede 10 1.5 Kercompeteties e SWOT-aalyse

Nadere informatie

www.konicaminoltaeurope.com Productiesysteem bizhub PRO 920 bizhub PRO 920 Doeltreffend en robuust

www.konicaminoltaeurope.com Productiesysteem bizhub PRO 920 bizhub PRO 920 Doeltreffend en robuust www.konicaminoltaeurope.com Productiesysteem bizhub PRO 920 bizhub PRO 920 Doeltreffend en robuust bizhub PRO 920, productiesysteem Het systeem bij uitstek voor een complete, snelle documentproductie van

Nadere informatie

ColorQube 8900 A4 Kleur Multifunctionele printer. Xerox ColorQube 8900 Multifunctionele printer Werkgroepprestaties plus echte besparingen op kleur

ColorQube 8900 A4 Kleur Multifunctionele printer. Xerox ColorQube 8900 Multifunctionele printer Werkgroepprestaties plus echte besparingen op kleur ColorQube 8900 A4 Kleur Multifunctionele printer Xerox ColorQube 8900 Multifunctionele printer Werkgroepprestaties plus echte besparingen op kleur Om het van uw concurrenten te kunnen winnen, moet uw bedrijfstechnologie

Nadere informatie

Gezondheidszorg Verzorgende

Gezondheidszorg Verzorgende Niveau 3 oder de kie Keis i ee otedop Gezodheidszorg Verzorgede Niveau 3 oder de kie Keis i ee otedop Aeke Ormel Ak va de Wiel Derde druk, eerste oplage, 2013 Noordhoff Uitgevers Omslagotwerp: 178 Aardige

Nadere informatie

LOF Prijs voor Vakinformatie 2010. Juryrapport

LOF Prijs voor Vakinformatie 2010. Juryrapport LOF Prijs voor Vakiformatie Juryrapport Ileidig Nomiaties LOF Prijs voor Vakiformatie Elsevier FiscaalTotaal Het deelemersveld Dit jaar ware er opvalled veel izedige va vereigigstijdschrifte. Daaruit blijkt

Nadere informatie

Opleidingen voor IT-professionals. Catalogus najaar 2012. kluwer Opleidingen. Unfold your potential. www.kluweropleidingen.be

Opleidingen voor IT-professionals. Catalogus najaar 2012. kluwer Opleidingen. Unfold your potential. www.kluweropleidingen.be Opleidige voor IT-professioals Catalogus ajaar 2012 kluwer Opleidige Ufold your potetial www.kluweropleidige.be Wie meer weet, komt verder U bet IT-professioal, techische spil bie uw bedrijf e bro va vakkeis.

Nadere informatie

Kracht en veelzijdigheid voor zakelijk afdrukken!

Kracht en veelzijdigheid voor zakelijk afdrukken! AFDRUKKEN Lexmark T650-serie Lexmark T650n Lexmark T652n Lexmark T654n TOT 53 PPM Netwerk Kracht en veelzijdigheid voor zakelijk afdrukken! Minder afdrukken. Meer besparen. Minder afdrukken? Dit klinkt

Nadere informatie