IBS Scherer GmbH Gewerbegebiet GAU-BICKELHEIM Duitsland. Datum 21 januari Kennisgeving grensoverschrijdende overbrenging van afvalstoffen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "IBS Scherer GmbH Gewerbegebiet 55599 GAU-BICKELHEIM Duitsland. Datum 21 januari 2011. Kennisgeving grensoverschrijdende overbrenging van afvalstoffen"

Transcriptie

1 > Retouradres Postbus 93144, 2509 AC Den Haag IBS Scherer GmbH Gewerbegebiet GAU-BICKELHEIM Duitsland NL Milieu en Leefomgeving Juliana van Stolberglaan CA Den Haag Postbus AC Den Haag T (088) F (088) E Kennisgevingsnummer Bijlage(n) 2 Datum 21 januari 2011 Betreft Kennisgeving grensoverschrijdende overbrenging van afvalstoffen 1. De procedure Van IBS Scherer GmbH gevestigd in Duitsland is op basis van Verordening (EG) Nr. 1013/2006 betreffende de overbrenging van afvalstoffen op 8 december 2010 een kennisgeving ontvangen om afvalstoffen buiten Nederlands grondgebied te brengen. De kennisgeving is na ontvangst als niet-correct aangemerkt. De kennisgever is op 10 december 2010 verzocht om de kennisgeving alsnog correct en volledig te maken. Op 21 december 2010 zijn de gevraagde gegevens ontvangen. De kennisgeving is daarmee correct en volledig bevonden en op 22 december 2010 doorgestuurd naar de andere betrokken autoriteiten. De kennisgever is daarvan op de hoogte gebracht. Op 27 december 2010 heeft de autoriteit van bestemming de ontvangstbevestiging afgegeven. Pagina 1 van 7

2 2. De aanvraag Hieronder zijn de gegevens vermeld die afkomstig zijn van het kennisgevingsdocument en de daarbij gevoegde bijlagen. Kennisgevingsnummer Kennisgever IBS Scherer GmbH Gewerbegebiet Gau-Bickelheim Duitsland Vertreklocatie Soort aanvraag Ontvanger Ontvangstlocatie Verwerkingslocatie Route-inzameling in Nederland Overbrenging van Nederland naar Duitsland IBS Scherer GmbH Gewerbegebiet Gau-Bickelheim Duitsland Idem adres ontvanger Idem adres ontvangstlocatie Grensovergang Enschede (N35) - Gronau (54) Indeling van de overbrenging Nummer R/D handeling Hoeveelheid Afvalstoffen Code (Bazel of OESOcode) Eural code(s) Type kennisgeving Nuttige toepassing R2 - Terugwinning van oplosmiddelen 75 ton Oplosmiddelen A Afgewerkte niet-gehalogeneerde organische oplosmiddelen met uitzondering van de op lijst B genoemde afvalstoffen * - Overige oplosmiddelen en mengsels van oplosmiddelen Algemene kennisgeving Verwerking in vooraf Nee goedgekeurde inrichting Transportperiode 1 januari 2011 tot en met 31 december 2011 Aantal transporten 15 Pagina 2 van 7

3 3. Aanpassingen / toevoegingen Op verzoek van de kennisgever is de volgende aanpassing door Agentschap NL aangebracht op het vervoersdocument: Vak 10: Toevoeging van de gegevens van de inrichting voor nuttige toepassing. 4. Samenstelling, herkomst en verwerking De kennisgeving heeft betrekking op de overbrenging van mengsels van oplosmiddelen. De afvalstoffen zijn afkomstig van route-inzameling bij de automobielindustrie, metaalbewerkingsbedrijven en machinebouwbedrijven. De afvalstoffen bestaan uit ontvettingsvloeistoffen, waarvan: - Oplosmiddelen 98% - Slib 2% De afvalstoffen worden aangemerkt als gevaarlijk afval als bedoeld in de Regeling Europese afvalstoffenlijst. Bij IBS Scherer GmbH worden de slibben door sedimentatie en filtratie gescheiden van de oplosmiddelen. De oplosmiddelen worden gedestilleerd en afgezet op de markt. De restfractie wordt verbrand. 5. Toetsingskader De Verordening heeft als doel de grensoverschrijdende overbrenging van afvalstoffen te reguleren en te controleren. De Verordening geeft de Minister van Infrastructuur en Milieu de mogelijkheid om bezwaar te maken tegen de voorgenomen overbrenging van afvalstoffen. Om te beoordelen of die bezwaren bestaan, wordt de aanvraag getoetst aan de Verordening, andere wet- en regelgeving, jurisprudentie en beleidsplannen als het Landelijk afvalbeheerplan , waartoe geldt: 1) Een als volledig aan te merken kennisgeving als bedoeld in artikel 4 van de Verordening. 2) Een juiste indeling van de overbrenging op het kennisgevingsdocument. 3) Een juist gebruik van een algemene kennisgeving als bedoeld in artikel 13 van de Verordening. 4) Bezwaren op grond van de Verordening. Pagina 3 van 7

4 6. Toetsing Op basis van de bij de kennisgeving overgelegde informatie leidt de toetsing aan de criteria tot het volgende oordeel: 1) De kennisgeving betreft een overbrenging uit Nederland naar een Lidstaat van de Gemeenschap. Op deze overbrenging zijn de artikelen 3 tot en met 17 van de Verordening van toepassing. Op basis van de bij de kennisgeving overgelegde gegevens wordt de kennisgeving als correct verricht en volledig beschouwd. 2) De afvalstoffen worden bij de ontvanger ingezet in een proces dat primair is gericht op het terugwinnen van oplosmiddelen uit de afvalstoffen. De verwerking wordt ingedeeld als een handeling van nuttige toepassing als bedoeld onder R2 in Bijlage II van Richtlijn 2008/98/EG. Op het kennisgevingsdocument is de juiste indeling van de overbrenging aangegeven. 3) Op grond van artikel 13 van de Verordening kan een kennisgever een algemene kennisgeving voor verscheidene transporten indienen. Op grond van de bij de kennisgeving overgelegde gegevens is een algemene kennisgeving toegestaan. 4) Op grond van sectorplan 67 van het LAP is overbrenging voor (voorlopige) nuttige toepassing van deze afvalstoffen toegestaan. Het niet-waterige deel van de afvalstoffen wordt gedeeltelijk nuttig toegepast in de vorm van materiaalhergebruik en de restfractie wordt verbrand. De mate van nuttige toepassing wordt getoetst aan hoofdstuk 12 van het LAP en deze is voldoende om de overbrenging te rechtvaardigen. Pagina 4 van 7

5 B E S L U I T I. Geen bezwaar te maken tegen het voornemen van IBS Scherer GmbH om afvalstoffen als beschreven in de kennisgeving met kenmerk over te brengen naar Duitsland gedurende de periode vanaf datum dagtekening van dit besluit tot en met 31 december II. Aan deze onder I. gegeven toestemming worden de volgende voorwaarden verbonden: a. Drie dagen voor aanvang van het transport dient een transportmelding te worden gedaan. Deze melding dient de vertreklocatie, een lijst van alle producenten waar wordt ingezameld en de volgorde van de af te leggen route te bevatten. Een afschrift van die lijst met producenten dient tevens bij het transport aanwezig te zijn. Zowel de inzameling op route als de overbrenging dient plaats te vinden op de gemelde datum. b. Voor elk transport dient onder deze kennisgeving dezelfde grensovergang te worden gebruikt. III. Het kennisgevingsdocument, voorzien van een stempel, ondertekening en datum, is als bijlage bij deze beschikking gevoegd. IV. De beschikking bevat belangrijke milieu-informatie. Daarom wordt ingevolge artikel 8 van de Wet openbaarheid van bestuur en artikel 19.1a van de Wet milieubeheer de beschikking twee weken na de datum van dagtekening van dit besluit op gepubliceerd. V. Alle transportmeldingen dienen te worden verstuurd naar faxnummer +31 (0) of dienen te worden gemeld middels de elektronische meldapplicatie. Den Haag, 21 januari 2011 Hoogachtend, de Minister van Infrastructuur en Milieu, voor deze Bezwaar Het kan zijn dat u het niet eens bent met dit besluit. U kunt dan gedurende zes weken na de verzenddatum van dit besluit bezwaar aantekenen bij Agentschap NL, afdeling Juridische Zaken, Postbus 93144, 2509 AC Den Haag, onder vermelding van bezwaar op de enveloppe en op het bezwaarschrift. Deze termijn van zes weken gaat in op de dag ná de dag van verzending van dit besluit. U vindt de dagtekening boven aan het besluit. Pagina 5 van 7

6 ÜBERSETZUNG DES BESCHEIDS B E S C H L U S S I. Gegen die von IBS Scherer GmbH geplante Verbringung von Abfällen nach Deutschland ab dem Zeitpunkt der Unterzeichnung dieser Genehmigung bis einschliesslich 31. Dezember 2011, wie in der beiliegenden Notifizierung mit dem Kennzeichen aufgeführt, werden keine Einwände erhoben. II. An die unter I. gegebene Zustimmung werden nachfolgende Bedingungen geknüpft: a. Drei Tage vor Begin des Transportes muss eine Meldung erfolgen. Dabei muss der Abfahrtsort des Transportes, eine Liste aller Produzenten bei denen eingesammelt wird und die Reihenfolge der abzulegende Route aufgeführt werden. Die Liste der Produzenten muss während des Transportes mitgeführt werden. Sowohl die Einsammlung der Abfallstoffe auf der angegebenen Strecke, als auch die Verbringung der Abfalstoffe, müssen an dem gemeldeten Datum stattfinden. b. Für jeden Transport unter dieser Notifizierung muss derselbe Grenzübergang benutzt werden. III. Der Genehmigung ist das unterschriebene Notifizierungsformular, versehen mit Stempel und Datum, beigefügt. IV. Die Genehmigung umfasst wichtige umweltbezogene Informationen. Gemäss Artikel 8 des Wet openbaarheid van bestuur und Artikel 19.1a des Wet milieubeheer wird die Genehmigung darum zwei Wochen nach der Unterzeichnung des Beschlusses auf veröffentlicht. V. Alle Versandformulare müssen an die Faxnummer +31 (0) gesendet oder mittels des elektronischen Datenübermittlungssystems gemeldet werden. Beschwerde Es kann sein, dass Sie mit dieser Entscheidung nicht einverstanden sind. Sie können dann im Zeitraum von sechs Wochen nach dem Datum der Versendung dieser Entscheidung Einspruch einlegen bei Agentschap NL, afdeling Juridische Zaken, Postbus 93144, 2509 AC Den Haag, Nederland, unter Angabe Einspruch auf dem Briefumschlag und auf dem Einspruchsschreiben. Der Termin von sechs Wochen beginnt einen Tag nach Versendung der Entscheidung. Sie finden das Datum im Briefkopf der Entscheidung. Pagina 6 van 7

7 Bijlage Aandachtspunten tijdens de overbrengingsperiode Eisen waaraan een transport na de toestemming moet voldoen Bij elk transport moet een afschrift aanwezig zijn van het ingevulde vervoersdocument, het kennisgevingsdocument met de schriftelijke toestemmingen en eventueel de voorwaarden die door de betrokken bevoegde autoriteiten zijn verleend of gesteld. Het vervoersdocument moet in de mate van het mogelijke worden ingevuld. Dit houdt in dat, naast de vakken die bij het indienen van het kennisgevingsdocument al moeten zijn ingevuld, een (geschatte) hoeveelheid in vak 5, de feitelijke overbrengingsdatum in vak 6, het aantal verpakkingen in vak 7, de vervoerder(s) in vak 8 en de verklaring van de kennisgever in vak 15 eveneens moeten zijn ingevuld. Bij ieder vervoermiddel waarvan tijdens een transport gebruik wordt gemaakt moet een vervoersdocument aanwezig te zijn. Wijzigingen in het transport na de toestemming Nadat de toestemming is verleend door de autoriteit van bestemming kunnen er geen wijzigingen meer op het originele kennisgevings- en vervoersdocument worden aangebracht. Het is niet toegestaan om van de geplande transportroute af te wijken. Indien deze route door onvoorziene omstandigheden niet kan worden gevolgd, kan een schriftelijk verzoek worden ingediend om de transportroute en de grensovergang te wijzigen. Indien de routewijziging tot gevolg heeft dat andere autoriteiten bevoegd zijn dan die in de kennisgeving genoemd zijn, moet een nieuwe kennisgeving worden ingediend. Wijzigingen in het aantal transporten, in de wijze van verpakking en de opgegeven transporteurs kunnen met een schriftelijk verzoek worden aangevraagd. Voor het toevoegen van een nieuwe transporteur aan een kennisgeving dienen de contactgegevens, een verzekeringsbewijs van de transporteur en een registratiebewijs van de transporteur (bijvoorbeeld van de Kamer van Koophandel of de VIHB) te worden bijgevoegd. Alleen wanneer alle betrokken bevoegde autoriteiten met de aangegeven wijziging(en) akkoord gaan, kan de kennisgever deze wijziging toepassen. In andere gevallen dient de kennisgever af te zien van de aangegeven wijziging(en) of een nieuwe kennisgeving in te dienen. Een reeds aangemeld transport kan worden ingetrokken. Het formulier dient nogmaals verzonden te worden, ditmaal voorzien van een doorhaling of de vermelding dat het transport wordt ingetrokken. Het volgnummer van het aangemelde transport kan niet nogmaals gebruikt worden. Voor een volgende transportmelding moet een volgend nummer gebruikt worden. Retourneren van financiële zekerheid Als de financiële zekerheid jegens de Staat der Nederlanden is gesteld, kan deze zekerheid worden vrijgegeven nadat Agentschap NL een daartoe strekkend verzoek heeft ontvangen. Het retourzenden van de bankgarantie of restitutie van het deposito vindt plaats nadat is vastgesteld dat van de kennisgever voor alle gemelde transporten de verklaring van verwerking door Agentschap NL is ontvangen. Pagina 7 van 7

Biogas Solutions nv Hagelberg 8 2250 Olen België. Datum 5 juni 2013 Nummer. NL212651 Besluit op kennisgeving voor de overbrenging van afvalstoffen

Biogas Solutions nv Hagelberg 8 2250 Olen België. Datum 5 juni 2013 Nummer. NL212651 Besluit op kennisgeving voor de overbrenging van afvalstoffen > Retouradres Postbus 16191 2500 BD Den Haag Biogas Solutions nv Hagelberg 8 2250 Olen Inspectie Leefomgeving en ILT/EVOA Nieuwe Uitleg 1 Den Haag Postbus 16191 2500 BD Den Haag Nederland www.ilent.nl/evoa

Nadere informatie

Recydur B.V. Wilmersdorf 36-38 7327 AC APELDOORN Nederland. Datum 28 augustus 2013 Nummer

Recydur B.V. Wilmersdorf 36-38 7327 AC APELDOORN Nederland. Datum 28 augustus 2013 Nummer > Retouradres Postbus 16191 2500 BD Den Haag Recydur B.V. Wilmersdorf 36-38 7327 AC APELDOORN Inspectie Leefomgeving en ILT/EVOA Nieuwe Uitleg 1 Den Haag Postbus 16191 2500 BD Den Haag www.ilent.nl/evoa

Nadere informatie

Crealis Nederland B.V. Van Konijnenburgweg 84 4612 PL Bergen op Zoom Nederland. Datum 19 november 2012

Crealis Nederland B.V. Van Konijnenburgweg 84 4612 PL Bergen op Zoom Nederland. Datum 19 november 2012 > Retouradres Postbus 93144, 2509 AC Den Haag Crealis Nederland B.V. Van Konijnenburgweg 84 4612 PL Bergen op Zoom Nederland NL Milieu en Leefomgeving Prinses Beatrixlaan 2 2595 AL Den Haag Postbus 93144

Nadere informatie

Zimmermann Recycling International Twentepoort Oost 61-6 7609 RG Almelo Nederland. Datum 6 juni 2014 Nummer

Zimmermann Recycling International Twentepoort Oost 61-6 7609 RG Almelo Nederland. Datum 6 juni 2014 Nummer > Retouradres Postbus 24062 3502 MB Utrecht Zimmermann Recycling International Twentepoort Oost 61-6 7609 RG Almelo Inspectie Leefomgeving en ILT/Risicovolle Stoffen en Producten/EVOA Graadt van Roggenweg

Nadere informatie

RGS 90 A/S Selinevej 4 2300 Kobenhavn S Denemarken. Datum 28 augustus 2013 Nummer

RGS 90 A/S Selinevej 4 2300 Kobenhavn S Denemarken. Datum 28 augustus 2013 Nummer > Retouradres Postbus 16191 2500 BD Den Haag RGS 90 A/S Selinevej 4 2300 Kobenhavn S Denemarken Inspectie Leefomgeving en ILT/EVOA Nieuwe Uitleg 1 Den Haag Postbus 16191 2500 BD Den Haag Nederland www.ilent.nl/evoa

Nadere informatie

De tin- en loodassen en residuen zijn afkomstig van inzameling. De afvalstoffen komen vrij bij gieterijen en soldeerprocessen.

De tin- en loodassen en residuen zijn afkomstig van inzameling. De afvalstoffen komen vrij bij gieterijen en soldeerprocessen. > Retouradres Postbus 24062 3502 MB Utrecht M&R Claushuis B.V. Nijverheidsweg 26 3899 AH Zeewolde Inspectie Leefomgeving en ILT/Risicovolle Stoffen en Producten/EVOA Graadt van Roggenweg 500 UTRECHT Postbus

Nadere informatie

Geodis Logistics Netherland B.V Seattleweg 5 3195 ND Rotterdam - Pernis Nederland. Datum 7 juni 2013 Nummer

Geodis Logistics Netherland B.V Seattleweg 5 3195 ND Rotterdam - Pernis Nederland. Datum 7 juni 2013 Nummer > Retouradres Postbus 16191 2500 BD Den Haag Geodis Logistics Netherland B.V Seattleweg 5 3195 ND Rotterdam - Pernis Inspectie Leefomgeving en ILT/EVOA Nieuwe Uitleg 1 Den Haag Postbus 16191 2500 BD Den

Nadere informatie

Verzinkerij Meerveldhoven B.V. De Run 5118A 5503 LV Veldhoven Nederland. Datum 15 Augustus 2014 Nummer

Verzinkerij Meerveldhoven B.V. De Run 5118A 5503 LV Veldhoven Nederland. Datum 15 Augustus 2014 Nummer > Retouradres Postbus 24062 3502 MB Utrecht Verzinkerij Meerveldhoven B.V. De Run 5118A 5503 LV Veldhoven Inspectie Leefomgeving en ILT/Risicovolle Stoffen en Producten/EVOA Graadt van Roggenweg 500 UTRECHT

Nadere informatie

Sita Recycling Services B.V. Mr. E.N. van Kleffensstraat 6 6842 CV Arnhem Nederland. Datum 28 januari 2014 Nummer

Sita Recycling Services B.V. Mr. E.N. van Kleffensstraat 6 6842 CV Arnhem Nederland. Datum 28 januari 2014 Nummer > Retouradres Postbus 24062 3502 MB Utrecht Sita Recycling Services B.V. Mr. E.N. van Kleffensstraat 6 6842 CV Arnhem Inspectie Leefomgeving en ILT/Risicovolle Stoffen en Producten/EVOA Graadt van Roggenweg

Nadere informatie

IEE S.A. Route edmond Reuter 11 5326 CONTERN Luxemburg. Datum 24 mei 2013 Nummer

IEE S.A. Route edmond Reuter 11 5326 CONTERN Luxemburg. Datum 24 mei 2013 Nummer > Retouradres Postbus 16191 2500 BD Den Haag Route edmond Reuter 11 5326 CONTERN Inspectie Leefomgeving en ILT/EVOA Nieuwe Uitleg 1 Den Haag Postbus 16191 2500 BD Den Haag Nederland www.ilent.nl/evoa T

Nadere informatie

VAR B.V. Sluinerweg 12 7384 SC Wilp Achterhoek Nederland. Datum 3 augustus 2012. Besluit op kennisgeving voor de overbrenging van afvalstoffen

VAR B.V. Sluinerweg 12 7384 SC Wilp Achterhoek Nederland. Datum 3 augustus 2012. Besluit op kennisgeving voor de overbrenging van afvalstoffen > Retouradres Postbus 93144, 2509 AC Den Haag NL Milieu en Leefomgeving Prinses Beatrixlaan 2 2595 AL Den Haag Postbus 93144 2509 AC Den Haag T (088) 602 5696 F (088) 602 9023 E evoa@agentschapnl.nl www.agentschapnl.nl/evoa

Nadere informatie

Bij PN Biomasseheizkraftwerk Emlichheim GmbH & Co KG worden de afvalstoffen verbrand.

Bij PN Biomasseheizkraftwerk Emlichheim GmbH & Co KG worden de afvalstoffen verbrand. > Retouradres Postbus 16191 2500 BD Den Haag Van Gansewinkel B.V. Flight Forum 240 5657 DH Eindhoven Inspectie Leefomgeving en ILT/EVOA Nieuwe Uitleg 1 Den Haag Postbus 16191 2500 BD Den Haag www.ilent.nl/evoa

Nadere informatie

BAT Bedrijven Ceramstraat BB Tilburg Nederland. Datum 1 februari 2013 Nummer

BAT Bedrijven Ceramstraat BB Tilburg Nederland. Datum 1 februari 2013 Nummer > Retouradres Postbus 16191 2500 BD Den Haag Ceramstraat 6 5013 BB Tilburg Inspectie Leefomgeving en ILT/EVOA Nieuwe Uitleg 1 Den Haag Postbus 16191 2500 BD Den Haag www.ilent.nl/evoa T 088 489 00 00 F

Nadere informatie

Remondis Argentia B.V. Middenweg 7 4782 PM Moerdijk Nederland. Datum 21 november 2013 Nummer

Remondis Argentia B.V. Middenweg 7 4782 PM Moerdijk Nederland. Datum 21 november 2013 Nummer > Retouradres Postbus 24062 3502 MB Utrecht Middenweg 7 Inspectie Leefomgeving en ILT/Risicovolle Stoffen en Producten/EVOA Graadt van Roggenweg 500 UTRECHT Postbus 24062 3502 MB UTRECHT www.ilent.nl/evoa

Nadere informatie

Renescience A/S Kraftvaerksvej 53 7000 Fredericia Denemarken. Datum 20 december 2013 Nummer

Renescience A/S Kraftvaerksvej 53 7000 Fredericia Denemarken. Datum 20 december 2013 Nummer > Retouradres Postbus 24062 3502 MB Utrecht Kraftvaerksvej 53 7000 Fredericia Inspectie Leefomgeving en ILT/Risicovolle Stoffen en Producten/EVOA Graadt van Roggenweg 500 UTRECHT Postbus 24062 3502 MB

Nadere informatie

Sita Waste Services nv Lilsedijk 19 2340 Beerse België. Datum 22 mei 2013 Nummer

Sita Waste Services nv Lilsedijk 19 2340 Beerse België. Datum 22 mei 2013 Nummer > Retouradres Postbus 16191 2500 BD Den Haag Sita Waste Services nv Lilsedijk 19 Inspectie Leefomgeving en ILT/EVOA Nieuwe Uitleg 1 Den Haag Postbus 16191 2500 BD Den Haag Nederland www.ilent.nl/evoa T

Nadere informatie

Metalor Technologes AB Sagagatan 22 50635 Boras Zweden. Datum 5 december 2014 Nummer

Metalor Technologes AB Sagagatan 22 50635 Boras Zweden. Datum 5 december 2014 Nummer > Retouradres Postbus 24062 3502 MB Utrecht Metalor Technologes AB Sagagatan 22 50635 Boras Inspectie Leefomgeving en ILT/Risicovolle Stoffen en Producten/EVOA Graadt van Roggenweg 500 UTRECHT Postbus

Nadere informatie

Afvalstoffen Terminal Moerdijk B.V. Vlasweg 12 4782 PW Moerdijk Nederland. Datum 25 oktober 2013 Nummer

Afvalstoffen Terminal Moerdijk B.V. Vlasweg 12 4782 PW Moerdijk Nederland. Datum 25 oktober 2013 Nummer > Retouradres Postbus 24062 3502 MB Utrecht Afvalstoffen Terminal Moerdijk B.V. Vlasweg 12 4782 PW Moerdijk Inspectie Leefomgeving en ILT/Risicovolle Stoffen en Producten/EVOA Graadt van Roggenweg 500

Nadere informatie

N.V. HVC Jadestraat 1 1812 RD Alkmaar Nederland. Datum 27 maart 2014 Nummer. NL614103 Besluit op kennisgeving voor de overbrenging van afvalstoffen

N.V. HVC Jadestraat 1 1812 RD Alkmaar Nederland. Datum 27 maart 2014 Nummer. NL614103 Besluit op kennisgeving voor de overbrenging van afvalstoffen > Retouradres Postbus 24062 3502 MB Utrecht N.V. HVC Jadestraat 1 1812 RD Alkmaar Inspectie Leefomgeving en ILT/Risicovolle Stoffen en Producten/EVOA Graadt van Roggenweg 500 UTRECHT Postbus 24062 3502

Nadere informatie

Mifa Aluminium B.V. Deltakade PX VENLO Nederland. Datum 15 januari 2015 Nummer

Mifa Aluminium B.V. Deltakade PX VENLO Nederland. Datum 15 januari 2015 Nummer > Retouradres Postbus 24062 3502 MB Utrecht Mifa Aluminium B.V. Deltakade 4-6 5928 PX VENLO Inspectie Leefomgeving en Domein Afval, Industrie en Bedrijven Afdeling Vergunningverlening Afval, Industrie

Nadere informatie

AGC Glass Hungary Ltd. Üveggyár u. 1 2851 Környe Hongarije. Datum 18 december 2014 Nummer

AGC Glass Hungary Ltd. Üveggyár u. 1 2851 Környe Hongarije. Datum 18 december 2014 Nummer > Retouradres Postbus 24062 3502 MB Utrecht AGC Glass Hungary Ltd. Üveggyár u. 1 2851 Környe Hongarije Inspectie Leefomgeving en ILT/Risicovolle Stoffen en Producten/EVOA Graadt van Roggenweg 500 UTRECHT

Nadere informatie

Jacomij Electronics Recycling B.V. Molenvliet 25 3961 MT Wijk bij Duurstede Nederland. Datum 13 februari 2014 Nummer

Jacomij Electronics Recycling B.V. Molenvliet 25 3961 MT Wijk bij Duurstede Nederland. Datum 13 februari 2014 Nummer > Retouradres Postbus 24062 3502 MB Utrecht Jacomij Electronics Recycling B.V. Molenvliet 25 3961 MT Wijk bij Duurstede Inspectie Leefomgeving en ILT/Risicovolle Stoffen en Producten/EVOA Graadt van Roggenweg

Nadere informatie

Alpha Netherlands B.V. Energiestraat 21 1411 AR Naarden Nederland. Datum 5 december 2014 Nummer

Alpha Netherlands B.V. Energiestraat 21 1411 AR Naarden Nederland. Datum 5 december 2014 Nummer > Retouradres Postbus 24062 3502 MB Utrecht Alpha Netherlands B.V. Energiestraat 21 1411 AR Naarden Inspectie Leefomgeving en ILT/Risicovolle Stoffen en Producten/EVOA Graadt van Roggenweg 500 UTRECHT

Nadere informatie

De invoer heeft betrekking op kabelafval dat afkomstig is van het vervangen of het weghalen van grondkabels.

De invoer heeft betrekking op kabelafval dat afkomstig is van het vervangen of het weghalen van grondkabels. > Retouradres Postbus 93144, 2509 AC Den Haag Norsk Gjenvinning Metall AS Sota 11 3040 Drammen Noorwegen NL Milieu en Leefomgeving Prinses Beatrixlaan 2 2595 AL Den Haag Postbus 93144 2509 AC Den Haag

Nadere informatie

De kennisgeving heeft betrekking op de overbrenging van wastorenslib. De afvalstoffen zijn afkomstig uit het productieproces van zinkerts tot zink.

De kennisgeving heeft betrekking op de overbrenging van wastorenslib. De afvalstoffen zijn afkomstig uit het productieproces van zinkerts tot zink. > Retouradres Postbus 24062 3502 MB Utrecht Nyrstar Budel B.V. Hoofdstraat 1 6024 AA Budel-Dorplein Inspectie Leefomgeving en Domein Afval, Industrie en Bedrijven Afdeling Vergunningverlening Afval, Industrie

Nadere informatie

De afvalstoffen vallen onder sectorplan 39 van het LAP. Tegen invoer van grond voor nuttige toepassing wordt in beginsel geen bezwaar gemaakt.

De afvalstoffen vallen onder sectorplan 39 van het LAP. Tegen invoer van grond voor nuttige toepassing wordt in beginsel geen bezwaar gemaakt. > Retouradres Postbus 24062 3502 MB Utrecht Inspectie Leefomgeving en ILT/Risicovolle Stoffen en Producten/EVOA Graadt van Roggenweg 500 UTRECHT Postbus 24062 3502 MB UTRECHT www.ilent.nl/evoa T 088 489

Nadere informatie

Rene Prinsen Spoorwegmaterialen B.V. Stationsweg Oost ER Woudenberg Nederland. Datum 20 december 2013 Nummer

Rene Prinsen Spoorwegmaterialen B.V. Stationsweg Oost ER Woudenberg Nederland. Datum 20 december 2013 Nummer > Retouradres Postbus 24062 3502 MB Utrecht Rene Prinsen Spoorwegmaterialen B.V. Stationsweg Oost 259 3931 ER Woudenberg Inspectie Leefomgeving en ILT/Risicovolle Stoffen en Producten/EVOA Graadt van Roggenweg

Nadere informatie

Van Vliet Groep Milieu Dienstverleners B.V. Grote Wade NZ Nieuwegein Nederland. Datum 15 Augustus 2014 Nummer

Van Vliet Groep Milieu Dienstverleners B.V. Grote Wade NZ Nieuwegein Nederland. Datum 15 Augustus 2014 Nummer > Retouradres Postbus 24062 3502 MB Utrecht Van Vliet Groep Milieu Dienstverleners B.V. Grote Wade 45 3439 NZ Nieuwegein Inspectie Leefomgeving en ILT/Risicovolle Stoffen en Producten/EVOA Graadt van Roggenweg

Nadere informatie

Besluit op kennisgeving voor de overbrenging van afvalstoffen

Besluit op kennisgeving voor de overbrenging van afvalstoffen > Retouradres Postbus 24062 3502 MB Utrecht Van Gansewinkel B.V. Flight Forum 240 5657 DH Eindhoven Inspectie Leefomgeving en Graadt van Roggenweg 500 Postbus 24062 3502 MB UTRECHT www.ilent.nl/evoa T

Nadere informatie

Horsch Entsorgung S.àr.l. 51 rue Haute 1718 Luxembourg Hamm Luxemburg. Datum 28 augustus 2014 Nummer

Horsch Entsorgung S.àr.l. 51 rue Haute 1718 Luxembourg Hamm Luxemburg. Datum 28 augustus 2014 Nummer > Retouradres Postbus 24062 3502 MB Utrecht Horsch Entsorgung S.àr.l. 51 rue Haute 1718 Luxembourg Hamm Luxemburg Inspectie Leefomgeving en ILT/Risicovolle Stoffen en Producten/EVOA Graadt van Roggenweg

Nadere informatie

ECO Valsabbia S.R.L. Via Miro Bonetti 7 25085 Gavardo Italië. Datum 5 december 2013 Nummer

ECO Valsabbia S.R.L. Via Miro Bonetti 7 25085 Gavardo Italië. Datum 5 december 2013 Nummer > Retouradres Postbus 24062 3502 MB Utrecht ECO Valsabbia S.R.L. Via Miro Bonetti 7 25085 Gavardo Inspectie Leefomgeving en ILT/Risicovolle Stoffen en Producten/EVOA Graadt van Roggenweg 500 UTRECHT Postbus

Nadere informatie

De kennisgever heeft aangegeven dat het percentage van het te transporteren afval bestemd voor verbranding 8 % is.

De kennisgever heeft aangegeven dat het percentage van het te transporteren afval bestemd voor verbranding 8 % is. > Retouradres Postbus 24062 3502 MB Utrecht Sita Ecoservice B.V. Ankerkade 11 6222 NL Maastricht Datum 10 augustus 2015 Nummer Betreft Besluit op kennisgeving voor de overbrenging van afvalstoffen Inspectie

Nadere informatie

Befesa (Portugal) S.A. Avenida 5 de Outubro 10, 1 Aandar 1050-056 LISBOA Portugal. Datum 31 juli 2014 Nummer

Befesa (Portugal) S.A. Avenida 5 de Outubro 10, 1 Aandar 1050-056 LISBOA Portugal. Datum 31 juli 2014 Nummer > Retouradres Postbus 24062 3502 MB Utrecht Befesa () S.A. Avenida 5 de Outubro 10, 1 Aandar 1050-056 LISBOA Inspectie Leefomgeving en ILT/Risicovolle Stoffen en Producten/EVOA Graadt van Roggenweg 500

Nadere informatie

The Shell Company (WI) Limited Av. Winston Churchill Acropolis Centre, Piso 10 Santo Domingo Dominicaanse Republiek. Datum 10 oktober 2013 Nummer

The Shell Company (WI) Limited Av. Winston Churchill Acropolis Centre, Piso 10 Santo Domingo Dominicaanse Republiek. Datum 10 oktober 2013 Nummer > Retouradres Postbus 16191 2500 BD Den Haag The Shell Company (WI) Limited Av. Winston Churchill Acropolis Centre, Piso 10 Inspectie Leefomgeving en ILT/EVOA Nieuwe Uitleg 1 Den Haag Postbus 16191 2500

Nadere informatie

Bij Chemogas N.V. worden de cilinders met zwavelhexafluoride herverpakt en opgebulkt in drums waarna de afvalstoffen bij een derde worden verbrand.

Bij Chemogas N.V. worden de cilinders met zwavelhexafluoride herverpakt en opgebulkt in drums waarna de afvalstoffen bij een derde worden verbrand. > Retouradres Postbus 24062 3502 MB Utrecht Linde Gas Benelux Kanaalweg 4e 6951 KJ Dieren Datum 11 september 2015 Nummer Betreft Besluit op kennisgeving voor de overbrenging van afvalstoffen Inspectie

Nadere informatie

Attero B.V. Vamweg 7 9418 TM Wijster Nederland. Datum 3 november 2015 Nummer. NL604149 Besluit op kennisgeving voor de overbrenging van afvalstoffen

Attero B.V. Vamweg 7 9418 TM Wijster Nederland. Datum 3 november 2015 Nummer. NL604149 Besluit op kennisgeving voor de overbrenging van afvalstoffen > Retouradres Postbus 24062 3502 MB Utrecht Attero B.V. Datum 3 november 2015 Nummer Betreft Besluit op kennisgeving voor de overbrenging van afvalstoffen Inspectie Leefomgeving en Domein Afval, Industrie

Nadere informatie

Door Combinatie Badhoeverbogen V.O.F. worden de afvalstoffen gebruikt bij de aanleg van een dijklichaam ten behoeve van een snelweg.

Door Combinatie Badhoeverbogen V.O.F. worden de afvalstoffen gebruikt bij de aanleg van een dijklichaam ten behoeve van een snelweg. > Retouradres Postbus 24062 3502 MB Utrecht Dollegoor GmbH Vosmatenweg 6 49824 Laar Duitsland Datum 7 augustus 2015 Nummer Betreft Besluit op kennisgeving voor de overbrenging van afvalstoffen Inspectie

Nadere informatie

Besluit op kennisgeving voor de overbrenging van afvalstoffen

Besluit op kennisgeving voor de overbrenging van afvalstoffen > Retouradres Postbus 16191 2500 BD Den Haag AVR Afvalverwerking B.V. Prof. Gebrandyweg 10 3197 KK Rotterdam Botlek Inspectie Leefomgeving en ILT/EVOA Nieuwe Uitleg 1 Den Haag Postbus 16191 2500 BD Den

Nadere informatie

Afval en Metaal Recycling B.V. Montrealweg 120 3197 KH Rotterdam Botlek Nederland. Datum 24 februari 2015 Nummer

Afval en Metaal Recycling B.V. Montrealweg 120 3197 KH Rotterdam Botlek Nederland. Datum 24 februari 2015 Nummer > Retouradres Postbus 24062 3502 MB Utrecht Afval en Metaal Recycling B.V. Montrealweg 120 3197 KH Rotterdam Botlek Datum 24 februari 2015 Nummer Betreft Besluit op kennisgeving voor de overbrenging van

Nadere informatie

Het papierslib is afkomstig uit de verwerking van grondstoffen voor papier en bij de productie van papier bij de producent.

Het papierslib is afkomstig uit de verwerking van grondstoffen voor papier en bij de productie van papier bij de producent. > Retouradres Postbus 24062 3502 MB Utrecht N+P Handel und Produktion GmbH Siemenstrasse 81 47574 Goch Inspectie Leefomgeving en Domein Afval, Industrie en Bedrijven Afdeling Vergunningverlening Afval,

Nadere informatie

HFM Horst Fuhse Mineralölraffinerie GmbH Halskestrasse 40-42 22113 Hamburg Duitsland. Datum 3 januari 2014 Nummer

HFM Horst Fuhse Mineralölraffinerie GmbH Halskestrasse 40-42 22113 Hamburg Duitsland. Datum 3 januari 2014 Nummer > Retouradres Postbus 24062 3502 MB Utrecht HFM Horst Fuhse Mineralölraffinerie GmbH Halskestrasse 40-42 22113 Hamburg Duitsland Inspectie Leefomgeving en ILT/Risicovolle Stoffen en Producten/EVOA Graadt

Nadere informatie

BTC B.V. Albert Thijsstraat 65 6471 WX Eygelshoven Nederland. Datum 10 augustus 2015 Nummer

BTC B.V. Albert Thijsstraat 65 6471 WX Eygelshoven Nederland. Datum 10 augustus 2015 Nummer > Retouradres Postbus 24062 3502 MB Utrecht BTC B.V. Albert Thijsstraat 65 6471 WX Eygelshoven Datum 10 augustus 2015 Nummer Betreft Besluit op kennisgeving voor de overbrenging van afvalstoffen Inspectie

Nadere informatie

De loodaccu s zijn afkomstig van inzameling bij garagebedrijven, autodemontagebedrijven en leveranciers van lood- zuur batterijen.

De loodaccu s zijn afkomstig van inzameling bij garagebedrijven, autodemontagebedrijven en leveranciers van lood- zuur batterijen. > Retouradres Postbus 24062 3502 MB Utrecht Afval en Metaal Recycling B.V. Montrealweg 120 3197 KH Rotterdam Botlek Datum 19 juni 2015 Nummer Betreft Besluit op kennisgeving voor de overbrenging van afvalstoffen

Nadere informatie

De kennisgeving heeft betrekking op amalgaamafval, afkomstig van inzameling bij tandartspraktijken.

De kennisgeving heeft betrekking op amalgaamafval, afkomstig van inzameling bij tandartspraktijken. > Retouradres Postbus 24062 3502 MB Utrecht AEB Exploitatie B.V. Australiëhavenweg 21 1045 BA Amsterdam Datum 12 augustus 2015 Nummer Betreft Besluit op kennisgeving voor de overbrenging van afvalstoffen

Nadere informatie

De kennisgeving heeft betrekking op de overbrenging van ijzerhoudende beitszuur. De afvalstoffen zijn ontstaan bij het verzinken van metalen.

De kennisgeving heeft betrekking op de overbrenging van ijzerhoudende beitszuur. De afvalstoffen zijn ontstaan bij het verzinken van metalen. > Retouradres Postbus 24062 3502 MB Utrecht Rotocoat Dieren B.V. Kanaaldijk 40 6956 AX Spankeren Dieren Datum 5 juni 2015 Nummer Betreft Besluit op kennisgeving voor de overbrenging van afvalstoffen Inspectie

Nadere informatie

Xerox Manufacturing Nederland B.V. Maasheseweg 89 5804 AB VENRAY Nederland. Datum 7 augustus 2015 Nummer

Xerox Manufacturing Nederland B.V. Maasheseweg 89 5804 AB VENRAY Nederland. Datum 7 augustus 2015 Nummer > Retouradres Postbus 24062 3502 MB Utrecht Xerox Manufacturing B.V. Maasheseweg 89 5804 AB VENRAY Datum 7 augustus 2015 Nummer Betreft Besluit op kennisgeving voor de overbrenging van afvalstoffen Inspectie

Nadere informatie

A&S Energie nv Nieuwenhovestraat 5 8780 Oostrozebeke België

A&S Energie nv Nieuwenhovestraat 5 8780 Oostrozebeke België > Retouradres Postbus 24062 3502 MB Utrecht A&S Energie nv Nieuwenhovestraat 5 8780 Oostrozebeke België Datum 18 november 2015 Nummer Betreft Besluit op kennisgeving voor de overbrenging van afvalstoffen

Nadere informatie

Van Gansewinkel NV Nijverheidsstraat 2 2860 Puurs België. Datum 2 august 2012. Besluit op kennisgeving voor de overbrenging van afvalstoffen

Van Gansewinkel NV Nijverheidsstraat 2 2860 Puurs België. Datum 2 august 2012. Besluit op kennisgeving voor de overbrenging van afvalstoffen > Retouradres Postbus 93144, 2509 AC Den Haag Van Gansewinkel NV Nijverheidsstraat 2 2860 Puurs NL Milieu en Leefomgeving Prinses Beatrixlaan 2 2595 AL Den Haag Postbus 93144 2509 AC Den Haag T (088) 602

Nadere informatie

De kennisgeving heeft betrekking op de overbrenging van gebruikte actieve kool, afkomstig van de afvalwaterbehandeling van een deponie.

De kennisgeving heeft betrekking op de overbrenging van gebruikte actieve kool, afkomstig van de afvalwaterbehandeling van een deponie. > Retouradres Postbus 24062 3502 MB Utrecht WVE GmbH Blechhammerweg 50 67659 Kaiserslautern Datum 28 december 2015 Nummer Betreft Besluit op kennisgeving voor de overbrenging van afvalstoffen Inspectie

Nadere informatie

RGS 90 Sverige AB Kommendantvägen 21 60238 Norrköping Zweden. Datum 12 februari 2015 Nummer

RGS 90 Sverige AB Kommendantvägen 21 60238 Norrköping Zweden. Datum 12 februari 2015 Nummer > Retouradres Postbus 24062 3502 MB Utrecht RGS 90 Sverige AB Kommendantvägen 21 60238 Norrköping Zweden Inspectie Leefomgeving en Domein Afval, Industrie en Bedrijven Afdeling Vergunningverlening Afval,

Nadere informatie

AVR Afvalverwerking Rotterdam B.V. Professor Gerbrandyweg 10 9197 KK Rotterdam-Botlek Nederland. Datum 28 augustus 2013 Nummer

AVR Afvalverwerking Rotterdam B.V. Professor Gerbrandyweg 10 9197 KK Rotterdam-Botlek Nederland. Datum 28 augustus 2013 Nummer > Retouradres Postbus 16191 2500 BD Den Haag AVR Afvalverwerking Rotterdam B.V. Professor Gerbrandyweg 10 9197 KK Rotterdam-Botlek Inspectie Leefomgeving en ILT/EVOA Nieuwe Uitleg 1 Den Haag Postbus 16191

Nadere informatie

Trafo-City GmbH Berliner Allee 6 30855 Langenhagen Duitsland. Datum 24 september 2015 Nummer

Trafo-City GmbH Berliner Allee 6 30855 Langenhagen Duitsland. Datum 24 september 2015 Nummer > Retouradres Postbus 24062 3502 MB Utrecht Trafo-City GmbH Berliner Allee 6 30855 Langenhagen Duitsland Datum 24 september 2015 Nummer Betreft Besluit op kennisgeving voor de overbrenging van afvalstoffen

Nadere informatie

Bij DK Recycling und Roheisen GmbH wordt het staalstraalstof ingezet in hoogovens als grondstof voor de productie van ruwijzer.

Bij DK Recycling und Roheisen GmbH wordt het staalstraalstof ingezet in hoogovens als grondstof voor de productie van ruwijzer. > Retouradres Postbus 24062 3502 MB Utrecht Coatinc Roermond B.V. Randweg 13 6045 JK Roermond Inspectie Leefomgeving en Domein Afval, Industrie en Bedrijven Afdeling Vergunningverlening Afval, Industrie

Nadere informatie

Waterschap Vallei en Veluwe Steenbokstraat 10 7324 AX Apeldoorn Nederland. Datum 24 september 2015 Nummer

Waterschap Vallei en Veluwe Steenbokstraat 10 7324 AX Apeldoorn Nederland. Datum 24 september 2015 Nummer > Retouradres Postbus 24062 3502 MB Utrecht Steenbokstraat 10 7324 AX Apeldoorn Datum 24 september 2015 Nummer Betreft Besluit op kennisgeving voor de overbrenging van afvalstoffen Inspectie Leefomgeving

Nadere informatie

Bij AVEA Entsorgungsbetriebe GmbH en Co.Kg worden de afvalstoffen verbrand.

Bij AVEA Entsorgungsbetriebe GmbH en Co.Kg worden de afvalstoffen verbrand. > Retouradres Postbus 24062 3502 MB Utrecht Attero B.V. Vamweg 7 9418 TM Wijster Inspectie Leefomgeving en ILT/Risicovolle Stoffen en Producten/EVOA Graadt van Roggenweg 500 UTRECHT Postbus 24062 3502

Nadere informatie

Lurec AG Hänggiwiesstraße 4 8832 Wilen/Freienbach Zwitserland. Datum 5 maart 2015 Nummer

Lurec AG Hänggiwiesstraße 4 8832 Wilen/Freienbach Zwitserland. Datum 5 maart 2015 Nummer > Retouradres Postbus 24062 3502 MB Utrecht Lurec AG Hänggiwiesstraße 4 8832 Wilen/Freienbach Zwitserland Datum 5 maart 2015 Nummer Betreft Besluit op kennisgeving voor de overbrenging van afvalstoffen

Nadere informatie

Voestalpine Railpro BV Nieuwe Cralloseweg 8 1222 AB Hilversum Nederland. Datum 24 september 2015 Nummer

Voestalpine Railpro BV Nieuwe Cralloseweg 8 1222 AB Hilversum Nederland. Datum 24 september 2015 Nummer > Retouradres Postbus 24062 3502 MB Utrecht Voestalpine Railpro BV Nieuwe Cralloseweg 8 1222 AB Hilversum Datum 24 september 2015 Nummer Betreft Besluit op kennisgeving voor de overbrenging van afvalstoffen

Nadere informatie

Lindum AS Lerpeveien 155 3036 Drammen Noorwegen. Datum 13 februari 2015 Nummer. NO408527 Besluit op kennisgeving voor de overbrenging van afvalstoffen

Lindum AS Lerpeveien 155 3036 Drammen Noorwegen. Datum 13 februari 2015 Nummer. NO408527 Besluit op kennisgeving voor de overbrenging van afvalstoffen > Retouradres Postbus 24062 3502 MB Utrecht Lindum AS Lerpeveien 155 3036 Drammen Noorwegen Datum 13 februari 2015 Nummer Betreft Besluit op kennisgeving voor de overbrenging van afvalstoffen Inspectie

Nadere informatie

Mourik N.V. Groenendaallaan 399 2030 Antwerpen België. Datum 14 juli 2015 Nummer

Mourik N.V. Groenendaallaan 399 2030 Antwerpen België. Datum 14 juli 2015 Nummer > Retouradres Postbus 24062 3502 MB Utrecht Mourik N.V. Groenendaallaan 399 2030 Antwerpen België Datum 14 juli 2015 Nummer Betreft Besluit op kennisgeving voor de overbrenging van afvalstoffen Inspectie

Nadere informatie

De kennisgever heeft aangegeven dat het percentage van het te transporteren afval bestemd voor verbranding 51% is.

De kennisgever heeft aangegeven dat het percentage van het te transporteren afval bestemd voor verbranding 51% is. > Retouradres Postbus 24062 3502 MB Utrecht Van Gansewinkel B.V. Middenweg 24 4782 PM Moerdijk Datum 17 december 2015 Nummer Betreft Besluit op kennisgeving voor de overbrenging van afvalstoffen Inspectie

Nadere informatie

Dusseldorp Inzameling en Recycling B.V. Galileïstraat 18 7131 PE Lichtenvoorde Nederland. Datum 30 juni 2015 Nummer

Dusseldorp Inzameling en Recycling B.V. Galileïstraat 18 7131 PE Lichtenvoorde Nederland. Datum 30 juni 2015 Nummer > Retouradres Postbus 24062 3502 MB Utrecht Dusseldorp Inzameling en Recycling B.V. Galileïstraat 18 7131 PE Lichtenvoorde Datum 30 juni 2015 Nummer Betreft Besluit op kennisgeving voor de overbrenging

Nadere informatie

Ernst Frey AG Rinaustrasse 1040 4303 Kaiseraugst Zwitserland

Ernst Frey AG Rinaustrasse 1040 4303 Kaiseraugst Zwitserland > Retouradres Postbus 24062 3502 MB Utrecht Ernst Frey AG Rinaustrasse 1040 4303 Kaiseraugst Zwitserland Datum 16 december 2015 Nummer Betreft Besluit op kennisgeving voor de overbrenging van afvalstoffen

Nadere informatie

Montanwerker Brixlegg AG Werkstreet 1-3 6230 Brixlegg Oostenrijk. Datum 22 april 2015 Nummer

Montanwerker Brixlegg AG Werkstreet 1-3 6230 Brixlegg Oostenrijk. Datum 22 april 2015 Nummer > Retouradres Postbus 24062 3502 MB Utrecht Montanwerker Brixlegg AG Werkstreet 1-3 6230 Brixlegg Oostenrijk Datum 22 april 2015 Nummer Betreft Besluit op kennisgeving voor de overbrenging van afvalstoffen

Nadere informatie

Sita Transport B.V. Steeksterweg 65-67 2407 BE Alphen aan den Rijn Nederland. Datum 20 mei 2015 Nummer

Sita Transport B.V. Steeksterweg 65-67 2407 BE Alphen aan den Rijn Nederland. Datum 20 mei 2015 Nummer > Retouradres Postbus 24062 3502 MB Utrecht Sita B.V. Steeksterweg 65-67 2407 BE Alphen aan den Rijn Datum 20 mei 2015 Nummer Betreft Besluit op kennisgeving voor de overbrenging van afvalstoffen Inspectie

Nadere informatie

De kennisgeving heeft betrekking op de overbrenging van chroomzuur, dat vrijkomt tijdens het galvanisatieproces bij de producent.

De kennisgeving heeft betrekking op de overbrenging van chroomzuur, dat vrijkomt tijdens het galvanisatieproces bij de producent. > Retouradres Postbus 24062 3502 MB Utrecht SITA EcoService B.V. Avelingen West 15 4202 MS GORINCHEM Datum 24 september 2015 Nummer Betreft Besluit op kennisgeving voor de overbrenging van afvalstoffen

Nadere informatie

Turebergs Recycling AB Kappetorpsvägen 1 192 77 Sollentuna Zweden. Datum 25 september 2015 Nummer

Turebergs Recycling AB Kappetorpsvägen 1 192 77 Sollentuna Zweden. Datum 25 september 2015 Nummer > Retouradres Postbus 24062 3502 MB Utrecht Kappetorpsvägen 1 192 77 Sollentuna Datum 25 september 2015 Nummer Betreft Besluit op kennisgeving voor de overbrenging van afvalstoffen Inspectie Leefomgeving

Nadere informatie

Johnson Matthey Plc Belasis Avenue TS23 1LB Billingham Engeland (Verenigd Koninkrijk) Datum 24 september 2015 Nummer

Johnson Matthey Plc Belasis Avenue TS23 1LB Billingham Engeland (Verenigd Koninkrijk) Datum 24 september 2015 Nummer > Retouradres Postbus 24062 3502 MB Utrecht Belasis Avenue TS23 1LB Billingham Datum 24 september 2015 Nummer Betreft Besluit op kennisgeving voor de overbrenging van afvalstoffen Inspectie Leefomgeving

Nadere informatie

De kennisgeving heeft betrekking op de overbrenging van natriumbromide, afkomstig van de productie van farmaceutische producten.

De kennisgeving heeft betrekking op de overbrenging van natriumbromide, afkomstig van de productie van farmaceutische producten. > Retouradres Postbus 24062 3502 MB Utrecht Sanofi Chimie Zone Industrielle 64150 Mourenx Frankrijk Datum 8 mei 2015 Nummer Betreft Besluit op kennisgeving voor de overbrenging van afvalstoffen Inspectie

Nadere informatie

Bij AGR mbh, Betrieb Zwischenlager Gelsenkirchen worden de spuitbussen opgeslagen om later bij derden te worden verbrand.

Bij AGR mbh, Betrieb Zwischenlager Gelsenkirchen worden de spuitbussen opgeslagen om later bij derden te worden verbrand. > Retouradres Postbus 24062 3502 MB Utrecht Van Gansewinkel B.V. De Lier 2 9206 BH Drachten Datum 8 mei 2015 Nummer Betreft Besluit op kennisgeving voor de overbrenging van afvalstoffen Inspectie Leefomgeving

Nadere informatie

De kennisgeving heeft betrekking op de overbrenging van teerhoudend asfalt. De afvalstoffen zijn afkomstig van werkzaamheden in de wegenbouw.

De kennisgeving heeft betrekking op de overbrenging van teerhoudend asfalt. De afvalstoffen zijn afkomstig van werkzaamheden in de wegenbouw. > Retouradres Postbus 24062 3502 MB Utrecht Steinackerstrasse 56 8302 Kloten Zwitserland Datum Nummer Betreft Besluit op kennisgeving voor de overbrenging van afvalstoffen Inspectie Leefomgeving en Domein

Nadere informatie

Metalor Technologes AB Sagagatan 22 50635 Boras Zweden. Datum Nummer. SE150050 Besluit op kennisgeving voor de overbrenging van afvalstoffen

Metalor Technologes AB Sagagatan 22 50635 Boras Zweden. Datum Nummer. SE150050 Besluit op kennisgeving voor de overbrenging van afvalstoffen > Retouradres Postbus 24062 3502 MB Utrecht Metalor Technologes AB Sagagatan 22 50635 Boras Datum Nummer Betreft Besluit op kennisgeving voor de overbrenging van afvalstoffen Inspectie Leefomgeving en

Nadere informatie

Rene Prinsen Spoorwegmaterialen B.V. Stationsweg Oost ER Woudenberg Nederland. Datum 16 januari 2015 Nummer

Rene Prinsen Spoorwegmaterialen B.V. Stationsweg Oost ER Woudenberg Nederland. Datum 16 januari 2015 Nummer > Retouradres Postbus 24062 3502 MB Utrecht Rene Prinsen Spoorwegmaterialen B.V. Stationsweg Oost 259 3931 ER Woudenberg Inspectie Leefomgeving en Domein Afval, Industrie en Bedrijven Afdeling Vergunningverlening

Nadere informatie

Polyeco S.A. 16th Km National Road Athens - Korinth 19300 Aspropyrgos Griekenland. Datum 21 april 2015 Nummer

Polyeco S.A. 16th Km National Road Athens - Korinth 19300 Aspropyrgos Griekenland. Datum 21 april 2015 Nummer > Retouradres Postbus 24062 3502 MB Utrecht Polyeco S.A. 16th Km National Road Athens - Korinth 19300 Aspropyrgos Griekenland Datum 21 april 2015 Nummer Betreft Besluit op kennisgeving voor de overbrenging

Nadere informatie

Ragn-Sells AS Postboks 49 2001 Lillestrom Noorwegen

Ragn-Sells AS Postboks 49 2001 Lillestrom Noorwegen > Retouradres Postbus 24062 3502 MB Utrecht Ragn-Sells AS Postboks 49 2001 Lillestrom Noorwegen Datum 20 november 2015 Nummer Betreft Besluit op kennisgeving voor de overbrenging van afvalstoffen Inspectie

Nadere informatie

Loadwise Logistics Ltd Woodstock Industrial Estate Athy, Co. Kildare Ierland. Datum 24 april 2015 Nummer

Loadwise Logistics Ltd Woodstock Industrial Estate Athy, Co. Kildare Ierland. Datum 24 april 2015 Nummer > Retouradres Postbus 24062 3502 MB Utrecht Loadwise Logistics Ltd Woodstock Industrial Estate Athy, Co. Kildare Datum 24 april 2015 Nummer Betreft Besluit op kennisgeving voor de overbrenging van afvalstoffen

Nadere informatie

De afgewerkte katalysatoren zijn afkomstig van de waterstoffabriek van een olieraffinaderij.

De afgewerkte katalysatoren zijn afkomstig van de waterstoffabriek van een olieraffinaderij. > Retouradres Postbus 24062 3502 MB Utrecht Polski Koncern Naftowy Orlen S.A. Chemikow 7 09-411 Plock Polen Datum 20 okotber 2015 Nummer Betreft Besluit op kennisgeving voor de overbrenging van afvalstoffen

Nadere informatie

Dusseldorp Gevaarlijk Afval B.V. Albert Schweitzerstraat PG Lichtenvoorde Nederland. Datum 21 april 2015 Nummer

Dusseldorp Gevaarlijk Afval B.V. Albert Schweitzerstraat PG Lichtenvoorde Nederland. Datum 21 april 2015 Nummer > Retouradres Postbus 24062 3502 MB Utrecht Dusseldorp Gevaarlijk Afval B.V. Albert Schweitzerstraat 23 7131 PG Lichtenvoorde Datum 21 april 2015 Nummer Betreft Besluit op kennisgeving voor de overbrenging

Nadere informatie

nv Shanks Vlaanderen Divisie Gent J. Kennedylaan - Haven 4410 9042 Gent België Datum 26 augustus 2015 Nummer

nv Shanks Vlaanderen Divisie Gent J. Kennedylaan - Haven 4410 9042 Gent België Datum 26 augustus 2015 Nummer > Retouradres Postbus 24062 3502 MB Utrecht nv Shanks Vlaanderen Divisie Gent J. Kennedylaan - Haven 4410 9042 Gent België Datum 26 augustus 2015 Nummer Betreft Besluit op kennisgeving voor de overbrenging

Nadere informatie

De kennisgeving heeft betrekking op de overbrenging van oliefilters, afkomstig van inzameling bij garages en de scheepvaartsector.

De kennisgeving heeft betrekking op de overbrenging van oliefilters, afkomstig van inzameling bij garages en de scheepvaartsector. > Retouradres Postbus 24062 3502 MB Utrecht Van Gansewinkel B.V. Middenweg 24 4782 PM Moerdijk Inspectie Leefomgeving en Domein Afval, Industrie en Bedrijven Afdeling Vergunningverlening Afval, Industrie

Nadere informatie

Dansk Olie Genbrug A/S Juelsmindevj 6/ Kalundborg Denemarken. Datum 3 januari 2013

Dansk Olie Genbrug A/S Juelsmindevj 6/ Kalundborg Denemarken. Datum 3 januari 2013 > Retouradres Postbus 93144, 2509 AC Den Haag Juelsmindevj 6/18 4400 Kalundborg NL Milieu en Leefomgeving Prinses Beatrixlaan 2 2595 AL Den Haag Postbus 93144 2509 AC Den Haag T (088) 602 5696 F (088)

Nadere informatie

Het brandbaar afval (RDF) komt vrij bij het sorteren en verkleinen van ingezameld bedrijfsafval en stedelijk afval bij de producent.

Het brandbaar afval (RDF) komt vrij bij het sorteren en verkleinen van ingezameld bedrijfsafval en stedelijk afval bij de producent. > Retouradres Postbus 24062 3502 MB Utrecht Veolia ES Ltd. 210 Pentonville Road London N1 9JY Inspectie Leefomgeving en Domein Afval, Industrie en Bedrijven Afdeling Vergunningverlening Afval, Industrie

Nadere informatie

Joro Recycling Agency Ltd Bayit Vegan 93/ Jerusalem Israël. Datum 19 april 2016 Nummer

Joro Recycling Agency Ltd Bayit Vegan 93/ Jerusalem Israël. Datum 19 april 2016 Nummer > Retouradres Postbus 24062 3502 MB Utrecht Joro Recycling Agency Ltd Bayit Vegan 93/3 96426 Jerusalem Israël Datum 19 april 2016 Nummer Betreft Besluit op kennisgeving voor de overbrenging van afvalstoffen

Nadere informatie

SITA Recycling Services Zuid B.V. Waalkade KR Oss Nederland

SITA Recycling Services Zuid B.V. Waalkade KR Oss Nederland > Retouradres Postbus 24062 3502 MB Utrecht SITA Recycling Services Zuid B.V. Waalkade 75 5347 KR Oss Datum 10 maart 2016 Nummer Betreft Besluit op kennisgeving voor de overbrenging van afvalstoffen Inspectie

Nadere informatie

Sita FD Tour CB 21-16 92040 Paris La Defense Frankrijk. Datum 10 maart 2015 Nummer

Sita FD Tour CB 21-16 92040 Paris La Defense Frankrijk. Datum 10 maart 2015 Nummer > Retouradres Postbus 24062 3502 MB Utrecht Tour CB 21-16 92040 Paris La Defense Datum 10 maart 2015 Nummer Betreft Besluit op kennisgeving voor de overbrenging van afvalstoffen Inspectie Leefomgeving

Nadere informatie

Van Gansewinkel Nederland B.V. Spaarpot KX Geldrop Nederland. Datum 24 februari 2015 Nummer

Van Gansewinkel Nederland B.V. Spaarpot KX Geldrop Nederland. Datum 24 februari 2015 Nummer > Retouradres Postbus 24062 3502 MB Utrecht Van Gansewinkel B.V. Spaarpot 6 5667 KX Geldrop Datum 24 februari 2015 Nummer Betreft Besluit op kennisgeving voor de overbrenging van afvalstoffen Inspectie

Nadere informatie

De afvalstoffen zijn afkomstig van de productie van organische peroxiden bij de kennisgever.

De afvalstoffen zijn afkomstig van de productie van organische peroxiden bij de kennisgever. > Retouradres Postbus 24062 3502 MB Utrecht Akzo Nobel Functional Chemicals B.V. Zutphenseweg 10 7418 AJ Deventer Inspectie Leefomgeving en Domein Afval, Industrie en Bedrijven Afdeling Vergunningverlening

Nadere informatie

Kras Belgium B.V.B.A. Vaart 24/ Rijkevorsel België. Datum 4 november 2015 Nummer

Kras Belgium B.V.B.A. Vaart 24/ Rijkevorsel België. Datum 4 november 2015 Nummer > Retouradres Postbus 24062 3502 MB Utrecht Kras Belgium B.V.B.A. Vaart 24/0002 2310 Rijkevorsel België Datum 4 november 2015 Nummer Betreft Besluit op kennisgeving voor de overbrenging van afvalstoffen

Nadere informatie

JBT Waste Services Ltd. Barrington Industrial Estate Bedlington NE22 7DL Engeland (Verenigd Koninkrijk) Datum 4 november 2015 Nummer

JBT Waste Services Ltd. Barrington Industrial Estate Bedlington NE22 7DL Engeland (Verenigd Koninkrijk) Datum 4 november 2015 Nummer > Retouradres Postbus 24062 3502 MB Utrecht JBT Waste Services Ltd. Barrington Industrial Estate Bedlington NE22 7DL Engeland (Verenigd Koninkrijk) Datum 4 november 2015 Nummer Betreft Besluit op kennisgeving

Nadere informatie

Sibelco Europe Minerals Plus Winterswijk Steengroeveweg PH Winterswijk Nederland

Sibelco Europe Minerals Plus Winterswijk Steengroeveweg PH Winterswijk Nederland > Retouradres Postbus 24062 3502 MB Utrecht Sibelco Europe Minerals Plus Winterswijk Steengroeveweg 50 7101 PH Winterswijk Datum 15 januari 2016 Nummer Betreft Besluit op kennisgeving voor de overbrenging

Nadere informatie

De katalysatoren komen vrij bij de productie van gasolie op locatie van de producent.

De katalysatoren komen vrij bij de productie van gasolie op locatie van de producent. > Retouradres Postbus 24062 3502 MB Utrecht Sustainable Management Corp. Medbury Court 2401 KY40242-2838 Louisville Datum 28 augustus 2015 Nummer Betreft Besluit op kennisgeving voor de overbrenging van

Nadere informatie

Sita Ecoservice Nederland B.V. Ankerkade NL Maastricht Nederland. Datum 10 augustus 2015 Nummer

Sita Ecoservice Nederland B.V. Ankerkade NL Maastricht Nederland. Datum 10 augustus 2015 Nummer > Retouradres Postbus 24062 3502 MB Utrecht Sita Ecoservice Nederland B.V. Ankerkade 11 6222 NL Maastricht Nederland Datum 10 augustus 2015 Nummer Betreft Besluit op kennisgeving voor de overbrenging van

Nadere informatie

Eastman Chemical B.V. Fascination Boulevard 602 t/m VA Capelle aan den IJssel Nederland. Datum 5 juni 2015 Nummer

Eastman Chemical B.V. Fascination Boulevard 602 t/m VA Capelle aan den IJssel Nederland. Datum 5 juni 2015 Nummer > Retouradres Postbus 24062 3502 MB Utrecht Fascination Boulevard 602 t/m 614 2909 VA Capelle aan den IJssel Datum 5 juni 2015 Nummer Betreft Besluit op kennisgeving voor de overbrenging van afvalstoffen

Nadere informatie

Indaver Ireland Ltd. 4th Floor, Block 1, West Pier Business Campus Old Dunleary Road, Dun Laoghaire Co. Dublin Ierland. Datum 15 juli 2015 Nummer

Indaver Ireland Ltd. 4th Floor, Block 1, West Pier Business Campus Old Dunleary Road, Dun Laoghaire Co. Dublin Ierland. Datum 15 juli 2015 Nummer > Retouradres Postbus 24062 3502 MB Utrecht 4th Floor, Block 1, West Pier Business Campus Old Dunleary Road, Dun Laoghaire Co. Dublin Datum 15 juli 2015 Nummer Betreft Besluit op kennisgeving voor de overbrenging

Nadere informatie

De kennisgever heeft aangegeven van het te transporteren afval 65% bestemd is voor verbranding.

De kennisgever heeft aangegeven van het te transporteren afval 65% bestemd is voor verbranding. > Retouradres Postbus 24062 3502 MB Utrecht Vossenberg Secundaire Bouw- en Brandstoffen B.V. Pijler 39 6446 AX Brunssum Datum 15 janauri 2016 Nummer Betreft Besluit op kennisgeving voor de overbrenging

Nadere informatie

Reag mbh Friedenstrasse RAVENSBURG Duitsland. Datum 20 mei 2015 Nummer

Reag mbh Friedenstrasse RAVENSBURG Duitsland. Datum 20 mei 2015 Nummer > Retouradres Postbus 24062 3502 MB Utrecht Reag mbh Friedenstrasse 6 88212 RAVENSBURG Datum 20 mei 2015 Nummer Betreft Besluit op kennisgeving voor de overbrenging van afvalstoffen Inspectie Leefomgeving

Nadere informatie

Indaver Ireland Limited 4th Floor, Block 1, West Pier Business Campus, Old Dunleary Road Dun Laoghaire, Co. Dublin Ierland. Datum 19 juni 2015 Nummer

Indaver Ireland Limited 4th Floor, Block 1, West Pier Business Campus, Old Dunleary Road Dun Laoghaire, Co. Dublin Ierland. Datum 19 juni 2015 Nummer > Retouradres Postbus 24062 3502 MB Utrecht Indaver Ireland Limited 4th Floor, Block 1, West Pier Business Campus, Old Dunleary Road Dun Laoghaire, Co. Dublin Datum 19 juni 2015 Nummer Betreft Besluit

Nadere informatie

Electro Recycling 245 Bis, Rue de Charenton Parijs Frankrijk

Electro Recycling 245 Bis, Rue de Charenton Parijs Frankrijk > Retouradres Postbus 24062 3502 MB Utrecht Electro Recycling 245 Bis, Rue de Charenton 75012 Parijs Datum 15 janauri 2016 Nummer Betreft Besluit op kennisgeving voor de overbrenging van afvalstoffen Inspectie

Nadere informatie

Jacomij Electronics Recycling B.V. Molenvliet MT Wijk bij Duurstede Nederland. Datum 10 augustus 2015 Nummer

Jacomij Electronics Recycling B.V. Molenvliet MT Wijk bij Duurstede Nederland. Datum 10 augustus 2015 Nummer > Retouradres Postbus 24062 3502 MB Utrecht Jacomij Electronics Recycling B.V. Molenvliet 25 3961 MT Wijk bij Duurstede Datum 10 augustus 2015 Nummer Betreft Besluit op kennisgeving voor de overbrenging

Nadere informatie

Indaver Ireland Limited 4th Floor, Block 1, West Pier Business Campus Old Dunleary Road Dun Laoghaire Co. Dublin Ierland

Indaver Ireland Limited 4th Floor, Block 1, West Pier Business Campus Old Dunleary Road Dun Laoghaire Co. Dublin Ierland > Retouradres Postbus 24062 3502 MB Utrecht Indaver Ireland Limited 4th Floor, Block 1, West Pier Business Campus Old Dunleary Road Dun Laoghaire Co. Dublin Datum 6 april 2016 Nummer Betreft Besluit op

Nadere informatie

BASF Antwerpen N.V. Scheldelaan 600, Haven Antwerpen België. Datum Nummer

BASF Antwerpen N.V. Scheldelaan 600, Haven Antwerpen België. Datum Nummer > Retouradres Postbus 24062 3502 MB Utrecht BASF Antwerpen N.V. Scheldelaan 600, Haven 725 2040 Antwerpen België Inspectie Leefomgeving en Domein Afval, Industrie en Bedrijven Afdeling Vergunningverlening

Nadere informatie