KWALITEIT VOOR IEDEREEN

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "KWALITEIT VOOR IEDEREEN"

Transcriptie

1 KWALITEIT VOOR IEDEREEN COALITIEAKKOORD DIEMEN Partij van de Arbeid VVD GroenLinks 12 mei 2006

2 Vooraf Voor u ligt Kwaliteit voor iedereen; het coalitieakkoord dat is gesloten tussen de fracties van de Partij van de Arbeid, VVD en GroenLinks in de gemeente Diemen. Dit akkoord bevat de belangrijkste thema s voor de komende vier jaren, waar het college op een inspirerende manier invulling aan gaat geven. Bij dit coalitieakkoord hebben wij ons rekenschap gegeven van belangrijke onderwerpen die door andere partijen in de raad zijn aangedragen. Wij dragen het College op dit akkoord nader uit te werken in een meerjaren collegeprogramma en Plannen van Aanpak waarbij de doelstellingen en de instrumenten nader worden uitgewerkt. Kwaliteit voor iedereen Deze coalitie wil bevorderen dat mensen zelfstandig functioneren en eigen keuzes kunnen maken. Maar sommige kwesties horen primair thuis op het bordje van de overheid. De zorg voor kwetsbare inwoners, voldoende geschikte woonruimte, het terugdringen van criminaliteit, het waarborgen van de veiligheid, het handhaven van milieunormen, het initiëren van economische bedrijvigheid en het stimuleren van (passende) werkgelegenheid al deze maatschappelijke taken vereisen een krachtig sturende en optredende gemeente. Lang niet altijd kan de gemeente dat alleen. Daar zijn andere overheden maar zeker ook betrokken burgers voor nodig. De komende jaren is het nodig om de betrokkenheid van burgers, bedrijven en maatschappelijke organisaties blijvend te stimuleren en te activeren. Nadrukkelijk meedenken over, deelnemen aan en verantwoordelijkheid nemen voor de inrichting van de eigen leef- en werkomgeving. Daarom is het cruciaal dat we de betrokkenheid van burgers, bedrijven en maatschappelijke organisaties serieus nemen, goede initiatieven van onderop stimuleren en (financieel) honoreren. Dit vraagt om twee bewegingen. Het bestuur Raad en College- moet meer naar de burger, naar buiten toe. Niet pas als al genomen beleidsmaatregelen moeten worden uitgelegd, maar juist daarvóór. Wat leeft er? Waar en door wie worden knelpunten ervaren? Welke ideeën zijn er om een bepaald probleem aan te pakken? Welke rol zouden burgers en bedrijven zelf bij probleemoplossingen kunnen spelen? En het vereist een beweging van de burgers, bedrijven en van het maatschappelijk middenveld zelf. Zij moeten 'actiever' worden. Burgerschap is niet hetzelfde als consument zijn. De overheid is geen winkel waarin diegene die het hardst roept het 2

3 eerst aan de beurt is en het best wordt geholpen. Van bedrijven en het maatschappelijk middenveld verwachten wij ook een actieve bijdrage. De burger, bedrijven en het maatschappelijk middenveld verwachten niet alleen dat men gehoord en geantwoord wordt maar ook dat (nadat die gehoord is) er gekozen wordt, dat er knopen worden doorgehakt, dat de daad bij het woord wordt gevoegd, en dat men weet waar hij aan toe is. Kortom, men verlangt ook politiek leiderschap. Een goede visie is mooi, maar beter is als die visie ook in de praktijk gebracht wordt. Kwaliteit voor iedereen. DOELSTELLINGEN Goede dienstverlening De ingezette verbetering van de bedrijfsvoering van de gemeente wordt voor burgers zichtbaar als het gaat om moderne en vlotte dienstverlening en informatieverstrekking. Als je als gemeente daadwerkelijk wilt stimuleren dat mensen zelfstandig hun eigen keuzes kunnen maken, dan is het scheppen van heldere structuren voor de hulp- en dienstverlening (één loket, casemanagement, vraaggerichte dienstverlening) een onmisbaar hulpmiddel. Burgers kunnen ook elkaar steunen. Ook dat willen wij verder stimuleren. Alertheid op sociale risico s Wij vinden dat iedereen over eigenschappen en talenten beschikt, die voor onze samenleving van belang zijn. Daarom willen wij maatregelen treffen om te voorkomen dat groepen inwoners, onder wie jongeren, buiten de boot vallen. Ook willen wij ons extra inspannen om te voorkomen dat meer inwoners in grote financiële en vaak ook sociale problemen komen. Daar is niemand bij gebaat. Een samenhangende aanpak bij armoedeproblematiek, schuldhulpverlening en bovenal toeleiding naar werk is noodzakelijk. Wij willen de komende collegeperiode met alle gesubsidieerde instellingen in Diemen duidelijke afspraken maken hoe zij kunnen bijdragen aan het welzijn en de leefbaarheid in Diemen. Daarbij willen wij ook de burgers en de gebruikers betrekken. Discriminatie en andere vormen van uitsluiting blijven wij met kracht bestrijden. De gemeente zelf zal het goede voorbeeld geven. Economie en werk Werk is een belangrijke factor voor maatschappelijke emancipatie. Daarom zal intensief moeten worden gewerkt aan het aantrekken van b.v. kennisintensieve bedrijvigheid, versterken van de dienstensector en middenstand in samenspraak 3

4 met bedrijfsleven en regio. Tegelijkertijd is intensivering van de samenwerking met het bestaande bedrijfsleven noodzakelijk. Op veel gebieden is er sprake van wederzijds belang. In dit geheel is blijvende aandacht voor economische activiteit en werkgelegenheid met duurzaamheid speerpunt. Blijvend goed wonen Diemen wil een gemeente zijn waar het prettig wonen en werken is. Daarom blijft grote alertheid nodig voor een kwalitatief goede openbare ruimte. Veiligheid en het tegengaan van overlast is daarbinnen vanzelfsprekend een belangrijk onderwerp waarover gemeente, politie en andere betrokkenen goede afspraken moeten maken. Wonen in Diemen moet mogelijk én aantrekkelijk blijven voor alle doelgroepen. Het belang van een blijvend goede mix van woningen in verschillende (huur)prijssegmenten en woningtypen is onomstreden Divers samengestelde wijken en goede voorzieningen zullen het woon- en leefklimaat aantrekkelijk maken en houden. Vertrouwen in de buurt De betrokkenheid van de bewoners en gebruikers moet zoveel mogelijk gestimuleerd worden om de sociale cohesie en leefbaarheid in de wijken te vergroten. Goed onderhoud van de openbare ruimte en de verkeersveiligheid in de woonomgeving blijven belangrijke punten. De buurt, de burger moet hier meer zeggenschap in krijgen. De woonomgeving moet schoon, heel en veilig zijn. Daarbij is ook het beperken van afval, ondergrondse afvalverzameling en milieuvriendelijk onderhoud belangrijk. De jeugd heeft de toekomst Onze kinderen verdienen goed onderwijs en schoolgebouwen die voldoen aan de eisen van deze tijd. De gemeente stimuleert de vorming van (nieuwe) brede scholen. Het is van belang dat gemeente en schoolbesturen, binnen de bestaande mogelijkheden, afspraken maken over kwaliteit, prestaties en middelen. Kinderopvang moet betaalbaar zijn en aanbod bieden voor diverse leeftijden. Verbetering van speelgelegenheid voor de kinderen en ontmoetingsruimten voor jongeren is noodzakelijk. De samenwerking tussen verenigingen, breedtesport en scholen, gericht op grotere sportdeelname, en het beter functioneren van deze verenigingen zal worden gestimuleerd. Daarbij zijn deugdelijke en toegankelijke sportaccommodaties van groot belang. Sport is overigens ook belangrijk voor de maatschappelijke participatie en gezondheid van senioren en gehandicapten. Verbeteringen zullen ook hen ten dienste staan. 4

5 Sociale cohesie en cultuur Cultuur is belangrijk, als onderwerp van educatie, als sociaal bindmiddel, als middel tot vermaak, als publiekstrekker. Cultuur is breed: beeldende kunst, theater, muziek, een museum. Wij zien de brede deelname aan amateurkunst (actief of passief) als de belangrijke drager voor ons cultuurbeleid. Laagdrempelige toegankelijkheid van het cultuuraanbod zorgt voor een breder publiek. De gemeente dient ruimte te geven aan nieuwe initiatieven. Algemeen Bestuur Het bestuur gaat, waar mogelijk, nog meer naar de burger toe. Wij weten dat inwoners het belangrijk vinden om een bestuurder aan te kunnen spreken als zij problemen ervaren of oplossingen en ideeën hebben. Daarom krijgt iedere wethouder een wijk onder zijn of haar hoede. De wijkwethouder zal regelmatig op bezoek gaan in zijn of haar wijk, met bewoners en bewonersgroepen overleggen en er, samen met de andere collegeleden, voor zorgen dat hun noden, wensen en ideeën zo snel mogelijk worden beantwoord. De burgemeester krijgt daarbij de speciale taak om het wijkgericht werken verder vorm te geven. De Raad krijgt een rol aanwezig te zijn bij bijeenkomsten in de wijk, zodat er directe voeling ontstaat met de problematiek. Binnen het ambtelijk apparaat wordt specifieke ondersteuning benoemd, zodat burgers sneller dan nu worden geïnformeerd en geantwoord. Uitgangspunt is collegiaal bestuur; met elkaar samenwerken om tot de beste prestaties te komen. Bijzondere collegiale aandacht blijft hierbij nodig voor de gemeentelijke organisatie. Diemen en haar burgers kunnen niet zonder een goed functionerend, effectief gemeentelijk apparaat. De dienstverlening voor burgers wordt gemonitord en verbeterd. De Raad is de baas Er staat de komende jaren veel op het spel. Deels zijn dit nu al bekende zaken, deels zijn het nieuwe onderwerpen. Wij zijn van mening dat naast de bekende cyclus van planning & control en begrotingsbesprekingen het verstandig is om een mid term review af te spreken. Op dat moment kan de Raad beoordelen of het college op koers ligt met de afspraken in dit coalitieakkoord. Daarom is het ook noodzakelijk dat het College op korte termijn de concrete uitwerking van dit coalitieakkoord voorlegt aan de Raad. 5

6 Bestuur en Dienstverlening Dienstverlening en bedrijfsvoering De gemeente is op vele terreinen monopolist. Daarom mag de burger als klant hoge eisen stellen aan de kwaliteit van gemeentelijke producten en diensten. De ambtelijke organisatie en - in het verlengde daarvan - de uitvoeringsorganisaties nemen het wijk- en klantgericht werken voortaan als belangrijkste richtsnoer. De al ingezette kwaliteitsverbetering van de gemeentelijke organisatie zal verder worden doorgezet, gericht op optimale dienstverlening, effectiviteit en efficiency, en meer integraal werken bij het oplossen van soms ingewikkelde problemen. Wij achten het mogelijk dat dit continue proces de komende jaren ook resulteert in een aanzienlijke vermindering van de totale kosten van de gemeentelijke organisatie. Klachten Er komt een onafhankelijke instantie die klachten van burgers over het functioneren van het gemeentelijk apparaat, de dienstverlening en communicatie beoordeelt en desgevraagd motivatie toevoegt. Deze instantie rapporteert op eigen initiatief en ten minste jaarlijks aan de Raad. Personeel van gemeentelijke accommodaties dient zich als gastheer tegenover de gebruikers op te stellen. Dit betekent actief meedenken over wensen van de gebruikers en een groot omgevingsbewustzijn. Het college komt met initiatieven. Ook mogen inwoners er vanuit gaan dat zij door de gemeente worden gesteund als zich problemen voordoen die te maken hebben met uitsluiting en/of, bejegening en geweld op grond van ras, geloof, leeftijd, sekse of geaardheid. Een actief gemeentelijk antidiscriminatiebeleid sluit aan bij de verantwoordelijkheid van de Burgemeester voor de burgerparticipatie. Relaties met de regio Het gezamenlijk optrekken, met name met de gemeenten in de regio Amstel- Meerlanden én in ROA-verband, kunnen zowel het operationeel als het bestuurlijk functioneren van de gemeente verder versterken. Ook samenwerkingsverbanden en allianties op allerlei terreinen (zoals bedrijvigheid en verkeer) moeten gaan bijdragen aan een versterking van de positie van Diemen in de regio. Daarnaast zijn er goede mogelijkheden tot gezamenlijk inkoopbeleid met de regiogemeenten. 6

7 Speerpunten college. Binnen 6 maanden een integraal voorstel om de dienstverlening aan burgers zichtbaar te verbeteren, gebaseerd op de wensen van burgers en bedrijven. In 2006 een behoefteonderzoek naar de actuele wensen onder inwoners over Diemense (ook niet gemeentelijke) informatie en een collegevoorstel daarover formuleren. Binnen 12 maanden komt er een digitaal loket tot stand. Binnen 6 maanden een voorstel voor een onafhankelijke klachteninstantie m.i.v en de doelstelling om de klanttevredenheid te verhogen van 70% (2005) naar 90% in Vanaf 2008 een jaarlijkse burger- en bedrijvenmonitor, met specifieke prestatievelden over het functioneren van de gemeente. Binnen 3 maanden een inventarisatie en meerjarige prognose van de vermindering van kosten van de gemeentelijke organisatie. Veiligheid en Openbare Orde Ook de komende jaren heeft veiligheid een hoge prioriteit. Preventie en repressie gaan daarbij hand in hand. Het uitvoeringsprogramma Integrale Veiligheid wordt verder verbreed en geïntensiveerd. De gebiedsgebonden aanpak, een belangrijk onderdeel van het integraal veiligheidsbeleid en van het werken van de politie, past bij de wijkgerichte aanpak die wij voorstaan. Politie en gemeente moeten daarin als partners samenwerken en passende afspraken maken. De rol en de aanwezigheid van de buurtregisseurs ook s avonds en in het weekend is van groot belang. Keer op keer is maatwerk nodig om overlast en vandalisme tegen te gaan. De aanpak moet worden doorgezet om in samenspraak en samenwerking met ouders, omwonenden, de jeugd zelf, jongerenwerkers, maatschappelijke organisaties en instellingen voorkomende probleemsituaties op te lossen. Met de Regionale Veiligheidsindex is voor de gehele politieregio Amsterdam- Amstelland een betrouwbaar sturingsinstrument ontwikkeld. Hierbij wordt gekeken naar diverse veiligheidselementen: inbraak, diefstal, geweld, overlast, vandalisme, verkeer en drugs, veiligheidsbeleving, vermijdingsgedrag en buurtproblematiek. De doelstelling is om het objectieve indexcijfer van Diemen substantieel te verbeteren tot De resultaten moeten worden gepubliceerd op de website van de gemeente. 7

8 De regionalisering van de Brandweer zal de komende jaren haar beslag krijgen. De lokale beschikbaarheid en een goede organisatorische inbedding van onze vrijwillige brandweer zal worden gegarandeerd. Van belang is verder dat in de Raad meer gestructureerd en regelmatig gesproken wordt over de veiligheidsontwikkelingen, prestaties en prioriteiten, aan de hand van beschikbare gegevens van politie en gemeente. Speerpunten college. Concretisering integraal veiligheidsplan waaronder: De regionale groepsaanpak jeugd (politie en gemeenten) heeft prioriteit in samenhang met de aanpak van overlast en vandalisme. Binnen 3 maanden een integraal voorstel voor aanpak overlast. Substantiële verbetering van de veiligheidsindex. Wegen, Verkeer en Vervoer Voor alle inwoners en het bedrijfsleven is de bereikbaarheid van Diemen een belangrijk thema. Tegelijkertijd hebben we te maken met milieu- en gezondheidseffecten als gevolg van het zwaar belaste snelwegennet, het trein- en luchtverkeer in, om en boven Diemen. Het college zal actief handelen bij Rijk, Provincie en ROA om de geluidsbelasting in aanpalende wijken te verminderen. De beperking van de maximumsnelheid op de snelwegen is daarbij een optie, alsook het verbeteren van (groene) geluidsschermen. Wat betreft het oplossen van de fileproblematiek in onze regio heeft de Raad heeft het college ondersteund bij haar voorkeur voor het Verbindingsalternatief. Als er andere voorstellen komen die beter zijn voor Diemen, dan zal hier serieus naar worden gekeken. Van groot belang is verder dat de publieke vervoervoorzieningen (waaronder busverbindingen) voldoende beschikbaar blijven voor de inwoners die hiervan afhankelijk zijn. Het College zal zich blijvend krachtig opstellen in het ROA en bij de Provincie Noord-Holland. Onderzoek zal worden gedaan naar de knelpunten en oplossingen daarvoor. Parkeren Recent is besloten tot de instelling van een blauwe zone in een beperkt deel van Diemen-Centrum. Eind van dit jaar zal blijken of deze maatregel effectief is en welke effecten dit heeft voor aanpalende gebieden. Eerder is besloten om eenmalig de bewonersvergunning voor het aangewezen gebied gratis te verstrekken. 8

9 Voor 2007 zal een parkeernota worden gemaakt waarin het parkeerbeleid voor de langere termijn wordt geformuleerd. Waar nodig zullen nieuwe ernstige parkeerproblemen in andere delen van de gemeente tussentijds worden aangepakt. Veiligheid Op basis van een inventarisatie en een Plan van Aanpak zullen de meest verkeersonveilige situaties in Diemen vanaf 2007 worden verbeterd. Eveneens op basis van een inventarisatie zal vanaf 2007 de straatverlichting waar nodig worden aangepast. De invoering van 30 KM gebieden wordt gecontinueerd, maar geldt niet voor alle doorgaande wegen. Het inhalen van de achterstand in het wegenonderhoud moet minimaal in hetzelfde tempo blijven doorgaan. Speerpunten college. Actieve inzet voor behoud noodzakelijke publieke vervoervoorzieningen. Actief handelen om de geluidsoverlast van snelwegen te verminderen. Binnen 6 maanden nota parkeerbeleid Diemen. Binnen 6 maanden inventarisatie verkeersonveilige situaties en verlichting. Inhalen achterstand wegen en trottoirs. Onderwijs en Kinderopvang Goed onderwijs is voor iedereen de basis om later in staat te zijn zelfstandig te functioneren. Zowel voorschools als naschools moet er gelegenheid zijn om extra invulling te geven aan uiteenlopende zaken als leesbevordering en deelname aan het sportieve en culturele verenigingsleven. Binnen het (basis)onderwijs moet er naast de bestaande leervakken extra aandacht komen voor het bevorderen van sociale integratie en het kennen van verschillende culturele achtergronden. Waar nodig zullen we de betrokkenheid van ouders versterken en de initiatiefrijke schoolbesturen ondersteunen. Achterstandskinderen hebben extra steun nodig. Dat geldt zeker ook voor degenen die zich in Diemen hebben gevestigd vanuit het buitenland. Huiswerkbegeleiding is daarom belangrijk. Daarnaast zijn kleine klassen essentieel voor de leerontwikkeling van de kinderen. Veel klassen in het basisonderwijs zijn nu nog steeds te groot. Extra aandacht van de schoolbesturen is nodig om deze situatie te verbeteren. Goede schoolgebouwen en goede faciliteiten voor leerkrachten en leerlingen zijn een stimulans voor inspirerend onderwijs. 9

10 Het College stelt zich ten doel dat voor 2010 alle basisscholen adequaat zijn gehuisvest of dat de realisatie ervan vergevorderd is. Wij wensen dat de onderwijsbesturen het concept van de Brede School, zowel qua organisatie -als huisvestingsmodel, als uitgangspunt nemen. De gemeente stelt zich positief op indien zij hiervoor gemeentelijke facilitering nodig hebben. Wat betreft voortgezet onderwijs ligt Diemen in een schoolrijke regio, zeker nu ook IJburg goed te bereiken is. Mocht echter blijken dat een vestiging van voortgezet onderwijs in Diemen reële kansen heeft, dan zullen we dit ondersteunen. Volwassenenonderwijs Volwasseneneducatie is belangrijk. Nieuwkomers in Diemen zullen zo snel mogelijk de taal moeten leren. Maar ook allerlei cursussen voor ouderen zijn belangrijk om mensen bij de tijd te houden. Initiatieven als Diemens Gilde zullen wij ondersteunen. Kinderopvang Op dit moment is er geen tekort aan kinderopvangplaatsen. In de toekomst zullen de scholen meer betrokken worden bij uitbreiding van de voor- en naschoolse opvang. Wij wensen dat de opvang van kinderen buiten de reguliere schooltijden, en tussen de middag, goed kan worden uitgevoerd. Professionele begeleiding en zinvolle activiteiten zijn dan noodzakelijk. De opvang van de kinderen mag niet op voorhand leiden tot een taakverzwaring van de leerkrachten. Welzijn, Kunst en Cultuur Wet Maatschappelijke Ondersteuning Deze kaderwet biedt de gemeente vanaf 2007 ruimere mogelijkheden tot het invullen van een adequaat aanbod voor die inwoners die voor zorg en ondersteuning afhankelijk zijn van de gemeente c.q. zorgaanbieders. Voor het College staat centraal dat het zorgaanbod vraaggericht moet zijn, passend bij de hulp die nodig is, snel beschikbaar en dit tegen de laagst mogelijke kosten voor gemeente en burger. Het is van belang dat bij de inkoop van zorg zoveel mogelijk wordt samengewerkt met de regio, teneinde schaal- en financieringsvoordeel te kunnen behalen. De communicatie/informatie met en naar alle relevante partijen en naar bewoners is van essentieel belang voor een succesvolle implementatie van de WMO. Adviezen en voorstellen van cliëntenraad, jongerenraad en ouderenbonden worden nauw betrokken bij beleidsontwikkeling, uitvoering en evaluaties. Wij wensen een egalisatiefonds WMO in te stellen waardoor we er voor zorgdragen dat de Rijksmiddelen meerjarig beschikbaar blijven voor de uitvoering van de WMO. 10

11 Onder- en overbesteding kunnen op deze manier worden verevend. Op dit moment kan niet worden voorzien of de Rijksmiddelen gemiddeld - voldoende zullen zijn voor het gewenste prestatie- en kwaliteitsniveau. De huidige reservering WMO/WVG wordt opgenomen in het egalisatiefonds. Indien de Rijksmiddelen gemiddeld onvoldoende zijn, zal met de Raad worden overlegd over aanpassingen in beleid, uitvoering of middelen. Jongeren Wij willen de komende periode het ingezette beleid voor de jeugd verder uitbouwen. De diverse buurtcentra kunnen beter worden benut. Initiatieven en voorstellen van jongeren zelf zullen we daarom ook zeer serieus onderzoeken op haalbaarheid en wenselijkheid. In en om Diemen worden ook op jongeren gerichte activiteiten ontwikkeld. Jongeren kunnen hun eigen plekken opzetten en onderhouden, met steun van de gemeente en maatschappelijke organisaties. Bij de planontwikkeling op de Sniep zullen we betrekken of er een jongerenvoorziening nodig en mogelijk is. Extra aandacht is nodig voor achterstandsjongeren, met name op het gebied van gezondheid, welzijn en onderwijs. Van de BOS-impuls (Buurt-, onderwijs en sportregeling) moet de gemeente volop gebruik gaan maken. Ouderen Voor ouderen is van groot belang dat zij op een eenvoudige manier kunnen achterhalen welke hulp en zorg mogelijk en beschikbaar is. Daarvoor zullen zonodig wijkservicepunten worden ingevoerd. De toegankelijkheid en laagdrempeligheid staat centraal. Het college zal daarnaast nagaan of er sprake is van toenemende vereenzaming en isolement. Hiervoor zal overleg worden gevoerd met de gezondheidszorg, thuiszorg en Stichting Welzijn Diemen. Woningaanpassingen en hulpmiddelen zullen vlot worden geleverd. Hierbij staat voorop dat de aanvrager zo goed en zo lang mogelijk thuis kan blijven functioneren in de woonomgeving die men gewend is. Probleemgezinnen en jongeren. Het college zal extra inzet plegen om het functioneren van probleemgezinnen en hun kinderen te verbeteren. Binnen het kader van de WMO zullen hiervoor middelen worden aangewend. Van belang hierbij is de integrale samenwerking tussen de verschillende hulpverlenende instanties. Daarbij is meer regie vanuit de gemeente nodig. 11

12 Stichting Welzijn Diemen De werk- en financiële relatie tussen de gemeente en de Stichting zal in de loop van 2006 nader worden bezien, in samenhang met de herijking van de subsidieverordening. Centraal staat hierbij dat wij wensen dat de Stichting kan voldoen aan kwalitatief hoogwaardige dienstverlening t.b.v. diverse doelgroepen binnen de Diemense samenleving. De komende jaren zullen in het teken staan van verandering (zoals b.v. het jeugd -en jongerenwerk en andere delen van de WMO). Speerpunten college Instellen egalisatiefonds WMO. Actieve samenwerking tussen gemeente en de zorgaanbieders, gericht op optimalisering van het zorg- en hulpaanbod. Samenhang organiseren in zorgtrajecten WWB-WMO en participatie. Verbeteren van de begeleiding van probleemgezinnen en jongeren. Verbeteren jeugd- en jongerenvoorzieningen i.s.m. doelgroep. Instellen van wijkservicepunten. Onderzoek doen naar mogelijke ontwikkeling vereenzaming en isolement ouderen. Accommodatiebeleid Van belang voor een levendige gemeente is het goed functioneren van verenigingen en clubs. Op dit moment zijn de accommodaties vrijwel 100% in gebruik. Het college zal daarom in 2007 met nadere voorstellen komen welke maatregelen en mogelijkheden er zijn om het accommodatieniveau op peil te houden. Daarbij wordt betrokken welke voorzieningen in de nieuwe wijk De Sniep nodig zijn. Bibliotheek en Speel-o-theek De bibliotheek wordt uitgebreid, waarbij ook de Speel-o-theek naar deze plek verhuist. Daarmee ontstaan goede faciliteiten op één plek. Voor zover nodig zal de gemeente overwegen extra middelen beschikbaar te stellen om deze maatschappelijke voorziening goed te laten functioneren. De Omval Wij zijn van mening dat de Omval een belangrijke rol vervult als sociale ontmoetingsplek en cultureel centrum binnen Diemen. Daarvoor is het belangrijk dat het horecadeel (de foyer) aantrekkelijker en toegankelijker wordt. Een zorgvuldige afweging van middelen, risicodragers en verantwoordelijkheden is noodzakelijk om te bepalen op welke wijze het horecadeel kan worden gecombineerd met de sociaal-culturele functie en het beheer van het gebouw. Wij willen commerciële verhuur van ruimten niet uitsluiten, voor zover de belangen van onze verenigingen en educatieve doelen niet worden geschaad. 12

13 De verdere versterking van de functie van de Omval loopt parallel met de wens om de gemeentelijke kosten te beperken. Wij ondersteunen initiatieven van Stichting Theater de Omval om tot een groter bereik en publiek te komen met mogelijk een regionaal karakter. Dit zou op zich het culturele hart van Diemen een impuls kunnen geven. Cultuur & festivals In Diemen is op het gebied van cultuur meer mogelijk. Naast bestaande evenementen zullen wij initiatieven ondersteunen die gericht zijn op meer levendigheid in de gemeente. Aanvragen voor b.v. festivals of optredens zullen we positief tegemoet treden. Ontwikkelingssamenwerking In vele delen van de wereld heerst grote armoede, vaak nog versterkt door natuurrampen. Wij hebben grote bewondering en sympathie voor de inwoners die zich inzetten om het leven elders te verbeteren. De jarenlange steun via VIVOS aan Nandaime is hiervan een voorbeeld. Wij willen het budget voor steun aan buitenlandse projecten verhogen tot 2 per inwoner, onder voorwaarde van stevige onderbouwing. Speerpunten college In 2007 inventarisatie accommodatiebehoefte middellange termijn. In 2006 integraal voorstel voor verbetering functie Omval. Stimuleren levendigheid en het ondersteunen van initiatieven voor evenementen. Sport en Recreatie Diemen mag zich gelukkig prijzen met een groot aantal sportverenigingen. Tal van sporten kunnen worden bedreven in onze twee sporthallen, op de sportvelden en in het zwembad. Ook bieden de groene gebieden bij Diemen volop gelegenheid voor recreatief gebruik. Wel blijkt het functioneren van de verenigingen soms problematisch vanwege het tekort aan vrijwilligers. Daarnaast lopen verenigingen aan tegen de steeds ingewikkelder regelgeving. De gemeente heeft een bijzondere verantwoordelijkheid voor het welzijn en de gezondheid van specifieke groepen. Recent is onderzoek gedaan naar de belangrijkste knelpunten bij het aanbod en het gebruik van sportvoorzieningen, het functioneren van de Diemense sportverenigingen en naar de sportdeelname onder de jeugd en overige inwoners. 13

14 Medio 2006 zal de Sportnota worden uitgebracht. Het college zal voorstellen doen voor de gewenste initiatieven en activiteiten op de korte en middellange termijn. Diemerbos, Diemer Vijfhoek en Fort Diemerdam Door het ontwikkelen van activiteiten zal het gebruik van het Diemerbos worden gestimuleerd. Daaraan kan bijvoorbeeld een pannenkoekenhuis, annex speeltuin bijdragen. Ook willen wij niet uitsluiten dat hier een ruimte voor festivals kan komen. Door de herinrichting van de Diemer Vijfhoek wordt deze mede toegankelijk voor recreatie en blijft verder natuurgebied. Door de verwerving en het opknappen van Fort Diemerdam ontstaan er mogelijkheden voor gebruik van dit deel van de Stelling van Amsterdam. Veen-weiland Driehoek Wij zijn van mening dat het de voorkeur verdient om dit weiland te beschouwen (te ontwikkelen) als groene verbinding tussen het Diemerbos en het PEN-bos. Alleen wanneer zich een ontwikkeling voordoet waardoor Diemense of maatschappelijke belangen ernstig dreigen te worden geschaad of belemmerd, is een heroverweging van het beoogde gebruik mogelijk. Spoorzicht Wij zijn van mening dat het gebied Spoorzicht vooralsnog beschikbaar moet zijn voor activiteiten of gebruik die belangrijk zijn voor de Diemense bevolking. Dit impliceert dat ontwikkeling op beperkte schaal mogelijk is, waarbij het groene karakter wel zichtbaar behouden moet blijven. Initiatieven zoals natuur- en Milieueducatie, sport en het ontwikkelen van jeugd- en jongerenactiviteiten kunnen hier een rol spelen. Het college komt voor 2007 met een kadervoorstel voor het toekomstig gebruik. Werk, Inkomen en Zorg Werk Ons doel is dat zoveel mogelijk mensen op eigen benen kunnen staan. De inzet van beleid is, dat zoveel mogelijk mensen passend en duurzaam werk hebben. Goede werkgelegenheid is daarvoor een hoge prioriteit. Vanuit de gemeente kunnen wij faciliteiten bieden aan zowel werkgevers als aan werkzoekenden, cliënten WWB. Het terugdringen van de jeugdwerkloosheid is cruciaal. Recent heeft het college al afspraken gemaakt met het CWI over jongeren. Maar daarnaast willen wij extra initiatieven nemen om langdurig werklozen aan een baan te helpen. 14

15 Op dit vlak is enerzijds samenwerking met Amsterdam geboden, anderzijds zijn er mogelijkheden om met het lokale bedrijfsleven afspraken te maken. Beide zijn nodig om het WWB bestand eind 2009 te laten dalen met %. Hieruit voortvloeiende overschotten op de jaarbegroting worden toegevoegd aan de algemene reserve. Recent is de mogelijkheid ontstaan om te gaan werken met zgn. participatiebanen. Dit biedt nieuwe mogelijkheden voor scholen, verenigingen, bedrijven en instellingen. Wij willen dat de gemeente rechtstreeks convenanten afsluit met het bedrijfsleven en met maatschappelijke instellingen. Daarin komen afspraken over het aanbieden van passende leer-werkbanen, het in dienst nemen van mensen en de juiste facilitering van de convenantpartners. Ook zijn verdergaande afspraken nodig met Amsterdam (Platform Arbeid en Onderwijs) over het activeren van mensen. Degenen die met goed gevolg deelnemen aan leer-werk-banen willen wij in deze fase (op weg naar werk) ook enigszins financieel stimuleren. Ná het verkrijgen van betaald werk (boven de uitkeringsgrens) ontvangt men een uitstroompremie. Het college zal op korte termijn met voorstellen komen. Verder willen wij extra steun en begeleiding bieden aan mensen die een eigen bedrijf willen starten. Speerpunten college. In 2009 moet het aantal cliënten WWB zijn afgenomen met 20-25%. Afspraken met Diemense werkgevers in brede zin. Werk moet lonen voor degenen die deelnemen aan arbeidstrajecten. Gemeente biedt zelf 10 stageplaatsen / leerbanen per jaar. Binnen 3 maanden komt het college met Plan van Aanpak. Inkomen, armoedebeleid en schuldhulpverlening Middels een onderzoek zal de armoedeproblematiek in Diemen in kaart worden gebracht. De toekomst van kinderen is hierbij eveneens in het geding. Een fatsoenlijk en efficiënt minimabeleid in combinatie met een effectievere schuldhulpverlening zorgt voor bestrijding van armoede. Schrijnende situaties zullen worden voorkomen en/of opgelost. Daarvoor is het ook noodzakelijk dat gemeente en het maatschappelijk middenveld beter gaan samenwerken. 15

16 Waar nodig worden budgetten samengevoegd om beter en effectiever te voorzien in de uitvoering van het door ons gewenste beleid. Verder willen wij de mogelijkheid bieden aan gezinnen met een minimuminkomen en een laag vermogen om een computer te verkrijgen als hun kind start met het voorgezet onderwijs. Door actief beleid van de gemeente inzake het kwijtschelden van gemeentelijke belastingen en het aanbieden van de stadspas wordt de bestaanssituatie verbeterd voor (werkende) Diemenaren met een inkomen tot 120% van het minimum. Speerpunten. M.i.v is de maximale wachttijd bij de schuldhulpverlening een maand. De aanpak van schuldhulpverlening wordt verbeterd door afspraken te maken over vroegsignalering bij schulden (huur, energieleveranciers). De uitvoering van het minimabeleid wordt verbeterd, waardoor het bereik vergroot wordt. Via bestandskoppelingen (in- en extern) ontvangen inwoners vanaf 2007 rechtstreeks inkomenssuppleties en kwijtschelding van belasting waar men recht op heeft (zie werkwijze Amsterdam). De knipkaart (zie Amsterdam) voor minima t.b.v. de aanschaf van duurzame gebruiksartikelen wordt ingevoerd. Een ziektekostenarrangement voor de minima blijft bestaan. Voor 2007 zullen nieuwe onderhandelingen worden gevoerd, gericht op maatwerk en meer keuzemogelijkheden (vraaggericht aanbod). De categorale toeslag voor ouderen/chronisch zieken en gehandicapten met een minimuminkomen wordt na een inkomens- en vermogenstoets m.i.v verhoogd tot 250,=, cf. het voorstel van de cliëntenraad. Gezinnen met een minimuminkomen kunnen na een inkomens- en vermogenstoets een aanvraag doen voor een PC ten behoeve van hun kind dat start met het voorgezet onderwijs vanaf schooljaar Binnen 6 maanden komt het college met een samenhangend Plan van Aanpak Leefomgeving en Volksgezondheid De buurt doet er toe Wij zien meer wijkgericht werken als een kans om de burgers meer betrokken (en verantwoordelijk) te maken bij hun eigen woon/leefomgeving. Deze beweging versterkt ook de sociale samenhang in de buurt. Dit vraagt om een andere werkwijze van gemeente en bestuur in de omgang met en de vragen van inwoners. De basis voor de aanpak ligt bij het WRR-rapport uit 2005 Vertrouwen in de buurt. De Stichting Experimenten Volkshuisvesting (SEV) en de Stichting Agora Europa hebben inmiddels ervaring met het opzetten en begeleiden van projecten waar 16

17 bewoners zelf de prioriteiten bepalen voor investeringen in het woon- en leefmilieu. Daarbij is een belangrijk instrument om bestaande deelbudgetten samen te voegen. Het college stelt voor eind 2006 een samenhangend Plan van Aanpak op. Een wijkenfonds versterkt de intentie van het college om nieuwe vormen van samenwerking tussen burgers en bestuur te kunnen ontwikkelen en uit te voeren. De wijkwethouders vormen een linking pin om zaken aan te pakken. Henri Dunantlaan De discussie over de wijze van herinrichting van de Henri Dunantlaan is een vrije kwestie. Binnenkort zal een eerdere motie opnieuw in de gemeenteraad in stemming worden gebracht. De uitslag hiervan is leidend voor het handelen van het college. De Raad zal een onderzoek laten instellen naar het besluitvormingsproces nadat deze is afgerond. Milieu Bij het onderhoud van de openbare ruimte en openbaar groen zullen zo mogelijk minder milieuonvriendelijke middelen worden gebruikt. Het onderhoud van de openbare ruimte is een aandachtspunt. Het is belangrijk dat onze buurten en wijken goed onderhouden en schoon zijn. In 2007 zal een inventarisatie plaatsvinden van knelpunten en oplossingen. Wij willen dat de afvalverzameling in Diemen voor 2010 geheel ondergronds is. Het aanbieden van vuil op de gemeentewerf blijft voor inwoners van Diemen gratis. Zwerfvuil wordt actief bestreden. Luchtvervuiling is een van de grotere gezondheidsproblemen van Nederland. De voornaamste oorzaak hiervan is het verkeer. Met een luchtkwaliteitverbeterplan kan de gemeente Diemen gaan werken aan de verbetering van de situatie. Daarmee spant de gemeente zich in om met betrokken partijen tot maatregelen te komen. Bijvoorbeeld het verlagen van de maximumsnelheid op snelwegen rondom en door Diemen, of het plaatsen van roetfilters op dieselvoertuigen van de gemeente en de vuilnisauto's van De Meerlanden N.V. Groen Het groen in en om Diemen levert een belangrijke bijdrage aan het welzijn van de Diemenaren. Daarom werkt de gemeente mee aan het beter met elkaar verbinden van de verschillende Diemense groengebieden. Zo blijft de diversiteit van flora en fauna gewaarborgd. Het groenbeheersplan van Diemen wordt verder afgestemd op moderne inzichten op het gebied van ecologisch verantwoord beheer. Dit geldt evenzeer voor het beheer 17

18 van de watergangen. Het college zal geen medewerking verlenen aan het plaatsen van grote reclamemasten. Speerpunten college. Eind 2006 is een Plan van Aanpak voor wijkgericht werken gereed. In 2007 vindt een inventarisatie plaats over de knelpunten bij het onderhoud openbare ruimte. In 2007 Plan van Aanpak tot verbetering van de luchtkwaliteit. Stedelijke Ontwikkeling (en Wonen) Woonruimte in Diemen is schaars. Dit speelt bij starters en senioren, maar ook bij gezinnen. Voor een evenwichtige en vitale gemeenschap vinden wij het belangrijk dat zoveel mogelijk inwoners kans hebben op passende woonruimte; gedwongen verhuizingen naar elders willen wij, ondanks de schaarste, zo veel mogelijk beperken. Tegelijkertijd moet scheef wonen, zowel te duur als te goedkoop worden tegengegaan. Wij vinden het van groot belang dat alle Diemenaren betaalbaar en goed kunnen (blijven) wonen. Hierbij staat ook centraal dat het in de verschillende wijken plezierig wonen blijft. Samenwerking (gezamenlijke verantwoordelijkheid) met andere partijen (verenigingen van eigenaren, woningbeheerders en -beleggers) zal in de toekomst meer en meer centraal komen te staan. De jaarlijkse afname (verkoop) van betaalbare huurwoningen mag in Diemen niet doorzetten aangezien dit percentage nu al minder is dan 30% van de totale woningvoorraad. Starters én doorstromers kunnen in Diemen steeds moeilijker aan een sociale huurwoning komen. Voor mensen met ernstige medische en sociale problemen gelden daardoor extra zware indicatiecriteria. Gezien de ontwikkelingen in de volkshuisvesting zal het nodig blijken dat de gemeente initiatieven neemt of activiteiten ondersteunt die de vernieuwing van de woningvoorraad en de kwaliteit van wijken bevordert. Het is daarom van belang dat zo snel mogelijk meerjarige convenanten met de woningcorporaties tot stand komen, gericht op het in stand houden van de bestaande betaalbare woningvoorraad en om nieuwbouw (vernieuwing van de voorraad) te realiseren. De gemeente heeft daarbij een centrale rol bij het optimaliseren van de woonomgeving via een integrale, wijkgerichte aanpak, het scheppen van ondersteunende maatregelen en het beperken van regels. In het convenant zal ook de rol van de corporaties op deze punten worden vastgelegd. 18

19 Wij willen tevens Diemenaren blijven ondersteunen bij het verwerven van een eerste, eigen woning. Daarvoor kan de gemeente b.v. garant staan voor het verkrijgen van een zachte of uitgestelde lening. Het college zal met een voorstel komen (b.v. kopersarrangement) waardoor met efficiënt gebruik van gemeentelijke en landelijke middelen een optimaal effect voor de startende koper kan worden bewerkstelligd. Onze inzet is verder om voor Diemen het toewijzingsbeleid binnen het ROA aan te passen, waardoor er meer ruimte ontstaat om passende (ook nieuwbouw)woningen beschikbaar te krijgen voor Diemense inwoners. De bestaande ROA afspraak om 35% van de leegkomende corporatiewoningen (totale leegkomst is zo n 140 per jaar) toe te wijzen aan urgenten zou moeten worden vastgesteld op een hoger absoluut aantal. Hierdoor kan deze groep inwoners beter aan bod komen. Daarnaast willen wij de doorstroming bevorderen en het scheef wonen tegengaan. Instrumenten zijn hier de nieuwbouw op de Sniep, het activeren van verhuisketens, waar nodig met een financiële impuls en gerichte actie vanuit de verhuurders. Ook de startersleningen kunnen een middel zijn om door te stromen. Illegale bewoning zal in samenwerking met de corporaties en andere instanties actief worden bestreden. De gemeente zal samen met de woningcorporaties het functioneren en starten van huurdersorganisaties actief ondersteunen. Voor huisvestingsbeleid dat voorziet in de huisvestingsbehoefte van Diemenaren wordt in totaal 2 miljoen vrijgemaakt; een substantieel deel daarvan is bedoeld voor zogenoemde startersleningen. Speerpunten college. Gezamenlijke aanpak t.b.v. tegengaan illegale verhuur. Nieuw kopersarrangement voor starters (startersleningen). Meerjarige afspraken t.b.v. behoud woningen onder de maximale huurgrens, inclusief een gezamenlijke aanpak om het scheef wonen te verminderen. Meerjarige afspraken over de samenwerking wat betreft beheer woningen en de kwaliteit van de openbare ruimte. Afspraak (ROA) over het verhogen van vrije beleidsruimte t.b.v. urgenten. Bevorderen dat het (ROA) toewijzingsbeleid voor Diemen wordt aangepast. De Sniep Het stedenbouwkundig plan De Plantage is uitgangspunt voor de realisatie van een wijk met kwaliteit. Medio 2006 zal het voorlopig stedenbouwkundig plan worden 19

20 voorgelegd aan de Diemense bevolking. De resultaten van deze maatschappelijke consultatie zullen bij de nadere uitwerking worden betrokken. De Sniep krijgt 25% betaalbare woningen. Daarvan is 15% sociale huur en 10% betaalbare koop. Als binnen het project extra inverdieneffecten ontstaan, waardoor het tekort lager wordt dan 9 miljoen, geeft dit ruimte voor extra betaalbare woningen met een maximum van 30% betaalbare woningen op de Sniep. In dat geval hebben betaalbare koopwoningen voorrang totdat evenwicht is bereikt tussen sociale huur (15%) en betaalbare koop (15%). Nadere afspraken zijn daarbij nodig, om deze woningen bij voorrang aan te bieden aan bewoners uit Diemen. 20

De toekomst vormen we samen Coalitieakkoord 2014-2018

De toekomst vormen we samen Coalitieakkoord 2014-2018 De toekomst vormen we samen Coalitieakkoord 2014-2018 Gemeente Nieuwegein INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 1 2. Samenwerkingsagenda 3 3. Sociale agenda 5 4. Economische agenda 8 5. Samenlevingsagenda 11 6.

Nadere informatie

Aanpakken en Doen! Bestuursakkoord 2014-2018

Aanpakken en Doen! Bestuursakkoord 2014-2018 Bestuursakkoord Aanpakken en Doen! Bestuursakkoord 2014-2018 Emmen, mei 2014 2 Aanpakken en Doen! Bestuursakkoord 2014-2018 Preambule Wakker Emmen, de PvdA en het CDA hebben elkaar gevonden in de vorming

Nadere informatie

Houten maken we samen

Houten maken we samen Houten maken we samen Collegeprogramma 2014-2018 Raadsvergadering 8 juli 2014 Collegeprogramma 2014-2018 1 Collegeprogramma 2014-2018 2 Inhoudsopgave 1. Algemeen bestuurlijk perspectief 7 2. Beleidsambities

Nadere informatie

Weten wat er speelt en doen wat nodig is! Verkiezingsprogramma PvdA De Bilt

Weten wat er speelt en doen wat nodig is! Verkiezingsprogramma PvdA De Bilt Weten wat er speelt en doen wat nodig is! Verkiezingsprogramma PvdA De Bilt Vastgesteld door Ledenvergadering PvdA De Bilt op 27 november 2013 1 Inhoudsopgave Voorwoord PvdA, weten wat er speelt en doen

Nadere informatie

Midden Tussen De Mensen. Verkiezingsprogramma 2014 2018 CDA-BINNENMAAS

Midden Tussen De Mensen. Verkiezingsprogramma 2014 2018 CDA-BINNENMAAS Midden Tussen De Mensen Verkiezingsprogramma 2014 2018 CDA-BINNENMAAS Inhoudsopgave INLEIDING... 3 1. RUIMTE VOOR DE JEUGD... 4 BELEIDSPUNTEN BINNENMAAS - RUIMTE VOOR DE JEUGD... 6 JONGEREN... 6 GEZINNEN...

Nadere informatie

Coalitieakkoord van D66, GroenLinks, VVD en SP

Coalitieakkoord van D66, GroenLinks, VVD en SP Utrecht, 25 april 2014 Coalitieakkoord van D66, GroenLinks, VVD en SP Inhoudsopgave Inleiding 3 Hoofdstuk 1 Samenwerken 030 5 Hoofdstuk 2 Werken aan werk 8 Hoofdstuk 3 Onderwijs 13 Hoofdstuk 4 Mobiliteit

Nadere informatie

Samen. Inhoud. Leven in. Bronckhorst. Verkiezingsprogramma raadsperiode 2014-2018. Van vrijblijvend naar betrokken: mensen maken hun leefomgeving

Samen. Inhoud. Leven in. Bronckhorst. Verkiezingsprogramma raadsperiode 2014-2018. Van vrijblijvend naar betrokken: mensen maken hun leefomgeving Samen Leven in Bronckhorst Verkiezingsprogramma raadsperiode 2014-2018 Inhoud Van vrijblijvend naar betrokken: mensen maken hun leefomgeving Van grenzen naar ruimte: minder regels en meer mogelijkheden

Nadere informatie

Fractie Franssen. Partijprogramma 2014-2018 Gulpen- Wittem daar ben ik thuis!

Fractie Franssen. Partijprogramma 2014-2018 Gulpen- Wittem daar ben ik thuis! Fractie Franssen Partijprogramma 2014-2018 Gulpen- Wittem daar ben ik thuis! Fractie Franssen 2014-2018 Gulpen-Wittem daar ben ik thuis! Inleiding: Woensdag 19 maart 2014 zijn de gemeenteraadsverkiezingen.

Nadere informatie

Wat moed. Dat moet. Krachten verbinden

Wat moed. Dat moet. Krachten verbinden Wat moed. Dat moet. Krachten verbinden Coalitieakkoord 2014 2018 CDA GB/VVD [Geef een citaat uit het document of de samenvatting van een interessant punt op. Het tekstvak kan overal in het document worden

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma D66 Haaksbergen

Verkiezingsprogramma D66 Haaksbergen D66 Haaksbergen Verkiezingsprogramma 2014-2018 VOORWOORD Het verkiezingsprogramma van D66 Haaksbergen gaat over de wijken en kernen van ons dorp en over het prachtige en waardevolle groene buitengebied

Nadere informatie

Basisprogramma 20100-2014

Basisprogramma 20100-2014 Basisprogramma ChristenUnie Binnenmaas 20100-2014 STABIEL EN BETROKKEN WWW.BINNENMAASKIEST.NL pagina 1 van 22 INHOUD 1 INLEIDING... 3 2 DIENSTBARE OVERHEID... 4 2.1 ROL VAN GEMEENTE... 5 2.2 VEILIGHEID...

Nadere informatie

Programmabegroting 2010

Programmabegroting 2010 Programmabegroting 2010 Gemeente Bussum Brinklaan 35 Postbus 6000 1400 HA Bussum Telefoon (035) 692 88 88 Fax (035) 692 85 00 Internet E-mail www.bussum.nl info@bussum.nl 2 INHOUDSOPGAVE Pagina 1 De gemeente

Nadere informatie

Voorzieningen onder dak. Integraal accommodatiebeleid gemeente Uithoorn 2008 2014 en daarna

Voorzieningen onder dak. Integraal accommodatiebeleid gemeente Uithoorn 2008 2014 en daarna Voorzieningen onder dak Integraal accommodatiebeleid gemeente Uithoorn 2008 2014 en daarna 2 Voorzieningen onder dak Integraal accommodatiebeleid gemeente Uithoorn 2008 2014 en daarna Inhoudsopgave 1.

Nadere informatie

Programmabegroting 2014-2017

Programmabegroting 2014-2017 Programmabegroting 2014-2017 2 3 Inhoudsopgave Inleiding... 5 Financiële recapitulatie... 9 Programma 1 Samenleving... 17 Programma 2 Werk & Inkomen... 21 Programma 3 - Veiligheid... 27 Programma 4 - Leefomgeving...

Nadere informatie

2010-2014. Coalitie-akkoord. Naar een nieuw evenwicht

2010-2014. Coalitie-akkoord. Naar een nieuw evenwicht 2010-2014 Coalitie-akkoord Naar een nieuw evenwicht Voorwoord Bij de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2010 zijn vertegenwoordigers van negen partijen in de gemeenteraad gekozen. Zoals gebruikelijk is

Nadere informatie

Denken in groei, niet in krimp Verkiezingsprogramma D66 Valkenburg aan de Geul 2014-2018

Denken in groei, niet in krimp Verkiezingsprogramma D66 Valkenburg aan de Geul 2014-2018 Denken in groei, niet in krimp Verkiezingsprogramma D66 Valkenburg aan de Geul 2014-2018 Pagina 1 van 33 Inhoudsopgave Voorwoord Lijsttrekker Lloyd Wagemans: Denken in groei, niet in krimp... 3 Wat wil

Nadere informatie

Werken aan vitale kernen in een krachtige regio

Werken aan vitale kernen in een krachtige regio Def. versie 120315 De Achterhoek geeft je de ruimte! Regionale Woonagenda Achterhoek 2015-2025 Werken aan vitale kernen in een krachtige regio Want alles wat verdwijnt geeft ruimte aan wat komt Stef Bos,

Nadere informatie

Deventer. En Verder. Verkiezingsprogramma Gemeenteraad Deventer 2014-2018

Deventer. En Verder. Verkiezingsprogramma Gemeenteraad Deventer 2014-2018 Deventer En Verder Verkiezingsprogramma Gemeenteraad Deventer 2014-2018 Januari 2014 Verantwoording D66 is een partij van transparante politiek. Een partij die niet alleen open en eerlijk zegt waar zij

Nadere informatie

COALITIEAKKOORD 2014-2018. Mer k toch hoe Ster k

COALITIEAKKOORD 2014-2018. Mer k toch hoe Ster k COALITIEAKKOORD 2014-2018 Mer k toch hoe Ster k Coalitieakkoord 2014-2018 INLEIDING De komende vier jaar werkt het gemeentebestuur aan het versterken van de welvaart en het welzijn van alle inwoners van

Nadere informatie

Samen maken we de stad. Coalitieakkoord 2014 2018 Amersfoort

Samen maken we de stad. Coalitieakkoord 2014 2018 Amersfoort Samen maken we de stad Coalitieakkoord 2014 2018 Amersfoort 18 april 2014 Voorwoord De coalitie gaat de komende vier jaar samenwerken met de voltallige raad, met de stad en de regio. Dichtbij elkaar en

Nadere informatie

:HUNHQ DDQ :HUN =RUJHQ YRRU =RUJ

:HUNHQ DDQ :HUN =RUJHQ YRRU =RUJ Inhoud Werken aan Werk, Zorgen voor Zorg 3 De ambities van deze coalitie 4 1. Bestuur en dienstverlening 5 2. Regionale samenwerking 8 3. Sociaal-maatschappelijk domein 10 4. Economie 14 5. Ruimte, wonen

Nadere informatie

FORMAT VOORNEMENS BESTUURSAKKOORD

FORMAT VOORNEMENS BESTUURSAKKOORD FORMAT VOORNEMENS BESTUURSAKKOORD PROGRAMMA 1: OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID De consolidatie en de verdere uitbouw van ons veiligheidsbeleid stellen wij voorop in onze bestuursperiode. Dit houdt in dat wij

Nadere informatie

Het wordt zomer Coalitieakkoord 2015-2018 OPA, VVD, CDA, D66

Het wordt zomer Coalitieakkoord 2015-2018 OPA, VVD, CDA, D66 Het wordt zomer Coalitieakkoord 2015-2018 OPA, VVD, CDA, D66 Coalitieakkoord 2015/2018 Inhoudsopgave Inleiding..2 1. Zorg....4 2. Veiligheid......6 3. Bereikbaarheid...8 4. Parkeren..9 5. Economie 10

Nadere informatie

De drempel laag, de lat hoog!

De drempel laag, de lat hoog! De drempel laag, de lat hoog! Bestuursovereenkomst Raadsperiode 2014 2018 IJsselstein Bestuursovereenkomst Raadsperiode 2014 2018 IJsselstein Voorwoord D66, VVD en CDA hebben overeenstemming bereikt om

Nadere informatie

Werken@Breda Op weg naar werk

Werken@Breda Op weg naar werk Werken@Breda Op weg naar werk NOTA RE-INTEGRATIE / PARTICIPATIE 2013-2014 þgeschikt CONCEPT Werken@Breda Op weg naar werk Nota re-integratie/participatie 2013-2014 Concept Voorwoord > Voor u ligt de

Nadere informatie

VERKIEZINGSPROGRAMMA 2014-2018 D66 OUDE IJSSELSTREEK KRITISCH EN CONSTRUCTIEF

VERKIEZINGSPROGRAMMA 2014-2018 D66 OUDE IJSSELSTREEK KRITISCH EN CONSTRUCTIEF VERKIEZINGSPROGRAMMA 2014-2018 D66 OUDE IJSSELSTREEK KRITISCH EN CONSTRUCTIEF Definitieve versie 12 november 2013 1 Inhoudsopgave Storm en frisse wind in Oude IJsselstreek... 3 Kritisch en constructief?

Nadere informatie

Dordrecht Stad die werkt

Dordrecht Stad die werkt Dordrecht Stad die werkt verkiezingsprogramma VVD Dordrecht 2014-2018 Dordrecht Stad die werkt verkiezingsprogramma VVD Dordrecht 2014-2018 Inhoudsopgave Voorwoord 6 De VVD-visie: Dordrecht: stad die werkt

Nadere informatie

Meedoen mogelijk maken

Meedoen mogelijk maken verbind Sociale Zaken en Werkgelegenheid Beleid, Advies en Control Werkplein De Lure Hanzelaan 180 Postbus 10007 8000 GA Zwolle Telefoon (038) 498 40 57 s.bruns@zwolle.nl www.zwolle.nl Meedoen mogelijk

Nadere informatie

Koersbesluit Amsterdamse Zorg: Noodzaak Voorop. herinrichting Wmo

Koersbesluit Amsterdamse Zorg: Noodzaak Voorop. herinrichting Wmo Koersbesluit Amsterdamse Zorg: Noodzaak Voorop herinrichting Wmo Samenvatting Het koersbesluit Amsterdamse Zorg: Noodzaak Voorop is een uitwerking van de beleidsbrief van mei 2013, met een aanpassing op

Nadere informatie

Verkiezingsprogrammma 2014 PvdA Doetinchem

Verkiezingsprogrammma 2014 PvdA Doetinchem Verkiezingsprogrammma 2014 PvdA Doetinchem PvdA Werkt aan de toekomst Vraag aan de mensen op straat wat ze op dit moment persoonlijk bezighoudt en hoor terug over de onzekerheid over werk, inkomen en voorzieningen

Nadere informatie