Commissienotitie. Ruimte 20 oktober 2010 AB CN Kennisnemen van resultaten volkshuisvesting. Geachte leden, 1.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Commissienotitie. Ruimte 20 oktober 2010 AB10.01003 CN2010.024. Kennisnemen van resultaten volkshuisvesting. Geachte leden, 1."

Transcriptie

1 Aan de leden van de commissie Vergadering d.d. Casenummer Notitienummer Commissienotitie Ruimte 20 oktober 2010 AB CN Gemeente Bussum Kennisnemen van resultaten volkshuisvesting Brinklaan 35 Postbus HA Bussum Geachte leden, Telefoon: Fax: Website: Inlichtingen bij D. de Jong 1. INLEIDING Begin 2009 heeft het college de raad een commissienotitie aangeboden waarin verschillende ontwikkelingen op het gebied van de volkshuisvesting, en met name de sturingsmogelijkheden van de gemeente hierop, zijn beschreven. Op 18 maart 2009 zijn op basis van deze notitie in de commissie Ruimte, in aanwezigheid van vertegenwoordigers van de corporaties Dudok Wonen, de Alliantie en Gooi en Omstreken, de relevante volkshuisvestelijke thema s hierbij besproken. Doorkiesnummer Op 2 juli 2009 is het rapport van de rekenkamercommissie 'Wonen in Bussum' aan de gemeenteraad gepresenteerd. In dit rapport staan de antwoorden op de vraag 'In hoeverre geeft de gemeente Bussum op doeltreffende en doelmatige wijze vorm aan haar streven om een evenwichtige woningvoorraad te creëren?' voor de periode Nu, aan het einde van de raads- en collegeperiode, ligt een commissienotitie voor die eveneens de volkshuisvesting in Bussum bespreekt maar zich vooral richt op het huidige beleid, de resultaten in de periode , de aanbevelingen van de rekenkamercommissie en de uitdagingen waarvoor de gemeente in de volgende raadsperiode komt te staan. De notitie is in de volgende hoofdstukken ingedeeld: 1. Inleiding 2. Beleid en resultaten 3. Aanbevelingen Rekenkamercommissie 4. Toekomst 5. Voorstel / Verzoek 2. BELEID EN RESULTATEN Op 4 verschillende bestuurlijke niveaus wordt er beleid gemaakt dat voor de volkshuisvesting in Bussum relevant is. Voor veel van het regionale en lokale beleid worden landelijk de randvoorwaarden geschapen. Op dit moment is juist op dit niveau veel onzekerheid over het te voeren beleid. Een nieuwe regering zal waarschijnlijk op verschillende thema's veranderingen doorvoeren. Hieronder volgt een korte opsomming van onderwerpen waarvan de wijzigingen hun weerslag zullen vinden binnen toekomstig lokaal beleid. 1

2 2.1 LANDELIJKE BELEIDSWIJZIGINGEN DOORSTROMING / SCHEEFWONEN Voor de verbetering van doorstroming op de huurwoningmarkt gaat veel aandacht uit naar het scheefwonen. Scheefwonen houdt in dat een positieve inkomensontwikkeling van een huishouden niet leidt tot een navenante wooncarrière. Dit is vooral een probleem in schaarstegebieden (met hoge woningprijzen) zoals onze regio. In het Gewest zijn we al langer bezig met de aanpak van scheefwonen door het introduceren van Huur-op-Maat; een regeling gebaseerd op inkomensafhankelijke huur. Landelijk zal dit kunnen worden gedaan door het systeem van de huurtoeslag te wijzigen. Huurtoeslag-hervorming is één kant van de medaille, huurprijs-hervorming is de andere. In de huidige huurprijzen, die zijn gekoppeld aan een puntensysteem, wordt op geen enkele manier uiting gegeven aan de populariteit van woningen. Er wordt sec naar b.v. oppervlak, aanwezigheid van CV en isolatie gekeken. Hierdoor is in populaire regio s met woningschaarste, zoals de onze, het verschil in maandlasten tussen een sociale huurwoning en een koopwoning (van gelijke grootte) enorm. De mogelijk voor te stellen aanpassingen in het huurprijzenbeleid zijn lastig te doorzien, maar het komt waarschijnlijk neer op: Meer vrijheid voor corporaties om binnen de bandbreedte van de maximaal toegestane huur te differentiëren op basis van populariteit van de woning KERNTAKENDISCUSSIE Bij de aanpak van scheefwonen speelt nog een andere discussie mee: de kerntakendiscussie. Vanuit de E.U. is Nederland op de vingers getikt omdat de (inkomens)doelgroepen voor toewijzing door corporaties te ruim zouden zijn. De relatieve vrijheid, die corporaties nu hebben, zal worden teruggebracht door vast te leggen dat ze minimaal 90% van haar woningen moeten verhuren aan de groep mensen met een inkomen tot ,-. Corporaties zouden dus terug moeten naar de taak van het huisvesten van de laagste inkomensgroep. Dit betekent ook dat als corporaties in de toekomst populaire woningen mogen aanbieden voor een hogere huur (boven de volledige huurtoeslaggrens), zij dit maar voor 10% van hun bezit kunnen doen, aangezien ze hiermee niet de primaire doelgroep bedienen. In Bussum zouden hiervoor waarschijnlijk de kleine huurcomplexen in de duurdere (koop)wijken worden aangewezen: de toch al beperkte bevolkingsmix in deze wijken neemt dan dus verder af VROM STARTERSLENINGEN Eén van de onderwerpen waar het nieuwe kabinet zich na haar installatie over moet buigen is de eventuele voortzetting van de 'VROM Starterslening'. Zoals de naam al aangeeft, is deze lening voor starters op de koopwoningmarkt door het ministerie van VROM opgesteld. De regeling maakt het voor minder draagkrachtige starters mogelijk een eigen huis te kopen. Zij kunnen onder gunstige voorwaarden, bovenop de eerste hypotheek, extra geld lenen. Dit bevordert de doorstroming in de moeilijk toegankelijke koopwoningmarkt. In mei 2010 was het budget, dat VROM voor de leningen had gereserveerd, op. In totaal zijn er in 250 deelnemende gemeenten bijna 9000 leningen verstrekt. Of er nieuw budget voor de Starterslening wordt vrijgemaakt zal volgend jaar duidelijk worden. Dit is van 2

3 belang voor de lokale regeling zoals de gemeente deze op dit moment uitvoert. Hier wordt later in deze notitie op teruggekomen PLANPROCEDURES In een recent rapport van de Rijksoverheid (Brede Heroverwegingen: Wonen) wordt geconcludeerd dat er, ook binnen de Randstad, nog ruimte is voor woningbouw, maar dat de doorloopsnelheid van woningbouwprojecten in 25 jaar bijna verdubbeld is. Het rapport geeft de aanbeveling hierin een efficiëntieslag te maken om in schaarstegebieden sneller tot uitbreiding van de (specifiek benodigde) voorraad te komen. Na de Crisis en Herstelwet, die voor enige versoepelingen heeft gezorgd in bepaalde planprocedures, zal het nieuwe kabinet deze maatregelen wellicht uitbreiden. Deze wijzigingen zullen ook van invloed zijn op de processen van lokale overheden. 2.2 PROVINCIAAL BELEID Op 25 mei 2010 is de provinciale woonvisie Goed wonen in Noord-Holland door Gedeputeerde Staten vastgesteld. De visie wordt in september 2010 door Provinciale Staten behandeld. In het ontwerp valt te lezen dat de provincie in het eerste kwartaal van 2011 samen met de regio Gooi en Vechtstreek tot een Regionaal ActieProgramma (RAP) zal komen waarin concrete maatregelen en afspraken zijn opgenomen. Het zal waarschijnlijk vooral neerkomen op afspraken over stimuleringsregelingen voor particulier opdrachtgeverschap, realisatie van beschermde kleinschalige woonvormen, levensloopbestendige, multifunctionele en energiezuinige bouw en herstructurering door middel van subsidietrajecten. 2.3 REGIONAAL BELEID In onze gemeente is de Regionale Woonvisie, die voor alle 9 gemeenten in de Gooi en Vechtstreek de leidraad voor het volkshuisvestingsbeleid vormt, op 10 april 2008 vastgesteld. De twee belangrijkste thema's in de visie zijn de betaalbaarheid en beschikbaarheid van woningen in de regio. Kernambitie in deze woonvisie is het vergroten van de kansen op de woningmarkt voor groepen die het moeilijk hebben op deze markt. De drie doelgroepen van beleid zijn jongeren, jonge gezinnen en zorgbehoevenden. Voor deze doelgroepen wordt gestuurd richting een meer gedifferentieerd woningaanbod dat zowel door nieuwbouw als door het optimaliseren van de bestaande voorraad kan worden bereikt. Voor nieuwbouw heeft de woonvisie gesteld dat de drie prijsklassen 'goedkoop', middelduur en duur evenredig (voor 1/3 e, 1/3 e, 1/3 e ) moeten worden gerealiseerd UITVOERING WOONVISIE Zoals de provincie voor de uitvoering van haar Woonvisie werkt met RAP s stelt de Stuurgroep Uitvoering Woonvisie jaarlijks op vergelijkbare wijze een document op waarin de concrete plannen ter uitvoering van de woonvisie worden omschreven. Voor 2010 staat, zoals in alle eerdere jaren, het blijvend monitoren en (zonodig) gewestelijk sturen van woningbouwontwikkelingen in de regio als actiepunt omschreven. Naast deze permanente activiteit komen specifiek voor 2010 de volgende onderwerpen aan bod. 3

4 HERZIENING WOONRUIMTEVERDELING Zo'n 26% van de Bussumse voorraad van bijna woningen zijn sociale huurwoningen. De doorstroming binnen deze woningen is erg laag, in 2009 zijn er slechts 200 woningen van huurder veranderd (ong.: 160 aan regulier woningzoekenden, 25 aan urgenten en 15 aan asielzoekers). De gemiddelde woonduur van huurders van een eengezinswoning in Bussum is met 20 jaar erg hoog. Dit cijfer wordt natuurlijk deels ingegeven door het prettige woonklimaat in de gemeente, maar heeft ook een andere reden. Het huidige systeem van woningverdeling is zo opgezet dat het maken van (kleine) stappen op de wooncarrière ongunstig is voor de woningzoekende. Als men eenmaal verhuisd is, komt men later maar moeilijk weer in aanmerking voor een nieuwe woning omdat bij toewijzing de opgebouwde woonduur een belangrijk criterium is. Over het nieuwe systeem is op 23 september 2010 door het portefeuillehoudersoverleg Wonen Welzijn en Zorg besloten. Het voorstel zal zo spoedig mogelijk aan alle negen gemeenteraden in de regio worden voorgelegd. Voor Bussum zal dit neerkomen op een behandeling in de nieuwe raad in (REGIONALE) PRESTATIEAFSPRAKEN Dit onderwerp stond al eerder op de actiepuntenlijst van het Gewest, maar is tot nu toe nog niet voortvarend opgepakt, vooral aangezien de herziening van de woonruimteverdeling een proces is gebleken dat veel tijd en inzet heeft gevergd van de beleidsmedewerkers van de gemeenten en corporaties. In 2011 zullen de prestatieafspraken, met daarin aandacht voor woningbouwproductie, levensloopbestendige bouw en verkoopbeleid, worden opgesteld INVENTARISATIE ZORGWONINGEN Op 23 september 2010 is aan het portefeuillehoudersoverleg Wonen Welzijn en Zorg een digitale plattegrond van de regio gepresenteerd waarop alle corporatiewoningen in het Gewest zijn aangegeven die geschikt zijn voor mensen met een zorgvraag of verminderde mobiliteit. Het afgelopen jaar is er door verschillende corporaties hard gewerkt aan het inventariseren van hun bezit op basis van een zogenaamd 'classificatiesysteem' waarbinnen een scala aan aspecten van een woning (afmetingen, voorzieningen, kenmerken) zijn geformuleerd. Het systeem kent afhankelijk van de mate waarin de woning geschikt is voor een bewoner met een lichamelijke beperking of een zorgvraag een bepaald aantal 'sterren' toe aan een woning. Nu is van het totale bezit van zo'n woningen in de regio bekend in hoeverre zij geschikt zijn voor bepaalde doelgroepen, maar ook is er inzicht gekomen in de mate van aanpasbaarheid van dit woningbezit. Corporaties hebben nu voor alle complexen de informatie welke maatregelen er voor een woning nodig zijn om deze geschikt te maken voor bijvoorbeeld rolstoelgebruikers of huurders die gebruik moeten maken van een traplift of rollator. 2.4 LOKAAL BELEID Zoals gezegd vindt het lokale beleid op het gebied van de volkshuisvesting zijn basis in de Regionale Woonvisie. Veel van de onderwerpen die in dit kader zijn besproken worden dan ook één op één in Bussum uitgerold. Naast 4

5 deze bovenstaande thema s is hieronder een opsomming gegeven van verschillende lokale volkshuisvestelijke onderwerpen REALISATIE NIEUWBOUWWONINGEN In de afgelopen tien jaar zijn op een groot aantal binnenstedelijke herstructureringslocaties een substantieel aantal nieuwbouwwoningen opgeleverd. Dit samen met een aantal extra wooneenheden die binnen bestaande panden zijn gerealiseerd heeft geresulteerd in een toename van het woningbestand in de gemeente van meer dan 600 woningen (van in 2000 naar in 2010). Het voert te ver om in deze notitie een opsomming te geven van de gerealiseerde projecten, maar op deze plek wordt in ieder geval even stilgestaan bij de realisatie van woningen voor de specifieke doelgroepen van beleid, de jongeren, de senioren en die groep mensen die niet zelfstandig in hun eigen woonbehoefte kunnen voorzien, zoals gehandicapten. Realisatie woningbouw doelgroepen Senioren 183 Jongeren 59 Speciale doelgroepen 123 Totaal 365 In de laatste jaren heeft de woningbouwproductie te kampen gehad met de gevolgen van de economische crisis, waarvan niet in de minste plaats de terughoudendheid van consumenten op de koopwoningmarkt er één is. Mede door gegroeide onzekerheid zijn bouwprojecten vertraagd of is het woningbouwprogramma aangepast. De door de gemeenteraad op 10 september 2009 vastgestelde maatregelen hebben voor projecten de Brede School, Veldweg en het Villa Kosterterrein een positieve impuls betekend. Mede hierdoor is ook in het afgelopen jaar voortgang in de woningbouwproductie gebleven. In de op 8 september in de commissie Ruimte behandelde commissienotitie stand van zaken bouwprojecten is dit terug te lezen WONINGSPLITSING Voor het samenvoegen van woningen is in Bussum toestemming nodig van het college. Dit is in de Huisvestingsverordening bepaald. De aanvrager van een samenvoeging kan om een financiële compensatie worden gevraagd voor het doen afnemen van de Bussumse woningvoorraad. Hiermee volgt de gemeente de lijn zoals die ook in de andere 8 gewestgemeenten is neergelegd. Wat in Bussum (en andere regiogemeenten) niet is vastgelegd is gemeentelijke zeggenschap over het splitsen van woningen. De mogelijkheden daarvoor worden bezien in het licht van de nieuwe Huisvestingswet die in 2011 zal worden vastgesteld LEEGSTAND In het begin van dit jaar is een extern onderzoeksbureau de opdracht gegeven om de leegstand in Bussum te inventariseren. Bij de 400 woningen waarvan geen gegevens van de gebruiker bij de gemeente bekend waren, is een controleur geweest die heeft gezocht naar de oorzaak hiervan. De -/- informatie uit de, bij deze notitie gevoegde, inventarisatie heeft veel inzicht opgeleverd. In het kort komt het er op neer dat er in Bussum maar zelden sprake is van speculatieve leegstand, dat een deel van de woningen gebruikt wordt door personen die zich niet correct hebben ingeschreven bij onze 5

6 gemeente en dat een aardig deel van de woningen in Bussum als 'tweede huis' fungeert. Vanuit de volkshuisvesting bezien geven de resultaten weinig aanleiding tot verdere acties. Toch is het nuttig geweest om deze inzichten in de leegstand te vergaren. Ook voor de zuiverheid van de Gemeentelijke BasisAdministratie (GBA) en de belastingaanslagen heeft het onderzoek een positief effect gehad. Gezien dit laatste aspect is dan ook vanuit de afdeling Burgerzaken voorgesteld om met gebruikmaking van eigen ambtelijke capaciteit de panden waarop geen GBA-gegevens bekend zijn in de toekomst opnieuw aan te schrijven met het verzoek een inschrijfformulier in te vullen OPPLUSSEN Begin 2009 zijn op buurtniveau in Bussum al de nodige analyses gemaakt van de woningen en de bewoners van onze gehele gemeente. Op basis hiervan wordt aan het eind van 2010 een aantal strategieën bepaald waarop de gemeente, in samenwerking met de ouderenconsulenten van Versa, doelgroepen senioren zal benaderen over woningaanpassingen die ze binnen hun huidige woning nodig (kunnen gaan) hebben. Het doel van deze voorlichtingscampagne is het beter voorbereiden van ouderen in een koopwoning op een situatie van mindere mobiliteit waarin ze terecht zouden kunnen komen WONINGVERBETERING CORPORATIES Met de drie woningbouwcorporaties die in Bussum actief zijn (Dudok Wonen, de Alliantie en Gooi en Omstreken) zijn in het kader van ISV-III al meerdere projecten opgepakt die er op gericht zijn de bestaande huurwoningvoorraad aan te passen aan de behoeften van zowel de huidige huurders als toekomstige bewoners. Naast deze projecten is de gemeente ook met de corporaties bezig met het (mede op basis van het eerdergenoemde 'classificatiesysteem') aanwijzen van complexen waar met gezamenlijke middelen woningverbeteringen worden gerealiseerd op het gebied van energiebesparing, veiligheid en toegankelijkheid. Op dit moment wordt van een 'shortlist' van complexen een definitieve selectie gemaakt. In 2011 zullen de geselecteerde complexen ook daadwerkelijk aangepakt worden WONEN BOVEN WINKELS Een sterke en vitale binnenstad is van groot belang voor de economische en sociale duurzaamheid van een kern of gemeente. De belangrijkste reden om te werken aan een vitale woon-, werk-, en leefomgeving is de toename van de sociale veiligheid en leefbaarheid. Wonen boven winkels is een onderdeel van het creëren van een vitale binnenstad. Door de ontwikkeling van woningen in ruimtes die leegstaan biedt je plek aan woningzoekenden. Ook zorgt het voor verbetering van de uitstraling van de binnenstad. In de halverwege dit jaar aan de raad aangeboden mededeling van het college Wonen boven Winkels Ontwikkelingsrichting is aangegeven dat Dudok Wonen onder andere heeft geadviseerd verder regionaal te gaan samenwerken in het project. In navolging hiervan heeft de gemeente Hilversum de mogelijkheden voor een regionale aanpak van 'Wonen boven Winkels' bekeken en zal hierover het portefeuillehoudersoverleg Wonen Welzijn en Zorg een voorstel doen. Hierover zal de commissie uiteraard op de hoogte worden gesteld. 6

7 2.4.7 STARTERSLENINGEN In september 2009 heeft de gemeenteraad van Bussum de Verordening VROM Starterslening Bussum vastgesteld. In Bussum zijn nu 5 starters geholpen met een lening en aan het eind van 2010 zal naar verwachting het gemeentebudget hiervoor zijn opgebruikt voor in totaal 8 jongeren die in Bussum hun eerste huis hebben gekocht. Zoals gezegd zal waarschijnlijk pas in 2011 landelijk een besluit worden genomen over het opnieuw beschikbaar stellen van VROM-budget voor de regeling. Na de evaluatie over het voeren van de Startersleningen, die wordt opgesteld na uitputting van het huidige budget, kan er opnieuw gekozen worden voor het beschikbaar stellen van middelen, waardoor de regeling kan worden voortgezet. 3 AANBEVELINGEN RAPPORT REKENKAMERCOMMISSIE VOLKSHUISVESTING In 2009 heeft het adviesbureau RIGO voor de rekenkamercommissie een rapport opgesteld dat antwoord moest geven op de vraag in hoeverre het volkshuisvestingsbeleid van de gemeente tussen 2006 en 2008 een succes is geweest. In het document zijn vier aanbevelingen gegeven, die hieronder zijn opgenomen: 1. Werk het beleid ook voor de bestaande woningvoorraad uit in een heldere doelstelling. 2. Zorg voor een betere vertaling van doelstellingen in uitvoeringsprogramma s. 3. Maak meer gebruik van de sturingsmogelijkheden van communicatie, samenwerking en informatievoorziening. 4. Verbeter de transparantie van (de uitvoering van) het beleid. Uit het onderzoek is gebleken dat het streven om een evenwichtige woningvoorraad te creëren in Bussum op redelijk doeltreffende en doelmatige wijze vorm heeft gekregen. De uitvoering van het beleid is volgens RIGO, op een paar aandachtspunten na, goed in orde. Met inzet van relatief weinig middelen wordt relatief veel bereikt, zeker in verhouding met andere gemeenten in de regio. Bussum wordt beschouwd als één van de weinige gemeenten die serieus werk maakt van de huisvesting van ouderen, jongeren, lager inkomensgroepen en andere aandachtsgroepen. 3.1 IMPLEMENTATIE AANBEVELINGEN In het rapport worden verder de volgende aanbevelingen gegeven: De aandacht gaat in Bussum nu grotendeels uit naar nieuwbouw. De initiatieven voor verbetering van de bestaande voorraad komen voornamelijk bij de corporaties vandaan. De gemeente neemt af en toe initiatief om bij een bepaald complex verbeteringen door te voeren, maar er is geen sprake van een planmatige aanpak van de woningvoorraad. De doelen van het woonbeleid, bijvoorbeeld het levensloopbestendig maken, lenen zich echter wel voor een dergelijke aanpak. Door op die manier naar de bestaande voorraad te kijken wordt het doelbereik wellicht verbeterd. Deze aanbeveling wordt door de gemeente ter harte genomen en heeft geresulteerd in een sterkere focus op de bestaande voorraad. Bijvoorbeeld door de voortzetting van het project dat met de drie in Bussum actieve corporaties is opgezet, zoals beschreven in paragraaf Ook in de informatievoorziening aan de gemeenteraad zijn enkele aanvullingen gekomen, zo is in de programmabegroting de woningbouwproductie uitgewerkt en wordt de commissienotitie stand van zaken bouwprojecten elk 7

8 jaar aan de raad aangeboden ter ondersteuning van haar controlerende taak op de inhoud en het proces van de lopende projecten in de gemeente. 4. TOEKOMST Zoals de behandeling van de verschillende thema's binnen de volkshuisvesting die hierboven de revue gepasseerd zijn al aangeeft, staat de gemeente de komende tijd voor een aantal uitdagingen. De situatie waarin Bussum verkeert m.b.t. de volkshuisvesting is slechts met kleine stappen te verbeteren. De vraag naar betaalbaar wonen zal in de toekomst niet minder worden en de behoefte van kwetsbare groepen aan geschikte woonruimte zal, vooral waar het gaat om senioren met een (stevige) zorgvraag en verminderde mobiliteit, enkel toenemen. De komende gemeenteraad stuurt voor een belangrijk deel in de keuzes die hierbij voor de komende 4 jaar worden gemaakt, niet alleen direct door de gemeente maar ook de uitwerking van die keuzes, door corporaties, zorginstellingen en ontwikkelaars. 5. VOORSTEL / VERZOEK Het college verzoekt u kennis te nemen van deze commissienotitie kennisnemen van resultaten volkshuisvesting. Burgemeester en wethouders van Bussum, de secretaris, de burgemeester, Mw. mr. M. Plantinga drs. M. Schoenmaker 8

Commissienotitie. Ruimte 14 mei 2012 AB12.00436 N2012-007. Adviseren over notitie 'Sociale Woningvoorraad Bussum' Geachte leden, 1.

Commissienotitie. Ruimte 14 mei 2012 AB12.00436 N2012-007. Adviseren over notitie 'Sociale Woningvoorraad Bussum' Geachte leden, 1. Aan de leden van de commissie Vergadering d.d. Casenummer Notitienummer Commissienotitie Ruimte 14 mei 2012 AB12.00436 N2012-007 Gemeente Bussum Adviseren over notitie 'Sociale Woningvoorraad Bussum' Brinklaan

Nadere informatie

Woonvisie in t kort 10

Woonvisie in t kort 10 10 Woonvisie in t kort Utrecht is een aantrekkelijke stad om te wonen en te werken. Daarom is de druk op de woningmarkt groot. Deze druk zal de komende jaren blijven waardoor veel doelgroepen niet de woning

Nadere informatie

Gedeputeerde Staten. 2012 HK Haarlem. Betreft: beantwoording motie positie starters op de woningmarkt (M2-3/5-3-2-12) Geachte leden,

Gedeputeerde Staten. 2012 HK Haarlem. Betreft: beantwoording motie positie starters op de woningmarkt (M2-3/5-3-2-12) Geachte leden, Provinciale Staten van Noord-Holland door tussenkomst van de Statengriffier, mr. J.J.M. Vrijburg Florapark 6, kamer L-104 2012 HK Haarlem Gedeputeerde Staten Uw contactpersoon J.J. Kluit BEL Doorkiesnummer

Nadere informatie

Kennis nemen van en adviseren over gemeentelijke inzet op volkshuisvesting

Kennis nemen van en adviseren over gemeentelijke inzet op volkshuisvesting Aan de leden van de commissie Vergadering d.d. Casenummer Notitienummer Commissienotitie RUIMTE 3 september 2014 AB14.00608 CN2014.015 Gemeente Bussum Kennis nemen van en adviseren over gemeentelijke inzet

Nadere informatie

Intentieverklaring gemeenten en corporaties in de stadsregio Amsterdam over de betaalbare voorraad in de regio. Maart 2014

Intentieverklaring gemeenten en corporaties in de stadsregio Amsterdam over de betaalbare voorraad in de regio. Maart 2014 Intentieverklaring gemeenten en corporaties in de stadsregio Amsterdam over de betaalbare voorraad in de regio Maart 2014 2 Preambule Gemeenten in de Stadsregio Amsterdam en de woningcorporaties, verenigd

Nadere informatie

Beantwoording artikel 38 vragen

Beantwoording artikel 38 vragen Beantwoording artikel 38 vragen Aan de PvdA fractie Ter attentie van mevrouw Suijker directie/afdeling RO/RBA contactpersoon J. de Heer onderwerp artikel 38 vragen PvdA telefoon 0182-588288 uw kenmerk

Nadere informatie

Provincie Noord-Holland

Provincie Noord-Holland Provincie Noord-Holland POSTBUS 3007 2001 DA HAARLEM Provinciale Staten van Noord-Holland Door tussenkomst van de Statengriffier, mr. J.J.M. Vrijburg Florapark 6, kamer L-l 04 2012 HK Haarlem 2 2OKT. 2013

Nadere informatie

Ladder voor duurzame verstedelijking Bestemmingsplan Huis ter Heide West, gemeente Zeist

Ladder voor duurzame verstedelijking Bestemmingsplan Huis ter Heide West, gemeente Zeist Ladder voor duurzame verstedelijking Bestemmingsplan Huis ter Heide West, gemeente Zeist De Ladder voor duurzame verstedelijking is in de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR) geïntroduceerd en

Nadere informatie

NR. GEMEENTEBESTUUR UITGEEST. Nota / advies van: Mw. mr. J. (Jelly) Beentjes Behandelende afdeling: Ruimte Datum: 22-03-2012

NR. GEMEENTEBESTUUR UITGEEST. Nota / advies van: Mw. mr. J. (Jelly) Beentjes Behandelende afdeling: Ruimte Datum: 22-03-2012 GEMEENTEBESTUUR UITGEEST Nota / advies van: Mw. mr. J. (Jelly) Beentjes Behandelende afdeling: Ruimte Datum: 22-03-2012 NR. TITEL: (concept) Regionaal Actie Programma (RAP) KORTE PROBLEEMSTELLING/ONDERWERP:

Nadere informatie

Prestatieafspraken 2014/2015

Prestatieafspraken 2014/2015 Prestatieafspraken 2014/2015 Aanleiding De Alliantie regio Amersfoort, Omnia Wonen, Portaal Eemland en de gemeente Amersfoort hebben gesprekken gevoerd om te komen tot nieuwe prestatieafspraken. De prestatieafspraken

Nadere informatie

Maatwerkafspraken Woonruimteverdeling

Maatwerkafspraken Woonruimteverdeling Maatwerkafspraken Woonruimteverdeling Voor bezit van Habeko wonen in de kernen: Koudekerk aan den Rijn/Hazerswoude-Rijndijk, Hazerswoude-Dorp en Benthuizen datum:10 november 2014 Vastgesteld door het college

Nadere informatie

Raadsvoorstel 10 september 2009 AB09.00805 RV2009.164

Raadsvoorstel 10 september 2009 AB09.00805 RV2009.164 Raadsvergadering d.d. Casenummer Raadsvoorstelnummer Raadsvoorstel 10 september 2009 AB09.00805 RV2009.164 Gemeente Bussum Vaststellen VROM starterslening gemeente Bussum Brinklaan 35 Postbus 6000 1400

Nadere informatie

Ons kenmerk: 596472 A.C.P. van Kruijssen Doorkiesnummer: 0180451222 E-mailadres: Datum o 2 SEP. 2015

Ons kenmerk: 596472 A.C.P. van Kruijssen Doorkiesnummer: 0180451222 E-mailadres: Datum o 2 SEP. 2015 RIDDERKERK Aan de Gemeenteraad Uw brief van: Uw kenmerk: Bijlage(n): Ons kenmerk: 596472 Contact: A.C.P. van Kruijssen Doorkiesnummer: 0180451222 E-mailadres: Datum o 2 SEP. 2015 Betreft: Onderzoek Startersleningen

Nadere informatie

Woonruimtebemiddeling: samen leven met minder regels

Woonruimtebemiddeling: samen leven met minder regels POSITION PAPER Woonruimtebemiddeling: samen leven met minder regels VNG-INZET VOOR DE NIEUWE HUISVESTINGSWET Inleiding In delen van het land is nog steeds sprake van knelpunten op de woningmarkt, met gevolgen

Nadere informatie

Raadscommissievoorstel

Raadscommissievoorstel Raadscommissievoorstel Status: Voorbereidend besluitvormend Agendapunt: 8 Onderwerp: Starterslening: evaluatie, aanpassing verordening Datum: 11 november 2014 Portefeuillehouder: dhr. N.L. Agricola Decosnummer:

Nadere informatie

Ons kenmerk ML40/13.0010618. Datum uw brief

Ons kenmerk ML40/13.0010618. Datum uw brief Ingekomen stuk D (PA 18 september 2013) Aan de gemeenteraad van Nijmegen Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon 14024 Telefax (024) 329 95 81 E-mail gemeente@nijmegen.nl Postbus 9105 6500 HG Nijmegen

Nadere informatie

Kiezen, Delen én Doen Samen voor een sterke woningmarkt. platform woningcorporaties noord-holland noord

Kiezen, Delen én Doen Samen voor een sterke woningmarkt. platform woningcorporaties noord-holland noord Kiezen, Delen én Doen Samen voor een sterke woningmarkt platform woningcorporaties noord-holland noord Voorwoord Op 15 december 2011 is door ruim 20 corporaties uit de subregio s Noordkop, West-Friesland,

Nadere informatie

Investeren in groen en betaalbaar wonen

Investeren in groen en betaalbaar wonen Beleidsplan van Het Gooi en Omstreken 2013-2018 Investeren in groen en betaalbaar wonen Activiteiten in 2013 In Baarn, Bunschoten, Blaricum, Bussum, Hilversum en Wijdemeren Investeren in groen en betaalbaar

Nadere informatie

B&W. Advies. Lokale Beleidsruimte 2010-2014. :5/(.l.. :tt^ Zoetermeer sfeeds ondernemend. 3i./s.:(.o. ^ ^ ^^ivi^^^^^ Co^'

B&W. Advies. Lokale Beleidsruimte 2010-2014. :5/(.l.. :tt^ Zoetermeer sfeeds ondernemend. 3i./s.:(.o. ^ ^ ^^ivi^^^^^ Co^' ^ ^ ^^ivi^^^^^ gemeente \ B&W DM-nr. 2010/9146 Advies 100312 Versie: 1 Co^' Aox^ a< Verantwoordelijk Portefeuille Weth. Dr. T.J. Haan Mede verantw. Gemeentesecretaris Hoofdafdeling Auteur Lokale Beleidsruimte

Nadere informatie

Betaalbaarheid van wonen, een gemeentelijke opgave? Inzicht en handvatten voor gemeenten

Betaalbaarheid van wonen, een gemeentelijke opgave? Inzicht en handvatten voor gemeenten Betaalbaarheid van wonen, een gemeentelijke opgave? Inzicht en handvatten voor gemeenten Freya Mostert freija.mostert@vng.nl Betaalbaarheid van het wonen - Rapport VNG - Belangrijkste inzichten & bestuurlijke

Nadere informatie

Betaalbaarheid van wonen, een gemeentelijke opgave? Inzicht en handvatten voor gemeenten

Betaalbaarheid van wonen, een gemeentelijke opgave? Inzicht en handvatten voor gemeenten Betaalbaarheid van wonen, een gemeentelijke opgave? Inzicht en handvatten voor gemeenten Petra Bassie petra.bassie@vng.nl Betaalbaarheid van het wonen - Rapport VNG - Belangrijkste inzichten & bestuurlijke

Nadere informatie

In deze bijlage zijn een aantal terugkerende en veelgestelde vragen in willekeurige volgorde opgenomen.

In deze bijlage zijn een aantal terugkerende en veelgestelde vragen in willekeurige volgorde opgenomen. Bijlage 2 Veelgestelde vragen In deze bijlage zijn een aantal terugkerende en veelgestelde vragen in willekeurige volgorde opgenomen. a. Vallen tijdelijke huurcontracten onder de werking van de Huisvestingswet

Nadere informatie

Schaarste op de woningmarkt Zuid- Kennemerland-IJmond

Schaarste op de woningmarkt Zuid- Kennemerland-IJmond Schaarste op de woningmarkt Zuid- Kennemerland-IJmond 1. Aanleiding Per 1 januari 2015 treedt de Huisvestingswet 2014 in werking. Gemeenten hebben tot 1 juli 2015 de tijd om een nieuwe, op deze wet gebaseerde

Nadere informatie

Aan de Raad der gemeente Haarlem. Ter attentie van wethouder Jan Nieuwenburg. Van Pieter Elbers, SP Raadslid gemeente Haarlem

Aan de Raad der gemeente Haarlem. Ter attentie van wethouder Jan Nieuwenburg. Van Pieter Elbers, SP Raadslid gemeente Haarlem Raadsstuk B&W datum Sector/Afd Reg.nr(s) Onderwerp 221/2008 21 oktober 2008 STZ/wwgz 08/167856 Beantwoording vragen van de heer P.G.M. Elbers inzake de verkoop van 183 huurwoningen Bloemenbuurt Aan de

Nadere informatie

Gemeentelijk beleid wonen en zorg

Gemeentelijk beleid wonen en zorg Informatieblad 2. Wonen en zorg April 2015 Gemeentelijk beleid wonen en zorg Gemeentelijk beleid over wonen en zorg wordt vormgegeven in de woonvisie van een gemeente. Concrete afspraken over doelstellingen

Nadere informatie

Bijlagen bij: Woonagenda Aalsmeer 2016 2020

Bijlagen bij: Woonagenda Aalsmeer 2016 2020 Bijlagen bij: Woonagenda Aalsmeer 2016 2020 Bijlage 1: Vraag en Aanbod woningmarkt Aalsmeer Bijlage 2: Kaart Woningbouwprojecten Bijlage 3: Woonfonds Aalsmeer Bijlage 1: Vraag & aanbod woningmarkt Aalsmeer

Nadere informatie

Aan de raad AGENDAPUNT 4. Doetinchem, 30 mei 2007 ALDUS VASTGESTELD 7 JUNI 2007. Dynamische woningmarktscan

Aan de raad AGENDAPUNT 4. Doetinchem, 30 mei 2007 ALDUS VASTGESTELD 7 JUNI 2007. Dynamische woningmarktscan Aan de raad AGENDAPUNT 4 ALDUS VASTGESTELD 7 JUNI 2007 Dynamische woningmarktscan Voorstel: 1. De Dynamische woningmarktscan als beleidskader vaststellen. 2. De volgende uitgangspunten voor het woningbouwprogramma

Nadere informatie

*ZE9E061ECF3* Raadsvergadering d.d. 19 februari 2015

*ZE9E061ECF3* Raadsvergadering d.d. 19 februari 2015 *ZE9E061ECF3* Raadsvergadering d.d. 19 februari 2015 Agendanr.. Aan de Raad No.ZA.14-31083/DV.15-441, afdeling Ruimte. Onderwerp: Woonvisie 2014-2030 Sellingen, 12 februari 2015 Algemeen Deze Woonvisie

Nadere informatie

Verslag Woonvisiebijeenkomst Vught 12 oktober 2015

Verslag Woonvisiebijeenkomst Vught 12 oktober 2015 Verslag Woonvisiebijeenkomst Vught 12 oktober 2015 Locatie: De Spie, gemeentekantoor Vught Tijd: 19.30 uur-22.00 uur 1. Inleiding Op maandagavond 12 oktober jl. vond de inwonersbijeenkomst plaats over

Nadere informatie

College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel. Aan Provinciale Staten, PS2010WMC12-1 -

College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel. Aan Provinciale Staten, PS2010WMC12-1 - PS2010WMC12-1 - College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel Datum : 22 juni 2010 Nummer PS : PS2010WMC12 Afdeling : MOW Commissie : WMC Registratienummer : 2010int260921 Portefeuillehouder : De Jong

Nadere informatie

mevrouw R. Leeuwenburgh notulistenbureau Leeuwenburgh Vendrig

mevrouw R. Leeuwenburgh notulistenbureau Leeuwenburgh Vendrig VERSLAG VOORBESPREKING Notitie Kansen voor starters 1 april 2008 Samenvattend verslag van de openbare voorbespreking van de gemeenteraad van de gemeente Wijk bij Duurstede Gespreksleider Griffiemedewerker

Nadere informatie

Concept-zienswijze uitgangspunten nieuwe Huisvestingsverordening Documentnummer INT-14-16127 Notitie voor de IJmondraadscommissie van 17 februari 2015

Concept-zienswijze uitgangspunten nieuwe Huisvestingsverordening Documentnummer INT-14-16127 Notitie voor de IJmondraadscommissie van 17 februari 2015 Concept-zienswijze uitgangspunten nieuwe Huisvestingsverordening Documentnummer INT-14-16127 Notitie voor de IJmondraadscommissie van 17 februari 2015 Onderwerp: Vragen en inrichting nieuwe Huisvestingsverordening

Nadere informatie

Toelichting huidige ontwikkelingen woningmarkt versus vastgesteld woonplan

Toelichting huidige ontwikkelingen woningmarkt versus vastgesteld woonplan Bijlage 4 Toelichting huidige ontwikkelingen woningmarkt versus vastgesteld woonplan Koopmarkt De koopmarkt zit op slot. Het aantal transacties is laag. Deels durven mensen niet te verhuizen vanwege de

Nadere informatie

Woonruimteverdeling 2015 2 Woningstichting Putten. Opening Schauwplein

Woonruimteverdeling 2015 2 Woningstichting Putten. Opening Schauwplein Samenvatting In 2015 leverden wij 39 appartementen op aan het Schauwplein te Putten. De belangstelling voor de woningen was groot en leidde tot doorstroming. Wij sloten in 2015 inclusief deze nieuwbouw

Nadere informatie

Onderwerp: Onderzoek naar de overschrijding van de raming Brandweerkazerne Cothen-Langbroek

Onderwerp: Onderzoek naar de overschrijding van de raming Brandweerkazerne Cothen-Langbroek Raadsvergadering, 22 april 2008 Voorstel aan de Raad Nr: 228 Agendapunt: 6 Datum: 9 april 2008 Onderwerp: Onderzoek naar de overschrijding van de raming Brandweerkazerne Cothen-Langbroek Onderdeel raadsprogramma:

Nadere informatie

Statenvoorstel nr. PS/2007/837

Statenvoorstel nr. PS/2007/837 Statenvoorstel nr. PS/2007/837 Instellen Overijssels Startersfonds Datum GS-kenmerk Inlichtingen bij 30 oktober 2007 2007/0553317 dhr. A. P. van Weezel Errens, telefoon 038 499 81 21 ap.v.weezelerrens@overijssel.nl

Nadere informatie

Rapportage woonruimteverdeling Wachttijd voor een huurwoning loopt verder op. Eerste helft 2016

Rapportage woonruimteverdeling Wachttijd voor een huurwoning loopt verder op. Eerste helft 2016 Rapportage woonruimteverdeling Wachttijd voor een huurwoning loopt verder op. Eerste helft 2016 Samenvatting In de eerste helft van 2016 leverden wij geen nieuwe woningen op. Dat zie je terug in de slaagkansen

Nadere informatie

Op 19 mei 2014 stelde u ons college schriftelijke vragen over de verkoop van huurwoningen door Vestia.

Op 19 mei 2014 stelde u ons college schriftelijke vragen over de verkoop van huurwoningen door Vestia. De heer P. Beeldman Westeinde 12 2841 BV MOORDRECHT ** verzenddatum 27 mei 2014 onderwerp uw kenmerk bijlage afdeling VROM behandeld door J.D. Lindeman telefoon 0180-639976 Geachte heer Beeldman, Op 19

Nadere informatie

Raadsvoorstel 10 september 2009 AB09.00730 RV2009.162

Raadsvoorstel 10 september 2009 AB09.00730 RV2009.162 Raadsvergadering d.d. Casenummer Raadsvoorstelnummer Raadsvoorstel 10 september 2009 AB09.00730 RV2009.162 Gemeente Bussum Kredietvotering Uitvoeringsfase Spoorzone Zuid Gewestlocatie Brinklaan 35 Postbus

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Agendanummer 10.5

RAADSVOORSTEL Agendanummer 10.5 RAADSVOORSTEL Agendanummer 10.5 Raadsvergadering van 23 september 2010 Onderwerp: Budget Starterslening Verantwoordelijke portefeuillehouder: C. Punt SAMENVATTING Op 3 juli 2008 heeft de gemeenteraad ingestemd

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Onderwerp Startersleningen voor koopstarters. Status Besluitvormend

Raadsvoorstel. Onderwerp Startersleningen voor koopstarters. Status Besluitvormend Datum: Onderwerp Startersleningen voor koopstarters Status Besluitvormend Voorstel 1. De voorwaarden voor startersleningen te verruimen. a. De koopstarter van buiten Boxtel voor de starterslening in aanmerking

Nadere informatie

Commissienotitie. Ruimte september AB12.00867 CN2012.030. Kennisnemen van de stand van zaken bouwplannen. Geachte leden,

Commissienotitie. Ruimte september AB12.00867 CN2012.030. Kennisnemen van de stand van zaken bouwplannen. Geachte leden, Aan de leden van de commissie Vergadering d.d. Casenummer Notitienummer Commissienotitie Ruimte september AB12.00867 CN2012.030 Gemeente Bussum Kennisnemen van de stand van zaken bouwplannen Brinklaan

Nadere informatie

Kwaliteitsverbetering van de (huur)voorraad in tijden van Krimp Opwierde APPINGEDAM. Delfzijl, 21 november 2013

Kwaliteitsverbetering van de (huur)voorraad in tijden van Krimp Opwierde APPINGEDAM. Delfzijl, 21 november 2013 Kwaliteitsverbetering van de (huur)voorraad in tijden van Krimp Opwierde APPINGEDAM Delfzijl, 21 november 2013 Frank van der Staay Atrivé/Woongroep Marenland Appingedam Onderwerpen Woonplan 2002 koersen

Nadere informatie

Overleven doe je in je eentje, dingen verwezenlijken doe je samen!

Overleven doe je in je eentje, dingen verwezenlijken doe je samen! Overleven doe je in je eentje, dingen verwezenlijken doe je samen! Samenvatting ondernemingsplan Samenvatting ondernemingsplan Overleven doe je in je eentje, dingen verwezenlijken doe je samen! Dat is

Nadere informatie

De Stimuleringsregeling goedkope koopwoningen stand van zaken per 1 november 2009. 1. Inleiding. 2. Doel van de goedkope koop-regeling

De Stimuleringsregeling goedkope koopwoningen stand van zaken per 1 november 2009. 1. Inleiding. 2. Doel van de goedkope koop-regeling Provincie Noord-Brabant De Stimuleringsregeling goedkope koopwoningen stand van zaken per 1 november 2009 1. Inleiding Voor de voortgang en continuïteit in de woningbouwproductie is het van belang dat

Nadere informatie

SAMENVATTING RAADSVOORSTEL. s. meijer BP Br 11G202077 461674 / 461674. Bijstorting en aanpassing startersregeling 2012.

SAMENVATTING RAADSVOORSTEL. s. meijer BP Br 11G202077 461674 / 461674. Bijstorting en aanpassing startersregeling 2012. SAMENVATTING RAADSVOORSTEL CASENUMMER BEHANDELEND AMBTENAAR SECTOR PORT. HOUDER 11G202077 461674 / 461674 ONDERWERP s. meijer BP Br Bijstorting en aanpassing startersregeling 2012. AGENDANUMMER BELEIDSPROGRAMMA/FACETAGENDA

Nadere informatie

\ raadsvoorstel. Voerendaal, d.d. 30 juli 2008. Nummer: 2008/ Portefeuillehouder: E.L.M. Franssen-Muijtjens. Afdeling: Beleid

\ raadsvoorstel. Voerendaal, d.d. 30 juli 2008. Nummer: 2008/ Portefeuillehouder: E.L.M. Franssen-Muijtjens. Afdeling: Beleid Raadhuisplein 1 T 045-575 33 99 6367 ED Voerendaal F 045-575 11 95 Postbus 23000 E info@voerendaal.nl 6367 ZG Voerendaal W voerendaal.nl \ raadsvoorstel Voerendaal, d.d. 30 juli 2008 Nummer: 2008/ Portefeuillehouder:

Nadere informatie

Analyse van de markt voor (bestaande) huurwoningen in de Gemeente Steenwijkerland

Analyse van de markt voor (bestaande) huurwoningen in de Gemeente Steenwijkerland Analyse van de markt voor (bestaande) huurwoningen in de Gemeente Steenwijkerland drs. J.E. den Ouden 1-11-2013 Bevolking De gemeente Steenwijkerland telt momenteel circa 43.400 inwoners. Het inwonertal

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Voorgestelde beslispunten: 1 Samenvatting van het voorstel. 2 Aanleiding. Openbaar

Raadsvoorstel. Voorgestelde beslispunten: 1 Samenvatting van het voorstel. 2 Aanleiding. Openbaar Raadsvoorstel Openbaar Voorstelnummer : 12RV000060 Onderwerp : Huisvestingsverordening Baarn 2013 Besluit in de raad : 28 november 2012 Portefeuillehouder : Drs. P. Laseur Naam steller : R. Dankert Aan

Nadere informatie

Achtergrondinformatie Woonsymposium WONEN IN STAD.NL SESSIE BETAALBAAR- HEID

Achtergrondinformatie Woonsymposium WONEN IN STAD.NL SESSIE BETAALBAAR- HEID Achtergrondinformatie Woonsymposium WONEN IN STAD.NL SESSIE BETAALBAAR- HEID donderdag 19 maart 2015 BETAAL- BAARHEID Groningen is de jongste stad van Nederland. Van de totaal circa 200.000 inwoners zijn

Nadere informatie

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD Datum Raadsvergadering: Bestuurlijk hoofdthema: BBVnummer: 137231 Raadsvoorstel: 138133 Portefeuillehouder: Raymond van Praag Onderwerp Verordening Starterslening Gemeente

Nadere informatie

BESLUITEN. verdeling nieuwbouwwoningen vrije sector. B&W-nr.: 06.1422 d.d. 28-11-2006

BESLUITEN. verdeling nieuwbouwwoningen vrije sector. B&W-nr.: 06.1422 d.d. 28-11-2006 Behoudens advies van de commissie ROW B&W-nr.: 06.1422 d.d. 28-11-2006 Onderwerp verdeling nieuwbouwwoningen vrije sector BESLUITEN 1. te constateren dat het hanteren van toewijzingsregels voor nieuwbouw

Nadere informatie

Reactienota woonvisie Doetinchem 2020

Reactienota woonvisie Doetinchem 2020 Reactienota woonvisie Doetinchem 2020 Nr. Reactie Sité Woondiensten Reactie gemeente Doetinchem Wijziging van de woonvisie Algemeen: blij met de woonvisie Doetinchem 2020 De woonvisie stimuleert en steunt

Nadere informatie

categorie/agendanr. stuknr. B. en W. 2004 RA04.0125 B 4 04.827 Dienst: STOW Afdeling: WON Steller: Hans Beringen ((0591)68 53 03

categorie/agendanr. stuknr. B. en W. 2004 RA04.0125 B 4 04.827 Dienst: STOW Afdeling: WON Steller: Hans Beringen ((0591)68 53 03 svoorstel Onderwerp: Starters op de woningmarkt in Emmen Portefeuillehouder: H. Brummel Dienst: STOW Afdeling: WON Steller: Hans Beringen ((0591)68 53 03 Aan de gemeenteraad Voorgesteld besluit De notitie

Nadere informatie

Activiteiten regio Amersfoort

Activiteiten regio Amersfoort Activiteiten regio De Alliantie verhuurt, beheert en bouwt huurwoningen in de gemeenten, Eemnes, Leusden, Nijkerk en Soest en levert hiermee een bijdrage aan de volkshuisvesting in die gemeenten. Prestatieafspraken/

Nadere informatie

Verkenning instrumenten koopstarters

Verkenning instrumenten koopstarters Verkenning instrumenten koopstarters gemeente Baarn afdeling Volkshuisvesting Ruimtelijke Ontwikkeling & Milieu Oktober 2008 1 Inhoudsopgave 1 Aanleiding...3 2 Financiële instrumenten om de maandlast te

Nadere informatie

BIJLAGE WOONLASTENAKKOORD: WOONLASTENAGENDA 16-04-2014

BIJLAGE WOONLASTENAKKOORD: WOONLASTENAGENDA 16-04-2014 BIJLAGE WOONLASTENAKKOORD: WOONLASTENAGENDA 16-04-2014 Inleiding Via de woonlastenagenda maakt iedere partner in het woonlastenakkoord inzichtelijk en transparant wat hij bijdraagt aan het woonlastenvraagstuk

Nadere informatie

Raadsvoorstel 15 december 2011 AB11.01086 RV2011-122

Raadsvoorstel 15 december 2011 AB11.01086 RV2011-122 Raadsvergadering d.d. Casenummer Raadsvoorstelnummer Raadsvoorstel 15 december 2011 AB11.01086 RV2011-122 Gemeente Bussum Vaststellen tarieven onroerende-zaakbelastingen 2012 Brinklaan 35 Postbus 6000

Nadere informatie

Bijlage bij brief Modernisering Huurbeleid

Bijlage bij brief Modernisering Huurbeleid Bijlage bij brief Modernisering Huurbeleid Inleiding Om inzicht te krijgen in de effecten van het beleid op segregatie, is het noodzakelijk de lokale situatie en de samenstelling van de voorraad in ogenschouw

Nadere informatie

Wijziging inschrijfbeleid en toewijzingsbeleid naar aanleiding van Europese regelgeving

Wijziging inschrijfbeleid en toewijzingsbeleid naar aanleiding van Europese regelgeving Wijziging inschrijfbeleid en toewijzingsbeleid naar aanleiding van Europese regelgeving Met ingang van 1 januari 2011 gelden er Europese regels voor de verdeling van woonruimte van woningcorporaties. Woningcorporaties

Nadere informatie

Eindhoven: geen verordening maar prestatieafspraken. Joep Berghuis Studiedag Huisvestingswet 2014 18 juni 2014

Eindhoven: geen verordening maar prestatieafspraken. Joep Berghuis Studiedag Huisvestingswet 2014 18 juni 2014 Eindhoven: geen verordening maar prestatieafspraken Joep Berghuis Studiedag Huisvestingswet 2014 18 juni 2014 Inhoud presentatie Woonvisie: kansen benutten, basis op orde Woningmarkt Eindhoven/regio Lokaal

Nadere informatie

Samenvatting consultatieversie woonvisie Lelystad, samen aan de slag november 2015

Samenvatting consultatieversie woonvisie Lelystad, samen aan de slag november 2015 Samenvatting consultatieversie woonvisie Lelystad, samen aan de slag november 2015 Stand van zaken Lelystad ligt centraal in Nederland en is onderdeel van de Metropoolregio Amsterdam (MRA). De stad is

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Raadsnummer 07.R2$$4.OOI Inboeknummer o7bstoao34 Beslisdatum BSP a oktober 2007 Dossiernummer 740 354

gemeente Eindhoven Raadsnummer 07.R2$$4.OOI Inboeknummer o7bstoao34 Beslisdatum BSP a oktober 2007 Dossiernummer 740 354 gemeente Eindhoven Dienst Stedelijke ontwikkeling en Beheer Raadsnummer 07.R2$$4.OOI Inboeknummer o7bstoao34 Beslisdatum BSP a oktober 2007 Dossiernummer 740 354 OplegvelRaadsvoorstel inzake particuliere

Nadere informatie

Vergelijking van de sociale huurwoning voorraad met de particuliere huurwoning voorraad

Vergelijking van de sociale huurwoning voorraad met de particuliere huurwoning voorraad Vergelijking van de sociale huurwoning voorraad met de particuliere huurwoning voorraad Inleiding Op 1 oktober 2012 is een meting van de nultredenwoningen binnen de sociale huurwoning voorraad, die in

Nadere informatie

Concept Raadsvoorstel

Concept Raadsvoorstel Concept Raadsvoorstel Aan de raad van de gemeente Sliedrecht Sliedrecht, Onderwerp: Voortzetten verstrekking van startersleningen. Voorgesteld besluit 1. In te stemmen met overboeken van 210.000 van de

Nadere informatie

2010-2012 SAMENVATTING

2010-2012 SAMENVATTING 2010-2012 SAMENVATTING Samenvatting De Regionale woningmarktmonitor 2010-2012 beschrijft de ontwikkelingen op de woningmarkt in het gebied binnen de driehoek Waalwijk, Oss en Boxtel. De kredietcrisis

Nadere informatie

Onderwerp Beantwoording vragen PvdA-fractie inzake gebruik leegstaande panden om woningnood op korte termijn op te lossen

Onderwerp Beantwoording vragen PvdA-fractie inzake gebruik leegstaande panden om woningnood op korte termijn op te lossen PvdA-fractie T.a.v. Mevrouw A. Postma De Roede 12 9285 VK Buitenpost Dossiernummer : n.v.t. Stuknummer : n.v.t. Behandeld door : E. Idsardi Email : gemeente@achtkarspelen.nl Uw brief/mail van Uw kenmerk

Nadere informatie

Raadsleden College van Burgemeester en Wethouders Discussienota impulsen op de woningmarkt van Culemborg

Raadsleden College van Burgemeester en Wethouders Discussienota impulsen op de woningmarkt van Culemborg Informatienotitie AAN VAN ONDERWERP DATUM 17 april 2013 KOPIE AAN BIJLAGE 1 REGISTRATIENUMMER 1208556/7266 Raadsleden College van Burgemeester en Wethouders Discussienota impulsen op de woningmarkt van

Nadere informatie

Verslag Prioriteringssessie Woonvisie 30 juni 2014 Fifth, Eindhoven

Verslag Prioriteringssessie Woonvisie 30 juni 2014 Fifth, Eindhoven Verslag Prioriteringssessie Woonvisie 30 juni 2014 Fifth, Eindhoven Inleiding De Prioriteringssessie Woonvisie is een belangrijk vervolg op de co-makersgesprekken die zijn gevoerd en de 5 thematafels die

Nadere informatie

1 Naar aanleiding van de vergadering van de raadscommissie Ruimte en Wonen 8 april 2015

1 Naar aanleiding van de vergadering van de raadscommissie Ruimte en Wonen 8 april 2015 Nota van Antwoorden 1 Naar aanleiding van de vergadering van de raadscommissie Ruimte en Wonen 8 april 2015 1.1 De woningmarktontwikkelingen zijn in de visie expliciet neergelegd bij marktpartijen. Verzocht

Nadere informatie

Actuele ontwikkelingen in de volkshuisvesting. 26 September 2011 Woonvisie

Actuele ontwikkelingen in de volkshuisvesting. 26 September 2011 Woonvisie Actuele ontwikkelingen in de volkshuisvesting 26 September 2011 Woonvisie Van buiten naar binnen Crisis Regeerakkoord Klanten kritischer Staatssteunregels EU Vergrijzing Duurzaam Woonvisie kabinet Rijksbegroting

Nadere informatie

Oriënterende bijeenkomst wonen

Oriënterende bijeenkomst wonen Oriënterende bijeenkomst wonen Analyse huidige situatie, verwachtingen en strategie 4 december 2014 Proces op hoofdlijnen (voorlopig) 1 e Themabijeenkomst wonen College16 september 2014 (1 e verkenning)

Nadere informatie

Oordeelvormende raad 26 november / 3 december 2015 Besluitvormende raad 17 december 2015 Gemeentebladnummer 79

Oordeelvormende raad 26 november / 3 december 2015 Besluitvormende raad 17 december 2015 Gemeentebladnummer 79 Initiatiefvoorstel Startersregeling Landgraaf Gemeente Landgraaf Verantwoordelijk portefeuillehouder Wethouder mw. Dreissen Oordeelvormende raad 26 november / 3 december 2015 Besluitvormende raad 17 december

Nadere informatie

Convenant betreffende een financiële impuls ten behoeve van de Kwaliteitssprong Rotterdam Zuid (2012-2015).

Convenant betreffende een financiële impuls ten behoeve van de Kwaliteitssprong Rotterdam Zuid (2012-2015). Convenant betreffende een financiële impuls ten behoeve van de Kwaliteitssprong Rotterdam Zuid (2012-2015). - Preambule - Partijen, De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, handelend

Nadere informatie

Kernboodschappen Woningcorporaties Nederland dicht bij huis

Kernboodschappen Woningcorporaties Nederland dicht bij huis Kernboodschappen Woningcorporaties Nederland dicht bij huis Oktober 2014 Thema 1 Goed wonen en een goede dienstverlening We vinden het in Nederland normaal dat iedereen goed kan wonen. Maar niet iedereen

Nadere informatie

Belanghoudersbijeenkomst

Belanghoudersbijeenkomst V e r s l a g Belanghoudersbijeenkomst Donderdag 17 november was u met ruim 30 andere genodigden aanwezig bij de belanghoudersbijeenkomst van Woningstichting Bergh. Een bijeenkomst waarbij wij graag twee

Nadere informatie

Directie Grondgebied Ingekomen stuk D17 (PA 23 februari 2011) Bouwen en Wonen. Datum uw brief -

Directie Grondgebied Ingekomen stuk D17 (PA 23 februari 2011) Bouwen en Wonen. Datum uw brief - Ingekomen stuk D17 (PA 23 februari 2011) Aan de gemeenteraad van Nijmegen Mariënburg 75 6511 PS Nijmegen Telefoon 14024 Telefax (024) 322 78 48 E-mail gemeente@nijmegen.nl Postadres Postbus 9105 6500 HG

Nadere informatie

MEMO van college aan de commissie R&B

MEMO van college aan de commissie R&B MEMO van college aan de commissie R&B datum : 18 juni 2008 aan : Commissie R&B van : College onderwerp : Jaarlijkse aanpassing van bedragen in passendheidstabellen Portefeuillehouder:J. Mesu Inlichtingen

Nadere informatie

Raadsvoorstel (gewijzigd) 26 september 2013 AB13.00729 RV2013-062

Raadsvoorstel (gewijzigd) 26 september 2013 AB13.00729 RV2013-062 Raadsvergadering d.d. Casenummer Raadsvoorstelnummer Raadsvoorstel (gewijzigd) 26 september 2013 AB13.00729 RV2013-062 Gemeente Bussum Besluit nemen over advies effectmeting Inkoop en inhuur van de rekenkamercommissie

Nadere informatie

Woonbeleid Woonstrategie Limburg

Woonbeleid Woonstrategie Limburg Woonbeleid Woonstrategie Limburg Limburg inleiding voor Vastgoed Belang Zuid Wim Sniedt, 26 maart 2015 Trend: Minder & kleinere huishoudens Prognose aantal huishoudens in Limburg Samenstelling huishoudens

Nadere informatie

Doorkiesnummer : (0495) 57 52 21 Agendapunt: 8 ONDERWERP VOORSTEL COLLEGE

Doorkiesnummer : (0495) 57 52 21 Agendapunt: 8 ONDERWERP VOORSTEL COLLEGE Arts, Marian RB S1 RAD: RAD151103 dinsdag 3 november 2015 BW: BW150922 voorstel gemeenteraad Vergadering van de gemeenteraad van 3 november 2015 Portefeuillehouder : A.F. van Eersel Behandelend ambtenaar

Nadere informatie

Betaalbaar en duurzaam wonen in Bussum

Betaalbaar en duurzaam wonen in Bussum Betaalbaar en duurzaam wonen in Bussum Prestatieafspraken Gemeente Bussum en woningcorporaties 2013-2016 DEFINITIEF CONCEPT Maart 2012 Prestatieafspraken Bussum 2013-2016 definitief concept 2 van 52 1

Nadere informatie

Woonmonitor Dordrecht 2005

Woonmonitor Dordrecht 2005 Woonmonitor Dordrecht 2005 Deze Woonmonitor vergelijkt de ontwikkelingen op gebied van bevolking, woningvoorraad en woningmarkt in 2004 met die in 2003. In 2004 kwam de Woonvisie: Spetterend wonen in de

Nadere informatie

Ambtelijke bijstand: Mw. Drs. J. Bolt 1

Ambtelijke bijstand: Mw. Drs. J. Bolt 1 Raadsvoorstel Agendapunt: 05 Onderwerp Starterslening Datum voorstel Datum raadsvergadering Bijlagen Ter inzage 29 januari 2013 4 maart 2013 Aan de gemeenteraad, 0. Samenvatting Sinds 1 januari 2008 is

Nadere informatie

Ons kenmerk ML40/13.0009104. Datum uw brief

Ons kenmerk ML40/13.0009104. Datum uw brief Ingekomen stuk D42 (PA 4 september 2013) Aan de gemeenteraad van Nijmegen Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon 14024 Telefax (024) 329 95 81 E-mail gemeente@nijmegen.nl Postbus 9105 6500 HG Nijmegen

Nadere informatie

Bij Uitstek Dalfsen! Woonvisie 2011 2016 gemeente Dalfsen

Bij Uitstek Dalfsen! Woonvisie 2011 2016 gemeente Dalfsen Bij Uitstek Dalfsen! Woonvisie 2011 2016 gemeente Dalfsen Algemeen Dalfsen heeft bij uitstek een eigen identiteit op het gebied van wonen. In de woonvisie leest u meer over de bebouwingsplannen voor de

Nadere informatie

Raadsvoorstel 2 april 2009 AB09.00204 RV2009-118

Raadsvoorstel 2 april 2009 AB09.00204 RV2009-118 Raadsvergadering d.d. Casenummer R.V. Nummer Raadsvoorstel 2 april 2009 AB09.00204 RV2009-118 Gemeente Bussum Vaststellen Subsidieverordening duurzame energie maatregelen aan bestaande woningen in particulier

Nadere informatie

Domesta. Geme Sn ente ř oevord. 'ng. 30 : Aan. Class nr. Gemeente Coevorden Aan het College van Burgemeester en Wethouders Postbus 2 7740 AA COEVORDEN

Domesta. Geme Sn ente ř oevord. 'ng. 30 : Aan. Class nr. Gemeente Coevorden Aan het College van Burgemeester en Wethouders Postbus 2 7740 AA COEVORDEN Geme Sn ente ř oevord 'ng. 30 : 1 Gemeente Coevorden Aan het College van Burgemeester en Wethouders Postbus 2 7740 AA COEVORDEN Aan Class nr. Ons kenmerk Onderwerp Behandeld door Bijlage(n) Datum Geme000339

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Agendanummer 6.2

RAADSVOORSTEL Agendanummer 6.2 RAADSVOORSTEL Agendanummer 6.2 Raadsvergadering van 3 juli 2008 Onderwerp: Invoering van de VROM Starterslening en het vaststellen van de bijbehorende verordening "VROM Startersregeling Moerdijk" Verantwoordelijke

Nadere informatie

Doelgroepen TREND A variant

Doelgroepen TREND A variant Doelgroepen TREND A variant Kleidum Socrates 2013 Doelgroepen 3 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 5 1.1 Doelgroepen en Socrates... 5 1.2 Werkgebieden... 6 2 Doelgroepen en bereikbare voorraad... 7 2.1 Ontwikkeling

Nadere informatie

Jan Nieuwenburg Wethouder volkshuisvesting, economische en sociale zaken onderwijs en jeugdbeleid

Jan Nieuwenburg Wethouder volkshuisvesting, economische en sociale zaken onderwijs en jeugdbeleid Gemeente Haarlem Jan Nieuwenburg Wethouder volkshuisvesting, economische en sociale zaken onderwijs en jeugdbeleid Retouradres: Stadhuis, Postbus 511 2003 PB Haarlem Aan de leden van de Raad van de gemeente

Nadere informatie

Bijlage 1: Ambtelijke toelichting belangrijkste aspecten Huisvestingswet 2014

Bijlage 1: Ambtelijke toelichting belangrijkste aspecten Huisvestingswet 2014 Bijlage 1: Ambtelijke toelichting belangrijkste aspecten Huisvestingswet 2014 Inleiding Met ingang van 1 januari 2015 treedt de Huisvestingswet 2014 in werking. In deze wet is bepaald dat voor bestaande

Nadere informatie

Wonen in Dordrecht. De crisis voorbij?; trends en verwachtingen. 30 november 2010

Wonen in Dordrecht. De crisis voorbij?; trends en verwachtingen. 30 november 2010 Wonen in Dordrecht De crisis voorbij?; trends en verwachtingen 30 november 2010 Inhoudsopgave 1. Wat willen we? Beleid en welke afspraken zijn er voor Dordrecht? 2. Hoe staan we er voor? Stand van zaken

Nadere informatie

Ouderen in de Buurt! Initiatiefvoorstel CDA Amsterdam!

Ouderen in de Buurt! Initiatiefvoorstel CDA Amsterdam! Ouderen in de Buurt! Initiatiefvoorstel CDA Amsterdam! Lex van Drooge &! Marijke Shahsavari-Jansen! Zoals vastgesteld door de gemeenteraad van Amsterdam op 27 november 2013! 1 Ouderen in de Buurt! Ouderen

Nadere informatie

Raadsvoorstel 26 januari 2012 AB11.01221 RV2011.141

Raadsvoorstel 26 januari 2012 AB11.01221 RV2011.141 Raadsvergadering d.d. Casenummer Raadsvoorstelnummer Raadsvoorstel 26 januari 2012 AB11.01221 RV2011.141 Gemeente Bussum Instemmen met het voorstel voor de invulling van de digitale raad Brinklaan 35 Postbus

Nadere informatie

Wij geven thuis. Goed en betaalbaar wonen in Den Haag

Wij geven thuis. Goed en betaalbaar wonen in Den Haag Wij geven thuis De gemeenteraadsverkiezingen in 2014 vallen samen met het laatste jaar van de lokale en regionale prestatieafspraken 2010-2014 tussen corporaties en gemeenten. De corporaties willen nieuwe

Nadere informatie

GEMEENTEBESTUUR UITGEEST

GEMEENTEBESTUUR UITGEEST GEMEENTEBESTUUR UITGEEST NR. Nota / advies van: mw. B.C. van Tongeren Behandelende afdeling: staf Datum: 21-02-2011 TITEL: Starterslening KORTE PROBLEEM STELLING/ONDER WERP: Het huidige budget starterslening

Nadere informatie

Hoogeveen. Gem. Hoogeveen. Ingekomen 0 5JUNi2014 Archief. Routing. i.o. Gemeenteraad Hoogeveen Postbus 20000 7900 PA HOOGEVEEN

Hoogeveen. Gem. Hoogeveen. Ingekomen 0 5JUNi2014 Archief. Routing. i.o. Gemeenteraad Hoogeveen Postbus 20000 7900 PA HOOGEVEEN g Inkomende post Hoogeveen 14.0027070* Hoogeveen Gemeenteraad Hoogeveen Postbus 20000 7900 PA HOOGEVEEN *! ' ' ' ' ^ ^ ^^^^ DATUM 3 juni 2014 ONDERWERP Rekenkamerbrlef startersleningen ONS NUMMER 14.0024460

Nadere informatie