Onderzoek naar kennis en gebruik van aanvullende financiering in de kunstensector. Slotrapport juni 2012

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Onderzoek naar kennis en gebruik van aanvullende financiering in de kunstensector. Slotrapport juni 2012"

Transcriptie

1 Onderzoek naar kennis en gebruik van aanvullende financiering in de kunstensector Slotrapport juni

2 2

3 Inhoudstabel 0. Leeswijzer en terminologie 1. Opzet van het onderzoek 2. Onderzoeksvraag 1: kennis en gebruik van aanvullend financieel instrumentarium? 3. Onderzoeksvraag 2: nood aan een instrument tussen Minitoelage en CultuurInvest? 4. Algemene aanbevelingen 3

4 Leeswijzer Dit is een compact rapport met focus op vaststellingen, conclusies en aanbevelingen, onderbouwd met de belangrijkste grafieken. Het is samen te lezen met volgende documenten in bijlage: Overzicht overlegmomenten, gesprekken en telefonische interviews (zie laatste pagina in dit document) Scherpstelling van de onderzoeksopdracht (aparte pdf) Instrumentenmatrix met typologie en overzicht van de bevraagde instrumenten (aparte pdf) Vragenlijst online bevraging (aparte pdf) Bronnenlijst desk research (aparte pdf) Ten geleide: De hoofdstukken zijn genummerd. Elk onderdeel begint met de vaststellingen of conclusies (telkens in lichtgrijze kaders), gevolgd door de onderbouwing ervan en de relevante grafieken. Definities van in het rapport gebruikte termen: zie volgende pagina s onder de noemer Terminologie 4

5 Terminologie (1/3) Administratie cultuur = Agentschap Kunsten en Erfgoed (ministerie Cultuur, Jeugd, Sport en Media). Basismaterialen = basismaterialen voor de artistieke activiteit (bv. instrumenten, grondstoffen, technische uitrusting,...). Belangenverenigingen = kunstenbelangenorganisaties oko, NICC, VOBK. CCS = culturele en creatieve sectoren. Discipline = de artistieke specialisatie(s) waarin de kunstenaar of organisatie actief is. Family, Friends & Fools = mensen die geloven in de kunstenaar of organisatie en die financieel willen bijspringen. Individueel advies = individueel advies op maat van de kunstenaar of organisatie via bv. Kunstenloket, Agentschap Ondernemen, provinciale innovatiecentra,... Individuele coaching en begeleiding: bv.peterschapsprojecten in de boekensector, BAN Vlaanderen,... Investeringen (roerende of onroerend) = investeringen in bv. gebouwen, auto, ICT, kantoormeubilair,... 5

6 Terminologie (2/3) Krediet = biedt de mogelijkheid tot het opnemen van extra geld tot een bepaald maximum; die mogelijkheid hoeft niet per se (ten volle) benut te worden en het exacte doel voor het krediet hoeft niet bekend te zijn. Lening = is bedoeld voor het financieren van een bepaald doel; hierbij spreek je vooraf het bedrag en de aflossingstermijnen af. Levenscyclus = het aantal actieve jaren als kunstenaar of organisatie. Lokale overheden = steden, gemeenten, provincies. Ontw. en uitv. project = ontwikkeling en uitvoering van een artistiek project. Organisatiegrootte = gemiddeld aantal medewerkers in de afgelopen vijf jaar, zowel vast dienstverband als freelance statuut, uitgedrukt in voltijds equivalenten (VTE); vrijwilligers en stagiairs worden niet meegerekend. Organisatiestructuur = private onderneming zonder winstoogmerk (vzw,...), private onderneming met winstoogmerk (bvba,...), of geen organisatiestructuur (natuurlijk persoon). Peers = collega-kunstenaars en collega-organisaties. 6

7 Terminologie (3/3) Steunpunten = kunstensteunpunten BAM, VTi, VAi, MCV. Subsidie- of steunwijzer = overzicht van de verschillende bestaande subsidie- en andere steunmaatregelen; zie bv. Subsidiedatabank Agentschap Ondernemen, EUsubsidiewijzer VLEVA,... Tools = instrumenten die individuele kunstenaars of organisaties zelf kunnen toepassen/raadplegen; bv. model van ondernemingsplan van Agentschap Ondernemen, zelfscan-methodiek voor organisaties van LOCUS,... Workshops = eenmalige workshops en opleidingen rond een specifiek topic; bv. workshops Kunstenloket. Zakelijk bemiddelaars = bv. boekhouder, manager, managementbureau. Zakelijke bijscholing en opleiding = langer lopende opleidingen van bv. Kunstenloket, VDAB, Syntra, Cevora,... 7

8 1. Opzet van het onderzoek 8

9 1. Opzet onderzoek 1.1 Onderzoeksvragen 1. Klopt het dat bestaande aanvullende financieringsinstrumenten (naast subsidies van Kunsten en Erfgoed) weinig bekend zijn en/of aangesproken worden? peilen naar kennis, gebruik en drempels m.b.t. aanvullend instrumentarium, met oog voor de profielkenmerken van de respondenten 1. Is er nood aan een tusseninstrument tussen Minitoelage en CultuurInvest? peilen naar behoefte en drempels m.b.t. leningen en kapitaalinvesteringen, met oog voor de profielkenmerken van de respondenten 9

10 1. Opzet onderzoek 1.2 Afbakening doelgroep bevraging Prioritair gericht op actoren die vandaag al steun kunnen krijgen van het Agentschap Kunsten en Erfgoed (Zie bijlage scherpstelling opdracht ) Kunstenaars en organisaties Podiumkunsten, beeldende kunsten, muziek: de functies creatie en productie, presentatie, educatie en onderzoek en/of reflectie Audiovisuele sector, letteren en toegepaste kunsten: voornamelijk de functies presentatie, educatie en onderzoek en/of reflectie 10

11 1. Opzet onderzoek 1.3 Aanpak Organisatie van een grootschalige online enquête bij de doelgroep Gebruikte mailbestanden: afdeling Kunsten van het agentschap Kunsten en Erfgoed + Kunstenloket Gebruikte tool: CheckMarket Lancering enquête: 18 april 2012 Reminder: 23 april 2012 Afgesloten op 8 mei 2012 De antwoorden werden anoniem verwerkt Verrijkt met: Desk research Interviews met steunpunten, sectorexperts en financiële experts om hypotheses en vaststellingen af te toetsen Input en feedback van stuurgroep en klankbordgroep 11

12 1. Opzet onderzoek 1.4 Online enquête: structuur 4 onderdelen in de bevraging 1. Profielkenmerken 2. Kennis en gebruik aanvullend financieel instrumentarium 3. Behoefte aan leningen en kapitaalparticipaties 4. Informatieverstrekking, advies en ondersteuning 12

13 1. Opzet onderzoek 1.4 Online enquête: panel Volledig geantwoord: 17% respons rate (n=827) Bruto panel: (Kunsten & Erfgoed: 1.309; Kunstenloket: 4.217) Netto panel (=bruto panel - foutieve adressen): 4.860, waarvan: niet geantwoord 75% weigeringen 1% 'afgedankt' * (fout profiel) 3% gedeeltelijk geantwoord 4% ** Gemiddelde invultijd: 9 min 27 sec volledig geantwoord 17% * Afgedankt : indien antwoord op vraag 1 in de survey = geen van bovenstaande of als antwoord op vraag rond artistieke specialisatie = ik ben niet actief in de kunsten of toegepaste kunsten ** Resultaten gedeeltelijk geantwoord werden niet meegenomen in de analyses 13

14 1. Opzet onderzoek 1.4 Online enquête: profielkenmerken (1/4) In het onderzoek worden de respondenten gesegmenteerd op basis van volgende 4 kenmerken: discipline, organisatiestructuur, organisatiegrootte en levenscyclus. Bij de presentatie van de resultaten nemen we als uitgangspunt het onderscheid op juridische organisatiestructuur,vermits dit bepalend is voor toegang tot het instrumentarium. Twee groepen worden apart onderzocht: Kunstenaars (n=531): dit zijn natuurlijke personen of zogenaamde particuliere kunstenaars die werken zonder organisatiestructuur Organisaties (n=296): dit zijn: medewerkers van een organisatie (n=221) individuele kunstenaars-met-organisatie (n=75) Wanneer significante verschillen werden vastgesteld, wordt behalve op organisatiestructuur ook gesegmenteerd op basis van de drie andere kenmerken (discipline, organisatiegrootte en levenscyclus). 14

15 1. Opzet onderzoek 1.4 Online enquête: profielkenmerken (2/4) Kenmerken van de respondent kunstenaar (n=531) Organisatiestructuur: geen; natuurlijk persoon Levenscyclus: 49% > 10j actief, 15% < 3j Kenmerken van de respondent organisatie (n=296) Organisatiestructuur 75% medewerkers van organisaties 25% kunstenaars-met-organisatie 85% private organisaties zonder winstoogmerk 15% private organisaties met winstoogmerk Organisatiegrootte (incl. kunstenaars-met-organisatie ): 84% 10 medewerkers Levenscyclus: 48% > 10j actief; 15% < 3j 15

16 1. Opzet onderzoek 1.4 Online enquête: profielkenmerken (3/4) Kunstenaar Organisatie Artistieke specialisatie of discipline (meerdere antwoorden mogelijk) Beeldende kunsten: 50% Muziek: 26% Theater: 18% Audiovisuele sector: 15% Toegepaste kunsten: 13% Kunsteducatie: 12% Muziek: 34% Theater: 31% Beeldende kunsten: 27% Dans: 16% Muziektheater: 14% Audiovisuele sector: 13% Prioritair werkterrein (max. 2 opties aan te duiden) Creatie en productie: 95% Educatie: 15% Presentatie: 14% Onderzoek en/of reflectie: 11% Creatie en productie: 76% Presentatie: 36% Educatie: 15% Onderzoek en/of reflectie: 9% 16

17 1. Opzet onderzoek 1.4 Online enquête: waarschuwingen OPGELET: de resultaten zijn niet zomaar extrapoleerbaar naar de kunstensector De resultaten van deze enquête zijn vooral te lezen als antwoorden van kleine vzw s en particuliere kunstenaars, vooral actief in beeldende kunsten en podiumkunsten, die reeds de weg vinden naar Kunsten en Erfgoed en/of het Kunstenloket Er is mogelijk een vertekening van de resultaten omwille van de specifieke kenmerken van het gebruikte adressenbestand (Kunsten en Erfgoed + Kunstenloket) Volgende segmenten zijn te klein voor betrouwbare aparte analyses: Kunstenaars-met-organisatie (n=75) Organisaties met winstoogmerk (n=45) Grotere kunstenorganisaties (>10 werknemers) (n=47) 17

18 2. Kennis en gebruik van het instrumentarium (onderzoeksvraag 1) 18

19 2. Kennis en gebruik instrumentarium 2.1 Onderzoeksvraag 1 ONDERZOEKSVRAAG 1 Klopt het dat bestaande aanvullende financieringsinstrumenten (naast subsidies van Kunsten en Erfgoed) weinig bekend zijn en/of aangesproken worden? peilen naar kennis, gebruik en drempels m.b.t. aanvullend instrumentarium, met oog voor profielkenmerken van de respondenten 19

20 2. Kennis en gebruik instrumentarium 2.2 Wat hebben we bevraagd? (1/4) De peiling rond deze eerste onderzoeksvraag (bekendheid en gebruik van bestaand, aanvullend financieel instrumentarium) was tweeledig: 1. Welke kennis hebben respondenten over een selectie van aanvullende financiële instrumenten, in welke mate worden ze gebruikt en wat zijn de drempels? 2. Welke behoeften bestaan er bij de respondenten rond begeleidende maatregelen bij het financieel instrumentarium (bv. informatie, advies, coaching,...)? 20

21 2. Kennis en gebruik instrumentarium 2.2 Wat hebben we bevraagd? (2/4) Er werd een selectie van 37 financiële instrumenten bevraagd uit een ruimer gedetecteerd instrumentarium (zie pdf instrumentenmatrix) Selectie was noodzakelijk omwille van het type bevraging (online enquête) en het groot aantal instrumenten. De geselecteerde instrumenten zijn een mix van subsidies, leningen, kapitaalparticipaties en fiscale maatregelen. De focus ligt op het Vlaams instrumentarium, aangevuld met een beperkt aantal federale en EU-instrumenten en enkele private instrumenten. De lokale overheden en Brussel werden niet bevraagd wegens te grote lokale diversiteit. Gebruikte schaal bij peiling: nooit van gehoord, naam is me bekend, aanvraag overwogen, aanvraag gedaan, steun gekregen. 21

22 2. Kennis en gebruik instrumentarium 2.2 Wat hebben we bevraagd? (3/4) Dit instrumentarium werd in de bevraging uitgefilterd door eerst te peilen naar 7 niet-artistieke doelstellingen (doelstellingen van de geselecteerde aanvullende instrumenten) die respondenten eventueel ook binnen hun eigen werking willen realiseren: * 1. Verhogen van de professionaliteit op zakelijk en financieel vlak 2. Ontwikkelen van een aanwervings- en waarderingsbeleid 3. Inzetten op loopbaanontwikkeling en opleiding 4. Inzetten op innovatie 5. Inzetten op internationalisering 6. Investeren in duurzaamheid en infrastructuur 7. Ontwikkelen van een educatieve of participatieve werking Gebruikte schaal bij peiling: geen belangstelling, belangstelling, plannen, concrete projecten. * Onderstaande formulering van de doelstellingen is identiek aan deze gebruikt in de bevraging. Sommige termen kunnen door de verschillende respondenten mogelijk op een andere manier geïnterpreteerd zijn (bv. innovatie, internationalisering ). 22

23 2. Kennis en gebruik instrumentarium 2.2 Wat hebben we bevraagd? (4/4) Voor elke doelstelling waarvoor respondenten belangstelling hadden laten blijken, peilden we vervolgens naar kennis en gebruik van concrete, aan deze doelstelling gerelateerde instrumenten. Tot slot peilden we naar de behoefte aan begeleidende maatregelen (info, advies, coaching, ) bij het aanvullend financieel instrumentarium: Bij wie gaan respondenten ten rade in hun zoektocht naar aanvullende financiering? Tevredenheid over deze dienstverlening? Behoefte aan advies en begeleiding i.v.m. aanvullende financiering? i.v.m. nog andere zakelijke en financiële onderwerpen? 23

24 2. Kennis en gebruik instrumentarium 2.3 Doelstellingen geen belangstelling: algemene vaststellingen Kunstenaars hebben vaker dan organisaties geen belangstelling voor nietartistieke doelstellingen. Kunstenaars en organisaties hebben het vaakst geen belangstelling voor: Aanwervings- en waarderingsbeleid Loopbaanontwikkeling en opleiding Uitbouw van een cultuureducatieve en participatieve werking Anderzijds blijkt dat het lonend kan zijn om hiervoor wél belangstelling te hebben: organisaties die concrete plannen en projecten hebben op het vlak van aanwervings- en waarderingsbeleid en daarvoor al een beroep hebben gedaan op aanvullende instrumenten, blijken vaak effectief steun hebben verkregen (vnl. Activa en Sociale Maribel, zie slide 29). Anderzijds heeft een grote groep kunstenaars belangstelling, en hebben organisaties concrete plannen en projecten voor de uitbouw van een cultuureducatieve en participatieve werking (zie slide 28-29). 24

25 2. Kennis en gebruik instrumentarium 2.3 Doelstellingen geen belangstelling Aandeel kunstenaars en organisaties dat aangeeft geen belangstelling te hebben voor de betreffende doelstelling(en). (De 3 hoogste waarden zijn in het rood aangegeven) % geen belangstelling Kunstenaar Organisatie Verhogen zakelijke & financiële professionaliteit 9% 11% Aanwervings- en waarderingsbeleid 64% 57% Loopbaanontwikkeling en opleiding 38% 48% Inzetten op innovatie 29% 20% Inzetten op internationalisering 20% 18% Investeren in duurzaamheid & infrastructuur 25% 19% Uitbouw (cultuur)educatieve of participatieve werking 38% 21% 25

26 2. Kennis en gebruik instrumentarium 2.3 Doelstellingen geen belangstelling: vaststelling organisatiegrootte Organisaties met < 5 medewerkers hebben vaker geen belangstelling voor niet artistieke doelstellingen dan grotere organisaties: Het vaakst hebben ze geen belangstelling voor innovatie en zakelijke & financiële professionalisering Het minst vaak hebben ze geen belangstelling voor internationalisering Hypothese: niet-artistieke doelstellingen krijgen mogelijk minder aandacht wegens de beperkte draagkracht van de organisatie. 26

27 2. Kennis en gebruik instrumentarium 2.3 Doelstellingen geen belangstelling t.o.v. organisatie-grootte Organisaties met < 5 medewerkers zijn oververtegenwoordigd bij geen belangstelling : Het vaakst hebben ze geen belangstelling voor innovatie en zakelijke & financiële professionalisering Het minst vaak hebben ze geen belangstelling voor internationalisering 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 2% 1% 1% 3% 3% 2% 2% 3% 3% 7% 6% 3% 6% 2% 3% 11% 13% 14% 14% 8% 16% 15% 23% 19% 84% 79% 80% 85% 80% 79% 65% 70% Minder dan 5 5 tot tot tot 50 Meer dan 50 27

28 2. Kennis en gebruik instrumentarium 2.3 Doelstellingen wél belangstelling: belangrijkste vaststellingen Wel belangstelling Kunstenaars en organisaties tonen vaak wél belangstelling voor nietartistieke doelstellingen. De belangstelling is het grootst voor zakelijke & financiële professionalisering, duurzaamheid & infrastructuur en innovatie (behalve bij kleine organisaties, zie geen belangstelling, zie slide 25-26) Concrete plannen en projecten Kunstenaars hebben minder vaak concrete plannen en projecten dan organisaties. Kunstenaars hebben het vaakst projecten in het kader van internationalisering, gevolgd door zakelijke & financiële professionalisering en innovatie Organisaties hebben het vaakst projecten in het kader van internationalisering, gevolgd door educatie & participatie en innovatie. 28

29 2. Kennis en gebruik instrumentarium 2.3 Doelstellingen wél belangstelling: kunstenaars Percentage kunstenaars dat aangeeft belangstelling, plannen of concrete projecten te hebben m.b.t. de betreffende doelstelling * (De 3 hoogste waarden zijn in het groen aangegeven) Kunstenaar * % belangstelling % plannen % projecten Verhogen professionaliteit zakelijk & financieel 68% 20% 13% Aanwervings- en waarderingsbeleid 32% 3% 2% Loopbaanontwikkeling en opleiding 47% 11% 8% Inzetten op innovatie 52% 12% 12% Inzetten op internationalisering 56% 15% 17% Investeren in duurzaamheid & infrastructuur 59% 13% 8% Uitbouw (cultuur)educatieve of participatieve werking 46% 12% 9% * Deze resultaten betreffen de respondent-kunstenaars die voor de betreffende doelstellingen niet GEEN BELANGSTELLING hebben aangeduid (dit zijn dus de tegenhangers van de respondenten in slide 25, kolom 1). Voor belangstelling, plannen en projecten kon de respondent meerdere antwoorden aanvinken (bv. belangstelling én plannen). Om die reden kan de som van de percentages per doelstelling, samen met het percentage uit slide 25 groter zijn dan 100%. 29

30 2. Kennis en gebruik instrumentarium 2.3 Doelstellingen wél belangstelling: organisaties Percentage organisaties dat aangeeft belangstelling, plannen of concrete projecten te hebben m.b.t. de betreffende doelstelling * (De 3 hoogste waarden zijn in het groen aangegeven) Organisatie * % belangstelling % plannen % projecten Verhogen professionaliteit zakelijk & financieel 58% 27% 16% Aanwervings- en waarderingsbeleid 30% 10% 4% Loopbaanontwikkeling en opleiding 32% 12% 10% Inzetten op innovatie 52% 17% 18% Inzetten op internationalisering 41% 18% 36% Investeren in duurzaamheid & infrastructuur 51% 18% 16% Uitbouw (cultuur)educatieve of participatieve werking 40% 18% 30% * Deze resultaten betreffen de respondent-organisaties die voor de betreffende doelstellingen niet GEEN BELANGSTELLING hebben aangeduid (dit zijn dus de tegenhangers van de respondenten in slide 25, kolom 2). Voor belangstelling, plannen en projecten kon de respondent meerdere antwoorden aanvinken (bv. belangstelling én plannen). Om die reden kan de som van de percentages per doelstelling, samen met het percentage uit slide 25 groter zijn dan 100%. 30

31 2. Kennis en gebruik instrumentarium 2.4 Kennis en gebruik instrumenten: belangrijkste vaststellingen Vastgestelde drempels De bekendheid van aanvullende financieringsinstrumenten is de eerste maar niet de enige drempel. De veelheid aan instrumenten van verschillende steunverleners is verwarrend. Bovendien betreffen het telkens andere doelstellingen en vormvereisten. Dit alles creëert ook extra planlast. De letter en geest van de toegangscriteria zijn bij verschillende instrumenten niet altijd duidelijk waardoor ook de relevantie ervan voor potentiële gebruikers onduidelijk is. Dit kan leiden tot niet-gehonoreerde aanvragen en frustraties. Het hebben van een organisatiestructuur als toegangscriterium is onbekend bij 56% van de kunstenaars. Voor hen die zich er wel van bewust zijn, wordt toch gekozen om geen juridische organisatiestructuur aan te nemen omwille van andere drempels (zoals te hoge financiële drempels, te beperkte activiteiten, tijdsinvestering). 31

32 2. Kennis en gebruik instrumentarium 2.4 Kennis en gebruik instrumenten: organisaties (1/7) Kennis en gebruik bij organisaties van instrumenten geclusterd onder doelstelling 1: verhogen van de professionaliteit op zakelijk en financieel vlak (n=264) 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 6% 51% 43% 1% 1% 1% 1% 3% 2% 4% 3% 19% 2% 2% 1% 25% 23% 6% 1% 32% 42% 32% 52% 71% 80% 75% 57% 64% 1% 21% 78% nooit van gehoord naam is me bekend aanvraag overwogen aanvraag gedaan gesteund 32

33 2. Kennis en gebruik instrumentarium 2.4 Kennis en gebruik instrumenten: organisaties (2/7) Kennis en gebruik bij organisaties van instrumenten geclusterd onder doelstelling 2: ontwikkelen van een aanwervings- en waarderingsbeleid (n=127) 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 22% 3% 6% 39% 31% 1% 6% 1% 4% 5% 2% 13% 3% 39% 56% 82% 55% 27% 3% 5% 35% 33% 30% 9% 6% 3% 2% 1% 2% 5% 5% 6% 23% 41% 45% 43% 43% 68% nooit van gehoord naam is me bekend aanvraag overwogen aanvraag gedaan gesteund 33

34 2. Kennis en gebruik instrumentarium 2.4 Kennis en gebruik instrumenten: organisaties (3/7) Kennis en gebruik bij organisaties van instrumenten geclusterd onder doelstelling 3: inzetten op loopbaanontwikkeling en opleiding (n=153) 100% 90% 80% 70% 60% 50% 19% 1% 12% 4% 8% 2% 3% 1% 5% 64% 63% 1% 1% 5% 27% 40% 30% 54% 67% 20% 10% 0% 14% Opleidings- en begeleidingscheques 20% Betaald educatief verlof 31% Tussenkomst bij opleiding in een competentiecentrum van de VDAB EU-subsidies opleidingskosten nooit van gehoord naam is me bekend aanvraag overwogen aanvraag gedaan gesteund 34

35 2. Kennis en gebruik instrumentarium 2.4 Kennis en gebruik instrumenten: organisaties (4/7) Kennis en gebruik bij organisaties van instrumenten geclusterd onder doelstelling 4: inzetten op innovatie (n=236) 100% 90% 80% 70% 60% 1% 2% 3% 1% 11% 24% 19% 2% 1% 4% 32% 50% 40% 30% 73% 78% 87% 60% 20% 10% 0% KMO haalbaarheidsstudie KMO innovatieproject Extra subsidies intellectuele eigendom EU-subsidies innovatie nooit van gehoord naam is me bekend aanvraag overwogen aanvraag gedaan gesteund 35

36 2. Kennis en gebruik instrumentarium 2.4 Kennis en gebruik instrumenten: organisaties (5/7) Kennis en gebruik bij organisaties van instrumenten geclusterd onder doelstelling 5: inzetten op internationalisering (n=243) 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 1% 2% 16% 80% 10% 12% 5% 6% 21% 10% 37% 34% 6% 4% 13% 10% 3% 5% 32% 35% 30% 20% 10% 28% 38% 49% 44% 0% Impulsprogramma toeristisch-recreatieve projecten EU-subsidies internationaal netwerken, Reissubsidies FIT Subsidies buitenlandse promotie/prospectie FIT Subsidies buitenlandse overheden,.. ter bevordering van internationale uitwisseling/netwerken nooit van gehoord naam is me bekend aanvraag overwogen aanvraag gedaan gesteund 36

37 2. Kennis en gebruik instrumentarium 2.4 Kennis en gebruik instrumenten: organisaties (6/7) Kennis en gebruik bij organisaties van instrumenten geclusterd onder doelstelling 6: investeren in duurzaamheid en infrastructuur (n=240) 100% 90% 80% 70% 60% 1% 2% 1% 1% 11% 17% 9% 7% 6% 22% 50% 40% 87% 81% 89% 30% 64% 20% 10% 0% Pendelfonds REG-premies Subsidies voor KMO's die selectief afval sorteren Fonds voor Culturele Infrastructuur nooit van gehoord naam is me bekend aanvraag overwogen aanvraag gedaan gesteund 37

38 2. Kennis en gebruik instrumentarium 2.4 Kennis en gebruik instrumenten: organisaties (7/7) Kennis en gebruik bij organisaties van instrumenten geclusterd onder doelstelling 7: ontwikkelen van een educatieve of participatieve werking (n=234) 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 3% 6% 4% 4% 4% 2% 3% 4% 2% 6% 6% 8% 26% 36% 34% 45% 35% 51% 65% 56% Participatiedecreet Dynamo3-project Brede School-project EU-subsidies ikv levenslang leren, kunsteducatie en participatie 2% 29% 68% Subsidies voor natuur- en milieueducatieve projecten nooit van gehoord naam is me bekend aanvraag overwogen aanvraag gedaan gesteund 38

39 2. Kennis en gebruik instrumentarium 2.4 Kennis en gebruik instrumenten: kunstenaars (1/2) Aan kunstenaars werd slechts een beperkte set voorgelegd: enkel de 6 van de 37 bevraagde instrumenten die toegankelijk zijn voor particuliere kunstenaars (= zonder organisatiestructuur). 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 2% 1% 1% 5% 10% 2% 1% 1% 1% 2% 1% 10% 3% 1% 15% 23% 21% 21% 70% 90% 74% 88% 74% 83% nooit van gehoord naam is me bekend aanvraag overwogen aanvraag gedaan gesteund 39

40 2. Kennis en gebruik instrumentarium 2.4 Kennis en gebruik instrumenten: kunstenaars (2/2) Aan kunstenaars werd bijkomend gevraagd of het niet hebben van een juridische organisatiestructuur een bewuste keuze is. 56% van de particuliere kunstenaars is er zich NIET van bewust dat heel wat financieringsinstrumenten enkel toegankelijk zijn voor organisaties. De 44% die zich er wel van bewust is dat het niet hebben van een juridische organisatiestructuur hen beperkt in toegang tot het aanvullend financieel instrumentarium, kiest er toch voor om geen juridische organisatiestructuur te hebben omdat : de activiteiten te beperkt zijn (55%) de financiële drempel te hoog is (42%) de tijdsinvestering te hoog is (35%) 40

41 2. Kennis en gebruik instrumentarium 2.5 Informatie- en adviesbronnen: belangrijkste vaststellingen Informanten bij wie respondenten vandaag reeds te rade gaan: Peers zijn de belangrijkste eerstelijns infobron (aangeduid door 51% van de kunstenaars en 62% van de organisaties). Overheidsdiensten en intermediaire organisaties komen op de 2 e plaats Administratie Cultuur en Kunstenloket zijn zowel voor kunstenaars als organisaties van belang (maar de resultaten zijn mogelijk vertekend door de samenstelling van het adressenbestand) Lokale overheden zijn van belang voor kunstenaars (24%), maar nog meer voor organisaties (58%). Steunpunten spelen een rol voor hun disciplines, maar er is een sterke variatie. Organisaties vinden er makkelijker de weg naartoe dan kunstenaars. Belangenverenigingen spelen ook een rol, maar veel minder, en het minst voor kunstenaars. Zakelijk bemiddelaars worden vaker door organisaties dan kunstenaars aangegeven als informatiebron. De tevredenheid over bovenstaande dienstverleningen is overwegend hoog. 41

42 2. Kennis en gebruik instrumentarium 2.5 Informatie- en adviesbronnen: belangrijkste infobronnen Informatiekanalen die in de laatste 3 jaar geraadpleegd werden door respondenten voor informatie of advies over aanvullende financiering. (meerdere antwoorden mogelijk) Andere kunstenorganisaties/kunstenaars 51% 62% Overheidsdienst/intermediaire organisatie 40% 53% Zakelijke bemiddelaar 13% 28% Vrienden/familie 18% 24% Onderwijsinstelling 6% 5% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Organisatie (n=296) Particulier kunstenaar (n=531) 42

43 2. Kennis en gebruik instrumentarium 2.5 Informatie- en adviesbronnen: geraadpleegde kanalen Geraadpleegde kanalen Vlaamse overheid & intermediairen Niet-disciplinespecifieke intermediairen Particuliere kunstenaar % geraadpleegd waarvan % tevreden Organisatie % geraadpleegd waarvan % tevreden Kunstenloket* 63% 75% Administratie Cultuur* 79% 81% Administratie Cultuur* 50% 74% Lokale overheid 58% 84% Lokale overheid 24% 58% Kunstenloket* 55% 89% * Het belang van de Administratie Cultuur en het Kunstenloket kan mogelijk vertekend zijn ten gevolge van de samenstelling van de adresbestanden. 43

44 2. Kennis en gebruik instrumentarium 2.5 Informatie- en adviesbronnen: geraadpleegde kanalen Geraadpleegde kanalen Vlaamse overheid & intermediairen Disciplinespecifieke intermediairen, geraadpleegd door kunstenaars Artistieke specialisatie Sectororganisatie n (=artistieke specialisatie) % geraadpleegd n (= aantal dat intermediairen raadpleegde) % geraadpleegd (na correctie) Muziek MCV 137 8% 60 18% Architectuur VAi 10 40% 7 57% Theater Beeldende kunsten VTi 10% 22% oko 1% 3% BAM 13% 34% NICC 268 6% % VOBK 0,3% 1% LEGENDE BIJ INTERPRETATIE VAN DE CIJFERS kolom 3: het aantal respondenten per discipline waarin het steunpunt of de belangenbehartiger actief is. kolom 4: het percentage van kolom 3 dat de optie "Vlaamse overheid & intermediairen" aanvinkte. kolom 5: het aantal respondenten van kolom 3 dat de optie "Vlaamse overheid & intermediairen" aanvinkte. kolom 6: dit is het gecorrigeerd resultaat: het percentage per discipline, ten aanzien van het aantal respondenten dat de optie "Vlaamse overheid & intermediairen" aanvinkte. * Opmerking: het resultaat voor architectuur is onbetrouwbaar omwille van het lage aantal respondenten. 44

45 2. Kennis en gebruik instrumentarium 2.5 Informatie- en adviesbronnen: geraadpleegde kanalen Geraadpleegde kanalen Vlaamse overheid & intermediairen Disciplinespecifieke intermediairen, geraadpleegd door organisaties Artistieke specialisatie Sectororganisatie n (=artistieke specialisatie) % geraadpleegd n (= aantal dat intermediairen raadpleegde) % geraadpleegd (na correctie) Muziek MCV % 54 39% Architectuur VAi 7 14% 2 50% Theater Beeldende kunsten VTi 24% 40% oko 25% 42% BAM 21% 41% NICC 80 6% 42 12% VOBK 8% 14% LEGENDE BIJ INTERPRETATIE VAN DE CIJFERS kolom 3: het aantal respondenten per discipline waarin het steunpunt of de belangenbehartiger actief is. kolom 4: het percentage van kolom 3 dat de optie "Vlaamse overheid & intermediairen" aanvinkte. kolom 5: het aantal respondenten van kolom 3 dat de optie "Vlaamse overheid & intermediairen" aanvinkte. kolom 6: dit is het gecorrigeerd resultaat: het percentage per discipline, ten aanzien van het aantal respondenten dat de optie "Vlaamse overheid & intermediairen" aanvinkte. * Opmerking: het resultaat voor architectuur is onbetrouwbaar omwille van het lage aantal respondenten. 45

46 2. Kennis en gebruik instrumentarium 2.6 Behoefte aan advies en ondersteuning: belangrijkste vaststellingen De behoefte aan advies en ondersteuning bij particuliere kunstenaars en organisaties is quasi identiek: Ruim 80% van de respondenten heeft behoefte aan individueel advies (en bij ongeveer de helft krijgt deze behoefte de hoogste score). De helft van de kunstenaars en ruim 60% van de organisaties hebben behoefte aan een subsidie- of steunwijzer (en bij ongeveer de helft krijgt deze behoefte de hoogste score). De behoefte aan tools en instrumenten en individuele coaching is minder uitgesproken, zowel in aantal als gewicht. Er is daarnaast ook veel nood aan informatie en advies over andere zaken dan aanvullend financieel instrumentarium, namelijk over het volledige zakelijke en financiële plaatje. 46

47 2. Kennis en gebruik instrumentarium 2.6 Behoefte aan advies en ondersteuning: ongewogen scores Kunstenaar Organisatie Individueel advies op maat 82% Subsidie- of steunwijzer: 54% Zakelijke bijscholing 37% Eenmalige workshops 36% Coaching en begeleiding 33% Tools 14% Individueel advies op maat 84% Subsidie- of steunwijzer: 66% Eenmalige workshops 36% Zakelijke bijscholing 30% Coaching en begeleiding 28% Tools 23% * Aan de respondent werd gevraagd een top 3 aan te duiden. Bij de ongewogen scores houden we hiermee geen rekening. De resultaten hierboven geven louter het aandeel respondenten weer die deze behoefte hebben aangeduid. ** Definities: zie slides terminologie (vooraan). 47

Spiegelonderzoek. Starters gespiegeld aan ervaren ondernemers. Partner voor bedrijvige mensen

Spiegelonderzoek. Starters gespiegeld aan ervaren ondernemers. Partner voor bedrijvige mensen P R A K T I J K G I D S Spiegelonderzoek Starters gespiegeld aan ervaren ondernemers SBB Partner voor bedrijvige mensen Inhoud van deze praktijkgids OPZET EN AANPAK VAN HET ONDERZOEK 2 MOTIVATIE, DOELSTELLINGEN

Nadere informatie

WAT IS ER VAN HEN GEWORDEN? ONDERZOEK NAAR DE HUIDIGE PROFESSIONELE SITUATIE VAN OUD- JUNIOR ASSISTENTEN

WAT IS ER VAN HEN GEWORDEN? ONDERZOEK NAAR DE HUIDIGE PROFESSIONELE SITUATIE VAN OUD- JUNIOR ASSISTENTEN WAT IS ER VAN HEN GEWORDEN? ONDERZOEK NAAR DE HUIDIGE PROFESSIONELE SITUATIE VAN OUD- JUNIOR ASSISTENTEN MAART 2014 INHOUD INLEIDING... 2 1. ONDERZOEKSPOPULATIE... 3 2. RESPONS EN NON-RESPONS ANALYSE...

Nadere informatie

Onderzoek naar effectiviteit inzet re-integratieinstrumenten DWI

Onderzoek naar effectiviteit inzet re-integratieinstrumenten DWI Onderzoek naar effectiviteit inzet re-integratieinstrumenten DWI - EINDRAPPORT- Jonneke Bolhaar, Nadine Ketel, Bas van der Klaauw (Vrije Universiteit) Februari 2014 Dit rapport geeft een verslag van het

Nadere informatie

Hoe kan de overheid uw financiering. gemakkelijker maken? Agentschap Ondernemen. informeert - adviseert - stimuleert

Hoe kan de overheid uw financiering. gemakkelijker maken? Agentschap Ondernemen. informeert - adviseert - stimuleert informeert - adviseert - stimuleert Hoe kan de overheid uw financiering Agentschap Ondernemen informeert - adviseert - stimuleert gemakkelijker maken? informeert - adviseert - stimuleert informeert - adviseert

Nadere informatie

RAPPORT: Behoeftenbevraging gemeenschappelijke ICT-dienstverlening 2015. Classificatie: Publiek

RAPPORT: Behoeftenbevraging gemeenschappelijke ICT-dienstverlening 2015. Classificatie: Publiek RAPPORT: Behoeftenbevraging gemeenschappelijke ICT-dienstverlening 2015 Classificatie: Publiek Inhoudsopgave 1. Doelstelling... 3 2. Opzet en aanpak... 3 3. Doelgroep en antwoorden... 5 4. Overkoepelende

Nadere informatie

Maatschappelijk Betrokken Ondernemen (MBO):

Maatschappelijk Betrokken Ondernemen (MBO): Maatschappelijk Betrokken Ondernemen (MBO): 1 Voorwoord Wist u dat de meerderheid van de MKB-ondernemers maatschappelijk betrokken onderneemt? Dat de manier waarop dat gebeurt, verrassend weinig verschilt

Nadere informatie

Maatpakbegeleiding werkzoekenden naar ondernemerschap

Maatpakbegeleiding werkzoekenden naar ondernemerschap Maatpakbegeleiding werkzoekenden naar ondernemerschap Viona-oproep voor een studieopdracht, 12/12/2013 Op verzoek van: Vlaamse overheid Departement Werk en Sociale Economie Albert II-laan 35, bus 20 1030

Nadere informatie

Het is de integrale aanpak die werkt

Het is de integrale aanpak die werkt Het is de integrale aanpak die werkt Evaluatie na één jaar UtrechWse Buurtteams Krachtig Freek de Meere Ahmed Hamdi Jochum Deuten Het is de integrale aanpak die werkt Evaluatie na één jaar Utrechtse Buurtteams

Nadere informatie

VRAGEN KWANTITATIEF ONDERZOEK

VRAGEN KWANTITATIEF ONDERZOEK De beginnende leraar in het (buitengewoon) basisonderwijs, (buitengewoon) secundair onderwijs, volwassenenonderwijs, basiseducatie en deeltijds kunstonderwijs VRAGEN KWANTITATIEF ONDERZOEK Directie en

Nadere informatie

Leidraad actief en passief beleggen in het belang van de klant

Leidraad actief en passief beleggen in het belang van de klant Leidraad actief en passief beleggen in het belang van de klant 1 Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de onafhankelijke gedragstoezichthouder

Nadere informatie

I. INTRO... 3 II. ANDERE TIJDEN... 4 III. ONTWIKKELINGEN IN DE CULTUURSECTOR... 5 IV. DE MISSIE VAN CULTUUR-ONDERNEMEN... 8 V. ONZE KRACHT...

I. INTRO... 3 II. ANDERE TIJDEN... 4 III. ONTWIKKELINGEN IN DE CULTUURSECTOR... 5 IV. DE MISSIE VAN CULTUUR-ONDERNEMEN... 8 V. ONZE KRACHT... Inhoud I. INTRO... 3 II. ANDERE TIJDEN... 4 III. ONTWIKKELINGEN IN DE CULTUURSECTOR... 5 IV. DE MISSIE VAN CULTUUR-ONDERNEMEN... 8 V. ONZE KRACHT... 9 VI. ONZE DOELGROEPEN... 11 VII. ONZE KERNACTIVITEITEN...

Nadere informatie

Financieel gedrag van kinderen en jongeren. Rapportage deskresearch In opdracht van Wijzer in geldzaken

Financieel gedrag van kinderen en jongeren. Rapportage deskresearch In opdracht van Wijzer in geldzaken Financieel gedrag van kinderen en jongeren Rapportage deskresearch In opdracht van Wijzer in geldzaken Inhoudsopgave Inleiding 3 1 Financieel gedrag van kinderen en jongeren: Prestaties 6 1.1 Financieel

Nadere informatie

De zeggenschap van leraren Nulmeting in het po, vo, mbo en hbo

De zeggenschap van leraren Nulmeting in het po, vo, mbo en hbo De zeggenschap van leraren Nulmeting in het po, vo, mbo en hbo ResearchNed, in opdracht van het Ministerie van OCW Lette Hogeling Froukje Wartenbergh-Cras Jessica Pass Joyce Jacobs Sil Vrielink Marlies

Nadere informatie

Blended Learning: Het beste van twee werelden voor maximaal succes

Blended Learning: Het beste van twee werelden voor maximaal succes Blended Learning: Het beste van twee werelden voor maximaal succes 1. Beleidscontext De regeringsverklaring van de nieuwe Vlaamse regering stelt: elke Vlaming moet een lerende Vlaming zijn. Het document

Nadere informatie

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Oproep Werkzoekenden naar Ondernemerschap Pagina 2

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Oproep Werkzoekenden naar Ondernemerschap Pagina 2 Operationeel Programma ESF Vlaanderen 2014-2020 Fiche oproep 314 Werkzoekenden naar Ondernemerschap Prioriteit uit OP: 1 loopbaanbeleid curatief investeringsprioriteit 8iii Ondernemerschap De fiche van

Nadere informatie

Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking

Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking Hoe ver je gaat als interviewer, bakent de geïnterviewde af (Paul Jambers) Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking Handreikingen voor

Nadere informatie

AANSLUITING VRAAG EN AANBOD LAAGGESCHOOLD WERK Onderzoek onder werkzoekenden, werkgevers en uitvoerders EINDRAPPORTAGE

AANSLUITING VRAAG EN AANBOD LAAGGESCHOOLD WERK Onderzoek onder werkzoekenden, werkgevers en uitvoerders EINDRAPPORTAGE AANSLUITING VRAAG EN AANBOD LAAGGESCHOOLD WERK Onderzoek onder werkzoekenden, werkgevers en uitvoerders EINDRAPPORTAGE b AANSLUITING VRAAG EN AANBOD LAAGGESCHOOLD WERK Onderzoek onder werkzoekenden, werkgevers

Nadere informatie

De markt voor dienstverlening aan huis : onderzoek naar vraag- en. aanbodzijde. Conclusie

De markt voor dienstverlening aan huis : onderzoek naar vraag- en. aanbodzijde. Conclusie Opdrachtgever SZW De markt voor dienstverlening aan huis : onderzoek naar vraag- en aanbodzijde Opdrachtnemer Panteia / S. de Visser, F. Volker, R. Hoevenagel, A. Witkamp, M. Engelen Onderzoek De markt

Nadere informatie

Resultaten Financieel inzicht van Nederlanders

Resultaten Financieel inzicht van Nederlanders Resultaten Financieel inzicht van Nederlanders Publieksonderzoek over 4280 consumenten uitgevoerd in opdracht van CentiQ Prof. dr. G. Antonides, Universiteit Wageningen Dr. I.M. de Groot, Universiteit

Nadere informatie

Stand van Zaken Zonder Personeel

Stand van Zaken Zonder Personeel Stand van Zaken Zonder Personeel Structurele karakterschets van zzp'ers: resultaten meting I, voorjaar 2010, zzp-panel drs. N.E. de Vries drs. P.J.M. Vroonhof Zoetermeer, september 2010 ISBN: 978-90-371-1016-6

Nadere informatie

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Bachelorthesis J.N. Zwikstra - 265948 Economie & Bedrijfseconomie Erasmus Universiteit Rotterdam Begeleider: prof. dr. G.J. van der Pijl Meelezer:

Nadere informatie

EVC 2. EEN DIVA IN VLAANDEREN 3 3. HET CIVIELE EFFECT 4

EVC 2. EEN DIVA IN VLAANDEREN 3 3. HET CIVIELE EFFECT 4 EVC, wie doet mee? EVC INLEIDING en BRONNEN 1. WAT IS EVC 1-3 1.1 Naar een nieuw begrip van leren 1.2 Competenties versus kennis en vaardigheden 1.3 Sleutelvaardigheden 1.4 Doelstellingen in een notendop

Nadere informatie

Meer voor wie minder heeft! Minimabeleid 2015 2018

Meer voor wie minder heeft! Minimabeleid 2015 2018 Meer voor wie minder heeft! Minimabeleid 2015 2018 2 Voorwoord wethouder van der Zanden Zo n 10% van de Helmonders leeft op of onder de grens van het sociaal minimum. Zo n inkomensgrens is een hard, meetbaar

Nadere informatie

Inzicht in resultaat Oordelen over effectiviteit van maatregelen gericht op het terugdringen van voortijdig schoolverlaten

Inzicht in resultaat Oordelen over effectiviteit van maatregelen gericht op het terugdringen van voortijdig schoolverlaten Inzicht in resultaat Oordelen over effectiviteit van maatregelen gericht op het terugdringen van voortijdig schoolverlaten Foto: Erik Borst Berenschot B. Dunning, Bsc drs. P. Krauss ir. M.A.R. van Roost

Nadere informatie

GEMEENTE VEENENDAAL. De dragers van de Wmo: wat hebben ze nodig? Vrijwilligerswerk in Ede en Veenendaal. Deelrapportage onderzoek pilot Wmo

GEMEENTE VEENENDAAL. De dragers van de Wmo: wat hebben ze nodig? Vrijwilligerswerk in Ede en Veenendaal. Deelrapportage onderzoek pilot Wmo GEMEENTE VEENENDAAL De dragers van de Wmo: wat hebben ze nodig? Vrijwilligerswerk in Ede en Veenendaal Deelrapportage onderzoek pilot Wmo Ede, afdeling O&O, 25 september 2006 De dragers van de Wmo: wat

Nadere informatie

Advies bezuiniging cultuur 2013-2016. Noodgedwongen keuzen

Advies bezuiniging cultuur 2013-2016. Noodgedwongen keuzen Advies bezuiniging cultuur 2013-2016 Noodgedwongen keuzen 2 Inhoudsopgave Samenvatting advies 4 Vooraf 11 Uitgangspunten 13 Criteria 13 Rol van rijksoverheid, fondsen en andere overheden 16 Cultureel ondernemerschap

Nadere informatie

Terugmelden, waarom niet? Eindrapport

Terugmelden, waarom niet? Eindrapport Terugmelden, waarom niet? Eindrapport auteurs Ko Mies, Tessa van den Berg, Tom Kronenburg, Ton Monasso project 003160 versie 1.0 datum 10 januari 2013 Managementsamenvatting Het Programma Stelsel van Basisregistraties

Nadere informatie

Evaluatie Experimentenwet Bedrijven Investeringszones (BIZ) Definitief. Ruud Berndsen Holmer Doornbos Marinka van Vliet Frank Maas

Evaluatie Experimentenwet Bedrijven Investeringszones (BIZ) Definitief. Ruud Berndsen Holmer Doornbos Marinka van Vliet Frank Maas Evaluatie Experimentenwet Bedrijven Investeringszones (BIZ) Definitief Ruud Berndsen Holmer Doornbos Marinka van Vliet Frank Maas 24 augustus 2012 Evaluatie Experimentenwet Bedrijven Investeringszones

Nadere informatie

STRATEGISCH B E LE I DS PL AN T O E R I S M E L E U V E N 2010-2015. SumResearch Toon Berckmoes Karvansera

STRATEGISCH B E LE I DS PL AN T O E R I S M E L E U V E N 2010-2015. SumResearch Toon Berckmoes Karvansera STRATEGISCH B E LE I DS PL AN T O E R I S M E L E U V E N 2010-2015 SumResearch Toon Berckmoes Karvansera SumResearch-Toon Berckmoes-Karvansera/ Strategisch Beleidsplan Toerisme Leuven p. 1 INHOUD 1.

Nadere informatie

Advies werkgroep 3 aan IenM Voorstellen voor een beter gebruik van de BAG

Advies werkgroep 3 aan IenM Voorstellen voor een beter gebruik van de BAG Advies werkgroep 3 aan IenM Voorstellen voor een beter gebruik van de BAG 1 Advies werkgroep 3 aan IenM Voorstellen voor een beter gebruik van de BAG 15 januari 2015, versie 1.0, definitieve versie, publieksversie

Nadere informatie