EXPLOITATIEPLAN DEEL 2 VOORSCHRIFTEN. Bedrijventerrein Enter-Rijssen Gemeente Wierden. 3 april 2009

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "EXPLOITATIEPLAN DEEL 2 VOORSCHRIFTEN. Bedrijventerrein Enter-Rijssen Gemeente Wierden. 3 april 2009"

Transcriptie

1 EXPLOITATIEPLAN DEEL 2 VOORSCHRIFTEN 3 april 2009 Bedrijventerrein Enter-Rijssen Gemeente Wierden

2 EXPLOITATIEPLAN Bedrijventerrein Enter-Rijssen Opdrachtgever(s): Contactpersoon: Gemeente Wierden en Gemeente Rijssen-Holten R. te Wierik (gemeente Wierden) en W. Bekke (gemeente Rijssen-Holten) Bezoekadres: Plantsoenlaan EC Wierden Postadres Postbus AA Wierden Rapporttype: Rapportnummer: Exploitatieplan, voorschriften GT/229-BER-05 Datum: 3 april 2009 Bureau Takkenkamp 2

3 INHOUDSOPGAVE Inleiding 4 Het exploitatiegebied 5 Locatie-eisen: het voorgenomen grondgebruik 6 De (eisen aan) de werken en werkzaamheden Algemeen Bouwrijpmaken Woonrijp maken Uitbesteden en wijze van uitvoeren 24 Faseringen en koppelingen 25 Exploitatieopzet 28 Kostenverhaal 29 Slotbepalingen 30 Bijlagen: Bijlage 1a; Bijlage 1b; Bijlage 1c; Bijlage 2; Bijlage 3; Bijlage 4; Bijlage 5; Bijlage 6; Bijlage 7; kaart begrenzing exploitatiegebied kaart door gemeente aan te kopen tabel overzicht eigendomssituatie kaart Voorgenomen grondgebruik en onderscheiden bedrijvenlocaties kaart faseringen rapport Waterhuishoudingsplan rapport Groenplan aanbestedingsbeleid gemeente Wierden zienswijzen en reactienota Bureau Takkenkamp 3

4 ARTIKEL 1 Inleiding 1.1 Dit exploitatieplan Exploitatieplan bedrijventerrein Enter-Rijssen is gekoppeld aan het bestemmingsplan Bedrijventerrein Enter-Rijssen, zoals vastgesteld in de gemeenteraad van Wierden op 2 juni 2009, besluitnummer 1.2 Het is verboden om de werken en werkzaamheden waarop de eisen als vermeld in de hierna volgende artikelen van dit exploitatieplan betrekking hebben, uit te voeren in strijd met die eisen. Overtreding van dit voorschrift wordt op grond van de Wet Economische Delicten aangemerkt als een strafbaar feit. Bureau Takkenkamp 4

5 ARTIKEL 2 Het exploitatiegebied 2.1 Het exploitatiegebied omvat de gronden die liggen binnen de begrenzing zoals aangegeven op de tekening die bij dit exploitatieplan is gevoegd als bijlage 1a. De eigendomsverhouding is weergegeven op de in bijlage 1c opgenomen tabel. 2.2 Het exploitatiegebied omvat twee te onderscheiden deelgebieden die tegelijk, maar wel gefaseerd, in exploitatie worden gebracht: het complex gelegen ten oosten van de N347. De totale oppervlakte van dit gebied is hectare. Op grond van het bestemmingsplan worden aan dit complex de volgende bestemmingen gegeven: bedrijventerrein, bos, groen, verkeer en water. het complex gelegen ten westen van de N347. De totale oppervlakte van dit gebied is ca hectare. Op grond van het bestemmingsplan worden aan dit complex de bestemmingen agrarisch gebied met waarden, water en verkeer gegeven. 2.3 Het Waterhuishoudingplan is als bijlage 4 bij dit exploitatieplan gevoegd en maakt integraal onderdeel uit van het exploitatieplan. 2.4 Om het proces van bouw- en woonrijp maken samenhangend en integraal te laten verlopen wil de gemeente tenminste de percelen verwerven die bedoeld zijn voor de openbare voorzieningen verkeer en groenvoorzieningen alsmede de gronden die benodigd zijn voor het dempen en verleggen van watergangen. De te verwerven gronden zijn weergegeven op kaartbijlage 1b. Bureau Takkenkamp 5

6 ARTIKEL 3 Locatie-eisen: het voorgenomen grondgebruik 3.1 Bij het in ontwikkeling brengen van het gebied dienen de gronden de functies te krijgen zoals aangegeven op de tekening die is opgenomen als bijlage 2, een en ander met inachtneming van de in het bestemmingsplan bedrijventerrein Enter-Rijssen vastgelegde doelen, gebruiksvoorschriften en andere bepalingen en met inachtneming van het gestelde in de artikelen 3.2 tot en met FUNCTIE BEDRIJVENTERREIN 3.2 Met betrekking tot de grondexploitatie worden binnen de functie Bedrijventerrein op basis van exposure/zichtlocatie vier categorieën terrein onderscheiden. Deze categorieën zijn aangegeven op de tekening die als bijlage 2 onderdeel van dit exploitatieplan uitmaakt. Het onderscheid is met name van belang voor de exploitatieopzet: betere locaties kennen een hogere toegerekende uitgifteprijs dan locatie met mindere ligging, en kunnen dus meer kosten dragen. De grenzen tussen de categorieën zijn voorlopige. Op het moment van vaststellen van dit exploitatieplan is nog geen definitieve verkaveling van het terrein bekend. De uitgifteprijzen voor de locaties zullen bij een van de volgende herzieningen van het exploitatieplan, na vaststelling van het verkavelingplan, worden gedifferentieerd. Zij zullen worden getaxeerd door een (externe) deskundige. De volgende categorieën worden onderscheiden Z1; deze terreinen zijn gelegen in een strook langs de autosnelweg A1 en de provinciale weg N347 (zuidelijk deel). Een deel van de binnen deze categorie gelegen gronden heeft in het bestemmingsplan de gebiedsaanduiding Wro-zone-wijzigingsgebied. Het zijn terreinen met een uitstekende ligging en een zeer goede uitstraling naar de A1. De (voorlopige) oppervlakte van de terreinen in deze categorie bedraagt hectare. Z2; deze terreinen zijn gelegen in de strook langs de provinciale weg N347, alsmede aan de entree van het bedrijventerrein vanaf de Rijssenseweg. Deze terreinen kennen een zeer goede ligging, het zijn zichtlocaties vanaf de provinciale weg en bij de entree naar het terrein. De (voorlopige) oppervlakte van de terreinen in deze categorie bedraagt hectare. Z3; deze categorie omvat een vijftal terreinen met een betere ligging aan brede groenstroken of omdat zij een specifieke (groene) inrichting zullen kennen of omdat zij liggen aan de kop van het terrein nabij de entree. De (voorlopige) oppervlakte van de terreinen in deze categorie bedraagt hectare. Z4; dit zijn de locaties met een normale ligging, geen zichtlocaties. De (voorlopige) oppervlakte van de terreinen in deze categorie bedraagt hectare. 3.3 Voor gronden met de functie bedrijventerrein dient door de gemeenteraad van Wierden een verkavelingsplan te worden vastgesteld dat onderdeel zal worden van dit exploitatieplan. Bureau Takkenkamp 6

7 FUNCTIE AGRARISCH/WATERBERGING 3.4 Het gebied aan westzijde van de N347 wordt geschikt gemaakt als retentiegebied. De gronden met de functie waterberging zijn bedoeld voor de (tijdelijke) opvang van water. In het waterhuishoudingplan is aangegeven dat op deze gronden een regionale waterbergingscapaciteit van m3 moet worden gerealiseerd. Na inrichting worden de gronden uitgegeven als agrarische grond met kwalitatieve verplichting waterberging. FUNCTIE WATER 3.5 De gronden met de functie water zijn bedoeld voor de opvang, doorvoer en afvoer van water. Het ten behoeve van het bestemmingsplan en exploitatieplan opgesteld waterhuishoudingplan (bijlage 4) maakt integraal onderdeel uit van dit exploitatieplan. FUNCTIE VERKEER 3.6 De gronden met de functie Verkeersdoeleinden zijn bedoeld voor de aanleg van wegen, nutsvoorzieningen, rabatstroken, voet- en fietspaden en bijkomende voorzieningen zoals openbare verlichting, brandkranen, bebording en dergelijke. 3.7 De in de functie verkeer opgenomen aan te leggen rotonde in de Rijssenseweg is noodzakelijk voor de ontsluiting van het bedrijventerrein. De rotonde dient geen ander doel dan de ontsluiting van het bedrijventerrein. Daarom wordt zij in de exploitatie voor 100% aan de ontwikkeling van het exploitatiegebied toegerekend en dus integraal in de exploitatieopzet van dit exploitatieplan begrepen. 3.8 In het midden van het bedrijventerrein (bij de groenzone) wordt een vrijliggend fietspad aangelegd, dat een ontsluitende functie heeft voor het langzaam verkeer richting het bedrijventerrein. Dit fietspad sluit aan op de Rondweg waardoor een goede ontsluiting voor langzaam verkeer ontstaat richting Enter, gescheiden van het zware verkeer. 3.9 Vanwege veiligheidseisen (onder andere hulpdiensten) is het noodzakelijk om een tweede entree (calamiteiten ontsluiting) te realiseren. Deze wordt gerealiseerd door de koppeling van de ontsluitingsweg aan de zuidzijde van het bedrijventerrein met de Vonderweg. Deze ontsluiting staat los van de Rondweg. De ontsluitingsweg dient geen ander doel dan de ontsluiting van het exploitatiegebied. Daarom wordt zij in de exploitatie voor 100% aan de ontwikkeling van het exploitatiegebied toegerekend en dus integraal in de exploitatieopzet van dit exploitatieplan begrepen. FUNCTIE GROEN 3.10 De terreinen met de functie groen zijn bedoeld als groenvoorziening in de vorm van gras, struweel en/of boombeplanting. De hoofdfunctie is aankleding van het terrein. De terreinen met deze bestemming moeten zodanig worden ingericht dat zij tijdens hoge waterstanden in de afvoerende watergangen, ook overtollig water kunnen bergen. De inrichting dient plaats te vinden zoals nader omschreven in de bijlagen 4 en 5 en in artikel van deze voorschriften. Bureau Takkenkamp 7

8 ARTIKEL 4 De (eisen aan) de werken en werkzaamheden 4.1 Algemeen Het is verboden om de werken en werkzaamheden waarop de eisen als vermeld in dit hoofdstuk van het exploitatieplan betrekking hebben, uit te voeren in strijd met die eisen. Overtreding van dit voorschrift wordt ingevolge de Wet Economische Delicten aangemerkt als een strafbaar feit Het is verboden om werken en werkzaamheden uit te voeren die betrekking hebben op de werkzaamheden als vermeld in de artikelen 4.2 en 4.3 voordat een definitief ontwerp is opgesteld en goedgekeurd. Het definitief ontwerp behoeft de goedkeuring van Burgemeester en wethouders van de gemeente Wierden. Burgemeester en wethouders zijn bevoegd om aan de goedkeuring van het definitief ontwerp aanvullende voorwaarden en kwaliteitseisen te verbinden voor zover deze aanvullende voorwaarden en kwaliteitseisen ten doel hebben de beoogde kwaliteit zoals deze is vastgelegd in dit exploitatieplan en het bij het bestemmingsplan behorende beeldkwaliteitplan, te verzekeren. Bij het opstellen van het definitief ontwerp dient in ieder geval rekening te worden gehouden met de eisen en uitgangspunt als vermeld in de artikelen 4.2 en Het is verboden om werken en werkzaamheden uit te voeren die betrekking hebben op de werkzaamheden als bedoeld in de artikelen 4.2 en 4.3 voordat voor deze werkzaamheden een bestek is opgesteld en goedgekeurd. Het bestek behoeft de goedkeuring van Burgemeester en wethouders van de gemeente Wierden. Burgemeester en wethouders zijn bevoegd om aan de goedkeuring van het bestek aanvullende voorwaarden en eisen te verbinden voor zover deze aanvullende voorwaarden en kwaliteitseisen ten doel hebben de beoogde kwaliteit zoals deze is vastgelegd in dit exploitatieplan en het bij het bestemmingsplan behorende beeldkwaliteitplan, te verzekeren. Bij het opstellen van het bestek dient in ieder geval rekening te worden gehouden met de eisen en uitgangspunt als vermeld in het op grond van artikel op te stellen definitief ontwerp Een bestek als bedoeld in artikel omvat alle werkzaamheden die moeten worden uitgevoerd in een fase als omschreven in hoofdstuk 5. De werkzaamheden worden per fase in een totaalbestek uitgewerkt en aanbesteed. B&W kunnen ontheffing verlenen van deze bepaling indien daardoor, naar het oordeel van B&W, een aantoonbaar economisch voordeel voor de totale exploitatie van het plan kan worden behaald en de voorgeschreven kwaliteit van de voorzieningen verzekerd blijft. Bureau Takkenkamp 8

9 4.2 Bouwrijpmaken Onder bouwrijp maken wordt verstaan: het ophogen, ontgraven en egaliseren van terreinen; het slopen van opstallen en rooien van beplantingen; het leggen en verleggen van watergangen en afwateringssystemen; het aanbrengen van nutsvoorzieningen en rioleringen met bijbehorende voorzieningen; het aanbrengen van asfaltconstructies voor wegen met uitzondering van de toplaag; het aanbrengen van rabatstroken in noodbestrating; SLOPEN, ROOIEN EN OPHOGEN Bepalingen inzake sloopwerken. De sloop van de bedrijfsopstallen van het bedrijf Rohaan (Rondweg 29-31), voor zover vallend binnen het exploitatiegebied, zijn reeds uitgevoerd. Ten behoeve van de zuidelijke ontsluiting dienen de opstallen van het bedrijf Kamphuis (Rondweg 28) te worden gesloopt. Ook een aantal in het gebied staande opstallen/schuurtjes moet worden gesloopt. Het sloopwerk dient zodanig plaats te vinden dat de achterblijvende grond geschikt is voor het beoogde grondgebruik zoals aangegeven op kaartbijlage Bepalingen inzake ophogen terrein. Het maaiveld in het gebied aan de oostzijde van de N 347 dient te worden opgehoogd tot de peilen als genoemd in het waterhuishoudingplan (bijlage 4). Uitgangspunt daarbij is een vloerpeil voor de bedrijven van NAP + 9,80 m. Materiaal voor de ophoging zal afkomstig zijn uit het te ontgraven gedeelte van het waterbergingsgebied aan de westzijde van de N347. Dat zal alleen dan het geval zijn indien het aldaar vrijkomende materiaal voldoet aan de eisen die gebruikelijkerwijze aan materiaal voor ophoging worden gesteld. Voordat tot ophoging wordt overgegaan dient de kwaliteit van het ophoogmateriaal te worden aangetoond. De hoeveelheid benodigd ophoogmateriaal dient in het definitief ontwerp en in het bestek te worden vastgesteld maar zal naar schatting ca kubieke meter bedragen Bepalingen inzake rooien bomen en struiken. De in het terrein aanwezige bomen en struiken dienen, voor zover noodzakelijk in verband met de werken bouwrijp maken en/of uitgeefbaar terrein en/of aanleg wegen en waterlopen, te worden verwijderd. De te rooien houtopstanden dienen van het terrein te worden afgevoerd, wortelkluiten dienen eveneens te worden verwijderd. De te verwijderen groenelementen zijn aangegeven op onderstaande tekening die ook deel uitmaakt van het als bijlage 5 bij dit exploitatieplan gevoegde groenplan Bedrijventerrein Enter-Rijssen. Bureau Takkenkamp 9

10 Bureau Takkenkamp 10

11 AANLEGGEN EN VERLEGGEN VAN HET AFWATERINGSSYSTEEM Het toekomstig hemelwater en vuilwatersysteem op het bedrijventerrein dient te voldoen aan de beschrijvingen, eisen en randvoorwaarden zoals omschreven in het Waterhuishoudingplan dat als bijlage 4 bij dit exploitatieplan is gevoegd De watergangen dienen te worden aangelegd zoals aangegeven in onderstaande figuur In het ontwerp voor de Elsgraven is rekening gehouden met de aanleg van een uiterwaardprofiel waardoor meer ruimte voor water ontstaat. In onderstaande figuur is een doorsnede weergegeven van de situatie die moet worden gerealiseerd. Bureau Takkenkamp 11

12 4.2.8 De watergangen en (voor de ligging zie figuur 3 in bijlage 4) zorgen in de bestaande situatie voor de ontwatering van het gebied ten zuiden van rijksweg A1 en tevens voor de afwatering van het aangrenzende bedrijventerrein Baanakkers. De beide watergangen worden samengevoegd op de oostelijke grens van het plangebied (huidige locatie van watergang ). De bestaande watergang zal hier dus verbreed moeten worden en dient onderstaand profiel te krijgen Voor de lokale waterberging worden drie groene bergingen aangelegd. De locatie is weergegeven op de tekening die als bijlage 6 bij het waterhuishoudingplan is gevoegd. Bureau Takkenkamp 12

13 Het ontwerp van de groene bergingen is van groot belang voor de manier waarop deze onderhouden kunnen worden. Vanuit de eis om tenminste m3 water te kunnen bergen dienen de volgende eisen gesteld te worden aan het ontwerp: Talud 1:3 Bodembreedte minimaal 2 meter Diepte is ca. 1 m Natuurtechnisch onderhoudsprofiel In onderstaande figuur is het minimale profiel weergegeven van een groene berging met bovenstaande uitgangspunten Bij relatief kleine afvoeren wordt de landelijk afvoer gestuurd doormiddel van een V-stuw. Voor de berekening van de V-stuw is uitgegaan van de vergelijking die gebruikt wordt voor de dimensionering van de Thomsonstuw, zie figuur: De afmeting van de stuw dient te voldoen aan de volgende eisen: Afvoerstuw van berging 3 naar Elsgraven Knijpstuw, uitgevoerd als V-stuw met: Onderkant V op NAP +8,70 m. Bodem groene berging op NAP +8,50 m. Bovenkant stuw 0,5 m boven bodemniveau op NAP +9,00 m. Maximaal afvoerend debiet 300 m3/uur (2,4 l/s/ha bij 35 ha) Hoek N: 900 à 100. Bureau Takkenkamp 13

14 RIOLERINGEN In hoofdstuk 4 en bijlage 6 (tekening) van het waterhuishoudingplan is aangegeven aan welke eisen het rioleringsstelsel moet voldoen. De aldaar genoemde eisen moeten beschouwd worden als onderdeel van dit exploitatieplan. Samengevat betkenen de eisen dat een Geoptimaliseerd Verbeterd Gescheiden Stelsel (VGS+) moet worden aangelegd. Er wordt een gescheiden systeem van afvoer voor regenwater (RWA-riool) en afvalwater (DWA-riool) aangelegd. Het RWA-riool mag niet meer dan 30% van alle neerslag via de DWA-riolering naar de zuivering afvoeren. De overige 70% moet worden geborgen in het plangebied. Het afvalwater wordt via het DWA-stelsel ingezameld. Het DWA zal onder vrij verval worden afgevoerd naar een centraal in het plangebied gelegen pompput. Vanuit de pompput zal het vuilwater via een aan te leggen persleiding op het bestaande stelsel van Enter worden aangesloten. Als onderdeel van het waterhuishoudingplan is een voorlopig rioolontwerp opgenomen waarop is aangegeven: de ligging, dimensionering en verhangrichting van de riolen alsmede de locaties van de inspectieputten, rioolgemalen en externe overstorten. In het definitief ontwerp wordt ook het definitieve rioleringsplan ontworpen. De ligging van de riolen is globaal aangegeven op de tekening in artikel (wegen) Een belangrijk onderdeel van het stelsel is een te plaatsen gemaal met pompen. Type en capaciteit van de pompen dient in het definitief ontwerp nader te worden bepaald. Schematisch dient de pompopstelling te worden gerealiseerd als weergegeven in onderstaande figuur. In het gemaal worden 2 DWA pompen geplaatst (waarvan 1 reserve), die vuilwater afvoeren naar de persleiding en de zuivering. 1 RWA pomp die first-flush afvoert naar de persleiding en de zuivering en 1 RWA pomp die het stelsel ledigt in de groene berging. De first-flush pomp moet zodanig aangestuurd kunnen worden dat deze na verloop van tijd stopt, zodra al het vuil van de straten is gespoeld, en de first flush is afgevoerd naar de zuivering. Al het overige schone water zal moeten overstorten en aan het einde van de regenbui via de andere RWA pomp in de retentievijver worden gepompt. Bureau Takkenkamp 14

15 WEGEN EN RABATSTROKEN In onderstaande figuur is de ligging van de wegprofielen 1 tot en met 5 weergegeven. De profielen zelf zijn opgenomen in de volgende artikelen. De wegen en rabatstroken dienen te worden aangelegd op de op de tekening aangegeven locaties en moeten worden uitgevoerd volgens de op de profieltekening aangegeven maatvoering. Bureau Takkenkamp 15

16 Profiel 1, lengte 115 meter, Profiel 2, lengte 470 meter, Profiel 3, lengte 835 meter, Bureau Takkenkamp 16

17 Profiel 4, lengte 710 meter, Profiel 5, lengte 600 meter, De opbouw van de asfaltverhardingen en rabatstroken dient te voldoen aan de uitgangspunten die gelden voor verhardingen voor zwaarbelaste wegen op een industrieterrein (Transportcentrum). De hieronder aangegeven normen en de bijbehorende figuren zijn vooralsnog indicatief. In het definitief ontwerp zal tenminste aan de onderstaande eisen moeten worden voldaan. Bureau Takkenkamp 17

18 Toplaag : Gemodificeerde steenmastiekasfalt. Bestand tegen wringend, kort draaiend vrachtverkeer. Bestand tegen statische belasting (geparkeerde vrachtauto s, afgekoppelde aanhangers). Zeer hoge weerstand tegen vervormingen. Tussenlaag: Scorepave of gelijkwaardig De grootste krachten komen op de laag onder de deklaag, daarom moet dit een laag zijn die goed bestand is tegen vervormingen. Eigenschappen Scorepave: Zeer hoge weerstand tegen vervormingen. Hoge statische belasting mogelijk. Goed bestand tegen vermoeiing Onderlaag: Steenslagasfaltbeton 0/22 VK 4. Een stabiele onderlaag met een goede weerstand tegen vervorming. Alleen recycling van gebroken materiaal is toestaan. Geen recycling van materiaal met ronde vormen toepassen om vervormingen tegen te gaan Fundering van menggranulaat: Menggranulaat is beter bestand tegen verbrijzeling dan baksteenpuin, waardoor de fundering zijn draagkracht behoud. Zandbed Tenminste 1,00 m van het zandbed moet voldoen aan de eis zand voor zandbed. Asfaltconstuctie voor zwaarbelast industrieterrein 30 m m SMA 0/11 Gemodificeerd 70 mm Scorepave of gelijkwaardig VOORBEELD van de opbouw van de asfaltverharding 80 mm STAB 0/22 vk4 250 mm Menggranulaat Zandbed Bureau Takkenkamp 18

19 Principedoorsnede/voorbeeld van de wegopbouw en globale duiding van de ligging van de riolen De rabatstroken worden bestraat met betonklinkers. In de bouwrijp fase worden de klinkers in blokverband en op de kop ingestraat. De klinkers worden opgesloten tussen opsluitbanden (10/200 mm) en trottoirbanden. De trottoirbanden worden in betonmix aangebracht. In de rabatstroken worden gootelementen aangebracht. NUTSVOORZIENINGEN De nutsvoorzieningen worden aangelegd in de rabatstroken. De exacte locaties binnen dit profiel alsmede de aanlegdieptes en afstanden onderling worden in het definitief ontwerp bepaald. De aan te legen nutsvoorzieningen bestaan tenminste uit elektriciteits-, gas-, water-, telefoonen glasvezelvoorzieningen. De voorzieningen worden door de energiemaatschappijen aangelegd in de rabatstroken naast de wegen. De energieleveranciers leggen zelf de voorzieningen aan In de rabatstroken wordt op elke 80 meter een brandkraan aangebracht van een in het definitief ontwerp nader vast te stellen type. ONTGRAVEN RETENTIEGEBIED In artikel is bepaald dat de voor het bedrijventerrein benodigde ophoogmateriaal afkomstig zal zijn uit de ontgravingen ten behoeve van de aanleg van het retentiegebied. Naar schatting zal tenminste ca kubieke meter grond en zand ontgraven worden. Bij het opstellen van het definitief ontwerp en bestek dient in eerste instantie te worden nagegaan of het te ontgraven materiaal geschikt is voor de ophoging van het bedrijventerrein. Voor dit exploitatieplan is er voorshands vanuit gegaan dat het materiaal geschikt is. De wijze van ontgraven en transport van het materiaal zal nader in het definitief ontwerp en in het bestek worden voorgeschreven. Bureau Takkenkamp 19

20 Het terrein dient ontgraven te worden tot de peilen als genoemd in het waterhuishoudingplan (bijlage 4). De te realiseren maaiveldhoogtes zijn weergegeven in onderstaande figuur. Bureau Takkenkamp 20

21 4.3 Woonrijp maken Onder woonrijp maken wordt verstaan: het inrichten van de openbare ruimte in het bedrijventerrein en het inrichten van het retentiegebied. Het inrichten van de openbare ruimte in het bedrijventerrein omvat het afwerken van de wegen en de waterlopen, het aanbrengen van straatverlichting en straatmeubilair, het aanleggen van de groenvoorzieningen. Het inrichten van het retentiegebied omvat het geschikt maken van het gebied voor wateropvang en het herstellen van de bouwvoor van het terrein ten behoeve van agrarisch gebruik en het herstellen van de wegen. INRICHTING OPENBARE RUIMTE BEDRIJVENTERREIN De werkzaamheden zoals beschreven bij Inrichting openbare ruimte worden uitgevoerd nadat het terrein bouwrijp is doch niet later dan dat 80% van het aantal uitgeefbare kavels is bebouwd. AFWERKEN VAN WEGEN In de fase van het woonrijp maken wordt de toplaag op de asfaltwegen aangebracht. De onderlaag wordt gekleefd waarop een deklaag, van DAB dik 40 mm, wordt aangebracht. In het definitief ontwerp wordt ook de belijning ontworpen. De belijning wordt aangebracht In de fase van het woonrijp maken worden de rabatstroken in definitieve vorm bestraat. STRAATVERLICHTING EN STRAATMEUBILAIR In het definitief ontwerp zal nader worden bepaald welk type straatverlichting wordt aangebracht. Als minimale eis zal gelden dat het zal gaan om lichtmasten met een dubbele uitlegger, met een hoogte van 6 meter In het definitief ontwerp zal nader worden bepaald waar en welke typen straatmeubilair zullen moeten worden geplaatst. HET AANLEGGEN VAN DE GROENVOOZIENINGEN De aan te brengen groenvoorzieningen zijn weergegeven op onderstaande tekening en in het groenontwerp dat als bijlage 5 is opgenomen bij dit exploitatieplan. De groenvoorzieningen moeten worden aangelegd conform de uitgangspunten en de eisen zoals vermeld in bijlage 5. Bureau Takkenkamp 21

22 Bureau Takkenkamp 22

23 INRICHTING RETENTIEGEBIED De werkzaamheden zoals beschreven bij Inrichting retentiegebied worden uitgevoerd tegelijk met het bouwrijp maken van het bedrijventerrein van Fase Ia (zie ook artikel 5.5 van deze voorschriften) De inrichting van het gebied dient plaats te vinden conform het gestelde in het waterhuishoudingplan en onderstaande tekening. Bureau Takkenkamp 23

24 Vooruitlopend op het ontgraven van het ophoogmateriaal dient eerst de toplaag/bouwvoor te worden verwijderd. De toplaag/bouwvoor wordt ter plaatse in depot gebracht Nadat de ontgravingen tot de voorgeschreven peilen heeft plaatsgevonden dient het terrein weer te worden teruggebracht in een zodanige staat dat agrarische bedrijfsvoering mogelijk is. Na de ontgravingen dient de toplaag in het terrein te worden teruggebracht, geëgaliseerd, bewerkt en te worden ingezaaid met gras (mengsel nader te bepalen) of een groenbemester. HERSTELLEN WEGEN De aanwezige wegen in het retentiegebied dienen, na afronding van het ontgraven en inrichten, in de staat te worden hersteld als voor aanvang van de werkzaamheden. 4.4 Uitbesteden en wijze van uitvoeren BESTEKSVOORBEREIDING De uit te voeren werken als vermeld in de paragrafen 4.2 en 4.3 moeten, nadat de definitieve ontwerpen door B&W zijn goedgekeurd, worden uitgewerkt in bestekken. In de op te stellen bestekken dienen tenminste de kwaliteitseisen als in de vorige paragrafen beschreven, te worden voorgeschreven. De bestekken dienen te worden opgesteld volgens de RAW systematiek. Het Definitief Ontwerp en de Bestekken zullen door of namens de gemeente worden opgesteld. Indien het opstellen van het Definitief Ontwerp en/of de bestekken wordt uitbesteed gelden hiervoor de eisen als genoemd artikel en In de exploitatieopzet is rekening gehouden met een efficiënte uitvoering van de werkzaamheden. Een van de aspecten van efficiëntie is de aanbesteding van voldoende werkvolume. Ook is het van belang om binnen de uitvoering van werken voor een bepaalde fase ( voor fasering zie artikel 5) een gelijkmatige kwaliteit te bewerkstelligen. Daarom is het noodzakelijk dat de werkzaamheden per fase tegelijkertijd en eenduidig gecoördineerd worden uitgevoerd. Alle werken binnen een fase dienen daarom in één bestek te worden opgenomen en als totaal te worden aanbesteed. AANBESTEDING VAN WERKEN EN WERKZAAMHEDEN De uitbesteding van werken en werkzaamheden dient te geschieden volgens het meest recentelijk vastgestelde gemeentelijke aanbestedingsbeleid. Voor werken en werkzaamheden die volgens de Europese aanbestedingsregels moeten worden aanbesteed dient de aanbesteding ook dienovereenkomstig plaats te vinden Het inkoop- en aanbestedingsbeleid van de gemeente is bijgevoegd als bijlage 6 en maakt integraal onderdeel uit van dit exploitatieplan. TOEZICHT OP DE UITVOERING Bij de uitvoering van werken en werkzaamheden zal namens de gemeente een dagelijks toezichthouder op het werk aanwezig zijn om te controleren of de werken en werkzaamheden conform de kwaliteitseisen en het bestek worden uitgevoerd. De aannemer en de opdrachtgever voor de uitvoering (voor zover dit niet de gemeente zelf is) zullen de gemeente in kennis stellen van de aanvang van de werkzaamheden. De toezichthouder namens de gemeente zal toegang worden verschaft tot de werkzaamheden, zal in de gelegenheid worden gesteld alle relevante stukken en informatie in te zien en zal aanwezig zijn bij alle bouwvergaderingen en overleggen omtrent de uitvoering van de werken en werkzaamheden. De werken en werkzaamheden zullen niet eerder worden opgeleverd dan nadat de gemeente het werk en de werkzaamheden heeft goedgekeurd. Bureau Takkenkamp 24

25 ARTIKEL 5 Faseringen en koppelingen 5.1 Het is verboden werken of werkzaamheden uit te voeren in strijd met de fasering en koppelingen als bedoeld in de artikelen 5.2 tot en met Het college van B&W kan ontheffing verlenen van het verbod, indien dit past in een in voorbereiding zijnde herziening van het exploitatieplan. 5.2 Een werk wordt niet eerder geacht te zijn opgeleverd dan nadat het college van Burgemeester en Wethouders het proces verbaal van oplevering van het betreffende werk hebben goedgekeurd. FASERING 5.3 Het exploitatiegebied omvat drie fasen (Ia, Ib en II), de ligging en omvang van de fasen is weergegeven op de tekening die bij dit exploitatieplan is gevoegd als bijlage 3. Aan de fasering ligt het productieprogramma ten grondslag zoals weergegeven in onderstaande tabel. Tabel D: het productieprogramma uitgezet in de tijd Totale object bedrijventerrein Fase I bedrijventerrein Fase II Agrarisch Totaal m Bureau Takkenkamp 25

26 5.4 Gestreefd wordt naar de realisering van werken en werkzaamheden binnen de volgende tijdvakken: Omschrijving werken/werkzaamheden Jaar/periode van uitvoering Fase Ia en Ib Definitief ontwerp en bestekken Bouwrijpmaken Uitgifte fase Ia Woonrijpmaken Uitgifte fase Ib 2012 Fase II Definitief ontwerp en bestekken 2011 Bouwrijpmaken Uitgifte Woonrijpmaken KOPPELINGEN 5.5 Het is verboden om bouwvergunningen te verlenen voor bouwwerken of gebouwen op gronden waarvoor een verkavelingplan als bedoeld in artikel 3 van deze voorschriften moet worden vastgesteld, voordat het bedoelde verkavelingplan door de gemeenteraad is vastgesteld. B&W kunnen ontheffing verlenen van het in dit lid bedoelde verbod indien het bouwplan past in een in voorbereiding zijnd of nog niet in werking getreden vastgesteld exploitatieplan waarin een verkavelingplan is opgenomen. 5.6 Het is verboden bouwvergunningen te verlenen voor het oprichten van bouwwerken en gebouwen op de terreinen met functie bedrijventerrein in fase Ia totdat het bouwrijp maken van fase Ia en Ib is opgeleverd. B&W zijn bevoegd van dit verbod ontheffing te verlenen indien de gewenste stedenbouwkundige kwaliteiten van het terrein en/of een efficiënte exploitatie dat naar de mening van het college vereisen. 5.7 Het is verboden om een aanvang te maken met het bouwrijp maken van fase II voordat het bouwrijp maken van fase Ia en Ib is opgeleverd. B&W zijn bevoegd van dit verbod ontheffing te verlenen indien de gewenste stedenbouwkundige kwaliteiten van het terrein en/of een efficiënte exploitatie dat naar de mening van het college vereisen. 5.8 het is verboden bouwvergunningen te verlenen voor het oprichten van bouwwerken en gebouwen op de terreinen met functie bedrijventerrein in fase II totdat het bouwrijp maken van fase II is opgeleverd. B&W zijn bevoegd van dit verbod ontheffing te verlenen indien de gewenste stedenbouwkundige kwaliteiten van het terrein en/of een efficiënte exploitatie dat naar de mening van het college vereisen. Bureau Takkenkamp 26

Doel van de nota. Leeswijzer

Doel van de nota. Leeswijzer Doel van de nota Deze notitie Ontheffingenbeleid keur Wetterskip Fryslân geeft inhoud aan de uitwerking van beleid en beleidsregels die toegepast worden bij de beoordeling van ontheffingsaanvragen op grond

Nadere informatie

Bestemmingsplan Bolsward Kom

Bestemmingsplan Bolsward Kom 04-07-02 / 16-09-08 GEMEENTE BOLSWARD 04-07-02 / 16-09-08 BESTEMMINGSPLAN BOLSWARD KOM TOELICHTING INHOUDSOPGAVE blz DEEL A. ALGEMENE INFORMATIE 0. WAT IS EEN BESTEMMINGSPLAN? 0. 1. Wat regelt een bestemmingsplan?

Nadere informatie

F 532 F 450 P 3853 P 267 P 222 P 237 P 3221 P 3220 P 195 P 197 P 1697 P 192 P 1695 P 209 P 169 P 208 P 2020 P 207 P 4140 P 2359 P 166

F 532 F 450 P 3853 P 267 P 222 P 237 P 3221 P 3220 P 195 P 197 P 1697 P 192 P 1695 P 209 P 169 P 208 P 2020 P 207 P 4140 P 2359 P 166 P P P P 0 F 0 F P P P P 0 P P P P P P 0 P P 0 P 00 P P 0 P P P P P P P P P P P P P 0 P P P P P P Kenmerk: 00/GIS0/jbo maart 0 Schaal: :.000 Overzicht transacties omgeving Kampen uwe bouwgrond Formaat:

Nadere informatie

Provincie Noord-Brabant. Startnotitie m.e.r. Logistiek Park Moerdijk. Witteveen+Bos. van Twickelostraat 2. postbus 233.

Provincie Noord-Brabant. Startnotitie m.e.r. Logistiek Park Moerdijk. Witteveen+Bos. van Twickelostraat 2. postbus 233. Provincie Noord-Brabant Startnotitie m.e.r. Logistiek Park Moerdijk van Twickelostraat 2 postbus 233 7400 AE Deventer telefoon 0570 69 79 11 telefax 0570 69 73 44 INHOUDSOPGAVE blz. 1. INLEIDING 1 1.1.

Nadere informatie

Meerstad-Midden, uitwerkingsplan Meeroevers III, vlek 17, 18 en 19 VASTGESTELD

Meerstad-Midden, uitwerkingsplan Meeroevers III, vlek 17, 18 en 19 VASTGESTELD Meerstad-Midden, uitwerkingsplan Meeroevers III, vlek 17, 18 en 19 VASTGESTELD Datum: 28 oktober 2014 Bestemmingsplan Meerstad -Midden, uitwerkingsplan Meeroevers III, vlek 17, 18 en 19 V A S T G E S

Nadere informatie

Bestemmingsplan Arenborgweg 12 Venlo. Gemeente Venlo Vastgesteld

Bestemmingsplan Arenborgweg 12 Venlo. Gemeente Venlo Vastgesteld Bestemmingsplan Arenborgweg 12 Venlo Gemeente Venlo Vastgesteld Bestemmingsplan Arenborgweg 12 Venlo Gemeente Venlo Vastgesteld Rapportnummer: 211x05303 Datum vaststelling: Contactpersoon gemeente: De

Nadere informatie

Bestemmingsplan Uitbreiding Agriport A7, grootschalige glastuinbouw, eerste partiële herziening

Bestemmingsplan Uitbreiding Agriport A7, grootschalige glastuinbouw, eerste partiële herziening Bestemmingsplan Uitbreiding Agriport A7, grootschalige glastuinbouw, eerste partiële herziening Ontwerp Toelichting Grontmij Nederland B.V. Alkmaar, 19 november 2014 Verantwoording Titel : Bestemmingsplan

Nadere informatie

O-13-01839 BESLUIT. Omgevingsvergunning 1 e fase voor de activiteiten het handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening en bouwen

O-13-01839 BESLUIT. Omgevingsvergunning 1 e fase voor de activiteiten het handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening en bouwen BESLUIT Omgevingsvergunning 1 e fase voor de activiteiten het handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening en bouwen Burgemeester en wethouders hebben op 21 maart 2013 van P. van Dommelen Landhorst

Nadere informatie

Kom Sinderen, locatie Kromkamp e.o.

Kom Sinderen, locatie Kromkamp e.o. Kom Sinderen, locatie Kromkamp e.o. Inhoudsopgave Toelichting 5 Hoofdstuk 1 Inleiding 5 1.1 Aanleiding voor het plan 5 1.2 Doel van het plan 5 1.3 Ligging en begrenzing van het plangebied 5 1.4 Geldende

Nadere informatie

2.1 Ligging plangebied en huidige situatie... 5 2.2 Beoogde planontwikkeling... 6 2.3 Ruimtelijke effecten... 8

2.1 Ligging plangebied en huidige situatie... 5 2.2 Beoogde planontwikkeling... 6 2.3 Ruimtelijke effecten... 8 TOELICHTING INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING... 4 2. PLANGEBIED EN PLANONTWIKKELING... 5 2.1 Ligging plangebied en huidige situatie... 5 2.2 Beoogde planontwikkeling... 6 2.3 Ruimtelijke effecten... 8 3. BELEIDSKADERS/PLANOLOGISCHE

Nadere informatie

Ontwerpwijzigingsplan Langeweg 13, Nieuw Beijerland. Gemeente Korendijk

Ontwerpwijzigingsplan Langeweg 13, Nieuw Beijerland. Gemeente Korendijk Ontwerpwijzigingsplan Langeweg 13, Nieuw Beijerland Ontwerpwijzigingsplan Langeweg 13, Nieuw Beijerland Toelichting Regels Verbeelding Schaal 1:1.000 Datum: Maart 2015 Projectgegevens: TOE01-0252881-01B

Nadere informatie

Stedenbouwkundige visie locatie Castor. Sector Stedelijke Ontwikkeling en Beheer Afdeling Stadsontwikkeling Team Ruimtelijke Plannen

Stedenbouwkundige visie locatie Castor. Sector Stedelijke Ontwikkeling en Beheer Afdeling Stadsontwikkeling Team Ruimtelijke Plannen Stedenbouwkundige visie locatie Castor Sector Stedelijke Ontwikkeling en Beheer Afdeling Stadsontwikkeling Team Ruimtelijke Plannen Stedenbouwkundige visie locatie Castor Sector Stedelijke Ontwikkeling

Nadere informatie

Onteigening: Volledige schadeloosstelling fictie of werkelijkheid?

Onteigening: Volledige schadeloosstelling fictie of werkelijkheid? Onteigening: Volledige schadeloosstelling fictie of werkelijkheid? M.S. de Graaf-Kouijzer RT Masteropleiding ASRE-MSRE Begeleider: mr. T. ten Have RT 31 januari 2006 Voorwoord Voor u ligt de Master Thesis

Nadere informatie

Glastuinbouw Sleeuwijk Inrichtingsplan

Glastuinbouw Sleeuwijk Inrichtingsplan Glastuinbouw Sleeuwijk Inrichtingsplan In opdracht van: Al-licht van Oord b.v. en Gebr. van de Heuvel Stadhoudershoef 6 4273 XZ Hank Uitgevoerd door: ZLTO Advies Ing. F.C.J.L. Klomp-Pullens MSc Specialist

Nadere informatie

Zuiderpad naast nr. 13

Zuiderpad naast nr. 13 Zuiderpad naast nr. 13 Bestemmingsplan ex artikel 3.1 Wro Status: vastgesteld Datum: 24 maart 2015 Gemeente Beemster Afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling ID-code: NL.IMRO.0370.2014Zuiderpad13-VA01 Terinzagelegging

Nadere informatie

Binnendamseweg 26C, gemeente Giessenlanden

Binnendamseweg 26C, gemeente Giessenlanden Foto: Google Earth Bron: Google Streetview Binnendamseweg 26C, gemeente Giessenlanden Ruimtelijke onderbouwing Scholten Ruimtelijk Advies Opdrachtgever: Blokland Bouwpartners Project: Ruimtelijke onderbouwing

Nadere informatie

BESTEMMINGSPLAN KOM STEENSEL GEMEENTE EERSEL

BESTEMMINGSPLAN KOM STEENSEL GEMEENTE EERSEL BESTEMMINGSPLAN KOM STEENSEL GEMEENTE EERSEL Gemeente Eersel Bestemmingsplan Kom Steensel Toelichting bijlagen Regels bijlagen Plankaart schaal 1:1.000 projectgegevens: TOE03-EER00073-01A REG03-EER00073-01A

Nadere informatie

N303 omleiding Voorthuizen. Milieueffectrapport

N303 omleiding Voorthuizen. Milieueffectrapport N303 omleiding Voorthuizen Milieueffectrapport december 2009 Milieueffectrapport N303 omleiding Voorthuizen Milieueffectrapport N303 omleiding Voorthuizen Colofon Dit MER is opgesteld in opdracht van Gedeputeerde

Nadere informatie

Handleiding Artikel 12 Financiële-verhoudingswet geldig met ingang van 2013

Handleiding Artikel 12 Financiële-verhoudingswet geldig met ingang van 2013 Handleiding Artikel 12 Financiële-verhoudingswet geldig met ingang van 2013 Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 1.1 Doel van artikel 12 Financiële-verhoudingswet 2 1.2 Aanleiding actualisatie handleiding 2 1.3

Nadere informatie

Historisch gegroeid bedrijf Lotus Bakeries te Lembeke

Historisch gegroeid bedrijf Lotus Bakeries te Lembeke Historisch gegroeid bedrijf Lotus Bakeries te Lembeke BIJLAGE 3: TOELICHTINGSNOTA gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap colofon samenstelling Ministerie van de Vlaamse

Nadere informatie

ALGEMENE BEPALINGEN HUUROVEREENKOMST WINKELRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7: 290 BW

ALGEMENE BEPALINGEN HUUROVEREENKOMST WINKELRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7: 290 BW ALGEMENE BEPALINGEN HUUROVEREENKOMST WINKELRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7: 290 BW Volgens het model door de Raad voor Onroerende Zaken op 15 augustus 2008 vastgesteld en op 20

Nadere informatie

Sport- en werklandschap Meerpaal

Sport- en werklandschap Meerpaal Sport- en werklandschap Meerpaal Vormvrije m.e.r. beoordelingsnotitie Definitief Gemeente Houten Grontmij Nederland B.V. Houten, 29 mei 2012 Verantwoording Titel Subtitel Projectnummer Referentienummer

Nadere informatie

Toelichting. Wijzigingsplan Agrarisch Buitengebied omgeving Koperensteeg 20 in Wekerom

Toelichting. Wijzigingsplan Agrarisch Buitengebied omgeving Koperensteeg 20 in Wekerom Toelichting Wijzigingsplan Agrarisch Buitengebied omgeving Koperensteeg 20 in Wekerom Vormverandering bouwblok agrarisch bedrijf en toevoegen gebruiksmogelijkheid (groepsaccommodatie) Bestemmingsplan Agrarisch

Nadere informatie

MER Hoekse Lijn. deelrapport Water R.2014.005.HLRO. Van Ria van der Zaag. Datum 13 februari 2015. Projectcode 100010489/DPM IFR Hoekse Lijn

MER Hoekse Lijn. deelrapport Water R.2014.005.HLRO. Van Ria van der Zaag. Datum 13 februari 2015. Projectcode 100010489/DPM IFR Hoekse Lijn MER Hoekse Lijn deelrapport Water R.2014.005.HLRO Van Ria van der Zaag Datum 13 februari 2015 Projectcode 100010489/DPM IFR Hoekse Lijn Versie 1.1 Opdrachtgever Projectbureau Hoekse Lijn Inhoudsopgave

Nadere informatie

Rapport Bestemmingsplan Buitengebied Hof van Twente, herziening Bovenbergweg 4, Markelo Gemeente Hof van Twente

Rapport Bestemmingsplan Buitengebied Hof van Twente, herziening Bovenbergweg 4, Markelo Gemeente Hof van Twente Rapport Bestemmingsplan Buitengebied Hof van Twente, herziening Bovenbergweg 4, Markelo Gemeente Hof van Twente projectnaam identificatienummer Bestemmingsplan Bovenbergweg 4 te Markelo NL.IMRO.1735.BGxBovenbergw-VS10

Nadere informatie

Energievisie bedrijventerrein t Zevenhuis te Hoorn

Energievisie bedrijventerrein t Zevenhuis te Hoorn Energievisie bedrijventerrein t Zevenhuis te Hoorn Datum: 8 februari 2012 Projectnummer: 12124 Status: Definitief Opdrachtgever: Milieudienst Westfriesland Nieuwe Steen 2 B401 1625 HV HOORN Postbus 2095

Nadere informatie

Nota ingediende zienswijzen en ambtelijke aanpassingen Bestemmingsplan Woongebieden Kom Uden.

Nota ingediende zienswijzen en ambtelijke aanpassingen Bestemmingsplan Woongebieden Kom Uden. Nota ingediende zienswijzen en ambtelijke aanpassingen Bestemmingsplan Woongebieden Kom Uden. I. Procedure ontwerpbestemmingsplan Woongebieden Kom Uden Het ontwerpbestemmingsplan heeft, ter voldoening

Nadere informatie

GEMEENTE ROZENDAAL. De Del

GEMEENTE ROZENDAAL. De Del GEMEENTE ROZENDAAL ONTWERP BESTEMMINGSPLAN De Del Opdrachtnummer : 79.03 Datum : december 2011 Versie : 5 Plan ID Auteurs : : mro b.v. : 2 INHOUD VAN DE TOELICHTING 1 INLEIDING... 5 1.1 AANLEIDING... 5

Nadere informatie

Bestemmingsplan De Leyen/Jan Steenlaan 2000 Gemeente De Bilt

Bestemmingsplan De Leyen/Jan Steenlaan 2000 Gemeente De Bilt Bestemmingsplan De Leyen/Jan Steenlaan 2000 Gemeente De Bilt Bestemmingsplan De Leyen/Jan Steenlaan 2000 Gemeente De Bilt Utrecht, december 2000 Inhoudsopgave Toelichting voorschriften 1. Inleiding 1 1.1.

Nadere informatie

MER Hoekse Lijn. Projectcode 100010489/DPM IFR Hoekse Lijn. Rapportnummer R.2014.002.HLRO. Datum 14 augustus 2014. 1.1 Definitief

MER Hoekse Lijn. Projectcode 100010489/DPM IFR Hoekse Lijn. Rapportnummer R.2014.002.HLRO. Datum 14 augustus 2014. 1.1 Definitief MER Hoekse Lijn Notitie Reikwijdte en Detailniveau Projectcode 100010489/DPM IFR Hoekse Lijn Rapportnummer R.2014.002.HLRO Datum 14 augustus 2014 Versie Status 1.1 Definitief Opdrachtgever Peer Cox, Stadsontwikkeling

Nadere informatie