Financiële Markten 1

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Financiële Markten 1"

Transcriptie

1 1ste bach TEW Financiële Markten 1 Woordenlijst - Lesnotities Q uickprinter Koningstraat Antwerpen EUR

2 QUICKPRINTER Copy & Printshop Koningstraat Antwerpen Tel. : Kopies - Kleurenkopies - Thesis - Studentencursussen - Inbinden NIEUW!!! Verkooppunt 2de hands boeken! Biedt je oude boeken via ons te koop aan! OPENINGSUREN : Maandag tot en met donderdag van 9.00u tot 18.00u Vrijdag van 9.00u tot 17.00u

3 Hoofdstuk 1: Directe, semi-directe en indirecte financiering consumptiekrediet hypothecair krediet investeringskrediet kaskrediet directe financiering financieel activum / instrument intercompany loan emittent activa reële activa financiële activa effecten liquiditeitsgraad aandelen dividend preferente / bevoorrechte aandelen vastrentende effecten (fixed income securities) liquiditeit quasigeld (near money) negotiable orders of withdrawal (NOW) blue chip compagnies mid & small caps impliciete transactiekost proxies marktdiepte verhandelde volume free float bid-ask spread lening om huidige consumptie boven het niveau van inkomen te tillen lening om eigen woning aan te schaffen lening om projecten te financieren lening om tijdelijke kastekorten te overbruggen rechtstreekse financiering tussen emittent en belegger via een financiële markt elk instrument / activum dat een claim doet ontstaan op toekomstige kasstromen dochteronderneming leent rechtstreeks van moederonderneming (via interne fin markt) uitgever van financiële activa bezittingen die waarde hebben in het ruilproces waarde wordt bepaald door fysische eigenschappen doen juridisch recht op toekomstig fin voordeel ontstaan alle al dan niet verhandelbare beleggingsinstrumenten zoals aandelen, obligaties, rechten van deelneming ie beleggingsfonds, vastgoedcertificaten en afgeleide producten de mogelijkheid om een activum snel en zonder verlies om te zetten in kasmiddelen risicodragend kapitaal ve onderneming, vertegenwoordigen EV ve ond bij oprichting en geven recht op een dividend variabele residuele vergoeding (w uitgekeerd als ond winst maakt) geven, indien winst, recht op een vast dividend bv leningen / obligaties / kasbons zijn financieringsbronnen van het vreemd vermogen, geven gedurende een bepaalde periode recht op een vaste, beperkte interestvergoeding een financieel activum kan op een will momentid tijd snel en zonder moeite / kosten terug omgezet worden naar geld financieel activum met zeer hoge liquiditeit zoals spaarboekjes en termijndepositos liquide gemaakte termijnrekening, tegelijk betalingsinstrument en opbrengst v interestvergoeding grote ondernemingen wv aandelen continu verhandeld worden middelgrote en kleine ondernemingen bvb prijsverlies tgv overaanbod van aandelen maatstaven voor liquiditeit (tijdspanne, bedrag, marktdiepte, verhandeld volume, free float, gemiddelde verblijftijd,...) berekend adhv liquiditeitsratio, geeft aan in welke mate de markt orders k verwerken zonder grote prijsveranderingen te veroorzaken grootte vd onderneming, hoe groter het verhandelde volume, hoe groter de liquiditeit aantal of proportie vrij verhandelbare aandelen, dus niet in bezit van moedermaatschappij ea aandeelhouders, hoe groter de free float, hoe groter de liquiditeit verschil tss bied- en laatkoers, stijgt als liquiditeit daalt 1

4 bid = biedkoers koers waartegen een fin tussenpersoon het effect wil aankopen en de klant het verkoopt (= aankoopkoers) ask = laatkoers koers waartegen een fin tussenpersoon het effect wil verkopen en de klant het aankoopt (= verkoopkoers) semi-directe rechtstreekse financiering met tussenkomst ve fin tussenpersoon financiering (bvb emissie OH-obligaties of aandelen beursgenoteerde ond) fin tussenpersoon treedt op voor rekening emittent mits vergoeding (fee-business), verleent advies aan uit- en ontlener, realiseert de uiteindelijke inzameling van fondsen underwriting klanten bijstaan bij het uitgeven v effecten (plaasten v vers kapitaal) broker verhandelt financiële activa voor rekening ve klant dealer verhandelt financiële activa voor eigen rekening broker-dealer doet beide, gescheiden door een chinese wall chinese wall scheiding van bevoegdheden en informatieverstrekking binnen bedrijven / overheidsorganen liquiditeitsverschaffer = door ondernemer aangestelde dealer die de koers v haar aandeel liquidity provider ondersteunt en zorgt dat transacties altijd mogelijk zijn en er permanent bied- en laatkoersen geafficheerd zijn Business Angel brengen vermogende ondernemers (business angels) in contact met Network = BAN jonge ondernemingen zodat deze de jonge groeiondernemingen kunnen helpen door advies of lening te geven venture capital participatie in aandelenkapitaal openbare emissies onder toezicht CBFA, evt machtiging v minster v financiën vereist beroep op tussenpersonen aankondiging emissie mbv reclame bij min 50 pers, max 100 NIET bij: min coupure , transacties tss prof. partijen,..; uitgave prospectus, uitz: Alternext, aandelen vr eigen personeel microkredieten lening om kleine, lokale economische activiteiten op te starten (in ontwikkelingslanden) vb Vlaams Waarborgfonds Microfinanciering prospectus document dat alle nodige gegevens bevat die het publiek in staat moeten stellen zich een verantwoord oordeel te vormen over de voorgestelde belegging (1 exemplaar gaat naar de CBFA) CBFA commissie voor bank-, financie- en assurantiewezen private emissie zonder toezicht CBFA, weinig verplichtingen indirecte financiering financiering met tussenpersoon die positie inneemt zoals kredietinstelling, ICB,... deze ontlenen in eigen naam en voor eigen rek fondsen vd uiteindelijke beleggers. Deze samengebrachte middelen w op hun beurt uitgeleend ad uiteindelijke kredietnemers kredietinstelling ontvangen deposito s vh publiek en gebruiken deze middelen om kredieten te verlenen ICB s geven deelbewijzen uit waarop ingetekend w door de uiteindelijke beleggers; vervolgens w deze middelen belegd in fin activa zoals beschreven ih fonds ; waarde vd deelbewijzen schommelt ifv koersontwikkeling vd fin activa desintermediatie verschuiving van indirecte naar semi-directe financiering (USA 30 / Europa 80) Glass-Steagal Act 30: strikte scheiding tss commercial banking en investment banking commercial banking uitsluitend depositoverwerving en kredietverlening investment banking effectentransacties, beleggingsadvies, termijndeposito s 2

5 regulation Q universele banken maximale rentevoet op spaarrekeningen en termijndeposito s om prijsconcurrentie te verhogen (Europa) zowel commercial als investment banking activiteiten hogere rating, scherpere tarieven Hoofdstuk 2: Financiële markten financiële markten NYSE institutionele beleggers particuliere beleggers marktfricties institutionalisering verzekeringsmaatschappijen coördinatiecentra cash management = cash pooling primaire markt secundaire- / circulatiemarkt endossement geldmarkt (money market) kapitaalmarkt (capital market) beursmarkt buitenbeursmarkt = OTC-market federation of European security exchanges ECN s vloerhandel markten waarin fondsen getransfereerd worden tss ont- en uitleners, meestal via pc, telefoon of fax uitgebreid netwerk van communicatiemedia ; volkomen mededinging = ideaaltype New York Stock Exchange = instutional investors ; verzekeringsmaatschappijen, ICB s, pensioenfondsen en coördinatiecentra individuele belegger die zelf zijn portefeuille beheert alle belemmeringen die de volkomen concurrentie verhinderen; vb belastingregelingen, transactiekosten verschuiving van belang particuliere belegger op fin markt naar institutionele belegger grote marktspelers die premies innen vd klant om die te beleggen om de toekomstige verplichtingen na te kunnen komen dienstverlenende bedrijven die deel uitmaken ve groep v ondernemingen, mogen geen core-activiteiten uitvoeren, enkel taken v administratieve en fin aard zoals cash management kasoverschotten van bedrijf A vd groep gebruiken om het kastekort v bedrijf B vd groep aan te zuiveren ; zo moet B niet gaan lenen aan een hoger tarief emissiemarkt waarop fin activa in omloop w gebracht ; vb uitgifte nieuwe aandelen nav kapitaalverhoging verkopen v aandelen / obligaties op de beurs tegen geldende marktprijs overdracht vd wissel door rugtekening, manier om overdracht v effecten soepel te laten verlopen om zo de liquiditeit vd secundaire markt te handhaven markt voor fin activa met oorspr looptijd van <1j waardering fin activa: enkelvoudige interestvoet, quotering aan rentevoet markt voor alle andere instr. dan geldmarkt waardering fin activa: samengestelde interestvoet, quotering aan prijs / percentage vd NW een officieel erkende, gereglementeerde markt waar vraag en aanbod samenkomen, officieel marktreglement, notering (listing) van effecten op voorhand vereist over-the-counter markt ; niet-gereglementeerde markt via een systeem van computernetwerken waarop via verschillende handelsplatformen wordt aangeboden (vb aankopen van valuta) FESE = vereniging van 30tal beurzen (klassieke aandelenmarkten, nieuwe handelssystemen en nieuwe beurzen) electronic communication networks = elektronische trading platforms die grote zakenbanken en informatieproviders opzetten beurs waar handelaars elkaar fysisch ontmoeten (tot begin deze eeuw) (uitvoertijd order: 9sec) 3

6 schermen- of elektronische handel contingent claims markt voor leningen markt voor effecten dematerialisering van effecten corporate actions Belgian dentist nationale markt (internal market) binnenlandse markt buitenlandse markt externe markt (external market) euro-obligaties euro-dollars open markt gesloten markt Red Chips marktefficiëntie informatieverwerking zwakke vorm v marktefficiëntie technische analysten halfsterke vorm v marktefficiëntie event study sterke vorm v marktefficiëntie behavioral finance beurs via computer,.. (uitvoertijd order: 100 millisec) duidt op onzekerheid vd kasstroom die het derivaat op vervaldag oplevert markt waar individuele leencontracten worden afgesloten markt waar fin activum wordt vertegenwoordigd door een effect of waardepapier papieren effecten worden omgezet naar een effectendossier, veilig voor diefstal of verlies, inning en corporate actions fusies, splitsingen, kapitaalsveranderingen,... stereotiepe idee over de Belg die zijn papieren coupons in het buitenland (zonder roerende voorheffing) gaat innen omvat markten waarop binnen een land effecten verhandeld worden, bestaat uit binnenlandse markt (domestic market) en buitenlandse markt (foreign market) markt waar inheemse emittenten effecten uitgeven en verhandelen markt waar niet-inheemse emittente effecten uitgeven en verhandelen (vb yankee market (us), samurai market (Japan), Bulldog markt (VK), Rembrandt markt (NL), matador markt (Sp)) markt waar effecten worden verhandeld die tegelijk ad inwoners van verschillende landen w aangeboden en die buiten de jurisdictie ve bep land w uitgegeven, bv Euro-obligaties = internationale markt, off-shore market, euromarkt, Xeno-markt effecten die verkocht worden buiten het land vd emittent teneinde fin middelen aan te trekken ie andere munt dan die vh land vd uitgegeven effecten dollars die zich buiten de VS bevinden markt waarop iedereen gemakkelijk kan handelen, vb aandelenmarkt markt waar beperkingen w opgelegd dat bep aandelen enkel door personen met bep nationaliteit kunnen verworven w of waar de minimum ondergrootte te hoog is voor de gemiddelde belegger Hongkongse bedrijven die een groot deel van hun activiteiten en aandeelhouderschap op het Chinese vasteland hebben term om graad v informatieverwerking aan te geven = mar. efficiency fin markten verwerken informatie die vrijkomt id marktprijs historisch verloop v koersen en volume beïnvloedt huidige koers proberen trends, keerpunten en allerhande patronen in historische koersen te detecteren publiek beschikbare informatie beïnvloedt koersen onmiddellijk en in juiste proportie toetst statistisch of er gemiddeld, over een aantal ondernemingen die dezelfde gebeurtenis hebben meegemaakt, op de dag vd gebeurtenis een abnormaal rendement gehaald wordt > bestudeert impact v info inside infomatie, enkel bekend aan managers vh bedrijf, beïnvloedt koersen, insiders die beleggingspositie innemen hebben meldingsplicht of beleggingsbeperking theorie / wetenschap over het feit dat mensen slecht zijn ih ischatten vd koersimpact van nieuwe info en steeds dezelfde fouten maken 4

7 pink sheets zoekkosten (search costs) gereglementeerde (buitenbeurs)markt evenwichtsprijzen ordergedreven markt fixing beursorder FOK (fill or kill) limietorder (= gewone orders) order zonder limiet order tegen openingsp order tegen marktprijs order tegen elke prijs order met onmiddellijke minimale uitvoering ijsbergorder weinig geautomatiseerde buitenbeursmarkt impliciete en expliciete kosten die een belegger oploopt om zijn geld tegen voor hem aanvaardbare vwd-en te plaatsen afzonderlijk marktreglement en toezichthoudend orgaan van toepassing; vb Belg OH-obligaties, NASDAQ, OTC-bullletin board,... market clearing prices ; wordt bepaald door de markt in ofwel een prijsgedreven of ordergedreven systeem prijsberekening via fixing, transparantie stijgt als fixing stijgt procedure waarbij makelaars vooraf hun beursorders indienen bij de beurs die daarna de prijs berekent waartegen het grootst aantal transacties kan worden uitgevoerd omvat info betreffende aan- of verkoop, identificatie fin instrument, aantal of NW die men wenst te kopen, geldigheidsdatum,... opdrachtgever geeft opdracht het niet-uitgevoerde deel vd order te annuleren koper geeft hoogste koers waartegen hij wenst te kopen, verkoper geeft laagste koers waartegen hij wenst te verkopen ; geen garantie van uitvoering < order tegen openingsprijs / marktprijs / elke prijs wordt tegen openingskoers uitgevoerd prijs vd beste offerte (enkel mogelijk tijdens verhandelingsperiode, onmiddellijke uitvoering) order dat koste wat het kost uitgevoerd moet worden ; igv niet vollledige verkoop wordt de koers aangepast slecht uitgevoerd indien bij inbreng onmiddellijk een minimale hoeveelheid kan worden uitgevoerd order met verborgen hoeveelheid ; order komt in deeltjes op de markt; 2 de deel pas nadat 1 ste deel is verkocht alles of niets order transactie wordt in 1x afgehandeld ; bij gedeeltelijke verwerking dient een order voor het resterende deel geplaatst te worden trailing stoporder stopprijs van X euro onder hoogste koers verkopen of boven de laagste koers aankopen ; eens de koers daalt / stijgt tot voorbij de stopprijs wordt er verkocht / aangekocht bracket-limietorder w uitgevoerd als de koers buiten de twee opgegeven limieten gaat order met wordt uitgevoerd als er aan een bepaalde voorwaarde voldaan wordt geavanceerde koerslimiet Bed&Breakfast order geen makelaarskosten indien belegger een round trip maakt op Euronet Brussels binnen 48h Straddle sell order opgegeven percentages, profit target en trailing stop ; wanneer aandeel met deze % stijgt / daalt wordt verkocht buy than sell order kooporder waaraan een straddle sell order verbonden wordt best execution only MIFID verplicht dat beursorders enkel tegen de laagst mogelijke prijs dienen uitgevoerd te worden internalisatie bank werpt zichzelf als tegenpartij op als klant effecten wilt verkopen ; dit komt de liquiditeit vd secundaire markt en de transparantie vd transacties niet ten goede ; kan onder bep vwd-en ratingbureaus publiceren de kredietwaardigheid v belangrijke emittenten (AA,...) 5

8 prijsgedreven markt = quote-driven market contantmarkt = spot market =cash market markten voor afgeleide producten= derivaten = derivatives informatiekosten financiële informatieverstrekkers financiële analysten revisieratio I/B/E/S BVFA EFFAS ACIIA AIMR CFA hedging FRA = forward rate agreement makelaars maken bied- en laatkoersen bekend, waarna het volume afhangt vd prijsovereenkomst, hoge markttransparantie markt waar afgesloten transacties onmiddellijk worden uitgevoerd, activum wordt geleverd, prijs wordt betaald koper vh afgeleide product verwerft recht / plicht om op bep moment id toekomst een product te kopen / verkopen tegen een afgesproken prijs ; onderliggend effect zal op bep tijdstip id toek verworven w ; bv termijncontracten, futures, swaps, opties en warrants kosten voor het verzamelen van info die de economische agent in staat stelt de aantrekkelijkheid vh fin instrument te evalueren geven real-time koersinfo analyseren de JR van beursgenoteerde ondernemingen alsook publiek gemaakte info die invloed heeft op deze ondernemingen verhouding tss opwaartse correcties v hun (fin analysten) voorspellingen vd bedrijfsresultaten en de neerwaartse verzamelt alle info van financiële analysten Belgische Vereniging voor Financiële Analysten European Foundation for Financial Analysts Societies Assocation of Certificed International Investement Analysis Assocation for Investment Management and Research Certified Financial Analysts risicoafdekking, de emissive wordt opgedeeld in kleinere stukken om zo het beleggingsrisico te spreiden rentevoet voor toekomstige lening wordt vastgelegd, zo loopt men niet het risico dat de financieringskost oploopt Hoofdstuk 3: Financiële instellingen intermediatie- en transformatiefunctie looptijdtransformatie risicotransformatie schaaltransformatie vertrouwensfunctie realisatie van ervaringen schaalvoordelen monitoring fin ondernemingen brokerage verminderen van zoek- en transactiekosten en transformeren vd aangetrokken middelen korte looptijd van middelen wordt getransformeerd in langlopende kredieten transformatie van producten met bescheiden risicoprofiel in producten waarbij de kans op wanbetaling veel groter is (vb zichtspaarrekening hypothecaire- of ondernemingskredieten) kleine inlagen van veel deposanten worden gebruikt om kleinere projecten te financieren er bestaat een directer en nauwer contact tss bank / tussenpersoon en kredietnemer, waardoor deze laatste makkelijker strategische informatie zal vrijgeven leenvoorwaarden zullen gunstiger zijn bij entiteiten die van kredieten toestaan een repetitieve activiteit maken opvolging ; men moet nagaan in welke mate het geld gebruikt wordt voor het afgesproken project verstrekken hoofdzakelijk fin diensten zoals de transformatie van fin activa, brokerage, dealing, underwriting, verstrekken van beleggingsadvies, portefeuillebeheer voor rekeningen van klanten,.. het verhandelen van fin activa voor rekeningen van klanten 6

9 dealing underwriting MNO = multinationale onderneming Captive Finance Companies kredietinstellingen financiële instellingen overige fin ondernem. subsidiairies vergunningsvoorwaarden bedrijfsuitoefeningsvoorwaarden Europees paspoort vrijheid van vestigen vrijheid van dienstverlening Home country control spaarbanken merchant bank (koopmansbank) investment bank (zakenbank) commercial bank retail bank universele bank bankverzekeraar (bank assurance) private banker personal banking discretionair vermogensbeheer adviserend vermogensbeheer verhandelen van fin activa voor eigen rekening cliënten bijstaan voor het uitgeven van fin activa verstrekt oa fin diensten, maar niet hoofdzakelijk waardoor ze geclassificeerd wordt als niet-fin ond. ; het treasury management dient in een afzonderlijke juridische entiteit ondergebracht te w juridische entiteit waarin MNO s hun treasury management onderbrengen ; vb International Financial Company ; dit zijn herverzekeringsmaatschappijen opgericht door MNO s om een reserve aan te leggen tegen rampen en uitzonderlijke risico s Belgische of buitenlandse ondernemingen waarvan de werkzaamheden bestaan uit het van het publiek in ontvangst nemen van deposito s of andere terugbetaalbare gelden en verlenen van krediet voor eigen rekening ; het uitgeven van betaalinstrumenten id vorm van elektronisch geld ondernemingen die geen kredietinstellingen zijn en waarvan de hoofdwerkzaamheid bestaat uit het uitoefenen van bepaalde door de wet opgesomde werkzaamheden bedrijfsrevisoren die alle grote ondernemingen controleren zelfstandige dochterondernemingen van buitenlandse groepen voorwaarden waaraan voldaan moet zijn alvorens de CBFA een vergunning tot ontplooiing ve activiteit door een kredietinst toekent voorwaarden mbt de fin positie en de risicostructuur vd activiteiten vd fin instellingen verkregen vergunning (binnen EU) ; maakt gebruik van vrijheid van vestigen en vrijheid van dienstverlening ih buitenland kredietinstelling kan met toestemming van eigen toezichthouder een bijkantoor / branch openen ih buitenland (EU) kredietinstelling kan activiteiten ontplooien ih buitenland (EU) zonder hier gevestigd te zijn toezicht op kredietinstelling met branch ih buitenland w uitgeoefend door de toezichthouder die de vergunning heeft geleverd banken die quasi uitsluitend geld van privé-personen aantrekkenen waarmee hypotheekleningen verstrekt worden kredietinstelling die bedrijven financiert door het nemen van participaties (in gevestigde namen) kredietinstelling die bedrijven begeleidt voor emissies van effecten en een rol speelt bij bedrijfsherstructureringen = wholesale bank ; professionele segment van een universele bank privaat segment van een universele bank all-round fin dienstverlener ; meest voorkomend vandaag de dag universele bank die naast bankieren ook verzekeringsactiviteiten verzorgt bankier die zich voornamelijk op vermogensbeheer richt middensegment tss private banking en retail banking waar een meer gepersonnaliseerde service aangeboden wordt vermogensbeheerder neemt binnen het kader van een mandaat alle verkoops- en aankoopbeslissingen vermogensbeheerder ondersteund klant die zelf zijn beslissingen neemt 7

10 beursvennootschap vennootschap voor vermogensbeheer vennootschap voor makelarij in fin instr. venn voor plaatsing van orders in fin instrumenten cel perimetercontrole holdings beleggingsfonds die alle belegging- en nevendiensten mag verstrekken beleggingsfonds die naast vermogensbeheer ook orders van beleggers mag ontvangen, doorgeven en uitvoeren beleggingsondernemingen die 2 of meer professionele beleggers met elkaar in contact brengen beleggingsondernemingen, gelijkend op beursvennootschappen, maar die in specifieke niches optreden en aan een minder streng statuut onderworpen zijn spoort inbreuken op de fin wetgeving op waarvoor de CBFA bevoegd is om op te treden en neemt de nodige maatregelen om deze inbreuken stop te zetten vennootschappen die als voornaamste bezigheid duurzame participaties in 1 of meer vennootschappen aanhouden waardoor zij in rechte of in feite de markt verwerven om deze vennoten te leiden Hoofdstuk 4: Rol vd kredietinstelling ih betalingsverkeer chartaal geld giraal geld dematerialisering vh geld overschrijving gestructureerde mededeling IBAN Bank identifier code domiciliering doorlopende opdracht cheque reischeque debet-of betaalkaart PIN kredietkaart wentel- of revolvingkredietkaart elektronische portefeuille Smart card papiergeld en munten, uitgegeven door resp ECB en lidstaten EU geld dat op rekening staat belang vh chartale geld is gestaag afgenomen over de tijd ten voordele van het girale geld geld van de rekening vd opdrachtgever w overgemaakt naar de rekeing vd begunstigde, manueel of elektroisch 12-cijferige code die identificatie vd inkomende betaling door de ontvanger vergemakkelijkt International Bank Account Number ; 2 letters landcode, 2 cijfers controlegetal, nationale rekeningnummer = Swift code = BIC ; 4 tekens bank, 2 land, 2 plaats betaling waarbij de opdrachtgever de begunstigde toelating geeft om zijn rek autom te laten debiteren (terugkerende variabele bedragen) automatische debitering rek opdrachtgever op vaste tijdstippen voor vaste bedragen onvoorwaardelijke betalingsopdracht aan bank om het opgegeven bedrag aan een begunstigde over te maken bij het innen vd cheque (indien voldoende dekking op rekening) veilige manier om ih buitenland over geld te beschikken, verzekerd tegen verlies en diefstal elektronische kaart die onmiddellijke debitering zichtrekening mogelijk maakt bij betaling van aankopen Personal Identification Number elektronische kaart waarmee in handelszaken betaald kan w en geld mee opgenomen k w, de verrekening gebeurt op maandbasis kredietkaart die langer dan 1 maand betalingsuitstel toestaat electronic money ; proton ; elektronische kaart voor kleine bedragen ; geen pincode vereist kaart die men voor een magnetische lezer kan houden waardoor de betaling automatisch geregistreerd wordt 8

11 uitwisselingscentrum en verrekening (UCV) netting Electronic Large Value Interbank Payment System (ELVIPS) brutovereffeningssysteem RTGS RECOUR SWIFT = Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication TARGET EPM PC-bankieren Interbank Standards Association Belgium = ISABEL Electronic Bill Presentment and Payment elektronische handtekening Public Key Infrastructure (PKI) C-Zam / pc Banxafe open account documentair incasso / documentaire remise direct incasso remitterende bank incassobank verrekent netto-saldi die na netting bekomen worden uit door de banken toegespeelde gegroepeerde verrichtingen schuldvergelijking tussen banken vzw met maatschappelijke zetel id NBB ; syst waar door de deelnemers(kredietinstellingen + NBB) nationale en intern betalingen boven w uitgewisseld ; men maakt gebruik vh brutovereffeningssysteem elke betaling wordt afzonderlijk en onherroepelijk verrekend Real Time Brutovereffeningssysteem rekening courant systeem vd NBB Belgische onderneming die een elektronische berichtendienst voor betalingen aanbiedt ie 200-tal landen ; via het SWIFT betalingsnetwerk w de rekening vd begunstigde onmiddellijk gecrediteerd en deze vd opdrachtgever gedebiteerd = Trans -European Automated Real-time Gross-settlement Express Transfer systeem ; Europees betalingssysteem voor betalingsopdrachten tussen inwoners van de EU European Payment System ; betalingssysteem vd ECB mogelijkheid voor particulieren om vanuit de computer thuis hun rekeningen te beheren systeem dat bedrijven toelaat een overzicht te hebben van al zijn rekeningen bij een 25tal aangesloten bankiers en toelaat van dit éne platform betalingsoperaties te verrichten, ook EBPP is hier mogelijk EBPP ; proces waarmee facturen worden gemaakt, geleverd en betaald via het internet, maakt e-commerce mogelijk methode voor het bevestigen vd juistheid van digitale info op een wijze vgl-baar met het ondertekenen v papieren documenten dmv een geschreven handtekening ; technieken toegepast mbv PKI systeem dat op een chipkaart 2 sleutels zet : 1 private sleutel voor het ondertekenen ve bericht en 1 publieke sleutel voor het openen van door deze pers verstuurde berichten door Banksys ontwikkelde kaartlezer voor het thuis verrichten van protonbetalingen door Banksys ontwikkeld veilig online betalingssysteem rechstreeks betalen of wissels accepteren na ontvangst vd factuur, igv vertrouwen id tegenpartij betalingstechniek waarbij de exporteur aan zijn bank (+) 1 (eigendoms)doc overmaakt met de opdracht deze slechts tegen betaling (D/P) of tegen acceptatie ve wisel (D/A) te overhandigen de exporteur maakt de documenten rechtstreeks over ad bank vd importeur tijdswinst bank vd verkoper ; zal afgiftebrief met volledige onderrichtingen opstellen en deze samen met de commerciële documenten opsturen naar de incassobank bank vd koper, maakt de documenten nauwgezet en volgens de gekregen instructies over ad koper + verwittigd de remitterende bank van al dan niet betaling of acceptatie 9

Financiële Markten 1

Financiële Markten 1 1ste bach TEW Financiële Markten 1 Samenvatting boek Q uickprinter Koningstraat 13 2000 Antwerpen www.quickprinter.be 111 6.00 EUR Nieuw!!! Online samenvattingen kopen via www.quickprintershop.be Inleiding

Nadere informatie

Index. Achtergestelde obligatie

Index. Achtergestelde obligatie www.kbc.be Index Index A A pari Aandeel Aandeelhouder Aandeelrendement Aandelenanalyse Aandelenfonds Aandelenindex Achtergestelde obligatie Actief beleggen Actief handelen Activaspreiding Actuarieel rendement

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. (laatste update: 18-11-2014)

Algemene Voorwaarden. (laatste update: 18-11-2014) Algemene Voorwaarden (laatste update: 18-11-2014) 1. Identificatie Tradzster is de handelsnaam van Caesar Capital BV met statutaire zetel te Noordkade 4A, 6003 ND Weert, Nederland, met KvK nr. 14130725

Nadere informatie

OMSCHRIJVING, RISICO S EN COMPLEXITEIT VAN FINANCIËLE INSTRUMENTEN, VERRICHTINGEN EN MARKTEN

OMSCHRIJVING, RISICO S EN COMPLEXITEIT VAN FINANCIËLE INSTRUMENTEN, VERRICHTINGEN EN MARKTEN OMSCHRIJVING, RISICO S EN COMPLEXITEIT VAN FINANCIËLE INSTRUMENTEN, VERRICHTINGEN EN MARKTEN Om de opstelling van beleggingsprofielen mogelijk te maken, deelt de Beursvennootschap de verschillende financiële

Nadere informatie

Beleggingsvormen: sterke en zwakke punten

Beleggingsvormen: sterke en zwakke punten Beleggingsvormen: sterke en zwakke punten Inhoud Inleiding: Hoe bouwt u een beleggingsportefeuille op?...4 I Deposito s en effecten met een korte looptijd...7 1.1 Wettelijk gereglementeerde spaarrekeningen................

Nadere informatie

ABN AMRO Beleggers ABC

ABN AMRO Beleggers ABC ABN AMRO Beleggers ABC In de Beleggers ABC worden verschillende termen op het gebied van beleggen uitgelegd. U kunt zoeken op alfabet. Inhoudsopgave A 1 B 3 C 6 D 8 E 10 F 12 G 14 H 15 I 16 J 17 K 18 L

Nadere informatie

Informatiebrochure financiële instrumenten

Informatiebrochure financiële instrumenten Informatiebrochure financiële instrumenten Inleiding Goed beleggen vereist informatie. Informatie over de aard, de troeven en de nadelen van de verschillende beleggingsvormen. En uiteraard ook over de

Nadere informatie

Overzicht van de belangrijkste kenmerken en risico s van financiële instrumenten

Overzicht van de belangrijkste kenmerken en risico s van financiële instrumenten Overzicht van de belangrijkste kenmerken en risico s van financiële instrumenten Inhoud Inleiding... 2 1. Algemene beleggingsrisico s... 2 2.Kenmerken en risico s per financieel instrument... 3 2.1. Aandelen

Nadere informatie

Deutsche Bank DB Personal. MiFID : Een klare kijk op beleggingen

Deutsche Bank DB Personal. MiFID : Een klare kijk op beleggingen Deutsche Bank MiFID : Een klare kijk op beleggingen Inhoud Inleiding 3 MiFID: belangen van de belegger beter gediend 4 In 15 minuten bepaalt u uw beleggersprofiel 4 Waaruit bestaat de vragenlijst Mijn

Nadere informatie

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Beleggerswoordenboek A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z A À la baisse De verkoop van effecten in de veronderstelling dat de prijzen of koersen ervan zullen dalen zodat men eventueel later

Nadere informatie

MiFID. Informatie omtrent beleggingsinstrumenten

MiFID. Informatie omtrent beleggingsinstrumenten MiFID Informatie omtrent beleggingsinstrumenten MiFID 3 INLEIDING Aan ieder beleggers- of risicoprofiel hangen bepaalde financiële risico s vast, afhankelijk onder meer van de financiële activa die deel

Nadere informatie

Financiële Instrumenten

Financiële Instrumenten Financiële Instrumenten Vereenvoudigde brochure uitgegeven in het kader van de MiFID-reglementering (richtlijn betreffende de markten voor financiële instrumenten) Januari 2010 Inhoud Deel I. De financiële

Nadere informatie

Financiële Instrumenten Vereenvoudigde brochure uitgegeven in het kader van de MiFID-reglementering

Financiële Instrumenten Vereenvoudigde brochure uitgegeven in het kader van de MiFID-reglementering Financiële Instrumenten Vereenvoudigde brochure uitgegeven in het kader van de MiFID-reglementering (richtlijn betreffende de markten voor financiële instrumenten) Juni 2014 Inhoud Deel I. De financiële

Nadere informatie

Inhoudopgave. 2. Aandelen 2.1. Algemene kenmerken 2.2. Trackers

Inhoudopgave. 2. Aandelen 2.1. Algemene kenmerken 2.2. Trackers Inhoudopgave 1. Obligaties 1.1. Algemene kenmerken 1.2 Obligaties al naargelang de emittent 1.2.1. Kasbons 1.2.2. Lineaire obligaties (OLO's) 1.2.3. Staatsbons 1.2.4. Corporate bonds 1.2.5. Euro-obligaties

Nadere informatie

Deutsche Bank www.deutschebank.nl. Informatie Document Beleggen

Deutsche Bank www.deutschebank.nl. Informatie Document Beleggen Deutsche Bank www.deutschebank.nl Informatie Document Beleggen 2012.04.26 Inleiding 04 Algemene risico s van beleggen 05 Valutarisico/ wisselkoersrisico Renterisico Liquiditeitsrisico Krediet-/debiteurenrisico

Nadere informatie

PROSPECTUS SPOT FORWARD FOREIGN EXCHANGE (FOREX)

PROSPECTUS SPOT FORWARD FOREIGN EXCHANGE (FOREX) PROSPECTUS SPOT FORWARD FOREIGN EXCHANGE (FOREX) Disclaimer: Financiële instrumenten op vreemde valuta s (Forex, Foreign Exchange, FX) zijn speculatieve producten met hefboomeffect die kunnen leiden tot

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden Verplichte stellingen Als gevolg van steeds verdergaande automatisering kan LYNX u via IB een stabiel, veilig en snel handelsplatform aanbieden met een zeer voordelige prijsstructuur.

Nadere informatie

MiFID : Een klare kijk op beleggingen

MiFID : Een klare kijk op beleggingen MiFID : Een klare kijk op beleggingen MiFID, in het belang van belegger Sinds 1 november 2007 zijn specifieke regels van toepassing op beleggingen in financiële instrumenten. Die regels vloeien voort uit

Nadere informatie

Financiële contracten ter verrekening van verschillen oftewel Contracts For Differences (CFD s)

Financiële contracten ter verrekening van verschillen oftewel Contracts For Differences (CFD s) Financiële contracten ter verrekening van verschillen oftewel Contracts For Differences (CFD s) Waarschuwing: CFD s zijn speculatieve financiële instrumenten eventueel met hefboom die kunnen leiden tot

Nadere informatie

Global Markets Product Risk Book

Global Markets Product Risk Book Marketing Communicatie Global Markets Product Risk Book Nederlandse versie Deze mededeling is niet opgesteld volgens de juridische vereisten die de onafhankelijkheid van het beleggingsonderzoek moeten

Nadere informatie

Kenmerken van financiële instrumenten 123

Kenmerken van financiële instrumenten 123 01 VOORWOORD Deze beschrijving is onderdeel van uw overeenkomst met Bank Insinger de Beaufort N.V. en bevat algemene informatie over beleggen en de risico s die in het algemeen aan beleggen zijn verbonden.

Nadere informatie

Als belegger wil ik de spelregels weten.

Als belegger wil ik de spelregels weten. Als belegger wil ik de spelregels weten. Informatie over de beleggingsdienstverlening van Van Lanschot Private Banking Pur Sang Van Lanschot is een bank met een gezicht. Een bekend gezicht voor vermogende

Nadere informatie

Informatie over de beleggingsdienstverlening van Van Lanschot. Toelichting op financiële instrumenten en hun risico s.

Informatie over de beleggingsdienstverlening van Van Lanschot. Toelichting op financiële instrumenten en hun risico s. Informatie over de beleggingsdienstverlening van Van Lanschot Toelichting op financiële instrumenten en hun risico s. Van Lanschot Bankiers s-hertogenbosch, september 2014 Informatie over de beleggingsdienstverlening

Nadere informatie

Prospectus. Verhandelen en aanbieden van Contract For Differences. Risico waarschuwing:

Prospectus. Verhandelen en aanbieden van Contract For Differences. Risico waarschuwing: Prospectus Verhandelen en aanbieden van Contract For Differences Risico waarschuwing: CFD s zijn speculatieve producten. CFD s kunnen namelijk verhandeld worden met een hefboomeffect dat een aanzienlijk

Nadere informatie

- De rol van de bankier in de economie en in de samenleving. - In hoeverre kan men het bankiersberoep bestempelen als een kunst?

- De rol van de bankier in de economie en in de samenleving. - In hoeverre kan men het bankiersberoep bestempelen als een kunst? Een kijk op de bank Dit is de bank PDF Inleiding Voor velen blijkt de wereld van de bank onbekend terrein. Wij kennen allemaal wel onze bank, waar we terecht kunnen voor diverse verrichtingen of krediet,

Nadere informatie

SAMENVATTING VAN HET PROSPECTUS

SAMENVATTING VAN HET PROSPECTUS SAMENVATTING VAN HET PROSPECTUS dd 23 september 2005 met betrekking tot de publieke uitgifte voor een bedrag van minimum 10.000.000 en maximum 250.000.000, van Callable Fixed then Cumulatieve Reverse Floating

Nadere informatie

Absolute Insight Funds p.l.c. Supplement van 27 februari 2015 bij het Prospectus voor het Absolute Insight Emerging Market Debt Fund

Absolute Insight Funds p.l.c. Supplement van 27 februari 2015 bij het Prospectus voor het Absolute Insight Emerging Market Debt Fund Absolute Insight Funds p.l.c. Supplement van 27 februari 2015 bij het Prospectus voor het Absolute Insight Emerging Market Debt Fund Dit Supplement bevat specifieke informatie over het Absolute Insight

Nadere informatie

Lexicon. Aandelenfonds. Aandeel. Aandelenfuture. Aandelenoptie. Aandeel aan toonder. Aandelensplitsing. Aandeelhouder. Aanwijzing.

Lexicon. Aandelenfonds. Aandeel. Aandelenfuture. Aandelenoptie. Aandeel aan toonder. Aandelensplitsing. Aandeelhouder. Aanwijzing. A Aandeel Een aandeel is een bewijs van deelneming in het eigen vermogen van een onderneming. Een aandeelhouder is daardoor mede-eigenaar van de onderneming voor het percentage aandelen dat hij bezit.

Nadere informatie

Aandelenfonds Een aandelenfonds is een beleggingsfonds dat hoofdzakelijk belegt in aandelen.

Aandelenfonds Een aandelenfonds is een beleggingsfonds dat hoofdzakelijk belegt in aandelen. Aan de leden van de Beleggingscommissie van de Stichting Pensioenfonds Openbare Bibliotheken Begrippenlijst, versie december Aandelen Een aandeel is een bewijs van deelneming in het eigen vermogen van

Nadere informatie

De jargonverdelger. Gids voor de terminologie van beleggingsfondsen voor de particuliere belegger. we hebben het voor u

De jargonverdelger. Gids voor de terminologie van beleggingsfondsen voor de particuliere belegger. we hebben het voor u De jargonverdelger Gids voor de terminologie van beleggingsfondsen voor de particuliere belegger we hebben het voor u Welkom Geachte lezer, De financiële wereld staat bol van het vakjargon. Deze jargonverdelger

Nadere informatie