De provincie West-Vlaanderen, vertegenwoordigd door de deputatie waarvoor optreden:

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De provincie West-Vlaanderen, vertegenwoordigd door de deputatie waarvoor optreden:"

Transcriptie

1 BIJLAGE Bijlage nr. 1 Overeenkomst tussen Verantwoordelijke voor de verwerking en Verwerker (zoals vereist door privacywet artikel en 5 ) in het kader van de ontwikkeling van het Platform Welzijn en Gezondheid Tussen, De provincie Antwerpen, vertegenwoordigd door de deputatie waarvoor optreden: mevrouw Leen Dries, directeur, en de heer Peter Bellens, gedeputeerde Welzijn en De provincie Limburg, vertegenwoordigd door de deputatie waarvoor optreden: mevrouw Renata Camps, provinciegriffier, en de heer Frank Smeets, gedeputeerde Welzijn en De provincie Oost-Vlaanderen, vertegenwoordigd door de deputatie waarvoor optreden: de heer Albert De Smet, provinciegriffier, en de heer Eddy Couckuyt, gedeputeerde Welzijn en De provincie Vlaams-Brabant, vertegenwoordigd door de deputatie waarvoor optreden: de heer Jos De Boeck, directeur, directie Mens, in opdracht van de provinciegriffier, en mevrouw Monique Swinnen, gedeputeerde Welzijn en De provincie West-Vlaanderen, vertegenwoordigd door de deputatie waarvoor optreden: de heer Patrick Delanoeye, directeur, en mevrouw Myriam Vanlerberghe, gedeputeerde Welzijn De Vlaamse Gemeenschapscommissie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, vertegenwoordigd door: mevrouw Brigitte Grouwels, het Collegelid bevoegd voor Welzijn, Gezondheid en Gezin, Media en Patrimonium de heer Eric Verrept, leidend ambtenaar Het Huis voor Gezondheid vzw, vertegenwoordigd door: De heer Jan Peers, voorzitter Raad van Bestuur Mevrouw Caroline Verlinde, directeur hierna genoemd de Verantwoordelijke voor de verwerking, en HealthConnect NV, wettelijk vertegenwoordigd door [naam en functie] hierna genoemd de Verwerker, wordt overeengekomen hetgeen volgt. De Verantwoordelijke voor de verwerking beschikt over persoonsgegevens van professionele zorgverstrekkers uit de welzijns- en gezondheidssector waarvan hij bepaalde aspecten van de verwerking wil toevertrouwen aan de Verwerker die daartoe een informaticatechnische webtoepasssing ter beschikking stelt. De Verwerker heeft deze webtoepassing ontwikkeld ingevolge de gunning van de overheidsopdracht voor diensten ontwerpen en ontwikkelen van het Platform

2 Welzijn en Gezondheid. Dit systeem is thans bereikbaar via en Deze overeenkomst strekt ertoe om de uitvoering en de organisatie van die verwerking door de Verwerker, te regelen zoals vereist door privacywet artikel en 5. Artikel 1: voorwerp van de overeenkomst De Verwerker handelt voor de verwerking van de persoonsgegevens van de verantwoordelijke voor de verwerking - uitsluitend in opdracht van de Verantwoordelijke voor de verwerking. Overeenkomstig de instructies van de Verantwoordelijke voor de verwerking en de bepalingen van deze overeenkomst zal de Verwerker ten behoeve van de Verantwoordelijke voor de verwerking enkel persoonsgegevens verwerken voor de volgende doeleinden (ook gekend als finaliteit): Het openstellen aan het publiek van de gegevens van organisaties, diensten en voorzieningen uit de welzijns- en gezondheidssector en de professionele gegevens van de zorgverstrekkers die hier werkzaam zijn via een gestructureerde website op het internet 1. Artikel 2: Naleving van de Wet verwerking persoonsgegevens Partijen verbinden er zich principieel en uitdrukkelijk toe om de bepalingen van de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens na te leven. Artikel 3: Onderaanneming De Verwerker zal steeds voorafgaand de toestemming vragen aan de verantwoordelijke voor de verwerking in geval van beroep op een onderaannemer. Healthconnect is als Verwerker gehouden iedere door de Verantwoordelijke voor de verwerking toegestane onderaannemer dezelfde verplichtingen wat betreft de bescherming van persoonsgegevens op te leggen als diegene die hem overeenkomstig huidige overeenkomst worden opgelegd. Artikel 4: Terbeschikkingstelling van de gegevens De Verantwoordelijke voor de verwerking stelt uitsluitend die gegevens ter beschikking die strikt noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de opdracht die het voorwerp is van deze overeenkomst. Artikel 5: Gebruik van de persoonsgegevens De gegevens mogen door de Verwerker enkel worden verwerkt voor doeleinden omschreven in deze overeenkomst. Dit houdt de principiële verplichting in om de gegevens enkel intern te gebruiken. De mededeling ervan aan derden, op welke wijze dan ook (door middel van doorzending, verspreiding, publicatie of op enigerlei andere wijze) is verboden, tenzij dit door of krachtens de wet of decreet wordt opgelegd. Elke wettelijke verplichte mededeling van de persoonsgegevens, die het voorwerp zijn van deze overeenkomst, aan derden moet door de Verwerker, indien mogelijk vooraf, ter kennis worden gebracht van de Verantwoordelijke van de verwerking. Het is de Verwerker verboden om van de ter beschikking gestelde gegevens een kopie te maken, behoudens met het oog op een back-up en de ontdubbeling van het datacenter, tenzij dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de opdracht zoals omschreven in deze overeenkomst. 1 De Vlaamse provincies en de Vlaamse Gemeenschapscommissie kregen hiervoor de opdracht in art. 2 van het decreet van 31 mei 2013 betreffende de toekenning van bepaalde bevoegdheden aan de provincies in de aangelegenheden, vermeld in artikel 5 van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen. Wat betreft het Huis voor Gezondheid baseren zij zich op art. 8, 9 en 11 van het KB van 8 juli 2002 tot vaststelling van de normen voor de bijzondere erkenning van geïntegreerde diensten voor thuisverzorging en art. 3 en 4 van het besluit van de Vlaamse regering van 19 december 2008 betreffende de samenwerkingsinitiatieven eerstelijnsgezondheidszorg.

3 De Verwerker zal de gegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is voor het verrichten van de dienst waarvoor ze ter beschikking worden gesteld. Zijn de gegevens hierna niet meer nodig, dan zal de Verwerker ze uitwissen dan wel terugbezorgen aan de Verantwoordelijke voor de verwerking. De Verantwoordelijke voor de Verwerking dient zelf initiatief te nemen voor het eventuele wissen van gegevens die hun administratieve bewaartermijn overschreden hebben. Artikel 6: Beveiliging De Verwerker verbindt er zich toe de gepaste technische en organisatorische maatregelen te nemen om de persoonsgegevens te beveiligen. In het bijzonder zal de Verwerker de persoonsgegevens beveiligen tegen vernietiging, hetzij per ongeluk, hetzij onrechtmatig, tegen verlies, vervalsing, niettoegelaten verspreiding of toegang en elke andere vorm van onwettige verwerking. De Verwerker verbindt er zich toe de referentiemaatregelen voor de beveiliging van elke verwerking van persoonsgegevens opgesteld door de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (CBPL) / Vlaamse Toezichtcommissie (VTC) na te leven. URL: De Verwerker zal de Verantwoordelijke voor de verwerking een beschrijving overmaken van de technische maatregelen die hij ten uitvoer heeft gelegd om de persoonsgegevens te beveiligen tegen vernietiging, verlies, vervalsing en niet-toegelaten verspreiding of toegang. [Deze beschrijving zal als bijlage 1 bij deze overeenkomst worden gevoegd.] Artikel 7: Fysische toegangsbeperking De Verwerker zal ervoor zorgen dat de plaatsen waar ten behoeve van de Verantwoordelijke voor de verwerking persoonsgegevens worden verwerkt, niet toegankelijk zijn voor onbevoegden. Daartoe zal hij onder meer de nodige organisatorische maatregelen nemen. Artikel 8: Functionele toegangsbeperking De Verwerker zal de toegang tot de verwerkte persoonsgegevens beperken tot de personeelsleden van HeatlhConnect NV die de gegevens nodig hebben om de taken uit te oefenen die de verwerker hen in uitvoering van deze overeenkomst toewijst. De Verwerker verbindt er zich toe om zijn personeelsleden uitdrukkelijk op te leggen de bepalingen van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens na te leven. Artikel 9: Voorlichting De Verwerker verbindt er zich toe om de personen die overeenkomstig deze overeenkomst toegang hebben tot de gegevens, in kennis te stellen van de bepalingen van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, in het bijzonder de artikelen 2, 4, 5, 6, 7 en 8, 9, 10, 10 en 12, 16 en 17 van deze wet, alsmede van de andere bepalingen die desgevallend van toepassing zijn. Artikel 10: Controle door de verantwoordelijke De Verantwoordelijke voor de verwerking heeft op elk ogenblik het recht om de naleving van deze overeenkomst te controleren. Daartoe heeft hij het recht om zich mits vooraf aangevraagd - ter plaatse te begeven in de lokalen of plaatsen waar de Verwerker de gegevensverwerking uitvoert. Op eenvoudig verzoek van de Verantwoordelijke voor de verwerking is de Verwerker ertoe gehouden alle inlichtingen die van belang zijn bij de uitvoering van deze overeenkomst over te maken aan de Verantwoordelijke voor de verwerking. De Verantwoordelijke voor de verwerking kan deze taken mandateren aan iemand anders, bijvoorbeeld zijn veiligheidsconsulent, die de rol opneemt van Veiligheidsconsulent zoals gedefinieerd in het besluit van de Vlaamse Regering van 15 mei 2009 betreffende de veiligheidsconsulenten,

4 vermeld in artikel 9 van het decreet van 18 juli 2008 betreffende het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer. Artikel 11: Aansprakelijkheid De Verwerker is aansprakelijk voor de directe schade die voortvloeit uit zijn niet-naleven van de bepalingen in artikels 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 en 9. De Verantwoordelijke is aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit zijn niet-naleven van de bepalingen in artikel 4.. Indien de Verantwoordelijke voor de verwerking door een betrokkene wordt aangesproken in schadevergoeding, zal de Verwerker, op eenvoudig verzoek van de Verantwoordelijke voor de verwerking, in de procedure tussenkomen teneinde de Verantwoordelijke voor de verwerking te vrijwaren. Gedaan te op, In zoveel exemplaren als er partijen zijn Voor de provincie Antwerpen, in uitvoering van de beslissing van de Deputatie dd.... Leen Dries Peter Bellens directeur gedeputeerde Welzijn Voor de provincie Limburg, in uitvoering van de beslissing van de Deputatie dd.... Renata Camps provinciegriffier Frank Smeets gedeputeerde Welzijn Voor de provincie Oost-Vlaanderen, in uitvoering van de beslissing van de Deputatie dd.... Albert De Smet provinciegriffier Eddy Couckuyt gedeputeerde Welzijn Voor de provincie Vlaams-Brabant, in uitvoering van de beslissing van de Deputatie dd.... Jos De Boeck Monique Swinnen directeur gedeputeerde Welzijn Voor de provincie West-Vlaanderen, in uitvoering van de beslissing van de Deputatie dd.... Patrick Delanoeye directeur Myriam Vanlerberghe gedeputeerde Welzijn

5 Voor de Vlaamse Gemeenschapscommissie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, in uitvoering van de beslissing van het College dd Eric Verrept leidend ambtenaar Brigitte Grouwels Collegelid bevoegd voor Welzijn, Gezondheid en Gezin, Media en Patrimonium Voor het Huis voor Gezondheid in uitvoering van de beslissing.. dd Caroline Verlinde Directeur Jan Peers Voorzitter Raad van Bestuur Voor HealthConnect, Jos Vranken Bestuurder

6 Bijlage 1: Beschrijving van de technische maatregelen die de verwerker ten uitvoer legt om de persoonsgegevens te beveiligen tegen vernietiging, verlies, vervalsing en niet-toegelaten verspreiding of toegang. [Subject] HC_Confirmiteitsverklaring Version 1.0

7 DOCUMENT CONTROL DOCUMENT REVISION HISTORY Version Date Author Comments /04/2013 Wouter Fonck Functional design & workshop results APPROVAL / SIGNATURES Date Version Approval Signature [Title] [Subject] CONFIDENTIAL HealthConnect 2010, All rights reserved. Page 7

8 TABLE OF CONTENTS 1 consulent inzake informatiebeveiliging Evaluatie van de risico s Informatieveiligheidsbeleid Identificatie van de dragers Informatieverstrekking personeel De fysieke beveiliging van de toegang De fysieke beveiliging van de omgeving Beveiliging van de netwerken Lijst van gemachtigde personen De logische beveiliging van de toegang Logging van de toegang Het toezicht, aanpassing en onderhoud Urgentiebeheer van informatiebeveilingsincidenten...21

9 CONSULENT INZAKE INFORMATIEBEVEILIGING Wouter Fonck, in functie van gevolgmachtigde dagelijks bestuur voor HealthConnect NV treedt op als informatieveiligheidsconsulent voor HealthConnect NV. Bijlage: CV van de informatieveiligheidsconsulent 9

10 EVALUATIE VAN DE RISICO S De risico s die de verwerkte persoonsgegevens lopen, werden geëvalueerd en de daarmee verbonden beveiligingsbehoeften werden vastgesteld: Persoon die niet geautoriseerd is krijgt toegang tot de persoonsgegevens Maatregelen : Serverlokaal ICT voorzien van toegangscontrole Servers zijn voorzien van logging Er is een gebruikersmanagement, gekoppeld aan active directory voor het authenticeren van de gebruikers. Persoonsgegevens zijn geëncrypteerd opgeslaan in de database 10

11 INFORMATIEVEILIGHEIDSBELEID Er werd een geschreven document het beveiligingsbeleid opgesteld waarin de strategieën en de weerhouden maatregelen voor gegevensbeveiliging worden omschreven. Namelijk dit document. Datum laatste aanpassing: 01/04/

12 IDENTIFICATIE VAN DE DRAGERS Alle mogelijke dragers waarbij verwerkte persoonsgegevens betrokken zijn, werden geïdentificeerd. Fysieke dragers van persoonsgegevens: Centrale opslag, SAN, EVA Stand alone servers (interne disken) Tapes (backup) Papier CD s 12

13 INFORMATIEVERSTREKKING PERSONEEL De interne en externe personeelsleden die bij de verwerking van persoonsgegevens betrokken zijn, werden ten aanzien van de verwerkte gegevens ingelicht over de vertrouwelijkheids- en beveiligingsverplichting die zowel voortvloeien uit de verschillende wettelijke vereisten als uit het beveiligingsbeleid. De werknemers van HealthConnect en zijn onderaannemers werden via een clausule in het bediende contract op de hoogte gesteld van de gevoeligheden en het omspringen met persoonsgevoelige informatie. Aandachtspunten: Enkel voor beroepsdoeleinden Gevoelige data mag nooit worden verspreid Procedure bij onrechtmatig gebruik De verkregen informatie valt strikt onder het beroepsgeheim en mag niet worden gecommuniceerd aan derden Wanneer u vaststelt dat iemand anders onder uw account gegevens heeft geconsulteerd, dient u volgende procedure te volgen: o U blokkeert uw werkpost o U neemt contact op met uw onmiddellijke verantwoordelijke, de veiligheidsconsulent en de IT verantwoordelijke 13

14 DE FYSIEKE BEVEILIGING VAN DE TOEGANG Er werden passende beveiligingsmaatregelen genomen om een niet-gemachtigde of onnodige fysieke toegang te verhinderen tot de dragers die verwerkte persoonsgegevens bevatten. Maatregelen: Gebouwen zijn niet publiek toegankelijk Toegangscontrole op het informaticanetwerk Backup-tapes worden op een afzonderlijke afgeschermde plaats bewaard. Papier wordt vernietigd via een erkend ophaler die vernietigd met certificaat 14

15 DE FYSIEKE BEVEILIGING VAN DE OMGEVING De noodzakelijke maatregelen werden genomen om elke fysieke schade die de verwerkte persoonsgegevens in gevaar zouden kunnen brengen, te verhinderen. Maatregelen: Toegangscontrole op de werkposten Toegangscontrole met badgesysteem voor serverlokaal Kritieke data wordt redundant opgeslagen Bescherming tegen brand Koeling van het datacenter Er lopen geen technische installaties boven het computerlokaal Interne preventieploeg 15

16 BEVEILIGING VAN DE NETWERKEN De verschillende netwerken waarmee de apparatuur is verbonden die de persoonsgegevens verwerkt, zijn beschermd. Maatregelen: Gebruik van VLAN s Anti-spam / anti-spyware / antimalware / URL filtering / antivirus Firewall 16

17 LIJST VAN GEMACHTIGDE PERSONEN Er werd een actuele lijst opgemaakt van de verschillende bevoegde personen die binnen het kader van de verwerking toegang hebben tot de persoonsgegevens alsook van hun respectievelijk toegangsniveau (creatie, raadpleging, wijziging, vernietiging). Voor HealthConnect: Jelle Gacoms Voor Nascom: Karel Bemelmans: volledige toegang Korneel Ketelslegers: volledige toegang Bram Goffings: volledige toegang Voor iglobe: Bram Pieters: volledige toegang Koen Sacré: volledige toegang 17

18 DE LOGISCHE BEVEILIGING VAN DE TOEGANG Er werd een mechanisme voor toegangsmachtiging ontworpen zodat de verwerkte persoonsgegevens en de verwerkingen die er betrekking op hebben uitsluitend toegankelijk zijn voor personen en toepassingen die daartoe uitdrukkelijk gemachtigd zijn. Maatregelen: Geen active directory maar wel koppeling met Google Auth 18

19 LOGGING VAN DE TOEGANG Er werd een informatiesysteem ontworpen dat een permanente logging, opsporing en analyse toelaat van de toegangen die de personen en logische entiteiten hebben gehad tot de verwerkte persoonsgegevens. iglobe: Access logging op alle systemen Logs worden realtime in een 2 de locatie opgeslagen Logs worden verwerkt statistische tools en monitoring tools Nascom: Applicatie voorziet in workflow voor aanpassingen van fiches waarbij een historiek wordt bijgehouden van de personen die wijzigingen hebben aangebracht. 19

20 HET TOEZICHT, AANPASSING EN ONDERHOUD Er werd in voorzien dat de ingestelde organisatorische en technische maatregelen geldig en doeltreffend zijn in de tijd. 20

21 URGENTIEBEHEER VAN INFORMATIEBEVEILINGSINCIDENTEN Er werden urgentieprocedures opgesteld bij beveiligingsincidenten waarbij persoonsgegevens betrokken zijn. Wanneer men vaststelt dat iemand anders onder iemands account gegevens heeft geconsulteerd, dient men volgende procedure te volgen: Men blokkeert de werkpost Men neemt contact op met uw onmiddellijke verantwoordelijke, de veiligheidsconsulent en de IT verantwoordelijke Gezien om gevoegd te worden bij Collegebesluit houdende de goedkeuring van de overeenkomst tussen de Verantwoordelijke voor de verwerking en de Verwerker in het kader van de ontwikkeling van het Platform Welzijn en Gezondheid nr van De collegeleden, Bruno DE LILLE Brigitte GROUWELS Guy VANHENGEL 21

Raadsbeslissing Goedkeuring OVEREENKOMST TOT VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS

Raadsbeslissing Goedkeuring OVEREENKOMST TOT VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS Raadsbeslissing Goedkeuring OVEREENKOMST TOT VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS Overwegende: 1. dat de verantwoordelijke voor de verwerking, als instelling sociale zekerheid, wordt verplicht tot aanlevering

Nadere informatie

ISMS. (Information Security Management System) Informatieveiligheid bij de integratieoefening

ISMS. (Information Security Management System) Informatieveiligheid bij de integratieoefening ISMS (Information Security Management System) Informatieveiligheid bij de integratieoefening OCMW - Version control please always check if you are using the latest version Doc. Ref. : isms.043.ocmw-cpas_-commune.nl.v.1.00.docx

Nadere informatie

Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens

Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens Gecoördineerde versie, zoals laatst gewijzigd door de wet van 11 december 1998,

Nadere informatie

Convenant Mens Centraal Amersfoort

Convenant Mens Centraal Amersfoort Convenant Mens Centraal en Sociale Wijkteams Amersfoort Convenant Mens Centraal Amersfoort Convenantpartijen 1. De gemeente Amersfoort, gevestigd te Amersfoort, rechtsgeldig vertegenwoordigd ter uitvoering

Nadere informatie

Koninklijk besluit van 10 april 2014 betreffende de preventie van psychosociale risico s op het werk (B.S. 28.4.2014)

Koninklijk besluit van 10 april 2014 betreffende de preventie van psychosociale risico s op het werk (B.S. 28.4.2014) Koninklijk besluit van 10 april 2014 betreffende de preventie van psychosociale risico s op het werk (B.S. 28.4.2014) Afdeling 1. - Toepassingsgebied en definities Artikel 1.- Dit besluit is van toepassing

Nadere informatie

Beveiliging van persoonsgegevens

Beveiliging van persoonsgegevens R e g i s t r a t i e k a m e r G.W. van Blarkom drs. J.J. Borking VOORWOORD Beveiliging van Achtergrondstudies en Verkenningen 23 G.W. van Blarkom drs. J.J. Borking Beveiliging van Achtergrondstudies

Nadere informatie

van de verwerking van persoonsgegevens (hierna WVP), inzonderheid artikel 31bis;

van de verwerking van persoonsgegevens (hierna WVP), inzonderheid artikel 31bis; 1/11 Sectoraal comité van het Rijksregister Beraadslaging RR nr 28/2012 van 4 april 2012 Betreft: Aanvraag van de Vlaamse Overheid, departement Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed om

Nadere informatie

Gemeente Amsterdam Privacyprotocol - programma Samen DOEN in de buurt - Juni 2013 werkversie 1.63

Gemeente Amsterdam Privacyprotocol - programma Samen DOEN in de buurt - Juni 2013 werkversie 1.63 Privacyprotocol - programma Samen DOEN in de buurt - Juni 2013 werkversie 1.63 In aanmerking nemende - Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) - Achtergrondstudies en verkenningen 23 - Beveiliging van persoonsgegevens

Nadere informatie

betreffende de verwerking van persoonsgegevens door de Federale Overheidsdienst Financiën in het kader van zijn opdrachten (AF-MA-2014-022)

betreffende de verwerking van persoonsgegevens door de Federale Overheidsdienst Financiën in het kader van zijn opdrachten (AF-MA-2014-022) 1/265 Sectoraal comité voor de Federale Overheid Beraadslaging FO nr 08/2015 van 19 maart 2015 Betreft: Aanvraag van Federale Overheidsdienst Financiën betreffende de mededeling van verschillende categorieën

Nadere informatie

Bewerkersovereenkomst

Bewerkersovereenkomst Bewerkersovereenkomst Partijen Opdrachtgever, verder te noemen Praktijk, en: Health-e bv i.o. gevestigd aan het WG-plein 369, 1054 SG te Amsterdam en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer

Nadere informatie

Regels inzake de verwerking van politiegegevens (Wet politiegegevens)

Regels inzake de verwerking van politiegegevens (Wet politiegegevens) Regels inzake de verwerking van politiegegevens (Wet politiegegevens) Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz.enz.enz. Allen die deze zullen zien of horen

Nadere informatie

PRIVACYREGLEMENT 1[1] 2[2]

PRIVACYREGLEMENT 1[1] 2[2] PRIVACYREGLEMENT Artikel 1 DOEL 1. Het doel van dit reglement is een praktische uitwerking te geven van de bepalingen van de Wet bescherming persoonsgegevens, verder te noemen WBP en - voor zover van toepassing

Nadere informatie

Hoofdstuk I. - Bepalingen betreffende de collectieve beschermingsmiddelen. Afdeling 1. - Toepassingsgebied en definities

Hoofdstuk I. - Bepalingen betreffende de collectieve beschermingsmiddelen. Afdeling 1. - Toepassingsgebied en definities Koninklijk besluit van 30 augustus 2013 tot vaststelling van algemene bepalingen betreffende de keuze, de aankoop en het gebruik van collectieve beschermingsmiddelen (B.S. 7.10.2013) Hoofdstuk I. - Bepalingen

Nadere informatie

Gedragscode voor Onderzoek & Statistiek

Gedragscode voor Onderzoek & Statistiek Gedragscode voor Onderzoek & Statistiek Gedragscode op basis van artikel 25 Wet bescherming persoonsgegevens Deze gedragscode is te downloaden vanaf www.cbpweb.nl Inhoudsopgave 1. Considerans...3 2. Begripsbepaling...3

Nadere informatie

GROEP GEGEVENSBESCHERMING ARTIKEL 29

GROEP GEGEVENSBESCHERMING ARTIKEL 29 GROEP GEGEVENSBESCHERMING ARTIKEL 29 00264/10/NL WP 169 Advies 1/2010 over de begrippen voor de verwerking verantwoordelijke en verwerker Goedgekeurd op 16 februari 2010 Deze groep is opgericht op grond

Nadere informatie

Gelet op de aanvraag van de cvba Vlaams Woningfonds, ontvangen op 16/02/2015;

Gelet op de aanvraag van de cvba Vlaams Woningfonds, ontvangen op 16/02/2015; 1/12 Sectoraal comité voor de Federale Overheid Beraadslaging FO nr 10/2015 van 23 april 2015 Betreft: aanvraag van de cvba Vlaams Woningfonds om toegang te krijgen tot een aantal gegevens van de FOD Financiën

Nadere informatie

Privacyreglement KOM Kinderopvang

Privacyreglement KOM Kinderopvang Privacyreglement KOM Kinderopvang Doel: bescherming bieden van persoonlijke levenssfeer van de ouders en kinderen die gebruik maken van de diensten van KOM Kinderopvang. 1. Algemene bepalingen & begripsbepalingen

Nadere informatie

Bestek nummer G000004

Bestek nummer G000004 Digipolis - opdrachthoudende vereniging Generaal Armstrongweg 1 B 2020 Antwerpen Tel.++32 3 338 76 11 Fax ++32 3 338 79 00 http://www.digipolis.be ask_aankoop@digipolis.be Bestek nummer G000004 Voor het

Nadere informatie

Release Status Date Written by Edited by Approved by NL_1.00 Final 19/03/2014

Release Status Date Written by Edited by Approved by NL_1.00 Final 19/03/2014 Versie : 1.00 20 maart 2014 ISMS (Information Security Management System) Veiligheidspolicy met betrekking tot Cloud Computing Version control please always check if you are using the latest version. Doc.

Nadere informatie

Ministerie van Financiën. Dienst Informatica BESTEK WEBHOSTING VAN DE INTERNETSITES VAN HET MINISTERIE VAN FINANCIEN

Ministerie van Financiën. Dienst Informatica BESTEK WEBHOSTING VAN DE INTERNETSITES VAN HET MINISTERIE VAN FINANCIEN Ministerie van Financiën Dienst Informatica BESTEK WEBHOSTING VAN DE INTERNETSITES VAN HET MINISTERIE VAN FINANCIEN 1 1. Deel 1 : Administratieve en contractuele bepalingen 1.1 Identificatie van de opdracht

Nadere informatie

Eerbiediging van het privéleven op het werk. www.aclvb.be

Eerbiediging van het privéleven op het werk. www.aclvb.be Eerbiediging van het privéleven op het werk www.aclvb.be V.U.: Jan Vercamst, Koning Albertlaan 95, 9000 Gent Inhoud Inleiding basisbeginselen...6 I Bescherming van persoonsgegevens...7 1. Begrip persoonsgegevens...7

Nadere informatie

1.2. HIËRARCHIE VAN DE DOCUMENTEN. Algemene Voorwaarden (4.0) Pagina 1 van 11

1.2. HIËRARCHIE VAN DE DOCUMENTEN. Algemene Voorwaarden (4.0) Pagina 1 van 11 1. ALGEMENE INFORMATIE Dit document bepaalt de algemene voorwaarden die van toepassing zijn op de levering van Producten en/of Diensten door Belgacom nv, naamloze vennootschap van publiek recht, met hoofdzetel

Nadere informatie

Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd, zowel in enkelvoud als in meervoud.

Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd, zowel in enkelvoud als in meervoud. Algemene voorwaarden In dit document zijn de algemene voorwaarden van vrijwilligerscentraleamstelland.nl beschreven. Vrijwilligerscentrale-amstelland.nl is onderdeel van een netwerk van websites voor vraag

Nadere informatie

ALGEMENE ONDERRICHTINGEN

ALGEMENE ONDERRICHTINGEN FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN ALGEMENE DIRECTIE INSTELLINGEN EN BEVOLKING - DIENST BEVOLKING EN IDENTITEITSKAARTEN ALGEMENE ONDERRICHTINGEN BETREFFENDE HET HOUDEN VAN DE BEVOLKINGSREGISTERS

Nadere informatie

Gedragscode Gezondheidsonderzoek

Gedragscode Gezondheidsonderzoek Gedragscode Gezondheidsonderzoek Gedragscode van de Nederlandse biomedische onderzoeksgemeenschap goedgekeurd door het College Bescherming Persoonsgegevens in 2004 Colofon Gedragscode Gezondheidsonderzoek

Nadere informatie

1. Persoonsgegeven: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

1. Persoonsgegeven: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. PRIVACYREGLEMENT 1. Begripsbepalingen 1. Persoonsgegeven: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. 2. Zorggegevens: persoonsgegevens die direct of indirect

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Dienstverlening Deloitte Nederland Januari 2014

Algemene Voorwaarden Dienstverlening Deloitte Nederland Januari 2014 Algemene Voorwaarden Dienstverlening Deloitte Nederland Januari 2014 Inhoud A: Algemene voorwaarden betreffende alle Diensten 4 B: Aanvullende voorwaarden betreffende ICT-diensten 16 C: Aanvullende voorwaarden

Nadere informatie

Privacy reglement. Algemeen

Privacy reglement. Algemeen Privacy reglement Algemeen Doel Reglement met betrekking tot persoonsregistraties, ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer van patiënten in Medisch Centrum de Veluwe Begrippen Persoonsgegevens

Nadere informatie

10 APRIL 1990. - Wet tot regeling van de private en bijzondere veiligheid

10 APRIL 1990. - Wet tot regeling van de private en bijzondere veiligheid 10 APRIL 1990. - Wet tot regeling van de private en bijzondere veiligheid HOOFDSTUK I. - Toepassingsgebied. Artikel 1. 1. In de zin van deze wet wordt als bewakingsonderneming beschouwd, elke rechtspersoon

Nadere informatie

OCMW-NETWERK POD MI 1/45 Veiligheidskit GIDS VOOR DE TOEPASSING VAN DE MINIMUMNORMEN

OCMW-NETWERK POD MI 1/45 Veiligheidskit GIDS VOOR DE TOEPASSING VAN DE MINIMUMNORMEN OCMW-NETWERK POD MI 1/45 1 Inleiding. Het doel van deze gids is de veiligheidsconsulenten van de OCMW s: - de minimale veiligheidsnormen die werden gecreëerd door de werkgroep veiligheid van de BCSS KSZ,

Nadere informatie