Ministeries van Justitie, SZW, VWS, BZK, Defensie, Financiën en VROM en de AIVD

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Ministeries van Justitie, SZW, VWS, BZK, Defensie, Financiën en VROM en de AIVD"

Transcriptie

1 Ministeries van Justitie, SZW, VWS, BZK, Defensie, Financiën en VROM en de AIVD Programma van Eisen en en voor de aanschaf van een Standaard Applicatie voor Document Management, Records Management en Workflow Management in het kader van de gezamenlijke aanbesteding digitale documenthuishouding InterLAB. EU-2004/S Den Haag, 9 februari Definitieve versie 01.01

2 Versiebeheer Versie Datum Auteur Wijziging Concept D. Snow Werkdocument Concept D. Snow Officieel eerste conceptversie Concept D. Snow Correctie tekstuele fouten Concept D. Snow Wijzigingsvoorstellen verwerkt naar aanleiding van de 1 e interdepartementale afstemming Tevens het ICT deel verder aangevuld Concept D. Snow Correctie tekstuele fouten Concept D. Snow Wijzigingsvoorstellen verwerkt naar aanleiding van de 2 e interdepartementale afstemming Definitief D. Snow Aanpassingen m.b.t. KO-eisen Definitief D. Snow Toevoeging onderhoudsplan 2

3 Inhoudsopgave 1. ALGEMEEN SPECIFIEKE AANDACHTSPUNTEN BEGRIPPENLIJST ALGEMENE EISEN EN WENSEN LEVERANCIER-/PRODUCT EISEN EN WENSEN GEBRUIKERS EISEN EN WENSEN (PRESENTATIE EN BEDIENING) AUTORISATIE, BEVEILIGING APPLICATIE(S) EN AUTHENTICITEIT APPENDIX A: OPMERKINGEN BIJ ALGEMENE EISEN EN WENSEN FUNCTIONELE EISEN EN WENSEN OPNAME EN WIJZIGING (DOCUMENTEN, DOSSIERS) WERKSTROOMSTURING ARCHIEFBEHEER ZOEKEN EN NAVIGEREN METADATA RAPPORTAGES APPENDIX B: OPMERKINGEN BIJ FUNCTIONELE EISEN EN WENSEN TECHNISCHE EISEN EN WENSEN INFRASTRUCTUUR EN TECHNIEK ARCHITECTUUR KOPPELINGEN BEHEER APPENDIX C: OPMERKINGEN BIJ TECHNISCHE EISEN EN WENSEN APPENDIX D: ANTWOORDEN OP DE VRAGEN BIJ TECHNISCHE EISEN EN WENSEN

4 1. Algemeen In 2003 is er in het samenwerkingsverband InterLAB met 6 ministeries een kernmodel gerealiseerd. In dit kernmodel zijn alle eisen geformuleerd die in gezamenlijkheid belangrijk werden gevonden bij de keuze voor een documentmanagement-, recordsmanagement- en workflowmanagementapplicatie. Belangrijke doelstelling van het kernmodel was om een kader te schetsen van de functionaliteiten die in gezamenlijkheid als belangrijk werden benoemd. Ook het hierdoor creëren van marktwerking en het feit dat geen enkele leverancier op dat moment aan alle eisen kon voldoen, is een belangrijke doelstelling geweest bij de samenstelling van het kernmodel. In 2004 is in het inmiddels uitgebreide samenwerkingsverband interlab besloten om met 7 departementen, met het kernmodel als basis, in gezamenlijkheid een programma van eisen op te stellen, waardoor in een Europese aanbesteding een DM/RM/WFM applicatie geselecteerd kan worden. Het kernmodel is hierdoor verder omgebouwd tot een programma van eisen en is uitgebreid met aanvullende eisen, wensen en vragen. Voor de geboden Applicaties gelden vanuit de deelnemende Ministeries de volgende eisen op hoofdlijnen. Omschrijving Eis/ 1. De geboden oplossing voldoet aan de eisen vallend onder Algemene Eisen en en (zie hoofdstuk 2.) 2. De geboden oplossing voldoet aan de eisen vallend onder Functionele Eisen en en (zie hoofdstuk 3.) 3. De geboden oplossing voldoet aan de eisen vallend onder Technische Eisen en en (zie hoofdstuk 4.) Zoals aangegeven in het bestek gelden de Eisen genoemd in dit document als Knock-out criteria voor deze aanbesteding. Dit betekent dat het niet kunnen voldoen aan één van de Eisen leidt tot uitsluiting van verdere deelname. 1.1 Specifieke aandachtspunten Bij het aangeven of een Eis of al dan niet van toepassing is, dient u de volgende regels in acht te nemen: Beantwoording met JA betekent dat de functionaliteit onderdeel is van de aangeboden standaard applicatie(s) en eventueel geconfigureerd dient te worden. De functionaliteit mag niet worden geleverd d.m.v. maatwerk of een add-on. Beantwoording met Nee betekent dat de functionaliteit GEEN onderdeel is van de aangeboden standaard applicatie(s). Indien u de gevraagde functionaliteit op een andere wijze kunt leveren, kunt u dit aangeven in de kolom opmerkingen. U dient daarbij niet alleen een kwalitative beschrijving te geven, maar tevens een beschrijving die de selectiecommissie inzicht geeft in de omvang (tijd en geld) en zwaarte van een eventuele oplossing om de JA situatie te kunnen bereiken. Ook als u twijfelt of de applicatie de functionaliteit kan leveren en of u de Eis of hebt begrepen, kunt u gebruik maken van kolom opmerkingen en kunt u een beschrijving geven van geboden fuctionaliteit. BZK behoudt zich het recht voor aanvullende vragen te stellen naar aanleiding van onduidelijk ingevulde antwoorden of onduidelijk geformuleerde opmerkingen 4

5 1.2 Begrippenlijst Begripsomschrijvingen die gemarkeerd zijn met (***) zijn overgenomen, dan wel herleid, uit ReMaNo. A Applicatie(s) De (verzameling van) standaardapplicatie(s) ( commercial off the shelf (COTS)) voor Document Management, Records Management en Workflow Management, die wordt aangeschaft d.m.v. deze aanbesteding. Archiefdocument Een document dat is ontvangen of gemaakt en gebruikt bij de uitvoering van taken en welke conform de archiefwet voor een bepaalde tijd bewaard dient te worden. De archiefwettelijke term is (in de regel alleen in de meervoudsvorm gebruikt) archiefbescheiden. (***). Archiefvorming Alle procedures, processen en activiteiten welke er voor zorgdragen dat de archiefwaardige documenten op de juiste wijze worden aangemeld bij het archief. Archiefvoering Alle procedures, processen en activiteiten welke er voor zorgdragen dat de aangemelde documenten indien archiefwaardig op de juiste wijze worden gearchiveerd, bewaard, uitgegeven en vernietigd. Archivistisch perspectief Vanuit archivistisch perspectief is het doel het zorg dragen voor langdurige beschikbaarheid van digitale documenten nodig om een organisatorisch proces te reconstrueren (handelingen). Hiertoe dienen alle relevante documenten geregistreerd en gearchiveerd te worden. Audit trail De vastlegging van de gegevens omtrent de omgang met DI object en met als doelstelling deze omgang te reconstrueren. Archivering Verzamelterm voor het geheel van activiteiten dat wordt uitgevoerd door het archiefsysteem. In meer engere betekenis ook wel gebruikt voor het opnemen van documenten in een archiefsysteem. Het rapport gebruikt de term in de ruimere betekenis (***). Authenticatie Vaststellen van de echtheid (oorsponkelijkheid). Authenticiteit Kwaliteitsattribuut van een document, waardoor aangetoond kan worden dat het document is wat het beweert te zijn, dat het is gemaakt of verzonden door de persoon of organisatie die beweert het te hebben gemaakt of verzonden en dat het is gemaakt en verzonden op het tijdstip als aangegeven op het document (***). B 5

6 Beheersing Het bewaken, sturen en onderhouden van een stelsel van maatregelen en procedures ten aanzien van opzet, bestaan, werking, beheer en organisatie van de archiefvorming en archiefvoering waardoor de archivaris de zekerheid krijgt dat het archief blijvend aan de vastgestelde kwaliteitseisen voldoet voortkomend uit het gebruiksdoel (inclusief wet en regelgeving). Beveiliging Alle processen, taken en maatregelen welke ervoor zorgdragen dat er geen ongeoorloofde bewerkingen op DI object en plaatsvinden. C Classificatie De feitelijke invulling en registratie van de minimale set van verplichte metagegevens Classificatiesysteem (classificatieschema) Subsysteem van het archiefsysteem. Het classificatiesysteem ordent archiefdocumenten en aggregaten in een logisch verband. De NEN-ISO 15489:2001 norm stelt dat het classificatiesysteem (aldaar genoemd classificatie) bedrijfsprocessen, handelingen en/of archiefdocumenten in categorieën systematisch identificeert overeenkomstig logisch gestructureerde conventies, methoden en procedureregels. In een classificatiesysteem wordt dus de relatie vastgelegd tussen de (aggregatie van) documenten en de werkprocessen waarin ze zijn ontstaan. De meeste gemeenten hanteren de Basis Archief Code als model voor hun classificatiesysteem (***). Context Het geheel van relevante entiteiten in de omgeving van archiefdocumenten. Voorbeelden van zulke entiteiten zijn: werkprocessen, actoren, medewerkers, informatiesystemen etc. De context bepaalt de betekenis die aan archiefdocumenten moet worden toegekend (***). D DI object Enkelvoudige en samengestelde documenten en -dossiers. DIS Zie Documentaire Informatie Systemen. DIV Zie Documentaire Informatievoorziening. Document Een drager van samenhangende en voor de organisatie betekenisvolle verzameling van ongestructureerde informatie, ongeacht de (fysieke) vorm. Metadata maken een integraal onderdeel uit van het document. Documentaire Informatie (DI) Alle ongestructureerde informatie vastgelegd in een informatiesysteem ten behoeve van de bedrijfsvoering, wel of niet geautomatiseerd, conform afgesproken conventies, eventueel voorzien van een uniek kenmerk. Bij het toekennen van een uniek kenmerk wordt ervan uitgegaan dat dit slechts plaats vindt bij geformaliseerde informatie. Informatie is formeel indien de informatie is geregistreerd én voorzien van een uniek kenmerk. Er is dus in de levenscyclus van een informatie-element (document) één geformaliseerde overgang van informeel naar formeel. De beperking van de toekenning van dit uniek 6

7 kenmerk is noodzakelijk om alle ongeformaliseerde informatie (waaronder klad, junk mail, geeltjes) uit te sluiten. Documentaire Informatie Systemen (DIS) Alle middelen, inclusief regelgeving en procedures, ten behoeve van het verzamelen, vastleggen en verwerken van DI, inclusief de voor deze systemen benodigde (onder DIS vallen geautomatiseerde systemen) opslagsystemen (alleen die opslagsystemen die onderdeel uitmaken van het DIS). Documentaire Informatie Voorziening (DIV) De ontwikkeling en instandhouding (opzet, bestaan, werking ten aanzien) van het beheer en de organisatie van de documentaire informatie, inclusief de daarbij benodigde informatiesystemen, zodanig dat deze blijvend aan de vastgestelde kwaliteitseisen voldoet. De documentaire informatie voorziening omvat alle ongestructureerde informatie, mits geformaliseerd én ten behoeve van de bedrijfsvoering. Deze informatie is onafhankelijk van vorm of medium indien deze volgens een vooraf vastgestelde conventie is vastgelegd. Mondelinge informatie, in tegenstelling tot de wetgeving (juridisch), valt niet onder de DIV. De DIV objecten, zoals tekstbestanden, foto s, rekenbladen, afbeeldingen worden binnen dit Kernmodel aangeduid met document. Documenthuishouding De instandhouding (opzet, bestaan, werking ten aanzien) van het gebruik en beheer DI objecten, inclusief de daarbij benodigde informatie systemen (RMS, DMS en WfM), zodanig dat deze blijvend aan de vastgestelde kwaliteitseisen voldoen. Documentketen Het proces waarin documenten en dossiers vanaf creatie tot vernietiging of bewaring kunnen worden beheerst. Document Management Systeem (DMS) Een (geautomatiseerd) systeem dat de creatie, inname, versiebeheer, organisatie, opslag, raadpleging, manipulatie en gecontroleerde circulatie van documenten in digitale vorm in de dynamische fase, ondersteunt, dan wel zelf kan regelen. Documentproces Het proces van documentcreatie tot en met de vernieting inclusief archivering (zie hoofdstuk 2). Dossier Een verzameling van DI-objecten met een aan de bedrijfsvoering gebonden gemeenschappelijke relatie (zoals: rol, taak, functie, persoon, project, onderdeel, werkprocessen), Die ook wel bekend staat als (sub-)dossiers, mappen, (sub-)facetten en zaken. E Elektronische handtekeningen Het digitale equivalent van de fysieke pen-handtekening (autorisatie). F Fat-client Hiervan is sprake indien binnen een client server applicatie alle client functionaliteit op de client zelf is geïnstalleerd en draait. Deze functionaliteit wordt direct vanuit de client beschikbaar gesteld. G 7

8 Gegevens Een weergave van feiten of instructies op een zodanige wijze dat die zowel door mensen als door computers kan worden gecommuniceerd, geïnterpreteerd of verwerkt. H Handelingen Zie Handelingenbank. Handelingenbank De locale handelingenbank is een database voor handelingen met het doel het versiebeheer en het ter beschikkingstellen van handelingen voor de documentaire informatievoorziening, respectievelijk door een cliëntversie (inhoudelijk en technisch beheer) en een webversie (raadpleegfunctie). De handelingen zijn omschrijvingen van beleid en uitvoerende taken van het ministerie gekoppeld aan een waardering voor bewaren of op termijn vernietigen van documentaire neerslag. Highlighting In een afwijkende stijl of kleur zichtbaar gemaakte onderdelen van een tekst. L Logging Het vastleggen van gegevens omtrent de toestandsverandering van de DI systemen inclusief de DI objecten en gebruiukers. M Map Zie Dossier. Metadata Gegevens over gegevens. Binnen het Kernmodel de gegevens over de DI objecten, werkprocessen en gebruikers. Metagegevens Zie Metadata. Multi-user ontwikkel omgeving Een ontwikkelomgeving waarvan meerdere gebruikers tegelijk gebruik kunnen maken. N Niet-DI-objecten Buiten DI-ojecten (ongestructureerde informatie) worden ook andere objecten vastgelegd die bestaan uit gestructureerde informatie (denk hierbij bijvoorbeeld aan personen en organisaties, zoals die worden vastgelegd in CRM-systemen). O Ordenen Proces van het archiefsysteem. Het logisch (en voor papieren documenten doorgaans ook fysiek) rangschikken volgens door het archiefsysteem gestelde regels (***). Organisatorisch perspectief 8

9 Vanuit organisatorisch perspectief is het doel van digitaal documentbeheer het leveren van een bijdrage aan de doelmatigheid (en doeltreffendheid) van de organisatie. Opname Proces van het archiefsysteem met als doel archiefdocumenten onder beheer van het archiefsysteem te brengen. Soms ook wel aangeduid als archiveren. Methoden van opnemen zijn registratie en opslag (***). Binnen het Kernmodel wordt hierbij ook de archiefaanmeldfunctie in begrepen. Opslag De fysieke vastlegging van een document op een drager. Overdragen Proces van het archiefsysteem. Het onder beheer brengen van archiefdocumenten bij een ander archiefsysteem. Het meest bekende voorbeeld van overdragen is het overbrengen van archiefdocumenten vanuit het dynamisch of semi-statisch archief (archiefruimte) naar statisch archief een (archiefbewaarplaats) Ook het intern overdragen (van archiefruimte naar archiefruimte of tussen archiefbewaarplaatsen onderling) wordt alszodanig aangemerkt (***). P Processtructuur Binnen de WfM is dit de vastlegging met behulp van de voor de WfM specifieke parameters van de samenhang van alle processen binnen een WfM-taak. Procesdefinitie Binnen de WfM is dit de vastlegging van een proces, eventueel in een samenstelsel van processtappen, met behulp van de voor de WfM specifieke parameters. R Records Management Beheer van archiefdocumenten primair ten behoeve van de organisatie. In Nederland wordt hiervoor wel de term Documentaire Informatievoorziening gebruikt. NEN-ISO 15489:2001 vertaalt de term als informatie- en archiefmanagement (***). Records Management Applicatie Een (geautomatiseerd) archiefsysteem dat wordt gebruikt ter ondersteuning van het archiefbeheer (records management) conform de geldende wettelijke regelgeving. Een RMA houdt bij welke gegevens en capaciteit van resources, wanneer, in welke processtap, volgens welke definitie, door wie, in welke vorm en met welke hulpmiddelen worden gedefinieerd, gebruikt, gadegeslagen, beïnvloed (tot en met gesaboteerd) of vernietigd zijn. Registratie Het vastleggen van identificerende kenmerken (metadata) van archiefdocumenten. Zie ook: opnemen (***). ReMaNo Records Management Applicaties voor de Nederlandse overheid. S 9

10 Stambestanden De gegevens welke de Inrichting van het ICT-systeem (waaronder de applicatie) vastleggen. (zoals vaste instellingen, autorisatie tabellen, performance parameters). Stamgegevens Gegevens die bij een bepaalde bewerking als bron worden gebruikt. Subdossier Zie Dossier. T Technologisch perspectief Vanuit technologisch perspectief is het doel van digitaal documentbeheer de integratie van technische hulpmiddelen. V Vernietigen Proces van het archiefsysteem waarbij documenten volledig worden verwijderd of gewist zonder dat zij weer gereconstrueerd kunnen worden. Voor digitale documenten betekent dat het onherstelbaar wissen van gegevens, alsmede van de back-ups (***). Binnen het Kernmodel wordt tevens hieronder het begrip schonen verstaan. W Watermerk Het Watermerk is het metagegeven welke de autenciteit (oorspronkelijkheid, echtheid) van het document vastlegd. Web-client Hiervan is sprake indien binnen een client server applicatie alle client functionaliteit door middel van een browser beschikbaar wordt gesteld aan de gebruiker. Werkstroommanagement Zie Workflow Management-systeem. Wfm Het beheer van de binnen de organisatie onderscheiden werkstromen. Workflow Management-systeem Geheel van samenhangende (geautomatiseerde) hulpmiddelen voor het beheer van de binnen de organisatie onderscheiden werkstromen. Het Kernmodel hanteert de term werkstroommanagement. X XBRL Extensible Business Report Language. XML Extensible Markup Language 10

11 2. Algemene Eisen en en In dit hoofdstuk zijn de algemene Eisen en en opgenomen die aan de applicatie(s) worden gesteld. Per item is aangegeven of het een Eis (E) of een (W) betreft. U dient aan te geven of de applicatie voldoet aan de gestelde Eis of. Eventuele opmerkingen bij de verschillende Eisen en en dienen ingevuld te worden met behulp van het format van appendix A. Aanvullende vragen staan per paragraaf apart vermeld en dienen eveneens met behulp van appendix A te worden beantwoord. 2.1 Leverancier-/product Eisen en en A-1 W De aangeboden oplossing bestaat uit (een) (verzameling van) standaardapplicatie(s) ( commercial off the shelf (COTS)) die afzonderlijk en in samenhang kunnen worden ingezet. A-2 E De applicatie maakt het mogelijk dat de RMA/DMS functionaliteiten afzonderlijk en in samenhang met de Wfm functionaliteiten kunnen worden ingezet. A-3 W De licentie-policy moet het mogelijk maken om zonder extra licenties, licentiekosten en/of tussenkomst van de leverancier het DMS te installeren op uitwijkservers, waarop in geval van een calamiteit de productie wordt voortgezet. A-4 W Eén licentie voor alle omgevingen (bijvoorbeeld: ontwikkel, test, acceptatie, productie educatie). Dus niet vijfvoudig aanschaffen van licenties bij gebruik van meerdere omgevingen. A-5 W De applicatie beschikt over functionaliteit die minimaal voldoet aan de vereiste (inter)nationale standaard ISO A-6 E De leverancier garandeert de continuïteit in het gebruik van de beschikbare bestandsformaten zolang de applicatie in gebruik is bij de organisatie (functionele levensduur). A-7 W De applicatie garandeert de opname en het beheer van DI objecten (zowel enkelvoudige en samengestelde documenten als dossiers). A-8 W Het licentiemechanisme maakt geen gebruik van fysieke middelen zoals Dongles, CD s. A-9 W Ondersteuning moet worden geboden door een serviceorganisatie in Nederland, die het volledige ondersteuningspakket (technisch beheer) kan leveren. A-10 W Ondersteuning bij installatie, gebruik, onderhoud en beheer moet worden geboden op basis van 7 x 24 uur, on site. 11

12 Aanvullende vragen, naar aanleiding van de Eisen en en uit paragraaf 2.1. Deze vragen dienen uitsluitend beantwoord te worden door gebruik te maken van het format genoemd in appendix A : Geef voor de applicatie aan hoeveel gecertificeerde partners er werkzaam zijn in Nederland : Lever een uitgebreid onderhoudsplan op voor de applicatie en geef daarbij separaat antwoord op de volgende 2 vragen: Op welke wijze werkt u aan de (door)ontwikkeling van de door u aangeboden applicatie? Hoe is het releasebeleid van de door u aangeboden applicatie vormgegeven, schets de functionele ontwikkelingen van het systeem zoals die nu voorzien zijn en leg daarbij een relatie met het releasebeleid? 2.2 Gebruikers Eisen en en (presentatie en bediening) Gebruikersvriendelijkheid A-11 W Voor de gebruiker is het via één scherm mogelijk te zoeken naar een document, dossier, proces- of metagegevens en de resultaten worden ook in één scherm getoond. User interface A-12 W De applicatie beschikt over een interface met look & feel van Windows die aan de wensen van de gebruiker is aan te passen. A-13 E Alle gebruikersfunctionaliteiten zijn ook via een standaard web interface beschikbaar. A-14 W Alle functioneel beheer functionaliteiten zijn ook via een standaard web interface beschikbaar. A-15 W De applicatie beschikt over een Nederlandstalige user interface (of is als zodanig in te stellen). A-16 W De applicatie biedt gebruikers de mogelijkheid voorkeuren voor verschillende automatisch geactiveerde scherminstellingen, zoals grootte en volgorde, zelf in te stellen. Deze instellingen blijven aan de user-account gebonden. A-17 W De applicatie ondersteunt een scherm dat bestaat uit één of meerdere views, die door een geautoriseerde gebruiker zijn aan te passen (customizing van de menu s, schermen en views). 12

13 A-18 W De applicatie ondersteunt een scherm dat bestaat uit een view waarin een gepersonificeerde ordeningsstructuur wordt getoond, die door de gebruikers is aan te passen. A-19 W Het toekennen en/of wijzigen van gebruikerstaken, aanmaken van nieuwe gebruikers en/of gebruikersgroepen door de applicatiebeheerder gebeurt via de user interface (look and feel) van de applicatie. A-20 W De applicatie biedt de gebruiker de mogelijkheid om zelfdefinieerbare functies (zoals macro s) achter toetscombinaties dan wel user interface-objecten in te stellen. Deze instellingen blijven aan de user-account gebonden. A-21 W De applicatie neemt de resultaten van een zoekopdracht op in een hit list. Deze is na selectie te openen (na toepassing van toegangscontrole en beveiliging) door een muisklik of toetsslag. A-22 W De user interface biedt de mogelijkheid om in een dialoog de laatst ingevoerde waarden opnieuw te gebruiken bij een nieuwe aanroep van dezelfde funcionaliteit. A-23 W De applicatie biedt gebruikers de mogelijkheid met drag & drop verschillende functies aan te roepen m.b.t. DI objecten en processen. A-24 W De applicatie presenteert (gegevens over) zoeken/di objecten/routering/taken in één window. A-25 W De applicatie biedt de mogelijkheid om geïntegreerd alle eigenschappen, metadata, versies, parafen, deadlines, bijlagen en relaties van een DI object of proces te presenteren. A-26 W De applicatie brengt tijdens registratie van een DI object (het toekennen en/of wijzigen van metagegevens) dit object gelijktijdig in beeld. A-27 W De applicatie biedt, voor zover er relevante annotaties (aantekeningen) voor een DI object bestaan, de mogelijkheid deze annotaties zichtbaar te maken (en masse dan wel van een bepaalde functionaris/rol/medewerker en/of van een bepaalde datum). A-28 W De applicatie beschikt over een zoekfunctie die alle gebruikers dezelfde interface biedt, met uitzondering van specifieke zoekfunctionaliteiten die aan de betreffende gebruiker zijn toegekend. A-29 W De foutmeldingen die de applicatie gebruikt zijn vooraf in te stellen en te wijzigen.. Opleiding 13

14 A-30 W Er is Nederlandstalig opleidingsmateriaal in de vorm van een cursus voor het leren werken met de applicatie door gebruikers met opleidingsniveau MBO+. De cursus bevat de volgende onderdelen (niet noodzakelijk volledig): Inzicht verkrijgen in de applicatie(s); Gebruik leren maken van de functionaliteit van de applicatie; Op systematische wijze problemen zelfstandig leren op te lossen of vragen hieromtrent aan de juiste instantie voor te leggen. A-31 W Er is Nederlandstalig opleidingsmateriaal in de vorm van een Computer Based Training (CBT) voor het leren werken met de applicatie door gebruikers met opleidingsniveau MBO+. De CBT bevat de volgende onderdelen (niet noodzakelijk volledig): Inzicht verkrijgen in de applicatie(s); Gebruik leren maken van de functionaliteit van de applicatie; Op systematische wijze problemen zelfstandig leren op te lossen of vragen hieromtrent aan de juiste instantie voor te leggen. A-32 W Er is Nederlandstalig opleidingsmateriaal in de vorm van een boek en andere materialen voor het leren werken met de applicatie door gebruikers met opleidingsniveau MBO+. Het opleidingsmateriaal bevat de volgende onderdelen (niet noodzakelijk volledig): Inzicht verkrijgen in de applicatie(s); Gebruik leren maken van de functionaliteit van de applicatie; Op systematische wijze problemen zelfstandig zien op te lossen of vragen hieromtrent aan de juiste instantie voor te leggen. Gebruikersdocumentatie en helpfunctie 14

15 A-33 W De applicatie beschikt over een Nederlandstalige gebruikershandleiding die tenminste digitaal beschikbaar is. A-34 W De applicatie beschikt over een on-line Nederlandstalige helpfunctie. A-35 W De applicatie beschikt over een helpfunctie die contextafhankelijk is. A-36 W De applicatie beschikt over een Nederlandstalige en/of Engelstalige quick reference voor gebruikers van de applicatie. A-37 W Er is een Nederlands- en/of Engelstalige handleiding van de applicatie voor applicatiebeheerders. A-38 W Er is een Nederlands- en/of Engelstalige handleiding van de applicatie voor technisch beheerders. A-39 W Aanpassingen aan de applicatie (functioneel en/of technisch) die door de producent/leverancier worden opgeleverd zijn tevens verwerkt in een nieuwe versie van alle bovenstaande handleidingen (voor gebruikers, applicatiebeheerders en technisch beheerders). Aanvullende vragen, naar aanleiding van de Eisen en en uit paragraaf 2.2. Deze vragen dienen uitsluitend beantwoord te worden door gebruik te maken van het format genoemd in appendix A : Indien de applicatie niet (volledig) kan voldoen aan wens A-15, wordt u verzocht aan te geven voor welke onderdelen van de user interface de Nederlandse taal wel beschikbaar is : Geef aan onder welke condities de applicatie de gebruiker niet langer dan 5 seconden laat wachten alvorens de resultaten van een enkelvoudige zoekopdracht getoond worden : Geef aan onder welke condities de applicatie de gebruiker niet langer dan 10 seconden laat wachten alvorens de resultaten van een meervoudige/samengestelde zoekopdracht getoond worden : Geef aan onder welke condities de applicatie de gebruiker niet langer dan 3 seconden laat wachten alvorens een willekeurig scherm gepresenteerd wordt : Geef aan onder welke condities de applicatie de gebruiker niet langer dan 2 seconden laat wachten alvorens nieuw ingevoerde en/of gewijzigde metadata van een DI object of proces door de applicatie is opgenomen : Geef aan onder welke condities de applicatie de gebruiker niet langer dan 5 seconden laat wachten alvorens het DI object en bijbehorende metadata is opgenomen door de applicatie : Geef aan op welke wijze de applicatie fisueel gehandicapten ondersteund. 2.3 Autorisatie, beveiliging applicatie(s) en authenticiteit 15

16 Autorisatie (toegang en gebruik) A-40 W Aan onderstaande onderdelen van de VirBi moet door de applicatie kunnen worden voldaan t/m Stg. Geheim. Exclusiviteitseisen Bijzondere Informatie Onderdelen: I: Ia II: 3a,b,c / 4a / 5a IV: Ib,d,e / 2 geheel / 5 geheel / 6 geheel V: geheel VI: geheel VII: geheel A-41 W Aan onderstaande onderdelen van de VirBi moet door de applicatie kunnen worden voldaan t/m Stg. Zeer Geheim. Exclusiviteitseisen Bijzondere Informatie Onderdelen: I: Ia II: 3a,b,c / 4a / 5a IV: Ib,d,e / 2 geheel / 5 geheel / 6 geheel V: geheel VI: geheel VII: geheel A-42 W De applicatie verleent de gebruiker autorisatie op basis van (een combinatie van): de naam van de gebruiker; en/of de rol die hij/zij binnen de proces activiteit vervult. A-43 W De applicatie moet toegangsbeperkingen tot applicatiefuncties creëren in overeenstemming met de rol van gebruikers. A-44 W De applicatie garandeert dat alle gebruikers tot (tenminste) één of meerdere gebruikersgroepen behoren, die één of meerdere bepaalde rollen binnen de applicatie vervullen. A-45 W De applicatie garandeert dat alle gebruikerstaken uitsluitend via rollen aan een gebruikersgroep kunnen worden toegekend. 16

17 A-46 W De applicatie garandeert dat alle gebruikers, als lid van een gebruikersgroep die een bepaalde rol binnen de applicatie vervult, tenminste één of meer gebruikerstaken toegewezen hebben gekregen. A-47 W De applicatie garandeert dat alle gebruikers alleen die gebruikerstaken kunnen uitvoeren die zijn toegewezen aan de betreffende rol en gebruikersgroep waarvan zij lid zijn. A-48 W De applicatie biedt de mogelijkheid om aan een gebruikersprofiel (rol) functionaliteiten toe te kennen, die bepalen tot welk(e) delen van het classificatieschema, metadata en/of DI objecten een gebruiker toegang heeft. A-49 W De applicatie ondersteunt de mogelijkheid een aparte rol voor de applicatiebeheerder te definiëren. Uitsluitend vanuit deze rol kan de applicatiebeheerder gebruikers en gebruikersprofielen definiëren en gebruikers in gebruikersgroepen indelen. A-50 W De applicatie moet over gelijksoortige controlefuncties beschikken voor zowel groepen van gebruikers, in de vorm van functierollen, als voor individuele gebruikers. A-51 W De applicatie moet het definiëren van groepen gebruikers door de applicatiebeheerder kunnen vormgeven in relatie tot autorisaties voor processen en bestanddelen binnen het classificatieschema. A-52 W De applicatie moet toestaan dat een gebruiker tot meer dan één groep van gebruikers behoort. A-53 W De applicatie biedt de mogelijkheid om een gebruiker te laten bepalen welke andere gebruikers of groepen gebruikers toegang krijgen tot DI objecten en/of processen waarvoor deze gebruiker of groep(en) gebruikers verantwoordelijk is (zijn). A-54 W De applicatie biedt de mogelijkheid eerder toegekende autorisaties aan groepen gebruikers te muteren. A-55 W De applicatie biedt de mogelijkheid de autorisatie van een volledige groep gebruikers massaal (in één keer) in te stellen. A-56 W De applicatie mag, als een gebruiker een (full text) zoekactie verricht, in de zoekresultaten geen gegevens opnemen waartoe de gebruiker geen toegang heeft op basis van zijn/haar gebruikersrol of beveiligingscategorie. A-57 W De applicatie kan de beveiligings- en toegangsbeheercomponenten weergeven die voor het geselecteerde item zijn ingesteld, alsmede de algemene rechten voor de huidige gebruiker en de toegestane taken voor het geselecteerde item. 17

18 A-58 W De applicatie voorkomt dat door afscherming aan de hand van autorisaties en functies een digitaal dossier met inhoud wordt verwijderd. A-59 W De applicatie maakt een uitzondering op de voorgaande eis (zie A- 58) in geval van vernietiging conform een vernietigingsschema. A-60 W De applicatie maakt een uitzondering op bovenstaande eis (zie A-58) in geval van verwijdering door een geautoriseerde gebruiker als onderdeel van een gecontroleerde procedure, bijvoorbeeld in het kader van een wijziging in de bewaartermijn of de vernietigingsprocedure. A-61 W De applicatie moet het beheer van metadata van bestanddelen en rubrieken van een classificatieschema ondersteunen. Alleen daartoe geautoriseerde gebruikers mogen na opname van een archiefdocument metadata toevoegen en/of wijzigen. A-62 W De applicatie verleent aan de hand van autorisaties de gebruiker toegang tot functies met betrekking tot DI objecten. Beveiliging A-63 W De applicatie ondersteunt een hiërarchie van beveiligingscategorieën, van onbeperkte toegang op het laagste niveau tot geen toegang op het hoogste niveau, waarin elk niveau van deze hiërarchie door een afzonderlijk kenmerk wordt vertegenwoordigd. A-64 W De applicatie ondersteunt het toekennen van één of meerdere beveiligingscategorieën (met bijbehorende subcategorie) aan DI objecten, processen en metagegevens. A-65 W De applicatie ondersteunt het aanpassen van de beveiligingscategorie en/of subcategorie van DI objecten, processen en metagegevens. A-66 W De applicatie garandeert dat gebruikers alleen toegang hebben tot DI objecten, processen en metagegevens, indien de beveiligingscategorie en subcategorie overeenkomen met de categorie en subcategorie die is toegekend aan de desbetreffende gebruiker. A-67 W De applicatie kan aan een DI object geen lagere beveiligings(sub)categorie toekennen dan aan het DI object waarvan het is afgeleid dan wel een hiërarchische relatie mee heeft. 18

19 A-68 W De applicatie ondersteunt het toekennen van toegangscontrolekenmerken aan DI objecten en processen (activiteiten) ten behoeve van gebruikers die een groep vormen, zoals werkgroepen of organisatie-eenheden. Authenticiteit A-69 W De applicatie is in staat om tijdens het exportproces een elektronische handtekening toe te (laten) kennen aan een digitaal DI object, zodanig dat de handtekening ook buiten de applicatie geverifieerd kan worden. A-70 E De applicatie waarborgt de authenticiteit en toegankelijkheid van de in de applicatie opgeslagen DI objecten. A-71 W De volgende classificatie van authenticiteitsniveaus zijn van toepassing: niet vastgesteld: er worden geen additionele maatregelen genomen om de authenticiteit van documenten te garanderen; juist: er wordt gebruik gemaakt van een digitale paraaf voor authenticiteit. De digitale paraaf is voor de identificatie / authenticiteit van de eigenaar / bezitter / verzender van het document en is TIJDELIJK van aard; bewezen juist: er wordt gebruik gemaakt van watermerken op basis van digitale handtekeningen. Het watermerk is ter authenticiteit (echtheid) van het document en is PERMANENT. A-72 W De applicatie ondersteunt één of meerdere technologieën voor elektronische handtekeningen. A-73 W De applicatie biedt de mogelijkheid een uniek elektronisch watermerk aan een document toe te kennen, waarbij de applicatie de mogelijkheid biedt om van een willekeurig document de echtheid van het elektronisch watermerk te bepalen. Audit, control en logging A-74 W De applicatie heeft een analysehulpmiddel voor de stamgegevens. 19

20 A-75 W De applicatie biedt de geautoriseerde gebruiker de mogelijkheid de stamgegevens te raadplegen en te analyseren. A-76 W De applicatie biedt de geautoriseerde gebruiker de mogelijkheid de bevoegdhedentabel(len) (gegevens) te raadplegen. A-77 E De applicatie moet beschikken over een niet muteerbare audit-trail waarin automatisch registratie en opslag van gegevens plaats vindt van: alle handelingen (functionaliteiten) die door individuele gebruikers met betrekking tot metagegeven(s), proces(sen), DI object(en) en/of de classificatieschema( s) worden verricht; de datum en tijd van de uitvoering van de handeling. (N.B. niet muteerbaar betekent dat de audit-trail op geen enkele wijze kan worden aangepast of verwijderd door ongeacht welke gebruiker. Vooropgesteld dat de gegevens onveranderd blijven, mogen ze wel worden geconverteerd/gemigreerd of gekopieerd naar andere gegevensdragers.) A-78 W De applicatie moet de audit-trails bijhouden en opslaan zolang dat is voorgeschreven. Deze termijn is tenminste gelijk aan de bewaartermijn van de DI objecten of processen waarop zij betrekking hebben. A-79 W De applicatie beschikt over een standaard voorziening waarmee alle audit-trails die door de applicatie zijn bijgehouden in leesbare vorm kunnen worden gepresenteerd op het scherm en/of uitgeprint. A-80 W De applicatie moet van een specifiek DI object de proces(stap) kunnen identificeren en de bijbehorende relevante metagegevens kunnen tonen. A-81 W De applicatie moet audit-trails kunnen exporteren, zonder dat de in de audit-trails opgenomen gegevens worden gemuteerd. A-82 W De applicatie maakt onderscheid in gegevens en stamgegevens. A-83 W De applicatie zorgt ervoor dat alle mutaties op de stambestanden worden gelogd waaronder tenminste: datum, wie, oude waarde, nieuwe waarde. A-84 W De applicatie biedt de geautoriseerde gebruiker de mogelijkheid het document-logbestand te raadplegen en te analyseren. 20

Softwarespecificaties voor Records Management Applicaties voor de Nederlandse Overheid 2004

Softwarespecificaties voor Records Management Applicaties voor de Nederlandse Overheid 2004 Softwarespecificaties voor Records Management Applicaties voor de Nederlandse Overheid 2004 drs. G.J. van Bussel MBA, P.J. Horsman MSc, drs. H. Waalwijk Amsterdam, 30 maart 2004 Archiefschool Weesperzijde

Nadere informatie

DWR-Archief Project Start Architectuur (PSA)

DWR-Archief Project Start Architectuur (PSA) DWR-Archief Project Start Architectuur (PSA) Versie 1.0 Datum 29 juli 2013 Vastgesteld in de Stuurgroep DWR-Archief van 20 juni 2013 Status Definitief Pagina 1 van 66 Versiebeheer Versie Datum Omschrijving

Nadere informatie

L276_14_Bewaren en Bewijzen:L276_14_Bewaren en bewijzen 20-03-2007 14:31 Pagina A Bewaren en Bewijzen

L276_14_Bewaren en Bewijzen:L276_14_Bewaren en bewijzen 20-03-2007 14:31 Pagina A Bewaren en Bewijzen Bewaren en Bewijzen Bewaren en Bewijzen Een productie van: Colofon Dit is een uitgave van ECP.NL. Deze uitgave is een volledige herziening van de uitgave Bewaren en bewijzen (1998) van ECP.NL en het Nederlands

Nadere informatie

Handboek digitale vervanging archiefbescheiden Gemeente Hof van Twente

Handboek digitale vervanging archiefbescheiden Gemeente Hof van Twente Handboek digitale vervanging archiefbescheiden Gemeente Hof van Twente Versie/registratienr. Omschrijving Opsteller Datum B&W besluit Datum inwerkingtreding Versie 1.0 TESZ 43439 Definitief E. Wolthuis-Krooshoop

Nadere informatie

OpenIMS 4.2. Technisch en Functioneel Beheer handleiding. OpenSesame ICT BV

OpenIMS 4.2. Technisch en Functioneel Beheer handleiding. OpenSesame ICT BV OpenIMS 4.2 Technisch en Functioneel Beheer handleiding OpenSesame ICT BV Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 5 1.1 Cliënt specificaties... 5 2 INTRODUCTIE OPENIMS... 6 2.1 Inloggen... 7 3 GEBRUIKERS... 8 3.1

Nadere informatie

Dick Brouwer, namens de projectgroep Verbeteren bestuurlijk besluitvormingsproces

Dick Brouwer, namens de projectgroep Verbeteren bestuurlijk besluitvormingsproces Bijlage 3 Notitie STAF BESTUUR EN DIRECTIE aan c.c. van onderwerp Het College Dick Brouwer, namens de projectgroep Verbeteren bestuurlijk besluitvormingsproces Kaders archivering en ontsluiting team SBSBD

Nadere informatie

TOEPASSINGSPROFIEL METADATERING LOKALE OVERHEDEN VERSIE 1.1

TOEPASSINGSPROFIEL METADATERING LOKALE OVERHEDEN VERSIE 1.1 TOEPASSINGSPROFIEL METADATERING LOKALE OVERHEDEN VERSIE 1.1 Het Toepassingsprofiel Metadatering Lokale Overheden is een product van het Programma Archief 2020, waarin het Ministerie van OCW samen met gemeenten,

Nadere informatie

Site Management Handleiding voor Smartsite 4.5

Site Management Handleiding voor Smartsite 4.5 Site Management Handleiding voor Smartsite 4.5 Versie 2, juli 2002. 1997-2002 Smartsite Software B.V. Smartsite Dynamic Web System Disclaimer Hoewel deze handleiding met de grootste zorgvuldigheid tot

Nadere informatie

Handleiding. RoBeheer 2.0.2. Dé specialist in ruimtelijke informatievoorziening

Handleiding. RoBeheer 2.0.2. Dé specialist in ruimtelijke informatievoorziening Handleiding V RoBeheer 2.0.2 Dé specialist in ruimtelijke informatievoorziening Copyright Deze publicatie is een uitgave van Crotec BV, s-hertogenbosch (KvK Oost Brabant 1715 9294) Alle Rechten voorbehouden.

Nadere informatie

Digitaliseren van de poststromen. Handreiking voor de inspectiediensten. Versie 2.1

Digitaliseren van de poststromen. Handreiking voor de inspectiediensten. Versie 2.1 Digitaliseren van de poststromen Handreiking voor de inspectiediensten Versie 2.1 Managementsamenvatting Doel Digitaliseren van de poststromen helpt o.m. om poststukken en andere informatie die nietdigitaal

Nadere informatie

Wat te doen met een digitaal bestand. Onderzoek naar duurzame toegankelijkheid van digitale informatie bij overheden in Noord-Nederland

Wat te doen met een digitaal bestand. Onderzoek naar duurzame toegankelijkheid van digitale informatie bij overheden in Noord-Nederland Wat te doen met een digitaal bestand Onderzoek naar duurzame toegankelijkheid van digitale informatie bij overheden in Noord-Nederland Assen, Groningen, Leeuwarden, november 2013 Afbeelding voorpagina

Nadere informatie

AANWIJZING LOGGING. Een van de producten van de operationele variant van de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG)

AANWIJZING LOGGING. Een van de producten van de operationele variant van de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG) AANWIJZING LOGGING Een van de producten van de operationele variant van de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG) Colofon Naam document Aanwijzing Logging Versienummer 1.0 Versiedatum

Nadere informatie

Vergunningen Informatie Systeem Beheer versie 3.7.0

Vergunningen Informatie Systeem Beheer versie 3.7.0 Vergunningen Informatie Systeem Beheer versie 3.7.0 1 Inleiding & begrip van de situatie...3 2 Overzicht Vergunningen Informatie Systeem...4 2.1 Algemeen overzicht...4 2.2 Technisch overzicht...4 3 Technisch

Nadere informatie

Onderzoek Functionaliteit e-depot Decentrale Overheden. Versie 1.0

Onderzoek Functionaliteit e-depot Decentrale Overheden. Versie 1.0 Onderzoek Functionaliteit e-depot Decentrale Overheden Versie 1.0 Auteur KING Versie 1.0 Datum maandag 2 februari 2015 2 Inhoud Managementsamenvatting 4 1 Inleiding 6 1.1 Aanleiding 6 1.2 Achtergrond ontwikkeling

Nadere informatie

Ministerie van Infrastructuur en Milieu Omgevingsloket online 3 - Project Start Architectuur

Ministerie van Infrastructuur en Milieu Omgevingsloket online 3 - Project Start Architectuur Document D Ministerie van Infrastructuur en Milieu Omgevingsloket online 3 - Project Start Architectuur Versie 1.0 Datum 24 juli 2014 Status Definitief Colofon Versie 1.0 Contactpersoon Paul Leunissen

Nadere informatie

Urenregistratie en Facturatie

Urenregistratie en Facturatie Urenregistratie en Facturatie 2008-2011 Copyright Asperion Hosting BV 2008-2011 Copyright Asperion Pagina 2 van 49 Doel van dit document De modules van Asperion kunnen op velerlei manieren ingesteld worden

Nadere informatie

E-Factureren voor accountants- en administratiekantoren. Fou-Khan Tsang en Tonny Dirkx

E-Factureren voor accountants- en administratiekantoren. Fou-Khan Tsang en Tonny Dirkx E-Factureren voor accountants- en administratiekantoren Fou-Khan Tsang en Tonny Dirkx Colofon Deze publicatie is kosteloos te bestellen en te downloaden op http://www.e-factureren.info ECP-EPN heeft Fou-Khan

Nadere informatie

Hoe? Zo! Documentmanagement Waar is dat dossier gebleven?

Hoe? Zo! Documentmanagement Waar is dat dossier gebleven? Hoe? Zo! Waar is dat dossier gebleven? Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Wat is documentmanagement? 4 3 Waarom is documentmanagement belangrijk voor mij? 8 4 Hoe kun je documentmanagement inrichten? 13 5 Hoe

Nadere informatie

Solution Builder. Installation & Configuration Guide

Solution Builder. Installation & Configuration Guide Solution Builder Installation & Configuration Guide 2015, Eddon Software B.V., s-hertogenbosch. Niets van deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie,

Nadere informatie

Beveiliging van persoonsgegevens

Beveiliging van persoonsgegevens R e g i s t r a t i e k a m e r G.W. van Blarkom drs. J.J. Borking VOORWOORD Beveiliging van Achtergrondstudies en Verkenningen 23 G.W. van Blarkom drs. J.J. Borking Beveiliging van Achtergrondstudies

Nadere informatie

PerfectView Handleiding versie 14.04.000 1

PerfectView Handleiding versie 14.04.000 1 PerfectView Handleiding versie 14.04.000 1 Inhoudsopgave Achtergrond informatie over de navigatie binnen PerfectView... 4 A... 6 Aanhef & Adressering... 6 Activiteiten... 6 Toelichting verkoopactiviteiten...

Nadere informatie

Certification Practice Statement OID: 2.16.528.1.1003.1.5.8. Datum : 18 april 2012 Versie : 1.2

Certification Practice Statement OID: 2.16.528.1.1003.1.5.8. Datum : 18 april 2012 Versie : 1.2 Certification Practice Statement OID: 2.16.528.1.1003.1.5.8 Datum : 18 april 2012 Versie : 1.2 COPYRIGHT DIGIDENTITY 2012 Document Controle Pagina Title Certification Practice Statement Creator Marcel

Nadere informatie

Offerte aanvraag en Programma van Eisen. Gegevensmagazijn. Programma PDW. Gemeente Wijk bij Duurstede

Offerte aanvraag en Programma van Eisen. Gegevensmagazijn. Programma PDW. Gemeente Wijk bij Duurstede Offerte aanvraag en Programma van Eisen Gegevensmagazijn Programma PDW Gemeente Wijk bij Duurstede Versie 1.0 (Febuari 2009) Inhoud 1. Inleiding....3 2. Selectie leverancier...4 3. Uitgangspunten informatiearchitectuur...5

Nadere informatie

2.2. Overeenkomst. Contractnummer: 2014.xxx. Betreffende onderhoud en/of ondersteuning gebruik software en/of opslag van data en/of hosting en/of SaaS

2.2. Overeenkomst. Contractnummer: 2014.xxx. Betreffende onderhoud en/of ondersteuning gebruik software en/of opslag van data en/of hosting en/of SaaS V 2.2 Overeenkomst Contractnummer: 2014.xxx Betreffende onderhoud en/of ondersteuning gebruik software en/of opslag van data en/of hosting en/of SaaS Passie voor GEO! Auteursrecht Deze publicatie is een

Nadere informatie

BIBIS Library Portal. Een verhalende beschrijving

BIBIS Library Portal. Een verhalende beschrijving BIBIS Library Portal Een verhalende beschrijving BIBIS Library Portal BIBIS Library Portal, is ontwikkeld om de medewerkers van een modern informatiecentrum optimaal te ondersteunen bij hun dagelijkse

Nadere informatie

Zaakgewijs werken. in theorie en digitale. praktijk. De zaak X...

Zaakgewijs werken. in theorie en digitale. praktijk. De zaak X... Zaakgewijs werken in theorie en digitale praktijk De zaak X... Inleiding Een moderne organisatie werkt digitaal en zaakgewijs. Dat is onze mening. En niet alleen de onze. Er zijn duizend manieren van zaakgewijs

Nadere informatie

Visie op Klantcontacten, Zaken en Integraal Midoffice

Visie op Klantcontacten, Zaken en Integraal Midoffice Visie op Klantcontacten, Zaken en Integraal Midoffice Inhoudsopgave 1. INLEIDING 2 2. VISIE OP ANTWOORD EN DIENSTVERLENING 4 3. VISIE OP ZAAKGERICHT WERKEN 6 4. VISIE OP ORGANISATORISCHE ASPECTEN 8 5.

Nadere informatie

Doelarchitectuur "Toegang" "Rhythm, ergo sum" Versie 1.0. Datum 5 maart 2012 Status Concept. Opstellers: Henk Paul v.d. Veer Marvin Kramer

Doelarchitectuur Toegang Rhythm, ergo sum Versie 1.0. Datum 5 maart 2012 Status Concept. Opstellers: Henk Paul v.d. Veer Marvin Kramer Doelarchitectuur "Toegang" "Rhythm, ergo sum" Versie 1.0 Datum 5 maart 2012 Status Concept Opstellers: Barry Dukker Henk Paul v.d. Veer Marvin Kramer Peter Bergman Saam de Mooij Rein During - DEF - FIN

Nadere informatie

Toetsingskader voor business intelligence systemen

Toetsingskader voor business intelligence systemen Toetsingskader voor business intelligence systemen - IT auditor versus BI omgevingen - postgraduate IT-opleiding Vrije Universiteit Amsterdam Gaston Stassen Niels Kappert Assen, maart 2009 Colofon Toetsingskader

Nadere informatie

Voor de verwerving van een on premise service management systeem

Voor de verwerving van een on premise service management systeem Selectieleidraad Voor de verwerving van een on premise service management systeem Aanbestedingsprocedure: niet-openbare procedure Projectnaam PRJ2019 TenderNed-nummer 351981909 Versie Datum Omschrijving

Nadere informatie