De workflow-professionals

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De workflow-professionals"

Transcriptie

1 bizhub 223/283/363/423 De workflow-professioals bizhub 223/283/363/423, katoorsysteme

2 bizhub 223/283/363/423, katoorsysteme Professioele zwart-wit multifuctioals voor workflows i kleur Vadaag de dag komt aa vrijwel iedere workflow wel erges kleur te pas. Weliswaar hoeft iet altijd alles i kleur te worde geprit, maar scae i kleur is i de modere katooromgevig va essetieel belag. Kleur is omisbaar i de elektroische workflows va teams, werkgroepe e afdelige i praktisch alle zakelijke sectore, zoals bake, fiacië, verzekerige, accoutig e HR. Koica Miolta voldoet aa deze eise met ee reeks iovatieve workflow-multifuctioals die uitgebreide zwart-witfuctio aliteit combiere met ee flexibele e creatieve capaciteit voor kleurivoer. Met hu selle e efficiëte kleurescafucties kue de bizhub 223, bizhub 283, bizhub 363 e bizhub 423 aadloos i elke workflow worde geïtegreerd. I combiatie met pritselhede va respectievelijk 22/28/36/42 pagia's per miuut i zwart-wit vorme de workflow-multifuctioals precies de juiste aavullig op uw bestaade pritapparatuur. Deze waarachtige A3-multifuctioals, die kue prite, kopiëre, scae e faxe, biede alles wat u odig hebt op het gebied va katoorcommuicatie. I combiatie met Koica Miolta's efficiëte e veelzijdige softwareapplicaties zij de bizhub 223, 283, 363 e 423 de ideale tools voor documetregistratie e distributie-workflows, die zowel tijd als koste bespare. Deze A3-systeme zij de perfecte aavullig op de bestaade Koica Miolta bizhubportfolio. Alle Koica Miolta multifuctioals zij trouw aa het bizhub OP-cocept, hebbe hetzelfde uiversele desig, dezelfde werkig e fucties, e kue bovedie worde uitgebreid met talrijke applicaties e oplossige. Workflow-opties Zwart-wit Kopiëre Scae Kleur, Zwart-wit TWAIN etwerk Sca-to-SMB Sca-to-Box Sca-to- USB Lokaal/etwerk PCL/PS Zwart-wit Prite Sca-to-WebDAV Sca-to-USB Sca-to-Home Sca-to-Me Sca-to-FTP Box-to-USB Reprit Uitwissele Box-to-Box Distributie Box Faxe IP-Fax i-fax PC-Fax Super G3 Fax

3 Kracht, iovatie e efficiëtie voor sca-workflows Sel scae i kleur e i zwart-wit De bizhub 223, 283, 363 e 423 zij perfecte i- e uitvoersysteme voor elke situatie waari productieve kleurescas odig zij, die i zwart-wit moete worde geprit of gekopieerd. Deze uiterst efficiëte e veelzijdige scaers waarmee u scas kut make tot A3-formaat, make de kleie A4-scaers overbodig e zorge er bovedie voor dat losse scastatios voortaa iet meer odig zij. Alle vier de bizhubs kue maximaal 70 papiere origiele per miuut scae i zowel kleur als zwart-wit. De systeme zij stadaard uitgerust met de scafucties Sca-to- (Home), FTP, SMB, Box (harde schijf vereist), USB e TWAIN. Met JPEG, TIFF, PDF, compact PDF, XPS e compact XPS kue deze bizhub modelle bovedie alle relevate bestadsformate verwerke. Net als de overige iovatieve producte uit de bizhub portfolio beschikke deze bizhub modelle over Koica Miolta's best-techologie (bizhub Exteded Solutio Techology). best vormt ee toegagspoort aar uitgebreide applicaties voor het registere e distribuere va documete, die va deze multifuctioals ideale ivoersysteme make voor teams, werkgroepe e kleie afdelige. Documetregistratie e -distributie Digitaliserig e idexerig va documete, OCR, coversie aar specifieke bestadsformate zoals PDF/A, maar bijvoorbeeld ook directe distributie va documete aar bestaade zakelijke applicaties zij fucties die i de modere katoorcommuicatie omisbaar zij. Deze bizhub modelle kue da ook optioeel worde uitgebreid met ee dergelijke allesomvattede fuctioaliteit voor documetregistratie e -distributie. Omdat de software volledig is geïtegreerd i het bedieigspaeel is er gee afzoderlijke hardware odig. Zo kut u bijvoorbeeld workflows voor documetarchiverig direct starte op het bedieigspaeel va de bizhub. U voert alle geweste gegeves, zoals het documettype e aavullede idexvelde, i tijdes het scaproces waardoor scas iet verder hoeve te worde bewerkt op de PC. Daaraast biedt ee grote reeks optioele aasluitige toegag tot vrijwel alle dekbare back edapplicaties, zoals documetbeheersysteme, eterprise cotet maagemet-systeme, Microsoft SharePoit, ezovoort. best is daarmee bij uitstek geschikt om deze bizhub modelle aa te passe aa de klatomgevig. Belagrijkste fucties Sel scae i kleur e zwart-wit Belagrijkste voordele Flexibiliteit e veelzijdigheid aadloze itegratie i iedere workflow, kleur of zwart-wit best bizhub Eevoudig aa te passe om Exteded Solutio kloof met adere gebruikers - Techology omgevige te overbrugge Documetregistratie & -distributie Geïtegreerde applicaties Efficiëte itegratie va papiere e elektroische gegeves voor verdere verwerkig, gedeeld gebruik, ezovoort Gemakkelijk te bediee via het bizhub-display, gee aparte hardware (scastatio, PC) vereist Cofiguraties

4 bizhub 223/283/363/423, katoorsysteme Volledige compatibiliteit voor uiforme workflows Registratie-workflows Met de PageScope Accout Maager is het mogelijk gedetailleerde tellerstadgegeves va alle geregistreerde apparate e de bijbehorede kostecalculatie cetraal te verzamele via éé ekele iterface. Tellers worde iet lager meer afzoderlijk geactiveerd, hetgee ee aazielijke tijdsbesparig oplevert voor de beheerder. Via idividuele pritbeperkige die door de beheerder per gebruiker kue worde igesteld, kue de pritvolumes e uitvoerkoste worde teruggebracht. De volumebeperkige va gebruikers worde voor alle uitvoerapparate i het etwerk bijgehoude, zodat de koste og effectiever kue worde beheerd. Met selle toegag tot gedetailleerde kostegegeves va afdelige e projecte is ook Accout Maager ee perfecte tool om het kostebewustzij oder de gebruikers te verhoge e tegelijkertijd de uitvoervolumes te optimalisere. Via gedetailleerde gebruiksrapporte ka ee optimale prit-ifra structuur worde opgezet die is gebaseerd op feitelijke gebruikspatroe. Dit alles verhoogt de totale efficiëtie e productiviteit aazielijk. Autheticatie-workflows Het cetrale beheer va de gebruikersdatabase e gebruikersrechte verloopt eevoudig e simpel via de PageScope Autheticatio Maager. Met deze tijdsbesparede e doelmatige applicatie kue beheerders sel e efficiët autheticatiegegeves programmere. Gebruikers profitere va meer flexibiliteit e gebruiksgemak met de directe, veilige logi via ee vigeraderscaer of cotactloze IC-kaart. Autheticatie is teves ee voorwaarde voor follow-me prite. Deze vorm va prite waarbij de gebruiker op elke geweste priter via bijvoorbeeld ee cotactloze ID-kaart zij opdrachte ka late prite, geeft ee geheel ieuwe dimesie aa de terme gebruiksgemak e veiligheid. Niet allee zij follow-me pritworkflows ideaal voor vertrouwelijke pritopdrachte op elke geweste locatie, ze staa ook garat voor optimaal gebruik va de pritapparatuur. Op elk best OpeAPI-etwerksysteem is beveiligd prite e pull-prite beschikbaar. De geprite iformatie is gegaradeerd veilig omdat allee de eigeaar va het documet rechtstreeks opdrachte ka late prite op het apparaat. Deze simpele, maar effectieve methode helpt oodig papiergebruik voorkome e reduceert het pritvolume: uitvoerlades ligge iet lager vol met overtollige prits die mogelijk i verkeerde hade kue valle.

5 Doordat op deze wijze het bestaade pritarseaal wordt geoptimaliseerd met apparate die teves diest kue doe als persoolijke priters is dit ee ideale maier om op ee efficiëte maier kostebesparige door te voere. Beheer-workflows Met de PageScope Net Care Device Maager kue systeemetwerkcofiguraties cetraal worde geïmplemeteerd e kue statuscotroles cetraal worde uitgevoerd. Deze applicatie, die de beheersispaige aazielijk verkleit, zorgt voor selle toegag e eevoudige cotrole va de afzoderlijke systeme of alle systeme i het etwerk, zodat de uitvaltijd va de gecotroleerde apparatuur tot het miimum wordt beperkt. Via gestroomlijde statusherhalige e automatische keisgevige worde probleme omiddellijk gemeld e worde opstoppige tijdes het prite voorkome. Hierdoor wordt de uptime gemaximaliseerd, hetgee de productiviteit va alle geïtegreerde systeme vergroot e ee positief effect heeft op de totale katoorproductiviteit. Automatische service-workflows OPS Core is Koica Miolta's beweze systeem voor cotrole op afstad dat garat staat voor ee pro-actieve e zeer flexibele serviceodersteuig. Alle relevate systeemgegeves worde i ee geautomatiseerd proces rechtstreeks aar de Koica Miolta serviceorgaisatie verzode zoder dat tussekomst va de gebruiker odig is. Doordat evetuele techische probleme va de multifuctioal rechtstreeks kue worde verzode aar de serviceafdelig wordt de uitvaltijd gemiimaliseerd e worde tijdrovede telefootjes aar de serviceafdelig voorkome. Het opeme va tellerstade die vervolges worde doorgegeve aa de serviceafdelig va Koica Miolta is eveees verlede tijd. Tegelijkertijd wordt de status va de verbruiksgoedere e de bestelde voorraad door OPS Core regelmatig gecotroleerd zodat het logistieke proces automatisch verloopt. Hadmatig bestelle is iet meer odig. I plaats daarva profitere bedrijve va de optimale werkefficiëtie va de itelligete tijdige leverig va verbruiksgoedere. Belagrijkste fucties Registratieworkflows Follow-me prite Beheerdersworkflows OPS Core Belagrijkste voordele Efficiëte e cetrale kostecotrole met miimale beheerdersispaige Odersteut de optimalisatie va het pritarseaal e beveiligd prite, zorgt voor mider papierverspillig Tijdsbesparig e hogere productiviteit door cetraal beheer va alle etwerkapparate Soepel werkede uitvoerapparate, gee plotselige oderbrekige e maximale systeembeschikbaarheid

6 bizhub 223/283/363/423, katoorsysteme Belagrijke aspecte voor zakelijke belage Volledige compatibiliteit Net als de overige bizhub multifuctioals i de Koica Miolta-portfolio zij de bizhub 223/283/363/423 uitgerust met Koica Miolta's eige Empero cotrollertechologie. Via deze techologie kue de systeme aadloos worde geïtegreerd i elke stadaard etwerkcofiguratie zodat ze i praktisch iedere klatomgevig passe. Met stadaard odersteuig voor PCL, PostScript 3, PDF e XPS zorgt de Empero voor maximale com patibiliteit e is de cotroller bovedie gereed voor CITRIX; Widows-drivers zij WHQL-gecertificeerd. Koica Miolta is ook Gold Parter i het SAP Priter Vedor Programme, zodat de bizhub 223/283/363/423 SAP-gecertificeerd zij. De gebruiker profiteert iet allee va ee simpele e eevoudige istallatie e gegaradeerde betrouw baarheid, maar ook va SAP-klateodersteuig. Uitgebreide beveiligig De bizhub 223, 283, 363 e 423 voldoe aa Koica Miolta's uitgebreide beveiligigsorme e zij daarmee gecertificeerd voor ISO EAL3. Deze officiële beveiligigscertificerig vertegewoordigt iteratioale orme e beadrukt de superioriteit va de beveiligigstechologieë va Koica Miolta. Niet allee kue alle vier systeme aa het etwerk worde gekoppeld via het IEEE 802.1x-protocol, maar ze biede veilige etwerkcommuicatie via IPsec-ecryptie e beschikke stadaard over HDDecryptie waarmee alle gegeves op de harde schijf worde beschermd tege ogeautoriseerd gebruik. Via autheticatie met ee optioele vigeraderscaer of cotactloze ID-kaart hebbe allee geautoriseerde gebruikers toegag tot het systeem. Deze maier va autheticatie is gebruiksvriedelijker da het type va gebruikersame e wachtwoorde. Gebruiksvriedelijke bedieig Het extreem lage geluidsiveau e de zeer stille werkig make de bizhub 223/283/363/423 ideaal voor gebruik dicht bij ee werkplek e uitermate geschikt voor plaatsig op ope afdelige. Het gebruiksgemak wordt vergroot met ee aatal speciale systeemfucties zoals geaimeerde Help-iformatie e gebruikershad leidige. Voor ee og gemakkelijkere bedieig kut u evetueel ee toetsebord aasluite. Ook de MyTab-priterdriver voegt extra bedieigsgemak toe. Hiermee kue gebruikers ee eige tabblad i de priterdriver creëre met daari allee die fucties die door he veel gebruikt worde. Zakelijke omgevige hebbe vooral baat bij de miimale leercurve: de bedieig va de bizhub 423-serie vergt vrijwel gee traiig vooraf.

7 Idrukwekkede milieuprestaties De bizhub 223/283/363/423 zij uitgerust met talloze eergiebesparede fucties e beschikke over de milieukeurmerke Eergy Star e Germa Blue Agel. De milieuvriedelijke werkig va de systeme wordt og ees beadrukt door de idrukwekked lage TEC-waarde die ver oder de laatste Eergy Starvoorschrifte ligge. De TEC-waarde geeft het ormale eergieverbruik va ee product aa i éé week, op basis va gemiddeld katoorgebruik. Zelfs als er optioele fucties zoals ee fiisher zij geïstalleerd, kee deze systeme ee extreem laag eergieverbruik. Hierdoor zij de bizhub 223/283/363/423 iet allee i milieutechisch opzicht, maar ook qua operatioele koste ee uitstekede keus. Ee belagrijke factor i de milieuvriedelijke werkig is de uieke Simitri HD-polymeertoer va Koica Miolta. Door het lage fixeerput va deze toer is ee kortere opwarmtijd vereist, met ee lager eergieverbruik e ee lagere CO 2 -uitstoot als gevolg. Ook wordt de Simitri HD-polymeertoer voor ee deel gemaakt uit plataardige grodstoffe (biomassa). Zowel de toepassig va biomassa als het productieproces voldoe aa de eise va de modere CO 2 -bewuste samelevig. De bizhub 223/283/363/423 beschikke met de laag-verbruikstad e slaapstad over twee eergiesparede stade die het stroomverbruik beperke op tijde dat het systeem iet wordt gebruikt. I beide stade wordt het systeem automatisch opieuw opgestart zodra de gebruiker ee toets op het bedieigspaeel gebruikt of er ee pritopdracht biekomt. I geval va ikomede faxe wordt het systeem iet opieuw opgestart, maar worde de faxe opgeslage i ee beveiligd geheuge tot het systeem door ee ader proces weer wordt geactiveerd. Miimale milieubelastig I overeestemmig met het ISO milieubeheersysteem stimuleert Koica Miolta resource-vriedelijke productotwikkelig. Dit houdt odermeer i dat waar mogelijk gebruik wordt gemaakt va gerecyclede materiale e dat verbruiksmateriale zo worde otworpe dat de oderdele sel e eevoudig uit elkaar te hale zij om het recycleproces te vergemakkelijke. Dit maakt deel uit va het zerowaste productiecocept, waarmee Koica Miolta tracht de milieubelastig va zij producte via efficiëte milieuactiviteite i alle stadia va de gebruikscyclus va het product tot ee miimum te beperke. Belagrijkste fucties Eevoudige cliet- e server- istallatie e hoge betrouwbaarheid dakzij aadloze systeemitegratie e WHQL-gecertificeerde drivers Empero cotrollertechologie ISO 15408EAL3- certificerig Gebruiksvriedelijk otwerp e bedieig Milieuvriedelijk otwerp e prestaties Belagrijkste voordele Gecertificeerde beveiligigsfucties ter beveiligig va bedrijfsgegeves Tijdsbesparig door ituïtieve bedieig, comfortabel gebruik dicht bij de werkplek dakzij laag geluidsvolume Milieubewuste aaschaf e lagere operatioele koste

8 bizhub 223/283/363/423, opties Optiediagram e beschrijvige bizhub 223/283/363/423 Afdekklep origiele* OC-509 Documetedoorvoer* DF-621 G3-Fax FK-508 2e Faxkaart i-optio-licetie LK-101v2 1e 2e Toetsebord KH-101 i-optio-licetie LK-102 i-optio-licetie LK-105 I/F set EK-604 I/F set EK-605 Tweede uitvoerblad JS-603 Boekjes afwerkigseeheid SD-509 Perforatie-eeheid PK-517 i-optio-geheuge UK-203 Harde schijf* HD-516 Werkblad WT-506 Biometrische autheticatie AU-102 IC-kaartlezer Verschillede kaart-techologieë Nieteeheid FS-527 Beveiligigsset SC-507 Nieteeheid FS-529 Tweede uitvoerblad JS-505 Grootvolumelade PC-409 2x uiversele lade PC-208 1x uiversele lade PC-109 Oderkast DK-508 *Opties op blauwe regel zij stadaard voor bizhub 363/423

9 bizhub 223/283/363/423, opties Optiebeschrijvige bizhub 223/283/363/423 bizhub 223/283/363/423 Commuicatiecetra met 22/28/36/42 ppm i zwart-wit. Stadaard EmperoTM-pritcotroller met odersteuig voor PCL 6-, PostScript 3-, PDF 1.7- e XPS. Papiercapaciteit vel e 150 vel hadivoer. Papiersoorte va A6 tot A3 e g/m 2. 2 GB geheuge, e stadaard Gigabit Etheret. bizhub 363/423 worde geleverd met documetedoorvoer e 250 GB vrije schijfruimte. DF-621 Documetedoorvoer* Automatische documetedoorvoer tot 100 origiele OC-509 Afdekklep origiele Afdekklep i plaats va ADF FS-527 Afwerkigseeheid iete tot 50 vel, uitvoercapaciteit vel PK-517 Perforatieset 4-gats perforere JS-603 Tweede uitvoerblad Scheide va bijvoorbeeld faxe e kopieë/prits voor FS-527 SD-509 Boekjes afwerkigs - Boekjes afwerke eeheid FS-529 Afwerkigseeheid iete tot 50 vel, uitvoercapaciteit 300 vel JS-505 Tweede uitvoerblad Scheide va bijvoorbeeld faxe e kopieë/prits PC-109 1x papierlade A5 A3, 500 vel, g/m 2 PC-208 2x papierlade A5 A3, 2 x 500 vel, g/m 2 PC-409 Grote papierlade A4, vel, g/m 2 *Stadaard voor bizhub 363/423 DK-508 Oderkast AU-102 Biometrische autheticatie IC-kaartlezer Toetsebord EK-604 I/F-set EK-605 I/F-set FK-508 G3-Fax 2e faxlij WT-506 Werkblad LK-101v2 i-optio LK-102 i-optio LK-105 i-optio UK-203 i-optio geheuge HD-516 Harde schijf* SC-507 Beveiligigsset Opslag va papier, ezovoort. Vigeraderscaer IC-kaartlezer voor verschillede kaarttechologieë Voor bijvoorbeeld meegeve va metadata USB-toetsebordaasluitig USB-toetsebordaasluitig e Bluetooth Super G3 fax Voor gelijktijdig verzede e otvage Plaatsig va autheticatieapparaat licetie voor webbrowser, schermidelig licetie voor PDF- digitale hadtekeig, metadata licetie voor doorzoekbare PDF Geheugeuitbreidig voor i-optio i-optio, box, autheticatie, geaimeerde Help-iformatie, mobiel prite, ezovoort. Stadaard voor bizhub 363/423 Copy Guard-fuctie Afwerkigsopties bizhub 223/283/363/423 hoekiete 2-puts iete viergats perforere dubbelzijdig gecombieerde mixplex/mixmedia Boekjes gestaffelde uitvoer

10 bizhub 223/283/363/423, techische specificaties Techische specificaties bizhub 223/283/363/423 Kopieerspecificaties Kopieerproces Elektrostatische laserkopie, tadem, idirect Toersysteem Simitri HD-polymeertoer Pritselheid A4 Max. 22 ppm (bizhub 223) (zwart-wit) Max. 28 ppm (bizhub 283) Max. 36 ppm (bizhub 363) Max. 42 ppm (bizhub 423) Pritselheid A3 Max. 14 ppm (bizhub 223) (zwart-wit) Max. 16 ppm (bizhub 283) Max. 20 ppm (bizhub 363) Max. 21 ppm (bizhub 423) Selheid automatische Max. 22 ppm (bizhub 223) duplexeeheid A4 Max. 28 ppm (bizhub 283) (zwart-wit) Max. 36 ppm (bizhub 363) Max. 42 ppm (bizhub 423) Tijd eerste kopie/prit 4,2 sec. (bizhub 223/283) 3,6 sec. (bizhub 363/423) Opwarmtijd Ca. 25 sec.* (bizhub 223/283 zoder harde schijf) Ca. 30 sec.* (bizhub 363/423) Kopieerresolutie 600 x 600 dpi Gradatie 256 gradaties Meerdere exemplare Origieel formaat A5 A3 Verkleie e vergrote % i stappe va 0,1%, automatisch zoome Kopieerfucties Hoofdstuk, omslag e pagia ivoege Proefexemplaar (prite, scherm met harde schijf) Testafdruk voor aapassig Digitale art-fucties Geheuge voor opdrachtistellige Postermodus, beeldherhalig Overlay, watermerk, stempel, kopieerbeveiligig Kaartopame Pritspecificaties Afdrukresolutie Gelijk aa x 600 dpi Cotrollergeheuge 667 MHz Pritertaal PCL 6 PCL 5e/c (XL3.0) PostScript 3 (CPSI 3016) XPS Besturigssysteme Widows 2000/XPx32/XPx64 Widows VISTA x32/x64 Widows 7 x32/x64 Widows Server 2000/2003/2003x64/2008/2008x64 Widows DPWS-odersteuig Macitosh 9.2/10.2/10.4 Uix/Liux/Citrix Priterlettertype 80x PCL Lati 136x PostScript 3 Emulatio Lati Pritfucties Direct prite va PCL, PS, TIFF, XPS, PDF e gecodeerde PDF-bestade Mixmedia e Mixplex Opdrachtprogrammerig 'Easy Set' Overlay, watermerk, kopieerbeveiligig Scaspecificaties Scaselheid Scaresolutie Scamodi Kleur/zwart-wit max. 70 scas/mi (300 dpi via DF) Kleur/zwart-wit max. 42 scas/mi (600 dpi via DF) Max.: 600 x 600 dpi Netwerk TWAIN-sca Sca-to- (Sca-to-Me) Sca-to-FTP Sca-to-SMB (Sca-to-Home) Sca-to-Box (harde schijf vereist) Sca-to-WebDAV Sca-to-DPWS Sca-to-USB Bestadsformate Scabestemmige Scafucties Faxspecificaties Faxstadaard Faxoverdracht Faxresolutie Faxcompressie Faxmodem Faxbestemmige Faxfucties JPEG, TIFF, PDF, Compact PDF, gecodeerde PDF, outlie PDF, doorzoekbare PDF (optioeel), XPS, Compact XPS (ekel + groep), LDAP-odersteuig Aotatie (tekst/tijd/datum) voor PDF (harde schijf vereist) Max. 400 opdrachtprogramma's Super G3 (optioeel) Aaloog, IP-Fax (met HDD) Max.: 600 x 600 dpi (ultrafij) MH, MR, MMR, JBIG Max. 33,6 Kbps (ekel + groep) Pollig, uitgesteld verzede, PC-Fax Verzede aar vertrouwelijke box (harde schijf vereist) Verzede aar , FTP, SMB Max. 400 opdrachtprogramma's Gebruikersboxspecificaties (harde schijf vereist) Max. gebruikersboxe Max. documetopslag Tot documete of pagia's Type gebruikersboxe Opebaar, privé (met wachtwoord of autheticatie) Groep (met autheticatie) Type systeemboxe Beveiligd prite, gecodeerde PDF prite, faxe otvage, faxpollig Gebruikersbox- Opieuw prite, combiatie, dowloade, fuctioaliteit verzede ( , ftp, smb e fax), kopiëre va box aar box Systeemspecificaties Systeemgeheuge MB Harde schijf systeem 250 GB (optioeel voor bizhub 223/283, stadaard voor bizhub 363/423) Harde schijf vereist voor Complete fuctioaliteit va: box (icl. beveiligd prite), geaimeerde Help-iformatie, i-optio, PSES, mobiel prite, OpeAPI Kopieerfucties: opdrachtprogramma, overlay, voorbeeldafdrukfucties: beveiligd prite, overlay Scafucties: scae met 400 dpi e 600 dpi scaig, gecodeerde PDF, scaaotatie FAX-fucties: kleure I-FAX, kleure-fax aar IP-adres, meerdere scas/faxe verzede Autheticatiefucties: PageScope Autheticatio Maager Registratiefucties: Job Log Image Log, TX Log USB direct afdrukke: gecodeerde PDF Iterface 10/100/1000 Base-T Etheret USB 2.0 Netwerkprotocolle TCP/IP (IPv4/IPv6) IPX/SPX NetBEUI AppleTalk (EtherTalk) SMB, LPD, IPP, SNMP, HTTP Frametype Etheret Etheret Etheret II Etheret SNAP Automatische max. 100 origiele A6 A3 documetivoer A6 A3 (optioeel voor bizhub g/m 2 ekelzijdig 223/283, stadaard voor g/m 2 dubbelzijdig bizhub 363/423) Afdrukbaar papierformaat A6 A3 Aagepaste papierformate ( x 139,7 431,8 mm) Papiergewichte g/m 2 Papierivoercapaciteit Stadaard: vel Max.: vel Lade vel A5 A g/m 2 Lade vel A5 A g/m 2 * Opwarmtijd ka afwijke afhakelijk va omgevig e gebruik

11 Lade 3 (optioeel) 500 vel A5 A g/m 2 Lade (optioeel) 2x 500 vel A5 A g/m 2 Grootvolumelade vel A g/m 2 Hadivoer 150 vel A6 A g/m 2 Duplexeeheid A5 A g/m 2 Afwerkigsmodi Gestaffeld, groepere, sortere, iete, perforere, middevouw, (optioeel) boekje Uitvoercapaciteit Max.: vel (met fiisher) Uitvoercapaciteit Max.: 250 vel (zoder fiisher) Niete 50 vel of 48 vel + 2 omslage (max. 209 g/m 2 ) Uitvoercapaciteit Max.: vel voor iete Boekjes 15 vel of 14 vel + 1 omslag (max. 209 g/m 2 ) Uitvoercapaciteit 75 vel (lade) voor boekjes Eergieverbruik V/ 50/60Hz Mider da 1,5 KW Systeemafmetige 623 x 794 x 700 (bizhub 223/283) (b x d x h mm) 623 x 799 x 816 (bizhub 363/423) Systeemgewicht Ca. 66 kg (bizhub 223/283) Ca. 78 kg (bizhub 363/423) Systeemspecificaties Beveiligig ISO15408 EAL3 (oder beoordelig) IP-filterig e poortblokkerig SSL2-, SSL3- e TLS 1.0-etwerkcommuicatie IPsec-odersteuig IEEE 802.1x-odersteuig Gebruikersautheticatie, autheticatielogboek Beveiligd prite (harde schijf vereist) Overschrijve harde schijf (8 stadaardtype) Coderig harde-schijfgegeves (AES 256) Automatisch verwijdere geheugegegeves Vertrouwelijke faxotvagst Pritgegeves va gebruikers codere Kopieerbeveiligig e wachtwoord kopiëre Registratie Max gebruikersaccouts (100 zoder HDD) Active Directory-odersteuig (gebruikersaam + wachtwoord + + smb-map) Toegagsdefiitie gebruikersfuctie Biometrische autheticatie (vigerader) optioeel IC-kaartautheticatie (IC-kaartlezer) optioeel Software PageScope Net Care Device Maager PageScope Data Admiistrator PageScope Box Operator PageScope Direct Prit Prit Status Notifier Driver Packagig Utility Log Maagemet Utility

12 Alle specificaties met betrekkig tot papiercapaciteit hebbe betrekkig op papier va A4-formaat met ee gewicht va 80 g/m 2. Alle specificaties met betrekkig tot sca-, kopieer- e pritselheid hebbe betrekkig op het ekelzijdig scae, kopiëre of kruiseligs prite va meerdere pagia's i A4-formaat. De odersteuig e beschikbaarheid va de vermelde specificaties e fuctioaliteit zij afhakelijk va besturigssysteme, applicaties, etwerkprotocolle e etwerk- e systeemcofiguraties. I sommige productafbeeldige worde optioele accessoires getood. Specificaties e accessoires zij gebaseerd op de iformatie die beschikbaar was op het momet va drukke e kue zoder voorafgaade keisgevig worde gewijzigd. Koica Miolta garadeert iet dat alle vermelde prijze e specificaties vrij zij va foute. Microsoft, Widows e het Widows-logo zij hadelsmerke of geregistreerde hadelsmerke va Microsoft Corporatio i de Vereigde State e/of adere lade. SAP e alle SAP-logo's zij hadelsmerke of geregistreerde hadelsmerke va SAP AG i Duitslad e verschillede adere lade Alle overige merk- of productame zij mogelijk geregistreerde hadelsmerke of hadelsmerke die eigedom zij va hu respectieve fabrikate e worde hierbij erked. Uw Koica Miolta Busiess Solutios Parter: Koica Miolta Busiess Solutios Nederlad B.V. Postbus AE Badhoevedorp Tel: Fax: KM1068

PageScope Enterprise Suite. Afdruk- en gebruikersbeheer van A tot Z. i-solutions PageScope Enterprise Suite

PageScope Enterprise Suite. Afdruk- en gebruikersbeheer van A tot Z. i-solutions PageScope Enterprise Suite Eterprise Suite Afdruk- e gebruikersbeheer va A tot Z i-solutios Eterprise Suite Eterprise Suite Cetraal e gestroomlijd beheer, absolute efficiëtie I de hededaagse zakewereld staat tijd cetraal. Iederee

Nadere informatie

bizhub 42 Zwart-wit A4 multifunctional (optioneel A3 printen) Max. 42 pagina s per minuut Functionaliteit Kopiëren Faxen Kleur

bizhub 42 Zwart-wit A4 multifunctional (optioneel A3 printen) Max. 42 pagina s per minuut Functionaliteit Kopiëren Faxen Kleur bizhub 42 Zwart-wit A4 multifunctional (optioneel A3 printen) Max. 42 pagina s per minuut Functionaliteit PCL/PS Lokaal/netwerk USB Kleur TWAIN-netwerk Scan-to-SMB Scan-to-e-mail Scan-to-FTP Scan-to-WebDAV

Nadere informatie

bizhub 25e A4-multifunctional zwart-wit Max. 25 pagina's per minuut Functionaliteit Faxen Printen Zwart-wit Kleur Zwart-wit Scan-to-e-mail Scan-to-SMB

bizhub 25e A4-multifunctional zwart-wit Max. 25 pagina's per minuut Functionaliteit Faxen Printen Zwart-wit Kleur Zwart-wit Scan-to-e-mail Scan-to-SMB bizhub 25e A4-multifunctional zwart-wit Max. 25 pagina's per minuut Functionaliteit GDI/PCL/PS Lokaal/netwerk USB Kleur Scan-to-e-mail Scan-to-SMB Scan-to-FTP Scan-to-USB TWAIN lokaal/ netwerk Super G3-Fax

Nadere informatie

bizhub C224e A3-multifunctional kleur Max. 22 pagina's per minuut Functionaliteit Printen Faxen Box Kleur Zwart-wit Scan-to-e-mail Scan-to-me

bizhub C224e A3-multifunctional kleur Max. 22 pagina's per minuut Functionaliteit Printen Faxen Box Kleur Zwart-wit Scan-to-e-mail Scan-to-me bizhub C224e A3-multifunctional kleur Max. 22 pagina's per minuut Functionaliteit PCL/PS Lokaal/netwerk USB Scan-to-e-mail Scan-to-me Scan-to-SMB Scan-to-home Scan-to-FTP Scan-to-box Scan-to-USB Scan-to-WebDAV

Nadere informatie

bizhub C754e A3-multifunctional kleur Max. 60/75 ppm (kleur/zwart-wit) Functionaliteit Printen Box Faxen Kleur Zwart-wit Scan-to-e-mail Scan-to-me

bizhub C754e A3-multifunctional kleur Max. 60/75 ppm (kleur/zwart-wit) Functionaliteit Printen Box Faxen Kleur Zwart-wit Scan-to-e-mail Scan-to-me bizhub C75e A3-multifunctional kleur Max. 60/75 ppm (kleur/zwart-wit) Functionaliteit PCL/PS Lokaal/netwerk USB Scan-to-e-mail Scan-to-me Scan-to-SMB Scan-to-home Scan-to-FTP Scan-to-HDD Scan-to-box Scan-to-USB

Nadere informatie

bizhub 754e A3-multifunctional zwart-wit Max. 75 pagina's per minuut Functionaliteit Printen Box Faxen

bizhub 754e A3-multifunctional zwart-wit Max. 75 pagina's per minuut Functionaliteit Printen Box Faxen bizhub 754e A3-multifunctional zwart-wit Max. 75 pagina's per minuut Functionaliteit PCL/PS Lokaal/netwerk USB Kleur Scan-to-e-mail Scan-to-me Scan-to-SMB Scan-to-home Scan-to-FTP Scan-to-box Scan-to-USB

Nadere informatie

Effectief document- en risicobeheer

Effectief document- en risicobeheer Tekee voor efficiecy Effectief documet- e risicobeheer Met KOVO s techisch iformatiecetrum (TIC) altijd toegag tot actuele tekeige e documete é voldoe aa de eise va wet- e regelgevig. Succesvol documetbeheer

Nadere informatie

ineo + 220, 280 en 360 kleur 22/28/36 ppm zwart-wit 22/28/36 ppm

ineo + 220, 280 en 360 kleur 22/28/36 ppm zwart-wit 22/28/36 ppm ineo + 220, 280 en 360 kleur 22/28/36 ppm zwart-wit 22/28/36 ppm Zakelijke documenten profiteer nu van de oplossing van de toekomst Welke eisen u ook stelt aan uw zakelijke documenten (prints of kopieën

Nadere informatie

bizhub C25 A4-kleurenmultifunctional Max. 24 pagina s per minuut Functionaliteit Kopiëren Printen Scannen Faxen USB Kleur Zwart-wit

bizhub C25 A4-kleurenmultifunctional Max. 24 pagina s per minuut Functionaliteit Kopiëren Printen Scannen Faxen USB Kleur Zwart-wit bizhub C25 A4-kleurenmultifunctional Max. 24 pagina s per minuut Functionaliteit Kopiëren Scannen Kleur Zwart-wit Scan-to-me Scan-to-USB WIA Scan TWAIN-netwerk rinten Scan-to-SMB Scan-to-e-mail Scan-to-FT

Nadere informatie

Multifunctional kleur. CP2224i Innovatieve machine voor dagelijks gebruik. Innovators in Printing

Multifunctional kleur. CP2224i Innovatieve machine voor dagelijks gebruik. Innovators in Printing Multifunctional kleur CP2224i Innovatieve machine voor dagelijks gebruik Innovators in Printing CP2224i Verhoogde efficiëntie bij het voorbereiden van complexe kopieer-, print- en scanopdrachten De Itec

Nadere informatie

ineo 220, 280 en 360 kleur 22/28/36 ppm zwart-wit 22/28/36 ppm

ineo 220, 280 en 360 kleur 22/28/36 ppm zwart-wit 22/28/36 ppm ineo 220, 280 en 360 + kleur 22/28/36 ppm zwart-wit 22/28/36 ppm Zakelijke documenten profiteer nu van de oplossing van de toekomst Welke eisen u ook stelt aan uw zakelijke documenten (prints of kopieën

Nadere informatie

bizhub C20 De compacte communicatiespecialist voor kleur en zwart-wit Kantoorsysteem bizhub C20

bizhub C20 De compacte communicatiespecialist voor kleur en zwart-wit Kantoorsysteem bizhub C20 bizhub C20 De compacte communicatiespecialist voor kleur en zwart-wit Kantoorsysteem bizhub C20 bizhub C20, Kantoorsysteem A4-allrounder in zwart-wit en kleur voor geavanceerde kantoorcommunicatie Grote

Nadere informatie

bizhub 3320 A4-multifunctional zwart-wit Max. 33 pagina s per minuut Functionaliteit Printen Faxen Zwart-wit Super G3-Fax PC-fax

bizhub 3320 A4-multifunctional zwart-wit Max. 33 pagina s per minuut Functionaliteit Printen Faxen Zwart-wit Super G3-Fax PC-fax bizhub 3320 A4-multifunctional zwart-wit Max. 33 pagina s per minuut Functionaliteit Zwart-wit PCL/PS Lokaal/Netwerk Kleur, zwart-wit Scan-to-e-Mail Scan-to-FTP TWAIN-scannen Zwart-wit Super G3-Fax PC-fax

Nadere informatie

MultifunCtional Kleur CP2224i innovatieve efficiëntie

MultifunCtional Kleur CP2224i innovatieve efficiëntie MultifunCtional Kleur innovatieve efficiëntie Innovators in Printing innovatieve efficiëntie De Itec, is een innovatieve machine voor dagelijks gebruik in de zakelijke omgeving. Perfect voor die kantoren

Nadere informatie

www.develop.nl ineo 163/213

www.develop.nl ineo 163/213 www.develop.nl ineo 163/213 Zwart-wit 16/21 ppm Waar voor uw geld Bij afdelingen, thuiskantoren en kleine bedrijven bestaat een groeiende vraag naar één ruimtebesparende, digitale machine die voordelig

Nadere informatie

ineo 361/421/501 zwart-wit 36/42/50 ppm

ineo 361/421/501 zwart-wit 36/42/50 ppm ineo 361/421/501 zwart-wit 36/42/50 ppm Onderscheidende kenmerken die een groot verschil maken Alle zwart-witmachines zien er hetzelfde uit en werken op dezelfde manier? Nee. De ineo 361/421/501 van Develop

Nadere informatie

ineo 554e Zwart-wit 55 pagina s per minuut

ineo 554e Zwart-wit 55 pagina s per minuut ineo 554e Zwart-wit 55 pagina s per minuut Eenvoudig te bedienen krachtpatser Zwart-wit multifunctiesystemen beschikken tegenwoordig over meer dan alleen de functies die voor de alledaagse werkzaamheden

Nadere informatie

Mag systeem. Vloerreiniging

Mag systeem. Vloerreiniging NL Mag systeem Vloerreiigig Mag systeem Cocept Eé houder voor alles! Dat was er og ooit: Bij het Mag systeem past éé houder bij alle mopmethode. Zo ka ter plekke telkes de optimale werkbreedte, textielkwaliteit

Nadere informatie

MP C4503(A)SP/MP C5503(A)SP/MP C6003SP BELANGRIJKSTE SPECIFICATIES ALGEMEEN FAX (Optie) Opwarmtijd: Snelheid van de eerste afdruk: Continue uitvoersnelheid: Geheugen: Harde schijf: Afmetingen (B x D x

Nadere informatie

bizhub 4020 A4-multifunctional zwart-wit Max. 40 pagina s per minuut Functionaliteit Printen Faxen TWAIN-scannen Zwart-wit

bizhub 4020 A4-multifunctional zwart-wit Max. 40 pagina s per minuut Functionaliteit Printen Faxen TWAIN-scannen Zwart-wit bizhub 4020 A4-multifunctional zwart-wit Max. 40 pagina s per minuut Functionaliteit Zwart-wit PCL/PS Lokaal/Netwerk Kleur, zwart-wit Scan-to-e-Mail Scan-to-SMB Scan-to-FTP Scan-to-USB TWAIN-scannen Zwart-wit

Nadere informatie

ineo 423 zwart-wit 42 ppm

ineo 423 zwart-wit 42 ppm ineo 423 zwart-wit 42 ppm Toegevoegde waarde bij zwart-wit printen Bij veel bedrijven wordt op het merendeel van de afdelingen de voorkeur gegeven aan een zwart-wit printsysteem voor het produceren van

Nadere informatie

bizhub 222/282/362 Compacte communicatie in zwart-wit Kantoorsystemen bizhub 222/282/362

bizhub 222/282/362 Compacte communicatie in zwart-wit Kantoorsystemen bizhub 222/282/362 bizhub 222/282/362 Compacte communicatie in zwart-wit Kantoorsystemen bizhub 222/282/362 bizhub 222/282/362, kantoorsystemen Allround communicatie in een doeltreffend toestel Vandaag de dag kan geen enkele

Nadere informatie

Q - Classic innovaties

Q - Classic innovaties Veiligheidskaste voor de opslag va gevaarlijke stoffe Veiligheidskaste met draaideure Q - Classic iovaties iovatie door Asecos Uw voordele: 6 3 4 1 Mobiliteit / flexibiliteit Geïtegeerde sokkel met vrije

Nadere informatie

bizhub C200 Kleur voor iedereen Kantoorsysteem bizhub C200

bizhub C200 Kleur voor iedereen Kantoorsysteem bizhub C200 bizhub C200 Kleur voor iedereen Kantoorsysteem bizhub C200 bizhub C200, kantoorsysteem Eenvoudig maar krachtig: kleur tegen een betaalbare prijs Alsmaar meer ondernemingen die er vroeger rotsvast van overtuigd

Nadere informatie

Regelingen ten behoeve van decentrale units.

Regelingen ten behoeve van decentrale units. Regelige te behoeve va decetrale uits. Wat is er aders t.o.v. ee regelig voor ee cetrale istallatie? Eigelijk helemaal iets! Het product is leided e daarmee bepaled voor de greze waarbie de istallatie

Nadere informatie

MAN TeleMatics Verhoog uw efficiency

MAN TeleMatics Verhoog uw efficiency SYSTEM Dowloadig % 99 % 25 Dowloadig % 71 Dowloadig % 25 % 16 % 88 % 06 Dowloadig % 34 ST T STAR % 29 Dowloadig % 23 % 16 % 48 % 65 Dowloadig % 75 Dowloadig % 23 MAN TeleMatics Verhoog uw efficiecy ma ka.

Nadere informatie

TAF GoedGezekerd AOV. De eerste AOV waarmee u zelf de touwtjes in handen heeft

TAF GoedGezekerd AOV. De eerste AOV waarmee u zelf de touwtjes in handen heeft TAF GoedGezekerd AOV De eerste AOV waarmee u zelf de touwtjes i hade heeft Als zelfstadig oderemer bet u gewed aa het eme va risico s. Daarbij beoordeelt u per situatie hoe groot het risico is dat u wilt

Nadere informatie

Extreme prestaties Nu BPA-vrij ONTDEK DE ONGE- LOOFLIJKE KRACHT VAN ONZE BPA-VRIJE PRODUCTEN

Extreme prestaties Nu BPA-vrij ONTDEK DE ONGE- LOOFLIJKE KRACHT VAN ONZE BPA-VRIJE PRODUCTEN Extreme prestaties Nu BPA-vrij ONTDEK DE ONGE- LOOFLIJKE KRACHT VAN ONZE BPA-VRIJE PRODUCTEN BPA-vrije professioele productereeks voor de levesmiddeleidustrie Voedselpae voor koud e warm ete Rubbermaid

Nadere informatie

www.kn.nl office systeem bizhub C450 bizhub C450 Uw meest succesvolle medewerker

www.kn.nl office systeem bizhub C450 bizhub C450 Uw meest succesvolle medewerker www.kn.nl office systeem bizhub C450 bizhub C450 Uw meest succesvolle medewerker bizhub C450, office systeem Een medewerker om op te bouwen Als er een nieuwe medewerker start gaat zijn chef ervan uit dat

Nadere informatie

Rolux 5G. Combineer design met een topprestatie

Rolux 5G. Combineer design met een topprestatie Rolux 5G Combieer desig met ee topprestatie DE ROLUX 5G, INNOVATIE IN ROOKGASAFVOEREN U wilt ee uitstekede prestatie é ee fraai otwerp? Met de Rolux 5G kuststof rookgasafvoer va Ubbik krijgt u wat u west.

Nadere informatie

Architectuur Scratch4All As A Service 0.1

Architectuur Scratch4All As A Service 0.1 Architectuur Scratch4All As A Service 0. Rolf Fokkes, Target Holdig 20 juli 202 Overzicht User Iterface Search Iterface Trascr. / Aotatie User Mgmt. REST User User Trie Idex Label Scratch4All As A Service

Nadere informatie

Ubiflex, de slimme voordelige loodvervanger. Ik stel me niet bloot aan lood

Ubiflex, de slimme voordelige loodvervanger. Ik stel me niet bloot aan lood Ubiflex, de slimme voordelige loodvervager Ik stel me iet bloot aa lood Met de Ubiflex loodvervager valt veel wist te behale! Ubiflex va Ubbik is dé loodvervager die wordt toegepast i alle bouwdetails

Nadere informatie

MEDICAL SYSTEMS INNOVATE WITH CARE. inter VISUAL SYSTEMS

MEDICAL SYSTEMS INNOVATE WITH CARE. inter VISUAL SYSTEMS MEDICAL SYSTEMS INNOVATE WITH CARE inter VISUAL SYSTEMS MEDISCHE VISUALISATIE OPLOSSINGEN, ONZE ZORG! I multidiscipliaire teams tot de beste behadelplae kome; zoveel mogelijk miimaal ivasief operere voor

Nadere informatie

Waterdichte argumenten voor Ubiflex loodvervanger! Ik stel me niet bloot aan lood

Waterdichte argumenten voor Ubiflex loodvervanger! Ik stel me niet bloot aan lood Waterdichte argumete voor Ubiflex loodvervager! Ik stel me iet bloot aa lood Met de Ubiflex loodvervager valt veel wist te behale! Ubiflex va Ubbik is dé loodvervager die wordt toegepast i alle bouwdetails

Nadere informatie

ineo + 452 kleur 45 ppm zwart-wit 45 ppm

ineo + 452 kleur 45 ppm zwart-wit 45 ppm ineo + 452 kleur 45 ppm zwart-wit 45 ppm In alle opzichten een blikvanger Het fraaie ontwerp van de ineo+ 452 springt meteen in het oog, maar het is vooral wat hier onder schuil gaat dat het grote verschil

Nadere informatie

TAF Overlijdensrisicoverzekering

TAF Overlijdensrisicoverzekering TAF Overlijdesrisicoverzekerig Ee overlijdesrisicoverzekerig zoals ú het wilt TAF biedt u uitstekede overlijdesrisicoverzekerige die uw abestaade bescherme tege de ogeweste fiaciële gevolge va overlijde.

Nadere informatie

bizhub C454e A3-multifunctional kleur Max. 45 pagina's per minuut Functionaliteit Printen Faxen Box Kleur Zwart-wit Scan-to-e-mail Scan-to-me

bizhub C454e A3-multifunctional kleur Max. 45 pagina's per minuut Functionaliteit Printen Faxen Box Kleur Zwart-wit Scan-to-e-mail Scan-to-me bizhub C454e A3-multifunctional kleur Max. 45 pagina's per minuut Functionaliteit CL/S Lokaal/netwerk USB Scan-to-e-mail Scan-to-me Scan-to-SMB Scan-to-home Scan-to-FT Scan-to-box Scan-to-USB Scan-to-WebDAV

Nadere informatie

eid kaarten inlezen vanuit uw FileMaker database

eid kaarten inlezen vanuit uw FileMaker database Productfiche RoadByte eid FileMaker plugi eid kaarte ileze vauit uw FileMaker database RoadByte Solutios stelt het RoadByte eid FileMaker plugi product voor. Hiermee gebruikt u de gegeves va de igebrachte

Nadere informatie

FAX. Geheugencapaciteit: Geheugenback-up: PAPIERVERWERKING MILIEU SOFTWARE. Web SmartDeviceMonitor Web Image Monitor Unicode-lettertypepakket voor SAP

FAX. Geheugencapaciteit: Geheugenback-up: PAPIERVERWERKING MILIEU SOFTWARE. Web SmartDeviceMonitor Web Image Monitor Unicode-lettertypepakket voor SAP MP C305SP/MP C305SPF BELANGRIJKSTE SPECIFICATIES ALGEMEEN FAX Opwarmtijd: Snelheid van de 1e afdruk: Constante uitvoersnelheid: Geheugen: Afmetingen (B x D x H): Gewicht: Netspanning: 23 seconden Kleur:

Nadere informatie

Spatial 360. Licht als accent. Zachte en uniforme lichtspreiding

Spatial 360. Licht als accent. Zachte en uniforme lichtspreiding Spatial 360 Licht als accet Zachte e uiforme lichtspreidig 10% va de lichtopbregst va de armature wordt gebruikt om wade e plafod aa te lichte Beperkte lumiatieverschille tusse armatuur, Spatial 360 TM

Nadere informatie

MP 6503SP/MP 7503SP/MP 9003SP BELANGRIJKSTE SPECIFICATIES ALGEMEEN FAX Opwarmtijd: Snelheid van de eerste afdruk: Continue uitvoersnelheid: Geheugen: Harde schijf: Afmetingen (B x D x H): Gewicht: Netspanning:

Nadere informatie

Multifunctional kleur. CP4524i Snelle multifunctional. Innovators in Printing

Multifunctional kleur. CP4524i Snelle multifunctional. Innovators in Printing Multifunctional kleur CP52i Snelle multifunctional Innovators in Printing CP52i Een snelle kleurenmultifunctional die tot 5 pagina s per minuut print en energiezuinig is. Snelle multifunctional printen

Nadere informatie

ineo+ 224/ +284/ +364 kleur 22/28/36 ppm zwart-wit 22/28/36 ppm

ineo+ 224/ +284/ +364 kleur 22/28/36 ppm zwart-wit 22/28/36 ppm ineo+ 224/ +284/ +364 kleur 22/28/36 ppm zwart-wit 22/28/36 ppm Maatwerk voor uw kantoor Moet een kantoorsysteem met alle benodigde documentfuncties ingewikkeld zijn? Waarom kunnen zulke multifunctionele

Nadere informatie

TAF Overlijdensrisicoverzekering

TAF Overlijdensrisicoverzekering TAF Overlijdesrisicoverzekerig Ee overlijdesrisicoverzekerig zoals ú het wilt TAF biedt u uitstekede overlijdesrisicoverzekerige die uw abestaade bescherme tege de ogeweste fiaciële gevolge va overlijde.

Nadere informatie

Multifunctional kleur. CP5555i Snel en energiezuinig. Innovators in Printing

Multifunctional kleur. CP5555i Snel en energiezuinig. Innovators in Printing Multifunctional kleur CP5555i Snel en energiezuinig Innovators in Printing CP5555i 9 inch multi-touch kleurendisplay Om communicatieapparatuur binnen bedrijfsomgevingen, zoals grote afdelingen van gecentraliseerde

Nadere informatie

ineo + 552 kleur 45 ppm zwart-wit 55 ppm

ineo + 552 kleur 45 ppm zwart-wit 55 ppm ineo + 552 kleur 45 ppm zwart-wit 55 ppm In alle opzichten een blikvanger Het fraaie ontwerp van de ineo+ 552 springt meteen in het oog, maar het is vooral wat hieronder schuil gaat dat het grote verschil

Nadere informatie

bizhub C220, C280 and C360 Innovatief in zwart-wit, vertrouwd in kleur Kantoorsysteem bizhub C220/C280/C360

bizhub C220, C280 and C360 Innovatief in zwart-wit, vertrouwd in kleur Kantoorsysteem bizhub C220/C280/C360 bizhub C220, C280 and C360 Innovatief in zwart-wit, vertrouwd in kleur Kantoorsysteem bizhub C220/C280/C360 bizhub C220/C280/C360, kantoorsysteem Innovatief in zwart-wit, vertrouwd in kleur De bizhubs

Nadere informatie

ineo 654e Zwart-wit 65 pagina s per minuut

ineo 654e Zwart-wit 65 pagina s per minuut ineo 654e Zwart-wit 65 pagina s per minuut Een winstgevende investering in een hightech systeem Waarom zou u voor een ineo 654e kiezen? Dit hoogwaardige zwart-witsysteem versnelt alle scan-, print- en

Nadere informatie

Compact, knap en intelligent

Compact, knap en intelligent bizhub C203 Compact, knap en intelligent Kantoorsysteem bizhub C203 bizhub C203, kantoorsysteem Knap en intelligent met extra gebruiksgemak Qua hedendaagse kantoorcommunicatie hebben kleine ondernemingen

Nadere informatie

www.konicaminolta.be Kantoorsysteem bizhub C252 bizhub C252 Communicatie in teamverband

www.konicaminolta.be Kantoorsysteem bizhub C252 bizhub C252 Communicatie in teamverband www.konicaminolta.be Kantoorsysteem bizhub C252 bizhub C252 Communicatie in teamverband bizhub C252, Kantoorsysteem Verbeterde communicatie Intern en extern Productief teamwerk op kantoor is al een echte

Nadere informatie

Software As A Service. voor optimaal container beheer. eenvoudige oplossingen voor complexe processen

Software As A Service. voor optimaal container beheer. eenvoudige oplossingen voor complexe processen Software As A Service voor optimaal cotaier beheer eevoudige oplossige voor complexe processe Otwikkele is vooruitzie De (olie) webportal WiCosyst WMS is ee totaaloplossig voor het behere va odergrodse

Nadere informatie

multifunctional kleur

multifunctional kleur multifunctional kleur C3624i innovatieve efficiëntie Innovators in rinting gebruiksvriendelijk en efficiënt Snelle multifunctional printen tot 36 pagina s per minuut Verhoogde efficiëntie door de aanpasbaarheid

Nadere informatie

imtech Arbodienst (versie 2.0)

imtech Arbodienst (versie 2.0) imtech Arbodiest (versie 2.0) veilig e gezod werke Wat is werke op hoogte? Bij werkzaamhede op ee hoogte vaaf 2,5 meter moete voorzieige worde aagebracht, zodat veilig gewerkt ka worde. De voorkeur gaat

Nadere informatie

Onveilige bedrijven betalen méér

Onveilige bedrijven betalen méér SAFETY & ACCIDENT MANAGER, software voor ee prevetiebeleid zoder zorge! Oveilige bedrijve betale méér maager Beheer e opvolgig va risico s MANAGER Aagifte, opvolgig e statistiek va arbeidsogevalle Behere

Nadere informatie

Kantoorsysteem bizhub 250 bizhub 250 Compacte bron van creativiteit

Kantoorsysteem bizhub 250 bizhub 250 Compacte bron van creativiteit www.konicaminoltaeurope.com Kantoorsysteem bizhub 250 bizhub 250 Compacte bron van creativiteit bizhub 250, Office system Creatieve oplossingen voor uw zwart-wit documenten Vindingrijkheid voor uw kantoor

Nadere informatie

Mobile Business Efficiënt communiceren met uw zakenrelaties

Mobile Business Efficiënt communiceren met uw zakenrelaties Mobile Busiess Efficiët commuicere met uw zakerelaties Uiek! Exteded Fleet Obeperkt belle aar alle Mobistar-ummers e vaste lije! Ik kies voor mij bedrijf Het geheim achter efficiët zakedoe? De juiste beslissige

Nadere informatie

Multifunctional kleur. CP6065i - CP6075i Optimaal gebruiksgemak. Innovators in Printing

Multifunctional kleur. CP6065i - CP6075i Optimaal gebruiksgemak. Innovators in Printing Multifunctional kleur CP6065i - CP6075i Optimaal gebruiksgemak Innovators in Printing CP6065i - CP6075i Om communicatieapparatuur binnen bedrijfsomgevingen, zoals grote afdelingen van gecentraliseerde

Nadere informatie

SUNRAIN. Terraszonweringen SUNRAIN

SUNRAIN. Terraszonweringen SUNRAIN Terraszowerige Ook bij rege va het terras geiete? We kee het allemaal: de barbecue-avod of het verjaardagsfeestje op het terras staat al lag op de ageda, maar iemad ka zegge of het weer da meespeelt. Ee

Nadere informatie

One Office Voice Pack Vaste en mobiele telefonie in één pack

One Office Voice Pack Vaste en mobiele telefonie in één pack Oe Office Voice Pack Vaste e mobiele telefoie i éé pack I alle vrijheid commuicere e zakedoe Mobistar biedt geïtegreerde oplossige die uw zaak mobieler e productiever make. U ka overal e altijd i de beste

Nadere informatie

Aanvullende Voorwaarden Webdiensten en Producten

Aanvullende Voorwaarden Webdiensten en Producten a G Silvesterstraat 19 6603 DW Wijche T 024 66 90 558 E ifo@rapolie.l Aavullede Voorwaarde Webdieste e Producte 1 Ileidig Deze Aavullede Voorwaarde Webdieste e Producte ( AVWP ) vorme ee aavullig op de

Nadere informatie

Kompakt 2.0-serie. Slimme en eigentijdse oplossingen voor dakhellingen 15-55!

Kompakt 2.0-serie. Slimme en eigentijdse oplossingen voor dakhellingen 15-55! Kompakt 2.0-serie Slimme e eigetijdse oplossige voor dakhellige 15-55! BRILJANTE OPLOSSINGEN VOOR ALLE DAKHELLINGEN 15-55! Als tooaageved producet va dakdoorvoere heeft Ubbik de beproefde e oderscheide

Nadere informatie

One Office Voice Pack Vaste en mobiele telefonie in één pack

One Office Voice Pack Vaste en mobiele telefonie in één pack ieuw! Exteded Fleet Obeperkt belle aar alle Mobistar-ummers e vaste lije! Oe Office Voice Pack Vaste e mobiele telefoie i éé pack I alle vrijheid commuicere e zakedoe Mobistar biedt geïtegreerde oplossige

Nadere informatie

Multitalent. Stel uw ideale Hyundai samen met de Hyundai Car Configurator op www.hyundai.nl/configurator. Configureer uw Hyundai

Multitalent. Stel uw ideale Hyundai samen met de Hyundai Car Configurator op www.hyundai.nl/configurator. Configureer uw Hyundai Hyudai H300 Multitalet Als oderemer kut u moeilijk om de Hyudai H300 hee. Deze bedrijfswage va Hyudai biedt u amelijk alles wat u va ee bedrijfs wage verlagt. Zij laadruimte e zij veelzijdigheid zij ogeked

Nadere informatie

Veiligheidsschoenen. Veilig èn comfortabel werken met aangepaste veiligheidsschoenen. Met behoud van CE-NEN keurmerk. Veiligheidsschoenen

Veiligheidsschoenen. Veilig èn comfortabel werken met aangepaste veiligheidsschoenen. Met behoud van CE-NEN keurmerk. Veiligheidsschoenen Veiligheidsschoee Veilig è comfortabel werke met aagepaste veiligheidsschoee Met behoud va CE-NEN keurmerk Veiligheidsschoee 1 Veilig è comfortabel werke met aagepaste veiligheidsschoee Veel beroepe vereise

Nadere informatie

Vuilwaterafvoersystemen voor hoogbouw

Vuilwaterafvoersystemen voor hoogbouw Vuilwaterafvoersysteme voor hoogbouw 1.2 Vuilwaterafvoersysteme voor hoogbouw Nu er steeds hogere e extremere gebouwe otworpe worde, biedt ee ekelvoudig stadleidigsysteem de mogelijkheid om gemakkelijker

Nadere informatie

One Office Voice Pack Vaste en mobiele telefonie in één pack

One Office Voice Pack Vaste en mobiele telefonie in één pack Uiek! Exteded Fleet Obeperkt belle aar alle Mobistar-ummers e vaste lije! Oe Office Voice Pack Vaste e mobiele telefoie i éé pack I alle vrijheid commuicere e zakedoe Mobistar biedt geïtegreerde oplossige

Nadere informatie

MultifunCtional Kleur CP2824i efficiënt gebruiksgemak

MultifunCtional Kleur CP2824i efficiënt gebruiksgemak MultifunCtional Kleur efficiënt gebruiksgemak Innovators in rinting VerhoogDe efficiëntie Snelle multifunctional printen tot 28 pagina s per minuut Verhoogde efficiëntie door de aanpasbaarheid van het

Nadere informatie

www.develop.nl ineo+ 654e kleur 60 ppm zwart-wit 65 ppm

www.develop.nl ineo+ 654e kleur 60 ppm zwart-wit 65 ppm www.develop.nl ineo+ 654e kleur 60 ppm zwart-wit 65 ppm Personalisering voor meer gebruiksgemak en tevreden gebruikers Het is altijd hetzelfde verhaal. Fabrikanten van kantoorsystemen beweren allemaal

Nadere informatie

imtech Arbodienst (versie 2.0)

imtech Arbodienst (versie 2.0) imtech Arbodiest (versie 2.0) veilig e gezod werke (Gezodheids)risico s bij autorijde Buite de verkeersveiligheid e de oderhoudsstaat va de auto ka ook het lagdurig zitte i de auto tot (gezodheids)klachte

Nadere informatie

Create your Imagination. Portf#lio. #GielvandenDungen

Create your Imagination. Portf#lio. #GielvandenDungen , Create your Imagination Portf#lio #GielvandenDungen, Jos Raaijmakers Lieshoutseweg 80a 5491 RR Sint Oedenrode tel. 0413-206163 fax. 0413-206152 www.necos.nl info@necos.nl tel. + 31 (0) 413 473480 Advies

Nadere informatie

www.develop.nl ineo 287

www.develop.nl ineo 287 www.develop.nl ineo 287 zwart-wit 28 ppm Eenvoudige mobiele toegang voor extra productieve kantoren Arbeidsbureaus, scholen en universiteiten, technische bureaus, architecten, verzekeraars, banken en bibliotheken:

Nadere informatie

All-in-one productiviteit tegen lage kosten

All-in-one productiviteit tegen lage kosten All-in-one productiviteit tegen lage kosten MP 2500/MP 2500LN/MP 2500SP Precies de kantoorondersteuning die u nodig heeft Voldoe aan uw huidige en toekomstige behoeften Optimaliseer uw workflow, verhoog

Nadere informatie

Stuur aan op kwaliteit!

Stuur aan op kwaliteit! Va der Velde is ee wettig gedepoeerde merkaam. Va der Velde Marie Systems. Stuur aa op kwaliteit! ex Fl Hydrospoiler e r e el tu o R St ra al bu Dorpsstraat 67a Postbus 2061 2930 AB Krimpe a/d Lek Nederlad

Nadere informatie

bizhub C25 A4-allrounder in kleur en zwart-wit Kantoorsysteem bizhub C25

bizhub C25 A4-allrounder in kleur en zwart-wit Kantoorsysteem bizhub C25 bizhub C25 A4-allrounder in kleur en zwart-wit Kantoorsysteem bizhub C25 bizhub C25, kantoorsysteem Het alles-in-één-kleurensysteem voor alle kantoortaken Ongeacht de bedrijfstak en hoe de omgeving er

Nadere informatie

bizhub C452/C552/C652 Overtuigend op alle vlakken Kantoorsystemen bizhub C452/C552/C652

bizhub C452/C552/C652 Overtuigend op alle vlakken Kantoorsystemen bizhub C452/C552/C652 bizhub C452/C552/C652 Overtuigend op alle vlakken Kantoorsystemen bizhub C452/C552/C652 bizhub C452/C552/C652, kantoorsystemen 100% overtuigend zowel qua uiterlijk als vermogen Om voorop te blijven, moeten

Nadere informatie

Kantoorsysteem bizhub 350 bizhub 350 Professionele documentverwerking in zwart-wit

Kantoorsysteem bizhub 350 bizhub 350 Professionele documentverwerking in zwart-wit www.konicaminoltaeurope.com Kantoorsysteem bizhub 350 bizhub 350 Professionele documentverwerking in zwart-wit bizhub 350, Kantoorsysteem De allesomvattende kantooroplossing Eén gespecialiseerd toestel

Nadere informatie

Product-Data-Blad. Aqua Load 110. Modulair boileroplaadsysteem voor veel warm water

Product-Data-Blad. Aqua Load 110. Modulair boileroplaadsysteem voor veel warm water Product-Data-Blad Aqua Load 110 Modulair boileroplaadsysteem voor veel warm water Aqua Load 110 Modulair boileroplaadsysteem voor veel warm water Ideale brug tusse cv-circuit e boiler Met de Aqua Load

Nadere informatie

VOORDELIGE, PROFESSIONELE ALL-IN-ONE OPLOSSING VOOR BEDRIJVEN EN KANTOREN

VOORDELIGE, PROFESSIONELE ALL-IN-ONE OPLOSSING VOOR BEDRIJVEN EN KANTOREN VOORDELIGE, PROFESSIONELE ALL-IN-ONE OPLOSSING VOOR BEDRIJVEN EN KANTOREN www.brother.nl DE VOORDELIGE ALL-IN-ONE ZWART-WITLASERPRINTERS VAN BROTHER ZIJN COMPACT, VEELZIJDIG EN DAARDOOR ZEER GESCHIKT VOOR

Nadere informatie

Product-Data-Blad. Gas 310/610 Eco PRO. Gas 310/610 Eco PRO De grote ketel die nergens te groot voor is

Product-Data-Blad. Gas 310/610 Eco PRO. Gas 310/610 Eco PRO De grote ketel die nergens te groot voor is Product-Data-Blad Gas 310/610 Eco PRO Gas 310/610 Eco PRO De grote ketel die erges te groot voor is Gas 310/610 Eco PRO Met de geheel ieuwe Gas 310/610 Eco PRO levert Remeha ee hoogwaardig 100% maatwerkproduct

Nadere informatie

Veiligheidsschoenen. Veilig èn comfortabel werken met aangepaste veiligheidsschoenen. Met behoud van CE-NEN keurmerk

Veiligheidsschoenen. Veilig èn comfortabel werken met aangepaste veiligheidsschoenen. Met behoud van CE-NEN keurmerk Veiligheidsschoee Veilig è comfortabel werke met aagepaste veiligheidsschoee Met behoud va CE-NEN keurmerk Om i aamerkig te kome voor vergoedig zij gemachtigd voor te schrijve: Eerste verstrekkig: Revalidatieartse

Nadere informatie

Product-Data-Blad. Tzerra. De condensatieketel heruitgevonden! Anders, maar toch vertrouwd. the comfort innovators

Product-Data-Blad. Tzerra. De condensatieketel heruitgevonden! Anders, maar toch vertrouwd. the comfort innovators Product-Data-Blad Tzerra De codesatieketel heruitgevode! Aders, maar toch vertrouwd the comfort iovators Tzerra Remeha comfort e kwaliteit ieuwe gedaate Remeha bregt ee compleet ieuwe HR TOP-ketel op de

Nadere informatie

www.konicaminolta.be Kantoorsysteem bizhub C352 bizhub C352 Divisiemanager

www.konicaminolta.be Kantoorsysteem bizhub C352 bizhub C352 Divisiemanager www.konicaminolta.be Kantoorsysteem bizhub C352 bizhub C352 Divisiemanager Kantoorsysteem bizhub C352 Katalysator voor productiviteit Een centraal opgesteld kantoortoestel moet de complete integratie van

Nadere informatie

DE WMS/TMS OPLOSSING VOOR HET COMPLEXE LOGISTIEKE PROCES LOGISTICS MANAGER SUITE

DE WMS/TMS OPLOSSING VOOR HET COMPLEXE LOGISTIEKE PROCES LOGISTICS MANAGER SUITE DE WMS/MS OLOSSING VOOR HE COMLEXE LOGISIEKE ROCES LOGISICS MANAGER SUIE WA ZIJN DE UIDAGINGEN VOOR DE SULY CHAIN? elofte aa de klat akome I de afgelope jare is de distributie door de veraderde cosumptiepatroe

Nadere informatie

Correctievoorschrift VWO. Wiskunde B1,2 (nieuwe stijl)

Correctievoorschrift VWO. Wiskunde B1,2 (nieuwe stijl) Wiskude B, (ieuwe stijl) Correctievoorschrift VWO Voorbereided Weteschappelijk Oderwijs 0 0 Tijdvak Izede scores Uiterlijk op jui de scores va de alfabetisch eerste vijf kadidate per school op de daartoe

Nadere informatie

VAIO-Link Online Service Gids

VAIO-Link Online Service Gids VAIO-Lik Olie Service Gids "Wij behadele iedere idividuele klacht met zorg, aadacht e respect e we zorge ervoor dat iedere klat ee goed gevoel heeft over de ervarig die hij had of zal hebbe met het VAIO-Lik

Nadere informatie

Release Notes: IPROX-CMS 4.2

Release Notes: IPROX-CMS 4.2 Release Notes: IPROX-CMS 4.2 (april 2011) Ileidig IPROX-CMS 4.2 bet circa 50 wijzigige e fixes waar ee aatal omgrijk zij e ee grote impact hebbe op de implemetatie. Door IfoProjects zij moduletests, systeemtests,

Nadere informatie

GPS rittenregi stratie. Berijder/MKB Berijder Berijder/ MKB

GPS rittenregi stratie. Berijder/MKB Berijder Berijder/ MKB Berijders Vergelijkig ritregistratiesysteme Algemee Bet u op zoek aar ee ritregistratiesysteem? Da is het verstadig om te begie met de beslissig of u ee igebouwd systeem wilt of ee los systeem. Leveraciers:

Nadere informatie

consultancy ontwerp project management exploitatie onderhoud audits optimalisatie opleidingen Uw bedrijfswater in ervaren handen

consultancy ontwerp project management exploitatie onderhoud audits optimalisatie opleidingen Uw bedrijfswater in ervaren handen cosultacy otwerp project maagemet exploitatie oderhoud audits optimalisatie opleidige Uw bedrijfswater i ervare hade Over Aquaplus cosultacy otwerp project maagemet exploitatie oderhoud audits optimalisatie

Nadere informatie

www.develop.nl ineo+ 454e kleur 45 ppm zwart-wit 45 ppm

www.develop.nl ineo+ 454e kleur 45 ppm zwart-wit 45 ppm www.develop.nl ineo+ 454e kleur 45 ppm zwart-wit 45 ppm Een flinke boost voor uw productiviteit Kan een multifunctional de productiviteit op kantoor echt zo veel verbeteren? Waarom is een systeem voor

Nadere informatie

SUNRAIN. www.leiner.de

SUNRAIN. www.leiner.de SUNRAIN www.leier.de SUNRAIN Terraszowerige Ook bij rege va het terras geiete? We kee het allemaal: de barbecue-avod of het verjaardagsfeestje op het terras staat al lag op de ageda, maar iemad ka zegge

Nadere informatie

One Office Full Pack. Vast bellen, mobiel bellen en internet in één. Nieuw! Extended Fleet

One Office Full Pack. Vast bellen, mobiel bellen en internet in één. Nieuw! Extended Fleet Nieuw! Exteded Fleet Obeperkt belle aar alle Mobistar-ummers e vaste lije! Oe Office Full Pack Vast belle, mobiel belle e iteret i éé I alle vrijheid commuicere e zakedoe Mobistar biedt geïtegreerde oplossige

Nadere informatie

Verwarmingsenergie uit de lucht gegrepen.

Verwarmingsenergie uit de lucht gegrepen. DUURZAME ENERGIE LUCHT WATER-WARMTEPOMPEN Verwarmigseergie uit de lucht gegrepe. Gratis omgevigswarmte uit de lucht gebruike met warmtepomptechiek voor verwarmig e warm water. 09 2015 STIEBEL ELTRON zit

Nadere informatie

industriële meet- en regeltechniek

industriële meet- en regeltechniek idustriële meet- e regeltechiek Meet- e Regeltechiek NEDERLAND Itercotrol Meet- & Regeltechiek B.V. T +31.26.4425204 F +31.26.4461294 ifo@itercotrol.eu www.itercotrol.eu Itercotrol Scheepvaart- & Trasporttechiek

Nadere informatie

ineo+ 284e kleur 28 ppm zwart-wit 28 ppm

ineo+ 284e kleur 28 ppm zwart-wit 28 ppm ineo+ 284e kleur 28 ppm zwart-wit 28 ppm Op maat gemaakt voor uw kantoor Waarom is een systeem voor op kantoor met alle mogelijke documentfuncties altijd zo moeilijk te gebruiken? Waarom kunnen multifunctionals

Nadere informatie

multifunctional kleur

multifunctional kleur multifunctional kleur printen altijd en overal Innovators in Printing printen altijd en overal Belangrijkste kenmerken Snelheid A4: 33 ppm in kleur en zwart-wit Papierformaat: A6-A4 Meer gebruiksgemak

Nadere informatie

Schoenen voor diabetes en reuma

Schoenen voor diabetes en reuma Schoee voor diabetes e reuma Comfortschoee gemaakt voor de extra kwetsbare voet Officieel gee vergoedig via zorgverzekeraar. Echter bij ekele zorgverzekeraars is door middel va idividuele aavraag vergoedig

Nadere informatie

Hoe werkt het? Zelf uw woning aanpassen

Hoe werkt het? Zelf uw woning aanpassen Woig aapasse Hoe werkt het? Zelf uw woig aapasse Prettig woe beteket woe i ee huis aar uw smaak. Om og fijer te kue woe, wille veel huurders kleie of grote veraderige aabrege i hu huis. Thuisvester begrijpt

Nadere informatie

RAADS IN FORMATIE BRIE F

RAADS IN FORMATIE BRIE F RAADS IN FORMATIE BRIE F gemeete WOERDEN Va: college va burgemeester e wethouders Datum: 1 december 2011 Portefeuillehouder(s): Titia Cosse Portefeuille(s): portefeuille Moumete e Archeologie Cotactpersoo:

Nadere informatie

ineo 601 / 751 zwart-wit 60 / 75 ppm

ineo 601 / 751 zwart-wit 60 / 75 ppm ineo 601 / 751 zwart-wit 60 / 75 ppm Wanneer productiviteit telt...... kiest u voor de ineo 601 / 751 Een zwart-witprinter op een afdeling waar grote volumes worden verwerkt, op een interne printafdeling

Nadere informatie

Schoenen voor diabetes en reuma

Schoenen voor diabetes en reuma Schoee voor diabetes e reuma Comfortschoee gemaakt voor de extra kwetsbare voet Officieel gee vergoedig via zorgverzekeraar. Echter bij ekele zorgverzekeraars is door middel va idividuele aavraag vergoedig

Nadere informatie