Personenautoverzekering

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Personenautoverzekering"

Transcriptie

1 Nationale-Nederlanden Schadeverzekering Mij. N.V. Personenautoverzekering Polisvoorwaarden Voorwaardenblad Algemene voorwaarden Artikel 1 Begripsomschrijvingen In de voorwaarden wordt verstaan onder: 1.1 Polisblad Het bij deze polis behorende blad met de gegevens en de nadere bepalingen ten aanzien van de voorwaarden van deze verzekering; 1.2 Motorrijtuig a. Het op het polisblad omschreven motorrijtuig; b. Een niet aan de verzekeringnemer toebehorend gelijksoortig motorrijtuig dat het onder a. vermelde vervangt gedurende de tijd waarin dat voor reparatie en/of onderhoud tijdelijk buiten gebruik is; 1.3 Schadegeval Iedere gebeurtenis of een reeks van met elkaar verband houdende gebeurtenissen, waaruit voor de verzekeraar een verplichting tot schadevergoeding zou kunnen ontstaan. bonus verschul- De overgang naar een andere malus digd bonus/malus-trede geschiedt: trede premiepercentage na een verzekeringsjaar zonder met 1 met 2 schade- schade- schade geval geval gevallen naar naar naar trede: trede: trede: , Artikel 2 Premie 2.1 Bonus/malus-regeling a. Indien uit het polisblad blijkt dat de bonus/malusregeling van toepassing is, geldt de volgende schaal waardoor de verschuldigde premie afhankelijk is van het aantal in het voorafgaande verzekeringsjaar ontstane schadegevallen: Na 3 of meer schadegevallen in een verzekeringsjaar is premie volgens trede 1 verschuldigd. b. Een schadegeval heeft geen invloed op deze regeling, wanneer: de verzekeraar geen schadevergoeding verschuldigd is; de verzekeraar de door hem betaalde schade geheel heeft verhaald;

2 de verzekerde de gedane uitkeringen aan de verzekeraar heeft terugbetaald binnen 1 jaar nadat hem de omvang daarvan is medegedeeld. De gevolgen van schaderegelingsovereenkomsten tussen verzekeraars onderling blijven buiten beschouwing. c. Een schadegeval op de aansprakelijkheidsverzekering of op de casco-verzekering beïnvloedt de premies voor beide verzekeringsvormen. 2.2 Premievaststelling De premie wordt berekend overeenkomstig de op het polisblad genoemde gegevens. Wijziging in een van die gegevens kan wijziging van de premie tot gevolg hebben. 2.3 Premiebetaling De verzekeringnemer dient de premie, de kosten en/of de assurantiebelasting vooruit te betalen, uiterlijk op de 30e dag nadat zij verschuldigd worden. Indien deze termijn is verstreken zonder dat de verzekeringnemer heeft betaald of wanneer de verzekeringnemer weigert het verschuldigde te voldoen, wordt geen dekking verleend ten aanzien van daarna plaatsvindende schadegevallen. Een ingebrekestelling door de verzekeraar is daarvoor niet vereist. De verzekeringnemer dient het verschuldigde alsnog te betalen. De dekking begint weer na de dag waarop het verschuldigde door de verzekeraar is ontvangen. 2.4 Terugbetaling van premie Bij de beëindiging van de verzekering, anders dan wegens kwade trouw van de verzekeringnemer, heeft de verzekeringnemer recht op terugbetaling van de premie over de termijn waarin de verzekering niet meer van kracht is. Dit recht heeft de verzekeringnemer niet in het geval genoemd in artikel 5.3 tenzij de verzekering binnen 3 jaar na de datum van beëindiging bij nadere overeenkomst wordt voortgezet voor een ander motorrijtuig. 2.5 Vijf procent regeling Zodra, in de verzekeringsperiode, gedurende drie achtereenvolgende verzekeringsjaren geen schadevergoeding ten laste van deze verzekering is gekomen, zal op de premie voor de WA-, WA+Extra dan wel de WA+Casco-dekking een doorlopende korting worden verleend van 5%. Artikel 3 Wijziging van premies en/of voorwaarden De verzekeraar heeft het recht de premies en/of de voorwaarden van bepaalde groepen verzekeringen en bloc te wijzigen. Behoort deze verzekering tot die groep, dan is de verzekeraar gerechtigd de premies en/of de voorwaarden van deze verzekering overeenkomstig die wijziging aan te passen en wel met ingang van de eerste premievervaldag na de invoering hiervan. De verzekeringnemer wordt voor de premievervaldag van de wijziging in kennis gesteld en wordt geacht hiermee te hebben ingestemd tenzij hij uiterlijk binnen 30 dagen na de premievervaldag schriftelijk het tegendeel heeft bericht. In dit laatste geval eindigt de verzekering op de desbetreffende vervaldag of indien de weigering van de aanpassing daarna plaatsvindt op het tijdstip van weigering. Artikel 4 Aanmelding van schade en verdere verplichtingen bij schade 4.1 Zodra een verzekerde kennis draagt van een schadegeval is hij verplicht: de verzekeraar zo spoedig mogelijk in te lichten; de verzekeraar alle gegevens daarover te verstrekken; alle stukken die hij daarover ontvangt direct aan de verzekeraar door te zenden; zijn volle medewerking bij de afhandeling te verlenen; alle informatie naar waarheid te verstrekken; al hetgeen de belangen van de verzekeraar kan schaden na te laten. 4.2 Wanneer een verzekerde strafrechtelijk wordt veroordeeld, kan de verzekeraar hem niet verplichten tegen het gewezen vonnis hoger beroep in te stellen. Artikel 5 Einde van de verzekering De verzekering eindigt: 5.1 bij afloop van het contract indien de verzekeringnemer of de verzekeraar uiterlijk 2 maanden tevoren per brief aan de contractspartij heeft opgezegd; 5.2 overeenkomstig het in artikel 3 bepaalde, indien de verzekeringnemer weigert de wijziging van premies en/of voorwaarden te accepteren, die de verzekeraar op grond van dat artikel kan verlangen; 5.3 zodra de verzekeringnemer of zijn erfgenamen ophouden belang te hebben bij het motorrijtuig en tevens de feitelijke macht erover verliezen; de verzekeringnemer of zijn erfgenamen zijn verplicht de verzekeraar hiervan ten spoedigste, doch in ieder geval binnen 30 dagen, kennis te geven; 5.4 indien het motorrijtuig gewoonlijk in het buitenland wordt gestald of een buitenlands kenteken gaat voeren; de verzekeringnemer is verplicht de verzekeraar hiervan ten spoedigste, doch in ieder geval binnen 30 dagen, kennis te geven; 5.5 na schriftelijke opzegging door de verzekeraar: a. binnen 30 dagen nadat een schadegeval dat voor de verzekeraar tot een verplichting tot uitkering kan leiden, hem ter kennis is gekomen; b. binnen 30 dagen nadat hij een onder deze verzekering gereclameerde uitkering heeft verleend, dan wel heeft afgewezen; c. indien de verzekeringnemer langer dan 3 maanden in gebreke is de premie, de kosten of de assurantiebelasting te betalen; d. indien de verzekerde bij een beroep op de polis met opzet een onjuiste voorstelling van zaken heeft gegeven. De verzekering eindigt in de onder 5.5 genoemde gevallen op de in de opzeggingsbrief genoemde datum. De verzekeraar zal in deze gevallen een opzeggingstermijn van tenminste 14 dagen in acht nemen. Artikel 6 Opzet Op artikel 276 van het Wetboek van Koophandel (eigen schuld van de verzekerde) zal door de verzekeraar slechts een beroep worden gedaan tegenover de verzekerde voor wie de schade het beoogde of zekere gevolg was van zijn handelen of nalaten. Artikel 7 Molest/Atoomkernreactie Een verzekerde heeft geen aanspraak op dekking, indien de schade is veroorzaakt: a. door of is ontstaan uit een gewapend conflict, burgeroorlog, opstand, binnenlandse onlusten, oproer of muiterij; de 6 genoemde vormen van molest alsmede de definities daarvan vormen een onderdeel van de tekst die door het Verbond van Verzekeraars in Nederland op 2 november 1981 ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te s-gravenhage is gedeponeerd; b. gedurende de tijd dat het motorrijtuig door een burgerlijke of militaire overheid was gevorderd; c. door, is opgetreden bij of is voortgevloeid uit een atoomkernreactie, onverschillig hoe de reactie is ontstaan. N.B. De in het kader van deze verzekering verstrekte persoonsgegevens en de eventueel nader over te leggen persoonsgegevens kunnen worden opgenomen in de door de maatschappij gevoerde persoonsregistratie. Op deze registratie is een privacy-reglement van toepassing.

3 Voorwaardenblad Voorwaarden aansprakelijkheidsverzekering Personenauto Deze voorwaarden zijn uitsluitend van toepassing indien hiernaar wordt verwezen op het polisblad. Met voorbijgaan aan hetgeen anders in de verzekeringsvoorwaarden mocht zijn bepaald, wordt deze verzeke ring geacht aan de door of krachtens de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen (WAM) gestelde eisen te voldoen. Artikel 1 Aanvullende begripsomschrijvingen 1.1 Verzekerden Verzekerden zijn de op het polisblad vermelde verzekeringnemer, de bezitter, de houder, de bestuurder en de passagiers van het motorrijtuig, alsmede hun werkgever indien hij krachtens artikel 6:170 van het Burgerlijk Wetboek aansprakelijk is. 1.2 Schade Onder schade wordt verstaan schade aan personen en schade aan zaken. a. Schade aan personen Onder schade aan personen wordt verstaan schade als gevolg van letsel of benadeling van de gezondheid van personen, al of niet de dood tot gevolg hebbend, met inbegrip van de schade die daaruit voortvloeit. b. Schade aan zaken Onder schade aan zaken wordt verstaan schade als gevolg van beschadiging, vernietiging of verdwijning van zaken met inbegrip van schade die daaruit voortvloeit. Artikel 2 Omvang van de dekking 2.1 Aansprakelijkheid Tot ten hoogste de daarvoor op het polisblad genoemde verzekerde som per gebeurtenis, dekt de verzekering de burgerrechtelijke aansprakelijkheid van de verzekerden voor schade aan personen en zaken veroorzaakt door of met: a. het motorrijtuig; b. een aanhangwagen zolang die aan het motorrijtuig is gekoppeld, dan wel daarvan is losgemaakt of losgeraakt maar nog niet buiten het verkeer tot stilstand is gekomen; c. de lading die zich op of in het motorrijtuig of de aanhangwagen bevindt dan wel daarvan/daaruit anders dan bij het laden of lossen valt of is gevallen. In de tot het verzekeringsgebied behorende landen waar krachtens een met de WAM overeenkomende wet een hoger maximum bedrag is voorgeschreven, geldt dat hogere bedrag.

4 2.2. Kosten ter voorkoming of vermindering van schade Krachtens de verzekering worden ook boven de verzekerde som vergoed de kosten in de zin van artikel 283 Wetboek van Koophandel, die een verzekerde heeft gemaakt om schade te verminderen of om onmiddellijk dreigende schade te voorkomen, mits hij voor die schade, indien gevallen, aansprakelijk is en die aansprakelijkheid onder de dekking van de polis valt. Deze kosten worden per schadegeval vergoed tot ten hoogste een bedrag gelijk aan de verzekerde som Kosten van verweer Krachtens de verzekering worden in geval van een gedekte schade ook boven de verzekerde som vergoed: a. de kosten van verweer dat onder leiding van de maatschappij wordt gevoerd, zulks ook in een eventueel door een benadeelde tegen een verzekerde of de maatschappij aanhangig gemaakt proces, alsmede de daaruit voortvloeiende proceskosten tot betaling waarvan de verzekerde of de maatschappij mocht worden veroordeeld; b. de kosten van rechtsbijstand die op verlangen van de maatschappij wordt verleend in een tegen een verzekerde aanhangig gemaakt strafgeding Wettelijke rente Krachtens de verzekering wordt in geval van een gedekte schade tevens vergoed ook boven de verzekerde som de wettelijke rente over het door de verzekering gedekte deel van de hoofdsom Borgsom Indien ter waarborging van de rechten van de benadeelde door een overheid het stellen van een zekerheid wordt verlangd om de opheffing van de vrijheidsbeperking van een verzekerde of van een op het motorrijtuig gelegd beslag te verkrijgen, zal de maatschappij deze zekerheid verstrekken tot ten hoogste , voor alle verzekerden tezamen, mits de verzekerde te wiens behoeve dit geschiedt jegens de maatschappij ter zake van de schade aanspraak op vergoeding heeft. De verzekerde is verplicht de maatschappij te machtigen over de zekerheidstelling te beschikken zodra deze wordt vrijgegeven; hij zal alle medewerking moeten verlenen om de terugbetaling te verkrijgen Gezinsmotorrijtuig De maatschappij vergoedt schade met of door het motorrijtuig toegebracht aan een ander motorrijtuig of een niet aan het schade toebrengende motorrijtuig gekoppelde aanhangwagen waarvan de verzekeringnemer bezitter of houder is, voor zover: de schade is toegebracht door schuld van de feitelijke bestuurder; de beide voertuigen hoofdzakelijk door de verzekeringnemer of de bij hem inwonende gezinsleden worden bestuurd/gebruikt; tenzij een beroep op een andere verzekering kan worden gedaan Vervoer van gewonden Schade aan de stoffering van het motorrijtuig, ontstaan door het kosteloos vervoer van gewonden wordt door de maatschappij vergoed. Een eventueel geldend eigen risico is niet van toepassing. Een beroep op deze dekking heeft geen invloed op de bonus/malus-regeling. Artikel 3 Schaderegeling De maatschappij heeft het recht benadeelden rechtstreeks schadeloos te stellen en schikkingen met hen te treffen. Artikel 4 Uitsluitingen De verzekerde heeft geen aanspraak op dekking indien: 4.1 schade is veroorzaakt tijdens het deelnemen aan snelheidswedstrijden of -ritten; 4.2 de schade is veroorzaakt terwijl het motorrijtuig werd gebruikt voor: a. verhuur (waaronder begrepen leasing); b. vervoer van personen tegen betaling (waaronder niet wordt verstaan privé-vervoer tegen een tegemoetkoming in de kosten); 4.3 de schade is veroorzaakt terwijl de feitelijke bestuurder van het motorrijtuig: a. door een vonnis of een daartoe bevoegde instantie, de rijbevoegdheid was ontzegd; b. geen houder is van een in Nederland geldig rijbewijs voor de categorie waartoe het motorrijtuig behoort, tenzij de bestuurder heeft verzuimd het rijbewijs te laten verlengen maar de rijbevoegdheid nog wel bezit, dan wel minder dan 3 maanden tevoren is geslaagd voor het rijvaardigheidsexamen, maar het vereiste rijbewijs nog niet werd uitgereikt; 4.4 een verzekerde een in artikel 4 van de Algemene Voorwaarden genoemde verplichtingen bij een schadegeval niet is nagekomen; 4.5 de schade is veroorzaakt door een niet door de verzekeringnemer gemachtigde bestuurder; 4.6 met betrekking tot een vervangend motorrijtuig een beroep kan worden gedaan op een andere verzekering al dan niet van oudere datum; Voorwaarden aansprakelijkheids verzekering Personenauto Voorwaardenblad

5 4.7 het schade aan zaken betreft die de verzekeringnemer, de bezitter, de houder of de bestuurder van het motorrijtuig toebehoren, die hij onder zich had of die met het motorrijtuig werden vervoerd. Deze uitsluiting geldt niet voor bagage van de passagiers en voor de gedekte schade aan een gezinsmotorrijtuig; 4.8 het schade aan personen betreft die is toegebracht aan de bestuurder van het motorrijtuig. De uitsluitingen genoemd onder 4.1 t/m 4.5 gelden niet voor een verzekerde die aantoont dat de daarin bedoelde omstandigheden zich buiten zijn weten of tegen zijn wil hebben voorgedaan en dat hem daarvoor in redelijkheid geen verwijt treft. Van het verhaalsrecht als bedoeld in artikel 5 zal dan geen gebruik worden gemaakt. Artikel 5 Verhaal Zodra de maatschappij ingevolge de WAM of een met de WAM overeenkomstige buitenlandse wet schadevergoeding is verschuldigd en een verzekerde geen aanspraak heeft op dekking, heeft de maatschappij het recht het door haar verschuldigde, met inbegrip van de kosten, te verhalen op: de aansprakelijke verzekerden niet de verzekeringnemer tenzij zij te goeder trouw mochten aannemen dat hun aansprakelijkheid geheel of gedeeltelijk was gedekt; de verzekeringnemer. Schaderegelingsovereenkomsten tussen verzekeraars onderling beïnvloeden het recht op verhaal niet. De maatschappij zal, mits is voldaan aan de verplichting tot kennisgeving overeenkomstig artikel 5 van de Algemene Voorwaarden, van haar verhaalsrecht tegenover de verzekeringnemer of zijn erfgenamen geen gebruik maken indien de schade door een ander dan een van deze personen is veroorzaakt nadat de verzekering is geëindigd. Voorwaarden aansprakelijkheids verzekering Personenauto Voorwaardenblad

6 Voorwaarden aansprakelijkheids verzekering Personenauto Voorwaardenblad

7 Voorwaardenblad Voorwaarden Cascoverzekering Personenauto Deze voorwaarden zijn uitsluitend van toepassing indien hiernaar wordt verwezen op het polisblad. Artikel 1 Omvang van de dekking 1.1 Verzekerde sommen Als maximum verzekerde som voor het motorrijtuig geldt de som die is vermeld op het polisblad achter Casco. De verzekerde som wordt bepaald op basis van de door de fabrikant, importeur of dealer voor de standaarduitvoering van het type motorrijtuig oorspronkelijk vastgestelde catalogusprijs, vermeerderd met de waarde van de toevoegingen en veranderingen uitgezonderd beelden/of geluidsapparatuur voorzover deze de standaarduitvoering hebben gewijzigd. Boven de verzekerde som zijn meeverzekerd: tot een maximum van A 454, ; de op, aan of in het motorrijtuig bevestigde onderdelen die niet tot de standaarduitvoering behoren. Beeld-, geluidsen/of zendapparatuur met toebehoren wordt hiertoe niet gerekend. tot een maximum van A 454, : de op, aan of in het motorrijtuig bevestigde niet tot de standaarduitvoering behorende beeld- en/of geluidsapparatuur. tot een maximum van A 113, : de losse specifieke autotoebehoren die zich op het moment van de schade in het motorrijtuig bevinden. 1.2 Verzekerde risico s De verzekering dekt de verzekeringnemer tegen schade aan of verlies van het motorrijtuig of delen daarvan door: a. brand, blikseminslag, ontploffing of kortsluiting, b. breuk van een of meer ruiten van het motorrijtuig, waaronder begrepen zonnedaken, ook wanneer een eigen gebrek van het motorrijtuig de oorzaak is; c. joyriding met of diefstal van het motorrijtuig of delen daarvan of braak aan het motorrijtuig of pogingen daartoe; d. oplichting of verduistering van het motorrijtuig door anderen dan de verzekeringnemer; e. een van buiten komend onheil ontstaan gedurende de tijd, dat de verzekeringnemer door de onder c. en d. genoemde gebeurtenissen niet de beschikking had over het motorrijtuig; f. botsing met vogels, wild of loslopende dieren; g. storm (onder storm wordt verstaan wind met een snelheid van tenminste 14 m per seconde, windkracht 7), overstroming, vloedgolf, hagel, lawines, vallend gesteente, aardbeving, aardverschuiving, vulkanische uitbarsting; h. relletjes (waaronder niet begrepen baldadigheid en vandalisme); i. het in aanraking komen met luchtvaartuigen of delen daarvan; j. een van buiten komend onheil gedurende de tijd dat het motorrijtuig voor transport met een vervoermiddel aan een transportonderneming is overgedragen; k. botsing, omslaan, van de weg of te water geraken, ook wanneer een eigen gebrek van het motorrijtuig de oorzaak is; l. ieder ander van buiten komend onheil. 1.3 Schade door eigen gebrek Indien het motorrijtuig: niet ouder is dan 3 jaar; niet meer dan km heeft gereden; blijkens het kentekenbewijs eigendom is van de eerste eigenaar, dekt deze verzekering, indien daarvoor geen beroep op een andere voorziening kan worden gedaan, tevens schade aan motor en/of aandrijving, voorzover die schade voortvloeit uit een eigen gebrek, echter met uitsluiting van schade die het gevolg is van slijtage of van het niet (laten) verrichten van het door de fabrikant of importeur voorgeschreven onderhoud. Deze dekking geldt voor de volgende onderdelen: a. motor de motor met alle inwendige onderdelen (uitgezonderd verbrande kleppen en klepzetels), distributie, spruitstukken, vliegwiel, ventilator, turbo, koelsysteem en brandstofsysteem (met uitzondering van elektronische componenten); b. transmissie versnellingsbakhuis met alle inwendige onderdelen, alsmede koppelomvormer, hulpversnellingsbak, koppelingsplaat met drukgroep; c. aandrijving ashuis/differentieelhuis voor en achter met alle inwendige onderdelen, alsmede aandrijfassen, kruiskoppelingen, wiellagers en naven; d. elektrische installatie dynamo, spanningsregelaar en startmotor. Vergoeding van schade als gevolg van oorzaken zoals genoemd in artikel 1.2 a. t/m j. en 1.3 heeft geen invloed op de bonus/malus-regeling. 1.4 Berging, bewaking en vervoer Voorzover niet anders in de voorwaarden is geregeld, vergoedt de verzekeraar in geval van een gedekte schade aan het motorrijtuig bovendien de kosten van berging, noodzakelijke bewaking en indien het motorrijtuig niet op eigen kracht kan rijden vervoer van het motorrijtuig naar de dichtstbijzijnde reparateur. Artikel 2 Schaderegeling 2.1 Schadevergoeding De verzekeraar vergoedt tot ten hoogste de verzekerde sommen: a. in geval van schade aan het motorrijtuig, uitsluitend de reparatiekosten; A

8 b. het verschil tussen de waarden van het motorrijtuig onmiddellijk voor en na het ontstaan van de schade, indien de kosten van de reparatie meer zullen bedragen dan dat verschil; c. in geval van verlies van het motorrijtuig de waarde daarvan onmiddellijk vóór het ontstaan van de schade. De verzekeraar behoudt zich het recht voor om, indien de schadevergoeding wordt geregeld op basis van totaal verlies (in technische zin), het wrak van het motorrijtuig te doen overdragen aan een door haar aan te wijzen partij. Vergoeding van de schade zal niet eerder plaatsvinden dan nadat verzekeringnemer alle delen van het bij het motorrijtuig behorende kentekenbewijs aan de verzekeraar heeft overhandigd. In geval van diefstal, joyriding, oplichting of verduistering kan de verzekeringnemer eerst recht op vergoeding doen gelden indien het motorrijtuig niet kan worden terug verkregen binnen 30 dagen na de aangifte van die gebeurtenis bij de politie. Gedurende deze termijn is de verzekeraar door de verzekeringnemer gemachtigd, het motorrijtuig terug te vorderen van degene bij wie het mocht worden aangetroffen. Bij het aanvaarden van de schadevergoeding is verzekeringnemer verplicht de eigendomsrechten met betrekking tot het vergoede motorrijtuig aan de verzekeraar over te dragen. 2.2 Nieuwwaarde- en afschrijvingsregeling Voor een motorrijtuig dat bij afgifte van het Nederlandse kentekenbewijs nieuw was en op het tijdstip van de gebeurtenis niet ouder is dan 3 jaar, wordt de waarde onmiddellijk voor het ontstaan van de schade als volgt bepaald: a. ontstaat de schade binnen 12 maanden na de datum van afgifte van dit kentekenbewijs, dan wordt deze waarde vastgesteld op de dan geldende nieuwwaarde; b. ontstaat de schade na deze 12 maanden, dan wordt vanaf de 13 e maand de dan geldende nieuwwaarde verminderd met 1 1 / 2 % per maand of gedeelte van een maand over de eerste A 9.076, en met 2% over het meerdere; c. de met inachtneming van deze nieuwwaarde- en afschrijvingsregeling vastgestelde schadevergoeding kan de verzekerde som voor Casco overtreffen. 2.3 Twee/derde regeling Indien de reparatiekosten meer bedragen dan 2/3 van de volgens de nieuwwaarde- en afschrijvingsregeling vastgestelde waarde, kan de verzekeringnemer aanspraak maken op vergoeding van het verschil tussen die waarde en de waarde van het motorrijtuig na de schade. 2.4 Dagvergoeding Terzake van een gedekte schade door joyriding, diefstal, oplichting of verduistering vergoedt de verzekeraar aan de verzekeringnemer, ook boven de verzekerde sommen, doch tot ten hoogste A 330, per schadegeval, vanaf de datum van de aangifte van de gebeurtenis bij de politie, A 11, voor iedere dag waarop de verzekeringnemer niet over het op het polisblad omschreven motorrijtuig kan beschikken. Artikel 3 Uitsluitingen De verzekeraar is geen vergoeding verschuldigd wanneer: 3.1 schade is veroorzaakt tijdens het deelnemen aan snelheidswedstrijden of -ritten; 3.2 de schade is veroorzaakt, terwijl het motorrijtuig werd gebruikt voor: a. verhuur (waaronder begrepen leasing); b. vervoer van personen tegen betaling (waaronder niet wordt verstaan privé-vervoer tegen een tegemoetkoming in de kosten); 3.3 de schade is veroorzaakt, terwijl de feitelijke bestuurder van het motorrijtuig: a. door een vonnis de bevoegdheid heeft verloren een motorrijtuig te besturen; b. geen houder is van een in Nederland geldig rijbewijs voor de categorie waartoe het motorrijtuig behoort, tenzij de bestuurder heeft verzuimd het rijbewijs te laten verlengen maar de rijbevoegdheid nog wel bezit, dan wel minder dan 3 maanden tevoren is geslaagd voor het rijvaardigheidsexamen, maar het vereiste rijbewijs nog niet werd uitgereikt; 3.4 een verzekerde een van de in artikel 4 van de Algemene Voorwaarden genoemde verplichtingen bij een schadegeval niet is nagekomen; 3.5 de bestuurder van het motorrijtuig ten tijde van het schadegeval onder zodanige invloed van alcoholhoudende drank of enig bedwelmend of opwekkend middel verkeerde, dat hij niet in staat moest worden geacht het motorrijtuig naar behoren te besturen; 3.6 met betrekking tot een vervangend motorrijtuig een beroep kan worden gedaan op een andere verzekering al dan niet van oudere datum; 3.7 het schade betreft aan zend-/ontvangstapparatuur zoals autotelefoons, mobilofoons, 27 mc-installaties, alsmede semafoons; De uitsluitingen genoemd onder 3.1 t/m 3.5 gelden niet voor een verzekerde die aantoont, dat de daarin bedoelde omstandigheden zich buiten zijn weten of tegen zijn wil hebben voorgedaan en dat hem daarvoor in redelijkheid geen verwijt treft. Artikel 4 Afstand van verhaalsrecht De verzekeraar doet afstand van zijn recht op verhaal van de door hem betaalde vergoeding op: a. de door verzekeringnemer gemachtigde bestuurder en passagiers, b. de werkgever van de onder 4.a. bedoelde personen indien hij voor hen aansprakelijk is, tenzij voor hen een uitsluiting van toepassing is.

9 Voorwaardenblad Voorwaarden Schadeverzekering voor Inzittenden Deze voorwaarden zijn uitsluitend van toepassing indien hiernaar wordt verwezen op het polisblad. Artikel 1 Verzekerden Verzekerden zijn degenen die zich met toestemming van de verzekeringnemer in (de cabine van) het motorrijtuig bevinden, dan wel: a. daarin of daaruit stappen; b. gedurende de rit langs de weg aan het motorrijtuig een noodreparatie verrichten of daarbij behulpzaam zijn; c. zich ophouden bij een tankstation waar het motorrijtuig wordt voorzien van brandstof. Artikel 2 Begripsomschrijvingen 2.1 schade Onder schade wordt verstaan: a. schade tengevolge van letsel of benadeling van de gezondheid van verzekerden, al dan niet de dood tengevolge hebbend; b. schade tengevolge van beschadiging of vernietiging van zaken die behoren tot de particuliere huishouding van een verzekerde, met uitzondering van schade aan motorrijtuigen. 2.2 ongeval Onder een ongeval wordt verstaan een plotseling onverwacht van buiten af, op het lichaam van de verzekerde, inwerkend geweld waaruit rechtstreeks een medisch vast te stellen letsel is ontstaan. 2.3 verkeersongeval Onder een verkeersongeval wordt verstaan een botsing, aan- of overrijding waarbij het motorrijtuig is betrokken. Artikel 3 Omvang van de dekking Tot ten hoogste de op het polisblad daarvoor genoemde som per schadegeval dekt de verzekering de verzekerden voor schade door (verkeers-)ongevallen. Artikel 4 Schaderegeling 4.1 vaststelling vergoeding Wordt een verzekerde gedood of gewond, dan zal bij de vaststelling van de omvang van de vergoeding en van degenen die recht hebben op vergoeding, het bepaalde in de artikelen 6:106, 6:107 en 6:108 van het Burgerlijk Wetboek dienovereenkomstig van kracht zijn. 4.2 aansprakelijkheidsverzekering Indien een verzekerde burgerrechtelijk aansprakelijk is voor de onder deze rubriek gedekte schade, zal de betaling geschieden krachtens de rubriek aansprakelijkheid. 4.3 rechthebbenden Op deze verzekering kan geen beroep worden gedaan door anderen dan de rechtstreeks bij het schadegeval betrokken benadeelde natuurlijke personen of hun nagelaten betrekkingen. 4.4 autogordels Onverlet het bepaalde in artikel 6 van de Algemene Voorwaarden kan het niet dragen van in het motorrijtuig aanwezige autogordels eigen schuld aan de schade opleveren. Die eigen schuld zal, naar de maatstaven van het burgerlijk recht, bij de vaststelling van de schade worden toegerekend. Artikel 5 Uitsluitingen Een verzekerde heeft geen aanspraak op dekking indien: 5.1 de schade is veroorzaakt tijdens het deelnemen aan snelheidswedstrijden of -ritten; 5.2 de schade is veroorzaakt, terwijl het motorrijtuig werd gebruikt voor: a. verhuur (waaronder leasing); b. vervoer van personen tegen betaling (waaronder niet wordt verstaan het privé-vervoer tegen een tegemoetkoming in de kosten); 5.3 de schade is veroorzaakt terwijl de feitelijke bestuurder van het motorrijtuig: a. door een vonnis de bevoegdheid heeft verloren een motorrijtuig te besturen; b. geen houder is van een in Nederland geldig rijbewijs voor de categorie waartoe het motorrijtuig behoort, tenzij die bestuurder heeft verzuimd het rijbewijs te laten verlengen, maar de rijbevoegdheid nog wel bezit, dan wel minder dan 3 maanden tevoren is geslaagd voor het rijvaardigheidsexamen maar het vereiste rijbewijs nog niet werd uitgereikt; 5.4 een verzekerde een van de in artikel 4 van de Algemene Voorwaarden genoemde verplichtingen bij een schadegeval niet is nagekomen; 5.5 het ongeval mogelijk is geworden door het onder invloed zijn van alcoholhoudende drank of enig bedwelmend of opwekkend middel. De uitsluitingen gelden niet voor een verzekerde die aantoont dat de daarin bedoelde omstandigheden zich buiten zijn weten of tegen zijn wil hebben voorgedaan en hem daarvoor in redelijkheid geen verwijt treft. Artikel 6 Premie De bonus/malusregeling is op deze voorwaarden niet van toepassing

10 Voorwaardenblad Verzekeraarshulpdienst Deze voorwaarden zijn uitsluitend van toepassing indien hiernaar wordt verwezen op het polisblad. Artikel 1 Recht op hulpverlening De verzekerde heeft recht op de hulp en/of vergoeding van de kosten zoals omschreven in artikel 2, 3 en 4 van deze voorwaarden indien: op het polisblad naar deze voorwaarden wordt verwezen; de hulpverlening tot stand is gekomen en/of de kosten zijn of worden gemaakt in overleg met en na instemming van de VHD Alarmcentrale/VHD TravelCare; het recht op hulp wordt aangetoond aan de hand van de Verzekeraarshulpkaart; verzekerde zijn volledige medewerking verleent; de hulpverlening kan worden uitgeoefend en niet wordt verhinderd door een natuurramp. Artikel 2 Hulpverlening in Nederland VHD Alarmcentrale Het recht op hulp ontstaat wanneer het motorrijtuig en/of de aangekoppelde aanhangwagen of zijspan, door een ongeval, brand of enig ander van buiten komend onheil waaronder niet wordt verstaan een mechanisch defect niet meer kan rijden en/of de bestuurder daardoor niet meer in staat is het motorrijtuig te besturen, terwijl geen van de inzittenden bevoegd en in staat is het besturen over te nemen. De hulpverlening binnen Nederland omvat: a. berging en vervoer van het beschadigde motorrijtuig en/of de aanhangwagen of zijspan naar één door de verzekerde te bepalen adres in Nederland; b. het vervoer van de bestuurder en eventuele inzittenden met hun persoonlijke bezittingen per taxi naar één door de bestuurder te bepalen adres in Nederland. Artikel 3 Vervangend vervoer in Nederland Indien het motorrijtuig een personenauto betreft en in Nederland door botsing, omslaan, van de weg of te water geraken of brand, zodanig wordt beschadigd dat daarmee niet verder kan worden gereden, verstrekt de verzekeraar mits direct na het ongeval de hulp van de VHD Alarmcentrale is ingeroepen vanaf het moment van de gebeurtenis totdat het motorrijtuig is gerepareerd of redelijkerwijs gerepareerd had kunnen zijn, doch maximaal tot en met de 4 e dag na die van de gebeurtenis, een vervangende personenauto van maximaal de middenklasse. Indien van deze voorziening gebruik wordt gemaakt, kan geen beroep worden gedaan op de hulpverlening als omschreven in artikel 2 onder b. Voor regelingen buiten de VHD Alarmcentrale om, kan geen beroep op deze verzekering worden gedaan. Artikel 4 Hulpverlening buiten Nederland VHD TravelCare Het recht op hulp ontstaat wanneer het motorrijtuig en/of de aangekoppelde aanhangwagen of zijspan, door een ongeval, brand of enig ander van buiten komend onheil waaronder tevens wordt verstaan een mechanisch defect niet meer kan rijden en/of de bestuurder daardoor niet meer in staat is het motorrijtuig te besturen, terwijl geen van de inzittenden bevoegd en in staat is het besturen over te nemen. De hulpverlening binnen het geldigheidsgebied in het buitenland omvat: a. het vergoeden van de noodzakelijke kosten van berging en het slepen van het motorrijtuig naar de dichtstbijzijnde garage waar de schade kan worden beoordeeld en/of hersteld; b. het vervoer van het beschadigde motorrijtuig en/of de aanhangwagen of zijspan naar een door verzekerde te bepalen adres in Nederland, mits: dit object niet binnen 4 werkdagen, eventueel door middel van een noodreparatie, zodanig kan worden gerepareerd dat de (terug)reis op technisch verantwoorde wijze kan plaatsvinden; de kosten van dit vervoer lager zijn dan de dagwaarde van het gestrande object; indien de vervoerskosten hoger zijn, worden de kosten vergoed van de invoer of vernietiging ter plaatse van het gestrande object; in dat geval heeft de verzekerde ook recht op vervoer van de reisbagage naar Nederland; c. de terugreiskosten van de bestuurder en de eventuele inzittenden als op grond van het vermelde onder b. niet met het motorrijtuig wordt teruggereisd. Vergoed worden de kosten van vervoer per: taxi naar het dichtstbijzijnde spoorwegstation; trein (2 e klas) naar het spoorwegstation in Nederland dat het dichtst ligt bij de plaats van bestemming; taxi van dat station naar de plaats van bestemming; d. de vergoeding van de noodzakelijke kosten van hulp langs de weg, na het tot stilstand komen van het motorrijtuig en/of aangekoppelde aanhangwagen of zijspan als gevolg van een mechanisch defect, tot een maximum van A 113,45 per gebeurtenis; de kosten van onderdelen en reparatie komen niet voor vergoeding in aanmerking, evenmin worden de kosten vergoed indien de reparatie plaatsvindt bij een garage; e. het namens verzekerde bestellen en toezenden van onderdelen die noodzakelijk zijn om het object rijklaar te maken wanneer deze onderdelen ter plaatse niet of niet op korte termijn verkrijgbaar zijn; de kosten van de onderdelen zelf komen voor rekening van verzekeringnemer en/of verzekerde. Alle in verband met de hulpverlening door de VHD TravelCare/de maatschappij voorgeschoten kosten, die niet in de polis zijn verzekerd, zijn voor rekening van de A

11 verzekeringnemer en/of de verzekerde. Bij bedragen boven A 680,67 kan een betaling vooraf worden verlangd. Artikel 5 Verwijzen en verhaal Bij samenloop van hulpverleningsrechten zullen de VHD Alarmcentrale en VHD TravelCare niet verwijzen naar andere hulpinstanties. De VHD/de maatschappij behoudt zich het recht voor om eventueel te verhalen op andere verzekeraars. Artikel 6 Eigen risico en Bonus/malus Een eventueel eigen risico is op deze hulpverlening niet van toepassing. Een beroep op hulpverlening heeft geen invloed op de bonus/malus-regeling.

Voorwaarden Cascoverzekering Personenauto

Voorwaarden Cascoverzekering Personenauto Voorwaardenblad 303-91 Voorwaarden Cascoverzekering Personenauto Deze voorwaarden zijn uitsluitend van toepassing indien hiernaar wordt verwezen op het polisblad. Artikel 145-10.1504 Datum 1 april 2015

Nadere informatie

Personenautoverzekering

Personenautoverzekering Polis Home 1 (Polis) Personenautoverzekering Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Begripsomschrijvingen Premie Wijziging van premies en/of Aanmelding van schade

Nadere informatie

Voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering

Voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering Deze voorwaarden zijn uitsluitend van toepassing indien hiernaar wordt verwezen op het polisblad. Met voorbijgaan aan hetgeen anders in de verzekerings voorwaarden mocht zijn bepaald, wordt deze verzekering

Nadere informatie

Bedrijfsmotorrijtuigenverzekering

Bedrijfsmotorrijtuigenverzekering Algemene Home 1 Algemene Bedrijfsmotorrijtuigenverzekering Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Begripsomschrijvingen Premie Wijziging van premies en/of Aanmelding

Nadere informatie

Voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering Bedrijfsmotorrijtuig

Voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering Bedrijfsmotorrijtuig Voorwaardenblad 321-94 Voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering Bedrijfsmotorrijtuig Deze voorwaarden zijn uitsluitend van toepassing indien hiernaar wordt verwezen op het polisblad. Artikel 264-20.1504

Nadere informatie

Bedrijfsmotorrijtuigenverzekering

Bedrijfsmotorrijtuigenverzekering Voorwaardenblad 320-91 Bedrijfsmotorrijtuigenverzekering Algemene voorwaarden Artikel 17-21.1504 Datum 1 april 2015 pagina 1 Begripsomschrijvingen 3 1.1 Polisblad 3 1.2 Motorrijtuig 3 1.3 Schadegeval 3

Nadere informatie

Personenautoverzekering

Personenautoverzekering 57-21.9109 Verzekeraar ING Bank Assuradeuren B.V. namens : Nationale-Nederlanden Schadeverzekering Mij. N.V. Algemene voorwaarden Polisvoorwaarden blad 300-91 Artikel 1 Begripsomschrijvingen In de voorwaarden

Nadere informatie

Voorwaarden Garageverzekering rubriek AVM Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen

Voorwaarden Garageverzekering rubriek AVM Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen Voorwaardenblad 364-93 Voorwaarden Garageverzekering rubriek AVM Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen Deze voorwaarden zijn uitsluitend van toepassing indien hiernaar wordt verwezen op het polisblad.

Nadere informatie

Bedrijfsmotorrijtuigenverzekering

Bedrijfsmotorrijtuigenverzekering 17-21.9109 Verzekeraar ING Bank Assuradeuren B.V. namens Nationale-Nederlanden Schadeverzekering Mij. N.V. Algemene voorwaarden Polisvoorwaarden blad 320-91 Artikel 1 Begripsomschrijvingen In de voorwaarden

Nadere informatie

Voorwaarden Schadeverzekering voor Inzittenden

Voorwaarden Schadeverzekering voor Inzittenden Deze voorwaarden zijn uitsluitend van toepassing indien hiernaar wordt verwezen op het polisblad. Home 1 Voorwaarden Schadeverzekering voor Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Verzekerden

Nadere informatie

Bedrijfsmotorrijtuigenverzekering

Bedrijfsmotorrijtuigenverzekering Voorwaardenblad 320-91 Bedrijfsmotorrijtuigenverzekering Algemene voorwaarden Artikel 1 Begripsomschrijvingen In de voorwaarden wordt verstaan onder: 1.1 Polisblad Het bij deze polis behorende blad met

Nadere informatie

Aanvullende voorwaarden. Uitgebreid Casco. AutoTopPolis ATPAVC2009

Aanvullende voorwaarden. Uitgebreid Casco. AutoTopPolis ATPAVC2009 Aanvullende voorwaarden Uitgebreid Casco AutoTopPolis ATPAVC2009 Aanvullende voorwaarden Uitgebreid Casco AutoTopPolis ATPAVC2009 1 / 7 INHOUDSOPGAVE Aanvullende Voorwaarden Bladzijde Artikel 9 Begripsomschrijvingen

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1.3. Gebeurtenis een voorval of een reeks met elkaar verband houdende voorvallen voortvloeiende uit eenzelfde schadeoorzaak.

Inhoudsopgave. 1.3. Gebeurtenis een voorval of een reeks met elkaar verband houdende voorvallen voortvloeiende uit eenzelfde schadeoorzaak. Inhoudsopgave Artikel 1. Begripsomschrijvingen 1.1 Aanhangwagen 1.2 Bestuurder 1.3 Gebeurtenis 1.4 IVB 1.5 Motorrijtuig 1.6 Passagier 1.7 Verzekerden 1.8 WAM Artikel 2. Dekking Wettelijke Aansprakelijkheid

Nadere informatie

Aanvullende voorwaarden Wettelijke Aansprakelijkheid Bestelautoverzekering 2006

Aanvullende voorwaarden Wettelijke Aansprakelijkheid Bestelautoverzekering 2006 Inhoudsopgave Artikel 1. Begripsomschrijvingen 1.1 Aanhangwagen 1.2 Bestuurder 1.3 Gebeurtenis 1.4 IVB 1.5 Motorrijtuig 1.6 Passagier 1.7 Verzekerden 1.8 WAM Artikel 2. Dekking Wettelijke Aansprakelijkheid

Nadere informatie

Aanvullende voorwaarden Wettelijke Aansprakelijkheid Motorrijtuigen 2002

Aanvullende voorwaarden Wettelijke Aansprakelijkheid Motorrijtuigen 2002 Deze aanvullende voorwaarden zijn van toepassing: - voor zover hiernaar in het polisblad is verwezen; - als aanvulling op en met inachtneming van de Algemene voorwaarden of de Pakketvoorwaarden. (Mits

Nadere informatie

Motorrijtuigverzekering Model IAC/motcom.06/AV.1-WA

Motorrijtuigverzekering Model IAC/motcom.06/AV.1-WA Algemene Voorwaarden (AV.1) 1] Begripsomschrijvingen 1.1. De maatschappij De verzekeraar zoals op het polisblad is vermeld. 1.2. Verzekeringnemer Degene met wie de verzekering is aangegaan en die als zodanig

Nadere informatie

Aanvullende voorwaarden Wettelijke Aansprakelijkheid Motorrijtuigen 2005

Aanvullende voorwaarden Wettelijke Aansprakelijkheid Motorrijtuigen 2005 Inhoudsopgave Artikel 1. Begripsomschrijvingen 1.1 Aanhangwagen 1.2 Bestuurder 1.3 Gebeurtenis 1.4 IVB 1.5 Motorrijtuig 1.6 Passagier 1.7 Verzekerden 1.8 W.A.M. Artikel 2. Dekking Wettelijke aansprakelijkheid

Nadere informatie

Aanvullende voorwaarden Uitgebreid Casco Personenautoverzekering 2006

Aanvullende voorwaarden Uitgebreid Casco Personenautoverzekering 2006 Inhoudsopgave Aanvullende voorwaarden Uitgebreid Casco Personenautoverzekering 2006 Artikel 9. Dekking Uitgebreid Casco Artikel 8. Aanvulling op artikel 1 van de Aanvullende Voorwaarden Wettelijke Aansprakelijkheid

Nadere informatie

Verzekering voor Werk- en Landbouwmaterieel

Verzekering voor Werk- en Landbouwmaterieel Nationale-Nederlanden Schadeverzekering Mij. N.V. Verzekering voor Werk- en Landbouwmaterieel Polisvoorwaarden Polismantel 665-89 Wegwijzer zie artikel zie artikel Algemene voorwaarden Verzekeringsgebied

Nadere informatie

Speciale voorwaarden Agrarisch Ondernemerspakket

Speciale voorwaarden Agrarisch Ondernemerspakket Speciale voorwaarden Agrarisch Ondernemerspakket Werk-/Landbouwmaterieel en Ongekentekende voertuigen Speciale voorwaarden 65-8 Verzekeraarshulpdienst Voorwaardenblad 352-90 European Warranty Services

Nadere informatie

Aanvullende voorwaarden Historische Automobiel Polis 2006

Aanvullende voorwaarden Historische Automobiel Polis 2006 Aanvullende voorwaarden Historische Automobiel Polis 2006 Inhoudsopgave Artikel 8. Aanvulling op artikel 1 van de Aanvullende Voorwaarden Wettelijke Aansprakelijkheid Motorrijtuigen (Begripsomschrijvingen)

Nadere informatie

Aanvullende voorwaarden Beperkt Casco Bestelautoverzekering 2006 1. De maatschappij verzekert de verzekeringnemer tegen schade indien deze:

Aanvullende voorwaarden Beperkt Casco Bestelautoverzekering 2006 1. De maatschappij verzekert de verzekeringnemer tegen schade indien deze: Inhoudsopgave Artikel 7. Artikel 8. Aanvulling op artikel 1 van de Aanvullende Voorwaarden Wettelijke Aansprakelijkheid Bestelauto (Begripsomschrijvingen) Omschrijving van de dekking Artikel 9. Uitsluitingen

Nadere informatie

Bijzondere Voorwaarden Motorrijtuigenverzekering Wettelijke Aansprakelijkheid

Bijzondere Voorwaarden Motorrijtuigenverzekering Wettelijke Aansprakelijkheid Henck Arronstraat 5 7 Pob 1030 Tel. 473400/477955 Fax 476669 Paramaribo Suriname E-mailadres: assuria@sr.net Filiaal Nickerie R.P. Bharosstraat 68 Pob 6096 Tel. 0231911 Fax 0231912 Nw. Nickerie - Suriname

Nadere informatie

Motorrijtuigverzekering WA oldtimer

Motorrijtuigverzekering WA oldtimer Motorrijtuigverzekering WA oldtimer Polisvoorwaarden BP4215-02 Deze polisvoorwaarden vormen één geheel met de polisvoorwaarden de Bruyn Verzekeringspakket (DBP). Bij verschil tussen deze polisvoorwaarden

Nadere informatie

N.V. Surinaamse Assurantie Maatschappij

N.V. Surinaamse Assurantie Maatschappij Algemene Voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering voor Bedrijven en Beroepen Artikel 1: Verzekerden Verzekerden krachtens deze verzekering zijn: - de verzekeringnemer (met wie de verzekering is aangegaan),

Nadere informatie

Motorrijtuigverzekering WA oldtimer

Motorrijtuigverzekering WA oldtimer Polisvoorwaarden PP 4215-02 Motorrijtuigverzekering WA oldtimer Deze polisvoorwaarden vormen één geheel met de polisvoorwaarden ZekerheidsPakket Particulieren (ZPP). Bij verschil tussen deze polisvoorwaarden

Nadere informatie

Aanvullende voorwaarden Wettelijke Aansprakelijkheid Motorrijtuigen 2006 Artikel 1. Begripsomschrijvingen

Aanvullende voorwaarden Wettelijke Aansprakelijkheid Motorrijtuigen 2006 Artikel 1. Begripsomschrijvingen Inhoudsopgave Artikel 1. Begripsomschrijvingen 1.1 Aanhangwagen 1.2 Accessoires 1.3 Bestuurder 1.4 Gebeurtenis 1.5 IVB 1.6 Motorrijtuig 1.7 Passagier 1.8 Verzekerden 1.9 W.A.M. Artikel 2. Dekking Wettelijke

Nadere informatie

Garageverzekering. Polisvoorwaarden Polismantel 360-96. Wegwijzer. Algemene polisvoorwaarden. Nationale-Nederlanden Schadeverzekering Mij. N.V.

Garageverzekering. Polisvoorwaarden Polismantel 360-96. Wegwijzer. Algemene polisvoorwaarden. Nationale-Nederlanden Schadeverzekering Mij. N.V. Nationale-Nederlanden Schadeverzekering Mij. N.V. Garageverzekering Polisvoorwaarden Polismantel 360-96 Wegwijzer Algemene polisvoorwaarden zie artikel zie artikel Algemene voorwaarden Begripsomschrijvingen

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Schadeverzekering inzittenden

Algemene voorwaarden Schadeverzekering inzittenden Algemene voorwaarden Schadeverzekering inzittenden Model F8306.01 Inhoudsopgave: Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Artikel 10 Artikel 11 Artikel

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden Motorrijtuigverzekering

Bijzondere voorwaarden Motorrijtuigverzekering Model 20276 blad 1 Bijzondere voorwaarden Motorrijtuigverzekering wettelijke aansprakelijkheid Deze bijzondere voorwaarden zijn één geheel met de algemene voorwaarden en de woordenlijst. De woorden waarvan

Nadere informatie

Polisvoorwaarden Tractoren en Landbouwwerktuigen (agrarische bedrijven) 94.01.02

Polisvoorwaarden Tractoren en Landbouwwerktuigen (agrarische bedrijven) 94.01.02 Polisvoorwaarden Tractoren en Landbouwwerktuigen (agrarische bedrijven) 94.01.02 ALGEMENE VOORWAARDEN 1.1. Grondslag Uitsluitend het aanvraagformulier alsmede eventuele schriftelijke aanvullende gegevens

Nadere informatie

Aanvullende voorwaarden Uitgebreide Cascoschade Personenauto 2005

Aanvullende voorwaarden Uitgebreide Cascoschade Personenauto 2005 Inhoudsopgave Artikel 8. Aanvulling op artikel 1 van de Aanvullende Voorwaarden Wettelijke Aansprakelijkheid Motorrijtuigen (Begripsomschrijvingen) Artikel 9. Dekking Uitgebreide Cascoschade 9.1 Omschrijving

Nadere informatie

Voorwaarden Autoverzekering particulieren nr. 1296 ALGEMENE VOORWAARDEN. Begripsomschrijvingen. 2. Algemene uitsluitingen EGON

Voorwaarden Autoverzekering particulieren nr. 1296 ALGEMENE VOORWAARDEN. Begripsomschrijvingen. 2. Algemene uitsluitingen EGON *... EGON 6w Voorwaarden Autoverzekering particulieren nr. 1296 De voorwaarden zijn onderverdeeld in Algemene Voorwaarden en Bijzondere Voorwaarden. In de Algemene Voorwaarden zijn de volgende onderwerpen

Nadere informatie

VOORWAARDEN MOTORRIJTUIGENVERZEKERING

VOORWAARDEN MOTORRIJTUIGENVERZEKERING ONDERLINGE VERZEKERING MAATSCHAPPIJ DONATUS UA VOORWAARDEN MOTORRIJTUIGENVERZEKERING MT 0312 De verzekering geschiedt op grond van de gegevens verstrekt in het door verzekeringnemer ingediende en ondertekende

Nadere informatie

Aanvullende voorwaarden Caravanverzekering Standaard 2006. Model M.3100.S.06. Inhoudsopgave

Aanvullende voorwaarden Caravanverzekering Standaard 2006. Model M.3100.S.06. Inhoudsopgave Model M.3100.S.06 Inhoudsopgave Artikel 1. Begripsomschrijvingen 1.1 Aanbouw 1.2 Bestuurder 1.3 Caravan 1.4 Dagwaarde 1.5 Gebeurtenis 1.6 Inboedel 1.7 Motorrijtuig 1.8 Nieuwwaarde 1.9 Storm 1.10 Verzekerden

Nadere informatie

Aanvullende voorwaarden Wettelijke Aansprakelijkheid. AutoTopPolis ATPAVW2009

Aanvullende voorwaarden Wettelijke Aansprakelijkheid. AutoTopPolis ATPAVW2009 Aanvullende voorwaarden Wettelijke Aansprakelijkheid AutoTopPolis ATPAVW2009 Aanvullende voorwaarden Wettelijke Aansprakelijkheid AutoTopPolis ATPAVW2009 1 / 8 INHOUDSOPGAVE Aanvullende Voorwaarden Bladzijde

Nadere informatie

Polisvoorwaarden Hulpverlening. erl

Polisvoorwaarden Hulpverlening. erl Polisvoorwaarden Hulpverlening erl 1 Inhoudsopgave Bijzondere Voorwaarden Hulpverlening Algemeen deel ASV-PV-01-101 Toepassing Bijzondere Voorwaarden 4 Begripsomschrijvingen 4 Motorrijtuig 4 Hulpverlener

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden AVP 2015. Wat vindt u waar? Artikel 1. Begripsomschrijving. Artikel 2. Hoedanigheid

Bijzondere voorwaarden AVP 2015. Wat vindt u waar? Artikel 1. Begripsomschrijving. Artikel 2. Hoedanigheid Wat vindt u waar? Artikel 1. Begripsomschrijving Artikel 2. Hoedanigheid Artikel 3. Dekking 3.1. Aansprakelijkheid 3.2. Normbesef 3.3. Vrijwillige hulpverlening 3.4. Proceskosten en wettelijke rente Artikel

Nadere informatie

Aanvullende voorwaarden Caravanverzekering Plus 2005

Aanvullende voorwaarden Caravanverzekering Plus 2005 Aanvullende voorwaarden Caravanverzekering Plus 2005 Inhoudsopgave Artikel 1. Begripsomschrijvingen 1.1 Aanbouw 1.2 Bestuurder 1.3 Caravan 1.4 Dagwaarde 1.5 Gebeurtenis 1.6 Inboedel 1.7 Motorrijtuig 1.8

Nadere informatie

Aansprakelijkheidsverzekering voor deurwaarders

Aansprakelijkheidsverzekering voor deurwaarders Nationale-Nederlanden Schadeverzekering Mij. N.V. Aansprakelijkheidsverzekering voor deurwaarders Polisvoorwaarden Polismantel 515-92 Wegwijzer zie artikel zie artikel Rubriek I Algemeen Begripsomschrijving

Nadere informatie

Motorrijtuigverzekering WA personenauto

Motorrijtuigverzekering WA personenauto Polisvoorwaarden PP 3315-02 Motorrijtuigverzekering WA personenauto Deze polisvoorwaarden vormen één geheel met de polisvoorwaarden ZekerheidsPakket Particulieren (ZPP). Bij verschil tussen deze polisvoorwaarden

Nadere informatie

Aanvullende voorwaarden Werkmaterieelverzekering Wettelijke Aansprakelijkheid 2006

Aanvullende voorwaarden Werkmaterieelverzekering Wettelijke Aansprakelijkheid 2006 Inhoudsopgave Artikel 1. Aanvullende begripsomschrijvingen 1.1 Beredddingskosten 1.2 Gebeurtenis 1.3 IVB 1.4 Schade 1.5 Verzekerd werkmaterieel 1.6 Verzekerde 1.7 Verzekering 1.8 Verzekeringsbewijs 1.9

Nadere informatie

Motorrijtuigverzekering WA personenauto met no-claimbeschermer

Motorrijtuigverzekering WA personenauto met no-claimbeschermer Polisvoorwaarden PP 3316-01 Motorrijtuigverzekering WA personenauto met no-claimbeschermer Deze polisvoorwaarden vormen één geheel met de polisvoorwaarden ZekerheidsPakket Particulieren (ZPP). Bij verschil

Nadere informatie

Voorwaarden Landbouwmaterieelverzekering nr. 1257 1

Voorwaarden Landbouwmaterieelverzekering nr. 1257 1 Voorwaarden Landbouwmaterieelverzekering nr. 1257 1. Begripsomschrijvingen 1.1. Verzekerden 1.1.1 de verzekeringnemer; 1.1.2 de door de verzekeringnemer gemachtigde bestuurder van het werktuig; 1.1.3 de

Nadere informatie

Schadeverzekering voor inzittenden van motorrijtuigen

Schadeverzekering voor inzittenden van motorrijtuigen Allianz Nederland Schadeverzekering N.V. Schadeverzekering voor inzittenden van motorrijtuigen Verzekeringsvoorwaarden SVI 07 Inhoud Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden Art. 1 Geldigheidsgebied Art.

Nadere informatie

Aanhangwagenverzekering Casco. Hoofdstuk 2 Omschrijving van dekking DEKKING AANHANGWAGEN CASCO. Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen

Aanhangwagenverzekering Casco. Hoofdstuk 2 Omschrijving van dekking DEKKING AANHANGWAGEN CASCO. Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen NnL Aanhangwagenverzekering Casco Polisvoorwaarden PP 4365-02 Deze polisvoorwaarden vormen één geheel met de polisvoorwaarden ZekerheidsPakket Particulieren (ZPP). Bij verschil tussen deze polisvoorwaarden

Nadere informatie

Motorrijtuigverzekering WA motor

Motorrijtuigverzekering WA motor Motorrijtuigverzekering WA motor Polisvoorwaarden BP4415-02 Deze polisvoorwaarden vormen één geheel met de polisvoorwaarden de Bruyn Verzekeringspakket (DBP). Bij verschil tussen deze polisvoorwaarden

Nadere informatie

door POLISBANK Verzekeraar 2309 via Rensen Assurantiën BV Postbus 101 7443 BA Nijverdal Formulier 33 Gescend 0

door POLISBANK Verzekeraar 2309 via Rensen Assurantiën BV Postbus 101 7443 BA Nijverdal Formulier 33 Gescend 0 Pemoonsregistmtie 17 Adres 10 Regeling en verhaal van de schade vemekering 8 Omvang van de dekking 16 Verkoop van de bromfiets 9 Schadevergoeding vemekerde personen 13 Uitsluitingen 74 Melding en regeling

Nadere informatie

VSI Pakketverzekering Auto WA

VSI Pakketverzekering Auto WA 1 VSI Pakketverzekering Auto WA VSIWAM01 Deze polisvoorwaarden vormen één geheel met de polisvoorwaarden VSI Pakketverzekering (hierna genoemd: het pakket). Bij verschil tussen deze polisvoorwaarden en

Nadere informatie

Hoofdstuk 2 Omschrijving van dekking. Motorrijtuigverzekering WA personenauto DEKKING MOTORRIJTUIG WA PERSONENAUTO. Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen

Hoofdstuk 2 Omschrijving van dekking. Motorrijtuigverzekering WA personenauto DEKKING MOTORRIJTUIG WA PERSONENAUTO. Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen NnL Motorrijtuigverzekering WA personenauto Polisvoorwaarden PP 3315-02 Deze polisvoorwaarden vormen één geheel met de polisvoorwaarden ZekerheidsPakket Particulieren (ZPP). Bij verschil tussen deze polisvoorwaarden

Nadere informatie

Motorrijtuigverzekering WA motor. Hoofdstuk 2 Omschrijving van dekking DEKKING MOTORRIJTUIG WA MOTOR. Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen

Motorrijtuigverzekering WA motor. Hoofdstuk 2 Omschrijving van dekking DEKKING MOTORRIJTUIG WA MOTOR. Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen NnL Motorrijtuigverzekering WA motor Polisvoorwaarden PP 4415-02 Deze polisvoorwaarden vormen één geheel met de polisvoorwaarden ZekerheidsPakket Particulieren (ZPP). Bij verschil tussen deze polisvoorwaarden

Nadere informatie

BIJZONDERE VOORWAARDEN AUTO XCELLENTVERZEKERING DEKKING AANSPRAKELIJKHEID Voorwaarden modelnummer AWA-08. Inhoudsopgave Art. 1 Begripsomschrijvingen

BIJZONDERE VOORWAARDEN AUTO XCELLENTVERZEKERING DEKKING AANSPRAKELIJKHEID Voorwaarden modelnummer AWA-08. Inhoudsopgave Art. 1 Begripsomschrijvingen BIJZONDERE VOORWAARDEN AUTO XCELLENTVERZEKERING DEKKING AANSPRAKELIJKHEID Voorwaarden modelnummer AWA-08 Inhoudsopgave Art. 1 Begripsomschrijvingen Art. 2 Geldigheidsgebied Art. 3 WAM-dekking Art. 4 Wat

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden GAR9203B Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen

Bijzondere voorwaarden GAR9203B Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen Rubriek B Bijzondere voorwaarden Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen Samenhang en samenloop voorwaarden Deze bijzondere voorwaarden vormen een onlosmakelijk geheel met de voor de verzekering

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden Schadeverzekering voor Inzittenden en Gezinsleden

Bijzondere voorwaarden Schadeverzekering voor Inzittenden en Gezinsleden MRT SVI - LVP 09.01 Bijzondere voorwaarden Schadeverzekering voor Inzittenden en Gezinsleden Luyten Voordeel Pakket Inhoudsopgave Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel

Nadere informatie

Aansprakelijkheidsverzekering voor deurwaarders

Aansprakelijkheidsverzekering voor deurwaarders Home 1 Aansprakelijkheidsverzekering Algemene Artikel 1 Begripsomschrijving Artikel 2 Kosten ter voorkoming of vermindering van schade Artikel 3 Kosten van verweer Artikel 4 Wettelijke rente Artikel 5

Nadere informatie

Hulpverlening verkeer MwPVH01-01. Hulpverlening Verkeer. Voorwaarden. Voorwaarden

Hulpverlening verkeer MwPVH01-01. Hulpverlening Verkeer. Voorwaarden. Voorwaarden Hulpverlening verkeer MwPVH01-01 Voorwaarden Het aanvraag- en/of wijzigingsformulier en andere documenten die voor het verstrekken van gegevens noodzakelijk zijn, dienen als grondslag van deze verzekering

Nadere informatie

LWB 05. Productvoorwaarden Werkgeversaansprakelijkheidsverzekering voor Bestuurders van Motorrijtuigen

LWB 05. Productvoorwaarden Werkgeversaansprakelijkheidsverzekering voor Bestuurders van Motorrijtuigen LWB 05 Productvoorwaarden Werkgeversaansprakelijkheidsverzekering voor Bestuurders van Motorrijtuigen Inhoudsopgave Rubriek 1 Algemeen Artikel 1 Begripsomschrijvingen Artikel 2 Omvang van deze verzekering

Nadere informatie

WA - motorrijtuigverzekering. Inhoud. Wat u vooraf moet weten. Vragen. Verzekeringsvoorwaarden RHN-MRPWA002 november 2015

WA - motorrijtuigverzekering. Inhoud. Wat u vooraf moet weten. Vragen. Verzekeringsvoorwaarden RHN-MRPWA002 november 2015 WA - motorrijtuigverzekering Verzekeringsvoorwaarden RHN-MRPWA002 november 2015 Inhoud 1 Begripsomschrijvingen... 2 1.1 Verzekeraar... 2 1.2 Verzekeringnemer... 2 1.3 Verzekerde... 2 1.4 Motorrijtuig...

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Nederlandse Beurspolis voor

Algemene Voorwaarden Nederlandse Beurspolis voor llandse Lloyd Nieuwe Lloyd Nieuwe Lloyd Nieuwe Lloyd Algemene Nieuwe Voorwaarden Nederlandse Lloyd Nieuwe Beurspolis voor Landmateriaal Lloyd Model Nieuwe AV1991 Lloy Algemene Voorwaarden Nederlandse Beurspolis

Nadere informatie

Schadeverzekering inzittenden (SVI)

Schadeverzekering inzittenden (SVI) Schadeverzekering inzittenden (SVI) Polisvoorwaarden BP3358-02 Deze polisvoorwaarden vormen één geheel met de polisvoorwaarden de Bruyn Verzekeringspakket (DBP). Bij verschil tussen deze polisvoorwaarden

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering voor Particulieren

Algemene Voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering voor Particulieren Algemene Voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering voor Particulieren Artikel 1: Verzekerden Verzekerden krachtens deze verzekering zijn: - de verzekeringnemer (met wie de verzekering is aangegaan); -

Nadere informatie

DK220 Bijzondere Voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen

DK220 Bijzondere Voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen DK220 Bijzondere Voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen Deze voorwaarden vormen één geheel met de Algemene Voorwaarden. Woorden welke cursief geschreven zijn, worden nader beschreven

Nadere informatie

Voorwaarden Aansprakelijkheid handelsvoorraad motorrijtuigen P17A1301. Aansprakelijkheidsverzekering handelsvoorraad motorrijtuigen

Voorwaarden Aansprakelijkheid handelsvoorraad motorrijtuigen P17A1301. Aansprakelijkheidsverzekering handelsvoorraad motorrijtuigen Aansprakelijkheidsverzekering handelsvoorraad Artikel 1 Begripsomschrijvingen 1. Verzekerden De verzekerden zijn: a. de verzekeringnemer; b. de levenspartner van de verzekeringnemer; c. de eigenaar; d.

Nadere informatie

Informatie over Dekking Hulpverlening Casco. Bij uw motor- of oldtimerverzekering in het ZekerheidsPakket Particulieren

Informatie over Dekking Hulpverlening Casco. Bij uw motor- of oldtimerverzekering in het ZekerheidsPakket Particulieren Informatie over Dekking Hulpverlening Casco Bij uw motor- of oldtimerverzekering in het ZekerheidsPakket Particulieren Inhoud pagina Leeswijzer, Uw dekking in het kort 3 Polisvoorwaarden Hulpverlening

Nadere informatie

Allianz Nederland Schadeverzekering. Motorrijtuigverzekering voor bromfietsen Verzekeringsvoorwaarden BRF 03. Inhoud. Algemene voorwaarden

Allianz Nederland Schadeverzekering. Motorrijtuigverzekering voor bromfietsen Verzekeringsvoorwaarden BRF 03. Inhoud. Algemene voorwaarden Allianz Nederland Schadeverzekering Motorrijtuigverzekering voor bromfietsen Verzekeringsvoorwaarden BRF 03 Inhoud Art. 1 Begripsomschrijvingen Art. 2 Geldigheidsgebied Art. 3 Verplichtingen in geval van

Nadere informatie

Voorwaarden Aanhangwagenverzekering Het Ondernemerspakket. Inhoud. Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam. Model M 03.5.11 A

Voorwaarden Aanhangwagenverzekering Het Ondernemerspakket. Inhoud. Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam. Model M 03.5.11 A Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam Model M 03.5.11 A Inhoud Algemeen Artikel 1 Specifieke Begripsomschrijvingen 2 Artikel 2 Verzekeringsgebied 2 Artikel 3 Gewijzigde omstandigheden 2 Artikel 4

Nadere informatie

Voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering handelsvoorraad campers. Aansprakelijkheidsverzekering handelsvoorraad campers

Voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering handelsvoorraad campers. Aansprakelijkheidsverzekering handelsvoorraad campers Aansprakelijkheidsverzekering Artikel 1 Begripsomschrijvingen 1. Verzekerden a. de verzekeringnemer; b. de levenspartner van de verzekeringnemer; c. de eigenaar; d. de houder; e. de bestuurder; f. de passagiers.

Nadere informatie

Tiel Utrecht. verzekeringen. Polismantel 1994 POLIS~%~( Motorrij tuigverzekering. Algemene voorwaarden

Tiel Utrecht. verzekeringen. Polismantel 1994 POLIS~%~( Motorrij tuigverzekering. Algemene voorwaarden Tiel Utrecht verzekeringen POLIS~%~( Motorrij tuigverzekering Algemene voorwaarden Polismantel 994 (Mits hiervoor op het polisblad een ationderlijke som is verzekerd, geldt voor Wettelijke aansprakelijkheid

Nadere informatie

Delta Lloyd Schadeverzekering NV. Aanhangwagenverzekering INHOUD. AANSPRAKELIJKHEID Artikel 9 Aansprakelijkheid. CASCO Artikel 10 Casco

Delta Lloyd Schadeverzekering NV. Aanhangwagenverzekering INHOUD. AANSPRAKELIJKHEID Artikel 9 Aansprakelijkheid. CASCO Artikel 10 Casco VOORWAARDEN Aanhangwagenverzekering Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam MODEL M 03.5.11 A INHOUD ALGEMEEN Artikel 1 Specifieke Begripsomschrijvingen Artikel 2 Verzekeringsgebied Artikel 3 Gewijzigde

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden behorende bij de Motorrijtuigverzekering <omschrijving dekking>, <merk en type>, kenteken <kenteken>.

Bijzondere voorwaarden behorende bij de Motorrijtuigverzekering <omschrijving dekking>, <merk en type>, kenteken <kenteken>. Bijzondere voorwaarden behorende bij de Motorrijtuigverzekering , , kenteken . Ppr 0002 Verzekeraarshulpdienst. Artikel 6 van de Aanvullende voorwaarden Wettelijke

Nadere informatie

Allianz Nederland Schadeverzekering

Allianz Nederland Schadeverzekering Allianz Nederland Schadeverzekering Werk- en Landbouwmaterieelverzekering Verzekeringsvoorwaarden WKM 03 (gedeponeerd ter griffie van de rechtbank te Rotterdam op 3 maart 2003) Algemene voorwaarden Artikel

Nadere informatie

Aanhangwagenverzekering M 03.5.11 A. Inhoud. Aansprakelijkheid Artikel 9 Aansprakelijkheid. Casco Artikel 10 Casco

Aanhangwagenverzekering M 03.5.11 A. Inhoud. Aansprakelijkheid Artikel 9 Aansprakelijkheid. Casco Artikel 10 Casco Voorwaarden Aanhangwagenverzekering Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam Model M 03.5.11 A Inhoud Algemeen Artikel 1 Specifieke Begripsomschrijvingen Artikel 2 verzekeringsgebied Artikel 3 gewijzigde

Nadere informatie

Motorrijtuigverzekering aansprakelijkheid nr. 00A

Motorrijtuigverzekering aansprakelijkheid nr. 00A Motorrijtuigverzekering aansprakelijkheid nr. 00A Dit onderdeel van de Pakketpolisvoorwaarden behandelt de verzekering van aansprakelijkheidrisico s verbonden aan het bezit en gebruik van een personenauto

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden Bromfietsverzekering

Bijzondere voorwaarden Bromfietsverzekering Bijzondere voorwaarden Bromfietsverzekering Beperkt casco Deze bijzondere voorwaarden zijn één geheel met de algemene voorwaarden en de woordenlijst. De woorden waarvan de eerste letter is onderstreept

Nadere informatie

Algemene voorwaarden (AL11)

Algemene voorwaarden (AL11) Algemene voorwaarden (AL11) Grondslag van de verzekering Deze verzekering beantwoordt aan het vereiste van onzekerheid als bedoeld in artikel 7:925 BW indien en voor zover de schade, op vergoeding waarvan

Nadere informatie

Aanvullende voorwaarden Werkmaterieelverzekering Casco 2006

Aanvullende voorwaarden Werkmaterieelverzekering Casco 2006 Aanvullende voorwaarden Werkmaterieelverzekering Casco 2006 Inhoudsopgave Artikel 1. Aanvullende begripsomschrijvingen 1.1 Bereddingskosten 1.2 Beveiliging 1.3 Gebeurtenis 1.4 Verzekerd werkmaterieel 1.5

Nadere informatie

P-V1610 Wettelijke Aansprakelijkheid

P-V1610 Wettelijke Aansprakelijkheid P-V1610 Wettelijke Aansprakelijkheid BIJZONDERE VOORWAARDEN WETTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID GOED OP WEG AUTOVERZEKERING Avéro Achmea Postbus 909 8901 BS Leeuwarden Nederland www.averoachmea.nl Voorwaarden

Nadere informatie

Aanvullende voorwaarden

Aanvullende voorwaarden Aanvullende voorwaarden Beperkt casco personenautoverzekering 2013 Aanvullende voorwaarden beperkt casco In aanvulling op de Voorwaarden Personenautoverzekering 2013 gelden de volgende voorwaarden als

Nadere informatie

Specifieke Verzekeringsvoorwaarden Bestel- en Vrachtauto (SVBEVA-2014)

Specifieke Verzekeringsvoorwaarden Bestel- en Vrachtauto (SVBEVA-2014) 10-5554-052 E De Algemene Verzekeringsvoorwaarden ABN AMRO Bedrijfspolis en de Specifieke Verzekeringsvoorwaarden vormen één geheel. Indien er sprake is van strijdigheid tussen deze voorwaarden gaan de

Nadere informatie

Aanhangerverzekering. Bijzondere Voorwaarden AH15

Aanhangerverzekering. Bijzondere Voorwaarden AH15 Aanhangerverzekering Bijzondere Voorwaarden AH15 Inhoudsopgave Informatie: Telefonische bereikbaarheid 24/7 voor het melden van uw schade. Online schade melden doet u snel en eenvoudig in uw Persoonlijk

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden Motorrijtuigverzekering

Bijzondere voorwaarden Motorrijtuigverzekering Model 20296 blad 1 Bijzondere voorwaarden Motorrijtuigverzekering volledig casco Deze bijzondere voorwaarden zijn één geheel met de algemene voorwaarden en de woordenlijst. De woorden waarvan de eerste

Nadere informatie

Voorwaarden. Garage Aansprakelijkheid Handelsvoorraad FGD 2015-02

Voorwaarden. Garage Aansprakelijkheid Handelsvoorraad FGD 2015-02 Voorwaarden Garage Aansprakelijkheid Handelsvoorraad FGD 2015-02 Inhoudsopgave Artikel 1 Begripsomschrijvingen 3 Artikel 2 Algemeen 3 Artikel 3 Premie 4 Artikel 4 Omschrijving van de dekking 4 Artikel

Nadere informatie

Polisvoorwaarden. BlijfRijdenPolis WA (BRP0212wa)

Polisvoorwaarden. BlijfRijdenPolis WA (BRP0212wa) Polisvoorwaarden BlijfRijdenPolis WA (BRP0212wa) BlijfRijdenPolis BRP0212 Pagina 1 Bijzondere voorwaarden wettelijke aansprakelijkheid Blijf RijdenPolis Deze bijzondere voorwaarden vormen één geheel met

Nadere informatie

Motorverzekering aansprakelijkheid nr. 00MA

Motorverzekering aansprakelijkheid nr. 00MA Motorverzekering aansprakelijkheid nr. 00MA Dit onderdeel van de Pakketpolisvoorwaarden behandelt de verzekering van aansprakelijkheidsrisico s verbonden aan het bezit en gebruik van een motor. Artikel

Nadere informatie

Polisvoorwaarden Autoverzekering. erz

Polisvoorwaarden Autoverzekering. erz utp Polisvoorwaarden Autoverzekering erz 1 Inhoudsopgave Bijzondere Voorwaarden Autoverzekering Algemeen deel PAV-PV-01-101 Toepassing Bijzondere Voorwaarden 7 Begripsomschrijvingen 7 Auto 7 Geldigheidsgebied

Nadere informatie

Specifieke Verzekeringsvoorwaarden Personenauto en Motor (SVPEMO-2014)

Specifieke Verzekeringsvoorwaarden Personenauto en Motor (SVPEMO-2014) Specifieke Verzekeringsvoorwaarden Personenauto en Motor (SVPEMO-2014) 10-5554-05 W De Algemene Verzekeringsvoorwaarden ABN AMRO Bedrijfspolis en de Specifieke Verzekeringsvoorwaarden vormen één geheel.

Nadere informatie

Voorwaarden Aansprakelijkheid handelsvoorraad motorrijtuigen P17A1501. Aansprakelijkheidsverzekering handelsvoorraad motorrijtuigen

Voorwaarden Aansprakelijkheid handelsvoorraad motorrijtuigen P17A1501. Aansprakelijkheidsverzekering handelsvoorraad motorrijtuigen Aansprakelijkheidsverzekering handelsvoorraad Artikel 1 Begripsomschrijvingen 1. Verzekerden De verzekerden zijn: a. de verzekeringnemer; b. de levenspartner van de verzekeringnemer; c. de eigenaar; d.

Nadere informatie

Repatriëring+ RP+ 2.1

Repatriëring+ RP+ 2.1 Repatriëring+ RP+ 2.1 Inhoudsopgave Artikel 1: Artikel 2: Artikel 3: Artikel 4: Artikel 5: Artikel 6: Artikel 7: Artikel 8: Artikel 9: Artikel 10: Artikel 11: Definities Dekkingsduur Dekkingsgebied Inhoud

Nadere informatie

Aansprakelijkheidsverzekering voor deurwaarders

Aansprakelijkheidsverzekering voor deurwaarders Polismantel 515-92 Aansprakelijkheidsverzekering voor deurwaarders Artikel 35-42.1504 Datum 1 april 2015 pagina Rubriek I Algemene verzekerings voorwaarden 3 Artikel 1 Begripsomschrijving 3 Artikel 2 Kosten

Nadere informatie

Plus Pakketpolis Auto SVI

Plus Pakketpolis Auto SVI 1 Plus Pakketpolis Auto SVI PPSVI01 Deze polisvoorwaarden vormen één geheel met de polisvoorwaarden Plus Pakketpolis (hierna genoemd: het pakket). Bij verschil tussen deze polisvoorwaarden en de polisvoorwaarden

Nadere informatie

Aanvullende voorwaarden Landbouwmaterieelverzekering Casco Versie 2015

Aanvullende voorwaarden Landbouwmaterieelverzekering Casco Versie 2015 Aanvullende voorwaarden Landbouwmaterieelverzekering Casco Versie 2015 Inhoudsopgave Artikel 1. Begripsomschrijvingen 1.1 Gebeurtenis 1.2 Verzekerd landbouwmaterieel 1.3 Wie zijn verzekerd? 1.4 Verzekering

Nadere informatie

Nederlands Algemeen Verzekeringskantoor Vaalserbergweg 313, Postbus 1097, 5602 BB, Eindhoven Tel: 040 851 37 52 info@navk.nl www.navk.

Nederlands Algemeen Verzekeringskantoor Vaalserbergweg 313, Postbus 1097, 5602 BB, Eindhoven Tel: 040 851 37 52 info@navk.nl www.navk. Voorwaarden autoverzekering algau08-01 Inhoudsopgave Inleiding 3 Voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering 5 Voorwaarden WA + Beperkt Casco (Autoplus) 6 Voorwaarden WA + Uitgebreid Casco (All Risk) 8 Voorwaarden

Nadere informatie

Aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven

Aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven Aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven Algemene voorwaarden formulier XLI 0114.OC XLI 0114 OC Pagina 1 van 7 AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING VOOR BEDRIJVEN XLI 0207 OC ALGEMENE VOORWAARDEN Deze overeenkomst

Nadere informatie

Voorwaarden Vouwwagen- en Toercaravanverzekering Bedrijven nr. 1288

Voorwaarden Vouwwagen- en Toercaravanverzekering Bedrijven nr. 1288 Voorwaarden Vouwwagen- en Toercaravanverzekering Bedrijven nr. 1288 Algemeen Het polisblad en de daarin genoemde voorwaarden en clausules vormen één geheel. Bij het sluiten van de verzekering is AEGON

Nadere informatie

Allianz Nederland Schadeverzekering

Allianz Nederland Schadeverzekering Allianz Nederland Schadeverzekering Motorrijtuigenverzekering voor personenauto s, motoren en scooters Verzekeringsvoorwaarden MOT 03 (gedeponeerd ter griffie van de rechtbank te Rotterdam op 3 maart 2003)

Nadere informatie

Voorwaarden van bestel- en vrachtautoverzekering 23 F

Voorwaarden van bestel- en vrachtautoverzekering 23 F Voorwaarden van bestel- en vrachtautoverzekering 23 F Algemene Voorwaarden Artikel 1 Definities a) Motorrijtuig is: 1 het in de polis omschreven motorrijtuig; 2 een ander gelijksoortig motorrijtuig, dat

Nadere informatie

Delta Lloyd Schadeverzekering NV. Handelsvoorraadverzekering Het Garagepakket M 03.5.13 A. INHOUD Artikel 1 CASCODEKKING

Delta Lloyd Schadeverzekering NV. Handelsvoorraadverzekering Het Garagepakket M 03.5.13 A. INHOUD Artikel 1 CASCODEKKING VOORWAARDEN Handelsvoorraadverzekering Het Garagepakket Delta Lloyd Schadeverzekering NV MODEL M 03.5.13 A INHOUD Artikel 1 CASCODEKKING 1 De verzekerde objecten 2 Verzekerde 3 Omschrijving van de dekking

Nadere informatie

Delta Lloyd Schadeverzekering NV. Omvang van de dekking. Algemene uitsluitingen en beperkingen

Delta Lloyd Schadeverzekering NV. Omvang van de dekking. Algemene uitsluitingen en beperkingen VOORWAARDEN Algemene voorwaarden Schadeverzekering Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam Model TE 03.2.40 B INHOUD Artikel 1 Begripsomschrijving Artikel 2 Omvang van de dekking 1 Vergoeding van schade

Nadere informatie

Bijzondere Voorwaarden. Schadeverzekering voor Inzittenden

Bijzondere Voorwaarden. Schadeverzekering voor Inzittenden Bijzondere Voorwaarden Schadeverzekering voor Inzittenden 1 Bijzondere verzekeringsvoorwaarden Schadeverzekering voor inzittenden Versie B2012.1 Deze verzekeringsvoorwaarden geven - in aanvulling op of

Nadere informatie

Rechtsbijstandverzekering

Rechtsbijstandverzekering Nationale-Nederlanden Schadeverzekering Mij. N.V. Rechtsbijstandverzekering Polisvoorwaarden Voorwaardenblad 371-92 Wegwijzer zie artikel zie artikel Begripsomschrijvingen 1 Omvang dekking 2 Rechthebbenden

Nadere informatie