Ministeries van Justitie, SZW, VWS, BZK, Defensie, Financiën en VROM en de AIVD

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Ministeries van Justitie, SZW, VWS, BZK, Defensie, Financiën en VROM en de AIVD"

Transcriptie

1 Ministeries van Justitie, SZW, VWS, BZK, Defensie, Financiën en VROM en de AIVD Programma van Eisen en en voor de aanschaf van een Standaard Applicatie voor Document Management, Records Management en Workflow Management in het kader van de gezamenlijke aanbesteding digitale documenthuishouding InterLAB. EU-2004/S Den Haag, 9 februari Definitieve versie 01.01

2 Versiebeheer Versie Datum Auteur Wijziging Concept D. Snow Werkdocument Concept D. Snow Officieel eerste conceptversie Concept D. Snow Correctie tekstuele fouten Concept D. Snow Wijzigingsvoorstellen verwerkt naar aanleiding van de 1 e interdepartementale afstemming Tevens het ICT deel verder aangevuld Concept D. Snow Correctie tekstuele fouten Concept D. Snow Wijzigingsvoorstellen verwerkt naar aanleiding van de 2 e interdepartementale afstemming Definitief D. Snow Aanpassingen m.b.t. KO-eisen Definitief D. Snow Toevoeging onderhoudsplan 2

3 Inhoudsopgave 1. ALGEMEEN SPECIFIEKE AANDACHTSPUNTEN BEGRIPPENLIJST ALGEMENE EISEN EN WENSEN LEVERANCIER-/PRODUCT EISEN EN WENSEN GEBRUIKERS EISEN EN WENSEN (PRESENTATIE EN BEDIENING) AUTORISATIE, BEVEILIGING APPLICATIE(S) EN AUTHENTICITEIT APPENDIX A: OPMERKINGEN BIJ ALGEMENE EISEN EN WENSEN FUNCTIONELE EISEN EN WENSEN OPNAME EN WIJZIGING (DOCUMENTEN, DOSSIERS) WERKSTROOMSTURING ARCHIEFBEHEER ZOEKEN EN NAVIGEREN METADATA RAPPORTAGES APPENDIX B: OPMERKINGEN BIJ FUNCTIONELE EISEN EN WENSEN TECHNISCHE EISEN EN WENSEN INFRASTRUCTUUR EN TECHNIEK ARCHITECTUUR KOPPELINGEN BEHEER APPENDIX C: OPMERKINGEN BIJ TECHNISCHE EISEN EN WENSEN APPENDIX D: ANTWOORDEN OP DE VRAGEN BIJ TECHNISCHE EISEN EN WENSEN

4 1. Algemeen In 2003 is er in het samenwerkingsverband InterLAB met 6 ministeries een kernmodel gerealiseerd. In dit kernmodel zijn alle eisen geformuleerd die in gezamenlijkheid belangrijk werden gevonden bij de keuze voor een documentmanagement-, recordsmanagement- en workflowmanagementapplicatie. Belangrijke doelstelling van het kernmodel was om een kader te schetsen van de functionaliteiten die in gezamenlijkheid als belangrijk werden benoemd. Ook het hierdoor creëren van marktwerking en het feit dat geen enkele leverancier op dat moment aan alle eisen kon voldoen, is een belangrijke doelstelling geweest bij de samenstelling van het kernmodel. In 2004 is in het inmiddels uitgebreide samenwerkingsverband interlab besloten om met 7 departementen, met het kernmodel als basis, in gezamenlijkheid een programma van eisen op te stellen, waardoor in een Europese aanbesteding een DM/RM/WFM applicatie geselecteerd kan worden. Het kernmodel is hierdoor verder omgebouwd tot een programma van eisen en is uitgebreid met aanvullende eisen, wensen en vragen. Voor de geboden Applicaties gelden vanuit de deelnemende Ministeries de volgende eisen op hoofdlijnen. Omschrijving Eis/ 1. De geboden oplossing voldoet aan de eisen vallend onder Algemene Eisen en en (zie hoofdstuk 2.) 2. De geboden oplossing voldoet aan de eisen vallend onder Functionele Eisen en en (zie hoofdstuk 3.) 3. De geboden oplossing voldoet aan de eisen vallend onder Technische Eisen en en (zie hoofdstuk 4.) Zoals aangegeven in het bestek gelden de Eisen genoemd in dit document als Knock-out criteria voor deze aanbesteding. Dit betekent dat het niet kunnen voldoen aan één van de Eisen leidt tot uitsluiting van verdere deelname. 1.1 Specifieke aandachtspunten Bij het aangeven of een Eis of al dan niet van toepassing is, dient u de volgende regels in acht te nemen: Beantwoording met JA betekent dat de functionaliteit onderdeel is van de aangeboden standaard applicatie(s) en eventueel geconfigureerd dient te worden. De functionaliteit mag niet worden geleverd d.m.v. maatwerk of een add-on. Beantwoording met Nee betekent dat de functionaliteit GEEN onderdeel is van de aangeboden standaard applicatie(s). Indien u de gevraagde functionaliteit op een andere wijze kunt leveren, kunt u dit aangeven in de kolom opmerkingen. U dient daarbij niet alleen een kwalitative beschrijving te geven, maar tevens een beschrijving die de selectiecommissie inzicht geeft in de omvang (tijd en geld) en zwaarte van een eventuele oplossing om de JA situatie te kunnen bereiken. Ook als u twijfelt of de applicatie de functionaliteit kan leveren en of u de Eis of hebt begrepen, kunt u gebruik maken van kolom opmerkingen en kunt u een beschrijving geven van geboden fuctionaliteit. BZK behoudt zich het recht voor aanvullende vragen te stellen naar aanleiding van onduidelijk ingevulde antwoorden of onduidelijk geformuleerde opmerkingen 4

5 1.2 Begrippenlijst Begripsomschrijvingen die gemarkeerd zijn met (***) zijn overgenomen, dan wel herleid, uit ReMaNo. A Applicatie(s) De (verzameling van) standaardapplicatie(s) ( commercial off the shelf (COTS)) voor Document Management, Records Management en Workflow Management, die wordt aangeschaft d.m.v. deze aanbesteding. Archiefdocument Een document dat is ontvangen of gemaakt en gebruikt bij de uitvoering van taken en welke conform de archiefwet voor een bepaalde tijd bewaard dient te worden. De archiefwettelijke term is (in de regel alleen in de meervoudsvorm gebruikt) archiefbescheiden. (***). Archiefvorming Alle procedures, processen en activiteiten welke er voor zorgdragen dat de archiefwaardige documenten op de juiste wijze worden aangemeld bij het archief. Archiefvoering Alle procedures, processen en activiteiten welke er voor zorgdragen dat de aangemelde documenten indien archiefwaardig op de juiste wijze worden gearchiveerd, bewaard, uitgegeven en vernietigd. Archivistisch perspectief Vanuit archivistisch perspectief is het doel het zorg dragen voor langdurige beschikbaarheid van digitale documenten nodig om een organisatorisch proces te reconstrueren (handelingen). Hiertoe dienen alle relevante documenten geregistreerd en gearchiveerd te worden. Audit trail De vastlegging van de gegevens omtrent de omgang met DI object en met als doelstelling deze omgang te reconstrueren. Archivering Verzamelterm voor het geheel van activiteiten dat wordt uitgevoerd door het archiefsysteem. In meer engere betekenis ook wel gebruikt voor het opnemen van documenten in een archiefsysteem. Het rapport gebruikt de term in de ruimere betekenis (***). Authenticatie Vaststellen van de echtheid (oorsponkelijkheid). Authenticiteit Kwaliteitsattribuut van een document, waardoor aangetoond kan worden dat het document is wat het beweert te zijn, dat het is gemaakt of verzonden door de persoon of organisatie die beweert het te hebben gemaakt of verzonden en dat het is gemaakt en verzonden op het tijdstip als aangegeven op het document (***). B 5

6 Beheersing Het bewaken, sturen en onderhouden van een stelsel van maatregelen en procedures ten aanzien van opzet, bestaan, werking, beheer en organisatie van de archiefvorming en archiefvoering waardoor de archivaris de zekerheid krijgt dat het archief blijvend aan de vastgestelde kwaliteitseisen voldoet voortkomend uit het gebruiksdoel (inclusief wet en regelgeving). Beveiliging Alle processen, taken en maatregelen welke ervoor zorgdragen dat er geen ongeoorloofde bewerkingen op DI object en plaatsvinden. C Classificatie De feitelijke invulling en registratie van de minimale set van verplichte metagegevens Classificatiesysteem (classificatieschema) Subsysteem van het archiefsysteem. Het classificatiesysteem ordent archiefdocumenten en aggregaten in een logisch verband. De NEN-ISO 15489:2001 norm stelt dat het classificatiesysteem (aldaar genoemd classificatie) bedrijfsprocessen, handelingen en/of archiefdocumenten in categorieën systematisch identificeert overeenkomstig logisch gestructureerde conventies, methoden en procedureregels. In een classificatiesysteem wordt dus de relatie vastgelegd tussen de (aggregatie van) documenten en de werkprocessen waarin ze zijn ontstaan. De meeste gemeenten hanteren de Basis Archief Code als model voor hun classificatiesysteem (***). Context Het geheel van relevante entiteiten in de omgeving van archiefdocumenten. Voorbeelden van zulke entiteiten zijn: werkprocessen, actoren, medewerkers, informatiesystemen etc. De context bepaalt de betekenis die aan archiefdocumenten moet worden toegekend (***). D DI object Enkelvoudige en samengestelde documenten en -dossiers. DIS Zie Documentaire Informatie Systemen. DIV Zie Documentaire Informatievoorziening. Document Een drager van samenhangende en voor de organisatie betekenisvolle verzameling van ongestructureerde informatie, ongeacht de (fysieke) vorm. Metadata maken een integraal onderdeel uit van het document. Documentaire Informatie (DI) Alle ongestructureerde informatie vastgelegd in een informatiesysteem ten behoeve van de bedrijfsvoering, wel of niet geautomatiseerd, conform afgesproken conventies, eventueel voorzien van een uniek kenmerk. Bij het toekennen van een uniek kenmerk wordt ervan uitgegaan dat dit slechts plaats vindt bij geformaliseerde informatie. Informatie is formeel indien de informatie is geregistreerd én voorzien van een uniek kenmerk. Er is dus in de levenscyclus van een informatie-element (document) één geformaliseerde overgang van informeel naar formeel. De beperking van de toekenning van dit uniek 6

7 kenmerk is noodzakelijk om alle ongeformaliseerde informatie (waaronder klad, junk mail, geeltjes) uit te sluiten. Documentaire Informatie Systemen (DIS) Alle middelen, inclusief regelgeving en procedures, ten behoeve van het verzamelen, vastleggen en verwerken van DI, inclusief de voor deze systemen benodigde (onder DIS vallen geautomatiseerde systemen) opslagsystemen (alleen die opslagsystemen die onderdeel uitmaken van het DIS). Documentaire Informatie Voorziening (DIV) De ontwikkeling en instandhouding (opzet, bestaan, werking ten aanzien) van het beheer en de organisatie van de documentaire informatie, inclusief de daarbij benodigde informatiesystemen, zodanig dat deze blijvend aan de vastgestelde kwaliteitseisen voldoet. De documentaire informatie voorziening omvat alle ongestructureerde informatie, mits geformaliseerd én ten behoeve van de bedrijfsvoering. Deze informatie is onafhankelijk van vorm of medium indien deze volgens een vooraf vastgestelde conventie is vastgelegd. Mondelinge informatie, in tegenstelling tot de wetgeving (juridisch), valt niet onder de DIV. De DIV objecten, zoals tekstbestanden, foto s, rekenbladen, afbeeldingen worden binnen dit Kernmodel aangeduid met document. Documenthuishouding De instandhouding (opzet, bestaan, werking ten aanzien) van het gebruik en beheer DI objecten, inclusief de daarbij benodigde informatie systemen (RMS, DMS en WfM), zodanig dat deze blijvend aan de vastgestelde kwaliteitseisen voldoen. Documentketen Het proces waarin documenten en dossiers vanaf creatie tot vernietiging of bewaring kunnen worden beheerst. Document Management Systeem (DMS) Een (geautomatiseerd) systeem dat de creatie, inname, versiebeheer, organisatie, opslag, raadpleging, manipulatie en gecontroleerde circulatie van documenten in digitale vorm in de dynamische fase, ondersteunt, dan wel zelf kan regelen. Documentproces Het proces van documentcreatie tot en met de vernieting inclusief archivering (zie hoofdstuk 2). Dossier Een verzameling van DI-objecten met een aan de bedrijfsvoering gebonden gemeenschappelijke relatie (zoals: rol, taak, functie, persoon, project, onderdeel, werkprocessen), Die ook wel bekend staat als (sub-)dossiers, mappen, (sub-)facetten en zaken. E Elektronische handtekeningen Het digitale equivalent van de fysieke pen-handtekening (autorisatie). F Fat-client Hiervan is sprake indien binnen een client server applicatie alle client functionaliteit op de client zelf is geïnstalleerd en draait. Deze functionaliteit wordt direct vanuit de client beschikbaar gesteld. G 7

8 Gegevens Een weergave van feiten of instructies op een zodanige wijze dat die zowel door mensen als door computers kan worden gecommuniceerd, geïnterpreteerd of verwerkt. H Handelingen Zie Handelingenbank. Handelingenbank De locale handelingenbank is een database voor handelingen met het doel het versiebeheer en het ter beschikkingstellen van handelingen voor de documentaire informatievoorziening, respectievelijk door een cliëntversie (inhoudelijk en technisch beheer) en een webversie (raadpleegfunctie). De handelingen zijn omschrijvingen van beleid en uitvoerende taken van het ministerie gekoppeld aan een waardering voor bewaren of op termijn vernietigen van documentaire neerslag. Highlighting In een afwijkende stijl of kleur zichtbaar gemaakte onderdelen van een tekst. L Logging Het vastleggen van gegevens omtrent de toestandsverandering van de DI systemen inclusief de DI objecten en gebruiukers. M Map Zie Dossier. Metadata Gegevens over gegevens. Binnen het Kernmodel de gegevens over de DI objecten, werkprocessen en gebruikers. Metagegevens Zie Metadata. Multi-user ontwikkel omgeving Een ontwikkelomgeving waarvan meerdere gebruikers tegelijk gebruik kunnen maken. N Niet-DI-objecten Buiten DI-ojecten (ongestructureerde informatie) worden ook andere objecten vastgelegd die bestaan uit gestructureerde informatie (denk hierbij bijvoorbeeld aan personen en organisaties, zoals die worden vastgelegd in CRM-systemen). O Ordenen Proces van het archiefsysteem. Het logisch (en voor papieren documenten doorgaans ook fysiek) rangschikken volgens door het archiefsysteem gestelde regels (***). Organisatorisch perspectief 8

9 Vanuit organisatorisch perspectief is het doel van digitaal documentbeheer het leveren van een bijdrage aan de doelmatigheid (en doeltreffendheid) van de organisatie. Opname Proces van het archiefsysteem met als doel archiefdocumenten onder beheer van het archiefsysteem te brengen. Soms ook wel aangeduid als archiveren. Methoden van opnemen zijn registratie en opslag (***). Binnen het Kernmodel wordt hierbij ook de archiefaanmeldfunctie in begrepen. Opslag De fysieke vastlegging van een document op een drager. Overdragen Proces van het archiefsysteem. Het onder beheer brengen van archiefdocumenten bij een ander archiefsysteem. Het meest bekende voorbeeld van overdragen is het overbrengen van archiefdocumenten vanuit het dynamisch of semi-statisch archief (archiefruimte) naar statisch archief een (archiefbewaarplaats) Ook het intern overdragen (van archiefruimte naar archiefruimte of tussen archiefbewaarplaatsen onderling) wordt alszodanig aangemerkt (***). P Processtructuur Binnen de WfM is dit de vastlegging met behulp van de voor de WfM specifieke parameters van de samenhang van alle processen binnen een WfM-taak. Procesdefinitie Binnen de WfM is dit de vastlegging van een proces, eventueel in een samenstelsel van processtappen, met behulp van de voor de WfM specifieke parameters. R Records Management Beheer van archiefdocumenten primair ten behoeve van de organisatie. In Nederland wordt hiervoor wel de term Documentaire Informatievoorziening gebruikt. NEN-ISO 15489:2001 vertaalt de term als informatie- en archiefmanagement (***). Records Management Applicatie Een (geautomatiseerd) archiefsysteem dat wordt gebruikt ter ondersteuning van het archiefbeheer (records management) conform de geldende wettelijke regelgeving. Een RMA houdt bij welke gegevens en capaciteit van resources, wanneer, in welke processtap, volgens welke definitie, door wie, in welke vorm en met welke hulpmiddelen worden gedefinieerd, gebruikt, gadegeslagen, beïnvloed (tot en met gesaboteerd) of vernietigd zijn. Registratie Het vastleggen van identificerende kenmerken (metadata) van archiefdocumenten. Zie ook: opnemen (***). ReMaNo Records Management Applicaties voor de Nederlandse overheid. S 9

10 Stambestanden De gegevens welke de Inrichting van het ICT-systeem (waaronder de applicatie) vastleggen. (zoals vaste instellingen, autorisatie tabellen, performance parameters). Stamgegevens Gegevens die bij een bepaalde bewerking als bron worden gebruikt. Subdossier Zie Dossier. T Technologisch perspectief Vanuit technologisch perspectief is het doel van digitaal documentbeheer de integratie van technische hulpmiddelen. V Vernietigen Proces van het archiefsysteem waarbij documenten volledig worden verwijderd of gewist zonder dat zij weer gereconstrueerd kunnen worden. Voor digitale documenten betekent dat het onherstelbaar wissen van gegevens, alsmede van de back-ups (***). Binnen het Kernmodel wordt tevens hieronder het begrip schonen verstaan. W Watermerk Het Watermerk is het metagegeven welke de autenciteit (oorspronkelijkheid, echtheid) van het document vastlegd. Web-client Hiervan is sprake indien binnen een client server applicatie alle client functionaliteit door middel van een browser beschikbaar wordt gesteld aan de gebruiker. Werkstroommanagement Zie Workflow Management-systeem. Wfm Het beheer van de binnen de organisatie onderscheiden werkstromen. Workflow Management-systeem Geheel van samenhangende (geautomatiseerde) hulpmiddelen voor het beheer van de binnen de organisatie onderscheiden werkstromen. Het Kernmodel hanteert de term werkstroommanagement. X XBRL Extensible Business Report Language. XML Extensible Markup Language 10

11 2. Algemene Eisen en en In dit hoofdstuk zijn de algemene Eisen en en opgenomen die aan de applicatie(s) worden gesteld. Per item is aangegeven of het een Eis (E) of een (W) betreft. U dient aan te geven of de applicatie voldoet aan de gestelde Eis of. Eventuele opmerkingen bij de verschillende Eisen en en dienen ingevuld te worden met behulp van het format van appendix A. Aanvullende vragen staan per paragraaf apart vermeld en dienen eveneens met behulp van appendix A te worden beantwoord. 2.1 Leverancier-/product Eisen en en A-1 W De aangeboden oplossing bestaat uit (een) (verzameling van) standaardapplicatie(s) ( commercial off the shelf (COTS)) die afzonderlijk en in samenhang kunnen worden ingezet. A-2 E De applicatie maakt het mogelijk dat de RMA/DMS functionaliteiten afzonderlijk en in samenhang met de Wfm functionaliteiten kunnen worden ingezet. A-3 W De licentie-policy moet het mogelijk maken om zonder extra licenties, licentiekosten en/of tussenkomst van de leverancier het DMS te installeren op uitwijkservers, waarop in geval van een calamiteit de productie wordt voortgezet. A-4 W Eén licentie voor alle omgevingen (bijvoorbeeld: ontwikkel, test, acceptatie, productie educatie). Dus niet vijfvoudig aanschaffen van licenties bij gebruik van meerdere omgevingen. A-5 W De applicatie beschikt over functionaliteit die minimaal voldoet aan de vereiste (inter)nationale standaard ISO A-6 E De leverancier garandeert de continuïteit in het gebruik van de beschikbare bestandsformaten zolang de applicatie in gebruik is bij de organisatie (functionele levensduur). A-7 W De applicatie garandeert de opname en het beheer van DI objecten (zowel enkelvoudige en samengestelde documenten als dossiers). A-8 W Het licentiemechanisme maakt geen gebruik van fysieke middelen zoals Dongles, CD s. A-9 W Ondersteuning moet worden geboden door een serviceorganisatie in Nederland, die het volledige ondersteuningspakket (technisch beheer) kan leveren. A-10 W Ondersteuning bij installatie, gebruik, onderhoud en beheer moet worden geboden op basis van 7 x 24 uur, on site. 11

12 Aanvullende vragen, naar aanleiding van de Eisen en en uit paragraaf 2.1. Deze vragen dienen uitsluitend beantwoord te worden door gebruik te maken van het format genoemd in appendix A : Geef voor de applicatie aan hoeveel gecertificeerde partners er werkzaam zijn in Nederland : Lever een uitgebreid onderhoudsplan op voor de applicatie en geef daarbij separaat antwoord op de volgende 2 vragen: Op welke wijze werkt u aan de (door)ontwikkeling van de door u aangeboden applicatie? Hoe is het releasebeleid van de door u aangeboden applicatie vormgegeven, schets de functionele ontwikkelingen van het systeem zoals die nu voorzien zijn en leg daarbij een relatie met het releasebeleid? 2.2 Gebruikers Eisen en en (presentatie en bediening) Gebruikersvriendelijkheid A-11 W Voor de gebruiker is het via één scherm mogelijk te zoeken naar een document, dossier, proces- of metagegevens en de resultaten worden ook in één scherm getoond. User interface A-12 W De applicatie beschikt over een interface met look & feel van Windows die aan de wensen van de gebruiker is aan te passen. A-13 E Alle gebruikersfunctionaliteiten zijn ook via een standaard web interface beschikbaar. A-14 W Alle functioneel beheer functionaliteiten zijn ook via een standaard web interface beschikbaar. A-15 W De applicatie beschikt over een Nederlandstalige user interface (of is als zodanig in te stellen). A-16 W De applicatie biedt gebruikers de mogelijkheid voorkeuren voor verschillende automatisch geactiveerde scherminstellingen, zoals grootte en volgorde, zelf in te stellen. Deze instellingen blijven aan de user-account gebonden. A-17 W De applicatie ondersteunt een scherm dat bestaat uit één of meerdere views, die door een geautoriseerde gebruiker zijn aan te passen (customizing van de menu s, schermen en views). 12

13 A-18 W De applicatie ondersteunt een scherm dat bestaat uit een view waarin een gepersonificeerde ordeningsstructuur wordt getoond, die door de gebruikers is aan te passen. A-19 W Het toekennen en/of wijzigen van gebruikerstaken, aanmaken van nieuwe gebruikers en/of gebruikersgroepen door de applicatiebeheerder gebeurt via de user interface (look and feel) van de applicatie. A-20 W De applicatie biedt de gebruiker de mogelijkheid om zelfdefinieerbare functies (zoals macro s) achter toetscombinaties dan wel user interface-objecten in te stellen. Deze instellingen blijven aan de user-account gebonden. A-21 W De applicatie neemt de resultaten van een zoekopdracht op in een hit list. Deze is na selectie te openen (na toepassing van toegangscontrole en beveiliging) door een muisklik of toetsslag. A-22 W De user interface biedt de mogelijkheid om in een dialoog de laatst ingevoerde waarden opnieuw te gebruiken bij een nieuwe aanroep van dezelfde funcionaliteit. A-23 W De applicatie biedt gebruikers de mogelijkheid met drag & drop verschillende functies aan te roepen m.b.t. DI objecten en processen. A-24 W De applicatie presenteert (gegevens over) zoeken/di objecten/routering/taken in één window. A-25 W De applicatie biedt de mogelijkheid om geïntegreerd alle eigenschappen, metadata, versies, parafen, deadlines, bijlagen en relaties van een DI object of proces te presenteren. A-26 W De applicatie brengt tijdens registratie van een DI object (het toekennen en/of wijzigen van metagegevens) dit object gelijktijdig in beeld. A-27 W De applicatie biedt, voor zover er relevante annotaties (aantekeningen) voor een DI object bestaan, de mogelijkheid deze annotaties zichtbaar te maken (en masse dan wel van een bepaalde functionaris/rol/medewerker en/of van een bepaalde datum). A-28 W De applicatie beschikt over een zoekfunctie die alle gebruikers dezelfde interface biedt, met uitzondering van specifieke zoekfunctionaliteiten die aan de betreffende gebruiker zijn toegekend. A-29 W De foutmeldingen die de applicatie gebruikt zijn vooraf in te stellen en te wijzigen.. Opleiding 13

14 A-30 W Er is Nederlandstalig opleidingsmateriaal in de vorm van een cursus voor het leren werken met de applicatie door gebruikers met opleidingsniveau MBO+. De cursus bevat de volgende onderdelen (niet noodzakelijk volledig): Inzicht verkrijgen in de applicatie(s); Gebruik leren maken van de functionaliteit van de applicatie; Op systematische wijze problemen zelfstandig leren op te lossen of vragen hieromtrent aan de juiste instantie voor te leggen. A-31 W Er is Nederlandstalig opleidingsmateriaal in de vorm van een Computer Based Training (CBT) voor het leren werken met de applicatie door gebruikers met opleidingsniveau MBO+. De CBT bevat de volgende onderdelen (niet noodzakelijk volledig): Inzicht verkrijgen in de applicatie(s); Gebruik leren maken van de functionaliteit van de applicatie; Op systematische wijze problemen zelfstandig leren op te lossen of vragen hieromtrent aan de juiste instantie voor te leggen. A-32 W Er is Nederlandstalig opleidingsmateriaal in de vorm van een boek en andere materialen voor het leren werken met de applicatie door gebruikers met opleidingsniveau MBO+. Het opleidingsmateriaal bevat de volgende onderdelen (niet noodzakelijk volledig): Inzicht verkrijgen in de applicatie(s); Gebruik leren maken van de functionaliteit van de applicatie; Op systematische wijze problemen zelfstandig zien op te lossen of vragen hieromtrent aan de juiste instantie voor te leggen. Gebruikersdocumentatie en helpfunctie 14

15 A-33 W De applicatie beschikt over een Nederlandstalige gebruikershandleiding die tenminste digitaal beschikbaar is. A-34 W De applicatie beschikt over een on-line Nederlandstalige helpfunctie. A-35 W De applicatie beschikt over een helpfunctie die contextafhankelijk is. A-36 W De applicatie beschikt over een Nederlandstalige en/of Engelstalige quick reference voor gebruikers van de applicatie. A-37 W Er is een Nederlands- en/of Engelstalige handleiding van de applicatie voor applicatiebeheerders. A-38 W Er is een Nederlands- en/of Engelstalige handleiding van de applicatie voor technisch beheerders. A-39 W Aanpassingen aan de applicatie (functioneel en/of technisch) die door de producent/leverancier worden opgeleverd zijn tevens verwerkt in een nieuwe versie van alle bovenstaande handleidingen (voor gebruikers, applicatiebeheerders en technisch beheerders). Aanvullende vragen, naar aanleiding van de Eisen en en uit paragraaf 2.2. Deze vragen dienen uitsluitend beantwoord te worden door gebruik te maken van het format genoemd in appendix A : Indien de applicatie niet (volledig) kan voldoen aan wens A-15, wordt u verzocht aan te geven voor welke onderdelen van de user interface de Nederlandse taal wel beschikbaar is : Geef aan onder welke condities de applicatie de gebruiker niet langer dan 5 seconden laat wachten alvorens de resultaten van een enkelvoudige zoekopdracht getoond worden : Geef aan onder welke condities de applicatie de gebruiker niet langer dan 10 seconden laat wachten alvorens de resultaten van een meervoudige/samengestelde zoekopdracht getoond worden : Geef aan onder welke condities de applicatie de gebruiker niet langer dan 3 seconden laat wachten alvorens een willekeurig scherm gepresenteerd wordt : Geef aan onder welke condities de applicatie de gebruiker niet langer dan 2 seconden laat wachten alvorens nieuw ingevoerde en/of gewijzigde metadata van een DI object of proces door de applicatie is opgenomen : Geef aan onder welke condities de applicatie de gebruiker niet langer dan 5 seconden laat wachten alvorens het DI object en bijbehorende metadata is opgenomen door de applicatie : Geef aan op welke wijze de applicatie fisueel gehandicapten ondersteund. 2.3 Autorisatie, beveiliging applicatie(s) en authenticiteit 15

16 Autorisatie (toegang en gebruik) A-40 W Aan onderstaande onderdelen van de VirBi moet door de applicatie kunnen worden voldaan t/m Stg. Geheim. Exclusiviteitseisen Bijzondere Informatie Onderdelen: I: Ia II: 3a,b,c / 4a / 5a IV: Ib,d,e / 2 geheel / 5 geheel / 6 geheel V: geheel VI: geheel VII: geheel A-41 W Aan onderstaande onderdelen van de VirBi moet door de applicatie kunnen worden voldaan t/m Stg. Zeer Geheim. Exclusiviteitseisen Bijzondere Informatie Onderdelen: I: Ia II: 3a,b,c / 4a / 5a IV: Ib,d,e / 2 geheel / 5 geheel / 6 geheel V: geheel VI: geheel VII: geheel A-42 W De applicatie verleent de gebruiker autorisatie op basis van (een combinatie van): de naam van de gebruiker; en/of de rol die hij/zij binnen de proces activiteit vervult. A-43 W De applicatie moet toegangsbeperkingen tot applicatiefuncties creëren in overeenstemming met de rol van gebruikers. A-44 W De applicatie garandeert dat alle gebruikers tot (tenminste) één of meerdere gebruikersgroepen behoren, die één of meerdere bepaalde rollen binnen de applicatie vervullen. A-45 W De applicatie garandeert dat alle gebruikerstaken uitsluitend via rollen aan een gebruikersgroep kunnen worden toegekend. 16

17 A-46 W De applicatie garandeert dat alle gebruikers, als lid van een gebruikersgroep die een bepaalde rol binnen de applicatie vervult, tenminste één of meer gebruikerstaken toegewezen hebben gekregen. A-47 W De applicatie garandeert dat alle gebruikers alleen die gebruikerstaken kunnen uitvoeren die zijn toegewezen aan de betreffende rol en gebruikersgroep waarvan zij lid zijn. A-48 W De applicatie biedt de mogelijkheid om aan een gebruikersprofiel (rol) functionaliteiten toe te kennen, die bepalen tot welk(e) delen van het classificatieschema, metadata en/of DI objecten een gebruiker toegang heeft. A-49 W De applicatie ondersteunt de mogelijkheid een aparte rol voor de applicatiebeheerder te definiëren. Uitsluitend vanuit deze rol kan de applicatiebeheerder gebruikers en gebruikersprofielen definiëren en gebruikers in gebruikersgroepen indelen. A-50 W De applicatie moet over gelijksoortige controlefuncties beschikken voor zowel groepen van gebruikers, in de vorm van functierollen, als voor individuele gebruikers. A-51 W De applicatie moet het definiëren van groepen gebruikers door de applicatiebeheerder kunnen vormgeven in relatie tot autorisaties voor processen en bestanddelen binnen het classificatieschema. A-52 W De applicatie moet toestaan dat een gebruiker tot meer dan één groep van gebruikers behoort. A-53 W De applicatie biedt de mogelijkheid om een gebruiker te laten bepalen welke andere gebruikers of groepen gebruikers toegang krijgen tot DI objecten en/of processen waarvoor deze gebruiker of groep(en) gebruikers verantwoordelijk is (zijn). A-54 W De applicatie biedt de mogelijkheid eerder toegekende autorisaties aan groepen gebruikers te muteren. A-55 W De applicatie biedt de mogelijkheid de autorisatie van een volledige groep gebruikers massaal (in één keer) in te stellen. A-56 W De applicatie mag, als een gebruiker een (full text) zoekactie verricht, in de zoekresultaten geen gegevens opnemen waartoe de gebruiker geen toegang heeft op basis van zijn/haar gebruikersrol of beveiligingscategorie. A-57 W De applicatie kan de beveiligings- en toegangsbeheercomponenten weergeven die voor het geselecteerde item zijn ingesteld, alsmede de algemene rechten voor de huidige gebruiker en de toegestane taken voor het geselecteerde item. 17

18 A-58 W De applicatie voorkomt dat door afscherming aan de hand van autorisaties en functies een digitaal dossier met inhoud wordt verwijderd. A-59 W De applicatie maakt een uitzondering op de voorgaande eis (zie A- 58) in geval van vernietiging conform een vernietigingsschema. A-60 W De applicatie maakt een uitzondering op bovenstaande eis (zie A-58) in geval van verwijdering door een geautoriseerde gebruiker als onderdeel van een gecontroleerde procedure, bijvoorbeeld in het kader van een wijziging in de bewaartermijn of de vernietigingsprocedure. A-61 W De applicatie moet het beheer van metadata van bestanddelen en rubrieken van een classificatieschema ondersteunen. Alleen daartoe geautoriseerde gebruikers mogen na opname van een archiefdocument metadata toevoegen en/of wijzigen. A-62 W De applicatie verleent aan de hand van autorisaties de gebruiker toegang tot functies met betrekking tot DI objecten. Beveiliging A-63 W De applicatie ondersteunt een hiërarchie van beveiligingscategorieën, van onbeperkte toegang op het laagste niveau tot geen toegang op het hoogste niveau, waarin elk niveau van deze hiërarchie door een afzonderlijk kenmerk wordt vertegenwoordigd. A-64 W De applicatie ondersteunt het toekennen van één of meerdere beveiligingscategorieën (met bijbehorende subcategorie) aan DI objecten, processen en metagegevens. A-65 W De applicatie ondersteunt het aanpassen van de beveiligingscategorie en/of subcategorie van DI objecten, processen en metagegevens. A-66 W De applicatie garandeert dat gebruikers alleen toegang hebben tot DI objecten, processen en metagegevens, indien de beveiligingscategorie en subcategorie overeenkomen met de categorie en subcategorie die is toegekend aan de desbetreffende gebruiker. A-67 W De applicatie kan aan een DI object geen lagere beveiligings(sub)categorie toekennen dan aan het DI object waarvan het is afgeleid dan wel een hiërarchische relatie mee heeft. 18

19 A-68 W De applicatie ondersteunt het toekennen van toegangscontrolekenmerken aan DI objecten en processen (activiteiten) ten behoeve van gebruikers die een groep vormen, zoals werkgroepen of organisatie-eenheden. Authenticiteit A-69 W De applicatie is in staat om tijdens het exportproces een elektronische handtekening toe te (laten) kennen aan een digitaal DI object, zodanig dat de handtekening ook buiten de applicatie geverifieerd kan worden. A-70 E De applicatie waarborgt de authenticiteit en toegankelijkheid van de in de applicatie opgeslagen DI objecten. A-71 W De volgende classificatie van authenticiteitsniveaus zijn van toepassing: niet vastgesteld: er worden geen additionele maatregelen genomen om de authenticiteit van documenten te garanderen; juist: er wordt gebruik gemaakt van een digitale paraaf voor authenticiteit. De digitale paraaf is voor de identificatie / authenticiteit van de eigenaar / bezitter / verzender van het document en is TIJDELIJK van aard; bewezen juist: er wordt gebruik gemaakt van watermerken op basis van digitale handtekeningen. Het watermerk is ter authenticiteit (echtheid) van het document en is PERMANENT. A-72 W De applicatie ondersteunt één of meerdere technologieën voor elektronische handtekeningen. A-73 W De applicatie biedt de mogelijkheid een uniek elektronisch watermerk aan een document toe te kennen, waarbij de applicatie de mogelijkheid biedt om van een willekeurig document de echtheid van het elektronisch watermerk te bepalen. Audit, control en logging A-74 W De applicatie heeft een analysehulpmiddel voor de stamgegevens. 19

20 A-75 W De applicatie biedt de geautoriseerde gebruiker de mogelijkheid de stamgegevens te raadplegen en te analyseren. A-76 W De applicatie biedt de geautoriseerde gebruiker de mogelijkheid de bevoegdhedentabel(len) (gegevens) te raadplegen. A-77 E De applicatie moet beschikken over een niet muteerbare audit-trail waarin automatisch registratie en opslag van gegevens plaats vindt van: alle handelingen (functionaliteiten) die door individuele gebruikers met betrekking tot metagegeven(s), proces(sen), DI object(en) en/of de classificatieschema( s) worden verricht; de datum en tijd van de uitvoering van de handeling. (N.B. niet muteerbaar betekent dat de audit-trail op geen enkele wijze kan worden aangepast of verwijderd door ongeacht welke gebruiker. Vooropgesteld dat de gegevens onveranderd blijven, mogen ze wel worden geconverteerd/gemigreerd of gekopieerd naar andere gegevensdragers.) A-78 W De applicatie moet de audit-trails bijhouden en opslaan zolang dat is voorgeschreven. Deze termijn is tenminste gelijk aan de bewaartermijn van de DI objecten of processen waarop zij betrekking hebben. A-79 W De applicatie beschikt over een standaard voorziening waarmee alle audit-trails die door de applicatie zijn bijgehouden in leesbare vorm kunnen worden gepresenteerd op het scherm en/of uitgeprint. A-80 W De applicatie moet van een specifiek DI object de proces(stap) kunnen identificeren en de bijbehorende relevante metagegevens kunnen tonen. A-81 W De applicatie moet audit-trails kunnen exporteren, zonder dat de in de audit-trails opgenomen gegevens worden gemuteerd. A-82 W De applicatie maakt onderscheid in gegevens en stamgegevens. A-83 W De applicatie zorgt ervoor dat alle mutaties op de stambestanden worden gelogd waaronder tenminste: datum, wie, oude waarde, nieuwe waarde. A-84 W De applicatie biedt de geautoriseerde gebruiker de mogelijkheid het document-logbestand te raadplegen en te analyseren. 20

Tool voor certificering instrumenten voor verantwoord digitaal

Tool voor certificering instrumenten voor verantwoord digitaal Tool voor certificering instrumenten voor verantwoord digitaal werken Jan Beens (Regionaal Archief Nijmegen) Geert-Jan van Bussel (Van Bussel Document Services) Introductie De elementen zijn afkomstig

Nadere informatie

Release datum: 11 juni 2012

Release datum: 11 juni 2012 Highlights 1 HSExpert versie 5.2 Begin juni is versie 5.2 van HSExpert gereleased. In versie 5.2 zijn vooral wijzigingen op het RiAxion (Arbo) dossier doorgevoerd. Daarnaast zijn er wat kleinere wijzigingen

Nadere informatie

Model-regeling Archiefbeheer/Documentaire Informatievoorziening. RAAMREGELING ARCHIEFBEHEER/ DOCUMENTAIRE INFORMATIEVOORZIENING [naam instelling]

Model-regeling Archiefbeheer/Documentaire Informatievoorziening. RAAMREGELING ARCHIEFBEHEER/ DOCUMENTAIRE INFORMATIEVOORZIENING [naam instelling] RAAMREGELING ARCHIEFBEHEER/ DOCUMENTAIRE INFORMATIEVOORZIENING [naam instelling] PAZU Werkgroep Beheersregels Page 1 29-10-2002 INDELING Art. nrs. Blz. Hoofdstuk I Algemene bepalingen 1 3/5 Hoofdstuk II

Nadere informatie

Voorschriften betreffende het beheer van de archiefbewaarplaats en het beheer van de documenten (Besluit informatiebeheer RUD Zuid-Limburg).

Voorschriften betreffende het beheer van de archiefbewaarplaats en het beheer van de documenten (Besluit informatiebeheer RUD Zuid-Limburg). HET DAGELIJKS BESTUUR VAN DE RUD ZUID-LIMBURG Gelet op artikel 8 van de Archiefverordening RUD Zuid-Limburg BESLUIT: Vast te stellen de navolgende: Voorschriften betreffende het beheer van de archiefbewaarplaats

Nadere informatie

Model verslag/vragenlijst Inspectiebezoek.

Model verslag/vragenlijst Inspectiebezoek. Model verslag/vragenlijst Inspectiebezoek. I. Algemeen De Archiefinspectie Rijckheyt houdt, conform artikel 32 van de Archiefwet 1995, toezicht op het beheer van nog niet overgebrachte archiefbescheiden

Nadere informatie

Besluit Informatiebeheer van de gemeenschappelijke regeling DCMR Milieudienst Rijnmond

Besluit Informatiebeheer van de gemeenschappelijke regeling DCMR Milieudienst Rijnmond Het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling DCMR Milieudienst Rijnmond: Gelezen het voorstel van de secretaris; Gelet op artikel 4 van de Arehiefverordening gemeenschappelijke regeling DCMR

Nadere informatie

Factsheet Mozard Archief

Factsheet Mozard Archief Archivering met de Mozard Suite Factsheet Mozard Archief Mozard maakt het mogelijk de archiefprocessen volledig zaakgericht te ondersteunen. Een zaak is een hoeveelheid werk waarvan kwaliteit en doorlooptijd

Nadere informatie

Technische handleiding

Technische handleiding Technische handleiding Behalve dat u met behulp van de de inhoud van een SBR document kunt raadplegen, biedt de toepassing een aantal extra mogelijkheden. Hieronder wordt een aantal van deze additionele

Nadere informatie

Installatiehandleiding Business Assistent

Installatiehandleiding Business Assistent Installatiehandleiding Business Assistent Wijzigingsgeschiedenis Versie Datum Omschrijving Status 0.1 25-09-2014 Eerste opzet van het installatie Concept document. 1.0 04-11-2014 Geen: Commercieel maken

Nadere informatie

Mach3Framework 5.0 / Website

Mach3Framework 5.0 / Website Mach3Framework 5.0 / Website Handleiding Mach3Builders Inhoudsopgave 1 Inloggen...5 1.1 Ingelogd blijven...6 1.2 Wachtwoord vergeten...7 2 Applicatie keuzescherm...8 2.1 De beheeromgeving openen...9 3

Nadere informatie

Inleiding. Record. Specificatie ToPX 2.1

Inleiding. Record. Specificatie ToPX 2.1 Prins Willem-Alexanderhof 20 2595 BE Den Haag T +31-70-331 5400 www.nationaalarchief.nl Contact W. van der Reijden Recordkeeping adviseur T +31 6 55 26 79 52 wout.van.der.reijden@nationaal archief.nl Specificatie

Nadere informatie

Installatiehandleiding Business Assistent

Installatiehandleiding Business Assistent Installatiehandleiding Business Assistent Wijzigingsgeschiedenis Versie Datum Omschrijving Status 0.1 25-09-2014 Eerste opzet van het installatie Concept document. 1.0 04-11-2014 Geen: Commercieel maken

Nadere informatie

Hoofdstuk I. Hoofdstuk II. Burgemeester en Wethouders van Ferwerderadiel; gelet op artikel 7 van de Archiefverordening; besluiten:

Hoofdstuk I. Hoofdstuk II. Burgemeester en Wethouders van Ferwerderadiel; gelet op artikel 7 van de Archiefverordening; besluiten: Burgemeester en Wethouders van Ferwerderadiel; gelet op artikel 7 van de Archiefverordening; besluiten: vast te stellen de navolgende: Hoofdstuk I Algemene bepalingen VOORSCHRIFTEN BETREFFENDE HET BEHEER

Nadere informatie

HANDLEIDING DMS. Handleiding DMS. Dit document is de handleiding voor het DMS (Document Management Systeem) op drie verschillende niveau s:

HANDLEIDING DMS. Handleiding DMS. Dit document is de handleiding voor het DMS (Document Management Systeem) op drie verschillende niveau s: HANDLEIDING DMS Dit document is de handleiding voor het DMS (Document Management Systeem) op drie verschillende niveau s: Gebruiker Coördinator Administrator end2end solutions pagina 1 Op het DMS van Ieper

Nadere informatie

(licentiecategorie waartoe de ingelogde gebruiker behoort)

<licentiecategorie> (licentiecategorie waartoe de ingelogde gebruiker behoort) AllSolutions 10.0.21 Online samenwerken Algemeen Extra systeemvariabelen toegevoegd Op alle plekken in het systeem waar u systeemvariabelen kunt gebruiken (onder meer bij de weergaven, instellingen en

Nadere informatie

1 Inleiding. 3 Handmatig... invoeren zaken basis 4 Verwerken... zaken 5 Afhandelen... van zaken. 7 Uitgebreidere... zaak opties

1 Inleiding. 3 Handmatig... invoeren zaken basis 4 Verwerken... zaken 5 Afhandelen... van zaken. 7 Uitgebreidere... zaak opties 2 Supportdesk Pro Introductie Inhoudsopgave I Supportdesk Pro 3 1 Inleiding... 3 2 Werkwijze... 3 II Zaken 4 1 Introductie... 4 2 Zaken beheren... 4 3 Handmatig... invoeren zaken basis 4 4 Verwerken...

Nadere informatie

REGELING ARCHIEFBEHEER RIJKSUNIVERSITEIT GRONINGEN

REGELING ARCHIEFBEHEER RIJKSUNIVERSITEIT GRONINGEN REGELING ARCHIEFBEHEER RIJKSUNIVERSITEIT GRONINGEN INHOUD I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV Begripsbepalingen Verantwoordelijkheden en organisatie archiefbeheer Archiefbeheer Postregistratie

Nadere informatie

Ieder document direct beschikbaar

Ieder document direct beschikbaar Slide 1 Ieder document direct beschikbaar 4 februari 2016 1 Slide 2 Over Expansion Implementatiespecialist op gebied van digitale documentverwerking en archivering Verantwoordelijk voor volledig implementatietraject

Nadere informatie

Beschrijving webmail Enterprise Hosting

Beschrijving webmail Enterprise Hosting Beschrijving webmail Enterprise Hosting In dit document is beschreven hoe e-mail accounts te beheren zijn via Enterprise Hosting webmail. Webmail is een manier om gebruik te maken van e-mail functionaliteit

Nadere informatie

PlanCare Dossier V11.4 Carrouselkaarten. Inhoudsopgave

PlanCare Dossier V11.4 Carrouselkaarten. Inhoudsopgave Inhoudsopgave Inleiding... 2 maken... 2 Matrixkaart... 3 Open vragen kaart... 5 wijzigen... 6 verwijderen... 7 gebruiken... 7 Handelingen met huidige selectie... 8 PlanCare Dossier V11.4 - Pagina 1 van

Nadere informatie

De Archiefwet 1995 bepaalt dat het college van burgemeester en wethouders zorg draagt

De Archiefwet 1995 bepaalt dat het college van burgemeester en wethouders zorg draagt Memorie van toelichting Algemeen De Archiefwet 1995 bepaalt dat het college van burgemeester en wethouders zorg draagt voor de archiefbescheiden die een gemeente ontvangt en creëert vanwege haar taken

Nadere informatie

Gebruikershandleiding ZorgInfo Verstrekkingen Portaal (VP)

Gebruikershandleiding ZorgInfo Verstrekkingen Portaal (VP) Gebruikershandleiding ZorgInfo Verstrekkingen Portaal (VP) Gebruikershandleiding depothouder 2.0.docx 29-12-14 1 van 16 Inleiding Het ZorgInfo Verstrekkingen Portaal (VP) is een internetapplicatie waarmee

Nadere informatie

Pictogrammenuitleg. Aliro IP-toegangscontrole zonder complicaties. www.aliro-opens-doors.com

Pictogrammenuitleg. Aliro IP-toegangscontrole zonder complicaties. www.aliro-opens-doors.com Pictogrammenuitleg Aliro IP-toegangscontrole zonder complicaties De pictogrammenuitleg voor de Aliro-software is een uitgebreid overzicht van alle pictogrammen die in de software worden gebruikt. Deze

Nadere informatie

Beheersregeling document- en archiefbeheer OPTA 2008

Beheersregeling document- en archiefbeheer OPTA 2008 Beheersregeling document- en archiefbeheer OPTA 2008 De voorzitter van het College van de Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit besluit vast te stellen het volgende: Besluit voor het beheer

Nadere informatie

Instructie RFM modules

Instructie RFM modules Instructie RFM module Introductie RFM staat voor Registratie Flow Module. De RFM module vormt de basis voor een aantal nieuwe modules binnen equse Indicate: - Calamiteiten - Klachten - Kindermishandeling

Nadere informatie

Burgemeester en wethouders van de gemeente Valkenswaard gelet op artikel 7 van de Archiefverordening 2006

Burgemeester en wethouders van de gemeente Valkenswaard gelet op artikel 7 van de Archiefverordening 2006 Besluit Informatiebeheer Valkenswaard 2011 Burgemeester en wethouders van de gemeente Valkenswaard gelet op artikel 7 van de Archiefverordening 2006 Besluiten vast te stellen de navolgende: Voorschriften

Nadere informatie

Met deze module heeft u de mogelijkheid om gemakkelijk, snel en efficiënt uw documenten als naslag in Unit 4 Multivers te koppelen.

Met deze module heeft u de mogelijkheid om gemakkelijk, snel en efficiënt uw documenten als naslag in Unit 4 Multivers te koppelen. Handleiding Scan+ Introductie Met Scan+ gaat een lang gekoesterde wens voor vele gebruikers van Unit 4 Multivers in vervulling: eenvoudig koppelen van documenten in relatiebeheer of documentmanagement

Nadere informatie

Handleiding OSIRIS Self Service. Schermen en procedures in OSIRIS voor docenten en studenten

Handleiding OSIRIS Self Service. Schermen en procedures in OSIRIS voor docenten en studenten Schermen en procedures in OSIRIS voor docenten en studenten Onderhoud en versiebeheer Dit document is eigendom van de projectleider Implementatie Osiris Volg. Wijzigingen aan het document worden geïnitieerd

Nadere informatie

AFO 113 Authoritybeheer

AFO 113 Authoritybeheer AFO 113 Authoritybeheer 113.1 Inleiding Authority records die gebruikt worden in de catalogusmodule kunnen via deze AFO beheerd worden. U kunt hier records opzoeken, wijzigen, verwijderen of toevoegen.

Nadere informatie

Algemene selectielijst e-mails

Algemene selectielijst e-mails Algemene selectielijst e-mails Versie 1.1, september 2007 1. Inleiding Het doel van deze algemene selectielijst is een aanzet te geven tot een eerste selectie in de e-mails van de personeelsleden van het

Nadere informatie

Artikel 4 De directeur van de beheerseenheid kan de uitvoering van de bepalingen van dit besluit mandateren aan één of meer medewerkers.

Artikel 4 De directeur van de beheerseenheid kan de uitvoering van de bepalingen van dit besluit mandateren aan één of meer medewerkers. 4C. BESLUIT INFORMATIEBEHEER REGIO TWENTE - besluit dagelijks bestuur van 20 maart 1998 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Dit besluit verstaat onder: a. documenten de in de wet in artikel 1, onder

Nadere informatie

In deze handreiking is aangegeven hoe om te gaan met de archivering van digitale ruimtelijke plannen.

In deze handreiking is aangegeven hoe om te gaan met de archivering van digitale ruimtelijke plannen. HANDREIKING Onderwerp Archiveren digitale ruimtelijke plannen Aan Gebruikers RO Standaarden Van Geonovum, Monique van Scherpenzeel Datum 3 februari 2010 Status publiek In deze handreiking is aangegeven

Nadere informatie

Eerste uitwerking strategisch thema 'Betrouwbare digitale informatie is de basis'

Eerste uitwerking strategisch thema 'Betrouwbare digitale informatie is de basis' Eerste uitwerking strategisch thema 'Betrouwbare digitale informatie is de basis' versie 30 augustus 2013 De beschikbaarheid van betrouwbare digitale overheidsinformatie is de basis voor het goed kunnen

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebouwbeheer Automatisch gemeenschappelijke deuren beheren Gebruikershandleiding Versie:20160404 Inhoud Inleiding... 3 De Gebouwbeheer functie in het Ivana Easy beheerplatform... 4 De functie of rol Gebouwbeheer

Nadere informatie

AllSolutions 10.0.24. Online samenwerken. Algemeen

AllSolutions 10.0.24. Online samenwerken. Algemeen AllSolutions 10.0.24 Online samenwerken Documenten bij een entiteit aan kringen koppelen Met kringen kunt u samenwerken met personen in een bepaalde groep. Bijvoorbeeld alle medewerkers binnen uw bedrijf,

Nadere informatie

Mach3Framework 5.0 / Website

Mach3Framework 5.0 / Website Mach3Framework 5.0 / Website Handleiding Mach3Builders Inhoudsopgave 1 Inloggen...4 1.1 Ingelogd blijven...5 1.2 Wachtwoord vergeten...6 2 Applicatie keuzescherm...7 2.1 De beheeromgeving openen...8 3

Nadere informatie

Workshops documentair structuurplan. procesgericht werken

Workshops documentair structuurplan. procesgericht werken Gemeente Lichtstad Workshops documentair structuurplan in relatie tot procesgericht werken Doel workshop(s) Het komen tot een gedeeld begrip van en beeld over Het begrip DSP en de voor Lichtstad gewenste

Nadere informatie

Productbeschrijving. Arco Mail Manager. Productbeschrijving. Inhoud

Productbeschrijving. Arco Mail Manager. Productbeschrijving. Inhoud Inhoud 1 Arco Mail Manager Algemene beschrijving... 2 1.1 Doelstelling... 2 1.2 Concept... 2 1.3 Infrastructuur... 3 1.4 Voordelen... 3 2 Arco Mail Manager Workflow... 4 2.1 De Gebruikersinterface... 4

Nadere informatie

Overige transacties 1 (Excel 2002 en 2003)

Overige transacties 1 (Excel 2002 en 2003) Handleiding Meldprogramma Ongebruikelijke Transactie Overige transacties 1 (Excel 2002 en 2003) 1 Transactiesoort is noch een Money Transfer, noch een girale overboeking Inleiding Vanaf mei 2011 werkt

Nadere informatie

Handleiding voor de applicatiebeheerder van Business Assistent

Handleiding voor de applicatiebeheerder van Business Assistent Handleiding voor de applicatiebeheerder van Business Assistent Wijzigingsgeschiedenis Versie Datum Omschrijving Status 0.1 02-10-2014 Eerste opzet van het installatie Concept document. 0.2 14-10-2014 Lezerscorrectie

Nadere informatie

Elektronisch factureren

Elektronisch factureren Elektronisch factureren Inleiding Elektronisch Factureren in RADAR is mogelijk vanaf versie 4.0. Deze module wordt niet standaard meegeleverd met de RADAR Update maar is te bestellen via de afdeling verkoop

Nadere informatie

Handleiding Activiteiten Microsoft CRM 2016

Handleiding Activiteiten Microsoft CRM 2016 Handleiding Activiteiten Microsoft CRM 2016 Revisie: versie 1.0 Datum: 23/03/2016 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding... 3 1.1 Algemeen... 3 1.2 Handleiding activiteiten... 3 1.3 Referentiedocumenten...

Nadere informatie

Met deze module heeft u de mogelijkheid om gemakkelijk, snel en efficiënt uw documenten als naslag in Unit 4 Multivers te koppelen.

Met deze module heeft u de mogelijkheid om gemakkelijk, snel en efficiënt uw documenten als naslag in Unit 4 Multivers te koppelen. Handleiding Office+ Introductie Met de module Office+ gaat een lang gekoesterde wens voor vele gebruikers van Unit 4 Multivers in vervulling: eenvoudig koppelen van documenten in relatiebeheer of documentmanagement

Nadere informatie

Document Management Made Easy

Document Management Made Easy Document Management Made Easy Contentverse 8 Feature Set Wat uw branche of bedrijfsgrootte ook is, wij hebben het antwoord op uw papier problemen. Onze document management oplossing, Contentverse, biedt

Nadere informatie

Offective > CRM > Vragenlijst

Offective > CRM > Vragenlijst Offective > CRM > Vragenlijst Onder het menu item CRM is een generieke vragenlijst module beschikbaar, hier kunt u zeer uitgebreide vragenlijst(en) maken, indien gewenst met afhankelijkheden. Om te beginnen

Nadere informatie

Toetsingskader e-depot Schiedam-Delft

Toetsingskader e-depot Schiedam-Delft Onderdeel ED3 Onderwerp ED3 Verwijzing Rapport e-depotvoorzieningen A. Organisatie, beleid en procedures A1: Continuiteit beheersorganisatie 4.1 Registreren en beheren van inrichtingsinformatie A. Organisatie,

Nadere informatie

Documentair StructuurPlan. Een handleiding naar informatie over informatie

Documentair StructuurPlan. Een handleiding naar informatie over informatie Documentair StructuurPlan Een handleiding naar informatie over informatie Handleiding en model Documentair StructuurPlan Inhoudsopgave Inleiding...3 De onderdelen van een Documentair StructuurPlan...5

Nadere informatie

Besluit van gedeputeerde staten van 30 september 2014 tot vaststelling van het Besluit informatiebeheer Noord-Holland 2014

Besluit van gedeputeerde staten van 30 september 2014 tot vaststelling van het Besluit informatiebeheer Noord-Holland 2014 Besluit van gedeputeerde staten van 30 september 2014 tot vaststelling van het Besluit informatiebeheer Noord-Holland 2014 Gedeputeerde staten van Noord-Holland gelet op artikel 6 van de Archiefverordening

Nadere informatie

(Besluit Informatiebeheer gemeente Coevorden 1998)

(Besluit Informatiebeheer gemeente Coevorden 1998) Het college van burgemeester en wethouders van Coevorden; gelet op artikel 8 van de Archiefverordening besluit vast te stellen de navolgende: Voorschriften betreffende het beheer van de documenten van

Nadere informatie

Burgemeester en Wethouders van Ferwerderadiel; gelet op artikel 7 van de Archiefverordening;

Burgemeester en Wethouders van Ferwerderadiel; gelet op artikel 7 van de Archiefverordening; Burgemeester en Wethouders van Ferwerderadiel; gelet op artikel 7 van de Archiefverordening; besluiten: vast te stellen de navolgende: VOORSCHRIFTEN BETREFFENDE DE AANWIJZING VAN DE ARCHIEFBEWAARPLAATS,

Nadere informatie

ELEKTRONISCHE HANDTEKENINGEN IN CLIENT ONLINE

ELEKTRONISCHE HANDTEKENINGEN IN CLIENT ONLINE ELEKTRONISCHE HANDTEKENINGEN IN CLIENT ONLINE Auteur Gerard Huis in 't Veld Datum 10 februari 2017 Versie 1.0 1 Inleiding Dit document biedt een toelichting op de elektronische handtekening die wordt geleverd

Nadere informatie

FO Gebruikersadministratie

FO Gebruikersadministratie 2 maart 2015 FO Gebruikersadministratie Release 15.02 Created with Axure RP Pro Inhoudsopgave 1. Gebruikersadministratie... 3 2. Gebruikersadministratie - Navigatie... 4 2.1. Suwinet Inkijk Pagina... 4

Nadere informatie

PlanCare Dossier V11.11 Tijdverantwoording. Inhoudsopgave

PlanCare Dossier V11.11 Tijdverantwoording. Inhoudsopgave Inhoudsopgave Inleiding... 2... 3 Leesmodus... 3 Schrijfmodus... 4 Verantwoording... 5 Wijzigen van een verantwoording... 8 Bevriezen en vrijgeven... 8 PlanCare Dossier V11.11 - Pagina 1 van 8 Inleiding

Nadere informatie

Zeon PDF Driver Trial

Zeon PDF Driver Trial Zakelijke software voor verkoop, dienstverlening en administratie Handleiding module Document Uitgaande correspondentie genereren Uitgaande correspondentie terugvinden Persoonlijk geadresseerde mailings

Nadere informatie

Overige transacties 1 (Excel2007 en 2010)

Overige transacties 1 (Excel2007 en 2010) Handleiding meldprogramma Ongebruikelijke Transactie Overige transacties 1 (Excel2007 en 2010) 1 Voor het melden van een transactie anders dan een girale overboeking of een money transfer, kunt u deze

Nadere informatie

Pictogrammenuitleg. Aliro IP-toegangscontrole zonder complicaties. www.aliro-opens-doors.com

Pictogrammenuitleg. Aliro IP-toegangscontrole zonder complicaties. www.aliro-opens-doors.com Pictogrammenuitleg De pictogrammenuitleg voor de Aliro-software is een uitgebreid overzicht van alle pictogrammen die in de software worden gebruikt. Deze uitleg is ontwikkeld om u te helpen pictogrammen

Nadere informatie

Bijlage Inlezen nieuwe tarieven per verzekeraar

Bijlage Inlezen nieuwe tarieven per verzekeraar ! Bijlage inlezen nieuwe tarieven (vanaf 3.2) Bijlage Inlezen nieuwe tarieven per verzekeraar Scipio 3.303 biedt ondersteuning om gebruikers alle tarieven van de verschillende verzekeraars in één keer

Nadere informatie

MA!N Rapportages en Analyses

MA!N Rapportages en Analyses MA!N Rapportages en Analyses Auteur Versie CE-iT 1.2 Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Microsoft Excel Pivot analyses... 4 2.1 Verbinding met database... 4 2.2 Data analyseren... 5 2.3 Analyses verversen... 6

Nadere informatie

Table of contents 2 / 15

Table of contents 2 / 15 Office+ 1 / 15 Table of contents Introductie... 3 Installatie... 4 Installatie... 4 Licentie... 7 Werken met Office+... 8 Instellingen... 8 Office+ i.c.m. module Relatiebeheer... 9 Office+ i.c.m. module

Nadere informatie

Gebruikershandleiding scannen personeelsdossiers (PaXS)

Gebruikershandleiding scannen personeelsdossiers (PaXS) Gebruikershandleiding scannen personeelsdossiers (PaXS) Inhoudsopgave Bestanden uploaden... 2 Omschrijving upload applicatie... 2 Bestanden uploaden... 3 Bestanden verwerken... 5 Omschrijving PaXS applicatie...

Nadere informatie

HDN POORTWACHTER HANDLEIDING WEBAPPLICATIE

HDN POORTWACHTER HANDLEIDING WEBAPPLICATIE HDN POORTWACHTER HANDLEIDING WEBAPPLICATIE HDN Helpdesk T: 0182 750 585 F: 0182 750 589 M: helpdesk@hdn.nl Copyright Communications Security Net B.V. Inhoudsopgave 1 ALGEMENE BESCHRIJVING... 3 1.1 DOEL

Nadere informatie

Protocol elektronische berichten gemeente Druten

Protocol elektronische berichten gemeente Druten Protocol elektronische berichten gemeente Druten Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Gemeente Druten Officiële naam van de regeling Protocol elektronische berichten gemeente Druten Citeertitel

Nadere informatie

Asset Management. Alles in één: registreren, analyseren en rapporteren

Asset Management. Alles in één: registreren, analyseren en rapporteren Asset Management Alles in één: registreren, analyseren en rapporteren 1 Inleiding Met het asset managementsysteem van Inter Act, genaamd @ssets, kunnen op eenvoudige wijze storingen, onderhoudswerkzaamheden

Nadere informatie

De Eindhovense wijze van digitaal archiefbeheer in de praktijk Digitaal Archiefbeheer in de praktijk Antwerpen, 25 juni 2003

De Eindhovense wijze van digitaal archiefbeheer in de praktijk Digitaal Archiefbeheer in de praktijk Antwerpen, 25 juni 2003 De Eindhovense wijze van digitaal archiefbeheer in de praktijk Digitaal Archiefbeheer in de praktijk Antwerpen, 25 juni 2003 RHC-Eindhoven (c) 1 Opzet presentatie Omgeving Uitgangspunten Aanpak: de Eindhovense

Nadere informatie

Voorschriften betreffende het beheer van de archiefbescheiden van de

Voorschriften betreffende het beheer van de archiefbescheiden van de Voorschriften betreffende het beheer van de archiefbescheiden van de gemeentelijke organen, voor zover deze archiefbescheiden niet zijn overgebracht naar de archiefbewaarplaats Wetstechnische informatie

Nadere informatie

Om Access Online veilig te houden, gelden er vanaf 2013 aanpassingen. Deze aanpassingen maken onderdeel

Om Access Online veilig te houden, gelden er vanaf 2013 aanpassingen. Deze aanpassingen maken onderdeel Aanpassen van Access Online Beheermodule eiligheidsaanpassingen in Access Online Handleiding Access Online Aanpassen van de beheermodule November 2012 Om Access Online veilig te houden, gelden er vanaf

Nadere informatie

Handleiding DigiRecord.nl

Handleiding DigiRecord.nl Introductie... 1 Eerste keer inloggen... 1 Dossiersjablonen... 2 Map verwijderen... 3 Map aanmaken... 4 Dossierbeheer... 5 Dossier eigenaar... 7 Gebruikers... 7 Gebruiker... 8 Dossierbeheerder... 8 Beheerder...

Nadere informatie

ZorgMail Secure e-mail

ZorgMail Secure e-mail ZorgMail Secure e-mail 2014 ENOVATION B.V. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden openbaar gemaakt of verveelvoudigd, opgeslagen in een data verwerkend systeem of uitgezonden in enige

Nadere informatie

Handleiding. Documentbeheer. PlanCare 2. elektronisch cliënten dossier. G2 Paramedici het EPD voor paramedici. Handleiding. Declareren. Versie 3.0.0.

Handleiding. Documentbeheer. PlanCare 2. elektronisch cliënten dossier. G2 Paramedici het EPD voor paramedici. Handleiding. Declareren. Versie 3.0.0. Handleiding Documentbeheer Handleiding Declareren Versie 3.0.0.3 PlanCare 2 elektronisch cliënten dossier G2 Paramedici het EPD voor paramedici INHOUDSOPGAVE 1 Inleiding... 2 2 Gebruik van de module...

Nadere informatie

ManageWare Pro Postbus 568 3700AN Zeist Tel.: 030-692 5701 Fax: 084-718 8468. Documentenbeheer

ManageWare Pro Postbus 568 3700AN Zeist Tel.: 030-692 5701 Fax: 084-718 8468. Documentenbeheer Documentenbeheer Inleiding ConsultManager heeft nu een professionele module om documenten te archiveren, te koppelen aan cliënten, artsen, etc., en te beheren. Het was al mogelijk om externe documenten

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING OpenIMS DMS Microsoft Outlook integratie. Versie 1.1

GEBRUIKERSHANDLEIDING OpenIMS DMS Microsoft Outlook integratie. Versie 1.1 GEBRUIKERSHANDLEIDING OpenIMS DMS Microsoft Outlook integratie. Versie 1.1 1 Document status Datum Auteur Versie Status 12-06-2008 H.A.M. van Korven 0.1 Concept 06-11-2008 K. Kaptein 1.0 Concept 08-11-2008

Nadere informatie

Installatiehandleiding Cane Webservices.nl Integratie

Installatiehandleiding Cane Webservices.nl Integratie Installatiehandleiding Cane Webservices.nl Integratie Inhoud INHOUD... 1 1. INTRODUCTIE... 2 DOELSTELLING DOCUMENT... 2 GERELATEERDE DOCUMENTEN... 2 GEBRUIK VAN HET DOCUMENT... 2 LEZERS DOELGROEP... 2

Nadere informatie

Update documentatie. KraamZorgCompleet versie 4.0. KraamzorgCompleet versie 4.0

Update documentatie. KraamZorgCompleet versie 4.0. KraamzorgCompleet versie 4.0 Update documentatie KraamZorgCompleet versie 4.0 KraamzorgCompleet versie 4.0 Inhoudsopgave Update documentatie versie 4.0 Hoofdstuk 1 Declareren partusassistentie...1 1.1 Declareren partusassistentie

Nadere informatie

Roadmap. RIE Manager

Roadmap. RIE Manager Roadmap RIE Manager Look & Feel Rapportage/ Documentatie Uploaden Documenten Major Release 3 Lokaal beheer Major Release 2 Regie in eigen hand Submodules Major Release 1 Introductie In deze roadmap geeft

Nadere informatie

nemen van een e-depot

nemen van een e-depot Stappenplan bij het in gebruik nemen van een e-depot CONCEPT VOOR FEEDBACK Bijlage bij Handreiking voor het in gebruik nemen van een e-depot door decentrale overheden 23 juli 2015 Inleiding Dit stappenplan

Nadere informatie

Regeling Archiefbeheer Belastingdienst 2011. Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen. Artikel 1 Definities

Regeling Archiefbeheer Belastingdienst 2011. Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen. Artikel 1 Definities Regeling Archiefbeheer Belastingdienst 2011 Regeling van 17 oktober 2011, nr. DGB/2011-6422, Staatscourant 26 oktober 2011 nr. 19115 De directeur-generaal voor de Belastingdienst, Gelet op artikel 7, vierde

Nadere informatie

Bestek nr. 16EN/2003/8. Het ontwerpen, ontwikkelen en instandhouden van een webstek Schelderadarketen: www.schelderadar.net.

Bestek nr. 16EN/2003/8. Het ontwerpen, ontwikkelen en instandhouden van een webstek Schelderadarketen: www.schelderadar.net. Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap Departement Leefmilieu en Infrastructuur Administratie Waterwegen en Zeewezen afdeling Scheepvaartbegeleiding en Ministerie van Verkeer en Waterstaat afdeling Verkeer

Nadere informatie

RIE Vragenlijst Editor

RIE Vragenlijst Editor Handleiding RIE Vragenlijst Editor Versie 1.0 Datum: 29 oktober 2015 IT&Care B.V. Inhoudsopgave 1. INLEIDING EN VERANTWOORDING... 3 2. OVERZICHT RIE VRAGENLIJSTEN... 4 3. AANMAKEN VAN EEN NIEUWE VRAGENLIJST...

Nadere informatie

Verplichtingen administratie. Brochure - Verplichtingen administratie

Verplichtingen administratie. Brochure - Verplichtingen administratie Brochure - Verplichtingen administratie Ontwikkeld door: Van der Heijde Automatisering B.V. Registratie van verplichtingen van debiteuren en aan crediteuren Uitgebreide structuur voor autorisatie van verschillende

Nadere informatie

Wat zijn archiefstukken? Wat is een archief? Beginselen Ordening

Wat zijn archiefstukken? Wat is een archief? Beginselen Ordening Wat zijn archiefstukken? Wat is een archief? Beginselen Ordening 2010 Document (3), ongeacht zijn vorm, naar zijn aard bestemd om te berusten onder de persoon, groep personen of organisatie die het heeft

Nadere informatie

Handleiding. Werkprogramma Risicobeheersing Volmachten. VolmachtBeheer. Opgesteld door : VolmachtBeheer BV Datum : 14 februari 2017 Versie : 1.

Handleiding. Werkprogramma Risicobeheersing Volmachten. VolmachtBeheer. Opgesteld door : VolmachtBeheer BV Datum : 14 februari 2017 Versie : 1. Handleiding Werkprogramma Risicobeheersing Volmachten VolmachtBeheer Opgesteld door : VolmachtBeheer BV Datum : 14 februari 2017 Versie : 1.0 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 1.1 Algemeen... 3 1.2 Revisies...

Nadere informatie

Inleiding. Record. XML-structuur ToPX 2.3

Inleiding. Record. XML-structuur ToPX 2.3 Inleiding ToPX 2.3 is het XML formaat dat binnen het Nationaal Archief gebruikt wordt voor het uitwisselen van metadata. Het is de technische vertaling van het metadatamodel voor het e-depot van het Nationaal

Nadere informatie

LSP Connect Viewer. Gebruikershandleiding

LSP Connect Viewer. Gebruikershandleiding LSP Connect Viewer Gebruikershandleiding 2014 ENOVATION B.V. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden openbaar gemaakt of verveelvoudigd, opgeslagen in een data verwerkend systeem of

Nadere informatie

Documentcreatie en Output software. Wat zijn de toevoegingen op AFAS Profit & AFAS Profit Online?

Documentcreatie en Output software. Wat zijn de toevoegingen op AFAS Profit & AFAS Profit Online? Documentcreatie en Output software Wat zijn de toevoegingen op AFAS Profit & AFAS Profit Online? Documentcreatie & Output software CRMconnectors biedt een themaoplossing. Elke organisatie ontvangt en verstuurt

Nadere informatie

Handleiding ABK Extra - Zoekprofielen

Handleiding ABK Extra - Zoekprofielen Handleiding ABK Extra - Zoekprofielen U vindt in deze handleiding: 1. Inleiding... 2 2. Abonnementsvormen... 2 3. Zoeken... 2 3.1 Aankondigingen overzicht... 3 3.2 Zoekfilter... 4 3.3 Hoofdinhoud... 5

Nadere informatie

BASISDOCUMENTATIE DPM 2010

BASISDOCUMENTATIE DPM 2010 BASISDOCUMENTATIE DPM 2010 HTA Software Dorpsstraat 33 B 2712 AB Zoetermeer Tel.: 079-3628800 Fax: 079-3628811 Email: info@htasoftware.nl Internet: www.htasoftware.nl Inhoudsopgave BASISDOCUMENTATIE 0

Nadere informatie

Instructie VLPW. Vrijstellingen Leerplichtwet of vervangende leerplicht. Dienst Uitvoering Onderwijs. Versie 2.4

Instructie VLPW. Vrijstellingen Leerplichtwet of vervangende leerplicht. Dienst Uitvoering Onderwijs. Versie 2.4 Instructie VLPW Vrijstellingen Leerplichtwet of vervangende leerplicht Dienst Uitvoering Onderwijs Versie 2.4 1 juli 2016 Inhoudsopgave 0. Versiebeheer... 2 1. Inleiding... 3 2. Rol Medewerker Vrijstellingen...

Nadere informatie

Releasenote BRIStoezicht

Releasenote BRIStoezicht Releasenote BRIStoezicht 3 april 2016 Versie: 4.0.0 Voorwoord De afgelopen maanden is er hard gewerkt om verbeteringen aan te brengen in BRIStoezicht. Vanaf 4 april 2016 staat de nieuwe versie van BRIStoezicht

Nadere informatie

ENERGIE BEDRIJVEN EN ICT

ENERGIE BEDRIJVEN EN ICT ENERGIE BEDRIJVEN EN ICT De energiemarkt in Nederland is continu in beweging. Nieuwe toetreders veroveren marktaandeel en slimme meters, sectorwijzigingen en splitsing zorgen voor veranderingen. Energiebedrijven

Nadere informatie

15 / 22 september Kees Brouwer. Architectuur e-depot

15 / 22 september Kees Brouwer. Architectuur e-depot 15 / 22 september 2014 - Kees Brouwer Architectuur e-depot 2 Probleemstelling Probleem digitaal informatiebeheer niet op orde voldoen niet aan eisen archivering geen voorzieningen voor langdurige opslag

Nadere informatie

Het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Winsum, gelet op artikel 14 van de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens;

Het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Winsum, gelet op artikel 14 van de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens; Het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Winsum, gelet op artikel 14 van de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens; besluit vast te stellen de navolgende Beheerregeling

Nadere informatie

Handboek ZooEasy Online Contacten

Handboek ZooEasy Online Contacten Handboek ZooEasy Online Contacten Datum: juni 2012 Versie: 1.04 Inhoudsopgave 1. ONDERHOUD CONTACTEN... 3 1.1. INLEIDING... 3 1.1.1. KOPPELING BASISTABELLEN... 3 1.1.2. KOPPELING ROLLEN EN AUTORISATIES...

Nadere informatie

AFO 142 Titel Aanwinsten Geschiedenis

AFO 142 Titel Aanwinsten Geschiedenis AFO 142 Titel Aanwinsten Geschiedenis 142.1 Inleiding Titel Aanwinsten Geschiedenis wordt gebruikt om toevoegingen en verwijderingen van bepaalde locaties door te geven aan een centrale catalogus instantie.

Nadere informatie

Welkom bij de demonstratie van het Management Systeem

Welkom bij de demonstratie van het Management Systeem Welkom bij de demonstratie van het Management Systeem Systemen van Inception Borgen Verbeteren Systemen van Inception Document- en informatiebeheer/ procesmanagement ManageMent Systeem De organisatie,

Nadere informatie

15 July 2014. Betaalopdrachten web applicatie gebruikers handleiding

15 July 2014. Betaalopdrachten web applicatie gebruikers handleiding Betaalopdrachten web applicatie gebruikers handleiding 1 Overzicht Steeds vaker komen we de term web applicatie tegen bij software ontwikkeling. Een web applicatie is een programma dat online op een webserver

Nadere informatie

ITware. Itware gebruikershandleiding

ITware. Itware gebruikershandleiding Itware gebruikershandleiding Werking ITware kort samengevat: ITware is een hulpprogramma voor uw webwinkel. Producten kunnen op éénvoudige wijze, al dan niet automatisch, worden geplaatst en onderhouden.

Nadere informatie

Wijzigingen Release 1.4 oktober 2010

Wijzigingen Release 1.4 oktober 2010 Wijzigingen Release 1.4 oktober 2010 Inleiding Er is met name geïnvesteerd in meer controle voor beheerders, zodat deze MWIB zelf beter kunnen beheren. De mogelijkheid om acties te verwijderen is toegevoegd,

Nadere informatie

b. archiefregeling de Archiefregeling die in werking is getreden per 01-04-2010;

b. archiefregeling de Archiefregeling die in werking is getreden per 01-04-2010; BESLUIT INFORMATIEBEHEER GEMEENTE WAALWIJK 2014 Hoofdstuk I Algemene bepalingen Artikel 1. 1. Dit besluit bedoelt met: a. wet de Archiefwet 1995; b. archiefregeling de Archiefregeling die in werking is

Nadere informatie

Besluit Informatiebeheer Gemeenschappelijke regeling Samenwerkingsorgaan Hoeksche Waard

Besluit Informatiebeheer Gemeenschappelijke regeling Samenwerkingsorgaan Hoeksche Waard Besluit Informatiebeheer Gemeenschappelijke regeling Samenwerkingsorgaan Hoeksche Waard Het dagelijks bestuur van het Samenwerkingsorgaan Hoeksche Waard; gelet op artikel 7 van de Archiefverordening en

Nadere informatie

Om verder te gaan naar de persoonlijke omgeving wordt de aanmeld module beschikbaar gesteld.

Om verder te gaan naar de persoonlijke omgeving wordt de aanmeld module beschikbaar gesteld. Ontwerp Percussion Friends pagina Mijn lessen Inleiding. Vanuit de homepage van http://www.percussionfriends.com wordt in het menu de menu link item Mijn Lessen beschikbaar gesteld. Deze pagina voorziet

Nadere informatie