De werkwijze van het Fonds

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De werkwijze van het Fonds"

Transcriptie

1 De werkwijze van het Fonds De Stichting Fonds voor Urgente Noden voor Haarlem en Omgeving biedt financiële hulp aan mensen die als gevolg van omstandigheden in een acute financiële noodsituatie verkeren en geen beroep (meer) kunnen doen op de zogenaamde voorliggende wettelijke voorzieningen. Voorts ziet onze Stichting het ook als haar taak om financiële ondersteuning te bieden aan cliënten die een beroep doen op de wettelijke regelingen doch die als gevolg van de tijd die dergelijke procedures vergen niet tijdig geholpen kunnen worden en daardoor in de problemen komen. Bij de uitvoering van haar taak werkt onze Stichting altijd via de hulpverlening. De hulpverleners vragen via hun instelling voor hun cliënten financiële ondersteuning aan bij onze Stichting. Een van de grondbeginselen van de Stichting is, dat de verstrekte bijdrage altijd een onderdeel vormt van het hulpverleningsproces en dat onze Stichting nooit rechtstreeks met de cliënt in contact treedt. Nadat het bestuur van onze Stichting de ingediende aanvraag heeft goedgekeurd, wordt de gevraagde bijdrage gestort op het rekeningnummer van de hulpverleningsinstelling. Deze laatste zorgt er voor dat de verstrekte bijdrage bij de cliënt terecht komt. Alvorens nader zal worden ingegaan op de werkwijze van de Stichting, zal eerst aandacht worden besteed aan een aantal organisaties en personen die daarbij een belangrijke rol spelen. Het Bestuur Het bestuur van de Stichting bestaat uit een vijftal personen die de functies bekleden van voorzitter, vice-voorzitter, secretaris en penningmeester. Het bestuur is belast met het besturen van de Stichting en heeft daarbij de bevoegdheid tot het aangaan van verplichtingen en het afsluiten van overeenkomsten. Voorts beslist het bestuur van de Stichting over alle aanvragen voor financiële ondersteuning die door de hulpverleners bij het bureau van de Stichting worden ingediend. Dit laatste is ook één van de basisprincipes die binnen de Stichting gelden. Het is door het bestuur toegezegd in het overleg met de geldgevende fondsen. Doorgaans vergadert het bestuur gemiddeld eens per drie weken. Zijn er veel aanvragen om ondersteuning dan ligt de vergaderfrequentie hoger. De vergaderingen van het bestuur vinden bijna allen plaats in het kantoor van het Sint Jacobs Godshuis, Emauslaan 6 te Haarlem. De Raad van Toezicht De Stichting kent een Raad van Toezicht. Deze heeft tot taak het houden van toezicht op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken, alsmede het uitoefenen van die taken en bevoegdheden die in de statuten aan de Raad van Toezicht zijn opgedragen of toegekend. De Raad van Toezicht wordt gevormd door de instellingen en organisaties die bij de Stichting zijn aangesloten. Concreet betekent dit, dat alle hulpverleningsinstellingen en maatschappelijke organisaties die bij de Stichting zijn aangesloten, alsmede de geldgevende fondsen het recht hebben om één vertegenwoordiger naar de Raad van Toezicht af te vaardigen.

2 De meeste instellingen en fondsen die bij de Stichting zijn betrokken, hebben van dit recht gebruik gemaakt. De leden van de Raad van Toezicht, alsmede de namen van de instellingen, organisaties en fondsen die zij vertegenwoordigen, zijn: Namens de Fondsen: Dhr. J.F. J. Hoefmans, namens de Kath. Stichting I.S.C.C. Haarlem en omstreken Dhr. Q.J.M. Kramer, namens de Vereniging Sint Vincentius van Paulo Haarlem Mw. G.D. Bredius-Gockinga, namens de Stichting Gereformeerd of Burgerweeshuis Mw. L.C.M. Blomjous Maillette de Buy Wenniger, namens de Stichting Weeshuis der Doopsgezinden Mw. E.J. Bogaerds-Hauer, namens de Bavostichting Heemstede Dhr. mr. K. W. Sluyterman van Loo, namens de Stichting Sluyterman van Loo te Beverwijk Dhr. mr. J.F.H.M. van Exter, namens de Stichting Coelombie Dhr. R. J. Kramer, namens de Jan Rodink Stichting Een bestuurder, namens het Fonds NN Dhr. B.J. Dorlas, namens de Stichting AVIOM Dhr. H.A.J. Moné, namens het Sint Jacobs Godshuis Dhr. mr. A.H. Kist, namens de Stichting Familiefonds van Dusseldorp Mw. I. Gudde-Reuten, namens de Stichting Carmen Dhr. U. J.M. Overmars, namens de Nederkoorn van Dijkstichting Mw. A.H. van Stegeren, namens de J.C.Ruigrok Stichting Dhr. J.S. Van Zanten, namens Stichting Fonds van Wijlen Doctor Jac. Van Zanten Namens de instellingen en maatschappelijke organisaties: Mw. J. van Keulen, namens de Stichting "Stem in de Stad" Dhr. C. van der Wal, namens de Stichting Kontext Dhr. A. Mol, namens Elan Wonen Dhr. E. Meyknecht, namens het Dekenaat Haarlem/Beverwijk Dhr. R.P.van der Jagt, namens de Diaconie van de Protestantse Gemeente Haarlem Mw.Wiering-Speelman, namens de Stichting Comité Bijzondere Hulp Zuid- Kennemerland Mw. A.M. Bos, namens de Stichting MEE Noord West Holland/Zuid-Kennemerland Dhr. H. Bax, namens de Stichting Humanitas Zuid-Kennemerland Mw. I. C. ter Haar, namens de Stichting RIBW K/AM Dhr. D.J. van den Hoek namens Het Leger des Heils, Centrum voor Wonen, Zorg & Welzijn Noord-Holland Mw. H. Berkhout en dhr. P. Köhne, namens de GGD Zuid-Kennemerland AGZ Mw. I. Webbink en dhr. H. Hofman, namens Reclassering Nederland, afdeling Haarlem De Raad van Toezicht komt jaarlijks twee maal bijeen. In het voorjaar ter bespreking van het Jaarverslag en de Jaarrekening en in het najaar voor het opstellen van de begroting voor het komend jaar. 2

3 De Fondsen De Fondsen die in het schema hiervoor zijn vermeld, zorgen er voor dat het Fonds de aanvragen die door de hulpverleningsinstellingen, namens hun cliënten, worden ingediend kunnen worden gehonoreerd. Concreet betekent dit, dat genoemde Fondsen jaarlijks een bedrag van ruim 0.000,= ter beschikking stellen van de Stichting Fonds voor Urgente Noden voor Haarlem en Omgeving. Bij hun toezegging hebben de meeste fondsen de voorwaarde gesteld, dat de door hen ter beschikking gestelde middelen voor 00% ten goede moeten komen aan personen die in urgente nood verkeren. Het bestuur van onze Stichting heeft deze voorwaarde, na ampel beraad, aanvaard. Dit betekende echter wel dat het bestuur een oplossing moest vinden voor het financieren van de aan te stellen medewerker en voor de daarmee samenhangende apparaatskosten. Het was de gemeente Haarlem die voor dit probleem een oplossing bood door de Stichting jaarlijks een subsidie te verstrekken van ,00. De samenwerking tussen de gemeente Haarlem en de Stichting is geformaliseerd door middel van een convenant dat op 29 juni 2007 door partijen is ondertekend. De gemeente Haarlem stelde daarbij aanvankelijk wel als voorwaarde, dat haar subsidie moet worden gebruikt voor de afhandeling van Haarlemse aanvragen. Inmiddels is deze voorwaarde komen te vervallen. Tenslotte dient nog te worden vermeld, dat enige fondsen aan hun bijdrage de voorwaarde hebben verbonden dat hun gift alleen mag worden besteed aan een bepaalde doelgroep. De doelgroepen die door de betreffende fondsen worden opgegeven zijn jeugd en jongeren en ouderen. De Stichting verstrekt bij haar jaarlijkse afrekening aan de desbetreffende fondsen een overzicht van de bestedingen per leeftijdscategorie die in dat jaar hebben plaats gehad. De hulpverleningsinstellingen De hulpverleningsinstellingen die namens de cliënt bij de Stichting een verzoek voor financiële ondersteuning kunnen indienen staan vermeld in het hiervoor gegeven overzicht. De lijst van hulpverleningsinstellingen is echter nog niet compleet en het is te verwachten dat deze lijst werkendeweg nog wordt aangevuld met meerdere instellingen. Gebleken is namelijk dat momenteel nog niet alle werksoorten die in Zuid-Kennemerland betrokken zijn bij de hulpverlening gebruik maken van de door de Stichting geboden mogelijkheden. Binnen het bestuur van de Stichting heeft in het afgelopen halfjaar een discussie plaats gehad over de criteria waaraan de instellingen moeten voldoen om bij onze Stichting een verzoek om financiële ondersteuning te mogen indienen. Daarbij hanteert het bestuur tot nog toe de navolgende criteria: De instelling dient gevestigd te zijn in de regio Kennemerland of het werkgebied van deze instelling dient o.a. genoemde regio te omvatten; De hulpverleners dienen voor de uitvoering van hun taak een professionele opleiding te hebben gevolgd die daarop is toegesneden; De instelling dient bereid te zijn de toegekende gelden namens de cliënt te beheren; Recentelijk bijgewerkt december 200 3

4 De ter beschikking gestelde middelen dienen een functie te hebben in het hulpverleningsproces; De instelling dient het zgn. vierogenprincipe te kunnen waarmaken; dit betekent concreet dat de hulpverlener de aanvraag moet kunnen laten checken door zijn/haar leidinggevende kracht. De meeste instellingen zijn instellingen die door het particulier initiatief zijn opgericht. Een zestal van de hulpverleningsinstellingen die aan de hiervoor opgesomde criteria voldoen, heeft van onze Stichting de mogelijkheid gekregen om rechtstreeks giften aan hun cliënten te verstrekken zonder tussenkomst van onze Stichting. Onze Stichting is tot deze korte aanvraagroute besloten omdat sommige cliënten nogal vaak bij de hulpverleningsinstellingen aan de bel trekken voor financiële ondersteuning en omdat de omvang van de gevraagde giften meestal beneden de 00 blijft. Ons Bestuur was van mening dat het weinig zinvol was om deze verzoeken via de hiervoor geschetste aanvraagroute te laten verlopen omdat dit zou leiden tot onnodige bureaucratie. De giften waar het hier om gaat zijn beperkt van omvang (tot 00) en hebben meestal betrekking op kaartjes voor openbaar vervoer, leefgeld, een abonnement, contributie, e.d. Wel dienen deze giften achteraf door de hulpverleningsinstelling te worden verantwoord bij onze Stichting. De consulent/ambtelijk secretaris Sinds september 2007 beschikt onze Stichting over een parttime consulent/ambtelijk secretaris die onder de verantwoordelijkheid van het bestuur functioneert. Deze functionaris is voor de dagelijkse gang van zaken direct verantwoording verschuldigd aan de contactpersoon van de Stichting aan wie de begeleiding van deze functionaris is opgedragen. De consulent/ambtelijk secretaris draagt zorg voor het beheer, de voorbereiding en de uitvoering van de hulpaanvragen. Voorts heeft de consulent een ondersteunende functie naar het bestuur van de Stichting Fonds voor Urgente Noden voor Haarlem en Omgeving en verricht deze functionaris al de administratieve zaken die daarmee zijn verbonden. De taken van de consulent/ambtelijk secretaris zijn in een taakomschrijving vastgelegd. De consulent is gehuisvest op het adres Wilhelminastraat 23 te Haarlem. De gehanteerde procedure bij het indienen van een aanvraag De wijze waarop de Stichting de binnengekomen aanvragen behandelt, kan het best worden gedemonstreerd aan de hand van een praktijkvoorbeeld. Stel dat een hulpverlener door een cliënt wordt benaderd met een probleem dat hij zelf niet kan oplossen omdat hij daarvoor de benodigde middelen niet heeft. De hulpverlener zal dan nagaan of er een wettelijke voorziening is die daarin voorziet. Is dat niet het geval, dan zal de hulpverlener nagaan of via de vrije markt een oplossing kan worden gevonden; geld lenen bij banken, e.d. Is ook deze weg voor de cliënt niet begaanbaar en gaat het over een situatie die als een urgente nood kan worden gekarakteriseerd dan schakelt de hulpverlener de Stichting Fonds voor Uitzonderingen hierop vormen opvangmedewerkers van de GGD Zuid-Kennemerland en de Dienstverleningsconsulenten van de gemeente Haarlem. Deze medewerkers vervullen in de richting van de cliënt een hulpverlenende functie. 4

5 Urgente Noden voor Haarlem en Omgeving in. Bij genoemd fonds kunnen aanvragen tot een maximum van worden ingediend 2. Dit kan op twee manieren: A. Via het invullen van een aanvraagformulier van de Stichting dat vanaf de website kan worden gedownload. B. Door het invullen van het aanvraagformulier op de website. De vragen die in het aanvraagformulier worden gesteld, hebben tot doel dat het bestuur van de Stichting een idee krijgt van de nood die bij de cliënt aan de orde is, van de urgentie daarvan en dat de Stichting voor de cliënt de enige mogelijkheid is om de nood te lenigen. Nadat de hulpverlener het aanvraagformulier heeft ingevuld, legt hij het voor aan zijn leidinggevende. Het is de bedoeling dat zowel de hulpverlener, als de leidinggevende het aanvraagformulier ondertekenen; het vierogenprincipe. De twee handtekeningen zijn van belang omdat de Stichting aanvraagformulieren die niet van twee handtekeningen zijn voorzien niet in behandeling neemt. Het aanvraagformulier belandt of schriftelijk of digitaal op het bureau van de Stichting en wordt in eerste instantie bekeken door de ambtelijk secretaris. Deze checkt of het formulier compleet is ingevuld en als dit niet het geval is wordt contact opgenomen met de hulpverlener om de hiaten op te vullen. Daarna neemt de ambtelijk secretaris de aanvraag in behandeling. Dit betekent, dat de aanvraag wordt besproken met het gemandateerde bestuurslid van de Stichting. Naar aanleiding van dit gesprek wordt door de ambtelijk secretaris een voorstel gemaakt voor het bestuur. Dit voorstel wordt digitaal ter kennis gebracht van de overige bestuursleden met het verzoek om hierop zo snel mogelijk te reageren. Nadat twee positieve reacties van bestuursleden bij de consulent zijn binnengekomen, stelt de ambtelijk secretaris toekenningbrieven op; een voor de hulpverleningsinstelling en een voor de penningmeester van de Stichting. Op de eerstkomende bestuursvergadering wordt de toekenningbrief geagendeerd. Indien er door de overige bestuursleden geen bezwaren naar voren worden gebracht, wordt de toekenningbrief verzonden naar de hulpverleningsinstelling en gaat de penningmeester over tot het overmaken van het afgesproken bedrag. Het gehele behandelingstraject neemt doorgaans niet meer dan 4 dagen in beslag. Het is daarna aan de hulpverlener om te bepalen op welke wijze hij het door de Stichting ter beschikking gestelde bedrag aan zijn cliënt overhandigt (in zijn geheel of in delen). Haarlem, december 200 Het secretariaat 2 Aanvragen die dit maximum overstijgen, kunnen in sommige gevallen door het bestuur worden gehonoreerd. 5

1. Voorwoord 2. 2. De financiering van de Stichting 3. 3. De honorering van de ingediende aanvragen 4. 4. Waaraan werden de middelen besteed 6

1. Voorwoord 2. 2. De financiering van de Stichting 3. 3. De honorering van de ingediende aanvragen 4. 4. Waaraan werden de middelen besteed 6 Bladzijde. Inhoudsopgave 1 1. Voorwoord 2 2. De financiering van de Stichting 3 3. De honorering van de ingediende aanvragen 4 4. Waaraan werden de middelen besteed 6 5. Wie dienden de grote aanvragen

Nadere informatie

Jaarverslag 2010. van. De Stichting Fonds voor Urgente Noden voor Haarlem en Omgeving

Jaarverslag 2010. van. De Stichting Fonds voor Urgente Noden voor Haarlem en Omgeving Jaarverslag 2010 van De Stichting Fonds voor Urgente Noden voor Haarlem en Omgeving Inhoudsopgave Blz. Voorwoord 1 Inleiding 3 Hoofdstuk 1: De financiering van de Stichting 4 Hoofdstuk 2: Een analyse van

Nadere informatie

Jaarverslag 2009. van. De Stichting Fonds voor Urgente Noden voor Haarlem en Omgeving

Jaarverslag 2009. van. De Stichting Fonds voor Urgente Noden voor Haarlem en Omgeving Jaarverslag 2009 van De Stichting Fonds voor Urgente Noden voor Haarlem en Omgeving Inhoudsopgave Blz. Voorwoord 1 Inleiding 3 Hoofdstuk 1: De financiering van de Stichting 4 Hoofdstuk 2: Een analyse van

Nadere informatie

van De Stichting Fonds voor Urgente Noden voor Haarlem en Omgeving

van De Stichting Fonds voor Urgente Noden voor Haarlem en Omgeving Jaarverslag 2012 van De Stichting Fonds voor Urgente Noden voor Haarlem en Omgeving 1 Blz. Voorwoord 2 1. Inleiding 3 2. De financiering van de Stichting 4 3. De honorering van de ingediende aanvragen

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. van. De Stichting Fonds voor Urgente Noden voor Haarlem en Omgeving

Jaarverslag 2013. van. De Stichting Fonds voor Urgente Noden voor Haarlem en Omgeving Jaarverslag 2013 van De Stichting Fonds voor Urgente Noden voor Haarlem en Omgeving 1 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 2 Inleiding 3 Hoofdstuk 1: De financiering van de Stichting 3 Namen van fondsen en instellingen

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER INCIDENTELE SUBSIDIE 2018

AANVRAAGFORMULIER INCIDENTELE SUBSIDIE 2018 Het bestuur van Naam organisatie (statutair) : ( Indien de organisatie voor het eerst subsidie aanvraagt, dan moeten met de aanvraag de volgende stukken meegezonden worden: de oprichting- of stichtingsakte,

Nadere informatie

Jaarverslag SUN Groningen 2013

Jaarverslag SUN Groningen 2013 Jaarverslag SUN Groningen 2013 Samenvatting SUN Groningen verleent financiële hulp aan inwoners van de stad Groningen die in een urgente financiële noodsituatie verkeren. Deze hulp wordt mogelijk gemaakt

Nadere informatie

Noodfonds Zwolle en omgeving. Jaarverslag 2013 publieksversie Stichting Noodfonds Zwolle en omgeving

Noodfonds Zwolle en omgeving. Jaarverslag 2013 publieksversie Stichting Noodfonds Zwolle en omgeving Noodfonds Zwolle en omgeving Jaarverslag 213 publieksversie Stichting Noodfonds Zwolle en omgeving Jaarverslag bestemd 213 Noodfonds voor hulpverleners Zwolle en omstreken DOELSTELLING Het Noodfonds Zwolle

Nadere informatie

Jaarverslag 2015 van

Jaarverslag 2015 van Jaarverslag 2015 van De Stichting Fonds voor Urgente Noden voor Haarlem en Omgeving Inhoudsopgave 1 Voorwoord Hulp als de nood het hoogst is 2 Inleiding Diverse ontwikkelingen 3 Hoofdstuk 1 Doel en werkwijze

Nadere informatie

2. Het Verantwoordingsorgaan bestaat uit drie personen. Het bestuur benoemt de leden van het Verantwoordingsorgaan.

2. Het Verantwoordingsorgaan bestaat uit drie personen. Het bestuur benoemt de leden van het Verantwoordingsorgaan. Stichting Pensioenfonds Hunter Douglas Reglement voor het Verantwoordingsorgaan 1. Het bestuur legt verantwoording af aan het Verantwoordingsorgaan over het beleid, de wijze waarop het beleid is uitgevoerd

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER PROJECTSUBSIDIE 2015 VAN ,- OF MEER

AANVRAAGFORMULIER PROJECTSUBSIDIE 2015 VAN ,- OF MEER VAN 10.000,- OF MEER Het bestuur van Naam organisatie (statutair) : ( Indien de organisatie voor het eerst subsidie aanvraagt, dan moeten met de aanvraag de volgende stukken meegezonden worden: de oprichting-

Nadere informatie

Vrijwilligershulp zichtbaar en beschikbaar, in de sector Wonen, Welzijn & Welzijn. Werkplan 2011

Vrijwilligershulp zichtbaar en beschikbaar, in de sector Wonen, Welzijn & Welzijn. Werkplan 2011 Vrijwilligershulp zichtbaar en beschikbaar, in de sector Wonen, Welzijn & Welzijn Werkplan 2011 Haarlem, 11 juni 2010 Net-Werk Vrijwilligershulp Zuid-Kennemerland Wilhelminastraat 23 2011 VJ Haarlem telefoon:

Nadere informatie

Vincentius Vereniging Haarlem. Jaarverslag 2014

Vincentius Vereniging Haarlem. Jaarverslag 2014 Vincentius Vereniging Haarlem Jaarverslag 2014 Jaarverslag 2014 Inhoudsopgave: Pagina Verslag van het bestuur 3 Balans per 31 december 2014 4/5 Staat van baten en lasten over 2014 4/5 Toelichting op de

Nadere informatie

(vult u dit formulier a.u.b. in met een zwarte of blauwe pen en lever het formulier in bij Stichting Vrienden Onderwijs Voor Hoogbegaafden)

(vult u dit formulier a.u.b. in met een zwarte of blauwe pen en lever het formulier in bij Stichting Vrienden Onderwijs Voor Hoogbegaafden) Algemeen (vult u dit formulier a.u.b. in met een zwarte of blauwe pen en lever het formulier in bij Stichting Vrienden Onderwijs Voor Hoogbegaafden) De criteria die door waaraan uw aanvraag moet voldoen

Nadere informatie

VOORBEELD REGLEMENT VERANTWOORDINGSORGAAN

VOORBEELD REGLEMENT VERANTWOORDINGSORGAAN VOORBEELD REGLEMENT VERANTWOORDINGSORGAAN Leeswijzer voorbeeld reglement verantwoordingsorgaan Met onder meer dit voorbeeld document geeft OPF invulling aan de Services voor de aangesloten ondernemingspensioenfondsen.

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER INVESTERINGSSUBSIDIE SPORT 2017

AANVRAAGFORMULIER INVESTERINGSSUBSIDIE SPORT 2017 Pagina1 Het bestuur van Naam organisatie (statutair) : (Indien de organisatie voor het eerst subsidie aanvraagt, dan moeten met de aanvraag de volgende stukken meegezonden worden: de oprichting- of stichtingsakte,

Nadere informatie

Ondersteuning van Vrijwilligershulp en Mantelzorg voor kwetsbare burgers in Zuid-Kennemerland in de sector Wonen, Welzijn & Zorg

Ondersteuning van Vrijwilligershulp en Mantelzorg voor kwetsbare burgers in Zuid-Kennemerland in de sector Wonen, Welzijn & Zorg versie 6: werkdocument vastgesteld in de bestuursvergadering d.d. 14 januari 2014 Ondersteuning van Vrijwilligershulp en Mantelzorg voor kwetsbare burgers in Zuid-Kennemerland in de sector Wonen, Welzijn

Nadere informatie

VOORBEELD REGLEMENT VERANTWOORDINGSORGAAN. (versie 3 april 2007)

VOORBEELD REGLEMENT VERANTWOORDINGSORGAAN. (versie 3 april 2007) VOORBEELD REGLEMENT VERANTWOORDINGSORGAAN (versie 3 april 2007) Leeswijzer voorbeeld reglement verantwoordingsorgaan Met onder meer dit voorbeeld document geeft OPF invulling aan de Services voor de aangesloten

Nadere informatie

Stichting Werken met Eric en Cindy

Stichting Werken met Eric en Cindy Jaarverslag 2007 Stichting Werken met Eric en Cindy Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. De Stichting a. aanleiding b.bestuursleden c. doelstelling d. werkwijze 3. Ontwikkelingen in 2007 a. bestuur b. scholen

Nadere informatie

Richtlijnen aanvraag start- en stimuleringssubsidie. Geldig vanaf januari 2016

Richtlijnen aanvraag start- en stimuleringssubsidie. Geldig vanaf januari 2016 Richtlijnen aanvraag start- en stimuleringssubsidie Geldig vanaf januari 2016 1 Inhoud 1. Aanvraag start- en/of stimuleringsubsidie 3 2. Hoogte van de bijdrage 4 3. Onderbouwing van de aanvraag 4 4. Publiciteit

Nadere informatie

Doel. Jaarverslag 2015

Doel. Jaarverslag 2015 Dirk Bos, de naamgever van ons fonds, besloot in de negentiende eeuw dat de Christelijkgereformeerde kerk uit die dagen zijn vermogen kon erven onder de voorwaarde dat zijn nalatenschap zou worden gebruikt

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOGELWACHT UTRECHT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOGELWACHT UTRECHT Lidmaatschap Art.1 Art. 2 De namen der leden, jeugdleden en donateurs worden door publikatie in het orgaan van de vereniging bekend gemaakt. Een lid, jeugdlid, of donateur wordt als zodanig toegelaten

Nadere informatie

Reglement verantwoordingsorgaan Stichting Pensioenfonds voor Dierenartsen

Reglement verantwoordingsorgaan Stichting Pensioenfonds voor Dierenartsen Reglement verantwoordingsorgaan Stichting Pensioenfonds voor Dierenartsen 9 september 2014 Reglement verantwoordingsorgaan SPD 1 van 7 Artikel 1. Definities Bestuur: Deelnemer: Pensioengerechtigde: Intern

Nadere informatie

Stichting Urgente Noden Zoetermeer Beleidsplan 2015-2017. bruggenbouwer tussen wat kan en wat moet

Stichting Urgente Noden Zoetermeer Beleidsplan 2015-2017. bruggenbouwer tussen wat kan en wat moet Stichting Urgente Noden Zoetermeer Beleidsplan 2015-2017 bruggenbouwer tussen wat kan en wat moet Beleidsplan Stichting Urgente Noden Zoetermeer (SUNZ) Stichting Urgente Noden Zoetermeer is opgericht 19

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER PROJECTSUBSIDIE 2015 TOT ,-

AANVRAAGFORMULIER PROJECTSUBSIDIE 2015 TOT ,- AANVRAAGFORMULIER PROJECTSUBSIDIE 2015 TOT 10.000,- Het bestuur van Naam organisatie (statutair) : (Indien de organisatie voor het eerst subsidie aanvraagt, dan moeten met de aanvraag de volgende stukken

Nadere informatie

Artikel 14. In gevallen waarin deze statuten niet voorzien beslist het bestuur, met inachtneming van artikel 5 lid 1.

Artikel 14. In gevallen waarin deze statuten niet voorzien beslist het bestuur, met inachtneming van artikel 5 lid 1. STATUTEN van de Bewonersvereniging Vegetarisch Woonpark Ommershof, gevestigd te Oosterbeek, gemeente Renkum. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement Stichting Keurmerk Letselschade

Huishoudelijk reglement Stichting Keurmerk Letselschade Huishoudelijk reglement Stichting Keurmerk Letselschade Inhoudsopgave 1. Begrippen... 1 2. De organisatie... 2 2.1 Het bestuur... 2 2.2 De directie... 3 2.3 College van Advies... 3 2.4 Klachtenfunctionaris...

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT Juni 2016 Definitieve versie, 22 juni 2016 Huurdersfederatie Zuidoost Drenthe Dingspellaan 173, 7824 GH Emmen Postbus 1082, 7801 BB Emmen Tel.nr. 0591-62 22 26 E-mail: info@huurdersfederatie.nl

Nadere informatie

Conform artikel 20 van de Statuten Aangenomen op de Algemene Ledenvergadering d.d. 4 februari 2015

Conform artikel 20 van de Statuten Aangenomen op de Algemene Ledenvergadering d.d. 4 februari 2015 CONCEPT HUISHOUDELIJK REGLEMENT PHOENIX APELDOORN Conform artikel 20 van de Statuten Aangenomen op de Algemene Ledenvergadering d.d. 4 februari 2015 AANSLUITING EN SAMENWERKING ARTIKEL 1 Phoenix Apeldoorn

Nadere informatie

VERENIGING VSE. Postbus 499, 8000 AL, Zwolle.

VERENIGING VSE. Postbus 499, 8000 AL, Zwolle. HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERENIGING VSE versie:10 december 2009 Postbus 499, 8000 AL, Zwolle vse@gbouw.nl VERENIGING VSE INHOUDSOPGAVE Algemene bepalingen... 3 Artikel 1 Aanwezigheid en geldige besluitvorming...

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. van. De Stichting Fonds voor Urgente Noden voor Haarlem en Omgeving

Jaarverslag 2014. van. De Stichting Fonds voor Urgente Noden voor Haarlem en Omgeving Jaarverslag 2014 van De Stichting Fonds voor Urgente Noden voor Haarlem en Omgeving Inhoudsopgave 1 Voorwoord We leven in een tijd.. 3 Inleiding Wie een bijstandsuitkering aanvraagt moet. 4 Hoofdstuk 1:

Nadere informatie

Jaarverslag Ankie Mensink-fonds 2015 en beleidsplan 2016-2017 (vastgesteld 8 maart 2016)

Jaarverslag Ankie Mensink-fonds 2015 en beleidsplan 2016-2017 (vastgesteld 8 maart 2016) Jaarverslag Ankie Mensink-fonds 2015 en beleidsplan 2016-2017 (vastgesteld 8 maart 2016) Jaarverslag Ankie Mensink-fonds 2015 In dit jaarverslag wordt de gang van zaken binnen het bestuur belicht, het

Nadere informatie

Reglement van het Verantwoordingsorgaan

Reglement van het Verantwoordingsorgaan Reglement van het Verantwoordingsorgaan Per 3 december 2014 Inhoudsopgave Hoofdstuk I Algemene bepalingen 3 Artikel 1 Begripsbepalingen 3 Artikel 2 Voorzitter en plaatsvervangend voorzitter 4 Artikel 3

Nadere informatie

Reglement Cultuurraad

Reglement Cultuurraad Reglement Cultuurraad Eindhoven, 11 oktober 2016 Inhoudsopgave Artikel 1. Begripsbepalingen 3 Artikel 2. Status en inhoud van de regels 3 Artikel 3. Taken en werkwijze Selectiecommissie 3 Artikel 4. Samenstelling

Nadere informatie

Jaarverslag. SchuldHulpMaatje Culemborg 2014

Jaarverslag. SchuldHulpMaatje Culemborg 2014 Jaarverslag SchuldHulpMaatje Culemborg 2014 Inhoudsopgave Algemeen jaarverslag 1. Inleiding 2. Financiële ondersteuning 3. Werving vrijwilligers en opleiding tot schuldhulpmaatje 4. Aanmeldingen hulpvragers

Nadere informatie

Belangrijk: vóór 01 oktober vóór

Belangrijk: vóór 01 oktober vóór Belangrijk: - Bij voorkeur digitaal aanvragen, bij uitzondering schriftelijk aanvragen. - Aanvraag uiterlijk vóór 01 oktober in het jaar voorafgaand aan het subsidiejaar. (ASV 2016 artikel 7) - Alleen

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van de biljartvereniging De Buitenmolen te Zevenaar

Huishoudelijk reglement van de biljartvereniging De Buitenmolen te Zevenaar Huishoudelijk reglement van de biljartvereniging De Buitenmolen te Zevenaar Naam en zetel Artikel 1 De vereniging draagt de naam, biljartvereniging "De Buitenmolen" en is gevestigd te Zevenaar. Duur doel

Nadere informatie

H u i s h o u d e l ij k R e g l e m e n t

H u i s h o u d e l ij k R e g l e m e n t Schaakclub Purmerend H u i s h o u d e l ij k R e g l e m e n t ARTIKEL 1: LEDEN 1. Leden zijn natuurlijke personen die zich bij het bestuur hebben aangemeld en als zodanig zijn toegelaten. 2. Een natuurlijke

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement VKIG 3 november 2015

Huishoudelijk Reglement VKIG 3 november 2015 Huishoudelijk Reglement VKIG 3 november 2015 Inleiding: Het huishoudelijk reglement bestaat uit regels waarin de organisatie van de vereniging nader is uitgewerkt, de rechten en verplichtingen van de leden

Nadere informatie

Reglement Raad van Bestuur Stichting JoU

Reglement Raad van Bestuur Stichting JoU Van jou JoU Pieterstraat 1 3512 JT Utrecht 030-2361919 info@jou-utrecht.nl www.jou-utrecht.nl Reglement Raad van Bestuur Stichting JoU Reglement 1. Dit reglement dient ter aanvulling op de statuten van

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER FONDS VOOR TALENTONTWIKKELING. 1. Titel project:.

AANVRAAGFORMULIER FONDS VOOR TALENTONTWIKKELING. 1. Titel project:. Datum: AANVRAAGFORMULIER FONDS VOOR TALENTONTWIKKELING 1. Titel project:. 2. Gegevens aanvrager Naam van persoon/feitelijke vereniging/vzw: Adres:.. Telefoon: Fax :. E-mail:.... Ondernemingsnummer (BTW-statuut

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT Gewoon lidmaatschap (artikel 4 van de statuten) Artikel 1 1. Degene die lid van de Nederlandse Vereniging van Directiesecretaressen wil worden, dient een schriftelijk verzoek dienaangaande

Nadere informatie

STICHTING PLATFORM DUURZAAMHEID DORDRECHT (11 januari 2013)

STICHTING PLATFORM DUURZAAMHEID DORDRECHT (11 januari 2013) STATUTEN STICHTING PLATFORM DUURZAAMHEID DORDRECHT (11 januari 2013) Definitie Artikel 1 Schriftelijk 1. Onder schriftelijk wordt in deze statuten tevens verstaan een langs elektronische weg toegezonden

Nadere informatie

Reglement Verantwoordingsorgaan Stichting Pensioenfonds Capgemini Nederland

Reglement Verantwoordingsorgaan Stichting Pensioenfonds Capgemini Nederland Reglement Verantwoordingsorgaan Stichting Pensioenfonds Capgemini Nederland 1 Reglement Verantwoordingsorgaan Artikel 1. Definities Voor dit reglement zijn de begripsomschrijvingen van de statuten van

Nadere informatie

Beleid en werkwijze Stichting Vrienden van LuciVer

Beleid en werkwijze Stichting Vrienden van LuciVer Beleid en werkwijze Stichting Vrienden van LuciVer Mei 2014 Beleid en werkwijze Stichting Vrienden van LuciVer, versie 15-5-2014 1 Inleiding Voor u ligt het document Beleidsplan en werkwijze Stichting

Nadere informatie

BESTUURSREGLEMENT DE WAALBOOG

BESTUURSREGLEMENT DE WAALBOOG BESTUURSREGLEMENT DE WAALBOOG De raad van bestuur van de Stichting De Waalboog, zorg, welzijn en wonen, gevestigd te Nijmegen, in aanmerking nemend de in het rapport Zorgbrede Governancecode 2010 opgenomen

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER SUBSIDIE INNOVATIEFONDS SOCIAAL DOMEIN 2017 VOOR ORGANISATIES

AANVRAAGFORMULIER SUBSIDIE INNOVATIEFONDS SOCIAAL DOMEIN 2017 VOOR ORGANISATIES Het aanvraagformulier tijdig, volledig ingevuld en ondertekend opsturen naar: Gemeente Westland Cluster Beleid / Innovatiefonds Postbus 150 2670 AD Naaldwijk ACTIVITEIT Naam GEGEVENS AANVRAGER Naam instelling

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT LIDMAATSCHAP Artikel 1. Het lidmaatschap verkrijgt men door indiening van een volledig ingevuld inschrijfformulier bij het secretariaat van de vereniging en betaling van het inschrijfgeld

Nadere informatie

Coöperatieve Vereniging Pingjum U.A.

Coöperatieve Vereniging Pingjum U.A. Coöperatieve Vereniging Pingjum U.A. Huishoudelijk Reglement ( vast te stellen op 14 oktober 2015 ) Artikel 1: ALGEMEEN 1.1 De Coöperatieve Vereniging Pingjum U.A. [hierna: de Coöperatie] is gevestigd

Nadere informatie

Stichting Fractal Productions

Stichting Fractal Productions Stichting Fractal Productions Doelstellingen: De stichting stelt zich ten doel om videoproducties te maken voor, door en scholen, verenigingen en instellingen die niet beschikken over de financiële middelen.

Nadere informatie

Bestuursreglement Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie NVAO

Bestuursreglement Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie NVAO Bestuursreglement Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie NVAO Augustus 2017 Inhoud 1 Inleiding 4 Artikel 1.1 - Begripsbepalingen 4 Artikel 1.2 - De organisatie 4 2 Het bestuur 5 Artikel 2.1 - Samenstelling

Nadere informatie

Belangrijk: vóór 01 oktober vóór

Belangrijk: vóór 01 oktober vóór Belangrijk: - Bij voorkeur digitaal aanvragen, bij uitzondering schriftelijk aanvragen. - Aanvraag uiterlijk vóór 01 oktober in het jaar voorafgaand aan het subsidiejaar. (ASV 2016 artikel 7) - Alleen

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT BOFA BOSSCHE FILM AMATEURS. Lidmaatschap en contributie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT BOFA BOSSCHE FILM AMATEURS. Lidmaatschap en contributie HUISHOUDELIJK REGLEMENT BOFA BOSSCHE FILM AMATEURS Vastgesteld in de ledenvergadering van 2 februari 2015 Artikel 1. Het verenigingsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december. Artikel 2. Lidmaatschap

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERENIGING DORPSGEMEEN- SCHAP OUD ADE

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERENIGING DORPSGEMEEN- SCHAP OUD ADE HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERENIGING DORPSGEMEEN- SCHAP OUD ADE Artikel 1 Dit huishoudelijk reglement behoort bij de statuten van de te Oud-Ade (gemeente Kaag en Braassem) gevestigde vereniging Dorpsgemeenschap

Nadere informatie

Betreft: subsidieaanvraag Stichting Kledingbank Drechtsteden

Betreft: subsidieaanvraag Stichting Kledingbank Drechtsteden Stichting Kledingbank Drechtsteden Buddingh'plein 20 33I1BV DORDRECHT 06-48909802 Gemeente Dordrecht ta.v. De leden van de gemeenteraad Postbus 8 3300AA DORDRECHT Dordrecht, 30 januari 2008 Betreft: subsidieaanvraag

Nadere informatie

Voorwoord. Willem Bergman, voorzitter.

Voorwoord. Willem Bergman, voorzitter. Voorwoord Voor u ligt het eerste jaarverslag van de Stichting Urgente Noden Nieuwegein e.o. (SUN Nieuwegein). De Stichting is opgericht op 20 oktober 2009, als een vorm van publiekprivate samenwerking

Nadere informatie

in aanmerking nemende het volgende:

in aanmerking nemende het volgende: VAN DOORNE N.V. SL/fvh/60006842 Vastgesteld de dato 24 juni 2008 REGLEMENT BESTUUR Het bestuur van de stichting: Stichting CARE Nederland, statutair gevestigd te Den Haag (hierna te noemen: de "stichting");

Nadere informatie

Ondersteuning van Vrijwilligershulp en Mantelzorg voor kwetsbare burgers in Zuid-Kennemerland in de sector Wonen, Welzijn & Zorg

Ondersteuning van Vrijwilligershulp en Mantelzorg voor kwetsbare burgers in Zuid-Kennemerland in de sector Wonen, Welzijn & Zorg werkdocument Ondersteuning van Vrijwilligershulp en Mantelzorg voor kwetsbare burgers in Zuid-Kennemerland in de sector Wonen, Welzijn & Zorg Haarlem, 30 maart 2012 Net-Werk Vrijwilligershulp Zuid-Kennemerland

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER FONDS VOOR TALENTONTWIKKELING

AANVRAAGFORMULIER FONDS VOOR TALENTONTWIKKELING Datum: AANVRAAGFORMULIER FONDS VOOR TALENTONTWIKKELING 1. TITEL PROJECT. 2. GEGEVENS AANVRAGER Naam van persoon/feitelijke vereniging/vzw: Adres:.. Telefoon: Fax :. E-mail:.... Ondernemingsnummer (BTW-statuut

Nadere informatie

Stichting Urgente Noden Groningen. Jaaroverzicht juli tot en met december 2012. 1. Provincie en Gemeenten

Stichting Urgente Noden Groningen. Jaaroverzicht juli tot en met december 2012. 1. Provincie en Gemeenten Stichting Urgente Noden Groningen Jaaroverzicht juli tot en met december 202 Samenvatting SUN Groningen verleent financiële hulp aan inwoners van de stad Groningen die in een urgente financiële noodsituatie

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Badmintonclub Grubbenvorst

Huishoudelijk Reglement Badmintonclub Grubbenvorst Huishoudelijk Reglement Badmintonclub Grubbenvorst Artikel 1. Doelstelling huishoudelijk reglement Het huishoudelijk reglement regelt de toepassing van de statuten, alsmede de inrichting en verdere werkzaamheden

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER www.cedearuba.org

AANVRAAGFORMULIER www.cedearuba.org www.cedearuba.org CEDE Aruba is een fonds voor de cofinanciering van projecten van ngo s (niet- gouvernementele-organisaties). CEDE Aruba opereert op de terreinen Welzijn, Publieke Educatie en Publieke

Nadere informatie

Financieel jaarverslag Stichting Leergeld Emmen e.o. te Emmen

Financieel jaarverslag Stichting Leergeld Emmen e.o. te Emmen Financieel jaarverslag 2015 te Emmen Inhoudsopgave. Blz. Algemeen 3 JAARREKENING Balans per 31 december 2015 4 Staat van Baten en Lasten over 2015 6 Toelichting 7 3 Algemeen Postbus 97 Telefoon: 06-27

Nadere informatie

Stichting Kunst in het Kerkje Velp/Grave

Stichting Kunst in het Kerkje Velp/Grave Bestuurs- reglement Stichting Kunst in het Kerkje Velp/Grave 1/9 BESTUURSREGLEMENT Stichting Kunst in het Kerkje Velp/Grave Het bestuur van de Stichting Kunst in het Kerkje, gevestigd te Grave, besluit

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. Inleiding. 2. Historie. 3. Doelstelling van het fonds. 4. Maatschappelijke omgeving. 5. Activiteiten. 6.

Inhoudsopgave. 1. Inleiding. 2. Historie. 3. Doelstelling van het fonds. 4. Maatschappelijke omgeving. 5. Activiteiten. 6. Jaarverslag 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Historie 3. Doelstelling van het fonds 4. Maatschappelijke omgeving 5. Activiteiten 6. Het bestuur 7. Adviescommissie Projecten 8. Beleidsplan van de stichting

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Beleidsplan Stichting Hondenlosloop Terrein De Kluifzwam

Inhoudsopgave. Beleidsplan Stichting Hondenlosloop Terrein De Kluifzwam Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Statutaire bepalingen/doel 3. Werkzaamheden van de stichting 4. Het werven van middelen 5. Het beheer en de besteding van het vermogen 6. Bestedingscriteria 7. Planning 2015

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de in Eindhoven gevestigde vereniging IJSCLUB EINDHOVEN

HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de in Eindhoven gevestigde vereniging IJSCLUB EINDHOVEN HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de in Eindhoven gevestigde vereniging IJSCLUB EINDHOVEN HOOFDSTUK I Artikel 1: Inschrijving LIDMAATSCHAP 1. Inschrijving als lid vindt plaats na formele aanmelding bij de ledenadministratie.

Nadere informatie

Statuten Stichting Bethesda Nederland - Suriname

Statuten Stichting Bethesda Nederland - Suriname Statuten Stichting Bethesda Nederland - Suriname Inhoudsopgave artikel 1 artikel 2 artikel 3 artikel 4 artikel 5 artikel 6 artikel 7 artikel 8 artikel 9 artikel 10 artikel 11 artikel 12 Naam, zetel en

Nadere informatie

1. Soort subsidie O subsidie tot 1.000,00 O incidentele subsidie tot 1.000,00 O subsidie in het kader van leefbaarheid

1. Soort subsidie O subsidie tot 1.000,00 O incidentele subsidie tot 1.000,00 O subsidie in het kader van leefbaarheid Aanvraagformulier Jaarlijkse subsidie 2018 (Aanvragen waarderingssubsidie die na 1 april verzonden zijn worden niet meer in behandeling genomen, evenals onvolledige aanvragen). 1. Soort subsidie O subsidie

Nadere informatie

aanvraagformulier Stichting Toeristisch Investeringsfonds Texel (STIFT)

aanvraagformulier Stichting Toeristisch Investeringsfonds Texel (STIFT) aanvraagformulier Stichting Toeristisch Investeringsfonds Texel (STIFT) Aanvraag inzake de uitvoering van subsidiëring van projecten die de toeristische kwaliteit van Texel vergroten, bewaren of verbeteren

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement POOLS-NEDERLANDSE KULTURELE VERENIGING

Huishoudelijk Reglement POOLS-NEDERLANDSE KULTURELE VERENIGING Huishoudelijk Reglement POOLS-NEDERLANDSE KULTURELE VERENIGING 1. Leden 1.01 Ieder lid heeft recht op: a. een uitnodiging voor toegang tot Algemene Vergaderingen en andere voor de leden georganiseerde

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van Fotogroep ƒ/2 van de PVGE afdeling Nuenen

Huishoudelijk reglement van Fotogroep ƒ/2 van de PVGE afdeling Nuenen Pagina 1 van 5 Oprichting Artikel 1 Fotogroep ƒ/2 is opgericht op 04 februari 2014 en functioneert conform artikel 4 van het huishoudelijk reglement van de afdelingsvereniging, hierna te noemen de afdeling,

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER VASTSTELLING ACTIVITEITENSUBSIDIE 2015 VAN 10.000,- OF MEER

AANVRAAGFORMULIER VASTSTELLING ACTIVITEITENSUBSIDIE 2015 VAN 10.000,- OF MEER Pagina1 Het bestuur van Naam organisatie (statutair) : Correspondentieadres Postcode en woonplaats E-mailadres secretariaat : : : IBAN rekeningnummer : Verzoekt op grond van de Algemene subsidieverordening

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement

Huishoudelijk reglement Huishoudelijk reglement Artikel 1 Leden Onder leden worden verstaan de aangesloten lidverenigingen conform artikel 5 van de statuten. Artikel 2 Indirecte leden Onder indirecte leden worden verstaan de

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGELEMENT

HUISHOUDELIJK REGELEMENT HUISHOUDELIJK REGELEMENT E.H.B.O. vereniging Cuijk Cuijk, 7 juli 2003. Pagina 1 Doel en middelen: ARTIKEL 1. De Organisatie van cursussen en de voortgezette opleiding ligt in handen van het bestuur. Het

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement. Oudervereniging Lambertusschool

Huishoudelijk reglement. Oudervereniging Lambertusschool Huishoudelijk reglement Oudervereniging Lambertusschool Versie 27augustus 2012 LAMBERTUSSCHOOL NU VOOR STRAKS Oudervereniging Mari van Eschstraat 2 5254 JE Haarsteeg www.lambertusschool.nl Kvk nr: 55501141

Nadere informatie

Inleiding 3. Bestuur 3. Doelstelling 3. Ontstaan van de Stichting 3. Werkwijze 4. Behaalde resultaten Plannen voor

Inleiding 3. Bestuur 3. Doelstelling 3. Ontstaan van de Stichting 3. Werkwijze 4. Behaalde resultaten Plannen voor JAARVERSLAG 2016 Inhoudsopgave Blz Inleiding 3 Bestuur 3 Doelstelling 3 Ontstaan van de Stichting 3 Werkwijze 4 Behaalde resultaten 2016 5 Plannen voor 2017 5 Bijlage: Financieel Jaarverslag 2016 2 1.

Nadere informatie

Reglement bezwaarprocedure SVWN

Reglement bezwaarprocedure SVWN Reglement bezwaarprocedure SVWN Stichting Visitatie Woningcorporaties Nederland Versie 1.0, vastgesteld 15 december 2015 1/10 Inhoud Begripsbepalingen... 3 De bezwaarcommissie... 3 Procedure... 4 Voorbereiden

Nadere informatie

Leidraad Lokale Netwerken

Leidraad Lokale Netwerken Leidraad Lokale Netwerken Januari 2016 Leidraad Lokale Netwerken stappenplan oprichting en formulieren Voor een open en toegankelijke partij is het van belang om op lokaal niveau een krachtige en slagvaardige

Nadere informatie

Aanvraag verlening eenmalige subsidie gemeente Wageningen

Aanvraag verlening eenmalige subsidie gemeente Wageningen Aanvraag verlening eenmalige subsidie gemeente Wageningen Dit aanvraagformulier is bedoeld voor een eenmalige subsidie. Een eenmalige subsidie wordt verleend voor een eenmalige activiteit of ander incidenteel

Nadere informatie

Model van Reglement van Inwendige Orde (RIO) voor de afdelingen en groepen van de HVV vzw

Model van Reglement van Inwendige Orde (RIO) voor de afdelingen en groepen van de HVV vzw Model van Reglement van Inwendige Orde (RIO) voor de afdelingen en groepen van de HVV vzw Inleiding In uitvoering van Titel VI artikels 24 en 25 van de statuten van de vzw HVV en van Titel 3: punten 1,

Nadere informatie

Maatschappelijke Ontwikkeling

Maatschappelijke Ontwikkeling Waarom dit formulier? Met behulp van dit aanvraagformulier kunt u een aanvraag indienen voor een periodieke, project- of waardering voor die activiteiten die een bijdrage leveren aan de maatschappelijke

Nadere informatie

daar dat de centrale cliëntenraad in overleg met de familieverenigingen tot de conclusie kwam, dat er aan beeldvorming en voorlichting gewerkt moest

daar dat de centrale cliëntenraad in overleg met de familieverenigingen tot de conclusie kwam, dat er aan beeldvorming en voorlichting gewerkt moest De Stichting Fonds De Twentse Zorgcentra is ontstaan in de jaren 1980 1990 op initiatief van de toenmalige familievereniging van de LosserHof. De geldstromen van de uitkeringsgerechtigden, die er woonden

Nadere informatie

Vrijwilligershulp zichtbaar en beschikbaar, in de sector Wonen, Zorg & Welzijn. Werkplan 2010

Vrijwilligershulp zichtbaar en beschikbaar, in de sector Wonen, Zorg & Welzijn. Werkplan 2010 Vrijwilligershulp zichtbaar en beschikbaar, in de sector Wonen, Zorg & Welzijn Werkplan 2010 Vrijwilligers zijn onbetaalbaar Maar goed dan dat je ze ook niet hoeft te betalen Loesje Haarlem, 14 juli 2009

Nadere informatie

Nota van B&W. Onderwerp Verordening Wsw-raad

Nota van B&W. Onderwerp Verordening Wsw-raad Onderwerp Verordening Wsw-raad Nota van B&W Portefeuille H. van der Molen Auteur Dhr. P. Haker Telefoon 5114039 E-mail: phaker@haarlem.nl Reg.nr. SZW/BB/2008/84084 Bijlage A B & W-vergadering van 13 mei

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Kledingbank Teylingen. 1 oktober 2015

Beleidsplan Stichting Kledingbank Teylingen. 1 oktober 2015 Beleidsplan Stichting Kledingbank Teylingen 1 oktober 2015 Voorwoord Veel burgers in Nederland verkeren in een onwenselijke situatie met een zeer laag netto inkomen waardoor zij niet genoeg geld hebben

Nadere informatie

Medezeggenschapsstatuut van Stichting voor Voortgezet Onderwijs Kennemerland te Beverwijk

Medezeggenschapsstatuut van Stichting voor Voortgezet Onderwijs Kennemerland te Beverwijk Medezeggenschapsstatuut van Stichting voor Voortgezet Onderwijs Kennemerland te Beverwijk versie september 2015 Preambule Het bestuur van de Stichting voor Voortgezet Onderwijs Kennemerland en de gemeenschappelijke

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT PERSONEELSVERENIGING KONTAKT Vastgesteld Algemene Ledenvergadering 19 november 2015

HUISHOUDELIJK REGLEMENT PERSONEELSVERENIGING KONTAKT Vastgesteld Algemene Ledenvergadering 19 november 2015 HUISHOUDELIJK REGLEMENT PERSONEELSVERENIGING KONTAKT Vastgesteld Algemene Ledenvergadering 19 november 2015-3. - LEDEN Artikel 3 Leden, Ereleden en Bijzondere leden (statuten) 1. Indien anderen, dan leden,

Nadere informatie

UVON Gelderland Huishoudelijk Reglement HUISHOUDELIJK REGLEMENT UVON GELDERLAND

UVON Gelderland Huishoudelijk Reglement HUISHOUDELIJK REGLEMENT UVON GELDERLAND HUISHOUDELIJK REGLEMENT UVON GELDERLAND 1 1. Inleiding 1.1 De UVON is opgericht als vereniging in 1950. Tot 1 januari 2005 bestond er een landelijk UVON bestuur met regionale Lidverenigingen. 1.2 Overwegende

Nadere informatie

A. De Stichting Natuurlijk Kind en Paard bestuurlijk I. Algemeen

A. De Stichting Natuurlijk Kind en Paard bestuurlijk I. Algemeen A. De bestuurlijk I. Algemeen Het huishoudelijk reglement mag geen bepalingen bevatten die in strijd zijn met de statuten. Het huishoudelijk reglement wordt samengesteld en goedgekeurd door het voltallige

Nadere informatie

Algemeen. Ondersteuning voor mensen met een beperking. (vult u dit formulier a.u.b. in met een zwarte of blauwe pen)

Algemeen. Ondersteuning voor mensen met een beperking. (vult u dit formulier a.u.b. in met een zwarte of blauwe pen) Algemeen (vult u dit formulier a.u.b. in met een zwarte of blauwe pen) 1a Wat is de volledige naam en het adres van uw organisatie? Bezoekadres: PC/Woonplaats Postbusnummer: PC/Woonplaats postbusnummer

Nadere informatie

Financieel Protocol der studievereniging Machiavelli

Financieel Protocol der studievereniging Machiavelli Financieel Protocol der studievereniging Machiavelli Opgesteld door: Timothy Abraham penningmeester 2012-2013 Artikel 1: Toepassing van dit Protocol 1.1 Op het geldelijk beheer van de vereniging zijn in

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT STICHTING SENIORENBELANG VALKENSWAARD

HUISHOUDELIJK REGLEMENT STICHTING SENIORENBELANG VALKENSWAARD HUISHOUDELIJK REGLEMENT STICHTING SENIORENBELANG VALKENSWAARD Artikel 1 1.1 Krachtens het in artikel 16 van de Statuten van de Stichting SeniorenBelang Valkenswaard (verder te noemen SBV) bepaalde is er

Nadere informatie

FINANCIEEL VERSLAG van de stichting Sociaal Fonds van de Kerken Dordrecht te Dordrecht. per 31 december 2013

FINANCIEEL VERSLAG van de stichting Sociaal Fonds van de Kerken Dordrecht te Dordrecht. per 31 december 2013 FINANCIEEL VERSLAG van de stichting Sociaal Fonds van de Kerken Dordrecht te Dordrecht per 31 december 2013 vastgesteld door het bestuur op 15 oktober 2015 INHOUDSOPGAVE Pag. Bestuursverslag 1 Financieel

Nadere informatie

SUBSIDIE-AANVRAAG WELZIJNSACTIVITEITEN 2013

SUBSIDIE-AANVRAAG WELZIJNSACTIVITEITEN 2013 SUBSIDIE-AANVRAAG WELZIJNSACTIVITEITEN 2013 Aan burgemeester en wethouders van de gemeente Hardenberg Hierbij verzoeken wij u in aanmerking te komen voor een subsidie over het kalenderjaar 2013 ten behoeve

Nadere informatie

FORMULIER VOOR (GEBUNDELDE) AANVRAAG FUNCTIES 1-2 SUBSIDIEREGELING NIEUWE ALGEMENE VOORZIENINGEN WMO 2015 BRUMMEN

FORMULIER VOOR (GEBUNDELDE) AANVRAAG FUNCTIES 1-2 SUBSIDIEREGELING NIEUWE ALGEMENE VOORZIENINGEN WMO 2015 BRUMMEN Aanvraagformulier subsidie 2015 FORMULIER VOOR (GEBUNDELDE) AANVRAAG FUNCTIES 1-2 SUBSIDIEREGELING NIEUWE ALGEMENE VOORZIENINGEN WMO 2015 BRUMMEN Voor de functies ontmoeting en dagbesteding wordt een aanvraag

Nadere informatie

Landelijke Oudercommissie (LOC)-reglement

Landelijke Oudercommissie (LOC)-reglement Landelijke Oudercommissie (LOC)-reglement Begripsbepalingen Artikel 1 In dit reglement wordt verstaan onder: Raad van Toezicht: Statuten: Internaat: Raad van Bestuur: Directeur: Oudercommissie: Centraal

Nadere informatie

Nota van B&W. Onderwerp Reglement regionale urgentiecommissie en intrekken verordening

Nota van B&W. Onderwerp Reglement regionale urgentiecommissie en intrekken verordening Nota van B&W Onderwerp Reglement regionale urgentiecommissie en intrekken verordening Portefeuille J. Nieuwenburg Auteur Dhr. M. Matthijsse Telefoon 5113568 E-mail: m.matthijsse@haarlem.nl SO/BD Reg.nr.

Nadere informatie

STATUTEN OUDERRAAD VAN BASISSCHOOL ST. ANTONIUS ASTEN HEUSDEN.

STATUTEN OUDERRAAD VAN BASISSCHOOL ST. ANTONIUS ASTEN HEUSDEN. STATUTEN OUDERRAAD VAN BASISSCHOOL ST. ANTONIUS ASTEN HEUSDEN. NAAM EN ZETEL Artikel 1. De Ouderraad draagt de naam Ouderraad van basisschool St. Antonius. De Ouderraad is gevestigd op Pastoor Arnoldstraat

Nadere informatie

Reglement. Bestuurscommissie publieke gezondheid en maatschappelijke zorg

Reglement. Bestuurscommissie publieke gezondheid en maatschappelijke zorg Reglement Bestuurscommissie publieke gezondheid en maatschappelijke zorg Haarlem 2010 Overzicht vaststelling * 5 juli 2010 Vaststelling reglement bestuurscommissie publieke gezondheid en maatschappelijke

Nadere informatie