VERENIGING VAN LERAREN IN DE ECONOMISCH/MAATSCHAPPELIJKE VAKKEN

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VERENIGING VAN LERAREN IN DE ECONOMISCH/MAATSCHAPPELIJKE VAKKEN"

Transcriptie

1 VERENIGING VAN LERAREN IN DE ECONOMISCH/MAATSCHAPPELIJKE VAKKEN Aan de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen Mevrouw M.J.A. van der Hoeven T.a.v. Afdeling VO/BOB Postbus LZ Zoetermeer Betreft: Aanvullende reactie op het rapport Ruimte laten, Keuzes bieden. Amsterdam, 10 maart 2003 Geachte mevrouw Van der Hoeven, In vervolg op ons onderhoud met de heer Offerein op 19 februari jl., doen wij u toekomen de aanvullende informatie inzake de opmerking over het opnemen van het vak economie in het profieldeel Cultuur en Maatschappij. In eerste instantie bleek het niet duidelijk te zijn of HAVO en VWO leerlingen in dit profiel over voldoende wiskundige vaardigheden zouden beschikken, om dit vak te kunnen volgen. Daarnaast wil de VECON u nogmaals attenderen op het feit dat het vak Management en Organisatie wel degelijk een maatschappijvak is! In deze brief willen wij beide punten graag toelichten. Ten eerste is het evident dat het vak economie grote verschillen vertoont met het vak wiskunde. Leerlingen vinden het vak economie vaak moeilijk omdat er zoveel wiskunde in zou voorkomen. De praktijk laat echter zien dat (zeker havo) leerlingen op het terrein van de wiskunde niet veel meer hoeven te kunnen dan het oplossen van procentuele berekeningen en eerstegraads vergelijkingen zoals: Y = 2X + 6. Het vwo programma stelt daarentegen meer eisen aan leerlingen. Zo moeten vwo-ers momenteel met tweede of derdegraads vergelijkingen kunnen werken (met name in de micro-economie). Tevens moeten zij eenvoudige differentiaalvergelijken kunnen oplossen. Aangezien dit soort opgaven pas in vijf of zes vwo aan bod komen, kan en mag dit geen bezwaar opleveren. Vooruitlopend op het nieuwe economieprogramma, is zelfs de wens uitgesproken om de rekenvaardigheden nog verder te beperken: Economie in de Tweede Fase, zo benadrukt de commissie nogmaals, moet enthousiasmerend werken. Het importeren van wiskunde in de economie in de tweede fase moet dus met de nodige terughoudendheid worden verricht (uit het rapport van de commissie Teulings: Economie moet je doen ). Het bovenstaande in ogenschouw nemend, gaat de Vecon ervan uit dat het opnemen van het vak economie in het profieldeel Cultuur en Maatschappij voor havo en vwo, op wiskundig gebied, geen extra problemen op kan leveren.

2 Ten tweede is uit het gesprek met de heer Offerein verder gebleken dat het Ministerie twijfels heeft over de maatschappelijke relevantie van het vak Management en Organisatie. De gedachte dat M&O niet veel veder gaat dan boekhouden en kostprijsberekeningen is een volslagen misvatting. M&O is wel degelijk een maatschappijvak en dient daarom als keuzemogelijkheid opgenomen te worden in zowel het profieldeel Cultuur en Maatschappij en Economie en Maatschappij. De VECON wil de stelling dat het vak M&O een maatschappijvak is onderbouwen met de volgende argumenten: In het vak M&O worden onderwerpen besproken die in het examenprogramma maatschappijleer worden genoemd (zie bijlage 1) In het examenprogramma van het vak M&O komen veel einddoelen voor die te maken hebben met het functioneren van onze maatschappij als geheel en de invloed daarvan op individuen (zie bijlage 2) We leven in een land waar de productie gebaseerd is op vrije, ondernemingsgewijze productie. Een introductie op de manier waarop de ondernemingsgewijze productie plaats vindt, is dus zowel bedrijfseconomie als maatschappelijk vormend. Veel leerlingen krijgen later een baan binnen een commerciële of niet-commerciële organisatie. Enige kennis van de manier waarop die organisatie geleid en georganiseerd is, behoort tot de basiskennis van elke burger. M&O als maatschappijvak is ook te meten aan de mate waarin zij bijdraagt aan de competenties om de krant te lezen. Zelfs voor veel voorpaginanieuws is basale kennis van bedrijfseconomie nodig. Al met al kan uit het bovenstaande worden geconcludeerd dat M&O niet alleen bestaat uit bedrijfseconomie. Bovendien zijn Veel thema's uit de bedrijfseconomie maatschappelijk relevant. Op basis hiervan kunnen wij op geen enkele wijze de zienswijze van het Ministerie volgen. Verder wenst de VECON de Minister veel succes met het verwerken van onze reacties en die van vele andere vakverenigingen zodat u in het belang van het onderwijs tot een zorgvuldige afweging komt. Met vriendelijke groet, namens het bestuur van de VECON Eric Welp sectie algemene economie BIJLAGE 1) Elementen uit het eindexamenprogramma maatschappijleer die ook in m&o voorkomen BIJLAGE 2) Delen van het eindexamenprogramma M&O havo die duidelijke maken dat het veel elementen bevat die maatschappelijk relevant zijn.

3 Bijlage 1 Waarom is management & organisatie een maatschappijvak? Een opsomming a.h.v. de domeinen uit het examenprogramma maatschappijleer v.w.o. voor het gemeenschappelijk deel. De vaardigheden en benaderingswijzen uit domein A laten we hier buiten beschouwing, er is natuurlijk een zeer grote overlap. Domein B bevat politieke besluitvorming, hier is weinig te vinden dat ook bij m&o behandeld wordt. De rol van de overheid als (meestal niet-beïnvloedbare) omgevingsfactor komt wel aan de orde bij het vak m&o (bv. milieuwetgeving, vestigingsregelingen, btw). Domein C gaat over massamedia. Omdat bij m&o het onderwerp promotie (als onderdeel van marketing) behandeld wordt komen massamedia, beïnvloeding door media, free publicity en de objectiviteit van de boodschappen van media aan de orde. Dit alles niet alleen in verband met commerciële organisaties maar ook in verband met niet-commerciële organisaties die bv. gedragsverandering van burgers nastreven. Domein D is een keuzethema. Als voorbeeld wordt in het eindexamenprogramma het onderwerp mens en werk uitgewerkt. In het programma van het vak m&o komt het onderwerp personeel voor. Behandeld wordt o.a. werving van personeel, planning van personeelsbehoefte door een bedrijf met daarbij betrokken bijscholing/nascholing en flexibele pensionering, discriminatie, arbeidsovereenkomst, CAO, ondernemingsraad, medezeggenschapsraad, flexwerk.

4 Bijlage 2 Waarom is management & organisatie een maatschappijvak? Een opsomming a.h.v. de domeinen en eindtermen uit het examenprogramma management & organisatie havo. De vaardigheden en benaderingswijzen uit domein A laten we hier buiten beschouwing, er is natuurlijk een zeer grote overlap. Domein B: Interne organisatie en personeelsbeleid. 1 De kandidaat kan beschrijven welke organisatiestructuren voor een organisatie in aanmerking komen om overzichtelijke en betrouwbare informatie te verkrijgen voor het beheer van de organisatie. Daarnaast kan hij verklaren hoe een spanningsveld kan ontstaan tussen de belangen van een organisatie en de belangen van de maatschappij bij de werving van personeel en het inzetten van arbeidskrachten. 5 De kandidaat kan verklaren waarom naast een goede interne organisatie een goede administratieve organisatie onontbeerlijk is om controle uit te oefenen op de uitvoering van het beleid en om fraude en mismanagement tijdig te ontdekken. 6 De kandidaat kan verklaren waarom een organisatie bij het selecteren van personeel grote waarde hecht aan de economische voor- en nadelen die de organisatie heeft van nieuwe personeelsleden. Hij kan ook verklaren waarom de overheid via wetgeving tracht bepaalde sociale groeperingen een sterkere positie op de arbeidsmarkt te geven. Domein C: Financiering van activiteiten. 7 De kandidaat kan de werking van financiële markten beschrijven en verklaren hoe het financieren van activiteiten verloopt voor: particulieren, niet-commerciële organisaties en commerciële organisaties. 8 De kandidaat kan de verschillende rechtsvormen beschrijven die niet-commerciële en commerciële organisaties kunnen kiezen en ook verklaren waarom een organisatie voor een bepaalde rechtsvorm kiest. 9 De kandidaat kan de werking van de vermogensmarkt beschrijven vanuit het perspectief van particulieren, niet-commerciële organisaties en commerciële organisaties. 10 De kandidaat kan vanuit het perspectief van particulieren in hoofdlijnen verklaren welke mogelijkheden, beperkingen en redenen er zijn voor het lenen van geld. 11 De kandidaat kan mede met behulp van ICT berekenen welke hypotheekvorm in een gegeven situatie de goedkoopste is en aangeven welke voor- en nadelen aan de diverse hypotheekvormen kleven. 13 De kandidaat kan vanuit het perspectief van niet-commerciële organisaties in hoofdlijnen verklaren welke mogelijkheden, beperkingen en redenen er zijn voor het aantrekken van geld. Domein D: Marketingbeleid 15 De kandidaat kan beschrijven hoe het marketingbeleid van een organisatie vorm kan krijgen en verklaren hoe hieruit een spanningsveld kan ontstaan tussen de belangen van een organisatie en de belangen van de afnemers en van derden. 16 De kandidaat kan het belang van marketing verklaren voor niet-commerciële organisaties en verklaren welke principes voor de marketing in niet-commerciële organisaties van belang zijn.

5 17 De kandidaat kan de mogelijke marketingdoelstellingen herkennen en de relatie beschrijven tussen de marketingdoelstellingen en de doelstelling van de organisatie. Hij kan de specifieke aandachtspunten in de marketing van de niet-commerciële organisaties beschrijven. 18 De kandidaat kan verklaren hoe een niet-commerciële organisatie bij het realiseren van haar marketingdoelstellingen in conflict kan komen met de belangen van de consument. 22 De kandidaat kan verklaren hoe een commerciële organisatie bij het realiseren van haar marketingdoelstellingen in conflict kan komen met de belangen van de consument. Domein E: Financieel beleid dit domein is weinig maatschappelijk maar meer vakspecifiek Domein F: Informatievoorziening met behulp van ICT dit domein is nog niet verder geëxpliciteerd omdat de mogelijkheden op de scholen soms zeer beperkt zijn. Domein G: Externe financiële verslaggeving 42 De kandidaat kan de externe financiële verslaggeving van niet-commerciële organisaties (zoals de schoolorganisatie en de sportvereniging) en van commerciële organisaties (handelsondernemingen) verklaren. Hij kan de begroting en de jaarrekening verklaren zoals die worden voorgelegd aan medezeggenschapsraden, ledenvergaderingen en ondernemingsraden. 44 De kandidaat kan voor de niet-commerciële organisaties verklaren wat het verschil is tussen de begroting en de werkelijke uitkomst van posten in een jaarverslag en.. 48 De kandidaat kan de ontwikkeling in de resultaten van een bedrijf verklaren aan de hand van kengetallen berekend bij twee opvolgende balansen. Hij kan ook verklaren waarom deze kengetallen slechts een beperkte waarde hebben. (ter verklaring: het gaat hier bv. om de term liquiditeit die in de krant regelmatig voorkomt, toevoeging J. Hommel)

management & organisatie

management & organisatie Voorlichting management & organisatie vernieuwde tweede fase HAVO/VWO Een nieuw vak in de bovenbouw Ter voorbereiding is een deel van de stof bij het vak economie in de derde klas HAVO /VWO opgenomen.

Nadere informatie

Economie: hoe moet je het doen?

Economie: hoe moet je het doen? Tussenrapportage Vervolgcommissie herziening programma economie voor de tweede fase Economie: hoe moet je het doen? schaarste ruil markt geld belangentegenstelling heden of toekomst voor en tegenspoed

Nadere informatie

Advies burgerschapscompetenties in het MBO

Advies burgerschapscompetenties in het MBO Advies burgerschapscompetenties in het MBO In deze notitie leest u het advies van de Nederlandse Vereniging van Leraren Maatschappijleer (NVLM) over de verdere ontwikkeling van de burgerschapscompetenties

Nadere informatie

Marieke Huysentruyt - Faculty fellow London School of Economics, academic director Seforis

Marieke Huysentruyt - Faculty fellow London School of Economics, academic director Seforis De Social Enterprise Monitor 2015 A Inhoudsopgave Woorden vooraf Woorden vooraf...................................... i Management samenvatting............................... 1 Consistente groei.....................................

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2003 2004 29 019 Wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra en de Wet op het voortgezet onderwijs, onder meer in verband

Nadere informatie

Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele

Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele Rapportage rentederivatendienstverlening aan het MKB Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele MKB Maart 2015 3333 Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert

Nadere informatie

magazine Vakblad voor bedrijfsvoering het onderwijs nummer 5 mei 2013 maandelijkse uitgave van Dyade Dienstverlening Onderwijs

magazine Vakblad voor bedrijfsvoering het onderwijs nummer 5 mei 2013 maandelijkse uitgave van Dyade Dienstverlening Onderwijs nummer 5 mei 2013 maandelijkse uitgave van Dyade Dienstverlening Onderwijs magazine Vakblad voor bedrijfsvoering het onderwijs > Personeelsmanagement, een nieuwe kijk op integraal personeelsbeleid > Wijzigingen

Nadere informatie

Gemeente Dalfsen Bestuursopdracht planning & control

Gemeente Dalfsen Bestuursopdracht planning & control www.pwc.nl Gemeente Dalfsen Bestuursopdracht planning & control 28 juni 2012 Gemeente Dalfsen T.a.v. de heer H. Berends Directeur Organisatie en Middelen Postbus 35 7720 AA Dalfsen 28 juni 2012 Referentie:

Nadere informatie

Toetsen met open vragen

Toetsen met open vragen Toetsen met open vragen Een handleiding voor het construeren van toetsen met open vragen T.T.M.G. Erkens H.A. Moelands Citogroep Arnhem, januari xxxx Grafische vormgeving, opmaak en productie: Afdeling

Nadere informatie

ONBEVOEGD LESGEVEN IN HET VOORTGEZET ONDERWIJS EEN ONDERZOEK NAAR DE RECHTVAARDIGINGSGRONDEN

ONBEVOEGD LESGEVEN IN HET VOORTGEZET ONDERWIJS EEN ONDERZOEK NAAR DE RECHTVAARDIGINGSGRONDEN ONBEVOEGD LESGEVEN IN HET VOORTGEZET ONDERWIJS EEN ONDERZOEK NAAR DE RECHTVAARDIGINGSGRONDEN Voorwoord Onbevoegd lesgeven is al jaren een bron van zorg in het voortgezet onderwijs. Tot nu toe is vooral

Nadere informatie

Governance in de zorg

Governance in de zorg vereniging van bestuurders in de zorg Governance in de zorg Over besturing en bestuurders in de zorg anno 2015 Rapport Commissie Governance NVZD o.l.v. prof. mr. H.J. de Kluiver 27 maart 2015 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Handleiding social return voor opdrachtnemers in de bouw en infra. Oktober 2012

Handleiding social return voor opdrachtnemers in de bouw en infra. Oktober 2012 Handleiding social return voor opdrachtnemers in de bouw en infra Oktober 2012 Inhoudsopgave Voorwoord 4 Samenvatting 5 1 Inleiding 8 1.1 Hoe deze handleiding te gebruiken 8 1.2 Wat is social return? 8

Nadere informatie

Mobiliteitsbeleid SPOLT

Mobiliteitsbeleid SPOLT Mobiliteitsbeleid SPOLT Versie 1: Vastgesteld juli 2009 Versie 2: Wijziging april 2014 (Goedkeuring DO 27-03-2014 / positief advies GMR 09-04-2014) Notitie: mobiliteitsbeleid Inhoudsopgave Inleiding...

Nadere informatie

Toezicht houden onder de loep. Het intern toezicht in het primair onderwijs

Toezicht houden onder de loep. Het intern toezicht in het primair onderwijs Toezicht houden onder de loep Het intern toezicht in het primair onderwijs Toezicht houden onder de loep Het intern toezicht in het primair onderwijs 2 toezicht houden onder de loep Inhoudsopgave Voorwoord

Nadere informatie

SAMENVATTING. Kenmerken van leerprocessen

SAMENVATTING. Kenmerken van leerprocessen SAMENVATTING Dit verslag gaat over de vraag hoe leerprocessen die plaatsvinden buiten het officiële circuit van onderwijs- en opleidingsinstellingen (het formeel onderwijs) beter herkenbaar kunnen worden

Nadere informatie

Risico s en risicobeheersing Bouwstenen voor beleid

Risico s en risicobeheersing Bouwstenen voor beleid Risico s en risicobeheersing Bouwstenen voor beleid 2 Risico s en risicobeheersing Bouwstenen voor beleid Colofon Dit is een uitgave van de PO-Raad in het kader van het project Eerst kiezen, dan delen.

Nadere informatie

Professionalisering van besturen in het primair onderwijs

Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Professionalisering van besturen in het primair onderwijs 2 - Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Verslag van de commissie

Nadere informatie

BEOORDELEN VAN ONDERZOEKS- VAARDIGHEDEN VAN LEERLINGEN

BEOORDELEN VAN ONDERZOEKS- VAARDIGHEDEN VAN LEERLINGEN BEOORDELEN VAN ONDERZOEKS- VAARDIGHEDEN VAN LEERLINGEN richtlijnen, alternatieven en achtergronden kernredactie: Dr. K.M. Stokking Drs. M.F. van der Schaaf MesoConsult B.V. Tilburg juni 1999 Deze brochure

Nadere informatie

8 juni, 2011 inaugurele rede

8 juni, 2011 inaugurele rede Nationaal Commissarissen Onderzoek 2011 Nationaal Nationaal Commissarissen Commissarissen Onderzoek Onderzoek 2011 2011 prof. dr. Mijntje Lückerath-Rovers prof. prof. dr. dr. Mijntje Mijntje Lückerath-Rovers

Nadere informatie

Discriminatiemonitor niet-westerse migranten op de arbeidsmarkt 2010

Discriminatiemonitor niet-westerse migranten op de arbeidsmarkt 2010 Discriminatiemonitor niet-westerse migranten op de arbeidsmarkt 2010 Discriminatiemonitor niet-westerse migranten op de arbeidsmarkt 2010 Eline Nievers en Iris Andriessen (red.) Sociaal en Cultureel Planbureau

Nadere informatie

Stuurinformatie in de Gezondheidszorg: Keurslijf of Kompas?

Stuurinformatie in de Gezondheidszorg: Keurslijf of Kompas? Stuurinformatie in de Gezondheidszorg: Keurslijf of Kompas? Dit rapport is tot stand gekomen door samenwerking tussen Nyenrode Business Universiteit en ConQuaestor. De Nyenrode Business Universiteit is

Nadere informatie

Bevordering van de seksuele gezondheid tegen een culturele achtergrond

Bevordering van de seksuele gezondheid tegen een culturele achtergrond Doel(groep) bereikt Bevordering van de seksuele gezondheid tegen een culturele achtergrond Een onderzoek in opdracht van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport B. Frouws MSc Drs. M.L. Hollander

Nadere informatie

Mobiliteit heeft prioriteit!?

Mobiliteit heeft prioriteit!? Mobiliteit heeft prioriteit!? Een studie naar de relatie tussen én de mogelijkheden van mobiliteit en het mobiliteitsbeleid in de Bibliotheek Rotterdam Erasmus Universiteit Rotterdam Faculteit Sociale

Nadere informatie

Verandering. in organisaties. Erik H. Greven

Verandering. in organisaties. Erik H. Greven Verandering in organisaties Erik H. Greven Verandering in organisaties is een uitgave van DynaVision Management Consultancy, Wassenaar. Uitgegeven in maart 2010. 2010 Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

DE KERN VAN HET DOEL. advies

DE KERN VAN HET DOEL. advies DE KERN VAN HET DOEL advies De kern van het doel Colofon De Onderwijsraad is een onafhankelijk adviescollege, opgericht in 1919. De raad adviseert, gevraagd en ongevraagd, over hoofdlijnen van het beleid

Nadere informatie

handleiding meetbare doelstellingen

handleiding meetbare doelstellingen handleiding meetbare doelstellingen > uitgave Afdeling Bestuursinformatie Sector Bestuurszaken Gemeente Utrecht Postbus 16200 3500 CE Utrecht 030-286 1350 internet http://www.onderzoek.utrecht.nl E-mail:

Nadere informatie

Woord vooraf Functiebeschrijving Directiesecretaresse

Woord vooraf Functiebeschrijving Directiesecretaresse Woord vooraf Deze reader is bedoeld als studiemateriaal voor de opleiding tot directiesecretaresse. Daarbij hebben we net als bij de andere delen van deze methode, vooral rekening gehouden met cursisten

Nadere informatie

informatiebulletin van akorda onderwijsdienstverlening

informatiebulletin van akorda onderwijsdienstverlening informatiebulletin van akorda onderwijsdienstverlening Jaargang 2012 / nr. 2 In deze uitgave o.a. Wijzigingen Reglement Participatiefonds 2011-2012 Passend Onderwijs Leerlingdaling en de gevolgen Beleidsregel

Nadere informatie

Enquête nieuwe examenprogramma voor het vak geschiedenis. SLO nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling

Enquête nieuwe examenprogramma voor het vak geschiedenis. SLO nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling Enquête nieuwe examenprogramma voor het vak geschiedenis SLO nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling Enquête nieuwe examenprogramma voor het vak geschiedenis Albert van der Kaap Enschede, mei

Nadere informatie

Advies 159. 1.3. In par. 1.2 ( Doel en Achtergrond Project Externe Inhuur ICT ) is op blz. 4-5 van het marktconsultatiedocument bepaald:

Advies 159. 1.3. In par. 1.2 ( Doel en Achtergrond Project Externe Inhuur ICT ) is op blz. 4-5 van het marktconsultatiedocument bepaald: Advies 159 1. Feiten 1.1. Beklaagde heeft op 17 maart 2014 namens een aantal aanbestedende diensten een vooraankondiging voor een marktconsultatie Externe inhuur ICT gepubliceerd. 1.2. Die marktconsultatie

Nadere informatie