Delfland. Aan de leden van Commissie Waterkeringen en Waterketen. Geachte leden,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Delfland. Aan de leden van Commissie Waterkeringen en Waterketen. Geachte leden,"

Transcriptie

1 ONS KENMERK / ONDERWERP / Samenwerking in de afvalwaterketen Hoogheemraadschap van Delfland Aan de leden van Commissie Waterkeringen en Waterketen uw BR3EF UW KENMERK DELFT 20 maart 2012 Geachte leden, In het akkoord tussen de koepelorganisatie VNG en Unie van Waterschappen (april 2010) en in het Bestuursakkoord Water (april 2011) hebben gemeenten en waterschappen afgesproken, en de opdracht meegekregen om intensiever en minder vrijblijvend samen te werken in de afvalwaterketen. Doel van deze samenwerking is het verbeteren van de doelmatigheid en het realiseren van besparingen in de afvalwaterketen. Vanaf september 2010 zijn Delfland en de gemeenten gestart met het vormgeven van een samenwerkingsproces waarmee we invulling geven aan de afspraken uit de twee akkoorden. Inmiddels zijn we ruim een jaar verder en beginnen de eerste contouren van de potentiële samenwerking tussen Delfland en de gemeenten In beeld te komen. Een goed moment om met u nader van gedachte te wisselen over Delflands' koers met betrekking tot dit dossier. Voorliggende brief heeft tot doel: Beschikbare informatie op het dossier Samenwerking afvalwaterketen te delen (zie hiervoor de bijlage bij deze brief, het Feitenonderzoek Delfland); De eerste contouren van een koers richting de samenwerking met de gemeenten met u te verkennen aan de hand van enkele vragen. In deze brief willen we u meenemen in het proces dat afgelopen periode is doorlopen. Hierbij starten we met het akkoord tussen de koepelorganisaties van waterschap en gemeenten. Achtereenvolgens komt aan de orde: 1. Samenvatting afspraken uit de akkoorden; 2. Beschrijving van het proces; 3. De geïdentificeerde urgenties voor samenwerking; 4. Potentiële doelmatigheidsverbeteringen Delfland - gemeenten (zie hier het Feitenonderzoek Delfland); 5. Vragen ter bespreking tijdens de Commissievergadering van 3 april 2012; 6. Contouren van een koers voor samenwerking. 1. Samenvatting afspraken akkoorden In april 2010 hebben de koepelorganisaties Unie van Waterschappen (UvW) en de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) het akkoord "Gezamenlijke doelgerichte aanpak afvalwaterketen" gesloten. Dit akkoord kwam tot stand naar aanleiding van de Stormbrief van de UvW aan het kabinet in het najaar van 2009 en een daarop volgend nationaal feitenonderzoek naar doelmatigheidsverbetering in de waterketen. De afspraken uit het akkoord tussen de UvW en de VNG zijn, een jaar later overgenomen in het nieuwe Bestuursakkoord water (april 2011). De afspraken zijn verwoord In twee sets van mijlpalen, financiële mijlpalen en procesmijlpalen. Kort samengevat komen die op het volgende neer:

2 / Samenwerking In de afvalwaterketen / 2 van 7 Financiële mijlpalen: Op nationale schaal hebben de waterschappen 100 miljoen euro bespaard op het zuiveringsbeheer in het jaar 2020 (dit ten behoeve van financiering nhwbp); Op nationale schaal hebben de gemeenten 140 miljoen euro bespaard op het rioleringsbeheer in het jaar 2020; Door intensieve en niet vrijblijvende samenwerking in de afvalwaterketen hebben gemeenten en waterschappen gezamenlijk 140 miljoen euro bespaard in het jaar 2020 De totale nationale besparing in de afvalwaterketen In het jaar 2020 komt hiermee op 380 miljoen euro. Proces mijlpalen: Per (set van) zuiveringskring(en) wordt voor 31 december 2010 een duo van bestuurlijke trekkers benoemd vanuit de deelnemende gemeenten en het waterschap om het regionale uitwerkingsproces op te starten en te leiden; Op 31 december 2011 zijn per (set van) zuiveringskring(en) bindende afspraken gemaakt over de vorming van bijvoorbeeld een gemeenschappelijke regeling, coöperatie of andere juridische borging tussen gemeenten en waterschap en de uitvoering van operationele taken; Op 31 december 2012 wordt vastgesteld dat in meer dan 75% van de zuiveringskringen effectief en doelmatig wordt samengewerkt in integrale investeringsprogrammering en de uitvoering van operationele taken in de afvalwaterketen en bij de advisering van besturen van gemeenten en waterschappen. 2. Proces in de regio In de zomer van 2010 zijn we als Delfland met de gemeenten gestart met het vormgeven van de afspraken en het proces om te komen tot samenwerking. Vanaf dat moment zijn er, parallel aan elkaar, twee grote processen gaan lopen. Processen die we voor het gemak het Rotterdam proces en het Delfland proces noemen. In onderstaand figuur 1 zijn de belangrijke processtappen schematisch weergegeven. In een korte beschrijving is hier nader op ingaan. Tijdlijn met processtappen -Ofcoliti BO waterplw Ralltidam - Aftprukwtvotnng lotbnaligmdmndmidtli Uittottmq doilmilighcxhondbrzotli (9arM<l nwdio ïpnl) ui<j«aims«- 60 wditfpun Rontrdam -Afopratonmafcin OVM de «trvolgstippsflvoor «imênweitonq T»rugl«gg«ri D«<*mbM BO OtNItnd A/spuakirtvocnng ttgmnsal lertmondtrzotk Urtvosrirg r»giofti»l f«rt«iondmoftk (ifgrond decembti) Oktober - Informatieve W -Bespreking van afspraken en aanpak akkoord van koepeleuvwvng -Januan - Informatieve W - Presentatie stand van zaken voortgang van da regionale onderzoeken Figuur 1: processtappen samenwerking afvalwaterketen f Februari mei BO Defflartd Bespreking '«rjoek Invullen van h»1 besiisdocumeni be»li5document TT,2012 L -Cie Walerkering en -Kelen - Gesprak over koers en inzet samenwerking inde afvaiwateifceten Sapiembe» BOOetflafld AT sp taken r< over de te maten vervolg el appen vopr tamenwerking -Juli - Verengde vergadenng - BeslwtvomMng over koere en inzet samen.verking Inde afvalwaterketen

3 / Samenwerking in de afvalwaterketen / 3 van 7 Het Rotterdam proces: In oktober 2010 zijn, tijdens het Bestuurlijk overleg Waterplan Rotterdam, met de gemeente Rotterdam en de waterschappen Hollandse Delta en Schieland en de Krimpenerwaard en Delfland nadere afspraken gemaakt over de aanpak voor samenwerking in de afvalwaterketen. Er is overeengekomen dat de vier partijen samen een doelmatigheidsonderzoek uitvoeren waarbij specifiek wordt gekeken op welke manier, door samenwerking, de afvalwaterketen kan worden verbeterd en kosten kunnen worden bespaard. Het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard is trekker in nauw verband met de gemeenten Rotterdam. Dit doelmatigheidsonderzoek zal medio april 2012 gereed zijn. Mede op basis van de uitkomsten uit het onderzoek zal er een concept beslisdocument worden opgesteld. In dit beslisdocument wordt een voorstel gedaan voor inhoudelijke onderwerpen en organisatorische vormen voor samenwerking. Dit concept beslisdocument wordt teruggelegd aan de achterbannen van de vier organisaties. Dit terugleggen zal gebeuren in de periode april tot en met juli Na deze raadpleging zal tijdens het Bestuurlijk overleg Waterplan Rotterdam gekeken worden hoe de vier partners aankijken tegen samenwerking. Tijdens dat bestuurlijk overleg kunnen dan afspraken worden gemaakt over de vervolgstappen voor samenwerking in Het Delfland proces: Dit proces is op 15 december 2010 aangevangen met een bestuurlijk bijeenkomst met de gemeenten en Delfland. Tijdens deze bijeenkomst zijn de volgende afspraken gemaakt: Door middel van het uitvoeren van een regionaal feitenonderzoek wordt de eerste processtap gezet ten aanzien van de samenwerking in de afvalwaterketen; Er is een Bestuurlijke voorhoede gevormd met de gemeenten Westland, Pijnacker-Nootdorp, Schiedam en het Hoogheemraadschap van Delfland. Het jaar 2011 stond geheel in het teken van het regionale feitenonderzoek. Delfland en de 12 betrokken gemeenten hebben in december 2011 het regionale feitenonderzoek opgeleverd. Dit feitenonderzoek geeft een eerste beeld van inhoudelijke onderwerpen en organisatievormen voor samenwerking. Op 16 februari 2012 heeft een bestuurlijke bijeenkomst plaatsgevonden waar het regionale feitenonderzoek is besproken en afspraken zijn gemaakt voor de vervolgstappen. Tijdens dit bestuurlijk overleg is overeengekomen dat: De feiten uit het feitenonderzoek zijn vastgesteld, de conclusies en aanbevelingen uit het onderzoek zijn niet vastgesteld; Er wordt een concept beslisdocument voorbereidt waarin het gebied als het ware de eigen conclusie en aanbevelingen neerzet. In het document wordt een voorstel gedaan voor inhoudelijke onderwerpen en organisatorische vormen voor samenwerking; Het concept beslisdocument wordt besproken in een bestuurlijke bijeenkomst, te houden in mei 2012; Het beslisdocument wordt teruggelegd bij de eigen achterbannen in de periode mei tot en met juli 2012; Op basis van de uitkomsten van de achterbanraadpleging worden tijdens een bestuurlijke bijeenkomst in september afspraken gemaakt over de vervolgstappen op samenwerking. Besl uitvo rm i n gs proces: In oktober 2010 en in januari 2012 is de informatieve Verenigde vergadering benut voor de informatie-uitwisseling op het dossier van de samenwerking in de afvalwaterketen. De fase van verkenning en onderzoek naar potenties voor samenwerking is afgerond. Komende maanden gaan we een nieuwe fase in, de koersbepaling naar samenwerking. Deze fase is voorzien in de periode april tot en met augustus 2012, startend tijdens de Commissievergadering van 3 april waarin we de contouren voor samenwerking bespreken. Delfland kan op basis daarvan invulling geven aan de concept beslisdocumenten voor Rotterdam en Delfland. In de periode juni tot en met augustus 2012 zullen de twee beslisdocumenten ter bespreking en besluitvorming voorgelegd worden aan de Verenigde vergadering. Op dat moment is duidelijk welke koers (inhoudelijk en op het gebied van samenwerkingsvormen) Delfland met de gemeentelijke partners wil bewandelen.

4 / Samenwerking in de afvalwaterketen / 4 van 7 In de zomerperiode zai Delfland met de gemeenten starten met de nadere uitwerking van de koers en de vervolgstappen voor samenwerking. Dit gemeenschappelijke beeld op samenwerking luidt de laatste besluitvormingsfase is. De verwachting is dat een concept samenwerkingsvoorstel in het eerste kwartaal van 2013 gereed zal zijn. Dit voorstel zal voorgelegd worden aan de Verenigde vergadering en de gemeenteraden waarbij vanzelfsprekend gestreefd wordt naar eensluidende besluitvorming. 3. Urgentie voor samenwerking Ult de regionale onderzoeken blijkt dat verdergaande samenwerking in de afvalwaterketen kan bijdragen aan het oplossen van de onderstaande regionale en/of lokale knelpunten: Personele krapte, waardoor organisatorische kwetsbaarheid ontstaat; Onvoldoende beeld van het integraal functioneren van de keten; Onvoldoende afstemming vervangingsinvesteringen; Landelijke politieke druk om afvalwaterketen te integreren. Personele krapte Als gevolg van vergrijzing en onvoldoende aanwas van jongeren met een technische opleiding, ontstaat er een steeds groter tekort aan goed opgeleide, ervaren specialisten in de afvalwaterketen. Dit geldt in het bijzonder voor de meer operationele taken. Gemeenten en Delfland beconcurreren elkaar op de arbeidsmarkt en dit maakt alle betrokken partijen individueel kwetsbaar als het gaat om de toekomstige uitoefening van hun taken in de afvalwaterketen. De gevolgen hiervan zullen merkbaar worden in het beheer en onderhoud en bij het afhandelen van storingen en klachten. Tevens zal er onvoldoende capaciteit beschikbaar zijn voor de noodzakelijke professionalisering op het gebied van duurzaamheid, innovatie, asset management en ICT. Daarnaast zijn er bij een aantal gemeenten de afdelingen te klein om professionele continuïteit te waarborgen. Kennis functioneren keten Voor het nemen van goede en duurzame beslissingen over Investeringen in de afvalwaterketen is het belangrijk om up to date kennis te hebben van het functioneren van de afvalwaterketen als geheel. Op dit moment is dat beeld er onvoldoende De beschikbare Informatie is gefragmenteerd en niet altijd actueel. Ook bestaat er dikwijls een discrepantie tussen het theoretisch (modelmatig) functioneren van het systeem en het functioneren in de praktijk. Koppeling van gemeentelijke en Delflandse databestanden, modelleringssystemen en meetsystemen in de keten is hiervan een goed voorbeeld van kennis delen. Daar komt bij dat een visie op het functioneren van het systeem op de lange termijn ontbreekt. Dit terwijl de omgeving veranderd, bijvoorbeeld door klimaatverandering, die gepaard gaat met steeds hevigere regenbuien of technologische ontwikkelingen. Een veranderende omgeving vraagt om een afgestemde opvatting over het functioneren van het systeem op de langere termijn, ook gezien de levensduur/afschrijvingstermijn van de geplande investeringen. Afstemmina Investeringen In de regio Delfland lopen de investeringen in de afvalwaterketen in de periode tot 2020 op tot boven de 500 mlijoen euro, in de regio Rotterdam tot boven de 600 miljoen euro. Voor het overgrote deel zijn dit vervangingsinvesteringen, die grotendeels autonoom door partijen worden gepland en uitgevoerd. Er is tot nog toe nauwelijks gekeken naar kostenbesparing door het afstemmen van deze vervangingsinvesteringen. Dit terwijl juist deze afstemming tot een flinke kostenbesparing kan lelden, mede gezien de ervaringen uit de reeds uitgevoerde optimalisatiestudies voor de afvalwaterketen, waarin vooral Is gekeken naar het afstemmen van Investeringen in nieuwe werken. Politieke druk Ondertussen groeit vanuit de landelijke politiek de druk om de afvalwaterketen verder te integreren en daarmee kosten te besparen. Vanuit het ministerie van I&M wordt met de VNG en de Unie van Waterschappen (conform het Bestuursakkoord water) gewerkt aan wetgeving om achterlopende regio's te

5 / Samenwerking in de afvalwaterketen / 5 van 7 stimuleren en zo nodig te dwingen om samenwerking op te pakken. Samenwerking in de regio Delfland heeft daarmee ook als doel om zelf de regie te behouden op het dossier van de afvalwaterketen. Delflands' belang van samenwerking Hierboven zijn de belangrijkste urgenties genoemd voor samenwerking. Delfland heeft ook belang bij een goede, en in de toekomst intensievere vorm, van samenwerking met gemeenten. Delflands' belangen zijn kort samengevat: Nakomen afspraken: De waterschappen hebben in het akkoord met de gemeenten en in het Bestuursakkoord water afspraken gemaakt over samenwerking. Deze afspraken volgen op een turbulente periode waarin het bestaansrecht van de waterschappen stevig ter discussie werd gesteld. In dit licht is het belangrijk dat Delfland samen met gemeenten uitvoering geeft aan de afspraken. Op nationaal niveau wordt gewerkt aan specifieke stok-achter-deur wetgeving. Deze wetgeving voorziet in "gedwongen" samenwerking in die gebieden die achterblijven. Investeringsbeslissingen: Een goede afweging van investeringsbeslissingen is voor Delfland belangrijk om de doelmatigheid van de gehele afvalwaterketen te verbeteren. Het gaat dan om de goede dingen doen en de dingen goed doen. Doelmatige investeringen in de keten werkt voor Delfland op twee manieren door: o Vermindering noodzaak voor eigen investeringen; o Op termijn de optimaliseren van de sturing naar de zuiveringen en het verbeteren van het zuiveringsproces. Kennis: Een deel van de beslissingen ten aanzien van de investeringen en de sturing van het systeem gaat op basis van modelberekening. Door meer kennis te krijgen van het daadwerkelijk functioneren van het systeem wordt het mogelijk om kwaliteit van de dienstverlening te verhogen, betere afwegingen te maken in de investeringen en specifieke onderzoeken en innovaties. Operationeel beheer: 90% van de tijd wordt de zuivering belast met de zogenaamde droogweerafvoer. In de sturing van het afvalwater door het systeem is nog een verbeteringsslag te maken. Door de sturing van het afvalwater door het riool- en transportsysteem te optimaliseren, en af te stemmen op de zuiveringen kan het zuiveringsproces verbeteren en de kosten van het zuiveren omlaag. Delfluent: In het Delfland proces heeft Delfluent geparticipeerd in de projectgroep. Resultaten hiervan zijn terug te lezen in het regionaal feitenonderzoek Delfland. Het is op dit moment nog onduidelijk welke rol Delfluent exact in de samenwerking zal spelen. Dit heeft in belangrijke mate te maken met de rol die ze zelf willen spelen (nog niet uitgekristalliseerd) in relatie tot de toekomstige en de potentiële samenwerkingsverbanden die Delfland en gemeenten zullen aangaan. 4. Geïdentificeerde doelmatigheidsverbeteringen Op een hoog abstractieniveau kijkend naar de afvalwaterketen, de geïdentificeerde urgenties en belangen van Delfland zijn er twee richtingen, die in samenhang tot elkaar, leiden tot kostenbesparing aan de ene kant en prestatieverbetering aan de andere kant. Verminderen kosten = investeringen In de periode 2012 tot en met 2020 zit de kostenkant aan de investeringen in de afvalwaterketen, waarvan in hoofdzaak reguliere vervangingsinvesteringen. Door de investeringen van Delfland en gemeenten op een gestructureerde en cyclische manier op elkaar af te wegen kan er slimmer en beter worden geïnvesteerd. Het gaat hier niet zozeer om de investeringen gezamenlijk, of door een andere partij te laten uitvoeren, het gaat hier veel meer om de investeringsbeslissingen veel nauwkeuriger op elkaar af te stemmen. Om dit goed te kunnen doen is verbetering op de navolgende punten onontbeerlijk: Gezamenlijke (Delfland en gemeenten) langetermijnvisie op de afvalwaterketen; Delen van kennis, informatiestromen en data-analyse; Koppeling van beleid- en planvormingdocumenten;

6 / Samenwerking in de afvaiwaterketen / 6 van 7 Monitoring en (Innovatie)onderzoek in de afvalwaterketen; Cyclisch afwegingsproces voor de investeringsbeslissingen Delfland - gemeenten. Omdat het merendeel van de (som van de) kosten gekoppeld zijn aan de toekomstige investeringen is hierop ook het meeste te bezuinigen. Heel concrete bezuinigingspercentages of kostenbesparingen zijn nog niet te geven omdat hiervoor bovenstaande punten in samenwerking uitgewerkt zouden moeten worden. Verbeteren prestaties = operationele taken Het verbeteren van de prestaties in de afvalwaterketen is in belangrijke mate gekoppeld aan de operationele taken, het beheer en onderhoud van de keten. Eerder In deze brief is al aangegeven dat voor Delfland door betere sturing van het afvalwater door het riool- en transportsysteem de prestaties op de zuivering kunnen verbeteren. Ook hier is goede kennis van het operationele systeem belangrijk. De personele krapte en de weglekkende kennis als gevolg van vergrijzing spelen nadrukkelijk aan de operationele kant van de afvalwaterketen. Door bundeling van deze kennis, en eventueel gezamenlijke uitvoering van operationele taken kunnen deze problemen worden voorkomen waardoor prestaties gelijk blijven of in veel voorkomende gevallen zelf kunnen verbeteren. Gezien de kostenstructuren bij gemeenten en Delfland is het effect van verbeteren van de prestaties in het operationeel beheer qua kosten niet zo hoog. Zeker als de kostenbesparing op operationele taken wordt bezien in het totaal van kosten in de afvalwaterketen. 5. Vragen voor bespreking 3 aprii 2012 Bezien bovenstaande noties over de analyse van de afvalwaterketen, de resultaten van het feitenonderzoek Delfland en de geïdentificeerde doelmatigheidsverbeteringen willen wlj met u een eerste stap zetten naar Delflands' koers en inzet op de samenwerking. Op dit moment vragen wij van u nog geen concreet en definitief oordeel over onderwerpen waarop Delfland wel en/of niet moet samenwerken. Besluitvorming over samenwerking met zoveel partijen is een groeiproces dat je gezamenlijk met elkaar doormaakt. Dit jaar en ook volgend jaar zijn nog voldoende momenten waarop we uiteindelijk toewerken naar finale besluitvorming over de samenwerking met gemeenten. Tijdens de Commissievergadering van 3 april 2012 willen we met u in een gesprek een eerste beeld krijgen op en beleving van de samenwerking met gemeenten in de afvalwaterketen. Hiermee schetsen we de eerste contouren van de koers op samenwerking. Dit gesprek willen we voeren aan de hand van onderstaande drie vragen: 1. Herkent u de urgenties en Delflandse belangen voor samenwerking? 2. Hoe kijkt u aan tegen de geïdentificeerde doelmatigheidsverbeteringen? 3. Kunt u zich vinden in de eerste contouren voor de koers op samenwerking tussen Delfland en de gemeenten? In de periode juni tot en met augustus 2012 zullen twee beslisdocumenten ten aanzien van de samenwerking ter bespreking en besluitvorming voorgelegd worden aan de Verenigde vergadering. De concept beslisdocumenten worden in samenwerking tussen Delfland en gemeenten opgesteld, waarmee alle organisaties hetzelfde document aan de eigen achterbannen voorlegt. Door op 3 april 2012 de eerste contouren van de koers op samenwerking met elkaar te bespreken is het mogelijk om dit te gebruiken bij het vormgeven van de concept beslisdocumenten. Om het gesprek aan scherpte te laten toenemen en richting te krijgen voor de contouren van de koers is hieronder alvast een eerste beeld geschetst van de contouren. Daar waar nodig kan dit helpen op 3 april 2012.

7 / Samenwerking In de afvalwaterketen / 7 van 7 6. Eerste contouren voor de koers In de twee akkoorden en het proces van afgelopen anderhalf jaar (met gemeenten) laten zien dat er enkele duidelijke uitgangspunten zijn: De zorgplichten (van gemeenten en waterschap) staan niet ter discussie; Er is een zeer sterke verwevenheid tussen het rioolstelsel op gemeentelijk niveau en het totale beheer van de openbare ruimte; Samenwerking moet leiden tot kostenbesparing, vermindering kwetsbaarheid, verbetering kwaliteit dienstverlening en/of verbetering duurzaamheid; De samenwerking moet er niet toe leiden dat er extra bestuurlijke drukte wordt gecreëerd; Het samen werken tussen gemeenten en Delfland is niet nieuw, al jaren werken we samen op het gebied van het watersysteem en de afvalwaterketen. Delfland is gebaat bij een zo doelmatig en optimaal mogelijk inzameling en transport van het afvalwater door het systeem heen. Daarbij willen we zo veel mogelijk voorkomen dat er rioolvreemd water op de zuivering van Delfland terechtkomt. Hiermee kunnen we het zuiveringsproces zo optimaal mogelijk inrichten. Om dit voor elkaar te krijgen is aan de ene kant samenwerking op het gebied van investeringsbeslissingen nodig en aan de andere kant het optimaliseren en bundelen van een deel van de operationele taken die te maken hebben met de sturing van het afvalwater door het riool- en transportsysteem. Hierbij zijn de volgende noties van belang: Zolang Delfland de zorgplicht heeft voor transport en zuivering van afvalwater betekent dat ook dat verantwoording over en sturing op de uitvoering daarvan (technisch en bestuurlijk) bij Delfland blijft; De maatschappelijke kosten voor de burger staan centraal; Afspraken voor samenwerking met gemeenten mogen niet vrijblijvend zijn, er moet een verplichtend en verbindend karakter in zitten; Bundeling van operationele taken is aan de orde op het moment dat dit leidt tot een verdere professionalisering van de taken; Delfland is bereid om werkzaamheden voor de gemeenten uit te voeren als daarmee voor gemeenten problemen op het gebied van bijvoorbeeld de kwetsbaarheid en/of doelmatigheid worden opgelost; De samenwerking moet starten vanuit een perspectief dat er op relatief korte termijn besparingen en/of verbeteringen te realiseren zijn. Hoogachtend, Dijkgraaf en Hoogheemraden van Delfland, mr. drs. P.I.M. van den Wijngaart mr. MTArRvVai/Haersma Buma Bijlage: Regionaal feitenonderzoek Delfland

agendapunt 3.a.02 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden SAMENWERKING IN DE AFVALWATERKETEN Datum 21 augustus 2012

agendapunt 3.a.02 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden SAMENWERKING IN DE AFVALWATERKETEN Datum 21 augustus 2012 agendapunt 3.a.02 993663 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden SAMENWERKING IN DE AFVALWATERKETEN Portefeuillehouder Ende, P. van der Datum 21 augustus 2012 Aard bespreking Informatief Afstemming

Nadere informatie

1 Samenwerkingsovereenkomst Rotterdamse afvalwaterketen. Samenwerking in de Rotterdamse afvalwaterketen

1 Samenwerkingsovereenkomst Rotterdamse afvalwaterketen. Samenwerking in de Rotterdamse afvalwaterketen 1 Samenwerkingsovereenkomst Rotterdamse afvalwaterketen Samenwerking in de Rotterdamse afvalwaterketen 2 Samenwerkingsovereenkomst Rotterdamse afvalwaterketen Bestuurlijke overeenkomst voor Samenwerking

Nadere informatie

agendapunt 04.B.07 Aan Commissie Gezond, schoon en gezuiverd water VISIE EN STRATEGIE ROTTERDAMSE SAMENWERKING AFVALWATERKETEN

agendapunt 04.B.07 Aan Commissie Gezond, schoon en gezuiverd water VISIE EN STRATEGIE ROTTERDAMSE SAMENWERKING AFVALWATERKETEN agendapunt 04.B.07 1253828 Aan Commissie Gezond, schoon en gezuiverd water VISIE EN STRATEGIE ROTTERDAMSE SAMENWERKING AFVALWATERKETEN Voorstel Commissie Gezond, schoon en gezuiverd water 06-09-2016 Langetermijnvisie

Nadere informatie

agendapunt 3.b.12 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden STRATEGISCH KETENPLAN NETWERK AFVALWATERKETEN DELFLAND Datum 10 november 2015

agendapunt 3.b.12 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden STRATEGISCH KETENPLAN NETWERK AFVALWATERKETEN DELFLAND Datum 10 november 2015 agendapunt 3.b.12 1220707 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden STRATEGISCH KETENPLAN NETWERK AFVALWATERKETEN DELFLAND Portefeuillehouder Olphen, J.W.A. van Datum 10 november 2015 Aard bespreking

Nadere informatie

frip Lelystad Gemeente Almere AAA dronten gemeente Zeewolde ZUIDiAiicii LAND REGIONALE BESTUURSOVEREENKOMST AFVALWATERKETEN FLEVOLAND gemeente -401/

frip Lelystad Gemeente Almere AAA dronten gemeente Zeewolde ZUIDiAiicii LAND REGIONALE BESTUURSOVEREENKOMST AFVALWATERKETEN FLEVOLAND gemeente -401/ gemeente AAA dronten Gemeente Almere -401/ 4$ REGIONALE BESTUURSOVEREENKOMST AFVALWATERKETEN FLEVOLAND gemeente NOORDOOSTPOLDER Zeewolde frip gemeente Lelystad ZUIDiAiicii LAND ONDERGETEKENDEN: 1. De Gemeente

Nadere informatie

Concept Notitie Bestuurlijk Overleg Water & Klimaat Doelmatigheidsonderzoek afvalwaterketen Rotterdam

Concept Notitie Bestuurlijk Overleg Water & Klimaat Doelmatigheidsonderzoek afvalwaterketen Rotterdam Concept Notitie Bestuurlijk Overleg Water & Klimaat Doelmatigheidsonderzoek afvalwaterketen Rotterdam Datum: oktober 2012 Onderwerp: Doelmatigheidsonderzoek afvalwaterketen Rotterdam 1. Inleiding In het

Nadere informatie

Voortgang en resultaat aanpak afvalwaterketen

Voortgang en resultaat aanpak afvalwaterketen Voortgang en resultaat aanpak afvalwaterketen Stand van zaken voorjaar 2014 In het Bestuursakkoord Water (mei 2011) zijn afspraken gemaakt over onder andere het vergroten van de doelmatigheid in de waterketen.

Nadere informatie

Datum 14 januari 2011 Opgemaakt door afdeling Planvorming. Huidige samenwerking in de Veluwse afvalwaterketen

Datum 14 januari 2011 Opgemaakt door afdeling Planvorming. Huidige samenwerking in de Veluwse afvalwaterketen Datum 14 januari 2011 Opgemaakt door afdeling Planvorming Huidige samenwerking in de Veluwse afvalwaterketen Blad 2 van 6 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Huidige situatie; wat is er al bereikt?... 4

Nadere informatie

Voortgang en resultaat regionale uitwerking Bestuursakkoord Water, onderdeel waterketen

Voortgang en resultaat regionale uitwerking Bestuursakkoord Water, onderdeel waterketen Voortgang en resultaat regionale uitwerking Bestuursakkoord Water, onderdeel waterketen Stand van zaken voorjaar 2016 In het Bestuursakkoord Water (BAW) van mei 2011 zijn afspraken gemaakt over onder andere

Nadere informatie

Voortgang en resultaat regionale uitwerking Bestuursakkoord Water, onderdeel afvalwaterketen

Voortgang en resultaat regionale uitwerking Bestuursakkoord Water, onderdeel afvalwaterketen Voortgang en resultaat regionale uitwerking Bestuursakkoord Water, onderdeel afvalwaterketen Stand van zaken voorjaar 2015 In het Bestuursakkoord Water (BAW) van mei 2011 zijn afspraken gemaakt over onder

Nadere informatie

agendapunt 3.b.6 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden SAMENWERKINGSOVEREENKOMST WATER RIJSWIJK-ZUID Datum 7 november 2011

agendapunt 3.b.6 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden SAMENWERKINGSOVEREENKOMST WATER RIJSWIJK-ZUID Datum 7 november 2011 agendapunt 3.b.6 971464 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden SAMENWERKINGSOVEREENKOMST WATER RIJSWIJK-ZUID Portefeuillehouder Berg, A. van den Datum 7 november 2011 Aard bespreking Besluitvormend

Nadere informatie

2. In te stemmen met de brief aan de verenigde vergadering inzake waterschapsvergelijkingen, ons kenmerk 1044149.

2. In te stemmen met de brief aan de verenigde vergadering inzake waterschapsvergelijkingen, ons kenmerk 1044149. agendapunt 3.a.5 1041748 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden WATERSCHAPSPEIL LANDELIJKE WATERSCHAPSVERGELIJKING 2012 Portefeuillehouder Haersma Buma, M.A.P. van Datum 8 januari 2013 Aard bespreking

Nadere informatie

III Het besluit die op 29 november 2012 genomen wordt, kenbaar te maken aan de GR Slibverwerking 2009.

III Het besluit die op 29 november 2012 genomen wordt, kenbaar te maken aan de GR Slibverwerking 2009. agendapunt B.11 1153179 Aan Verenigde Vergadering EINDEVALUATIE VAN AFWEGINGSKADER OPT-OUT REGELING INZAKE AANDEELHOUDERSCHAP VAN DE GR SLIBVERWERKING BIJ HVC Gevraagd besluit Verenigde Vergadering 29-11-2012

Nadere informatie

agendapunt 06.06 Aan Verenigde Vergadering EVALUATIE BELEIDSNOTA GRONDWATERBEHEER

agendapunt 06.06 Aan Verenigde Vergadering EVALUATIE BELEIDSNOTA GRONDWATERBEHEER agendapunt 06.06 1008936 Aan Verenigde Vergadering EVALUATIE BELEIDSNOTA GRONDWATERBEHEER Gevraagd besluit Verenigde Vergadering 25-09-2014 Kennis te nemen van de evaluatie van de beleidsnota grondwaterbeheer.

Nadere informatie

Gezamenlijke doelgerichte aanpak afvalwaterketen

Gezamenlijke doelgerichte aanpak afvalwaterketen Gezamenlijke doelgerichte aanpak afvalwaterketen Gemeenten en waterschappen zijn de laatste decennia steeds meer elkaars partners geworden. Zowel gemeenten als waterschappen zien daarbij het belang om

Nadere informatie

BESTUURLIJKE SAMENVATTING AFSTEMMEN INVESTERINGEN

BESTUURLIJKE SAMENVATTING AFSTEMMEN INVESTERINGEN BESTUURLIJKE SAMENVATTING AFSTEMMEN INVESTERINGEN Aanpak De opdracht Afstemmen investeringen is voortvarend opgepakt door de werkgroep, bestaande uit vertegenwoordigers van de Gelderse waterschappen en

Nadere informatie

Voortgang en resultaat aanpak afvalwaterketen

Voortgang en resultaat aanpak afvalwaterketen Voortgang en resultaat aanpak afvalwaterketen Stand van zaken voorjaar 2013 In het Bestuursakkoord Water (mei 2011) zijn afspraken gemaakt over onder andere het vergroten van de doelmatigheid in de waterketen.

Nadere informatie

Mogelijkheid tot samenwerking met andere overheden voor belastingen en invordering

Mogelijkheid tot samenwerking met andere overheden voor belastingen en invordering Mogelijkheid tot samenwerking met andere overheden voor belastingen en invordering Beleidsveld: Heffingen en Invordering Vergaderdatum: 12 juli 2007 Aard voorstel: Informerend Agendapunt: IV.3 Kenmerk

Nadere informatie

Uitvoeringsafspraken Afvalwaterketen Delfland. Bijlage bij de bestuurlijke overeenkomst Afvalwaterketen Delfland

Uitvoeringsafspraken Afvalwaterketen Delfland. Bijlage bij de bestuurlijke overeenkomst Afvalwaterketen Delfland Uitvoeringsafspraken Afvalwaterketen Delfland Bijlage bij de bestuurlijke overeenkomst Afvalwaterketen Delfland Versie: 5.1 Definitief Datum: 7 oktober 2013 Inhoudsopgave 1 Samenvatting... 3 2 Aanleiding,

Nadere informatie

ons kenmerk FLO/U201301148 Lbr. 13/071

ons kenmerk FLO/U201301148 Lbr. 13/071 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8393 betreft Visitatiecommissie samenwerking in de waterketen uw kenmerk ons kenmerk FLO/U201301148 Lbr. 13/071 bijlage(n)

Nadere informatie

agendapunt B.04 Aan Verenigde Vergadering BELEIDSKADER DUURZAAMHEID

agendapunt B.04 Aan Verenigde Vergadering BELEIDSKADER DUURZAAMHEID agendapunt B.04 851617 Aan Verenigde Vergadering BELEIDSKADER DUURZAAMHEID Gevraagd besluit Verenigde Vergadering 28-10-2010 In te stemmen met de beleidsuitgangspunten, genoemd in hoofdstuk 5 van het Beleidskader

Nadere informatie

Raadsvoorstel. drs A.J. Ditewig 18 februari 2010. 05 januari 2010. De raad wordt voorgesteld te besluiten:

Raadsvoorstel. drs A.J. Ditewig 18 februari 2010. 05 januari 2010. De raad wordt voorgesteld te besluiten: Portefeuillehouder Datum raadsvergadering drs A.J. Ditewig 18 februari 2010 Datum voorstel 05 januari 2010 Agendapunt Onderwerp Gemeentelijke watertaken De raad wordt voorgesteld te besluiten: het bijgaande

Nadere informatie

Doelmatig beheer waterketen samenvatting-

Doelmatig beheer waterketen samenvatting- euro/jaar Doelmatig beheer keten samenvatting- -eindrapport commissie feitenonderzoek- 200 Drinkprijs, rioolrecht en zuiveringsheffing gecorrigeerd voor belastingen en kostendekkendheid (prijspeil 2009)

Nadere informatie

agendapunt 3.b.18 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden GR AQUON Datum 21 augustus 2012 CTL/MCTL Bijlagen 6 Zaaknummer 28220

agendapunt 3.b.18 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden GR AQUON Datum 21 augustus 2012 CTL/MCTL Bijlagen 6 Zaaknummer 28220 agendapunt 3.b.18 1016526 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden GR AQUON Portefeuillehouder Ende, P. van der Datum 21 augustus 2012 Aard bespreking Besluitvormend Afstemming BDV/JVI CTL/MCTL Bijlagen

Nadere informatie

Parafering besluit DMT 16-04-2014 - - D&H 27-05-2014 B Conform Geparafeerd door: Wijngaart, P.I.M. van den

Parafering besluit DMT 16-04-2014 - - D&H 27-05-2014 B Conform Geparafeerd door: Wijngaart, P.I.M. van den agendapunt 3.b.6 1136495 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden I&A BESTURINGSMODEL Portefeuillehouder Haersma Buma, M.A.P. van Datum 27 mei 2014 Aard bespreking Besluitvormend Afstemming BDV/MBDV

Nadere informatie

VOORSTEL AAN HET ALGEMEEN BESTUUR

VOORSTEL AAN HET ALGEMEEN BESTUUR datum vergadering 27 februari 2011 auteur telefoon M. Jaarsma 033-43 46 202 e-mail mjaarsma@wve.nl afdeling P behandelend bestuurder E.M. de Blom-de Groot onderwerp agendapunt Voortgang samenwerken afvalwaterketen

Nadere informatie

Parafering besluit PFO Hae 10-12-2014 I Gewijzigd akkoord Geparafeerd door: Boer, G. de D&H 06-01-2015 I - Geparafeerd door: Boer, G.

Parafering besluit PFO Hae 10-12-2014 I Gewijzigd akkoord Geparafeerd door: Boer, G. de D&H 06-01-2015 I - Geparafeerd door: Boer, G. agendapunt 3.b.10 1169960 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden KINGFISHER MISSIE ZUID-AFRIKA Portefeuillehouder Haersma Buma, M.A.P. van Datum 6 januari 2015 Aard bespreking Informatief Afstemming

Nadere informatie

Aan Verenigde Vergadering INVESTERINGSPLAN EN KREDIET VOOR UITVOEREN AFSLUITINGEN VERVALLEN TRANSPORTLEIDINGEN AHR

Aan Verenigde Vergadering INVESTERINGSPLAN EN KREDIET VOOR UITVOEREN AFSLUITINGEN VERVALLEN TRANSPORTLEIDINGEN AHR agendapunt H.02 987352 Aan Verenigde Vergadering INVESTERINGSPLAN EN KREDIET VOOR UITVOEREN AFSLUITINGEN VERVALLEN TRANSPORTLEIDINGEN AHR Gevraagd besluit Verenigde Vergadering 19-4-2012 I. Het investeringsplan

Nadere informatie

VOORTGANGSRAPPORTAGE GR BEHEER GRONDWATERONTTREKKING DELFT NOORD - UITTREDING

VOORTGANGSRAPPORTAGE GR BEHEER GRONDWATERONTTREKKING DELFT NOORD - UITTREDING agendapunt H.28 1230037 Aan Verenigde Vergadering VOORTGANGSRAPPORTAGE GR BEHEER GRONDWATERONTTREKKING DELFT NOORD - UITTREDING Gevraagd besluit Verenigde Vergadering 17-12-2015 I. In te stemmen met de

Nadere informatie

agendapunt 06.07 Aan Verenigde Vergadering AANSLUITING BERKEL-RODENRIJS OP TRANSPORTSTELSEL HARNASCHPOLDER

agendapunt 06.07 Aan Verenigde Vergadering AANSLUITING BERKEL-RODENRIJS OP TRANSPORTSTELSEL HARNASCHPOLDER agendapunt 06.07 897703 Aan Verenigde Vergadering AANSLUITING BERKEL-RODENRIJS OP TRANSPORTSTELSEL HARNASCHPOLDER Gevraagd besluit Verenigde Vergadering 28-10-2010 Kennis te nemen van: I. De geschiedenis

Nadere informatie

DATUM BEHANDELING IN D&H 21 ĩtieì 2013. commissie 0 MBH (12 juni 2013) SAMENWERKING ICT-AANBOD ORGANISATIES VAN WSRL EN WSHD, INITIËLE BUSINESSCASE

DATUM BEHANDELING IN D&H 21 ĩtieì 2013. commissie 0 MBH (12 juni 2013) SAMENWERKING ICT-AANBOD ORGANISATIES VAN WSRL EN WSHD, INITIËLE BUSINESSCASE DATUM VERGADERING 27 juni 2013 BIJLAGE(N) 2 AGENDAPUNTNUMMER. - DATUM BEHANDELING IN D&H 21 ĩtieì 2013 commissie 0 MBH (12 juni 2013) est;-. AAN DE VERENIGDE VERGADERING B1300279 SAMENWERKING ICT-AANBOD

Nadere informatie

agendapunt 06.02 Aan Verenigde Vergadering BESTUURLIJKE STRAFBESCHIKKING

agendapunt 06.02 Aan Verenigde Vergadering BESTUURLIJKE STRAFBESCHIKKING agendapunt 06.02 985703 Aan Verenigde Vergadering BESTUURLIJKE STRAFBESCHIKKING Gevraagd besluit Verenigde Vergadering 19-04-2012 kennis te nemen van het besluit van het college van dijkgraaf en hoogheemraden

Nadere informatie

agendapunt H.09 Aan Verenigde Vergadering ONTWERPBEGROTING 2016 EN JAARREKENING 2014 VAN GR SLIBVERWERKING 2009

agendapunt H.09 Aan Verenigde Vergadering ONTWERPBEGROTING 2016 EN JAARREKENING 2014 VAN GR SLIBVERWERKING 2009 agendapunt H.09 1190032 Aan Verenigde Vergadering ONTWERPBEGROTING 2016 EN JAARREKENING 2014 VAN GR SLIBVERWERKING 2009 Gevraagd besluit Verenigde Vergadering 04-06-2015 I. Kennis te nemen van de ontwerpbegroting

Nadere informatie

De overtuiging is dat verdergaande samenwerking nog meer voordelen oplevert in termen van kwaliteit, kwetsbaarheid en kosten.

De overtuiging is dat verdergaande samenwerking nog meer voordelen oplevert in termen van kwaliteit, kwetsbaarheid en kosten. 2 SAMENATTING EN ADIES Sinds oktober 2009 hebben wij samen met het AOWR gewerkt aan het onderzoek verdergaande samenwerking in de afvalwaterketen in de Regio Noord-eluwe. In dit hoofdstuk vindt u een samenvatting

Nadere informatie

Parafering besluit D&H Conform Geparafeerd door: Brandt, M.H.J.

Parafering besluit D&H Conform Geparafeerd door: Brandt, M.H.J. agendapunt 3.b.4 1272715 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden VERKENNING VERBETERING MANAGEMENT INFORMATIE Portefeuillehouder Smits, M. Datum 30 augustus 2016 Aard bespreking Informatief Afstemming

Nadere informatie

Parafering besluit D&H 10-01-2012 Gewijzigd akkoord Geparafeerd door: Wijngaart, P.I.M. van den Bosker, M.H.

Parafering besluit D&H 10-01-2012 Gewijzigd akkoord Geparafeerd door: Wijngaart, P.I.M. van den Bosker, M.H. agendapunt 3.a.9 982686 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden PILOT DIGITAAL VERGADEREN Portefeuillehouder Haersma Buma, M.A.P. van Datum 10 januari 2012 Aard bespreking Besluitvormend Afstemming

Nadere informatie

Hoogheemraadschap van Delfland

Hoogheemraadschap van Delfland /^/AJOAJ'^ Beleidsveld: Aard voorstel: Communicatie Besluitvormend Vergaderdatum: 20 november 2008 Kenmerk VV: 719782 Aantal bijlagen: 1 Aan de verenigde vergadering van Delfland, Besluit: In te stemmen

Nadere informatie

Afvalwaterplan DAL/W 2 In vogelvlucht. Gemeente Delfzijl Gemeente Appingedam Gemeente Loppersum Waterschap Noorderzijlvest Waterschap Hunze en Aa s

Afvalwaterplan DAL/W 2 In vogelvlucht. Gemeente Delfzijl Gemeente Appingedam Gemeente Loppersum Waterschap Noorderzijlvest Waterschap Hunze en Aa s In vogelvlucht Gemeente Delfzijl Gemeente Appingedam Gemeente Loppersum Waterschap Noorderzijlvest Waterschap Hunze en Aa s watersysteem De afvalwaterketen Wij beschouwen de afvalwaterketen als één geheel,

Nadere informatie

Tussenbalans en richten van het vervolgproces

Tussenbalans en richten van het vervolgproces Raadsnotitie Samen bouwen aan het huis van de democratie in Bloemendaal: Tussenbalans en richten van het vervolgproces Aan De gemeenteraad van Bloemendaal Van Waarnemend burgemeester van gemeente Bloemendaal

Nadere informatie

Parafering besluit D&H 11-06-2013 B - Geparafeerd door: Wuijts, J. VV 20-06-2013 - -

Parafering besluit D&H 11-06-2013 B - Geparafeerd door: Wuijts, J. VV 20-06-2013 - - agendapunt 3.b.6 1071165 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden BRIEF AAN DE VV INZAKE WERKBEZOEK ZUID-AFRIKA EN INDONESIE Portefeuillehouder Haersma Buma, M.A.P. van Datum 11 juni 2013 Aard bespreking

Nadere informatie

agendapunt 3.b.15 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden UITVOERINGSPROGRAMMA 2013 WATERPLAN WESTLAND Datum 19 maart 2013

agendapunt 3.b.15 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden UITVOERINGSPROGRAMMA 2013 WATERPLAN WESTLAND Datum 19 maart 2013 agendapunt 3.b.15 1052260 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden UITVOERINGSPROGRAMMA 2013 WATERPLAN WESTLAND Portefeuillehouder Berg, A. van den Datum 19 maart 2013 Aard bespreking Besluitvormend

Nadere informatie

Parafering besluit PFO Hae 16-03-2015 I Gewijzigd akkoord Geparafeerd door: Egmond, B.M. van D&H 04-08-2015 I Conform Geparafeerd

Parafering besluit PFO Hae 16-03-2015 I Gewijzigd akkoord Geparafeerd door: Egmond, B.M. van D&H 04-08-2015 I Conform Geparafeerd agendapunt 4.8 1182176 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden GETEKENDE INTENTIEOVEREENKOMST MET LTO GLASKRACHT BETREFFENDE PILOT ONDERNEMINGSDOSSIER Portefeuillehouder Haersma Buma, M.A.P. van Datum

Nadere informatie

AGENDAPUNT 3.3 ONTWERP. Onderwerp: Ontwerp begroting 2015 Nummer: 860110. Voorstel

AGENDAPUNT 3.3 ONTWERP. Onderwerp: Ontwerp begroting 2015 Nummer: 860110. Voorstel VOORSTEL AAN HET ALGEMEEN BESTUUR AGENDAPUNT 3.3 Onderwerp: Ontwerp begroting 2015 Nummer: 860110 ONTWERP In D&H: 30 september 2014 Steller: A Peek In Cie: BMZ 29 oktober 2014 Telefoonnummer: 6013 SKK

Nadere informatie

agendapunt 04.H.34 Aan Commissie Bestuur, organisatie en bedrijfsvoering VERSLAG VERKIEZINGEN DELFLAND 18 MAART 2015

agendapunt 04.H.34 Aan Commissie Bestuur, organisatie en bedrijfsvoering VERSLAG VERKIEZINGEN DELFLAND 18 MAART 2015 agendapunt 04.H.34 1220756 Aan Commissie Bestuur, organisatie en bedrijfsvoering VERSLAG VERKIEZINGEN DELFLAND 18 MAART 2015 Voorstel Commissie Bestuur, organisatie en bedrijfsvoering 03-11-2015 Kennis

Nadere informatie

Parafering besluit D&H 16-02-2016 H Conform Geparafeerd door: Janssen, T.R.J.

Parafering besluit D&H 16-02-2016 H Conform Geparafeerd door: Janssen, T.R.J. agendapunt 3.a.1 1244544 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden STRESS TEST Portefeuillehouder Smits, M. Datum 16 februari 2016 Aard bespreking Informatief Afstemming CTL/MCTL Bijlagen 1 Zaaknummer

Nadere informatie

agendapunt 3.b.15 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden OMGEVINGSWET - IMPLEMENTATIE Datum 18 augustus 2015

agendapunt 3.b.15 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden OMGEVINGSWET - IMPLEMENTATIE Datum 18 augustus 2015 agendapunt 3.b.15 1208286 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden OMGEVINGSWET - IMPLEMENTATIE Portefeuillehouder Haersma Buma, M.A.P. van Datum 18 augustus 2015 Aard bespreking Opiniërend Afstemming

Nadere informatie

Parafering besluit PFO Mid Conform Geparafeerd door: Tekke, R.M.H. D&H I - Geparafeerd door: Filius, J.D.

Parafering besluit PFO Mid Conform Geparafeerd door: Tekke, R.M.H. D&H I - Geparafeerd door: Filius, J.D. agendapunt 4.7 1205791 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden JAARREKENING 2014 HOLDING IOPW N.V. Portefeuillehouder Middendorp, A.J. Datum 4 augustus 2015 Aard bespreking Informatief Afstemming BDV/JVI

Nadere informatie

Vervolg en gebiedsproces WBP 5

Vervolg en gebiedsproces WBP 5 Vervolg en gebiedsproces WBP 5 1 Inleiding Het WBP5 strategisch deel ligt voor. Hiermee is het WBP 5 niet af, maar staat het aan het begin van het gebiedsproces en het interne proces om tot een uitvoeringsprogramma

Nadere informatie

agendapunt H.04 Aan Verenigde Vergadering ONTWERP 1E WIJZIGING BEGROTING 2015 VAN GR REGIONALE BELASTING GROEP

agendapunt H.04 Aan Verenigde Vergadering ONTWERP 1E WIJZIGING BEGROTING 2015 VAN GR REGIONALE BELASTING GROEP agendapunt H.04 1158248 Aan Verenigde Vergadering ONTWERP 1E WIJZIGING BEGROTING 2015 VAN GR REGIONALE BELASTING GROEP Gevraagd besluit Verenigde Vergadering 20-11-2014 Geen zienswijzen over de eerste

Nadere informatie

Ontwerp-MER Waterkwaliteit Volkerak-Zoommeer

Ontwerp-MER Waterkwaliteit Volkerak-Zoommeer Ontwerp-MER Waterkwaliteit Volkerak-Zoommeer Portefeuillehouder: A. van den Berg Vergaderdatum: 2 maart 2010 Agendapunt: Beleidsveld: 150 Kenmerk D&H: 840252 Aard voorstel: Besluitvormend Kenmerk VV: Steller:

Nadere informatie

Parafering besluit PFO Hae Conform - D&H Conform Geparafeerd door: Wijngaart, P.I.M. van den Bosker, M.H.

Parafering besluit PFO Hae Conform - D&H Conform Geparafeerd door: Wijngaart, P.I.M. van den Bosker, M.H. agendapunt 3.a.6 995956 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden VERKIEZINGEN 2012 Portefeuillehouder Haersma Buma, M.A.P. van Datum 20 maart 2012 Aard bespreking Besluitvormend Afstemming Bijlagen 4

Nadere informatie

ISA Hoeksche Waard. Klaas-Jan van Heeringen, Deltares Edwin van Velzen, Hollandse Delta

ISA Hoeksche Waard. Klaas-Jan van Heeringen, Deltares Edwin van Velzen, Hollandse Delta 1 ISA Hoeksche Waard Klaas-Jan van Heeringen, Deltares Edwin van Velzen, Hollandse Delta 2 Presentatie Kennismiddag 31-10-2012 1. Aanleiding en doel EvV 2. Omvang project + partners EvV 3. Meetnetwerk

Nadere informatie

agendapunt H.09 Aan Verenigde Vergadering ONTWERPBEGROTING 2016 EN JAARREKENING 2014 VAN GR SLIBVERWERKING 2009

agendapunt H.09 Aan Verenigde Vergadering ONTWERPBEGROTING 2016 EN JAARREKENING 2014 VAN GR SLIBVERWERKING 2009 agendapunt H.09 1190032 Aan Verenigde Vergadering ONTWERPBEGROTING 2016 EN JAARREKENING 2014 VAN GR SLIBVERWERKING 2009 Gevraagd besluit Verenigde Vergadering 04-06-2015 Kennis te nemen van de ontwerpbegroting

Nadere informatie

Bestuur van de Unie van Waterschappen Posbus AE Den Haag. Leiden, 24 februari 2011.

Bestuur van de Unie van Waterschappen Posbus AE Den Haag. Leiden, 24 februari 2011. uwkenmerk: uw brief van: Bestuur van de Unie van Waterschappen Posbus 93218 2509 AE Den Haag ons kenmerk: bijlagen: inlichtingen: doorkiesnummer: ondsrwerp: 11.08773 1 W. Nomen 0713063112 Bestuursakkoord

Nadere informatie

SAMENWERKING ZUIVERINGSBEHEER HOOGHEEMRAASCHAP VAN DELFLAND - HOOGHEEMRAADSCHAP VAN RIJNLAND

SAMENWERKING ZUIVERINGSBEHEER HOOGHEEMRAASCHAP VAN DELFLAND - HOOGHEEMRAADSCHAP VAN RIJNLAND agendapunt 4.a 1137093 Aan Delfland Management Team SAMENWERKING ZUIVERINGSBEHEER HOOGHEEMRAASCHAP VAN DELFLAND - HOOGHEEMRAADSCHAP VAN RIJNLAND Verantwoordelijk DMT Bos, J.L. Datum 9 juli 2014 Aard bespreking

Nadere informatie

Voorstel aan college b&w van Landsmeer

Voorstel aan college b&w van Landsmeer STATUS: Voorstel aan college b&w van Landsmeer B&W vergadering: 10-06-2014 Nr. Agendapunt: Portefeuillehouder: C. Hienkens Onderwerp: Ondertekening verbreed convenant BAW regio Zaanstreek-Waterland Afdeling

Nadere informatie

Parafering besluit D&H 17-09-2013 H Conform Geparafeerd door: Noordtzij, H.

Parafering besluit D&H 17-09-2013 H Conform Geparafeerd door: Noordtzij, H. agendapunt 3.b.2 1089184 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden REACTIE OP CONCEPT REGELING SUBSIDIES HOOGWATERBESCHERMING 2014 Portefeuillehouder Bom - Lemstra, A.W. Datum 17 september 2013 Aard bespreking

Nadere informatie

RAPPORTAGE EMISSIEBEHEER RIOLERING 2012

RAPPORTAGE EMISSIEBEHEER RIOLERING 2012 RAPPORTAGE EMISSIEBEHEER RIOLERING 2012 Archimedesweg 1 CORSA nummer: 14.48265 postadres: versie: Definitief postbus 156 auteur: Irene van der Stap 2300 AD Leiden oplage: Digitaal telefoon (071) 3 063

Nadere informatie

Parafering besluit PFO Woo 27-01-2015 B Gewijzigd akkoord Geparafeerd door: Cuypers, M.P. D&H 17-02-2015 H Conform Geparafeerd door: Cuypers, M.P.

Parafering besluit PFO Woo 27-01-2015 B Gewijzigd akkoord Geparafeerd door: Cuypers, M.P. D&H 17-02-2015 H Conform Geparafeerd door: Cuypers, M.P. agendapunt 3.b.5 1170216 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden KLIMAATMONITOR 2014 Portefeuillehouder Woorst, I.J.A. ter Datum 17 februari 2015 Aard bespreking Besluitvormend Afstemming Bijlagen 3

Nadere informatie

Afvalwaterbeleidsplan BMWE/NZV

Afvalwaterbeleidsplan BMWE/NZV Afvalwaterbeleidsplan BMWE/NZV Afvalwaterteam BMWE/NZV, 27 november 2013 Inhoud Aanleiding Ketenbenadering Maatregelen Kosten en Baten Specificatie Bedum Organisatie Aanleiding BMWE samenwerking Vier nieuwe

Nadere informatie

DORDRECHT. Aan. de gemeenteraad

DORDRECHT. Aan. de gemeenteraad *P DORDRECHT Retouradres: Postbus 8 3300 AA DORDRECHT Aan de gemeenteraad Gemeentebestuur Spuiboulevard 300 3311 GR DORDRECHT T 14 078 F (078) 770 8080 www.dordrecht.nl Datum 4 december 2012 Begrotingsprogramma

Nadere informatie

agendapunt 04.B.09 Aan Commissie Gezond, schoon en gezuiverd water ONTWERPBEGROTING 2016 EN JAARREKENING 2014 VAN GR SLIBVERWERKING 2009

agendapunt 04.B.09 Aan Commissie Gezond, schoon en gezuiverd water ONTWERPBEGROTING 2016 EN JAARREKENING 2014 VAN GR SLIBVERWERKING 2009 agendapunt 04.B.09 1190032 Aan Commissie Gezond, schoon en gezuiverd water ONTWERPBEGROTING 2016 EN JAARREKENING 2014 VAN GR SLIBVERWERKING 2009 Voorstel Commissie Gezond, schoon en gezuiverd water 19-05-2015

Nadere informatie

Voorstel voor de Raad

Voorstel voor de Raad Voorstel voor de Raad Datum raadsvergadering : 10 mei 2012 Agendapuntnummer : VIII, punt 6 Besluitnummer : 389 Portefeuillehouder : Wethouder Mirjam Pauwels Aan de gemeenteraad Onderwerp: Programma Decentralisaties.

Nadere informatie

Parafering besluit PFO Olphen 10-03-2015 Conform Geparafeerd D&H 31-03-2015 Conform Geparafeerd door: Bos, J.L.

Parafering besluit PFO Olphen 10-03-2015 Conform Geparafeerd D&H 31-03-2015 Conform Geparafeerd door: Bos, J.L. agendapunt 3.b.4 1184113 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden ACTIEPLAN GASVEILIGHEID ZUIVERINGSINSTALLATIES DE GROOTE LUCHT, NIEUWE WATERWEG, HOUTRUST EN HARNASCHPOLDER Portefeuillehouder Olphen,

Nadere informatie

Aan de leden van de verenigde vergadering

Aan de leden van de verenigde vergadering Aan de leden van de verenigde vergadering V.V: 24 november 2010 Datum 5 oktober 2010 Agendapuntnr. H.8 Bijlagen Inrichtingsplan Kleinpolderplen Overzichtskaart Besluit Onderwerp Kredietaanvraag waterberging

Nadere informatie

agendapunt 04.B.11 Aan Commissie Waterveiligheid AANVRAAG INVESTERINGSPLAN EN KREDIET GEMAAL KERSTANJEWETERING (GEMEENTE DELFT)

agendapunt 04.B.11 Aan Commissie Waterveiligheid AANVRAAG INVESTERINGSPLAN EN KREDIET GEMAAL KERSTANJEWETERING (GEMEENTE DELFT) agendapunt 04.B.11 1066160 Aan Commissie Waterveiligheid AANVRAAG INVESTERINGSPLAN EN KREDIET GEMAAL KERSTANJEWETERING (GEMEENTE DELFT) Voorstel Commissie Waterveiligheid 04-06-2013 De VV te verzoeken:

Nadere informatie

gemeenten Beuningen-Druten-Heumen-Wijchen- Waterschap Rivierenland Samenwerking in de afvalwaterketen BDHW2

gemeenten Beuningen-Druten-Heumen-Wijchen- Waterschap Rivierenland Samenwerking in de afvalwaterketen BDHW2 CLUSTER gemeenten Beuningen-Druten-Heumen-Wijchen- Waterschap Rivierenland Samenwerking in de afvalwaterketen BDHW2 2013-2020 December 2012 1. Inleiding 1.1 Aanleiding. In mei 2011 hebben Rijk, Inter Provinciaal

Nadere informatie

Voor doelmatig beheer van stedelijk water en waterketen. Kenniscoaches: wie, wat en hoe?

Voor doelmatig beheer van stedelijk water en waterketen. Kenniscoaches: wie, wat en hoe? Voor doelmatig beheer van stedelijk water en waterketen Kenniscoaches: wie, wat en hoe? Voor doelmatig beheer van stedelijk water en waterketen Kenniscoaches: wie, wat en hoe? In het Bestuursakkoord Water

Nadere informatie

Dit heeft in april 2011 geleid tot het ondertekenen door de genoemde koepelorganisaties en het Rijk van het BAW.

Dit heeft in april 2011 geleid tot het ondertekenen door de genoemde koepelorganisaties en het Rijk van het BAW. Notitie over de bijdragen van Vechtstromen aan het Bestuursakkoord Water en de samenwerkingopgave in de regio s Wateropgave De komende jaren komen er grote wateropgaven op de samenleving af die vragen

Nadere informatie

Voorblad agendapunt 3 Stand van zaken speerpunt Informatiemanagement

Voorblad agendapunt 3 Stand van zaken speerpunt Informatiemanagement Voorblad agendapunt 3 speerpunt Informatiemanagement Ruud vd Belt en Peter Antonis In bijgaande notitie treft u de bestuursopdracht Informatiemanagement (IM) aan. De samenleving en werkorganisaties zijn

Nadere informatie

Thema s voor samenwerken aan waterprojecten in de Achterhoek; Aanzet tot een werkplan voor gezamenlijke waterprojecten voor 2010 en 2011.

Thema s voor samenwerken aan waterprojecten in de Achterhoek; Aanzet tot een werkplan voor gezamenlijke waterprojecten voor 2010 en 2011. Thema s voor samenwerken aan waterprojecten in de Achterhoek; Aanzet tot een werkplan voor gezamenlijke waterprojecten voor 2010 en 2011. Doel van dit document en voorstel tot uitwerking. Document ten

Nadere informatie

agendapunt 3.b.3 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden VOORTGANG AFRONDING JUIST (NU) AANSLUITEN Datum 7 januari 2014

agendapunt 3.b.3 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden VOORTGANG AFRONDING JUIST (NU) AANSLUITEN Datum 7 januari 2014 agendapunt 3.b.3 1072908 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden VOORTGANG AFRONDING JUIST (NU) AANSLUITEN Portefeuillehouder Woorst, I.J.A. ter Datum 7 januari 2014 Aard bespreking Besluitvormend Afstemming

Nadere informatie

Samenwerken in de Waterketen

Samenwerken in de Waterketen Samenwerken in de Waterketen Presentatie voor de Raadscommissie van Menterwolde op 13 november 2008 H.Hoogeveen en H.Küpers (RioNoord) 1 Inhoud: Waterketen-ontwikkelingen Voorstel RioNoord Voordelen van

Nadere informatie

Parafering besluit PFO Woo I Conform - D&H H - Geparafeerd door: Egmond, B.M. van cie WK

Parafering besluit PFO Woo I Conform - D&H H - Geparafeerd door: Egmond, B.M. van cie WK agendapunt 3.b.5 1054983 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden JUIST (NU) AANSLUITEN - EINDRAPPORTAGE Portefeuillehouder Woorst, I.J.A. ter Datum 2 april 2013 Aard bespreking Informatief Afstemming

Nadere informatie

Onderwerp: Voorstel tot vaststelling van het afvalwaterbeleidsplan BMWE/NZV.

Onderwerp: Voorstel tot vaststelling van het afvalwaterbeleidsplan BMWE/NZV. Vergadering: 15 10 2013 Agendanummer: 12 Status: Besluitvormend Portefeuillehouder: P.E. Broeksma Behandelend ambtenaar R. Lamein, 0595 447749 E mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v. R. Lamein) Gewijzigd Raadsvoorstel

Nadere informatie

agendapunt 3.a.7 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden INNOVATIE - VISIE EN REALISATIE Portefeuillehouder Smits, M. Datum 23 juni 2015

agendapunt 3.a.7 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden INNOVATIE - VISIE EN REALISATIE Portefeuillehouder Smits, M. Datum 23 juni 2015 agendapunt 3.a.7 1198541 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden INNOVATIE - VISIE EN REALISATIE Portefeuillehouder Smits, M. Datum 23 juni 2015 Aard bespreking Besluitvormend Afstemming Bijlagen 1

Nadere informatie

Hoogheemraadschap van Delfland

Hoogheemraadschap van Delfland J^tA/ü4U^ Beleidsveld: Aard voorstel: Besluitvormend Vergaderdatum: 18 december 2008 Kenmerk VV: 710059 Aantal bijlagen: 1 Aan de verenigde vergadering van Delfland, Besluit: - het geactualiseerde normenkader

Nadere informatie

agendapunt 3.b.7 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden MONITORING GLASAAL DOOR VRIJWILLIGERS Datum 9 mei 2016 Bijlagen 1 Zaaknummer 49903

agendapunt 3.b.7 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden MONITORING GLASAAL DOOR VRIJWILLIGERS Datum 9 mei 2016 Bijlagen 1 Zaaknummer 49903 agendapunt 3.b.7 1251713 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden MONITORING GLASAAL DOOR VRIJWILLIGERS Portefeuillehouder Middendorp, A.J. Datum 9 mei 2016 Aard bespreking Informatief Afstemming BBC/WSK

Nadere informatie

Raadscommissievoorstel

Raadscommissievoorstel Raadscommissievoorstel Status: Voorbereidend besluitvormend Agendapunt: 4 Onderwerp: Transformatie jeugdzorg Regionaal projectplan Datum: 10 december 2012 Portefeuillehouder: Jhr. M.R.H.M. von Martels

Nadere informatie

Onderhoud Transportsysteem

Onderhoud Transportsysteem Onderhoud Transportsysteem Zes gemeenten en HHD hebben de afgelopen periode gezamenlijk onderzocht hoe samenwerking in het beheer en het onderhoud van de afvalwatertransportsystemen (bestaande uit gemalen

Nadere informatie

Sturingsfilosofie en Organisatiestructuur Waterschap Limburg

Sturingsfilosofie en Organisatiestructuur Waterschap Limburg Sturingsfilosofie en Organisatiestructuur Waterschap Limburg Uitgangspunten, hoofdlijnen en vervolgprocedure November 2015 Inhoud Bestuursopdracht als kader Visie 2020 en WBP als basis voor sturing en

Nadere informatie

Parafering besluit PFO Wie B Conform Geparafeerd door: Janssen, T.R.J. D&H B - Geparafeerd door: Janssen, T.R.J.

Parafering besluit PFO Wie B Conform Geparafeerd door: Janssen, T.R.J. D&H B - Geparafeerd door: Janssen, T.R.J. agendapunt 3.a.1 1146060 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden INRICHTINGSNOTITIE 2014 VOOR HET PROCES VAN SUBSIDIEVERWERVING Portefeuillehouder Wiegman, A.G. Datum 2 september 2014 Aard bespreking

Nadere informatie

datum 2 februari 2012

datum 2 februari 2012 WAT Cr,. NO. 2012.03543,NGEK - 9 - FEB 2012 ij Ê Stichting RIONED Postbus 133, 6710 BC Ede Galvanistraat 1, 6716 AE Ede Waterschap Peel en Maasvallei het Algemeen Bestuur Postbus 3390 5902 RJ VENLO t 0318

Nadere informatie

Onderwerp: samenwerking VTH-West Nummer: 644646

Onderwerp: samenwerking VTH-West Nummer: 644646 COLLEGE VAN DIJKGRAAF EN HOOGHEEMRADEN COMMISSIE BMZ ALGEMEEN BESTUUR Onderwerp: samenwerking VTH-West Nummer: 644646 In D&H: 11-06-2013 Steller: ir. A.J.A. Heins In Cie: BMZ Telefoonnummer: (030) 634

Nadere informatie

Themabijeenkomst Financiën

Themabijeenkomst Financiën actualiteit bekostiging waterketen Themabijeenkomst Financiën 28-2-2013 dr. ir. Aad J. Oomens Waar kijken we naar? Bestuursakkoord Water Wet HOF (Houdbare Overheids Financiën) Kostenonderbouwing 2 hoofdlijnen

Nadere informatie

Vergadering d.d. : 23 november 2011 Onderwerp. : Kaderstelling uitvoering werkzaamheden

Vergadering d.d. : 23 november 2011 Onderwerp. : Kaderstelling uitvoering werkzaamheden A L G E M E E N B E S T U U R Vergadering d.d. : 23 november 2011 Onderwerp : Kaderstelling uitvoering werkzaamheden Agendapunt: 16a KORTE SAMENVATTING: Naar aanleiding van een aantal investeringsvoorstellen

Nadere informatie

HoogheemraadschapvanDelfland

HoogheemraadschapvanDelfland -E*«*' HoogheemraadschapvanDelfland stand van zaken dossier grondwateronttrekking DSM Beleidsveld: Aard voorstel: Grondwater Besluitvormend Vergaderdatum: 27 september 2007 Kenmerk VV: 654066 Aantal bijlagen:

Nadere informatie

VOORWOORD. Melanie Schultz

VOORWOORD. Melanie Schultz communicatieplan 2015 VOORWOORD Alle betrokken partijen zijn op de goede weg naar een doelmatiger beheer van de waterketen. De afgelopen jaren is een cultuur ontstaan van samenwerking en kennisdeling.

Nadere informatie

Parafering besluit PFO Bom B - Geparafeerd door: Tekke, R.M.H. D&H Conform Geparafeerd door: Tekke, R.M.H.

Parafering besluit PFO Bom B - Geparafeerd door: Tekke, R.M.H. D&H Conform Geparafeerd door: Tekke, R.M.H. agendapunt 3.b.1 1070506 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden HOF VAN DELFLANDRAAD: INTENTIEVERKLARING KWALITEITSVERBETERING HISTORISCHE FIETSROUTE Portefeuillehouder Bom - Lemstra, A.W. Datum 25

Nadere informatie

Beoogd effect een efficiënte en klantgerichte uitvoering van de taken op het vlak van belastingen, met geminimaliseerde bedrijfsrisico's.

Beoogd effect een efficiënte en klantgerichte uitvoering van de taken op het vlak van belastingen, met geminimaliseerde bedrijfsrisico's. Portefeuillehouder Datum raadsvergadering E.Th. Kamminga 25 oktober 2012 Datum voorstel 18 september 2012 Agendapunt Onderwerp Samenwerking op het vlak van belastingen De raad wordt voorgesteld te besluiten:

Nadere informatie

Plan van aanpak Centrum Jeugd en Gezin BMWE-gemeenten Februari 2010

Plan van aanpak Centrum Jeugd en Gezin BMWE-gemeenten Februari 2010 Plan van aanpak Centrum Jeugd en Gezin BMWE-gemeenten Februari 2010 1. Aanleiding De BMWE-gemeenten willen zoveel mogelijk gezamenlijk het Centrum Jeugd en Gezin realiseren. Dit plan van aanpak is hierop

Nadere informatie

Meer waarde creëren. Assetmanagement op maat

Meer waarde creëren. Assetmanagement op maat Meer waarde creëren Assetmanagement op maat Zo maken wij assetmanagement toepasbaar Met de toolbox Zeven bouwstenen van professioneel assetmanagement maken we de ISO55000 toepasbaar voor u. Belanghebbenden

Nadere informatie

Gemeente Langedijk. Voorstel aan de raad

Gemeente Langedijk. Voorstel aan de raad Gemeente Langedijk Raadsvergadering : Agendanummer : Portefeuillehouder Afdeling Opsteller : H.J.M. Schrijver : Beleid en Projecten : E.J. (Eric) van Tatenhove Voorstel aan de raad Onderwerp : Gefaseerde

Nadere informatie

2015-WB-36 Burgemeesterbrief

2015-WB-36 Burgemeesterbrief 2015-WB-36 Burgemeesterbrief Aan de gemeenteraad van de gemeente Wijdemeren Uw kenmerk: Uw brief van: Ons kenmerk: Datum: B/29571/15091 0/TB 10 september 2015 Behandelend ambtenaar: Doorkiesnummer: Bijlagen

Nadere informatie

Routing Paraaf Besluitvormingstraject Besluit. Datum vergadering D&H. 23 april Agendapunt. Commissie Water & Wegen.

Routing Paraaf Besluitvormingstraject Besluit. Datum vergadering D&H. 23 april Agendapunt. Commissie Water & Wegen. Onderwerp Vaststelling concept eerste landelijk programma nhwbp 2014-2019 Voorstel 1. In te stemmen met het door het programmabureau nhwbp voorgestelde concept eerste programma nhwbp 2014-2019 en bijgevoegde

Nadere informatie

agendapunt 04.B.16 Aan Commissie Bestuur, organisatie en bedrijfsvoering INNOVATIE - VISIE EN REALISATIE

agendapunt 04.B.16 Aan Commissie Bestuur, organisatie en bedrijfsvoering INNOVATIE - VISIE EN REALISATIE agendapunt 04.B.16 1198541 Aan Commissie Bestuur, organisatie en bedrijfsvoering INNOVATIE - VISIE EN REALISATIE Voorstel Commissie Bestuur, organisatie en bedrijfsvoering 03-11-2015 kennis te nemen van

Nadere informatie

I. 647.325,13 ten laste van de exploitatie te brengen, dit is reeds verwerkt bij de eerste bestuursrapportage (BURAP 1) 2012.

I. 647.325,13 ten laste van de exploitatie te brengen, dit is reeds verwerkt bij de eerste bestuursrapportage (BURAP 1) 2012. agendapunt H.10 1008366 Aan Verenigde Vergadering AFSLUITEN INVESTERINGSPLAN EN KREDIET AANVOERTRACÉ BERGING DRIEMANSPOLDER Gevraagd besluit Verenigde Vergadering 28-6-2012 1. het investeringsplan en krediet

Nadere informatie

VOORSTEL AAN HET ALGEMEEN BESTUUR

VOORSTEL AAN HET ALGEMEEN BESTUUR datum vergadering 17 juni 2010 auteur Daniëlle Vollering telefoon 033-43 46 133 e-mail dvollering@wve.nl afdeling Staf behandelend bestuurder drs. J.M.P. Moons onderwerp agendapunt Uitkomst en benutting

Nadere informatie

Parafering besluit PFO Bom O - Geparafeerd door: Veer, B. van der D&H Conform Geparafeerd door: Veer, B. van der Kruijssen, C.J.M.

Parafering besluit PFO Bom O - Geparafeerd door: Veer, B. van der D&H Conform Geparafeerd door: Veer, B. van der Kruijssen, C.J.M. agendapunt 3.b.5 899965 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden OPZEGGEN LIDMAATSCHAP VERENIGING REGIO WATER Portefeuillehouder Bom - Lemstra, A.W. Datum 14 september 2010 Aard bespreking Besluitvormend

Nadere informatie

DVM in Amsterdam, de ambities waargemaakt door de systemen!

DVM in Amsterdam, de ambities waargemaakt door de systemen! (Bijdragenr. 56) DVM in Amsterdam, de ambities waargemaakt door de systemen! Bert van der Veen Advin b.v. Rien Borhem Gemeente Amsterdam 1. Inleiding Om het verkeer in goede banen te leiden wordt steeds

Nadere informatie