De werkwijze van het Fonds

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De werkwijze van het Fonds"

Transcriptie

1 De werkwijze van het Fonds De Stichting Fonds voor Urgente Noden voor Haarlem en Omgeving biedt financiële hulp aan mensen die als gevolg van omstandigheden in een acute financiële noodsituatie verkeren en geen beroep (meer) kunnen doen op de zogenaamde voorliggende wettelijke voorzieningen. Voorts ziet onze Stichting het ook als haar taak om financiële ondersteuning te bieden aan cliënten die een beroep doen op de wettelijke regelingen doch die als gevolg van de tijd die dergelijke procedures vergen niet tijdig geholpen kunnen worden en daardoor in de problemen komen. Bij de uitvoering van haar taak werkt onze Stichting altijd via de hulpverlening. De hulpverleners vragen via hun instelling voor hun cliënten financiële ondersteuning aan bij onze Stichting. Een van de grondbeginselen van de Stichting is, dat de verstrekte bijdrage altijd een onderdeel vormt van het hulpverleningsproces en dat onze Stichting nooit rechtstreeks met de cliënt in contact treedt. Nadat het bestuur van onze Stichting de ingediende aanvraag heeft goedgekeurd, wordt de gevraagde bijdrage gestort op het rekeningnummer van de hulpverleningsinstelling. Deze laatste zorgt er voor dat de verstrekte bijdrage bij de cliënt terecht komt. Alvorens nader zal worden ingegaan op de werkwijze van de Stichting, zal eerst aandacht worden besteed aan een aantal organisaties en personen die daarbij een belangrijke rol spelen. Het Bestuur Het bestuur van de Stichting bestaat uit een vijftal personen die de functies bekleden van voorzitter, vice-voorzitter, secretaris en penningmeester. Het bestuur is belast met het besturen van de Stichting en heeft daarbij de bevoegdheid tot het aangaan van verplichtingen en het afsluiten van overeenkomsten. Voorts beslist het bestuur van de Stichting over alle aanvragen voor financiële ondersteuning die door de hulpverleners bij het bureau van de Stichting worden ingediend. Dit laatste is ook één van de basisprincipes die binnen de Stichting gelden. Het is door het bestuur toegezegd in het overleg met de geldgevende fondsen. Doorgaans vergadert het bestuur gemiddeld eens per drie weken. Zijn er veel aanvragen om ondersteuning dan ligt de vergaderfrequentie hoger. De vergaderingen van het bestuur vinden bijna allen plaats in het kantoor van het Sint Jacobs Godshuis, Emauslaan 6 te Haarlem. De Raad van Toezicht De Stichting kent een Raad van Toezicht. Deze heeft tot taak het houden van toezicht op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken, alsmede het uitoefenen van die taken en bevoegdheden die in de statuten aan de Raad van Toezicht zijn opgedragen of toegekend. De Raad van Toezicht wordt gevormd door de instellingen en organisaties die bij de Stichting zijn aangesloten. Concreet betekent dit, dat alle hulpverleningsinstellingen en maatschappelijke organisaties die bij de Stichting zijn aangesloten, alsmede de geldgevende fondsen het recht hebben om één vertegenwoordiger naar de Raad van Toezicht af te vaardigen.

2 De meeste instellingen en fondsen die bij de Stichting zijn betrokken, hebben van dit recht gebruik gemaakt. De leden van de Raad van Toezicht, alsmede de namen van de instellingen, organisaties en fondsen die zij vertegenwoordigen, zijn: Namens de Fondsen: Dhr. J.F. J. Hoefmans, namens de Kath. Stichting I.S.C.C. Haarlem en omstreken Dhr. Q.J.M. Kramer, namens de Vereniging Sint Vincentius van Paulo Haarlem Mw. G.D. Bredius-Gockinga, namens de Stichting Gereformeerd of Burgerweeshuis Mw. L.C.M. Blomjous Maillette de Buy Wenniger, namens de Stichting Weeshuis der Doopsgezinden Mw. E.J. Bogaerds-Hauer, namens de Bavostichting Heemstede Dhr. mr. K. W. Sluyterman van Loo, namens de Stichting Sluyterman van Loo te Beverwijk Dhr. mr. J.F.H.M. van Exter, namens de Stichting Coelombie Dhr. R. J. Kramer, namens de Jan Rodink Stichting Een bestuurder, namens het Fonds NN Dhr. B.J. Dorlas, namens de Stichting AVIOM Dhr. H.A.J. Moné, namens het Sint Jacobs Godshuis Dhr. mr. A.H. Kist, namens de Stichting Familiefonds van Dusseldorp Mw. I. Gudde-Reuten, namens de Stichting Carmen Dhr. U. J.M. Overmars, namens de Nederkoorn van Dijkstichting Mw. A.H. van Stegeren, namens de J.C.Ruigrok Stichting Dhr. J.S. Van Zanten, namens Stichting Fonds van Wijlen Doctor Jac. Van Zanten Namens de instellingen en maatschappelijke organisaties: Mw. J. van Keulen, namens de Stichting "Stem in de Stad" Dhr. C. van der Wal, namens de Stichting Kontext Dhr. A. Mol, namens Elan Wonen Dhr. E. Meyknecht, namens het Dekenaat Haarlem/Beverwijk Dhr. R.P.van der Jagt, namens de Diaconie van de Protestantse Gemeente Haarlem Mw.Wiering-Speelman, namens de Stichting Comité Bijzondere Hulp Zuid- Kennemerland Mw. A.M. Bos, namens de Stichting MEE Noord West Holland/Zuid-Kennemerland Dhr. H. Bax, namens de Stichting Humanitas Zuid-Kennemerland Mw. I. C. ter Haar, namens de Stichting RIBW K/AM Dhr. D.J. van den Hoek namens Het Leger des Heils, Centrum voor Wonen, Zorg & Welzijn Noord-Holland Mw. H. Berkhout en dhr. P. Köhne, namens de GGD Zuid-Kennemerland AGZ Mw. I. Webbink en dhr. H. Hofman, namens Reclassering Nederland, afdeling Haarlem De Raad van Toezicht komt jaarlijks twee maal bijeen. In het voorjaar ter bespreking van het Jaarverslag en de Jaarrekening en in het najaar voor het opstellen van de begroting voor het komend jaar. 2

3 De Fondsen De Fondsen die in het schema hiervoor zijn vermeld, zorgen er voor dat het Fonds de aanvragen die door de hulpverleningsinstellingen, namens hun cliënten, worden ingediend kunnen worden gehonoreerd. Concreet betekent dit, dat genoemde Fondsen jaarlijks een bedrag van ruim 0.000,= ter beschikking stellen van de Stichting Fonds voor Urgente Noden voor Haarlem en Omgeving. Bij hun toezegging hebben de meeste fondsen de voorwaarde gesteld, dat de door hen ter beschikking gestelde middelen voor 00% ten goede moeten komen aan personen die in urgente nood verkeren. Het bestuur van onze Stichting heeft deze voorwaarde, na ampel beraad, aanvaard. Dit betekende echter wel dat het bestuur een oplossing moest vinden voor het financieren van de aan te stellen medewerker en voor de daarmee samenhangende apparaatskosten. Het was de gemeente Haarlem die voor dit probleem een oplossing bood door de Stichting jaarlijks een subsidie te verstrekken van ,00. De samenwerking tussen de gemeente Haarlem en de Stichting is geformaliseerd door middel van een convenant dat op 29 juni 2007 door partijen is ondertekend. De gemeente Haarlem stelde daarbij aanvankelijk wel als voorwaarde, dat haar subsidie moet worden gebruikt voor de afhandeling van Haarlemse aanvragen. Inmiddels is deze voorwaarde komen te vervallen. Tenslotte dient nog te worden vermeld, dat enige fondsen aan hun bijdrage de voorwaarde hebben verbonden dat hun gift alleen mag worden besteed aan een bepaalde doelgroep. De doelgroepen die door de betreffende fondsen worden opgegeven zijn jeugd en jongeren en ouderen. De Stichting verstrekt bij haar jaarlijkse afrekening aan de desbetreffende fondsen een overzicht van de bestedingen per leeftijdscategorie die in dat jaar hebben plaats gehad. De hulpverleningsinstellingen De hulpverleningsinstellingen die namens de cliënt bij de Stichting een verzoek voor financiële ondersteuning kunnen indienen staan vermeld in het hiervoor gegeven overzicht. De lijst van hulpverleningsinstellingen is echter nog niet compleet en het is te verwachten dat deze lijst werkendeweg nog wordt aangevuld met meerdere instellingen. Gebleken is namelijk dat momenteel nog niet alle werksoorten die in Zuid-Kennemerland betrokken zijn bij de hulpverlening gebruik maken van de door de Stichting geboden mogelijkheden. Binnen het bestuur van de Stichting heeft in het afgelopen halfjaar een discussie plaats gehad over de criteria waaraan de instellingen moeten voldoen om bij onze Stichting een verzoek om financiële ondersteuning te mogen indienen. Daarbij hanteert het bestuur tot nog toe de navolgende criteria: De instelling dient gevestigd te zijn in de regio Kennemerland of het werkgebied van deze instelling dient o.a. genoemde regio te omvatten; De hulpverleners dienen voor de uitvoering van hun taak een professionele opleiding te hebben gevolgd die daarop is toegesneden; De instelling dient bereid te zijn de toegekende gelden namens de cliënt te beheren; Recentelijk bijgewerkt december 200 3

4 De ter beschikking gestelde middelen dienen een functie te hebben in het hulpverleningsproces; De instelling dient het zgn. vierogenprincipe te kunnen waarmaken; dit betekent concreet dat de hulpverlener de aanvraag moet kunnen laten checken door zijn/haar leidinggevende kracht. De meeste instellingen zijn instellingen die door het particulier initiatief zijn opgericht. Een zestal van de hulpverleningsinstellingen die aan de hiervoor opgesomde criteria voldoen, heeft van onze Stichting de mogelijkheid gekregen om rechtstreeks giften aan hun cliënten te verstrekken zonder tussenkomst van onze Stichting. Onze Stichting is tot deze korte aanvraagroute besloten omdat sommige cliënten nogal vaak bij de hulpverleningsinstellingen aan de bel trekken voor financiële ondersteuning en omdat de omvang van de gevraagde giften meestal beneden de 00 blijft. Ons Bestuur was van mening dat het weinig zinvol was om deze verzoeken via de hiervoor geschetste aanvraagroute te laten verlopen omdat dit zou leiden tot onnodige bureaucratie. De giften waar het hier om gaat zijn beperkt van omvang (tot 00) en hebben meestal betrekking op kaartjes voor openbaar vervoer, leefgeld, een abonnement, contributie, e.d. Wel dienen deze giften achteraf door de hulpverleningsinstelling te worden verantwoord bij onze Stichting. De consulent/ambtelijk secretaris Sinds september 2007 beschikt onze Stichting over een parttime consulent/ambtelijk secretaris die onder de verantwoordelijkheid van het bestuur functioneert. Deze functionaris is voor de dagelijkse gang van zaken direct verantwoording verschuldigd aan de contactpersoon van de Stichting aan wie de begeleiding van deze functionaris is opgedragen. De consulent/ambtelijk secretaris draagt zorg voor het beheer, de voorbereiding en de uitvoering van de hulpaanvragen. Voorts heeft de consulent een ondersteunende functie naar het bestuur van de Stichting Fonds voor Urgente Noden voor Haarlem en Omgeving en verricht deze functionaris al de administratieve zaken die daarmee zijn verbonden. De taken van de consulent/ambtelijk secretaris zijn in een taakomschrijving vastgelegd. De consulent is gehuisvest op het adres Wilhelminastraat 23 te Haarlem. De gehanteerde procedure bij het indienen van een aanvraag De wijze waarop de Stichting de binnengekomen aanvragen behandelt, kan het best worden gedemonstreerd aan de hand van een praktijkvoorbeeld. Stel dat een hulpverlener door een cliënt wordt benaderd met een probleem dat hij zelf niet kan oplossen omdat hij daarvoor de benodigde middelen niet heeft. De hulpverlener zal dan nagaan of er een wettelijke voorziening is die daarin voorziet. Is dat niet het geval, dan zal de hulpverlener nagaan of via de vrije markt een oplossing kan worden gevonden; geld lenen bij banken, e.d. Is ook deze weg voor de cliënt niet begaanbaar en gaat het over een situatie die als een urgente nood kan worden gekarakteriseerd dan schakelt de hulpverlener de Stichting Fonds voor Uitzonderingen hierop vormen opvangmedewerkers van de GGD Zuid-Kennemerland en de Dienstverleningsconsulenten van de gemeente Haarlem. Deze medewerkers vervullen in de richting van de cliënt een hulpverlenende functie. 4

5 Urgente Noden voor Haarlem en Omgeving in. Bij genoemd fonds kunnen aanvragen tot een maximum van worden ingediend 2. Dit kan op twee manieren: A. Via het invullen van een aanvraagformulier van de Stichting dat vanaf de website kan worden gedownload. B. Door het invullen van het aanvraagformulier op de website. De vragen die in het aanvraagformulier worden gesteld, hebben tot doel dat het bestuur van de Stichting een idee krijgt van de nood die bij de cliënt aan de orde is, van de urgentie daarvan en dat de Stichting voor de cliënt de enige mogelijkheid is om de nood te lenigen. Nadat de hulpverlener het aanvraagformulier heeft ingevuld, legt hij het voor aan zijn leidinggevende. Het is de bedoeling dat zowel de hulpverlener, als de leidinggevende het aanvraagformulier ondertekenen; het vierogenprincipe. De twee handtekeningen zijn van belang omdat de Stichting aanvraagformulieren die niet van twee handtekeningen zijn voorzien niet in behandeling neemt. Het aanvraagformulier belandt of schriftelijk of digitaal op het bureau van de Stichting en wordt in eerste instantie bekeken door de ambtelijk secretaris. Deze checkt of het formulier compleet is ingevuld en als dit niet het geval is wordt contact opgenomen met de hulpverlener om de hiaten op te vullen. Daarna neemt de ambtelijk secretaris de aanvraag in behandeling. Dit betekent, dat de aanvraag wordt besproken met het gemandateerde bestuurslid van de Stichting. Naar aanleiding van dit gesprek wordt door de ambtelijk secretaris een voorstel gemaakt voor het bestuur. Dit voorstel wordt digitaal ter kennis gebracht van de overige bestuursleden met het verzoek om hierop zo snel mogelijk te reageren. Nadat twee positieve reacties van bestuursleden bij de consulent zijn binnengekomen, stelt de ambtelijk secretaris toekenningbrieven op; een voor de hulpverleningsinstelling en een voor de penningmeester van de Stichting. Op de eerstkomende bestuursvergadering wordt de toekenningbrief geagendeerd. Indien er door de overige bestuursleden geen bezwaren naar voren worden gebracht, wordt de toekenningbrief verzonden naar de hulpverleningsinstelling en gaat de penningmeester over tot het overmaken van het afgesproken bedrag. Het gehele behandelingstraject neemt doorgaans niet meer dan 4 dagen in beslag. Het is daarna aan de hulpverlener om te bepalen op welke wijze hij het door de Stichting ter beschikking gestelde bedrag aan zijn cliënt overhandigt (in zijn geheel of in delen). Haarlem, december 200 Het secretariaat 2 Aanvragen die dit maximum overstijgen, kunnen in sommige gevallen door het bestuur worden gehonoreerd. 5

Jaarverslag 2014. Dit wordt dan een

Jaarverslag 2014. Dit wordt dan een Dit wordt dan een Den Haag 17 april 2015 De jeugd heeft de toekomst is een veel gehoorde uitdrukking, maar de ervaring leert dat die toekomst niet voor alle jeugdigen even zonnig is. Daarom zijn er vandaag

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement van de "Nationale-Nederlanden Personeelsvereniging" per 1-1-2011. Versie 1.0 dd 2-9-2010

Huishoudelijk Reglement van de Nationale-Nederlanden Personeelsvereniging per 1-1-2011. Versie 1.0 dd 2-9-2010 Huishoudelijk Reglement van de "Nationale-Nederlanden Personeelsvereniging" per 1-1-2011. Versie 1.0 dd 2-9-2010 1 Gewoon lidmaatschap. Artikel 1. Zij die als gewoon lid tot de vereniging willen toetreden

Nadere informatie

TAKEN IN EEN SPORTVERENIGING

TAKEN IN EEN SPORTVERENIGING TAKEN IN EEN SPORTVERENIGING In verenigingen doen soms één of enkele vrijwilligers bijna alles. Soms kan dat, want de betreffende man of vrouw heeft tijd genoeg, maar het is een gevaarlijke situatie. Als

Nadere informatie

Gemeenteraadsverkiezingen

Gemeenteraadsverkiezingen Gemeenteraadsverkiezingen Meest gestelde vragen en antwoorden februari 2013 De voorbereidingen voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2014 zijn begonnen! Een uitdagend proces voor u als afdelingsbestuurder.

Nadere informatie

Komt een kind bij de buurvrouw

Komt een kind bij de buurvrouw Komt een kind bij de buurvrouw Onderzoek naar de knelpunten en oplossingen in de keten van pleegzorgvergoeding bij netwerkpleegzorg 23 februari 2010 2010/030 Komt een kind bij de buurvrouw Onderzoek naar

Nadere informatie

Een bankrekening voor iedereen

Een bankrekening voor iedereen Een bankrekening voor iedereen evaluatierapport inzake de werking van het NVB Convenant inzake een pakket primaire betaaldiensten!"#$"%&"'()**+(,(!"#$"%&"'()**- Aangeboden aan: Drs. G. Zalm, minister van

Nadere informatie

Groninger. Reddings. Brigade. Statuten en Huishoudelijk Reglement

Groninger. Reddings. Brigade. Statuten en Huishoudelijk Reglement Groninger Reddings Brigade Statuten en Huishoudelijk Reglement Groninger Reddings Brigade Statuten Statuten blad 1 NAAM EN ZETEL Artikel 1. De vereniging draagt de naam: GRONINGER REDDINGSBRIGADE kortweg

Nadere informatie

Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor

Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor Advies voor een code voor de leden van de VFI juni 2005 colofon Commissie Code Goed Bestuur voor Goede Doelen In opdracht van de VFI, brancheorganisatie van

Nadere informatie

Klachtenreglement. De Friese Wouden

Klachtenreglement. De Friese Wouden Klachtenreglement De Friese Wouden Klachtenregeling Voorwoord Cliënten dienen niet snel een klacht in. Als een cliënt de stap zet om een klacht in te dienen, is het daarom des te belangrijker, dat zorgaanbieders

Nadere informatie

huishoudelijk reglement redactie-statuut statuten martijn vereniging voor acceptatie van pedofilie

huishoudelijk reglement redactie-statuut statuten martijn vereniging voor acceptatie van pedofilie martijn vereniging voor acceptatie van pedofilie statuten huishoudelijk reglement en redactie-statuut STATUTEN VERENIGING "MARTIJN" NAAM EN ZETEL Artikel 1. De vereniging is genaamd: VERENIGING MARTIJN.

Nadere informatie

HERSTELD HERVORMDE KERK. Ordinantie 16

HERSTELD HERVORMDE KERK. Ordinantie 16 HERSTELD HERVORMDE KERK Ordinantie 16 In tweede lezing vastgesteld door de generale synode op 15 en 16 juni 2012 16. Ordinantie voor de kerkelijke financiën en goederen I Het college van kerkvoogden Artikel

Nadere informatie

Hoe richt je een belangenvereniging op?

Hoe richt je een belangenvereniging op? Hoe richt je een belangenvereniging op? Dd. 2 november 2006 Elk begin is moeilijk, maar vele handen maken licht werk, als het goed gecoördineerd wordt. 1 Inleiding en inhoudsopgave De Stichting Platform

Nadere informatie

Handvestgroep Publiek Verantwoorden. Code Goed Bestuur Publieke Dienstverleners

Handvestgroep Publiek Verantwoorden. Code Goed Bestuur Publieke Dienstverleners Code Goed Bestuur Publieke Dienstverleners juni 2004, oktober 2005, september 2011 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.1 Inleiding... 3 1.2 Begripsbepalingen... 4 1.3 Versiehistorie... 4 2. Naleving en

Nadere informatie

De Kredietbank Rotterdam is in balans

De Kredietbank Rotterdam is in balans De Kredietbank Rotterdam is in balans Een onderzoek naar de dagelijkse praktijk gemeentelijke ombudsman Rotterdam maart 2014 Colofon Het onderzoeksteam van de gemeentelijke ombudsman bestond uit: Juliette

Nadere informatie

Klachtenregeling, versie 1.6 17-07-2014

Klachtenregeling, versie 1.6 17-07-2014 Klachtenregeling, versie 1.6 17-07-2014 Pagina 1 van 17 Klachtenregeling versie 1.6 17-07-2014 Inhoud Artikel 1 Begripsbepalingen... 3 Artikel 2 Bij wie kan een klacht worden ingediend.... 5 Artikel 3

Nadere informatie

Jaarverslag Klachtencommissie 1998-2000

Jaarverslag Klachtencommissie 1998-2000 Jaarverslag Klachtencommissie 1998-2000 Dutch Securities Institute Inhoudsopgave Voorwoord door Prof. mr. M.R. Mok, Voorzitter Klachtencommissie DSI 2 1 Oprichting van het Dutch Securities Institute (DSI)

Nadere informatie

WATERSPORTVERENIGING. De Eemkruisers

WATERSPORTVERENIGING. De Eemkruisers WATERSPORTVERENIGING De Eemkruisers Opgericht 16 juni 1952 Koninklijk goedgekeurd 14 maar 1959 Geregistreerd bij de K.v.K. nummer 40506042 Laatste statuten wijziging 22 augustus 2012 WSV De Eemkruisers

Nadere informatie

INLEIDING. Veel succes met je bestuurswerk en hopelijk tot ziens. Bestuur, trainers en vrijwilligers van Plattelandsjongeren.nl

INLEIDING. Veel succes met je bestuurswerk en hopelijk tot ziens. Bestuur, trainers en vrijwilligers van Plattelandsjongeren.nl SAFETY FIRST Inhoud INLEIDING... 17 1. VERENIGINGEN EN BESTUREN... 18 2. VERZEKERINGEN... 21 3. FINANCIEËN... 24 4. AUTEURSRECHTEN... 26 5. VEILIGHEID EN VERGUNNINGEN... 27 BIJLAGE 1: VOORBEELDMODEL HUISHOUDELIJK

Nadere informatie

VIOS VEILIG IN EN OM SCHOOL ZUID KENNEMERLAND CONVENANT GEMEENTES SCHOLEN POLITIE HALT INHOUDSOPGAVE MAART 2007. 2. VIOS- convenant pag.

VIOS VEILIG IN EN OM SCHOOL ZUID KENNEMERLAND CONVENANT GEMEENTES SCHOLEN POLITIE HALT INHOUDSOPGAVE MAART 2007. 2. VIOS- convenant pag. VIS VEILIG IN EN M SCHL ZUID KENNEMERLAND CNVENANT GEMEENTES SCHLEN PLITIE HALT MAART 2007 INHUDSPGAVE 1. Inleiding / Voorgeschiedenis pag. 3 2. VIS- convenant pag. 4-8 3. Tussentijdse Rapportage VIS pag.

Nadere informatie

Bijlage 1. Wettelijk kader passend onderwijs

Bijlage 1. Wettelijk kader passend onderwijs Bijlage 1 Wettelijk kader passend onderwijs Inhoudsopgave 1. Inleiding... 4 2. Het wettelijke kader... 5 2.1 Zorgplicht... 5 Aanmelding... 5 Toelating en verwijdering... 6 Onderwijszorgprofiel... 6 Ontwikkelingsperspectief...

Nadere informatie

Ik heb een klacht! Wat nu? Werkwijze en reglement klachtencommissie

Ik heb een klacht! Wat nu? Werkwijze en reglement klachtencommissie Ik heb een klacht! Wat nu? Werkwijze en reglement klachtencommissie Inhoud Ik heb een klacht! wat nu? Inleiding 2 Wat is een klacht? 3 Wat doet u met een klacht? 3 Werkwijze klachtencommissie Woonstichting

Nadere informatie

Wet We - t - en e n re r g e e g l e g l e g v e i v n i g voo vo r or spo sp r ortve v r e e r nigi enig nge ing n

Wet We - t - en e n re r g e e g l e g l e g v e i v n i g voo vo r or spo sp r ortve v r e e r nigi enig nge ing n Wet- en regelgeving voor sportverenigingen Colofon Deze uitgave is ontwikkeld vanuit de samenwerking van NOC*NSF en Ernst & Young als partners in sport. Verantwoordelijk voor de inhoud zijn NOC*NSF, Ernst

Nadere informatie

GEDRAGSCODE GOED BESTUUR EN INTEGRITEIT PUBLIEKE OMROEP 2012

GEDRAGSCODE GOED BESTUUR EN INTEGRITEIT PUBLIEKE OMROEP 2012 GEDRAGSCODE GOED BESTUUR EN INTEGRITEIT PUBLIEKE OMROEP 2012 INHOUD INLEIDING EN VERANTWOORDING ALGEMENE BEPALINGEN RICHTLIJN 1 GOED BESTUUR EN TOEZICHT 1.1. Inleiding en overwegingen 1.2. Kernbegrippen

Nadere informatie

[CORPORATIE], gevestigd te [VESTIGINGSPLAATS].

[CORPORATIE], gevestigd te [VESTIGINGSPLAATS]. [CORPORATIE] In dit Bestuursreglement wordt verstaan onder: [CORPORATIE] Verbinding [CORPORATIE], gevestigd te [VESTIGINGSPLAATS]. Een aan [CORPORATIE] verbonden rechtspersoon als bedoeld in artikel 11

Nadere informatie

Woon- en Zorgcentra Zorggroep Tangenborgh

Woon- en Zorgcentra Zorggroep Tangenborgh Woon- en Zorgcentra Zorggroep Tangenborgh 1 Versiedatum: juli 2015 2 Inleiding In deze brochure staat informatie over onze woon- en zorgcentra en de voorzieningen die worden geboden. Het eerste deel bevat

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1999 2000 27 193 (R 1658) Wijziging van de bepalingen ten aanzien van octrooigemachtigden in de Rijksoctrooiwet en de Rijksoctrooiwet 1995 Nr. 3 MEMORIE

Nadere informatie

NEDERLANDSE PATIËNTEN CONSUMENTEN FEDERATIE. Algemene Voorwaarden voor zorg zonder verblijf van ActiZ en BTN Januari 2014

NEDERLANDSE PATIËNTEN CONSUMENTEN FEDERATIE. Algemene Voorwaarden voor zorg zonder verblijf van ActiZ en BTN Januari 2014 NEDERLANDSE PATIËNTEN CONSUMENTEN FEDERATIE Algemene Voorwaarden voor zorg zonder verblijf van ActiZ en BTN Januari 2014 Inhoud 1. Algemeen 3 2. Informatie 5 3. Totstandkoming van de overeenkomst 6 4.

Nadere informatie

Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding.

Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Ervaringen van mensen met klachten over de Gezondheidszorg S. Kruikemeier R. Coppen J.J.D.J.M. Rademakers

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 30 212 Wijziging van de Elektriciteitswet 1998 en van de Gaswet in verband met nadere regels omtrent een onafhankelijk netbeheer Nr. 11 AMENDEMENT

Nadere informatie

Rekenkamercommissie Soest Treft subsidie doel?

Rekenkamercommissie Soest Treft subsidie doel? Rekenkamercommissie Soest Treft subsidie doel? Een onderzoek naar het subsidieproces van de gemeente Soest 25 September 2006. Inhoudsopgave 1. Inleiding en achtergronden...2 2. Probleemstelling...3 3.

Nadere informatie