Financiële Markten 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Financiële Markten 1"

Transcriptie

1 1ste bach TEW Financiële Markten 1 Woordenlijst - Lesnotities Q uickprinter Koningstraat Antwerpen EUR

2 QUICKPRINTER Copy & Printshop Koningstraat Antwerpen Tel. : Kopies - Kleurenkopies - Thesis - Studentencursussen - Inbinden NIEUW!!! Verkooppunt 2de hands boeken! Biedt je oude boeken via ons te koop aan! OPENINGSUREN : Maandag tot en met donderdag van 9.00u tot 18.00u Vrijdag van 9.00u tot 17.00u

3 Hoofdstuk 1: Directe, semi-directe en indirecte financiering consumptiekrediet hypothecair krediet investeringskrediet kaskrediet directe financiering financieel activum / instrument intercompany loan emittent activa reële activa financiële activa effecten liquiditeitsgraad aandelen dividend preferente / bevoorrechte aandelen vastrentende effecten (fixed income securities) liquiditeit quasigeld (near money) negotiable orders of withdrawal (NOW) blue chip compagnies mid & small caps impliciete transactiekost proxies marktdiepte verhandelde volume free float bid-ask spread lening om huidige consumptie boven het niveau van inkomen te tillen lening om eigen woning aan te schaffen lening om projecten te financieren lening om tijdelijke kastekorten te overbruggen rechtstreekse financiering tussen emittent en belegger via een financiële markt elk instrument / activum dat een claim doet ontstaan op toekomstige kasstromen dochteronderneming leent rechtstreeks van moederonderneming (via interne fin markt) uitgever van financiële activa bezittingen die waarde hebben in het ruilproces waarde wordt bepaald door fysische eigenschappen doen juridisch recht op toekomstig fin voordeel ontstaan alle al dan niet verhandelbare beleggingsinstrumenten zoals aandelen, obligaties, rechten van deelneming ie beleggingsfonds, vastgoedcertificaten en afgeleide producten de mogelijkheid om een activum snel en zonder verlies om te zetten in kasmiddelen risicodragend kapitaal ve onderneming, vertegenwoordigen EV ve ond bij oprichting en geven recht op een dividend variabele residuele vergoeding (w uitgekeerd als ond winst maakt) geven, indien winst, recht op een vast dividend bv leningen / obligaties / kasbons zijn financieringsbronnen van het vreemd vermogen, geven gedurende een bepaalde periode recht op een vaste, beperkte interestvergoeding een financieel activum kan op een will momentid tijd snel en zonder moeite / kosten terug omgezet worden naar geld financieel activum met zeer hoge liquiditeit zoals spaarboekjes en termijndepositos liquide gemaakte termijnrekening, tegelijk betalingsinstrument en opbrengst v interestvergoeding grote ondernemingen wv aandelen continu verhandeld worden middelgrote en kleine ondernemingen bvb prijsverlies tgv overaanbod van aandelen maatstaven voor liquiditeit (tijdspanne, bedrag, marktdiepte, verhandeld volume, free float, gemiddelde verblijftijd,...) berekend adhv liquiditeitsratio, geeft aan in welke mate de markt orders k verwerken zonder grote prijsveranderingen te veroorzaken grootte vd onderneming, hoe groter het verhandelde volume, hoe groter de liquiditeit aantal of proportie vrij verhandelbare aandelen, dus niet in bezit van moedermaatschappij ea aandeelhouders, hoe groter de free float, hoe groter de liquiditeit verschil tss bied- en laatkoers, stijgt als liquiditeit daalt 1

4 bid = biedkoers koers waartegen een fin tussenpersoon het effect wil aankopen en de klant het verkoopt (= aankoopkoers) ask = laatkoers koers waartegen een fin tussenpersoon het effect wil verkopen en de klant het aankoopt (= verkoopkoers) semi-directe rechtstreekse financiering met tussenkomst ve fin tussenpersoon financiering (bvb emissie OH-obligaties of aandelen beursgenoteerde ond) fin tussenpersoon treedt op voor rekening emittent mits vergoeding (fee-business), verleent advies aan uit- en ontlener, realiseert de uiteindelijke inzameling van fondsen underwriting klanten bijstaan bij het uitgeven v effecten (plaasten v vers kapitaal) broker verhandelt financiële activa voor rekening ve klant dealer verhandelt financiële activa voor eigen rekening broker-dealer doet beide, gescheiden door een chinese wall chinese wall scheiding van bevoegdheden en informatieverstrekking binnen bedrijven / overheidsorganen liquiditeitsverschaffer = door ondernemer aangestelde dealer die de koers v haar aandeel liquidity provider ondersteunt en zorgt dat transacties altijd mogelijk zijn en er permanent bied- en laatkoersen geafficheerd zijn Business Angel brengen vermogende ondernemers (business angels) in contact met Network = BAN jonge ondernemingen zodat deze de jonge groeiondernemingen kunnen helpen door advies of lening te geven venture capital participatie in aandelenkapitaal openbare emissies onder toezicht CBFA, evt machtiging v minster v financiën vereist beroep op tussenpersonen aankondiging emissie mbv reclame bij min 50 pers, max 100 NIET bij: min coupure , transacties tss prof. partijen,..; uitgave prospectus, uitz: Alternext, aandelen vr eigen personeel microkredieten lening om kleine, lokale economische activiteiten op te starten (in ontwikkelingslanden) vb Vlaams Waarborgfonds Microfinanciering prospectus document dat alle nodige gegevens bevat die het publiek in staat moeten stellen zich een verantwoord oordeel te vormen over de voorgestelde belegging (1 exemplaar gaat naar de CBFA) CBFA commissie voor bank-, financie- en assurantiewezen private emissie zonder toezicht CBFA, weinig verplichtingen indirecte financiering financiering met tussenpersoon die positie inneemt zoals kredietinstelling, ICB,... deze ontlenen in eigen naam en voor eigen rek fondsen vd uiteindelijke beleggers. Deze samengebrachte middelen w op hun beurt uitgeleend ad uiteindelijke kredietnemers kredietinstelling ontvangen deposito s vh publiek en gebruiken deze middelen om kredieten te verlenen ICB s geven deelbewijzen uit waarop ingetekend w door de uiteindelijke beleggers; vervolgens w deze middelen belegd in fin activa zoals beschreven ih fonds ; waarde vd deelbewijzen schommelt ifv koersontwikkeling vd fin activa desintermediatie verschuiving van indirecte naar semi-directe financiering (USA 30 / Europa 80) Glass-Steagal Act 30: strikte scheiding tss commercial banking en investment banking commercial banking uitsluitend depositoverwerving en kredietverlening investment banking effectentransacties, beleggingsadvies, termijndeposito s 2

5 regulation Q universele banken maximale rentevoet op spaarrekeningen en termijndeposito s om prijsconcurrentie te verhogen (Europa) zowel commercial als investment banking activiteiten hogere rating, scherpere tarieven Hoofdstuk 2: Financiële markten financiële markten NYSE institutionele beleggers particuliere beleggers marktfricties institutionalisering verzekeringsmaatschappijen coördinatiecentra cash management = cash pooling primaire markt secundaire- / circulatiemarkt endossement geldmarkt (money market) kapitaalmarkt (capital market) beursmarkt buitenbeursmarkt = OTC-market federation of European security exchanges ECN s vloerhandel markten waarin fondsen getransfereerd worden tss ont- en uitleners, meestal via pc, telefoon of fax uitgebreid netwerk van communicatiemedia ; volkomen mededinging = ideaaltype New York Stock Exchange = instutional investors ; verzekeringsmaatschappijen, ICB s, pensioenfondsen en coördinatiecentra individuele belegger die zelf zijn portefeuille beheert alle belemmeringen die de volkomen concurrentie verhinderen; vb belastingregelingen, transactiekosten verschuiving van belang particuliere belegger op fin markt naar institutionele belegger grote marktspelers die premies innen vd klant om die te beleggen om de toekomstige verplichtingen na te kunnen komen dienstverlenende bedrijven die deel uitmaken ve groep v ondernemingen, mogen geen core-activiteiten uitvoeren, enkel taken v administratieve en fin aard zoals cash management kasoverschotten van bedrijf A vd groep gebruiken om het kastekort v bedrijf B vd groep aan te zuiveren ; zo moet B niet gaan lenen aan een hoger tarief emissiemarkt waarop fin activa in omloop w gebracht ; vb uitgifte nieuwe aandelen nav kapitaalverhoging verkopen v aandelen / obligaties op de beurs tegen geldende marktprijs overdracht vd wissel door rugtekening, manier om overdracht v effecten soepel te laten verlopen om zo de liquiditeit vd secundaire markt te handhaven markt voor fin activa met oorspr looptijd van <1j waardering fin activa: enkelvoudige interestvoet, quotering aan rentevoet markt voor alle andere instr. dan geldmarkt waardering fin activa: samengestelde interestvoet, quotering aan prijs / percentage vd NW een officieel erkende, gereglementeerde markt waar vraag en aanbod samenkomen, officieel marktreglement, notering (listing) van effecten op voorhand vereist over-the-counter markt ; niet-gereglementeerde markt via een systeem van computernetwerken waarop via verschillende handelsplatformen wordt aangeboden (vb aankopen van valuta) FESE = vereniging van 30tal beurzen (klassieke aandelenmarkten, nieuwe handelssystemen en nieuwe beurzen) electronic communication networks = elektronische trading platforms die grote zakenbanken en informatieproviders opzetten beurs waar handelaars elkaar fysisch ontmoeten (tot begin deze eeuw) (uitvoertijd order: 9sec) 3

6 schermen- of elektronische handel contingent claims markt voor leningen markt voor effecten dematerialisering van effecten corporate actions Belgian dentist nationale markt (internal market) binnenlandse markt buitenlandse markt externe markt (external market) euro-obligaties euro-dollars open markt gesloten markt Red Chips marktefficiëntie informatieverwerking zwakke vorm v marktefficiëntie technische analysten halfsterke vorm v marktefficiëntie event study sterke vorm v marktefficiëntie behavioral finance beurs via computer,.. (uitvoertijd order: 100 millisec) duidt op onzekerheid vd kasstroom die het derivaat op vervaldag oplevert markt waar individuele leencontracten worden afgesloten markt waar fin activum wordt vertegenwoordigd door een effect of waardepapier papieren effecten worden omgezet naar een effectendossier, veilig voor diefstal of verlies, inning en corporate actions fusies, splitsingen, kapitaalsveranderingen,... stereotiepe idee over de Belg die zijn papieren coupons in het buitenland (zonder roerende voorheffing) gaat innen omvat markten waarop binnen een land effecten verhandeld worden, bestaat uit binnenlandse markt (domestic market) en buitenlandse markt (foreign market) markt waar inheemse emittenten effecten uitgeven en verhandelen markt waar niet-inheemse emittente effecten uitgeven en verhandelen (vb yankee market (us), samurai market (Japan), Bulldog markt (VK), Rembrandt markt (NL), matador markt (Sp)) markt waar effecten worden verhandeld die tegelijk ad inwoners van verschillende landen w aangeboden en die buiten de jurisdictie ve bep land w uitgegeven, bv Euro-obligaties = internationale markt, off-shore market, euromarkt, Xeno-markt effecten die verkocht worden buiten het land vd emittent teneinde fin middelen aan te trekken ie andere munt dan die vh land vd uitgegeven effecten dollars die zich buiten de VS bevinden markt waarop iedereen gemakkelijk kan handelen, vb aandelenmarkt markt waar beperkingen w opgelegd dat bep aandelen enkel door personen met bep nationaliteit kunnen verworven w of waar de minimum ondergrootte te hoog is voor de gemiddelde belegger Hongkongse bedrijven die een groot deel van hun activiteiten en aandeelhouderschap op het Chinese vasteland hebben term om graad v informatieverwerking aan te geven = mar. efficiency fin markten verwerken informatie die vrijkomt id marktprijs historisch verloop v koersen en volume beïnvloedt huidige koers proberen trends, keerpunten en allerhande patronen in historische koersen te detecteren publiek beschikbare informatie beïnvloedt koersen onmiddellijk en in juiste proportie toetst statistisch of er gemiddeld, over een aantal ondernemingen die dezelfde gebeurtenis hebben meegemaakt, op de dag vd gebeurtenis een abnormaal rendement gehaald wordt > bestudeert impact v info inside infomatie, enkel bekend aan managers vh bedrijf, beïnvloedt koersen, insiders die beleggingspositie innemen hebben meldingsplicht of beleggingsbeperking theorie / wetenschap over het feit dat mensen slecht zijn ih ischatten vd koersimpact van nieuwe info en steeds dezelfde fouten maken 4

7 pink sheets zoekkosten (search costs) gereglementeerde (buitenbeurs)markt evenwichtsprijzen ordergedreven markt fixing beursorder FOK (fill or kill) limietorder (= gewone orders) order zonder limiet order tegen openingsp order tegen marktprijs order tegen elke prijs order met onmiddellijke minimale uitvoering ijsbergorder weinig geautomatiseerde buitenbeursmarkt impliciete en expliciete kosten die een belegger oploopt om zijn geld tegen voor hem aanvaardbare vwd-en te plaatsen afzonderlijk marktreglement en toezichthoudend orgaan van toepassing; vb Belg OH-obligaties, NASDAQ, OTC-bullletin board,... market clearing prices ; wordt bepaald door de markt in ofwel een prijsgedreven of ordergedreven systeem prijsberekening via fixing, transparantie stijgt als fixing stijgt procedure waarbij makelaars vooraf hun beursorders indienen bij de beurs die daarna de prijs berekent waartegen het grootst aantal transacties kan worden uitgevoerd omvat info betreffende aan- of verkoop, identificatie fin instrument, aantal of NW die men wenst te kopen, geldigheidsdatum,... opdrachtgever geeft opdracht het niet-uitgevoerde deel vd order te annuleren koper geeft hoogste koers waartegen hij wenst te kopen, verkoper geeft laagste koers waartegen hij wenst te verkopen ; geen garantie van uitvoering < order tegen openingsprijs / marktprijs / elke prijs wordt tegen openingskoers uitgevoerd prijs vd beste offerte (enkel mogelijk tijdens verhandelingsperiode, onmiddellijke uitvoering) order dat koste wat het kost uitgevoerd moet worden ; igv niet vollledige verkoop wordt de koers aangepast slecht uitgevoerd indien bij inbreng onmiddellijk een minimale hoeveelheid kan worden uitgevoerd order met verborgen hoeveelheid ; order komt in deeltjes op de markt; 2 de deel pas nadat 1 ste deel is verkocht alles of niets order transactie wordt in 1x afgehandeld ; bij gedeeltelijke verwerking dient een order voor het resterende deel geplaatst te worden trailing stoporder stopprijs van X euro onder hoogste koers verkopen of boven de laagste koers aankopen ; eens de koers daalt / stijgt tot voorbij de stopprijs wordt er verkocht / aangekocht bracket-limietorder w uitgevoerd als de koers buiten de twee opgegeven limieten gaat order met wordt uitgevoerd als er aan een bepaalde voorwaarde voldaan wordt geavanceerde koerslimiet Bed&Breakfast order geen makelaarskosten indien belegger een round trip maakt op Euronet Brussels binnen 48h Straddle sell order opgegeven percentages, profit target en trailing stop ; wanneer aandeel met deze % stijgt / daalt wordt verkocht buy than sell order kooporder waaraan een straddle sell order verbonden wordt best execution only MIFID verplicht dat beursorders enkel tegen de laagst mogelijke prijs dienen uitgevoerd te worden internalisatie bank werpt zichzelf als tegenpartij op als klant effecten wilt verkopen ; dit komt de liquiditeit vd secundaire markt en de transparantie vd transacties niet ten goede ; kan onder bep vwd-en ratingbureaus publiceren de kredietwaardigheid v belangrijke emittenten (AA,...) 5

8 prijsgedreven markt = quote-driven market contantmarkt = spot market =cash market markten voor afgeleide producten= derivaten = derivatives informatiekosten financiële informatieverstrekkers financiële analysten revisieratio I/B/E/S BVFA EFFAS ACIIA AIMR CFA hedging FRA = forward rate agreement makelaars maken bied- en laatkoersen bekend, waarna het volume afhangt vd prijsovereenkomst, hoge markttransparantie markt waar afgesloten transacties onmiddellijk worden uitgevoerd, activum wordt geleverd, prijs wordt betaald koper vh afgeleide product verwerft recht / plicht om op bep moment id toekomst een product te kopen / verkopen tegen een afgesproken prijs ; onderliggend effect zal op bep tijdstip id toek verworven w ; bv termijncontracten, futures, swaps, opties en warrants kosten voor het verzamelen van info die de economische agent in staat stelt de aantrekkelijkheid vh fin instrument te evalueren geven real-time koersinfo analyseren de JR van beursgenoteerde ondernemingen alsook publiek gemaakte info die invloed heeft op deze ondernemingen verhouding tss opwaartse correcties v hun (fin analysten) voorspellingen vd bedrijfsresultaten en de neerwaartse verzamelt alle info van financiële analysten Belgische Vereniging voor Financiële Analysten European Foundation for Financial Analysts Societies Assocation of Certificed International Investement Analysis Assocation for Investment Management and Research Certified Financial Analysts risicoafdekking, de emissive wordt opgedeeld in kleinere stukken om zo het beleggingsrisico te spreiden rentevoet voor toekomstige lening wordt vastgelegd, zo loopt men niet het risico dat de financieringskost oploopt Hoofdstuk 3: Financiële instellingen intermediatie- en transformatiefunctie looptijdtransformatie risicotransformatie schaaltransformatie vertrouwensfunctie realisatie van ervaringen schaalvoordelen monitoring fin ondernemingen brokerage verminderen van zoek- en transactiekosten en transformeren vd aangetrokken middelen korte looptijd van middelen wordt getransformeerd in langlopende kredieten transformatie van producten met bescheiden risicoprofiel in producten waarbij de kans op wanbetaling veel groter is (vb zichtspaarrekening hypothecaire- of ondernemingskredieten) kleine inlagen van veel deposanten worden gebruikt om kleinere projecten te financieren er bestaat een directer en nauwer contact tss bank / tussenpersoon en kredietnemer, waardoor deze laatste makkelijker strategische informatie zal vrijgeven leenvoorwaarden zullen gunstiger zijn bij entiteiten die van kredieten toestaan een repetitieve activiteit maken opvolging ; men moet nagaan in welke mate het geld gebruikt wordt voor het afgesproken project verstrekken hoofdzakelijk fin diensten zoals de transformatie van fin activa, brokerage, dealing, underwriting, verstrekken van beleggingsadvies, portefeuillebeheer voor rekeningen van klanten,.. het verhandelen van fin activa voor rekeningen van klanten 6

9 dealing underwriting MNO = multinationale onderneming Captive Finance Companies kredietinstellingen financiële instellingen overige fin ondernem. subsidiairies vergunningsvoorwaarden bedrijfsuitoefeningsvoorwaarden Europees paspoort vrijheid van vestigen vrijheid van dienstverlening Home country control spaarbanken merchant bank (koopmansbank) investment bank (zakenbank) commercial bank retail bank universele bank bankverzekeraar (bank assurance) private banker personal banking discretionair vermogensbeheer adviserend vermogensbeheer verhandelen van fin activa voor eigen rekening cliënten bijstaan voor het uitgeven van fin activa verstrekt oa fin diensten, maar niet hoofdzakelijk waardoor ze geclassificeerd wordt als niet-fin ond. ; het treasury management dient in een afzonderlijke juridische entiteit ondergebracht te w juridische entiteit waarin MNO s hun treasury management onderbrengen ; vb International Financial Company ; dit zijn herverzekeringsmaatschappijen opgericht door MNO s om een reserve aan te leggen tegen rampen en uitzonderlijke risico s Belgische of buitenlandse ondernemingen waarvan de werkzaamheden bestaan uit het van het publiek in ontvangst nemen van deposito s of andere terugbetaalbare gelden en verlenen van krediet voor eigen rekening ; het uitgeven van betaalinstrumenten id vorm van elektronisch geld ondernemingen die geen kredietinstellingen zijn en waarvan de hoofdwerkzaamheid bestaat uit het uitoefenen van bepaalde door de wet opgesomde werkzaamheden bedrijfsrevisoren die alle grote ondernemingen controleren zelfstandige dochterondernemingen van buitenlandse groepen voorwaarden waaraan voldaan moet zijn alvorens de CBFA een vergunning tot ontplooiing ve activiteit door een kredietinst toekent voorwaarden mbt de fin positie en de risicostructuur vd activiteiten vd fin instellingen verkregen vergunning (binnen EU) ; maakt gebruik van vrijheid van vestigen en vrijheid van dienstverlening ih buitenland kredietinstelling kan met toestemming van eigen toezichthouder een bijkantoor / branch openen ih buitenland (EU) kredietinstelling kan activiteiten ontplooien ih buitenland (EU) zonder hier gevestigd te zijn toezicht op kredietinstelling met branch ih buitenland w uitgeoefend door de toezichthouder die de vergunning heeft geleverd banken die quasi uitsluitend geld van privé-personen aantrekkenen waarmee hypotheekleningen verstrekt worden kredietinstelling die bedrijven financiert door het nemen van participaties (in gevestigde namen) kredietinstelling die bedrijven begeleidt voor emissies van effecten en een rol speelt bij bedrijfsherstructureringen = wholesale bank ; professionele segment van een universele bank privaat segment van een universele bank all-round fin dienstverlener ; meest voorkomend vandaag de dag universele bank die naast bankieren ook verzekeringsactiviteiten verzorgt bankier die zich voornamelijk op vermogensbeheer richt middensegment tss private banking en retail banking waar een meer gepersonnaliseerde service aangeboden wordt vermogensbeheerder neemt binnen het kader van een mandaat alle verkoops- en aankoopbeslissingen vermogensbeheerder ondersteund klant die zelf zijn beslissingen neemt 7

10 beursvennootschap vennootschap voor vermogensbeheer vennootschap voor makelarij in fin instr. venn voor plaatsing van orders in fin instrumenten cel perimetercontrole holdings beleggingsfonds die alle belegging- en nevendiensten mag verstrekken beleggingsfonds die naast vermogensbeheer ook orders van beleggers mag ontvangen, doorgeven en uitvoeren beleggingsondernemingen die 2 of meer professionele beleggers met elkaar in contact brengen beleggingsondernemingen, gelijkend op beursvennootschappen, maar die in specifieke niches optreden en aan een minder streng statuut onderworpen zijn spoort inbreuken op de fin wetgeving op waarvoor de CBFA bevoegd is om op te treden en neemt de nodige maatregelen om deze inbreuken stop te zetten vennootschappen die als voornaamste bezigheid duurzame participaties in 1 of meer vennootschappen aanhouden waardoor zij in rechte of in feite de markt verwerven om deze vennoten te leiden Hoofdstuk 4: Rol vd kredietinstelling ih betalingsverkeer chartaal geld giraal geld dematerialisering vh geld overschrijving gestructureerde mededeling IBAN Bank identifier code domiciliering doorlopende opdracht cheque reischeque debet-of betaalkaart PIN kredietkaart wentel- of revolvingkredietkaart elektronische portefeuille Smart card papiergeld en munten, uitgegeven door resp ECB en lidstaten EU geld dat op rekening staat belang vh chartale geld is gestaag afgenomen over de tijd ten voordele van het girale geld geld van de rekening vd opdrachtgever w overgemaakt naar de rekeing vd begunstigde, manueel of elektroisch 12-cijferige code die identificatie vd inkomende betaling door de ontvanger vergemakkelijkt International Bank Account Number ; 2 letters landcode, 2 cijfers controlegetal, nationale rekeningnummer = Swift code = BIC ; 4 tekens bank, 2 land, 2 plaats betaling waarbij de opdrachtgever de begunstigde toelating geeft om zijn rek autom te laten debiteren (terugkerende variabele bedragen) automatische debitering rek opdrachtgever op vaste tijdstippen voor vaste bedragen onvoorwaardelijke betalingsopdracht aan bank om het opgegeven bedrag aan een begunstigde over te maken bij het innen vd cheque (indien voldoende dekking op rekening) veilige manier om ih buitenland over geld te beschikken, verzekerd tegen verlies en diefstal elektronische kaart die onmiddellijke debitering zichtrekening mogelijk maakt bij betaling van aankopen Personal Identification Number elektronische kaart waarmee in handelszaken betaald kan w en geld mee opgenomen k w, de verrekening gebeurt op maandbasis kredietkaart die langer dan 1 maand betalingsuitstel toestaat electronic money ; proton ; elektronische kaart voor kleine bedragen ; geen pincode vereist kaart die men voor een magnetische lezer kan houden waardoor de betaling automatisch geregistreerd wordt 8

11 uitwisselingscentrum en verrekening (UCV) netting Electronic Large Value Interbank Payment System (ELVIPS) brutovereffeningssysteem RTGS RECOUR SWIFT = Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication TARGET EPM PC-bankieren Interbank Standards Association Belgium = ISABEL Electronic Bill Presentment and Payment elektronische handtekening Public Key Infrastructure (PKI) C-Zam / pc Banxafe open account documentair incasso / documentaire remise direct incasso remitterende bank incassobank verrekent netto-saldi die na netting bekomen worden uit door de banken toegespeelde gegroepeerde verrichtingen schuldvergelijking tussen banken vzw met maatschappelijke zetel id NBB ; syst waar door de deelnemers(kredietinstellingen + NBB) nationale en intern betalingen boven w uitgewisseld ; men maakt gebruik vh brutovereffeningssysteem elke betaling wordt afzonderlijk en onherroepelijk verrekend Real Time Brutovereffeningssysteem rekening courant systeem vd NBB Belgische onderneming die een elektronische berichtendienst voor betalingen aanbiedt ie 200-tal landen ; via het SWIFT betalingsnetwerk w de rekening vd begunstigde onmiddellijk gecrediteerd en deze vd opdrachtgever gedebiteerd = Trans -European Automated Real-time Gross-settlement Express Transfer systeem ; Europees betalingssysteem voor betalingsopdrachten tussen inwoners van de EU European Payment System ; betalingssysteem vd ECB mogelijkheid voor particulieren om vanuit de computer thuis hun rekeningen te beheren systeem dat bedrijven toelaat een overzicht te hebben van al zijn rekeningen bij een 25tal aangesloten bankiers en toelaat van dit éne platform betalingsoperaties te verrichten, ook EBPP is hier mogelijk EBPP ; proces waarmee facturen worden gemaakt, geleverd en betaald via het internet, maakt e-commerce mogelijk methode voor het bevestigen vd juistheid van digitale info op een wijze vgl-baar met het ondertekenen v papieren documenten dmv een geschreven handtekening ; technieken toegepast mbv PKI systeem dat op een chipkaart 2 sleutels zet : 1 private sleutel voor het ondertekenen ve bericht en 1 publieke sleutel voor het openen van door deze pers verstuurde berichten door Banksys ontwikkelde kaartlezer voor het thuis verrichten van protonbetalingen door Banksys ontwikkeld veilig online betalingssysteem rechstreeks betalen of wissels accepteren na ontvangst vd factuur, igv vertrouwen id tegenpartij betalingstechniek waarbij de exporteur aan zijn bank (+) 1 (eigendoms)doc overmaakt met de opdracht deze slechts tegen betaling (D/P) of tegen acceptatie ve wisel (D/A) te overhandigen de exporteur maakt de documenten rechtstreeks over ad bank vd importeur tijdswinst bank vd verkoper ; zal afgiftebrief met volledige onderrichtingen opstellen en deze samen met de commerciële documenten opsturen naar de incassobank bank vd koper, maakt de documenten nauwgezet en volgens de gekregen instructies over ad koper + verwittigd de remitterende bank van al dan niet betaling of acceptatie 9

Inhoudsopgave BOEKDEEL I: HET BANKWEZEN 1

Inhoudsopgave BOEKDEEL I: HET BANKWEZEN 1 Inhoudsopgave TEN GELEIDE BOEKDEEL I: HET BANKWEZEN 1 DEEL I: DE KREDIETINSTELLINGEN Hoofdstuk 1: Situering van het begrip kredietinstelling 5 1.1. Wat is een bank? 5 1.2. De activiteiten van een kredietinstelling

Nadere informatie

Financiële Markten 1

Financiële Markten 1 1ste bach TEW Financiële Markten 1 Samenvatting boek Q uickprinter Koningstraat 13 2000 Antwerpen www.quickprinter.be 111 6.00 EUR Nieuw!!! Online samenvattingen kopen via www.quickprintershop.be Inleiding

Nadere informatie

Tarieven Beleggen bij de Rabobank

Tarieven Beleggen bij de Rabobank Tarieven Beleggen bij de Rabobank In dit overzicht vindt u de tarieven voor de beleggings dienstverlening van de Rabobank. Laten beleggen Rabo BeheerdBeleggen fondsen Rabo RendeMix Basis dienst verlening

Nadere informatie

Heeft uw vennootschap nog effecten aan toonder? Onderneem samen met Belfius Bank tijdig actie!

Heeft uw vennootschap nog effecten aan toonder? Onderneem samen met Belfius Bank tijdig actie! Heeft uw vennootschap nog effecten aan toonder? Onderneem samen met Belfius Bank tijdig actie! Inhoud Inleiding 3 Onder welke vorm kunt u uw effecten aanhouden? 4 Welke vennootschappen moeten hun effecten

Nadere informatie

Bijlage 3 bij de mededeling NBB_2015_08

Bijlage 3 bij de mededeling NBB_2015_08 de Berlaimontlaan 14 BE-1000 Brussel tel. +32 2 221 38 12 fax + 32 2 221 31 04 ondernemingsnummer: 0203.201.340 RPR Brussel www.nbb.be Brussel, 10 februari 2015 Bijlage 3 bij de mededeling NBB_2015_08

Nadere informatie

EUROPESE RICHTLIJN BETREFFENDE MARKTEN VOOR FINANCIËLE INSTRUMENTEN (MIFID)

EUROPESE RICHTLIJN BETREFFENDE MARKTEN VOOR FINANCIËLE INSTRUMENTEN (MIFID) EUROPESE RICHTLIJN BETREFFENDE MARKTEN VOOR FINANCIËLE INSTRUMENTEN (MIFID) EEN BETERE BESCHERMING VAN DE BELEGGER INHOUD MEER TRANSPARANTIE VOOR BELEGGINGSDIENSTEN 3 DE VOORNAAMSTE THEMA S 4 VOORDELEN

Nadere informatie

HET ORDERUITVOERINGSBELEID VAN KBC SECURITIES VOOR NIET-PROFESSIONELE (=RETAIL) CLIËNTEN

HET ORDERUITVOERINGSBELEID VAN KBC SECURITIES VOOR NIET-PROFESSIONELE (=RETAIL) CLIËNTEN HET ORDERUITVOERINGSBELEID VAN KBC SECURITIES VOOR NIET-PROFESSIONELE (=RETAIL) CLIËNTEN INFORMATION ON THE ORDER EXECUTION POLICY OF KBC SECURITIES FOR PROFESSIONAL CLIENTS 1. Doel van best execution

Nadere informatie

2. Om haar cliënten beleggingsdiensten te verlenen, is Delta Lloyd Bank verplicht ze onder te

2. Om haar cliënten beleggingsdiensten te verlenen, is Delta Lloyd Bank verplicht ze onder te 1. Wat is MiFID (Markets in Financial Instruments Directive)? 2. Om haar cliënten beleggingsdiensten te verlenen, is Delta Lloyd Bank verplicht om haar cliënten onder te brengen in categorieën 3. Een van

Nadere informatie

ORDERUITVOERINGSBELEID VOOR DE VERRICHTINGEN OP FINANCIELE INSTRUMENTEN

ORDERUITVOERINGSBELEID VOOR DE VERRICHTINGEN OP FINANCIELE INSTRUMENTEN ORDERUITVOERINGSBELEID VOOR DE VERRICHTINGEN OP FINANCIELE INSTRUMENTEN 1. Inwerkingtreding Dit orderuitvoeringsbeleid voor de verrichtingen op financiële instrumenten werd bijgewerkt op 31/12/2009. Het

Nadere informatie

Bijlage 2 bij de mededeling NBB_2015_08

Bijlage 2 bij de mededeling NBB_2015_08 de Berlaimontlaan 14 BE-1000 Brussel tel. +32 2 221 38 12 fax + 32 2 221 31 04 ondernemingsnummer: 0203.201.340 RPR Brussel www.nbb.be Brussel, 10 februari 201 Bijlage 2 bij de mededeling NBB_201_08 Standaardformulier

Nadere informatie

Binaire opties termen

Binaire opties termen Binaire opties termen Bij het handelen in binaire opties zijn er termen die bekend of onbekend in de oren klinken. Als voorbereiding is het dan ook handig om op de hoogte te zijn van de verschillende termen

Nadere informatie

VRAGENLIJST BELEGGERSPROFIEL

VRAGENLIJST BELEGGERSPROFIEL VRAGENLIJST BELEGGERSPROFIEL Om de coherentie na te gaan tussen de transacties in financiële instrumenten die u invoert via de bank en uw beleggersprofiel, heeft de bank de verplichting informatie te verzamelen

Nadere informatie

Het beste scenario voor uw belegging

Het beste scenario voor uw belegging db Best Strategy Notes Het beste scenario voor uw belegging gegarandeerd de beste strategie een gediversifieerde belegging een coupon van maximum 25% bruto* op vervaldag een korte looptijd van 2,5 jaar

Nadere informatie

PLUK DE VRUCHTEN VAN 3 STERAANDELEN

PLUK DE VRUCHTEN VAN 3 STERAANDELEN beleggen Autocall Belgacom-ING-Total PLUK DE VRUCHTEN VAN 3 STERAANDELEN n Een coupon van 11% bruto bij een stijging of een daling tot -50% van Belgacom-ING-Total n Looptijd van 1 tot 4 jaar De voordelen

Nadere informatie

Orderuitvoeringsbeleid IBS Asset Management

Orderuitvoeringsbeleid IBS Asset Management Orderuitvoeringsbeleid IBS Asset Management Inleiding In dit document informeren wij u over de wijze waarop wij effectenorders voor u uitvoeren en de procedures die hierbij worden gehanteerd. Wij maken

Nadere informatie

Vermogen: geld Kapitaal (aandelen, obligaties, leningen (lange termijn))

Vermogen: geld Kapitaal (aandelen, obligaties, leningen (lange termijn)) www.jooplengkeek.nl Vermogensmarkt De markt: vraag en aanbod Vermogen: geld Kapitaal (aandelen, obligaties, leningen (lange termijn)) Vermogen is een ruimer begrip dan geld. Een banksaldo is ook vermogen.

Nadere informatie

Tarieven van de voornaamste effectenverrichtingen

Tarieven van de voornaamste effectenverrichtingen Tarieven van de voornaamste effectenverrichtingen 1 januari 2015 Orders Euronext... 2 Buitenlandse beurs... 3 Euro-obligaties... 4 KBC-Beleggingsfondsen... 4 KBC-Beleggingsproducten uitgegeven door KBC

Nadere informatie

Tarieven van de voorn aa mste. verrichtingen. Deutsche Bank. Tarieven geldig vanaf 01/07/2015

Tarieven van de voorn aa mste. verrichtingen. Deutsche Bank. Tarieven geldig vanaf 01/07/2015 Deutsche Bank Tarieven van de voorn aa mste e f f e c t e n- verrichtingen Tarieven geldig vanaf 01/07/2015 06764 Deze brochure geeft een overzicht van de tarieven van toepassing m.b.t. de voornaamste

Nadere informatie

Vereniging AEGON en AEGON N.V. kondigen niet-verwaterende vermogensherstructurering aan

Vereniging AEGON en AEGON N.V. kondigen niet-verwaterende vermogensherstructurering aan Persbericht Vereniging AEGON en AEGON N.V. kondigen niet-verwaterende vermogensherstructurering aan VERENIGING AEGON S FINANCIËLE POSITIE ZAL SUBSTANTIEEL VERSTERKT WORDEN AEGON N.V. S ( AEGON ) EIGEN

Nadere informatie

Long Term Secured Notes: u wint over de gehele lijn

Long Term Secured Notes: u wint over de gehele lijn Long Term Secured Notes: u wint over de gehele lijn >> U zult beleggen in een obligatie met AAA-rating. >> Gedurende de eerste 10 jaar ontvangt u een van coupon van minimum 4% bruto. >> Vervolgens, tot

Nadere informatie

Gestructureerde obligatie

Gestructureerde obligatie Gestructureerde obligatie Een obligatie met een eigen karakter Inhoud Inleiding 5 Aard van de belegging 7 Voordelen en nadelen 7 Prestatiemechanismen 8 Met of zonder kapitaalbescherming 8 Op basis van

Nadere informatie

Orderuitvoeringsbeleid (Beleid van optimale uitvoering) Versie november 2014

Orderuitvoeringsbeleid (Beleid van optimale uitvoering) Versie november 2014 Orderuitvoeringsbeleid (Beleid van optimale uitvoering) Versie november 2014 Dit Beleid is van toepassing op en verplichte lectuur voor alle personen die met CapitalatWork NV en CapitalatWork Foyer Group

Nadere informatie

MiFID Uitvoeringsbeleid

MiFID Uitvoeringsbeleid Beursvennootschap BOCKLANDT BVBA H.R. 47879 Onze Lieve Vrouwstraat 2 bus 1 9100 Sint-Niklaas Tel 03/760.09.70 Fax 03/760.09.79 MiFID Uitvoeringsbeleid = BELEID VAN OPTIMALE UITVOERING VOOR TRANSACTIES

Nadere informatie

Geniet nog langer van de hoge rente

Geniet nog langer van de hoge rente Fixed 6% Notes Geniet nog langer van de hoge rente n Een jaarlijkse coupon van 6% bruto n Een kwaliteitsvolle obligatie (AA-) op 5 jaar n 100% kapitaalwaarborg op eindvervaldag U kent het gevoel waarschijnlijk.

Nadere informatie

Index Garantie Notes

Index Garantie Notes Uitgevende Instelling: F. Van Lanschot Bankiers N.V (BBB+ / BBB+) april 2017 Index Garantie Notes ISIN: NL0012247746 2 De voorwaarden van de VL 90% Index Garantie Note AEX 17-23 (de Note ) zijn vermeld

Nadere informatie

I B S P O L I C Y. Orderuitvoeringsbeleid IBS Asset Management B.V. (IBS)

I B S P O L I C Y. Orderuitvoeringsbeleid IBS Asset Management B.V. (IBS) Orderuitvoeringsbeleid IBS Asset Management B.V. (IBS) In dit document informeren wij u over de wijze waarop wij effectenorders voor u uitvoeren en de procedures die hierbij worden gehanteerd. Wij maken

Nadere informatie

Rendement Certificaten

Rendement Certificaten Rendement Certificaten Een alternatief voor een rechtstreekse belegging in aandelen!* Aantrekkelijk vast rendement, indien de onderliggende waarde boven de rendementgrens blijft handelen Ook kans op een

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Dexia Bonds Beleggingsvennootschap conform Richtlijn 85/611/EEG 69, route d Esch, L 2953 Luxemburg Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar Luxemburgs

Nadere informatie

OEFENEXAMEN INTEGRITEITSMODULE DSI EFFECTENSPECIALIST

OEFENEXAMEN INTEGRITEITSMODULE DSI EFFECTENSPECIALIST OEFENEXAMEN INTEGRITEITSMODULE DSI EFFECTENSPECIALIST NIBE-SVV 1. Een beleggingsonderneming overtreedt meerdere regels uit de Wet op het financieel toezicht (Wft). Hieronder volgen twee beweringen over

Nadere informatie

Corporate Governance Charter

Corporate Governance Charter Corporate Governance Charter Dealing Code Hoofdstuk Twee Euronav Corporate Governance Charter December 2005 13 1. Inleiding Op 9 december 2004 werd de Belgische Corporate Governance Code door de Belgische

Nadere informatie

Hoe ontstaat er asymmetrische informatie tussen de ontlener en de lener

Hoe ontstaat er asymmetrische informatie tussen de ontlener en de lener Waarom mag men niet beleggen op 1 product Waarom is de rente zo laag Waarom blijft de rente laag Hoe lost de USA zijn schulden probleem op Wat is intermediatie Hoe ontstaat er asymmetrische informatie

Nadere informatie

Bijlage bij Agendapunt 7

Bijlage bij Agendapunt 7 Royal Imtech N.V. Bijlage bij Agendapunt 7 Claimemissie -2-1. Aanbeveling De Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen zijn van oordeel dat de Uitgifte in het belang is van Royal Imtech N.V., haar

Nadere informatie

Gestructureerde obligatie

Gestructureerde obligatie Gestructureerde obligatie Introductie Een gestructureerde obligatie, ook wel Structured Note genoemd, heeft dezelfde hoofdkenmerken als een obligatie: een emittent, een bepaalde looptijd, een munteenheid,

Nadere informatie

CIRCULAIRE PPB CPB van de CBFA over de voorbereiding op de inwerkingtreding van de MiFID- richtlijn

CIRCULAIRE PPB CPB van de CBFA over de voorbereiding op de inwerkingtreding van de MiFID- richtlijn Prudentieel beleid Brussel, 20 juni 2007 CIRCULAIRE PPB-2007-8-CPB van de CBFA over de voorbereiding op de inwerkingtreding van de MiFID- richtlijn (circulaire aan de kredietinstellingen, de beleggingsondernemingen,

Nadere informatie

DE HOF HOORNEMAN REKENING

DE HOF HOORNEMAN REKENING DE HOF HOORNEMAN REKENING ZELF ONLINE BELEGGEN EN SPAREN BELEGGEN ZONDER TRANSACTIE- KOSTEN UW VERMOGEN IS HET WAARD WAAROM DE HOF HOORNEMAN REKENING? MET EEN HOF HOORNEMAN REKENING KUNT U VIA INTERNET

Nadere informatie

Tarieven van de voorn aa mste. verrichtingen. Deutsche Bank. Tarieven geldig vanaf 24/02/2015

Tarieven van de voorn aa mste. verrichtingen. Deutsche Bank. Tarieven geldig vanaf 24/02/2015 Deutsche Bank Tarieven van de voorn aa mste e f f e c t e n- verrichtingen Tarieven geldig vanaf 4/0/05 065 Deze brochure geeft een overzicht van de tarieven van toepassing m.b.t. de voornaamste effectenverrichtingen

Nadere informatie

Orderuitvoeringsbeleid

Orderuitvoeringsbeleid Orderuitvoeringsbeleid Algemeen Op grond van de Wet op het financieel toezicht ( Wft ) is BNG Vermogensbeheer B.V. (BNG Vermogensbeheer) verplicht om een beleid op te stellen waarin tot uitdrukking komt

Nadere informatie

MiFID 2 Nieuwe regels voor beleggen

MiFID 2 Nieuwe regels voor beleggen MiFID 2 Nieuwe regels voor beleggen De nieuwe Europese regels voor de financiële markten en beleggen verbeteren de bescherming van beleggers en maken de financiële markten transparanter. Dat is het doel

Nadere informatie

Orderuitvoeringsbeleid

Orderuitvoeringsbeleid Orderuitvoeringsbeleid 1 DOELSTELLING... 2 2 TOEPASSINGSGEBIED... 2 3 FACTOREN WAARMEE REKENING WORDT GEHOUDEN BIJ OPTIMALE UITVOERING... 2 4 TUSSENPERSONEN EN PLAATSEN VAN UITVOERING... 3 5 SAMENVOEGING

Nadere informatie

Aandelen van uw Stock Plan Account verhandelen

Aandelen van uw Stock Plan Account verhandelen Aandelen van uw Stock Plan Account verhandelen Volg de onderstaande stappen om een positie te openen voor de verkoop van uw bedrijfsaandelen.* Voordat u uw transactie plaatst We raden u aan bij Fidelity

Nadere informatie

DE HOF HOORNEMAN REKENING

DE HOF HOORNEMAN REKENING DE HOF HOORNEMAN REKENING ZELF ONLINE BELEGGEN EN SPAREN BELEGGEN ZONDER TRANSACTIE- KOSTEN UW VERMOGEN IS HET WAARD WAAROM DE HOF HOORNEMAN REKENING? MET EEN HOF HOORNEMAN REKENING KUNT U VIA INTERNET

Nadere informatie

Multiple 6% Notes III

Multiple 6% Notes III beleggen Multiple 6% Notes III 2 x 6 % z e t t e n w e v o o r u g r a a g in de verf n 2 x 6% bruto gegarandeerd n 6% coupon als Euribor op 12 maanden onder 5,30% blijft n 100% kapitaalgarantie op vervaldag

Nadere informatie

Ontvang een variabele jaarlijkse coupon van minimum 3,40% en maximum 7% die gelijk is aan 90% van de cms-rente op 30 jaar.

Ontvang een variabele jaarlijkse coupon van minimum 3,40% en maximum 7% die gelijk is aan 90% van de cms-rente op 30 jaar. ABN AMRO Bank (NL) (A / Aa) Interest Evolution 0 WAT MAG U VERWACHTEN? Dit product is een gestructureerd schuldinstrument, uitgegeven door ABN AMRO Bank N.V., waarmee u kunt meegenieten van een eventuele

Nadere informatie

KENNISGEVING VAN CLEARINGOVEREENKOMST VOOR CLIËNTEN VAN CAESAR CAPITAL B.V. EN INTERACTIVE BROKERS (U.K.) LIMITED

KENNISGEVING VAN CLEARINGOVEREENKOMST VOOR CLIËNTEN VAN CAESAR CAPITAL B.V. EN INTERACTIVE BROKERS (U.K.) LIMITED KENNISGEVING VAN CLEARINGOVEREENKOMST VOOR CLIËNTEN VAN CAESAR CAPITAL B.V. EN INTERACTIVE BROKERS (U.K.) LIMITED Dit document is een Nederlandse vertaling van het Engelstalige document Notice of clearing

Nadere informatie

Essentiële Beleggersinformatie

Essentiële Beleggersinformatie Essentiële Beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

Tarieven In voege vanaf 1 januari 2015

Tarieven In voege vanaf 1 januari 2015 In voege vanaf 1 januari 2015 1 2 Transactietarieven Aandelen, obligaties, beursgenoteerde beleggingsfondsen, warrants, trackers, sprinters, turbo's, speeders en boosters Tarief per transactie Beurs 2.500

Nadere informatie

Dexia Banque Internationale à Luxembourg S. A. RCS Luxembourg B-6307 69, route d Esch, L-2953 Luxembourg Tel. +352 4590 6699

Dexia Banque Internationale à Luxembourg S. A. RCS Luxembourg B-6307 69, route d Esch, L-2953 Luxembourg Tel. +352 4590 6699 DM02163 - NL - 09 / 09 NL Directe toegang tot de financiële markten en financiële informatie Dexia Private Banking stelt Dexia Direct Private voor aan cliënten die zelf over het beheer van hun vermogen

Nadere informatie

OVERZICHT VAN DE TARIEVEN VAN DE VOORNAAMSTE EFFECTENVERRICHTINGEN

OVERZICHT VAN DE TARIEVEN VAN DE VOORNAAMSTE EFFECTENVERRICHTINGEN OVERZICHT VAN DE TARIEVEN VAN DE VOORNAAMSTE EFFECTENVERRICHTINGEN 1. Aan en verkopen op Euronext (BRUSSEL - AMSTERDAM - PARIJS - LISSABON) Basis: brutobedrag (aantal of nominaal x koers + opgelopen interesten)

Nadere informatie

Essentiële beleggersinformatie

Essentiële beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld om u meer inzicht te geven

Nadere informatie

INFORMATIEDOCUMENT OVER HET ORDERUITVOERINGSBELEID VAN KBC SECURITIES NV VOOR RETAIL KLANTEN

INFORMATIEDOCUMENT OVER HET ORDERUITVOERINGSBELEID VAN KBC SECURITIES NV VOOR RETAIL KLANTEN INFORMATIEDOCUMENT OVER HET ORDERUITVOERINGSBELEID VAN KBC SECURITIES NV VOOR RETAIL KLANTEN BEPALINGEN GEMEENSCHAPPELIJK AAN ALLE ORDERS IN FINANCIELE INSTRUMENTEN 1. Kadering 1.1. Doel van dit document

Nadere informatie

Bijlage Circulaire. Gedetailleerde lijsten van de dekkingswaarden van de technische voorzieningen

Bijlage Circulaire. Gedetailleerde lijsten van de dekkingswaarden van de technische voorzieningen Bijlage Circulaire FSMA_2016_01-3 dd. 26/01/2016 Gedetailleerde lijsten van de dekkingswaarden van de technische voorzieningen Toepassingsveld: Instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening 3.1. Gedetailleerde

Nadere informatie

BELGISCH ADDENDUM BIJ HET UITGIFTEPROSPECTUS

BELGISCH ADDENDUM BIJ HET UITGIFTEPROSPECTUS BELGISCH ADDENDUM BIJ HET UITGIFTEPROSPECTUS ADDENDUM VAN AUGUSTUS 2010 BIJ HET PROSPECTUS VAN DECEMBER 2009 INVESCO FUNDS SERIES 15 Gemeenschappelijk beleggingsfonds naar Iers recht conform de Richtlijn

Nadere informatie

Zelfcertificering belastingplicht in het buitenland voor professionele klanten Registratie van de gegevens van de entiteit

Zelfcertificering belastingplicht in het buitenland voor professionele klanten Registratie van de gegevens van de entiteit Customer Services: T +32 (0)2 548 28 51 info@triodos.be Bestemd voor de bank: Relatienummer: 0200... Zelfcertificering belastingplicht in het buitenland voor professionele klanten Registratie van de gegevens

Nadere informatie

Overeenkomst inzake het verkrijgen van bankbevestigingen

Overeenkomst inzake het verkrijgen van bankbevestigingen .lnstituut der Bedrijfsrevisoren ~!"~.. ~:~e urs d'enlreprises.-ri...--::i... _~Fe~be~lfin~ De BVB is lid van de Belgische Federatie van het Financiewezen Overeenkomst inzake het verkrijgen van bankbevestigingen

Nadere informatie

Structured products. September 2014. Index Garantie Notes. Inlegvel VL Index Garantie Note AEX 14-20

Structured products. September 2014. Index Garantie Notes. Inlegvel VL Index Garantie Note AEX 14-20 Structured products tember 2014 Index Garantie Notes 2 De VL Index Garantie Note AEX 14-20 (de Note ) wordt uitgegeven onder het Basis Prospectus van het Structured Note Programme ter waarde van 2 miljard

Nadere informatie

ZELF ONLINE BELEGGEN BELEGGEN ZONDER TRANSACTIE- KOSTEN HOF HOORNEMAN REKENING

ZELF ONLINE BELEGGEN BELEGGEN ZONDER TRANSACTIE- KOSTEN HOF HOORNEMAN REKENING ZELF ONLINE BELEGGEN BELEGGEN ZONDER TRANSACTIE- KOSTEN HOF HOORNEMAN REKENING ZELF BELEGGEN ONLINE Iedereen kan eenvoudig meeprofiteren van de beleggingsexpertise van Hof Hoorneman Bankiers door te beleggen

Nadere informatie

SAMENVATTING. Credit Suisse International

SAMENVATTING. Credit Suisse International SAMENVATTING Credit Suisse International Tot EUR 30.000.000 Automatisch Terugbetaalbare Indexgerelateerde Notes (Auto-Callable Index-linked Notes) met vervaldatum in 2013, Serie NCSI 2007-1634 (de Effecten

Nadere informatie

Tarieven dienstverlening 1 maart 2015

Tarieven dienstverlening 1 maart 2015 Tarieven dienstverlening 1 maart 2015 A. Tarieven beleggingsdiensten 1. Beleggingsadvies 2. Vermogensbeheer 3. Transactiekosten 4. Kosten voor een effectendepot 5. Diversen B. Tarieven meest voorkomende

Nadere informatie

Tarieven Beleggen. Vermogensadvies, Vermogensbeheer, Zelf

Tarieven Beleggen. Vermogensadvies, Vermogensbeheer, Zelf Tarieven Beleggen Vermogensadvies, Vermogensbeheer, Zelf Vermogensadvies Vermogensadvies Vast tarief 1.000 Belegd vermogen in beleggings fondsen en garantieproducten met Belegd vermogen in aandelenindextrackers

Nadere informatie

Alternatieve financieringen voor middelgrote bedrijven. 24 september 2013 1 1

Alternatieve financieringen voor middelgrote bedrijven. 24 september 2013 1 1 Alternatieve financieringen voor middelgrote bedrijven 24 september 2013 1 1 1 Inhoud Alternatieve vormen van financiering Een Europese Private Placement? Financiering van NPEX Contact: Victor Meijer (victor.meijer@nibc.com)

Nadere informatie

Woordenlijst KBC ASSET MANAGEMENT N.V. Achtergestelde obligaties

Woordenlijst KBC ASSET MANAGEMENT N.V. Achtergestelde obligaties Woordenlijst Achtergestelde obligaties Achtergestelde obligaties zijn obligaties die bij een faillissement of liquidatie van de desbetreffende onderneming pas terugbetaald worden na de andere schuldeisers

Nadere informatie

Te stellen vragen bij het opzetten van een crowdfundingproject

Te stellen vragen bij het opzetten van een crowdfundingproject FSMA_2012_15-1 dd. 12/07/2012 Te stellen vragen bij het opzetten van een crowdfundingproject Indien u promotor bent van een crowdfundingproject, dient u na te gaan of een aantal financiële reglementeringen

Nadere informatie

Nadere informatie beleggingsdiensten. Beleggingsdiensten

Nadere informatie beleggingsdiensten. Beleggingsdiensten Nadere informatie beleggingsdiensten Beleggingsdiensten Inleiding In de Nadere Informatie Beleggingsdiensten geeft DEGIRO de gedetailleerde invulling van de contractuele afspraken die DEGIRO met u is aangegaan

Nadere informatie

Fortis Bank (een emittent ) Fortis Luxembourg Finance S.A. ( een emittent ) onherroepelijk en onvoorwardelijk gewaarborgd door

Fortis Bank (een emittent ) Fortis Luxembourg Finance S.A. ( een emittent ) onherroepelijk en onvoorwardelijk gewaarborgd door Fortis Bank (een emittent ) en Fortis Luxembourg Finance S.A. ( een emittent ) onherroepelijk en onvoorwardelijk gewaarborgd door Fortis Bank (de garant ) SAMENVATTING van het basisprospectus gedateerd

Nadere informatie

Samenvattende opgave van de dekkingswaarden van de technische voorzieningen

Samenvattende opgave van de dekkingswaarden van de technische voorzieningen Samenvattende opgave van de dekkingswaarden van de technische voorzieningen Aard van de waarden A. REGLEMENTAIRE ACTIVA 3 Code Boekwaarde 1 Affectatiewaarde 2 EURO EURO 1. Obligaties en andere schuldinstrumenten

Nadere informatie

Essentiële beleggersinformatie

Essentiële beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld om u meer inzicht te geven

Nadere informatie

KEUZEDIVIDEND INFORMATIEDOCUMENT1 TER ATTENTIE VAN DE AANDEELHOUDERS VAN COFINIMMO 10 MEI 2017

KEUZEDIVIDEND INFORMATIEDOCUMENT1 TER ATTENTIE VAN DE AANDEELHOUDERS VAN COFINIMMO 10 MEI 2017 Woluwedal 58 1200 Brussel BE 0 426 184 049 RPR Brussel Naamloze vennootschap en Openbare Gereglementeerde Vastgoedvennootschap naar Belgisch Recht KEUZEDIVIDEND INFORMATIEDOCUMENT1 TER ATTENTIE VAN DE

Nadere informatie

Wij informeren u dat Amundi Asset Management (de beheermaatschappij ) besloten heeft vanaf 1 maart 2017 de referentie-index te wijzigen.

Wij informeren u dat Amundi Asset Management (de beheermaatschappij ) besloten heeft vanaf 1 maart 2017 de referentie-index te wijzigen. Parijs, 23 januari 2017 Mevrouw, Mijnheer, U bent houder van deelbewijzen in het Gemeenschappelijk Beleggingsfonds (GBF) AMUNDI ETF EURO CORPORATES UCITS ETF (AMUNDI ETF EURO CORPORATES UCITS ETF - EUR

Nadere informatie

Instructies voor de populatiebepaling voor betalingsverkeerstatistieken

Instructies voor de populatiebepaling voor betalingsverkeerstatistieken Instructies voor de populatiebepaling voor betalingsverkeerstatistieken Te rapporteren betalingstransacties: Betalingstransacties aan tegenpartijen worden geïnitieerd door niet-mfi s of door betalingsdienstaanbieders

Nadere informatie

BELGISCHE BIJLAGE BIJ HET UITGIFTEPROSPECTUS SAINT-HONORE INDE

BELGISCHE BIJLAGE BIJ HET UITGIFTEPROSPECTUS SAINT-HONORE INDE BELGISCHE BIJLAGE BIJ HET UITGIFTEPROSPECTUS SAINT-HONORE INDE Gemeenschappelijk beleggingsfonds (GBF) naar Frans recht overeenkomstig de Richtlijn 85/611/EEG 47, rue du Faubourg Saint-Honoré, 75401 Parijs,

Nadere informatie

DEMATERIALISATIE VAN EFFECTEN

DEMATERIALISATIE VAN EFFECTEN DEMATERIALISATIE VAN EFFECTEN OOK VOOR U VAN BELANG De wet van 14 december 2005 bepaalt dat effecten aan toonder geleidelijk worden afgeschaft. Concreet: de bestaande effecten aan toonder worden omgezet

Nadere informatie

Voorbeeld examenvragen Boekdeel 2 en special topics

Voorbeeld examenvragen Boekdeel 2 en special topics Voorbeeld examenvragen Boekdeel 2 en special topics Vraag 1 Stel dat je 10 aandelen Fortis in portfolio hebt, elk aandeel met een huidige waarde van 31 per aandeel. Fortis beslist om een deel van haar

Nadere informatie

Tarieven Beleggen bij de Rabobank

Tarieven Beleggen bij de Rabobank Tarieven Beleggen bij de Rabobank Portefeuillebeheer Beleggingsadvies Beleggingsadvies & portefeuillemonitoring Beheerhandelingen Vermogensmanagement Fondskosten Laten beleggen Beleggen met advies Zelf

Nadere informatie

Financiële markten 1

Financiële markten 1 UNIVERSITEIT ANTWERPEN Financiële markten 1 Markten en intermediairs Jaar 2013 / 2014 Alle woorden uitgewerkt + extra informatie Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: Het financiële systeem in vogelvlucht.... 2 Hoofdstuk

Nadere informatie

Beslissing tot het verlenen van een voorafgaand akkoord Statuut van openbare instelling voor collectieve belegging in schuldvorderingen

Beslissing tot het verlenen van een voorafgaand akkoord Statuut van openbare instelling voor collectieve belegging in schuldvorderingen Beslissing tot het verlenen van een voorafgaand akkoord Statuut van openbare instelling voor collectieve belegging in schuldvorderingen Mei en september 2006 Conform artikel 11 van het koninklijk besluit

Nadere informatie

ABN AMRO 10,5% Knock-In Reverse Exchangeable op Royal Dutch Shell PLC-A en Total SA

ABN AMRO 10,5% Knock-In Reverse Exchangeable op Royal Dutch Shell PLC-A en Total SA ABN AMRO 10,5% Knock-In Reverse Exchangeable op Royal Dutch Shell PLC-A en Total SA De ABN AMRO 10,5% Knock-In Reverse Exchangeable op aandelen Royal Dutch Shell PLC-A ( Royal Dutch ) of Total SA ( Total

Nadere informatie

Mededeling van de Commissie. van 16.12.2014

Mededeling van de Commissie. van 16.12.2014 EUROPESE COMMISSIE Straatsburg, 16.12.2014 C(2014) 9950 final Mededeling van de Commissie van 16.12.2014 Richtsnoerennota van de Commissie over de tenuitvoerlegging van een aantal bepalingen van Verordening

Nadere informatie

Reverse Exchangeable Notes

Reverse Exchangeable Notes Reverse Exchangeable Notes Achieving more together Commerzbank Reverse Exchangeable Notes 3 Commerzbank Reverse Exchangeable Notes Klassieke Reverse Exchangeable Notes: Vaste coupon & terugbetaling Vaste

Nadere informatie

Q&A met betrekking tot een claimemissie. Schiphol, 24 november 2014. 1 Q&A met betrekking tot een claimemissie

Q&A met betrekking tot een claimemissie. Schiphol, 24 november 2014. 1 Q&A met betrekking tot een claimemissie Q&A met betrekking tot een claimemissie Schiphol, 24 november 2014 1 Q&A met betrekking tot een claimemissie Wereldhave Q&A met betrekking tot een claimemissie NIET BESTEMD VOOR PUBLICATIE Of VERSPREIDING

Nadere informatie

CENTRALE KREDIETVERLENING NV. Uw vertrouwensspaarbank sedert 1956. Spaarbank van Belgische oorsprong. Kredietinstelling erkend door NBB

CENTRALE KREDIETVERLENING NV. Uw vertrouwensspaarbank sedert 1956. Spaarbank van Belgische oorsprong. Kredietinstelling erkend door NBB CENTRALE KREDIETVERLENING NV Uw vertrouwensspaarbank sedert 1956 Spaarbank van Belgische oorsprong Kredietinstelling erkend door NBB Deelnemer aan het Belgisch depositogarantiestelsel SPAARREKENING De

Nadere informatie

Verklaring m.b.t. de identiteit van uiteindelijke begunstigden van rechtspersonen en hun fiscale situatie (FATCA-CRS)

Verklaring m.b.t. de identiteit van uiteindelijke begunstigden van rechtspersonen en hun fiscale situatie (FATCA-CRS) Allianz Verklaring 1/5 Verklaring m.b.t. de identiteit van uiteindelijke begunstigden van rechtspersonen en hun fiscale situatie (FATCA-CRS) Wij hebben een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid om geen

Nadere informatie

EDMOND DE ROTHSCHILD ASIA LEADERS (EdR Asia Leaders)

EDMOND DE ROTHSCHILD ASIA LEADERS (EdR Asia Leaders) ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande deze ICBE. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

Lock fondsen. Voor wie tactisch wil beleggen

Lock fondsen. Voor wie tactisch wil beleggen Lock fondsen Voor wie tactisch wil beleggen Lock fondsen Wilt u graag beleggen in de aandelen- of obligatiemarkten en tegelijk eventuele verliezen trachten te beperken? Belegt u liefst in open fondsen,

Nadere informatie

Aanpassing Prospectussen Aegon, AEAM en Aegon Paraplu 1 Funds Per 1 augustus 2016

Aanpassing Prospectussen Aegon, AEAM en Aegon Paraplu 1 Funds Per 1 augustus 2016 Aanpassing Prospectussen Aegon, AEAM en Aegon Paraplu 1 Funds Per 1 augustus 2016 Per 1 augustus 2016 voert de beheerder van de Aegon Funds, de AEAM Funds en de Aegon Paraplu 1 Funds, Aegon Investment

Nadere informatie

Optimaal Orderuitvoeringsbeleid ("OUB")

Optimaal Orderuitvoeringsbeleid (OUB) Bijlage 1 bij het BRVI Optimaal Orderuitvoeringsbeleid ("OUB") 1/7 Inhoudstafel 1. Toepassingsgebied en beschikbaarheid 2. Definities 3. Verrichtingen 4. Opbrengst van een verkoop 5. Optimale uitvoering

Nadere informatie

BIL België Samen met U, voor U.

BIL België Samen met U, voor U. NL private banking BIL België Samen met U, voor U. BELGIUM BIL België Samen met U, voor U. Als gerenommeerde en erkende speler in de zuiverste traditie van een echte Private Bank zet BIL België zich in

Nadere informatie

Financieel Managment

Financieel Managment 2de bach HI Financieel Managment Examenvragen en oplossingen Q www.quickprinter.be uickprinter Koningstraat 13 2000 Antwerpen 138 3,00 Online samenvattingen kopen via www.quickprintershop.be Pagina 1 van

Nadere informatie

MiFID in de praktijk Of wat verandert voor de wholesale

MiFID in de praktijk Of wat verandert voor de wholesale MiFID in de praktijk Of wat verandert voor de wholesale Inleiding De door de Europese Commissie in 1999 uitgewerkte Lissabon Agenda formuleert de ambitieuze doelstelling om tegen 2010 de Europese Unie

Nadere informatie

Dematerialisatie sinds 1 januari 2008

Dematerialisatie sinds 1 januari 2008 Dematerialisatie sinds 1 januari 2008 Sinds 1 januari 2008 is het enkel nog mogelijk effecten naar Belgisch recht op naam of in gedematerialiseerde vorm uit te geven. Daarnaast zal de materiële levering

Nadere informatie

SPAARREKENING MET DERDENBEDING

SPAARREKENING MET DERDENBEDING CENTRALE KREDIETVERLENING NV Uw vertrouwensspaarbank sedert 1956 Spaarbank van Belgische oorsprong Kredietinstelling erkend door NBB Deelnemer aan het Belgisch depositogarantiestelsel SPAARREKENING MET

Nadere informatie

EMPEN C REDIT L INKED N OTE

EMPEN C REDIT L INKED N OTE EMPEN C REDIT L INKED N OTE per juli 2011 Profiteer van een aantrekkelijke rente met een beperkt risico Profiteer van een aantrekkelijke rente met een beperkt risico De Europese rente staat momenteel op

Nadere informatie

Uitgevende Instelling: F. Van Lanschot Bankiers N.V (BBB+ / A-) April 2015. Trigger Notes. Inlegvel VL Dutch Trigger Note 15-20

Uitgevende Instelling: F. Van Lanschot Bankiers N.V (BBB+ / A-) April 2015. Trigger Notes. Inlegvel VL Dutch Trigger Note 15-20 Uitgevende Instelling: F. Van Lanschot Bankiers N.V (BBB+ / A-) April 2015 Trigger Notes 2 De voorwaarden van de VL Dutch Trigger Note 15-20 (de Note ) zijn vermeld in de Definitieve Voorwaarden (de Final

Nadere informatie

ZELF ONLINE BELEGGEN BELEGGEN ZONDER TRANSACTIE- KOSTEN HOF HOORNEMAN REKENING

ZELF ONLINE BELEGGEN BELEGGEN ZONDER TRANSACTIE- KOSTEN HOF HOORNEMAN REKENING ZELF ONLINE BELEGGEN BELEGGEN ZONDER TRANSACTIE- KOSTEN HOF HOORNEMAN REKENING ZELF BELEGGEN ONLINE Iedereen kan eenvoudig meeprofiteren van de beleggingsexpertise van Hof Hoorneman Bankiers door te beleggen

Nadere informatie

Nadere informatie beleggingsdiensten. Corporate actions

Nadere informatie beleggingsdiensten. Corporate actions Nadere informatie beleggingsdiensten Corporate actions Inleiding In de Nadere Informatie Beleggingsdiensten geeft DEGIRO de gedetailleerde invulling van de contractuele afspraken die DEGIRO met u is aangegaan

Nadere informatie

Nood aan kalmte? Zet koers naar de Variable Secured Notes

Nood aan kalmte? Zet koers naar de Variable Secured Notes Nood aan kalmte? Zet koers naar de Variable Secured Notes Een uitgifte met de beste rating 5% gewaarborgd gedurende 2 jaar En daarna uitzicht op hoge coupons Een belegging recht door zee Welke kant zal

Nadere informatie

Kas en stukken met geldwaarde

Kas en stukken met geldwaarde KLASSE 3 FINANCIELE REKENINGEN Deze klasse bevat de rubrieken en de rekeningen van de geldwaarden, de deposito's op zicht en op termijn, de leningen en voorschotten op één jaar en minder, alsook de effectenportefeuilles.

Nadere informatie

1 HIB/SIR Formulier voor de uitoefening van het recht van uittreding Finale versie Vertrouwelijk HOME INVEST BELGIUM

1 HIB/SIR Formulier voor de uitoefening van het recht van uittreding Finale versie Vertrouwelijk HOME INVEST BELGIUM 1 HOME INVEST BELGIUM FORMULIER BETREFFEND DE UITOEFENING VAN HET RECHT VAN UITTREDING OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 77 VAN DE WET VAN 12 MEI 2014 BETREFFENDE DE GEREGLEMENTEERDE VASTGOEDVENNOOTSCHAPPEN Dit document

Nadere informatie

CENTRALE KREDIETVERLENING NV. Uw vertrouwensspaarbank sedert 1956 CENTRALE KREDIETVERLENING NV (CKV) SPAARBANK VAN BELGISCHE OORSPRONG

CENTRALE KREDIETVERLENING NV. Uw vertrouwensspaarbank sedert 1956 CENTRALE KREDIETVERLENING NV (CKV) SPAARBANK VAN BELGISCHE OORSPRONG CENTRALE KREDIETVERLENING NV Uw vertrouwensspaarbank sedert 1956 CENTRALE KREDIETVERLENING NV (CKV) SPAARBANK VAN BELGISCHE OORSPRONG MANNEBEEKSTRAAT 33 8790 WAREGEM info@ckv.be BE0400.040.965 Kredietinstelling

Nadere informatie

KBC IFIMA Note op 5 jaar gelinkt aan de 5Y EUR CMS rente

KBC IFIMA Note op 5 jaar gelinkt aan de 5Y EUR CMS rente KBC IFIMA op 5 jaar gelinkt aan de 5Y EUR CMS rente De 5 jaar KBC IFIMA uitgifte gelinkt aan de 5Y EUR CMS rente is een uitgifte in euro ( EUR ) met een jaarlijkse coupon verbonden aan de 5Y EUR CMS rente.

Nadere informatie

Een actief activa-passiva beheer in de KMO

Een actief activa-passiva beheer in de KMO Een actief activa-passiva beheer in de KMO sprekers Activa beheer : Gerrit Van Daele, prof Ugent Passiva beheer : Lennert Cooreman, business banker, BKCP bank Activa beheer Welke activa? Alle vorderingen

Nadere informatie