Presentatie inclusief notities 29 oktober 2013

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Presentatie inclusief notities 29 oktober 2013"

Transcriptie

1 Presentatie inclusief notities 29 oktober 2013 Zoals reeds gemeld ontvangt u de presentatie digitaal van ons. De gebruikte rekenvoorbeelden zijn ook toegevoegd. Wij willen nogmaals aangeven dat er veel mogelijk is, maar het is en blijft maatwerk! Heeft u vragen? Neem dan contact met ons op. Wilt u op de hoogte blijven onze activiteiten, nieuws, tips en trucs? Houdt u onze website in de gaten of kijk op onze Facebook-site (www.facebook.com/schaap.vandijk)

2 1

3 2

4 We gaan het hebben over belastingen. Droge stof, maar in Jip en Janneke taal uitleg te geven. Voorbeelden! Ik heb enkele rekenmodellen toegevoegd waarmee we kunnen stoeien. Het is en blijft maatwerk en daarmee zijn de uitkomsten voor ieder van u verschillend! De voorbeelden zijn willekeurig en vereenvoudigd om ervoor te zorgen inzicht te geven, de rode draad te laten zien. 3

5 Box 1 progressief tarief; hoe meer je verdient des te hoger de belastingdruk, oplopend tot 52% Bij degenen met een salaris van boven de een extra heffing van 16% verschuldigd door de werkgever Dat is de zogenaamde Crisisheffing Box 2 is vast tarief 25% Box 3 is vast tarief 30% van 4% rendement is 1.2% van je vermogen. Totaal boxen bij elkaar noemen we het Verzamelinkomen. 4

6 Vrijstelling per persoon. Fiscale partners het dubbele. Bij de presentatie van box 3 in 1999 werd deze box wel als pretbox aangeduid. Deze kwalificatie was begrijpelijk in een tijd waarin beleggingsrendementen van meer dan 15% heel gewoon waren. Het forfaitaire rendement van 4% was gebaseerd op de rentestanden over een zeer lange periode. Het percentage sloot ook aan bij de toen geldende rekenrente voor verzekeraars. Wie had kunnen denken dat de kapitaalmarktrente in 2013 rond de 2% zou liggen. Deze 2% is ook ongeveer de huidige spaarrente. Bij een spaarrente van 2% is box 3 beslist geen pretbox. Het impliceert namelijk een effectief belastingtarief van 60% (1,2% is 60% van 2%). NUANCEREN VOOR KLEINE SPAARDERS. Let wel dat dit voor kleine vermogens niet opgaat. Voor parners een vrijstelling van Als je dan spaargeld hebt tegen 2% rente is rente. Belast is minus vrijstelling is tegen 1.2% is 216 belasting. Dat is dan een heffing van 18% 5

7 KERN: het rendement bepaalt dus de hoogte van de belastingdruk! Dat is eigenlijk net als in BOX 1 hoe meer je verdient des te meer belasting betaal je.. Maar het werkt in box 3 net andersom; een laag rendement leidt tot hoge belastingdruk en een hoog rendement tot een lage belastingdruk. Risico nemen bij het beleggen wordt fiscaal beloond 6

8 De fiscus pleegt dus een behoorlijke aanslag op uw spaargeld. Bij een stevig spaarsaldo houdt u minder over dan de inflatie. 7

9 Vraag; wie weet hoe hoog de rente in Japan is? In Japan is de rente vanaf 1990 praktisch 0%. 8

10 Een overzicht van de rente op internetsparen. De grote banken komen daar nog niet toe. Vorige week in FD de opmerking dat de rente op de spaarrekeningen in Europa eigenlijk nog te hoog is. Deposito garantie stelsel in NL geeft zekerheid. 9

11 Gegeven het feit dat de rente op spaarrekeningen laag is en voorlopig zal blijven.. Wat zijn dan de alternatieven als je geen risico wil lopen. Deze 4 alternatieven loop ik door met rekenvoorbeelden. 10

12 Variabele is het rendement wat je maakt in box 3 En het percentage aftrek 42 of 52% 11

13 12

14 De BV is fiscaal een vreemde, net behandelen als de bankier Ondanks dat je zelf bijvoorbeeld alle aandelen in de BV hebt. Of je nu aan de bank of aan je eigen BV de rente betaalt, je bent prive hetzelfde geld kwijt. 13

15 Eigenlijk is dit legale diefstal van overheidsgeld. De verschillen in fiscale behandeling benut je zo optimaal Als de BV qua winst het tarief van 25% betaalt is het voordeel

16 De BV moet zakelijk handelen. Hogere rente levert een hoger voordeel op. Let op overgangsrecht voor de aflossings- en registratieplicht. Als een hypotheek is verstrekt door de bv moet dit via de website van de Belastingdienst gemeld worden. Deze meldingsplicht geldt niet voor hypotheken die onder het overgangsrecht vallen. 15

17 Wat is een familiehypotheek? Voordeel ouders Voordeel kinderen Erfbelasting voorkomen Gebruik voor eigen woning dus geen Ferrari-syndroom 16

18 17

19 18

20 Als de rente weer gaat stijgen, kan de bv eenvoudig weer worden opgedoekt. Als verwacht wordt dat de huidige lage renteniveaus nog enkele jaren zullen aanhouden, kan het voor een vermogende spaarder overweging verdienen een bv op te richten. Stel een particulier beschikt over spaargeld waarover hij 2% rente ontvangt. Abstraherend van de vrijstelling in box 3 is hij hierover IB verschuldigd. Stel hij richt een bv op en stort het spaargeld hierin als kapitaal. Bij een gecombineerd VPB/IB-tarief van 40% bedraagt de heffing slechts (40% over de rente van ). De besparing bij de bv bedraagt Daarbij is nog geen rekening gehouden met de (afrekbare) kosten van oprichting en instandhouding van de bv. Als de kosten op jaarbasis zijn, bedraagt de netto last ter zake Van het voordeel van resteert dan nog 800. Het voordeel is in werkelijkheid groter, omdat de ab-afrekening (box 2 heffing) kan worden uitgesteld. Als de aandeelhouder gelden aan de bv wil onttrekken voor het levensonderhoud, kan hij de bv onbelast kapitaal terug laten betalen (statutenwijziging en vermindering van de nominale waarde van ieder aandeel). Spaargeld van lijkt aan de lage kant voor een bv. Laten we met dit bedrag eens gaan rekenen bij een rente van 2% en een VPB-tarief van 20%. Box 3 Startbedrag Oprenten tegen 2% - 1,2%. Eindwaarde na 10 jaar BV 19

21 Startbedrag Oprenten tegen 2% - (20% x 2%). Eindwaarde na 10 jaar Hiervan moet nog worden afgetrokken een ab-claim over = % hiervan is Aldus kan een netto eindkapitaal worden berekend van Stel de kosten bedragen 2.000, inclusief de over 10 jaar verdeelde oprichtingskosten. Dit is 0,4% van het startkapitaal. Als we de rekensom herhalen op basis van 2% rente minus 0,4% kosten, krijgen we het volgende resultaat. Eindwaarde na 10 jaar Hiervan moet nog worden afgetrokken een abclaim over = % hiervan bedraagt Aldus kan een netto eindkapitaal worden berekend van Dit is fractioneel hoger dan het eindkapitaal in box 3 ( ). Hieraan kunt u de indicatie ontlenen dat het minimumbedrag voor een spaargeld-bv. Bij gelden in de bv waarop een ab-claim rust ligt het omslagpunt voor het beleggen in privé na dividend op 4,8% of 6%. Voor gelden die nu in box 3 zitten zijn de omslagpunten 2,74% en 3%. Het verschil heeft te maken met het uitstellen van de ab-claim (box 2 belasting). Over de uitgestelde ab-claim wordt namelijk rente gekweekt. De rente op staatsobligaties (de kapitaalmarktrente) en de gangbare spaarrentes liggen onder de genoemde omslagpunten. Bij het oprichten van een bv zal men doorgaans uit kunnen gaan van het lage VPB-tarief van 20% (omslagpunt 3%). Bij een rente van 2% wordt de tariefgrens van pas bereikt bij een spaarsaldo van

22 Al eerder aangegeven dat een BV een aparte persoon is ondanks dat je alle aandelen in een BV houdt Voor een buitenstaander lijkt het misschien gek dat een vrije beroeper of spaarder een bv kan oprichten. Aangeven dat dit door de fiscus wordt geaccepteerd. M.a.w. dit wordt niet onoorbaar gevonden en/of als misbruik gezien. In plaats van een bv kan ook aan een open fonds voor gemene rekening worden gedacht. Daar heb je geen notaris voor nodig. 20

23 Als de gelden reeds in box 3 zitten. Bij het hoge VPB tarief ligt het omslagpunt op 2,74%. 21

24 Als er voldoende inkomen is om van te leven kun je dividenduitkering uitstellen Heeft geen invloed op de hiervoor genoemde omslagpunten van 3% en 2.74% Je kunt ook nog geld lenen van je eigen BV.ook voor consumptieve doelen Mits het maar als zakelijk handelen kan worden aangeduid. 22

25 BV is voor sommige mensen te ingewikkeld. Ze voelen zich daar niet prettig bij en kunnen er slecht mee omgaan. BV voor spaargeld is echter eenvoudig te beheren. De accountant kan daarbij behulpzaal zijn. Deposito Garantie Stelsel DNB geldt ook voor bv s met grootteregime klein. Maar om een BV op te richten moeten we langs de notaris 23

26 Directeur hoeft geen salaris te ontvangen. Bij gebruikelijk loon van euro of minder mag salaris achterwege blijven, art. 12a, lid 3 LB. Let op dat je het gehele bedrag als kapitaal in de BV stopt en niet met een beetje aandelenkapitaal en de rest als een lening aan de BV verstrekt Dat gaat fout, wordt belast in box 1 onder de TBS regeling. 24

27 Verschil in rente voor particulieren en bv s. Dat verschil is er tegenwoordig niet of nauwelijks meer. Toch nog 0,5% volgens de meeste aanbieders. 25

28 De dga kan het beste sparen in zijn bv. Een eenvoudige rekensom maakt dit duidelijk. Stel dat in de bv een spaarsaldo aanwezig is van , waarop een rente wordt genoten van 2%. Over de te genieten rente is, stel, 20% VPB verschuldigd, zodat overblijft. Na 10 jaar rente-op-rente is het saldo aangegroeid tot Na afrekening van de aanmerkelijkbelangclaim resteert Als de dga de via dividend naar box 3 had overgeheveld, was het startbedrag Als we dit oprenten tegen 2% minus 1,2% is het eindsaldo na 10 jaar Bij de bv is het resultaat beter. Bij een VPB-tarief van 25% is het verschil nog steeds ten gunste van de bv Het omslagpunt voor het beleggen in box 3 ligt bij 20% VPB op 6% en bij 25% VPB op 4,8%. Met andere woorden, als u de rekensom van de vorige alinea herhaalt met deze rente krijgt u bij de twee scenario s precies dezelfde uitkomst. Ligt de rente hoger dan valt sparen/beleggen in box 3 gunstiger uit. Voor dergelijke rendementen is men doorgaans aangewezen op risicovolle beleggingen. 26

29 27

30 Sommige belastingadviseurs gebruiken het arrest HR 25 februari 2011, nr. 10/00622 om het sparen via de bv nog voordeliger te maken. In de casus van dit arrest had de dga gebruik gemaakt van het gegeven dat banken op particuliere spaarrekeningen een hogere rente vergoeden dan op zakelijke spaarrekeningen. Het feitencomplex had betrekking op In de berechte casus was het renteverschil 1,1%. Belanghebbende vergoedde aan zijn bv de rente die de bv bij de huisbank op deposito zou kunnen krijgen. De inspecteur wilde het rentevoordeel als resultaat uit overige werkzaamheden belasten. De inspecteur had daartoe aangevoerd dat door belanghebbende arbeid is verricht in het economische verkeer, waarbij voordeel werd beoogd en redelijkerwijs te verwachten was. De Hoge Raad verwierp deze argumentatie. Het uitzetten van gelden op een spaarrekening gaat normaal, actief vermogensbeheer niet te buiten. Dit is niet anders wanneer de uitgezette gelden zijn ingeleend en ook niet wanneer de uitgezette gelden zijn ingeleend van een vennootschap waarover de belanghebbende de zeggenschap heeft. De kennis van rentetarieven op spaarrekeningen is ook niet als een bijzondere vorm van kennis aan te merken in de zin van artikel 3.91, lid 1, letter c, van de Wet IB Het verschil tussen spaarrekente voor particulieren en bv/ondernemers is er tegenwoordig nauweliijks nog. 28

31 Men zou kunnen denken dat bestrijding van deze constructie door de fiscus mogelijk is op grond van art. 2.14, lid 3, letters b of c IB. Hier heeft de wetgever echter een duidelijk termijn van drie c.q. zes maanden gesteld. Het gaat om vermogensbestanddelen die niet gedurende een periode van minimaal drie maanden (letter b) of zes maanden (letter c) inkomen uit aanmerkelijk belang genereren. In ons scenario blijft het vermogen meer dan 12 maanden in de bv. Omdat voornoemde bepaling een anti-misbruikbepaling is, is er volgens ons geen ruimte om door middel van extensieve interpretatie de onderhavige constructie te bestrijden. 29

32 Tegen de tijd dat u het geld liquide zou willen maken, zijn de kinderen jaar en druk aan het sparen voor hun pensioen. Verkopen woning en gaan huren kan natuurlijk ook! 30

33 Basis voor de eigen bijdrage is de hoogte van het verzamelinkomen. Dat is box 1 box 2 en box3. Het vermogen telt al gewoon mee Fictief rendement is 4% van het vermogen Vanaf 1 jan 2013 komt daar 8% bij en daarmee totaal op 12% 31

34 Eerste 6 maanden is lage bijdrage verschuldigd. Daarna de hoge Als iemand gehuwd is en de partner woont nog thuis, dan is de lage eigen bijdrage verschuldigd Iemand ontvangt het vollede pakket thuiszorg (VPT) dan lage eigen bijdrage verschuldigd 32

35 Dit is een praktijkvoorbeeld. Als de man geen box 3 vermogen heeft of niet meer dan de vrijstelling ( ) Was de eigen bijdrage 994 per maand. Verschil van 434 per maand is per jaar 33

36 Instinker! Defiscalisering van de vordering van de kids op ouders is al jaren zo. Vanaf januari 2012 geldt defiscalisering ook voor vruchtgebruik volgens testament Vruchtgebruiker (is altijd de langstlevende ouder) moet waarde aangeven in box 3 tot volle bedrag Geen splitsing in waarde vruchtgebruik en blote eigendom dus box 3 grondslag wordt hoger. Er kunnen schrijnende gevallen ontstaan als het huis te koop staat en naar box 3 moet na 2 jaar En het huis wordt maar niet verkocht. Dan huis naar box 3 en hogere eigen bijdrage en geen geld Cash is king 34

37 AWBZ Let op! Patiënt moet nog wel wilsbekwaam zijn! Ludiek plaatje maar kan zeker werkelijkheid zijn/worden. Alles wat in een eerdere box zit (1 of 2) telt niet mee voor box 3. Vermogen in een BV stoppen als aandelenkapitaal en daarmee verhuist box 3 vermogen naar box 2 Inkomen box 2 telt mee maar als je geen dividend uitkeert geen inkomen box 2. Dan verlaag je de grondslag box 3 en daarmee de eigen bijdrage voor AWBZ Dat kan heel hard gaan, namelijk verschil van per maand is afgerond per jaar 35

38 De inbreng van spaargeld in de bv kan ook voordelig zijn voor de eigen bijdrage AWBZ. Het hiervoor geldende inkomensbegrip is 'het verzamelinkomen'. Voor de eigen bijdrage AWBZ vast te stellen door het CAK - wordt het box 3-inkomen op 12% gesteld. Het vermogen in box 2 telt niet mee voor het verzamelinkomen. Bij deze planning is het zaak om geen dividend uit te keren. Dividend in box 2 behoort namelijk wel tot het verzamelinkomen. Via periodieke onbelaste terugbetaling van kapitaal kunnen gelden aan de bv worden onttrokken voor het levensonderhoud. Ik heb de mogelijke besparing op de eigen bijdrage op berekend. Op die website van CAK vindt u een rekenmodel. Er geldt een lage eigen bijdrage en een hoge eigen bijdrage. Ik heb gerekend met de hoge eigen bijdrage, die geldt voor langdurig verblijf in een zorginstelling zonder een (thuiswonende) partner. De casus luidde als volgt: alleenstaande met als geboortedatum ; pensioen inclusief AOW ; spaargeld in box Zonder maatregelen bedraagt de eigen bijdrage per maand 2.014,06. Inbreng van aan spaargeld in een bv leidt tot een eigen bijdrage van 972,59 per maand. Aldus een besparing op maandbasis van en op jaarbasis De fiscale besparing valt hierbij in het niet. 36

39 Ik heb de mogelijke besparing op de eigen bijdrage op berekend. Op die website staat een rekenmodel. Er geldt een lage eigen bijdrage en een hoge eigen bijdrage. Ik heb gerekend met de hoge eigen bijdrage, die geldt voor langdurig verblijf in een zorginstelling zonder een (thuiswonende) partner. De casus luidde als volgt: een alleenstaande met geboortedatum ; pensioen inclusief AOW ; spaargeld in box Zonder maatregelen bedraagt de eigen bijdrage per maand 2014,06. Inbreng van aan spaargeld in een bv leidt tot een eigen bijdrage van 972,59. Aldus een besparing op maandbasis van 1042 en op jaarbasis De fiscale besparing valt hierbij in het niet. De onderhavige planning kan overigens ook een gunstig effect hebben op de toeslagen. 37

40 Let op bij schuldigerkenning bij leven. Als je dat niet via een notariele akte doet, werkt het niet voor de erfbelasting.. Maar wel voor de eigen bijdrage AWBZ!! In testament van de langstlevende partner moet wel zijn opgenomen, dat een vordering wegens onderbedeling opeisbaar wordt bij opnamen in een verzorgingshuis Anders is het niet als schuld aan te merken in box 3 of af te lossen door de langstlevende 38

41 Bezint eer ge begint 39

42 Om wat discussie op gang te brengen straks bij de borrel en maaltijd 40

43 Effect aftrek voor periodieke gift is groter dan een reguliere gift Geen drempels en geen maximum bedrag in de IB Let wel op het max bedrag in de BV!! Geen gang naar de notaris vereist; Belastingdienst zou zelfs een model op haar website plaatsen 41

44 Let wel dat voordeel van 168 heb je wel 5 jaar. En is dus 840 over 5 jaar. 42

45 Let op bij kwijtschelding! Moet het geld vloeien of is verrekenen voldoende? Qua doel en strekking kan er verrekend worden, maar de wettekst spreekt over SCHENKEN Thans via een Besluit geregeld dat de vrijstelling geldt voor 100k tot 31 dec 2013 en vanaf 2014 zal het in de wet opgenomen zijn /worden????? Lijkt mij slim het dit jaar te doen! Let op bij alflossen als er een spaarproduct is gekoppeld aan de hypotheek; MAATWERK Boeterente verschuldigd? Rabo ABN ING SNS hebben aangegeven geen boeterente te rekenen als de aflossing afkomstig is van een schenking Kan heel goed werken als tante vermogend is en haar neven/nichten wil schenken.. 43

46 44

47 Doel is economie te stimuleren en extra belastingopbrengsten te genereren DGA moet verleidt worden tot het doen van dividenduitkeringen 45

48 46

49 47

50 48

51 49

52 Rekenvoorbeelden die gebruikt zijn in presentatie 29 oktober Familiehypotheek zonder schenking Familiehypotheek met schenking Schenking (superschenking / aflossing financiering eigen woning) nadeling Schenking (superschenking / aflossing financiering eigen woning) voordelig Berekeningen zijn voorbeelden. Zoals aangegeven zijn de behandelde onderwerpen maatwerk. Laat u dan ook vooraf adviseren!

53 Familiehypotheek (zonder schenking) WOZ-waarde woning Hoofdsom Marginaal IB-tarief kind 42,00% Hypotheekrente bank-kind 5,00% Hypotheekrente ouders-kind 5,00% Rente spaargeld ouders 1,60% Jaarlijkse schenking 0 Vrijstelling schenkbelasting Grondslag berekening schenkbelasting 0 Schenkbelasting 0 Netto kosten hypotheek kind bij bank Netto opbrengst spaargeld ouders Rente hypotheek Rente spaargeld Bij: IB over eigenwoningforfait 504 Af: IB rente Af: vermogensrendementsheffing Netto kosten Netto 800 Netto kosten hypotheek kind bij familiehypotheek Rente hypotheek Te ontvangen rente hypotheek Bij: IB over eigenwoningforfait 504 Af: IB rente Af: vermogensrendementsheffing Netto kosten Af: schenking 0 Af: schenking Bij: schenkbelasting 0 Na schenking Voordeel voor kind 0 Voordeel ouders Controle Totaal voordeel ouders - kind Verschil rente spaargeld en rente hypotheek bank Belastingvoordeel over extra rente 0 Af: schenkbelasting 0 Totaal Afsluitprovisie Afsluitprovisie IB-voordeel Tarief schenkbelasting 10% Verschuldigd schenkbelasting 300 Saldo fiscaal voordeel 960

54 Familiehypotheek (met schenking) WOZ-waarde woning Hoofdsom Marginaal IB-tarief kind 42,00% Hypotheekrente bank-kind 5,00% Hypotheekrente ouders-kind 5,00% Rente spaargeld ouders 1,60% Jaarlijkse schenking Vrijstelling schenkbelasting Grondslag berekening schenkbelasting 0 Schenkbelasting 0 Netto kosten hypotheek kind bij bank Netto opbrengst spaargeld ouders Rente hypotheek Rente spaargeld Bij: IB over eigenwoningforfait 504 Af: IB rente Af: vermogensrendementsheffing Netto kosten Netto 800 Netto kosten hypotheek kind bij familiehypotheek Rente hypotheek Te ontvangen rente hypotheek Bij: IB over eigenwoningforfait 504 Af: IB rente Af: vermogensrendementsheffing Netto kosten Af: schenking Af: schenking Bij: schenkbelasting 0 Na schenking Voordeel voor kind Voordeel ouders Controle Totaal voordeel ouders - kind Verschil rente spaargeld en rente hypotheek bank Belastingvoordeel over extra rente 0 Af: schenkbelasting 0 Totaal Afsluitprovisie Afsluitprovisie IB-voordeel Tarief schenkbelasting 10% Verschuldigd schenkbelasting 300 Saldo fiscaal voordeel 960

55 Benutten verhoogde vrijstelling schenkbelasting versus renteaftrek Bedrag verhoogde vrijstelling voor woning Rentepercentage 5,0% Besparing toekomstige erf-/schenkbelasting 10% Marginaal IB-tarief kind 42% Besparing box 3 ouders/kinderen 1,20% Geschat aantal jaren dat renteaftrek zal bestaan 20 Bedrag jaarlijkse rente Besparing erfbelasting door schenking Belastingverhoging kind (box 1) door missen renteaftrek Belastingbesparing ouders (box 3) Aantal jaren 20 Totaal nominaal nadeel minder renteaftrek Voordeel schenken versus renteaftrek 25 jaar Conclusie: renteaftrek is voordelig.

56 Benutten verhoogde vrijstelling schenkbelasting versus renteaftrek Bedrag verhoogde vrijstelling voor woning Rentepercentage 5,0% Besparing toekomstige erf-/schenkbelasting 10% Marginaal IB-tarief kind 42% Besparing box 3 ouders/kinderen 1,20% Geschat aantal jaren dat renteaftrek zal bestaan 8 Bedrag jaarlijkse rente Besparing erfbelasting door schenking Belastingverhoging kind (box 1) door missen renteaftrek Belastingbesparing ouders (box 3) Aantal jaren 8 Totaal nominaal nadeel minder renteaftrek Voordeel schenken versus renteaftrek 25 jaar Conclusie: schenken is voordelig.

Fiscalect Najaarstips 2014

Fiscalect Najaarstips 2014 / Tips voor ondernemers Blad 1 van Inhoud Tips voor ondernemers... 2 Voorkom verliesverdamping... 2 Wilt u juist winst uitstellen?... 2 Houd in december uw werkkapitaal op peil... 2 Betaal nooit contant

Nadere informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met HORLINGS Accountants en belastingadviseurs

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met HORLINGS Accountants en belastingadviseurs Eindejaarstips 2014 december 2014 Onze vestigingen: Amsterdam Heemstede Jozef Israëlskade 46 Bronsteeweg 10 NL-1072 SB AMSTERDAM NL-2101 AC HEEMSTEDE T +31 (0)205700200 T +31 (0)235160620 F +31 (0)206764478

Nadere informatie

Nieuwsbericht 2 december 2013. EINDEJAARSTIPS 2013 2 december 2013. Tips voor alle belastingplichtigen

Nieuwsbericht 2 december 2013. EINDEJAARSTIPS 2013 2 december 2013. Tips voor alle belastingplichtigen EINDEJAARSTIPS 2013 2 december 2013 Tips voor alle belastingplichtigen Betaal uw lijfrentepremie op tijd Wilt u in uw aangifte 2013 lijfrentepremies in aftrek kunnen brengen, zorg er dan voor dat u deze

Nadere informatie

Special Eindejaarstips 2013

Special Eindejaarstips 2013 Special Eindejaarstips 2013 Voor u liggen de eindejaarstips voor 2013. In deze tips hebben wij zo veel mogelijk rekening gehouden met de plannen van het kabinet voor volgend jaar. Een aantal van deze plannen

Nadere informatie

Eindejaartips 2011 voor Particulieren

Eindejaartips 2011 voor Particulieren Eindejaartips 2011 voor Particulieren BelastingBelangen wil u met het jaareinde in zicht graag attenderen op de vele mogelijkheden om nog dit jaar de belastingdruk in de zaak én in privé te verminderen.

Nadere informatie

Uw dubbelrol als directeur-grootaandeelhouder (dga)

Uw dubbelrol als directeur-grootaandeelhouder (dga) Uw dubbelrol als directeur-grootaandeelhouder (dga) Inleiding Als directeur-grootaandeelhouder (dga) van een BV heeft u een bijzondere positie. U bent grootaandeelhouder en dus machthebber over de vennootschap.

Nadere informatie

Aaabee Accountants. Eindejaarstips 2014. Fiscale tips voor particulieren en bedrijven

Aaabee Accountants. Eindejaarstips 2014. Fiscale tips voor particulieren en bedrijven Aaabee Accountants Eindejaarstips 2014 Fiscale tips voor particulieren en bedrijven Inhoudsopgave Voor de ondernemer... 3 1 Laat uw herinvesteringsreserve niet verlopen... 3 2 Voorkom verliesverdamping...

Nadere informatie

Eindejaartips 2014 voor Particulieren

Eindejaartips 2014 voor Particulieren Eindejaartips 2014 voor Particulieren BelastingBelangen wil u met het jaareinde in zicht graag attenderen op de vele mogelijkheden om nog dit jaar de belastingdruk in de zaak én in privé te verminderen.

Nadere informatie

BEDRIJFSOPVOLGING VOORAF

BEDRIJFSOPVOLGING VOORAF BEDRIJFSOPVOLGING VOORAF Misschien denkt u er als ondernemer helemaal nog niet aan, maar er komt een moment dat u zult stoppen. U wilt misschien uw bedrijf tegen die tijd verkopen aan een derde, of wellicht

Nadere informatie

Sparen en beleggen. Gids Productfiscaliteiten 2015 HOOFDSTUK 9

Sparen en beleggen. Gids Productfiscaliteiten 2015 HOOFDSTUK 9 Gids Productfiscaliteiten 2015 HOOFDSTUK 9 9.1 Belastingheffing in box 3 9.2 Waarderingsgrondslagen 9.3 Heffingvrij vermogen 9.4 Vrijgesteld vermogen in box 3 9.5 Onroerende zaak in box 1 of box 3 9.6

Nadere informatie

Inkomen uit sparen en beleggen

Inkomen uit sparen en beleggen Erasmus Universiteit Rotterdam Bachelorscriptie 2012 Inkomen uit sparen en beleggen na wijzigingen nog steeds gebaseerd op het draagkrachtbeginsel Naam : M.A.E. Joosen Studentnummer : 328261 Studie : Fiscale

Nadere informatie

Special Eindejaarstips 2013

Special Eindejaarstips 2013 Special Eindejaarstips 2013 Voor u liggen de eindejaarstips voor 2013. In deze tips hebben wij zo veel mogelijk rekening gehouden met de plannen van het kabinet voor volgend jaar. Een aantal van deze plannen

Nadere informatie

Productwijzer. I. Wat kunt u doen met uw ontslagvergoeding? Vermogen opbouwen met de Gouden Handdruk Opbouwrekening Sparen & Beleggen

Productwijzer. I. Wat kunt u doen met uw ontslagvergoeding? Vermogen opbouwen met de Gouden Handdruk Opbouwrekening Sparen & Beleggen Productwijzer Vermogen opbouwen met de Sparen & Beleggen Wat kunt u lezen in deze productwijzer? Bent u of wordt u ontslagen? Dan kan het zijn dat uw werkgever u een vergoeding geeft, omdat u door het

Nadere informatie

Addendum WFt Basis INHOUDSOPGAVE

Addendum WFt Basis INHOUDSOPGAVE Addendum WFt Basis Dit addendum is uitsluitend voor persoonlijk gebruik en het is niet toegestaan om het digitaal of in kopie door te sturen naar anderen. Met dit addendum heeft u een overzicht van de

Nadere informatie

bulletin Eindejaarstips 2014 Inleiding / indeling bulletin

bulletin Eindejaarstips 2014 Inleiding / indeling bulletin WEA Nieuwsbrief december 2014 nummer 5 Eindejaarstips 2014 Inleiding / indeling Hierbij de eindejaarstips voor 2014. In deze tips hebben wij zoveel mogelijk rekening gehouden met de plannen van het kabinet

Nadere informatie

Bijlage: Toelichtingen en tips. 1a - Heeft de adviseur u van tevoren uitgelegd welke stappen u allemaal moet doorlopen om een hypotheek

Bijlage: Toelichtingen en tips. 1a - Heeft de adviseur u van tevoren uitgelegd welke stappen u allemaal moet doorlopen om een hypotheek Bijlage: Toelichtingen en tips Toelichting Tip 1 - Verloop en tijdsduur 1a - Heeft de adviseur u van tevoren uitgelegd welke stappen u allemaal moet doorlopen om een hypotheek af te sluiten? Het afsluiten

Nadere informatie

Eindejaarstips 2011. 1 Tips voor alle belastingplichtigen

Eindejaarstips 2011. 1 Tips voor alle belastingplichtigen Eindejaarstips 2011 1 s voor alle belastingplichtigen 1.1 Fiscale partnerbegrip uitgebreid Bent u ongehuwd samenwonend? U wordt dan per 1 januari 2012 ook als fiscale partner aangemerkt als u en uw partner

Nadere informatie

Toelichting op het verzoek om Peiljaarverlegging in 2015

Toelichting op het verzoek om Peiljaarverlegging in 2015 Toelichting op het verzoek om Peiljaarverlegging in 2015 Deze toelichting hoeft u niet met het verzoek mee te zenden www.rechtsbijstand.nl Algemene informatie over Peiljaarverlegging U heeft van de Raad

Nadere informatie

1 Tips voor alle belastingplichtigen 3. 2 Tips voor ondernemers en rechtspersonen 6. 3 Tips voor de ondernemer in de inkomstenbelasting 10

1 Tips voor alle belastingplichtigen 3. 2 Tips voor ondernemers en rechtspersonen 6. 3 Tips voor de ondernemer in de inkomstenbelasting 10 Inhoudsopgave 1 s voor alle belastingplichtigen 3 2 s voor ondernemers en rechtspersonen 6 3 s voor de ondernemer in de inkomstenbelasting 10 4 s voor de bv en de dga 12 5 s voor werkgevers 14 6 s voor

Nadere informatie

Reemedie. Belasting besparen? BESPAREN OP UW ADMINISTRATIE HET KAN! DE WERKKOSTENREGELING EEN BESPARING OF EEN EXTRA LAST?

Reemedie. Belasting besparen? BESPAREN OP UW ADMINISTRATIE HET KAN! DE WERKKOSTENREGELING EEN BESPARING OF EEN EXTRA LAST? Reemedie. VAN REE. EEN FRISSE KIJK OP CIJFERS. Belasting besparen? We willen allemaal graag zo min mogelij k belasting betalen. Het zou daarom jammer zij n als u voordelen of mogelij ke besparingen op dit

Nadere informatie

Nieuwe lening alleen nog aftrekbaar als wordt afgelost Beperking hypotheekrente vanaf 2014 Restschuldfaciliteit

Nieuwe lening alleen nog aftrekbaar als wordt afgelost Beperking hypotheekrente vanaf 2014 Restschuldfaciliteit Eindejaarstips 2012 Het is slim om sommige belastingzaken nog dit jaar te regelen, want daarmee kunt u flink wat geld besparen. We hebben de belangrijkste tips onder elkaar gezet. We hebben geprobeerd

Nadere informatie

Wat moet ik weten als ik een hypotheek kies?

Wat moet ik weten als ik een hypotheek kies? Wat moet ik weten als ik een hypotheek kies? Ga niet over één nacht ijs... 1 Hoeveel kan ik lenen?... 2 Vaste of variabele rente?... 3 Rente kort of lang vastzetten?... 4 Hoogte van de rente... 4 Hoe zit

Nadere informatie

[SPECIAL] Nummer 5 [INHOUD] Eindejaarstips 2014. Tips voor particulieren. Eindejaar 2014

[SPECIAL] Nummer 5 [INHOUD] Eindejaarstips 2014. Tips voor particulieren. Eindejaar 2014 NIEUWS NIEUWS BRIEF BRIEF Eindejaarstips 2014 [SPECIAL] Nummer 5 Maak nu gebruik van de fiscale mogelijkheden, nu het nog kan. Voor veel regelingen betekent dat: actie onder nemen vóór 31 december van

Nadere informatie

Sparen levert niks meer op door extreem lage rente* Aantrekkelijke alternatieven voor uw spaargeld! Copyright: Q2 2015 OXBY www.oxby.nl info@oxby.

Sparen levert niks meer op door extreem lage rente* Aantrekkelijke alternatieven voor uw spaargeld! Copyright: Q2 2015 OXBY www.oxby.nl info@oxby. 2015 Sparen levert niks meer op door extreem lage rente* Aantrekkelijke alternatieven voor uw spaargeld! Copyright: Q2 2015 OXBY www.oxby.nl info@oxby.nl 0 1. Sparen levert niks meer op door extreem lage

Nadere informatie

Pagina BEDRIJFSOPVOLGING: GEEN GEMAKKELIJKE ZAAK Een proces van jaren 2 Financiële en fiscale consequenties 3

Pagina BEDRIJFSOPVOLGING: GEEN GEMAKKELIJKE ZAAK Een proces van jaren 2 Financiële en fiscale consequenties 3 INHOUD Pagina BEDRIJFSOPVOLGING: GEEN GEMAKKELIJKE ZAAK Een proces van jaren 2 Financiële en fiscale consequenties 3 DE WAARDERING VAN HET FAMILIEBEDRIJF Waardebepalende factoren 4 Twee waarderingsmethodes

Nadere informatie

Goed voorbereid op 2015

Goed voorbereid op 2015 www.pwc.nl Goed voorbereid op 2015 Fiscale tips voor particulieren en bedrijven Oktober 2014 Inhoudsopgave Particulier 4 Onderneming 5 Transfer pricing in uw onderneming 6 Directeur-grootaandeelhouder

Nadere informatie

Pensioenspaarrekening. Omdat u de zekerheid van sparen ook wilt voor uw pensioen

Pensioenspaarrekening. Omdat u de zekerheid van sparen ook wilt voor uw pensioen Pensioenspaarrekening Omdat u de zekerheid van sparen ook wilt voor uw pensioen Pensioenspaarrekening De Pensioenspaarrekening is een spaarrekening waarop u voor langere tijd spaart voor uw pensioen. Extra

Nadere informatie

Nieuwsbrief December 2009

Nieuwsbrief December 2009 Nieuwsbrief December 2009 HBK nieuwsbrief Fiscale eindejaarstips 2009 Omdat het einde van het jaar er weer aankomt, hebben wij voor u de belangrijkste aandachtspunten op een rijtje gezet. Zo kunt u uw

Nadere informatie

GEEFROUTE. Gebruik maken van fiscale faciliteiten voor kunst en cultuur INHOUD. Geven 4.1. Ik ben een particulier 4

GEEFROUTE. Gebruik maken van fiscale faciliteiten voor kunst en cultuur INHOUD. Geven 4.1. Ik ben een particulier 4 GEEFROUTE Gebruik maken van fiscale faciliteiten voor kunst en cultuur Ik heb een bedrijf 5 Ik ben een particulier 4 De culturele instelling is een ANBI 3 De culturele instelling is een ANBI 3 Geven 4.1

Nadere informatie

Dividend of winst AB-aandelen: uitstellen tot 2014

Dividend of winst AB-aandelen: uitstellen tot 2014 JS nieuws december 2013 Fiscaal adviseurs en accountants BV Eindejaartips 2013 voor ondernemers met een BV Dividend of winst AB-aandelen: uitstellen tot 2014 Het aanmerkelijkbelang-tarief (box 2) gaat

Nadere informatie