Commissienotitie. Ruimte 20 oktober 2010 AB CN Kennisnemen van resultaten volkshuisvesting. Geachte leden, 1.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Commissienotitie. Ruimte 20 oktober 2010 AB10.01003 CN2010.024. Kennisnemen van resultaten volkshuisvesting. Geachte leden, 1."

Transcriptie

1 Aan de leden van de commissie Vergadering d.d. Casenummer Notitienummer Commissienotitie Ruimte 20 oktober 2010 AB CN Gemeente Bussum Kennisnemen van resultaten volkshuisvesting Brinklaan 35 Postbus HA Bussum Geachte leden, Telefoon: Fax: Website: Inlichtingen bij D. de Jong 1. INLEIDING Begin 2009 heeft het college de raad een commissienotitie aangeboden waarin verschillende ontwikkelingen op het gebied van de volkshuisvesting, en met name de sturingsmogelijkheden van de gemeente hierop, zijn beschreven. Op 18 maart 2009 zijn op basis van deze notitie in de commissie Ruimte, in aanwezigheid van vertegenwoordigers van de corporaties Dudok Wonen, de Alliantie en Gooi en Omstreken, de relevante volkshuisvestelijke thema s hierbij besproken. Doorkiesnummer Op 2 juli 2009 is het rapport van de rekenkamercommissie 'Wonen in Bussum' aan de gemeenteraad gepresenteerd. In dit rapport staan de antwoorden op de vraag 'In hoeverre geeft de gemeente Bussum op doeltreffende en doelmatige wijze vorm aan haar streven om een evenwichtige woningvoorraad te creëren?' voor de periode Nu, aan het einde van de raads- en collegeperiode, ligt een commissienotitie voor die eveneens de volkshuisvesting in Bussum bespreekt maar zich vooral richt op het huidige beleid, de resultaten in de periode , de aanbevelingen van de rekenkamercommissie en de uitdagingen waarvoor de gemeente in de volgende raadsperiode komt te staan. De notitie is in de volgende hoofdstukken ingedeeld: 1. Inleiding 2. Beleid en resultaten 3. Aanbevelingen Rekenkamercommissie 4. Toekomst 5. Voorstel / Verzoek 2. BELEID EN RESULTATEN Op 4 verschillende bestuurlijke niveaus wordt er beleid gemaakt dat voor de volkshuisvesting in Bussum relevant is. Voor veel van het regionale en lokale beleid worden landelijk de randvoorwaarden geschapen. Op dit moment is juist op dit niveau veel onzekerheid over het te voeren beleid. Een nieuwe regering zal waarschijnlijk op verschillende thema's veranderingen doorvoeren. Hieronder volgt een korte opsomming van onderwerpen waarvan de wijzigingen hun weerslag zullen vinden binnen toekomstig lokaal beleid. 1

2 2.1 LANDELIJKE BELEIDSWIJZIGINGEN DOORSTROMING / SCHEEFWONEN Voor de verbetering van doorstroming op de huurwoningmarkt gaat veel aandacht uit naar het scheefwonen. Scheefwonen houdt in dat een positieve inkomensontwikkeling van een huishouden niet leidt tot een navenante wooncarrière. Dit is vooral een probleem in schaarstegebieden (met hoge woningprijzen) zoals onze regio. In het Gewest zijn we al langer bezig met de aanpak van scheefwonen door het introduceren van Huur-op-Maat; een regeling gebaseerd op inkomensafhankelijke huur. Landelijk zal dit kunnen worden gedaan door het systeem van de huurtoeslag te wijzigen. Huurtoeslag-hervorming is één kant van de medaille, huurprijs-hervorming is de andere. In de huidige huurprijzen, die zijn gekoppeld aan een puntensysteem, wordt op geen enkele manier uiting gegeven aan de populariteit van woningen. Er wordt sec naar b.v. oppervlak, aanwezigheid van CV en isolatie gekeken. Hierdoor is in populaire regio s met woningschaarste, zoals de onze, het verschil in maandlasten tussen een sociale huurwoning en een koopwoning (van gelijke grootte) enorm. De mogelijk voor te stellen aanpassingen in het huurprijzenbeleid zijn lastig te doorzien, maar het komt waarschijnlijk neer op: Meer vrijheid voor corporaties om binnen de bandbreedte van de maximaal toegestane huur te differentiëren op basis van populariteit van de woning KERNTAKENDISCUSSIE Bij de aanpak van scheefwonen speelt nog een andere discussie mee: de kerntakendiscussie. Vanuit de E.U. is Nederland op de vingers getikt omdat de (inkomens)doelgroepen voor toewijzing door corporaties te ruim zouden zijn. De relatieve vrijheid, die corporaties nu hebben, zal worden teruggebracht door vast te leggen dat ze minimaal 90% van haar woningen moeten verhuren aan de groep mensen met een inkomen tot ,-. Corporaties zouden dus terug moeten naar de taak van het huisvesten van de laagste inkomensgroep. Dit betekent ook dat als corporaties in de toekomst populaire woningen mogen aanbieden voor een hogere huur (boven de volledige huurtoeslaggrens), zij dit maar voor 10% van hun bezit kunnen doen, aangezien ze hiermee niet de primaire doelgroep bedienen. In Bussum zouden hiervoor waarschijnlijk de kleine huurcomplexen in de duurdere (koop)wijken worden aangewezen: de toch al beperkte bevolkingsmix in deze wijken neemt dan dus verder af VROM STARTERSLENINGEN Eén van de onderwerpen waar het nieuwe kabinet zich na haar installatie over moet buigen is de eventuele voortzetting van de 'VROM Starterslening'. Zoals de naam al aangeeft, is deze lening voor starters op de koopwoningmarkt door het ministerie van VROM opgesteld. De regeling maakt het voor minder draagkrachtige starters mogelijk een eigen huis te kopen. Zij kunnen onder gunstige voorwaarden, bovenop de eerste hypotheek, extra geld lenen. Dit bevordert de doorstroming in de moeilijk toegankelijke koopwoningmarkt. In mei 2010 was het budget, dat VROM voor de leningen had gereserveerd, op. In totaal zijn er in 250 deelnemende gemeenten bijna 9000 leningen verstrekt. Of er nieuw budget voor de Starterslening wordt vrijgemaakt zal volgend jaar duidelijk worden. Dit is van 2

3 belang voor de lokale regeling zoals de gemeente deze op dit moment uitvoert. Hier wordt later in deze notitie op teruggekomen PLANPROCEDURES In een recent rapport van de Rijksoverheid (Brede Heroverwegingen: Wonen) wordt geconcludeerd dat er, ook binnen de Randstad, nog ruimte is voor woningbouw, maar dat de doorloopsnelheid van woningbouwprojecten in 25 jaar bijna verdubbeld is. Het rapport geeft de aanbeveling hierin een efficiëntieslag te maken om in schaarstegebieden sneller tot uitbreiding van de (specifiek benodigde) voorraad te komen. Na de Crisis en Herstelwet, die voor enige versoepelingen heeft gezorgd in bepaalde planprocedures, zal het nieuwe kabinet deze maatregelen wellicht uitbreiden. Deze wijzigingen zullen ook van invloed zijn op de processen van lokale overheden. 2.2 PROVINCIAAL BELEID Op 25 mei 2010 is de provinciale woonvisie Goed wonen in Noord-Holland door Gedeputeerde Staten vastgesteld. De visie wordt in september 2010 door Provinciale Staten behandeld. In het ontwerp valt te lezen dat de provincie in het eerste kwartaal van 2011 samen met de regio Gooi en Vechtstreek tot een Regionaal ActieProgramma (RAP) zal komen waarin concrete maatregelen en afspraken zijn opgenomen. Het zal waarschijnlijk vooral neerkomen op afspraken over stimuleringsregelingen voor particulier opdrachtgeverschap, realisatie van beschermde kleinschalige woonvormen, levensloopbestendige, multifunctionele en energiezuinige bouw en herstructurering door middel van subsidietrajecten. 2.3 REGIONAAL BELEID In onze gemeente is de Regionale Woonvisie, die voor alle 9 gemeenten in de Gooi en Vechtstreek de leidraad voor het volkshuisvestingsbeleid vormt, op 10 april 2008 vastgesteld. De twee belangrijkste thema's in de visie zijn de betaalbaarheid en beschikbaarheid van woningen in de regio. Kernambitie in deze woonvisie is het vergroten van de kansen op de woningmarkt voor groepen die het moeilijk hebben op deze markt. De drie doelgroepen van beleid zijn jongeren, jonge gezinnen en zorgbehoevenden. Voor deze doelgroepen wordt gestuurd richting een meer gedifferentieerd woningaanbod dat zowel door nieuwbouw als door het optimaliseren van de bestaande voorraad kan worden bereikt. Voor nieuwbouw heeft de woonvisie gesteld dat de drie prijsklassen 'goedkoop', middelduur en duur evenredig (voor 1/3 e, 1/3 e, 1/3 e ) moeten worden gerealiseerd UITVOERING WOONVISIE Zoals de provincie voor de uitvoering van haar Woonvisie werkt met RAP s stelt de Stuurgroep Uitvoering Woonvisie jaarlijks op vergelijkbare wijze een document op waarin de concrete plannen ter uitvoering van de woonvisie worden omschreven. Voor 2010 staat, zoals in alle eerdere jaren, het blijvend monitoren en (zonodig) gewestelijk sturen van woningbouwontwikkelingen in de regio als actiepunt omschreven. Naast deze permanente activiteit komen specifiek voor 2010 de volgende onderwerpen aan bod. 3

4 HERZIENING WOONRUIMTEVERDELING Zo'n 26% van de Bussumse voorraad van bijna woningen zijn sociale huurwoningen. De doorstroming binnen deze woningen is erg laag, in 2009 zijn er slechts 200 woningen van huurder veranderd (ong.: 160 aan regulier woningzoekenden, 25 aan urgenten en 15 aan asielzoekers). De gemiddelde woonduur van huurders van een eengezinswoning in Bussum is met 20 jaar erg hoog. Dit cijfer wordt natuurlijk deels ingegeven door het prettige woonklimaat in de gemeente, maar heeft ook een andere reden. Het huidige systeem van woningverdeling is zo opgezet dat het maken van (kleine) stappen op de wooncarrière ongunstig is voor de woningzoekende. Als men eenmaal verhuisd is, komt men later maar moeilijk weer in aanmerking voor een nieuwe woning omdat bij toewijzing de opgebouwde woonduur een belangrijk criterium is. Over het nieuwe systeem is op 23 september 2010 door het portefeuillehoudersoverleg Wonen Welzijn en Zorg besloten. Het voorstel zal zo spoedig mogelijk aan alle negen gemeenteraden in de regio worden voorgelegd. Voor Bussum zal dit neerkomen op een behandeling in de nieuwe raad in (REGIONALE) PRESTATIEAFSPRAKEN Dit onderwerp stond al eerder op de actiepuntenlijst van het Gewest, maar is tot nu toe nog niet voortvarend opgepakt, vooral aangezien de herziening van de woonruimteverdeling een proces is gebleken dat veel tijd en inzet heeft gevergd van de beleidsmedewerkers van de gemeenten en corporaties. In 2011 zullen de prestatieafspraken, met daarin aandacht voor woningbouwproductie, levensloopbestendige bouw en verkoopbeleid, worden opgesteld INVENTARISATIE ZORGWONINGEN Op 23 september 2010 is aan het portefeuillehoudersoverleg Wonen Welzijn en Zorg een digitale plattegrond van de regio gepresenteerd waarop alle corporatiewoningen in het Gewest zijn aangegeven die geschikt zijn voor mensen met een zorgvraag of verminderde mobiliteit. Het afgelopen jaar is er door verschillende corporaties hard gewerkt aan het inventariseren van hun bezit op basis van een zogenaamd 'classificatiesysteem' waarbinnen een scala aan aspecten van een woning (afmetingen, voorzieningen, kenmerken) zijn geformuleerd. Het systeem kent afhankelijk van de mate waarin de woning geschikt is voor een bewoner met een lichamelijke beperking of een zorgvraag een bepaald aantal 'sterren' toe aan een woning. Nu is van het totale bezit van zo'n woningen in de regio bekend in hoeverre zij geschikt zijn voor bepaalde doelgroepen, maar ook is er inzicht gekomen in de mate van aanpasbaarheid van dit woningbezit. Corporaties hebben nu voor alle complexen de informatie welke maatregelen er voor een woning nodig zijn om deze geschikt te maken voor bijvoorbeeld rolstoelgebruikers of huurders die gebruik moeten maken van een traplift of rollator. 2.4 LOKAAL BELEID Zoals gezegd vindt het lokale beleid op het gebied van de volkshuisvesting zijn basis in de Regionale Woonvisie. Veel van de onderwerpen die in dit kader zijn besproken worden dan ook één op één in Bussum uitgerold. Naast 4

5 deze bovenstaande thema s is hieronder een opsomming gegeven van verschillende lokale volkshuisvestelijke onderwerpen REALISATIE NIEUWBOUWWONINGEN In de afgelopen tien jaar zijn op een groot aantal binnenstedelijke herstructureringslocaties een substantieel aantal nieuwbouwwoningen opgeleverd. Dit samen met een aantal extra wooneenheden die binnen bestaande panden zijn gerealiseerd heeft geresulteerd in een toename van het woningbestand in de gemeente van meer dan 600 woningen (van in 2000 naar in 2010). Het voert te ver om in deze notitie een opsomming te geven van de gerealiseerde projecten, maar op deze plek wordt in ieder geval even stilgestaan bij de realisatie van woningen voor de specifieke doelgroepen van beleid, de jongeren, de senioren en die groep mensen die niet zelfstandig in hun eigen woonbehoefte kunnen voorzien, zoals gehandicapten. Realisatie woningbouw doelgroepen Senioren 183 Jongeren 59 Speciale doelgroepen 123 Totaal 365 In de laatste jaren heeft de woningbouwproductie te kampen gehad met de gevolgen van de economische crisis, waarvan niet in de minste plaats de terughoudendheid van consumenten op de koopwoningmarkt er één is. Mede door gegroeide onzekerheid zijn bouwprojecten vertraagd of is het woningbouwprogramma aangepast. De door de gemeenteraad op 10 september 2009 vastgestelde maatregelen hebben voor projecten de Brede School, Veldweg en het Villa Kosterterrein een positieve impuls betekend. Mede hierdoor is ook in het afgelopen jaar voortgang in de woningbouwproductie gebleven. In de op 8 september in de commissie Ruimte behandelde commissienotitie stand van zaken bouwprojecten is dit terug te lezen WONINGSPLITSING Voor het samenvoegen van woningen is in Bussum toestemming nodig van het college. Dit is in de Huisvestingsverordening bepaald. De aanvrager van een samenvoeging kan om een financiële compensatie worden gevraagd voor het doen afnemen van de Bussumse woningvoorraad. Hiermee volgt de gemeente de lijn zoals die ook in de andere 8 gewestgemeenten is neergelegd. Wat in Bussum (en andere regiogemeenten) niet is vastgelegd is gemeentelijke zeggenschap over het splitsen van woningen. De mogelijkheden daarvoor worden bezien in het licht van de nieuwe Huisvestingswet die in 2011 zal worden vastgesteld LEEGSTAND In het begin van dit jaar is een extern onderzoeksbureau de opdracht gegeven om de leegstand in Bussum te inventariseren. Bij de 400 woningen waarvan geen gegevens van de gebruiker bij de gemeente bekend waren, is een controleur geweest die heeft gezocht naar de oorzaak hiervan. De -/- informatie uit de, bij deze notitie gevoegde, inventarisatie heeft veel inzicht opgeleverd. In het kort komt het er op neer dat er in Bussum maar zelden sprake is van speculatieve leegstand, dat een deel van de woningen gebruikt wordt door personen die zich niet correct hebben ingeschreven bij onze 5

6 gemeente en dat een aardig deel van de woningen in Bussum als 'tweede huis' fungeert. Vanuit de volkshuisvesting bezien geven de resultaten weinig aanleiding tot verdere acties. Toch is het nuttig geweest om deze inzichten in de leegstand te vergaren. Ook voor de zuiverheid van de Gemeentelijke BasisAdministratie (GBA) en de belastingaanslagen heeft het onderzoek een positief effect gehad. Gezien dit laatste aspect is dan ook vanuit de afdeling Burgerzaken voorgesteld om met gebruikmaking van eigen ambtelijke capaciteit de panden waarop geen GBA-gegevens bekend zijn in de toekomst opnieuw aan te schrijven met het verzoek een inschrijfformulier in te vullen OPPLUSSEN Begin 2009 zijn op buurtniveau in Bussum al de nodige analyses gemaakt van de woningen en de bewoners van onze gehele gemeente. Op basis hiervan wordt aan het eind van 2010 een aantal strategieën bepaald waarop de gemeente, in samenwerking met de ouderenconsulenten van Versa, doelgroepen senioren zal benaderen over woningaanpassingen die ze binnen hun huidige woning nodig (kunnen gaan) hebben. Het doel van deze voorlichtingscampagne is het beter voorbereiden van ouderen in een koopwoning op een situatie van mindere mobiliteit waarin ze terecht zouden kunnen komen WONINGVERBETERING CORPORATIES Met de drie woningbouwcorporaties die in Bussum actief zijn (Dudok Wonen, de Alliantie en Gooi en Omstreken) zijn in het kader van ISV-III al meerdere projecten opgepakt die er op gericht zijn de bestaande huurwoningvoorraad aan te passen aan de behoeften van zowel de huidige huurders als toekomstige bewoners. Naast deze projecten is de gemeente ook met de corporaties bezig met het (mede op basis van het eerdergenoemde 'classificatiesysteem') aanwijzen van complexen waar met gezamenlijke middelen woningverbeteringen worden gerealiseerd op het gebied van energiebesparing, veiligheid en toegankelijkheid. Op dit moment wordt van een 'shortlist' van complexen een definitieve selectie gemaakt. In 2011 zullen de geselecteerde complexen ook daadwerkelijk aangepakt worden WONEN BOVEN WINKELS Een sterke en vitale binnenstad is van groot belang voor de economische en sociale duurzaamheid van een kern of gemeente. De belangrijkste reden om te werken aan een vitale woon-, werk-, en leefomgeving is de toename van de sociale veiligheid en leefbaarheid. Wonen boven winkels is een onderdeel van het creëren van een vitale binnenstad. Door de ontwikkeling van woningen in ruimtes die leegstaan biedt je plek aan woningzoekenden. Ook zorgt het voor verbetering van de uitstraling van de binnenstad. In de halverwege dit jaar aan de raad aangeboden mededeling van het college Wonen boven Winkels Ontwikkelingsrichting is aangegeven dat Dudok Wonen onder andere heeft geadviseerd verder regionaal te gaan samenwerken in het project. In navolging hiervan heeft de gemeente Hilversum de mogelijkheden voor een regionale aanpak van 'Wonen boven Winkels' bekeken en zal hierover het portefeuillehoudersoverleg Wonen Welzijn en Zorg een voorstel doen. Hierover zal de commissie uiteraard op de hoogte worden gesteld. 6

7 2.4.7 STARTERSLENINGEN In september 2009 heeft de gemeenteraad van Bussum de Verordening VROM Starterslening Bussum vastgesteld. In Bussum zijn nu 5 starters geholpen met een lening en aan het eind van 2010 zal naar verwachting het gemeentebudget hiervoor zijn opgebruikt voor in totaal 8 jongeren die in Bussum hun eerste huis hebben gekocht. Zoals gezegd zal waarschijnlijk pas in 2011 landelijk een besluit worden genomen over het opnieuw beschikbaar stellen van VROM-budget voor de regeling. Na de evaluatie over het voeren van de Startersleningen, die wordt opgesteld na uitputting van het huidige budget, kan er opnieuw gekozen worden voor het beschikbaar stellen van middelen, waardoor de regeling kan worden voortgezet. 3 AANBEVELINGEN RAPPORT REKENKAMERCOMMISSIE VOLKSHUISVESTING In 2009 heeft het adviesbureau RIGO voor de rekenkamercommissie een rapport opgesteld dat antwoord moest geven op de vraag in hoeverre het volkshuisvestingsbeleid van de gemeente tussen 2006 en 2008 een succes is geweest. In het document zijn vier aanbevelingen gegeven, die hieronder zijn opgenomen: 1. Werk het beleid ook voor de bestaande woningvoorraad uit in een heldere doelstelling. 2. Zorg voor een betere vertaling van doelstellingen in uitvoeringsprogramma s. 3. Maak meer gebruik van de sturingsmogelijkheden van communicatie, samenwerking en informatievoorziening. 4. Verbeter de transparantie van (de uitvoering van) het beleid. Uit het onderzoek is gebleken dat het streven om een evenwichtige woningvoorraad te creëren in Bussum op redelijk doeltreffende en doelmatige wijze vorm heeft gekregen. De uitvoering van het beleid is volgens RIGO, op een paar aandachtspunten na, goed in orde. Met inzet van relatief weinig middelen wordt relatief veel bereikt, zeker in verhouding met andere gemeenten in de regio. Bussum wordt beschouwd als één van de weinige gemeenten die serieus werk maakt van de huisvesting van ouderen, jongeren, lager inkomensgroepen en andere aandachtsgroepen. 3.1 IMPLEMENTATIE AANBEVELINGEN In het rapport worden verder de volgende aanbevelingen gegeven: De aandacht gaat in Bussum nu grotendeels uit naar nieuwbouw. De initiatieven voor verbetering van de bestaande voorraad komen voornamelijk bij de corporaties vandaan. De gemeente neemt af en toe initiatief om bij een bepaald complex verbeteringen door te voeren, maar er is geen sprake van een planmatige aanpak van de woningvoorraad. De doelen van het woonbeleid, bijvoorbeeld het levensloopbestendig maken, lenen zich echter wel voor een dergelijke aanpak. Door op die manier naar de bestaande voorraad te kijken wordt het doelbereik wellicht verbeterd. Deze aanbeveling wordt door de gemeente ter harte genomen en heeft geresulteerd in een sterkere focus op de bestaande voorraad. Bijvoorbeeld door de voortzetting van het project dat met de drie in Bussum actieve corporaties is opgezet, zoals beschreven in paragraaf Ook in de informatievoorziening aan de gemeenteraad zijn enkele aanvullingen gekomen, zo is in de programmabegroting de woningbouwproductie uitgewerkt en wordt de commissienotitie stand van zaken bouwprojecten elk 7

8 jaar aan de raad aangeboden ter ondersteuning van haar controlerende taak op de inhoud en het proces van de lopende projecten in de gemeente. 4. TOEKOMST Zoals de behandeling van de verschillende thema's binnen de volkshuisvesting die hierboven de revue gepasseerd zijn al aangeeft, staat de gemeente de komende tijd voor een aantal uitdagingen. De situatie waarin Bussum verkeert m.b.t. de volkshuisvesting is slechts met kleine stappen te verbeteren. De vraag naar betaalbaar wonen zal in de toekomst niet minder worden en de behoefte van kwetsbare groepen aan geschikte woonruimte zal, vooral waar het gaat om senioren met een (stevige) zorgvraag en verminderde mobiliteit, enkel toenemen. De komende gemeenteraad stuurt voor een belangrijk deel in de keuzes die hierbij voor de komende 4 jaar worden gemaakt, niet alleen direct door de gemeente maar ook de uitwerking van die keuzes, door corporaties, zorginstellingen en ontwikkelaars. 5. VOORSTEL / VERZOEK Het college verzoekt u kennis te nemen van deze commissienotitie kennisnemen van resultaten volkshuisvesting. Burgemeester en wethouders van Bussum, de secretaris, de burgemeester, Mw. mr. M. Plantinga drs. M. Schoenmaker 8

Bespreken van de Concept- huisvestingverordening Gooi en Vechtstreek/ Bussum 2015

Bespreken van de Concept- huisvestingverordening Gooi en Vechtstreek/ Bussum 2015 Aan de leden van de commissie Vergadering d.d. Casenummer Notitienummer Commissienotitie Ruimte 29 april 2015 AB15.00258 CN2015.002 Gemeente Bussum Bespreken van de Concept- huisvestingverordening Gooi

Nadere informatie

Commissienotitie. Ruimte 14 mei 2012 AB12.00436 N2012-007. Adviseren over notitie 'Sociale Woningvoorraad Bussum' Geachte leden, 1.

Commissienotitie. Ruimte 14 mei 2012 AB12.00436 N2012-007. Adviseren over notitie 'Sociale Woningvoorraad Bussum' Geachte leden, 1. Aan de leden van de commissie Vergadering d.d. Casenummer Notitienummer Commissienotitie Ruimte 14 mei 2012 AB12.00436 N2012-007 Gemeente Bussum Adviseren over notitie 'Sociale Woningvoorraad Bussum' Brinklaan

Nadere informatie

Woonvisie in t kort 10

Woonvisie in t kort 10 10 Woonvisie in t kort Utrecht is een aantrekkelijke stad om te wonen en te werken. Daarom is de druk op de woningmarkt groot. Deze druk zal de komende jaren blijven waardoor veel doelgroepen niet de woning

Nadere informatie

WOONVISIE Uitvoeringsprogramma

WOONVISIE Uitvoeringsprogramma Bijlage 3 bij raadsvoorstel tot vaststelling van de 'Woonvisie 2013-2020'. WOONVISIE 2013-2020 - Uitvoeringsprogramma 2013-2014 We zijn ons ervan bewust dat de Nieuwe Woonvisie 2013-2020 het beleid weergeeft

Nadere informatie

Beantwoording art 33 vragen bereikbare en betaalbare voorraad sociale huurwoningen

Beantwoording art 33 vragen bereikbare en betaalbare voorraad sociale huurwoningen Beleid Uw contact F (020) 540 45 59 gemeente@amstelveen.nl Fractie Groen Links T.a.v. T. van Wijnen en M. Kortekaas Postbus 4, 1180 BA Amstelveen Vermeld bij reactie ons kenmerk en datum van deze brief

Nadere informatie

Regionale woonvisie Gooi en Vechtstreek

Regionale woonvisie Gooi en Vechtstreek Regionale woonvisie Gooi en Vechtstreek Regiopodium Uitnodigend Proces Dynamische Visie Planning mijlpalen Wonen in de regio Gooi en Vechtstreek Een regio met duidelijke karakterverschillen In stedelijkheid

Nadere informatie

THEMABIJEENKOMST WONEN. 29 juni 2015

THEMABIJEENKOMST WONEN. 29 juni 2015 THEMABIJEENKOMST WONEN 29 juni 2015 1. Opzet van de bijeenkomst Na een korte introductie van de voorzitter (wethouder Wolff) houdt woningcorporatie ZO Wonen een korte presentatie op hun visie en functie

Nadere informatie

Kennis nemen van en adviseren over gemeentelijke inzet op volkshuisvesting

Kennis nemen van en adviseren over gemeentelijke inzet op volkshuisvesting Aan de leden van de commissie Vergadering d.d. Casenummer Notitienummer Commissienotitie RUIMTE 3 september 2014 AB14.00608 CN2014.015 Gemeente Bussum Kennis nemen van en adviseren over gemeentelijke inzet

Nadere informatie

Gedeputeerde Staten. 2012 HK Haarlem. Betreft: beantwoording motie positie starters op de woningmarkt (M2-3/5-3-2-12) Geachte leden,

Gedeputeerde Staten. 2012 HK Haarlem. Betreft: beantwoording motie positie starters op de woningmarkt (M2-3/5-3-2-12) Geachte leden, Provinciale Staten van Noord-Holland door tussenkomst van de Statengriffier, mr. J.J.M. Vrijburg Florapark 6, kamer L-104 2012 HK Haarlem Gedeputeerde Staten Uw contactpersoon J.J. Kluit BEL Doorkiesnummer

Nadere informatie

Intentieverklaring gemeenten en corporaties in de stadsregio Amsterdam over de betaalbare voorraad in de regio. Maart 2014

Intentieverklaring gemeenten en corporaties in de stadsregio Amsterdam over de betaalbare voorraad in de regio. Maart 2014 Intentieverklaring gemeenten en corporaties in de stadsregio Amsterdam over de betaalbare voorraad in de regio Maart 2014 2 Preambule Gemeenten in de Stadsregio Amsterdam en de woningcorporaties, verenigd

Nadere informatie

Ladder voor duurzame verstedelijking Bestemmingsplan Huis ter Heide West, gemeente Zeist

Ladder voor duurzame verstedelijking Bestemmingsplan Huis ter Heide West, gemeente Zeist Ladder voor duurzame verstedelijking Bestemmingsplan Huis ter Heide West, gemeente Zeist De Ladder voor duurzame verstedelijking is in de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR) geïntroduceerd en

Nadere informatie

Wonen. Basisinspanning. Ambities. Kansen. Voorkomen

Wonen. Basisinspanning. Ambities. Kansen. Voorkomen Basisinspanning Een evenwichtige bevolkingsopbouw, die in 2025 gegroeid is naar minimaal 25.000 inwoners. Voor iedere (toekomstige) inwoner moet een woning beschikbaar zijn die past in zijn/haar leefsituatie.

Nadere informatie

Prestatieafspraken Gemeente Wormerland, WormerWonen, Huurders voor Huurders

Prestatieafspraken Gemeente Wormerland, WormerWonen, Huurders voor Huurders Prestatieafspraken -2020 Gemeente Wormerland, WormerWonen, Huurders voor Huurders Inleiding Per 1 juli 2015 is de nieuwe Woningwet van kracht geworden. Hoeksteen van deze hervorming is de lokale verankering

Nadere informatie

Maatwerkafspraken Woonruimteverdeling

Maatwerkafspraken Woonruimteverdeling Maatwerkafspraken Woonruimteverdeling Voor bezit van Habeko wonen in de kernen: Koudekerk aan den Rijn/Hazerswoude-Rijndijk, Hazerswoude-Dorp en Benthuizen datum:10 november 2014 Vastgesteld door het college

Nadere informatie

Provincie Noord-Holland

Provincie Noord-Holland Provincie Noord-Holland POSTBUS 3007 2001 DA HAARLEM Provinciale Staten van Noord-Holland Door tussenkomst van de Statengriffier, mr. J.J.M. Vrijburg Florapark 6, kamer L-l 04 2012 HK Haarlem 2 2OKT. 2013

Nadere informatie

Beantwoording artikel 38 vragen

Beantwoording artikel 38 vragen Beantwoording artikel 38 vragen Aan de PvdA fractie Ter attentie van mevrouw Suijker directie/afdeling RO/RBA contactpersoon J. de Heer onderwerp artikel 38 vragen PvdA telefoon 0182-588288 uw kenmerk

Nadere informatie

Prestatieafspraken 2014/2015

Prestatieafspraken 2014/2015 Prestatieafspraken 2014/2015 Aanleiding De Alliantie regio Amersfoort, Omnia Wonen, Portaal Eemland en de gemeente Amersfoort hebben gesprekken gevoerd om te komen tot nieuwe prestatieafspraken. De prestatieafspraken

Nadere informatie

Woningbouwstimuleringspakket Groot Holthuizen

Woningbouwstimuleringspakket Groot Holthuizen *IN13.01094* IN13.01094 RAADSVOORSTEL Datum raadsvergadering: 29 mei 2013 Samenvatting: De gemeente heeft samen met partijen die betrokken zijn bij de ontwikkeling van woningbouw in Groot Holthuizen een

Nadere informatie

Raadscommissievoorstel

Raadscommissievoorstel Raadscommissievoorstel Status: Voorbereidend besluitvormend Agendapunt: 8 Onderwerp: Starterslening: evaluatie, aanpassing verordening Datum: 11 november 2014 Portefeuillehouder: dhr. N.L. Agricola Decosnummer:

Nadere informatie

Boxmeer Herzieningswetproof. Annemarieke Sandee FRAEY Partners in Publieke Waarde 3 maart 2016

Boxmeer Herzieningswetproof. Annemarieke Sandee FRAEY Partners in Publieke Waarde 3 maart 2016 Boxmeer Herzieningswetproof Annemarieke Sandee FRAEY Partners in Publieke Waarde 3 maart 2016 Programma Deel 1: Informatie: Woningwet en ontwikkelingen in de volkshuisvesting Deel 2: Discussie: Verkennen

Nadere informatie

Raadsvergadering 6 december Portefeuillehouder C.Koppenol

Raadsvergadering 6 december Portefeuillehouder C.Koppenol RAADSVOORSTEL Datum en nummer 30 oktober 2012, nummer Raadsvergadering 6 december 2012 Agendapunt Programmaveld Ruimte Portefeuillehouder C.Koppenol Wettelijke basis - Onderwerp Woonvisie Papendrecht 2012-2020

Nadere informatie

5 Kwantitatief en kwalitatief regionaal woningbouwprogramma

5 Kwantitatief en kwalitatief regionaal woningbouwprogramma 5 Kwantitatief en kwalitatief regionaal woningbouwprogramma Het regionale woningbouwprogramma moet actueel blijven. Dynamiek is ook nodig omdat nu niet te voorspellen is wat er over een aantal jaar nodig

Nadere informatie

Gemeente Delft. Geachte heer/mevrouw,

Gemeente Delft. Geachte heer/mevrouw, w Gemeente Delft Wljk- en Stadsraken Maatschappelijke Oniwlkllng Wdandseweg 40 2624 AD Delfl Postbus 1 11 2600 AC Delft Bankrekening ENG 28.50.01.787, t.n.v. gemeente Delít Retouradres : Wijk- en Stadszaken.

Nadere informatie

Notitie Blijverslening Inleiding

Notitie Blijverslening Inleiding Notitie Blijverslening 2017 1 Inleiding 1.1 Het speelveld Het aantal ouderen in Nederland neemt de komende jaren sterk toe. Het CBS verwacht dat in 2040 ruim een kwart van de bevolking ouder is dan 65

Nadere informatie

N. Bink. wethouder Stolk. Van: R.C. Ouwerkerk Tel nr: 8856 Nummer: 16A Datum: 24 mei 2016

N. Bink. wethouder Stolk. Van: R.C. Ouwerkerk Tel nr: 8856 Nummer: 16A Datum: 24 mei 2016 VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS & BEANTWOORDING ARTIKEL 40 VRAGEN Van: R.C. Ouwerkerk Tel nr: 8856 Nummer: 16A.00507 Datum: 24 mei 2016 Team: Concernzaken Tekenstukken: Ja Bijlagen: 2 Afschrift

Nadere informatie

Ons kenmerk ML40/13.0010618. Datum uw brief

Ons kenmerk ML40/13.0010618. Datum uw brief Ingekomen stuk D (PA 18 september 2013) Aan de gemeenteraad van Nijmegen Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon 14024 Telefax (024) 329 95 81 E-mail gemeente@nijmegen.nl Postbus 9105 6500 HG Nijmegen

Nadere informatie

Uitvoeringsagenda bij de Woonvisie Brielle

Uitvoeringsagenda bij de Woonvisie Brielle DATUM 4 oktober 2017 PROJECTNUMMER 501.102/ OPDRACHTEVER emeente Brielle Uitvoeringsagenda bij de Woonvisie Brielle 2017-2022 Inleiding In de Woonvisie Brielle 2017-2022 geven wij als gemeente Brielle

Nadere informatie

Kiezen, Delen én Doen Samen voor een sterke woningmarkt. platform woningcorporaties noord-holland noord

Kiezen, Delen én Doen Samen voor een sterke woningmarkt. platform woningcorporaties noord-holland noord Kiezen, Delen én Doen Samen voor een sterke woningmarkt platform woningcorporaties noord-holland noord Voorwoord Op 15 december 2011 is door ruim 20 corporaties uit de subregio s Noordkop, West-Friesland,

Nadere informatie

Investeren in groen en betaalbaar wonen

Investeren in groen en betaalbaar wonen Beleidsplan van Het Gooi en Omstreken 2013-2018 Investeren in groen en betaalbaar wonen Activiteiten in 2013 In Baarn, Bunschoten, Blaricum, Bussum, Hilversum en Wijdemeren Investeren in groen en betaalbaar

Nadere informatie

6 januari 2015 Huisvestingswet

6 januari 2015 Huisvestingswet 6 januari 2015 Huisvestingswet Eerlijke en rechtvaardige verdeling van schaarse woonruimte in de sociale huursector Agenda van vanavond Korte toelichting op de wet Mogelijkheden voor lokaal maatwerk Regionaal

Nadere informatie

Raadsvoorstel 10 september 2009 AB09.00805 RV2009.164

Raadsvoorstel 10 september 2009 AB09.00805 RV2009.164 Raadsvergadering d.d. Casenummer Raadsvoorstelnummer Raadsvoorstel 10 september 2009 AB09.00805 RV2009.164 Gemeente Bussum Vaststellen VROM starterslening gemeente Bussum Brinklaan 35 Postbus 6000 1400

Nadere informatie

Nr: Schipluiden: 18 november Aan de Raad

Nr: Schipluiden: 18 november Aan de Raad Nr: 2004-11-08 Schipluiden: 18 november 2004 Onderwerp: Notitie woningbouwprogrammering Midden-Delfland Aan de Raad Inleiding Voor u ligt de notitie woningbouwprogrammering waarin de uitgangspunten voor

Nadere informatie

Woonruimtebemiddeling: samen leven met minder regels

Woonruimtebemiddeling: samen leven met minder regels POSITION PAPER Woonruimtebemiddeling: samen leven met minder regels VNG-INZET VOOR DE NIEUWE HUISVESTINGSWET Inleiding In delen van het land is nog steeds sprake van knelpunten op de woningmarkt, met gevolgen

Nadere informatie

Ons kenmerk: 596472 A.C.P. van Kruijssen Doorkiesnummer: 0180451222 E-mailadres: Datum o 2 SEP. 2015

Ons kenmerk: 596472 A.C.P. van Kruijssen Doorkiesnummer: 0180451222 E-mailadres: Datum o 2 SEP. 2015 RIDDERKERK Aan de Gemeenteraad Uw brief van: Uw kenmerk: Bijlage(n): Ons kenmerk: 596472 Contact: A.C.P. van Kruijssen Doorkiesnummer: 0180451222 E-mailadres: Datum o 2 SEP. 2015 Betreft: Onderzoek Startersleningen

Nadere informatie

NR. GEMEENTEBESTUUR UITGEEST. Nota / advies van: Mw. mr. J. (Jelly) Beentjes Behandelende afdeling: Ruimte Datum: 22-03-2012

NR. GEMEENTEBESTUUR UITGEEST. Nota / advies van: Mw. mr. J. (Jelly) Beentjes Behandelende afdeling: Ruimte Datum: 22-03-2012 GEMEENTEBESTUUR UITGEEST Nota / advies van: Mw. mr. J. (Jelly) Beentjes Behandelende afdeling: Ruimte Datum: 22-03-2012 NR. TITEL: (concept) Regionaal Actie Programma (RAP) KORTE PROBLEEMSTELLING/ONDERWERP:

Nadere informatie

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST PRESTATIEAFSPRAKEN WONEN

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST PRESTATIEAFSPRAKEN WONEN SAMENWERKINGSOVEREENKOMST PRESTATIEAFSPRAKEN WONEN 2013-2016 De gemeente Dinkelland, ten dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door wethouder Steggink, daartoe ingevolge artikel 171 van de Gemeentewet aangewezen

Nadere informatie

Resultaten starterslening

Resultaten starterslening Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Resultaten starterslening Programma / Programmanummer Wonen / 1021 Portefeuillehouder J. van der Meer Samenvatting Oktober 2012 zijn de voorwaarden voor de Nijmeegse

Nadere informatie

B&W. Advies. Lokale Beleidsruimte 2010-2014. :5/(.l.. :tt^ Zoetermeer sfeeds ondernemend. 3i./s.:(.o. ^ ^ ^^ivi^^^^^ Co^'

B&W. Advies. Lokale Beleidsruimte 2010-2014. :5/(.l.. :tt^ Zoetermeer sfeeds ondernemend. 3i./s.:(.o. ^ ^ ^^ivi^^^^^ Co^' ^ ^ ^^ivi^^^^^ gemeente \ B&W DM-nr. 2010/9146 Advies 100312 Versie: 1 Co^' Aox^ a< Verantwoordelijk Portefeuille Weth. Dr. T.J. Haan Mede verantw. Gemeentesecretaris Hoofdafdeling Auteur Lokale Beleidsruimte

Nadere informatie

Woonruimteverdeling 2015 2 Woningstichting Putten. Opening Schauwplein

Woonruimteverdeling 2015 2 Woningstichting Putten. Opening Schauwplein Samenvatting In 2015 leverden wij 39 appartementen op aan het Schauwplein te Putten. De belangstelling voor de woningen was groot en leidde tot doorstroming. Wij sloten in 2015 inclusief deze nieuwbouw

Nadere informatie

Geachte mevrouw Van Vroonhoven, geacht College van Burgemeester en Wethouders,

Geachte mevrouw Van Vroonhoven, geacht College van Burgemeester en Wethouders, Aan het College van Burgemeester en Wethouders Ter attentie van wethouder mw. N. van Vroonhoven Postbus 9900 1201 GM Hilversum Hilversum, 3 januari 2017 Geachte mevrouw Van Vroonhoven, geacht College van

Nadere informatie

Onderwerp: Onderzoek naar de overschrijding van de raming Brandweerkazerne Cothen-Langbroek

Onderwerp: Onderzoek naar de overschrijding van de raming Brandweerkazerne Cothen-Langbroek Raadsvergadering, 22 april 2008 Voorstel aan de Raad Nr: 228 Agendapunt: 6 Datum: 9 april 2008 Onderwerp: Onderzoek naar de overschrijding van de raming Brandweerkazerne Cothen-Langbroek Onderdeel raadsprogramma:

Nadere informatie

Regionale woonvisie Gooi en Vechtstreek

Regionale woonvisie Gooi en Vechtstreek Regionale woonvisie Gooi en Vechtstreek Gemeenteraad Gooise Meren 6 april 2016 Uitnodigend Proces Dynamische Visie o Waarom een nieuwe regionale Woonvisie? o Interactie o Huidige regionale Woonvisie o

Nadere informatie

Antwoord. van Gedeputeerde Staten op vragen van A. van Hunnik (GroenLinks) (d.d. 15 maart 2016) Nummer 3156

Antwoord. van Gedeputeerde Staten op vragen van A. van Hunnik (GroenLinks) (d.d. 15 maart 2016) Nummer 3156 van Gedeputeerde Staten op vragen van A. van Hunnik (GroenLinks) (d.d. 15 maart 2016) Nummer 3156 Onderwerp Sloop sociale huurwoningen Rotterdam Aan de leden van Provinciale Staten Toelichting vragensteller

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 26 augustus 2016 Beantwoording Kamervragen 2016Z12883

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 26 augustus 2016 Beantwoording Kamervragen 2016Z12883 > Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Ministerie van Turfmarkt 147 Den Haag Postbus 20011 2500 EA Den Haag

Nadere informatie

Bijlagen bij: Woonagenda Aalsmeer 2016 2020

Bijlagen bij: Woonagenda Aalsmeer 2016 2020 Bijlagen bij: Woonagenda Aalsmeer 2016 2020 Bijlage 1: Vraag en Aanbod woningmarkt Aalsmeer Bijlage 2: Kaart Woningbouwprojecten Bijlage 3: Woonfonds Aalsmeer Bijlage 1: Vraag & aanbod woningmarkt Aalsmeer

Nadere informatie

Betaalbaarheid van wonen, een gemeentelijke opgave? Inzicht en handvatten voor gemeenten

Betaalbaarheid van wonen, een gemeentelijke opgave? Inzicht en handvatten voor gemeenten Betaalbaarheid van wonen, een gemeentelijke opgave? Inzicht en handvatten voor gemeenten Freya Mostert freija.mostert@vng.nl Betaalbaarheid van het wonen - Rapport VNG - Belangrijkste inzichten & bestuurlijke

Nadere informatie

Aan de Raad der gemeente Haarlem. Ter attentie van wethouder Jan Nieuwenburg. Van Pieter Elbers, SP Raadslid gemeente Haarlem

Aan de Raad der gemeente Haarlem. Ter attentie van wethouder Jan Nieuwenburg. Van Pieter Elbers, SP Raadslid gemeente Haarlem Raadsstuk B&W datum Sector/Afd Reg.nr(s) Onderwerp 221/2008 21 oktober 2008 STZ/wwgz 08/167856 Beantwoording vragen van de heer P.G.M. Elbers inzake de verkoop van 183 huurwoningen Bloemenbuurt Aan de

Nadere informatie

Betaalbaarheid van wonen, een gemeentelijke opgave? Inzicht en handvatten voor gemeenten

Betaalbaarheid van wonen, een gemeentelijke opgave? Inzicht en handvatten voor gemeenten Betaalbaarheid van wonen, een gemeentelijke opgave? Inzicht en handvatten voor gemeenten Petra Bassie petra.bassie@vng.nl Betaalbaarheid van het wonen - Rapport VNG - Belangrijkste inzichten & bestuurlijke

Nadere informatie

Gemeentelijk beleid wonen en zorg

Gemeentelijk beleid wonen en zorg Informatieblad 2. Wonen en zorg April 2015 Gemeentelijk beleid wonen en zorg Gemeentelijk beleid over wonen en zorg wordt vormgegeven in de woonvisie van een gemeente. Concrete afspraken over doelstellingen

Nadere informatie

In deze bijlage zijn een aantal terugkerende en veelgestelde vragen in willekeurige volgorde opgenomen.

In deze bijlage zijn een aantal terugkerende en veelgestelde vragen in willekeurige volgorde opgenomen. Bijlage 2 Veelgestelde vragen In deze bijlage zijn een aantal terugkerende en veelgestelde vragen in willekeurige volgorde opgenomen. a. Vallen tijdelijke huurcontracten onder de werking van de Huisvestingswet

Nadere informatie

SAMEN BOUWEN VLAANDEREN

SAMEN BOUWEN VLAANDEREN aan ZEEUWS- VLAANDEREN Samen bouwen Dit is de gezamenlijke visie van Clavis, Woonstichting Hulst en Woongoed Zeeuws- Vlaanderen op de sociale volkshuisvesting in Zeeuws-Vlaanderen. Ons motto: samen bouwen.

Nadere informatie

Monitor Leerdamse woningmarkt 2006

Monitor Leerdamse woningmarkt 2006 Monitor Leerdamse woningmarkt 2006 1. Inleiding Bij de vaststelling van de beleidsnota Volkshuisvesting 2005 2010 door de gemeenteraad op 14 april 2005 zijn een aantal conclusies getrokken die kenmerkend

Nadere informatie

Schaarste op de woningmarkt Zuid- Kennemerland-IJmond

Schaarste op de woningmarkt Zuid- Kennemerland-IJmond Schaarste op de woningmarkt Zuid- Kennemerland-IJmond 1. Aanleiding Per 1 januari 2015 treedt de Huisvestingswet 2014 in werking. Gemeenten hebben tot 1 juli 2015 de tijd om een nieuwe, op deze wet gebaseerde

Nadere informatie

Afdeling: Beleid & Projecten Leiderdorp, Onderwerp: bestemming uitkering BLSgelden

Afdeling: Beleid & Projecten Leiderdorp, Onderwerp: bestemming uitkering BLSgelden Pagina 1 van 6 Versie Nr. 1 Concept Afdeling: Beleid & Projecten Leiderdorp, 21-12-2010 Onderwerp: bestemming uitkering BLSgelden 2005 t/m 2009 Aan de raad. Beslispunten 1. Akkoord gaan met het voorstel

Nadere informatie

Woonvisie Regio Eindhoven. Samen werken aan drie uitdagingen voor de regionale woningmarkt

Woonvisie Regio Eindhoven. Samen werken aan drie uitdagingen voor de regionale woningmarkt Woonvisie Regio Eindhoven Samen werken aan drie uitdagingen voor de regionale woningmarkt Actieprogramma 2013 1 Inleiding Op 28 juni 2012 heeft de Regioraad de Regionale Woonvisie 2012-2015 vastgesteld.

Nadere informatie

B&W d.d. 6 mei 2014

B&W d.d. 6 mei 2014 B&W 14.0403 d.d. 6 mei 2014 Onderwerp Zienswijze verkoop Rosenburch door Vestia Besluiten:Behoudens advies van de commissie gelet op het verzoek van Stichting Vestia bij brief van 20 maart 2014 om een

Nadere informatie

Woonvisie Gemeenteraad Boxtel

Woonvisie Gemeenteraad Boxtel Woonvisie 2015-2025 Gemeenteraad Boxtel Aanleiding Woonvisie 2010-2014 afgerond Regionale agenda wonen Veranderde dynamiek op de woningmarkt Extramuralisering Woningwet 2015 2 Vorm van de woonvisie Visie

Nadere informatie

Ontwerpverordening Woonruimtebemiddeling regio Rotterdam Presentatie voor gemeenteraden en raadscommissies november/december 2013

Ontwerpverordening Woonruimtebemiddeling regio Rotterdam Presentatie voor gemeenteraden en raadscommissies november/december 2013 Ontwerpverordening Woonruimtebemiddeling regio Rotterdam 2014 Presentatie voor gemeenteraden en raadscommissies november/december 2013 Agenda 1. Wat & hoe van de regionale Huisvestingsverordening 2. Waarom

Nadere informatie

GS brief aan Provinciale Staten

GS brief aan Provinciale Staten GS brief aan Provinciale Staten Contact: L.Garnie@pzh.nl Postadres Provinciehuis Postbus 90602 2509 LP Den Haag T 070-441 66 11 www.zuid-holland.nl Aan Provinciale Staten Datum 1 juni 2017 Ons kenmerk

Nadere informatie

Adviesnota voor de raad

Adviesnota voor de raad Adviesnota voor de raad Onderwerp Kwalitatief Woonprogramma 2005-1014 Regio Rivierenland Datum collegebesluit Dinsdag 27 juni 2006 Datum raadsvergadering Donderdag 21 september 2006 Agendapunt 6 Portefeuillehouder

Nadere informatie

Rapportage woonruimteverdeling Wachttijd voor een huurwoning loopt verder op. Eerste helft 2016

Rapportage woonruimteverdeling Wachttijd voor een huurwoning loopt verder op. Eerste helft 2016 Rapportage woonruimteverdeling Wachttijd voor een huurwoning loopt verder op. Eerste helft 2016 Samenvatting In de eerste helft van 2016 leverden wij geen nieuwe woningen op. Dat zie je terug in de slaagkansen

Nadere informatie

Aan: de gemeenteraad Vergadering: 13 juli 2015

Aan: de gemeenteraad Vergadering: 13 juli 2015 Aan: de gemeenteraad Vergadering: 13 juli 2015 Onderwerp: Verordening VROM-Startersleningen gemeente Beesel Oppe Brik Agendapunt: STATUS RAADSVOORSTEL Commissie en Raad. Vaststellen van de verordening

Nadere informatie

Samenvattend overzicht bod corporaties reactie gemeente

Samenvattend overzicht bod corporaties reactie gemeente Samenvattend overzicht bod corporaties reactie gemeente In deze bijlage wordt per thema aangegeven wat gezamenlijk en daarnaast wat afzonderlijk door de corporaties dan wel de gemeente (aanvullend) is

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA Den Haag

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA Den Haag > Retouradres Postbus 20011 2500 EA DEN HAAG Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Directoraat-Generaal Wonen en Bouwen Directie Woningmarkt Turfmarkt

Nadere informatie

SAMEN. voor een sterke regio! Een perspectief voor het wonen in het stedelijk gebied Eindhoven

SAMEN. voor een sterke regio! Een perspectief voor het wonen in het stedelijk gebied Eindhoven SAMEN voor een sterke regio! Een perspectief voor het wonen in het stedelijk gebied Eindhoven Het stedelijk gebied is in ontwikkeling. Het succes van bedrijven als ASML en VDL, de designsector en vele

Nadere informatie

Analyse van de markt voor (bestaande) huurwoningen in de Gemeente Steenwijkerland

Analyse van de markt voor (bestaande) huurwoningen in de Gemeente Steenwijkerland Analyse van de markt voor (bestaande) huurwoningen in de Gemeente Steenwijkerland drs. J.E. den Ouden 1-11-2013 Bevolking De gemeente Steenwijkerland telt momenteel circa 43.400 inwoners. Het inwonertal

Nadere informatie

Recente ontwikkelingen op het gebied van de volkshuisvesting. Raadscommisie Ruimte en Vastgoed 24 maart 2015 Gabrielle van Asseldonk

Recente ontwikkelingen op het gebied van de volkshuisvesting. Raadscommisie Ruimte en Vastgoed 24 maart 2015 Gabrielle van Asseldonk Recente ontwikkelingen op het gebied van de volkshuisvesting Raadscommisie Ruimte en Vastgoed 24 maart 2015 Gabrielle van Asseldonk Programma Recente ontwikkelingen op het gebied van de volkshuisvesting:

Nadere informatie

Raadsvoorstel Vaststellen 'Woonvisie Eindhoven

Raadsvoorstel Vaststellen 'Woonvisie Eindhoven gemeente Eindhoven 15R6567 Raadsnummer Inboeknummer 15bst01548 Beslisdatum B&W 10 november 2015 Dossiernummer 15.46.551 Raadsvoorstel Vaststellen 'Woonvisie Eindhoven Inleiding In januari 2014 heeft het

Nadere informatie

*ZE9E061ECF3* Raadsvergadering d.d. 19 februari 2015

*ZE9E061ECF3* Raadsvergadering d.d. 19 februari 2015 *ZE9E061ECF3* Raadsvergadering d.d. 19 februari 2015 Agendanr.. Aan de Raad No.ZA.14-31083/DV.15-441, afdeling Ruimte. Onderwerp: Woonvisie 2014-2030 Sellingen, 12 februari 2015 Algemeen Deze Woonvisie

Nadere informatie

L. van Gerven raad september 2013

L. van Gerven raad september 2013 Agendapunt commissie: steller telefoonnummer email L. van Gerven 040-2083487 Lge@valkenswaard.nl agendapunt kenmerk datum raadsvergadering onderwerp Verordening Starterslening. 13raad00533 26 september

Nadere informatie

Verslag Woonvisiebijeenkomst Vught 12 oktober 2015

Verslag Woonvisiebijeenkomst Vught 12 oktober 2015 Verslag Woonvisiebijeenkomst Vught 12 oktober 2015 Locatie: De Spie, gemeentekantoor Vught Tijd: 19.30 uur-22.00 uur 1. Inleiding Op maandagavond 12 oktober jl. vond de inwonersbijeenkomst plaats over

Nadere informatie

Commissienotitie. Ruimte september AB12.00867 CN2012.030. Kennisnemen van de stand van zaken bouwplannen. Geachte leden,

Commissienotitie. Ruimte september AB12.00867 CN2012.030. Kennisnemen van de stand van zaken bouwplannen. Geachte leden, Aan de leden van de commissie Vergadering d.d. Casenummer Notitienummer Commissienotitie Ruimte september AB12.00867 CN2012.030 Gemeente Bussum Kennisnemen van de stand van zaken bouwplannen Brinklaan

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Onderwerp Startersleningen voor koopstarters. Status Besluitvormend

Raadsvoorstel. Onderwerp Startersleningen voor koopstarters. Status Besluitvormend Datum: Onderwerp Startersleningen voor koopstarters Status Besluitvormend Voorstel 1. De voorwaarden voor startersleningen te verruimen. a. De koopstarter van buiten Boxtel voor de starterslening in aanmerking

Nadere informatie

Aan de raad AGENDAPUNT 4. Doetinchem, 30 mei 2007 ALDUS VASTGESTELD 7 JUNI 2007. Dynamische woningmarktscan

Aan de raad AGENDAPUNT 4. Doetinchem, 30 mei 2007 ALDUS VASTGESTELD 7 JUNI 2007. Dynamische woningmarktscan Aan de raad AGENDAPUNT 4 ALDUS VASTGESTELD 7 JUNI 2007 Dynamische woningmarktscan Voorstel: 1. De Dynamische woningmarktscan als beleidskader vaststellen. 2. De volgende uitgangspunten voor het woningbouwprogramma

Nadere informatie

Notitie nieuwbouwlocatie Oosterreeweg te Schiermonnikoog Datum

Notitie nieuwbouwlocatie Oosterreeweg te Schiermonnikoog Datum Notitie nieuwbouwlocatie Oosterreeweg te Schiermonnikoog Datum 9 april 2008 Onderwerp notitie betreffende nieuwbouwlocatie Oosterreeweg te Schiermonnikoog 1. Historie vanaf 2001 Woonplan 2001 Er is al

Nadere informatie

Bijlagen bij: Woonagenda Aalsmeer januari 2016

Bijlagen bij: Woonagenda Aalsmeer januari 2016 Bijlagen bij: Woonagenda Aalsmeer 2016 2020 28 januari 2016 Bijlage 1: Vraag en Aanbod woningmarkt Aalsmeer Bijlage 2: Kaart Woningbouwprojecten Bijlage 3: Woonfonds Aalsmeer Bijlage 1: Vraag & aanbod

Nadere informatie

Monitoring prestatieafspraken woningcorporaties 2014

Monitoring prestatieafspraken woningcorporaties 2014 Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Monitoring prestatieafspraken woningcorporaties 2014 Programma Wonen BW-nummer Portefeuillehouder B. Velthuis Samenvatting In 2012 zijn met de woningcorporaties Portaal,

Nadere informatie

Reactienota concept geactualiseerd Woningbouwprogramma gemeente Harlingen

Reactienota concept geactualiseerd Woningbouwprogramma gemeente Harlingen Reactienota concept geactualiseerd Woningbouwprogramma 2016-2020 gemeente Harlingen In 2013 heeft de gemeenteraad de woonvisie voor de gemeente Harlingen voor de periode 2013 2020 vastgesteld. In de woonvisie

Nadere informatie

Voorstel Van het college van burgemeester en wethouders Aan de raad van Zoeterwoude. Nummer : 17/34

Voorstel Van het college van burgemeester en wethouders Aan de raad van Zoeterwoude. Nummer : 17/34 Voorstel Van het college van burgemeester en wethouders Aan de raad van Zoeterwoude Nummer : 17/34 Afdeling : RO Registernummer: Z17-015481-16506-a Onderwerp : Nieuwe starterslening en introductie Blijverslening

Nadere informatie

3. Samenwerking Samenwerking Afspraken met de gemeente Regionale afspraken Beheer van de woningen 14

3. Samenwerking Samenwerking Afspraken met de gemeente Regionale afspraken Beheer van de woningen 14 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2 2. De volkshuisvestelijke taak 4 2.1 Vraag naar en aanbod van woningen 4 2.2 Doorstroming 6 2.3 Huurbeleid 7 2.4 Aandachtsgroepen: jongeren, jonge gezinnen en senioren. 8 2.5

Nadere informatie

Toelichting huidige ontwikkelingen woningmarkt versus vastgesteld woonplan

Toelichting huidige ontwikkelingen woningmarkt versus vastgesteld woonplan Bijlage 4 Toelichting huidige ontwikkelingen woningmarkt versus vastgesteld woonplan Koopmarkt De koopmarkt zit op slot. Het aantal transacties is laag. Deels durven mensen niet te verhuizen vanwege de

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. Inleiding 2. Beleidsuitgangspunten 3. Monitoring

Inhoudsopgave. 1. Inleiding 2. Beleidsuitgangspunten 3. Monitoring Beleidsnotitie t.a.v. invoering Tijdelijke regeling diensten van algemeen economisch belang toegelaten instellingen volkshuisvesting, voor wat betreft de toewijzing van sociale huurwoningen door toegelaten

Nadere informatie

mevrouw R. Leeuwenburgh notulistenbureau Leeuwenburgh Vendrig

mevrouw R. Leeuwenburgh notulistenbureau Leeuwenburgh Vendrig VERSLAG VOORBESPREKING Notitie Kansen voor starters 1 april 2008 Samenvattend verslag van de openbare voorbespreking van de gemeenteraad van de gemeente Wijk bij Duurstede Gespreksleider Griffiemedewerker

Nadere informatie

College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel. Aan Provinciale Staten, PS2010WMC12-1 -

College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel. Aan Provinciale Staten, PS2010WMC12-1 - PS2010WMC12-1 - College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel Datum : 22 juni 2010 Nummer PS : PS2010WMC12 Afdeling : MOW Commissie : WMC Registratienummer : 2010int260921 Portefeuillehouder : De Jong

Nadere informatie

Onderwerp: Pilot Woonruimteverdeling Zuid-Kennemerland- IJmond BBV nr: 2014/31352

Onderwerp: Pilot Woonruimteverdeling Zuid-Kennemerland- IJmond BBV nr: 2014/31352 Collegebesluit Onderwerp: Pilot Woonruimteverdeling Zuid-Kennemerland- IJmond BBV nr: 2014/31352 1. Inleiding In 2013 hebben de gemeenten in Zuid-Kennemerland en IJmond met financiële steun van de provincie

Nadere informatie

Concept-zienswijze uitgangspunten nieuwe Huisvestingsverordening Documentnummer INT-14-16127 Notitie voor de IJmondraadscommissie van 17 februari 2015

Concept-zienswijze uitgangspunten nieuwe Huisvestingsverordening Documentnummer INT-14-16127 Notitie voor de IJmondraadscommissie van 17 februari 2015 Concept-zienswijze uitgangspunten nieuwe Huisvestingsverordening Documentnummer INT-14-16127 Notitie voor de IJmondraadscommissie van 17 februari 2015 Onderwerp: Vragen en inrichting nieuwe Huisvestingsverordening

Nadere informatie

Raadsstuk. Onderwerp: Lokaal Akkoord Haarlem 2013 t/m Reg.nummer: 2013/ Inleiding

Raadsstuk. Onderwerp: Lokaal Akkoord Haarlem 2013 t/m Reg.nummer: 2013/ Inleiding Raadsstuk Onderwerp: Lokaal Akkoord Haarlem 2013 t/m 2016 Reg.nummer: 2013/154058 1. Inleiding Op 19 juli 2012 is de Woonvisie Haarlem in de raad vastgesteld (2012/220951). Aan de hand van de hierin opgenomen

Nadere informatie

Statenvoorstel nr. PS/2007/837

Statenvoorstel nr. PS/2007/837 Statenvoorstel nr. PS/2007/837 Instellen Overijssels Startersfonds Datum GS-kenmerk Inlichtingen bij 30 oktober 2007 2007/0553317 dhr. A. P. van Weezel Errens, telefoon 038 499 81 21 ap.v.weezelerrens@overijssel.nl

Nadere informatie

Plan van Aanpak. Woonvisie gemeente Purmerend

Plan van Aanpak. Woonvisie gemeente Purmerend Plan van Aanpak Woonvisie gemeente Purmerend d.d. 22 februari 2011 1 Inleiding Purmerend is een woonstad die de afgelopen decennia een belangrijke bijdrage heeft geleverd aan de diverse woningbouwtaakstellingen

Nadere informatie

SAMENVATTING RAADSVOORSTEL. s. meijer BP Br 11G202077 461674 / 461674. Bijstorting en aanpassing startersregeling 2012.

SAMENVATTING RAADSVOORSTEL. s. meijer BP Br 11G202077 461674 / 461674. Bijstorting en aanpassing startersregeling 2012. SAMENVATTING RAADSVOORSTEL CASENUMMER BEHANDELEND AMBTENAAR SECTOR PORT. HOUDER 11G202077 461674 / 461674 ONDERWERP s. meijer BP Br Bijstorting en aanpassing startersregeling 2012. AGENDANUMMER BELEIDSPROGRAMMA/FACETAGENDA

Nadere informatie

Prestatieafspraken Gemeente IJsselstein / / Gemeente *7/ IJsselstein Providesv

Prestatieafspraken Gemeente IJsselstein / / Gemeente *7/ IJsselstein Providesv ^ Gemeente *7/ IJsselstein Providesv Gemeente IJsselstein / / Gemeente IJsselstein - Provides - HVIJ lad 1 van 1 Gemeente IJsselstein Provides Woningwet 2015 In de nieuwe Woningwet (per 1 juli 2015 ingegaan)

Nadere informatie

Nota van B&W. Onderwerp Sociale Woningbouw en Nieuwbouw in Haarlem

Nota van B&W. Onderwerp Sociale Woningbouw en Nieuwbouw in Haarlem Nota van B&W Onderwerp Sociale Woningbouw en Nieuwbouw in Haarlem Portefeuille J. Nieuwenburg Auteur Het college van burgemeester en wethouders, Telefoon 3564 E-mail: c.krikke@haarlem.nl SO/Wonen Reg.nr.

Nadere informatie

Raadsvoorstel 10 september 2009 AB09.00730 RV2009.162

Raadsvoorstel 10 september 2009 AB09.00730 RV2009.162 Raadsvergadering d.d. Casenummer Raadsvoorstelnummer Raadsvoorstel 10 september 2009 AB09.00730 RV2009.162 Gemeente Bussum Kredietvotering Uitvoeringsfase Spoorzone Zuid Gewestlocatie Brinklaan 35 Postbus

Nadere informatie

2. Uitgangspunten raad 18 april Inspraakreacties. 4. Concept raadsbesluit

2. Uitgangspunten raad 18 april Inspraakreacties. 4. Concept raadsbesluit Voorstel aan : Gemeenteraad van 30 september 2013 Door tussenkomst van : Raadscommissie van 17 september 2013 Nummer : Onderwerp : Vaststelling Woonplan 2013-2023 Bijlage(n) : 1. Woonplan 2013-2023 2.

Nadere informatie

Commissie Ruimte en Milieu

Commissie Ruimte en Milieu Griffie Commissie Ruimte en Milieu Datum commissievergadering : - DIS-stuknummer : 1625773 Behandelend ambtenaar : M.H.M. Timmermans Directie/bureau : Ruimtelijke Ontwikkeling & Handhaving/ Bureau Ontwikkeling

Nadere informatie

Investeren in groen en betaalbaar wonen

Investeren in groen en betaalbaar wonen Beleidsplan Het Gooi en Omstreken 2013-2018 Investeren in groen en betaalbaar wonen Activiteiten in 2014 In Baarn, Bunschoten, Blaricum, Bussum, Hilversum en Wijdemeren Investeren in groen en betaalbaar

Nadere informatie

Naar een nieuwe Woonvisie voor Vught

Naar een nieuwe Woonvisie voor Vught Naar een nieuwe Woonvisie voor Vught Stec Groep aan gemeente Vught Esther Geuting en Joep Arts 12 november 2015 Waar staan we nu? 10 september Informatieavond raad (startdocument) 17 september Commissie

Nadere informatie

B&W-Aanbiedingsformulier

B&W-Aanbiedingsformulier B&W.nr. 10.0986, d.d. 28 september 2010 B&W-Aanbiedingsformulier Onderwerp Aanbieding onderzoek Scheefwonen BESLUITEN Behoudens advies van de commissie 1. kennis te nemen van het onderzoeksrapport Scheefwonen

Nadere informatie

Kwaliteitsverbetering van de (huur)voorraad in tijden van Krimp Opwierde APPINGEDAM. Delfzijl, 21 november 2013

Kwaliteitsverbetering van de (huur)voorraad in tijden van Krimp Opwierde APPINGEDAM. Delfzijl, 21 november 2013 Kwaliteitsverbetering van de (huur)voorraad in tijden van Krimp Opwierde APPINGEDAM Delfzijl, 21 november 2013 Frank van der Staay Atrivé/Woongroep Marenland Appingedam Onderwerpen Woonplan 2002 koersen

Nadere informatie

Inleiding. Vervolgens worden uitgangspunten geformuleerd die van belang zijn voor de regionale woonvisie.

Inleiding. Vervolgens worden uitgangspunten geformuleerd die van belang zijn voor de regionale woonvisie. notitie Wonen in Molenwaard april 2012 Inleiding De woningmarkt is de laatste jaren sterk aan veranderingen onderhevig. De economische situatie heeft grote gevolgen gehad voor de woningmarkt, evenals nieuwe

Nadere informatie