EXPLOITATIEPLAN DEEL 2 VOORSCHRIFTEN. Bedrijventerrein Enter-Rijssen Gemeente Wierden. 3 april 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "EXPLOITATIEPLAN DEEL 2 VOORSCHRIFTEN. Bedrijventerrein Enter-Rijssen Gemeente Wierden. 3 april 2009"

Transcriptie

1 EXPLOITATIEPLAN DEEL 2 VOORSCHRIFTEN 3 april 2009 Bedrijventerrein Enter-Rijssen Gemeente Wierden

2 EXPLOITATIEPLAN Bedrijventerrein Enter-Rijssen Opdrachtgever(s): Contactpersoon: Gemeente Wierden en Gemeente Rijssen-Holten R. te Wierik (gemeente Wierden) en W. Bekke (gemeente Rijssen-Holten) Bezoekadres: Plantsoenlaan EC Wierden Postadres Postbus AA Wierden Rapporttype: Rapportnummer: Exploitatieplan, voorschriften GT/229-BER-05 Datum: 3 april 2009 Bureau Takkenkamp 2

3 INHOUDSOPGAVE Inleiding 4 Het exploitatiegebied 5 Locatie-eisen: het voorgenomen grondgebruik 6 De (eisen aan) de werken en werkzaamheden Algemeen Bouwrijpmaken Woonrijp maken Uitbesteden en wijze van uitvoeren 24 Faseringen en koppelingen 25 Exploitatieopzet 28 Kostenverhaal 29 Slotbepalingen 30 Bijlagen: Bijlage 1a; Bijlage 1b; Bijlage 1c; Bijlage 2; Bijlage 3; Bijlage 4; Bijlage 5; Bijlage 6; Bijlage 7; kaart begrenzing exploitatiegebied kaart door gemeente aan te kopen tabel overzicht eigendomssituatie kaart Voorgenomen grondgebruik en onderscheiden bedrijvenlocaties kaart faseringen rapport Waterhuishoudingsplan rapport Groenplan aanbestedingsbeleid gemeente Wierden zienswijzen en reactienota Bureau Takkenkamp 3

4 ARTIKEL 1 Inleiding 1.1 Dit exploitatieplan Exploitatieplan bedrijventerrein Enter-Rijssen is gekoppeld aan het bestemmingsplan Bedrijventerrein Enter-Rijssen, zoals vastgesteld in de gemeenteraad van Wierden op 2 juni 2009, besluitnummer 1.2 Het is verboden om de werken en werkzaamheden waarop de eisen als vermeld in de hierna volgende artikelen van dit exploitatieplan betrekking hebben, uit te voeren in strijd met die eisen. Overtreding van dit voorschrift wordt op grond van de Wet Economische Delicten aangemerkt als een strafbaar feit. Bureau Takkenkamp 4

5 ARTIKEL 2 Het exploitatiegebied 2.1 Het exploitatiegebied omvat de gronden die liggen binnen de begrenzing zoals aangegeven op de tekening die bij dit exploitatieplan is gevoegd als bijlage 1a. De eigendomsverhouding is weergegeven op de in bijlage 1c opgenomen tabel. 2.2 Het exploitatiegebied omvat twee te onderscheiden deelgebieden die tegelijk, maar wel gefaseerd, in exploitatie worden gebracht: het complex gelegen ten oosten van de N347. De totale oppervlakte van dit gebied is hectare. Op grond van het bestemmingsplan worden aan dit complex de volgende bestemmingen gegeven: bedrijventerrein, bos, groen, verkeer en water. het complex gelegen ten westen van de N347. De totale oppervlakte van dit gebied is ca hectare. Op grond van het bestemmingsplan worden aan dit complex de bestemmingen agrarisch gebied met waarden, water en verkeer gegeven. 2.3 Het Waterhuishoudingplan is als bijlage 4 bij dit exploitatieplan gevoegd en maakt integraal onderdeel uit van het exploitatieplan. 2.4 Om het proces van bouw- en woonrijp maken samenhangend en integraal te laten verlopen wil de gemeente tenminste de percelen verwerven die bedoeld zijn voor de openbare voorzieningen verkeer en groenvoorzieningen alsmede de gronden die benodigd zijn voor het dempen en verleggen van watergangen. De te verwerven gronden zijn weergegeven op kaartbijlage 1b. Bureau Takkenkamp 5

6 ARTIKEL 3 Locatie-eisen: het voorgenomen grondgebruik 3.1 Bij het in ontwikkeling brengen van het gebied dienen de gronden de functies te krijgen zoals aangegeven op de tekening die is opgenomen als bijlage 2, een en ander met inachtneming van de in het bestemmingsplan bedrijventerrein Enter-Rijssen vastgelegde doelen, gebruiksvoorschriften en andere bepalingen en met inachtneming van het gestelde in de artikelen 3.2 tot en met FUNCTIE BEDRIJVENTERREIN 3.2 Met betrekking tot de grondexploitatie worden binnen de functie Bedrijventerrein op basis van exposure/zichtlocatie vier categorieën terrein onderscheiden. Deze categorieën zijn aangegeven op de tekening die als bijlage 2 onderdeel van dit exploitatieplan uitmaakt. Het onderscheid is met name van belang voor de exploitatieopzet: betere locaties kennen een hogere toegerekende uitgifteprijs dan locatie met mindere ligging, en kunnen dus meer kosten dragen. De grenzen tussen de categorieën zijn voorlopige. Op het moment van vaststellen van dit exploitatieplan is nog geen definitieve verkaveling van het terrein bekend. De uitgifteprijzen voor de locaties zullen bij een van de volgende herzieningen van het exploitatieplan, na vaststelling van het verkavelingplan, worden gedifferentieerd. Zij zullen worden getaxeerd door een (externe) deskundige. De volgende categorieën worden onderscheiden Z1; deze terreinen zijn gelegen in een strook langs de autosnelweg A1 en de provinciale weg N347 (zuidelijk deel). Een deel van de binnen deze categorie gelegen gronden heeft in het bestemmingsplan de gebiedsaanduiding Wro-zone-wijzigingsgebied. Het zijn terreinen met een uitstekende ligging en een zeer goede uitstraling naar de A1. De (voorlopige) oppervlakte van de terreinen in deze categorie bedraagt hectare. Z2; deze terreinen zijn gelegen in de strook langs de provinciale weg N347, alsmede aan de entree van het bedrijventerrein vanaf de Rijssenseweg. Deze terreinen kennen een zeer goede ligging, het zijn zichtlocaties vanaf de provinciale weg en bij de entree naar het terrein. De (voorlopige) oppervlakte van de terreinen in deze categorie bedraagt hectare. Z3; deze categorie omvat een vijftal terreinen met een betere ligging aan brede groenstroken of omdat zij een specifieke (groene) inrichting zullen kennen of omdat zij liggen aan de kop van het terrein nabij de entree. De (voorlopige) oppervlakte van de terreinen in deze categorie bedraagt hectare. Z4; dit zijn de locaties met een normale ligging, geen zichtlocaties. De (voorlopige) oppervlakte van de terreinen in deze categorie bedraagt hectare. 3.3 Voor gronden met de functie bedrijventerrein dient door de gemeenteraad van Wierden een verkavelingsplan te worden vastgesteld dat onderdeel zal worden van dit exploitatieplan. Bureau Takkenkamp 6

7 FUNCTIE AGRARISCH/WATERBERGING 3.4 Het gebied aan westzijde van de N347 wordt geschikt gemaakt als retentiegebied. De gronden met de functie waterberging zijn bedoeld voor de (tijdelijke) opvang van water. In het waterhuishoudingplan is aangegeven dat op deze gronden een regionale waterbergingscapaciteit van m3 moet worden gerealiseerd. Na inrichting worden de gronden uitgegeven als agrarische grond met kwalitatieve verplichting waterberging. FUNCTIE WATER 3.5 De gronden met de functie water zijn bedoeld voor de opvang, doorvoer en afvoer van water. Het ten behoeve van het bestemmingsplan en exploitatieplan opgesteld waterhuishoudingplan (bijlage 4) maakt integraal onderdeel uit van dit exploitatieplan. FUNCTIE VERKEER 3.6 De gronden met de functie Verkeersdoeleinden zijn bedoeld voor de aanleg van wegen, nutsvoorzieningen, rabatstroken, voet- en fietspaden en bijkomende voorzieningen zoals openbare verlichting, brandkranen, bebording en dergelijke. 3.7 De in de functie verkeer opgenomen aan te leggen rotonde in de Rijssenseweg is noodzakelijk voor de ontsluiting van het bedrijventerrein. De rotonde dient geen ander doel dan de ontsluiting van het bedrijventerrein. Daarom wordt zij in de exploitatie voor 100% aan de ontwikkeling van het exploitatiegebied toegerekend en dus integraal in de exploitatieopzet van dit exploitatieplan begrepen. 3.8 In het midden van het bedrijventerrein (bij de groenzone) wordt een vrijliggend fietspad aangelegd, dat een ontsluitende functie heeft voor het langzaam verkeer richting het bedrijventerrein. Dit fietspad sluit aan op de Rondweg waardoor een goede ontsluiting voor langzaam verkeer ontstaat richting Enter, gescheiden van het zware verkeer. 3.9 Vanwege veiligheidseisen (onder andere hulpdiensten) is het noodzakelijk om een tweede entree (calamiteiten ontsluiting) te realiseren. Deze wordt gerealiseerd door de koppeling van de ontsluitingsweg aan de zuidzijde van het bedrijventerrein met de Vonderweg. Deze ontsluiting staat los van de Rondweg. De ontsluitingsweg dient geen ander doel dan de ontsluiting van het exploitatiegebied. Daarom wordt zij in de exploitatie voor 100% aan de ontwikkeling van het exploitatiegebied toegerekend en dus integraal in de exploitatieopzet van dit exploitatieplan begrepen. FUNCTIE GROEN 3.10 De terreinen met de functie groen zijn bedoeld als groenvoorziening in de vorm van gras, struweel en/of boombeplanting. De hoofdfunctie is aankleding van het terrein. De terreinen met deze bestemming moeten zodanig worden ingericht dat zij tijdens hoge waterstanden in de afvoerende watergangen, ook overtollig water kunnen bergen. De inrichting dient plaats te vinden zoals nader omschreven in de bijlagen 4 en 5 en in artikel van deze voorschriften. Bureau Takkenkamp 7

8 ARTIKEL 4 De (eisen aan) de werken en werkzaamheden 4.1 Algemeen Het is verboden om de werken en werkzaamheden waarop de eisen als vermeld in dit hoofdstuk van het exploitatieplan betrekking hebben, uit te voeren in strijd met die eisen. Overtreding van dit voorschrift wordt ingevolge de Wet Economische Delicten aangemerkt als een strafbaar feit Het is verboden om werken en werkzaamheden uit te voeren die betrekking hebben op de werkzaamheden als vermeld in de artikelen 4.2 en 4.3 voordat een definitief ontwerp is opgesteld en goedgekeurd. Het definitief ontwerp behoeft de goedkeuring van Burgemeester en wethouders van de gemeente Wierden. Burgemeester en wethouders zijn bevoegd om aan de goedkeuring van het definitief ontwerp aanvullende voorwaarden en kwaliteitseisen te verbinden voor zover deze aanvullende voorwaarden en kwaliteitseisen ten doel hebben de beoogde kwaliteit zoals deze is vastgelegd in dit exploitatieplan en het bij het bestemmingsplan behorende beeldkwaliteitplan, te verzekeren. Bij het opstellen van het definitief ontwerp dient in ieder geval rekening te worden gehouden met de eisen en uitgangspunt als vermeld in de artikelen 4.2 en Het is verboden om werken en werkzaamheden uit te voeren die betrekking hebben op de werkzaamheden als bedoeld in de artikelen 4.2 en 4.3 voordat voor deze werkzaamheden een bestek is opgesteld en goedgekeurd. Het bestek behoeft de goedkeuring van Burgemeester en wethouders van de gemeente Wierden. Burgemeester en wethouders zijn bevoegd om aan de goedkeuring van het bestek aanvullende voorwaarden en eisen te verbinden voor zover deze aanvullende voorwaarden en kwaliteitseisen ten doel hebben de beoogde kwaliteit zoals deze is vastgelegd in dit exploitatieplan en het bij het bestemmingsplan behorende beeldkwaliteitplan, te verzekeren. Bij het opstellen van het bestek dient in ieder geval rekening te worden gehouden met de eisen en uitgangspunt als vermeld in het op grond van artikel op te stellen definitief ontwerp Een bestek als bedoeld in artikel omvat alle werkzaamheden die moeten worden uitgevoerd in een fase als omschreven in hoofdstuk 5. De werkzaamheden worden per fase in een totaalbestek uitgewerkt en aanbesteed. B&W kunnen ontheffing verlenen van deze bepaling indien daardoor, naar het oordeel van B&W, een aantoonbaar economisch voordeel voor de totale exploitatie van het plan kan worden behaald en de voorgeschreven kwaliteit van de voorzieningen verzekerd blijft. Bureau Takkenkamp 8

9 4.2 Bouwrijpmaken Onder bouwrijp maken wordt verstaan: het ophogen, ontgraven en egaliseren van terreinen; het slopen van opstallen en rooien van beplantingen; het leggen en verleggen van watergangen en afwateringssystemen; het aanbrengen van nutsvoorzieningen en rioleringen met bijbehorende voorzieningen; het aanbrengen van asfaltconstructies voor wegen met uitzondering van de toplaag; het aanbrengen van rabatstroken in noodbestrating; SLOPEN, ROOIEN EN OPHOGEN Bepalingen inzake sloopwerken. De sloop van de bedrijfsopstallen van het bedrijf Rohaan (Rondweg 29-31), voor zover vallend binnen het exploitatiegebied, zijn reeds uitgevoerd. Ten behoeve van de zuidelijke ontsluiting dienen de opstallen van het bedrijf Kamphuis (Rondweg 28) te worden gesloopt. Ook een aantal in het gebied staande opstallen/schuurtjes moet worden gesloopt. Het sloopwerk dient zodanig plaats te vinden dat de achterblijvende grond geschikt is voor het beoogde grondgebruik zoals aangegeven op kaartbijlage Bepalingen inzake ophogen terrein. Het maaiveld in het gebied aan de oostzijde van de N 347 dient te worden opgehoogd tot de peilen als genoemd in het waterhuishoudingplan (bijlage 4). Uitgangspunt daarbij is een vloerpeil voor de bedrijven van NAP + 9,80 m. Materiaal voor de ophoging zal afkomstig zijn uit het te ontgraven gedeelte van het waterbergingsgebied aan de westzijde van de N347. Dat zal alleen dan het geval zijn indien het aldaar vrijkomende materiaal voldoet aan de eisen die gebruikelijkerwijze aan materiaal voor ophoging worden gesteld. Voordat tot ophoging wordt overgegaan dient de kwaliteit van het ophoogmateriaal te worden aangetoond. De hoeveelheid benodigd ophoogmateriaal dient in het definitief ontwerp en in het bestek te worden vastgesteld maar zal naar schatting ca kubieke meter bedragen Bepalingen inzake rooien bomen en struiken. De in het terrein aanwezige bomen en struiken dienen, voor zover noodzakelijk in verband met de werken bouwrijp maken en/of uitgeefbaar terrein en/of aanleg wegen en waterlopen, te worden verwijderd. De te rooien houtopstanden dienen van het terrein te worden afgevoerd, wortelkluiten dienen eveneens te worden verwijderd. De te verwijderen groenelementen zijn aangegeven op onderstaande tekening die ook deel uitmaakt van het als bijlage 5 bij dit exploitatieplan gevoegde groenplan Bedrijventerrein Enter-Rijssen. Bureau Takkenkamp 9

10 Bureau Takkenkamp 10

11 AANLEGGEN EN VERLEGGEN VAN HET AFWATERINGSSYSTEEM Het toekomstig hemelwater en vuilwatersysteem op het bedrijventerrein dient te voldoen aan de beschrijvingen, eisen en randvoorwaarden zoals omschreven in het Waterhuishoudingplan dat als bijlage 4 bij dit exploitatieplan is gevoegd De watergangen dienen te worden aangelegd zoals aangegeven in onderstaande figuur In het ontwerp voor de Elsgraven is rekening gehouden met de aanleg van een uiterwaardprofiel waardoor meer ruimte voor water ontstaat. In onderstaande figuur is een doorsnede weergegeven van de situatie die moet worden gerealiseerd. Bureau Takkenkamp 11

12 4.2.8 De watergangen en (voor de ligging zie figuur 3 in bijlage 4) zorgen in de bestaande situatie voor de ontwatering van het gebied ten zuiden van rijksweg A1 en tevens voor de afwatering van het aangrenzende bedrijventerrein Baanakkers. De beide watergangen worden samengevoegd op de oostelijke grens van het plangebied (huidige locatie van watergang ). De bestaande watergang zal hier dus verbreed moeten worden en dient onderstaand profiel te krijgen Voor de lokale waterberging worden drie groene bergingen aangelegd. De locatie is weergegeven op de tekening die als bijlage 6 bij het waterhuishoudingplan is gevoegd. Bureau Takkenkamp 12

13 Het ontwerp van de groene bergingen is van groot belang voor de manier waarop deze onderhouden kunnen worden. Vanuit de eis om tenminste m3 water te kunnen bergen dienen de volgende eisen gesteld te worden aan het ontwerp: Talud 1:3 Bodembreedte minimaal 2 meter Diepte is ca. 1 m Natuurtechnisch onderhoudsprofiel In onderstaande figuur is het minimale profiel weergegeven van een groene berging met bovenstaande uitgangspunten Bij relatief kleine afvoeren wordt de landelijk afvoer gestuurd doormiddel van een V-stuw. Voor de berekening van de V-stuw is uitgegaan van de vergelijking die gebruikt wordt voor de dimensionering van de Thomsonstuw, zie figuur: De afmeting van de stuw dient te voldoen aan de volgende eisen: Afvoerstuw van berging 3 naar Elsgraven Knijpstuw, uitgevoerd als V-stuw met: Onderkant V op NAP +8,70 m. Bodem groene berging op NAP +8,50 m. Bovenkant stuw 0,5 m boven bodemniveau op NAP +9,00 m. Maximaal afvoerend debiet 300 m3/uur (2,4 l/s/ha bij 35 ha) Hoek N: 900 à 100. Bureau Takkenkamp 13

14 RIOLERINGEN In hoofdstuk 4 en bijlage 6 (tekening) van het waterhuishoudingplan is aangegeven aan welke eisen het rioleringsstelsel moet voldoen. De aldaar genoemde eisen moeten beschouwd worden als onderdeel van dit exploitatieplan. Samengevat betkenen de eisen dat een Geoptimaliseerd Verbeterd Gescheiden Stelsel (VGS+) moet worden aangelegd. Er wordt een gescheiden systeem van afvoer voor regenwater (RWA-riool) en afvalwater (DWA-riool) aangelegd. Het RWA-riool mag niet meer dan 30% van alle neerslag via de DWA-riolering naar de zuivering afvoeren. De overige 70% moet worden geborgen in het plangebied. Het afvalwater wordt via het DWA-stelsel ingezameld. Het DWA zal onder vrij verval worden afgevoerd naar een centraal in het plangebied gelegen pompput. Vanuit de pompput zal het vuilwater via een aan te leggen persleiding op het bestaande stelsel van Enter worden aangesloten. Als onderdeel van het waterhuishoudingplan is een voorlopig rioolontwerp opgenomen waarop is aangegeven: de ligging, dimensionering en verhangrichting van de riolen alsmede de locaties van de inspectieputten, rioolgemalen en externe overstorten. In het definitief ontwerp wordt ook het definitieve rioleringsplan ontworpen. De ligging van de riolen is globaal aangegeven op de tekening in artikel (wegen) Een belangrijk onderdeel van het stelsel is een te plaatsen gemaal met pompen. Type en capaciteit van de pompen dient in het definitief ontwerp nader te worden bepaald. Schematisch dient de pompopstelling te worden gerealiseerd als weergegeven in onderstaande figuur. In het gemaal worden 2 DWA pompen geplaatst (waarvan 1 reserve), die vuilwater afvoeren naar de persleiding en de zuivering. 1 RWA pomp die first-flush afvoert naar de persleiding en de zuivering en 1 RWA pomp die het stelsel ledigt in de groene berging. De first-flush pomp moet zodanig aangestuurd kunnen worden dat deze na verloop van tijd stopt, zodra al het vuil van de straten is gespoeld, en de first flush is afgevoerd naar de zuivering. Al het overige schone water zal moeten overstorten en aan het einde van de regenbui via de andere RWA pomp in de retentievijver worden gepompt. Bureau Takkenkamp 14

15 WEGEN EN RABATSTROKEN In onderstaande figuur is de ligging van de wegprofielen 1 tot en met 5 weergegeven. De profielen zelf zijn opgenomen in de volgende artikelen. De wegen en rabatstroken dienen te worden aangelegd op de op de tekening aangegeven locaties en moeten worden uitgevoerd volgens de op de profieltekening aangegeven maatvoering. Bureau Takkenkamp 15

16 Profiel 1, lengte 115 meter, Profiel 2, lengte 470 meter, Profiel 3, lengte 835 meter, Bureau Takkenkamp 16

17 Profiel 4, lengte 710 meter, Profiel 5, lengte 600 meter, De opbouw van de asfaltverhardingen en rabatstroken dient te voldoen aan de uitgangspunten die gelden voor verhardingen voor zwaarbelaste wegen op een industrieterrein (Transportcentrum). De hieronder aangegeven normen en de bijbehorende figuren zijn vooralsnog indicatief. In het definitief ontwerp zal tenminste aan de onderstaande eisen moeten worden voldaan. Bureau Takkenkamp 17

18 Toplaag : Gemodificeerde steenmastiekasfalt. Bestand tegen wringend, kort draaiend vrachtverkeer. Bestand tegen statische belasting (geparkeerde vrachtauto s, afgekoppelde aanhangers). Zeer hoge weerstand tegen vervormingen. Tussenlaag: Scorepave of gelijkwaardig De grootste krachten komen op de laag onder de deklaag, daarom moet dit een laag zijn die goed bestand is tegen vervormingen. Eigenschappen Scorepave: Zeer hoge weerstand tegen vervormingen. Hoge statische belasting mogelijk. Goed bestand tegen vermoeiing Onderlaag: Steenslagasfaltbeton 0/22 VK 4. Een stabiele onderlaag met een goede weerstand tegen vervorming. Alleen recycling van gebroken materiaal is toestaan. Geen recycling van materiaal met ronde vormen toepassen om vervormingen tegen te gaan Fundering van menggranulaat: Menggranulaat is beter bestand tegen verbrijzeling dan baksteenpuin, waardoor de fundering zijn draagkracht behoud. Zandbed Tenminste 1,00 m van het zandbed moet voldoen aan de eis zand voor zandbed. Asfaltconstuctie voor zwaarbelast industrieterrein 30 m m SMA 0/11 Gemodificeerd 70 mm Scorepave of gelijkwaardig VOORBEELD van de opbouw van de asfaltverharding 80 mm STAB 0/22 vk4 250 mm Menggranulaat Zandbed Bureau Takkenkamp 18

19 Principedoorsnede/voorbeeld van de wegopbouw en globale duiding van de ligging van de riolen De rabatstroken worden bestraat met betonklinkers. In de bouwrijp fase worden de klinkers in blokverband en op de kop ingestraat. De klinkers worden opgesloten tussen opsluitbanden (10/200 mm) en trottoirbanden. De trottoirbanden worden in betonmix aangebracht. In de rabatstroken worden gootelementen aangebracht. NUTSVOORZIENINGEN De nutsvoorzieningen worden aangelegd in de rabatstroken. De exacte locaties binnen dit profiel alsmede de aanlegdieptes en afstanden onderling worden in het definitief ontwerp bepaald. De aan te legen nutsvoorzieningen bestaan tenminste uit elektriciteits-, gas-, water-, telefoonen glasvezelvoorzieningen. De voorzieningen worden door de energiemaatschappijen aangelegd in de rabatstroken naast de wegen. De energieleveranciers leggen zelf de voorzieningen aan In de rabatstroken wordt op elke 80 meter een brandkraan aangebracht van een in het definitief ontwerp nader vast te stellen type. ONTGRAVEN RETENTIEGEBIED In artikel is bepaald dat de voor het bedrijventerrein benodigde ophoogmateriaal afkomstig zal zijn uit de ontgravingen ten behoeve van de aanleg van het retentiegebied. Naar schatting zal tenminste ca kubieke meter grond en zand ontgraven worden. Bij het opstellen van het definitief ontwerp en bestek dient in eerste instantie te worden nagegaan of het te ontgraven materiaal geschikt is voor de ophoging van het bedrijventerrein. Voor dit exploitatieplan is er voorshands vanuit gegaan dat het materiaal geschikt is. De wijze van ontgraven en transport van het materiaal zal nader in het definitief ontwerp en in het bestek worden voorgeschreven. Bureau Takkenkamp 19

20 Het terrein dient ontgraven te worden tot de peilen als genoemd in het waterhuishoudingplan (bijlage 4). De te realiseren maaiveldhoogtes zijn weergegeven in onderstaande figuur. Bureau Takkenkamp 20

21 4.3 Woonrijp maken Onder woonrijp maken wordt verstaan: het inrichten van de openbare ruimte in het bedrijventerrein en het inrichten van het retentiegebied. Het inrichten van de openbare ruimte in het bedrijventerrein omvat het afwerken van de wegen en de waterlopen, het aanbrengen van straatverlichting en straatmeubilair, het aanleggen van de groenvoorzieningen. Het inrichten van het retentiegebied omvat het geschikt maken van het gebied voor wateropvang en het herstellen van de bouwvoor van het terrein ten behoeve van agrarisch gebruik en het herstellen van de wegen. INRICHTING OPENBARE RUIMTE BEDRIJVENTERREIN De werkzaamheden zoals beschreven bij Inrichting openbare ruimte worden uitgevoerd nadat het terrein bouwrijp is doch niet later dan dat 80% van het aantal uitgeefbare kavels is bebouwd. AFWERKEN VAN WEGEN In de fase van het woonrijp maken wordt de toplaag op de asfaltwegen aangebracht. De onderlaag wordt gekleefd waarop een deklaag, van DAB dik 40 mm, wordt aangebracht. In het definitief ontwerp wordt ook de belijning ontworpen. De belijning wordt aangebracht In de fase van het woonrijp maken worden de rabatstroken in definitieve vorm bestraat. STRAATVERLICHTING EN STRAATMEUBILAIR In het definitief ontwerp zal nader worden bepaald welk type straatverlichting wordt aangebracht. Als minimale eis zal gelden dat het zal gaan om lichtmasten met een dubbele uitlegger, met een hoogte van 6 meter In het definitief ontwerp zal nader worden bepaald waar en welke typen straatmeubilair zullen moeten worden geplaatst. HET AANLEGGEN VAN DE GROENVOOZIENINGEN De aan te brengen groenvoorzieningen zijn weergegeven op onderstaande tekening en in het groenontwerp dat als bijlage 5 is opgenomen bij dit exploitatieplan. De groenvoorzieningen moeten worden aangelegd conform de uitgangspunten en de eisen zoals vermeld in bijlage 5. Bureau Takkenkamp 21

22 Bureau Takkenkamp 22

23 INRICHTING RETENTIEGEBIED De werkzaamheden zoals beschreven bij Inrichting retentiegebied worden uitgevoerd tegelijk met het bouwrijp maken van het bedrijventerrein van Fase Ia (zie ook artikel 5.5 van deze voorschriften) De inrichting van het gebied dient plaats te vinden conform het gestelde in het waterhuishoudingplan en onderstaande tekening. Bureau Takkenkamp 23

24 Vooruitlopend op het ontgraven van het ophoogmateriaal dient eerst de toplaag/bouwvoor te worden verwijderd. De toplaag/bouwvoor wordt ter plaatse in depot gebracht Nadat de ontgravingen tot de voorgeschreven peilen heeft plaatsgevonden dient het terrein weer te worden teruggebracht in een zodanige staat dat agrarische bedrijfsvoering mogelijk is. Na de ontgravingen dient de toplaag in het terrein te worden teruggebracht, geëgaliseerd, bewerkt en te worden ingezaaid met gras (mengsel nader te bepalen) of een groenbemester. HERSTELLEN WEGEN De aanwezige wegen in het retentiegebied dienen, na afronding van het ontgraven en inrichten, in de staat te worden hersteld als voor aanvang van de werkzaamheden. 4.4 Uitbesteden en wijze van uitvoeren BESTEKSVOORBEREIDING De uit te voeren werken als vermeld in de paragrafen 4.2 en 4.3 moeten, nadat de definitieve ontwerpen door B&W zijn goedgekeurd, worden uitgewerkt in bestekken. In de op te stellen bestekken dienen tenminste de kwaliteitseisen als in de vorige paragrafen beschreven, te worden voorgeschreven. De bestekken dienen te worden opgesteld volgens de RAW systematiek. Het Definitief Ontwerp en de Bestekken zullen door of namens de gemeente worden opgesteld. Indien het opstellen van het Definitief Ontwerp en/of de bestekken wordt uitbesteed gelden hiervoor de eisen als genoemd artikel en In de exploitatieopzet is rekening gehouden met een efficiënte uitvoering van de werkzaamheden. Een van de aspecten van efficiëntie is de aanbesteding van voldoende werkvolume. Ook is het van belang om binnen de uitvoering van werken voor een bepaalde fase ( voor fasering zie artikel 5) een gelijkmatige kwaliteit te bewerkstelligen. Daarom is het noodzakelijk dat de werkzaamheden per fase tegelijkertijd en eenduidig gecoördineerd worden uitgevoerd. Alle werken binnen een fase dienen daarom in één bestek te worden opgenomen en als totaal te worden aanbesteed. AANBESTEDING VAN WERKEN EN WERKZAAMHEDEN De uitbesteding van werken en werkzaamheden dient te geschieden volgens het meest recentelijk vastgestelde gemeentelijke aanbestedingsbeleid. Voor werken en werkzaamheden die volgens de Europese aanbestedingsregels moeten worden aanbesteed dient de aanbesteding ook dienovereenkomstig plaats te vinden Het inkoop- en aanbestedingsbeleid van de gemeente is bijgevoegd als bijlage 6 en maakt integraal onderdeel uit van dit exploitatieplan. TOEZICHT OP DE UITVOERING Bij de uitvoering van werken en werkzaamheden zal namens de gemeente een dagelijks toezichthouder op het werk aanwezig zijn om te controleren of de werken en werkzaamheden conform de kwaliteitseisen en het bestek worden uitgevoerd. De aannemer en de opdrachtgever voor de uitvoering (voor zover dit niet de gemeente zelf is) zullen de gemeente in kennis stellen van de aanvang van de werkzaamheden. De toezichthouder namens de gemeente zal toegang worden verschaft tot de werkzaamheden, zal in de gelegenheid worden gesteld alle relevante stukken en informatie in te zien en zal aanwezig zijn bij alle bouwvergaderingen en overleggen omtrent de uitvoering van de werken en werkzaamheden. De werken en werkzaamheden zullen niet eerder worden opgeleverd dan nadat de gemeente het werk en de werkzaamheden heeft goedgekeurd. Bureau Takkenkamp 24

25 ARTIKEL 5 Faseringen en koppelingen 5.1 Het is verboden werken of werkzaamheden uit te voeren in strijd met de fasering en koppelingen als bedoeld in de artikelen 5.2 tot en met Het college van B&W kan ontheffing verlenen van het verbod, indien dit past in een in voorbereiding zijnde herziening van het exploitatieplan. 5.2 Een werk wordt niet eerder geacht te zijn opgeleverd dan nadat het college van Burgemeester en Wethouders het proces verbaal van oplevering van het betreffende werk hebben goedgekeurd. FASERING 5.3 Het exploitatiegebied omvat drie fasen (Ia, Ib en II), de ligging en omvang van de fasen is weergegeven op de tekening die bij dit exploitatieplan is gevoegd als bijlage 3. Aan de fasering ligt het productieprogramma ten grondslag zoals weergegeven in onderstaande tabel. Tabel D: het productieprogramma uitgezet in de tijd Totale object bedrijventerrein Fase I bedrijventerrein Fase II Agrarisch Totaal m Bureau Takkenkamp 25

26 5.4 Gestreefd wordt naar de realisering van werken en werkzaamheden binnen de volgende tijdvakken: Omschrijving werken/werkzaamheden Jaar/periode van uitvoering Fase Ia en Ib Definitief ontwerp en bestekken Bouwrijpmaken Uitgifte fase Ia Woonrijpmaken Uitgifte fase Ib 2012 Fase II Definitief ontwerp en bestekken 2011 Bouwrijpmaken Uitgifte Woonrijpmaken KOPPELINGEN 5.5 Het is verboden om bouwvergunningen te verlenen voor bouwwerken of gebouwen op gronden waarvoor een verkavelingplan als bedoeld in artikel 3 van deze voorschriften moet worden vastgesteld, voordat het bedoelde verkavelingplan door de gemeenteraad is vastgesteld. B&W kunnen ontheffing verlenen van het in dit lid bedoelde verbod indien het bouwplan past in een in voorbereiding zijnd of nog niet in werking getreden vastgesteld exploitatieplan waarin een verkavelingplan is opgenomen. 5.6 Het is verboden bouwvergunningen te verlenen voor het oprichten van bouwwerken en gebouwen op de terreinen met functie bedrijventerrein in fase Ia totdat het bouwrijp maken van fase Ia en Ib is opgeleverd. B&W zijn bevoegd van dit verbod ontheffing te verlenen indien de gewenste stedenbouwkundige kwaliteiten van het terrein en/of een efficiënte exploitatie dat naar de mening van het college vereisen. 5.7 Het is verboden om een aanvang te maken met het bouwrijp maken van fase II voordat het bouwrijp maken van fase Ia en Ib is opgeleverd. B&W zijn bevoegd van dit verbod ontheffing te verlenen indien de gewenste stedenbouwkundige kwaliteiten van het terrein en/of een efficiënte exploitatie dat naar de mening van het college vereisen. 5.8 het is verboden bouwvergunningen te verlenen voor het oprichten van bouwwerken en gebouwen op de terreinen met functie bedrijventerrein in fase II totdat het bouwrijp maken van fase II is opgeleverd. B&W zijn bevoegd van dit verbod ontheffing te verlenen indien de gewenste stedenbouwkundige kwaliteiten van het terrein en/of een efficiënte exploitatie dat naar de mening van het college vereisen. Bureau Takkenkamp 26

exploitatieplan 4E HERZIENING EXPLOITATIEPLAN '1E MELMSEWEG'

exploitatieplan 4E HERZIENING EXPLOITATIEPLAN '1E MELMSEWEG' 4E HERZIENING EXPLOITATIEPLAN '1E MELMSEWEG' 4e herziening '1e Melmseweg' (ontwerp) Inhoudsopgave Exploitatieplan 1e Melmseweg 3 Hoofdstuk 1 3 Inleiding Hoofdstuk 2 Deel A Omschrijving exploitatiegebied

Nadere informatie

Actualisatie globaal exploitatieplan Driessen

Actualisatie globaal exploitatieplan Driessen Actualisatie globaal exploitatieplan Driessen 2017 1 Inhoudsopgave Inleiding 1. Aanleiding voor de actualisatie van het globaal exploitatieplan 2. Plangebied en ruimtegebruik 3. Kosten exploitatiegebied

Nadere informatie

Exploitatieplan De Afhang

Exploitatieplan De Afhang Exploitatieplan De Afhang Herziening 2015 Op structurele onderdelen Toelichting en Regels 17 Datum: 2 april 2015 Eerste vaststelling exploitatieplan: 14 december 2010 Datum onherroepelijk: 19 oktober 2011

Nadere informatie

Exploitatieplan de Contreie. Gemeente Oosterhout. Deel B: regels

Exploitatieplan de Contreie. Gemeente Oosterhout. Deel B: regels Exploitatieplan de Contreie Gemeente Oosterhout Deel B: regels Datum: Januari 2016 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Artikel 1 Begrippen... 3 Artikel 2 Kostentoerekening... 4 Artikel 3 Fasering en koppelingen

Nadere informatie

DEEL B: Exploitatieplan

DEEL B: Exploitatieplan DEEL B: Exploitatieplan Pagina 1 van 12 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Omschrijving werken en werkzaamheden... 4 2.1 Bouwrijp maken (inclusief nutsvoorzieningen)... 4 2.2 Woonrijp maken van het exploitatieplangebied...

Nadere informatie

Rioleringsplan. Plan Mölnbekke te Ootmarsum. Projectnummer: 2653. Opdrachtgever: Lintmolenbeek B.V. In opdracht van: Lintmolenbeek B.V.

Rioleringsplan. Plan Mölnbekke te Ootmarsum. Projectnummer: 2653. Opdrachtgever: Lintmolenbeek B.V. In opdracht van: Lintmolenbeek B.V. Rioleringsplan Plan Mölnbekke te Ootmarsum Projectnummer: 2653 Opdrachtgever: Lintmolenbeek B.V. In opdracht van: Lintmolenbeek B.V. Postbus 66 7630 AB Ootmarsum Status Concept Opgesteld door: Dhr. H.

Nadere informatie

Toetsing waterhuishouding

Toetsing waterhuishouding Toetsing waterhuishouding Bedrijventerrein Hattemerbroek - deelgebied Hattem Quickscan waterhuishouding - nieuwe stedenbouwkundige opzet Ontwikkelingsmaatschappij Hattemerbroek B.V. december 2009 concept

Nadere informatie

Waterhuishouding en riolering Groot Zonnehoeve

Waterhuishouding en riolering Groot Zonnehoeve Waterhuishouding en riolering Groot Zonnehoeve Inleiding Dit document is opgesteld als vervolg en update van de analyse van de waterhuishouding, opgesteld in januari 2008. Toen is geconstateerd dat de

Nadere informatie

PvE voor nieuwe wijk Lage Heide te Valkenswaard

PvE voor nieuwe wijk Lage Heide te Valkenswaard PvE voor nieuwe wijk Lage Heide te Valkenswaard Programma van eisen Gemeente Valkenswaard december 2010 definitief PvE voor nieuwe wijk Lage Heide te Valkenswaard Programma van eisen dossier : AC3113-002.001

Nadere informatie

Exploitatieplan De Afhang

Exploitatieplan De Afhang Exploitatieplan De Afhang Herziening 2016-2 Op structurele onderdelen Toelichting en Regels 1 Datum: 20 juni 2016 Eerste vaststelling exploitatieplan: 14 december 2010 Datum onherroepelijk: 19 oktober

Nadere informatie

1 e Herziening Exploitatieplan Waterrijk-West DEEL 2: TOELICHTING d.d. 02-06-2014

1 e Herziening Exploitatieplan Waterrijk-West DEEL 2: TOELICHTING d.d. 02-06-2014 1 e Herziening Exploitatieplan Waterrijk-West DEEL 2: TOELICHTING d.d. 02-06-2014 Exploitatieplan Waterrijk-West 1 e herziening Exploitatieplan Waterrijk-West 1 e herziening Inhoud DEEL 1 Exploitatieplan

Nadere informatie

Bijlage 1. Uitgangspunten exploitatieopzet

Bijlage 1. Uitgangspunten exploitatieopzet Bijlage 1. Uitgangspunten exploitatieopzet 1.1 Algemeen De heeft een civieltechnische raming opgesteld voor het bedrijvenpark t Zevenhuis. Over de gehanteerde uitgangspunten is overleg geweest tussen de

Nadere informatie

Bijlagen Exploitatieplan Zuidbroek Vleugelschool/Sporthal

Bijlagen Exploitatieplan Zuidbroek Vleugelschool/Sporthal Bijlagen Exploitatieplan Zuidbroek Vleugelschool/Sporthal Betreft Exploitatieplan voor de Vleugelschool en de Sporthal, gelegen in Zuidbroek Status Vastgesteld Datum november 2010 Kaarten A. Kaart Bestemmingsplan

Nadere informatie

EXPLOITATIEPLAN ZUIDPLAS WEST

EXPLOITATIEPLAN ZUIDPLAS WEST EXPLOITATIEPLAN ZUIDPLAS WEST Behorende bij het bestemmingsplan Zuidplas West, gelegen binnen de gemeenten Zevenhuizen Moerkapelle Den Haag, 29 mei 2009 Auteurs: Akro Consult, Den Haag Status: Vastgesteld

Nadere informatie

Bestemmingsplan Voetgangersverbinding. Castricum Limmen REGELS

Bestemmingsplan Voetgangersverbinding. Castricum Limmen REGELS Bestemmingsplan Voetgangersverbinding Castricum Limmen REGELS Inhoudsopgave Artikel 1. BEGRIPPEN...3 Artikel 2. WIJZE VAN METEN...4 Artikel 3. VERKEER VERKEER EN VERBLIJF...5 Artikel 4. GROEN...5 Artikel

Nadere informatie

Grondexploitatie via het publiekrechtelijk spoor: het exploitatieplan

Grondexploitatie via het publiekrechtelijk spoor: het exploitatieplan Grondexploitatie via het publiekrechtelijk spoor: het exploitatieplan Rob de Boer Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) 9 maart, Den Haag Hoe was het ook al weer? De gemeenteraad stelt een exploitatieplan

Nadere informatie

VOORBEELD STANDAARD OPZET EXPLOITATIEPLAN

VOORBEELD STANDAARD OPZET EXPLOITATIEPLAN VOORBEELD STANDAARD OPZET EXPLOITATIEPLAN 1 INLEIDING 1.1 Algemeen Aangeven met welk doel het exploitatieplan wordt gemaakt: om onderhandelingen met één of meerdere grondeigenaren te starten, met als doel

Nadere informatie

Artikel 17 Waarde - Maastrichts Erfgoed

Artikel 17 Waarde - Maastrichts Erfgoed blad -1- Artikel 17 Waarde - Maastrichts Erfgoed 17.1 Bestemmingsomschrijving 17.1.1 Algemeen De voor 'Waarde - Maastrichts Erfgoed' aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere daar voorkomende bestemming(en),

Nadere informatie

GEMEENTE HILLEGOM REGELS. onderdeel van het bestemmingsplan Fietspad Hillegom - Bennebroek van de gemeente Hillegom

GEMEENTE HILLEGOM REGELS. onderdeel van het bestemmingsplan Fietspad Hillegom - Bennebroek van de gemeente Hillegom GEMEENTE HILLEGOM REGELS onderdeel van het bestemmingsplan Fietspad Hillegom - Bennebroek van de gemeente Hillegom Hillegom, april 2010 INHOUDOPGAVE HOOFDSTUK 1 INLEIDENDE REGELS... 4 Artikel 1 Begrippen...

Nadere informatie

Exploitatieplan Middenboulevard

Exploitatieplan Middenboulevard Exploitatieplan Middenboulevard Badhuisplein Definitief Gemeente Zandvoort Postbus 2 2040 AA ZANDVOORT Grontmij Nederland B.V. Assen, 6 november 2009 Verantwoording Titel : Exploitatieplan Middenboulevard

Nadere informatie

OMGEVINGSVERGUNNING (definitief besluit) Nummer: W12/003358

OMGEVINGSVERGUNNING (definitief besluit) Nummer: W12/003358 OMGEVINGSVERGUNNING (definitief besluit) Nummer: W12/003358 Aanvraag Op 29 februari 2012 is een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen voor het oprichten van 28 woningen, kadastraal bekend gemeente

Nadere informatie

Bijlage 1: Bestemmingsplan begrippen, regels en toelichting

Bijlage 1: Bestemmingsplan begrippen, regels en toelichting Bijlage 1: Bestemmingsplan begrippen, regels en toelichting In deze bijlage zijn voorbeeld planregels met betrekking tot archeologie en cultuurhistorie opgenomen voor nieuwe bestemmingsplannen in de gemeente

Nadere informatie

Oplegnotitie waterhuishoudingsplan 2012 Bedrijvenpark A1 Bijlage 8b exploitatieplan

Oplegnotitie waterhuishoudingsplan 2012 Bedrijvenpark A1 Bijlage 8b exploitatieplan Oplegnotitie waterhuishoudingsplan 2012 Bedrijvenpark A1 Bijlage 8b exploitatieplan Gemeente Deventer Opdrachtgever ORB H.J. Laing Datum paraaf Projectleider ORB J.J. van der Woude Datum paraaf Gemeente

Nadere informatie

omschrijving gegevens toelichting datum berekening

omschrijving gegevens toelichting datum berekening Tabel A: het inventariseren van de algemene gegevens omschrijving gegevens toelichting naam bestemmingsplan De Elsmoat naam exploitatieplan De Elsmoat datum berekening 112015 gemeente Gemeente Wierden

Nadere informatie

1 e Herziening Exploitatieplan Waterrijk-West DEEL 1: EXPLOITATIEPLAN d.d. 02-06-2014

1 e Herziening Exploitatieplan Waterrijk-West DEEL 1: EXPLOITATIEPLAN d.d. 02-06-2014 1 e Herziening Exploitatieplan Waterrijk-West DEEL 1: EXPLOITATIEPLAN d.d. 02-06-2014 Exploitatieplan Waterrijk-West 1 e herziening 1 Exploitatieplan Waterrijk-West 1 e herziening 2 Inhoud DEEL 1 Exploitatieplan

Nadere informatie

Waterparagraaf Plan Molenschot te Soest

Waterparagraaf Plan Molenschot te Soest 26-6-2015 Plan Molenschot te Soest Civiel Management Lichtenvoorde Zilverlinde 7 7131 MN Lichtenvoorde Postbus 149 7130 AC Lichtenvoorde Telefoon: 0544-393220 Internet: www.civielmanagement.nl E-mail:

Nadere informatie

Exploitatieplan Drechthoek II

Exploitatieplan Drechthoek II Exploitatieplan Drechthoek II Gemeente Kaag en Braassem Vastgesteld... Gemeente Kaag en Braassem November 2012 Exploitatieplan Drechthoek II Gemeente Kaag en Braassem Vastgesteld... dossier : BA9789-101-100

Nadere informatie

Lelystad * Beschikking d.d. 10 mei 2012 Omgevingsvergunning L gemeente. Lisdoddeweg 36 oprichten van een aardappelopslag

Lelystad * Beschikking d.d. 10 mei 2012 Omgevingsvergunning L gemeente. Lisdoddeweg 36 oprichten van een aardappelopslag gemeente Lelystad * Beschikking d.d. 10 mei 2012 Omgevingsvergunning L20110290 Lisdoddeweg 36 oprichten van een aardappelopslag Gemeente Lelystad Stadhuisplein 2 Postbus 91 8200 AB Lelystad U 0320 www.lelystad.nl

Nadere informatie

RBOI - Rotterdam/Middelburg bv Niets uit dit drukwerk mag door anderen dan de opdrachtgever worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel

RBOI - Rotterdam/Middelburg bv Niets uit dit drukwerk mag door anderen dan de opdrachtgever worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel RBOI - Rotterdam/Middelburg bv Niets uit dit drukwerk mag door anderen dan de opdrachtgever worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze

Nadere informatie

Zoals aangegeven zijn de gemeente Lelystad en het havenbedrijf Amsterdam de ontwikkelaars van het bedrijventerrein.

Zoals aangegeven zijn de gemeente Lelystad en het havenbedrijf Amsterdam de ontwikkelaars van het bedrijventerrein. Notitie Contactpersoon Jeroen Lasonder Datum 24 mei 2013 Kenmerk N008-1213242JLO-gdj-V022 Flevokust: Watertoets 1 Inleiding De gemeente Lelystad en Havenbedrijf Amsterdam ontwikkelen samen bedrijventerrein

Nadere informatie

Bestemmingsplan Archeologie

Bestemmingsplan Archeologie Bestemmingsplan Archeologie 2 Inhoudsopgave Regels 3 Hoofdstuk 1 Inleidende regels 4 Artikel 1 Begrippen 4 Hoofdstuk 2 Bestemmingsregels 6 Artikel 2 Waarde - Archeologie 1 6 Artikel 3 Waarde - Archeologie

Nadere informatie

Exploitatieplan Lage Heide Wonen

Exploitatieplan Lage Heide Wonen Exploitatieplan Lage Heide Wonen 1 e herziening Gemeente Valkenswaard oktober 2013 Exploitatieplan Lage Heide Wonen 1 e herziening dossier : C3113-002-001 registratienummer : versie : 6 Gemeente Valkenswaard

Nadere informatie

Seggelant II te Brielle

Seggelant II te Brielle Seggelant II te Brielle Betreft: Locatie: Ca. 50.000 m2 bouwrijp bedrijventerrein ten behoeve van nieuwbouw bedrijfsruimten. De afmetingen van de indicatieve bouwkavels zijn vanaf 2.000 m2 tot 10.000 m2.

Nadere informatie

Berekening hwa-riool Oranjebuurt te Riel

Berekening hwa-riool Oranjebuurt te Riel Berekening hwa-riool Oranjebuurt te Riel Gemeente Goirle projectnr. 219713 revisie 3.0 12 juli 2010 Opdrachtgever Gemeente Goirle Afdeling Realisatie en beheer Postbus 17 5050 AA Goirle datum vrijgave

Nadere informatie

Ontwerp Herziening Exploitatieplan Waterrijk-West d.d. 03-03-2014

Ontwerp Herziening Exploitatieplan Waterrijk-West d.d. 03-03-2014 Ontwerp Herziening Exploitatieplan Waterrijk-West d.d. 03-03-2014 Ontwerp exploitatieplan Waterrijk-West 1 e herziening 1 Inhoud DEEL 1 Exploitatieplan Hoofdstuk 1 De status van het Exploitatieplan...

Nadere informatie

Gemeente Bergen Datum besluit Datum verzending: Nummer

Gemeente Bergen Datum besluit Datum verzending: Nummer Omgevingsvergunning (artikel 2.1, 2.2 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht) Gemeente Bergen Datum besluit Datum verzending: Nummer 2011.00165 Gezien het verzoek ingediend door: N.V. Nederlandse

Nadere informatie

Toelichting behorende bij het Exploitatieplan Centrum Vlijmen 1 e herziening

Toelichting behorende bij het Exploitatieplan Centrum Vlijmen 1 e herziening pagina 1 van 5 Toelichting behorende bij het Exploitatieplan Centrum Vlijmen 1 e herziening 1. Aanleiding Op 18 juni 2013 is het Exploitatieplan Centrum Vlijmen, gemeente Heusden door de gemeenteraad vastgesteld.

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE PLANREGELS

INHOUDSOPGAVE PLANREGELS II. REGELS - 32 - INHOUDSOPGAVE PLANREGELS HOOFDSTUK 1 INLEIDENDE REGELS...35 Artikel 1 Van toepassing verklaring...35 Artikel 2 Begrippen...35 HOOFDSTUK 2 BESTEMMINGSREGELS...37 Artikel 3 Sport...37 Artikel

Nadere informatie

EXPLOITATIEPLAN ZEVENDER behorende bij bestemmingsplan Zevender. Gemeente Schoonhoven

EXPLOITATIEPLAN ZEVENDER behorende bij bestemmingsplan Zevender. Gemeente Schoonhoven EXPLOITATIEPLAN ZEVENDER behorende bij bestemmingsplan Zevender Gemeente Schoonhoven Vastgesteld door de raad van de gemeente Schoonhoven d.d. 25 november 2010-1 - HET EXPLOITATIEPLAN Begrippenlijst Hoofdstuk

Nadere informatie

EXPLOITATIEPLAN RODE WATERPAREL

EXPLOITATIEPLAN RODE WATERPAREL EXPLOITATIEPLAN RODE WATERPAREL Behorende bij het (ontwerp)bestemmingsplan Rode Waterparel, gelegen binnen de gemeenten Nieuwerkerk aan den IJssel en Moordrecht Den Haag, 20 mei 2009 Auteurs: Akro Consult,

Nadere informatie

Bergingsberekeningen en controle afvoercapaciteit Plangebied Haatland

Bergingsberekeningen en controle afvoercapaciteit Plangebied Haatland Bergingsberekeningen en controle afvoercapaciteit Plangebied Haatland Definitief Gemeente Kampen Grontmij Nederland bv Zwolle, 29 november 2005 @ Grontmij 11/99014943, rev. d1 Verantwoording Titel : Bergingsberekeningen

Nadere informatie

Tubbergen o. gemeente. Aan de gemeenteraad. Vergadering: 8 september 2014. Nummer: Tubbergen, 28 augustus 2014

Tubbergen o. gemeente. Aan de gemeenteraad. Vergadering: 8 september 2014. Nummer: Tubbergen, 28 augustus 2014 gemeente Tubbergen o Aan de gemeenteraad Vergadering: 8 september 2014 Nummer: 9A Tubbergen, 28 augustus 2014 Onderwerp: Vaststellen verordening op de afvoer van hemelwater en grondwater. Samenvatting

Nadere informatie

Exploitatieplan Elsmoat, 3 e herziening 2015

Exploitatieplan Elsmoat, 3 e herziening 2015 Exploitatieplan Elsmoat, 3 e herziening 2015 Gemeente Wierden, Sector Grondgebied- Afdeling beleid Versie: 23 februari 2016 (vaststelling door raad) (prijspeil 1 januari 2015) VOORWOORD Bij de ontwikkeling

Nadere informatie

REGELS Inhoudsopgave

REGELS Inhoudsopgave REGELS Inhoudsopgave HOOFDSTUK 1 INLEIDENDE REGELS 2 Artikel 1 Begrippen 2 Artikel 2 Nadere regels 2 HOOFDSTUK 2 BESTEMMINGSREGELS 3 Artikel 3 Groen 3 Artikel 4 Verkeer - Verblijfsgebied 3 Artikel 5 Leiding

Nadere informatie

Voorontwerp infiltratievoorzieningen en RWA- leidingen

Voorontwerp infiltratievoorzieningen en RWA- leidingen MEMO Aan Van Kopie Dossier Project Betreft : Woningstichting Barneveld : Wolter Tijssen : Wouter Woortman : B4699-03-004 : Watertoets : Voorontwerp waterhuishouding Ons kenmerk : WA-LW20090339 Datum :

Nadere informatie

O M G E V I N G S V E R G U N N I N G (ONTWERP) 506-2012

O M G E V I N G S V E R G U N N I N G (ONTWERP) 506-2012 O M G E V I N G S V E R G U N N I N G (ONTWERP) 506-2012 Burgemeester en Wethouders hebben op 26 oktober 2012 van Geologistiek BV, Idzardaweg 90, 8476 EP TER IDZARD, een aanvraag voor een omgevingsvergunning

Nadere informatie

De wijzigingen ten opzichte van het ontwerp-bestemmingsplan hebben betrekking op de volgende onderdelen.

De wijzigingen ten opzichte van het ontwerp-bestemmingsplan hebben betrekking op de volgende onderdelen. Behoort bij V.R. 2010/17 NOTA VAN WIJZIGINGEN Bestemmingsplan Ede West 2009 Voorgesteld wordt het bestemmingsplan op een aantal punten gewijzigd vast te stellen. Het betreft wijzigingen naar aanleiding

Nadere informatie

MEMO. Van : Lamfers / Van der Meulen Datum : 15 november 2011 Afdeling : FIN / BP-vrom Onderwerp : Kostenverhaal particuliere initiatieven en leges

MEMO. Van : Lamfers / Van der Meulen Datum : 15 november 2011 Afdeling : FIN / BP-vrom Onderwerp : Kostenverhaal particuliere initiatieven en leges Aan : College van B&W Afdeling : Van : Lamfers / Van der Meulen Datum : 15 november 2011 Afdeling : FIN / BP-vrom Onderwerp : Kostenverhaal particuliere initiatieven en leges Inleiding Binnen de gemeente

Nadere informatie

OMGEVINGSVERGUNNING WABO. verleend aan. Talen Recycling. t.b.v. het. bouwen van een bedriffspand. locatie. Wagenmaker 8, 9502 ES Stadskanaal

OMGEVINGSVERGUNNING WABO. verleend aan. Talen Recycling. t.b.v. het. bouwen van een bedriffspand. locatie. Wagenmaker 8, 9502 ES Stadskanaal OMGEVINGSVERGUNNING WABO verleend aan Talen Recycling t.b.v. het bouwen van een bedriffspand locatie Wagenmaker 8, 9502 ES Stadskanaal Groningen, 16 juni 2011 Zaaknummer: 227 Procedure nr. 12549 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Panoven Hogedijk, IJsselstein. Ontwerp exploitatieplan. Projectnummer 5792 Datum 7 juli Rapportnummer 001 Versie 002

Panoven Hogedijk, IJsselstein. Ontwerp exploitatieplan. Projectnummer 5792 Datum 7 juli Rapportnummer 001 Versie 002 Panoven Hogedijk, IJsselstein Ontwerp exploitatieplan Projectnummer 5792 Datum 7 juli 2014 Rapportnummer 001 Versie 002 Status definitief Tekstgedeelte 18 pagina s Aantal bijlagen 2 Bestandsnaam Ontwerp

Nadere informatie

"Administratieve herziening Hoogspanningsleiding"

Administratieve herziening Hoogspanningsleiding Bestemmingsplan "Administratieve herziening Hoogspanningsleiding" Inhoud. Toelichting Regels Kaart nr. 090207 Procedure. Kennisgeving voorbereiden bestemmingsplan Gepubliceerd d.d. : 10 december 2009 Ontwerpbestemmingsplan

Nadere informatie

Exploitatieplan Uitbreiding Bedrijventerrein Medel, fase 1 Behorende bij het ontwerp inpassingsplan

Exploitatieplan Uitbreiding Bedrijventerrein Medel, fase 1 Behorende bij het ontwerp inpassingsplan Exploitatieplan Uitbreiding Bedrijventerrein Medel, fase 1 Behorende bij het ontwerp inpassingsplan Uitbreiding Bedrijventerrein Medel, fase 1 Provincie Gelderland Vastgesteld door Gedeputeerde Staten

Nadere informatie

Landgoed De Hattert. Watertoets conform de uitgangspunten van Waterschap Aa en Maas. Datum : 1 oktober 2010. : Ir. L.J.A.M.

Landgoed De Hattert. Watertoets conform de uitgangspunten van Waterschap Aa en Maas. Datum : 1 oktober 2010. : Ir. L.J.A.M. Landgoed De Hattert Watertoets conform de uitgangspunten van Waterschap Aa en Maas Datum : 1 oktober 2010 Auteur Opdrachtgever : Ir. L.J.A.M. van Nierop : P. van Kempen VOORWOORD In opdracht van de heer

Nadere informatie

Boekelermeer Zuid. Exploitatieplan. 1 e Herziening. Status: Datum: 20 oktober 2014. Rapportnummer: Behorend bij ruimtelijk plan:

Boekelermeer Zuid. Exploitatieplan. 1 e Herziening. Status: Datum: 20 oktober 2014. Rapportnummer: Behorend bij ruimtelijk plan: Boekelermeer Zuid Exploitatieplan 1 e Herziening Status: Datum: 20 oktober 2014 Rapportnummer: Behorend bij ruimtelijk plan: EP-Boekelermeer-Zuid-002 NL.IMRO.0361.BP00112-0305 Geconsolideerd exploitatieplan

Nadere informatie

Overige bijgevoegde documenten Onlosmakelijk onderdeel van deze vergunning zijn de bijgevoegde en als zodanig gewaarmerkte stukken.

Overige bijgevoegde documenten Onlosmakelijk onderdeel van deze vergunning zijn de bijgevoegde en als zodanig gewaarmerkte stukken. omgevingsvergunning bouwen van een bedrijfsgebouw en handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening bouwen van een bedrijfsgebouw en handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening Beschikking 258760

Nadere informatie

Erfgoedbeleid Ridderkerk. Archeologieverordening Ridderkerk 2013

Erfgoedbeleid Ridderkerk. Archeologieverordening Ridderkerk 2013 Erfgoedbeleid Ridderkerk Archeologieverordening Ridderkerk 2013 TOELICHTING OP DE ARCHEOLOGIEVERORDENING RIDDERKERK 2013 Gemeentestukken: 2013-267 TOELICHTING OP DE ARCHEOLOGIEVERORDENING RIDDERKERK 2013

Nadere informatie

Indieners zienswijzen exploitatieplan. 4 adressanten hebben een zienswijze ingediend.

Indieners zienswijzen exploitatieplan. 4 adressanten hebben een zienswijze ingediend. Indieners zienswijzen exploitatieplan. 4 adressanten hebben een zienswijze ingediend. Ontvankelijkheid. Het ontwerp-exploitatieplan heeft, gelijktijdig met het ontwerpbestemmingsplan en milieueffectrapport,

Nadere informatie

De ingediende zienswijzen geven aanleiding tot het aanbrengen van de volgende wijzigingen in het ontwerp exploitatieplan.

De ingediende zienswijzen geven aanleiding tot het aanbrengen van de volgende wijzigingen in het ontwerp exploitatieplan. De ingediende zienswijzen geven aanleiding tot het aanbrengen van de volgende wijzigingen in het ontwerp exploitatieplan. In het ontwerp exploitatieplan Kerkeneind-Wagenbroeken was in de kostenopzet onder

Nadere informatie

*14.040393*14.040393omgevingsvergunningomgevingsvergunning150743543

*14.040393*14.040393omgevingsvergunningomgevingsvergunning150743543 Zaaknummer: 186570 Behoort bij besluit van het college van burgemeester en wethouders van Uden van, 09 01 2015 wnd. hoofd afdeling Bouwen en Milieu. *14.040393*14.040393omgevingsvergunningomgevingsvergunning150743543

Nadere informatie

BIJLAGE 5: WATER- EN RIOLERINGSPLAN

BIJLAGE 5: WATER- EN RIOLERINGSPLAN BIJLAGE 5: WATER- EN RIOLERINGSPLAN INTERNE NOTITIE voor: Gemeente Cuijk, Waterschap Aa en Maas van: Erik van Grunsven telefoon: afdeling: Ruimtelijk Beheer onderwerp: hemelwater de Valuwe datum: 22-december-2011herzien

Nadere informatie

Waterparagraaf Heistraat Zoom

Waterparagraaf Heistraat Zoom Waterparagraaf Heistraat Zoom In Zeelst aan de Heistraat is een ontwikkeling gepland. Voor deze ontwikkeling dient een omgevingsvergunning te worden opgesteld waarvan deze waterparagraaf onderdeel uit

Nadere informatie

HORST MAA5 A/D HORST. Exploitatieplan De Afhang. dd. Jį^Ľtefe A nr. 103. Herziening 2013

HORST MAA5 A/D HORST. Exploitatieplan De Afhang. dd. Jį^Ľtefe A nr. 103. Herziening 2013 Behoort biįhetbesiuit van de GemeerìíérŵĴVao Horst aan de Maas dd. Jį^Ľtefe A nr. 103 De gtiffier HORST A/D MAA5 Exploitatieplan De Afhang Herziening 2013 Toelichting en Regels HORST A/D MAA5 IRST Datum:

Nadere informatie

GEMEENTE BERGEN OP ZOOM. Bestemmingsplan. Reparatieplan Groene Gordijn. Status: ONTWERP

GEMEENTE BERGEN OP ZOOM. Bestemmingsplan. Reparatieplan Groene Gordijn. Status: ONTWERP GEMEENTE BERGEN OP ZOOM Bestemmingsplan Reparatieplan Groene Gordijn. Status: ONTWERP 1 Inhoudsopgave HOOFDSTUK 1. DOEL EN OPZET BESTEMMINGSPLAN... 3 1.1 AANLEIDING EN DOEL... 3 1.2 LIGGING EN BEGRENZING

Nadere informatie

MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP

MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP 10 MAART 1999. - Omzendbrief OW98/4 betreffende aanleg van riolen langs gewestwegen. - Deelname in de kosten door de administratie Wegen en Verkeer (AWV). - Trefwoorden

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het college van 10 november 2015, No. B B E S L U I T:

gelezen het voorstel van het college van 10 november 2015, No. B B E S L U I T: De raad van de gemeente Dronten, gelezen het voorstel van het college van 10 november 2015, No. B15.001634 gezien het advies van de raadscommissie van december 2015; B E S L U I T: Vast te stellen de volgende

Nadere informatie

Betreft Uitbreiding bedrijfsterrein Van Ooijen, Parallelweg-west Woerden Afwatering terreinverharding

Betreft Uitbreiding bedrijfsterrein Van Ooijen, Parallelweg-west Woerden Afwatering terreinverharding Bijlage Afwatering terreinverharding D1 Notitie Referentienummer Datum Kenmerk 11 augustus 2014 153681 Betreft Uitbreiding bedrijfsterrein Van Ooijen, Parallelweg-west Woerden Afwatering terreinverharding

Nadere informatie

Exploitatieplantieplan. Waterdael III I Someren. Gemeente Someren Contactpersoon: dhr. Y Vavier drs. E. Linssen, T.

Exploitatieplantieplan. Waterdael III I Someren. Gemeente Someren Contactpersoon: dhr. Y Vavier drs. E. Linssen, T. Exploitatieplantieplan Waterdael III I Someren Opdrachtgever: Gemeente Someren Contactpersoon: dhr. Y Vavier Auteur : drs. E. Linssen, T. Delforterie MSc Opdrachtnummer : 2473 Status : vastgesteld exploitatieplan

Nadere informatie

Ruimtelijke onderbouwing

Ruimtelijke onderbouwing Ruimtelijke onderbouwing Handelen in strijd met de regels ruimtelijke ordening Indien een aanvraag in strijd is met het bestemmingsplan kan door het college van Burgemeester en wethouders een omgevingsvergunning

Nadere informatie

Kavelpaspoort Barchem Zuid

Kavelpaspoort Barchem Zuid - 1 Kavelpaspoort Barchem Zuid Kavelgegevens De bouwkavel Nummer: 28 Type woning: Vrijstaande woning Oppervlakte: ± 820 m² Verkoopprijs: 233.000,-- vrij op naam Bouwpeil van de woning: Goothoogte: Bouwhoogte:

Nadere informatie

Colofon. Exploitatieplan Zuiderloo. Status : Vastgesteld. Datum : maandag 7 december 2015. Aantal pagina s : 27. Aantal bijlagen : 12

Colofon. Exploitatieplan Zuiderloo. Status : Vastgesteld. Datum : maandag 7 december 2015. Aantal pagina s : 27. Aantal bijlagen : 12 Colofon Status : Vastgesteld Datum : maandag 7 december 2015 Aantal pagina s : 27 Aantal bijlagen : 12 Opgesteld door : Laureen Geuther; Sjoerd Timmermans; Willem van Winkoop E-mail : Laureen.Geuther@overmorgen.nl

Nadere informatie

Panoven Baronieweg, IJsselstein. Exploitatieplan. Projectnummer 5792 Datum 27 mei 2015. Rapportnummer 002 Versie 002

Panoven Baronieweg, IJsselstein. Exploitatieplan. Projectnummer 5792 Datum 27 mei 2015. Rapportnummer 002 Versie 002 Panoven Baronieweg, IJsselstein Exploitatieplan Projectnummer 5792 Datum 27 mei 2015 Rapportnummer 002 Versie 002 Status concept Tekstgedeelte 21 pagina s Aantal bijlagen 7 Bestandsnaam Exploitatieplan

Nadere informatie

Exploitatieplan Sweensstraat-West Fase 1. Gemeente Loon op Zand. T. Delforterie (Metrum) E. Linssen (Metrum) E. J. van Baardewijk (PurpleBlue)

Exploitatieplan Sweensstraat-West Fase 1. Gemeente Loon op Zand. T. Delforterie (Metrum) E. Linssen (Metrum) E. J. van Baardewijk (PurpleBlue) Exploitatieplan Sweensstraat-West Fase 1 Gemeente Loon op Zand Auteurs : T. Delforterie (Metrum) E. Linssen (Metrum) E. J. van Baardewijk (PurpleBlue) Opdrachtnummer : 2941 Status : Definitief Datum vastgesteld

Nadere informatie

ONTWERP EXPLOITATIEPLAN "BEDRIJVENTERREIN FOODPARK"

ONTWERP EXPLOITATIEPLAN BEDRIJVENTERREIN FOODPARK ONTWERP EXPLOITATIEPLAN "BEDRIJVENTERREIN FOODPARK" GEMEENTE VEGHEL 5 september 2013 077276419:B - Definitief B01055.000728.0100 Ontwerp exploitatieplan "bedrijventerrein Foodpark" Inhoud Deel A: Toelichting

Nadere informatie

Exploitatieplan Woningbouwlocatie Zwaagdijk-Oost. Ontwerp d.d. 14 oktober 2010

Exploitatieplan Woningbouwlocatie Zwaagdijk-Oost. Ontwerp d.d. 14 oktober 2010 Exploitatieplan Woningbouwlocatie Zwaagdijk-Oost Ontwerp d.d. 14 oktober 2010 INHOUDSOPGAVE A. HET EXPLOITATIEPLAN... 5 1. INLEIDING... 5 2. STATUS EXPLOITATIEPLAN WONINGBOUWLOCATIE ZWAAGDIJK-OOST... 7

Nadere informatie

Omgevingsvergunning voor de activiteit uitvoeren van een werk

Omgevingsvergunning voor de activiteit uitvoeren van een werk Besluit van Gedeputeerde Staten van Limburg Omgevingsvergunning voor de activiteit uitvoeren van een werk Locatie Hoensbroek kavel A 5193 te Heerlen Zaaknummer: 2012-0812 Kenmerk 2013/569 d.d. 3 januari

Nadere informatie

EXPLOITATIEPLAN NIEUW AMSTERDAM/VEENOORD, BEDRIJVENTERREIN DE TWEELING DERDE HERZIENING (2015)

EXPLOITATIEPLAN NIEUW AMSTERDAM/VEENOORD, BEDRIJVENTERREIN DE TWEELING DERDE HERZIENING (2015) Definitieve versie zoals vastgesteld door de raad van de gemeente Emmen op 25 juni 2015. EXPLOITATIEPLAN NIEUW AMSTERDAM/VEENOORD, BEDRIJVENTERREIN DE TWEELING DERDE HERZIENING (2015) 1 Definitieve versie

Nadere informatie

Rioleringsplan Zuiderhoeven

Rioleringsplan Zuiderhoeven Rioleringsplan Zuiderhoeven AM Sweco Nederland B.V. Alkmaar, 6 juli 2016 Verantwoording Titel : Rioleringsplan Zuiderhoeven Subtitel : Projectnummer : 348902 Referentienummer : Revisie : Datum : 6 juli

Nadere informatie

Ontwerp omgevingsvergunning

Ontwerp omgevingsvergunning OPENBARE EN GEBOUWDE OMGEVING ons kenmerk 1043253 behandeld door de heer T van Straaten doorkiesnummer +31 77 3599588 besluitdatum XX-XX-XXXX onderwerp Ontwerp besluit omgevingsvergunning Ontwerp omgevingsvergunning

Nadere informatie

Bestemmingsplan. N307 Passage Dronten (9071)

Bestemmingsplan. N307 Passage Dronten (9071) Bestemmingsplan N307 Passage Dronten (9071) Bestemmingsplan N307 Passage Dronten (9071) Revisie Datum 19 juni 2015 Auteur(s) Opdrachtgever datum vrijgave beschrijving revisie goedkeuring vrijgave 19 juni

Nadere informatie

Bestemmingsplan Mgr. Kuijpersplein 18, Borkel en Schaft. Hoofdstuk 1 Inleidende regels 1 Artikel 1 Begrippen 1 Artikel 2 Wijze van meten 3

Bestemmingsplan Mgr. Kuijpersplein 18, Borkel en Schaft. Hoofdstuk 1 Inleidende regels 1 Artikel 1 Begrippen 1 Artikel 2 Wijze van meten 3 Inhoud Hoofdstuk 1 Inleidende regels 1 Artikel 1 Begrippen 1 Artikel 2 Wijze van meten 3 Hoofdstuk 2 Bestemmingsregels 5 Artikel 3 Horeca terras met tuin 5 Hoofdstuk 3 Algemene regels 8 Artikel 4 Anti-dubbeltelbepaling

Nadere informatie

TE KOOP. Ca. 19,4 hectare cultuurgrond Achter Zuidermeerweg 18 Zuidermeer

TE KOOP. Ca. 19,4 hectare cultuurgrond Achter Zuidermeerweg 18 Zuidermeer TE KOOP Ca. 19,4 hectare cultuurgrond Achter Zuidermeerweg 18 Zuidermeer ALGEMEEN Klaver Makelaardij biedt ruim 19 hectare cultuurgrond aan gelegen achter Zuidermeerweg 18 te Zuidermeer. CULTUURGROND Oppervlakte

Nadere informatie

Toelichting 3. Regels 9

Toelichting 3. Regels 9 Inhoudsopgave Toelichting 3 Hoofdstuk 1 Aanleiding 3 Hoofdstuk 2 Planbeschrijving 4 Hoofdstuk 3 Kostenverhaal 5 Hoofdstuk 4 Wijze van bestemmen 6 Hoofdstuk 5 Procedure 8 Regels 9 Hoofdstuk 1 Inleidende

Nadere informatie

13 juni zaaknummer Provinciale weg N330 (Hummeloseweg) te Zelhem, gemeente Bronckhorst

13 juni zaaknummer Provinciale weg N330 (Hummeloseweg) te Zelhem, gemeente Bronckhorst 13 juni 2016 - zaaknummer 2016-007859 Provinciale weg N330 (Hummeloseweg) te Zelhem, gemeente Bronckhorst Advies als bedoeld in artikel 5.1.4.1, vijfde lid van de Omgevingsverordening Gelderland juncto

Nadere informatie

OMGEVINGSVERGUNNING. daarom besluiten wij u de gevraagde omgevingsvergunning te verlenen.

OMGEVINGSVERGUNNING. daarom besluiten wij u de gevraagde omgevingsvergunning te verlenen. OMGEVINGSVERGUNNING Burgemeester en wethouders van Doesburg hebben op 15 mei 2015 een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen en geregistreerd onder nummer 2015OMG0038. Het betreft het plaatsen

Nadere informatie

Bemmel, 15 mei 2012. Burgemeester en wethouders van Lingewaard,

Bemmel, 15 mei 2012. Burgemeester en wethouders van Lingewaard, Omgevingsvergunning Burgemeester en Wethouders hebben op 16 september 2011 een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen voor het bouwen van een woning. De aanvraag gaat over Rijndijk 65 te Doornenburg.

Nadere informatie

slagvaardig Schaderegeling ingravingen

slagvaardig Schaderegeling ingravingen slagvaardig Schaderegeling ingravingen 1. Inleiding Deze regeling is van toepassing op alle gevallen waarbij, in verband met het leggen / verleggen van kabels en leidingen, het plaatsen van objecten in

Nadere informatie

wijzigingsplan Dr Bouwdijkstraat

wijzigingsplan Dr Bouwdijkstraat Regels wijzigingsplan Dr Bouwdijkstraat Planstatus: vastgesteld Datum: 2010-11-23 Plan identificatie: NL.IMRO.0638.BPDorpskernWY001-VAS1 Auteur: Zoeterwoude 1 Inleidende regels...4 Artikel 1 Begrippen...4

Nadere informatie

Bodemgeschiktheidseisen stedelijk gebied

Bodemgeschiktheidseisen stedelijk gebied Bodemgeschiktheidseisen stedelijk gebied uit: Riet Moens / Bouwrijp maken http://team.bk.tudelft.nl/publications/2003/earth.htm Uit: Standaardgidsen (1999) 1.7.3 Uitwerking voor stedelijke functies De

Nadere informatie

Regels bestemmingsplan "3e herziening van het bestemmingsplan Oud- en Nieuw Krispijn, locatie Laan der VN"

Regels bestemmingsplan 3e herziening van het bestemmingsplan Oud- en Nieuw Krispijn, locatie Laan der VN Regels bestemmingsplan "3e herziening van het bestemmingsplan Oud- en Nieuw Krispijn, locatie Laan der VN" - 1 - HOOFDSTUK 1 Inleidende regels Artikel 1 Begrippen 1.1 het plan het bestemmingsplan 3e herziening

Nadere informatie

EXPLOITATIEPLAN WEEGBREE

EXPLOITATIEPLAN WEEGBREE 1450.67-EP2/rb/ib/r/s Valkenswaard EXPLOITATIEPLAN WEEGBREE Behorende bij: Bestemmingsplan Dommelkwartier Blad 2. INHOUDSOPGAVE DEEL A: TOELICHTING... 4 1. Inleiding... 4 1.1. Aanleiding exploitatieplan...

Nadere informatie

* *

* * omgevingsvergunning bouwen van een 2-onder-1-kap-woning bouwen van een 2-onder-1-kap-woning Beschikking 262791 *17.195803* 17.195803 OMGEVINGSVERGUNNING nr. 262791 Uitgebreide procedure Het College van

Nadere informatie

Grondexploitatie Stedum

Grondexploitatie Stedum Grondexploitatie Stedum Definitief GRONTMIJ EXPLOITATIE RAPPORTEN Grondexploitatie Stedum Definitief Gemeente Loppersum Grontmij Nederland B.V. Assen, 5 april 2012 Verantwoording Titel : Grondexploitatie

Nadere informatie

Uitgangspuntennotitie Civieltechnische raming

Uitgangspuntennotitie Civieltechnische raming Datum: 1 maart 2012 Uitgangspuntennotitie Civieltechnische raming 1.1. Algemeen Arcadis heeft een civieltechnische raming opgesteld voor het bedrijvenpark A1. Over de gehanteerde uitgangspunten is overleg

Nadere informatie

INFORMATIEBRIEF inzake het bouw- en woonrijp maken van Ter Laan 4 te Bedum. april 2010

INFORMATIEBRIEF inzake het bouw- en woonrijp maken van Ter Laan 4 te Bedum. april 2010 INFORMATIEBRIEF inzake het bouw- en woonrijp maken van Ter Laan 4 te Bedum april 2010 Inleiding Om te beginnen willen wij u van harte feliciteren met de aankoop van uw woning of bouwkavel in de uitbreidingswijk

Nadere informatie

Ontwerpbeschikking d.d. 6 september 2012 Omgevingvergunning L

Ontwerpbeschikking d.d. 6 september 2012 Omgevingvergunning L Ontwerpbeschikking d.d. 6 september 2012 Omgevingvergunning L20120260 Grietenij 22 verplaatsen van 24 spaceboxen (tijdelijk) en handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening (tijdelijk) Sjoerd van

Nadere informatie

BPA ZUSSEN: situering plangebied

BPA ZUSSEN: situering plangebied BPA ZUSSEN: situering plangebied BPA ZUSSEN: situering plangebied BPA ZUSSEN: analyse plangebied 7,15ha BPA ZUSSEN: analyse plangebied bestaande woningen 40 woningen 10 open bebouwing (ca. 5-6 are per

Nadere informatie

Inhoudsopgave ruimtelijke onderbouwing Olympus 20

Inhoudsopgave ruimtelijke onderbouwing Olympus 20 Inhoudsopgave ruimtelijke onderbouwing Olympus 20 Hoofdstuk 1 Inleiding Hoofdstuk 2 Planbeschrijving Hoofdstuk 3 Beleidskader Hoofdstuk 4 Landschappelijke inpasbaarheid Hoofdstuk 5 Omgevingsaspecten Hoofdstuk

Nadere informatie

Bestemmingsplan Fietspad Vliegveldweg. Gemeente Beek

Bestemmingsplan Fietspad Vliegveldweg. Gemeente Beek Bestemmingsplan Fietspad Vliegveldweg Bestemmingsplan Fietspad Vliegveldweg Toelichting Regels Verbeelding Schaal 1:1.000 Datum: April 2011 Vastgesteld: 28 april 2011 Projectgegevens: TOE02-BELZ0003-01a

Nadere informatie

Fietspad Melderslo - Broekhuizen (Tracédeel C)

Fietspad Melderslo - Broekhuizen (Tracédeel C) Fietspad Melderslo - Broekhuizen (Tracédeel C) Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Inleidende regels 3 Artikel 1 Begrippen 3 Artikel 2 Wijze van meten 5 Hoofdstuk 2 Bestemmingsregels 6 Artikel 3 Verkeer 6 Artikel

Nadere informatie

Exploitatieplan Drechthoek II

Exploitatieplan Drechthoek II Exploitatieplan Drechthoek II Gemeente Kaag en Braassem Vastgesteld 13 mei 2013 Gemeente Kaag en Braassem maart 2013 Exploitatieplan Drechthoek II Gemeente Kaag en Braassem Vastgesteld 13 mei 2013 dossier

Nadere informatie