GEVEN AAN CULTUUR DE FISCALE VOORDELEN VAN UW GIFT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "GEVEN AAN CULTUUR DE FISCALE VOORDELEN VAN UW GIFT"

Transcriptie

1 GEVEN AAN CULTUUR DE FISCALE VOORDELEN VAN UW GIFT

2 WAAROM IS GEVEN BELANGRIJK? Cultuurmecenaat ontstaat wanneer iemand geld of andere middelen aan kunst en cultuur geeft, zonder hier directe materiële tegenprestaties voor te verwachten. Dergelijke giften dragen bij aan een brede en gezonde financiële basis voor cultuur. Giften van particulieren en bedrijven maken het mogelijk dat culturele instellingen in relatieve vrijheid nieuwe, ondernemende en soms risicovolle ambities verwezenlijken. Bovendien is cultuurmecenaat niet alleen een financieringsbron voor het culturele veld, het geeft particulieren tevens een kans om meer bij kunst en cultuur betrokken te zijn. Er bestaan verschillende vormen van cultuurmecenaat. Schenken kan éénmalig of structureel, direct of via een fonds, bij leven of door middel van een nalatenschap. Cultuurmecenaat hoeft niet alleen een particulier initiatief te zijn, ook een bedrijf kan schenken aan kunst en cultuur.... EN TEVENS FISCAAL AANTREKKELIJK? Geven aan culturele doelen in Nederland kan fiscaal gezien gunstig zijn. In deze brochure worden verschillende vormen van geven en de bijbehorende fiscale voordelen beschreven. Begunstigers mogen alleen giften aftrekken in de aangifte inkomsten- of vennootschapsbelasting als die zijn gedaan aan (culturele) instellingen die door de Belastingdienst zijn aangewezen als een algemeen nut beogende instelling (ANBI). In deze brochure en op de website vindt u informatie over de ANBI-registratie. A BUSINESS THAT MAKES NOTHING BUT MONEY IS A POOR KIND OF BUSINESS. HENRY FORD Deze brochure is met de grootst mogelijke zorg samengesteld, Stichting Kunst & Zaken aanvaardt echter geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele (druk-)fouten of onvolkomenheden. De inhoud geeft de regelgeving weer van september De regels zijn aan verandering onderhevig. Voor actuele, op uw persoonlijke situatie toegesneden en gedetailleerde informatie raden wij u aan contact op te nemen met de Belastingdienst, belastingadviseurs of notarissen. Een digitale versie van deze brochure is te vinden op Aan de inhoud van deze brochure kunnen geen rechten worden ontleend. Collectie Antoine Peters F/W 08/09 Fotografie: Marc Deurloo 3

3 INHOUDSOPGAVE 06 GEVEN ALS PARTICULIER 06 Schenken 08 Nalaten 09 Oprichten fonds of stichting 11 GEVEN ALS BEDRIJF 11 Zuivere gift 11 Financiële bijdragen met naamsvermelding of andere tegenprestatie 13 CULTUREEL BELEGGEN 13 Cultuurfondsen 13 Kunst als vrijgestelde bezitting 15 BELASTINGREGELS ALGEMEEN NUT BEOGENDE INSTELLINGEN 15 Fiscale voordelen ANBI s 15 Voorwaarden ANBI-status VOORWOORD Van oudsher zijn particulieren de steunpilaren van de culturele sector. Zonder privaat geld was er geen Primavera van Boticelli geweest, geen Concertgebouw en geen Singermuseum. En dat zijn slechts een paar voorbeelden uit een lange lijst. De tweede helft van de twintigste eeuw leek de particuliere cultuurmecenas enigszins uit beeld geraakt. Naast de overheid bleef hij echter een niet te onderschatten rol spelen. In de 21ste eeuw is hij weer helemaal terug in de belangstelling. Mede op initiatief van de overheid, die groot belang hecht aan het verbreden van het maatschappelijke en financiële draagvlak van kunst en cultuur. Uiteindelijk zijn het particulieren die dit draagvlak creëren, niet alleen door naar het theater, concerten en musea te gaan, maar ook door aanvullende financiële ondersteuning. De cultuurmecenas kan een grote of kleine gever zijn. Als we het belangrijk vinden dat culturele instellingen behouden blijven, kunnen we als kunstliefhebbers niet volstaan met een moreel appèl op de overheid, op de ander, maar moeten we ook zelf onze verantwoordelijkheid nemen. De particuliere kunstliefhebber staat er echter niet alleen voor. De overheid stimuleert verschillende vormen van cultuurmecenaat met een variëteit aan fiscale faciliteiten. Deze brochure is een initiatief binnen het programma Cultuurmecenaat van Stichting Kunst & Zaken. De belastingvoordelen zijn op een overzichtelijke wijze bijeengebracht. Ik hoop dat deze brochure een inspiratiebron vormt en bijdraagt aan een renaissance van het Nederlandse cultuurmecenaat. Juist nu bedrijven in zwaar weer verkeren en de overheid moet bezuinigen, is privaat geld van groot belang voor een bloeiend cultuurleven. De randvoorwaarden zijn er, het is nu aan ons, kunstliefhebbers, om er gebruik van te maken! Sigrid Hemels, November 2008 Fiscaal econoom verbonden aan de Universiteit Leiden, auteur van het in november 2008 verschenen boek Kunstliefhebbers, culturele instellingen en belastingen. Tevens werkzaam bij het advocatenkantoor Allen & Overy LLP. 4 Fotografie: Ingeborg Pronk

4 GEVEN ALS PARTICULIER SCHENKEN Een schenking vindt plaats tijdens het leven. Het kan om geld gaan, maar ook om aandelen of andere vermogensbestanddelen, bijvoorbeeld kunstvoorwerpen. Schenken wil zeggen dat er geen direct, materiële tegenprestatie tegenover staat. Zowel eenmalige als jaarlijkse donaties zijn onder bepaalde voorwaarden aftrekbaar voor de belasting en worden als gift beschouwd, indien onvoorwaardelijk gegeven. Schenken kan op vele manieren, en afhankelijk van de gemaakte keuzen betaalt de overheid mee. GIFTENAFTREK EENMALIGE SCHENKINGEN U kunt een bedrag overmaken aan een door de Belastingdienst geregistreerde culturele instelling (ANBI), bijvoorbeeld ter gelegenheid van een bijzondere activiteit. Voor structurele steun aan een culturele instelling is het een optie om donateur of vriend te worden. Vaak kunt u zich via de website van de instelling aanmelden. Deze schenkingen zijn al vanaf 1% van het inkomen fiscaal voordelig en aftrekbaar voor de inkomstenbelasting als persoonsgebonden aftrek. Dat betekent dat de overheid maximaal 52% meebetaalt aan uw schenking. Bijkomend voordeel is dat de ontvangende (erkende) culturele instelling géén schenkingsrecht meer hoeft af te dragen, hoe groot uw schenking ook is. Als u fiscaal voordeel wilt hebben van het schenken van een bedrag, volstaat het om dit bedrag over te maken naar de rekening van de ontvangende culturele instelling en dit bedrag als gift op te nemen in uw belastingaangifte. Het dagafschrift van bank of giro waarop de gift staat vermeld, is in de meeste gevallen voldoende bewijs voor de fiscus. Voor het fiscale voordeel bij eenmalige giften gelden drempels en maxima. Indien u gedurende het gehele kalenderjaar een partner heeft die ook giften heeft gedaan, worden de giften van u en uw partner samengevoegd. Vervolgens telt de Belastingdienst al uw giften bij elkaar op, ook als die aan diverse instellingen zijn gedaan. De grondslag van de giftenaftrek is het zogenaamde verzamelinkomen. De giften worden in aftrek gebracht voor zover zij meer zijn dan 1% van het verzamelinkomen voor toepassing van de persoonsgebonden aftrek en meer zijn dan 60. Maximaal mag u 10% van het verzamelinkomen voor toepassing van de persoonsgebonden aftrek aftrekken voor de belasting. Heeft u een partner dan gaat het hier steeds om het gezamenlijke verzamelinkomen. U heeft een verzamelinkomen van en u wilt aan een culturele instelling (ANBI) schenken. De aftrekdrempel (1%) is 750 en het aftrekplafond (10%) is De giftenaftrek bedraagt ( min 750). Het fiscale voordeel is 52% van 4.250, dat is De instelling ontvangt 5.000, en het kost u feitelijk De aftrekdrempel en het -plafond gelden overigens niet bij periodieke schenkingen, die in de volgende alinea behandeld worden. Als u meer dan zou hebben geschonken, stijgen uw giften na toepassing van de aftrekdrempel boven het aftrekplafond van en is het bedrag dat daar bovenuit komt niet aftrekbaar. Wilt u toch een gift doen die groter is dan 10% van uw verzamelinkomen, dan is de periodieke schenking een fiscaal gunstiger alternatief. PERIODIEKE SCHENKING Voor periodieke of meermalige schenkingen gelden geen drempels en maxima voor de berekening van de fiscale voordelen. Wel geldt ook hier dat de gift moet worden gedaan aan een door de Belastingdienst geregistreerde culturele instelling (ANBI). Er gelden ook speciale voorwaarden bij deze gift. Als u in een notariële akte van schenking laat vastleggen dat u tenminste 5 jaar achtereen minimaal eenmaal per jaar een vast bedrag schenkt, zijn de schenkingen volledig aftrekbaar. De schenkingen moeten uiterlijk eindigen bij uw overlijden. Een akte kost bij de notaris meestal ongeveer 175. Sommige instellingen kunnen die via 6 hun eigen notaris gratis aanbieden. Indien u naast de periodieke gift nog een andere gift doet, zijn de periodieke giften nog steeds voor de volle honderd procent aftrekbaar. Een periodieke schenking kan ook binnen 4 jaar en een maand gegeven worden: december van jaar 1, dan jaar 2, 3 en 4, en 5. Periodiek schenken kan overigens ook plaatsvinden via een fonds, zoals een Fonds op Naam. Deze mogelijkheid komt ook in deze brochure aan bod. U wilt een culturele instelling (ANBI) vijf jaar lang een vast bedrag schenken dat in totaal omvat. U legt in een notariële akte van schenking vast dat u vijf jaar lang of tot eerder overlijden een bedrag van per jaar schenkt. Netto betaalt u per jaar, als uw inkomen in elk van die jaren het hoogste belastingtarief van 52% valt. De overheid betaalt jaarlijks mee, over het totale bedrag is dat PERIODIEKE SCHENKING DOOR MIDDEL VAN EEN LENING Een alternatief voor de periodieke schenking is een leningsstructuur waarbij de culturele instelling direct over een bedrag ter grootte van het totaal te schenken kapitaal beschikt. U heeft hierbij hetzelfde fiscale voordeel als bij een gewone periodieke schenking. Naast de akte van schenking is een (notariële) akte van geldlening nodig. U leent het bedrag aan de culturele instelling, jaarlijks lost de culturele instelling een vast deel af en op dezelfde dag schenkt u het bedrag van aflossing aan de instelling. De lening kan ook renteloos aan de culturele instelling worden verstrekt. De vordering valt als bezitting in uw box 3-vermogen, die in de inkomstenbelasting effectief belast is tegen 1,2%. U kunt vervolgens in uw testament laten opnemen dat de lening vervalt in het geval van uw voortijdig overlijden. In dat geval wordt het restant van de lening (indien u dat zo bepaalt, vrij van recht) aan de culturele instelling gelegateerd. U wilt dat culturele instelling (ANBI) direct over een bedrag beschikt van In een notariële akte van geldlening legt u vast dat u per heden een bedrag van leent aan de instelling en dat de instelling jaarlijks terugbetaalt. Vervolgens legt u in een notariële akte van schenking vast dat u vijf jaar lang jaarlijks een bedrag van schenkt aan de instelling en dat die gift samenvalt met de terugbetaling van de lening. Netto bedraagt de schenking , als uw inkomen in het hoogste belastingtarief van 52% valt. De overheid betaalt in dit voorbeeld mee. KUNST GEVEN Vele kunstwerken in musea zijn geschonken of in bruikleen gegeven en musici bespelen soms aan hen beschikbaar gestelde instrumenten. Als u een kunstwerk schenkt is dat een gift in natura. De marktwaarde van het geschonken werk bepaalt dan de omvang van de gift en dus de hoogte van uw aftrekpost. Bij het schenken van kunst is het raadzaam de hulp van een taxateur en een notaris in te roepen. In sommige gevallen is het zelfs aan te raden om in samenspraak met een belastingadviseur voorafgaand aan de schenking over deze structuur overeenstemming te bereiken. Omdat de waarde van een kunstwerk vaak al snel het aftrekplafond voor gewone giften overstijgt, kan een groter fiscaal voordeel worden behaald als de schenking wordt uitgevoerd als een periodieke gift in natura. Gaat het bijvoorbeeld om een collectie, dan kan in de akte worden overeengekomen dat elk jaar een evenredig gedeelte daarvan in eigendom overgaat. Gaat het om een enkel kunstwerk dan kunt u het eigendomsrecht jaarlijks in gelijke gedeelten laten overgaan naar een museum. U kunt in uw testament laten opnemen dat u het restant van de gift aan de culturele instelling legateert in het geval van uw voortijdig overlijden. 7

5 Als u een meesterwerk ter waarde van wilt schenken aan een museum (ANBI), kunt u hiervan met een notariële akte een meerjarige periodieke gift maken, waarbij u 5 jaren achtereen een fiscale aftrekpost van geniet. NALATEN Door de Belastingdienst geregistreerde culturele instellingen (ANBI) zijn vrijgesteld van successierecht en hoeven dus geen belasting meer af te dragen over een ontvangen nalatenschap. Het deel van uw nalatenschap dat u bestemt voor een culturele instelling kan bestaan uit een geldbedrag, maar ook uit een roerende of onroerende zaak zoals een schilderij of een huis. TESTAMENT OPSTELLEN Wanneer u specifieke wensen heeft over de verdeling van uw nalatenschap kunt u deze door een notaris laten vastleggen in een testament. Het opstellen van een testament kan eenvoudig zijn, het hoeft niet altijd over complexe zaken te gaan. ERFSTELLING OF LEGAAT Naast uw familieleden kunt u in uw testament goede doelen opnemen. De culturele instellingen (ANBI) worden dan tot (mede)erfgenaam benoemd. Er wordt onderscheid gemaakt tussen erfstelling en legaat. Erfstelling is de optie waarbij de culturele instelling (ANBI) een erfdeel ontvangt, dus een bepaald deel of percentage van uw nalatenschap. De omvang van de gift hangt dus af van het totaal nagelaten vermogen. Een culturele instelling zal een erfdeel van een nalatenschap alleen aanvaarden wanneer de nalatenschap positief is. Een legaat houdt in dat u een bepaald bedrag in geld of een goed (zoals een huis of een waardevol schilderij) nalaat aan een instelling. In uw testament kunt u precies omschrijven welk deel van uw erfenis voor welke culturele instelling bestemd is. Via een legaat kunt u in uw testament zelf omschrijven wat u van uw erfenis wenst na te laten aan een culturele instelling. Over specifieke inboedelgoederen kan bij codicil worden beschikt. Notarissen kunnen u over de details informeren. ALTERNATIEVE VORMEN VAN NALATEN Een andere optie is uw vermogen in bruikleen of in vruchtgebruik te geven. U kunt bij testament vastleggen dat uw vermogen eigendom wordt van uw erfgenamen, maar dat het rendement uit dit vermogen gedurende een door u vastgestelde periode ten goede komt aan een geregistreerde culturele instelling (ANBI). KUNST OVERDRAGEN AAN DE STAAT De Nederlandse staat hecht er veel waarde aan dat kunst met grote betekenis voor het erfgoed behouden blijft voor de Nederlandse samenleving. Daarom is er een interessante kwijtscheldingsregeling opgesteld waarbij uw erfgenamen de kunst die u nalaat niet te gelde hoeven maken om successierechten te betalen. KWIJTSCHELDINGSREGELING BIJ NALATEN De kwijtscheldingsregeling is bedoeld voor erfgenamen en legatarissen die successiebelasting moeten betalen over hun deel van de erfenis waarin zich waardevolle kunstvoorwerpen bevinden. Als u kunst nalaat aan uw erfgenamen, zijn zij over de verkrijging successierecht verschuldigd. Hoeveel belasting zij moeten betalen, hangt af van de waarde van de erfenis. Naarmate de ontvanger in verwantschap verder van de overledene afstaat, betaalt hij bovendien meer belasting. De kwijtscheldingsregeling is in het leven geroepen om het bijzondere kunstbezit van Nederland in stand te houden. Om het successierecht te kunnen betalen, 8 kunnen mensen die zo n voorwerp verkrijgen zich namelijk genoodzaakt zien het voorwerp te verkopen. Soms brengt het in het buitenland meer op. Om te voorkomen dat zo n voorwerp door verkoop verloren gaat voor de Nederlandse samenleving, bestaat een regeling dat erfgenamen het voorwerp of een verzameling in eigendom overdragen aan de Staat. De koopsom wordt niet uitbetaald maar verrekend om de successieaanslag te verminderen. Als u gebruikmaakt van de kwijtscheldingsregeling, betaalt u uw successiebelasting (voor een deel) in natura. U krijgt dan kwijtschelding van successierecht voor 120% van de waarde van het overgedragen voorwerp. Overigens beoordeelt een speciale commissie of voorwerpen voor deze regeling in aanmerking komen. De Belastingdienst heeft de brochure Kunst uit een erfenis uitgebracht waarin u informatie vindt over de kwijtscheldingsregeling. Kijk op Stel in een nalatenschap bevindt zich een kunstvoorwerp met een waarde van Het successierecht over de totale nalatenschap bedraagt Door overdracht van het kunstvoorwerp aan de Staat wordt u geacht uw totale successierechtschuld te hebben voldaan. OPRICHTEN FONDS OF STICHTING Een van oudsher in Nederland veel voorkomende manier om cultuur te ondersteunen is door het oprichten van een fonds of stichting. Dit kan een zelf opgerichte, onafhankelijke stichting of fonds zijn, maar een fonds kan ook worden ondergebracht bij een bestaande instelling. ZELF OPGERICHTE STICHTING U kunt een deel van uw vermogen onderbrengen in een onafhankelijke door u zelf op te richten stichting. Wanneer de stichting door de Belastingdienst als algemeen nut beogende instelling (ANBI) is geregistreerd, is deze transactie vrij van schenkingsrecht. U kunt een dergelijke stichting zelf een doelstelling meegeven. De Belastingsdienst eist wel (onder meer) dat de stichting een onafhankelijk bestuur heeft. Een notaris of belastingadviseur kan u informeren over de stichtingsakte, statuten en reglementen, bestuurders en hun verantwoordelijkheid en dergelijke. FONDS OP NAAM BIJ EEN INSTELLING Steeds meer culturele instellingen (ANBI) en grote fondsen bieden de mogelijkheid een Fonds op Naam op te richten dat wordt ondergebracht in de instelling zelf of bij een steunstichting. Vaak wordt hieraan een minimumbedrag gekoppeld, bijvoorbeeld U mag als oprichter de naam en de bestemming van het fonds bepalen. Natuurlijk moet de bestemming wel passen binnen de doelstelling van de instelling waar het fonds is ondergebracht. De culturele instelling zorgt ervoor dat het geld besteed wordt aan het specifieke doel en draagt zorg voor de administratieve afhandeling. Zo profiteert u als oprichter van een Fonds op Naam van de kennis en ervaring van de culturele instelling, zonder zorgen over organisatorische en administratieve zaken. Een Fonds op Naam kan zowel bij leven als bij testament bepaald worden. Voor de oprichting van een Fonds op Naam is een notariële akte verplicht. Een Fonds op Naam waarbij schenkingen worden gedaan in de vorm van periodieke uitkeringen is meestal fiscaal het aantrekkelijkst, omdat u dan aftrek voor inkomstenbelasting geniet. 9

6 GEVEN ALS BEDRIJF Ook bedrijven hebben fiscaal voordeel van het schenken aan culturele instellingen. Er moet aan een aantal voorwaarden worden voldaan. Twee soorten belasting spelen een rol, vennootschapsbelasting en omzetbelasting (BTW). Het is aan te bevelen voordat u een bedrijfsmatige gift doet contact op te nemen met een belastingadviseur of een accountant. ZUIVERE GIFT Betaalt een bedrijf vennootschapsbelasting, dan kan het een schenking boven 227 aftrekken van de winst, tot een maximum van 10% van de fiscale winst per jaar. FINANCIËLE BIJDRAGEN MET NAAMSVERMELDING OF ANDERE TEGENPRESTATIE Naast een zuivere gift kan een bedrijf ook een geldbedrag aan een culturele instelling betalen in ruil voor naamsbekendheid van het bedrijf. In dat geval wordt de betaling gezien als een vergoeding voor reclame. Een dergelijke betaling is volledig aftrekbaar voor de vennootschapsbelasting, zonder drempel of maximum. De voorwaarde die de fiscus aan de aftrekbaarheid van de bijdrage als reclame stelt, is dat de betaling het bedrijfsbelang dient. De betaling heeft dus het karakter van een bedrijfslast, voor reclame- of sponsordoeleinden. Bij deze betaling moet de culturele instelling overigens omzetbelasting (BTW) in rekening brengen, welke voor het bedrijf meestal aftrekbaar is. U betaalt namens een bedrijf een bedrag van (excl. BTW) aan een culturele instelling. In ruil daarvoor wordt de naam van het bedrijf vermeld in een aantal publicaties van de instelling. De betaling is aftrekbaar van de vennootschapsbelasting (maximaal 25,5%). Als dit percentage van de gift wordt afgetrokken, betaalt het bedrijf netto De culturele instelling moet omzetbelasting (BTW) in rekening brengen over en factureert 19% extra. In dit geval is dat 950. Voor een bedrijf is BTW in veel gevallen aftrekbaar. Er kunnen ook andere tegenprestaties tegenover een financiële bijdrage staan, zoals vrijkaarten en speciale activiteiten. Vaak worden dit soort afspraken tussen een bedrijf en een culturele instelling vastgelegd in een sponsorovereenkomst. Het is uiteraard altijd mogelijk om naast de afspraken in de sponsorovereenkomst nog een zuivere gift te doen. Anouk Kruithof Portret uit het project Becoming Blue 2006/ cm, oplage AP, kleurenfoto c-print 11

7 CULTUREEL BELEGGEN Cultureel beleggen is anders dan geven of schenken, omdat u het vermogen niet weggeeft maar behoudt. Er komt zelfs rendement uit de belegging, waar de overheid vanwege het goede culturele doel ook nog eens aan bijdraagt via de inkomstenbelasting. U krijgt namelijk voor uw culturele beleggingen een vrijstelling in box 3 en daarnaast een extra heffinskorting. Er worden hier enkele vormen van cultureel beleggen toegelicht. De twee opties verschillen met name in de omvang van de belegging. CULTUURFONDSEN Met beleggen in cultuur via cultuurfondsen van banken of andere financiële instellingen kunt u een redelijk rendement op uw vermogen verwachten. Culturele instellingen kunnen relatief goedkoop geld lenen van cultuurfondsen, maar zij moeten deze lening wel terugbetalen. Bovendien moeten zij een Cultuurverklaring aanvragen bij het ministerie van OCW voor het project. Op een dergelijk project moet weinig financieel risico worden gelopen, en het gaat dan ook vaak om vastgoed. In 2006 zijn het VastgoedCultuurFonds en het Triodos Cultuurfonds gestart. Om in aanmerking te komen voor de gunstige fiscale condities, investeren beide partijen minimaal 70% van het fondsvermogen in projecten die door de Nederlandse overheid zijn gecertificeerd met een Cultuurverklaring. Voor culturele beleggingen geldt een vrijstelling in box 3 (vermogensrendementsheffing) tot maximaal Dat scheelt u 1,2%. Daarnaast bestaat recht op een extra heffingskorting van 1,3% over het gemiddeld vrijgestelde bedrag. Tel daarbij een geprognosticeerd beleggingsrendement van 2,5% op, dan leidt dat in totaal tot een rendement van 5%. Partners kunnen beiden de vrijstelling claimen. KUNST ALS VRIJGESTELDE BEZITTING Schilderijen die onderdeel uitmaken van uw vermogen maar die door een museum worden beheerd en geconserveerd kunnen in waarde stijgen, terwijl deze ook worden getoond aan het publiek. Uiteraard geldt dit ook voor waardevolle muziekinstrumenten en dergelijke. Kunst uit een verzameling zonder beleggingsdoel, wordt door de fiscus niet gezien als belast vermogen. Er hoeft dan ook geen 1,2% vermogensrendementsheffing over te worden betaald. Ook het (met winst) verkopen van een werk uit eigen verzameling is niet belast. Successierecht moet worden afgedragen als de kunst wordt nagelaten aan nabestaanden, maar een nalatenschap aan een door de Belastingdienst geregistreerde culturele instelling (ANBI) is vrij van successierecht. Als een verzameling uit het oogpunt van een belegging wordt opgebouwd, beschouwt de fiscus dit wél als vermogen. Als een verzameling voor minimaal 70% als belegging wordt aangehouden moet over de werkelijke waarde 1,2% vermogensrendementsheffing worden betaald per jaar. In de praktijk blijkt het erg lastig om te bepalen of een verzameling al dan niet een belegging is. Een verzameling kunstvoorwerpen die aan een museum ter beschikking is gesteld, wordt door de Belastingdienst niet per definitie als een belegging beschouwd. Doorgaans is over een dergelijke verzameling geen vermogensrendementsheffing verschuldigd. Zodra de verzamelaar actief is als handelaar, zal hij over de winst maximaal 52% belasting moeten betalen. BTW en onkosten zijn wel weer aftrekbaar. Dit is een complex fiscaal terrein waarover u specialistische informatie kunt inwinnen bij belastingadviseurs. Fotografie: Ingeborg Pronk 13

8 BELASTINGREGELS ALGEMEEN NUT BEOGENDE INSTELLINGEN (ANBI S) Op 1 januari 2008 zijn voor algemeen nut beogende instellingen (ANBI) de belastingregels veranderd op het gebied van schenking, successie en aftrek van giften (inkomsten- en vennootschapsbelasting). Alleen de instellingen die de Belastingdienst heeft aangewezen als een ANBI kunnen gebruikmaken van de fiscale voordelen wanneer er giften gedaan worden. Om als een ANBI te worden aangewezen, moet de instelling een beschikking aanvragen bij de Belastingdienst, ook als de instelling voor januari 2008 al gerangschikt was bij de Belastingdienst. FISCALE VOORDELEN ANBI S _Een ANBI hoeft geen successierecht of schenkingsrecht te betalen over erfenissen en schenkingen die de ANBI ontvangt in het kader van het algemeen belang. _Uitkeringen die een ANBI doet in het algemene belang zijn vrijgesteld voor het recht van schenking. _Als een instelling door de Belastingdienst is aangewezen als een ANBI, kan een donateur giften van de inkomsten- of vennootschapsbelasting aftrekken (uiteraard binnen de daarvoor geldende regels). ENKELE VOORWAARDEN ANBI-STATUS _De instelling moet rechtstreeks het algemeen belang dienen. _De instelling mag geen winstoogmerk hebben. _Een natuurlijk persoon mag niet over het vermogen van de instelling kunnen beschikken alsof het zijn eigen vermogen is. _De instelling mag niet meer vermogen aanhouden dan redelijkerwijs noodzakelijk is voor de continuïteit. _De instelling moet beschikken over een actueel beleidsplan. _De bestuursleden mogen slechts een onkostenvergoeding en een niet-bovenmatig vacatiegeld ontvangen. _De kosten van werving en beheer moeten in redelijke verhouding staan tot de bestedingen. _De instelling heeft een administratieplicht. INFORMATIE OVER ANBI-REGISTRATIE Op de website vindt u informatie over de ANBI-registratie en een link naar de ANBI-informatie op de website Westergasfabriek Fotografie: Arjen Veldt 15

9 RELEVANTE WEBSITES Het programma Cultuurmecenaat van Stichting Kunst & Zaken beoogt het cultuurmecenaat te stimuleren door het bewustzijn over het onderwerp en de bereidheid tot geven te vergroten. Daarbij wordt in het programma aandacht besteed aan de fiscale mogelijkheden van geven. Om bijdragen van private partijen aan kunst en cultuur te stimuleren is een cultuuromslag en nieuw elan nodig bij culturele instellingen, potentiële gevers, overheid en intermediairs. COLOFON Oplage: Tekst: Programma Cultuurmecenaat Vormgeving: Supernova Grafisch Ontwerp bno Cover: Pictures on Stravinsky van Gisela Rocha, copyright Introdans/Hans Gerritsen. Dankwoord: Bij de samenstelling van de inhoud van deze brochure is dankbaar gebruik gemaakt van de specialistische kennis van Sigrid Hemels (Universiteit Leiden/Allen & Overy LLP) en Ruben Freudenthal (Deloitte Belastingadviseurs). CONTACTGEGEVENS Stichting Kunst & Zaken Programma Cultuurmecenaat Westzeedijk AH Rotterdam T I E Deze brochure is een initiatief van het programma Cultuurmecenaat van Stichting Kunst & Zaken, in opdracht van het ministerie van OCW.

Cultuurmecenaat hoeft niet alleen een particulier initiatief te zijn, ook een bedrijf kan schenken aan kunst en cultuur.

Cultuurmecenaat hoeft niet alleen een particulier initiatief te zijn, ook een bedrijf kan schenken aan kunst en cultuur. UW GIFT Waarom is geven aan cultuur belangrijk? WAAROM IS GEVEN AAN CULTUUR BELANGRIJK? Een mecenas bevordert kunst en cultuur door geld of andere middelen te geven, zonder hier directe materiële tegenprestaties

Nadere informatie

GEVEN SCHENKEN NALATEN AAN DE STICHTING MELANOOM

GEVEN SCHENKEN NALATEN AAN DE STICHTING MELANOOM GEVEN SCHENKEN NALATEN AAN DE m e t m e l a n o o m, o o g m e l a n o o m e n 2010, versie 1 Uitgave: Stichting Melanoom Vormgeving: Matt Art Concept & Design Druk: Drukkerij Out Papier: Conqueror Smooth

Nadere informatie

GEEFROUTE. Gebruik maken van fiscale faciliteiten voor kunst en cultuur INHOUD. Geven 4.1. Ik ben een particulier 4

GEEFROUTE. Gebruik maken van fiscale faciliteiten voor kunst en cultuur INHOUD. Geven 4.1. Ik ben een particulier 4 GEEFROUTE Gebruik maken van fiscale faciliteiten voor kunst en cultuur Ik heb een bedrijf 5 Ik ben een particulier 4 De culturele instelling is een ANBI 3 De culturele instelling is een ANBI 3 Geven 4.1

Nadere informatie

Schenken en nalaten aan goede doelen

Schenken en nalaten aan goede doelen Schenken en nalaten aan goede doelen Om hun doelstelling te bereiken zijn de meeste goede doelen voor een groot deel afhankelijk van de financiële steun van particulieren. Naast de bekende manieren om

Nadere informatie

Daar Geef. Kijk voor meer informatie op daargeefjeom.nl. Alle informatie en mogelijkheden om te geven aan Cultuur

Daar Geef. Kijk voor meer informatie op daargeefjeom.nl. Alle informatie en mogelijkheden om te geven aan Cultuur Daar Geef JeOm Kijk voor meer informatie op daargeefjeom.nl Alle informatie en mogelijkheden om te geven aan Cultuur Cultuur Daar Geef Je Om Alle informatie en mogelijkheden om te geven aan Cultuur Geven

Nadere informatie

Schenken - Geven - Nalaten

Schenken - Geven - Nalaten Schenken - Geven - Nalaten Uw financiële bijdrage is van groot belang voor de fondsen van de Stichting Tekenbeetziekten (STZ) en voor u fiscaal aantrekkelijk! 1 0. Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Geven als particulier

Nadere informatie

Slim Schenken en nalaten

Slim Schenken en nalaten Slim Schenken en nalaten U wilt geld schenken aan bijvoorbeeld uw kind, kleinkind, een willekeurig persoon of een goed doel. Op die manier kunt u hen financieel ondersteunen. Afhankelijk van aan wie u

Nadere informatie

Geven aan uw kerk. Fiscaal voordelig schenken van de kerkelijke bijdrage Nu geven voor later: een gift in het testament

Geven aan uw kerk. Fiscaal voordelig schenken van de kerkelijke bijdrage Nu geven voor later: een gift in het testament Geven aan uw kerk Fiscaal voordelig schenken van de kerkelijke bijdrage Nu geven voor later: een gift in het testament Inleiding Inhoud In deze brochure leest u alles over schenken en nalaten aan de Protestantse

Nadere informatie

STICHTING VRIENDEN VAN ST JANSDAL

STICHTING VRIENDEN VAN ST JANSDAL STICHTING VRIENDEN VAN ST JANSDAL SCHENKEN EN NALATEN HARDERWIJK Missie van de Stichting Vrienden van het St Jansdal Het bevorderen van het welzijn van de patiënten van het ziekenhuis St Jansdal Motto:

Nadere informatie

SCHENKEN EN NALATEN VOOR HET BEHOUD VAN ONS ERFGOED

SCHENKEN EN NALATEN VOOR HET BEHOUD VAN ONS ERFGOED SCHENKEN EN NALATEN VOOR HET BEHOUD VAN ONS ERFGOED Ons erfgoed is wat we nalaten aan komende generaties. Monumenten zijn er voor de eeuwigheid. Althans, dat is de bedoeling. Toch zijn er tal van gevaren

Nadere informatie

Vragen&Antwoorden particulieren

Vragen&Antwoorden particulieren Vragen&Antwoorden particulieren Om een beroep te doen op de voordelen van de Geefwet, gelden bepaalde criteria. Hieronder een overzicht van de belangrijkste vragen: 2. Gedurende welke periode kan ik gebruik

Nadere informatie

4. Wat moet ik als lid doen om een lijfrenteschenking te verstrekken?

4. Wat moet ik als lid doen om een lijfrenteschenking te verstrekken? VEELGESTELDE VRAGEN OVER DE FINANCIERINGSMOGELIJKHEDEN DOOR LEDEN 1. Zijn er methoden waarbij een lening of schenking voor ons leden fiscaal aantrekkelijk gemaakt kan worden? Ja er zijn enkele financieringsmogelijkheden

Nadere informatie

Verenigingen en stichtingen Fiscale actualiteiten 2014. Denk ondernemend. Denk Bol.

Verenigingen en stichtingen Fiscale actualiteiten 2014. Denk ondernemend. Denk Bol. Verenigingen en stichtingen Fiscale actualiteiten 2014 Denk ondernemend. Denk Bol. Als bestuurder zet u zich in voor uw vereniging of stichting. Daarom wilt u op de hoogte blijven van alle actualiteiten.

Nadere informatie

Verenigingen en Stichtingen Blijf op de hoogte. whitepaper

Verenigingen en Stichtingen Blijf op de hoogte. whitepaper Verenigingen en Stichtingen 2017 Blijf op de hoogte whitepaper In dit whitepaper: Als bestuurder zet u zich in voor uw vereniging of stichting. Daarom wilt u op de hoogte blijven van alle actualiteiten.

Nadere informatie

Geven aan de molens van Nederland

Geven aan de molens van Nederland Geven aan de molens van Nederland ALLES OVER SCHENKEN EN NALATEN AAN DE HOLLANDSCHE MOLEN Geef om de molens Van Nederland Belastingvoordeel door ANBI-status en CI-status De Hollandsche Molen heeft van

Nadere informatie

Stichting Endowment Museum Boijmans Van Beuningen Investeren voor de eeuwigheid

Stichting Endowment Museum Boijmans Van Beuningen Investeren voor de eeuwigheid Stichting Endowment Museum Boijmans Van Beuningen Investeren voor de eeuwigheid Museum Boijmans Van Beuningen heeft als taak de kunstverzameling voor de eeuwigheid te behouden, te verzorgen, te onderzoeken

Nadere informatie

Schenkings- en successierecht

Schenkings- en successierecht Page 1 of 5 Netwerk Notarissen Centrale Organisatie Lt. Gen. Van Heutszlaan 8 3743 JN Baarn T: (035) 577 27 07 F: (035) 695 28 95 E: info@nnco.nl Schenkings- en successierecht Inhoudsopgave: Schenkingsrecht

Nadere informatie

CharityWijzer. Inhoud

CharityWijzer. Inhoud CharityWijzer Misschien geeft u wel eens aan één of meer goede doelen. Effectief geven is niet altijd eenvoudig. Er zijn veel goededoelenorganisaties en er zijn verschillende manieren om vermogen over

Nadere informatie

Kluwer Online Research Vakblad Financiële Planning Fiscale kunststukjes. Mr. S.A.M. de Wijckerslooth-Lhoëst. Casus

Kluwer Online Research Vakblad Financiële Planning Fiscale kunststukjes. Mr. S.A.M. de Wijckerslooth-Lhoëst. Casus Vakblad Financiële Planning Fiscale kunststukjes Auteur: Mr. S.A.M. de Wijckerslooth-Lhoëst Casus De heer en mevrouw Pietersen zijn gehuwd op huwelijkse voorwaarden, waarin iedere gemeenschap van goederen

Nadere informatie

Gemeenten en de ANBI (algemeen nut beogende instelling) status.

Gemeenten en de ANBI (algemeen nut beogende instelling) status. Bijlage Gemeenten en de ANBI (algemeen nut beogende instelling) status. Stand van zaken eind 2010 Zeventien Nederlandse gemeenten hebben de status van "algemeen nut beogende instelling". Burgers kunnen

Nadere informatie

Beleidsplan Historisch Festival Almelo

Beleidsplan Historisch Festival Almelo Beleidsplan Historisch Festival Almelo Juni 2014 1 Inhoud 1 Inleiding 2 Uitgangspunten 2.1 De Stichting 2.1 Doelstelling 3 Activiteiten 3.1 ANBI 3.2 Beheer 3.3 Samenwerking 3.4 Activiteiten 4 Organisatie

Nadere informatie

Giften. 2014 Aanvullende toelichting vraag 5g. bij Opgaaf wereldinkomen 2014

Giften. 2014 Aanvullende toelichting vraag 5g. bij Opgaaf wereldinkomen 2014 2014 Aanvullende toelichting vraag 5g Gaf u in 2014 geld aan een goed doel of een kerkelijke of maatschappelijke instelling? Of maakte u kosten voor zo n instelling? Dan mag u deze uitgaven onder bepaalde

Nadere informatie

VRIENDEN VAN DE FIRMA VAN DRIE BELEIDSPLAN 2011 2014

VRIENDEN VAN DE FIRMA VAN DRIE BELEIDSPLAN 2011 2014 VRIENDEN VAN DE FIRMA VAN DRIE BELEIDSPLAN 2011 2014 november 2011 Inleiding Op 26 oktober 2011 is de stichting Vrienden van de Firma van Drie, afgekort Vrienden van De Firma, opgericht. De vriendenstichting

Nadere informatie

GEEFWET, ANBI-STATUS EN VENNOOTSCHAPSBELASTING

GEEFWET, ANBI-STATUS EN VENNOOTSCHAPSBELASTING GEEFWET, ANBI-STATUS EN VENNOOTSCHAPSBELASTING Algemene Leden Vergadering VSCD 21 november 2011 Dr. Dick Molenaar / All Arts Belastingadviseurs 1 ANBI-STATUS Algemeen nut beogende instelling Voordelen:

Nadere informatie

GEEFWET, ANBI-STATUS EN VENNOOTSCHAPSBELASTING

GEEFWET, ANBI-STATUS EN VENNOOTSCHAPSBELASTING GEEFWET, ANBI-STATUS EN VENNOOTSCHAPSBELASTING Algemene Leden Vergadering VSCD 21 november 2011 Dr. Dick Molenaar / All Arts Belastingadviseurs 1 ANBI-STATUS Algemeen nut beogende instelling Voordelen:

Nadere informatie

Laat de fiscus helpen!

Laat de fiscus helpen! Geven aan de kerk? Laat de fiscus helpen! Geven aan de kerk Laat de fiscus helpen! De Financiën Geld is een belangrijk middel, ook voor onze Gereformeerde kerk in Almkerk. Alles kost geld: gebouwen, energie,

Nadere informatie

Den Haag, 9 oktober 2015. Welkom bij de workshop

Den Haag, 9 oktober 2015. Welkom bij de workshop Den Haag, 9 oktober 2015 Welkom bij de workshop Programma en even voorstellen 1. Financieel Fit 2. Voorgestelde wijziging Box 3 Prinsjesdag 2015 3. Overdracht bij overlijden 4. Overdracht door schenken

Nadere informatie

Inkomstenbelasting. Giften

Inkomstenbelasting. Giften Inkomstenbelasting. Giften 1 Inkomstenbelasting. Giften Belastingdienst/Centrum voor proces- en productontwikkeling, Sector brieven & beleidsbesluiten Besluit van 21 december 2007 nr. CPP2007/2873, Stcrt.

Nadere informatie

Informatie over schenken aan de Haastrechtse Kring

Informatie over schenken aan de Haastrechtse Kring Informatie over schenken aan de Haastrechtse Kring ANBI en belastingvoordeel Stichting De Haastrechtse Kring Stichting Voor Culturele Belangen is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent

Nadere informatie

Fiscale voordelen voor Algemeen Nut Beogende Instellingen. mr. Gideon Gruijters ANBI-REGELING

Fiscale voordelen voor Algemeen Nut Beogende Instellingen. mr. Gideon Gruijters ANBI-REGELING Fiscale voordelen voor Algemeen Nut Beogende Instellingen mr. Gideon Gruijters ANBI-REGELING Inhoud 1. Voorwaarden om als ANBI-instelling te kunnen worden aangemerkt 2. Nieuwe voorwaarde per 1 januari

Nadere informatie

Nieuwsbrief van de Historische Vereniging/ september 2013

Nieuwsbrief van de Historische Vereniging/ september 2013 Nieuwsbrief van de Historische Vereniging/ september 2013 De nieuwsbrief september staat (bijna) geheel in het teken van financiën. De overheid treedt steeds verder terug waardoor het voor verenigingen

Nadere informatie

Nico van Dijk, voorzitter; Janny van de Werfhorst-Mulder, secretaris; Martin van Dorp, penningmeester; Wim Balfoort; Fenna Frens en Jan-Paul Timmer

Nico van Dijk, voorzitter; Janny van de Werfhorst-Mulder, secretaris; Martin van Dorp, penningmeester; Wim Balfoort; Fenna Frens en Jan-Paul Timmer ANBI informatie Stichting Protestant Christelijk Hospice De Regenboog Hospice is door de belastingdienst geregistreerd als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Voor wie geld aan Stichting wil nalaten

Nadere informatie

Beleidsplan Careyn Zorgfonds

Beleidsplan Careyn Zorgfonds Beleidsplan Careyn Zorgfonds Priscilla Loor Fondsenwerver Careyn Zorgfonds Utrecht, november 2015 Inhoudsopgave 1. Aanleiding... 3 2. Careyn Zorgfonds... 3 3. Activiteiten... 4 3.1 Fondsenwerving... 4

Nadere informatie

Algemeen nut beogende instellingen: algemeen nuttige en commerciële activiteiten

Algemeen nut beogende instellingen: algemeen nuttige en commerciële activiteiten Algemeen nut beogende instellingen: algemeen nuttige en commerciële activiteiten 5 april 2013 mr. Carina Vrieling cv@carinavrieling.nl 1 ANBI-kwalificatie Vereisten: algemeen nut > 90% ( nagenoeg uitsluitend,

Nadere informatie

RB EINDEJAARSTIPS EN AANDACHTSPUNTEN 2012. www.abincontrol.nl. Erven en schenken

RB EINDEJAARSTIPS EN AANDACHTSPUNTEN 2012. www.abincontrol.nl. Erven en schenken Erven en schenken Voordelen van schenken Uw erfgenamen kunnen een aanzienlijke besparing van schenk- en erfbelasting behalen als u tijdens uw leven (periodiek) aan hen schenkt. Voor de schenkbelasting

Nadere informatie

Welkom bij de workshop Vermogensplanning, waar moet u op letten. Drs Bram van Eijndthoven Hoofd fiscaal bureau ING Bank

Welkom bij de workshop Vermogensplanning, waar moet u op letten. Drs Bram van Eijndthoven Hoofd fiscaal bureau ING Bank Welkom bij de workshop Vermogensplanning, waar moet u op letten Drs Bram van Eijndthoven Hoofd fiscaal bureau ING Bank Programma, en even voorstellen 1. Financieel Fit 2. Overdracht bij overlijden 3. Overdracht

Nadere informatie

DE GEEFWET (E.A.) VOOR CULTURELE INSTELLINGEN VANAF 2012

DE GEEFWET (E.A.) VOOR CULTURELE INSTELLINGEN VANAF 2012 DE GEEFWET (E.A.) VOOR CULTURELE INSTELLINGEN VANAF 2012 Per 1 januari 2012 zijn verschillende belastingregels voor culturele instellingen veranderd, sommige verbeterd, andere verslechterd. De meeste veranderingen

Nadere informatie

DE GEEFWET (E.A.) VOOR CULTURELE INSTELLINGEN VANAF 2012

DE GEEFWET (E.A.) VOOR CULTURELE INSTELLINGEN VANAF 2012 DE GEEFWET (E.A.) VOOR CULTURELE INSTELLINGEN VANAF 2012 Per 1 januari 2012 zijn verschillende belastingregels voor culturele instellingen veranderd, sommige verbeterd, andere verslechterd. De meeste veranderingen

Nadere informatie

Vriend. voor het. houd met uw schenking de Zuiderzeegeschiedenis levend

Vriend. voor het. houd met uw schenking de Zuiderzeegeschiedenis levend Vriend voor het leven houd met uw schenking de Zuiderzeegeschiedenis levend Studio Job Farm ZEEEN VAN TIJD IN HET ZUIDERZEEMUSEUM : Het Zuiderzeemuseum is met zijn binnenmuseum en museumpark de ideale

Nadere informatie

Belastingvrij schenken

Belastingvrij schenken Belastingvrij schenken extra voordelig? Heeft u de mogelijkheid, dan kan schenken bij leven verstandig zijn. Dat is niet alleen leuk voor kinderen en kleinkinderen, maar zo beperkt u ook de toekomstige

Nadere informatie

17-4-2014. Onderwerpen: Wet op de inkomstenbelasting 2001

17-4-2014. Onderwerpen: Wet op de inkomstenbelasting 2001 Onderwerpen: Korte uitleg heffingssysteem inkomstenbelasting Korte uitleg heffingssysteem vennootschapsbelasting Vrijstellingen en heffingskortingen Aflossen eigenwoningschuld Familielening eigen woning

Nadere informatie

WIE IS ONZE ERFGENAAM?

WIE IS ONZE ERFGENAAM? WIE IS ONZE ERFGENAAM? WELDOEN DOOR NA TE LATEN Handreiking voor christenen bij het maken van een testament. Vrije Evangelische Gemeente Heerde Pastorale Handreiking 3 INLEIDING Veel mensen zien op tegen

Nadere informatie

Informatie over geef om schenken en nalaten. het nationale ballet

Informatie over geef om schenken en nalaten. het nationale ballet Informatie over geef om schenken en nalaten het nationale ballet ballet van wereldklasse Het Nationale Ballet is trots op zijn vooraanstaande plaats in het Nederlandse culturele leven. Het gezelschap behoort

Nadere informatie

Een vriend erbij is een zorg minder!

Een vriend erbij is een zorg minder! Een vriend erbij is een zorg minder! Informatie over schenken en nalaten STICHTING Vrienden van Ypsilon Positief en creatief In mijn studententijd raakte ik betrokken bij Ypsilon. Een van mijn vrienden

Nadere informatie

de 13 van 2013 eindejaarssuggesties Algemeen 1. Schenken aan kinderen, kleinkinderen en anderen

de 13 van 2013 eindejaarssuggesties Algemeen 1. Schenken aan kinderen, kleinkinderen en anderen de 13 van 2013 eindejaarssuggesties Algemeen 1 1. Schenken aan kinderen, kleinkinderen en anderen 1 2. Goede doelen financieel steunen 2 3. Privébetalingen en aankopen doen 3 4. Beleggen in groenfondsen

Nadere informatie

Nederland belastingparadijs voor uw 2 e en 1 e woning

Nederland belastingparadijs voor uw 2 e en 1 e woning Nederland belastingparadijs voor uw 2 e en 1 e woning Second Home juni 2015 - Antwerpen Maurice De Clercq - Niek Op den Kamp - Harjit Singh ESJ Accountants & Belastingadviseurs Agenda 1. Een tweede woning

Nadere informatie

Steun de. Musea! Mogelijkheden voor particulieren

Steun de. Musea! Mogelijkheden voor particulieren Steun de amersfoortse Musea! Mogelijkheden voor particulieren Steun de Amersfoortse Musea! Museum Flehite, Kunsthal KAdE, het Mondriaanhuis en Architectuurcentrum FASadE zijn verenigd in de stichting

Nadere informatie

Jaarverslag 2012 Stichting De Versterking SLOTEN

Jaarverslag 2012 Stichting De Versterking SLOTEN Jaarverslag 2012 Stichting De Versterking SLOTEN INHOUD 1 BESTUURSVERSLAG 2 FINANCIEEL VERSLAG Jaarrekening 2012 2.1 Balans per 31 december 2012 2.2 Staat van baten en lasten over 2012 2.3 Toelichting

Nadere informatie

ALGEMEEN NUT BEOGENDE INSTELLING

ALGEMEEN NUT BEOGENDE INSTELLING ALGEMEEN NUT BEOGENDE INSTELLING Ernst-Jan de Roest belastingadviseur Mazars Eindhoven 1 Agenda Wie komt er in aanmerking voor een ANBI status Voordelen ANBI-status schenker / ontvanger Culturele instelling

Nadere informatie

Nieuwe Successiewet 2010 (Schenk- en Erfbelasting)

Nieuwe Successiewet 2010 (Schenk- en Erfbelasting) Nieuwe Successiewet 2010 (Schenk- en Erfbelasting) 2 Nieuwe Successiewet 2010 Met ingang van 1 januari 2010 is de Successiewet gewijzigd. Om te beginnen verdwijnt al de naam successieen schenkings recht.

Nadere informatie

EINDEJAARSTIPS 2015 1/5

EINDEJAARSTIPS 2015 1/5 EINDEJAARSTIPS 2015 Particulieren...2 Vermogenstoets voor zorgtoeslag en kindgebonden budget... 2 Verlaag uw box 3 grondslag... 2 Hypotheekrente vooruit betalen... 2 Let op lagere hypotheekrente in hoogste

Nadere informatie

Geven aan de molens van Nederland

Geven aan de molens van Nederland de Hollandsche Molen Vereniging tot behoud van molens in Nederland Geven aan de molens van Nederland Alles over schenken en nalaten Zeeburgerdijk 139 www.molens.nl 1095 AA Amsterdam dhm@molens.nl T: 020-623

Nadere informatie

Gerard Scholtes Reinder Wiersma 9 mei 2012

Gerard Scholtes Reinder Wiersma 9 mei 2012 Stichting Kaap Belvédère: De obligatielening. Gerard Scholtes Reinder Wiersma 9 mei 2012 Agenda Hoe werkt de obligatielening? Het fiscale voordeel van de obligatielening De fiscale voorwaarden Vragen Hoe

Nadere informatie

Leidraad voor het opstellen van een beleidsplan. Opzet van het beleidsplan

Leidraad voor het opstellen van een beleidsplan. Opzet van het beleidsplan Leidraad voor het opstellen van een beleidsplan Om te kunnen worden aangemerkt als een algemeen nut beogende instelling (hierna: ANBI) dient de instelling onder andere te beschikken over een actueel beleidsplan.

Nadere informatie

12 TIPS VOOR UW INKOMSTENBELASTING 2012

12 TIPS VOOR UW INKOMSTENBELASTING 2012 12 TIPS VOOR UW INKOMSTENBELASTING 2012 Antwoorden op de vragen van nu. Handig om te weten voor u aangifte doet Wellicht bent u verhuisd, denkt u na over uw erfenis of hebben er ontwikkelingen in de relationele

Nadere informatie

Fiscaal voordelig schenken

Fiscaal voordelig schenken Fiscaal voordelig schenken Alzheimer Nederland werkt aan oplossingen Dementie waarvan de ziekte van Alzheimer de meest voorkomende vorm is - is een ongeneeslijke hersenziekte, waarbij de verstandelijke

Nadere informatie

jaarrekening 2009www.rrdf.nl

jaarrekening 2009www.rrdf.nl jaarrekening 2009www.rrdf.nl Medische zorg voor iedereen Stichting RRDF levert medische zorg aan alle bewoners. Er is ook een vaccinatieprogramma voor alle kinderen uit onze slums. Dit meisje heeft een

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Inkomstenbelasting. Giften en algemeen nut beogende instellingen

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Inkomstenbelasting. Giften en algemeen nut beogende instellingen STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 36877 30 december 2014 Inkomstenbelasting. Giften en algemeen nut beogende instellingen 19 december 2014 nr. BLKB2014/1415M

Nadere informatie

FAQ Schenkingen en Legaten

FAQ Schenkingen en Legaten FAQ Schenkingen en Legaten SCHENKINGEN EN LEGATEN AAN DOMINIEK SAVIO Waarom kiezen voor Dominiek Savio voor een schenking of (duo)legaat? Dominiek Savio wil voor kinderen, jongeren en volwassenen met een

Nadere informatie

Fiscale aspecten. Stichting en Vereniging. Mr. drs.theo C.J.M. van Vugt ESJ Accountants & Belastingadviseurs 11 April 2016

Fiscale aspecten. Stichting en Vereniging. Mr. drs.theo C.J.M. van Vugt ESJ Accountants & Belastingadviseurs 11 April 2016 Fiscale aspecten Stichting en Vereniging Mr. drs.theo C.J.M. van Vugt ESJ Accountants & Belastingadviseurs 11 April 2016 Bonte verzameling (Professionele) ANBI/FONDSWERVERS/CULTURELE INSTELLINGEN (Amateur)

Nadere informatie

Overeenkomst periodieke gift in geld

Overeenkomst periodieke gift in geld Overeenkomst periodieke gift in geld Met uw bijdrage helpt u Museum Boijmans Van Beuningen bijzondere projecten realiseren zoals een gedroomde kunstaankoop, een urgente restauratie, een fundamenteel onderzoek

Nadere informatie

Stichting Vrienden van Thuis Sterven

Stichting Vrienden van Thuis Sterven Stichting Vrienden van Thuis Sterven De Ronde Venen Jaarverslag 2015 Pagina 1 van 8 Inhoud 1 Jaarverslag 1.1 Bestuursverslag 3 2 Jaarrekening 5 2.1 Balans per 31 december 2015 6 2.2 Staat van baten en

Nadere informatie

* * Aanvraag beschikking Algemeen nut beogende instelling. Belastingdienst. Waarom dit formulier?

* * Aanvraag beschikking Algemeen nut beogende instelling. Belastingdienst. Waarom dit formulier? Belastingdienst Aanvraag beschikking Algemeen nut beogende instelling Waarom dit formulier? Met dit formulier vraagt u een beschikking Algemeen nut beogende instelling (ANBI) aan. Met deze beschikking

Nadere informatie

03-05-2016. Onbezorgd ouder worden. Ouder worden en zorg. Deel I Ouder worden en zorg. Wat is het probleem? Eigen bijdrage zorgkosten. Wanneer?

03-05-2016. Onbezorgd ouder worden. Ouder worden en zorg. Deel I Ouder worden en zorg. Wat is het probleem? Eigen bijdrage zorgkosten. Wanneer? Onbezorgd ouder worden Deel I Ouder worden en zorg Ouder worden en zorg Wat is het probleem? Eigen bijdrage zorgkosten Wanneer? U woont in een zorginstelling; U heeft een volledig pakket thuis of modulair

Nadere informatie

BELASTINGVOORDELEN VOOR CULTURELE INSTELLINGEN IN BELASTINGPLANNEN 2012

BELASTINGVOORDELEN VOOR CULTURELE INSTELLINGEN IN BELASTINGPLANNEN 2012 BELASTINGVOORDELEN VOOR CULTURELE INSTELLINGEN IN BELASTINGPLANNEN 2012 Op Prinsjesdag heeft het kabinet de belastingplannen voor 2012 gepresenteerd. Daarin worden verschillende belastingvoordelen voor

Nadere informatie

info &boon tips & boon

info &boon tips & boon tips & boon Vermogen schenken of erven Nieuwe regels 2010 De Successiewet is per 1 januari 2010 drastisch gewijzigd. De termen successie- en schenkingsrecht zijn vervangen door erf- en schenkbelasting.

Nadere informatie

Wilt u ook meehelpen om nieuwe priesters op te leiden?

Wilt u ook meehelpen om nieuwe priesters op te leiden? Wilt u ook meehelpen om nieuwe priesters op te leiden? Bent u ook bereid de opleiding en vorming van nieuwe priesters en diakens financieel te ondersteunen? Uw gift is zeer welkom en kan goed worden gebruikt.

Nadere informatie

Behandeld door: Bram Baak Datum: 8 juli 2008. Ons kenmerk: 1248. Woord en Daad/gift en ondernemer

Behandeld door: Bram Baak Datum: 8 juli 2008. Ons kenmerk: 1248. Woord en Daad/gift en ondernemer Behandeld door: Bram Baak Datum: 8 juli 2008 Aan: Woord en Daad Ons kenmerk: 1248. Woord en Daad/gift en ondernemer Onderwerp: ondernemen en geven In Nederland wordt meer dan 4 miljard aan het goede doel

Nadere informatie

- Onderdeel 4 (oud) is vervallen. Dit onderdeel had een voorlichtend karakter en bevatte geen beleid.

- Onderdeel 4 (oud) is vervallen. Dit onderdeel had een voorlichtend karakter en bevatte geen beleid. Inkomstenbelasting. Giften en algemeen nut beogende instellingen Belastingdienst/Directie Vaktechniek Belastingen Besluit van 19 december 2014, nr. BLKB2014/1415M, De Staatssecretaris van Financiën heeft

Nadere informatie

Inkomstenbelasting. Giften

Inkomstenbelasting. Giften Inkomstenbelasting. Giften 1 Inkomstenbelasting. Giften Belastingdienst/Centrum voor proces- en productontwikkeling, Sector brieven & beleidsbesluiten Besluit van 27 november 2008, nr. CPP2008/2130M, Stcrt.

Nadere informatie

Schenkingsovereenkomst met het Teylers Museum Vrienden Fonds ten behoeve van Teylers Museum

Schenkingsovereenkomst met het Teylers Museum Vrienden Fonds ten behoeve van Teylers Museum Schenkingsovereenkomst met het Teylers Museum Vrienden Fonds ten behoeve van Teylers Museum U wilt een periodieke gift doen aan Teylers Museum. Alle schenkingen ten behoeve van het museum worden bijeengebracht

Nadere informatie

Beleidsplan. Resi Smit Foundation 2015 & 2016

Beleidsplan. Resi Smit Foundation 2015 & 2016 Beleidsplan Resi Smit Foundation 2015 & 2016 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Strategie... 3 2.1 Kernprincipes van de Resi Smit Foundation Statutaire doelstelling Afwezigheid van winstoogmerk Bestemming

Nadere informatie

EVEN VOORSTELLEN. Hans van der Tuin

EVEN VOORSTELLEN. Hans van der Tuin EVEN VOORSTELLEN Hans van der Tuin Streekweg 86 te Hoogkarspel Vanaf 1 januari 2013 hogere zorgbijdrage Vanaf 1 januari 2013 betalen veel mensen die in een AWBZ/Wlz-instelling zijn opgenomen meer zorgbijdrage.

Nadere informatie

SPF 4 ever. 18 november 2009

SPF 4 ever. 18 november 2009 SPF 4 ever 18 november 2009 Onderwerpen Inleiding Doelvermogens ANBI & SBBI Afgezonderd particulier vermogen Stichting particulier fonds & voorbeelden Bruikbaarheid doelvermogen na 2009 Wijzigingen Successiewet

Nadere informatie

Stichting Service Rotary Amsterdam Arena

Stichting Service Rotary Amsterdam Arena Stichting Service Rotary Amsterdam Arena Uitgave september 2010 Inleiding Met deze brochure willen wij de (nieuwe) leden van de Rotary Club Amsterdam-Arena, in het volgende kortweg aan te duiden met "de

Nadere informatie

Als u premies betaalt voor kapitaalverzekeringen

Als u premies betaalt voor kapitaalverzekeringen 2005 Als u premies betaalt voor kapitaalverzekeringen Als u een kapitaalverzekering heeft, bijvoorbeeld bij uw spaar-, leven- of beleggingshypotheek, kan dit gevolgen hebben voor uw belasting. Of en hoeveel

Nadere informatie

Periodiek schenken Algemene informatie voor parochianen

Periodiek schenken Algemene informatie voor parochianen Periodiek schenken Algemene informatie voor parochianen Versie 16augustus 2010 Parochie: Adres: Contactpersoon in de parochie voor periodieke schenking: Jaarlijks schenken aan een parochie is een genereus

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Jan Zondag

Beleidsplan Stichting Jan Zondag Beleidsplan Stichting Jan Zondag 2016-2019 Beleidsplan Stichting Jan Zondag 2016-2019 1. Inleiding 2. Missie, visie en statutaire doelstelling 2.1 Missie 2.2 Visie en statutaire doelstellingen 2.3 Bestemming

Nadere informatie

Belasting en schenking

Belasting en schenking 2006 Belasting en schenking Als u een behoorlijke som geld krijgt van iemand of een voorwerp dat veel waard is, dan moet u soms belasting betalen: het schenkingsrecht. Of u belasting moet betalen en hoeveel

Nadere informatie

Stichting Vrienden van Leonardo Ede e.o. Beleidsplan 2014-2018

Stichting Vrienden van Leonardo Ede e.o. Beleidsplan 2014-2018 Stichting Vrienden van Leonardo Ede e.o. Beleidsplan 2014-2018 december 2013 Inhoud Inleiding... 3 Stichting Vrienden van de Leonardoschool Ede e.o... 3 Activiteiten van de Stichting... 4 Taken stichting

Nadere informatie

Belasting en schenking

Belasting en schenking 2006 Belasting en schenking Als u een behoorlijke som geld krijgt van iemand of een voorwerp dat veel waard is, dan moet u soms belasting betalen: het schenkingsrecht. Of u belasting moet betalen en hoeveel

Nadere informatie

VKCR-bijeenkomst Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI s) Najaarsbijeenkomst Vereniging Kunst, Cultuur en Recht 27 november 2015

VKCR-bijeenkomst Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI s) Najaarsbijeenkomst Vereniging Kunst, Cultuur en Recht 27 november 2015 VKCR-bijeenkomst Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI s) Najaarsbijeenkomst Vereniging Kunst, Cultuur en Recht 27 november 2015 1 Inleiding Op 27 november 2015 vond de najaarsbijeenkomst van de Vereniging

Nadere informatie

! Er is geen notariële schenkingsakte vereist.! Ook schenkingen voor de aflossing van restschulden die zijn ontstaan vóór 29 oktober 2012

! Er is geen notariële schenkingsakte vereist.! Ook schenkingen voor de aflossing van restschulden die zijn ontstaan vóór 29 oktober 2012 Erf- en schenkbelasting - eindejaarstips Tijdelijk ruimere vrijstelling schenking voor eigen woning Vanaf 1 oktober 2013 tot 1 januari 2015 geldt een verruimde schenkingsvrijstelling van 100.000 als het

Nadere informatie

In het voorbeeld ontvangt de gever die eerst 84 terug kreeg van de belasting, door het opstellen van de periodieke overeenkomst, nu 168 terug.

In het voorbeeld ontvangt de gever die eerst 84 terug kreeg van de belasting, door het opstellen van de periodieke overeenkomst, nu 168 terug. PERIODIEKE GIFTEN maximaal belastingvoordeel van uw kerkelijke bijdrage Gereformeerde kerk Aarlanderveen Uw bijdrage aan de kerk en de belasting De Gereformeerde Kerk te Aarlanderveen is voor hun inkomsten

Nadere informatie

RB EINDEJAARSTIPS & AANDACHTSPUNTEN 2014 / 2015

RB EINDEJAARSTIPS & AANDACHTSPUNTEN 2014 / 2015 RB EINDEJAARSTIPS & AANDACHTSPUNTEN 2014 / 2015 Erf- en schenkbelasting Erf- en schenkbelasting Bespaar erfbelasting én inkomstenbelasting door bij leven te schenken Door tijdens leven (periodiek) te schenken

Nadere informatie

Welkom bij de Personal Banking bijeenkomst Inzicht in uw Vermogensoverdracht

Welkom bij de Personal Banking bijeenkomst Inzicht in uw Vermogensoverdracht Welkom bij de Personal Banking bijeenkomst Inzicht in uw Vermogensoverdracht 0 Programma, en even voorstellen. Overdracht vermogen bij overlijden door Rob van den Eijnden, E&L Notarissen Overdracht vermogen

Nadere informatie

ESTATE PLANNING. I. Schenking

ESTATE PLANNING. I. Schenking ESTATE PLANNING Estate planning, ofwel nalatenschapsplanning, wordt wel omschreven als een geheel van maatregelen om te bereiken dat het vermogen op zo goed mogelijke wijze overgaat op de erfgenamen. Vaak

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Seniorenwens 2015-2019

Beleidsplan Stichting Seniorenwens 2015-2019 Inhoud Inleiding 2 1. Stichting Seniorenwens 2 2. Strategie 2 2.1. Kernprincipes en uitgangspunten 2 2.2. Statutaire doelstelling 3 2.3. Afwezigheid van winstoogmerk 3 2.4. Bestemming liquidatiesaldo 3

Nadere informatie

Belasting en schenken 2010

Belasting en schenken 2010 Krijgt u een schenking? Dan moet u misschien schenkbelasting betalen. Doet u een schenking? Dan kunt u die schenking mogelijk als gift van de belasting aftrekken. In deze brochure leest u meer over belasting

Nadere informatie

Eindejaarstips voor erf- en schenkbelasting

Eindejaarstips voor erf- en schenkbelasting Eindejaarstips voor erf- en schenkbelasting Schaap & Van Dijk wil u met het jaareinde in zicht graag attenderen op de vele mogelijkheden om nog dit jaar de belastingdruk in de zaak én in privé te verminderen.

Nadere informatie

Optimaal vermogen overdragen aan uw kinderen

Optimaal vermogen overdragen aan uw kinderen Optimaal vermogen overdragen aan uw kinderen Den Haag, 6 oktober 2017 Drs. A.M. (Bram) van Eijndthoven Hoofd Fiscaal Bureau ING Bank Eten, drinken en vrolijk zijn 2031 Aftrek Hypotheek Levensstijl Netto

Nadere informatie

Gouden Handdruk, drie verschillende manieren om een ontslagvergoeding te laten uitkeren

Gouden Handdruk, drie verschillende manieren om een ontslagvergoeding te laten uitkeren Gouden Handdruk, drie verschillende manieren om een ontslagvergoeding te laten uitkeren Als u eenmaal recht heeft op een ontslagvergoeding, dan kunt u deze vergoeding in feite op 3 verschillende manieren

Nadere informatie

Fiscale eindejaarstips Erfbelasting Bespaar erfbelasting én inkomstenbelasting door bij leven te schenken

Fiscale eindejaarstips Erfbelasting Bespaar erfbelasting én inkomstenbelasting door bij leven te schenken Fiscale eindejaarstips Erfbelasting Bespaar erfbelasting én inkomstenbelasting door bij leven te schenken Door tijdens leven (periodiek) te schenken aan de erfgenamen kan een aanzienlijke besparing van

Nadere informatie

partners en kinderen kleinkinderen overig 0,00-121.296,00 10% 18% 30% 121.296,00 en meer 20% 36% 40%

partners en kinderen kleinkinderen overig 0,00-121.296,00 10% 18% 30% 121.296,00 en meer 20% 36% 40% SCHENKINGEN AAN KINDEREN, BESPARING ERFBELASTING Men kan schenken aan kinderen omdat men het leuk vindt daadwerkelijk iets aan de kinderen te geven. Het is ook mogelijk om te schenken aan kinderen zonder

Nadere informatie

Nieuwe regels voor de aftrek van giften vanaf 2008

Nieuwe regels voor de aftrek van giften vanaf 2008 2008 Nieuwe regels voor de aftrek van giften vanaf 2008 Hebt u cliënten die giften doen aan goede doelen of instellingen? Dan kunnen zij deze giften misschien via hun aangifte aftrekken voor de inkomstenbelasting.

Nadere informatie

nalatenschap Een manier om het leven verder te zetten

nalatenschap Een manier om het leven verder te zetten De nalatenschap Een manier om het leven verder te zetten Aan uw testament werken is niet altijd gemakkelijk. Het is echter voor ieder van u de enige manier om te garanderen dat uw wensen perfect gerespecteerd

Nadere informatie

Nalaten en erven Erfrecht. Wet sinds 2003

Nalaten en erven Erfrecht. Wet sinds 2003 1 Nalaten en erven Erfrecht Wet sinds 2003 2 Onderscheid in: Echtgenoten Anderen 3 Wat zegt de wet? Voor echtgenoten Voor de anderen 4 Wat zegt de wet voor echtgenoten? WETTELIJKE VERDELING: Alles gaat

Nadere informatie

Erf- en schenkbelasting en de bedrijfsopvolgingsregeling

Erf- en schenkbelasting en de bedrijfsopvolgingsregeling Erf- en schenkbelasting en de 2012 Als u een onderneming erft of geschonken krijgt, dan moet u over de waarde van die onderneming erf- of schenkbelasting betalen. Zet u de onderneming voort, dan kunt u

Nadere informatie

Investeren in Cultuur

Investeren in Cultuur Investeren in Cultuur Stichting Deventer Cultuurfonds Beleidsplan 2015-2020 De Stichting Deventer Cultuur Fonds is geregistreerd als een ANBI instelling. 1 Openheid is het toverwoord. Samenwerking is de

Nadere informatie

Als u premies betaalt voor kapitaalverzekeringen

Als u premies betaalt voor kapitaalverzekeringen 2004 Als u premies betaalt voor kapitaalverzekeringen Als u een kapitaalverzekering heeft, bijvoorbeeld bij uw spaar-, leven- of beleggingshypotheek, kan dit gevolgen hebben voor uw belasting. Of en hoeveel

Nadere informatie