Dubbel kiezersbedrog dus.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Dubbel kiezersbedrog dus."

Transcriptie

1 De regering Rutte van VVD en PvdA berust op kiezersbedrog. De VVD behaalde veel stemmen door belastingverlaging en behoud van de volledige hypotheekrente aftrek te beloven. Beide beloften zijn gebroken. 1 De PvdA ging de verkiezingen in met lijsttrekker Samsom. Op deze hebben velen gestemd omdat zij in hem een enthousiaste en sympathieke regeringsleider zagen. Ook zij kwamen bedrogen uit, niet Samsom werd premier of vicepremier maar de relatief onbekende Asscher, die nooit zoveel stemmen voor de PvdA had kunnen krijgen. Verder beloofde de PvdA een sterker en socialer Nederland. Het tegenovergestelde komt echter steeds dichter bij de waarheid! Dubbel kiezersbedrog dus. Onderdeel van de Nederlandse politiek, zullen velen zeggen. Ons land is aangewezen op coalitie regeringen, zullen zij zeggen, en om een coalitie regering te vormen moeten alle partners noodzakelijkerwijs water in de wijn te doen. Onzin, coalitieregeringen zijn geen natuurwet, ook niet in ons land. Coalitieregeringen stammen uit de tijd dat ons land hopeloos onderling verdeeld was door de verzuiling. Wat wij voor de toekomst nodig hebben is een nieuwe midden partij die bij de volgende 2de Kamer verkiezingen met een duidelijk en aantrekkelijk programma dat ook na de verkiezingen niet gewijzigd wordt, een doorslaggevende overwinning zal behalen. Indien dit bewaarheid wordt, dan kan een stabiele regering gevormd worden die dit programma zonder mankeren uit zal voeren. De visieloze lastenverzwaringspolitiek van de huidige regering brengt de economie van ons land naar de afgrond. De koopkracht van de bevolking wordt voortdurend uitgehold door steeds nieuwe lastenverzwaringen en onvoldoende aanpassing van de inkomens aan de inflatie. Het regeerakkoord van VVD en PvdA voorziet een pakket van 16 miljard euro aan bezuinigingen en lasten verzwaringen. Hier komen nog eens minimaal 5 miljard euro aan nieuwe lasten bij als gevolg van het woonakkoord (1,7 miljard euro) en pensioenakkoord (3 miljard euro). Deze zogenaamde 'bezuinigingen' zijn niets anders dan verkapte belastingverhogingen! Inkomensafhankelijke huurverhogingen dienen om de staatskas te spekken en het grootste deel van de pensioenpremieverlaging gaat naar de belasting. Deze verkapte belastingverhogingen (ver)hinderen als zodanig het noodzakelijk economisch herstel. Uit een recente studie van de Nederlandsche Bank blijkt dat het beschikbare huishoudinkomen (de koopkracht van de burger) van 54% van het nationale inkomen (bbp) in 1992 is gedaald naar 45% in Het is dus hoogst noodzakelijk om de koopkracht van de bevolking weer te herstellen. De verslechtering van de economische toestand vertaalt zich in een stagnerende woningmarkt waarin huizen slechts zeer moeizaam tegen dalende prijzen verkocht worden of helemaal niet. Verder is ook de aanschaf van duurzame goederen zoals auto's spectaculair gedaald. Dit betekent dat een groot deel van de bevolking moeite heeft om met zijn door de inflatie uitgeholde inkomen rond te komen. Ons land staat niet langer in de top 5 van de meest competitieve landen van het World Economic

2 2 Forum. We zijn gezakt naar plaats 8 na Duitsland, Finland, Zweden, Zwitserland en de V.S. Dit is te wijten aan de inflexibele arbeidsmarkt, de bureaucratie, de belastingdruk en het gebrek aan innovatie. Maar vooral kunnen bedrijven maar moeilijk lenen bij de banken. Onze economie heeft zodoende vier hoofdproblemen: de bevolking heeft te weinig koopkracht. een hoge en stijgende werkloosheid. een kredietcrisis, dat wil zeggen de banken lenen te weinig uit tegen een te hoge rente. de huizenmarkt is ingestort. Deze vier negatieve factoren versterken elkaar onderling en leiden tot een neerwaartse spiraal in de economie. In korte tijd zijn er meer dan werklozen bijgekomen en het einde is nog niet in zicht. Wat doet de regering Rutte in die situatie: de regering wacht - zonder duidelijke toekomstgerichte keuzes te maken- een herstel van de wereld economie af, hetgeen -zo hoopt de regering- ook zal leiden tot volledig herstel van onze economie. Dit passief afwachten is niet voldoende. Het herstel van de wereldeconomie zal nooit dusdanig zijn dat daardoor alle huisgemaakte problemen van onze economie opgelost worden. Is dit alles onafwendbaar en wordt dit veroorzaakt door de algemene economische crisis, zoals de regering beweert? Driemaal nee: een andere en betere weg is wel degelijk mogelijk. Ik heb dan ook het initiatief genomen om een nieuwe politieke partij op te richten, de VOORUITGANGSPARTIJ, die zich prioritair ten doel stelt om de economie fors te doen groeien waardoor de economie weer banen zal creëren in plaats van vernietigen en dit zonder het milieu verder te schaden. Daarnaast is ons doel om een aantal dringende maatschappelijke problemen aan te pakken die de politiek al veel te lang voor zich uitschuift, zoals criminaliteit en immigratie. Tenslotte is ons doel de levenskwaliteit van de bevolking sterk te verbeteren en de overheid en de maatschappij te moderniseren. De naam VOORUITGANGSPARTIJ is bewust gekozen om ons te onderscheiden van andere partijen zoals de VVD en de PvdA en gedoogpartner D66 die de slechte economische politiek van de regering steunen. Deze partijen kunnen dus beter als stilstands- of achteruitgangs-partijen gekwalificeerd worden. We moeten in plaats van voortdurend de belasting verhogen, nieuwe schulden maken en verder wachten op betere tijden een actieve politiek voeren ter stimulering van de economie. Dit is precies wat wij als Vooruitgangspartij voorstellen, namelijk: een forse koopkracht verhoging voor de midden en lagere inkomens door een belastingverlaging van 15 miljard euro en een verhoging van de AOW met 2 miljard euro. meer werkgelegenheid door een ambitieus meerjarig investeringsprogramma van 13 miljard euro in de bouw, de industrie, de (informatie) technologie, het midden- en kleinbedrijf en in alternatieve energie. maatregelen ter verbetering van de kredietverlening met name door verlaging van de hypotheekrente. maatregelen ter bevordering van het eigen huisbezit.

3 Hiermee zal de economie veel eerder en sterker uit de recessie komen dan bij voortzetting van de slechte economische politiek van de regering Rutte en dit zonder het milieu te schaden of de overheidsfinanciën verder te belasten. Om onze doelstellingen te bereiken stellen wij de volgende actiepunten voor: 3 1. Belastingverlaging en goedkoper eigen-huis bezit: 150 euro netto per maand extra tot een inkomen van euro bruto per jaar, hetgeen neer komt op ca 15% netto meer per maand bij het minimumloon, op ca 8% meer bij het modale inkomen van euro en op ca 5% netto meer bij euro. 100 euro netto per maand extra voor inkomens tussen de en euro bruto per jaar en met 50 euro netto per maand extra voor inkomens tussen en euro bruto per jaar. verlaging van de hypotheekrente: een half % renteverlaging levert bij een hypotheek van euro al 100 euro per maand op! volledige hypotheekrente-aftrek. afschaffing van de overdrachtsbelasting voor het eerste huis. staatsgarantie (onder voorwaarden) voor nieuwe hypotheken tot euro voor het eerste huis. onbeperkte schenkingsvrijheid binnen de familie voor hypotheekaflossing. boetevrije aflossing van hypotheken. een spaar en hypotheekbank ter ondersteuning van de woningmarkt. geen inkomens-afhankelijke huurverhogingen en in principe geen huurverhogingen die hoger zijn dan de inflatie behalve bij renovatie of woningverbetering. 2. Meer koopkracht voor gepensioneerden: 100 euro netto per maand extra per echtpaar voor mensen met alleen AOW of AOW aangevuld door een klein pensioen. 75 euro netto per maand extra per echtpaar voor mensen met AOW aangevuld door een gemiddeld pensioen of andere inkomsten die niet hoger zijn dan de AOW zelf. 75 euro netto per maand extra voor alleenstaande AOW'ers zonder of met klein aanvullend pensioen en 55 euro netto per maand extra bij gemiddeld aanvullend pensioen. 65 jaar als leeftijdsgrens voor recht op AOW. geen AOW meer voor mensen die dit staatspensioen gezien hun overige (zeer) ruime inkomen niet nodig hebben. keuze mogelijkheid tussen hogere AOW of aanvullend bedrijfspensioen. geen korting op de ambtenarenpensioenen door 100% staatsgarantie waartegenover de staat de activa van het ambtenaren pensioenfonds (ABP) overneemt. 3. Minimumloon, zzp'ers, studenten en kinderbijslag: netto minimumloon altijd hoger dan bijstand: werken moet lonen! sociale zekerheid voor zzp'ers gelijkwaardig aan werknemers waar nodig. studieloon onder voorwaarden in plaats van studieleningen. dubbele kinderbijslag voor 1-ouder gezinnen en gezinnen met een minimum inkomen maar kinderbijslag voortaan beperkt tot de eerste 3 kinderen per gezin.

4 4 4. Meer werkgelegenheid door een nieuwe economische politiek: meer werkgelegenheid door een ambitieus meerjarig investeringsprogramma in de bouw ( betaalbare woningen meer met permanente verlaging van de BTW naar 6%) in toekomstgerichte innovatieve bedrijven in de industrie, de (informatie) technologie, het midden en kleinbedrijf en in alternatieve energie. meer werkgelegenheid door een substantieel EU investerings- programma. einde aan de ongebreidelde privatisering. staatsbezit van de grote commerciële banken, verzekerings- en energie- infrastructuur bedrijven, met name door overnames tegen beurskoers; minimaal bij banken: afsplitsing risicovolle activiteiten zoals investment banking en deelname in hedge funds in een aparte zakenbank. een nieuwe EU politiek voor de steun aan de euro-crisislanden die uitsluitend voor rekening en verantwoording van de EU komt waarbij de noodzakelijke sanering van de economie van die landen, inclusief staatsschuld- en bankensanering, gegarandeerd wordt en waarbij een mogelijk vertrek uit de euro niet langer als taboe geldt. geen 4-euro lonen maar vrij verkeer van goed geschoolde en normaal betaalde werknemers binnen de EU. een fair trade policy met derde landen in plaats van de onbeperkte mondialisering. hulp aan zelfhulp of projecthulp in plaats van de huidige ongerichte en ongecontroleerde ontwikkelingshulp. minder subsidies. 5. Eerlijke lastenverdeling: eerlijke verdeling van de belastingdruk over alle inkomens en winsten. 1% solidariteitsbelasting op de vermogens boven de 100 miljoen euro. tegengaan van belastingontwijking en zwarte economie. afschaffen gebruik van belastingparadijzen, allereerst binnen de EU. beëindigen van de belastingconcurrentie tussen de lidstaten van de EU. belastingvrijstelling van 3 jaar voor nieuwe ondernemingen. sterke vereenvoudiging van het belastingrecht. 6. Minder CO² uitstoot door een nieuwe energie en mobiliteits-politiek: stopzetten van de export van aardgas en uitsluitend binnenlands verbruik van de resterende gasvoorraad (door staatsexploitatie) voor elektriciteitsproductie, mobiliteit en verwarming. aardgas in plaats van sterk vervuilende kolen (kolen gestookte energiecentrales) en de dure olie (wegverkeer). minstens 50% hernieuwbare energie zoals zon, wind, bio en waterenergie binnen 10 jaar. geen schaliegaswinning door gevaarlijke en milieuvervuilende methodes. schadevergoeding bij schade veroorzaakt door aardgaswinning. een moderne mobiliteitspolitiek door het massaal gebruik van niet of weinig vervuilende auto's op aardgas of elektra zonder extra kosten voor de consument. 6 of -waar nodig- 8- of 10- baans snelwegen, met een uniforme snelheidslimiet van 130 km/per uur behalve rondom steden (100 km /u). meer vrachtvervoer over het water en per spoor. belastingheffing op vrachtwagens zoals in Duitsland (maut); efficiënt openbaar vervoer.

5 5 7. Immigratiestop met weinig uitzonderingen: toepassing van de universele mensenrechten in individuele gevallen. immigranten met een eigen zaak of met bijzondere kwalificaties. EU immigranten die een normaal betaalde baan zoeken waarvoor zij de nodige opleiding / ervaring bezitten. betere integratie van de hier reeds aanwezige immigranten hetgeen zich vertaalt in meer werkparticipatie en minder bijstand. 8. Strenger strafrecht en meer veiligheid: effectieve minimum gevangenisstraffen bij ernstige misdrijven. langdurige verwijdering uit de maatschappij van gevaarlijke en gewoonte misdadigers door opsluiting zonder TBS. de minister van justitie bepaalt voortaan het vervolgingsbeleid en niet langer het OM. het recht op zelfverdediging wordt gewaarborgd. de politie houdt zich prioritair bezig met misdaadbestrijding en de veiligheid op straat. 9. Betere levenskwaliteit: 4,5-daagse werkweek met behoud van de wekelijkse arbeidsduur aantrekkelijke en betaalbare woningen méér. betaalbare en beschikbare gezondheidszorg en kinderopvang. ruimhartige onkosten vergoeding voor vrijwilligers in de zorg. gezond voedsel: minder welvaartsziektes. bevordering van de sport met name door de jeugd. vrij toegankelijke natuurgebieden. goede behandeling van (slacht)dieren. sterke verbetering van de consumenten bescherming. effectieve bescherming van de privacy en het betalingsverkeer in het internet. meer informatie en cultuur op de televisie met name toneelstukken in de landstaal. 10. Beter bestuur: schrappen van alle onnodige staatsuitgaven en overbodige overheidsdiensten of bestuurslagen. geen Eerste Kamer en geen Provincies. rechtstreeks gekozen minister president die de regering vormt, de vakministers benoemt en verantwoordelijk is voor het gehele regeringsbeleid. gekozen burgemeesters. instellingen met publieke doelstellingen zoals zelfstandige bestuursorganen (ZBO's) en woningcorporaties komen onder rechtstreeks toezicht van de voor deze materie bevoegde minister teneinde misbruik, slecht management en overdreven salariëring te voorkomen. volledige scheiding van kerk en staat. geen apart islamrecht voor Islamieten.

6 Punt 1: meer koopkracht door belastingverlaging en gemakkelijker eigen-huis bezit. 6 Ons eerste voorstel is een forse koopkrachtverbetering door lastenverlaging (belasting en sociale lasten) met 150 euro netto per maand voor inkomens tot euro bruto per jaar. Om de overgang tussen een belastingverlaging van 150 euro netto per maand en geen belastingverlaging niet te abrupt te laten verlopen, dient voor inkomens tussen de euro en de euro bruto per jaar een belastingverlaging van 100 euro netto per maand te gelden en voor inkomens tot euro bruto per jaar een belastingverlaging van 50 euro netto per maand. De meeste mensen in ons land hebben een inkomen dat niet hoger is dan euro per jaar. Van deze mensen en van hun bestedingspatroon hangt het voor een groot deel af of de economie goed of slecht draait. Door de midden en lagere inkomens (flink) te verhogen wordt tegelijkertijd de economie door toename van de bestedingen ook krachtig gestimuleerd. Dat een koopkrachtverbetering broodnodig is blijkt uit het feit dat de koopkracht van de bevolking (het aandeel van de huishoudens in het nationale inkomen) fors gedaald is in vergelijking met twintig jaar geleden. Voor het minimumloon van euro bruto per jaar (inclusief vakantiegeld) betekent 150 euro netto meer per maand ca 15% netto meer, voor het modale inkomen van ca euro bruto ca 8% netto meer en voor een inkomen van euro bruto nog altijd ca 5% netto meer! Verhoging van de midden en lagere inkomens door middel van belastingverlaging betekent natuurlijk minder loon- en inkomstenbelasting voor de staat. De beroepsbevolking omvat ca 9 miljoen man inclusief zelfstandigen en werklozen, waarbij ca 1 miljoen meer dan 60 à euro per jaar verdient. De maximale kosten van deze belastingverlaging zullen dan 14 à 15 miljard euro bedragen. (150 euro x 12 maanden = 1800 euro per jaar x ca 8 miljoen man) Indien ons staatsbudget in evenwicht zou zijn (geen verschil tussen uitgaven en inkomsten), dan zou deze belastingverlaging, zonder op de overige staatsuitgaven te korten, in overeenstemming met de E.U. norm van 3% van het bbp voor het maximale budget tekort gefinancierd kunnen worden. Het tekort benadert of overschrijdt de laatste jaren zelfs de 3%, zodat we naar alternatieve financieringsbronnen moeten zoeken. We kunnen er gerust van uitgaan dat minstens 5% van alle overheids uitgaven verspild worden, hetzij door nutteloze uitgaven als zodanig, hetzij door overbodige overheidsdiensten en bestuurslagen in stand te houden. Hierop kan sterk bespaard worden zonder de economie te belasten. De Nederlandse economie levert ca. 610 miljard euro per jaar op. De staat ontvangt hiervan ongeveer 240 miljard euro in de vorm van belastingen, waartegenover miljard euro aan uitgaven staan. De voorgestelde belastingverlaging kost de staat, zoals gezegd, maximaal ca 15 miljard euro per jaar. Indien 5% van de totale staatsuitgaven verspild worden, dan wordt 5% van 260 miljard ofwel 13 miljard euro jaarlijks verspild, hetgeen het leeuwendeel van de door ons voorgestelde belastingverlaging dekt. Ongerichte ontwikkelings- of rampenhulp zonder controle op de besteding van de middelen is weggegooid geld. Denk maar eens aan al het geld voor Haïti, dat nooit ten behoeve van de door de aardbeving getroffen bevolking is besteed, maar door corruptie en inefficiëntie verloren is gegaan. Ontwikkelingshulp die niet project-gebonden is en die niet strak gecontroleerd wordt, wordt vaak verspild. Dit is veelal het geval met ontwikkelingssteun betaald via multilaterale organisaties, zoals

7 de Verenigde Naties of via NGO's (non governmental organisations). 7 Voorbeelden van volledig of grotendeels overbodige (semi) overheidsdiensten of bestuurslagen zijn er vele, denk maar aan de Provincies, de Eerste Kamer, de Raad van State of de bedrijfs- en productschappen. Een ander voorbeeld: De Nederlandsche Bank heeft het grootste deel van haar kerntaken verloren door overdracht van de monetaire taak en het toezicht op de banken aan de Europese Centrale Bank. Toch heeft de Nederlandsche Bank nog evenveel personeel, zo niet meer, als voor die tijd. Nog een ander voorbeeld: De diplomatieke dienst heeft vele ambassades in tal van landen met overeenkomstig goed betaald personeel dat een groot deel van zijn taken heeft verloren daar die taken deels rechtstreeks waargenomen (kunnen) worden door de ministeries in Den Haag en deels overgenomen worden door de diplomatieke dienst van de Europese Unie. Bovendien kan door samenwerking met bevriende landen een verregaande rationalisering worden doorgevoerd en dubbelfuncties worden vermeden. (gezamenlijk ambassades) Voorbeelden van verspilling van overheidsgeld zijn er dus te over. Deze voorbeelden van mogelijke besparingen door geheel of grotendeels overbodig geworden overheidsdiensten en bestuurslagen in te krimpen of geheel af te schaffen, is uiteraard niet uitputtend. Andere belangrijkere besparingen, met name in 'dure' sectoren zoals gezondheidszorg en sociale zaken, zijn uiteraard eveneens mogelijk en noodzakelijk. Aan de andere kant moeten we vaststellen dat de belastingen voornamelijk drukken op de inkomens uit arbeid hetzij in de vorm van loon- en inkomstenbelasting hetzij in de vorm van BTW en accijnzen. De bedrijfswinsten van grote bedrijven en de hoge inkomens uit vermogen kunnen de belastingdruk voor een groot deel ontgaan door belasting trucs. Het voorbeeld van Starbucks is nu algemeen bekend: deze internationale koffiehuis-keten heeft haar hoofdkantoor via Luxemburg in een belastingparadijs in de Caraïben gevestigd. Zodoende betaalt Starbucks in Luxemburg maar weinig of geen belasting omdat de bruto winst sterk verminderd wordt door een forse royalty betaling aan het hoofdkantoor dat gevestigd is in een belastingparadijs in de Caraïben. Gevolg van een en ander is dat dit bedrijf dat miljarden winst maakt, daadwerkelijk maar heel weinig belasting betaalt. Andere voorbeelden van hetzelfde fenomeen zijn volgens Lux Leaks: Amazon, Google, Apple, Ikea, Heinz, Disney, Skype, Telecom Italia, Volkswagen, Deutsche Bank en last but not least : ABN Amrobank!! Soortgelijke belastingtrucs worden hier te lande zonder twijfel eveneens toegepast ten gunste van de grote bedrijfswinsten en de hoge inkomens uit vermogen. Het is onlangs bekend geworden dat, indien de allerrijkste mensen in Griekenland slechts de helft van de belasting zouden betalen die zij nu ontwijken door belastingtrucs, dat in dat geval het gat in de Griekse begroting volledig gedicht zou zijn. Er is geen enkele reden om aan te nemen dat het in ons land wezenlijk beter gesteld is.

8 8 Belastingverlaging voor de midden en lagere inkomens kan dus tenminste gedeeltelijk gefinancierd worden door hogere belastingopbrengsten op grote bedrijfswinsten van met name multinationals, door eliminatie van belasting trucs en het gebruik van belastingparadijzen. De volledige renteaftrek voor hypotheken dient behouden te blijven. Zonder deze renteaftrek blijft de huizenmarkt geblokkeerd en worden de jonge huishoudens opgezadeld met de lasten van een onroerend goed 'bubbel' van het verleden, die mede veroorzaakt is door een bewuste schaarste politiek: te weinig bouw of vernieuwbouw van aantrekkelijke woningen tegen betaalbare prijzen. Bij ca anderhalf miljoen van de Nederlandse huishoudens overtreft de restschuld van de hypotheek de waarde van het huis. Om deze mensen tegemoet te komen en meer in het algemeen om het eigen huizenbezit te bevorderen dient de hypotheekrente te worden verlaagd. Het is de officiële politiek van de Europese centrale bank (ECB) om de economie van de EU door goedkope kredieten te reactiveren. Hiertoe stelt de ECB nagenoeg onbeperkt krediet aan de commerciële banken ter beschikking tegen vrijwel 0 procent rente. De banken maken echter onvoldoende gebruik van deze mogelijkheid om goedkope leningen te verstrekken en houden hun debetrente onveranderd te hoog. Om de ECB politiek in ons land in de praktijk om te zetten dient dus met name de hypotheekrente te worden verlaagd, hetgeen de regering als enig eigenaar / aandeelhouder van de 'staats' banken ABN Amrobank en de SNS Reaalbank voor deze banken geheel autonoom kan besluiten. De overige banken moeten dan wel volgen of genoegen nemen met een kleiner marktaandeel. De banken leenden voor de kredietcrisis te veel en te gemakkelijk uit voor hypotheken; nu te weinig en te restrictief. Dit draagt niet alleen bij tot stagnatie op de woningmarkt maar is deels ook oorzaak van de dalende prijzen. Dit op zijn beurt remt de consumptieve bestedingen van de huiseigenaren die vaak in een negatieve vermogenspositie zijn geraakt. Indien de hypotheekrente met slechts een half procent verlaagd wordt dan betekent dit bijvoorbeeld bij een hypotheek van euro een rentelast verlaging met 1250 euro per jaar of ruim 100 euro per maand. Tezamen met de overige door ons voorgestelde maatregelen maakt een dergelijke renteverlaging de financiering van het eigen huis (veel) gemakkelijker, waardoor zowel de economie van ons land als de doelstelling van de ECB van goedkope(re) kredieten gediend worden. Tegelijkertijd dient het onbeperkt mogelijk te zijn kapitaal door schenking binnen de familie over te dragen voor aflossing op hypotheekschuld en dient vervroegde aflossing van een hypotheek boetevrij te zijn. Voorts dient de overdrachtsbelasting die als rem op de koopwoningmarkt en de nodige mobiliteit fungeert, voor het eerste huis afgeschaft te worden. Verder kan voor het eerste huis een algemene staatsgarantie (onder voorwaarden) voor nieuwe hypotheken tot een bedrag van euro ingevoerd worden. Voor de economie in zijn geheel betekent een verlaging van de hypotheekrente met een half procent een bonus van 3,3 miljard euro (half procent van de totale hypotheekschuld van 670 miljard euro), die niet als dood kapitaal aan de reserves van de banken toegevoegd wordt. Deze 3,3 miljard euro zal in dit geval als voor besteding beschikbaar geld zowel de koopkracht van de huishoudens als de winstgevendheid van bedrijven aanzienlijk verhogen. Een omgekeerd negatief fenomeen als bij leningen doet zich voor bij spaarders: Spaarders ontvangen momenteel een rente die lager is dan de inflatie.

9 9 Het totale spaarbedrag van de Nederlandse huishoudens bedraagt ca 330 miljard euro en het totale schuldbedrag voor hypotheken ca 670 miljard euro. Indien de nieuw op te richten spaar- en hypotheekbank een (groot) gedeelte van dit spaarbedrag door betere voorwaarden kan aantrekken om vervolgens tegen een geringe opslag uit te lenen voor nieuwe hypotheken, dan kan zowel het probleem van de te lage rentevergoeding voor spaarders als het probleem van de kredietcrisis bij de hypotheekverstrekking opgelost worden, zeker als de rentevergoeding voor spaarders onbelast blijft. Huurverhogingen moeten niet inkomens-afhankelijk zijn maar dienen uitsluitend bepaald te worden door het huurgenot en dus voor een zelfde huurwoning gelijk te zijn. Huurverhogingen dienen in principe niet hoger te zijn dan de inflatie, behalve bij renovatie of reële woningverbetering. Punt 2: meer koopkracht voor gepensioneerden. Verhoging van de AOW met 100 euro netto per maand voor mensen met alleen AOW of AOW met een klein pensioen is niets anders dan sociale rechtvaardigheid. Een verhoging van de AOW met 100 euro netto houdt voor een echtpaar met alleen AOW een netto verhoging van ca 7% in! Voor mensen met AOW aangevuld door een gemiddeld pensioen of andere inkomsten die niet hoger zijn dan de AOW zelf, kan dan een verhoging van 75 euro netto per maand gelden. Een overeenkomstige aanpassing moet gelden voor alleenstaande AOW'ers. Wij weten dat de armen onder de bevolking precies in de groep van de AOW'ers zonder belangrijke extra inkomsten te vinden zijn, met name onder diegenen die ook nog huur moeten betalen. Deze verhoging van de AOW kan budget-neutraal gebeuren en zonder de AOW bijdragen te verhogen. Hiertoe is een simpele ingreep voldoende. Circa 5% tot 10% van allen die nu AOW ontvangen hebben dit staatspensioen domweg niet nodig, omdat zij ofwel een ruim pensioen uit andere bron genieten, ofwel omdat zij anderszins over een ruim inkomen beschikken, bijvoorbeeld uit verhuur, uit bedrijf of andere kapitaal opbrengsten. Door de AOW voor deze mensen af te schaffen, schept men voldoende budgettaire ruimte voor een verhoging van de AOW voor diegenen die het echt nodig hebben. Verhoging van de AOW leeftijdsgrens van 65 jaar is contraproductief en dus onverantwoord, zolang de werkloosheid, met name onder de jeugd, veel te hoog is. Korting op de ambtenaren pensioenen kan voortaan vermeden worden indien de staat voor de toekomst 100% uitbetaling van de ambtenaren pensioenen garandeert, waartegenover de staat dan de activa (het opgespaarde kapitaal) van het ambtenaren pensioenfonds (ABP) overneemt. Dit kan als volgt gerealiseerd worden: Het opgespaarde kapitaal van het ambtenaren pensioenfonds bedraagt volgens het ABP ca 290 miljard euro en de jaarlijkse beheerskosten 0,64% van dit kapitaal, hetgeen overeenkomt met maar liefst 1,8 miljard euro per jaar. Indien de staat de activa en passiva van het ABP overneemt en de activa voor andere doeleinden dan de ambtenarenpensioenen gebruikt, dan zullen uiteraard deze

10 10 buitensporige beheerskosten van 1,8 miljard euro vervallen. Voor de betaling van de ambtenarenpensioenen komt bij overname van het kapitaal van het ABP door de staat de volledige 8,9 miljard euro aan pensioenbijdragen beschikbaar zonder vermindering door beheerskosten of door bijdragen voor aanvulling van dit kapitaal bij tegenvallende beleggingsresultaten. De pensioenbijdragen van de ambtenaren en de staat zijn dan meer dan voldoende voor de ambtenarenpensioenen, omdat door het ABP niet meer dan 8,5 miljard euro aan pensioenen wordt uitgekeerd! Bij een 'pay as you go' systeem zoals de AOW, is het voldoende dat de ambtenaren pensioenpremies jaarlijks de pensioenuitkeringen dekken, dat wil zeggen in ons voorbeeld ca 9 miljard euro aan bijdragen tegen ca 8,5 miljard euro aan uitkeringen. Er dienen dan uiteraard wel garanties te komen dat de pensioenpremies niet besteed zullen worden voor een ander doel dan waarvoor zij geïnd worden en dat de pensioenpremies ook de toekomstige pensioenaanspraken dekken. Het is ook zo dat in onze buurlanden de ambtenarenpensioenen jaarlijks uit het staatsbudget betaald worden en niet via deze extra kosten met zich mee brengende uiterst inefficiënte pensioenfonds constructie. Deze directe betaling via het staatsbudget heeft in onze buurlanden nooit tot specifieke problemen geleid. Hoe onhoudbaar de situatie bij het ABP eigenlijk is toont het volgende rekensommetje aan: totaal aan jaarlijkse pensioenpremies: af beheerskosten over het vermogen: resteert: af pensioenen: structureel tekort: 8,9 miljard euro 1,8 miljard euro (20% van het premie totaal!) - 7,1 miljard euro 8,5 miljard euro - 1,4 miljard euro De staatsschuld op zijn beurt bedraagt ca 470 miljard euro ofwel ca 80% van het nationale inkomen en de staat betaalt hierover ca 9 miljard euro aan rente per jaar. Indien 100 miljard euro van het kapitaal van het ABP aangewend wordt om de staatsschuld terug te brengen naar 60% van het nationale inkomen zoals afgesproken met de overige EU landen, dan wordt jaarlijks minimaal 2 miljard euro aan rente en 600 miljoen euro aan beheerskosten (1/3 van de beheerskosten van het kapitaal van het ambtenarenfonds) uitgespaard en dan blijft er nog 190 miljard euro van dit kapitaal over voor andere doeleinden. Het bovenstaande voorstel houdt een win-win situatie in voor zowel de ambtenaren als de staat. De ambtenaren krijgen zonder premieverhoging een 100% pensioengarantie; de staat daartegenover betaalt maar liefst 2,6 miljard euro minder aan rente en beheerskosten en houdt nog 190 miljard euro over voor andere doeleinden, zoals de noodzakelijke stimulering van de economie! De noodzaak om de staatsschuld te verminderen is evident. De staatsschuld is immers van 260 miljard euro in 2007 naar 470 miljard euro gestegen in slechts vijf jaar. Sinds de bankencrisis in 2008 is de staatsschuld dus bijna verdubbeld! Tenslotte moeten diegenen die verplicht aangesloten zijn bij een bedrijfspensioenfonds, de

Niet doorschuiven maar aanpakken

Niet doorschuiven maar aanpakken Niet doorschuiven maar aanpakken Verkiezingsprogramma VVD 2012-2017 Tweede Kamerverkiezingen 12 september 2012 Niet doorschuiven maar aanpakken Verkiezingsprogramma VVD 2012-2017 Tweede Kamerverkiezingen

Nadere informatie

Uit de crises met een Europese doorbraak. Paper van D66 over de Europese schuldencrisis

Uit de crises met een Europese doorbraak. Paper van D66 over de Europese schuldencrisis Uit de crises met een Europese doorbraak Paper van D66 over de Europese schuldencrisis Voorwoord Waarom leent Nederland geld aan de Grieken? Mailen mensen iedere dag naar Tweede Kamerleden. Mensen zien

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma D66 voor de Tweede Kamer 2012 / 2017. En nu vooruit D66

Verkiezingsprogramma D66 voor de Tweede Kamer 2012 / 2017. En nu vooruit D66 En nu vooruit D66 En nu vooruit D66 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 04 Inleiding 28 Gezondheid 50 Vrijheid door recht 06 Nieuwe welvaart 08 Nieuwe groei 10 De kansen van een groene, duurzame economie 11 Oneindige

Nadere informatie

Stabiliteitsprogramma Nederland. CONCEPT april 2012

Stabiliteitsprogramma Nederland. CONCEPT april 2012 Stabiliteitsprogramma Nederland CONCEPT april 2012 Consistentie met het Nationaal Hervormingsprogramma In het kader van de stroomlijning van het Europese semesterproces worden het Nationaal Hervormingsprogramma

Nadere informatie

Inleiding 3. 5. Wij zijn Europa Onze waardengemeenschap 23 Mee met de tijd 24 Onze stem in Europa 25. Verantwoording 26

Inleiding 3. 5. Wij zijn Europa Onze waardengemeenschap 23 Mee met de tijd 24 Onze stem in Europa 25. Verantwoording 26 V O O R E E N E U R O P A D A T W E R K T 28okt ober2013 / ont wer pver ki ez i ngs pr ogr amma Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Uit de crisis Financiële sector gezond en dienstbaar maken 5 Een stabiele munt,

Nadere informatie

Men is zo oud als men zich voelt.

Men is zo oud als men zich voelt. 1 Men is zo oud als men zich voelt. 1. Vergrijzing 1.1. Kansen en mogelijkheden Het stijgen van de levensverwachting, want anders is vergrijzing niet, is vermoedelijk een van de belangrijkste verbeteringen

Nadere informatie

Europa en de financiële markten

Europa en de financiële markten Europa in de praktijk Europa en de financiële markten De financiële en economische crisis en de rol van Europa Hoe Europa te weinig doet om een nieuwe crisis te voorkomen SOMO, Ander Europa 1 Colofon Deze

Nadere informatie

EERLIJK en méér EUROPA

EERLIJK en méér EUROPA verkiezingsprogramma EERLIJK en méér EUROPA Verkiezingen voor het Europese Parlement 2014 Lijst 17: ikkiesvooreerlijk.eu SAMENVATTING: EEN MENSWAARDIG BESTAAN VOOR IEDEREEN, NU EN LATER Het goede nieuws

Nadere informatie

PB-Iedereen aan de slag (2004-06-08)

PB-Iedereen aan de slag (2004-06-08) PB-Iedereen aan de slag (2004-06-08) Een nota van Guy Verhofstadt en Bart Somers een coherent project voor meer jobs Inleiding Tegen 2010 moet volgens de Lissabondoelstellingen Europa de meest competitieve

Nadere informatie

Financiële en Economische info

Financiële en Economische info Financiële en Economische info 27/11/2011 Aankopen Obligaties door ECB Met die onbeperkte inkopen zou de ECB de escalerende schuldencrisis, die volgens steeds meer economen de toekomst zelf van de eurozone

Nadere informatie

De Zeven Hoofdzonden van de Banken

De Zeven Hoofdzonden van de Banken De Zeven Hoofdzonden van de Banken http://dehoofdzondenvanbanken.eu Voor Nederland: Bas Eickhout, Europarlementariër GroenLinks Een initiatief van Philippe Lamberts, Europarlementariër voor Ecolo (België)

Nadere informatie

Verandering Voor Vooruitgang. Plan V

Verandering Voor Vooruitgang. Plan V Verandering Voor Vooruitgang Plan V Plan V Verandering voor Vooruitgang Laat het ons gewoon zeggen zoals het is: ons huidig systeem draait vierkant. Al wie werkt en onderneemt moet immens veel belastingen

Nadere informatie

Inhoudsopgave Voorwoord...3 Procedures Congres/Oproepen...4 Vacatures...6 Landelijk Bestuur...6 Presidium...11 Beroepscommissie...11 Beslispunten...

Inhoudsopgave Voorwoord...3 Procedures Congres/Oproepen...4 Vacatures...6 Landelijk Bestuur...6 Presidium...11 Beroepscommissie...11 Beslispunten... 1 Inhoudsopgave Voorwoord...3 Procedures Congres/Oproepen...4 Vacatures...6 Landelijk Bestuur...6 Presidium...11 Beroepscommissie...11 Beslispunten... 12 B 1. JS de straat op en de wijk in... 12 B 2. Lava:

Nadere informatie

Bruggen slaan. Regeerakkoord VVD - PvdA. 29 oktober 2012

Bruggen slaan. Regeerakkoord VVD - PvdA. 29 oktober 2012 Bruggen slaan Regeerakkoord VVD - PvdA 29 oktober 2012 Bruggen slaan VVD en PvdA delen een onverwoestbaar geloof in de toekomst, een rotsvast vertrouwen in wat Nederlanders samen voor elkaar kunnen krijgen

Nadere informatie

Andere zaken die vanzelfsprekend ook een rol spelen zijn: Ambitie, Draagvlak bij bewoners, Kennis en kunde in de bouwkolom, incl. de opdrachtgevers.

Andere zaken die vanzelfsprekend ook een rol spelen zijn: Ambitie, Draagvlak bij bewoners, Kennis en kunde in de bouwkolom, incl. de opdrachtgevers. In het kader van de Energiesprong heeft een discussie bij de woningcorporatie Oost Flevoland Woondiensten plaatsgevonden. Hierbij kwam aan de orde waar OFW als koploper tegenaan loopt bij de volgende stap

Nadere informatie

Hoofdstuk 7. vermogen zwaarder belasten

Hoofdstuk 7. vermogen zwaarder belasten WieBetaalt_Def 15-05-2007 10:48 Pagina 179 Hoofdstuk 7 vermogen zwaarder belasten 7.1 Vermogensbelastingen De geldkringloop biedt tal van aangrijpingspunten voor de heffing van belastingen (zie onderdeel

Nadere informatie

Nederland krijgt nieuwe energie

Nederland krijgt nieuwe energie Nederland krijgt nieuwe energie voor welvaart en welzijn in de 21 e eeuw Een partijoverstijgend voorstel voor een Deltaplan Nieuwe Energie CDA Duurzaamheidsberaad D66 Platform Duurzame Ontwikkeling PvdA

Nadere informatie

De zorg: hoeveel extra is het ons waard?

De zorg: hoeveel extra is het ons waard? De zorg: hoeveel extra is het ons waard? Ieder jaar geven we meer geld uit aan zorg Waarom? Wat zijn de gevolgen? Is dat erg? Wat kunnen we hieraan doen? Een doorsnee gezin betaalt ruim 11.000 euro per

Nadere informatie

Het nationale spaaroverschot van Nederland

Het nationale spaaroverschot van Nederland 2 Het nationale spaaroverschot van Nederland J.H.M. Donders* Samenvatting Nederland heeft al geruime tijd een groot nationaal spaaroverschot. Naar aanleiding van een nieuwe Brusselse procedure die bedoeld

Nadere informatie

De privatisering. van de energiesector. -Kenniskring-

De privatisering. van de energiesector. -Kenniskring- De privatisering van de energiesector -Kenniskring- Groep: P3B4 Blok coördinator: Jan Spruijt Begeleider: Koen Demouge Projectleden Elise Walta Dimitri Kappos Jorrik Branten Quirijn Rademakers Katja Creutzberg

Nadere informatie

NEDERLAND STERKER & SOCIALER

NEDERLAND STERKER & SOCIALER NEDERLAND STERKER & SOCIALER Verkiezingsprogramma Tweede Kamerverkiezingen 2012 NEDERLAND STERKER & SOCIALER Verkiezingsprogramma Tweede Kamerverkiezingen 2012 Colofon Samenstelling programmacommissie:

Nadere informatie

een Beter nederland voor minder geld

een Beter nederland voor minder geld een Beter nederland voor minder geld Uitgave van het Wetenschappelijk BUreaU van de sp Verschijnt 11 keer per jaar, jaargang 12, nummer 4, april 2010 een beter nederland voor minder geld Sinds de val van

Nadere informatie

Wijziging van enkele belastingwetten (Geefwet) VOORSTEL VAN WET

Wijziging van enkele belastingwetten (Geefwet) VOORSTEL VAN WET Wijziging van enkele belastingwetten (Geefwet) VOORSTEL VAN WET Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten: Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is in een aantal

Nadere informatie

ZET MEE JE SCHOUDERS ONDER DE BZW

ZET MEE JE SCHOUDERS ONDER DE BZW ZET MEE JE SCHOUDERS ONDER DE BZW Campagnedossier FairFin December 2012 Auteurs: Stijn Suijs en Frank Vanaerschot 1. Tem het Bankwezen De financiële markten hebben ons woelige jaren bezorgd. Het bankwezen

Nadere informatie

EUROPA WAAR NODIG Verkiezingsprogramma VVD Europees Parlement 2014

EUROPA WAAR NODIG Verkiezingsprogramma VVD Europees Parlement 2014 EUROPA WAAR NODIG Verkiezingsprogramma VVD Europees Parlement 2014 Inhoudsopgave Inleiding 3 Economie is prioriteit 3 Een Europa van meerdere snelheden en bestemmingen 4 Effectieve belangenbehartiging

Nadere informatie

een gruwelverhaal over belastingparadijzen pak ons dan als je kan

een gruwelverhaal over belastingparadijzen pak ons dan als je kan een gruwelverhaal over belastingparadijzen pak ons dan als je kan Waarom een internationaal netwerk voor belastingrechtvaardigheid? Ontstaan en doelstellingen van het Tax Justice Network Het internationale

Nadere informatie

Zorgen over morgen Rapport van de Commissie Nationaal Pensioendebat

Zorgen over morgen Rapport van de Commissie Nationaal Pensioendebat Zorgen over morgen Rapport van de Commissie Nationaal Pensioendebat 2 Inhoud Samenvatting 5 Inleiding 9 Hoofdstuk 1 Nederland in Europa 13 1.1 Inleiding 13 1.2 Vergrijzing in Europa en houdbaarheid van

Nadere informatie

Sociaal-economische uitdagingen en antwoorden van het ABVV

Sociaal-economische uitdagingen en antwoorden van het ABVV Sociaal-economische uitdagingen en antwoorden van het ABVV 1 2 MANNEN - VROUWEN Verwijzingen naar personen of functies (zoals werknemer, werkgever, arbeider, ) hebben vanzelfsprekend betrekking op zowel

Nadere informatie

Open Vld. Programmacongres. Vlaanderen vleugels geven.

Open Vld. Programmacongres. Vlaanderen vleugels geven. Open Vld Programmacongres Vlaanderen vleugels geven. Zoals goedgekeurd op het Programmacongres van 12-13 april 2014 Open Vld Programma verkiezingen 25 mei 2014 p. 2/56 Voorwoord Het is tijd om opnieuw

Nadere informatie