KWALITEIT VOOR IEDEREEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "KWALITEIT VOOR IEDEREEN"

Transcriptie

1 KWALITEIT VOOR IEDEREEN COALITIEAKKOORD DIEMEN Partij van de Arbeid VVD GroenLinks 12 mei 2006

2 Vooraf Voor u ligt Kwaliteit voor iedereen; het coalitieakkoord dat is gesloten tussen de fracties van de Partij van de Arbeid, VVD en GroenLinks in de gemeente Diemen. Dit akkoord bevat de belangrijkste thema s voor de komende vier jaren, waar het college op een inspirerende manier invulling aan gaat geven. Bij dit coalitieakkoord hebben wij ons rekenschap gegeven van belangrijke onderwerpen die door andere partijen in de raad zijn aangedragen. Wij dragen het College op dit akkoord nader uit te werken in een meerjaren collegeprogramma en Plannen van Aanpak waarbij de doelstellingen en de instrumenten nader worden uitgewerkt. Kwaliteit voor iedereen Deze coalitie wil bevorderen dat mensen zelfstandig functioneren en eigen keuzes kunnen maken. Maar sommige kwesties horen primair thuis op het bordje van de overheid. De zorg voor kwetsbare inwoners, voldoende geschikte woonruimte, het terugdringen van criminaliteit, het waarborgen van de veiligheid, het handhaven van milieunormen, het initiëren van economische bedrijvigheid en het stimuleren van (passende) werkgelegenheid al deze maatschappelijke taken vereisen een krachtig sturende en optredende gemeente. Lang niet altijd kan de gemeente dat alleen. Daar zijn andere overheden maar zeker ook betrokken burgers voor nodig. De komende jaren is het nodig om de betrokkenheid van burgers, bedrijven en maatschappelijke organisaties blijvend te stimuleren en te activeren. Nadrukkelijk meedenken over, deelnemen aan en verantwoordelijkheid nemen voor de inrichting van de eigen leef- en werkomgeving. Daarom is het cruciaal dat we de betrokkenheid van burgers, bedrijven en maatschappelijke organisaties serieus nemen, goede initiatieven van onderop stimuleren en (financieel) honoreren. Dit vraagt om twee bewegingen. Het bestuur Raad en College- moet meer naar de burger, naar buiten toe. Niet pas als al genomen beleidsmaatregelen moeten worden uitgelegd, maar juist daarvóór. Wat leeft er? Waar en door wie worden knelpunten ervaren? Welke ideeën zijn er om een bepaald probleem aan te pakken? Welke rol zouden burgers en bedrijven zelf bij probleemoplossingen kunnen spelen? En het vereist een beweging van de burgers, bedrijven en van het maatschappelijk middenveld zelf. Zij moeten 'actiever' worden. Burgerschap is niet hetzelfde als consument zijn. De overheid is geen winkel waarin diegene die het hardst roept het 2

3 eerst aan de beurt is en het best wordt geholpen. Van bedrijven en het maatschappelijk middenveld verwachten wij ook een actieve bijdrage. De burger, bedrijven en het maatschappelijk middenveld verwachten niet alleen dat men gehoord en geantwoord wordt maar ook dat (nadat die gehoord is) er gekozen wordt, dat er knopen worden doorgehakt, dat de daad bij het woord wordt gevoegd, en dat men weet waar hij aan toe is. Kortom, men verlangt ook politiek leiderschap. Een goede visie is mooi, maar beter is als die visie ook in de praktijk gebracht wordt. Kwaliteit voor iedereen. DOELSTELLINGEN Goede dienstverlening De ingezette verbetering van de bedrijfsvoering van de gemeente wordt voor burgers zichtbaar als het gaat om moderne en vlotte dienstverlening en informatieverstrekking. Als je als gemeente daadwerkelijk wilt stimuleren dat mensen zelfstandig hun eigen keuzes kunnen maken, dan is het scheppen van heldere structuren voor de hulp- en dienstverlening (één loket, casemanagement, vraaggerichte dienstverlening) een onmisbaar hulpmiddel. Burgers kunnen ook elkaar steunen. Ook dat willen wij verder stimuleren. Alertheid op sociale risico s Wij vinden dat iedereen over eigenschappen en talenten beschikt, die voor onze samenleving van belang zijn. Daarom willen wij maatregelen treffen om te voorkomen dat groepen inwoners, onder wie jongeren, buiten de boot vallen. Ook willen wij ons extra inspannen om te voorkomen dat meer inwoners in grote financiële en vaak ook sociale problemen komen. Daar is niemand bij gebaat. Een samenhangende aanpak bij armoedeproblematiek, schuldhulpverlening en bovenal toeleiding naar werk is noodzakelijk. Wij willen de komende collegeperiode met alle gesubsidieerde instellingen in Diemen duidelijke afspraken maken hoe zij kunnen bijdragen aan het welzijn en de leefbaarheid in Diemen. Daarbij willen wij ook de burgers en de gebruikers betrekken. Discriminatie en andere vormen van uitsluiting blijven wij met kracht bestrijden. De gemeente zelf zal het goede voorbeeld geven. Economie en werk Werk is een belangrijke factor voor maatschappelijke emancipatie. Daarom zal intensief moeten worden gewerkt aan het aantrekken van b.v. kennisintensieve bedrijvigheid, versterken van de dienstensector en middenstand in samenspraak 3

4 met bedrijfsleven en regio. Tegelijkertijd is intensivering van de samenwerking met het bestaande bedrijfsleven noodzakelijk. Op veel gebieden is er sprake van wederzijds belang. In dit geheel is blijvende aandacht voor economische activiteit en werkgelegenheid met duurzaamheid speerpunt. Blijvend goed wonen Diemen wil een gemeente zijn waar het prettig wonen en werken is. Daarom blijft grote alertheid nodig voor een kwalitatief goede openbare ruimte. Veiligheid en het tegengaan van overlast is daarbinnen vanzelfsprekend een belangrijk onderwerp waarover gemeente, politie en andere betrokkenen goede afspraken moeten maken. Wonen in Diemen moet mogelijk én aantrekkelijk blijven voor alle doelgroepen. Het belang van een blijvend goede mix van woningen in verschillende (huur)prijssegmenten en woningtypen is onomstreden Divers samengestelde wijken en goede voorzieningen zullen het woon- en leefklimaat aantrekkelijk maken en houden. Vertrouwen in de buurt De betrokkenheid van de bewoners en gebruikers moet zoveel mogelijk gestimuleerd worden om de sociale cohesie en leefbaarheid in de wijken te vergroten. Goed onderhoud van de openbare ruimte en de verkeersveiligheid in de woonomgeving blijven belangrijke punten. De buurt, de burger moet hier meer zeggenschap in krijgen. De woonomgeving moet schoon, heel en veilig zijn. Daarbij is ook het beperken van afval, ondergrondse afvalverzameling en milieuvriendelijk onderhoud belangrijk. De jeugd heeft de toekomst Onze kinderen verdienen goed onderwijs en schoolgebouwen die voldoen aan de eisen van deze tijd. De gemeente stimuleert de vorming van (nieuwe) brede scholen. Het is van belang dat gemeente en schoolbesturen, binnen de bestaande mogelijkheden, afspraken maken over kwaliteit, prestaties en middelen. Kinderopvang moet betaalbaar zijn en aanbod bieden voor diverse leeftijden. Verbetering van speelgelegenheid voor de kinderen en ontmoetingsruimten voor jongeren is noodzakelijk. De samenwerking tussen verenigingen, breedtesport en scholen, gericht op grotere sportdeelname, en het beter functioneren van deze verenigingen zal worden gestimuleerd. Daarbij zijn deugdelijke en toegankelijke sportaccommodaties van groot belang. Sport is overigens ook belangrijk voor de maatschappelijke participatie en gezondheid van senioren en gehandicapten. Verbeteringen zullen ook hen ten dienste staan. 4

5 Sociale cohesie en cultuur Cultuur is belangrijk, als onderwerp van educatie, als sociaal bindmiddel, als middel tot vermaak, als publiekstrekker. Cultuur is breed: beeldende kunst, theater, muziek, een museum. Wij zien de brede deelname aan amateurkunst (actief of passief) als de belangrijke drager voor ons cultuurbeleid. Laagdrempelige toegankelijkheid van het cultuuraanbod zorgt voor een breder publiek. De gemeente dient ruimte te geven aan nieuwe initiatieven. Algemeen Bestuur Het bestuur gaat, waar mogelijk, nog meer naar de burger toe. Wij weten dat inwoners het belangrijk vinden om een bestuurder aan te kunnen spreken als zij problemen ervaren of oplossingen en ideeën hebben. Daarom krijgt iedere wethouder een wijk onder zijn of haar hoede. De wijkwethouder zal regelmatig op bezoek gaan in zijn of haar wijk, met bewoners en bewonersgroepen overleggen en er, samen met de andere collegeleden, voor zorgen dat hun noden, wensen en ideeën zo snel mogelijk worden beantwoord. De burgemeester krijgt daarbij de speciale taak om het wijkgericht werken verder vorm te geven. De Raad krijgt een rol aanwezig te zijn bij bijeenkomsten in de wijk, zodat er directe voeling ontstaat met de problematiek. Binnen het ambtelijk apparaat wordt specifieke ondersteuning benoemd, zodat burgers sneller dan nu worden geïnformeerd en geantwoord. Uitgangspunt is collegiaal bestuur; met elkaar samenwerken om tot de beste prestaties te komen. Bijzondere collegiale aandacht blijft hierbij nodig voor de gemeentelijke organisatie. Diemen en haar burgers kunnen niet zonder een goed functionerend, effectief gemeentelijk apparaat. De dienstverlening voor burgers wordt gemonitord en verbeterd. De Raad is de baas Er staat de komende jaren veel op het spel. Deels zijn dit nu al bekende zaken, deels zijn het nieuwe onderwerpen. Wij zijn van mening dat naast de bekende cyclus van planning & control en begrotingsbesprekingen het verstandig is om een mid term review af te spreken. Op dat moment kan de Raad beoordelen of het college op koers ligt met de afspraken in dit coalitieakkoord. Daarom is het ook noodzakelijk dat het College op korte termijn de concrete uitwerking van dit coalitieakkoord voorlegt aan de Raad. 5

6 Bestuur en Dienstverlening Dienstverlening en bedrijfsvoering De gemeente is op vele terreinen monopolist. Daarom mag de burger als klant hoge eisen stellen aan de kwaliteit van gemeentelijke producten en diensten. De ambtelijke organisatie en - in het verlengde daarvan - de uitvoeringsorganisaties nemen het wijk- en klantgericht werken voortaan als belangrijkste richtsnoer. De al ingezette kwaliteitsverbetering van de gemeentelijke organisatie zal verder worden doorgezet, gericht op optimale dienstverlening, effectiviteit en efficiency, en meer integraal werken bij het oplossen van soms ingewikkelde problemen. Wij achten het mogelijk dat dit continue proces de komende jaren ook resulteert in een aanzienlijke vermindering van de totale kosten van de gemeentelijke organisatie. Klachten Er komt een onafhankelijke instantie die klachten van burgers over het functioneren van het gemeentelijk apparaat, de dienstverlening en communicatie beoordeelt en desgevraagd motivatie toevoegt. Deze instantie rapporteert op eigen initiatief en ten minste jaarlijks aan de Raad. Personeel van gemeentelijke accommodaties dient zich als gastheer tegenover de gebruikers op te stellen. Dit betekent actief meedenken over wensen van de gebruikers en een groot omgevingsbewustzijn. Het college komt met initiatieven. Ook mogen inwoners er vanuit gaan dat zij door de gemeente worden gesteund als zich problemen voordoen die te maken hebben met uitsluiting en/of, bejegening en geweld op grond van ras, geloof, leeftijd, sekse of geaardheid. Een actief gemeentelijk antidiscriminatiebeleid sluit aan bij de verantwoordelijkheid van de Burgemeester voor de burgerparticipatie. Relaties met de regio Het gezamenlijk optrekken, met name met de gemeenten in de regio Amstel- Meerlanden én in ROA-verband, kunnen zowel het operationeel als het bestuurlijk functioneren van de gemeente verder versterken. Ook samenwerkingsverbanden en allianties op allerlei terreinen (zoals bedrijvigheid en verkeer) moeten gaan bijdragen aan een versterking van de positie van Diemen in de regio. Daarnaast zijn er goede mogelijkheden tot gezamenlijk inkoopbeleid met de regiogemeenten. 6

7 Speerpunten college. Binnen 6 maanden een integraal voorstel om de dienstverlening aan burgers zichtbaar te verbeteren, gebaseerd op de wensen van burgers en bedrijven. In 2006 een behoefteonderzoek naar de actuele wensen onder inwoners over Diemense (ook niet gemeentelijke) informatie en een collegevoorstel daarover formuleren. Binnen 12 maanden komt er een digitaal loket tot stand. Binnen 6 maanden een voorstel voor een onafhankelijke klachteninstantie m.i.v en de doelstelling om de klanttevredenheid te verhogen van 70% (2005) naar 90% in Vanaf 2008 een jaarlijkse burger- en bedrijvenmonitor, met specifieke prestatievelden over het functioneren van de gemeente. Binnen 3 maanden een inventarisatie en meerjarige prognose van de vermindering van kosten van de gemeentelijke organisatie. Veiligheid en Openbare Orde Ook de komende jaren heeft veiligheid een hoge prioriteit. Preventie en repressie gaan daarbij hand in hand. Het uitvoeringsprogramma Integrale Veiligheid wordt verder verbreed en geïntensiveerd. De gebiedsgebonden aanpak, een belangrijk onderdeel van het integraal veiligheidsbeleid en van het werken van de politie, past bij de wijkgerichte aanpak die wij voorstaan. Politie en gemeente moeten daarin als partners samenwerken en passende afspraken maken. De rol en de aanwezigheid van de buurtregisseurs ook s avonds en in het weekend is van groot belang. Keer op keer is maatwerk nodig om overlast en vandalisme tegen te gaan. De aanpak moet worden doorgezet om in samenspraak en samenwerking met ouders, omwonenden, de jeugd zelf, jongerenwerkers, maatschappelijke organisaties en instellingen voorkomende probleemsituaties op te lossen. Met de Regionale Veiligheidsindex is voor de gehele politieregio Amsterdam- Amstelland een betrouwbaar sturingsinstrument ontwikkeld. Hierbij wordt gekeken naar diverse veiligheidselementen: inbraak, diefstal, geweld, overlast, vandalisme, verkeer en drugs, veiligheidsbeleving, vermijdingsgedrag en buurtproblematiek. De doelstelling is om het objectieve indexcijfer van Diemen substantieel te verbeteren tot De resultaten moeten worden gepubliceerd op de website van de gemeente. 7

8 De regionalisering van de Brandweer zal de komende jaren haar beslag krijgen. De lokale beschikbaarheid en een goede organisatorische inbedding van onze vrijwillige brandweer zal worden gegarandeerd. Van belang is verder dat in de Raad meer gestructureerd en regelmatig gesproken wordt over de veiligheidsontwikkelingen, prestaties en prioriteiten, aan de hand van beschikbare gegevens van politie en gemeente. Speerpunten college. Concretisering integraal veiligheidsplan waaronder: De regionale groepsaanpak jeugd (politie en gemeenten) heeft prioriteit in samenhang met de aanpak van overlast en vandalisme. Binnen 3 maanden een integraal voorstel voor aanpak overlast. Substantiële verbetering van de veiligheidsindex. Wegen, Verkeer en Vervoer Voor alle inwoners en het bedrijfsleven is de bereikbaarheid van Diemen een belangrijk thema. Tegelijkertijd hebben we te maken met milieu- en gezondheidseffecten als gevolg van het zwaar belaste snelwegennet, het trein- en luchtverkeer in, om en boven Diemen. Het college zal actief handelen bij Rijk, Provincie en ROA om de geluidsbelasting in aanpalende wijken te verminderen. De beperking van de maximumsnelheid op de snelwegen is daarbij een optie, alsook het verbeteren van (groene) geluidsschermen. Wat betreft het oplossen van de fileproblematiek in onze regio heeft de Raad heeft het college ondersteund bij haar voorkeur voor het Verbindingsalternatief. Als er andere voorstellen komen die beter zijn voor Diemen, dan zal hier serieus naar worden gekeken. Van groot belang is verder dat de publieke vervoervoorzieningen (waaronder busverbindingen) voldoende beschikbaar blijven voor de inwoners die hiervan afhankelijk zijn. Het College zal zich blijvend krachtig opstellen in het ROA en bij de Provincie Noord-Holland. Onderzoek zal worden gedaan naar de knelpunten en oplossingen daarvoor. Parkeren Recent is besloten tot de instelling van een blauwe zone in een beperkt deel van Diemen-Centrum. Eind van dit jaar zal blijken of deze maatregel effectief is en welke effecten dit heeft voor aanpalende gebieden. Eerder is besloten om eenmalig de bewonersvergunning voor het aangewezen gebied gratis te verstrekken. 8

9 Voor 2007 zal een parkeernota worden gemaakt waarin het parkeerbeleid voor de langere termijn wordt geformuleerd. Waar nodig zullen nieuwe ernstige parkeerproblemen in andere delen van de gemeente tussentijds worden aangepakt. Veiligheid Op basis van een inventarisatie en een Plan van Aanpak zullen de meest verkeersonveilige situaties in Diemen vanaf 2007 worden verbeterd. Eveneens op basis van een inventarisatie zal vanaf 2007 de straatverlichting waar nodig worden aangepast. De invoering van 30 KM gebieden wordt gecontinueerd, maar geldt niet voor alle doorgaande wegen. Het inhalen van de achterstand in het wegenonderhoud moet minimaal in hetzelfde tempo blijven doorgaan. Speerpunten college. Actieve inzet voor behoud noodzakelijke publieke vervoervoorzieningen. Actief handelen om de geluidsoverlast van snelwegen te verminderen. Binnen 6 maanden nota parkeerbeleid Diemen. Binnen 6 maanden inventarisatie verkeersonveilige situaties en verlichting. Inhalen achterstand wegen en trottoirs. Onderwijs en Kinderopvang Goed onderwijs is voor iedereen de basis om later in staat te zijn zelfstandig te functioneren. Zowel voorschools als naschools moet er gelegenheid zijn om extra invulling te geven aan uiteenlopende zaken als leesbevordering en deelname aan het sportieve en culturele verenigingsleven. Binnen het (basis)onderwijs moet er naast de bestaande leervakken extra aandacht komen voor het bevorderen van sociale integratie en het kennen van verschillende culturele achtergronden. Waar nodig zullen we de betrokkenheid van ouders versterken en de initiatiefrijke schoolbesturen ondersteunen. Achterstandskinderen hebben extra steun nodig. Dat geldt zeker ook voor degenen die zich in Diemen hebben gevestigd vanuit het buitenland. Huiswerkbegeleiding is daarom belangrijk. Daarnaast zijn kleine klassen essentieel voor de leerontwikkeling van de kinderen. Veel klassen in het basisonderwijs zijn nu nog steeds te groot. Extra aandacht van de schoolbesturen is nodig om deze situatie te verbeteren. Goede schoolgebouwen en goede faciliteiten voor leerkrachten en leerlingen zijn een stimulans voor inspirerend onderwijs. 9

10 Het College stelt zich ten doel dat voor 2010 alle basisscholen adequaat zijn gehuisvest of dat de realisatie ervan vergevorderd is. Wij wensen dat de onderwijsbesturen het concept van de Brede School, zowel qua organisatie -als huisvestingsmodel, als uitgangspunt nemen. De gemeente stelt zich positief op indien zij hiervoor gemeentelijke facilitering nodig hebben. Wat betreft voortgezet onderwijs ligt Diemen in een schoolrijke regio, zeker nu ook IJburg goed te bereiken is. Mocht echter blijken dat een vestiging van voortgezet onderwijs in Diemen reële kansen heeft, dan zullen we dit ondersteunen. Volwassenenonderwijs Volwasseneneducatie is belangrijk. Nieuwkomers in Diemen zullen zo snel mogelijk de taal moeten leren. Maar ook allerlei cursussen voor ouderen zijn belangrijk om mensen bij de tijd te houden. Initiatieven als Diemens Gilde zullen wij ondersteunen. Kinderopvang Op dit moment is er geen tekort aan kinderopvangplaatsen. In de toekomst zullen de scholen meer betrokken worden bij uitbreiding van de voor- en naschoolse opvang. Wij wensen dat de opvang van kinderen buiten de reguliere schooltijden, en tussen de middag, goed kan worden uitgevoerd. Professionele begeleiding en zinvolle activiteiten zijn dan noodzakelijk. De opvang van de kinderen mag niet op voorhand leiden tot een taakverzwaring van de leerkrachten. Welzijn, Kunst en Cultuur Wet Maatschappelijke Ondersteuning Deze kaderwet biedt de gemeente vanaf 2007 ruimere mogelijkheden tot het invullen van een adequaat aanbod voor die inwoners die voor zorg en ondersteuning afhankelijk zijn van de gemeente c.q. zorgaanbieders. Voor het College staat centraal dat het zorgaanbod vraaggericht moet zijn, passend bij de hulp die nodig is, snel beschikbaar en dit tegen de laagst mogelijke kosten voor gemeente en burger. Het is van belang dat bij de inkoop van zorg zoveel mogelijk wordt samengewerkt met de regio, teneinde schaal- en financieringsvoordeel te kunnen behalen. De communicatie/informatie met en naar alle relevante partijen en naar bewoners is van essentieel belang voor een succesvolle implementatie van de WMO. Adviezen en voorstellen van cliëntenraad, jongerenraad en ouderenbonden worden nauw betrokken bij beleidsontwikkeling, uitvoering en evaluaties. Wij wensen een egalisatiefonds WMO in te stellen waardoor we er voor zorgdragen dat de Rijksmiddelen meerjarig beschikbaar blijven voor de uitvoering van de WMO. 10

11 Onder- en overbesteding kunnen op deze manier worden verevend. Op dit moment kan niet worden voorzien of de Rijksmiddelen gemiddeld - voldoende zullen zijn voor het gewenste prestatie- en kwaliteitsniveau. De huidige reservering WMO/WVG wordt opgenomen in het egalisatiefonds. Indien de Rijksmiddelen gemiddeld onvoldoende zijn, zal met de Raad worden overlegd over aanpassingen in beleid, uitvoering of middelen. Jongeren Wij willen de komende periode het ingezette beleid voor de jeugd verder uitbouwen. De diverse buurtcentra kunnen beter worden benut. Initiatieven en voorstellen van jongeren zelf zullen we daarom ook zeer serieus onderzoeken op haalbaarheid en wenselijkheid. In en om Diemen worden ook op jongeren gerichte activiteiten ontwikkeld. Jongeren kunnen hun eigen plekken opzetten en onderhouden, met steun van de gemeente en maatschappelijke organisaties. Bij de planontwikkeling op de Sniep zullen we betrekken of er een jongerenvoorziening nodig en mogelijk is. Extra aandacht is nodig voor achterstandsjongeren, met name op het gebied van gezondheid, welzijn en onderwijs. Van de BOS-impuls (Buurt-, onderwijs en sportregeling) moet de gemeente volop gebruik gaan maken. Ouderen Voor ouderen is van groot belang dat zij op een eenvoudige manier kunnen achterhalen welke hulp en zorg mogelijk en beschikbaar is. Daarvoor zullen zonodig wijkservicepunten worden ingevoerd. De toegankelijkheid en laagdrempeligheid staat centraal. Het college zal daarnaast nagaan of er sprake is van toenemende vereenzaming en isolement. Hiervoor zal overleg worden gevoerd met de gezondheidszorg, thuiszorg en Stichting Welzijn Diemen. Woningaanpassingen en hulpmiddelen zullen vlot worden geleverd. Hierbij staat voorop dat de aanvrager zo goed en zo lang mogelijk thuis kan blijven functioneren in de woonomgeving die men gewend is. Probleemgezinnen en jongeren. Het college zal extra inzet plegen om het functioneren van probleemgezinnen en hun kinderen te verbeteren. Binnen het kader van de WMO zullen hiervoor middelen worden aangewend. Van belang hierbij is de integrale samenwerking tussen de verschillende hulpverlenende instanties. Daarbij is meer regie vanuit de gemeente nodig. 11

12 Stichting Welzijn Diemen De werk- en financiële relatie tussen de gemeente en de Stichting zal in de loop van 2006 nader worden bezien, in samenhang met de herijking van de subsidieverordening. Centraal staat hierbij dat wij wensen dat de Stichting kan voldoen aan kwalitatief hoogwaardige dienstverlening t.b.v. diverse doelgroepen binnen de Diemense samenleving. De komende jaren zullen in het teken staan van verandering (zoals b.v. het jeugd -en jongerenwerk en andere delen van de WMO). Speerpunten college Instellen egalisatiefonds WMO. Actieve samenwerking tussen gemeente en de zorgaanbieders, gericht op optimalisering van het zorg- en hulpaanbod. Samenhang organiseren in zorgtrajecten WWB-WMO en participatie. Verbeteren van de begeleiding van probleemgezinnen en jongeren. Verbeteren jeugd- en jongerenvoorzieningen i.s.m. doelgroep. Instellen van wijkservicepunten. Onderzoek doen naar mogelijke ontwikkeling vereenzaming en isolement ouderen. Accommodatiebeleid Van belang voor een levendige gemeente is het goed functioneren van verenigingen en clubs. Op dit moment zijn de accommodaties vrijwel 100% in gebruik. Het college zal daarom in 2007 met nadere voorstellen komen welke maatregelen en mogelijkheden er zijn om het accommodatieniveau op peil te houden. Daarbij wordt betrokken welke voorzieningen in de nieuwe wijk De Sniep nodig zijn. Bibliotheek en Speel-o-theek De bibliotheek wordt uitgebreid, waarbij ook de Speel-o-theek naar deze plek verhuist. Daarmee ontstaan goede faciliteiten op één plek. Voor zover nodig zal de gemeente overwegen extra middelen beschikbaar te stellen om deze maatschappelijke voorziening goed te laten functioneren. De Omval Wij zijn van mening dat de Omval een belangrijke rol vervult als sociale ontmoetingsplek en cultureel centrum binnen Diemen. Daarvoor is het belangrijk dat het horecadeel (de foyer) aantrekkelijker en toegankelijker wordt. Een zorgvuldige afweging van middelen, risicodragers en verantwoordelijkheden is noodzakelijk om te bepalen op welke wijze het horecadeel kan worden gecombineerd met de sociaal-culturele functie en het beheer van het gebouw. Wij willen commerciële verhuur van ruimten niet uitsluiten, voor zover de belangen van onze verenigingen en educatieve doelen niet worden geschaad. 12

13 De verdere versterking van de functie van de Omval loopt parallel met de wens om de gemeentelijke kosten te beperken. Wij ondersteunen initiatieven van Stichting Theater de Omval om tot een groter bereik en publiek te komen met mogelijk een regionaal karakter. Dit zou op zich het culturele hart van Diemen een impuls kunnen geven. Cultuur & festivals In Diemen is op het gebied van cultuur meer mogelijk. Naast bestaande evenementen zullen wij initiatieven ondersteunen die gericht zijn op meer levendigheid in de gemeente. Aanvragen voor b.v. festivals of optredens zullen we positief tegemoet treden. Ontwikkelingssamenwerking In vele delen van de wereld heerst grote armoede, vaak nog versterkt door natuurrampen. Wij hebben grote bewondering en sympathie voor de inwoners die zich inzetten om het leven elders te verbeteren. De jarenlange steun via VIVOS aan Nandaime is hiervan een voorbeeld. Wij willen het budget voor steun aan buitenlandse projecten verhogen tot 2 per inwoner, onder voorwaarde van stevige onderbouwing. Speerpunten college In 2007 inventarisatie accommodatiebehoefte middellange termijn. In 2006 integraal voorstel voor verbetering functie Omval. Stimuleren levendigheid en het ondersteunen van initiatieven voor evenementen. Sport en Recreatie Diemen mag zich gelukkig prijzen met een groot aantal sportverenigingen. Tal van sporten kunnen worden bedreven in onze twee sporthallen, op de sportvelden en in het zwembad. Ook bieden de groene gebieden bij Diemen volop gelegenheid voor recreatief gebruik. Wel blijkt het functioneren van de verenigingen soms problematisch vanwege het tekort aan vrijwilligers. Daarnaast lopen verenigingen aan tegen de steeds ingewikkelder regelgeving. De gemeente heeft een bijzondere verantwoordelijkheid voor het welzijn en de gezondheid van specifieke groepen. Recent is onderzoek gedaan naar de belangrijkste knelpunten bij het aanbod en het gebruik van sportvoorzieningen, het functioneren van de Diemense sportverenigingen en naar de sportdeelname onder de jeugd en overige inwoners. 13

14 Medio 2006 zal de Sportnota worden uitgebracht. Het college zal voorstellen doen voor de gewenste initiatieven en activiteiten op de korte en middellange termijn. Diemerbos, Diemer Vijfhoek en Fort Diemerdam Door het ontwikkelen van activiteiten zal het gebruik van het Diemerbos worden gestimuleerd. Daaraan kan bijvoorbeeld een pannenkoekenhuis, annex speeltuin bijdragen. Ook willen wij niet uitsluiten dat hier een ruimte voor festivals kan komen. Door de herinrichting van de Diemer Vijfhoek wordt deze mede toegankelijk voor recreatie en blijft verder natuurgebied. Door de verwerving en het opknappen van Fort Diemerdam ontstaan er mogelijkheden voor gebruik van dit deel van de Stelling van Amsterdam. Veen-weiland Driehoek Wij zijn van mening dat het de voorkeur verdient om dit weiland te beschouwen (te ontwikkelen) als groene verbinding tussen het Diemerbos en het PEN-bos. Alleen wanneer zich een ontwikkeling voordoet waardoor Diemense of maatschappelijke belangen ernstig dreigen te worden geschaad of belemmerd, is een heroverweging van het beoogde gebruik mogelijk. Spoorzicht Wij zijn van mening dat het gebied Spoorzicht vooralsnog beschikbaar moet zijn voor activiteiten of gebruik die belangrijk zijn voor de Diemense bevolking. Dit impliceert dat ontwikkeling op beperkte schaal mogelijk is, waarbij het groene karakter wel zichtbaar behouden moet blijven. Initiatieven zoals natuur- en Milieueducatie, sport en het ontwikkelen van jeugd- en jongerenactiviteiten kunnen hier een rol spelen. Het college komt voor 2007 met een kadervoorstel voor het toekomstig gebruik. Werk, Inkomen en Zorg Werk Ons doel is dat zoveel mogelijk mensen op eigen benen kunnen staan. De inzet van beleid is, dat zoveel mogelijk mensen passend en duurzaam werk hebben. Goede werkgelegenheid is daarvoor een hoge prioriteit. Vanuit de gemeente kunnen wij faciliteiten bieden aan zowel werkgevers als aan werkzoekenden, cliënten WWB. Het terugdringen van de jeugdwerkloosheid is cruciaal. Recent heeft het college al afspraken gemaakt met het CWI over jongeren. Maar daarnaast willen wij extra initiatieven nemen om langdurig werklozen aan een baan te helpen. 14

15 Op dit vlak is enerzijds samenwerking met Amsterdam geboden, anderzijds zijn er mogelijkheden om met het lokale bedrijfsleven afspraken te maken. Beide zijn nodig om het WWB bestand eind 2009 te laten dalen met %. Hieruit voortvloeiende overschotten op de jaarbegroting worden toegevoegd aan de algemene reserve. Recent is de mogelijkheid ontstaan om te gaan werken met zgn. participatiebanen. Dit biedt nieuwe mogelijkheden voor scholen, verenigingen, bedrijven en instellingen. Wij willen dat de gemeente rechtstreeks convenanten afsluit met het bedrijfsleven en met maatschappelijke instellingen. Daarin komen afspraken over het aanbieden van passende leer-werkbanen, het in dienst nemen van mensen en de juiste facilitering van de convenantpartners. Ook zijn verdergaande afspraken nodig met Amsterdam (Platform Arbeid en Onderwijs) over het activeren van mensen. Degenen die met goed gevolg deelnemen aan leer-werk-banen willen wij in deze fase (op weg naar werk) ook enigszins financieel stimuleren. Ná het verkrijgen van betaald werk (boven de uitkeringsgrens) ontvangt men een uitstroompremie. Het college zal op korte termijn met voorstellen komen. Verder willen wij extra steun en begeleiding bieden aan mensen die een eigen bedrijf willen starten. Speerpunten college. In 2009 moet het aantal cliënten WWB zijn afgenomen met 20-25%. Afspraken met Diemense werkgevers in brede zin. Werk moet lonen voor degenen die deelnemen aan arbeidstrajecten. Gemeente biedt zelf 10 stageplaatsen / leerbanen per jaar. Binnen 3 maanden komt het college met Plan van Aanpak. Inkomen, armoedebeleid en schuldhulpverlening Middels een onderzoek zal de armoedeproblematiek in Diemen in kaart worden gebracht. De toekomst van kinderen is hierbij eveneens in het geding. Een fatsoenlijk en efficiënt minimabeleid in combinatie met een effectievere schuldhulpverlening zorgt voor bestrijding van armoede. Schrijnende situaties zullen worden voorkomen en/of opgelost. Daarvoor is het ook noodzakelijk dat gemeente en het maatschappelijk middenveld beter gaan samenwerken. 15

16 Waar nodig worden budgetten samengevoegd om beter en effectiever te voorzien in de uitvoering van het door ons gewenste beleid. Verder willen wij de mogelijkheid bieden aan gezinnen met een minimuminkomen en een laag vermogen om een computer te verkrijgen als hun kind start met het voorgezet onderwijs. Door actief beleid van de gemeente inzake het kwijtschelden van gemeentelijke belastingen en het aanbieden van de stadspas wordt de bestaanssituatie verbeterd voor (werkende) Diemenaren met een inkomen tot 120% van het minimum. Speerpunten. M.i.v is de maximale wachttijd bij de schuldhulpverlening een maand. De aanpak van schuldhulpverlening wordt verbeterd door afspraken te maken over vroegsignalering bij schulden (huur, energieleveranciers). De uitvoering van het minimabeleid wordt verbeterd, waardoor het bereik vergroot wordt. Via bestandskoppelingen (in- en extern) ontvangen inwoners vanaf 2007 rechtstreeks inkomenssuppleties en kwijtschelding van belasting waar men recht op heeft (zie werkwijze Amsterdam). De knipkaart (zie Amsterdam) voor minima t.b.v. de aanschaf van duurzame gebruiksartikelen wordt ingevoerd. Een ziektekostenarrangement voor de minima blijft bestaan. Voor 2007 zullen nieuwe onderhandelingen worden gevoerd, gericht op maatwerk en meer keuzemogelijkheden (vraaggericht aanbod). De categorale toeslag voor ouderen/chronisch zieken en gehandicapten met een minimuminkomen wordt na een inkomens- en vermogenstoets m.i.v verhoogd tot 250,=, cf. het voorstel van de cliëntenraad. Gezinnen met een minimuminkomen kunnen na een inkomens- en vermogenstoets een aanvraag doen voor een PC ten behoeve van hun kind dat start met het voorgezet onderwijs vanaf schooljaar Binnen 6 maanden komt het college met een samenhangend Plan van Aanpak Leefomgeving en Volksgezondheid De buurt doet er toe Wij zien meer wijkgericht werken als een kans om de burgers meer betrokken (en verantwoordelijk) te maken bij hun eigen woon/leefomgeving. Deze beweging versterkt ook de sociale samenhang in de buurt. Dit vraagt om een andere werkwijze van gemeente en bestuur in de omgang met en de vragen van inwoners. De basis voor de aanpak ligt bij het WRR-rapport uit 2005 Vertrouwen in de buurt. De Stichting Experimenten Volkshuisvesting (SEV) en de Stichting Agora Europa hebben inmiddels ervaring met het opzetten en begeleiden van projecten waar 16

17 bewoners zelf de prioriteiten bepalen voor investeringen in het woon- en leefmilieu. Daarbij is een belangrijk instrument om bestaande deelbudgetten samen te voegen. Het college stelt voor eind 2006 een samenhangend Plan van Aanpak op. Een wijkenfonds versterkt de intentie van het college om nieuwe vormen van samenwerking tussen burgers en bestuur te kunnen ontwikkelen en uit te voeren. De wijkwethouders vormen een linking pin om zaken aan te pakken. Henri Dunantlaan De discussie over de wijze van herinrichting van de Henri Dunantlaan is een vrije kwestie. Binnenkort zal een eerdere motie opnieuw in de gemeenteraad in stemming worden gebracht. De uitslag hiervan is leidend voor het handelen van het college. De Raad zal een onderzoek laten instellen naar het besluitvormingsproces nadat deze is afgerond. Milieu Bij het onderhoud van de openbare ruimte en openbaar groen zullen zo mogelijk minder milieuonvriendelijke middelen worden gebruikt. Het onderhoud van de openbare ruimte is een aandachtspunt. Het is belangrijk dat onze buurten en wijken goed onderhouden en schoon zijn. In 2007 zal een inventarisatie plaatsvinden van knelpunten en oplossingen. Wij willen dat de afvalverzameling in Diemen voor 2010 geheel ondergronds is. Het aanbieden van vuil op de gemeentewerf blijft voor inwoners van Diemen gratis. Zwerfvuil wordt actief bestreden. Luchtvervuiling is een van de grotere gezondheidsproblemen van Nederland. De voornaamste oorzaak hiervan is het verkeer. Met een luchtkwaliteitverbeterplan kan de gemeente Diemen gaan werken aan de verbetering van de situatie. Daarmee spant de gemeente zich in om met betrokken partijen tot maatregelen te komen. Bijvoorbeeld het verlagen van de maximumsnelheid op snelwegen rondom en door Diemen, of het plaatsen van roetfilters op dieselvoertuigen van de gemeente en de vuilnisauto's van De Meerlanden N.V. Groen Het groen in en om Diemen levert een belangrijke bijdrage aan het welzijn van de Diemenaren. Daarom werkt de gemeente mee aan het beter met elkaar verbinden van de verschillende Diemense groengebieden. Zo blijft de diversiteit van flora en fauna gewaarborgd. Het groenbeheersplan van Diemen wordt verder afgestemd op moderne inzichten op het gebied van ecologisch verantwoord beheer. Dit geldt evenzeer voor het beheer 17

18 van de watergangen. Het college zal geen medewerking verlenen aan het plaatsen van grote reclamemasten. Speerpunten college. Eind 2006 is een Plan van Aanpak voor wijkgericht werken gereed. In 2007 vindt een inventarisatie plaats over de knelpunten bij het onderhoud openbare ruimte. In 2007 Plan van Aanpak tot verbetering van de luchtkwaliteit. Stedelijke Ontwikkeling (en Wonen) Woonruimte in Diemen is schaars. Dit speelt bij starters en senioren, maar ook bij gezinnen. Voor een evenwichtige en vitale gemeenschap vinden wij het belangrijk dat zoveel mogelijk inwoners kans hebben op passende woonruimte; gedwongen verhuizingen naar elders willen wij, ondanks de schaarste, zo veel mogelijk beperken. Tegelijkertijd moet scheef wonen, zowel te duur als te goedkoop worden tegengegaan. Wij vinden het van groot belang dat alle Diemenaren betaalbaar en goed kunnen (blijven) wonen. Hierbij staat ook centraal dat het in de verschillende wijken plezierig wonen blijft. Samenwerking (gezamenlijke verantwoordelijkheid) met andere partijen (verenigingen van eigenaren, woningbeheerders en -beleggers) zal in de toekomst meer en meer centraal komen te staan. De jaarlijkse afname (verkoop) van betaalbare huurwoningen mag in Diemen niet doorzetten aangezien dit percentage nu al minder is dan 30% van de totale woningvoorraad. Starters én doorstromers kunnen in Diemen steeds moeilijker aan een sociale huurwoning komen. Voor mensen met ernstige medische en sociale problemen gelden daardoor extra zware indicatiecriteria. Gezien de ontwikkelingen in de volkshuisvesting zal het nodig blijken dat de gemeente initiatieven neemt of activiteiten ondersteunt die de vernieuwing van de woningvoorraad en de kwaliteit van wijken bevordert. Het is daarom van belang dat zo snel mogelijk meerjarige convenanten met de woningcorporaties tot stand komen, gericht op het in stand houden van de bestaande betaalbare woningvoorraad en om nieuwbouw (vernieuwing van de voorraad) te realiseren. De gemeente heeft daarbij een centrale rol bij het optimaliseren van de woonomgeving via een integrale, wijkgerichte aanpak, het scheppen van ondersteunende maatregelen en het beperken van regels. In het convenant zal ook de rol van de corporaties op deze punten worden vastgelegd. 18

19 Wij willen tevens Diemenaren blijven ondersteunen bij het verwerven van een eerste, eigen woning. Daarvoor kan de gemeente b.v. garant staan voor het verkrijgen van een zachte of uitgestelde lening. Het college zal met een voorstel komen (b.v. kopersarrangement) waardoor met efficiënt gebruik van gemeentelijke en landelijke middelen een optimaal effect voor de startende koper kan worden bewerkstelligd. Onze inzet is verder om voor Diemen het toewijzingsbeleid binnen het ROA aan te passen, waardoor er meer ruimte ontstaat om passende (ook nieuwbouw)woningen beschikbaar te krijgen voor Diemense inwoners. De bestaande ROA afspraak om 35% van de leegkomende corporatiewoningen (totale leegkomst is zo n 140 per jaar) toe te wijzen aan urgenten zou moeten worden vastgesteld op een hoger absoluut aantal. Hierdoor kan deze groep inwoners beter aan bod komen. Daarnaast willen wij de doorstroming bevorderen en het scheef wonen tegengaan. Instrumenten zijn hier de nieuwbouw op de Sniep, het activeren van verhuisketens, waar nodig met een financiële impuls en gerichte actie vanuit de verhuurders. Ook de startersleningen kunnen een middel zijn om door te stromen. Illegale bewoning zal in samenwerking met de corporaties en andere instanties actief worden bestreden. De gemeente zal samen met de woningcorporaties het functioneren en starten van huurdersorganisaties actief ondersteunen. Voor huisvestingsbeleid dat voorziet in de huisvestingsbehoefte van Diemenaren wordt in totaal 2 miljoen vrijgemaakt; een substantieel deel daarvan is bedoeld voor zogenoemde startersleningen. Speerpunten college. Gezamenlijke aanpak t.b.v. tegengaan illegale verhuur. Nieuw kopersarrangement voor starters (startersleningen). Meerjarige afspraken t.b.v. behoud woningen onder de maximale huurgrens, inclusief een gezamenlijke aanpak om het scheef wonen te verminderen. Meerjarige afspraken over de samenwerking wat betreft beheer woningen en de kwaliteit van de openbare ruimte. Afspraak (ROA) over het verhogen van vrije beleidsruimte t.b.v. urgenten. Bevorderen dat het (ROA) toewijzingsbeleid voor Diemen wordt aangepast. De Sniep Het stedenbouwkundig plan De Plantage is uitgangspunt voor de realisatie van een wijk met kwaliteit. Medio 2006 zal het voorlopig stedenbouwkundig plan worden 19

20 voorgelegd aan de Diemense bevolking. De resultaten van deze maatschappelijke consultatie zullen bij de nadere uitwerking worden betrokken. De Sniep krijgt 25% betaalbare woningen. Daarvan is 15% sociale huur en 10% betaalbare koop. Als binnen het project extra inverdieneffecten ontstaan, waardoor het tekort lager wordt dan 9 miljoen, geeft dit ruimte voor extra betaalbare woningen met een maximum van 30% betaalbare woningen op de Sniep. In dat geval hebben betaalbare koopwoningen voorrang totdat evenwicht is bereikt tussen sociale huur (15%) en betaalbare koop (15%). Nadere afspraken zijn daarbij nodig, om deze woningen bij voorrang aan te bieden aan bewoners uit Diemen. 20

Ontwikkelprogramma armoede gemeente Leeuwarden 2014

Ontwikkelprogramma armoede gemeente Leeuwarden 2014 Ontwikkelprogramma armoede gemeente Leeuwarden 2014 Inleiding Uit onze gemeentelijke armoedemonitor 1 blijkt dat Leeuwarden een stad is met een relatief groot armoedeprobleem. Een probleem dat nog steeds

Nadere informatie

Initiatiefvoorstel aan gemeenteraad

Initiatiefvoorstel aan gemeenteraad Initiatiefvoorstel aan gemeenteraad n.v.t. W.F. Mulckhuijse (SP), R. Pet (GroenLinks), K.G. van Rijn (PvdA), K. Jongejan (VVD) In te vullen door Raadsgriffie Portefeuillehouder nvt nvt RV-nummer: RV-68/2008

Nadere informatie

Versie: februari Meerjarig beleidsplan Stichting Welzijn Diemen

Versie: februari Meerjarig beleidsplan Stichting Welzijn Diemen Versie: februari 2016 Meerjarig beleidsplan 2016 2018 Stichting Welzijn Diemen Inhoudsopgave Inleiding 3 Deel 1: Ontwikkelingen 4 1.1 Algemene maatschappelijke en politieke ontwikkelingen op 4 het gebied

Nadere informatie

Concept raadsprogramma Gemeente Muiden 2002 2006 - dd. 16 april 2002

Concept raadsprogramma Gemeente Muiden 2002 2006 - dd. 16 april 2002 Concept raadsprogramma Gemeente Muiden 2002 2006 - dd. 16 april 2002 Intergemeentelijke samenwerking Samenwerken of samenvoeging met andere gemeenten Het uitvoeren van een onderzoek naar de 2002 2003 -

Nadere informatie

Samen Sterk Voor Uw Belang

Samen Sterk Voor Uw Belang Samen Sterk Voor Uw Belang Verkiezingsprogramma GemeenteBelangen 2014 2018 Speerpunten www.gemeentebelangen-aalten.nl Samen sterk voor uw belang Verkiezingsprogramma 2014 2018 GemeenteBelangen werkt actief

Nadere informatie

Minimabeleid Beek, september 2014 Danielle Marting

Minimabeleid Beek, september 2014 Danielle Marting Minimabeleid 2015 Beek, september 2014 Danielle Marting - 2-1. Inleiding In de afgelopen jaren heeft de gemeente Beek een stevig armoedebeleid opgebouwd. Sinds 2006 is Beek actief in het voorkomen en bestrijden

Nadere informatie

Kiezen, Delen én Doen Samen voor een sterke woningmarkt. platform woningcorporaties noord-holland noord

Kiezen, Delen én Doen Samen voor een sterke woningmarkt. platform woningcorporaties noord-holland noord Kiezen, Delen én Doen Samen voor een sterke woningmarkt platform woningcorporaties noord-holland noord Voorwoord Op 15 december 2011 is door ruim 20 corporaties uit de subregio s Noordkop, West-Friesland,

Nadere informatie

Zelfstandig Oudewater pakt door!

Zelfstandig Oudewater pakt door! Zelfstandig Oudewater pakt door! Coalitieprogramma 2016-2018 Onze stad is al meer dan 750 jaar een stad om trots op te zijn. We zijn trots op onze dorpskernen, ons buitengebied, onze monumenten en onze

Nadere informatie

Investeren in Helmonders BEGROTING 2007

Investeren in Helmonders BEGROTING 2007 Investeren in Helmonders BEGROTING 2007 Begroting 2007 De begroting 2007 is een goede start van deze bestuursperiode. De PvdA ondersteunt het extra geld ad euro 4,3 miljoen in onderwijs, welzijn en werkgelegenheid.

Nadere informatie

Initiatiefvoorstel aan de Raad. Formulierenbrigade. Klik hier voor de reactie d.d. 21 november 2006 van het college van B&W

Initiatiefvoorstel aan de Raad. Formulierenbrigade. Klik hier voor de reactie d.d. 21 november 2006 van het college van B&W Klik hier voor de reactie d.d. 21 november 2006 van het college van B&W Initiatiefvoorstel aan de Raad Datum raadsvergadering 29 november 2006 Nummer voorstel: 215/2006 Onderwerp: Initiatiefvoorstel van

Nadere informatie

Subsidieplafonds Subsidieplafonds 2016

Subsidieplafonds Subsidieplafonds 2016 Subsidieplafonds Subsidieplafonds 1 0360_15 Subsidieplafonds V1 Subsidieplafonds 2 Subsidieplafonds Beoogd Maatschappelijk Effect stelling Bedrag Jaarlijkse subsidie Samenredzaamheid 1. Ambitie Bewoners

Nadere informatie

Overleven doe je in je eentje, dingen verwezenlijken doe je samen!

Overleven doe je in je eentje, dingen verwezenlijken doe je samen! Overleven doe je in je eentje, dingen verwezenlijken doe je samen! Samenvatting ondernemingsplan Samenvatting ondernemingsplan Overleven doe je in je eentje, dingen verwezenlijken doe je samen! Dat is

Nadere informatie

WIJKACCOMMODATIES: BREDER EN BETER Groeiend nut en noodzaak van het netwerk van wijkaccommodaties in de stad Groningen

WIJKACCOMMODATIES: BREDER EN BETER Groeiend nut en noodzaak van het netwerk van wijkaccommodaties in de stad Groningen STRATEGISCHE VISIE BBOG zomer 2010 WIJKACCOMMODATIES: BREDER EN BETER Groeiend nut en noodzaak van het netwerk van wijkaccommodaties in de stad Groningen 1. BBOG Het BBOG staat voor Buurtcentra Besturen

Nadere informatie

HEERHUGOWAARD. Voorwoord. Beste Heerhugowaarder,

HEERHUGOWAARD. Voorwoord. Beste Heerhugowaarder, Voorwoord Beste Heerhugowaarder, In dit verkiezingsprogramma 2014 hebben wij onze standpunten en visie in tien thema s kort en bondig weergegeven. Onze visie komen voort uit de sociaalliberale keuzes van

Nadere informatie

SOCIAAL PERSPECTIEF. sociale structuurvisie Zaanstad 2009-2020

SOCIAAL PERSPECTIEF. sociale structuurvisie Zaanstad 2009-2020 SOCIAAL PERSPECTIEF sociale structuurvisie Zaanstad 2009-2020 SOCIAAL PERSPECTIEF sociale structuurvisie Zaanstad 2009-2020 De sociale ambitie: Zaanstad manifesteert zich binnen de metropoolregio Amsterdam

Nadere informatie

Agendanummer: Begrotingswijz.:

Agendanummer: Begrotingswijz.: Agendanummer: Begrotingswijz.: CS1 Notitie samenwerking en spreiding kinderopvang, peuterspeelzaalwerk en primair Onderwerp : onderwijs 'Een stap in het bundelen van krachten' Kenmerk: 10/0025968 Aan de

Nadere informatie

MIDDEN TUSSEN DE MENSEN SPORT EN RECREATIE MOBILITEIT EN BEREIKBAARHEID.

MIDDEN TUSSEN DE MENSEN SPORT EN RECREATIE MOBILITEIT EN BEREIKBAARHEID. MIDDEN TUSSEN DE MENSEN De uitgangspunten van het CDA Koggenland zijn helder: je wilt werken voor je brood, je ziet om naar elkaar en je laat de wereld knap achter voor je kinderen. Het CDA staat voor

Nadere informatie

Wmo beleidsplan 2013 INLEIDING

Wmo beleidsplan 2013 INLEIDING December 2012 INLEIDING Het beleidsplan Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) 2008-2011 heeft een wettelijk bepaalde werkingsduur van vier jaren. In 2012 is besloten dit beleidsplan met één jaar te

Nadere informatie

OPEN. 21 punten voor Nijkerk in

OPEN. 21 punten voor Nijkerk in OPEN 21 punten voor Nijkerk in 2014-2018 We staan open voor vernieuwing en verandering van top-down handelen naar open staan voor verbinden met andere overheden, instellingen en bedrijven van denken in

Nadere informatie

PvdA Hillegom Antwoorden op vragen omroep BO

PvdA Hillegom Antwoorden op vragen omroep BO PvdA Hillegom Antwoorden op vragen omroep BO Wat is de naam van uw partij? PvdA Hillegom Wie is uw lijsttrekker? Annemieke van Dijk en Fred van Loenen Wie is uw wethouderskandidaat? De PvdA heeft in Hillegom

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Oplegvel Raad svoorstel inzake combinatiefuncties gecombineerd

gemeente Eindhoven Oplegvel Raad svoorstel inzake combinatiefuncties gecombineerd gemeente Eindhoven Dienst Maatschappelijke Ontmikkeling Raadsnummer O8. RZg8Z. OOZ Inboeknummer o8bstoor86 Beslisdatum B&W ra februari 2008 Dossiernummer 8oy.aSa Oplegvel Raad svoorstel inzake combinatiefuncties

Nadere informatie

Met het nieuwe welzijnsbeleid werkt de gemeente Tiel vanuit de volgende uitgangspunten:

Met het nieuwe welzijnsbeleid werkt de gemeente Tiel vanuit de volgende uitgangspunten: Opdrachtformulering kwartiermaker integrale welzijnsopdracht Aanleiding De gemeenteraad van de gemeente Tiel heeft in haar vergadering van juli 2014 het besluit genomen om een inhoudelijke discussie te

Nadere informatie

w gemeenu, ( ) o s t e r h o u t

w gemeenu, ( ) o s t e r h o u t WW w gemeenu, ( ) o s t e r h o u t NOTA VOOR DE RAAD Datum: 26 februari 2016 Onderwerp: Minimabeleid 2016 en verder Nummer raadsnota: Bl.0150661 Portefeuillehouder: Bijlagen: Ter inzage: Vissers 1. Minimabeleid

Nadere informatie

Motie van het raadslid Shahsavari-Jansen inzake de begroting voor 2015 (samenwerken met het leger tegen jeugdwerkloosheid).

Motie van het raadslid Shahsavari-Jansen inzake de begroting voor 2015 (samenwerken met het leger tegen jeugdwerkloosheid). Gemeenteraad 15 oktober 2014 1 oktober 2014 van het raadslid Shahsavari-Jansen inzake de begroting voor 2015 (samenwerken met het leger tegen jeugdwerkloosheid). Ondergetekende heeft de eer voor te stellen:

Nadere informatie

Coalitieakkoord Gemeente Beek Sociaal Verder

Coalitieakkoord Gemeente Beek Sociaal Verder Coalitieakkoord Gemeente Beek 2014-2018 Sociaal Verder 1. Inleiding In april 2014 hebben wij, de politieke partijen BBB-NDB en Progressief Beek, overeenstemming bereikt over het vormen van een coalitie

Nadere informatie

Raadsvoorstel en besluitnota

Raadsvoorstel en besluitnota 2016/197661 Raadsvoorstel en besluitnota Onderwerp Visie op de opvang en integratie van vluchtelingen in Zaanstad Gevraagd besluit 1. De visie inzake de opvang en integratie van vluchtelingen in Zaanstad

Nadere informatie

Woonvisie in t kort 10

Woonvisie in t kort 10 10 Woonvisie in t kort Utrecht is een aantrekkelijke stad om te wonen en te werken. Daarom is de druk op de woningmarkt groot. Deze druk zal de komende jaren blijven waardoor veel doelgroepen niet de woning

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Onderwerp: Vrijwillige inzet in Velsen

Raadsvoorstel. Onderwerp: Vrijwillige inzet in Velsen Raadsvoorstel Onderwerp: Vrijwillige inzet in Velsen 2014-2017 Datum raadsvergadering 06-02-2014 Portefeuillehouder(s) R.G. te Beest W.E. Westerman Registratienummer Rs13.00783 Ambtenaar K. Bruijns Datum

Nadere informatie

Politieke bijdrage fractie PvdA begroting 2012. Voorzitter,

Politieke bijdrage fractie PvdA begroting 2012. Voorzitter, Politieke bijdrage fractie PvdA begroting 2012 Voorzitter, In uw inleidende tekst geeft u aan dat zich niet wil laten gijzelen door het rijksbeleid en de daarbij behorende bezuinigingen. U wilt nu duidelijkheid

Nadere informatie

Voorbeeldadvies Cijfers

Voorbeeldadvies Cijfers Voorbeeldadvies GGD Twente heeft de taak de gezondheid van de Twentse jeugd, volwassenen en ouderen in kaart te brengen. In dit kader worden diverse gezondheidsmonitoren afgenomen om inzicht te verkrijgen

Nadere informatie

VERKIEZINGSPROGRAMMA

VERKIEZINGSPROGRAMMA CDA VIANEN VERKIEZINGSPROGRAMMA 2010-2014 Vianen zelfstandig, sociaal en leefbaar Uitgangspunten. Uitgangspunten voor ons verkiezingsprogramma zijn de CDA - kernwaarden: gerechtigheid, solidariteit, gespreide

Nadere informatie

Het college van burgemeester en wethouders is verantwoordelijk voor de uitvoering van de regeling 'Haarlemmermeer doet mee!'.

Het college van burgemeester en wethouders is verantwoordelijk voor de uitvoering van de regeling 'Haarlemmermeer doet mee!'. gemeente Haarlemmermeer Nota van B&W Onderwerp Portefeuillehouder S. Bak Collegevergadering 2 juli 2013 Inlichtingen Rob Kouwenhoven Registratienummer 2013.0050749 1. Samenvatting Wat willen we bereiken?

Nadere informatie

Onbekommerd wonen in Breda

Onbekommerd wonen in Breda Onbekommerd wonen in Breda Verslag van de aanpak GWI 1998-2015 Geschikt Wonen voor Iedereen 2 Aanleiding In Nederland is sprake van een dubbele vergrijzing. Het aantal ouderen neemt flink toe en ze worden

Nadere informatie

Effectiever minimabeleid in Amersfoort

Effectiever minimabeleid in Amersfoort Effectiever minimabeleid in Amersfoort Trudi Nederland Marieke Wentink Marian van der Klein M.m.v. Marie-Christine van Dongen en Monique Stavenuiter Oktober 2007 Verwey- Jonker Instituut Samenvatting

Nadere informatie

THEMABIJEENKOMST WONEN. 29 juni 2015

THEMABIJEENKOMST WONEN. 29 juni 2015 THEMABIJEENKOMST WONEN 29 juni 2015 1. Opzet van de bijeenkomst Na een korte introductie van de voorzitter (wethouder Wolff) houdt woningcorporatie ZO Wonen een korte presentatie op hun visie en functie

Nadere informatie

Voorbeeld Startnotitie Behorend bij Kernbeleid Veiligheid 3.0 d.d. september 2010

Voorbeeld Startnotitie Behorend bij Kernbeleid Veiligheid 3.0 d.d. september 2010 Voorbeeld Startnotitie Behorend bij Kernbeleid Veiligheid 3.0 d.d. september 2010 Ter toelichting: Deze startnotitie vormde het statschot voor integraal veiligheidsbeleid voor de periode 2011-2014 1 Startnotitie

Nadere informatie

Geachte leden van de commissie Ruimte en Vastgoed,

Geachte leden van de commissie Ruimte en Vastgoed, Geachte leden van de commissie Ruimte en Vastgoed, Bij uw commissievergadering van 14 februari heb ik u, namens het college van burgemeester en wethouders, toegezegd, de aanpak van Krachtwijk Actief te

Nadere informatie

Aan de raad van de gemeente LEIDSCHENDAM-VOORBURG

Aan de raad van de gemeente LEIDSCHENDAM-VOORBURG Aan de raad van de gemeente LEIDSCHENDAM-VOORBURG Datum 20 december 2011 Onderwerp Raadsbrief: Sociale structuurvisie Categorie B Verseonnummer 668763 / 681097 Portefeuillehouder De heer Rensen en de heer

Nadere informatie

1 1 111 1 1 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1111 111 Ons kenmerk: 2013/280201

1 1 111 1 1 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1111 111 Ons kenmerk: 2013/280201 1 1 111 1 1 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1111 111 Ons kenmerk: 2013/280201 N Visie op hoofdlijnen op het 1 gebruik van buurthuizen Betere bezetting van accommodaties, meer zelfstandige buurthuizen en minder gesubsidieerde

Nadere informatie

Uitzicht op een betere wijk

Uitzicht op een betere wijk Uitzicht op een betere wijk Deze visie is tot stand gekomen in bijeenkomsten met verschillende partijen. We danken de deelnemers hartelijk voor hun inzet. Wilt u meer weten? Heeft u na het lezen van deze

Nadere informatie

Accommodatiebeleid Maatschappelijke Voorzieningen

Accommodatiebeleid Maatschappelijke Voorzieningen Maatschappelijke Voorzieningen Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling Hilversum 1 Inhoudsopgave Samenvatting 3 1 Inleiding 8 2 Huisvestingsstrategie en eigendomsstrategie 10 3 Cultuur 15 4 Sociale voorzieningen

Nadere informatie

Nr.: 6 Onderwerp: Vaststellen Verordening Wmo-raad Lopik. gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d.

Nr.: 6 Onderwerp: Vaststellen Verordening Wmo-raad Lopik. gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. Nr.: 6 Onderwerp: Vaststellen Verordening Wmo-raad Lopik De raad van de gemeente Lopik; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 17 november 2009; gehoord hebbende de inspraakreactie in

Nadere informatie

!7": ZORG 6ERPLEGING EN 6ERZORGING

!7: ZORG 6ERPLEGING EN 6ERZORGING !7": ZORG 6ERPLEGING EN 6ERZORGING )NKOOPBELEID,ANGDURIGE :ORG +LANTVERSIE Uitgangspunten en inkoopdoelen 2015 Verpleging en Verzorging (V&V) U hebt recht op langdurige zorg als dat nodig is. Denk aan

Nadere informatie

QUICK SCAN PROGRAMMABEGROTING 2008 LEIDSCHENDAM-VOORBURG EN RIJSWIJK

QUICK SCAN PROGRAMMABEGROTING 2008 LEIDSCHENDAM-VOORBURG EN RIJSWIJK 1 (2007/28317) QUICK SCAN PROGRAMMABEGROTING 2008 LEIDSCHENDAM-VOORBURG EN RIJSWIJK 1. ONDERZOEKSVRAGEN 1. Kan de raad met de programmabegroting beoordelen of de voorgenomen beleidsmaatregelen doeltreffend

Nadere informatie

Afdeling Rhenen-Elst-Achterberg

Afdeling Rhenen-Elst-Achterberg RHENEN IS VAN ONS ALLEMAAL! PROGRAMMA RAADSPERIODE 2014 2018 De PvdA wil dat Rhenen een gemeente is waar - iedereen gelijke kansen heeft - het veilig leven, wonen en werken is - het kwetsbare wordt beschermd

Nadere informatie

De PvdA zal hierbij allereerst kiezen voor de mensen die een steuntje in de rug kunnen gebruiken.

De PvdA zal hierbij allereerst kiezen voor de mensen die een steuntje in de rug kunnen gebruiken. De PvdA Diemen wil een sterke, sociale gemeente met voor ieder bereikbare voorzieningen. Dat vraagt samenwerking en solidariteit. Wij zien uit naar de inbreng van de andere fracties en de reactie van het

Nadere informatie

Raadsvoorstel 2004/ Lokaal Sociaal Beleid. M. Steffens-van de Water en H. Tuning Samenleving en Welzijn

Raadsvoorstel 2004/ Lokaal Sociaal Beleid. M. Steffens-van de Water en H. Tuning Samenleving en Welzijn Raadsvoorstel 2004/ Onderwerp Portefeuillehouder Commissie Datum Raadsvergadering M. Steffens-van de Water en H. Tuning Samenleving en Welzijn Context In wat voor gemeente willen wij wonen? Wat vo or gemeente

Nadere informatie

Deelplan Minimabeleid Beleidsplan sociaal domein 2015-2018

Deelplan Minimabeleid Beleidsplan sociaal domein 2015-2018 Deelplan Minimabeleid Beleidsplan sociaal domein 2015-2018 Gemeente Noordoostpolder 19 augustus 2014 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding... 3 2. Doelen en doelgroep... 4 2.1. Doelen... 4 2.1.1.

Nadere informatie

Conceptvisie Brede Scholen in Sliedrecht Samenwerken & verbinden voor de jeugd

Conceptvisie Brede Scholen in Sliedrecht Samenwerken & verbinden voor de jeugd Conceptvisie Brede Scholen in Sliedrecht Samenwerken & verbinden voor de jeugd Opdrachtgever: Hans Tanis, Wethouder Onderwijs Auteurs: Hans Erkens en Diana Vonk Datum: 9 oktober 2013 Inleiding 1.1. Aanleiding

Nadere informatie

DE VERKIEZINGEN STAAN

DE VERKIEZINGEN STAAN DE VERKIEZINGEN STAAN VOOR DE DEUR In contact komen en blijven om mee te praten over beleid Op 19 maart 2014 zijn de gemeenteraadsverkiezingen. Elke stap die de partijen nemen, biedt mogelijkheden om te

Nadere informatie

Voor het komende jaar heeft de Wetswinkel onder meer de volgende doelstellingen:

Voor het komende jaar heeft de Wetswinkel onder meer de volgende doelstellingen: BELEIDSVISIE 2014 2015 Samenvatting Voor het komende jaar heeft de Wetswinkel onder meer de volgende doelstellingen: De mogelijke uitbreiding naar Almere Poort onderzoeken. Benoemen van nieuwe bestuursleden.

Nadere informatie

RESULTATEN DIGITALE ENQUÊTE BURGERPARTICIPATIE VELSEN

RESULTATEN DIGITALE ENQUÊTE BURGERPARTICIPATIE VELSEN RESULTATEN DIGITALE ENQUÊTE BURGERPARTICIPATIE VELSEN Voor de enquête hadden zich 68 mensen aangemeld. Van hen hebben er 60 de vragenlijst volledig ingevuld. In de onderstaande uitwerking staan steeds

Nadere informatie

Beleidsplan minimabeleid 2014-2017

Beleidsplan minimabeleid 2014-2017 Beleidsplan minimabeleid 2014-2017 Pagina 1 Inleiding: Armoede is een complex fenomeen waarin de dimensies van inkomen, gezondheid, opleiding, zelfredzaamheid en mogelijkheden tot participatie een belangrijke

Nadere informatie

Uitvoeringsplan Wmo-beleid

Uitvoeringsplan Wmo-beleid Uitvoeringsplan Wmo-beleid 2016-2019 In onderstaand overzicht is per inwonergroep aangegeven welke nieuwe activiteiten worden ondernomen om de in het Wmo-beleidsplan opgenomen doelstellingen te realiseren.

Nadere informatie

ACTIVITEITEN AMERSFOORT

ACTIVITEITEN AMERSFOORT ACTIVITEITEN AMERSFOORT Woningbezit naar woningtype Eengezinswoning Galerijflat Portiekflat Beneden-/ bovenwoning Totaal 5.462 3.588 3.119 598 12.767 Bovenstaand woningbezit is exclusief 540 onzelfstandige

Nadere informatie

WSN: Thuis in Nijkerk. Een kennismaking met onze plannen tot en met 2014

WSN: Thuis in Nijkerk. Een kennismaking met onze plannen tot en met 2014 WSN: Thuis in Nijkerk Een kennismaking met onze plannen tot en met 2014 V O O R W O O R D Bertus Rakhorst over...geborgenheid Een goed en veilig thuis vormt een stevige basis van waaruit je je verder kunt

Nadere informatie

KLeintje begroting 2010

KLeintje begroting 2010 KLeintje begroting 2010 De begroting is onderverdeeld in vijf beleidsproducten te weten: Inkomenswaarborg, Activering en Uitstroom, Handhaving, Inburgering en Kinderopvang. De beleidsproducten zijn weer

Nadere informatie

VVD- Best. Verkiezingsprogramma Best in Balans

VVD- Best. Verkiezingsprogramma Best in Balans VVD- Best Verkiezingsprogramma 2014-2018 Best in Balans 20 oktober 2013 Best in Balans Voor u ligt het verkiezingsprogramma 2014-2018 genaamd Best in Balans. Met dit verkiezingsprogramma willen we u laten

Nadere informatie

WIJKVISIE STADSKANAAL NOORD 2011-2020

WIJKVISIE STADSKANAAL NOORD 2011-2020 WIJKVISIE STADSKANAAL NOORD 2011-2020 Vastgesteld in de raadsvergadering van 18 juni 2012. Verkorte versie wijkvisie Stadskanaal Noord 2011-2020 1 Wijkvisie Stadskanaal Noord 2011-2020 In de wijkvisie

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Ill. Onderwerp: Herijking armoedebeleid

Raadsvoorstel. Ill. Onderwerp: Herijking armoedebeleid Raadsvoorstel Voorstelnummer: 2017-056 Houten, 30 mei 2017 Onderwerp: Herijking armoedebeleid Beslispunten: 1. De raad voor te stellen de beleidsnota herijking armoedebeleid 2017-2020 -als integraal onderdeel

Nadere informatie

Aan de raad AGENDAPUNT 3. Doetinchem, 10 december 2008. Beleidsplan Re-integratiebeleid 2009-2011

Aan de raad AGENDAPUNT 3. Doetinchem, 10 december 2008. Beleidsplan Re-integratiebeleid 2009-2011 Aan de raad AGENDAPUNT 3 Beleidsplan Re-integratiebeleid 2009-2011 Voorstel: 1. De kaders uit het beleidsplan 'Werken werkt!' vaststellen, zijnde: a. als doelstellingen: - het bevorderen van de mogelijkheden

Nadere informatie

We doen zeven aanbevelingen om de aanpak van drukte en de leefbaarheid te

We doen zeven aanbevelingen om de aanpak van drukte en de leefbaarheid te Aanbevelingen Rekenkamer t.a.v. Drukte Amsterdam december 2016 Aanbevelingen We doen zeven aanbevelingen om de aanpak van drukte en de leefbaarheid te verbeteren. Vier aanbevelingen hebben betrekking op

Nadere informatie

De gemeente Maastricht heeft twee initiatieven geselecteerd als pilots voor tijdelijke huisvesting. Er

De gemeente Maastricht heeft twee initiatieven geselecteerd als pilots voor tijdelijke huisvesting. Er Samenvatting De gemeente Maastricht heeft twee initiatieven geselecteerd als pilots voor tijdelijke huisvesting. Er is een stijgende vraag naar betaalbare huurwoningen in Maastricht, mede door het groeiend

Nadere informatie

Morgen wordt alles beter, een volgende stap 8e Jaarcongres Bredeschool. Nieuwe Tijden 2012 23 mei 2012

Morgen wordt alles beter, een volgende stap 8e Jaarcongres Bredeschool. Nieuwe Tijden 2012 23 mei 2012 Morgen wordt alles beter, een volgende stap 8e Jaarcongres Bredeschool. Nieuwe Tijden 2012 23 mei 2012 Welke organisatie zijn wij? 12 scholen (13 scholen) Diversiteit: Dalton, Montessori, BAS, TOM,GIP

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma PvdA Feijenoord

Verkiezingsprogramma PvdA Feijenoord Verkiezingsprogramma PvdA Feijenoord Vrijheid, democratie, rechtvaardigheid, duurzaamheid en solidariteit. Dat zijn de idealen van de Partij van de Arbeid. Wij staan voor een spreiding van kennis, macht

Nadere informatie

Oplegvel Collegebesluit

Oplegvel Collegebesluit Oplegvel Collegebesluit Onderwerp Beleid Wet Educatie en Beroepsonderwijs (WEB) 2013 en 2014 Portefeuille J. Nieuwenburg Auteur Mevr. J. van der Meer Telefoon 5115091 E-mail: jmeer@haarlem.nl SZ/JOS Reg.nr.2012/486546

Nadere informatie

Taak en invloed gemeenteraad op de. Integrale veiligheid

Taak en invloed gemeenteraad op de. Integrale veiligheid Taak en invloed gemeenteraad op de Integrale veiligheid 1 Definitie veiligheid Veiligheid is de mate van afwezigheid van potentiële oorzaken van een gevaarlijke situatie of de mate van aanwezigheid van

Nadere informatie

Wat willen we bereiken? Wat gaan we daarvoor doen? Kosten

Wat willen we bereiken? Wat gaan we daarvoor doen? Kosten Algemene doelstelling Utrecht Vernieuwt - Krachtwijken Verbetering van de woon- en leefsituatie van een aantal buurten in Utrecht, de Krachtwijken in het bijzonder: Kanaleneiland, Overvecht, Ondiep, Zuilen-Oost

Nadere informatie

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, de heer A. Aboutaleb, handelend als bestuursorgaan, hierna te noemen: de Staatssecretaris,

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, de heer A. Aboutaleb, handelend als bestuursorgaan, hierna te noemen: de Staatssecretaris, CONVENANT Kinderen doen mee! Partijen, De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, de heer A. Aboutaleb, handelend als bestuursorgaan, hierna te noemen: de Staatssecretaris, Het College van

Nadere informatie

Stadskanaal Noord Projectenagenda

Stadskanaal Noord Projectenagenda Stadskanaal Noord Projectenagenda 2016-2017 Projectenagenda Stadskanaal Noord Dit stuk beschrijft de visie vanuit de gemeente Stadskanaal en de projecten van Stadskanaal Noord in 2016 en 2017. De projectenagenda

Nadere informatie

DORPSHUIS BENSCHOP ontmoetingsplek in de (kleine) kern

DORPSHUIS BENSCHOP ontmoetingsplek in de (kleine) kern DORPSHUIS BENSCHOP ontmoetingsplek in de (kleine) kern Vertrekpunt Het eerste prestatieveld binnen de WMO: Het bevorderen van sociale samenhang in en leefbaarheid van dorpen, wijken en buurten. Om aan

Nadere informatie

Projectplan Schoon Heel en Veilig, bijlage 1 bij raadsvoorstel

Projectplan Schoon Heel en Veilig, bijlage 1 bij raadsvoorstel Projectplan Schoon Heel en Veilig, bijlage 1 bij raadsvoorstel 356660 Programma: Preventiepakket Berflo Es. Kansen scheppen, stappen maken Looptijd: medio 2009-medio 2012 Aanleiding Programma herstructurering

Nadere informatie

Voorbereiden door krachten te bundelen... 2. Visie op nieuwe taken... 2. Vernieuwingen in welzijn, (jeugd)zorg en werk... 2

Voorbereiden door krachten te bundelen... 2. Visie op nieuwe taken... 2. Vernieuwingen in welzijn, (jeugd)zorg en werk... 2 Nieuwsbrief sociaal domein, #1 Vernieuwing welzijn, (jeugd)zorg en werk Inhoud Voorbereiden door krachten te bundelen... 2 Visie op nieuwe taken... 2 Vernieuwingen in welzijn, (jeugd)zorg en werk... 2

Nadere informatie

Programmabegroting

Programmabegroting Programmabegroting 2015 2018 4 november 2014 [+ aangevuld met sheet 3 t/m 9] Inleiding Portefeuillehouder Financiën Participatie en afwegingskader programmabegroting 2015-2018. 1 Ontwerp- programmabegroting

Nadere informatie

Raadsstuk. Onderwerp: Maatschappelijke participatie door kinderen (Kansen voor de jeugd II) Reg.nummer: 2009/235363

Raadsstuk. Onderwerp: Maatschappelijke participatie door kinderen (Kansen voor de jeugd II) Reg.nummer: 2009/235363 Raadsstuk Onderwerp: Maatschappelijke participatie door kinderen (Kansen voor de jeugd II) Reg.nummer: 2009/235363 1. Inleiding Kinderen die in armoede opgroeien krijgen vaak minder kansen om mee te doen

Nadere informatie

Noorden veldwerker. Zorg. De Noordenveldwerker Wegwijzer in welzijn, wonen en zorg. Brochure Noorderveldwerker.indd :26

Noorden veldwerker. Zorg. De Noordenveldwerker Wegwijzer in welzijn, wonen en zorg. Brochure Noorderveldwerker.indd :26 Welzijn Noorden veldwerker Wonen Zorg De Noordenveldwerker Wegwijzer in welzijn, wonen en zorg Brochure Noorderveldwerker.indd 1 04-05-12 13:26 1 Inleiding De uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

Thema maatschappelijke participatie

Thema maatschappelijke participatie Naam organisatie Jongerenvereniging KPJ Limburg 1. Activiteitnaam (en nummer) LimburgPaviljoen 2. Korte omschrijving Jongeren hebben verfrissende ideeën en weten hoe ze andere jongeren kunnen enthousiasmeren.

Nadere informatie

Beleidregels Sociaal Cultureel Werk 2005 (en verder)

Beleidregels Sociaal Cultureel Werk 2005 (en verder) Beleidregels Sociaal Cultureel Werk 2005 (en verder) 1. Beleidsterrein Beleidstaak: Sociaal Cultureel Werk Beheerstaak: Samenlevingsopbouwwerk, functienummer 630.00 Dit beleidsterrein omvat kinderwerk,

Nadere informatie

Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017

Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017 Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017 1 Inhoudsopgave Pagina 1. Voorwoord 3 2. Missie, visie en uitgangspunten van de Adviesraad Wmo 2.1 De Verordening adviesraad Wmo 4 2.2 Missie 4 2.3 Visie 4 2.4 Uitgangspunten

Nadere informatie

KADERNOTA Venlo: Effe geen cent te makken!

KADERNOTA Venlo: Effe geen cent te makken! KADERNOTA 2016 Venlo: Effe geen cent te makken! FINANCIEEL RAADSDEBAT Concept 7 1 Inleiding Voor ons ligt de Kadernota 2016, waarin de budgettaire en beleidsmatige kaders voor het komende jaar worden vastgelegd.

Nadere informatie

KIES LOKAAL LEEFBAARHEID, LASTENVERLICHTING EN SOLIDARITEIT IN DIEMEN

KIES LOKAAL LEEFBAARHEID, LASTENVERLICHTING EN SOLIDARITEIT IN DIEMEN KIES LOKAAL LEEFBAARHEID, LASTENVERLICHTING EN SOLIDARITEIT IN DIEMEN Programma 2014-2018 STERK VOOR DIEMEN - LEEFBAARHEID EN SOLIDARITEIT Inleiding Diemen moet de komende jaren heftige beslissingen nemen!

Nadere informatie

Discussienotitie Haagse Mobiliteitsagenda

Discussienotitie Haagse Mobiliteitsagenda Discussienotitie Haagse Mobiliteitsagenda Kiezen om ruimte te maken Den Haag 2040 Den Haag is volop in beweging, de stad is in trek. Verwacht wordt dat Den Haag groeit, van 530.000 inwoners in 2017 naar

Nadere informatie

Manifest. Is gemeente Boxmeer ouderenproof?

Manifest. Is gemeente Boxmeer ouderenproof? Manifest Is gemeente Boxmeer ouderenproof? Doelstelling project gemeente Boxmeer ouderenproof. Het project beoogt ouderen vanaf 55 jaar direct te betrekken bij het ouderenbeleid in de gemeente boxmeer.

Nadere informatie

Wonen. Basisinspanning. Ambities. Kansen. Voorkomen

Wonen. Basisinspanning. Ambities. Kansen. Voorkomen Basisinspanning Een evenwichtige bevolkingsopbouw, die in 2025 gegroeid is naar minimaal 25.000 inwoners. Voor iedere (toekomstige) inwoner moet een woning beschikbaar zijn die past in zijn/haar leefsituatie.

Nadere informatie

De gekantelde Wmo-verordening

De gekantelde Wmo-verordening De gekantelde Wmo-verordening De VNG heeft een Wmo-modelverordening gepubliceerd. Gemeenten kunnen deze tekst gebruiken als voorbeeld om lokaal een eigen Wmo-verordening op te stellen. Voor belangenorganisaties

Nadere informatie

Inzet van middelen: dekking Dekking vindt plaats vanuit de reguliere financiële middelen armoedebestrijding.

Inzet van middelen: dekking Dekking vindt plaats vanuit de reguliere financiële middelen armoedebestrijding. Raad V200900744 Onderwerp: Kaders nota armoedebeleid Collegevoorstel Inleiding: De gemeente Heusden kiest voor een nieuwe aanpak van armoedebestrijding. Deze aanpak wordt vastgelegd in een nota armoedebeleid.

Nadere informatie

Scherp aan de wind! ons ondernemingsplan

Scherp aan de wind! ons ondernemingsplan Scherp aan de wind! ons ondernemingsplan 2017-2020 Inhoudsopgave: 1. Voorwoord 2. Hier staan we voor 3. Woningbezit 4. Huurders 5. Vitale wijken en buurten 6. Financiën 7. Organisatie Voorwoord samen werken

Nadere informatie

VOLKSHUISVESTING TOEN EN NU!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Van sociale volkshuisvesting naar de woningcorporaties in 2014 is een grote stap.

VOLKSHUISVESTING TOEN EN NU!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Van sociale volkshuisvesting naar de woningcorporaties in 2014 is een grote stap. Belanghoudersbijeenkomst 3 juni 2014 Blad 1. Op verzoek van Wonen Zuidwest Friesland aangaande een toelichting over de betaalbaarheid van het wonen willen wij dit toespitsen op onze corporaties en de veranderingen

Nadere informatie

Welkom. Presentatie wijkteams in de gemeente Leeuwarden en hoe zij de financiële hulpverlening hebben ingericht

Welkom. Presentatie wijkteams in de gemeente Leeuwarden en hoe zij de financiële hulpverlening hebben ingericht Welkom Presentatie wijkteams in de gemeente Leeuwarden en hoe zij de financiële hulpverlening hebben ingericht Inhoud Inrichting werkwijze wijkteams Leeuwarden Verdieping in schuldhulpverlening Verdieping

Nadere informatie

ADVIESNOTA. Hattem kiest met JOGG voor samenwerking aan een gezonde jeugd. Inleiding. Achtergrond Gezondheidsbevordering.

ADVIESNOTA. Hattem kiest met JOGG voor samenwerking aan een gezonde jeugd. Inleiding. Achtergrond Gezondheidsbevordering. ADVIESNOTA Hattem kiest met JOGG voor samenwerking aan een gezonde jeugd Inleiding Een gezonde jeugd. Dat is wat onze gemeente wil. Overgewicht onder jongeren vormt echter een bedreiging. Daarom is bestrijding

Nadere informatie

B en W-nummer 15.0379; besluit d.d. 12-5-2015. Onderwerp

B en W-nummer 15.0379; besluit d.d. 12-5-2015. Onderwerp B en W-nummer 15.0379; besluit d.d. 12-5-2015 Onderwerp Beantwoording van schriftelijke vragen aan het college van burgemeester en wethouders van het raadslid A. Van den Boogaard (PvdA) inzake Arbeidsparticipatie

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009 2010 24 515 Preventie en bestrijding van stille armoede en sociale uitsluiting Nr. 186 BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Aan

Nadere informatie

UITVOERINGSPROGRAMMA WELZIJN/WMO 2012 (gewijzigde expeditie) Bijlage 1: Doelstellingen Integrale Welzijnsnota

UITVOERINGSPROGRAMMA WELZIJN/WMO 2012 (gewijzigde expeditie) Bijlage 1: Doelstellingen Integrale Welzijnsnota UITVOERINGSPROGRAMMA WELZIJN/WMO 2012 (gewijzigde expeditie) Bijlage 1: Doelstellingen Integrale Welzijnsnota WELZIJN ALGEMEEN 1 Het zo optimaal mogelijk laten participeren van de inwoners van Hendrik-Ido-Ambacht

Nadere informatie

Stadskanaal: Samen met de burger Integraal beleidskader Sociaal Domein

Stadskanaal: Samen met de burger Integraal beleidskader Sociaal Domein Stadskanaal: Samen met de burger Integraal beleidskader Sociaal Domein Versie: 31 maart 2014 1. Inleiding: Wij kunnen ons in Nederland gelukkig prijzen met een van de sterkste sociale stelsels ter wereld.

Nadere informatie

Inwoners Daadkracht Economie Alertheid Ambities Leefbaarheid Bereikbaarheid Uitermate zorgvuldigheid Ruimtelijke ordening Gezondheidszorg

Inwoners Daadkracht Economie Alertheid Ambities Leefbaarheid Bereikbaarheid Uitermate zorgvuldigheid Ruimtelijke ordening Gezondheidszorg Partijprogramma De kunst van het verbinden Inwoners Daadkracht Economie Alertheid Ambities Leefbaarheid Bereikbaarheid Uitermate zorgvuldigheid Ruimtelijke ordening Gezondheidszorg De puntjes op de I van

Nadere informatie

Regionale visie op welzijn. Brabant Noordoost-oost

Regionale visie op welzijn. Brabant Noordoost-oost Regionale visie op welzijn Brabant Noordoost-oost Inleiding Als gemeenten willen we samen met burgers, organisaties en instellingen inspelen op de wensen en behoeften van de steeds veranderende samenleving.

Nadere informatie

Startnotitie jeugd- en jongerenbeleid Dalfsen 2009-2012 Segment-groep, J. de Zeeuw september 2008

Startnotitie jeugd- en jongerenbeleid Dalfsen 2009-2012 Segment-groep, J. de Zeeuw september 2008 Startnotitie jeugd en jongerenbeleid Dalfsen 20092012 Segmentgroep, J. de Zeeuw september 2008 1. Inleiding De gemeente wil de huidige nota jeugdbeleid 20052008 evalueren en een nieuwe nota integraal jeugdbeleid

Nadere informatie

Voor en met elkaar : burgerinitiatieven worden beloond

Voor en met elkaar : burgerinitiatieven worden beloond Voor en met elkaar : burgerinitiatieven worden beloond Verenigingen, stichtingen en instellingen barsten doorgaans van de ambities en toekomstplannen. Maar om ze te realiseren heb je financiële middelen

Nadere informatie

de veiligheid in de dorpen te behouden en waar mogelijk te versterken en overlast tegen te gaan.

de veiligheid in de dorpen te behouden en waar mogelijk te versterken en overlast tegen te gaan. Prestatieafspraken Jongeren(opbouw)werk 2012 In de kaders staan de doelstellingen van de productgroepen zoals de gemeente Geldermalsen die kent in het kader van de WMO. Per kader zijn de relevante doelstellingen

Nadere informatie

15 september 2014 8 2014/ n.v.t. wethouder H.G. Engberink

15 september 2014 8 2014/ n.v.t. wethouder H.G. Engberink Aan de raad van de gemeente Olst-Wijhe. Raadsvergadering d.d. Agendapunt Voorstelnummer Opiniërend besproken d.d. Portefeuillehouder 15 september 2014 8 2014/ n.v.t. wethouder H.G. Engberink Kenmerk 14.405692

Nadere informatie