Sedert 4 opeenvolgende jaren stellen wij het jaarverslag van het OCMW Hasselt uitsluitend

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Sedert 4 opeenvolgende jaren stellen wij het jaarverslag van het OCMW Hasselt uitsluitend"

Transcriptie

1 Sedert 4 opeenvolgende jaren stellen wij het jaarverslag van het OCMW Hasselt uitsluitend elektronisch ter beschikking, via deze website. Wij focussen in deze editie op belangrijke actiepunten in 2012 vanuit onze sociale dienstverlening en onze ambulante en residentiële seniorenvoorzieningen. De dagdagelijkse werking van dit 545 koppen tellend overheidsbedrijf wordt aangestuurd door de OCMW-raad en diverse overlegorganen (bestuur). Via de ondersteunende diensten wordt de dagdagelijkse werking gestalte gegeven en last but not least bieden wij een inkijk in de financiën. We hopen dat je in dit jaaroverzicht heel wat interessante en inspirerende informatie ontdekt. Wij wensen je veel leesplezier en kijken alvast uit naar reacties. Namens het OCMW Hasselt: Peter Vanaken secretaris Nadja Vananroye voorzitter

2 Sociale dienstverlening Ongeveer 4000 keer per jaar doen Hasselaren beroep op één of andere dienstverlening van de sociale dienst van het OCMW. Dit kan gaan om steun (via leefloon, tewerkstelling, ) aan personen en gezinnen die niet meer beschikken over voldoende middelen om een leven te kunnen leiden dat beantwoordt aan de menselijke waardigheid. Deze hulp kan financieel zijn, (nood)woongelegenheid, psychosociale hulp, medische hulp, enz. Hiervoor zijn heel wat medewerkers dagelijks aan de slag (maatschappelijk werkers, administratief personeel, juristen, ). Balie en onthaalteam In het totaal waren er in 2012 meer dan aanmeldingen aan de balie. Dit komt overeen met een gemiddelde van bijna per maand. Het gaat hier veelal om mensen die een afspraak hebben met hun maatschappelijk assistent. Ook mensen met infovragen of zij die langskomen voor het ophalen en afgeven van papieren zijn opgenomen in deze cijfers. Het onthaalteam is het eerste aanspreekpunt voor mensen die zich voor het eerst tot het OCMW wenden met een hulpvraag. Van daaruit wordt, na een sociaal onderzoek, gekeken hoe en door wie deze mensen het best kunnen worden verder geholpen. In 2012 werden zo in het totaal 1804 nieuwe aanvragen van nieuwe cliënten behandeld. Gemiddeld behandelen we zo dus 150 nieuwe aanvragen per maand. Na de sterke stijging van 2009 tot 2011, blijft dit cijfer stabiel in Van de 1804 nieuwe aanvragen, werden 275 dossiers doorverwezen naar het team maatschappelijk werk en 127 dossiers naar het team schuldhulpverlening. Voor deze dossiers wordt een langduriger hulpverleningstraject opgezet.

3 Team maatschappelijk werk Het team maatschappelijk werk houdt zich bezig met de algemene dienstverlening binnen een OCMW. Deze cel staat in voor de aanvragen van leefloon en financiële steun in zijn verschillende vormen. De maatschappelijk werkers voeren het sociaal onderzoek, en doen een concreet voorstel naar het bijzonder comité inzake individuele beslissingen. Het AMW staat verder in voor de algemene begeleiding en opvolging van de cliënt. Samen met de betrokken cliënt wordt getracht een oplossing op maat te vinden om een zo goed mogelijke integratie in de maatschappij te bekomen. Alle maatschappelijk werkers hebben een aantal personen in budgetbeheer. Zij werken samen met de cliënt een budgetplan uit en maken concrete afspraken met schuldeisers om de schulden op een haalbare manier af te betalen. Verder staan zij in voor het verstrekken van informatie, advies, psychosociale begeleiding en het zoeken van opvang van cliënten in alle mogelijke noodsituaties. De maatschappelijk werkers hebben tevens een belangrijke verwijsfunctie. Recht op maatschappelijke hulpverlening RMH: het aantal cliënten dat recht had op maatschappelijke hulp, inclusief financiële steun, tewerkstelling, medische kosten, Waar het aantal cliënten met recht op RMH al sinds 2009 in stijgende lijn gaat, zien we hier een lichte daling in In het totaal hadden in verschillende mensen recht op RMH, ten opzichte van 375 in Deze dalende trend zien we ook terug in de cijfers met betrekking tot het equivalent leefloon, onderdeel van RMH.

4 Recht op maatschappelijke integratie RMI: aantal cliënten dat recht had op maatschappelijke integratie, inclusief leefloon, tewerkstelling, installatiepremie, De sterke daling van het aantal personen die recht hadden op RMI, die zich inzette in 2010, is in 2012 afgezwakt. We kennen echter nog steeds een lichte daling in deze cijfers. In het totaal hadden in verschillende mensen recht op RMI, ten opzichte van 661 in Deze dalende trend zien we ook terug in de cijfers met betrekking tot het aantal begunstigden leefloon, onderdeel van RMI. Schuldhulpverlening Ankerpunten in De instroom 2012 is in vergelijking met 2011 met een kleine 10 % gedaald. De vraag om budgetbeheer te doen in dossiers collectieve schuldenregeling met een externe schuldbemiddelaar neemt toe. 2. In 2011 zijn we van start gegaan met de methodiek 'focus op begeleiding' vanaf de doorverwijzing naar het team schuldhulpverlening. Hierbij wordt effectief gezocht naar wat mensen wel nog goed kunnen. Ze worden ondersteund waar nodig. Dit heeft de afgelopen twee jaar geresulteerd in een verminderde opstart van budgetbeheren. 3. De herinstromers zijn verdubbeld. De interpretatie hiervan is niet eenduidig. Het kan iets zeggen over drempelverlaging en toegankelijkheid van de hulpverlening, het kan iets zeggen over een niet geslaagd leertraject in de voorbije hulpverleningsperiode. 4. Groepswerking met Open school werd uitgebreid met een samenwerking met de Wroeter en een diëtiste. Vlaanderen heeft subsidies voorzien voor het opzetten van regionale samenwerkingsverbanden met het oog op een kwaliteitsverbetering en nadruk op preventie binnen schuldhulpverlening. De middelen zijn toegekend aan de CAW s. Er zijn 4 deelprojecten lopend: LSO werkgroep SHV als lerend netwerk, Buddy s, Schuldhulplijn, Interactieve beurs. OCMW Hasselt is bij 3 van de 4 deelprojecten een actieve partner. 5. Vlaanderen heeft subsidies voorzien voor het opzetten van regionale samenwerkingsverbanden met het oog op een kwaliteitsverbetering en nadruk op preventie binnen schuldhulpverlening. De middelen zijn toegekend aan de CAW s. 6. Er zijn 5 deelprojecten lopend: Lerend netwerk, Buddy s, Schuldhulplijn, Interactieve beurs en Ontwikkelen van interactieve spelen. OCMW Hasselt is bij 3 van de 5 deelprojecten een

5 actieve partner. Een ervaren schuldhulpverlener van OCMW Hasselt is tijdelijk gedetacheerd naar het CAW om het samenwerkingsproject mee vorm te geven. Schuldhulpverlening in cijfers Instroom algemeen opstartingen beheer afsluitingen beheer aantal dossiers CSR OCMW schuldbemiddelaar aantal dossiers CSR -externe schuldbemiddelaar gemiddeld aantal herinstromers aantal beheren ( team SHV) op 31/12/ aantal begeleidingen ( SHV) groepsvorming - in samenwerking met open school 2 2 Activering In 2012 werden in totaal 135 cliënten vanuit het team maatschappelijk werk doorverwezen naar het team activering. Dit team gaat met de cliënt aan de slag om te werken naar activering.

6 Zowel voor de nieuw overgedragen dossiers als voor de dossiers waarvoor reeds een activeringstraject werd opgestart, wordt steeds gezocht naar de meest passende vorm van activering. Dit resulteert in een verscheidenheid aan activeringsvormen, gaande van effectieve arbeidsactivering tot activering in het kader van een voortraject en zelfs vrijwilligerswerk. Voortraject 73 Werkwinkel 48 Artikel Artikel 60 VTSI 40 Opleiding attitude 93 Opleiding beroep 1 BIO 3 Gesco WEP+ 6 Onbepaalde duur 1 SINE 5 Vrijwilliger 1 WEP+ 23 Totaal 408

7 Indien de activering resulteert in effectieve tewerkstelling, gaat het veelal om tewerkstelling onder de vorm van artikel Zo werden in personen tewerkgesteld in het kader van artikel Gemiddeld ging het om een 83-tal personen per maand. Wonen Het OCMW heeft op dit ogenblik 7 doorgangswoningen, waarvan 5 type transitwoning en 2 type noodwoning. Type Bezettingsmogelijkheid Transitwoning Studio Alleenstaande/ koppel Transitwoning Studio Alleenstaande/ koppel Transitwoning Appartement 2 slaapkamers Gezin met 2 kinderen Transitwoning Studio (aangepast bejaarde) Alleenstaande Transitwoning Huis Gezin met 4 kinderen Noodwoning Appartement 2 slaapkamer Gezin met 2 kinderen Noodwoning Appartement 1 slaapkamer Alleenstaande met 1 kind/ koppel Het huidig aanbod van 7 doorgangswoningen is, gelet op de onderstaande gegevens, zeker nodig. Hiermee wordt de toename van de woonproblematiek duidelijk geïllustreerd Vorderingen tot uithuiszetting Positieve beslissingen huurwaarborg Cliënten waarvoor borgstelling onthaaltehuis werd afgeleverd

8 Energie Lokale Advies Commissie (LAC) aantal zitdagen aantal behandelde dossiers INFRAX IWM Het aantal ladingen op jaarbasis is ongeveer gelijk gebleven in vergelijking met We zien echter een redelijk sterke daling in het aantal budgetmeters gas en elektriciteit. Hieruit kunnen we concluderen dat er meer ladingen per persoon gebeuren en dat de personen in kwestie hun budget voor energie en gas dus beter spreiden. Dit is een tendens die we vanuit het OCMW trachten aan te moedigen aantal budgetmeters gas aantal budgetmeters elektriciteit Lokaal cliëntoverleg (LCO) Overlegvergaderingen aantal LCO's uitgevoerd 93 aantal LCO's geannuleerd 12

9 aantal LCO's zonder overleg na 10 voorbereiding totaal 115 Aantal LCO's met cliënt 79 Aantal LCO's zonder cliënt 14 Het lokaal cliëntoverleg brengt alle hulpverleners en diensten die de situatie van de cliënt volgen samen rond de tafel zodat de hulpverlening op elkaar afgestemd kan worden. Deze methodiek is vooral een instrument voor specifieke situaties waarbij verschillende (min. 3) hulpverleners de persoon of het gezin volgen en dit op de verschillende levensdomeinen (huisvesting, opvoeding van de kinderen, relationeel aspect, financiëel aspect, activering, ) De cliënt neemt in principe actief deel aan dit overleg. In 2012 werden er 105 LCO s door de coördinator LCO georganiseerd. Er zijn er effectief 93 doorgegaan. In 12 situaties werd het overleg echter geannuleerd omwille van verschillende redenen zoals opname in een psychiatrisch centrum, detentie, afwezigheid van één van de belangrijke hulpverleners, afwezigheid van de cliënt. De vele ups en downs in het leven van de cliënt maakt dat de situatie en het netwerk snel kan wijzigen wat ook zijn gevolgen heeft naar het organiseren van het cliëntoverleg. In 10 situaties werd in de voorbereidende fase van de aanvraag beslist door cliënt en hulpverleners het overleg uiteindelijk niet verder te organiseren en dit omwille van uiteenlopende redenen. In 81% van de behandelende situaties is er een betrokkenheid met het OCMW van Hasselt. D.w.z. dat in deze situaties de cliënt gevolgd wordt door één of meerdere maatschappelijk werkers van onze interne sociale dienst. In 18% van de situaties is er geen contact (meer) met onze interne sociale dienst. Netwerk met diverse hulpverlenende partners en andere personen Aantal aanwezige hulpverlenende instanties 481

10 Aantal aanwezige personen 638 Het lokaal cliëntoverleg is gebaseerd op de methodiek van de maatzorgprincipes waarbij gecoördineerde hulpverlening één van de principes is. De nood aan gecoördineerde hulpverlening is een direct gevolg van de vele multi-problem situaties van achterstelling. De veelheid aan problemen maakt dat er in dergelijke situaties vaak meerdere hulpverleners en diensten ingeschakeld worden. In 2012 heeft de coördinator 481 personen vanuit diverse diensten uitgenodigd. Het gaat hier om hulpverleners van zowel eerste, tweede als derde lijn binnen de welzijnssector. Er zaten in het totaal 638 personen rond de tafel; dit zijn zowel hulpverleners, de hulpvragers, hun familie, vrijwilligers, tolken, stagiairs. Structurele knelpunten De wachtlijstproblematiek in alle hulpverleningssectoren, zowel ambulant als residentiëel blijft reeds jaren een ernstig knelpunt. Ook in 2012 bleef dit binnen de LCO overlegvergaderingen een vaststelling waardoor het rond de tafel altijd opnieuw zoeken is door hulpverleners en hulpvragers naar alternatieven voor een duurzamere hulp. Projectwerking Er worden tevens projecten uitgewerkt. In 2012 waren de meest opvallende Project wonen-welzijn' en het project Project Parkdromen: kinderen en jongeren dromen op het woonwagenterrein'. Project wonen welzijn Cordium, sociale huisvester, diende in 2010 samen met CAW Sonar, CAW t Verschil, VZW De Oever, VZW Bewust, VZW Basis en het OCMW van Hasselt een projectaanvraag in naar aanleiding van een projectoproep van de Vlaamse ministers wonen en welzijn. De ministers stelden vast dat er veel raakvlakken zijn tussen wonen en welzijn. Ze wilden via deze projectoproep innovatieve projecten die aansluiten bij specifieke noden op het terrein, binnen een regelluw kader mogelijk maken. Het Hasselts project werd weerhouden en kreeg een erkenning voor 3 jaar. De organisaties rond tafel willen woontraining organiseren als voorbereiding op reguliere huisvesting met als doel de slaagkansen voor deze kwetsbare doelgroepen te verhogen. Het project startte vanaf 01/10/2012, in een (studenten-/logements-) complex te Hasselt. Dit pand

11 werd recent helemaal gerenoveerd tot 8 studio s en 5 kamers. Het is de bedoeling dat de bewoners tijdens de individuele begeleidingsgesprekken getraind worden in woonvaardigheden (breed spectrum) en dat ze daarna doorstromen naar sociale huisvesting, SVK of de privé- huurmarkt. OCMW Hasselt werkt samen met de CAW s, VZW Basis, VZW de oever, VZW Bewust actief mee aan dit project. Project Parkdromen: kinderen en jongeren dromen op het woonwagenterrein Parkdromen is een project van het OCMW dat gerealiseerd werd met de steun van het streekfonds Een Hart voor Limburg. Voor de uitvoering van het project werkte het OCMW van Hasselt samen met de Stad Hasselt, Groep Intro voor de begeleiding van de activiteiten en RIMO voor het inzicht en de expertise over het leven als woonwagenbewoner. In 2012 (maart oktober) werden er op geregelde tijdstippen activiteiten voor de kinderen en jongeren onder leiding van Groep Intro georganiseerd. De focus tijdens deze activiteiten lag op het welbevinden en zelfvertrouwen bij kinderen en jongeren, prikkelen van hun talenten en creativiteit en stimuleren van de samenwerking om zo te ontdekken wat zij graag zouden willen op het terrein. Op zaterdag 6 oktober 2012 lieten de kinderen en jongeren zien wat het resultaat is van deze zoektocht. Bij aanvang van het project gingen we er als organisatie vanuit dat er gedroomd werd van een speeltuig, een basketbalring, Op het einde van het project stellen we echter vast dat hiervoor geen grote nood bestaat. De kinderen hebben vooral genoten van het samen spelen. De stad wil met de bewoners bekijken hoe dit praktisch kan gerealiseerd worden. Bij de jongeren liggen de interesses eerder op het sportieve vlak. In dit kader zal er samen met hen verder gewerkt worden in het kader van het project streetaction samen met de sportdienst van de stad Hasselt. Seniorenvoorzieningen De seniorenvoorzieningen bij het OCMW Hasselt vormen een belangrijke kernactiviteit. Meer dan 360 medewerkers dragen de dagelijkse zorg voor onze thuiszorgdiensten en residentiële voorzieningen. Zo verwerken we zowat 4000 aanvragen voor thuiszorg per jaar en daarnaast bieden we kwaliteitsvolle zorg aan 270 bewoners in het woonzorgcentrum, dagelijkse opvang van ca. 25 bezoekers in het

12 Dagzorgcentrum, de zorg voor enkele tientallen serviceflats, beheer van een lokaal dienstencentrum, enz. Voor gedetailleerde informatie hierover kan je ook steeds terecht op onze website Seniorenzorg De groep senioren in Hasselt breidt steeds verder uit waardoor de vraag naar zorgverlenende initiatieven blijft toenemen. Sinds 2000 bekommert de dienst seniorenzorg zich om de thuisgezondheidszorg van de Hasseltse senior. De dienst biedt een hele waaier thuiszorgondersteunende diensten aan, gaande van nazorg bij overlijden en administratieve ondersteuning tot het bezoekersteam, minder mobielen vervoer, zorgoverleg, warme maaltijdbedeling, enz. Elke Hasseltse senior kan met eender welke individuele zorgvraag bij ons terecht. Niet enkel centraal in het hoofdgebouw, maar ook wekelijks in de deelgemeenten van Hasselt. Naar de toekomst toe engageert de dienst seniorenzorg zich om nog meer aanwezig te zijn in de verschillende wijken en zo dus ook dichter bij de mensen te kunnen staan. Huisbezoeken Aantal afgelegde huisbezoeken: Totaal Huisbezoeken zijn een van de belangrijkste werkinstrumenten van maatschappelijk werkers om zich een beeld te vormen van de leefsituatie van de senior. Naast de jaarlijkse huisbezoeken bij prijsherzieningen van aangebode thuiszorgdiensten, kan de Hasseltse senior steeds vragen om een extra huisbezoek wanneer zijn situatie wijzigt of wanneer dit vereist is. Voor bepaalde dienstverleningen zoals budgetbeheer of administratieve ondersteuning worden er maandelijks huisbezoeken ingepland. Zo is er een kortere opvolging mogelijk.

13 Eénloketfunctie team seniorenzorg Totaal aantal bezoekers op zitdagen seniorendienst: OCMW Deelgemeenten Totaal bezoeken Voor het tweede jaar op rij stellen we een kleine afname van het aantal bezoekers op onze zitdagen vast. Een sluitende verklaring hebben we hier echter niet voor. De terugloop stelt zich vooral bij zitdagen op het OCMW. Toekomstgericht baart dit gegeven ons niet meteen zorgen, aangezien de dienst seniorenzorg op lange termijn massaal zal inzetten op een wijkgerichte werking. Aantal bezoekers per deelgemeente Sint-Lambrechts-Herk Stevoort Kermt Kuringen Minder mobielen vervoer aantal

14 vrijwilligers aantal uitgevoerde ritten aantal gebruikers Mobiliteit is een belangrijke factor binnen de ouderenzorg. Dankzij het minder mobielen vervoer krijgen senioren met verplaatsingsproblemen en een beperkt inkomen toch de nodige transportmogelijkheden aangeboden. Door het beperkt aantal vrijwillige chauffeurs, is de dienst verplicht om de vooropgestelde voorwaarden strikt na te leven. Bezoekersteam Totaal aantal bezoeken Aantal vrijwilligers Tussen 2011 en 2012 verloor het bezoekersteam de helft van haar vrijwilligers. Toch bleef het aantal bezoeken nog relatief gevrijwaard. Van de 332 bezoeken werden er 315 afgelegd door de vrijwilligers zelf. Bij de overige bezoeken was telkens de verantwoordelijke maatschappelijk werker aanwezig. Wanneer vrijwilligers alleen op bezoek gaan, betreft het een cliënt die reeds is opgestart en nood heeft aan een bezoekje op regelmatige tijdstippen om zo samen met de vrijwilliger opnieuw een sociaal netwerk op te bouwen. Bij het uitblijven van dit netwerk blijft de vrijwilliger een belangrijke rol spelen om eenzaamheid te doorbreken. Poetsdienst

15 Personeel (FTE) 21,25 22,5 23,75 25, ,5 25,5 Gebruikers Gepresteerde uren , , , , , ,00 Omwille van medische redenen haakten een aantal poetshulpen af. Deze werden niet vervangen. Door het natuurlijk verloop in het klantenbestand is de weerslag hiervan op het aantal klanten beperkt. Een andere reden van eenzelfde aantal gebruikers en meer gepresteerde uren ligt in het feit dat de werking werd herzien. Door het aantal vergaderingen te beperken tot zeswekelijks in plaats van tweewekelijks worden extra klanten verder geholpen. Klusjesdienst Personeel (FTE) Aantal klussen Aantal tuinen Verschillende gebruikers Wat bij de klusjesdienst vooral opvalt is het hoge aantal klussen. Dit geeft echter een vertekend beeld aangezien ook de kleine klusjes zoals het ophangen van schilderijen, vervangen van lampen en dergelijke in deze cijfers vervat zit. Met andere woorden, het aantal klussen is gestegen maar het aantal werkuren niet. Warme maaltijden

16 Aantal op jaarbasis Cliënten dagelijks Jaar na jaar bedeelt de dienst seniorenzorg meer warme maaltijden. In 2011 werd de kaap van maaltijden per jaar bereikt. Deze trend zet zich ook in 2012 verder met meer dan maaltijden. Goed voor gemiddeld 518 cliënten per dag. Lokaal dienstencentrum t Park Activiteiten Maaltijden Totaal aantal bezoeken Het aantal bezoeken aan het lokaal dienstencentrum t Park blijft nagenoeg gelijk aan dat van Met de nakende samensmelting met dienstencentrum De Boelvaar in het achterhoofd, werd er in de tweede helft van 2012 vooral ingezet op het voorbereiden van die samenwerking. Overige dienstverlening Cliënten nazorg bij overlijden Cliënten administratieve ondersteuning Cliënten mobiele 30 *

17 poetsploeg Zorgoverleg: aantal overlegmomenten Het aantal overlegmomenten binnen het zorgoverleg neemt lichtjes af. De situaties die om een zorgoverleg vragen worden complexer. De patiënten zijn ouder dan voorheen en hebben vaak een meervoudig ziekteprofiel waardoor er meer hulp- en zorgverleners gecontacteerd dienen te worden voor een zorgoverleg. Naar aanleiding van artikel 107 vermaatschappelijking van de zorg is er een toename van patiënten met een psychiatrisch ziekteprofiel. Deze aanvragen vergen de nodige expertise en methodologie. Het cliënteel van nazorg bij overlijden nam spectaculair toe het afgelopen jaar. Dit is te verklaren door de toepassing van een nieuwe werkwijze. Sinds mei 2012 krijgen de nabestaanden een moment aangereikt waarop een maatschappelijk werker langs gaat. Wenst die persoon liever geen huisbezoek, dan kan hij of zij afzeggen. Dit laatste gebeurt slechts sporadisch waardoor heel wat meer huisbezoeken kunnen afgelegd worden en daardoor dus ook meer mensen bereikt en geholpen worden. De mobiele poetsploeg is slechts een tijdelijk aanbod voor senioren die omwille van medische redenen acuut hulp nodig hebben. De ingeschakelde hulp is tijdelijk en vaak om de periode tot de opstart van een dienst gezinszorg te overbruggen. De beschikbare plaatsen zijn beperkt maar op jaarbasis meestal wel goed ingevuld. Woonzorgcentrum Zonnestraal Het Woonzorgcentrum Zonnestraal biedt een kwaliteitsvolle residentiële opvang aan 270 zorgbehoevende senioren. Dit wordt ondersteund door diverse vormen van ondersteuning: verpleging, verzorging, ergo, kine, animatie... Er is hier ook een aanbod voor kortverblijf en dagzorg voor senioren aan (zie Woonzorgcentrum Zonnestraal). Zo'n 206 medewerkers staan in voor de globale werking van het centrum. Woonzorcentrum Zonnestraal kencijfers Leeftijdscategorieën van de bewoners

18 Leeftijdscategorie Man Vrouw Totaal Totaal Gemiddelde leeftijd De gemiddelde leeftijd van de vrouwen gaat van 84 jaar in 2011 naar 85 jaar in 2012 en voor de mannen gemiddeld van 80 naar 81 jaar. Mannen Vrouwen residenten ROB 82j 6m 12d 85j 11m 1d residenten RVT 80j 3m 10d 85j 1m 14d Totaal 81j 3m 7d 85j 1m 9d

19 Aantal verblijfsdagen bezetting (in- en exclusief kortverblijf) De bezettingsgraad van de kamers is licht gestegen van 98,24 % in 2011 naar 98,44% in De gemiddelde verblijfsduur is zo goed als stabiel gebleven namelijk 3 jaar en 10 maanden in 2011 tov. 3 jaar en 8 maanden in We noteerden 93 nieuwe definitieve opnames in 2012 tov slechts 63 in Dit staat tegenover 90 overlijdens in 2012 tov 63 in Dit hoge sterftecijfer voor 2012 is een algemene tendens voor de Woonzorgcentra in Vlaanderen incl. KV excl. KV incl. KV excl. KV Mogelijke verblijfsdagen Aantal dagen Bezettingscoëfficient 99,25% 98,24% 98,29% 98,44% ziekenhuisafwezigheid (dagen) Zorgbehoevendheid (katz-schaal - op 31/12/2012) ROB RVT O 53 A 32 B 2 60 C 0 20 Cd De zorgbehoevendheid van de bewoners is vrijwel ongewijzigd gebleven.

20 Centrum voor kortverblijf De bezettingsgraad van de kortverblijfkamers is gedaald: 80,64% tov 91,32% in De redenen hiervoor zijn: 1. Het vroegtijdig beëindigen van het kortverblijf (vaak owv. mogelijkheid tot definitieve opname in een Woonzorgcentrum). Hierdoor komt de kamer vroeger dan verwacht vrij en er werd niet altijd (direct) een andere kandidaat gevonden. 2. Annulaties voor de aanvang van het verblijf. Na de annulatie werd geen nieuwe kandidaat meer gevonden. Vaak komt door annulatie slechts een korte periode vrij (1 à 2 weken) en het is moeilijk om iemand te vinden voor zo een korte periode. Er werden ook bewoners van buiten Hasselt opgenomen in ons centrum voor een kortverblijf in 2012, goed voor 21 kortverblijf opnames. De gemiddelde verblijfsduur van een kortverblijf is 15 dagen. Antibioticaresistentie (MRSA) Het woonzorgcentrum Zonnestraal nam deel aan een Euregionale studie over antibioticaresistentie in verschillende Woonzorgcentra. 148 bewoners van Zonnestraal of hun vertegenwoordiger (van 271 kamers) vulden de toestemmingsformulieren in en namen zo deel aan de studie. 1. MRSA screening: bij 7 van de 148 onderzochte bewoners is een positief staal met MRSA afgenomen (4,7% van de bewoners is MRSA positief bevonden). De kamers van de bewoners met MRSA liggen erg verspreid over WZC Zonnestraal. 2. Urineweginfecties: bij 3 bewoners van de 148 onderzochte bewoners is een urinestaal afgenomen met een ESBL-resistentie. Betekenis voor WZC Zonnestraal: een grote MRSA-Prevalentiestudie in Vlaamse Woonzorgcentra (2005) toonde aan dat er grote verschillen zijn in het voorkomen van MRSA in de Woonzorgcentra waarbij de prevalentie van MRSA tussen de 2% en 43% is. Uit de bovenstaande gegevens blijkt dat wij hierbij met 4.7% zeer goed scoren. De maatregelen die reeds werden opgestart ter preventie van MRSA sinds 1996 leiden tot een goed resultaat en moeten zeker volgehouden worden. Gezien de spreiding van de MRSA positieve bewoners in het rusthuis is er geen evidentie van MRSA overdracht in één bepaalde afdeling. ESBL-resistentie bij urineweginfecties is een recent probleem en zal in de toekomst extra onze

21 aandacht vragen. Algemene hygiënische voorzorgsmaatregelen en een visie rond antibioticabeleid zal dit probleem verder moeten indijken. Dagzorgcentrum Plankeweeke Het ondersteunen en ontlasten van de thuiszorg/mantelzorg blijft de belangrijkste beweegreden om hulp van het dagverzorgingscentrum in te roepen. Bezetting Deze hulpvraag past perfect in onze opdracht als dagverzorgingscentrum. Hierdoor kunnen opnames in een woonzorgcentrum ook uitgesteld worden. In 2012 kent het dagverzorgingscentrum een daling in het totaal aantal aanwezigheidsdagen (- 132, zie tabel aanwezigheidsdagen hieronder). Er is een daling in het aantal niet-forfaitdagen (- 261) en een stijging in het aantal forfaitdagen (+129). Er is ook een daling in het aantal ritten t.o.v (-194 ritten). Aanwezigheidsdagen De daling in het aantal aanwezigheidsdagen en ritten heeft enkel en alleen te maken met het afwezig zijn van de cliënten (maar liefst 1278 afwezigheidsdagen, of 218 afwezigheidsdagen meer dan in 2011), want met een theoretische bezetting van 99,20% doet het DVC beter dan ooit. Wachtlijst Ondanks het groot verloop en aantal nieuwe opnames blijft de wachtlijst constant. Eind december 2012 staan er net zoals een jaar eerder +/- 50 personen op de wachtlijst (+ ook een aantal niet Hasselaren), en met het oog op de opstart van een tweede dagverzorgingscentrum van het OCMW Hasselt binnen enkele jaren, zal dit centrum van bij de opstart waarschijnlijk op volle toeren draaien. Gemiddeld moet er op 3 tot 6 maanden gerekend worden tussen aanmelden op de wachtlijst en een effectieve opname. Om te kijken uit welke deelgemeente de cliënten komen hebben we een opsplitsing gemaakt naar postcode. Team seniorenzorg van het eigen OCMW is de grootste doorverwijzer voor nieuwe cliënten.

22 De 101 ingeschreven cliënten komen van: Postcode Aantal 3500 Hasselt Wimmertingen Kermt Kuringen Stevoort Diepenbeek Diest Genk 1 Expertisecentrum Dementie Contact Het Expertisecentrum Dementie - Contact werkt rond een 7-tal resultaatsgebieden: Informatieverstrekking, adviesverstrekking voor complexe zorg- en begeleidingssituaties, sensibilisering, vorming en deskundigheidsbevordering, concept- en methodiekstudie, signaalfunctie en onderlinge samenwerking met de andere negen expertisecentra in Vlaanderen. Limburgs Netwerk Dementie De blikvanger dit jaar was de opstart van het Limburgs Netwerk Dementie.

23 Om de levenskwaliteit van de personen met dementie op een structurele wijze te kunnen optimaliseren en om de versnippering in het zorglandschap tegen te gaan werd een project opgestart met financiële steun van LSM (Limburg Sterk Merk Provincie Limburg), het Limburgs Netwerk Dementie. Projectpartners zijn het ECD Contact (OCMW Hasselt), het Limburgs provinciebestuur, de Katholieke Hogeschool Limburg (KHLim) en de vzw Bejaardenzorg Grauwzusters Limburg. ECD Contact is projectpromotor en staat in voor de coördinatie. Bij de ontwikkeling van het netwerk worden de belangrijkste spelers in het zorglandschap voor personen met dementie in kaart gebracht, om hen vervolgens per Limburgse welzijnsregio op regelmatige basis samen te brengen (5 regionale platforms/ dementielinks ). Doel is expertise te delen, tekorten in de zorg op te sporen en hiervoor oplossingen, acties en methodieken te ontwikkelen. Dit provinciaal netwerk moet als een hefboom fungeren om door middel van nieuwe initiatieven de Limburgse dementiematrix van hiaten en overlappingen in de zorg gaandeweg in te vullen, en dit in het licht van het Vlaams dementieplan van minister Vandeurzen. De officiële aftrap van het Limburgs Netwerk Dementie was de organisatie van een Forum voor alle referentiepersonen dementie in onze provincie (8 november 2012), met ruim 50 enthousiaste deelnemers. De verdere uitrol van het Netwerk Dementie Limburg zal echter vooral vanaf 2013 plaats hebben. Na de projectperiode (3 jaar) zal dit netwerk structureel ingebed worden binnen de reguliere werking van het expertisecentrum, waardoor dit ongetwijfeld meer draagvlak en armslag krijgt. Wordt zeker vervolgd. Music for Life De nationale actie van StuBru werd dit jaar volledig geconcentreerd rond het thema dementie, dit in samenwerking met o.a. ECD- Vlaanderen (december). ECD Contact nam binnen dit kader ook in onze provincie verschillende opgemerkte initiatieven: ECD Contact ging in zee met het improvisatietheater Inspinazie om binnen onze regio tijdens de week van Music for Life dementie op een ludieke manier bespreekbaar te maken via straatanimatie op de markten van Hasselt en Genk. Ondanks de bittere koude bleken marktbezoekers diep geraakt door de confrontatie met de acteurs die een zeer realistisch beeld gaven van de leefwereld van een persoon met dementie.

Welkom! OCMW-voorzitter Nadja Vananroye

Welkom! OCMW-voorzitter Nadja Vananroye Welkom! OCMW Zorgproject Hogevijf OCMW-voorzitter Nadja Vananroye OCMW Hasselt Beste OKRA Hasselt Banneux, Voor het OCMW Hasselt breekt een uitdagende periode aan. Met de bouw van nieuwe ouderenvoorzieningen

Nadere informatie

AGENDA RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN van dinsdag 20 september 2016

AGENDA RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN van dinsdag 20 september 2016 AGENDA RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN van dinsdag 20 september 2016 OPENBARE ZITTING 001 - PERSONEELSBELEID NIEUWE UURREGELING DAGVERZORGINGSCENTRUM VERPLEGING Het akkoord van de raad wordt gevraagd

Nadere informatie

HD _RMW_00132 Aanstelling - fulltime medewerkersconsulent in contractueel dienstverband voor een periode van onbepaalde duur

HD _RMW_00132 Aanstelling - fulltime medewerkersconsulent in contractueel dienstverband voor een periode van onbepaalde duur Raad voor maatschappelijk welzijn Zitting van 19 september 2017 Verslag HD 1 2017_RMW_00131 OCMW en instellingen - Afname raamovereenkomst VVSG "Postdiensten voor Vlaamse lokale besturen" - Delegatiebevoegdheid

Nadere informatie

departement Maatschappelijk welzijn

departement Maatschappelijk welzijn raad voor maatschappelijk welzijn vast bureau externe audit bijzondere comité( s) budgetcommissie voorzitter secretariaat voorzitter centraal secretariaat Interne auditcommissie ontvanger beleidsoverleg

Nadere informatie

Graag wens ik een actuele stand van zaken te verkrijgen met betrekking tot het aanbod van voorzieningen voor ouderen in woonzorgcentra.

Graag wens ik een actuele stand van zaken te verkrijgen met betrekking tot het aanbod van voorzieningen voor ouderen in woonzorgcentra. SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 519 van ELS ROBEYNS datum: 11 mei 2016 aan JO VANDEURZEN VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN Woonzorgcentra Limburg - Bijkomende bedden Aangezien de provincie

Nadere informatie

Werking / dienstverlening OCMW Tielt Winge

Werking / dienstverlening OCMW Tielt Winge Werking / dienstverlening OCMW Tielt Winge Deze nota is tot stand gekomen met gegevens en informatie op basis van het jaarverslag 2010. I. Werking Personeel Vastbenoemden : 20 7 voltijdse 13 deeltijdse

Nadere informatie

Actieplan 1 Informatie- en preventiebeleid naar de Zeelse bevolking toe op het vlak van o.m. (kinder)armoede, gezondheid, participatie

Actieplan 1 Informatie- en preventiebeleid naar de Zeelse bevolking toe op het vlak van o.m. (kinder)armoede, gezondheid, participatie DEEL ARMOEDEBESTRIJDING Actieplan 1 Informatie- en preventiebeleid naar de Zeelse bevolking toe op het vlak van o.m. (kinder)armoede, gezondheid, participatie Actie 1 : Het OCMW zorgt er, zelfstandig of

Nadere informatie

1 2017_RMW_00160 OCMW & instellingen - Digitaal sociaal dossier - Aankoop en implementatie software - Ontwerp & gunningswijze - Toewijzing -

1 2017_RMW_00160 OCMW & instellingen - Digitaal sociaal dossier - Aankoop en implementatie software - Ontwerp & gunningswijze - Toewijzing - Raad voor maatschappelijk welzijn Zitting van 21 november 2017 Dagorde OPEN ZITTING OCMW Hasselt Technische facilitaire dienst 1 2017_RMW_00160 OCMW & instellingen - Digitaal sociaal dossier - Aankoop

Nadere informatie

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 25 FEBRUARI uur

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 25 FEBRUARI uur RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 25 FEBRUARI 2009 19.30 uur DAGORDE Openbare zitting De openbare vergadering zal plaatsvinden in de bolerozaal van het Centrum voor Welzijn Kattestraat 27 9500 Geraardsbergen

Nadere informatie

De Sociale plattegrond

De Sociale plattegrond De Sociale plattegrond Sector: OCMW Spreker: Marianne Van Der Biest (OCMW Herzele) Wat is het OCMW? OCMW = Openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn. OCMW = publieke instelling Welzijn = meer dan armoedebestrijding

Nadere informatie

ter beschikking, via deze website. Zo trachten wij in grote lijnen en op een duurzame wijze een

ter beschikking, via deze website. Zo trachten wij in grote lijnen en op een duurzame wijze een Reeds voor het 5 de jaar stellen wij het jaarverslag van het OCMW Hasselt uitsluitend elektronisch ter beschikking, via deze website. Zo trachten wij in grote lijnen en op een duurzame wijze een blik te

Nadere informatie

Jaarverslag Seniorencentrum

Jaarverslag Seniorencentrum Jaarverslag 2015 Seniorencentrum Woonzorgcentrum het Lindeken... 3 Bewoners... 3 Financieel... 6 Bezettingsgraad... 8 Personeelsbezettting... 10 Kwaliteitswerking 2015... 11 Dagverzorgingscentrum de Boomgaard...

Nadere informatie

Welzijn op maat. www.ocmw-leuven.be. Van Algemeen maatschappelijk werk tot Zorgcentra

Welzijn op maat. www.ocmw-leuven.be. Van Algemeen maatschappelijk werk tot Zorgcentra Welzijn op maat Van Algemeen maatschappelijk werk tot Zorgcentra Een menswaardig bestaan bieden aan elke Leuvenaar. Daar maakt OCMW Leuven elke dag werk van. Jaarlijks helpen we duizenden behoeftige mensen.

Nadere informatie

OCMW-raad van 19 april 2012

OCMW-raad van 19 april 2012 Dienst: communicatie Contactpersoon: Lieve Van De Pontseele, communicatieambtenaar Tel. 03 778 60 10 Fax: 03 778 60 15 Email: lieve.vandepontseele@ocmwsintniklaas.be bij de punten van de openbare zitting

Nadere informatie

DE VIJF FUNCTIES BINNEN HET VERNIEUWDE MODEL GEESTELIJKE GEZONDHEID

DE VIJF FUNCTIES BINNEN HET VERNIEUWDE MODEL GEESTELIJKE GEZONDHEID DE VIJF FUNCTIES BINNEN HET VERNIEUWDE MODEL GEESTELIJKE GEZONDHEID Functie 1 Activiteiten op het vlak van preventie; geestelijke gezondheidszorgpromotie; vroegdetectie, -interventie en -diagnosestelling

Nadere informatie

VERSLAG OPENBARE ZITTING RAAD D.D. 8 SEPTEMBER 2011

VERSLAG OPENBARE ZITTING RAAD D.D. 8 SEPTEMBER 2011 OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN PROVINCIE WEST-VLAANDEREN ARRONDISSEMENT KORTRIJK Blokkestraat 29a, 8550 Zwevegem Tel 056 76 52 00 Fax 056 75 81 55 E-mail: info@ocmw.zwevegem.be www.ocmwzwevegem.be

Nadere informatie

Jeugdhulp: groot bereik, divers en versterkt eigen krachten

Jeugdhulp: groot bereik, divers en versterkt eigen krachten 06/06/2016 Jeugdhulp: groot bereik, divers en versterkt eigen krachten Vandaag is het eerste intersectorale jaarverslag 2015 van de jeugdhulp voorgesteld, in aanwezigheid van Jo Vandeurzen, Vlaams minister

Nadere informatie

OCMW s en armoedebestrijding

OCMW s en armoedebestrijding OCMW s en armoedebestrijding Hoorzitting Commissie Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebeleid, Vlaams Parlement, 1.2.2011 Piet Van Schuylenbergh, directeur OCMW s VVSG Nathalie Debast, stafmedewerker

Nadere informatie

Ervaringen OCMW Lommel

Ervaringen OCMW Lommel Hier komt een titel CIPAL BUDGETMODULE Ervaringen OCMW Lommel Lokaal Dienstencentrum Dagverzorgingscentrum 60 assistentiewoningen Diensten en voorzieningen OCMW Lommel 33.000 inwoners OCMW-diensten gevestigd

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING. Maatschappelijk assistent sociale dienst en thuisdiensten

FUNCTIEBESCHRIJVING. Maatschappelijk assistent sociale dienst en thuisdiensten 120 FUNCTIEBESCHRIJVING Maatschappelijk assistent sociale dienst en thuisdiensten AFDELING/DIENST FUNCTIETITEL HOOFDDOEL Personen/Sociale zaken (sociale dienst en thuisdiensten) Rapporteert aan het diensthoofd

Nadere informatie

De Vlaamse regering heeft op 25 juni 2010 een besluit goedgekeurd betreffende de beleids- en beheerscyclus (BBC)van de provincies, de gemeenten en de

De Vlaamse regering heeft op 25 juni 2010 een besluit goedgekeurd betreffende de beleids- en beheerscyclus (BBC)van de provincies, de gemeenten en de De Vlaamse regering heeft op 25 juni 2010 een besluit goedgekeurd betreffende de beleids- en beheerscyclus (BBC)van de provincies, de gemeenten en de OCMW s met regels voor de financiële aspecten van de

Nadere informatie

OVERGANGSZORG: de toekomst? Woon- en zorgcentrum Kimpenhof Familiehulp Expertisecel Ouderenzorg PHL-Healthcare

OVERGANGSZORG: de toekomst? Woon- en zorgcentrum Kimpenhof Familiehulp Expertisecel Ouderenzorg PHL-Healthcare OVERGANGSZORG: de toekomst? Woon- en zorgcentrum Kimpenhof Familiehulp Expertisecel Ouderenzorg PHL-Healthcare Inhoud Situering Uitgangspunten en doelstellingen Onderzoeksdesign Resultaten Conclusies Getuigenissen

Nadere informatie

Verslag OCMW-raad Hugo Cornelis

Verslag OCMW-raad Hugo Cornelis Verslag OCMW-raad 15/11/2017 1. Goedkeuring verslag vergadering 18/10/2017 openbaar gedeelte De OCMW-raad wordt gevraagd het verslag van de vergadering 18/10/2017 openbaar gedeelte goed te keuren. Goedgekeurd

Nadere informatie

Databank personeelsbezetting 81 BESTUREN ZIJN OP HEDEN OOK EFFECTIEF GESTART MET GEGEVENS TE INVENTARISEREN!

Databank personeelsbezetting 81 BESTUREN ZIJN OP HEDEN OOK EFFECTIEF GESTART MET GEGEVENS TE INVENTARISEREN! Databank personeelsbezetting Nieuwsflits naar aanleiding van het project databank personeelsbezetting Een vergelijkend onderzoek voor Vlaamse gemeenten Geachte secretaris, Beste medewerker, CC Consult

Nadere informatie

AGENDA OPENBARE ZITTING. 12 februari 2013. Aan de raadsleden

AGENDA OPENBARE ZITTING. 12 februari 2013. Aan de raadsleden 12 februari 2013 Aan de raadsleden Graag nodigen wij u uit tot de zitting van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn. De zitting vindt plaats op 21 februari 2013 om 20u in de raadzaal van het OCMW, Gootje

Nadere informatie

Indien u vragen hebt over deze controle, kunt u contact opnemen met uw inspecteur via mi.inspect_office@mi-is.be.

Indien u vragen hebt over deze controle, kunt u contact opnemen met uw inspecteur via mi.inspect_office@mi-is.be. Aan de Voorzitter van het OCMW van Knokke-Heist Kraaiennestplein 1 bus 2 8300 Knokke-Heist Geïntegreerd inspectieverslag POD MI Inspectiedienst POD MI Aantal 2 OCMW / RMIB-SFGE / 2015 Betreft: Geïntegreerd

Nadere informatie

STUDIEDAG. Projectmatig werken in lokale overheden LEUVEN 27 oktober 2011

STUDIEDAG. Projectmatig werken in lokale overheden LEUVEN 27 oktober 2011 STUDIEDAG Projectmatig werken in lokale overheden LEUVEN 27 oktober 2011 PROJECT: Bouwen van en verhuizen naar een nieuw Woonzorgcentrum OCMW- Diepenbeek 2 - Studiedag - Projectmatig werken voor lokale

Nadere informatie

nr. 285 van LORIN PARYS datum: 25 januari 2017 aan JO VANDEURZEN Justitiehuizen - Werklastmeting

nr. 285 van LORIN PARYS datum: 25 januari 2017 aan JO VANDEURZEN Justitiehuizen - Werklastmeting SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 285 van LORIN PARYS datum: 25 januari 2017 aan JO VANDEURZEN VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN Justitiehuizen - Werklastmeting De minister liet heeft eerder

Nadere informatie

Dagorde Raad voor Maatschappelijk Welzijn. Datum zitting 26/11/2014 Aanvangsuur zitting 19:00 OPENBARE VERGADERING

Dagorde Raad voor Maatschappelijk Welzijn. Datum zitting 26/11/2014 Aanvangsuur zitting 19:00 OPENBARE VERGADERING Dagorde Raad voor Maatschappelijk Welzijn Datum zitting 26/11/2014 Aanvangsuur zitting 19:00 Locatie Raadzaal OPENBARE VERGADERING NOTULEN VAN DE VORIGE VERGADERING 01 GOEDKEURING NOTULEN OPENBARE VERGADERING

Nadere informatie

VERSLAG RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN van donderdag 30 juni 2016

VERSLAG RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN van donderdag 30 juni 2016 VERSLAG RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN van donderdag 30 juni 2016 OPENBARE ZITTING 001 - FINANCIËN JAARREKENING 2015 De raad neemt kennis van de neergelegde jaarrekening 2015 en keurt deze goed. 002

Nadere informatie

Besluit: Unaniem Enig art. - Het verslag van de openbare zitting van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 14 december 2015 wordt goedgekeurd.

Besluit: Unaniem Enig art. - Het verslag van de openbare zitting van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 14 december 2015 wordt goedgekeurd. OCMW-raad maandag 18 januari 2016 Aanwezig: Herman Himpens, OCMW-voorzitter Stefanie Costenoble, Robin Declerck, Carl Desaever, Els Sarazyn, Marie-Paule Somers, Lieven Vandenbroucke, Ester Vanparys, Filip

Nadere informatie

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter,

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter, Aan de Voorzitter van het OCMW van Kinrooi Breeërsesteenweg 146 Postcode en plaats Geïntegreerd inspectieverslag POD MI Inspectiedienst POD MI Kinrooi/W65B-SFGE/2016 2 Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag

Nadere informatie

VLAAMS PARLEMENT VOORSTEL VAN RESOLUTIE. van mevrouw Ria Van Den Heuvel en de heren Jan Roegiers, Carlo Daelman en Koen Helsen

VLAAMS PARLEMENT VOORSTEL VAN RESOLUTIE. van mevrouw Ria Van Den Heuvel en de heren Jan Roegiers, Carlo Daelman en Koen Helsen Stuk 2223 (2003-2004) Nr. 1 VLAAMS PARLEMENT Zitting 2003-2004 5 maart 2004 VOORSTEL VAN RESOLUTIE van mevrouw Ria Van Den Heuvel en de heren Jan Roegiers, Carlo Daelman en Koen Helsen betreffende een

Nadere informatie

infobrochure OCMW roeselare

infobrochure OCMW roeselare infobrochure OCMW roeselare OCMW roeselare is er voor jou! Iedereen is welkom zonder onderscheid te maken op basis van cultuur, nationaliteit, religie,... OCMW Roeselare is er voor jou! Je kan bij ons

Nadere informatie

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter,

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter, Aan de Voorzitter van het OCMW van MESEN Markt 1 8957 Mesen Geïntegreerd inspectieverslag POD MI Inspectiedienst POD MI MESEN/RMID-SCP/2017 Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag Geachte Voorzitter, Hierbij

Nadere informatie

* = lid managementteam

* = lid managementteam OCMW Sint-Niklaas nieuw algemeen organogram Raad voor Maatschappelijk Welzijn Beleidsmedewerker Voorzitter* Financieel beheerder* Secretaris* Dienst informatica Secretariaat secretaris P&O-deskundige Preventieadviseur

Nadere informatie

OPENBARE ZITTING NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN 28 OKTOBER 2014

OPENBARE ZITTING NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN 28 OKTOBER 2014 NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN 28 OKTOBER 2014 Aanwezig: Surkyn Sonja - voorzitter Schepens Michel, Pernet Godelieve, Seys Roger, Maes Benny, Deckers Hilde, Debruyne Katrien, Jeunen Maria,

Nadere informatie

VVSG Trefdag Samen tegen Armoede wij ook 13/12/2010

VVSG Trefdag Samen tegen Armoede wij ook 13/12/2010 VVSG Trefdag Samen tegen Armoede wij ook 13/12/2010 Koen Clijsters Algemeen diensthoofd OCMW Heusden-Zolder Tel. 011/45.61.50 koen.clijsters@ocmwheusdenzolder.be Heusden- Zolder Provincie Limburg 31.500

Nadere informatie

7. PREVENTIE VAN UITHUISZETTING

7. PREVENTIE VAN UITHUISZETTING 7. PREVENTIE VAN UITHUISZETTING 7.1 BEGELEIDING DOOR SOCIALE DIENST OCMW Afbakening van de doelgroep Huurders die uit huis dreigen gezet te worden Omschrijving van het aanbod Het OCMW wordt preventief

Nadere informatie

ZORG VOOR SENIOREN NU EN IN DE TOEKOMST

ZORG VOOR SENIOREN NU EN IN DE TOEKOMST ZORG VOOR SENIOREN NU EN IN DE TOEKOMST INTRAMURALE DIENST Woonzorgcentrum De Meers Centrum voor Kortverblijf De Kouter Dagverzorgingscentrum De Meers Dagverzorgingscentrum De Manège Serviceflat Residentie

Nadere informatie

Ontslagboekje Wat na uw verblijf in het UZA? Informatiebrochure patiënten

Ontslagboekje Wat na uw verblijf in het UZA? Informatiebrochure patiënten Ontslagboekje Wat na uw verblijf in het UZA? Informatiebrochure patiënten 3 1. Thuiszorg... 4 1.1 Thuisverpleegkundige...4 1.2 Poetshulp...4 1.3 Gezinszorg...4 1.4 Hulpmiddelen...4 1.5 Maaltijden...5 1.6

Nadere informatie

Schuldbemiddeling in Limburg. 30 juni 2008 Studiedag PLOT Genk

Schuldbemiddeling in Limburg. 30 juni 2008 Studiedag PLOT Genk Schuldbemiddeling in Limburg 30 juni 2008 Studiedag PLOT Genk Dienst Schuldbemiddeling Welzijnsregio Noord-Limburg Oprichting: juli 1999 Verenging onder Hfdst XII OCMW-wet 8 OCMW s Noord-Limburg (arr.

Nadere informatie

VERSLAG OPENBARE ZITTING RAAD D.D. 8 MAART 2012

VERSLAG OPENBARE ZITTING RAAD D.D. 8 MAART 2012 OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN PROVINCIE WEST-VLAANDEREN ARRONDISSEMENT KORTRIJK Blokkestraat 29a, 8550 Zwevegem Tel 056 76 52 00 Fax 056 75 81 55 E-mail: info@ocmw.zwevegem.be www.ocmwzwevegem.be

Nadere informatie

ZITTING OCMW-RAAD 17 JUNI 2013

ZITTING OCMW-RAAD 17 JUNI 2013 ZITTING OCMW-RAAD 17 JUNI 2013 Mededeling ter kennisgeving van OCMW-raadsbesluiten, in uitvoering van artikel 254 van het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra

Nadere informatie

Reglement: Opnamereglement WZC Zonnig Huis Woonzorg

Reglement: Opnamereglement WZC Zonnig Huis Woonzorg Reglement: Opnamereglement WZC Zonnig Huis 14.10.2014 Woonzorg OPNAMEREGLEMENT WOONZORGCENTRUM «ZONNIG HUIS» Dit reglement werd goedgekeurd door de Raad voor Maatschappelijk Welzijn tijdens de vergadering

Nadere informatie

OCMW-raad van 10 februari 2011

OCMW-raad van 10 februari 2011 Dienst: communicatie Contactpersoon: Lieve Van De Pontseele, communicatieambtenaar Tel. 03 778 60 10 Fax: 03 778 60 15 Email: lieve.vandepontseele@ocmwsintniklaas.be bij de punten van de openbare zitting

Nadere informatie

Zaken doen in zorg: CASE Solidariteit voor het Gezin

Zaken doen in zorg: CASE Solidariteit voor het Gezin 3 december 2014 - Leuven Zaken doen in zorg: CASE Solidariteit voor het Gezin Kim Van Asch, Innovatiemanager Voorstelling SVHG Belangrijke thuiszorgspeler in Vlaanderen en Brussel Sinds 1976, vandaag +5400

Nadere informatie

OCMW-raad van 14 april 2011

OCMW-raad van 14 april 2011 Dienst: communicatie Contactpersoon: Lieve Van De Pontseele, communicatieambtenaar Tel. 03 778 60 10 Fax: 03 778 60 15 Email: lieve.vandepontseele@ocmwsintniklaas.be bij de punten van de openbare zitting

Nadere informatie

online! Telenet Foundation ondersteunt momenteel zo n 105 projecten in België. We bereikten al meer dan 111.000 mensen. Iedereen

online! Telenet Foundation ondersteunt momenteel zo n 105 projecten in België. We bereikten al meer dan 111.000 mensen. Iedereen Iedereen online! Telenet Foundation ondersteunt momenteel zo n 105 projecten in België. We bereikten al meer dan 111.000 mensen. 96 Telenet Jaarverslag 2012 Duurzaamheid Telenet Foundation Telenet Foundation

Nadere informatie

Nieuwbouwproject WZC Bloesemhof

Nieuwbouwproject WZC Bloesemhof Nieuwbouwproject WZC Bloesemhof Bovenaanzicht OCMW-site vanuit hoek Graethempoort met Kogelstraat. Bovenaanzicht OCMW-site vanuit het zuidwesten (Kogelstraat). Inplanting nieuwbouw Het nieuwe woonzorgcentrum

Nadere informatie

Competentieprofiel. Maatschappelijk werker

Competentieprofiel. Maatschappelijk werker Competentieprofiel maatschappelijk werker OCMW 1. Functie Functienaam Afdeling Dienst Functionele loopbaan Maatschappelijk werker Sociale zaken Sociale dienst B1-B3 2. Context Het OCMW garandeert aan elke

Nadere informatie

Woonzorgcentrum SINT ANTONIUS

Woonzorgcentrum SINT ANTONIUS Woonzorgcentrum SINT ANTONIUS Wanneer alleen wonen als oudere niet langer kan, vind je in het woonzorgcentrum Sint Antonius een aangepaste woonomgeving. Deze folder wil je, in t kort, laten kennismaken

Nadere informatie

Beleidsnota 2014. De SD wordt voor een optimale dienst- en hulpverlening aan de cliënten ondersteund middels vorming, supervisie en documentatie.

Beleidsnota 2014. De SD wordt voor een optimale dienst- en hulpverlening aan de cliënten ondersteund middels vorming, supervisie en documentatie. Mens Het verzekeren van de hulp- en dienstverlening aan de inwoners met verblijf in Bocholt zodat zij een leven kunnen leiden dat beantwoordt a.d. menselijke waardigheid, rekeninghoudend met de wettelijke

Nadere informatie

F U N C T I E P R O F I E L

F U N C T I E P R O F I E L F U N C T I E P R O F I E L I. I D E N T I F I C A T I E G E G E V E N S Functiebenaming Weddeschaal Graad Directie - dep - dienst Functiefamilie maatschappelijk werker Sociale Dienst B1-B2-B3 maatschappelijk

Nadere informatie

Voor al jouw vragen rond welzijn, werken en wonen

Voor al jouw vragen rond welzijn, werken en wonen OCMW - Sociale Dienst OCMW- Secretariaat Woon-Zorg Dorpsdienst ZOHRA Lokale Werkwinkel met VDAB en PWA-Dienstenbedrijf Ondersteuningsnetwerk UBUNTU Voor al jouw vragen rond welzijn, werken en wonen Het

Nadere informatie

Ook houdt het OCMW rekening met de stijging van de kosten voor asielzoekers tengevolge van de overbezetting van het opvangnetwerk asielzoekers.

Ook houdt het OCMW rekening met de stijging van de kosten voor asielzoekers tengevolge van de overbezetting van het opvangnetwerk asielzoekers. Beleidsnota OCMW Budget 2010 Inleiding: Bij de opmaak van het budget 2010 wordt rekening gehouden met de maatschappelijke evoluties zoals ze waargenomen worden in de diensten van het OCMW en vooral bij

Nadere informatie

Anker kracht. Verankering in de maatschappij door intensieve multi-disciplinaire begeleiding

Anker kracht. Verankering in de maatschappij door intensieve multi-disciplinaire begeleiding Anker kracht Verankering in de maatschappij door intensieve multi-disciplinaire begeleiding Inleiding In januari 2014 startte OCMW Gent het project 'Ankerkracht'. Dit project bundelt de krachten en visie

Nadere informatie

Stand van zaken LSM. Kennisatelier VZW Grauwzusters Expertise cel Ouderenzorg University College Leuven-Limburg

Stand van zaken LSM. Kennisatelier VZW Grauwzusters Expertise cel Ouderenzorg University College Leuven-Limburg Stand van zaken LSM Kennisatelier VZW Grauwzusters Expertise cel Ouderenzorg University College Leuven-Limburg Stand van zaken Baden zonder strijd Psychomotorische activatie Verrijkte omgeving De Tijd

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING MAATSCHAPPELIJK WERKER. 1. Functienaam Maatschappelijk werker maatzorg Graadbenaming: Maatschappelijk werker

FUNCTIEBESCHRIJVING MAATSCHAPPELIJK WERKER. 1. Functienaam Maatschappelijk werker maatzorg Graadbenaming: Maatschappelijk werker FUNCTIEBESCHRIJVING MAATSCHAPPELIJK WERKER 1. Functienaam 1.1. Maatschappelijk werker maatzorg 1.2. Graadbenaming: Maatschappelijk werker 1.3. Weddeschaal: B1 B3 2. Plaats in de organisatie Afdeling: Sociale

Nadere informatie

Samenwerking OCMW sociale huisvestingsmaatschappij. Puurs

Samenwerking OCMW sociale huisvestingsmaatschappij. Puurs Samenwerking OCMW sociale huisvestingsmaatschappij Puurs 11-1-2011 Situering Puurs: 17.000 inwoners Groene, landelijke gemeente gelegen langs enkele verkeersassen waardoor er vrij veel economische activiteit

Nadere informatie

Vergadering van

Vergadering van Vergadering van 29.08.16 Aanwezig: Frank Acke, voorzitter; Pieterjan Geldhof, Vicky Claeys, Anita Deprez, Suzan Joye, Veerle De Pauw, Serge Verbrugghe, Nico Vanwynsberghe, Ine Serlet, Ilse Vandenbulcke,

Nadere informatie

13/01/2016. Wat is een SEL. Zorgaanbieders. Toelichting methodiek multidisciplinair overleg en e-zorgplan 26/11/2015 Project Bornem

13/01/2016. Wat is een SEL. Zorgaanbieders. Toelichting methodiek multidisciplinair overleg en e-zorgplan 26/11/2015 Project Bornem Toelichting methodiek multidisciplinair overleg en e-zorgplan 26/11/2015 Project Bornem Wat is een SEL SamenwerkingsInitiatief Eerstelijnsgezondheidszorg Of een pluralistische samenwerkingsverband tussen

Nadere informatie

OCMW Lede - Beleidsnota 2010. Sociale dienstverlening. Financiële steun

OCMW Lede - Beleidsnota 2010. Sociale dienstverlening. Financiële steun OCMW Lede - Beleidsnota 2010 Deze beleidsnota hoort bij het budget 2010. Dit budget maakt deel uit van het financieel meerjarenplan 2008-2012. Het opgemaakte budget 2010 past binnen de opgemaakte meerjarenplanning

Nadere informatie

Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.8 - Mei 2008-179-

Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.8 - Mei 2008-179- Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.8 - Mei 2008-179- VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN FRANK VANDENBROUCKE VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN WERK, ONDERWIJS

Nadere informatie

2010: Europees jaar van de bestrijding van armoede en sociale uitsluiting

2010: Europees jaar van de bestrijding van armoede en sociale uitsluiting 2010: Europees jaar van de bestrijding van armoede en sociale uitsluiting In Gent steeg het aantal mensen met financiële moeilijkheden met 12,6 procent ten opzichte van vorig jaar (van 7.870 leefloongerechtigden

Nadere informatie

WOONCLUB KORTRIJK De woonclub ondersteunt mensen in kansarmoede of in een kwetsbare positie bij het zoeken van een woning op de private en/of sociale huurmarkt De werking Op 9 november 2009 ging de woonclub

Nadere informatie

C rk r e k l e da d g a g o n o de d r e w r i w js 25/04/2017

C rk r e k l e da d g a g o n o de d r e w r i w js 25/04/2017 Cirkeldag onderwijs Cirkeldag onderwijs 25/04/2017 Werking OCMW Turnhout - voorstelling www.ocmwturnhout.be Hoe goed ken je het OCMW? Waarvoor staat OCMW? Waarvoor kan je bij een OCMW terecht? Wie kan

Nadere informatie

betreffende een betere ondersteuning van de mantelzorg in het Vlaamse beleid

betreffende een betere ondersteuning van de mantelzorg in het Vlaamse beleid stuk ingediend op 1228 (2010-2011) Nr. 1 7 juli 2011 (2010-2011) Voorstel van resolutie van mevrouw Marijke Dillen, de heren Filip Dewinter, Jan Penris en Wim Wienen en mevrouw Gerda Van Steenberge betreffende

Nadere informatie

Eigendommen 5. Terbeschikkingstelling van deel van wzc Ter Wilgen aan Carolus principebeslissing

Eigendommen 5. Terbeschikkingstelling van deel van wzc Ter Wilgen aan Carolus principebeslissing Bijeenroeping van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn De voorzitter van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn heeft de eer u uit te nodigen tot het bijwonen van de zitting op donderdag 25 oktober 2012

Nadere informatie

Fokus op Emancipatie

Fokus op Emancipatie Fokus op Emancipatie Dromen zijn (geen) bedrog, over het toeleiden van personen met een beperking naar gepaste ondersteuning op alle levensdomeinen. Fara Van Maele & Bertina Houben Een nieuw concept van

Nadere informatie

Verslagen raadszittingen goedkeuring 1. Verslag OCMW-raad van 22.03.2012 (openbare zitting) goedkeuring

Verslagen raadszittingen goedkeuring 1. Verslag OCMW-raad van 22.03.2012 (openbare zitting) goedkeuring Bijeenroeping van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn De voorzitter van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn heeft de eer u uit te nodigen tot het bijwonen van de zitting op donderdag 19 april 2012 om

Nadere informatie

Pijler 1 - beslissingsondersteuning

Pijler 1 - beslissingsondersteuning praktischer 1 Pijler 1 - beslissingsondersteuning Beschrijving - Aanreiken van evidence-based informatie en richtlijnen; - Informeren van zorgverstrekkers; - Expertisebevordering; - Praktijkondersteuning;

Nadere informatie

De meerwaarde van een goede samenwerking tussen het woonzorgcentrum en de thuiszorg

De meerwaarde van een goede samenwerking tussen het woonzorgcentrum en de thuiszorg De meerwaarde van een goede samenwerking tussen het woonzorgcentrum en de thuiszorg Marie José Kennes, diensthoofd thuiszorg Marc Dierick, directie WZC St. Rochus OCMW Aarschot St. ROCHUS St. ROCHUS Bewoners:

Nadere informatie

Arbeid biedt een maatschappelijke meerwaarde ten opzichte van inactiviteit. 3

Arbeid biedt een maatschappelijke meerwaarde ten opzichte van inactiviteit. 3 17 SOCIALE ECONOMIE 18 Sociale economie Iedereen heeft recht op een job, ook de mensen die steeds weer door de mazen van het net vallen. De groep werkzoekenden die vaak om persoonlijke en/of maatschappelijke

Nadere informatie

OCMW Beersel Raad voor Maatschappelijk Welzijn 29.01.2015

OCMW Beersel Raad voor Maatschappelijk Welzijn 29.01.2015 OCMW Beersel Raad voor Maatschappelijk Welzijn 29.01.2015 Bekendmaking website: 03.02.2015 THUISZORG OCMW BEERSEL Algemene voorwaarden dienstreglementering DOEL 1. Het OCMW stelt zich tot doel om zorgbehoevende

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 27 november 2014 Verslag van de deputatie Bevoegd deputatielid: Peter Bellens Telefoon: 03 240 52 40 Agenda nr. 9/2 Budget 2014. Verdeelkrediet - rekeningcombinatie

Nadere informatie

Dagorde. Openbare zitting. Aan de leden van de raad Voor maatschappelijk welzijn. 16 april 2014. Bijeenroeping raad voor maatschappelijk welzijn

Dagorde. Openbare zitting. Aan de leden van de raad Voor maatschappelijk welzijn. 16 april 2014. Bijeenroeping raad voor maatschappelijk welzijn ocmw voorzitter Contactpersoon Paula Verhoeven Telefoon 03/660.68.10 E-mail paula.verhoeven@ocmwkapellen.be Aan de leden van de raad Voor maatschappelijk welzijn 16 april 2014 Bijeenroeping raad voor maatschappelijk

Nadere informatie

Seniorenraad Antwerpen

Seniorenraad Antwerpen Seniorenraad Antwerpen 04-09-2013 Inhoud Voorstelling Zorgbedrijf Visie Missie Waarden Zorgstrategisch plan Voorstelling projecten Linkeroever Jeugdzorg 1 Historiek Zorgbedrijf Antwerpen is een bedrijf

Nadere informatie

Werken bij OCMW Wuustwezel

Werken bij OCMW Wuustwezel Werken bij OCMW Wuustwezel OCMW Wuustwezel Bredabaan 735 2990 Wuustwezel 03/633.52.10 1 Werk je graag met en voor mensen? Zoek je een boeiende job binnen een dynamische organisatie? Dan is een job bij

Nadere informatie

Inspiratiedag Van opvang naar samenleven. Koen Clijsters, algemeen diensthoofd OCMW Heusden-Zolder

Inspiratiedag Van opvang naar samenleven. Koen Clijsters, algemeen diensthoofd OCMW Heusden-Zolder Inspiratiedag Van opvang naar samenleven Koen Clijsters, algemeen diensthoofd OCMW Heusden-Zolder Heusden-Zolder: iedereen welkom! Biografie Heusden-Zolder - Ex-mijngemeente in Limburg - Bevolking Heusden-Zolder:

Nadere informatie

Tewerkstelling. Algemene Vergadering Welzijnsoverleg Herentals 31 januari 2007. Projecteigenaar. Projectfiche tewerkstelling

Tewerkstelling. Algemene Vergadering Welzijnsoverleg Herentals 31 januari 2007. Projecteigenaar. Projectfiche tewerkstelling Algemene Vergadering Welzijnsoverleg Herentals 31 januari 2007 Algemene vergadering Welzijnsoverleg Herentals Tewerkstelling Projecteigenaar! strategisch verantwoordelijke: ISOM! operationeel verantwoordelijke:

Nadere informatie

Centrum voor Kortverblijf

Centrum voor Kortverblijf Koning Albert IIlaan 35, bus 31 1030 Brussel T 02 553 34 34 F 02 533 34 35 contact@zorginspectie.be Naam voorziening: DE DRUIVELAAR Adres: Wingerdstraat 14, 3000 Leuven Tel.: 016/28.47.90 email: rudiger.de.belie@wingerd.info

Nadere informatie

VERGADERING RAAD OCMW VAN WOENSDAG 29 juni 2016

VERGADERING RAAD OCMW VAN WOENSDAG 29 juni 2016 AANVANG: Te 20:15 uur in de raadzaal Sociaal Huis, OCMW Wuustwezel AANWEZIG: De heer: G. Verelst, voorzitter mevrouwen: M. Steyaert, J. Meirsman, M. Deruytter, A. Lostrie, leden de heren: W. Van Aert,

Nadere informatie

8. Vervangen deuroperatoren grote liften WZC Ter Wilgen Blok C en D - principe goedkeuring - toewijzing

8. Vervangen deuroperatoren grote liften WZC Ter Wilgen Blok C en D - principe goedkeuring - toewijzing Bijeenroeping van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn De voorzitter van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn heeft de eer u uit te nodigen tot het bijwonen van de zitting op donderdag 13 december 2012

Nadere informatie

EEN OVERZICHT VAN 5 JAAR WERKERVARINGSPLAATSEN IN DE SOCIAL PROFIT

EEN OVERZICHT VAN 5 JAAR WERKERVARINGSPLAATSEN IN DE SOCIAL PROFIT EEN OVERZICHT VAN 5 JAAR WERKERVARINGSPLAATSEN IN DE SOCIAL PROFIT PERIODE 211-21 december 21 - Noerens Veerle 1. INLEIDING In het Vlaams Intersectoraal Akkoord voor de social profit verbinden de sociale

Nadere informatie

Manifest. voor de intensieve vrijwilligerszorg

Manifest. voor de intensieve vrijwilligerszorg Manifest voor de intensieve vrijwilligerszorg Manifest voor de intensieve vrijwilligerszorg Meer dan 15.000 mensen zijn vrijwilliger bij een Waarom dit manifest? organisatie voor Vrijwillige Thuishulp,

Nadere informatie

Opvang van ouderen met een psychiatrische problematiek binnen de WZC.

Opvang van ouderen met een psychiatrische problematiek binnen de WZC. LimeService - Your online survey service - Opvang van ouderen met een psychiatrische p... Page 1 of 15 Opvang van ouderen met een psychiatrische problematiek binnen de WZC. Het Vlaams Onderzoeks en Kenniscentrum

Nadere informatie

Lokaal netwerk mantelzorg

Lokaal netwerk mantelzorg Lokaal netwerk mantelzorg met ondersteuning van het provinciebestuur Oost-Vlaanderen Voor de mantelzorger is nabijheid zeer belangrijk. In die zin is de mantelzorger voor alles wat hij of zij zou kunnen

Nadere informatie

Werkt onder leiding van een hoofdmaatschappelijk werker en rapporteert aan het comité sociale dienst en aan de raad

Werkt onder leiding van een hoofdmaatschappelijk werker en rapporteert aan het comité sociale dienst en aan de raad 1. Functienaam: Algemeen maatschappelijk werk(st)er Niveau : B1 - B3 2. Relaties Intern: Collega s, hoofdmaatschappelijk werker, administratie sociale dienst, ontvanger, algemene administratie, secretaris,

Nadere informatie

HANDLEIDING BASISREGISTRATIEFORMULIER 2011

HANDLEIDING BASISREGISTRATIEFORMULIER 2011 HANDLEIDING BASISREGISTRATIEFORMULIER 2011 1. Situering. De registratie door de instelling voor schuldbemiddeling wordt geregeld bij het decreet van 24 juli 1996 houdende regeling tot erkenning en subsidiëring

Nadere informatie

Cijfers Schuldhulpverlening 2016

Cijfers Schuldhulpverlening 2016 Cijfers Schuldhulpverlening 2016 1. Aanmeldingen In 2016 zien we weer een lichte stijging van het aantal klanten dat voor een eerste gesprek aan onze balie is gekomen. We hebben in 2016 ingestoken op vindbaarheid,

Nadere informatie

Duurzame activering binnen de Belgische OCMW s Op zoek naar goede praktijken. Peter Raeymaeckers

Duurzame activering binnen de Belgische OCMW s Op zoek naar goede praktijken. Peter Raeymaeckers Duurzame activering binnen de Belgische OCMW s Op zoek naar goede praktijken Peter Raeymaeckers 1 Structuur Waarom dit onderzoek? Perspectieven op activering Visie van OCMW s Wat doen OCMW s: een fasemodel

Nadere informatie

RAAD D.D OVERZICHTSLIJST

RAAD D.D OVERZICHTSLIJST OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN AALST RAAD D.D. 04.02.2014 OVERZICHTSLIJST Niet-toevoeging met meerderheid van stemmen (4: ja (Vlaams Belangfractie, Groenfractie, Open VLD-fractie), 9: neen)

Nadere informatie

Kwaliteitsplanning 2014

Kwaliteitsplanning 2014 Kwaliteitsplanning 2014 Lokaal dienstencentrum De Stille Meers OCMW Middelkerke Sluisvaartstraat 17 8430 Middelkerke Voorzitter: Dirk Gilliaert Secretaris: Pierre Ryckewaert 1 Inhoudstafel 1. Evaluatie

Nadere informatie

AGENDA RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN van donderdag 30 juni 2016

AGENDA RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN van donderdag 30 juni 2016 AGENDA RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN van donderdag 30 juni 2016 OPENBARE ZITTING 001 - FINANCIËN JAARREKENING 2015 Aan de raad wordt gevraagd kennis te nemen van de jaarrekening 2015 en deze goed te

Nadere informatie

Goedgekeurd: Filip Slosse Paraaf: (B.S. van 4-2-2011) Artikels 5, 8,11,12,13, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 29 1/2/3/4, 30,33, 41, 42

Goedgekeurd: Filip Slosse Paraaf: (B.S. van 4-2-2011) Artikels 5, 8,11,12,13, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 29 1/2/3/4, 30,33, 41, 42 khb 4.6.02 - versie 1 1/5 Beoordeeld: Jan De Bruyn Paraaf: Goedgekeurd: Filip Slosse Paraaf: Geldig vanaf: 01/01/2014 DOEL (B.S. van 4-2-2011) Artikels 5, 8,11,12,13, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 29 1/2/3/4,

Nadere informatie

HANDLEIDING BASISREGISTRATIEFORMULIER 2012

HANDLEIDING BASISREGISTRATIEFORMULIER 2012 1. Situering HANDLEIDING BASISREGISTRATIEFORMULIER 2012 De registratie door de erkende instellingen voor schuldbemiddeling wordt geregeld bij het decreet van 24 juli 1996 houdende regeling tot erkenning

Nadere informatie

Functiekaart. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname. Dienst: Sociale dienst

Functiekaart. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname. Dienst: Sociale dienst Functie Graadnaam: Functienaam: Maatschappelijk assistent(e) Functiefamilie: Functionele loopbaan: B1-B3 Afdeling: Dienst: Sociale dienst Subdienst: Code: Doel van de entiteit Het verzekeren van het recht

Nadere informatie

7. Bekendheid van diensten en dienstverlening.

7. Bekendheid van diensten en dienstverlening. 48 7. Bekendheid van diensten en dienstverlening. 7.1 Het OCMW : 7.1.1 Welke diverse diensten van de Sociale dienstverlening kent men? De sociale dienstverlening van het OCMW: de 5 meest gekende. 140 129

Nadere informatie

Woonzorg Thuiszorgcentrum t Punt

Woonzorg Thuiszorgcentrum t Punt Woonzorg Thuiszorgcentrum t Punt Een vraag over thuiszorg? Info en advies Thuiszorgdiensten bieden ondersteuning zodat u langer thuis kan blijven wonen. Ze staan u ook bij als u pas het ziekenhuis verlaten

Nadere informatie