Onderzoek naar kennis en gebruik van aanvullende financiering in de kunstensector. Slotrapport juni 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Onderzoek naar kennis en gebruik van aanvullende financiering in de kunstensector. Slotrapport juni 2012"

Transcriptie

1 Onderzoek naar kennis en gebruik van aanvullende financiering in de kunstensector Slotrapport juni

2 2

3 Inhoudstabel 0. Leeswijzer en terminologie 1. Opzet van het onderzoek 2. Onderzoeksvraag 1: kennis en gebruik van aanvullend financieel instrumentarium? 3. Onderzoeksvraag 2: nood aan een instrument tussen Minitoelage en CultuurInvest? 4. Algemene aanbevelingen 3

4 Leeswijzer Dit is een compact rapport met focus op vaststellingen, conclusies en aanbevelingen, onderbouwd met de belangrijkste grafieken. Het is samen te lezen met volgende documenten in bijlage: Overzicht overlegmomenten, gesprekken en telefonische interviews (zie laatste pagina in dit document) Scherpstelling van de onderzoeksopdracht (aparte pdf) Instrumentenmatrix met typologie en overzicht van de bevraagde instrumenten (aparte pdf) Vragenlijst online bevraging (aparte pdf) Bronnenlijst desk research (aparte pdf) Ten geleide: De hoofdstukken zijn genummerd. Elk onderdeel begint met de vaststellingen of conclusies (telkens in lichtgrijze kaders), gevolgd door de onderbouwing ervan en de relevante grafieken. Definities van in het rapport gebruikte termen: zie volgende pagina s onder de noemer Terminologie 4

5 Terminologie (1/3) Administratie cultuur = Agentschap Kunsten en Erfgoed (ministerie Cultuur, Jeugd, Sport en Media). Basismaterialen = basismaterialen voor de artistieke activiteit (bv. instrumenten, grondstoffen, technische uitrusting,...). Belangenverenigingen = kunstenbelangenorganisaties oko, NICC, VOBK. CCS = culturele en creatieve sectoren. Discipline = de artistieke specialisatie(s) waarin de kunstenaar of organisatie actief is. Family, Friends & Fools = mensen die geloven in de kunstenaar of organisatie en die financieel willen bijspringen. Individueel advies = individueel advies op maat van de kunstenaar of organisatie via bv. Kunstenloket, Agentschap Ondernemen, provinciale innovatiecentra,... Individuele coaching en begeleiding: bv.peterschapsprojecten in de boekensector, BAN Vlaanderen,... Investeringen (roerende of onroerend) = investeringen in bv. gebouwen, auto, ICT, kantoormeubilair,... 5

6 Terminologie (2/3) Krediet = biedt de mogelijkheid tot het opnemen van extra geld tot een bepaald maximum; die mogelijkheid hoeft niet per se (ten volle) benut te worden en het exacte doel voor het krediet hoeft niet bekend te zijn. Lening = is bedoeld voor het financieren van een bepaald doel; hierbij spreek je vooraf het bedrag en de aflossingstermijnen af. Levenscyclus = het aantal actieve jaren als kunstenaar of organisatie. Lokale overheden = steden, gemeenten, provincies. Ontw. en uitv. project = ontwikkeling en uitvoering van een artistiek project. Organisatiegrootte = gemiddeld aantal medewerkers in de afgelopen vijf jaar, zowel vast dienstverband als freelance statuut, uitgedrukt in voltijds equivalenten (VTE); vrijwilligers en stagiairs worden niet meegerekend. Organisatiestructuur = private onderneming zonder winstoogmerk (vzw,...), private onderneming met winstoogmerk (bvba,...), of geen organisatiestructuur (natuurlijk persoon). Peers = collega-kunstenaars en collega-organisaties. 6

7 Terminologie (3/3) Steunpunten = kunstensteunpunten BAM, VTi, VAi, MCV. Subsidie- of steunwijzer = overzicht van de verschillende bestaande subsidie- en andere steunmaatregelen; zie bv. Subsidiedatabank Agentschap Ondernemen, EUsubsidiewijzer VLEVA,... Tools = instrumenten die individuele kunstenaars of organisaties zelf kunnen toepassen/raadplegen; bv. model van ondernemingsplan van Agentschap Ondernemen, zelfscan-methodiek voor organisaties van LOCUS,... Workshops = eenmalige workshops en opleidingen rond een specifiek topic; bv. workshops Kunstenloket. Zakelijk bemiddelaars = bv. boekhouder, manager, managementbureau. Zakelijke bijscholing en opleiding = langer lopende opleidingen van bv. Kunstenloket, VDAB, Syntra, Cevora,... 7

8 1. Opzet van het onderzoek 8

9 1. Opzet onderzoek 1.1 Onderzoeksvragen 1. Klopt het dat bestaande aanvullende financieringsinstrumenten (naast subsidies van Kunsten en Erfgoed) weinig bekend zijn en/of aangesproken worden? peilen naar kennis, gebruik en drempels m.b.t. aanvullend instrumentarium, met oog voor de profielkenmerken van de respondenten 1. Is er nood aan een tusseninstrument tussen Minitoelage en CultuurInvest? peilen naar behoefte en drempels m.b.t. leningen en kapitaalinvesteringen, met oog voor de profielkenmerken van de respondenten 9

10 1. Opzet onderzoek 1.2 Afbakening doelgroep bevraging Prioritair gericht op actoren die vandaag al steun kunnen krijgen van het Agentschap Kunsten en Erfgoed (Zie bijlage scherpstelling opdracht ) Kunstenaars en organisaties Podiumkunsten, beeldende kunsten, muziek: de functies creatie en productie, presentatie, educatie en onderzoek en/of reflectie Audiovisuele sector, letteren en toegepaste kunsten: voornamelijk de functies presentatie, educatie en onderzoek en/of reflectie 10

11 1. Opzet onderzoek 1.3 Aanpak Organisatie van een grootschalige online enquête bij de doelgroep Gebruikte mailbestanden: afdeling Kunsten van het agentschap Kunsten en Erfgoed + Kunstenloket Gebruikte tool: CheckMarket Lancering enquête: 18 april 2012 Reminder: 23 april 2012 Afgesloten op 8 mei 2012 De antwoorden werden anoniem verwerkt Verrijkt met: Desk research Interviews met steunpunten, sectorexperts en financiële experts om hypotheses en vaststellingen af te toetsen Input en feedback van stuurgroep en klankbordgroep 11

12 1. Opzet onderzoek 1.4 Online enquête: structuur 4 onderdelen in de bevraging 1. Profielkenmerken 2. Kennis en gebruik aanvullend financieel instrumentarium 3. Behoefte aan leningen en kapitaalparticipaties 4. Informatieverstrekking, advies en ondersteuning 12

13 1. Opzet onderzoek 1.4 Online enquête: panel Volledig geantwoord: 17% respons rate (n=827) Bruto panel: (Kunsten & Erfgoed: 1.309; Kunstenloket: 4.217) Netto panel (=bruto panel - foutieve adressen): 4.860, waarvan: niet geantwoord 75% weigeringen 1% 'afgedankt' * (fout profiel) 3% gedeeltelijk geantwoord 4% ** Gemiddelde invultijd: 9 min 27 sec volledig geantwoord 17% * Afgedankt : indien antwoord op vraag 1 in de survey = geen van bovenstaande of als antwoord op vraag rond artistieke specialisatie = ik ben niet actief in de kunsten of toegepaste kunsten ** Resultaten gedeeltelijk geantwoord werden niet meegenomen in de analyses 13

14 1. Opzet onderzoek 1.4 Online enquête: profielkenmerken (1/4) In het onderzoek worden de respondenten gesegmenteerd op basis van volgende 4 kenmerken: discipline, organisatiestructuur, organisatiegrootte en levenscyclus. Bij de presentatie van de resultaten nemen we als uitgangspunt het onderscheid op juridische organisatiestructuur,vermits dit bepalend is voor toegang tot het instrumentarium. Twee groepen worden apart onderzocht: Kunstenaars (n=531): dit zijn natuurlijke personen of zogenaamde particuliere kunstenaars die werken zonder organisatiestructuur Organisaties (n=296): dit zijn: medewerkers van een organisatie (n=221) individuele kunstenaars-met-organisatie (n=75) Wanneer significante verschillen werden vastgesteld, wordt behalve op organisatiestructuur ook gesegmenteerd op basis van de drie andere kenmerken (discipline, organisatiegrootte en levenscyclus). 14

15 1. Opzet onderzoek 1.4 Online enquête: profielkenmerken (2/4) Kenmerken van de respondent kunstenaar (n=531) Organisatiestructuur: geen; natuurlijk persoon Levenscyclus: 49% > 10j actief, 15% < 3j Kenmerken van de respondent organisatie (n=296) Organisatiestructuur 75% medewerkers van organisaties 25% kunstenaars-met-organisatie 85% private organisaties zonder winstoogmerk 15% private organisaties met winstoogmerk Organisatiegrootte (incl. kunstenaars-met-organisatie ): 84% 10 medewerkers Levenscyclus: 48% > 10j actief; 15% < 3j 15

16 1. Opzet onderzoek 1.4 Online enquête: profielkenmerken (3/4) Kunstenaar Organisatie Artistieke specialisatie of discipline (meerdere antwoorden mogelijk) Beeldende kunsten: 50% Muziek: 26% Theater: 18% Audiovisuele sector: 15% Toegepaste kunsten: 13% Kunsteducatie: 12% Muziek: 34% Theater: 31% Beeldende kunsten: 27% Dans: 16% Muziektheater: 14% Audiovisuele sector: 13% Prioritair werkterrein (max. 2 opties aan te duiden) Creatie en productie: 95% Educatie: 15% Presentatie: 14% Onderzoek en/of reflectie: 11% Creatie en productie: 76% Presentatie: 36% Educatie: 15% Onderzoek en/of reflectie: 9% 16

17 1. Opzet onderzoek 1.4 Online enquête: waarschuwingen OPGELET: de resultaten zijn niet zomaar extrapoleerbaar naar de kunstensector De resultaten van deze enquête zijn vooral te lezen als antwoorden van kleine vzw s en particuliere kunstenaars, vooral actief in beeldende kunsten en podiumkunsten, die reeds de weg vinden naar Kunsten en Erfgoed en/of het Kunstenloket Er is mogelijk een vertekening van de resultaten omwille van de specifieke kenmerken van het gebruikte adressenbestand (Kunsten en Erfgoed + Kunstenloket) Volgende segmenten zijn te klein voor betrouwbare aparte analyses: Kunstenaars-met-organisatie (n=75) Organisaties met winstoogmerk (n=45) Grotere kunstenorganisaties (>10 werknemers) (n=47) 17

18 2. Kennis en gebruik van het instrumentarium (onderzoeksvraag 1) 18

19 2. Kennis en gebruik instrumentarium 2.1 Onderzoeksvraag 1 ONDERZOEKSVRAAG 1 Klopt het dat bestaande aanvullende financieringsinstrumenten (naast subsidies van Kunsten en Erfgoed) weinig bekend zijn en/of aangesproken worden? peilen naar kennis, gebruik en drempels m.b.t. aanvullend instrumentarium, met oog voor profielkenmerken van de respondenten 19

20 2. Kennis en gebruik instrumentarium 2.2 Wat hebben we bevraagd? (1/4) De peiling rond deze eerste onderzoeksvraag (bekendheid en gebruik van bestaand, aanvullend financieel instrumentarium) was tweeledig: 1. Welke kennis hebben respondenten over een selectie van aanvullende financiële instrumenten, in welke mate worden ze gebruikt en wat zijn de drempels? 2. Welke behoeften bestaan er bij de respondenten rond begeleidende maatregelen bij het financieel instrumentarium (bv. informatie, advies, coaching,...)? 20

21 2. Kennis en gebruik instrumentarium 2.2 Wat hebben we bevraagd? (2/4) Er werd een selectie van 37 financiële instrumenten bevraagd uit een ruimer gedetecteerd instrumentarium (zie pdf instrumentenmatrix) Selectie was noodzakelijk omwille van het type bevraging (online enquête) en het groot aantal instrumenten. De geselecteerde instrumenten zijn een mix van subsidies, leningen, kapitaalparticipaties en fiscale maatregelen. De focus ligt op het Vlaams instrumentarium, aangevuld met een beperkt aantal federale en EU-instrumenten en enkele private instrumenten. De lokale overheden en Brussel werden niet bevraagd wegens te grote lokale diversiteit. Gebruikte schaal bij peiling: nooit van gehoord, naam is me bekend, aanvraag overwogen, aanvraag gedaan, steun gekregen. 21

22 2. Kennis en gebruik instrumentarium 2.2 Wat hebben we bevraagd? (3/4) Dit instrumentarium werd in de bevraging uitgefilterd door eerst te peilen naar 7 niet-artistieke doelstellingen (doelstellingen van de geselecteerde aanvullende instrumenten) die respondenten eventueel ook binnen hun eigen werking willen realiseren: * 1. Verhogen van de professionaliteit op zakelijk en financieel vlak 2. Ontwikkelen van een aanwervings- en waarderingsbeleid 3. Inzetten op loopbaanontwikkeling en opleiding 4. Inzetten op innovatie 5. Inzetten op internationalisering 6. Investeren in duurzaamheid en infrastructuur 7. Ontwikkelen van een educatieve of participatieve werking Gebruikte schaal bij peiling: geen belangstelling, belangstelling, plannen, concrete projecten. * Onderstaande formulering van de doelstellingen is identiek aan deze gebruikt in de bevraging. Sommige termen kunnen door de verschillende respondenten mogelijk op een andere manier geïnterpreteerd zijn (bv. innovatie, internationalisering ). 22

23 2. Kennis en gebruik instrumentarium 2.2 Wat hebben we bevraagd? (4/4) Voor elke doelstelling waarvoor respondenten belangstelling hadden laten blijken, peilden we vervolgens naar kennis en gebruik van concrete, aan deze doelstelling gerelateerde instrumenten. Tot slot peilden we naar de behoefte aan begeleidende maatregelen (info, advies, coaching, ) bij het aanvullend financieel instrumentarium: Bij wie gaan respondenten ten rade in hun zoektocht naar aanvullende financiering? Tevredenheid over deze dienstverlening? Behoefte aan advies en begeleiding i.v.m. aanvullende financiering? i.v.m. nog andere zakelijke en financiële onderwerpen? 23

24 2. Kennis en gebruik instrumentarium 2.3 Doelstellingen geen belangstelling: algemene vaststellingen Kunstenaars hebben vaker dan organisaties geen belangstelling voor nietartistieke doelstellingen. Kunstenaars en organisaties hebben het vaakst geen belangstelling voor: Aanwervings- en waarderingsbeleid Loopbaanontwikkeling en opleiding Uitbouw van een cultuureducatieve en participatieve werking Anderzijds blijkt dat het lonend kan zijn om hiervoor wél belangstelling te hebben: organisaties die concrete plannen en projecten hebben op het vlak van aanwervings- en waarderingsbeleid en daarvoor al een beroep hebben gedaan op aanvullende instrumenten, blijken vaak effectief steun hebben verkregen (vnl. Activa en Sociale Maribel, zie slide 29). Anderzijds heeft een grote groep kunstenaars belangstelling, en hebben organisaties concrete plannen en projecten voor de uitbouw van een cultuureducatieve en participatieve werking (zie slide 28-29). 24

25 2. Kennis en gebruik instrumentarium 2.3 Doelstellingen geen belangstelling Aandeel kunstenaars en organisaties dat aangeeft geen belangstelling te hebben voor de betreffende doelstelling(en). (De 3 hoogste waarden zijn in het rood aangegeven) % geen belangstelling Kunstenaar Organisatie Verhogen zakelijke & financiële professionaliteit 9% 11% Aanwervings- en waarderingsbeleid 64% 57% Loopbaanontwikkeling en opleiding 38% 48% Inzetten op innovatie 29% 20% Inzetten op internationalisering 20% 18% Investeren in duurzaamheid & infrastructuur 25% 19% Uitbouw (cultuur)educatieve of participatieve werking 38% 21% 25

26 2. Kennis en gebruik instrumentarium 2.3 Doelstellingen geen belangstelling: vaststelling organisatiegrootte Organisaties met < 5 medewerkers hebben vaker geen belangstelling voor niet artistieke doelstellingen dan grotere organisaties: Het vaakst hebben ze geen belangstelling voor innovatie en zakelijke & financiële professionalisering Het minst vaak hebben ze geen belangstelling voor internationalisering Hypothese: niet-artistieke doelstellingen krijgen mogelijk minder aandacht wegens de beperkte draagkracht van de organisatie. 26

27 2. Kennis en gebruik instrumentarium 2.3 Doelstellingen geen belangstelling t.o.v. organisatie-grootte Organisaties met < 5 medewerkers zijn oververtegenwoordigd bij geen belangstelling : Het vaakst hebben ze geen belangstelling voor innovatie en zakelijke & financiële professionalisering Het minst vaak hebben ze geen belangstelling voor internationalisering 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 2% 1% 1% 3% 3% 2% 2% 3% 3% 7% 6% 3% 6% 2% 3% 11% 13% 14% 14% 8% 16% 15% 23% 19% 84% 79% 80% 85% 80% 79% 65% 70% Minder dan 5 5 tot tot tot 50 Meer dan 50 27

28 2. Kennis en gebruik instrumentarium 2.3 Doelstellingen wél belangstelling: belangrijkste vaststellingen Wel belangstelling Kunstenaars en organisaties tonen vaak wél belangstelling voor nietartistieke doelstellingen. De belangstelling is het grootst voor zakelijke & financiële professionalisering, duurzaamheid & infrastructuur en innovatie (behalve bij kleine organisaties, zie geen belangstelling, zie slide 25-26) Concrete plannen en projecten Kunstenaars hebben minder vaak concrete plannen en projecten dan organisaties. Kunstenaars hebben het vaakst projecten in het kader van internationalisering, gevolgd door zakelijke & financiële professionalisering en innovatie Organisaties hebben het vaakst projecten in het kader van internationalisering, gevolgd door educatie & participatie en innovatie. 28

29 2. Kennis en gebruik instrumentarium 2.3 Doelstellingen wél belangstelling: kunstenaars Percentage kunstenaars dat aangeeft belangstelling, plannen of concrete projecten te hebben m.b.t. de betreffende doelstelling * (De 3 hoogste waarden zijn in het groen aangegeven) Kunstenaar * % belangstelling % plannen % projecten Verhogen professionaliteit zakelijk & financieel 68% 20% 13% Aanwervings- en waarderingsbeleid 32% 3% 2% Loopbaanontwikkeling en opleiding 47% 11% 8% Inzetten op innovatie 52% 12% 12% Inzetten op internationalisering 56% 15% 17% Investeren in duurzaamheid & infrastructuur 59% 13% 8% Uitbouw (cultuur)educatieve of participatieve werking 46% 12% 9% * Deze resultaten betreffen de respondent-kunstenaars die voor de betreffende doelstellingen niet GEEN BELANGSTELLING hebben aangeduid (dit zijn dus de tegenhangers van de respondenten in slide 25, kolom 1). Voor belangstelling, plannen en projecten kon de respondent meerdere antwoorden aanvinken (bv. belangstelling én plannen). Om die reden kan de som van de percentages per doelstelling, samen met het percentage uit slide 25 groter zijn dan 100%. 29

30 2. Kennis en gebruik instrumentarium 2.3 Doelstellingen wél belangstelling: organisaties Percentage organisaties dat aangeeft belangstelling, plannen of concrete projecten te hebben m.b.t. de betreffende doelstelling * (De 3 hoogste waarden zijn in het groen aangegeven) Organisatie * % belangstelling % plannen % projecten Verhogen professionaliteit zakelijk & financieel 58% 27% 16% Aanwervings- en waarderingsbeleid 30% 10% 4% Loopbaanontwikkeling en opleiding 32% 12% 10% Inzetten op innovatie 52% 17% 18% Inzetten op internationalisering 41% 18% 36% Investeren in duurzaamheid & infrastructuur 51% 18% 16% Uitbouw (cultuur)educatieve of participatieve werking 40% 18% 30% * Deze resultaten betreffen de respondent-organisaties die voor de betreffende doelstellingen niet GEEN BELANGSTELLING hebben aangeduid (dit zijn dus de tegenhangers van de respondenten in slide 25, kolom 2). Voor belangstelling, plannen en projecten kon de respondent meerdere antwoorden aanvinken (bv. belangstelling én plannen). Om die reden kan de som van de percentages per doelstelling, samen met het percentage uit slide 25 groter zijn dan 100%. 30

31 2. Kennis en gebruik instrumentarium 2.4 Kennis en gebruik instrumenten: belangrijkste vaststellingen Vastgestelde drempels De bekendheid van aanvullende financieringsinstrumenten is de eerste maar niet de enige drempel. De veelheid aan instrumenten van verschillende steunverleners is verwarrend. Bovendien betreffen het telkens andere doelstellingen en vormvereisten. Dit alles creëert ook extra planlast. De letter en geest van de toegangscriteria zijn bij verschillende instrumenten niet altijd duidelijk waardoor ook de relevantie ervan voor potentiële gebruikers onduidelijk is. Dit kan leiden tot niet-gehonoreerde aanvragen en frustraties. Het hebben van een organisatiestructuur als toegangscriterium is onbekend bij 56% van de kunstenaars. Voor hen die zich er wel van bewust zijn, wordt toch gekozen om geen juridische organisatiestructuur aan te nemen omwille van andere drempels (zoals te hoge financiële drempels, te beperkte activiteiten, tijdsinvestering). 31

32 2. Kennis en gebruik instrumentarium 2.4 Kennis en gebruik instrumenten: organisaties (1/7) Kennis en gebruik bij organisaties van instrumenten geclusterd onder doelstelling 1: verhogen van de professionaliteit op zakelijk en financieel vlak (n=264) 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 6% 51% 43% 1% 1% 1% 1% 3% 2% 4% 3% 19% 2% 2% 1% 25% 23% 6% 1% 32% 42% 32% 52% 71% 80% 75% 57% 64% 1% 21% 78% nooit van gehoord naam is me bekend aanvraag overwogen aanvraag gedaan gesteund 32

33 2. Kennis en gebruik instrumentarium 2.4 Kennis en gebruik instrumenten: organisaties (2/7) Kennis en gebruik bij organisaties van instrumenten geclusterd onder doelstelling 2: ontwikkelen van een aanwervings- en waarderingsbeleid (n=127) 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 22% 3% 6% 39% 31% 1% 6% 1% 4% 5% 2% 13% 3% 39% 56% 82% 55% 27% 3% 5% 35% 33% 30% 9% 6% 3% 2% 1% 2% 5% 5% 6% 23% 41% 45% 43% 43% 68% nooit van gehoord naam is me bekend aanvraag overwogen aanvraag gedaan gesteund 33

34 2. Kennis en gebruik instrumentarium 2.4 Kennis en gebruik instrumenten: organisaties (3/7) Kennis en gebruik bij organisaties van instrumenten geclusterd onder doelstelling 3: inzetten op loopbaanontwikkeling en opleiding (n=153) 100% 90% 80% 70% 60% 50% 19% 1% 12% 4% 8% 2% 3% 1% 5% 64% 63% 1% 1% 5% 27% 40% 30% 54% 67% 20% 10% 0% 14% Opleidings- en begeleidingscheques 20% Betaald educatief verlof 31% Tussenkomst bij opleiding in een competentiecentrum van de VDAB EU-subsidies opleidingskosten nooit van gehoord naam is me bekend aanvraag overwogen aanvraag gedaan gesteund 34

35 2. Kennis en gebruik instrumentarium 2.4 Kennis en gebruik instrumenten: organisaties (4/7) Kennis en gebruik bij organisaties van instrumenten geclusterd onder doelstelling 4: inzetten op innovatie (n=236) 100% 90% 80% 70% 60% 1% 2% 3% 1% 11% 24% 19% 2% 1% 4% 32% 50% 40% 30% 73% 78% 87% 60% 20% 10% 0% KMO haalbaarheidsstudie KMO innovatieproject Extra subsidies intellectuele eigendom EU-subsidies innovatie nooit van gehoord naam is me bekend aanvraag overwogen aanvraag gedaan gesteund 35

36 2. Kennis en gebruik instrumentarium 2.4 Kennis en gebruik instrumenten: organisaties (5/7) Kennis en gebruik bij organisaties van instrumenten geclusterd onder doelstelling 5: inzetten op internationalisering (n=243) 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 1% 2% 16% 80% 10% 12% 5% 6% 21% 10% 37% 34% 6% 4% 13% 10% 3% 5% 32% 35% 30% 20% 10% 28% 38% 49% 44% 0% Impulsprogramma toeristisch-recreatieve projecten EU-subsidies internationaal netwerken, Reissubsidies FIT Subsidies buitenlandse promotie/prospectie FIT Subsidies buitenlandse overheden,.. ter bevordering van internationale uitwisseling/netwerken nooit van gehoord naam is me bekend aanvraag overwogen aanvraag gedaan gesteund 36

37 2. Kennis en gebruik instrumentarium 2.4 Kennis en gebruik instrumenten: organisaties (6/7) Kennis en gebruik bij organisaties van instrumenten geclusterd onder doelstelling 6: investeren in duurzaamheid en infrastructuur (n=240) 100% 90% 80% 70% 60% 1% 2% 1% 1% 11% 17% 9% 7% 6% 22% 50% 40% 87% 81% 89% 30% 64% 20% 10% 0% Pendelfonds REG-premies Subsidies voor KMO's die selectief afval sorteren Fonds voor Culturele Infrastructuur nooit van gehoord naam is me bekend aanvraag overwogen aanvraag gedaan gesteund 37

38 2. Kennis en gebruik instrumentarium 2.4 Kennis en gebruik instrumenten: organisaties (7/7) Kennis en gebruik bij organisaties van instrumenten geclusterd onder doelstelling 7: ontwikkelen van een educatieve of participatieve werking (n=234) 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 3% 6% 4% 4% 4% 2% 3% 4% 2% 6% 6% 8% 26% 36% 34% 45% 35% 51% 65% 56% Participatiedecreet Dynamo3-project Brede School-project EU-subsidies ikv levenslang leren, kunsteducatie en participatie 2% 29% 68% Subsidies voor natuur- en milieueducatieve projecten nooit van gehoord naam is me bekend aanvraag overwogen aanvraag gedaan gesteund 38

39 2. Kennis en gebruik instrumentarium 2.4 Kennis en gebruik instrumenten: kunstenaars (1/2) Aan kunstenaars werd slechts een beperkte set voorgelegd: enkel de 6 van de 37 bevraagde instrumenten die toegankelijk zijn voor particuliere kunstenaars (= zonder organisatiestructuur). 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 2% 1% 1% 5% 10% 2% 1% 1% 1% 2% 1% 10% 3% 1% 15% 23% 21% 21% 70% 90% 74% 88% 74% 83% nooit van gehoord naam is me bekend aanvraag overwogen aanvraag gedaan gesteund 39

40 2. Kennis en gebruik instrumentarium 2.4 Kennis en gebruik instrumenten: kunstenaars (2/2) Aan kunstenaars werd bijkomend gevraagd of het niet hebben van een juridische organisatiestructuur een bewuste keuze is. 56% van de particuliere kunstenaars is er zich NIET van bewust dat heel wat financieringsinstrumenten enkel toegankelijk zijn voor organisaties. De 44% die zich er wel van bewust is dat het niet hebben van een juridische organisatiestructuur hen beperkt in toegang tot het aanvullend financieel instrumentarium, kiest er toch voor om geen juridische organisatiestructuur te hebben omdat : de activiteiten te beperkt zijn (55%) de financiële drempel te hoog is (42%) de tijdsinvestering te hoog is (35%) 40

41 2. Kennis en gebruik instrumentarium 2.5 Informatie- en adviesbronnen: belangrijkste vaststellingen Informanten bij wie respondenten vandaag reeds te rade gaan: Peers zijn de belangrijkste eerstelijns infobron (aangeduid door 51% van de kunstenaars en 62% van de organisaties). Overheidsdiensten en intermediaire organisaties komen op de 2 e plaats Administratie Cultuur en Kunstenloket zijn zowel voor kunstenaars als organisaties van belang (maar de resultaten zijn mogelijk vertekend door de samenstelling van het adressenbestand) Lokale overheden zijn van belang voor kunstenaars (24%), maar nog meer voor organisaties (58%). Steunpunten spelen een rol voor hun disciplines, maar er is een sterke variatie. Organisaties vinden er makkelijker de weg naartoe dan kunstenaars. Belangenverenigingen spelen ook een rol, maar veel minder, en het minst voor kunstenaars. Zakelijk bemiddelaars worden vaker door organisaties dan kunstenaars aangegeven als informatiebron. De tevredenheid over bovenstaande dienstverleningen is overwegend hoog. 41

42 2. Kennis en gebruik instrumentarium 2.5 Informatie- en adviesbronnen: belangrijkste infobronnen Informatiekanalen die in de laatste 3 jaar geraadpleegd werden door respondenten voor informatie of advies over aanvullende financiering. (meerdere antwoorden mogelijk) Andere kunstenorganisaties/kunstenaars 51% 62% Overheidsdienst/intermediaire organisatie 40% 53% Zakelijke bemiddelaar 13% 28% Vrienden/familie 18% 24% Onderwijsinstelling 6% 5% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Organisatie (n=296) Particulier kunstenaar (n=531) 42

43 2. Kennis en gebruik instrumentarium 2.5 Informatie- en adviesbronnen: geraadpleegde kanalen Geraadpleegde kanalen Vlaamse overheid & intermediairen Niet-disciplinespecifieke intermediairen Particuliere kunstenaar % geraadpleegd waarvan % tevreden Organisatie % geraadpleegd waarvan % tevreden Kunstenloket* 63% 75% Administratie Cultuur* 79% 81% Administratie Cultuur* 50% 74% Lokale overheid 58% 84% Lokale overheid 24% 58% Kunstenloket* 55% 89% * Het belang van de Administratie Cultuur en het Kunstenloket kan mogelijk vertekend zijn ten gevolge van de samenstelling van de adresbestanden. 43

44 2. Kennis en gebruik instrumentarium 2.5 Informatie- en adviesbronnen: geraadpleegde kanalen Geraadpleegde kanalen Vlaamse overheid & intermediairen Disciplinespecifieke intermediairen, geraadpleegd door kunstenaars Artistieke specialisatie Sectororganisatie n (=artistieke specialisatie) % geraadpleegd n (= aantal dat intermediairen raadpleegde) % geraadpleegd (na correctie) Muziek MCV 137 8% 60 18% Architectuur VAi 10 40% 7 57% Theater Beeldende kunsten VTi 10% 22% oko 1% 3% BAM 13% 34% NICC 268 6% % VOBK 0,3% 1% LEGENDE BIJ INTERPRETATIE VAN DE CIJFERS kolom 3: het aantal respondenten per discipline waarin het steunpunt of de belangenbehartiger actief is. kolom 4: het percentage van kolom 3 dat de optie "Vlaamse overheid & intermediairen" aanvinkte. kolom 5: het aantal respondenten van kolom 3 dat de optie "Vlaamse overheid & intermediairen" aanvinkte. kolom 6: dit is het gecorrigeerd resultaat: het percentage per discipline, ten aanzien van het aantal respondenten dat de optie "Vlaamse overheid & intermediairen" aanvinkte. * Opmerking: het resultaat voor architectuur is onbetrouwbaar omwille van het lage aantal respondenten. 44

45 2. Kennis en gebruik instrumentarium 2.5 Informatie- en adviesbronnen: geraadpleegde kanalen Geraadpleegde kanalen Vlaamse overheid & intermediairen Disciplinespecifieke intermediairen, geraadpleegd door organisaties Artistieke specialisatie Sectororganisatie n (=artistieke specialisatie) % geraadpleegd n (= aantal dat intermediairen raadpleegde) % geraadpleegd (na correctie) Muziek MCV % 54 39% Architectuur VAi 7 14% 2 50% Theater Beeldende kunsten VTi 24% 40% oko 25% 42% BAM 21% 41% NICC 80 6% 42 12% VOBK 8% 14% LEGENDE BIJ INTERPRETATIE VAN DE CIJFERS kolom 3: het aantal respondenten per discipline waarin het steunpunt of de belangenbehartiger actief is. kolom 4: het percentage van kolom 3 dat de optie "Vlaamse overheid & intermediairen" aanvinkte. kolom 5: het aantal respondenten van kolom 3 dat de optie "Vlaamse overheid & intermediairen" aanvinkte. kolom 6: dit is het gecorrigeerd resultaat: het percentage per discipline, ten aanzien van het aantal respondenten dat de optie "Vlaamse overheid & intermediairen" aanvinkte. * Opmerking: het resultaat voor architectuur is onbetrouwbaar omwille van het lage aantal respondenten. 45

46 2. Kennis en gebruik instrumentarium 2.6 Behoefte aan advies en ondersteuning: belangrijkste vaststellingen De behoefte aan advies en ondersteuning bij particuliere kunstenaars en organisaties is quasi identiek: Ruim 80% van de respondenten heeft behoefte aan individueel advies (en bij ongeveer de helft krijgt deze behoefte de hoogste score). De helft van de kunstenaars en ruim 60% van de organisaties hebben behoefte aan een subsidie- of steunwijzer (en bij ongeveer de helft krijgt deze behoefte de hoogste score). De behoefte aan tools en instrumenten en individuele coaching is minder uitgesproken, zowel in aantal als gewicht. Er is daarnaast ook veel nood aan informatie en advies over andere zaken dan aanvullend financieel instrumentarium, namelijk over het volledige zakelijke en financiële plaatje. 46

47 2. Kennis en gebruik instrumentarium 2.6 Behoefte aan advies en ondersteuning: ongewogen scores Kunstenaar Organisatie Individueel advies op maat 82% Subsidie- of steunwijzer: 54% Zakelijke bijscholing 37% Eenmalige workshops 36% Coaching en begeleiding 33% Tools 14% Individueel advies op maat 84% Subsidie- of steunwijzer: 66% Eenmalige workshops 36% Zakelijke bijscholing 30% Coaching en begeleiding 28% Tools 23% * Aan de respondent werd gevraagd een top 3 aan te duiden. Bij de ongewogen scores houden we hiermee geen rekening. De resultaten hierboven geven louter het aandeel respondenten weer die deze behoefte hebben aangeduid. ** Definities: zie slides terminologie (vooraan). 47

Onderzoek naar aanvullende financiering in de kunstensector. Samenvatting slotrapport

Onderzoek naar aanvullende financiering in de kunstensector. Samenvatting slotrapport Onderzoek naar aanvullende financiering in de kunstensector Samenvatting slotrapport 1 1. Opzet onderzoek Afbakening bevraging Doelgroep Prioritair actoren die vandaag al steun kunnen krijgen van het Agentschap

Nadere informatie

legende begeleidende maatregelen voor zowel particulieren als organisaties, ongeacht sector niet bevraagd Instrumentarium Coaching, opleiding,

legende begeleidende maatregelen voor zowel particulieren als organisaties, ongeacht sector niet bevraagd Instrumentarium Coaching, opleiding, EWI CJSM Kunsten & Erfgoed Sociaal-cultureel Fonds voor Culturele Infrastructuur (FoCI) Intermediairen Kunstenloket Vti BAM Muziekcentrum Vlaanderen (MCV) Vlaams Architectuurinstituut (Vai) oko VOBK NICC

Nadere informatie

Kunstendecreet. decreet ondersteuning professionele. kunsten Vlaamse Gemeenschap

Kunstendecreet. decreet ondersteuning professionele. kunsten Vlaamse Gemeenschap Kunstendecreet decreet ondersteuning professionele kunsten Vlaamse Gemeenschap Vernieuwing regelgeving Kunsten 1. Historiek 2. Structuur nieuwe Kunstendecreet 2.1. Organisatie Kunstenbeleid 2.2. Subsidie

Nadere informatie

STUDIEDAG WIE IS KUNSTENAAR?

STUDIEDAG WIE IS KUNSTENAAR? STUDIEDAG WIE IS KUNSTENAAR? Wie is kunstenaar? Bevraging Bevraging 7135 individuele kunstenaars/creatieven < database van het Kunstenloket via mail Aanvullende communicatie: intermediairen o.a. steunpunten

Nadere informatie

LOONT PASSIE? Een onderzoek naar de sociaal-economische positie van professionele kunstenaars in Vlaanderen

LOONT PASSIE? Een onderzoek naar de sociaal-economische positie van professionele kunstenaars in Vlaanderen LOONT PASSIE? Een onderzoek naar de sociaal-economische positie van professionele kunstenaars in Vlaanderen Muntpunt, Brussel, 22 november 2016 Presentatie onderzoeksresultaten en antwoorden vanuit het

Nadere informatie

Projectsubsidies organisaties: doel

Projectsubsidies organisaties: doel Projectsubsidies organisaties: doel De projectsubsidiëring is erop gericht organisaties die niet structureel ondersteund worden, de kans te bieden om één project, afgerond in tijd en doelstelling, te realiseren.

Nadere informatie

Een onderzoek naar de sociaal-economische positie van professionele kunstenaars in Vlaanderen

Een onderzoek naar de sociaal-economische positie van professionele kunstenaars in Vlaanderen Loont passie? Een onderzoek naar de sociaal-economische positie van professionele kunstenaars in Vlaanderen Hoorzitting Vlaams Parlement, Commissie Cultuur, 31 januari 2017 Inleiding Aanleiding: studie

Nadere informatie

From Beauty to Business: CultuurInvest

From Beauty to Business: CultuurInvest 2de publieksmoment Cultuurforum 2020 30 mei 2011 C-mine Genk Parallelsessie: From Beauty to Business: CultuurInvest Verloop Voorstelling van de hernieuwde aanpak: Rita De Graeve (departement CJSM) Aanpak

Nadere informatie

KLEINE VERGOEDINGSREGELING VOOR KUNSTENAARS (KVR)

KLEINE VERGOEDINGSREGELING VOOR KUNSTENAARS (KVR) KLEINE VERGOEDINGSREGELING VOOR KUNSTENAARS (KVR) VEELGESTELDE VRAGEN 2 1. INHOUD 4... 1. PRINCIPE 4 A. Wat is de kleine vergoedingsregeling voor kunstenaars (KVR)? 4... 2. VOORWAARDEN 4 A. Voor welke

Nadere informatie

Maak kennis met de verschillende financieringsinstrumenten van de overheid

Maak kennis met de verschillende financieringsinstrumenten van de overheid Maak kennis met de verschillende financieringsinstrumenten van de overheid Iris Detavernier, Agentschap Ondernemen Kris Honraet, Innovatiecentrum Oost-Vlaanderen Programma Voorstelling Agentschap Ondernemen

Nadere informatie

a) Hoeveel aanvraagdossiers werden in de periode 2009-2014 jaarlijks ingediend voor de Innovatiemezzanine? Over hoeveel ondernemingen gaat het?

a) Hoeveel aanvraagdossiers werden in de periode 2009-2014 jaarlijks ingediend voor de Innovatiemezzanine? Over hoeveel ondernemingen gaat het? SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 702 van WILLEM-FREDERIK SCHILTZ datum: 7 juli 2015 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT Participatiemaatschappij Vlaanderen - Innovatiemezzanine

Nadere informatie

FINANCIERINGS- EN STEUNMAATREGELEN VOOR STARTENDE ONDERNEMINGEN STARTERSDAG UNIZO. 18 mei 2011

FINANCIERINGS- EN STEUNMAATREGELEN VOOR STARTENDE ONDERNEMINGEN STARTERSDAG UNIZO. 18 mei 2011 FINANCIERINGS- EN STEUNMAATREGELEN VOOR STARTENDE ONDERNEMINGEN STARTERSDAG UNIZO 18 mei 2011 1. Voorstelling Agentschap Ondernemen 2. Financieringsinstrumenten via overheid 3. Steunmaatregelen 4. Contact

Nadere informatie

Subsidiemogelijkheden Kunstendecreet

Subsidiemogelijkheden Kunstendecreet Subsidiëring in het kader van het Kunstendecreet Vernieuwingen sinds aanpassing Kunstendecreet medio 2008 : - Voor kunstenorganisaties, kunsteducatieve en sociaal-artistieke organisaties -Voor kunstenaars

Nadere informatie

VR DOC.0728/1

VR DOC.0728/1 VR 2016 2906 DOC.0728/1 DE VLAAMSE MINISTER VAN CULTUUR, MEDIA, JEUGD EN BRUSSEL NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering houdende de subsidiëring van de ondersteunende

Nadere informatie

Bedrijfsoverdracht in Vlaanderen

Bedrijfsoverdracht in Vlaanderen Bedrijfsoverdracht in Vlaanderen Onderzoek over de planning van de bedrijfsoverdracht uitgevoerd met de steun van Agentschap Ondernemen: Executive summary Prof. dr. Tensie Steijvers drs. Ine Umans Universiteit

Nadere informatie

Rapportering Tevredenheidsmeting Loopbaanbegeleiding 2016

Rapportering Tevredenheidsmeting Loopbaanbegeleiding 2016 Rapportering Tevredenheidsmeting Loopbaanbegeleiding 1. BASISGEGEVENS In werden 19326 begeleidingen pakket 1 en 6415 begeleidingen pakket 2 beëindigd. Uiteindelijk hebben 18901 klanten (pakket 1) en 6287

Nadere informatie

INKOMSTEN BEELDENDE KUNSTENAARS

INKOMSTEN BEELDENDE KUNSTENAARS INKOMSTEN BEELDENDE KUNSTENAARS In het kader van de opdracht coördinatie en verruiming van het sociaal overleg in de artistieke sector wil het Kunstenloket met dit onderzoek nagaan op welke manier beeldende

Nadere informatie

Alleen organisaties met een culturele doelstelling en zonder winstoogmerk kunnen een aanvraag indienen.

Alleen organisaties met een culturele doelstelling en zonder winstoogmerk kunnen een aanvraag indienen. KUNSTPARTICIPATIE: OVER DEZE SUBSIDIE Met de programmalijn Kunstparticipatie wil het Fonds de vernieuwing van het aanbod van kunstbeoefening in de vrije tijd realiseren. Daarnaast wil het bijdragen aan

Nadere informatie

Resultaten werkgeversenquête Itinera-Partena eenheidsstatuut

Resultaten werkgeversenquête Itinera-Partena eenheidsstatuut logo-partena.pdf 1 8/02/2012 14:36:09 ITINERA INSTITUTE in samenwerking met Resultaten werkgeversenquête Itinera-Partena eenheidsstatuut 2013/04 22 03 2013 MENSEN WELVAART BESCHERMING In samenwerking met

Nadere informatie

Evaluatie van de Digitale Werkplaats

Evaluatie van de Digitale Werkplaats Evaluatie van de Digitale Werkplaats 2016 Dialogic innovatie interactie 1 Datum Utrecht, 16 juni 2017 Auteurs Robbin te Velde Tessa Groot Beumer 2 Dialogic innovatie interactie Dialogic innovatie interactie

Nadere informatie

Bijlage 1: Beschrijving Seed Capital

Bijlage 1: Beschrijving Seed Capital Bijlage 1: Beschrijving Seed Capital Doel Het doel van de Seed-faciliteit is: De onderkant van de Nederlandse risicokapitaalmarkt zodanig stimuleren en mobiliseren, dat technostarters in hun kapitaalbehoefte

Nadere informatie

IWT Klantentevredenheid 2011 Executive summary

IWT Klantentevredenheid 2011 Executive summary IWT Klantentevredenheid 2011 Executive summary Onderzoeksopzet De beheersovereenkomst tussen IWT en de voogdijminister voorziet in een 2-jaarlijkse klantentevredenheidsanalyse. Midden 2011 werd een eerste

Nadere informatie

Onderzoek Houten Jongeren en Wonen

Onderzoek Houten Jongeren en Wonen Onderzoek Houten Jongeren en Wonen Juni 2007 www.adv-mr.com Utrechtseweg 101, 3702 AB Zeist Inhoud Inleiding Vanuit woonstichting Viveste en de gemeente Houten is een behoefte aan onderzoek naar de woonwensen

Nadere informatie

Evaluatie van Open Bedrijvendag

Evaluatie van Open Bedrijvendag Evaluatie van Open Bedrijvendag Departement Economie, Wetenschap en Innovatie Afdeling Strategie en Coördinatie Koning Albert II-laan 35 bus 10 1030 Brussel April 2011 Samenvatting De Open Bedrijvendag

Nadere informatie

PORTA CREATIO. Handleiding

PORTA CREATIO. Handleiding 1 PORTA CREATIO Handleiding 2 Inhoudsopgave Inleiding 3 Doelstelling.. 4 Wie komt in aanmerking. 5 Procedure. 6 Privacy disclaimer 7 Contactinformatie 8 3 Inleiding In Porta Creatio worden creatieve projecten

Nadere informatie

Plan gemeente Utrecht en Provincie Utrecht

Plan gemeente Utrecht en Provincie Utrecht Plan gemeente Utrecht en Provincie Utrecht LET OP: voor de raadspeiling over de cultuurlening is in dit document alleen onderdeel A relevant (revolverend fonds ter bevordering van creatief ondernemerschap)

Nadere informatie

nr. 631 van DANIËLLE VANWESENBEECK datum: 6 juni 2017 aan PHILIPPE MUYTERS Springplank naar zelfstandige - Resultaten

nr. 631 van DANIËLLE VANWESENBEECK datum: 6 juni 2017 aan PHILIPPE MUYTERS Springplank naar zelfstandige - Resultaten SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 631 van DANIËLLE VANWESENBEECK datum: 6 juni 2017 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT Springplank naar zelfstandige - Resultaten Sinds 1

Nadere informatie

EZ Microkrediet Onderzoek (aanbodzijde - Financiële instellingen)

EZ Microkrediet Onderzoek (aanbodzijde - Financiële instellingen) BIJLAGE A1: VRAGENLIJST BANKEN EZ Microkrediet Onderzoek (aanbodzijde - Financiële instellingen) 1 Hoeveel aanvragen voor bedrijfskrediet (dus niet consumentenkrediet of persoonlijke leningen) tot 25.000

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek 2007. Hoe denken de mensen met een handicap over onze dienstverlening? 3 maart 2008

Tevredenheidsonderzoek 2007. Hoe denken de mensen met een handicap over onze dienstverlening? 3 maart 2008 Tevredenheidsonderzoek 2007 Hoe denken de mensen met een handicap over onze dienstverlening? 3 maart 2008 Inleiding Het VAPH zet al een aantal jaren instrumenten en middelen in om de kwaliteit van het

Nadere informatie

1. Voorstelling Agentschap Ondernemen 2. Financieringsinstrumenten via overheid 3. Steunmaatregelen 4. Contact. Agentschap Ondernemen

1. Voorstelling Agentschap Ondernemen 2. Financieringsinstrumenten via overheid 3. Steunmaatregelen 4. Contact. Agentschap Ondernemen FINANCIERINGS- EN STEUNMAATREGELEN VOOR STARTENDE ONDERNEMINGEN STARTERSDAG UNIZO 18 mei 2011 Agentschap Ondernemen Ondernemingen actief informeren en adviseren over overheidsmaatregelen en stimuli, complementair

Nadere informatie

Subsidiëring in het kader van het Kunstendecreet: Projectsubsidies: - Voor kunstenorganisaties, kunsteducatieve en sociaal-artistieke organisaties

Subsidiëring in het kader van het Kunstendecreet: Projectsubsidies: - Voor kunstenorganisaties, kunsteducatieve en sociaal-artistieke organisaties Subsidiëring in het kader van het Kunstendecreet: Projectsubsidies: - Voor kunstenorganisaties, kunsteducatieve en sociaal-artistieke organisaties -Voor kunstenaars - Periodieke publicaties Algemene principes

Nadere informatie

Hervorming kmo-portefeuille Luc Royackers. Seminarie Incentives 4 your Business (30-11-2015 Fineko)

Hervorming kmo-portefeuille Luc Royackers. Seminarie Incentives 4 your Business (30-11-2015 Fineko) Hervorming kmo-portefeuille Luc Royackers Seminarie Incentives 4 your Business (30-11-2015 Fineko) Context Uitgangspunten Vlaams regeerakkoord Fusie AO en IWT Transparant Administratief eenvoudig Maatwerk

Nadere informatie

Gemeente Houten: Onderzoek Kieskompas. Den Dolder, 26 januari 2011 Ir. Martine van Doornmalen Rianne van Beek Msc.

Gemeente Houten: Onderzoek Kieskompas. Den Dolder, 26 januari 2011 Ir. Martine van Doornmalen Rianne van Beek Msc. Gemeente Houten: Onderzoek Kieskompas Den Dolder, 26 januari 2011 Ir. Martine van Doornmalen Rianne van Beek Msc. 2 Het auteursrecht op dit rapport berust bij ADV Market Research (ADV). De opdrachtgever

Nadere informatie

OBS A.M.G. Schmidt 7 februari 2014

OBS A.M.G. Schmidt 7 februari 2014 OBS A.M.G. Schmidt 7 februari 2014 Managementrapportage Scholengemeenschap Veluwezoom wil periodiek meten hoe de tevredenheid is onder haar belangrijkste doelgroepen: leerlingen, ouders, leerkrachten en

Nadere informatie

FINANCIERINGS- EN STEUNMAATREGELEN VOOR STARTENDE ONDERNEMINGEN STARTERSDAG UNIZO. 18 mei 2011

FINANCIERINGS- EN STEUNMAATREGELEN VOOR STARTENDE ONDERNEMINGEN STARTERSDAG UNIZO. 18 mei 2011 FINANCIERINGS- EN STEUNMAATREGELEN VOOR STARTENDE ONDERNEMINGEN STARTERSDAG UNIZO 18 mei 2011 1. Voorstelling Agentschap Ondernemen 2. Financieringsinstrumenten via overheid 3. Steunmaatregelen 4. Contact

Nadere informatie

TOEGANG TOT FINANCIERING

TOEGANG TOT FINANCIERING TOEGANG TOT FINANCIERING Opzet van de enquête De toegang tot financiering is essentieel voor het welslagen van een onderneming en een belangrijke factor voor economische groei in Europa na de economische

Nadere informatie

Dorpsschool Rozendaal 7 februari 2014

Dorpsschool Rozendaal 7 februari 2014 Dorpsschool Rozendaal 7 februari 2014 Managementrapportage Scholengemeenschap Veluwezoom wil periodiek meten hoe de tevredenheid is onder haar belangrijkste doelgroepen: leerlingen, ouders, leerkrachten

Nadere informatie

Enquête MEDIA Desk Vlaanderen

Enquête MEDIA Desk Vlaanderen Enquête MEDIA Desk Vlaanderen 1. Ken je het MEDIA Programma van de Europese Commissie? Ja 79,8% 103 Nee 20,2% 26 answered question 129 skipped question 15 1 of 12 2. Hoe goed ken je deze steunmaatregelen

Nadere informatie

Subsidiemogelijkheden Kunstendecreet

Subsidiemogelijkheden Kunstendecreet Subsidiemogelijkheden Kunstendecreet Meerjarige werkingsubsidies Projectsubsidies (organisaties) Subsidies voor kunstenaars: Ontwikkelingsgerichte beurzen Projectsubsidies voor kunstenaars Creatieopdrachten

Nadere informatie

Enquête Baas over eigen lijf : conclusies

Enquête Baas over eigen lijf : conclusies Enquête Baas over eigen lijf : conclusies Tijdens de zomer van 2016 voerde de Liberale Vereniging van Personen met een Handicap (LVPH) in samenwerking met de Liberale Mutualiteiten en de VZW s VIEF en

Nadere informatie

Life event: Een nieuwe baan

Life event: Een nieuwe baan Life event: Een nieuwe baan Inhoudsopgave 1 Belangrijke bevindingen 2 Achtergrond en verantwoording 3 Onderzoeksresultaten Arbeidsvoorwaarden en pensioenregeling Pensioeninformatie Pensioenkennis Waardeoverdracht

Nadere informatie

IWT KLANTENTEVREDENHEIDSONDERZOEK 2013 Executive summary redactie door IWT. Uitgevoerd door: GfK Belgium Opgesteld voor:

IWT KLANTENTEVREDENHEIDSONDERZOEK 2013 Executive summary redactie door IWT. Uitgevoerd door: GfK Belgium Opgesteld voor: IWT KLANTENTEVREDENHEIDSONDERZOEK 2013 Executive summary redactie door IWT Uitgevoerd door: GfK Belgium Opgesteld voor: 1 Onderzoeksopzet Om bij de verdere ontwikkeling van zijn werking beter rekening

Nadere informatie

WERKZOEKEND MET ONDERNEMERSAMBITIES. UNIZO NeleMeers Activiteitencoöperatie Vanessa Becker VDAB Reinhilde Adriaens

WERKZOEKEND MET ONDERNEMERSAMBITIES. UNIZO NeleMeers Activiteitencoöperatie Vanessa Becker VDAB Reinhilde Adriaens WERKZOEKEND MET ONDERNEMERSAMBITIES UNIZO NeleMeers Activiteitencoöperatie Vanessa Becker VDAB Reinhilde Adriaens Infosessie 1. Voorwaarden voor werkzoekenden 2. Begeleidingstraject via Activiteitencoöperatie

Nadere informatie

CREATIEF WERKEN: SMART. Tag Archives: Werken

CREATIEF WERKEN: SMART. Tag Archives: Werken 1 sur 5 23/12/2014 14:54 Tag Archives: Werken CULTUUR, SOCIAAL ONDERNEMERSCHAP, WERKEN CREATIEF WERKEN: SMART 2014/06/23 LEAVE A COMMENT Wat doe je als je van je talent je beroep wil maken wanneer er nog

Nadere informatie

Hoe worden kunstenaars vergoed? Michael Van den Eynde 27 april 2013

Hoe worden kunstenaars vergoed? Michael Van den Eynde 27 april 2013 Hoe worden kunstenaars vergoed? Michael Van den Eynde 27 april 2013 Overzicht 20 december 2012 1. Kunstenaarsstatuut 2. Wat is een artistieke prestatie? 3. Vergoeding voor een artistieke prestatie 3.1.

Nadere informatie

De Nederlandse Investeringsmonitor

De Nederlandse Investeringsmonitor De Nederlandse Investeringsmonitor GfK November 2015 1 Inhoudsopgave 1. Investeringen Toekomst Verleden Investeringsbarometers 2. Financieringen Toekomst Verleden Financieringsbarometers 3. PR-vragen 4.

Nadere informatie

Sander Bersee Directeur Directie Erfgoed en Kunsten 19 november 2015

Sander Bersee Directeur Directie Erfgoed en Kunsten 19 november 2015 Culturele basisinfrastructuur 2017-2020 Sander Bersee Directeur Directie Erfgoed en Kunsten 19 november 2015 Stand van zaken 2015 Het aanbod in de cultuursector neemt toe Toename eigen vermogen Toename

Nadere informatie

1819 B EL ONS. Zin om uw onderneming op te starten? Denk aan alles! ALLE INFO OM TE ONDERNEMEN IN BRUSSEL

1819 B EL ONS. Zin om uw onderneming op te starten? Denk aan alles! ALLE INFO OM TE ONDERNEMEN IN BRUSSEL Zin om uw onderneming op te starten? Denk aan alles! U hebt beslist een onderneming op te starten. Gefeliciteerd! Voor u ligt een gids in de vorm van een interactieve «checklist». Hierin worden een reeks

Nadere informatie

Inspiratie voor een Vlaamse kunstkoopregeling 24-02-2016

Inspiratie voor een Vlaamse kunstkoopregeling 24-02-2016 Inspiratie voor een Vlaamse kunstkoopregeling 24-02-2016 Kunstkoopregeling: waarom op de agenda? Wens van minister Sven Gatz om impulsen te geven aan de kunstmarkt Inspiratie: Nederlandse KunstKoop ( 1997)

Nadere informatie

MKBfinancieringsbarometer

MKBfinancieringsbarometer MKBfinancieringsbarometer Q3 24 2 MKB-Financieringsbarometer Inhoud Omzetgroei- en verwachtingen 4 Medewerkersgroei- en verwachtingen 6 Financieringsbehoefte- en verwachtingen 7 Kennis over financieringsvormen

Nadere informatie

Een onderzoek naar de sociaal-economische positie van professionele kunstenaars in Vlaanderen

Een onderzoek naar de sociaal-economische positie van professionele kunstenaars in Vlaanderen Loont passie? Een onderzoek naar de sociaal-economische positie van professionele kunstenaars in Vlaanderen Muzikale Terzake - 14.12.2016 - AB, Brussel Inleiding 2014: studie acteurs in Vlaanderen, 2014

Nadere informatie

Budget Educatie en Participatie Projecten (BEPP)

Budget Educatie en Participatie Projecten (BEPP) Budget Educatie en Participatie Projecten (BEPP) Met het Budget Educatie en Participatie Projecten willen de provincie Groningen en het Rijk een aantal doelstellingen bereiken. We hanteren daarbij een

Nadere informatie

De drie belangrijkste verbeteringen worden op de website van VLAIO als volgt omschreven:

De drie belangrijkste verbeteringen worden op de website van VLAIO als volgt omschreven: SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 103 van ROBRECHT BOTHUYNE datum: 25 oktober 2016 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT Kmo-portefeuille - Stand van zaken subsidiëring De kmo-portefeuille

Nadere informatie

AFM Consumentenmonitor Q3 2009 Kredietwaarschuwingszin

AFM Consumentenmonitor Q3 2009 Kredietwaarschuwingszin AFM Consumentenmonitor Q3 009 Kredietwaarschuwingszin GfK Michel van der List Marcel Cools/ Niek Damen Indeling Rapportage Kredietwaarschuwingszin 1 Onderzoeksverantwoording Kennisvragen Kredietwaarschuwingszin

Nadere informatie

Groei en aanwervingen bij de Vlaamse ondernemingen en organisaties

Groei en aanwervingen bij de Vlaamse ondernemingen en organisaties Groei en aanwervingen bij de Vlaamse ondernemingen en organisaties Delagrange, H. (2014). Groei en aanwervingen in de Vlaamse ondernemingen en organisaties. Cijfers over groeibedrijven en moeilijkheden

Nadere informatie

Factsheet Mismatch tussen vraag en aanbod kenmerkt arbeidsmarkt

Factsheet Mismatch tussen vraag en aanbod kenmerkt arbeidsmarkt 1 Inhoud Pagina Bronvermelding & Verantwoording 3 Werving - algemeen 4 Werving beeld per sector 5 Werving beeld per functie-familie 6 Werving beeld per functie-familie naar opleidingsniveau 6 Werving beeld

Nadere informatie

De Zaak Cultuur. onderzoek naar begrip en beleving van zakelijkheid in de culturele sector

De Zaak Cultuur. onderzoek naar begrip en beleving van zakelijkheid in de culturele sector onderzoek naar begrip en beleving van zakelijkheid in de culturele sector Joeri Van den Bergh founder & managing partner InSites Consulting 23 september 2008 VOORUIT Inhoud Onderzoeksdoelstellingen Methodologie

Nadere informatie

Het statuut van de kunstenaar Enkele knelpunten

Het statuut van de kunstenaar Enkele knelpunten Het statuut van de kunstenaar Enkele knelpunten Voorwoord De lijst met knelpunten welke volgt is niet exhaustief. De opsomming is gebaseerd op de vragen welke onze consulenten krijgen en hun analyses van

Nadere informatie

FINANCIERINGSBAROMETER

FINANCIERINGSBAROMETER FINANCIERINGSBAROMETER Q1 14 Q2 14 Q3 14 Q4 14 GfK 14 VFN - Financieringsbarometer Juni 14 1 Inhoudsopgave 1. Management summary 2. Financieringsbarometer 3. Onderzoeksresultaten 4. Onderzoeksverantwoording

Nadere informatie

Financiele Stimulansen voor KMO s. Cynthia Stinckens 25 mei 2008

Financiele Stimulansen voor KMO s. Cynthia Stinckens 25 mei 2008 Financiele Stimulansen voor KMO s Cynthia Stinckens 25 mei 2008 1. Financiële Stimulansen 2. VLAO: Adviesverlening en Begeleiding 3. Informatie Voor wat hoort wat? U gaat investeren U gaat aanwerven of

Nadere informatie

FUNCTIEPROFIEL. Stagiair (september 2017 maart 2018)

FUNCTIEPROFIEL. Stagiair (september 2017 maart 2018) FUNCTIEPROFIEL Stagiair (september 2017 maart 2018) 1. ORGANISATIE 2. AANLEIDING VAN DE VACATURE 3. FUNCTIE 4. ONDERZOEKSOPDRACHT 5. KANDIDAAT 6. BIJZONDERHEDEN 7. PROCEDURE Chasse Executive Search Datum:

Nadere informatie

Monitor HH(T) 4 e kwartaalmeting

Monitor HH(T) 4 e kwartaalmeting Monitor HH(T) 4 e kwartaalmeting Marlijn Abbink-Cornelissen Marcel Haverkamp Janneke Wilschut 5 April 2016 1 Samenvatting Samenvatting Dit is het vijfde rapport van de monitor HH(T). Deze monitor inventariseert

Nadere informatie

Invloed van IT uitbesteding op bedrijfsvoering & IT aansluiting

Invloed van IT uitbesteding op bedrijfsvoering & IT aansluiting xvii Invloed van IT uitbesteding op bedrijfsvoering & IT aansluiting Samenvatting IT uitbesteding doet er niet toe vanuit het perspectief aansluiting tussen bedrijfsvoering en IT Dit proefschrift is het

Nadere informatie

FINANCIERINGSBAROMETER

FINANCIERINGSBAROMETER FINANCIERINGSBAROMETER Q1 14 Q2 14 Q3 14 Q4 14 GfK 14 VFN - Financieringsbarometer April 14 1 Inhoudsopgave 1. Management summary 2. Financieringsbarometer 3. Onderzoeksresultaten 4. Onderzoeksverantwoording

Nadere informatie

Uitvoeringsbesluit subsidieverlening Cultuurnota 2013-2016 provincie Drenthe

Uitvoeringsbesluit subsidieverlening Cultuurnota 2013-2016 provincie Drenthe Uitvoeringsbesluit subsidieverlening Cultuurnota 2013-2016 provincie Drenthe Thema en doelen subsidieprogramma Cultuurnota 2013-2016 Oude wereld, nieuwe mindset De provincie Drenthe staat voor een herkenbare

Nadere informatie

Onderzoeksvragen. Probleemstelling. Probleemstelling, onderzoeksvragen, sectorafbakening, onderzoeksmethoden

Onderzoeksvragen. Probleemstelling. Probleemstelling, onderzoeksvragen, sectorafbakening, onderzoeksmethoden Onderzoek Veldtekening Cultuureducatie Een beschrijvende studie met evaluatieve SWOT-analyse Probleemstelling, onderzoeksvragen, sectorafbakening, onderzoeksmethoden Design Charles & Ray Eames - Hang it

Nadere informatie

Subsidiemogelijkheden Kunstendecreet. Subsidiemogelijkheden Kunstendecreet. Subsidiemogelijkheden Kunstendecreet

Subsidiemogelijkheden Kunstendecreet. Subsidiemogelijkheden Kunstendecreet. Subsidiemogelijkheden Kunstendecreet SUBSIDIERING IN HET KADER VAN HET KUNSTENDECREET I. Kunstenorganisaties geheel van de projecten II. Organisaties voor kunsteducatie en organisaties voor sociaal-artistieke geheel van de projecten III.

Nadere informatie

Functiebeschrijving: Projectbeheerder

Functiebeschrijving: Projectbeheerder Functiebeschrijving: Projectbeheerder Functiefamilie dossierbeheerder externe aanvragen Voor akkoord Naam leidinggevende Louis Vervloet, afdelingshoofd Datum + handtekening Marjolein Van Den Broeck, Diensthoofd

Nadere informatie

Rapportage Wmo onderzoek Communicatie

Rapportage Wmo onderzoek Communicatie Rapportage Wmo onderzoek Communicatie Cliënten zijn tevreden over hoe het proces nu verloopt, voornamelijk door de inzet van traditionele communicatiekanalen 23 juli 2014 Versie 1,0 Inhoudsopgave Doelstelling

Nadere informatie

Persbericht 01/04/2016

Persbericht 01/04/2016 Persbericht 01/04/2016 Nieuwe inzichten nodig in uw kmo? Agentschap Innoveren & Ondernemen vereenvoudigt de kmo- portefeuille, de subsidie voor opleiding & advies. De kmo- portefeuille is veruit de meest

Nadere informatie

Running Lean. Op zoek naar een ondernemingsmodel dat werkt. Innovatiecentrum Vlaams Brabant 28/02/2014 peter.rutten@innovatiecentrum.

Running Lean. Op zoek naar een ondernemingsmodel dat werkt. Innovatiecentrum Vlaams Brabant 28/02/2014 peter.rutten@innovatiecentrum. Running Lean Op zoek naar een ondernemingsmodel dat werkt Innovatiecentrum Vlaams Brabant 28/02/2014 peter.rutten@innovatiecentrum.be Intro Running Lean Wanneer zijn starters succesvol? Klanten zijn geïnteresseerd

Nadere informatie

Samenvatting Flanders DC studie Internationalisatie van KMO s

Samenvatting Flanders DC studie Internationalisatie van KMO s Samenvatting Flanders DC studie Internationalisatie van KMO s In een globaliserende economie moeten regio s en ondernemingen internationaal concurreren. Internationalisatie draagt bij tot de economische

Nadere informatie

Subsidiëring in het kader van het Kunstendecreet: Projectsubsidies: - Voor kunstenorganisaties, kunsteducatieve en sociaal-artistieke organisaties

Subsidiëring in het kader van het Kunstendecreet: Projectsubsidies: - Voor kunstenorganisaties, kunsteducatieve en sociaal-artistieke organisaties Subsidiëring in het kader van het Kunstendecreet: Projectsubsidies: - Voor kunstenorganisaties, kunsteducatieve en sociaal-artistieke organisaties -Voor kunstenaars - Periodieke publicaties Subsidies voor

Nadere informatie

KLEINE VERGOEDINGSREGELING VOOR KUNSTENAARS (KVR)

KLEINE VERGOEDINGSREGELING VOOR KUNSTENAARS (KVR) KLEINE VERGOEDINGSREGELING VOOR KUNSTENAARS (KVR) VEELGESTELDE VRAGEN MAART 2016 2 1. INHOUD 4... 1. PRINCIPE 4 A. Wat is de kleine vergoedingsregeling voor kunstenaars (KVR)? 4... 2. VOORWAARDEN 4 A.

Nadere informatie

Thematische behoeftepeiling. Uitkomsten en conclusies van een brede enquête onder patiëntenorganisaties

Thematische behoeftepeiling. Uitkomsten en conclusies van een brede enquête onder patiëntenorganisaties Thematische behoeftepeiling Uitkomsten en conclusies van een brede enquête onder patiëntenorganisaties Inleiding In de komende jaren ontwikkelt de VSOP toerustende activiteiten voor patiëntenorganisaties

Nadere informatie

Agentschap Ondernemen Steun voor strategisch advies. via de kmo-portefeuille

Agentschap Ondernemen Steun voor strategisch advies. via de kmo-portefeuille Agentschap Ondernemen Steun voor strategisch advies via de kmo-portefeuille S t e u n v o o r s t r a t e g i s c h a d v i e s v i a d e k m o - p o r t e f e u i l l e Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Wie

Nadere informatie

Subsidies kunst en cultuur

Subsidies kunst en cultuur Subsidies kunst en cultuur Uitgave gemeente Leeuwarden Maart 2011 NB: Aan bovenstaande informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Inhoud Inleiding 3 1 Regeling kleine producties cultuur 4 2 Regeling

Nadere informatie

Inhoudelijk en financieel verslag van een experimenteel jeugdwerkinitiatief

Inhoudelijk en financieel verslag van een experimenteel jeugdwerkinitiatief Inhoudelijk en financieel verslag van een experimenteel jeugdwerkinitiatief Agentschap Sociaal-Cultureel Werk voor Jeugd en Volwassenen Afdeling Jeugd Arenbergstraat 9 1000 BRUSSEL Contactpersoon: Emily

Nadere informatie

Rijksmonumentale kerken en het Restauratiefonds

Rijksmonumentale kerken en het Restauratiefonds Rijksmonumentale kerken en het Restauratiefonds 1. Onderzoeksopzet Datum: 23 november 2009 Opdrachtgever: Nationaal Restauratiefonds Doelgroep: Eigenaren van rijksmonumentale kerkgebouwen (3.880 panden)

Nadere informatie

Doen mensen tijdens hun scheiding beroep op een bemiddelaar?

Doen mensen tijdens hun scheiding beroep op een bemiddelaar? Doen mensen tijdens hun scheiding beroep op een bemiddelaar? Auteur: Lut Daniëls i.s.m. Prof. P. Taelman en Prof. A. Buysse Onderzoeksvraag De Belgische wetgever heeft in de bemiddelingswet van 2005 bepaald

Nadere informatie

Bestuursdecreet. Netwerk Klachtenmanagement 28 november 2016 Vlaams Parlement Brussel

Bestuursdecreet. Netwerk Klachtenmanagement 28 november 2016 Vlaams Parlement Brussel Bestuursdecreet Netwerk Klachtenmanagement 28 november 2016 Vlaams Parlement Brussel Beleidscontext Vlaams regeerakkoord Eén Vlaams Bestuursdecreet (minimaal decreten bestuurlijk beleid, deugdelijk bestuur,

Nadere informatie

Vraag en Antwoord. Brondocument en volgnummer. 1 Bestek 1.2.3 en 1.2.8.1 G.2

Vraag en Antwoord. Brondocument en volgnummer. 1 Bestek 1.2.3 en 1.2.8.1 G.2 1 Bestek 1.2.3 en 1.2.8.1 G.2 Het project loopt over 3 + 1 jaar. De methodiek die we moeten hanteren gedurende deze periode, is de methodiek zoals beschreven in de offerte. In onze organisaties wordt deze

Nadere informatie

Enquête Kunstenaars in de WWIK

Enquête Kunstenaars in de WWIK Enquête Kunstenaars in de WWIK We zouden u graag een aantal vragen willen stellen over uw werkzaamheden en positie als kunstenaar. Eerst komen een paar algemene vragen aan de orde. 1. Wat is uw geboortejaar?

Nadere informatie

Onderzoeksmethodologie

Onderzoeksmethodologie Onderzoeksmethodologie Online vragenlijst bij 15 opleidingsverantwoordelijken * 73% van de ondervraagde onderneming heeft 2 of meer werknemers (in voltijdse equivalenten) 9% heeft een opleidingsbudget

Nadere informatie

De rechtenverkenner: een hefboom voor het lokaal sociaal beleid in Vlaanderen

De rechtenverkenner: een hefboom voor het lokaal sociaal beleid in Vlaanderen De rechtenverkenner: een hefboom voor het lokaal sociaal beleid in Vlaanderen Steven Vanackere Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin (WVG) 1 Lokaal sociaal beleid: een sterk verhaal Decreet

Nadere informatie

RESULTATEN ENQUÊTE FAMEUS FABULEUS BERCHEM

RESULTATEN ENQUÊTE FAMEUS FABULEUS BERCHEM RESULTATEN ENQUÊTE FAMEUS FABULEUS BERCHEM Een onderzoek uitgevoerd door Tine Gillis, Lisa Mets, Jordan Paxton, Roxanne Thielemans en Kato van Hoorick in naam van Fameus vzw en Karel de Grote Hogeschool

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoeken PIKO

Klanttevredenheidsonderzoeken PIKO Klanttevredenheidsonderzoeken PIKO Samenvatting Juni 2013 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding en respons p. 3 2. Algemene tevredenheid & loyaliteit p. 6 3. Communicatie & informatievoorziening p. 7 4. Opvangtijden

Nadere informatie

Is digitaal het nieuwe normaal? Een onderzoek bij kansengroepen naar hun gebruik van internet en sociale media voor arbeidsbemiddeling

Is digitaal het nieuwe normaal? Een onderzoek bij kansengroepen naar hun gebruik van internet en sociale media voor arbeidsbemiddeling Is digitaal het nieuwe normaal? Een onderzoek bij kansengroepen naar hun gebruik van internet en sociale media voor arbeidsbemiddeling Marijke Lemal, Steven Wellens & Eric Goubin Juni 2012 # 1 Opzet en

Nadere informatie

Stand van zaken van de Smart City -dynamiek in België: een kwantitatieve barometer

Stand van zaken van de Smart City -dynamiek in België: een kwantitatieve barometer Stand van zaken van de Smart City -dynamiek in België: een kwantitatieve barometer AUTEURS Jonathan Desdemoustier, onderzoeker-doctorandus, Smart City Institute, HEC-Liège, Universiteit van Luik (België)

Nadere informatie

Strategic Decisions Monitor December 2015 Hostmanship in Customer Service

Strategic Decisions Monitor December 2015 Hostmanship in Customer Service Strategic Decisions Monitor December 2015 Hostmanship in Customer Service In samenwerking met KIRC 2015 Niets uit deze publicatie mag geheel of gedeeltelijk op enigerlei schriftelijke, elektronische of

Nadere informatie

toelichting EOS-project & onderzoeksresultaten

toelichting EOS-project & onderzoeksresultaten toelichting EOS-project & onderzoeksresultaten dhr. Arne Oosthuyse projectcoördinator Voka - Kamer van Koophandel O-Vl. VON-sessie: Allochtoon ondernemerschap in Vlaanderen Donderdag 9 juni 2011 Huis van

Nadere informatie

Dat is de klassieke theorie waarbij eigen middelen en financiële steun van de familie bij de start van een onderneming, de doorslag geven.

Dat is de klassieke theorie waarbij eigen middelen en financiële steun van de familie bij de start van een onderneming, de doorslag geven. TOESPRAAK DOOR KRIS PEETERS VLAAMS MINISTER-PRESIDENT EN VLAAMS MINISTER VAN ECONOMIE, BUITENLANDS BELEID, LANDBOUW EN PLATTELANDSBELEID Infosessie Crowdfunding 14 november 2013 Dames en heren, Totnogtoe

Nadere informatie

EWI Dag van de Klant. Zelfstandige ondernemers. Roland Van Gompel & Sandra Jansen Research Managers (Indigov) Wouter Samyn Research Director (Indigov)

EWI Dag van de Klant. Zelfstandige ondernemers. Roland Van Gompel & Sandra Jansen Research Managers (Indigov) Wouter Samyn Research Director (Indigov) EWI Dag van de Klant Zelfstandige ondernemers Roland Van Gompel & Sandra Jansen Research Managers (Indigov) Wouter Samyn Research Director (Indigov) 1 Inhoud Methodologie Populatie Steekproef Deelname

Nadere informatie

Aanvraagformulier Culturele Projecten 2018-I

Aanvraagformulier Culturele Projecten 2018-I 1 Gegevens aanvrager Naam organisatie/stichting Rechtsvorm IBAN Postadres Postcode Plaats 2 Gegevens contactpersoon Aanhef De heer Mevrouw Voorletters Achternaam Straat Postcode Plaats Telefoon / mobiel

Nadere informatie

PEILING MET ALTERNATIEVEN

PEILING MET ALTERNATIEVEN Gemeente Amersfoort PEILING MET ALTERNATIEVEN Van : Burgemeester en Wethouders Reg.nr. : 4518181 Aan : Gemeenteraad Datum : 4 november 2013 Portefeuillehouder : Wethouder P. van den Berg Programma : 1

Nadere informatie

Opzet en uitvoering onderzoek 'Motie Straus'

Opzet en uitvoering onderzoek 'Motie Straus' Opzet en uitvoering onderzoek 'Motie Straus' Aansluiting mbo-opleidingen op de arbeidsmarkt gev16-0731mr/bes_alg 1 1. Inleiding Aanleiding en achtergrond onderzoek Op 14 oktober 2015 heeft Tweede Kamerlid

Nadere informatie

d) Hoeveel werkzoekenden hebben deze sessies gevolgd de afgelopen drie jaar?

d) Hoeveel werkzoekenden hebben deze sessies gevolgd de afgelopen drie jaar? SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 551 van EMMILY TALPE datum: 4 mei 2017 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT VDAB - Raadpleging website en vacaturedatabank 1. In antwoord

Nadere informatie

Vormen van financiering. Vormen van Financiering. Vormen van Financiering Vormen van financiering. Startersdag 2016 Kamer van Koophandel

Vormen van financiering. Vormen van Financiering. Vormen van Financiering Vormen van financiering. Startersdag 2016 Kamer van Koophandel Startersdag 2016 Kamer Koophandel financiering Programma De presentatie vind je op KvK.nl/startersdag Welkom & Introductie KvK & Qredits Geldzaken op een rij Ondernemingsplan (financieringsvormen) Qredits;

Nadere informatie

ONDERNEMEN IS PLANNEN!

ONDERNEMEN IS PLANNEN! ONDERNEMEN IS PLANNEN! Ondernemen wordt vaak geassocieerd met het beogen van economische meerwaarde. Dit geldt ook in de culturele en creatieve sectoren. Toch is dit niet de enige vebinding die je kan

Nadere informatie