DETECTOR VOOR EXPLOSIEF GAS DAX 3F-C INSTALLATIE, GEBRUIKS- EN ONDERHOUDSHANDLEIDING. DAX3FC_MAN01_NL Ver. V1R2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "DETECTOR VOOR EXPLOSIEF GAS DAX 3F-C INSTALLATIE, GEBRUIKS- EN ONDERHOUDSHANDLEIDING. DAX3FC_MAN01_NL Ver. V1R2"

Transcriptie

1 DETECTOR VOOR EXPLOSIEF GAS INSTALLATIE, GEBRUIKS- EN ONDERHOUDSHANDLEIDING DAX3FC_MAN01_NL Ver. V1R2

2 Inleiding Deze handleiding dient aandachtig te worden gelezen door iedereen die verantwoordelijk is of zal zijn voor de installatie, het gebruik of het onderhoud van dit materiaal. De door DALEMANS geboden garanties zijn nihil indien het product niet is geïnstalleerd, gebruikt of onderhouden wordt volgens de gedetailleerde instructies van deze handleiding. Indien deze voorschriften gerespecteerd worden garandeert U de goede werking van het apparaat. Bij twijfel kunt U DALEMANS contacteren voor assistentie of aanvullende informatie betreffende het gebruik of onderhoud van dit product alvorens over te gaan tot plaatsing. Elk apparaat dient te worden geïnstalleerd, gebruikt en onderhouden volgens de richtlijnen, waarschuwingen, instructies en gebruiksbeperkingen beschreven in deze handleiding. Gebruik enkel originele DALEMANS onderdelen voor het onderhoud beschreven in deze handleiding. Indien dit niet het geval is, kunt U de prestaties van het apparaat aanzienlijk veranderen. Elke reparatie of onderhoud zonder de beschreven voorschriften uit deze handleiding te respecteren of zonder de hulp van onze dienst na verkoop kan verhinderen dat het materiaal correct functioneert en kan bijgevolg de veiligheid van de bewoners van het gebouw en de installaties in gevaar brengen. Gelieve steeds de voeding uit te schakelen en de gevaarlijke zone te declasseren alvorens over te gaan tot vervanging of verandering van componenten. Toepassing De detector is bestemd voor gebruik in een explosieve omgeving zone 1 en 2 voor industriële en commerciële toepassingen. Hij is bedoeld om aangesloten te worden op een daarvoor bedoelde centrale om te reageren op een concentratie aan gas, waarvoor men zich wil beschermen, voordat die de onderste explosiegrens (LEL - Lower Explosive Limit) bereikt. Voor meer informatie betreffende de lijst met te detecteren gassen met de, gelieve contact op te nemen met Dalemans. Keuringen - Normen In hoofde van fabrikant, verklaart Dalemans n.v. dat de producten in deze nota beschreven, gecertificeerd zijn voor gevaarlijke zones op een beschermniveau IP6X in overeenstemming met niet agressieve omgevingen en die beantwoorden aan de vereisten van de volgende directieven en normen : Richtlijn 94/9/EG (ATEX) EN :2006 EN :2007 EN :2007 EN :2006 EN :2004 De beschreven producten zijn conform aan de geaccepteerde varianten voortkomend uit het type dat het EG-Type Onderzoeks Certificaat Nr FTZU 10 ATEX 0033X heeft verkregen. Bovendien, ze zijn ontworpen, geproduceerd en gecontroleerd binnen het kader van een ISO9001 gecertificeerd kwaliteitssysteem, beoordeeld door een erkend controleorganisme volgens annex IV en VII van de richtlijn 94/9/EG. 1

3 Markering Het markeringsetiket hieronder is aanwezig op de behuizing van de detector. Deze markering is voor de gehele detector. De markering op de detectiekop heeft enkel toepassing op de detectiekop zelf. 2 Type apparaat ATEX certificaat nummer Code van het erkend controleorganisme Serienummer/fabricagejaar Gedetecteerd gas Meetbereik Werktemperatuur 1026 II 2G Ex d e IIC T6 II 2D Ex td A21 IP6X T85 C Tamb: -10 C to +50 C FTZU 10 ATEX 0033X Remicourt Belgium Gas: CH4 100% LEL Use: C D040BAAA Certificatie (ATEX) II : elektrisch materiaal voor explosieve omgeving andere dan mijnen. 2G : categorie 2 apparaten bestemd voor zones waarin een explosieve atmosfeer veroorzaakt door gas intermitterend kan voorkomen (zone 1). Ex d e : bescherming met drukvast omhulsel d en verhoogde veiligheid e. IIC : subdivisie van groep II apparatuur voor een explosieve atmosfeer veroorzaakt door gas (methaan, propaan, ethyleen, waterstof, acetyleen). T6 : temperatuurklasse die de maximale oppervlaktetemperatuur aangeeft in een explosieve gasatmosfeer (T6 = 85 C). 2D : categorie 2 apparaten bestemd voor zones waarin een explosieve atmosfeer veroorzaakt door stof intermitterend kan voorkomen (zone 21). Ex td : bescherming tegen stofontbranding met een omhulsel td. A21 : methode ter bepaling van de maximale oppervlakte temperatuur van het materiaal (stoflaag van 5 mm) gebruikt in een zone waarin een stofexplosieve atmosfeer intermitterend kan voorkomen in normale toestand (methode A - zone 21). IP6X : beschermingsgraad (stofdicht). T85 C : maximum oppervlakte temperatuur van het materiaal in een explosieve atmosfeer veroorzaakt door stof. Tamb : Omgevingstemperatuurbereik waarvoor de temperatuursklasse en de maximale oppervlakte temperatuur zijn bepaald (Tamb = -10 C tot +50 C voor T6 en T85 C).

4 Beschrijving De is een gasdetector die bedoeld is om de aanwezigheid van explosief gas in de omgevingslucht te detecteren tot 100 % van de onderste explosiegrens (L.E.L. - Lower Explosive Limit). Hij maakt gebruik van een katalytische sensor waarvan het uitgangssignaal in mv is over drie draden. De is bedoeld om aangesloten te worden op een Wheatstone brug van een gas detectie centrale. Voor meer informatie betreffende deze gas detectie centrales, gelieve contact op te nemen met Dalemans. De belangrijkste onderdelen van de detector zijn de volgende : De detectiekop. De behuizing met aansluitklemmen. De wartel. Het geheel heeft een beschermingswijze van het type d e en een beschermingsgraad IP6X. 3 Behuizing met verhoogde veiligheid e Wartel met verhoogde veiligheid e Aansluitklemmen met verhoogde veiligheid e Drukvaste detectiekop d Figuur 1 : detector

5 Detectiekop Het gevoelig element van de detector is de meetcel die werkt volgens het principe van de katalytische verbranding. De cel bestaat uit een passief element P en een actief element A. De twee elementen bestaan uit platina draden die elektrisch verwarmd worden (400 C). Het passieve element dient als compensatie voor de omgevingstemperatuur. Het actieve element is bedekt met een katalytische laag die de eigenschap heeft om heel snel op te warmen bij contact met een brandbaar gas. De temperatuursverhoging van deze laag veroorzaakt een verandering in weerstandswaarde van het actieve element. Deze weerstandsverandering in functie van de concentratie van het explosieve gas kan worden gemeten met een centrale middels een Wheatstone brug (3 draads verbinding). De detectiekop van de bestaat uit : Drukvaste sensorbehuizing d ( basis + deksel). Filter in gesinterd metaal. Een katalytische cel (pellistor). O-ring. De sensorbehuizing is een omhulsel in roestvrij staal (basis en deksel) die gedemonteerd kan worden voor de vervanging van de meetcel of de filter in gesinterd metaal. 4 Sensor deksel Katalytische cel Filter in gesinterd metaal Basis O-Ring Figuur 2 : Detectiekop

6 5 Afmetingen ,5 mm MAX MAX ,5 mm MAX 45 Figuur 3 : Mechanische tekening van de

7 Waarschuwingen Over het algemeen zijn de detectors met een katalytische cel niet geschikt voor gebruik in een omgeving met meer dan 21 % zuurstof, met minder dan 15 % zuurstof of in omgevingen met een variabele concentratie aan zuurstof. Bijkomend kunnen de katalytische cellen op lagere termijn beschadigd worden door een concentratie aan gassen van meer den 100 % LEL. De katalytische meetcel kan ook onbruikbaar worden door langere blootstelling aan verontreinigingen zoals siliconen, halogenen, zware metalen, enz. Raadpleeg de plaatselijke of nationale reglementering van de site of van het te bewaken materiaal. De operator dient voldoende kennis te hebben van de te ondernemen acties bij het overschrijden van het alarmniveau. De modificatie, demontage, totale of gedeeltelijke vernietiging van de detectiekop en zijn inhoud, van de behuizing en zijn inhoud of de installatie kunnen leiden tot een gebrek aan essentiële veiligheidseisen van de gehele installatie. Er mag geen enkele bijkomende doorboring van de behuizing uitgevoerd worden. De bestaande openingen mogen niet vergroot worden. De eventuele defecte onderdelen mogen enkel vervangen worden door originele Dalemans onderdelen. Geen enkel bijkomend contact mag aan de bestaande klem toegevoegd worden. De lengte van de draden van de detectiekop mag niet veranderd worden. Open nooit de detectiekop of de behuizing bij explosiegevaar. Wrijf of droog de oppervlakte van de detector enkel af met een VOCHTIGE doek om het risico op elektrostatische ontlading te verhinderen. De detector dient beschermd te worden tegen eender welke mechanische impact. 6 Onderste explosiegrenzen en alarmdrempels De relatie tussen het percentage van de onderste explosiegrens (% LEL) en het volumeprocent (% v/v) varieert voor elk gas. De norm IEC legt de methode van de bepaling van deze onderste explosiegrenzen vast bv. : Ethaan (C 2 H 6 ) Ethyleen (C 2 H 4 ) Methaan (CH 4 ) Pentaan (C 5 H 12 ) Propaan (C 3 H 8 ) Waterstof (H 2 ) 100 % LEL = 2,4 % v/v 100 % LEL = 2,3 % v/v 100 % LEL = 4,4 % v/v 100 % LEL = 1,1 % v/v 100 % LEL = 1,7 % v/v 100 % LEL = 4,0 % v/v De alarmdrempels voor een gasdetectiesysteem voor explosieve gassen ligt typisch op 20 % LEL voor het eerste alarmniveau (A1) en op 40 % LEL voor het tweede (A2). Stel nooit een alarmdrempel in hoger dan 60 % LEL. De L.E.L. van een gas is afhankelijk van de temperatuur en de druk. Als de omgevingstemperatuur hoger is zal de L.E.L. dalen en verhoogt het risico op een explosie. De relatie tussen de druk en de L.E.L. is erg complex. Een verhoging van de druk verlaagt over het algemeen de L.E.L. Veranderingen in luchtvochtigheid die doorgaans in een industriële omgeving kunnen voorkomen hebben geen invloed op de L.E.L. van een gas.

8 7 Installatie en indienststelling De indienststelling dient te gebeuren door de fabrikant of zijn plaatselijke vertegenwoordiger. Alle handelingen hieronder beschreven mogen enkel uitgevoerd worden door gespecialiseerd personeel dat bij voorkeur exclusief is opgeleid door Dalemans. Gedurende het werken aan de installaties (bouw van een nieuwe installatie, herinrichten of onderhoud van een bestaande installatie) dienen de gasdetectors steeds zo laat mogelijk te worden geïnstalleerd maar ten laatste voor het ontstaan van het gevaar van aanwezigheid van het gas of gasdamp, dit om alle beschadigingen te voorkomen aan de detector die zouden voortvloeien uit laswerken of verfwerkzaamheden. Indien de detectors al geïnstalleerd zijn dienen ze beschermd te worden met een hermetisch omhulsel gedurende de duur van de werken. Ze dienen tevens voldoende aangeduid te worden en gemerkt als zijnde niet operationeel. Volg de volgende aanbevelingen op om een vroege veroudering van de detector te voorkomen en een optimale werking te garanderen. Dit zijn algemene aanbevelingen. Respecteer steeds de passende reglementen/normen vooraleer over te gaan tot de installatie (bv. norm IEC en IEC ). Deze hebben voorrang op de aanbevelingen van de fabrikant. Plaatsing van de detectors De gasdetectors dienen op die manier te worden geplaatst dat ze elke gasophoping detecteren alvorens het een significant risico creëert. Een verkeerde plaatsing van een detector kan de effecten en de integriteit van het gasdetectiesysteem teniet doen. De plaatsbepaling van de detectors dient in overleg te gebeuren met specialisten die de nodige kennis hebben op het gebied van gasdispersie, de personen die op de hoogte zijn van de werking van de installaties en de betreffende uitrusting, alsook met het technisch personeel en de mensen belast met de veiligheidsprocedures. Voor bijkomende raadgevingen of in het geval van nood aan assistentie neemt contact op met Dalemans. De detector dient gemakkelijk bereikbaar te zijn om de manipulaties tijdens de ijking en het onderhoud te vereenvoudigen alsook die van de elektrische veiligheidsinspecties. De detector moet toegankelijk zijn en ruimte hebben om alle benodigde accessoires en testapparatuur te plaatsen tijdens deze handelingen. De positie van elke detector dient genoteerd te worden in het veiligheidsdossier van de installaties dat ter beschikking ligt van het belanghebbend personeel in de veiligheidsprocedure. Bij de bepaling van de plaats van de detector dient rekening gehouden te worden met de volgende parameters : Het risiconiveau en de potentiële bronnen van gaslekken. De combinatie van het gaslek en het effect van de verspreiding van het gas. De toegang tot de detector voor het onderhoud, de ijking en de inspectie. De bescherming van het systeem tegen de risico s verbonden aan de werking van de installaties. De bescherming van de detector tegen mechanische impact. De detector dient te worden geïsoleerd van alle mogelijke vibraties. De detector mag zich niet net onder/net boven een wateraftakpunt bevinden. Voor een plaatsing buiten dient een afscherming tegen de regen en/of de zon te worden voorzien. Plaats geen detector in een luchtstroom, een ventilatiekanaal of bij een extractor. De bedrijfstemperatuur van de detector moet altijd worden gerespecteerd (zie specificaties). Indien het gas lichter is dan lucht (relatieve dichtheid <1), plaats de detector aan het plafond. Indien het gas zwaarder is dan lucht (relatieve dichtheid >1), plaats de detector bij de vloer. Voor een dichtheid kort bij die van lucht plaats detectors aan het plafond en bij de vloer. De dichtheid van gassen stijgt bij dalende temperatuur.

9 8 Voorbeelden voor plaatsing van detectors voor enkele explosieve gassen * : Gas Formule Dichtheid (lucht=1) Plaatsing detector(s) Acetyleen (CH) 2 0,90 Plafond + vloer Aardgas - 0,68 Plafond Butaan C 4 H 10 2,05 Vloer Ethyleen oxide C 2 H 4 O 1,52 Vloer Isobutaan (CH 3 ) 3 CH 2,00 Vloer Kraakgas - 0,47 Plafond Methaan CH 4 0,55 Plafond Propaan C 3 H 8 1,56 Vloer Propaan-lucht - ±1,15 Plafond + vloer Waterstof H 2 0,07 Plafon * Lijst niet volledig. Contacteer Dalemans voor meer informatie. Bevestiging De bevestiging van de detector is vlak tegen de wand of tegen een muur en volgens de gegeven mechanische tekening (figuur 3). Bevestig de detector aan de muur of tegen een wand met behulp van juiste schroeven (max. diameter 4,5 mm) en pluggen. De diameter van de kop van de schroef mag niet groter zijn dan 7,5 mm. Plaats de detector zo dat de opening van de detectiekop nooit naar boven is gericht. Verzekert U ervan dat stofafzetting de opening van de detectiekop niet kan blokkeren of dat water via deze opening naar binnen kan dringen. Elektrische aansluiting De bekabeling dient te beantwoorden aan de plaatselijk reglementen en normen die van kracht zijn. Zij dient ook te voldoen aan de elektrische vereisten van de detector. Dalemans beveelt het gebruik aan van een stugge kabel met drie geleiders van verschillende kleuren. De sectie van de geleiders moet tussen de 1,5 mm² en 2,5 mm² liggen en is afhankelijk van de gebruikte meetcel en de afstand tussen de detector en de meetcentrale. Raadpleeg ook de instructies voor bekabeling van de meetcentrale. De externe diameter van de kabel moet overeenkomen met de maten in onderstaande figuur 4. De wartel moet voldoende aangedraaid worden op de kabel om een voldoende afsluiting te garanderen. 8 mm MAX 6 mm - 12 mm 1,5-2,5 mm² 15 mm 100 mm Figuur 4 : Strippen van de kabel

10 9 Om de detector aan te sluiten : Draai de vier schroeven los in het deksel van de behuizing en verwijder het deksel. Draai de knelkoppeling van de wartel los. Voer de kabel door de wartel en draai de knelkoppeling weer vast. Sluit de geleiders aan volgens onderstaand Figuur 5. De geleiders dienen in de aansluitklemmen te worden geplaatst zodat de isolatie zich niet verder dan 1 mm van de metalen boord van de aansluitklem bevindt. Plaats het deksel terug en schroef de vier schroeven vast. C : common Knelkoppeling P : passief A : actief WIT BLAUW ROOD Figuur 5 : Aansluiting

11 10 Onderhoud (volgens ATEX richtlijn - annex II art ) Verwijder regelmatig stofophopingen op de detectiekop en zijn behuizing UITSLUITEND met een vochtig doekje om elektrostatische ontladingen te verhinderen. De filter in gesinterd metaal dient jaarlijks te worden gecontroleerd en gereinigd. Indien hij vervuild is door oplosmiddelen, gas of gasdampen dient de detectiekop te worden vervangen en het interval tussen twee inspecties te worden gereduceerd met een factor 2. Het gasdetectiemateriaal dient minstens één keer per jaar te worden geijkt, in sommige gevallen drie tot vier keer of meer, dit om het verlies aan gevoeligheid te compenseren. Deze ijking dient te gebeuren volgens de procedures bepaald door de fabrikant of zijn plaatselijke vertegenwoordiger en in elk geval door gekwalificeerd personeel opgeleid door Dalemans. OPGEPAST! Alvorens een interventie uit te voeren op een detector voor onderhoudswerk zaamheden, ijking of reparatie, gelieve eerst de gevaarlijke zone te declasseren en te controleren met behulp van een draagbaar apparaat of er geen gas aanwezig is in de lucht van de zone van de interventie. Vervanging van de filter Schroef de sensor deksel van de detectiekop los met behulp van de sleutel OUT Vervang de gebruikte filter door een nieuwe (MEC ). Schroef de sensor deksel terug vast op de detectiekop. Verzeker dat de detectiekop correct op de behuizing zit. IJk de detector volgens de procedure gegeven door Dalemans of zijn plaatselijke vertegenwoordiger. Vervanging van de detectiekop Alvorens de detectiekop te vervangen eerst de voeding van de detector afsluiten, zijn veiligheidsfunctie op het gasdetectiesysteem uitschakelen en de te ondernemen acties door het systeem te beveiligen om ongewenste activiteit en valse alarmen te voorkomen. Draai de vier schroeven los in het deksel van de behuizing en verwijder het deksel. Koppel de drie geleiders van de detectiekop los (rood, blauw en wit) van de aansluitklemmen. Schroef de detectiekop los en verwijder deze. Schroef de nieuwe detectiekop vast op de behuizing en draai deze vast met de sleutel OUT Sluit de geleiders aan op de aansluitklemmen (figuur 5) : - RODE draad op klem A, - BLAUWE draad op klem P, - WITTE draad op klem C. Plaats het deksel terug en schroef de vier schroeven vast. Herstel de voeding en de veiligheidsfunctie van de detector op het gasdetectiesysteem. IJk de detector volgens de procedure gegeven door Dalemans of zijn plaatselijke vertegenwoordiger.

12 11 Oplossen van problemen De centrale geeft een fout aan voor de geselecteerde detector : Controleer de kabel en de aansluitingen van de detector. Er is een fout in de aansluiting met de detectiekop (klem APC). De meetcel aan de binnenzijde van de detectiekop is los of defect. De detector geeft een indicatie afwijkend van nul : Er is mogelijk gas in de lucht. De detector geeft een indicatie afwijkend van nul en er is geen gas in de lucht : IJk de detector. De detector geeft een waarde die te hoog of te laag is : IJk de detector. De detector geeft de waarde nul en er is gas aanwezig in de lucht : Controleer de bekabeling en de aansluiting. Controleer of de filter van gesinterd metaal niet verstopt is door stof. Indien een vervuiling van de filter is vastgesteld vervang de filter, de meetcel en ijk de detector. Onderdelen Artikelcode Behuizing Ex e BOI Cel DAL50 SEN Cel DAL-AC (acetyleen) BASDET00030 Detectiekop FPH02 + DAL50 DET Detectiekop FPH02 + DAL-AC (acetyleen) DET Filter in gesinterd metaal MEC Instructiehandleiding IMP Klemmen Ex e 3p BOR Moer - Plastic M20 PRE O-ring M20 x 2 mm MEC Schroef - M4 x 6 mm VISVIS00042 Sleutel voor sensor deksel OUT Wartel Ex e M20 (6-12 mm) PRE

13 12 Specificaties MODEL Detectiekop Filter in gesinterd metaal Behuizing Afmetingen Gewicht Meetprincipe Uitgangssignaal Meetbereik Resolutie Reactietijd (T90) Levensduur Roestvrij staal 1,4404 (AISI 316L) Polyester versterkt met glasvezel 139 x 80 x 55 mm 640 g Katalytische cel (Pellistor) In mv, 3 draads (Wheatstone brug) % LEL ± 3 % van het meetbereik < 60 % LEL ± 5 % van het meetbereik > 60 % LEL < 30 sec. > 2 jaar Karakteristieken cel * DAL50 DAL-AC (acetyleen) Voedingsspanning 2,50 V ± 0,25 V 2,00 V ± 0,10 V Stroomverbruik 170 ma ± 10 ma ma Vermogen 0,5 W 0,4 W Bewaartemperatuur -10 C tot +50 C Gebruiksconditie Bedrijfstemperatuur -10 C tot +50 C Luchtvochtigheid % HR Occasionele vochtigheid % HR Druk kpa Sectie van de kabel 1,5-2,5 mm 2 (stugge geleiders) Max. kabellengte Zie handleiding meetcentrale Beschermingsgraad IP6X (stofdicht) Kabelingang 1 x M20 (Kabeldiameter 6-12 mm) Toepassingszone Zone 1 of 2 (gas) - Zone 21 of 22 (stof) Materiaalgroep/gasgroep IIC (methaan, propaan, ethyleen, waterstof, acetyleen) Normen EN :2006, EN :2007, EN :2007 EN :2006, EN :2004 Keuring II 2G Ex d e IIC T6 II 2D Ex td A21 IP6X T85 C Omgevingstemperatuurbereik Tamb = -10 C tot +50 C Certificaat FTZU 10 ATEX 0033X * Zie het markeringsetiket op de detectiekop. * Controleer of de elektrische eigenschappen overeenkomen met die van de centrale.

14 13 Glossarium Ex d : beschermingswijze door drukvast omhulsel d volgens de normen EN en EN toepasbaar op elektrisch materiaal voor plaatsen waar gasontploffingsgevaar kan heersen. De onderdelen die een omgeving mogelijk explosief kunnen maken bevinden zich in een omhulsel dat de ontwikkelde drukken ten gevolge van een interne explosie van een explosief mengsel kunnen weerstaan en verhinderen de voortzetting van de explosie in de omgeving. Ex e : beschermingswijze door verhoogde veiligheid e volgens de norm EN toepasbaar op elektrisch materiaal voor plaatsen waar gasontploffingsgevaar kan heersen. Bijkomende maatregelen zijn toegepast op het materiaal voor extra beveiliging tegen de mogelijkheid van hoge temperaturen en het ontstaan van vonken of vlambogen bij normaal gebruik of bij gespecificeerde abnormale condities. Ex td : beschermingswijze door omhulsel td volgens de normen EN en EN toepasbaar op elektrisch materiaal voor plaatsen waar stofontploffingsgevaar kan heersen. De bescherming is gebaseerd op de begrenzing van de maximale oppervlaktetemperatuur van het omhulsel en de beperking van het binnenkomende stof dit om de ontbranding van een laag stof of een brandbare stofwolk te voorkomen. 94/9/EG : richtlijn van het Europees Parlement en de Raad (23 maart 1994) inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen van de Lid-Staten betreffende apparaten en beveiligingssystemen bedoeld voor gebruik op plaatsen waar ontploffingsgevaar kan heersen. EN : norm betreffende de generieke eisen toepasbaar op elektrisch materiaal bestemd voor gebruik op plaatsen waar gasontploffingsgevaar kan heersen. EN : norm betreffende elektrisch materiaal beveiligd met een drukvast omhulsel d bestemd voor gebruik op plaatsen waar gasontploffingsgevaar kan heersen. EN : norm betreffende elektrisch materiaal met verhoogde veiligheid e voor gebruik op plaatsen waar gasontploffingsgevaar kan heersen. EN : norm betreffende elektrisch materiaal voor plaatsen waar stofontploffingsgevaar kan heersen. EN : norm betreffende elektrisch materiaal beveiligd met een omhulsel td voor gebruik op plaatsen waar stofontploffingsgevaar kan heersen. Milieu - WEEE richtlijn Het symbool van een doorkruiste verrijdbare afvalbak geeft aan dat U de bestaande reglementering dient te respecteren aangaande de gescheiden inzameling van elektrische of elektronische apparatuur. Deze voorzieningen dienen om de natuurlijke bronnen te beschermen die gediend hebben voor de productie van dit product en om de verspreiding te voorkomen van mogelijk schadelijke substanties voor het leefmilieu en de volksgezondheid. Op het einde van de levensduur van het product moet U het naar een erkend verzamelpunt voor recyclage van elektrische en elektronische apparatuur brengen. Voor meer informatie over deze verzamelpunten en recyclage in uw omgeving gelieve contact te nemen met het plaatselijk bestuur.

15 14 Notities

16 OFFICIELE DISTRIBUTEUR DALEMANS n.v. rue Jules Mélotte 27 B-4350 Remicourt Tel.: +32 (0) Fax: +32 (0)

DAX 3F. Gasdetector GEBRUIKERSHANDLEIDING THE BELGIAN PIONEER IN GAS DETECTION

DAX 3F. Gasdetector GEBRUIKERSHANDLEIDING THE BELGIAN PIONEER IN GAS DETECTION DAX 3F Gasdetector GEBRUIKERSHANDLEIDING THE BELGIAN PIONEER IN GAS DETECTION Copyright 2016 door DALEMANS nv Revisie V1R6 07/2016 Elke gedeeltelijke of volledige reproductie van dit document, op welke

Nadere informatie

Gas- of zuurstof-detectors met CAN-bus

Gas- of zuurstof-detectors met CAN-bus Gas- of zuurstof-detectors met CAN-bus GEBRUIKERSHANDLEIDING THE BELGIAN PIONEER IN GAS DETECTION Copyright 2016 door DALEMANS nv Revisie V1R2 07/2016 Elke gedeeltelijke of volledige reproductie van dit

Nadere informatie

Stappenplan voor het explosieveiligheidsdocument. In een onderzoek kunnen de volgende stappen genomen worden:

Stappenplan voor het explosieveiligheidsdocument. In een onderzoek kunnen de volgende stappen genomen worden: ATEX introductie De Atex richtlijn is van toepassing op alle plaatsen waar ontploffingsgevaar kan heersen. De richtlijn heeft een breed werkingsgebied en omvat naast gasexplosiegevaar ook stofexplosiegevaar.

Nadere informatie

Relais behuizing voor centrale OctoBUS 64. Installatiehandleiding

Relais behuizing voor centrale OctoBUS 64. Installatiehandleiding Relais behuizing voor centrale OctoBUS 64 Installatiehandleiding w w w. d a l e m a n s d e t e c t i o n. c o m Gas detection Verantwoordelijkheid - Garantie De installateur engageert zich voor het respecteren

Nadere informatie

HANDLEIDING ATEX Explosionproof

HANDLEIDING ATEX Explosionproof Nederlands Versie10/2016 Blz. 1/16 393165.00 Inhoudsopgave 1. Fabrikant 3 2. Voorwoord 3 3. Beschrijving 4 4. Certificering en Markering 4 5. Voorwaarden voor veilig gebruik 4 6. Typesleutel 5 7. Omschrijving

Nadere informatie

Profibus ook de juiste techniek in applicaties met explosie risico.

Profibus ook de juiste techniek in applicaties met explosie risico. De PROFINET, PROFIBUS & IO-Link dag Profibus ook de juiste techniek in applicaties met explosie risico. 2011 John van Leeuwen Explosie driehoek 2 Ontstekingsbron Warmte Vonk Gas Stof ATEX Lucht Eigenschappen

Nadere informatie

GAS DETECTORS DAX 3F DAX 3F

GAS DETECTORS DAX 3F DAX 3F GAS DETECTORS IR HANDLEIDING VOOR HET IJKEN VERANTWOORDELIJKHEID GARANTIE De installateur engageert zich voor het respecteren van de EG-normen en de installatievoorschriften De installatie dient geplaatst

Nadere informatie

ALGEMENE AANWIJZINGEN VOOR VERLICHTINGSARMATUREN

ALGEMENE AANWIJZINGEN VOOR VERLICHTINGSARMATUREN ALGEMENE AANWIJZINGEN VOOR VERLICHTINGSARMATUREN ALGEMENE AANWIJZINGEN VOOR VERLICHTINGSARMATUREN VOOR HUISHOUDELIJK GEBRUIK VEILIGHEIDSINSTRUCTIES De fabrikant adviseert een juiste toepassing van de verlichtingsarmaturen!

Nadere informatie

De PROFINET, PROFIBUS & IO-Link dag. 7 juni 2012

De PROFINET, PROFIBUS & IO-Link dag. 7 juni 2012 De PROFINET,. PROFIBUS & IO-Link dag 7 juni 2012 Profibus ook de juiste techniek in applicaties met explosie risico Onderwerpen 3 Explosie driehoek Temperatuur- en gasklassen Zonering Apparaat markeringen

Nadere informatie

Inductieve sensor BI2-EM12-Y1X-H1141

Inductieve sensor BI2-EM12-Y1X-H1141 ATEX categorie II 1 G, Ex zone 0 ATEX categorie II 1 D, Ex zone 20 SIL2 volgens IEC 61508 schroefdraad, M12 x 1 roestvaststaal, 1.4301 DC 2-draads, nom. 8,2 VDC uitgang volgens DIN EN 60947-5-6 (NA- MUR)

Nadere informatie

Gebruikershandleiding. Explosieveilig LED signaallicht Type serie AR-047/xxx

Gebruikershandleiding. Explosieveilig LED signaallicht Type serie AR-047/xxx II 3GD Gebruikershandleiding Explosieveilig LED signaallicht Type serie AR-047/xxx ATEX markering II 3GD Beschermingswijze tegen ontsteking Ex na IIC T4 Gc; Ex tc IIIC T135ºC Dc ARTIDOR Explosion Safety

Nadere informatie

1. Weten dat er explosieveiligheid in normen beschreven staat en in Europa specifiek in de ATEX-richtlijn

1. Weten dat er explosieveiligheid in normen beschreven staat en in Europa specifiek in de ATEX-richtlijn Hoofdstuk 11 ATEX Doelstellingen 1. Weten dat er explosieveiligheid in normen beschreven staat en in Europa specifiek in de ATEX-richtlijn ATEX staat voor ATmosphéres EXplosives. Onder een explosieve atmosfeer

Nadere informatie

Productnietlangerleverbaar'

Productnietlangerleverbaar' Speciale veiligheidsinstructie Tankmeetsysteem Speciale veiligheidsinstructie ATEX Productnietlangerleverbaar' www.rosemount-tg.com Speciale veiligheidsinstructie Rosemount TankRadar REX Inhoudsopgave

Nadere informatie

GASTRO BUFFET - SALADEBAR GEBRUIKSAANWIJZING EN ONDERHOUDSHANDLEIDING

GASTRO BUFFET - SALADEBAR GEBRUIKSAANWIJZING EN ONDERHOUDSHANDLEIDING GASTRO BUFFET - SALADEBAR GEBRUIKSAANWIJZING EN ONDERHOUDSHANDLEIDING SBM3 / 125.505 SBM4 / 125.510 SBM6 / 125.520 INHOUDSOPGAVE 1. DOEL en BEREIK 2. AANSPRAKELIJKHEID 3. AANWIJZINGEN 4. BASISEIGENSCHAPPEN

Nadere informatie

MEET-EN ALARMCENTRALE VOOR EXPLOSIEVE GASSEN. Model E INSTRUCTIEHANDLEIDING

MEET-EN ALARMCENTRALE VOOR EXPLOSIEVE GASSEN. Model E INSTRUCTIEHANDLEIDING MEET-EN ALARMCENTRALE VOOR EXPLOSIEVE GASSEN Model E INSTRUCTIEHANDLEIDING VOORPANEEL CENTRALE MODEL E 1. % L.E.L. De waarde die de onderste explosiegrens in % aangeeft van het gas in de atmosfeer. In

Nadere informatie

In zijn algemeenheid kan gesteld worden dat biogas bestaat uit de volgende componenten met de volgende bijbehorende variatie in volumepercentages:

In zijn algemeenheid kan gesteld worden dat biogas bestaat uit de volgende componenten met de volgende bijbehorende variatie in volumepercentages: Biogasinstallaties en explosiegevaar: toepassing van de ATEX 137 richtlijn Door de steeds verdere ontwikkeling van nieuwe technologieën wordt op steeds bredere schaal biogas gewonnen uit afvalstoffen.

Nadere informatie

SS / / / ATEX 94 / 9EG

SS / / / ATEX 94 / 9EG Thermopile-Stromingssensor SS 23.400 Thermopile-stromingssensor tot 20 m/s / voor lucht en gas / eenvoudige één-gat-montage / ATEX goedkeuring volgens 94 / 9EG in Zone 2 / detectie van de stroomrichting

Nadere informatie

HANDLEIDING. Sesame. Thermoplastic Tank Technologies

HANDLEIDING. Sesame. Thermoplastic Tank Technologies HANDLEIDING Sesame Thermoplastic Tank Technologies INSTALLATIE- EN GEBRUIKSAANWIJZING INHOUD 1. ALGEMEEN 3 2. BELANGRIJK 3 3. INSTALLATIE EXPANSIEVAT 4 4. GEBRUIK EXPANSIEVAT 5 5. VERVANGEN LUCHTCEL 5

Nadere informatie

Detectie van explosieve gassen, toxische gassen en opvolging van zuurstofniveaus. Infrarood XP versie. SIL 2 hoge betrouwbaarheid IP 66

Detectie van explosieve gassen, toxische gassen en opvolging van zuurstofniveaus. Infrarood XP versie. SIL 2 hoge betrouwbaarheid IP 66 Gas detector Detectie van explosieve gassen, toxische gassen en opvolging van zuurstofniveaus Infrarood XP versie SIL 2 hoge betrouwbaarheid IP 66 Aluminium of RVS uitvoering Certificaten The Fixed Gas

Nadere informatie

PROGRAMMEERBARE TEMPERATUUR DETECTOR TD-1_NL 07/11

PROGRAMMEERBARE TEMPERATUUR DETECTOR TD-1_NL 07/11 TD-1 PROGRAMMEERBARE TEMPERATUUR DETECTOR TD-1_NL 07/11 1. Toepassingen De detector kan temperatuur meten en worden gebruikt om informatie te tonen over: Te lage temperatuur, bijv. in kassen, bloemenwinkels,

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing Platformweegschaal

Gebruiksaanwijzing Platformweegschaal KERN & Sohn GmbH Ziegelei 1 D-72336 Balingen E-mail: info@kern-sohn.com Gebruiksaanwijzing Platformweegschaal Telefoon: +49-[0]7433-9933-0 Fax: +49-[0]7433-9933-149 Internet: www.kern-sohn.com KERN IEX

Nadere informatie

Ons Productgamma Sensepoint Vaste Gasdetectie Draagbare Gasdetectie Service en Ondersteuning Voor uitgebreide informatie ga naar

Ons Productgamma Sensepoint Vaste Gasdetectie Draagbare Gasdetectie Service en Ondersteuning Voor uitgebreide informatie ga naar Sensepoint De Sensepoint-serie detectoren voor brandbaar, toxisch gas en zuurstof biedt gebruikers een goedkope oplossing voor controle op de aanwezigheid van gassen Sensepoint One-Stop Shop Modellen voor

Nadere informatie

Adapters en verloopmoeren van metaal

Adapters en verloopmoeren van metaal Adapters en verloopmoeren van metaal Bedieningshandleiding Extra talen www.stahl-ex.com Inhoudsopgave 1 Algemene gegevens...3 1.1 Fabrikant...3 1.2 Gegevens over de bedieningshandleiding...3 1.3 Andere

Nadere informatie

Gebruiks- en onderhoudsaanwijzing- NL

Gebruiks- en onderhoudsaanwijzing- NL Elektrische Infrarood Verwarming Model 93485 Gebruiks- en onderhoudsaanwijzing- NL 1 Algemene veiligheidsinstructies LEES DE GEBRUIKSAANWIJZING Alvorens de radiateur in bedrijf te nemen, moet u deze gebruiks

Nadere informatie

TECHNISCHE HANDLEIDING

TECHNISCHE HANDLEIDING Pagina 1 van 6 Pagina 2 van 6 INHOUDSOPGAVE 1. OMSCHRIJVING... 3 2. ALGEMENE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES... 3 3. TECHNISCHE GEGEVENS... 3 4. INSTALLATIE EN BEDIENING... 3 5. ONDERHOUD... 5 6. ALGEMENE VOORWAARDEN...

Nadere informatie

OFFICINE OROBICHE S.p.A. 1/5 GEBRUIKERSHANDLEIDING VOOR MAGNETISCHE sensoren voor serie 2000 instrumenten

OFFICINE OROBICHE S.p.A. 1/5 GEBRUIKERSHANDLEIDING VOOR MAGNETISCHE sensoren voor serie 2000 instrumenten OFFICINE OROBICHE S.p.A. 1/5 GEBRUIKERSHANDLEIDING VOOR MAGNETISCHE sensoren voor serie 2000 instrumenten 1. BESCHRIJVING De magnetische schakelaars worden aan de buitenkant van de serie 2000 niveau-indicatoren

Nadere informatie

Inhoud. 1. Veiligheidsinstructies

Inhoud. 1. Veiligheidsinstructies 1 2 Inhoud 1. Veiligheidsinstructies... 3 2. Gebruik volgens de voorschriften... 4 3. Omschrijving... 4 4. Toepassingstabel... 4 5. Montage... 4 5.1 Omschrijving van de onderdelen... 5 5.2 Meeneemring

Nadere informatie

EXPLOSIEVEILIGHEIDSDOCUMENT Beoordeling van explosiegevaren door stof van installaties en arbeidsplaatsen

EXPLOSIEVEILIGHEIDSDOCUMENT Beoordeling van explosiegevaren door stof van installaties en arbeidsplaatsen Installatie: Arbeidsplaats: Beschrijving van de installatie en arbeidsplaats Verantwoordelijke: (1) Brandbare Stoffen (2) Gegevens van de meest kritische stof Ontstekingstemperatuur: Ontstekingsenergie:

Nadere informatie

Fiche 23 (Expertise): Artikels van het AREI aangaande het explosie gevaar

Fiche 23 (Expertise): Artikels van het AREI aangaande het explosie gevaar Fiche 23 (Expertise): Artikels van het AREI aangaande het explosie gevaar Bepalen op welke plaatsen een explosie zich kan voordoen. Dit moet gebeuren in samenwerking met een erkend organisme. Het rapport

Nadere informatie

GA-1 Alarmtoestel vetafscheider Installatie- en bedieningsinstructies

GA-1 Alarmtoestel vetafscheider Installatie- en bedieningsinstructies Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tel: +358 29 006 260 Fax: +358 29 006 1260 19.1.2015 Internet: www.labkotec.com 1/11 GA-1 Alarmtoestel vetafscheider Auteursrecht 2015 Labkotec Oy INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Weerstandsthermometer Type TR55, met geveerde meetpunt

Weerstandsthermometer Type TR55, met geveerde meetpunt Elektrische temperatuurmeting Weerstandsthermometer Type TR55, met geveerde meetpunt WIKA catalogus TE 60.55 Toepassingen Lagertemperatuurmeting aan: pompen transmissies motoren Bijzondere eigenschappen

Nadere informatie

Magneetveld-sensor voor pneumatische cilinders BIM-UNT-AY1X/S1139

Magneetveld-sensor voor pneumatische cilinders BIM-UNT-AY1X/S1139 ATEX categorie II 1 G, Ex zone 0 ATEX categorie II 1 D, Ex zone 20 Voor cilinder met T-gleuf zonder montagetoebehoren Optionele toebehoren voor de montage op andere cilinderbouwvormen montage met één hand

Nadere informatie

Rub-Block RB100DN met PT100 sensor

Rub-Block RB100DN met PT100 sensor Rub-Block RB100DN met PT100 sensor Inhoudsopgave 1. Toepassing 3 2. Waarschuwingen en symbolen in deze gebruiksaanwijzing 3 3. Functie 3 3.1 Rub-Block met PT100 sensor 3 3.2 Meetomvormer optioneel 4 4.

Nadere informatie

Harsh & Hazardous. Dé richtlijnen voor extreme omstandigheden EXPLOSIES

Harsh & Hazardous. Dé richtlijnen voor extreme omstandigheden EXPLOSIES Harsh & Hazardous Dé richtlijnen voor extreme omstandigheden EXPLOSIES Explosies Een explosie is het plotseling vergroten van het volume van een hoeveelheid materie waarna de energie op een heftige manier

Nadere informatie

ATEX REGELGEVING Regels en voorschriften voor apparaten, arbeidsmiddelen en arbeidsplaatsen in explosieve omgevingen

ATEX REGELGEVING Regels en voorschriften voor apparaten, arbeidsmiddelen en arbeidsplaatsen in explosieve omgevingen ATEX REGELGEVING Regels en voorschriften voor apparaten, arbeidsmiddelen en arbeidsplaatsen in explosieve omgevingen Sinds 30 juni 2003 is er het één en ander veranderd voor apparaten en beveiligingssystemen

Nadere informatie

Installatie en bedieningsvoorschriften

Installatie en bedieningsvoorschriften Installatie en bedieningsvoorschriften Luchtbehandelingskast KG / KGW in ATEX-uitvoering voor Ex-toepassing Belangrijke informatie voor de gebruiker Wolf GmbH Postfach 1380 84048 Mainburg Tel. 08751/74-0

Nadere informatie

ATEX Richtlijn 153 1

ATEX Richtlijn 153 1 ATEX Richtlijn 153 1 2 ATEX Richtlijn 153 (richtlijn 1999: 92/EG) Mechanische of elektrische vonken, hete oppervlakken en statische elektriciteit kunnen een explosie veroorzaken op arbeidsplaatsen waar

Nadere informatie

STAP 1. Legschema STAP 2

STAP 1. Legschema STAP 2 1 Quality Heating elektrische vloerverwarmingsfolie Wij willen u feliciteren met uw aankoop van één van de producten van Quality Heating. Elk product van Quality Heating is gemaakt op kwalitatief hoogstaande

Nadere informatie

Magneetklep DN10, DN15 en DN20 Kenmerken

Magneetklep DN10, DN15 en DN20 Kenmerken Madas type EVO/NC Magneetklep DN10, DN15 en DN20 Kenmerken Aansluiting schroefdraad G3/8, G1/2 of G3/4 Maximale inlaatdruk 200 mbar Temperatuur bereik - 15 o C tot + 60 o C, energiebesparende versie -

Nadere informatie

NLD0597 UITGAVE 07-10/ M5030D 12. BIJLAGE B. Zellweger Analytics maakt gebruik van een standaardgarantieverklaring CERTIFICATIEKEURMERKEN

NLD0597 UITGAVE 07-10/ M5030D 12. BIJLAGE B. Zellweger Analytics maakt gebruik van een standaardgarantieverklaring CERTIFICATIEKEURMERKEN 12.1 GARANTIE 12.2 CERTIFICATIEKEURMERKEN Europa CENELEC (ATEX) BAS 01 ATEX 1216 Ex 112G EEX ia d IIC T4 (-20 C tot +55 C) Zellweger Analytics maakt gebruik van een standaardgarantieverklaring. Noord-

Nadere informatie

Professional Supplies EIERKOOKAPPARAAT. Modelnr.: *688.107

Professional Supplies EIERKOOKAPPARAAT. Modelnr.: *688.107 Professional Supplies EIERKOOKAPPARAAT Modelnr.: *688.107 GEBRUIKSAANWIJZING Om volledig gebruik te maken van de mogelijkheden en storingen tot het minimum te beperken raden wij u aan om de gebruiksaanwijzing

Nadere informatie

-5- Noem de blusmethoden voor een klasse A-brand. -5- Omschrijf de brandklassen. -5- Noem de blusmethoden voor een klasse B-brand.

-5- Noem de blusmethoden voor een klasse A-brand. -5- Omschrijf de brandklassen. -5- Noem de blusmethoden voor een klasse B-brand. -5- Met welk bord wordt een explosiegevaarlijke gebied aangegeven? -5- Noem de blusmethoden voor een klasse A-brand. -5- Noem de blusmethoden voor een klasse B-brand. -5- Noem de blusmethoden voor een

Nadere informatie

INSTALLATIE INSTRUCTIES Alleen geschikt als permanente installatie, onderdelen genoemd in de handleiding kunnen niet buiten gemonteerd worden.

INSTALLATIE INSTRUCTIES Alleen geschikt als permanente installatie, onderdelen genoemd in de handleiding kunnen niet buiten gemonteerd worden. NETVOEDINGEN AC-1200 1200.190813 1201EL, 1202EL, 1203EXL, 1205EXL ALGEMENE INFORMATIE Deze netvoedingen zijn alleen bedoeld voor installatie door gekwalificeerde installateurs. Er zijn geen door de gebruiker

Nadere informatie

+31 (0)900 1200 003 E:

+31 (0)900 1200 003 E: Gasmeter Gas-Pro draagbare gasmeter voor het meten van maximaal 5 gassen met optionele interne pomp / bediening met slechts één hand en Top Mount-beeldscherm, gemakkelijk te bedienen De gasmeter Gas-Pro

Nadere informatie

Elektrische convectoren BMS (standaard) BMT (met timer) BMH (met beugel)

Elektrische convectoren BMS (standaard) BMT (met timer) BMH (met beugel) Dendermondesteenweg 268 B - 9070 Destelbergen tel.: 09 / 228 32 31 fax: 09 / 228 63 51 www.thermelec.be Elektrische convectoren BMS (standaard) BMT (met timer) BMH (met beugel) 1 1. VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

Nadere informatie

EXPLOSIEVEILIGHEIDSDOCUMENT Beoordeling van explosiegevaren door gas en damp van binnen arbeidsplaatsen

EXPLOSIEVEILIGHEIDSDOCUMENT Beoordeling van explosiegevaren door gas en damp van binnen arbeidsplaatsen Explosiegevaarlijke ruimte: Arbeidsplaats: Beschrijving van gas en/of damp Veiligheidsinformatieblad aanwezig (1) Vlampunt Vlampunt beneden 21 C Vlampunt boven 21 C Beschrijving van de installatie (2)

Nadere informatie

testo 330i Rookgas-meetinstrument Inbedrijfstelling en veiligheid

testo 330i Rookgas-meetinstrument Inbedrijfstelling en veiligheid testo 330i Rookgas-meetinstrument Inbedrijfstelling en veiligheid www.testo-international.com/330imanuals 2 1 Inbedrijfstelling 1 Inbedrijfstelling 1.1. App installeren Voor de bediening van het meetinstrument

Nadere informatie

Applicatie zuurstofmonitor M1000

Applicatie zuurstofmonitor M1000 M1000 applicatie EX Applicatie zuurstofmonitor M1000 Door het combineren van beschermingswijzen is het mogelijk om tot praktische oplossingen te komen voor toepassingen in explosiegevaarlijke gebieden.

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING Thermometer PCE-IR 50

GEBRUIKSAANWIJZING Thermometer PCE-IR 50 PCE Brookhuis B.V. Institutenweg 15 7521 PH Enschede The Netherlands Telefoon: +31 (0)900 1200 003 Fax: +31 53 430 36 46 info@pcebenelux.nl www.pce-instruments.com/dutch GEBRUIKSAANWIJZING Thermometer

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING. PCE Brookhuis B.V.

GEBRUIKSAANWIJZING. PCE Brookhuis B.V. PCE Brookhuis B.V. Institutenweg 15 7521 PH Enschede The Netherlands Telefoon: +31 (0)900 1200 003 Fax: +31 53 430 36 46 info@pcebenelux.nl www.pce-instruments.com/dutch GEBRUIKSAANWIJZING ph-meter PCE-PH20S

Nadere informatie

LED signaallamp. Reeks 8010. Bedieningshandleiding NL NL NL NL NL NL NL NL NL NL NL NL NL NL NL NL NL NL NL NL NL NL NL NL

LED signaallamp. Reeks 8010. Bedieningshandleiding NL NL NL NL NL NL NL NL NL NL NL NL NL NL NL NL NL NL NL NL NL NL NL NL LED signaallamp Bedieningshandleiding Additional languages www.stahl-ex.com Algemene gegevens Inhoudsopgave 1 Algemene gegevens...2 1.1 Fabrikant...2 1.2 Gegevens over de bedieningshandleiding...2 1.3

Nadere informatie

14 W led plafondlamp Met sensor- en noodfunctie

14 W led plafondlamp Met sensor- en noodfunctie 14 W led plafondlamp Met sensor- en noodfunctie Dubbele functie: plafondlamp geschakeld via sensor en noodverlichting in één behuizing Ideaal voor traphallen, gangen, toiletten, openbare ruimtes, Met geïntegreerde

Nadere informatie

HANDLEIDING MODEL 8141 MODEL 8142 MODEL 8143 LEKSTROOMTANG KYORITSU ELECTRICAL INSTRUMENTS WORKS,LTD., TOKYO, JAPAN

HANDLEIDING MODEL 8141 MODEL 8142 MODEL 8143 LEKSTROOMTANG KYORITSU ELECTRICAL INSTRUMENTS WORKS,LTD., TOKYO, JAPAN HANDLEIDING MODEL 8141 MODEL 8142 MODEL 8143 LEKSTROOMTANG MODELE LEAKAGE CLAMP 8141/8142/8143 SENSOR Series KYORITSU ELECTRICAL INSTRUMENTS WORKS,LTD., TOKYO, JAPAN Dit instrument werd ontworpen, vervaardigd

Nadere informatie

Het typenummer is te vinden op de identificatiesticker aan de onderzijde van het product.

Het typenummer is te vinden op de identificatiesticker aan de onderzijde van het product. Deze handleiding beschrijft het installatieproces van het ICU Compact oplaadpunt voor elektrische voertuigen. Lees voordat u het oplaadpunt gaat installeren deze handleiding aandachtig door. ICU Charging

Nadere informatie

HP Power Distribution Rack

HP Power Distribution Rack HP Power Distribution Rack Installatie-instructies Belangrijke veiligheidsinformatie WAARSCHUWING: Er is kans op letsel door elektrische schokken en gevaarlijk hoge spanningsniveaus. De elektrische aansluitingen

Nadere informatie

ES-S8A. Sirene op zonne-energie.

ES-S8A. Sirene op zonne-energie. ES-S8A Sirene op zonne-energie www.etiger.com Inhoud van de verpakking 1 x ES-S8A Schroeven en pluggen Documentatie Presentatie Wat is de ES-S8A? De ES-S8A is een draadloze sirene op zonneenergie die geschikt

Nadere informatie

SYSTEMEN EN ONDERDELEN

SYSTEMEN EN ONDERDELEN Achtergrond Wegens de verschillende manieren dat elk actief beveiligingssysteem werkte, was elke controle-eenheid anders. Dit had als gevolg dat operatoren, ingenieurs en hun supervisors verschillende

Nadere informatie

DRAADLOZE ROOK EN HITTE DETECTOR MSD300_NL 03/12

DRAADLOZE ROOK EN HITTE DETECTOR MSD300_NL 03/12 MSD-300 DRAADLOZE ROOK EN HITTE DETECTOR MSD300_NL 03/12 De MSD-300 Multi sensor detector kan als er zichtbare rook en/of temperatuurstijging is, een vroeg stadium van brand detecteren. Deze kan standalone

Nadere informatie

Montage- en gebruiksaanwijzing

Montage- en gebruiksaanwijzing Montage en gebruiksaanwijzing Cooper Safety BV Postbus 3397 4800 DJ Breda Nederland Tel. +31 (0)76 750 53 00 Fax +31 (0)76 587 14 22 www.coopersafety.nl Pagina 1 1. Algemene opmerkingen 1.1 Korte beschrijving

Nadere informatie

Meetapparatuur en interpretatie meetgegevens

Meetapparatuur en interpretatie meetgegevens Meetapparatuur en interpretatie meetgegevens 1 Waarom meten? Explosie- en brandgevaar Risico -> bevolking (< Evacuatie?) Milieu Gezondheid brandweerpersoneel Gevaar voor verstikking 2 BASISBEGRIPPEN: EXPLOSIE

Nadere informatie

Xgard Vaste detectors voor explosieve gassen, toxische gassen of zuurstof

Xgard Vaste detectors voor explosieve gassen, toxische gassen of zuurstof CO 2 H 2 S CI 2 NH 3 O 3 CO O 2 CH 4 Xgard Vaste detectors voor explosieve gassen, toxische gassen of zuurstof SO 2 CO 2 H 2 S Xgard Type 1: Xgard Type 2: Xgard Type 3: Xgard Type 4: Xgard Type 5: Xgard

Nadere informatie

Draadloze bewegingsmelder

Draadloze bewegingsmelder Draadloze bewegingsmelder Installatie-instructies FU5110 497241 Afb. 1: 2,4m (max) 15m Afb. 2: Zicht naar beneden Fig. 3: Doorbraak in het huis Schroef Voorwoord Geachte klant, Wij bedanken u voor de aankoop

Nadere informatie

Kanaalrookdetectoren, SR-K-.. Omschrijving

Kanaalrookdetectoren, SR-K-.. Omschrijving Kanaalrookdetectoren, SR-K-.. Kanaalrookdetector voor HVAC Rook Voedingsspanning AC/DC 24 Volt of AC 230 Volt Enkelvoudige meetbuis Elektronische controle van de luchtstroming Test en remote reset mogelijk

Nadere informatie

Installatie & Onderhouds Instructies WARNER-LT 03/11

Installatie & Onderhouds Instructies WARNER-LT 03/11 Installatie & Onderhouds Instructies WARNER-LT Condensaat management waarschuwingssysteem ALGEMENE WERKING 03/11 De WARNER-LT is een condensaat management waarschuwingssysteem. Condensaat management speelt

Nadere informatie

DIGITALE AC STROOMTANG KEWTECH KT200. Data Hold schakelaar. COM aansluitklem

DIGITALE AC STROOMTANG KEWTECH KT200. Data Hold schakelaar. COM aansluitklem DIGITALE AC STROOMTANG KEWTECH KT200 Klauwen Hendel Data Hold schakelaar Functieschakelaar Uitleesscherm COM aansluitklem V/Ω aansluitklem 1. KENMERKEN * Overeenkomstig de IEC61010 norm overspanningscategorie

Nadere informatie

Explosieveilige Insteekbundel Type D-8640

Explosieveilige Insteekbundel Type D-8640 Explosieveilige Insteekbundel Type D-8640 Voor risicovol gebied heeft Sinus Jevi Ex de verwarmingsapparatuur ontworpen en gefabriceerd. De explosieveilige (d) behuizingen zijn ontworpen voor niet veilige

Nadere informatie

NEXHO-PS Zonweringmodule Instructies voor assemblage en bediening

NEXHO-PS Zonweringmodule Instructies voor assemblage en bediening NEXHO-PS Zonweringmodule Instructies voor assemblage en bediening LET OP Lees deze instructies aandachtig door en bewaar ze voor toekomstig gebruik. Apparatuur van NEXHO moet door een bevoegde elektricien

Nadere informatie

DVM830L -- Digitale Mini Multimeter

DVM830L -- Digitale Mini Multimeter 1. Beschrijving -- Digitale Mini Multimeter De is een compacte multimeter met een 3 ½ digit LCD. Met dit apparaat kunt u AC en DC spanning, DC stroom, weerstanden, diodes en transistors meten. Het apparaat

Nadere informatie

Gumax Terrasverwarmer

Gumax Terrasverwarmer Gumax Terrasverwarmer De energiezuinige terrasverwarmer op infraroodbasis zonder rode gloed Handleiding Model PAH-2011-1 3200 watt Lees alle instructies zorgvuldig door alvorens dit apparaat te installeren

Nadere informatie

DWHR De keuze van de installateur cdvibenelux.com

DWHR De keuze van de installateur cdvibenelux.com NEDERLANDS Infrarood detector voor objectdetectie voor gebruik bij automatische deuren en poorten (bevestiging op het deurkader) De keuze van de installateur 1. PRODUCT BESCHRIJVING Het product is een

Nadere informatie

MD751 CO-detectiecentrale Gebruikershandleiding

MD751 CO-detectiecentrale Gebruikershandleiding HG0750N01B Pag. 1/6 MD751 CO-detectiecentrale Gebruikershandleiding LIMOTEC nv Bosstraat 21 B- 8570 VICHTE Tel +32 (0) 56 650 660 www.limotec.be HG0750N01B Pag. 2/6 Inhoud 1. TOXICITEIT VAN KOOLMONOXIDEGAS

Nadere informatie

INHOUD INLEIDING. Hoofdstuk 1 EXPLOSIES 1 1.1 FYSISCHE EXPLOSIES 3 1.2 CHEMISCHE EXPLOSIES 3 1.3 DEFLAGRATIE EN DETONATIE 4

INHOUD INLEIDING. Hoofdstuk 1 EXPLOSIES 1 1.1 FYSISCHE EXPLOSIES 3 1.2 CHEMISCHE EXPLOSIES 3 1.3 DEFLAGRATIE EN DETONATIE 4 INLEIDING XV Hoofdstuk 1 EXPLOSIES 1 1.1 FYSISCHE EXPLOSIES 3 1.2 CHEMISCHE EXPLOSIES 3 1.3 DEFLAGRATIE EN DETONATIE 4 1.4 INWENDIGE EN VRIJE EXPLOSIES 6 1.5 GAS- EN STOFEXPLOSIES 6 1.6 EXPLOSIE-EFFECTEN

Nadere informatie

Handleiding SCVU2 1. VEILIGHEID 2. TECHNISCHE KENMERKEN SCVU 2

Handleiding SCVU2 1. VEILIGHEID 2. TECHNISCHE KENMERKEN SCVU 2 Handleiding SCVU2 Wij danken U voor het vertrouwen dat u stelt in de aankoop van dit toestel en hopen dat dit toestel volledig beantwoordt aan uw wensen. 1. VEILIGHEID Dit apparaat is niet bedoeld voor

Nadere informatie

De nieuwe regel voor branddetectie DTD S21-100. Inhoudelijke verschillen

De nieuwe regel voor branddetectie DTD S21-100. Inhoudelijke verschillen De nieuwe regel voor branddetectie DTD S21-100 Inhoudelijke verschillen Inleiding De DTD S21-100 bestaat uit 2 delen: DTD S21-100 deel 1: Technische regels DTD S21-100 deel 2: Kwalificaties en competenties

Nadere informatie

Quality Heating elektrische vloerverwarming

Quality Heating elektrische vloerverwarming 1 Quality Heating elektrische vloerverwarming Wij willen u feliciteren met uw aankoop van één van de producten van Quality Heating. Elk product van Quality Heating is gemaakt op kwalitatief hoogstaande

Nadere informatie

Ga voor registratie van uw product en ondersteuning naar SBT50/00. Gebruiksaanwijzing

Ga voor registratie van uw product en ondersteuning naar  SBT50/00. Gebruiksaanwijzing Ga voor registratie van uw product en ondersteuning naar www.philips.com/welcome SBT50/00 Gebruiksaanwijzing a b c d e f BEEP PHILIPS SBT50 1 Belangrijk Veiligheid Belangrijke veiligheidsinstructies

Nadere informatie

HeatMaster. Montage- en installatiehandleiding. 201 Booster. HeatMaster. 200N (Gas) Booster. HeatMaster ENGLISH FRANCAIS NEDERLANDS ITALIANO NL 1

HeatMaster. Montage- en installatiehandleiding. 201 Booster. HeatMaster. 200N (Gas) Booster. HeatMaster ENGLISH FRANCAIS NEDERLANDS ITALIANO NL 1 Heataster ENGLISH ontage- en installatiehandleiding Heataster 201 Booster FANCAIS Heataster 200N (Gas) Booster NEDELANDS NL 1 ENGLISH WAASCHUWINGEN 2 Bestemmelingen van deze handleiding 2 Symbolen 2 Certificatie

Nadere informatie

Oximo WireFree Solar Panel

Oximo WireFree Solar Panel www.somfy.com Ref. 5060625A ES DE IT EN FR Oximo WireFree Solar Panel Inhoud Oximo WireFree Zonnepaneel 1. Inleiding 25 2. Veiligheid 25 2.1 Veiligheid en verantwoordelijkheid 25 2.2 Specifieke veiligheidsvoorschriften

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. SMEG P755SG1

Uw gebruiksaanwijzing. SMEG P755SG1 U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de in de gebruikershandleiding (informatie, specificaties, veiligheidsaanbevelingen,

Nadere informatie

Voedingsbank 10000 mah

Voedingsbank 10000 mah Voedingsbank 10000 mah Handleiding 31883 I. Inleiding Dit product is een lichtgewicht, stijlvolle en milieuvriendelijke mobiele voedingsbak met een hoge capaciteit voor de meeste draagbare apparaten en

Nadere informatie

Installatievoorschriften

Installatievoorschriften Installatievoorschriften Bestudeer deze instructies aanachtig voor aanvang van de installatiewerk-zaamheden! Deze E-Heat vloerverwarmingsfolie dient aangesloten te worden op 230V. Installatie dient te

Nadere informatie

ATEX installatieinstructies. Micro Motion CMF400- sensoren met hulpversterker

ATEX installatieinstructies. Micro Motion CMF400- sensoren met hulpversterker Installatie-instructies P/N MMI-20010156, Rev. A Juni 2007 ATEX installatieinstructies voor Micro Motion CMF400- sensoren met hulpversterker Voor de installatie van sensors met ATEX-goedkeuring Opmerking:

Nadere informatie

Signalpoint. One-Stop Shop Versies voor brandbaar, giftig gas en zuurstof beschikbaar IP54 als standaard Geschikt voor gebruik binnenshuis

Signalpoint. One-Stop Shop Versies voor brandbaar, giftig gas en zuurstof beschikbaar IP54 als standaard Geschikt voor gebruik binnenshuis Signalpoint Het Signalpoint-gamma van detectoren voor brandbaar, giftig gas en zuurstof biedt gebruikers een goedkope oplossing voor hun behoeften op het vlak van bewaking binnenshuis van gassen Signalpoint

Nadere informatie

E69F Elektro-pneumatische signaalomvormer en E69P Elektro-pneumatische klepstandsteller. Veiligheidsinformatie

E69F Elektro-pneumatische signaalomvormer en E69P Elektro-pneumatische klepstandsteller. Veiligheidsinformatie Voorschrift MI 018-429 Juni 2005 E69F Elektro-pneumatische signaalomvormer en E69P Elektro-pneumatische klepstandsteller Veiligheidsinformatie Ga naar het website-adres hieronder voor veiligheidsinformatie

Nadere informatie

www.pce-inst-benelux.nl

www.pce-inst-benelux.nl PCE Benelux Capitool 26 7521 PL Enschede The Netherlands Tel.: +31 (0)900 1200 003 Fax: +31 430 36 46 info@pcebenelux.nl Gebruiksaanwijzingen Infrarood thermometer PCE-777 1. Veiligheid Wees extra voorzichtig

Nadere informatie

Spanning Capaciteit (mm) (mm) (g) (V) (mah) PR10-D6A PR70 1,4 75 5,8 3,6 0,3 PR13-D6A PR48 1,4 265 7,9 5,4 0,83 PR312-D6A PR41 1,4 145 7,9 3,6 0,58

Spanning Capaciteit (mm) (mm) (g) (V) (mah) PR10-D6A PR70 1,4 75 5,8 3,6 0,3 PR13-D6A PR48 1,4 265 7,9 5,4 0,83 PR312-D6A PR41 1,4 145 7,9 3,6 0,58 Product Zink-luchtbatterij Modelnaam IEC Nominaal Nominaal Diameter Hoogte Gewicht Spanning Capaciteit (mm) (mm) (g) (V) (mah) PR10-D6A PR70 1,4 75 5,8 3,6 0,3 PR13-D6A PR48 1,4 265 7,9 5,4 0,83 PR312-D6A

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 HDR-105 HALOGEEN DIMMER/SCHAKELAAR MET TRANSFORMATOR

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 HDR-105 HALOGEEN DIMMER/SCHAKELAAR MET TRANSFORMATOR GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 HDR-105 HALOGEEN DIMMER/SCHAKELAAR MET TRANSFORMATOR A C B F G D E Bedien uw Halogeenverlichting met één van de vele KlikAanKlikUit-zenders (niet inbegrepen). Voorzijde A: Aansluiting

Nadere informatie

Algemeen... blz 2. Blokschema... blz 2. Beschrijving besturingseenheid type 1290... blz 2 en 3

Algemeen... blz 2. Blokschema... blz 2. Beschrijving besturingseenheid type 1290... blz 2 en 3 Index Algemeen................................................................... blz Blokschema.................................................................. blz Beschrijving besturingseenheid type

Nadere informatie

KASTEN MUREVA IP 65. Minikastjes. Referenties

KASTEN MUREVA IP 65. Minikastjes. Referenties Minikastjes Hermetische minikastjes, weinig plaats innemend, voor een modulaire combinatie. Technische kenmerken c Zelfdovend isolerend materiaal; weerstand tegen gloeidraad : 750 C volgens IEC 60695 2

Nadere informatie

(NL) G E B R U I K S A A N W I J Z I N G Versie 07/04

(NL) G E B R U I K S A A N W I J Z I N G Versie 07/04 (NL) G E B R U I K S A A N W I J Z I N G Versie 07/04 Gasdetector GD-3000 Bestnr. 12 65 03 Introductie Geachte klant, Hartelijk dank voor de aankoop van dit product. Lees eerst deze gebruiksaanwijzing

Nadere informatie

ATEX installatieinstructies. Micro Motion T-serie-sensoren

ATEX installatieinstructies. Micro Motion T-serie-sensoren Installatie-instructies P/N MMI-20010113, Rev. A Juni 2007 ATEX installatieinstructies voor Micro Motion T-serie-sensoren Voor de installatie van sensors met ATEX-goedkeuring Opmerking: Voor installatie

Nadere informatie

ES-D1A. Draadloze bewegingsdetector. www.etiger.com

ES-D1A. Draadloze bewegingsdetector. www.etiger.com ES-D1A Draadloze bewegingsdetector www.etiger.com NL Inhoud van de verpakking 1 x PIR bewegingsdetector 1 x steun 1 x gebruikershandleiding 1. Detectievenster 2. LED-lampje 3. Steun Vóór het eerste gebruik

Nadere informatie

Handleiding RE-70. N.P.Cruz. Radarstraat 12 Tel: +31 (0) 10 450 05 00 Capelle aan den IJssel Fax:+31 (0) 10 451 10 40 Artikel nummer : 050.0160.

Handleiding RE-70. N.P.Cruz. Radarstraat 12 Tel: +31 (0) 10 450 05 00 Capelle aan den IJssel Fax:+31 (0) 10 451 10 40 Artikel nummer : 050.0160. RE-70 N.P.Cruz Radarstraat 12 Tel: +31 (0) 10 450 05 00 Capelle aan den IJssel Fax:+31 (0) 10 451 10 40 Artikel nummer : 050.0160.003193 VERSIE 2.0.0 1 Woord vooraf De handleiding van de hijseindschakelunit

Nadere informatie

HANDLEIDING: BUITEN BEWEGINGSMELDER

HANDLEIDING: BUITEN BEWEGINGSMELDER HANDLEIDING: BUITEN BEWEGINGSMELDER Inhoud INTRODUCTIE... 2 INSTALLATIE... 3 INSTELLINGEN... 4 SCHAKELAAR SW1... 5 SCHAKELAAR SW2... 5 JUMPER SCHAKELAAR JP1... 5 TESTEN... 6 LOOPTEST... 6 RADIO LINK TEST...

Nadere informatie

Verwarmingselement. Building Technologies Division

Verwarmingselement. Building Technologies Division 7 923 Verwarmingselement AGA63 Verwarmingselement voor toepassing op SKP... en SKL servomotoren. De AGA63 breidt het toepassing gebied uit voor de servomotoren bij lage of sterk wisselende omgevingstemperaturen.

Nadere informatie