Ingekomen stuk D18. Aantal bijlagen 1

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Ingekomen stuk D18. Aantal bijlagen 1"

Transcriptie

1 Directie Stadsbedrijven Servicebedrijf Afdeling Informatiemanagement Ingekomen stuk D18 Aan de Raad van de gemeente Nijmegen Nieuwe Dukenburgseweg AD Nijmegen Telefoon (024) Telefax (024) Postadres Postbus HG Nijmegen Datum 13 juni 2006 Datum uw brief Ons kenmerk B700/ Contactpersoon Tom Cornfield Onderwerp Stand van zaken Open Standaarden en Open Source Software en verlenging onderhoudscontract Microsoft Aantal bijlagen 1 Doorkiesnummer Geachte leden van de Raad, In 2003 heeft uw Raad een aantal besluiten genomen om gebruik van Open Standaarden en Open Source Software binnen de gemeente te bevorderen. Ter ondersteuning van de invoering van Open Source Software, is begin 2006 in opdracht van de afdeling Informatiemanagement terzake een onafhankelijk extern onderzoek uitgevoerd door logicacmg. Terreinen waarop LogicaCMG adviseert om de reeds gedane stappen te handhaven danwel uit te breiden zijn: - Linux als besturingssysteem: bij pakketleveranciers nagaan of men het Linux platform ondersteunt of op afzienbare tijd gaat ondersteunen. - Gebruik van OSS-toepassingen voor Internet (o.a. Apache en MMBase). - Pilots met MySQL-database welke als standaard OSS-database zou kunnen worden. - Nieuwe ontwikkelingen binnen de gemeente zoveel mogelijk gezamenlijk met andere gemeenten (eventueel als OSS-project) uitvoeren en zo de ontwikkelkosten delen. Terreinen waarop LogicaCMG adviseert om Open Source Software aanvullend te gaan toepassen dan wel een verkenning uit te voeren voor een mogelijke toekomstige inzet zijn: - Opslag van gegevens ten behoeve van file-sharing en printer-sharing met behulp van Samba, waarbij opgemerkt dat besparing in licentiekosten sterk afhankelijk is van de afspraken die met Microsoft mogelijk zijn. - Op het gebied van kantoorautomatisering vervanging van applicaties door een Open Source alternatief. raadsbrief OSOSS-Microsoft.doc

2 Gemeente Nijmegen Directie Stadsbedrijven Servicebedrijf Afdeling Informatiemanagement 1 - OSS-alternatieven voor beheertooling bieden een nuttige en kostenefficiënte aanvulling op bestaande tools. Aangezien hier sprake is van een aanvulling zal geen kostenbesparing ten opzichte van de huidige situatie bereikt worden. - OSS-alternatieven voor de mail-server omgeving waar nu Microsoft Exchange ingezet wordt. Terreinen waarop LogicaCMG adviseert nog géén activiteiten te ontplooien zijn: - Vervanging van de Microsoft architectuur (waaronder begrepen de Active Directory, domein-structuur en beheertools e.d.) door een volledige Open Source architectuur. - Vervanging van de Microsoft clients door een Linux-desktop omgeving. - Vervanging van de Citrix Server Based Computing architectuur door een Open Source alternatief als Linux Terminal Server Project. - Toepassing van middleware en omgevingen voor systeemontwikkeling. De belangrijkste redenen voor het handhaven van de huidige situatie op dit gebied zijn: - De Microsoft architectuur en omgeving voldoet aan de behoeften van de Gemeente Nijmegen en is bewezen betrouwbaar en beheersbaar. - De Microsoft beheeromgeving is verder en beter ontwikkeld dan het Open Source alternatief voor omgevingen groter dan clients. - Een overschakeling naar Linux-desktops vereist om moverende redenen een groot migratietraject naar Server Based Computing. - Het Linux Terminal Server Project is onvoldoende ontwikkeld voor beheer van een omgeving van de omvang van de Gemeente Nijmegen, terwijl de organisatie zich ook de kosten niet moet willen veroorloven om dit zelf te ontwikkelen. Wij stellen u op de hoogte dat ons college nu formeel heeft besloten: 1. Het onderhoudscontract op gebruiksrecht en producten van Microsoft te verlengen tot Het strategie advies, zoals verwoord door LogicaCMG, over te nemen. 3. De adviezen van logicacmg verder uit te werken in een strategisch beleid en deze vervolgens te operationaliseren in een plan van aanpak, waarin tevens opgenomen pilotprojecten. raadsbrief OSOSS-Microsoft.doc

3 Gemeente Nijmegen Directie Stadsbedrijven Servicebedrijf Afdeling Informatiemanagement 2 4. In 2009 opnieuw een gefundeerde overweging te maken op basis van de dan bekende OS-state of the art. In het bijgevoegde Collegebesluit treft u ter informatie een uitgebreidere onderbouwing aan. Met vriendelijke groet, college van Burgemeester en Wethouders van Nijmegen, De Burgemeester, De Secretaris, mevr. dr. G. ter Horst P. Eringa raadsbrief OSOSS-Microsoft.doc

4 Openbaar Onderwerp Stand van zaken Open Standaarden en Open Source Software en verlenging onderhoudscontract Microsoft Programma / Programmanummer Interne producten Stadsbedrijven / 8410 Concernsturing / 8110 IBW-nummer Portefeuillehouder P. Lucassen Samenvatting Begin 2003 heeft de raad een aantal besluiten genomen om het gebruik van de Open Standaarden en Open Source Software (OSS) binnen de Gemeente te bevorderen. Een en ander is nu weer actueel ivm verdere afspraken met Microsoft over de periode Belangrijkste conclusie onderzoek LogicaCMG: Huidige Microsoft-omgeving Gemeente voldoet aan behoefte en functioneert betrouwbaar. Op korte termijn een grote omslag naar OSS niet verstandig. Strategie van geleidelijke migratie is een betere mogelijkheid om bestaande investeringen uit te nutten en sluit beter aan bij huidige OSS-ontwikkelingen voor een organisatie met de omvang van de gemeente Nijmegen Voorstel om te besluiten 1. Het onderhoudscontract op gebruiksrecht en producten van Microsoft te verlengen tot Het strategie advies, zoals verwoord door LogicaCMG, over te nemen. 3. De adviezen van logicacmg verder uit te werken in een strategisch beleid en deze vervolgens te operationaliseren in een plan van aanpak, waarin tevens opgenomen pilotprojecten. 4. In 2009 opnieuw een gefundeerde afweging te maken op basis van de dan bekende OS-state of the art. Directie/afdeling, ambtenaar, telefoonnr. B700, Tom Cornfield, 3113 J200, Ton van Gemert, 9214 Datum ambtelijk voorstel 31 mei 2006 Registratienummer Programmamanager Programmadirecteur Paraaf akkoord Datum Actieve informatie aan de Raad Besluit B&W d.d. 13 juni 2006 nummer: 2.17 X Conform advies Aanhouden Anders, nl. Procescoördinatie Paraaf akkoord Datum Gemeentesecretaris Portefeuillehouder collegevoorstel OSOSS-Microsoft.doc

5 1 Inleiding Begin 2003 heeft de gemeenteraad een aantal besluiten genomen om gebruik van de zogenoemde "Open Standaarden" en "Open Source Software" binnen de Gemeente te bevorderen. Een van de discussiepunten daarbij was is het al dan niet vervangen van Microsoft-Office door een alternatief op basis van Open Source Software, te weten "OpenOffice.org". Een en ander is nu weer actueel omdat op korte termijn moet worden besloten over verdere afspraken met Microsoft over de periode In Nijmegen gaf de raad begin 2003 de opdracht zoveel mogelijk gebruik te gaan maken van software op basis van Open Source, te realiseren binnen de bestaande budgetten. Aanvankelijk lagen hieraan vooral ideologische motieven ten grondslag, zoals het verminderen van de afhankelijkheid van de gemeente van de grote softwareleveranciers als Microsoft, Oracle en Centric. Open Standaarden maken het immers eenvoudiger toepassingen te koppelen en van Open Source Software is de code voor iedereen beschikbaar. Zo kan iedereen de software inhoudelijk controleren en zonodig aan de eigen behoefte aanpassen. Bijkomend voordeel is dat Open Source Software veelal geen of lage licentiekosten kent en daardoor goedkoop is in aanschaf. In 2004 koppelde de raad aan de invoering van Open Source Software ook nog een bezuinigingstaakstelling, welke overigens tot 2009 niet aan de orde zal zijn. Sinds het raadsbesluit is de gemeentelijke organisatie stapsgewijze aan de gang gegaan met Open Standaarden en enkele Open Source toepassingen. Het hanteren van Open Standaarden was en is gemeentelijk beleid. Open Source wordt onder meer toegepast voor de gemeentelijke firewall, de koppeling met de RDW (Rijks Dienst Wegverkeer) en het internetcafé voor de Stadswinkel. Onlangs is ook voor de nieuwe gemeentelijke website de keuze gevallen op de Open Source toepassing MMBase. Met Centric, de grootste leverancier van processystemen binnen de Gemeente Nijmegen, zijn de mogelijkheden om de Oracle-databases in een Open Source omgeving (Linux) te kunnen draaien, besproken. Na aanvankelijke zeer positieve reacties, bleek Centric uiteindelijk niet in staat dit te realiseren zonder de continuïteit in gevaar te brengen. Om naast bovenstaande verder zicht te krijgen op enerzijds mogelijke "quick wins" die door inzet van Open Source Software zouden kunnen worden gerealiseerd en anderzijds wat ten aanzien van de inzet van Open Source de strategie naar de toekomst zou moeten zijn, heeft IM eind 2005 LogicaCMG gevraagd als extern deskundige terzake te adviseren. Het onderzoeksrapport is als bijlage bijgevoegd. 2 Doelstelling De gemeentelijke organisatie beschikt over stabiele en goed werkende geautomatiseerde systemen, op basis van met name producten van Microsoft en Oracle. De benodigde specialistische kennis en kunde voor deze systemen is in huis en voor gebruik (licenties) en onderhoud lopen langjarige contracten. Inzet van Open Source software betekent het inrichten van een nieuwe omgeving naast de reeds bestaande automatisering en het investeren in expertise en personele capaciteit voor realisatie binnen de huidige financiële middelen.

6 2 Beoogd wordt blijvend zorg te dragen voor een stabiele, goed functionerende geautomatiseerde informatievoorziening, zuinig te zijn op investeringe en derhalve geleidelijk en beheerst waar mogelijk te migreren naar een OSS-omgeving; een en ander op basis van een te ontwikkelen gemeentelijk strategisch I-beleid. 3 Argumenten 3.1 Advies LogicaCMG c.a. In bovengenoemd rapport geeft LogicaCMG een analyse van de gemeentelijke automatisering en zet dit per onderdeel af tegen de mogelijke alternatieven op gebied van Open Source. Op deze wijze ontstaat een gedetailleerd beeld van de mogelijkheden en de onmogelijkheden van de inzet van Open Source Software. Daarnaast geeft LogicaCMG een strategisch advies over hoe op de langere termijn om te gaan met Open Source Software. Belangrijke conclusie van LogicaCMG is dat we zuinig moeten zijn op onze investeringen in de Microsoft-omgeving en dat we moeten kiezen voor een strategie van een zeer geleidelijke migratie. Dit sluit ook beter aan bij de huidige ontwikkeling van Open Source Software, die op een aantal terreinen nog onvoldoende doorontwikkeld is voor een organisatie van onze omvang. Citaat uit rapport LogicaCMG: De huidige Microsoft-omgeving voldoet aan de behoefte van de gemeente en functioneert betrouwbaar. Gecombineerd met de reeds opgebouwde kennis in Microsoft en de grote investering in Microsoft-oplossingen is het daarom niet verstandig om op korte termijn een grote omslag naar Open Source Software te maken. Dit zou namelijk tot een aanzienlijke desinvestering leiden in de hierin opgebouwde kennis en middelen. Een strategie van geleidelijke migratie biedt een betere mogelijkheid om bestaande investeringen uit te nutten. Bovendien sluit dit beter aan bij de huidige ontwikkeling van Open Source Software waarbij dit op sommige terreinen volwassen is, maar op andere terreinen nog onvoldoende ontwikkeld voor een organisatie met de omvang van de gemeente Nijmegen. Een belangrijke reden voor de overgang naar Open Source Software is de besparing op licentiekosten. Open Source Software is immers goedkoop of in bepaald e gevallen zelfs gratis. Gekoppeld aan het raadsbesluit voor de invoering van Open Source Software in Nijmegen, was toentertijd dan ook discussie over het al dan niet op korte termijn vervangen van de Microsoft-Office suite door OpenOffice.org. Belangrijke prikkel voor de discussie was de aankondiging van de Gemeente Haarlem met deze migratie structureel per jaar te besparen. Inmiddels zijn we een aantal jaren verder. Haarlem is nog altijd niet tot invoering over kunnen gegaan en heeft derhalve de beoogde besparing niet kunnen inboeken. Het is nog niet duidelijk of de gemeente Haarlem een nieuwe overeenkomst met Microsoft aangaat. Ook veel van de Open Source projecten bij overheidsorganisaties binnen Europa zijn vooralsnog blijven steken in het stadium van de haalbaarheidsstudie. Er zijn nog steeds geen grootschalige projecten afgerond waarbij daadwerkelijk is overgestapt op OpenOffice.org. Ook een aansprekend buitenlands initiatief, zoals bij de Gemeente München, is nog altijd niet gerealiseerd.

7 3 Hoewel ervaringsgegevens van overheidsorganisaties nog nauwelijks beschikbaar zijn, moet eigenlijk worden geconcludeerd dat binnen de overheid grootschalige vervanging van Microsoft-Office door OpenOffice.org tot heden nog niet is gerealiseerd. Het spreekt voor zich dat ook binnen de Gemeente Nijmegen migratie van MS-Office naar OpenOffice.org aan de orde is geweest. De implementatie (conversie bestaande macro s, sjablonen e.d.) bleek echter, mede door de afwezigeheid van expertise, dermate complex dat er vooralsnog van is afgezien. Het verdient aanbeveling om toch een en ander in een pilotproject met een beperkt aantal werkplekken nader uit te werken. Op deze wijze kan deskundigheid worden opgebouwd op basis waarvan gecompliceerde implementatietrajecten kunnen worden beoordeeld. Pakket-leveranciers ondersteunen steeds vaker OSS-alternatieven, soms gedwongen door de groeiende druk van (met name overheids) klanten. De ondersteuning door leveranciers van gemeentepakketten is echter nog beperkt en schoorvoetend. Specifiek gemeentelijke software pakketten voor bijvoorbeeld Belastingen of Werk en Inkomen zijn dan ook (nog) niet als Open Source Software beschikbaar. 3.2 Microsoft Voor wat betreft Nijmegen was een overgang van Microsoft-Office naar OpenOffice.org tot heden niet aan de orde, gezien de contractuele verplichtingen die Nijmegen al met Microsoft was aangegaan die een financiële uitwerking zouden hebben tot Begin 2006 werd echter duidelijk dat de accountant niet akkoord is gegaan met de terzake gehanteerde constructie. Een en ander betekent dat de voor de licenties c.a. gereserveerde middelen voor de periode vrij zouden vallen. Gezien het advies van LogicaCMG, wordt echter voorgesteld deze middelen alsnog formeel in te zetten voor een continuering van het onderhoudscontract met Microsoft tot De reden hiervoor is met name gelegen in het feit dat op grond van de huidige ontwikkelingen in de (Open Source) markt de kans dat Gemeente Nijmegen in 2009 totaal geen Microsoft-Office producten meer gebruikt en volledig op basis van Open Source Software operationeel zal zijn, erg klein is. Mocht dat inderdaad het geval zijn, dan betekent het dat het nu voortzetten van het contract aanzienlijk goedkoper is dan dat de huidige licenties bevroren worden en dat in 2009 nieuwe licenties dienen te worden aangeschaft (met een voor de accountant wél acceptabele financiële constructie). Bovendien kan dan worden beschikt over alle tot dan uitgebrachte Microsoft-producten, waaronder Vista en Office12. Ter informatie, dit zijn de beoogde opvolgers van Microsoft Windows XP resp. de huidige Office-suite. Weliswaar zijn er geen dwingende redenen om mee te gaan in de update naar deze nieuwe versies, maar in de praktijk blijkt dit vaak wel het geval, omdat veel leveranciers op zeker moment in hun toepassingen gebruik maken van functionaliteit van nieuwere versies van Microsoft-producten. Maar ook als de Gemeente Nijmegen in 2009 op de desktop wél volledig over zou kunnen naar OpenOffice.org c.a. dan zijn we nog steeds niet zover dat we ook voor alle servers over kunnen naar Open Source alternatieven. In het geval dat zelfs ook dit mogelijk is en we geheel onafhankelijk van Microsoft kunnen zijn, betekent dit dat we conform het raadsbesluit handelen en de overgang realiseren.

8 4 Benadrukt wordt dat er terzake geen sprake is van een uitzetting van kosten ten opzichte van de exploitatiebegroting van de afdeling Informatiemanagement. 3.3 Advies om te besluiten 1. Het onderhoudscontract op gebruiksrecht en producten van Microsoft te verlengen tot Het strategie advies, zoals verwoord door LogicaCMG, over te nemen. Terreinen waaop advies gedane stappen te handhaven danwel uit te breiden: - Linux als besturingssysteem: bij pakketleveranciers nagaan of men het Linux platform ondersteunt of op afzienbare tijd gaat ondersteunen. - Gebruik van OSS-toepasisingen voor Internet (o.a. Apache en MMBase). - Pilots met MySQL-database welke als standaard OSS-database zou kunnen worden - Nieuwe ontwikkelingen binnen de gemeente zoveel mogelijk gezamenlijk met andere gemeenten (eventueel als OSS-project) uitvoeren en zo de ontwikkelkosten delen. Terreinen waarop advies OSS mogelijk aanvullend toepasbaar danwel verkenning uit te voeren voor mogelijke toekomstige inzet: - Opslag van gegevens ten behoeve van file-sharing en printer-sharing met behulp van Samba, waarbij opgemerkt dat besparing in licentiekosten sterk afhankelijk is van de afspraken die met Microsoft mogelijk. - Op het gebied van kantoorautomatisering vervanging van applicaties door een Open Source alternatief. - OSS-alternatieven voor beheertooling bieden een nuttige en kostenefficiënte aanvulling op bestaande tools. Aangezien hier sprake is van een aanvulling zal geen kostenbesparing ten opzichte van de huidige situatie bereikt worden. - OSS-alternatieven voor de mail-server omgeving waar nu Microsoft Exchange ingezet wordt. Terreinen waarop advies nog geen activiteiten te ontplooien: - Vervanging van de Microsoft architectuur (waaronder begrepen de Active Directory, domein-structuur en beheertools e.d.) door een volledige Open Source architectuur. - Vervanging van de Microsoft clients door een Linux-desktop omgeving. - Vervanging van de Citrix Server Based Computing architectuur door een Open Source alternatief als Linux Terminal Server Project. - Toepassing van middleware en omgevingen voor systeemontwikkeling. De belangrijkste redenen voor het handhaven van de huidige situatie:: - De Microsoft architectuur en omgeving voldoet aan de behoeften van de Gemeente Nijmegen en is bewezen betrouwbaar en beheersbaar. - De Microsoft beheeromgeving is verder en beter ontwikkeld dan het Open Source alternatief voor omgevingen groter dan clients. - Een overschakeling naar Linux-desktops vereist om moverende redenen een groot migratietraject naar Server Based Computing. - Het Linux Terminal Server Project is onvoldoende ontwikkeld voor beheer van een omgeving van de omvang van de Gemeente Nijmegen, terwijl de

9 5 organisatie zich ook de kosten niet moet willen veroorloven om dit zelf te ontwikkelen. 3. De adviezen van logicacmg verder uit te werken in een strategisch beleid en deze vervolgens te operationaliseren in een plan van aanpak, waarin tevens opgenomen pilotprojecten. 4. In 2009 opnieuw een gefundeerde overweging te maken op basis van de dan bekende OS-state of the art. 4 Financiën De kosten verbonden aan een verlenging van de onderhoudsovereenkomst van de binnen de Gemeente Nijmegen in gebruik zijnde producten van Microsoft worden alle gedekt binnen de begroting van de afdeling Informatiemanagement. In het te ontwikklen plan van aanpak zal daar waar nodig verder aandacht besteed worden aan de financiële effecten van het I-beleid in termen van eventuele extra kosten c.q. investeringen en mogelijk te realiseren besparingen. 5 Juridische aspecten Niet van toepassing. 6 Communicatie Over mogelijke gevolgen voor de informatievoorziening zal de gemeentelijke organisatie via de vakgroep Organisatie en Informatie nader worden geïnformeerd. 7 Uitvoering DCS/Informatiebeleid zal in samenwerking met DSB/Informatiemanagement de beleidsvisie terzake Open Standaarden en Open Source verder ontwikkelen. Als algemene beleidslijn zal daarbij worden gehanteerd dat op serverniveau situationeel wordt beoordeeld of van OSS gebruik kan worden gemaakt. Op de desktop wordt middels pilotprojecten kennis opgebouwd en gecompliceerde implementatietrajecten beoordeeld. Begin 2007 zal de beleidsvisie worden aangeboden en op basis daarvan zal er regelmatig over de daaruit voortvloeiende (pilotproject)plannen van aanpak en voortgang worden gerapporteerd. BIJLAGE LogicaCMG: Inzet van Open Source Software voor de Gemeente Nijmegen (april 2006)

Onderzoek Open Source Ondersteuning SGA. Onderzoek Open Source Ondersteuning Service Gerichte Architectuur

Onderzoek Open Source Ondersteuning SGA. Onderzoek Open Source Ondersteuning Service Gerichte Architectuur Onderzoek Open Source Ondersteuning SGA Onderzoek Open Source Ondersteuning Service Gerichte Architectuur Opdrachtgever : Bestuursdienst Gemeente Rotterdam Projectleider : Folkert-Jan de Groot ( 06 51

Nadere informatie

Advies. ICT-Samenwerkingsverband. Noord en Midden Limburg. Juni 2012. Definitief

Advies. ICT-Samenwerkingsverband. Noord en Midden Limburg. Juni 2012. Definitief Advies ICT-Samenwerkingsverband Noord en Midden Limburg Juni 2012 1 Voorwoord Voor u ligt een advies met betrekking tot het oprichten van het ICT-samenwerkingsverband Noord en Midden Limburg voor in eerste

Nadere informatie

Nederland Open in Verbinding Een actieplan voor het gebruik van Open Standaarden en Open Source Software bij de (semi-) publieke sector

Nederland Open in Verbinding Een actieplan voor het gebruik van Open Standaarden en Open Source Software bij de (semi-) publieke sector Nederland Open in Verbinding Een actieplan voor het gebruik van Open Standaarden en Open Source Software bij de (semi-) publieke sector Nederland Open in Verbinding Een actieplan voor het gebruik van Open

Nadere informatie

College bescherming persoonsgegevens. Rapport herziene definitieve bevindingen Openbare versie

College bescherming persoonsgegevens. Rapport herziene definitieve bevindingen Openbare versie POSTADRES Postbus 93374, 2509 AJ Den Haag BEZOEKADRES Juliana van Stolberglaan 4-10 TEL 070-88 88 500 FAX 070-88 88 501 INTERNET www.cbpweb.nl www.mijnprivacy.nl College bescherming persoonsgegevens Onderzoek

Nadere informatie

Hoe de overheid marktwerking in de ict kan verbeteren

Hoe de overheid marktwerking in de ict kan verbeteren Hoe de overheid marktwerking in de ict kan verbeteren 0. Samenvatting In deze notitie wordt aangegeven hoe de rijksoverheid significante bezuinigingen kan behalen door de introductie van marktwerking door

Nadere informatie

Gemeente Dalfsen Bestuursopdracht planning & control

Gemeente Dalfsen Bestuursopdracht planning & control www.pwc.nl Gemeente Dalfsen Bestuursopdracht planning & control 28 juni 2012 Gemeente Dalfsen T.a.v. de heer H. Berends Directeur Organisatie en Middelen Postbus 35 7720 AA Dalfsen 28 juni 2012 Referentie:

Nadere informatie

VERWERVINGSSTRATEGIE ON2013

VERWERVINGSSTRATEGIE ON2013 VERWERVINGSSTRATEGIE ON2013 Versie 1.0e Datum 24 mei 2013 Status Definitief Inhoud Inhoud... 2 Managementsamenvatting... 4 1 Inleiding... 6 1.1 Aanleiding... 6 1.2 Strategie en verwerving... 6 1.3 ON2013

Nadere informatie

Plan van aanpak technische infrastructuur en applicaties

Plan van aanpak technische infrastructuur en applicaties Plan van aanpak technische infrastructuur en applicaties 1 juni 2011 Versie 1.0 1 Inleiding 1.1 Context Begin 2011 is gebleken dat de stand van zaken m.b.t. de infrastructuur en de organisatie van de ICT

Nadere informatie

Voorwoord. Ineke Schop Programmamanager Nederland Open in Verbinding

Voorwoord. Ineke Schop Programmamanager Nederland Open in Verbinding Voorwoord Het Programmabureau Nederland Open in Verbinding (NOiV) presenteert met genoegen de resultaten van de strategieontwikkeling open source software van de ministeries. Het Programmabureau NOiV stimuleerde

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2010 2011 32 679 Open standaarden en opensourcesoftware bij de rijksoverheid Nr. 2 RAPPORT Inhoud Samenvatting 3 1 Inleiding 15 1.1 Aanleiding: verzoek Tweede

Nadere informatie

OPEN STANDAARDEN EN OPEN SOURCE. Onderzoek ter ondersteuning van gewenste beleidsintensivering

OPEN STANDAARDEN EN OPEN SOURCE. Onderzoek ter ondersteuning van gewenste beleidsintensivering OPEN STANDAARDEN EN OPEN SOURCE Onderzoek ter ondersteuning van gewenste beleidsintensivering OPEN STANDAARDEN EN OPEN SOURCE Onderzoek ter ondersteuning van gewenste beleidsintensivering René van den

Nadere informatie

Aan de slag met open standaarden - een handreiking voor overheidsorganisaties

Aan de slag met open standaarden - een handreiking voor overheidsorganisaties Aan de slag met open standaarden - een handreiking voor overheidsorganisaties ir. L.M. Punter, dr. ir. J.P.C. Verhoosel, ir. E.J.A. Folmer dr. ir. P.H.W.M. Oude Luttighuis Datum 18 augustus 2010 Colofon

Nadere informatie

Grip op het apparaat De kosten van personeel, inhuur en bestuur in de gemeente Eindhoven

Grip op het apparaat De kosten van personeel, inhuur en bestuur in de gemeente Eindhoven Grip op het apparaat De kosten van personeel, inhuur en bestuur in de gemeente Eindhoven Rekenkamercommissie gemeente Eindhoven september 2010 Grip op het apparaat De kosten van personeel, inhuur en bestuur

Nadere informatie

ICT beleids- en uitvoeringsplan

ICT beleids- en uitvoeringsplan ICT beleids- en uitvoeringsplan Informatievoorziening en Automatisering 2012-2015 ICT beleid 1.4 [22-08-2012 - definitief] gemeente Boxtel Documentbeheer Afdeling Concern en Dienstverlening / Team Organisatie

Nadere informatie

Digitale Dienstverlening Gemeente Waalre

Digitale Dienstverlening Gemeente Waalre Digitale Dienstverlening Gemeente Waalre Rekenkamercommissie de Groene Rand Januari 2014 Status: definitief Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: Inleiding...3 1.1. Aanleiding...3 1.2. Digitale dienstverlening...3

Nadere informatie

SLIM SAMENWERKEN AAN ICT. Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking

SLIM SAMENWERKEN AAN ICT. Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking SLIM SAMENWERKEN AAN ICT Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking Slim Samenwerken aan ICT Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking Colofon Samenstelling Uitgebracht in opdracht

Nadere informatie

Energiebedrijf Rundedal

Energiebedrijf Rundedal RIS.5757 Energiebedrijf Rundedal Een gemeentelijke deelneming Onderzoek en Rapportage: J. Hulsegge en F. Nicolai Uitgave: Rekenkamercommissie gemeente Emmen Datum: Oktober 2012 Auteursrecht voorbehouden

Nadere informatie

foutmelding in beeld onderzoek naar ICT-projecten in Rotterdam Rekenkamer Rotterdam

foutmelding in beeld onderzoek naar ICT-projecten in Rotterdam Rekenkamer Rotterdam foutmelding in beeld onderzoek naar ICT-projecten in Rotterdam Rekenkamer Rotterdam Voorwoord Grootschalige ICT projecten in een complexe politiek bestuurlijke omgeving zijn vaak een geheide garantie

Nadere informatie

U1209163. Aan de leden van de Verenigde Vergadering van het Waterschap Hollandse Delta Postbus 4103 2980 GC RIDDERKERK. Geachte leden, Aanleiding

U1209163. Aan de leden van de Verenigde Vergadering van het Waterschap Hollandse Delta Postbus 4103 2980 GC RIDDERKERK. Geachte leden, Aanleiding DATUM VERZONDEN 2 8 NOV. 2012c ONTACTPERSOON N. van Eck UW BRIEF VAN DOORKIESNUMMER 088"9743344 UW KENMERK E-MAILADRES ONS KENMERK U AANTAL BIJLAGEN "3" INGEKOMEN NR. ONDERWERP Aanbieding rapport prioritering

Nadere informatie

Beleidsplan Open Standaarden en Open Source Software

Beleidsplan Open Standaarden en Open Source Software Beleidsplan Open Standaarden en Open Source Software Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Open standaarden, open source software en ODF... 4 2.1. Doel... 4 2.2. Open source software... 4 2.3. Open standaarden...

Nadere informatie

Onderzoek naar een effectieve behandeling van bezwaarschriften. in de gemeente Ede. Rekenkamercommissie Ede

Onderzoek naar een effectieve behandeling van bezwaarschriften. in de gemeente Ede. Rekenkamercommissie Ede Onderzoek naar een effectieve behandeling van bezwaarschriften in de gemeente Ede Rekenkamercommissie Ede 21 Maart 2013 1 Het algemeen belang als drijfveer voor het overheidshandelen. De overheid is er

Nadere informatie

Evaluatie Experimentenwet Bedrijven Investeringszones (BIZ) Definitief. Ruud Berndsen Holmer Doornbos Marinka van Vliet Frank Maas

Evaluatie Experimentenwet Bedrijven Investeringszones (BIZ) Definitief. Ruud Berndsen Holmer Doornbos Marinka van Vliet Frank Maas Evaluatie Experimentenwet Bedrijven Investeringszones (BIZ) Definitief Ruud Berndsen Holmer Doornbos Marinka van Vliet Frank Maas 24 augustus 2012 Evaluatie Experimentenwet Bedrijven Investeringszones

Nadere informatie

APM Toets en Open Source Software. Versie 1

APM Toets en Open Source Software. Versie 1 APM Toets en Open Source Software Versie 1 2 APM Toets en Open Source Software Inhoud 1 Inleiding 4 1.1 Doelstelling 4 2 Applicatie Portfolio Management Toets 5 2.1 Huidige situatie 6 2.2 Plaatsbepaling

Nadere informatie

Uitbesteding, van strategie tot organisatorische werkelijkheid

Uitbesteding, van strategie tot organisatorische werkelijkheid Uitbesteding, van strategie tot organisatorische werkelijkheid F3010 1 Uitbesteding, van strategie tot organisatorische werkelijkheid Drs. J. de Bruijn Ontleend aan het boek Uitbesteding, Samsom bv, 1999.

Nadere informatie

Vergunningvrij gebruik voormalige DECT guardband

Vergunningvrij gebruik voormalige DECT guardband Vergunningvrij gebruik voormalige DECT guardband Rapport uitgebracht aan het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie. door Stratix Consulting November 2010 Management samenvatting Sinds

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 924 Raming der voor de Tweede Kamer in 2015 benodigde uitgaven, alsmede aanwijzing en raming van de ontvangsten Nr. 7 NOTA NAAR AANLEIDING VAN

Nadere informatie

Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele

Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele Rapportage rentederivatendienstverlening aan het MKB Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele MKB Maart 2015 3333 Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert

Nadere informatie

Raadsvoorstel. : Strategische Verkenning Breedbandinfrastructuur

Raadsvoorstel. : Strategische Verkenning Breedbandinfrastructuur Raadsvoorstel Steller : Sedee Tel. : (073) 615 56 67 Portefeuille : Hoskam/Van Olden Agenda nr. : E-mail : l.sedee@shertogenbosch.nl B&W : 24 september 2013 Reg.nr. : 3178310 Openbaar : Commissie : FES

Nadere informatie

SLIm SAmeNWerKeN AAN ICT. Applicatiesanering en contract management: De basis op orde

SLIm SAmeNWerKeN AAN ICT. Applicatiesanering en contract management: De basis op orde SLIm SAmeNWerKeN AAN ICT Applicatiesanering en contract management: De basis op orde Slim Samenwerken aan ICT Applicatiesanering en contractmanagement: De basis op orde Colofon Samenstelling Uitgebracht

Nadere informatie

Oplegvel Collegebesluit

Oplegvel Collegebesluit Onderwerp Mobiliteit 2013-2018 Oplegvel Collegebesluit Portefeuille C. Mooij Auteur Dhr J van Duijnhoven/ Mevr. GA Zeilstra Telefoon 0235114488 E-mail: gzeilstra@haarlem.nl MenS/HRM Reg.nr. 2013/8697 Nota

Nadere informatie