Aanleiding. Beknopt overzicht: de EB kortingsregeling en commentaar

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Aanleiding. Beknopt overzicht: de EB kortingsregeling en commentaar"

Transcriptie

1 (CONCEPT) Postcoderoos-regeling: Consultatie energiecoöperaties: Reacties op verlaagd EB kortingsregeling coöperatieve opwekking Werkdocument t.b.v positiebepaling: work in progress Versie 3: 18 oktober 2013 Door: Anne Marieke Schwencke met input uit de coöperatieve sector Aanleiding De overheid werkt momenteel aan een fiscale regeling waarmee het voor particulieren aantrekkelijk wordt om in coöperatief verband te investeren in zonnepanelen of een windmolen in hun eigen omgeving (verder aangeduid als EB kortingsregeling ). Per 1 januari 2014 [wordt] een belastingkorting van 7,5 ct/kwh ingevoerd voor hernieuwbare energie die in coöperatief verband of door een vereniging van eigenaren (VvE) wordt opgewekt en gebruikt door kleinverbruikers en waarbij de leden van de coöperaties/vve s en de installatie(s) zich in een zogenaamde postcoderoos (viercijferige postcode plus aangrenzende postcodes) bevinden (SER,8). De eerste contouren voor deze regeling zijn neergelegd in het Regeerakkoord (2012), verder uitgewerkt in het SER energie akkoord (september 2013) en vervolgens in het Belastingplan 2014 (relevante stukken in de bijlagen). Op 28 oktober wordt de regeling in de Tweede Kamer behandeld. Gelet op de grote hoeveelheid lokale initiatieven ( energieke samenleving ) kan deze regeling een belangrijk handelingsperspectief voor de energieke burgers bieden. De kortingsregeling zou in principe projecten mogelijk moeten maken waarin een oplossing wordt geboden voor particulieren die graag willen bijdragen aan een duurzamer samenleving maar die niet in staat zijn om te (niet kunnen of niet willen) investeren in zonnepanelen op hun eigen dak. Hierbij gaat het tevens om het beheersbaar maken van de energielasten op de langere termijn. Op dit moment [dd medio oktober] is de regeling op hoofdlijnen bekend. Een aantal energiecoöperaties en projectontwikkelaars heeft haar projectplannen op basis hiervan doorgerekend. Zij zijn gevraagd naar hun visie op de voorliggende regeling. Dit stuk vat deze reacties samen 1. Het is bedoeld als een aanzet en onderbouwing voor een breed gedeelde positiebepaling. Uitgangspunt is het perspectief van de coöperaties 2. Deze partijen waarderen de voornemens om de energieke burgers meer handelingsperspectief te bieden. Tegelijkertijd bestaan er zorgen over de uitvoerbaarheid en aantrekkelijkheid van de beoogde regeling. De coöperaties dragen graag bij aan de uitwerking en concretisering van de regeling. Beknopt overzicht: de EB kortingsregeling en commentaar De meest concrete uitwerking van de EB kortingsregeling [d.d. 15 oktober 2013] is neergelegd in het Belastingplan 2014 (artikel XXIII, p18-19) en de daarbij geleverde Memorie van Toelichting (p10-12) 1 Zie bijlage voor gevoerde gesprekken in deze consultatieronde [d.d. 15 oktober]. 2 Vanuit perspectief VVE s mogelijk andere invalshoeken denkbaar. Graag aanvullen waar nodig. 1

2 en de Artikelsgewijze Toelichting (p65-71) 3. De regeling wordt opgenomen in de Wet Belasting op Milieugrondslag (artikel 59). In een aparte bijlage zijn de relevante teksten samengevat. Belangrijke kenmerken van de regeling: Beknopt 1e commentaar: aanvullen. De regeling is bedoeld voor particuliere kleinverbruikers, zij moeten lid zijn van een coöperatie of VvE en in dit verband zeggenschap hebben over een productieinstallatie van hernieuwbare energie. Een korting van 7,5 cent (exclusief BTW) wordt verstrekt aan de leden en verrekend met hun energierekening, tot max kwh/jaar. De leverancier van het lid verrekent de belasting vervolgens met de belastingdienst (inclusief de BTW over de korting: 0,09075). De korting wordt berekend over het aan hen toegerekende aandeel opgewekte stroom. De coöperatie is verantwoordelijk voor de toerekening. Op welke wijze de onderlinge toerekening tot stand komt is aan de coöperatie en haar leden, mits de totale hoeveelheid opgewekte stroom maar overeenkomt met het totale verbruik van de aangesloten leden. De coöperatie verstrekt een verklaring van deelname en toerekening aan de leden, die deze vervolgens incasseren bij hun energieleverancier. Zorg over complexiteit (administratieve en financiële afhankelijkheid) en samenhangende risico s. Voorstel: Inflatiecorrectie voor de korting Zorg: complexiteit (administratieve en financiële afhankelijkheid en samenhangende risico s). Zorg: complexiteit (administratieve en financiële afhankelijkheid en samenhangende risico s). De coöperatie moet voldoen aan een aantal voorwaarden om voor aanwijzing in aanmerking te komen. Lidmaatschap is alleen toegestaan voor natuurlijke personen. Rechtspersonen zijn uitgesloten. Dit betekent dat veel ondernemers, gemeenten en andere instellingen worden uitgesloten van participatie in de coöperatie. De coöperatie verkoopt de opgewekte stroom aan een energiebedrijf, deze verhandelt het op de markt, of levert het door aan de aangesloten leden (afhankelijk van het model). Er zijn geen voorwaarden gesteld aan de tarieven voor ver- en inkoop, anders dan die wettelijk gesteld zijn (voor in- en verkoop, handel in stroom). De stroom moet in de nabijheid zijn opgewekt. Dit betekent dat leden van de coöperatie binnen de postcoderoos moeten wonen van de productieinstallatie. Lidmaatschap ook toestaan voor rechtspersonen, ondernemers (zakelijke kleinverbruikers). Voor korting komen alleen leden met een woning in aanmerking. Voorstel: aanpassen leden zijn in hoofdzaak [niet uitsluitend] natuurlijke personen. Zorg: ondernemersrisico als gevolg van: - prijsverschillen tussen verkoop opgewekte stroom en normaal contract levering aan de leden. Gemeentegrenzen als grens voor nabijheid. De productie-installatie dient juridisch-economisch Direct en indirect eigendom toestaan, mits 3 2

3 eigendom te zijn van de coöperatie (of VvE). Er zijn geen voorwaarden gesteld aan de wijze waarop de installatie gefinancierd is. In principe lijkt men ervan uit te gaan dat de leden direct (mede-) investeren in de installatie. De regeling wordt na 4 jaar geëvalueerd. In geval de regeling wordt beëindigd of aangepast, wordt een overgangsregeling getroffen. 100% dochters van de coöperatie. Lange termijn investeringszekerheid is een absolute voorwaarde. Voorstel: tenminste 15 jaar. Algemeen beeld: - De doelstelling van de regeling wordt breed gewaardeerd: ruim baan voor lokale energie. - De algemene houding ten aanzien van de praktische uitwerking is vooralsnog afwachtend en kritisch (gegeven wat er op dit moment bekend is). Voorstellen tot aanpassing van de voorwaarden: - Lange termijn zekerheid van tenminste 15 jaar voor instappers eerste 4 jaar (daarna evaluatie); - Inflatiecorrectie voor de korting - Postcode roos oprekken tot gemeentegrenzen - Direct en indirect juridisch-economisch eigendom toestaan; in geval 100% dochters van de coöperatie; - Knelpunten rond een tweede aansluiting oplossen: vaste redelijke tarieven, wettelijk kader aanpassen (tweede aansluiting op WOZ object); - Lidmaatschap rechtspersonen van coöperaties toestaan. Alleen de leden met een kleinverbruikeraansluiting komen in aanmerking voor de EB korting (dus een deel van het gehele ledenbestand). Zorgpunten: - Magere business case: deze verslechtert als gevolg van voorwaarden EB kortingsregeling: administratie, garanties van oorsprong, aansluiting, transportkosten. - Ondoorzichtigheid van de ondernemersrisico s als gevolg van complexe administratieve en financiële verstrengeling. Zorgplicht ten aanzien van de leden/ klanten en (bestuurders)aansprakelijkheid. - Afhankelijkheid van leveranciers en daarmee samenhangende ondernemersrisico (tweezijdige contractuele relatie invoeding en levering), ontbreken van prijsgaranties. - Andere subsidie en fiscale mogelijkheden worden ingeperkt (vrijstelling zelfopwekking, BTW zonnepanelen. 3

4 Toelichtingen en reacties op onderdelen 1. Lange termijn investeringszekerheid: De regeling wordt over 4 jaar geëvalueerd. Er is voorzien in een overgangsregeling die financiële continuïteit moet waarborgen 4. Hoe deze overgangsregeling er uit gaat zien en welke mate van zekerheid hiermee gegeven wordt, is nog niet uitgewerkt. Reacties: De onzekerheid van de regeling wordt als zeer problematisch ervaren. Lange termijn investeringszekerheid is een absolute voorwaarde voor aantrekken van (aanvullende) financiering. De garantie moet ten minste overeenkomen met de netto terugverdientijd van de investering. Met netto wordt dan bedoeld: inclusief inflatiecorrectie en gederfde spaaropbrengst. Ik kan er niets mee. De garanties zijn boterzacht Met terugverdientijden van 15 tot 20 jaar zijn lange termijn afspraken en toezeggingen sine qua non voor de duurzame exploitatie van energiecoöperaties. Wij vertrouwen erop dat de toezegging voor een overgangsregeling gestand wordt gedaan. Zonder zekerheid kan geen project gerealiseerd worden. Zie het als het kopen van een huis met hypotheek terwijl je nog in de proeftijd van je contract zit. Er moet duidelijk zijn wat er over een lange periode gebeurt. Indexatie De belastingtarieven worden jaarlijks bijgesteld (geïndexeerd); de eerste schijf voor kleinverbruikers is opgehoogd van 11,4 naar 11,65 cent. Onduidelijk is of de waarde van de korting (nu 7,5 cent per kwh) eveneens jaarlijks kan worden bijgesteld. Als deze niet is geïndexeerd, zal het voordeel uit de korting relatief gezien afnemen. Reacties: Deze situatie is ongewenst. De belastingkorting wordt gedekt door een verhoging van de energiebelasting (BP2014, Tot 2017 wordt de regeling gefinancierd vanuit een reservering van 10 miljoen (bij 7, 5 cent correspondeert dit met ca. 133 miljoen kwh, huishoudens). Na 2017 zal de regeling gefinancierd worden uit een verhoging van de energiebelasting voor kleinverbruikers. De korting van 7,5 per kwh zal daarmee relatief aan waarde inboeten, omdat dit in mindering gebracht wordt op het reguliere belastingtarief. 2. Postcoderoos: De postcoderoos en het nabijheidscriterium stellen voorwaarden aan de deelnemers Het begrip nabijheid (wijk- en dorpsniveau) is in het wetsvoorstel vertaald in het criterium dat de aansluitingen van de leden van de coöperatie/v.v.e. zich in hetzelfde postcodegebied met vier gelijke cijfers bevinden als de installatie waarmee de elektriciteit wordt opgewekt, dan wel in de direct daaraan 4 SER (p8): De regeling wordt over vier jaar geëvalueerd op basis van gebruik. Bij eventuele bijstelling van de belastingkorting wordt met het oog op investeringszekerheid de continuïteit voor bestaande gebruikers via een overgangsregeling geborgd (SER8). (BP2014; p11)... Daarbij zal ook worden bezien op welke wijze een horizonbepaling voor deze regeling kan worden vormgegeven. De budgettaire derving zal jaarlijks worden gemonitord. Mocht er aanleiding zijn de regeling substantieel te beperken of te beëindigen, dan zal een passende overgangsvoorziening worden getroffen. 4

5 grenzende postcodegebieden, welk geheel ook wel wordt aangeduid als een postcoderoos. (BP2014, 10-12). Reacties: De meeste partijen geven aan dat een ruimere begrenzing wenselijk is. De voorkeur gaat uit naar gemeentegrenzen. Gemeentegrenzen hebben als bijkomend voordeel dat er per definitie geen onduidelijkheid en geen overlap kan zijn, hetgeen bij toepassing van de postcoderoos wel het geval is. In steden met groot aandeel monumentale panden, zoals Leiden en Groningen is het geschikt dakoppervlak schaars, terwijl dit wel in ruimere mate beschikbaar is aan de randen van de stad (of het ommeland). De postcoderoos leidt er toe dat op het dunbevolkte platteland er wellicht genoeg daken zijn, maar niet genoeg deelnemers of te ver geografisch verspreid om zich eenvoudig te kunnen organiseren. Tegelijkertijd is het voor inwoners van Amsterdam Centrum vrijwel uitgesloten deel te nemen. In het centrum zijn (UNESCO werelderfgoed, beschermd dakgezicht) nauwelijks mogelijkheden voor collectieve projecten, terwijl de omringende postcodes zo druk bevolkt zijn dat de daken nauwelijks toereikend zijn voor de inwoners aldaar. Hierdoor ontstaat een vorm van rechtsongelijkheid.. De postcode roos beperkt op een eiland nog extra (maar één of twee buren.) In de praktijk kan de postcoderoos tot vreemde situaties leiden. Voorbeelden van Henri Bontenbal. Verhuizing buiten de postcoderoos. Onder de huidige voorwaarden kan een lid verhuizing buiten de postcode roos geen gebruik meer maken van de regeling. Hij/ zij zal zijn aandeel moeten verkopen. Reacties: Hiervoor zou een overgangssituatie van toepassing moeten zijn. Van een huis dat te koop staat mag je ook nog even de hypotheek aftrekken als je het niet meteen kan verkopen. 3. Complexiteit De inzet is om een zo eenvoudig mogelijke regeling te ontwerpen: Partijen zijn het met elkaar eens dat moet worden gestreefd naar een zo eenvoudig en efficiënt mogelijke uitvoering van deze regeling. Energieleveranciers zullen in overleg met het Rijk afspraken maken over een zo simpel mogelijke uitvoering (SER 5, 8, 40). Reacties: De regeling wordt als onnodig complex en ingewikkeld ervaren. Ook voor de mensen die goed thuis zijn in de energiesector is het een ingewikkelde puzzel. Er ontstaat een complexe administratieve verstrengeling tussen de coöperatie, de leden, de energiebedrijven (in hoedanigheid van inkoper van de stroom en leverancier aan de leden) en de belastingdienst. Dit leidt tot complexe kasstromen, prijsstelling, administratieve lasten etc. en daarmee samenhangende ondernemersrisico s(zie verder). Deze complexiteit is bron van grote zorg. Het voorstel is naar ik mag aannemen goed bedoeld maar veel te ingewikkeld ten opzichte van het te behalen voordeel. Ik heb het gevoel dat het 10 cent kost om 7,5 cent uit te keren. De maatschappelijk kosten baten analyse van deze regeling lijkt me daarmee negatief. Wat ik zelf niet begrijp (qua gevolgen voor aansprakelijkheid) zal ik niet verkopen. 5

6 Het is lastig uit te leggen aan de leden. Ik noem het altijd maar een soort beperkt salderen. Maar ja, wat is dat dan weer. Het blijft het een gedrocht. Dit moeten we echt niet willen. 4. Voorwaarden aan de coöperatie: alleen natuurlijke personen In de beoogde regeling worden diverse eisen gesteld aan de coöperatie en haar leden. Zo mogen alleen natuurlijke personen lid zijn van de coöperatie (artikel 59 a, lid 1,2,3, Artikelsgewijze toelichting ).. Coöperaties waarvan een rechtspersoon lid is, zijn om deze reden van de regeling uitgesloten. In het SER-Energieakkoord is opgenomen dat onderzocht wordt in hoeverre het nodig en mogelijk is dat zakelijke kleinverbruikers ook gebruik kunnen gaan maken van dezelfde of een vergelijkbare regeling. Reacties: Er wordt op gewezen dat veel van de bestaande energiecoöperaties niet aan de voorwaarden kunnen voldoen omdat een deel van hun leden uit rechtspersonen bestaat. Zo rekent LochemEnergie de gemeente, een aantal scholen en enkele lokale ondernemers tot haar leden (met ieder uiteraard slechts één stem in de ALV). Veel actieve coöperatieleden zijn werkzaam als zzp er of hebben een eenmanszaak. Het is juist één van de maatschappelijke (gewenste) ontwikkelingen dat publieke en private partijen, burgers-, bedrijfsleven en instellingen, in een lokale gemeenschap de handen ineen slaan om maatschappelijke knelpunten aan te pakken. Ik vind dit de grootste bottleneck. Juist voor bedrijven is het interessant om dit te doen. En wat doe je met een gemengd gebouw met woningen en winkels? Veel vve s hebben ook zakelijke leden. Daarnaast bestaat er in de huidige wetgeving geen verschil tussen consumenten en zakelijke afnemers, Hoe moet de coöperatie dit controleren? Moet de coöperatie alle deelnemers gaan checken? De leverancier weet het ook niet altijd. Een zakelijke afnemer kan immers ook een consumentencontract afsluiten (nb. Dit is ook beter voor zijn beschermingspositie na 2015). Voorstel: Deze voorwaarde is niet werkbaar en zal moeten vervallen, dan wel gemitigeerd tot hoofdzakelijk bestaande uit natuurlijke personen. Alle kleinverbruikers (aansluitingen kleiner dan 80A) moeten kunnen deelnemen. 5. Voorwaarden productiemiddel: juridisch-economisch eigendom, zeggenschap De productie-installatie dient juridisch en economisch eigendom te zijn van de coöperatie (artikel 59a, lid 2d). Risicospreiding: BV, coöperatie u.a De voorwaarden rond eigenaarschap van de productie-installatie is relevant met oog op risicospreiding. Deze voorwaarde voor coöperaties een reden kan om zijn NIET te investeren indien het risico te groot is, wordt opgemerkt. De meningen verschillen over de rol die BV s of NV s hierin kunnen spelen. - Sommigen stellen dat (grotere) productie-installaties het beste ondergebracht kunnen worden in aparte vennootschappen (BV of NV). De aandelen van die BV en NV worden door 6

7 de coöperatie gehouden 5. In dit geval is de vraag of de installatie (100% eigendom VVE of coöperatie) dan juridisch en economisch in eigendom is van de coöperatie. - Anderen stellen dat het nadeel van een BV is, dat leden direct zeggenschap over de installatie verliezen, omdat er geen sprake meer is van direct juridisch-economisch eigendom. Er is namelijk hier niet geregeld wie zeggenschap heeft over de BV. Je kunt indirect eigenaar zijn van 1/3 van een zonnepark in een BV die voor 2/3 eigendom is van een andere investeerder. Deze structuren zijn gemakkelijker over te nemen. - Daarnaast wordt aangevoerd dat een BV bovendien geen toegevoegde waarde biedt omdat het qua financieel risico geen verschil vormt met een coöperatie met een uitgesloten aansprakelijkheid(u.a) bepaling of een Coöperatieve Vereniging met Uitsluiting Aansprakelijkheid (o.i.d). Er is dus geen BV of NV constructie nodig, wordt betoogd. Aanbevolen wordt om hierbij de regels die de AFM hanteert voor coöperaties (zeggenschap van de leden over rendement, direct zeggenschap over bestuur, transparantie in financiën etc) ook in deze regeling te hanteren. In principe is voor iedere nieuwe productie-installatie een aparte (project)coöperatie op te richten. Op deze manier kunnen leden van een bestaande coöperatie participeren in verschillende projecten (wel in één, maar niet in een andere). ZonopNederland volgt deze constructie. Dit doen wij reeds. De enige extra kosten bedragen 350 euro voor de oprichting. Verder volstrekt helder en transparant mbt eigendom panelen, lidmaatschap en recht op opbrengst Reactie: De vraag over eigenaarschap in een BV is in principe oplosbaar door de eis van juridisch en economisch eigenaar te laten voor gaan door direct of indirect, middellijk of onmiddellijk. Zorg over verlies aan zeggenschap Er bestaat zorg dat de EB kortingsregeling aanleiding geeft tot de oprichting van nep-coöperaties of stromanconstructies waarbij het principe van zeggenschap door de leden is losgelaten. Projectontwikkelaars en energiebedrijven gaan de coöperatieve rechtsvorm gebruiken als investeringvehikel 6. De coöperatieve gedachte, de gemeenschapsoriëntatie en principe van zeggenschap van de leden wordt hierbij losgelaten of secundair gemaakt. Voor ons is een lokale energiecoöperatie een maatschappelijke onderneming die beoogt een lokale beweging op gang te brengen en vooral te houden met de bedoeling om de gemeenschap als geheel te laten bijdragen een vitale lokale samenleving, een gemeenschapscoöperatie dus. Nu is het zo dat niet alle coöperaties onze vertrekpunten delen. Met dit voorstel echter wordt de kans nog groter dat er stromanconstructies ontstaan enkel met de bedoeling om het belastingvoordeel te innen en dat heeft ons inziens niets met de doelstellingen van een gemeenschapscoöperatie te maken. Martijn: Een coöperatie kan ook besluiten dat anderen daarin participeren (waaronder ook particulieren. Reactie Paul Stolte: Absoluut niet! Alleen 100 % dochters gewenst. 6 Deze regeling kan gebruikt wordt door energieleveranciers om hun klanten een korting op de energieprijs te kunnen geven. Ze leggen klanten voor de duur van het zonnepark vast door een (nep) coöperatie op te richten zonder zeggenschap voor de leden. De kosten van de productie-installatie worden verlegd naar de consument. De 7,5 cent zal daarbij voor een groot gedeelte in de zakken van de energieleveranciers terecht komen. 7

8 Anderen vragen zich af of het erg is als projectontwikkelaars een actieve rol gaan spelen. In principe kunnen beide coöperatieve vormen naast elkaar bestaan. Het doel van meer lokale opwekking is er in ieder geval wel mee gediend. Voorstel: De voorwaarde dat de productie-installatie juridisch-economisch eigendom moet zijn van de coöperatie lijkt in principe in voldoende mate aan deze zorg tegemoet te komen. Volgens mij is dit in de huidige voorstellen verankerd. In de BV constructie (indirect eigenaarschap) is het daarbij van belang dat alleen 100 % dochters worden toegestaan. Als een ander wil participeren, dan kan dat via financieringsarrangementen, niet via (certificaten van) aandelen en zeggenschap. Zie ook edecentraal punt 7. 8

9 6. De business case voor zonpv projecten De kortingsregeling is bedoeld om de mogelijkheden voor (kleinschalige) duurzame energieprojecten te verruimen. Dit betekent in de praktijk dat er een rendabele businesscase mogelijk moet zijn. Gegeven de technische levensduur van een zonnecentrale van jaar en te verwachten marktontwikkelingen op het gebied van zon-pv technologie, maken 15 jaar de maximale termijn waarbinnen een installatie bedrijfseconomisch kan worden afgeschreven (economische levensduur). Het ministerie gaat ervan uit dat met een korting van 7,5 cent per kwh de business case voor zonpv rendabel te maken moet zijn. De kostprijs voor zonpv bedraagt ca cent per kwh (uitgaande van investerings- en onderhoudskosten van 1,5-1,6 per Wp over 15 jaar). Vergeleken met de kostprijs van reguliere stroom van 5 cent en de korting van 7,5 cent (totaal 12,5 cent) zou de case theoretisch sluitend te krijgen moeten zijn. Als de BTW meegerekend wordt dan gaat het om een korting van 9 cent. Reacties: Er bestaan sterke twijfels of zonpv projecten onder de condities van de EB kortingregeling rendabel te exploiteren zijn binnen een termijn van 15 jaar. Als alle kosten eerlijk worden meegerekend inclusief kosten die gemaakt moeten worden om aan de regelingsvoorwaarden te voldoen, lijken termijnen van 20 tot zelfs 25 jaar nodig te zijn om uit te komen (casuïstiek). Voor de coöperaties is dit een weinig aantrekkelijk scenario. De assumptie klopt niet. De kostprijs van reguliere stroom is weliswaar 5 cent, maar hieruit moet de coöperatie alle kosten voor verzekering, onderhoud, vervanging, administratie, dakhuur betalen. Dat is niet toereikend! Korting 7,5 ct is niet genoeg om de kosten te dekken die aan het oprichten en exploiteren van een coöperatie kleven. Een snellere evaluatie (in eerste jaar) van de EB kortingsregeling is aan te bevelen, als blijkt dat geen initiatieven van de grond kunnen komen. Acceptabele terugverdientijden: maximaal 15 jaar De overheid lijkt uit te gaan van een positieve business case als er sprake is van terugverdientijden onder de 25 jaar 7. Ontwikkelingen van zonpv worden niet zozeer door economische rationaliteit gedreven, stelt ECN daarbij. Deze aanname lijkt ingegeven door een onderwaardering van het bedrijfsmatige karakter van de bestaande energiecoöperaties en coöperatieve projectontwikkelaars, evenals door een smalle invulling van de motieven van burgers om lid te worden van een energiecoöperatie. In beide gevallen spelen financiële overwegingen een duidelijke rol (zij het niet de 7 zie ECN: Toelichting inschatting korte-termijneffecten Energieakkoord op hernieuwbare energie (september 2013); De ontwikkeling van zon-pv bij particulieren wordt niet sterk gedreven door economische rationaliteit. Een positieve business case wordt evenwel gezien als randvoorwaarde, d.w.z. dat een verkoper kan laten zien dat de investeerder in ieder geval financieel niet slechter af is dan zonder PV. Deze minimale randvoorwaarde is hier vertaald als terugverdientijd <25 jaar bij 2% interne rente en 2% inflatie. Een betere business case heeft uiteraard een grotere overtuigingskracht en zal leiden tot grotere deelname. Bij elke variant zijn projecten denkbaar waarbij aan de minimum randvoorwaarde wordt voldaan. Bij een belastingkorting van 7,5 cent per kwh hebben niet alleen grote projecten (~1 MW) maar ook kleinere projecten van tientallen kw een terugverdientijd van minder dan 20 jaar. De grotere projecten worden ook interessanter voor huishoudens die er iets aan over willen houden, met terugverdientijd van ~16 jaar bij interne rente van 5%. 9

10 enige). Deelnemers zullen daarnaast ook de risico s van een langjarige verbintenis met een coöperatie en leverancier laten meewegen in hun besluit om te participeren. Termijnen van jaar, zijn zeker gezien het gebrek aan langetermijngaranties- en zekerheid, weinig aantrekkelijk. Bovendien gaat ECN in haar berekeningen uit van de methodieken van de SDE regeling bij het bepalen van de kostprijs, en deze zijn hiervoor niet geschikt. Termijnen van jaar bieden een meer solide basis voor coöperatieve financiering. Dit blijkt onder andere uit het succes van de windcoöperaties De Windcentrale (12 jaar), Eneco s windpark in Houten (obligatieleningen van 6 jaar, met mogelijkheid tot verlenging met 3 jaar). De grens van 15 jaar is heilig. Wie bepaalt die norm? Het bedrijfsleven investeert namelijk niet in duurzaam omdat men een TVT van 7 jaar al geen positieve business case vindt. Casuïstiek business cases (praktijk) Een aantal coöperaties heeft haar zonpv projectplannen doorgerekend onder de condities van de nieuwe kortingsregeling 8. Afhankelijke van welke kosten wel/ niet meegerekend zijn de investeringskosten tussen de 1,1 en 1,6 per Wp (excl. BTW). Een casus op basis van de kale kosten zou met een looptijd van jaar uit moeten komen en daarbij een redelijk rendement bieden voor de leden 9. Zoals gezegd, waarschijnlijk zijn niet alle kosten hier in voldoende mate in meegerekend. Er wordt onvoldoende rekening gehouden met alle operationele kosten die een coöperatie moet maken, stelt ZonopNederland bijvoorbeeld 10. Uitgaande van de condities van de EB kortingsregeling komen zij nu uit op terugverdientijden van 20 jaar of meer. We vinden dat we pas een business case hebben bij een TVT van 13 jaar of minder. In deze berekeningen zijn een aantal kosten meestal niet verdisconteerd. - De kosten voor marketing (leden werven, voorlichting, communicatiemateriaal) - De kosten voor de voorbereiding- en begeleiding (overleg gemeente, projectontwikkelaars, leveranciers, dakeigenaren, lokaal draagvlak etc) Er wordt vanuit gegaan dat veel voorwerk en wervingswerk op basis van vrijwilligheid gebeurt 11. Dit is bij veel coöperaties op dit moment ook inderdaad het geval. De vraag is of dit op de langere termijn houdbaar is. Waarschijnlijker is dat hiervoor vergoedingen in rekening gebracht gaan worden (door coöperatie of externe dienstverleners) Cases van: ZonopNederland, LochemEnergie, WijkEnergie (berekening rendement met salderen light), Haarlem/ DE Ramplaan, Leiden (ruwe schets), Schiedam. Graag aanvullen met meer materiaal. 9 Wij krijgen geen project onder de 1,35 per Wp. Ik ben benieuwd wie 1,1 haalt (inclusief alle opstartkosten). NB: Business cases moeten / mogen nooit gebaseerd zijn op is mogelijk haalbaar maar op gemiddelde prijsniveau. investeringskosten van de productie-installatie, onderhoud/ vervanging, verzekering, recht van opstal, kadaster, huur dak, juridische bijstand, oprichting van de coöperatie, etc: 10 ZonopNederland baseert zich op haar ervaring met projecten (tot 25kW). De kosten van de exploitatie van een coöperatie van zonnepanelen bestaan uit huurvergoeding voor een dak, verzekeringskosten, onderhoud, afschrijving, aansluitkosten en netbeheerkosten, administratie, etc. Deze moeten allemaal gedekt worden uit de opbrengst van de kwh die verkocht worden. Dit is niet toereikend de coöperatie zal derhalve jaarlijks verlieslatend zijn en de leden zullen financieel moeten bijspringen om de verliezen aan te zuiveren. 11 In Eneco s windpark Houten is veel voorwerk verricht door UWind. Waarschijnlijk zijn hiervoor geen vergoedingen in rekening gebracht (blijkt niet uit de prospectus). 12 Indicatie van de kosten: WijkEnergie 3000 voor panelen; Denkbaar is dat deze marketingkosten met de leveranciers gedeeld worden, mede omdat zij belang hebben bij het aantrekken van extra klanten. 10

11 De EB kortingsregeling zal daarnaast nog tot additionele kosten leiden die in negatieve zin op de business case voor zonpv drukken, zoals: - oprichtingskosten van een projectcoöperatie of BV (juridische en notariële kosten) - kosten voor juridisch en fiscaal advies - (bestuurs)aansprakelijkheidsverzekeringen - verzekeringen installatie - additionele aansluitingskosten en bemetering (netbeheer: zowel eenmalig als jaarlijks) - administratiekosten leverancier - administratiekosten coöperatie - kosten certificering CertiQ voor Garanties van Oorsprong - vennootschapsbelasting - huur van de locatie (dak), recht van opstal, kadasterkosten - voor grotere locaties: beveiliging, steps: Aan de hand van casuïstiek en praktijkervaringen zal verder moeten worden uitgewerkt onder welke onder welke condities de business sluitend is te krijgen. Floris Bruning van EnergieU heeft een rekenmodel ontwikkeld waarmee de business case is door te rekenen. Zaak is om alle reële kosten hierin mee te nemen. Het zou mooi zijn een casus te maken rond een TVT van 10 jaar, met een aantal beweegbare variabelen, zoals de korting en de aansluitkosten op het net. 7. Administratieve kosten Leveranciers Partijen spreken af dat de kosten die leveranciers moeten maken om deze kortingsregeling uit te voeren, in rekening gebracht kunnen worden bij energiecoöperaties, VvE's of de aangesloten leden, die het voordeel van deze regeling genieten (SER ). In gesprekken met leveranciers worden bedragen van euro per jaar per deelnemer genoemd. Op een kortingsvoordeel van 150 van iemand die bijv. meedoet met 10 panelen (ca kwh in het eerste jaar), komt dit overeen met wel 15% van het voordeel uit de korting. Een deel van het voordeel komt hiermee dus ten goede aan de leveranciers en niet aan de coöperatieve burgers. Er zijn geen garanties af te geven dat deze administratiekosten niet zullen toenemen gedurende de looptijd van het project. De verbinding tussen de PV producent en de leveranciers wordt lastig en zal de overhead op drijven. Coöperaties De coöperaties, als juridisch- economisch eigenaar, zijn verantwoordelijk voor de ontwikkeling, het beheer- en exploitatie van de productie-installatie. Verzekeringen, administratie- en beheerskosten 11

Projectplan Start van de Boer-Burger Energie coöperatie. Perspectieven, kansen en bedreigingen

Projectplan Start van de Boer-Burger Energie coöperatie. Perspectieven, kansen en bedreigingen Projectplan Start van de Boer-Burger Energie coöperatie Perspectieven, kansen en bedreigingen Geert van Kempen Maurice Wolters Arvalis 2014 Inhoudsopgave Algemene gegevens... 3 1. Achtergrond projectplan...

Nadere informatie

Succesvolle PV-exploitaties via de Regeling Verlaagd Tarief. Handboek voor energie-initiatieven

Succesvolle PV-exploitaties via de Regeling Verlaagd Tarief. Handboek voor energie-initiatieven Succesvolle PV-exploitaties via de Regeling Verlaagd Tarief Handboek voor energie-initiatieven Voorwoord In Groningen ontstaan steeds meer initiatieven van bewonersgroepen op het gebied van energiebesparing

Nadere informatie

Zonnestroom en de Nederlandse wetgeving

Zonnestroom en de Nederlandse wetgeving Zonnestroom en de Nederlandse wetgeving Zonnestroom en de Nederlandse wetgeving 1 I Zonnestroom en de Nederlandse wetgeving 2 I Zonnestroom en de Nederlandse wetgeving Geachte lezer, Naar aanleiding van

Nadere informatie

Participatiemodellen voor de realisatie van windenergie op land. Een handreiking voor bewoners, lokale ondernemers, gemeenten en investeerders

Participatiemodellen voor de realisatie van windenergie op land. Een handreiking voor bewoners, lokale ondernemers, gemeenten en investeerders Participatiemodellen voor de realisatie van windenergie op land Een handreiking voor bewoners, lokale ondernemers, gemeenten en investeerders Participatiemodellen voor de realisatie van windenergie op

Nadere informatie

Nieuwe organisatievormen en financieringsconstructies in de Nederlandse zonnestroommarkt

Nieuwe organisatievormen en financieringsconstructies in de Nederlandse zonnestroommarkt Inventarisatie van Nieuwe organisatievormen en financieringsconstructies in de Nederlandse zonnestroommarkt Inventarisatie door ARCADIS in opdracht van Agentschap NL 1 INLEIDING Hoewel de prijzen van zonnepanelen

Nadere informatie

Gemeente Zoekt Zon. Datum: april 2015 Auteurs: Wilma Berends, Peter de Jong, Majid Himi Uitgave: Natuur & Milieu

Gemeente Zoekt Zon. Datum: april 2015 Auteurs: Wilma Berends, Peter de Jong, Majid Himi Uitgave: Natuur & Milieu Gemeente Zoekt Zon Gemeente Zoekt Zon Datum: april 2015 Auteurs: Wilma Berends, Peter de Jong, Majid Himi Uitgave: Natuur & Milieu 1 Voorwoord... 3 1. Strategische doelen en -keuzes... 4 1.1 De gemeente

Nadere informatie

De wereld verandert Stappenplan Duurzame Energie Achter de Meter (DEAM) in opdracht van

De wereld verandert Stappenplan Duurzame Energie Achter de Meter (DEAM) in opdracht van De wereld verandert Stappenplan Duurzame Energie Achter de Meter (DEAM) in opdracht van 18 juni 2003 Wegwijzer (klik op de gekleurde teksten) Inleiding Als projectontwikkelaar wilt U op een locatie gaan

Nadere informatie

Masterplan Zon-PV. Rendabele exploitatie van zonnepanelen

Masterplan Zon-PV. Rendabele exploitatie van zonnepanelen Masterplan Zon-PV Rendabele exploitatie van zonnepanelen 2 1. Inhoud 1. Inhoud 3 8. Particuliere woningeigenaren 49 2. Inleiding 5 8.1 Voorbeeld-business-case 49 3. Investering en exploitatie 9 8.2 Hindernissen

Nadere informatie

ambities, handelingsperspectief en interactie met gemeenten

ambities, handelingsperspectief en interactie met gemeenten Energiecoöperaties: ambities, handelingsperspectief en interactie met gemeenten De energieke samenleving in praktijk Beleidsstudie Energiecoöperaties: ambities, handelingsperspectief en interactie met

Nadere informatie

Zonne-energie: overheid laat kans voor nieuw streekproduct liggen Melkveehouders belemmerd in verbreding van de landbouw

Zonne-energie: overheid laat kans voor nieuw streekproduct liggen Melkveehouders belemmerd in verbreding van de landbouw Zonne-energie: overheid laat kans voor nieuw streekproduct liggen Melkveehouders belemmerd in verbreding van de landbouw Verslag van project MijnDakJouwDak Is mede mogelijk gemaakt met financiering door:

Nadere informatie

ONGECORRIGEERD STENOGRAM (Aan dit verslag kunnen geen rechten worden ontleend)

ONGECORRIGEERD STENOGRAM (Aan dit verslag kunnen geen rechten worden ontleend) 1 CONCEPTVERSLAG VAN EEN WETGEVINGSOVERLEG OVER: Wijziging Electriciteitswet, Gaswet en Warmtewet Desgewenst kunt u correcties in de weergave van uw woorden aanbrengen. U wordt verzocht, deze correcties

Nadere informatie

Andere zaken die vanzelfsprekend ook een rol spelen zijn: Ambitie, Draagvlak bij bewoners, Kennis en kunde in de bouwkolom, incl. de opdrachtgevers.

Andere zaken die vanzelfsprekend ook een rol spelen zijn: Ambitie, Draagvlak bij bewoners, Kennis en kunde in de bouwkolom, incl. de opdrachtgevers. In het kader van de Energiesprong heeft een discussie bij de woningcorporatie Oost Flevoland Woondiensten plaatsgevonden. Hierbij kwam aan de orde waar OFW als koploper tegenaan loopt bij de volgende stap

Nadere informatie

Geen geschikt dak en toch zonne-energie?

Geen geschikt dak en toch zonne-energie? Geen geschikt dak en toch zonne-energie? Zon Delen in Berkelland: een aantrekkelijke investering! Inleiding In deze brochure geven wij u meer informatie over het project. Voor wie het geschikt is, hoe

Nadere informatie

Prospectus Windpark Houten

Prospectus Windpark Houten Prospectus Windpark Houten Inhoudsopgave 1 Samenvatting 5 2 Risicofactoren 9 3 Windpark Houten 13 3.1 Kerninformatie 3.2 Locatie 3.3 Achtergrond Windpark 4 Beschrijving van de aanbieding 15 4.1 De aanbieding

Nadere informatie

Consultatiedocument STROOM

Consultatiedocument STROOM Consultatiedocument STROOM Inhoudsopgave DEEL I... 3 1. Inleiding... 3 2. De wetgevingsagenda STROOM... 3 3. Stroomlijnen, optimaliseren en moderniseren... 4 DEEL II... 6 4. Inhoud algehele herziening...

Nadere informatie

Programmaplan Energie werkt!

Programmaplan Energie werkt! Programmaplan Energie werkt! WARMTE Status : Concept Datum : Donderdag 26 maart 2015 Opgesteld door : Team ROM gemeente Almere E-mail : wmkwekkeboom@almere.nl Mobiel : 06 52783719 INHOUD 2 SAMENVATTING

Nadere informatie

Handboek LEC, proces om te komen tot een lokale energie cooperatie.

Handboek LEC, proces om te komen tot een lokale energie cooperatie. Stappenplan om te komen tot oprichting van een lokale energie coöperatie (LEC). Inhoud: 1: De voorfase 2: Hoe organiseren? 3: De opstart van de LEC 4: Na oprichting 5: Bezint eer ge begint 6: Drie belangrijke

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Zonnepaneel scan Jachthaven HavenLand BV

Inhoudsopgave. Zonnepaneel scan Jachthaven HavenLand BV Inhoudsopgave 1 Doel.... 3 2 Analyse van de situatie.... 3 2.1 Algemene gegevens... 3 2.2 Uw elektriciteitsgebruik.... 5 2.3 Uw dak.... 7 2.4 Productie.... 8 2.5 Conclusie... 8 3 Financiële berekening

Nadere informatie

Beleggen in grond voor Multifunctionele Plattelandsondernemingen en de Fiscus. Eindrapport

Beleggen in grond voor Multifunctionele Plattelandsondernemingen en de Fiscus. Eindrapport Beleggen in grond voor Multifunctionele Plattelandsondernemingen en de Fiscus Eindrapport Opdrachtnemer en auteur: Bart Pijnenburg, Mensenland met ondersteuning van: Ton van Balen, DUDOK Bouw- en Vastgoedrecht

Nadere informatie

Energiek Rentmeesterschap Op weg naar een duurzaam klimaat in de Hof van Twente

Energiek Rentmeesterschap Op weg naar een duurzaam klimaat in de Hof van Twente Energiek Rentmeesterschap Op weg naar een duurzaam klimaat in de Hof van Twente Meerjaren Uitvoeringsprogramma Duurzaamheid 2014 2017 (MUD 2014 2017) 2 Energiek Rentmeesterschap Op weg naar een duurzaam

Nadere informatie

DUURZAAM ENERGIE BEDRIJF DRENTHE

DUURZAAM ENERGIE BEDRIJF DRENTHE 8/6/2009 PVDA STATENFRACTIE DRENTHE DUURZAAM ENERGIE BEDRIJF DRENTHE werkgroep energie:albert Huizing, Michel Berends, Hans Hornstra, Ruud Fokkens Inhoudsopgave 1 De vuursteen -4-1.1 De steen in de vijver

Nadere informatie

Buurtenergie Nu. De volgende stap in 2013

Buurtenergie Nu. De volgende stap in 2013 Buurtenergie Nu De volgende stap in 2013 Jurgen van der Heijden voor Natuur & Milieu Overijssel en AT Osborne in opdracht van de Provincie Overijssel 1 Samenvatting Het buurtenergiebedrijf is in handen

Nadere informatie

Gennep, 15 januari 2013. Aan de gemeenteraad

Gennep, 15 januari 2013. Aan de gemeenteraad Aan de gemeenteraad Gennep, 15 januari 2013 Met algemene stemmen is in uw vergadering van 10 december 2012 een motie van de VVD-fractie inzake bedrijventerrein De Brem aangenomen. Kort samengevat stelde

Nadere informatie

Winddelen windpark Burgervlotbrug

Winddelen windpark Burgervlotbrug Winddelen windpark Burgervlotbrug Voordelige stroom van je eigen windmolen Inhoudsopgave 1. Samenvatting 4 2. Hoe werkt het? 7 Het Winddelen-concept 7 Je eigen stukje windmolen 9 Je eigen stroom thuis

Nadere informatie

Vier gevolgen van de groei van hernieuwbaar voor het energiesysteem

Vier gevolgen van de groei van hernieuwbaar voor het energiesysteem Vier gevolgen van de groei van hernieuwbaar voor het energiesysteem Een uitgave van ECN, Energie-Nederland en Netbeheer Nederland 0 1 2 4 10 16 22 23 Inhoud Woord vooraf Inleiding 1 Elektriciteitsmarkt

Nadere informatie

Evaluatie Experimentenwet Bedrijven Investeringszones (BIZ) Definitief. Ruud Berndsen Holmer Doornbos Marinka van Vliet Frank Maas

Evaluatie Experimentenwet Bedrijven Investeringszones (BIZ) Definitief. Ruud Berndsen Holmer Doornbos Marinka van Vliet Frank Maas Evaluatie Experimentenwet Bedrijven Investeringszones (BIZ) Definitief Ruud Berndsen Holmer Doornbos Marinka van Vliet Frank Maas 24 augustus 2012 Evaluatie Experimentenwet Bedrijven Investeringszones

Nadere informatie

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw De klant centraal bij financieel dienstverleners Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn

Nadere informatie

Overeenkomsten en verschillen in het debat rondom kernenergie

Overeenkomsten en verschillen in het debat rondom kernenergie Overeenkomsten en verschillen in het debat rondom kernenergie Utrecht, 29 maart 2010 Inhoud 1 Inleiding 3 1.1 Opzet en doel van de stakeholderbijeenkomsten 3 1.2 Afzien van deelname door de milieuorganisaties

Nadere informatie

Geen geschikt dak en toch zonne-energie?

Geen geschikt dak en toch zonne-energie? Geen geschikt dak en toch zonne-energie? Zon Delen in Berkelland: een aantrekkelijke investering! Inleiding In deze brochure geven wij u meer informatie over het project. Voor wie het geschikt is, hoe

Nadere informatie

Om met de deur in huis te vallen

Om met de deur in huis te vallen Om met de deur in huis te vallen De cijfers, feiten en voorspellingen zijn schrikbarend: in 2030 zullen we globaal 35% meer energie gebruiken dan in 2005 in datzelfde jaar heeft 2/3 van de wereldbevolking

Nadere informatie