Sedert 4 opeenvolgende jaren stellen wij het jaarverslag van het OCMW Hasselt uitsluitend

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Sedert 4 opeenvolgende jaren stellen wij het jaarverslag van het OCMW Hasselt uitsluitend"

Transcriptie

1 Sedert 4 opeenvolgende jaren stellen wij het jaarverslag van het OCMW Hasselt uitsluitend elektronisch ter beschikking, via deze website. Wij focussen in deze editie op belangrijke actiepunten in 2012 vanuit onze sociale dienstverlening en onze ambulante en residentiële seniorenvoorzieningen. De dagdagelijkse werking van dit 545 koppen tellend overheidsbedrijf wordt aangestuurd door de OCMW-raad en diverse overlegorganen (bestuur). Via de ondersteunende diensten wordt de dagdagelijkse werking gestalte gegeven en last but not least bieden wij een inkijk in de financiën. We hopen dat je in dit jaaroverzicht heel wat interessante en inspirerende informatie ontdekt. Wij wensen je veel leesplezier en kijken alvast uit naar reacties. Namens het OCMW Hasselt: Peter Vanaken secretaris Nadja Vananroye voorzitter

2 Sociale dienstverlening Ongeveer 4000 keer per jaar doen Hasselaren beroep op één of andere dienstverlening van de sociale dienst van het OCMW. Dit kan gaan om steun (via leefloon, tewerkstelling, ) aan personen en gezinnen die niet meer beschikken over voldoende middelen om een leven te kunnen leiden dat beantwoordt aan de menselijke waardigheid. Deze hulp kan financieel zijn, (nood)woongelegenheid, psychosociale hulp, medische hulp, enz. Hiervoor zijn heel wat medewerkers dagelijks aan de slag (maatschappelijk werkers, administratief personeel, juristen, ). Balie en onthaalteam In het totaal waren er in 2012 meer dan aanmeldingen aan de balie. Dit komt overeen met een gemiddelde van bijna per maand. Het gaat hier veelal om mensen die een afspraak hebben met hun maatschappelijk assistent. Ook mensen met infovragen of zij die langskomen voor het ophalen en afgeven van papieren zijn opgenomen in deze cijfers. Het onthaalteam is het eerste aanspreekpunt voor mensen die zich voor het eerst tot het OCMW wenden met een hulpvraag. Van daaruit wordt, na een sociaal onderzoek, gekeken hoe en door wie deze mensen het best kunnen worden verder geholpen. In 2012 werden zo in het totaal 1804 nieuwe aanvragen van nieuwe cliënten behandeld. Gemiddeld behandelen we zo dus 150 nieuwe aanvragen per maand. Na de sterke stijging van 2009 tot 2011, blijft dit cijfer stabiel in Van de 1804 nieuwe aanvragen, werden 275 dossiers doorverwezen naar het team maatschappelijk werk en 127 dossiers naar het team schuldhulpverlening. Voor deze dossiers wordt een langduriger hulpverleningstraject opgezet.

3 Team maatschappelijk werk Het team maatschappelijk werk houdt zich bezig met de algemene dienstverlening binnen een OCMW. Deze cel staat in voor de aanvragen van leefloon en financiële steun in zijn verschillende vormen. De maatschappelijk werkers voeren het sociaal onderzoek, en doen een concreet voorstel naar het bijzonder comité inzake individuele beslissingen. Het AMW staat verder in voor de algemene begeleiding en opvolging van de cliënt. Samen met de betrokken cliënt wordt getracht een oplossing op maat te vinden om een zo goed mogelijke integratie in de maatschappij te bekomen. Alle maatschappelijk werkers hebben een aantal personen in budgetbeheer. Zij werken samen met de cliënt een budgetplan uit en maken concrete afspraken met schuldeisers om de schulden op een haalbare manier af te betalen. Verder staan zij in voor het verstrekken van informatie, advies, psychosociale begeleiding en het zoeken van opvang van cliënten in alle mogelijke noodsituaties. De maatschappelijk werkers hebben tevens een belangrijke verwijsfunctie. Recht op maatschappelijke hulpverlening RMH: het aantal cliënten dat recht had op maatschappelijke hulp, inclusief financiële steun, tewerkstelling, medische kosten, Waar het aantal cliënten met recht op RMH al sinds 2009 in stijgende lijn gaat, zien we hier een lichte daling in In het totaal hadden in verschillende mensen recht op RMH, ten opzichte van 375 in Deze dalende trend zien we ook terug in de cijfers met betrekking tot het equivalent leefloon, onderdeel van RMH.

4 Recht op maatschappelijke integratie RMI: aantal cliënten dat recht had op maatschappelijke integratie, inclusief leefloon, tewerkstelling, installatiepremie, De sterke daling van het aantal personen die recht hadden op RMI, die zich inzette in 2010, is in 2012 afgezwakt. We kennen echter nog steeds een lichte daling in deze cijfers. In het totaal hadden in verschillende mensen recht op RMI, ten opzichte van 661 in Deze dalende trend zien we ook terug in de cijfers met betrekking tot het aantal begunstigden leefloon, onderdeel van RMI. Schuldhulpverlening Ankerpunten in De instroom 2012 is in vergelijking met 2011 met een kleine 10 % gedaald. De vraag om budgetbeheer te doen in dossiers collectieve schuldenregeling met een externe schuldbemiddelaar neemt toe. 2. In 2011 zijn we van start gegaan met de methodiek 'focus op begeleiding' vanaf de doorverwijzing naar het team schuldhulpverlening. Hierbij wordt effectief gezocht naar wat mensen wel nog goed kunnen. Ze worden ondersteund waar nodig. Dit heeft de afgelopen twee jaar geresulteerd in een verminderde opstart van budgetbeheren. 3. De herinstromers zijn verdubbeld. De interpretatie hiervan is niet eenduidig. Het kan iets zeggen over drempelverlaging en toegankelijkheid van de hulpverlening, het kan iets zeggen over een niet geslaagd leertraject in de voorbije hulpverleningsperiode. 4. Groepswerking met Open school werd uitgebreid met een samenwerking met de Wroeter en een diëtiste. Vlaanderen heeft subsidies voorzien voor het opzetten van regionale samenwerkingsverbanden met het oog op een kwaliteitsverbetering en nadruk op preventie binnen schuldhulpverlening. De middelen zijn toegekend aan de CAW s. Er zijn 4 deelprojecten lopend: LSO werkgroep SHV als lerend netwerk, Buddy s, Schuldhulplijn, Interactieve beurs. OCMW Hasselt is bij 3 van de 4 deelprojecten een actieve partner. 5. Vlaanderen heeft subsidies voorzien voor het opzetten van regionale samenwerkingsverbanden met het oog op een kwaliteitsverbetering en nadruk op preventie binnen schuldhulpverlening. De middelen zijn toegekend aan de CAW s. 6. Er zijn 5 deelprojecten lopend: Lerend netwerk, Buddy s, Schuldhulplijn, Interactieve beurs en Ontwikkelen van interactieve spelen. OCMW Hasselt is bij 3 van de 5 deelprojecten een

5 actieve partner. Een ervaren schuldhulpverlener van OCMW Hasselt is tijdelijk gedetacheerd naar het CAW om het samenwerkingsproject mee vorm te geven. Schuldhulpverlening in cijfers Instroom algemeen opstartingen beheer afsluitingen beheer aantal dossiers CSR OCMW schuldbemiddelaar aantal dossiers CSR -externe schuldbemiddelaar gemiddeld aantal herinstromers aantal beheren ( team SHV) op 31/12/ aantal begeleidingen ( SHV) groepsvorming - in samenwerking met open school 2 2 Activering In 2012 werden in totaal 135 cliënten vanuit het team maatschappelijk werk doorverwezen naar het team activering. Dit team gaat met de cliënt aan de slag om te werken naar activering.

6 Zowel voor de nieuw overgedragen dossiers als voor de dossiers waarvoor reeds een activeringstraject werd opgestart, wordt steeds gezocht naar de meest passende vorm van activering. Dit resulteert in een verscheidenheid aan activeringsvormen, gaande van effectieve arbeidsactivering tot activering in het kader van een voortraject en zelfs vrijwilligerswerk. Voortraject 73 Werkwinkel 48 Artikel Artikel 60 VTSI 40 Opleiding attitude 93 Opleiding beroep 1 BIO 3 Gesco WEP+ 6 Onbepaalde duur 1 SINE 5 Vrijwilliger 1 WEP+ 23 Totaal 408

7 Indien de activering resulteert in effectieve tewerkstelling, gaat het veelal om tewerkstelling onder de vorm van artikel Zo werden in personen tewerkgesteld in het kader van artikel Gemiddeld ging het om een 83-tal personen per maand. Wonen Het OCMW heeft op dit ogenblik 7 doorgangswoningen, waarvan 5 type transitwoning en 2 type noodwoning. Type Bezettingsmogelijkheid Transitwoning Studio Alleenstaande/ koppel Transitwoning Studio Alleenstaande/ koppel Transitwoning Appartement 2 slaapkamers Gezin met 2 kinderen Transitwoning Studio (aangepast bejaarde) Alleenstaande Transitwoning Huis Gezin met 4 kinderen Noodwoning Appartement 2 slaapkamer Gezin met 2 kinderen Noodwoning Appartement 1 slaapkamer Alleenstaande met 1 kind/ koppel Het huidig aanbod van 7 doorgangswoningen is, gelet op de onderstaande gegevens, zeker nodig. Hiermee wordt de toename van de woonproblematiek duidelijk geïllustreerd Vorderingen tot uithuiszetting Positieve beslissingen huurwaarborg Cliënten waarvoor borgstelling onthaaltehuis werd afgeleverd

8 Energie Lokale Advies Commissie (LAC) aantal zitdagen aantal behandelde dossiers INFRAX IWM Het aantal ladingen op jaarbasis is ongeveer gelijk gebleven in vergelijking met We zien echter een redelijk sterke daling in het aantal budgetmeters gas en elektriciteit. Hieruit kunnen we concluderen dat er meer ladingen per persoon gebeuren en dat de personen in kwestie hun budget voor energie en gas dus beter spreiden. Dit is een tendens die we vanuit het OCMW trachten aan te moedigen aantal budgetmeters gas aantal budgetmeters elektriciteit Lokaal cliëntoverleg (LCO) Overlegvergaderingen aantal LCO's uitgevoerd 93 aantal LCO's geannuleerd 12

9 aantal LCO's zonder overleg na 10 voorbereiding totaal 115 Aantal LCO's met cliënt 79 Aantal LCO's zonder cliënt 14 Het lokaal cliëntoverleg brengt alle hulpverleners en diensten die de situatie van de cliënt volgen samen rond de tafel zodat de hulpverlening op elkaar afgestemd kan worden. Deze methodiek is vooral een instrument voor specifieke situaties waarbij verschillende (min. 3) hulpverleners de persoon of het gezin volgen en dit op de verschillende levensdomeinen (huisvesting, opvoeding van de kinderen, relationeel aspect, financiëel aspect, activering, ) De cliënt neemt in principe actief deel aan dit overleg. In 2012 werden er 105 LCO s door de coördinator LCO georganiseerd. Er zijn er effectief 93 doorgegaan. In 12 situaties werd het overleg echter geannuleerd omwille van verschillende redenen zoals opname in een psychiatrisch centrum, detentie, afwezigheid van één van de belangrijke hulpverleners, afwezigheid van de cliënt. De vele ups en downs in het leven van de cliënt maakt dat de situatie en het netwerk snel kan wijzigen wat ook zijn gevolgen heeft naar het organiseren van het cliëntoverleg. In 10 situaties werd in de voorbereidende fase van de aanvraag beslist door cliënt en hulpverleners het overleg uiteindelijk niet verder te organiseren en dit omwille van uiteenlopende redenen. In 81% van de behandelende situaties is er een betrokkenheid met het OCMW van Hasselt. D.w.z. dat in deze situaties de cliënt gevolgd wordt door één of meerdere maatschappelijk werkers van onze interne sociale dienst. In 18% van de situaties is er geen contact (meer) met onze interne sociale dienst. Netwerk met diverse hulpverlenende partners en andere personen Aantal aanwezige hulpverlenende instanties 481

10 Aantal aanwezige personen 638 Het lokaal cliëntoverleg is gebaseerd op de methodiek van de maatzorgprincipes waarbij gecoördineerde hulpverlening één van de principes is. De nood aan gecoördineerde hulpverlening is een direct gevolg van de vele multi-problem situaties van achterstelling. De veelheid aan problemen maakt dat er in dergelijke situaties vaak meerdere hulpverleners en diensten ingeschakeld worden. In 2012 heeft de coördinator 481 personen vanuit diverse diensten uitgenodigd. Het gaat hier om hulpverleners van zowel eerste, tweede als derde lijn binnen de welzijnssector. Er zaten in het totaal 638 personen rond de tafel; dit zijn zowel hulpverleners, de hulpvragers, hun familie, vrijwilligers, tolken, stagiairs. Structurele knelpunten De wachtlijstproblematiek in alle hulpverleningssectoren, zowel ambulant als residentiëel blijft reeds jaren een ernstig knelpunt. Ook in 2012 bleef dit binnen de LCO overlegvergaderingen een vaststelling waardoor het rond de tafel altijd opnieuw zoeken is door hulpverleners en hulpvragers naar alternatieven voor een duurzamere hulp. Projectwerking Er worden tevens projecten uitgewerkt. In 2012 waren de meest opvallende Project wonen-welzijn' en het project Project Parkdromen: kinderen en jongeren dromen op het woonwagenterrein'. Project wonen welzijn Cordium, sociale huisvester, diende in 2010 samen met CAW Sonar, CAW t Verschil, VZW De Oever, VZW Bewust, VZW Basis en het OCMW van Hasselt een projectaanvraag in naar aanleiding van een projectoproep van de Vlaamse ministers wonen en welzijn. De ministers stelden vast dat er veel raakvlakken zijn tussen wonen en welzijn. Ze wilden via deze projectoproep innovatieve projecten die aansluiten bij specifieke noden op het terrein, binnen een regelluw kader mogelijk maken. Het Hasselts project werd weerhouden en kreeg een erkenning voor 3 jaar. De organisaties rond tafel willen woontraining organiseren als voorbereiding op reguliere huisvesting met als doel de slaagkansen voor deze kwetsbare doelgroepen te verhogen. Het project startte vanaf 01/10/2012, in een (studenten-/logements-) complex te Hasselt. Dit pand

11 werd recent helemaal gerenoveerd tot 8 studio s en 5 kamers. Het is de bedoeling dat de bewoners tijdens de individuele begeleidingsgesprekken getraind worden in woonvaardigheden (breed spectrum) en dat ze daarna doorstromen naar sociale huisvesting, SVK of de privé- huurmarkt. OCMW Hasselt werkt samen met de CAW s, VZW Basis, VZW de oever, VZW Bewust actief mee aan dit project. Project Parkdromen: kinderen en jongeren dromen op het woonwagenterrein Parkdromen is een project van het OCMW dat gerealiseerd werd met de steun van het streekfonds Een Hart voor Limburg. Voor de uitvoering van het project werkte het OCMW van Hasselt samen met de Stad Hasselt, Groep Intro voor de begeleiding van de activiteiten en RIMO voor het inzicht en de expertise over het leven als woonwagenbewoner. In 2012 (maart oktober) werden er op geregelde tijdstippen activiteiten voor de kinderen en jongeren onder leiding van Groep Intro georganiseerd. De focus tijdens deze activiteiten lag op het welbevinden en zelfvertrouwen bij kinderen en jongeren, prikkelen van hun talenten en creativiteit en stimuleren van de samenwerking om zo te ontdekken wat zij graag zouden willen op het terrein. Op zaterdag 6 oktober 2012 lieten de kinderen en jongeren zien wat het resultaat is van deze zoektocht. Bij aanvang van het project gingen we er als organisatie vanuit dat er gedroomd werd van een speeltuig, een basketbalring, Op het einde van het project stellen we echter vast dat hiervoor geen grote nood bestaat. De kinderen hebben vooral genoten van het samen spelen. De stad wil met de bewoners bekijken hoe dit praktisch kan gerealiseerd worden. Bij de jongeren liggen de interesses eerder op het sportieve vlak. In dit kader zal er samen met hen verder gewerkt worden in het kader van het project streetaction samen met de sportdienst van de stad Hasselt. Seniorenvoorzieningen De seniorenvoorzieningen bij het OCMW Hasselt vormen een belangrijke kernactiviteit. Meer dan 360 medewerkers dragen de dagelijkse zorg voor onze thuiszorgdiensten en residentiële voorzieningen. Zo verwerken we zowat 4000 aanvragen voor thuiszorg per jaar en daarnaast bieden we kwaliteitsvolle zorg aan 270 bewoners in het woonzorgcentrum, dagelijkse opvang van ca. 25 bezoekers in het

12 Dagzorgcentrum, de zorg voor enkele tientallen serviceflats, beheer van een lokaal dienstencentrum, enz. Voor gedetailleerde informatie hierover kan je ook steeds terecht op onze website Seniorenzorg De groep senioren in Hasselt breidt steeds verder uit waardoor de vraag naar zorgverlenende initiatieven blijft toenemen. Sinds 2000 bekommert de dienst seniorenzorg zich om de thuisgezondheidszorg van de Hasseltse senior. De dienst biedt een hele waaier thuiszorgondersteunende diensten aan, gaande van nazorg bij overlijden en administratieve ondersteuning tot het bezoekersteam, minder mobielen vervoer, zorgoverleg, warme maaltijdbedeling, enz. Elke Hasseltse senior kan met eender welke individuele zorgvraag bij ons terecht. Niet enkel centraal in het hoofdgebouw, maar ook wekelijks in de deelgemeenten van Hasselt. Naar de toekomst toe engageert de dienst seniorenzorg zich om nog meer aanwezig te zijn in de verschillende wijken en zo dus ook dichter bij de mensen te kunnen staan. Huisbezoeken Aantal afgelegde huisbezoeken: Totaal Huisbezoeken zijn een van de belangrijkste werkinstrumenten van maatschappelijk werkers om zich een beeld te vormen van de leefsituatie van de senior. Naast de jaarlijkse huisbezoeken bij prijsherzieningen van aangebode thuiszorgdiensten, kan de Hasseltse senior steeds vragen om een extra huisbezoek wanneer zijn situatie wijzigt of wanneer dit vereist is. Voor bepaalde dienstverleningen zoals budgetbeheer of administratieve ondersteuning worden er maandelijks huisbezoeken ingepland. Zo is er een kortere opvolging mogelijk.

13 Eénloketfunctie team seniorenzorg Totaal aantal bezoekers op zitdagen seniorendienst: OCMW Deelgemeenten Totaal bezoeken Voor het tweede jaar op rij stellen we een kleine afname van het aantal bezoekers op onze zitdagen vast. Een sluitende verklaring hebben we hier echter niet voor. De terugloop stelt zich vooral bij zitdagen op het OCMW. Toekomstgericht baart dit gegeven ons niet meteen zorgen, aangezien de dienst seniorenzorg op lange termijn massaal zal inzetten op een wijkgerichte werking. Aantal bezoekers per deelgemeente Sint-Lambrechts-Herk Stevoort Kermt Kuringen Minder mobielen vervoer aantal

14 vrijwilligers aantal uitgevoerde ritten aantal gebruikers Mobiliteit is een belangrijke factor binnen de ouderenzorg. Dankzij het minder mobielen vervoer krijgen senioren met verplaatsingsproblemen en een beperkt inkomen toch de nodige transportmogelijkheden aangeboden. Door het beperkt aantal vrijwillige chauffeurs, is de dienst verplicht om de vooropgestelde voorwaarden strikt na te leven. Bezoekersteam Totaal aantal bezoeken Aantal vrijwilligers Tussen 2011 en 2012 verloor het bezoekersteam de helft van haar vrijwilligers. Toch bleef het aantal bezoeken nog relatief gevrijwaard. Van de 332 bezoeken werden er 315 afgelegd door de vrijwilligers zelf. Bij de overige bezoeken was telkens de verantwoordelijke maatschappelijk werker aanwezig. Wanneer vrijwilligers alleen op bezoek gaan, betreft het een cliënt die reeds is opgestart en nood heeft aan een bezoekje op regelmatige tijdstippen om zo samen met de vrijwilliger opnieuw een sociaal netwerk op te bouwen. Bij het uitblijven van dit netwerk blijft de vrijwilliger een belangrijke rol spelen om eenzaamheid te doorbreken. Poetsdienst

15 Personeel (FTE) 21,25 22,5 23,75 25, ,5 25,5 Gebruikers Gepresteerde uren , , , , , ,00 Omwille van medische redenen haakten een aantal poetshulpen af. Deze werden niet vervangen. Door het natuurlijk verloop in het klantenbestand is de weerslag hiervan op het aantal klanten beperkt. Een andere reden van eenzelfde aantal gebruikers en meer gepresteerde uren ligt in het feit dat de werking werd herzien. Door het aantal vergaderingen te beperken tot zeswekelijks in plaats van tweewekelijks worden extra klanten verder geholpen. Klusjesdienst Personeel (FTE) Aantal klussen Aantal tuinen Verschillende gebruikers Wat bij de klusjesdienst vooral opvalt is het hoge aantal klussen. Dit geeft echter een vertekend beeld aangezien ook de kleine klusjes zoals het ophangen van schilderijen, vervangen van lampen en dergelijke in deze cijfers vervat zit. Met andere woorden, het aantal klussen is gestegen maar het aantal werkuren niet. Warme maaltijden

16 Aantal op jaarbasis Cliënten dagelijks Jaar na jaar bedeelt de dienst seniorenzorg meer warme maaltijden. In 2011 werd de kaap van maaltijden per jaar bereikt. Deze trend zet zich ook in 2012 verder met meer dan maaltijden. Goed voor gemiddeld 518 cliënten per dag. Lokaal dienstencentrum t Park Activiteiten Maaltijden Totaal aantal bezoeken Het aantal bezoeken aan het lokaal dienstencentrum t Park blijft nagenoeg gelijk aan dat van Met de nakende samensmelting met dienstencentrum De Boelvaar in het achterhoofd, werd er in de tweede helft van 2012 vooral ingezet op het voorbereiden van die samenwerking. Overige dienstverlening Cliënten nazorg bij overlijden Cliënten administratieve ondersteuning Cliënten mobiele 30 *

17 poetsploeg Zorgoverleg: aantal overlegmomenten Het aantal overlegmomenten binnen het zorgoverleg neemt lichtjes af. De situaties die om een zorgoverleg vragen worden complexer. De patiënten zijn ouder dan voorheen en hebben vaak een meervoudig ziekteprofiel waardoor er meer hulp- en zorgverleners gecontacteerd dienen te worden voor een zorgoverleg. Naar aanleiding van artikel 107 vermaatschappelijking van de zorg is er een toename van patiënten met een psychiatrisch ziekteprofiel. Deze aanvragen vergen de nodige expertise en methodologie. Het cliënteel van nazorg bij overlijden nam spectaculair toe het afgelopen jaar. Dit is te verklaren door de toepassing van een nieuwe werkwijze. Sinds mei 2012 krijgen de nabestaanden een moment aangereikt waarop een maatschappelijk werker langs gaat. Wenst die persoon liever geen huisbezoek, dan kan hij of zij afzeggen. Dit laatste gebeurt slechts sporadisch waardoor heel wat meer huisbezoeken kunnen afgelegd worden en daardoor dus ook meer mensen bereikt en geholpen worden. De mobiele poetsploeg is slechts een tijdelijk aanbod voor senioren die omwille van medische redenen acuut hulp nodig hebben. De ingeschakelde hulp is tijdelijk en vaak om de periode tot de opstart van een dienst gezinszorg te overbruggen. De beschikbare plaatsen zijn beperkt maar op jaarbasis meestal wel goed ingevuld. Woonzorgcentrum Zonnestraal Het Woonzorgcentrum Zonnestraal biedt een kwaliteitsvolle residentiële opvang aan 270 zorgbehoevende senioren. Dit wordt ondersteund door diverse vormen van ondersteuning: verpleging, verzorging, ergo, kine, animatie... Er is hier ook een aanbod voor kortverblijf en dagzorg voor senioren aan (zie Woonzorgcentrum Zonnestraal). Zo'n 206 medewerkers staan in voor de globale werking van het centrum. Woonzorcentrum Zonnestraal kencijfers Leeftijdscategorieën van de bewoners

18 Leeftijdscategorie Man Vrouw Totaal Totaal Gemiddelde leeftijd De gemiddelde leeftijd van de vrouwen gaat van 84 jaar in 2011 naar 85 jaar in 2012 en voor de mannen gemiddeld van 80 naar 81 jaar. Mannen Vrouwen residenten ROB 82j 6m 12d 85j 11m 1d residenten RVT 80j 3m 10d 85j 1m 14d Totaal 81j 3m 7d 85j 1m 9d

19 Aantal verblijfsdagen bezetting (in- en exclusief kortverblijf) De bezettingsgraad van de kamers is licht gestegen van 98,24 % in 2011 naar 98,44% in De gemiddelde verblijfsduur is zo goed als stabiel gebleven namelijk 3 jaar en 10 maanden in 2011 tov. 3 jaar en 8 maanden in We noteerden 93 nieuwe definitieve opnames in 2012 tov slechts 63 in Dit staat tegenover 90 overlijdens in 2012 tov 63 in Dit hoge sterftecijfer voor 2012 is een algemene tendens voor de Woonzorgcentra in Vlaanderen incl. KV excl. KV incl. KV excl. KV Mogelijke verblijfsdagen Aantal dagen Bezettingscoëfficient 99,25% 98,24% 98,29% 98,44% ziekenhuisafwezigheid (dagen) Zorgbehoevendheid (katz-schaal - op 31/12/2012) ROB RVT O 53 A 32 B 2 60 C 0 20 Cd De zorgbehoevendheid van de bewoners is vrijwel ongewijzigd gebleven.

20 Centrum voor kortverblijf De bezettingsgraad van de kortverblijfkamers is gedaald: 80,64% tov 91,32% in De redenen hiervoor zijn: 1. Het vroegtijdig beëindigen van het kortverblijf (vaak owv. mogelijkheid tot definitieve opname in een Woonzorgcentrum). Hierdoor komt de kamer vroeger dan verwacht vrij en er werd niet altijd (direct) een andere kandidaat gevonden. 2. Annulaties voor de aanvang van het verblijf. Na de annulatie werd geen nieuwe kandidaat meer gevonden. Vaak komt door annulatie slechts een korte periode vrij (1 à 2 weken) en het is moeilijk om iemand te vinden voor zo een korte periode. Er werden ook bewoners van buiten Hasselt opgenomen in ons centrum voor een kortverblijf in 2012, goed voor 21 kortverblijf opnames. De gemiddelde verblijfsduur van een kortverblijf is 15 dagen. Antibioticaresistentie (MRSA) Het woonzorgcentrum Zonnestraal nam deel aan een Euregionale studie over antibioticaresistentie in verschillende Woonzorgcentra. 148 bewoners van Zonnestraal of hun vertegenwoordiger (van 271 kamers) vulden de toestemmingsformulieren in en namen zo deel aan de studie. 1. MRSA screening: bij 7 van de 148 onderzochte bewoners is een positief staal met MRSA afgenomen (4,7% van de bewoners is MRSA positief bevonden). De kamers van de bewoners met MRSA liggen erg verspreid over WZC Zonnestraal. 2. Urineweginfecties: bij 3 bewoners van de 148 onderzochte bewoners is een urinestaal afgenomen met een ESBL-resistentie. Betekenis voor WZC Zonnestraal: een grote MRSA-Prevalentiestudie in Vlaamse Woonzorgcentra (2005) toonde aan dat er grote verschillen zijn in het voorkomen van MRSA in de Woonzorgcentra waarbij de prevalentie van MRSA tussen de 2% en 43% is. Uit de bovenstaande gegevens blijkt dat wij hierbij met 4.7% zeer goed scoren. De maatregelen die reeds werden opgestart ter preventie van MRSA sinds 1996 leiden tot een goed resultaat en moeten zeker volgehouden worden. Gezien de spreiding van de MRSA positieve bewoners in het rusthuis is er geen evidentie van MRSA overdracht in één bepaalde afdeling. ESBL-resistentie bij urineweginfecties is een recent probleem en zal in de toekomst extra onze

21 aandacht vragen. Algemene hygiënische voorzorgsmaatregelen en een visie rond antibioticabeleid zal dit probleem verder moeten indijken. Dagzorgcentrum Plankeweeke Het ondersteunen en ontlasten van de thuiszorg/mantelzorg blijft de belangrijkste beweegreden om hulp van het dagverzorgingscentrum in te roepen. Bezetting Deze hulpvraag past perfect in onze opdracht als dagverzorgingscentrum. Hierdoor kunnen opnames in een woonzorgcentrum ook uitgesteld worden. In 2012 kent het dagverzorgingscentrum een daling in het totaal aantal aanwezigheidsdagen (- 132, zie tabel aanwezigheidsdagen hieronder). Er is een daling in het aantal niet-forfaitdagen (- 261) en een stijging in het aantal forfaitdagen (+129). Er is ook een daling in het aantal ritten t.o.v (-194 ritten). Aanwezigheidsdagen De daling in het aantal aanwezigheidsdagen en ritten heeft enkel en alleen te maken met het afwezig zijn van de cliënten (maar liefst 1278 afwezigheidsdagen, of 218 afwezigheidsdagen meer dan in 2011), want met een theoretische bezetting van 99,20% doet het DVC beter dan ooit. Wachtlijst Ondanks het groot verloop en aantal nieuwe opnames blijft de wachtlijst constant. Eind december 2012 staan er net zoals een jaar eerder +/- 50 personen op de wachtlijst (+ ook een aantal niet Hasselaren), en met het oog op de opstart van een tweede dagverzorgingscentrum van het OCMW Hasselt binnen enkele jaren, zal dit centrum van bij de opstart waarschijnlijk op volle toeren draaien. Gemiddeld moet er op 3 tot 6 maanden gerekend worden tussen aanmelden op de wachtlijst en een effectieve opname. Om te kijken uit welke deelgemeente de cliënten komen hebben we een opsplitsing gemaakt naar postcode. Team seniorenzorg van het eigen OCMW is de grootste doorverwijzer voor nieuwe cliënten.

22 De 101 ingeschreven cliënten komen van: Postcode Aantal 3500 Hasselt Wimmertingen Kermt Kuringen Stevoort Diepenbeek Diest Genk 1 Expertisecentrum Dementie Contact Het Expertisecentrum Dementie - Contact werkt rond een 7-tal resultaatsgebieden: Informatieverstrekking, adviesverstrekking voor complexe zorg- en begeleidingssituaties, sensibilisering, vorming en deskundigheidsbevordering, concept- en methodiekstudie, signaalfunctie en onderlinge samenwerking met de andere negen expertisecentra in Vlaanderen. Limburgs Netwerk Dementie De blikvanger dit jaar was de opstart van het Limburgs Netwerk Dementie.

23 Om de levenskwaliteit van de personen met dementie op een structurele wijze te kunnen optimaliseren en om de versnippering in het zorglandschap tegen te gaan werd een project opgestart met financiële steun van LSM (Limburg Sterk Merk Provincie Limburg), het Limburgs Netwerk Dementie. Projectpartners zijn het ECD Contact (OCMW Hasselt), het Limburgs provinciebestuur, de Katholieke Hogeschool Limburg (KHLim) en de vzw Bejaardenzorg Grauwzusters Limburg. ECD Contact is projectpromotor en staat in voor de coördinatie. Bij de ontwikkeling van het netwerk worden de belangrijkste spelers in het zorglandschap voor personen met dementie in kaart gebracht, om hen vervolgens per Limburgse welzijnsregio op regelmatige basis samen te brengen (5 regionale platforms/ dementielinks ). Doel is expertise te delen, tekorten in de zorg op te sporen en hiervoor oplossingen, acties en methodieken te ontwikkelen. Dit provinciaal netwerk moet als een hefboom fungeren om door middel van nieuwe initiatieven de Limburgse dementiematrix van hiaten en overlappingen in de zorg gaandeweg in te vullen, en dit in het licht van het Vlaams dementieplan van minister Vandeurzen. De officiële aftrap van het Limburgs Netwerk Dementie was de organisatie van een Forum voor alle referentiepersonen dementie in onze provincie (8 november 2012), met ruim 50 enthousiaste deelnemers. De verdere uitrol van het Netwerk Dementie Limburg zal echter vooral vanaf 2013 plaats hebben. Na de projectperiode (3 jaar) zal dit netwerk structureel ingebed worden binnen de reguliere werking van het expertisecentrum, waardoor dit ongetwijfeld meer draagvlak en armslag krijgt. Wordt zeker vervolgd. Music for Life De nationale actie van StuBru werd dit jaar volledig geconcentreerd rond het thema dementie, dit in samenwerking met o.a. ECD- Vlaanderen (december). ECD Contact nam binnen dit kader ook in onze provincie verschillende opgemerkte initiatieven: ECD Contact ging in zee met het improvisatietheater Inspinazie om binnen onze regio tijdens de week van Music for Life dementie op een ludieke manier bespreekbaar te maken via straatanimatie op de markten van Hasselt en Genk. Ondanks de bittere koude bleken marktbezoekers diep geraakt door de confrontatie met de acteurs die een zeer realistisch beeld gaven van de leefwereld van een persoon met dementie.

OVERZICHT VAN DE GEBRUIKTE AFKORTINGEN 81 VOORWOORD

OVERZICHT VAN DE GEBRUIKTE AFKORTINGEN 81 VOORWOORD INHOUDSTAFEL VOORWOORD 2 WERKING 2014 3 FINANCIËLE EN SOCIALE HULP 5 INKOMEN 1 ONDERSTEUNING EN OPVOEDING 1 VOORDELEN EN PREMIES 1 JURIDISCH ADVIES 1 SCHULDEN 1 CRISISOPVANG 1 SOCIAAL HUREN 1 ASIELZOEKERS

Nadere informatie

JAAR- VERSLAG 2013. zoals je t zelf zou doen.

JAAR- VERSLAG 2013. zoals je t zelf zou doen. JAAR- VERSLAG 2013 Thuiszorg zoals je t zelf zou doen. 1 DE ALGEMENE VERGADERING IS SAMENGESTELD UIT DE LEDEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR, AANGEVULD MET VOLGENDE PERSONEN: Griet Coppé Martine Coppejans Ignace

Nadere informatie

Meerjarenplan 2008-2012

Meerjarenplan 2008-2012 OCMW Wevelgem - p. 1 VOORWOORD INLEIDING 5 1. Situering van het meerjarenplan 2008-2012 5 1.1. Vorm 5 1.2. Inhoud 5 1.3. Procedure 6 2. Het meerjarenplan 2008-2012 6 DEEL I : STRATEGISCHE NOTA 7 I. Algemene

Nadere informatie

Jaarverslag 2011. Inburgering Gent Kom-Pas Gent vzw

Jaarverslag 2011. Inburgering Gent Kom-Pas Gent vzw Jaarverslag 2011 Inburgering Gent Kom-Pas Gent vzw Jaarverslag 2011 Kom-Pas in 2011 1 Inhoud Kom-Pas in 2011... 01 Voorwoord... 03 Visie en Missie... 04 Inburgering voor Dummies... 05 De doelgroep... 05

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2009 OCMW MOORSLEDE

JAARVERSLAG 2009 OCMW MOORSLEDE JAARVERSLAG 2009 OCMW MOORSLEDE Sedert de NOB (nieuwe OCMW-boekhouding) is het jaarverslag een deel geworden van de jaarrekening (art. 63, 64, 65 van het besluit van de Vlaamse Regering van 17 december

Nadere informatie

Redactioneel. Jaargang 15 - Nummer 1 februari - maart 2010

Redactioneel. Jaargang 15 - Nummer 1 februari - maart 2010 Jaargang 15 - Nummer 1 februari - maart 2010 - De erkenning als Outplacementbureau voor vzw Vokans - p 2 - Prinses Astrid luistert naar verhalen van werkzoekenden met een arbeidshandicap - p 6 - Werk ze

Nadere informatie

Leidraad voor een goede praktijk van de Lokale Adviescommissie (LAC)

Leidraad voor een goede praktijk van de Lokale Adviescommissie (LAC) 1 Leidraad voor een goede praktijk van de Lokale Adviescommissie (LAC) Inhoud Inleiding. 4 1. De Lokale Adviescommissie. 6 1. 1. Opdracht en juridisch kader. 6 1. 2. Drie partijen elk hun rol en verantwoordelijkheid.

Nadere informatie

Jaarrekening 2014. Secretaris: Dhr. Jan DE WINNE Financieel Beheerder: Mevr. Liesje BORREMANS

Jaarrekening 2014. Secretaris: Dhr. Jan DE WINNE Financieel Beheerder: Mevr. Liesje BORREMANS Jaarrekening 2014 Secretaris: Dhr. Jan DE WINNE Financieel Beheerder: Mevr. Liesje BORREMANS Inhoud Jaarrekening 2014 DEEL 1 : BELEIDSNOTA 1.1. Doelstellingenrealisatie 1.2. Doelstellingenrekening Schema

Nadere informatie

Klant. werking. werk. schrift1

Klant. werking. werk. schrift1 Klant werking schrift1 werk De provincie heeft zich gedurende 7 jaar geëngageerd in het Reset-project vanuit de vaststelling dat een aantal mensen tussen de mazen van het begeleidingsnet glippen. Wij hebben

Nadere informatie

Nota van de Vlaamse Regering. Voortgangsrapport 2011-2012 Vlaams Actieplan Armoedebestrijding Actieprogramma Kinderarmoede

Nota van de Vlaamse Regering. Voortgangsrapport 2011-2012 Vlaams Actieplan Armoedebestrijding Actieprogramma Kinderarmoede stuk ingediend op 1586 (2011-2012) Nr. 1 2 mei 2012 (2011-2012) Nota van de Vlaamse Regering Voortgangsrapport 2011-2012 Vlaams Actieplan Armoedebestrijding Actieprogramma Kinderarmoede ingediend door

Nadere informatie

AANWERVINGSBROCHURE. Boekhouder Beleidsmedewerker financiële dienst

AANWERVINGSBROCHURE. Boekhouder Beleidsmedewerker financiële dienst AANWERVINGSBROCHURE Boekhouder Beleidsmedewerker financiële dienst 1. Een nieuwe financiële dienst! Helemaal nieuw is het uiteraard niet. Zoals elk lokaal bestuur heeft zowel de gemeente als het OCMW van

Nadere informatie

De secretaris overloopt de actiepunten van de zitting van 18 april 2013. Het verslag wordt goedgekeurd. [16 mei 2013]

De secretaris overloopt de actiepunten van de zitting van 18 april 2013. Het verslag wordt goedgekeurd. [16 mei 2013] VERSLAG Openbare zitting van 16 mei 2013 Aanwezig: Verontschuldigd: Voorzitter: Philippe De Coene, Raadsleden: Frederik Benoit, Els Deleu, Thomas Holvoet, Mohamed Ouald Chaib, Vincent Salembier, Stephanie

Nadere informatie

Aanpak energiearmoede Zonnebeke

Aanpak energiearmoede Zonnebeke Aanpak energiearmoede Zonnebeke Evaluatie en aanbevelingen 1. INLEIDING In 2011 werd de Westhoek erkend als lokale entiteit voor het FRGE (fonds ter reductie van de globale energiekost). De opstart van

Nadere informatie

Samen n koffie en dan actie! 9 praktijkverhalen over sport, bewegen en mensen in armoede

Samen n koffie en dan actie! 9 praktijkverhalen over sport, bewegen en mensen in armoede Samen n koffie en dan actie! 9 praktijkverhalen over sport, bewegen en mensen in armoede Putte Vorselaar Diest Lier Gent Willebroek Brugge Sint-Niklaas Herent INHOUDSTAFEL 2 voorwoord 3-4 Inleiding 5-6

Nadere informatie

2.1. Regionale mutualiteiten. 24 uur van dementie. CM Antwerpen

2.1. Regionale mutualiteiten. 24 uur van dementie. CM Antwerpen 2.1. Regionale mutualiteiten 24 uur van dementie CM Antwerpen Op 20 september 2013 organiseerde CM Antwerpen, in de aanloop naar de Werelddag Dementie, de 24 uur van dementie : een ganse dag en avond met

Nadere informatie

Deel I: GEMEENSCHAPPELIJKE THEMA S. Deel II: Deel III. - B.Z.W. in cijfers. Deel V WOORD VOORAF

Deel I: GEMEENSCHAPPELIJKE THEMA S. Deel II: Deel III. - B.Z.W. in cijfers. Deel V WOORD VOORAF WOORD VOORAF Deel I: GEMEENSCHAPPELIJKE THEMA S - Werken aan diversiteit - Tevredenheidsmeting personeel 2007 - Ontwikkelingen GROB en MFC - Werken: het kan uw gezondheid schaden - Aandacht voor secundaire

Nadere informatie

Aandacht voor allochtone armoede

Aandacht voor allochtone armoede Aandacht voor allochtone armoede 1 Inhoud Inleiding...3 Aanleiding voor het project...3 Historische context...3 En de beleidscontext?...3 Maatschappelijke context...4 Een opbouwwerkproject...4 Een opbouwwerkproces

Nadere informatie

nieuwsbrief december 2013 - nr 04 Virtuele centrumsteden Virtuele Centrumsteden

nieuwsbrief december 2013 - nr 04 Virtuele centrumsteden Virtuele Centrumsteden Virtuele centrumsteden Virtuele Centrumsteden Klaar voor digitale handtekening - infosessie februari 2014 Voorwoord Voorwoord 2 3 Voorwoord 4-10 Virtuele centrumsteden: 4 Noord 5 SOCiAL 6 STAD 7 Hageland

Nadere informatie

1. Ontstaan en doelstellingen... 4. 2. Uitdagingen voor de gezondheidszorg... 4. 3. Zorgvernieuwingsplatform... 5. 4. dienstverlening...

1. Ontstaan en doelstellingen... 4. 2. Uitdagingen voor de gezondheidszorg... 4. 3. Zorgvernieuwingsplatform... 5. 4. dienstverlening... Overzicht Flanders Care legislatuur 2009-2014 INHOUD 1. Ontstaan en doelstellingen... 4 2. Uitdagingen voor de gezondheidszorg... 4 3. Zorgvernieuwingsplatform... 5 4. dienstverlening... 6 Innovatiecentrum...

Nadere informatie

ACTIVITEITEN- VERSLAG

ACTIVITEITEN- VERSLAG 2013 ACTIVITEITEN- VERSLAG INHOUD Voorwoord 3 Standhouden bij harde tegenwind! 3 1. Missie en waarden van CESI 4 Een ideaal 5 En waarden... 5 2. Waar heeft u CESI gezien in 2013? 6 De CESI-centra en de

Nadere informatie

Preventie binnen de schuldenproblematiek

Preventie binnen de schuldenproblematiek Departement Sociaal-Agogisch Werk Optie: Maatschappelijk Werk Preventie binnen de schuldenproblematiek Een goede oplossing of verkwisting van het geld? Door: Silvia Creemers Eindwerk aangeboden tot het

Nadere informatie

Schulden lossen we samen op

Schulden lossen we samen op Schulden lossen we samen op Visie op schuldhulpverlening in Deventer vastgesteld door het college van B&W op 3 mei 2011 1 Voorwoord Wie kan het belang van schuldhulpverlening beter verwoorden dan iemand

Nadere informatie

jaarverslag To be continued...

jaarverslag To be continued... jaarverslag 2012 To be continued... Jaarverslag 2 012 Fonds voor de BEROEPSZIEKTEN Verantwoordelijke uitgever: Jan Uytterhoeven, Sterrenkundelaan 1 1210 Brussel Redactie en vormgeving: Alexander Van de

Nadere informatie

Bijsturingen voor 2010 binnen Lokaal Sociaal Beleidsplan 2008 2013

Bijsturingen voor 2010 binnen Lokaal Sociaal Beleidsplan 2008 2013 1 Bijsturingen voor 2010 binnen Lokaal Sociaal Beleidsplan 2008 2013 In raadszitting van 30/01/2008 en gemeenteraadszitting van 7/2/2008 werd het lokaal sociaal beleidsplan goedgekeurd. Deze omvatte oa

Nadere informatie

Arbeids. rehabilitatie. werk. schrift3

Arbeids. rehabilitatie. werk. schrift3 Arbeids rehabilitatie schrift3 werk Eind 2009 ondertekenden de ziekenfondsen, VDAB en GTB een intentieverklaring voor een betere samenwerking. Het doel was en is duidelijk: ook mensen die een ziekteproces

Nadere informatie

Management van de huisartsenpraktijk met een toenemend aantal artsen onder één dak: dagelijks overleg en concrete organisatie hiervan.

Management van de huisartsenpraktijk met een toenemend aantal artsen onder één dak: dagelijks overleg en concrete organisatie hiervan. Management van de huisartsenpraktijk met een toenemend aantal artsen onder één dak: dagelijks overleg en concrete organisatie hiervan. Onraedt Lien Promotor: Prof. Jo Goedhuys Co-Promotor: Dr. Danielle

Nadere informatie

ZORG EN GEZONDHEID 1

ZORG EN GEZONDHEID 1 ZORG EN GEZONDHEID 1 2 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Inleiding Hoofdstuk 2 Trends en knelpunten 2.1 Inleiding 2.2 Trends in zorg, gezondheid en levensloop 2.3 Knelpunten in zorg, gezondheid en levensloop Hoofdstuk

Nadere informatie

Het Jaarverslag 2013 is een intern document van OCMW Gent. Dit document vormt de inhoudelijke weergave bij de Jaarrekening 2013 van OCMW Gent.

Het Jaarverslag 2013 is een intern document van OCMW Gent. Dit document vormt de inhoudelijke weergave bij de Jaarrekening 2013 van OCMW Gent. Voorwoord Het Jaarverslag 2013 is een intern document van OCMW Gent. Dit document vormt de inhoudelijke weergave bij de Jaarrekening 2013 van OCMW Gent. Het jaarverslag geeft een gedetailleerde samenvatting

Nadere informatie

JAARVERSLAG. Activiteitenverslag

JAARVERSLAG. Activiteitenverslag JAARVERSLAG Activiteitenverslag 2008 DIGIPOLIS PAG. INHOUD > Visie > Synergie Antwerpen - Gent Antwerpen > Synergie Antwerpen > Stad Antwerpen > OCMW Antwerpen > Lokale politie Antwerpen > Brandweer Antwerpen

Nadere informatie

Het is de integrale aanpak die werkt

Het is de integrale aanpak die werkt Het is de integrale aanpak die werkt Evaluatie na één jaar UtrechWse Buurtteams Krachtig Freek de Meere Ahmed Hamdi Jochum Deuten Het is de integrale aanpak die werkt Evaluatie na één jaar Utrechtse Buurtteams

Nadere informatie