Onderzoeksprojecten ( van 7401)

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Onderzoeksprojecten (5650-5700 van 7401)"

Transcriptie

1 Aug :40:46 Onderzoeksprojecten ( van 7401) Zoekfilter: Classificaties: EXACTE WETENSCHAPPEN (P) Aspect-georiënteerde technieken voor contextafhankelijke Web applicaties. Abstract: Het onderzoek richt zich op aspect-georienteerde technieken voor het ondersteunen van adaptatie in Web Applicaties. Het onderzoek zal zich vooral focussen op aspect-georienteerde technieken ter ondersteuning van context-afhankelijkheid: Web Applicaties die, afhankelijk van de gebruiker en zijn context (gebruikte toestel, tijd, plaats, etc), anders materialiseren. Verbeterde en overal beschikbare draadloze netwerken en de enorme evolutie in kleine draagbare toestellen maken deze problematiek op dit moment bijzonder relevant. De keuze voor aspect-orientatie is gemotiveerd door het feit dat adaptatie typische cross-cutting is: het komt niet voor op één bepaalde plaats in de Web applicatie, maar wel op verschillende plaatsen doorheen de gehele applicatie. Aspect-orientatie is een techniek die, in de context van (regulier) programmeren, specifiek ontworpen is om dit probleem aan te pakken. Het wordt hier echter in een andere context (nl. Web applicaties) en met een ander doel (nl. adaptatie voor context-afhankelijkheid) toegepast. Web en Information System Engineering Informatica en Toegepaste Informatica Sven CASTELEYN OLGA DE TROYER Macrophyten en stikstof dynamiek: processen studies op specimens uit de bovenlopen van de Schelde Rivier. Abstract: De toepassing van de "European Water Framework Directive" heeft de turbiteit van kleine europese rivieren sterk verbeterd, wat de groei van macrophyten terug mogelijk maakte. Maar grote biomassa's kunnen nu ontwikkelen doordat nutriënten concentraties (NH4+,NO3-,PO43- )afkomstig van landbouw en stedelijke gebieden nog altijd hoog liggen in onze dicht bevolkte stromingsgebieden. Dit kan de waterafvoer in de zomer belemmeren, wat het overstromingsgevaar vergroot. Een van de meeste gebruikte beheersstrategie is het afmaaien van macrophyten in de zomer. We kennen echter onvoldoende de ecologische implicatie van dit maaien op, bijvoorbeeld, de nutriënten transfer naar de stroomafwaartse wateren. Het objectief van dit project past in dit kader: de studie van de opname, translocatie, en hiervan mogelijke afgifte van N-nutriënten tijdens de groei van sommige talrijk aanwezige rivier macrophyten. De resultaten zullen geïntegreerd worden in een breder project dat een nieuw model zal ontiwkkelen voor de beschrijving van macrophytengroei in kleine europeese rivierbekkens (MANUDYN II project). Eerst zullen in-vitro experimenten uitgevoerd worden op schaal van één proefplant met 15N tracers om het effect van licht, temperatuur en nutriënten concentraties op de opname en afgifte van N te bepalen. Daarna zullen we experimenten uitvoeren op een groter schaal, namelijk een macrophytenmat, om de interactie tussen stromingssnelheid en N opname te bepalen. Voor deze experimenten zullen we gebruik maken van een "flume" systeem (artificiële rivier). Scheikunde NATHALIE BRION Ontwikkeling van nieuwe peptidenconjugaten voor radiomerking. Abstract: Het project handelt over de synthese van gestabiliseerde radiogemerkte peptiden die kunnen gebruikt worden in de nucleaire oncologie voor de diagnose en therapie van verschillende kankertypen. Tot op heden spitste dit onderzoek zich voornamelijk toe op de ontwikkeling van radiofarmaca gebaseerd op stabiele analogen van neurotensine voor de diagnose van pancreas carcinoma. De analogen werden telkens gemerkt met 99mTc (CO)3 via een tridentaat histidine chelator (NaHis)Ac. Het neurotensine analoog dat beschikt over de beste farmacokinetische eigenschappen wordt momenteel klinisch geëvalueerd. Tijdens dit project stellen we ons doel de opgedane ervaring verder uit te bouwen naar andere targeting peptiden zoals bombesine, rhabdomyosarcoma binding peptide en GnRH, de famracokinetische eigenschappen van deze peptiden te optimaliseren door gebruik te maken van carbohydratatie, en alternatieve aanhechtingen van de van histidine tridentaat chelator te ontwikkelen die problemen van refioselectieve reacties moet verbeteren. Zo zullen oa een aantal triazool analogen, die eenvoudig te synthetiseren zijn via de Sharpless' click chemie, worden geëvalueerd voor het gebruik ervan als chelatoren voor 99mTc. Naast diagnotische toepassingen die gebruik maken van 99mTc worden tevens therapeutische toepassingen beoogd door de aanwending van de 188/186 Re, 67Cu, en 177 Lu radionucliden met hun geschikte chelatoren (NaHis)Ac, CPTA, DOTA,... De keuze van het meest geschikte radionuclide voor therapie zal gebeuren op basis van de beste combinatie tussen devervaleienschappen en farmacologische eigenschappen van het peptide analoog. Scheikunde Veronique MAES Observeren van waterorganismen in afgelegen stromen en rivieren met behulp van een capacitieve sensormatrixtechniek. Abstract: Het observeren van door uitsterven bedreigde onderwaterspecimen in afgelegen rivieren en stromen vereist een frequente en accurate inspectie op een ruim aantal locaties en ogenblikken, om alzo de leefbaarheid van schaarse populaties te kunnen beschermen en verbeteren. Bestaande methodes voor het observeren van onderwaterspecimen vereisen een grote inzet van personeel en middelen, om desondanks slechts data van zeer moderate kwaliteit op te leveren. In mei 2005 schreef het United States Department of Angriculture, Forest Service, een oproep uit voor de ontwikkeling en het testen van equipment that can be used to directly detect, measure the size of, and/or differentiate the species of fish and/or other aquatic species, in their natural habitats, without manual intervention. ETRO-IRIS combineerde zijn expertise met deze van Sensatech Research Ltd, om gezamenlijk te participeren in deze oproep, waarbij een onderzoekscontract ter waarde van $ werd ingehaald om een nieuw systeem voor de observering van onderwaterspecimen te ontwikkelen dat gebaseerd zal zijn op de principes van Electrische Capacitieve Tomografie (ECT). Sensatech Research Ltd, dat een lange traditie heeft in de realisatie van capacitieve sensortechnologie, zal in dit onderzoek betrokken zijn in het ontwerp van een nieuwe capacitieve matrixsensor. ETRO-IRIS zal zijn meest recente onderzoeksresultaten in de ontwikkeling van een nieuwe klasse van deelruimte-gebaseerde gestructureerde oplossingsmethodes voor slecht-gestelde niet-lineaire inverse problemen bijdragen. Multidimensionele signaalverwerking en communicatie Elektronica en Informatica

2 BART TRUYEN JAN CORNELIS Nanocomposieten thermoplastische polymeer films voor medische toepassingen. Abstract: Kleiplaatjes en nanotubes kunnen gebruikt worden om de eigenschappen van polymeren te verbeteren. Zo verlaagt de permeabiliteit van een zetmeelfilm door toevoegen van klei. Dit laat toe zetmeel te gebruiken als nagroeibaar en biodegradeerbaar verpakkingsmateriaal. De stijfheid van een polymeer stijgt door vorming van nanocomposieten. Hierdoor kan met minder materiaal dezelfde functie vervuld worden (doel: duurzame ontwikkeling). Het dispergeren van de nanopartikels is echter niet vanzelfsprekend. Dit kan gebeuren door extrusie. Organofiliseren van de nanopartikels helpt om de compatibiliteit met de matrix te verbeteren. De karakterisatie van de morfologie (zowel verspreiding van de nanodeeltjes nagaan als de kristallijne en amorfe zones in kaart brengen) is dus zeer belangrijk en gebeurt d.m.v. SEM, TEM, AFM en XRD. De nanopartikels kunnen het kristallisatiegedrag van de matrix beinvloeden, hetgeen van belang is voor de verwerking. De kristallisatiesnelheid kan gemeten worden met thermische analyse. Rond kristallisatie in aanwezigheid van nanopartikels en onder invloed van extrusie of vervorming zal ook moddelering gebeuren. Tenslotte moet nagegaan worden of de verbetering van de beoogde eigenschappen bereikt is. Afhankelijk van de toepassing kan dit zijn: barriereverbetering van de beoogde eigenschappen bereikt is. Afhandkelijk van de toepassing kan dit zijn: barriereverbetering, brandvertraging en /of stijfheidstoename. opmerking: Het gaat hier om 2 IWT projecten met verschillende partnerts waarbij nanotechnologie van belang is. Fysische Scheikunde en Polymeren HUBERT RAHIER Functionele eigenschappen van organische/metaal oxyde systemen. Abstract: Voor verschillende toepassingen in de verpakkingssector, transport, bouw en andere worden metalen bekleed met organische film. Vaak zijn dit verflagen voor het uitzicht en de corrosie weerstand te verbeteren, of lijmverbindingen. De compatibiliteit tussen de organische component en het metaal, bedekt met een natuurlijke oxidelaag, is van cruciaal belang om de hechting tussen de film en het substraat te verzekeren, noodzakelijk om duurzame eigenschappen te bekomen (systeem1). Een recente evolutie hierin si de natuurlijke oxidelaag vervangen door een andere, ontworpen metaaloxide film om te komen tot de 1e generatie hubride systemen (systeem 2). De reden van dezoe oxidelaag is om de hechting met de organische film te verbeteren, de corrosie weerstand te verhogen en vaak ook het uitzicht en de optische eigenschappen te sturen. De 2de generatie hybride systemen gaat een stap verder door niet langer een gelaagde structuur te maken maar wel een gemengde film aan te brengen waarin het metaal oxide als nanopartikels gemengd zijn in de organische matrix om aldus maar 1-laag systeem te creëren op het metaalsubstraat (systeem 3). Door de structuur op de nanometer schaal te beheren, worden innovatieve systemen gecreërd om specifieke eigenschappen, of beter nog, multifunctionele eigenschappen, te bekomen: -uitzicht: kleur, reflectie, intelligente kleursystemen. - corrosie bescherming en duurzaamheid: barrière eigenschappen tegen water opname, zelf herstellende werking zoals bij de chromatatielagen - mechanische eigenschappen en duurzaamheid: slijtage weerstand, hardheid, flexibiliteit - hechting en duurzaamheid: verfadhesie, weerstand tegen delaminatie - UV licht resistentie Materialen & chemie HERMAN TERRYN ReoDSC - Ontwikkeling en experimentele exploratie van een hybride analytische techniek voor simultane geologische en calorimetrische metingen. Abstract: Transformaties in polymeren, zoals polymerisatie, smelten/kristalliseren en fasescheiding/hermenging, gaan gepaard met veranderingen van de reologische en de thermische eigenschappen. Bovendien spelen, enerzijds, de invloed van stroming op zulke transities, en anderzijds, het optreden van afschuivings geïnduceerde transities, een cruciale rol bij de verwerking van polymeren. Het doel van dit werk is de ontwikkeling en exploratie van een hybride meettechniek die toelaat om simultaan reometrische en calorimetrische metingen van hoge kwaliteit uit te voeren. Het combineren van deze meettechnieken in één enkel instrument biedt belangrijke voordelen. Het zal toelaten om gelijktijdig de warmte-ontwikkeling en de chemoreologische veranderingen in een materiaal te volgen. Dit geeft een aanzet tot high throughput screening van materialen: in één enkele meting wordt een grote hoeveelheid informatie beschikbaar. Bovendien wordt het mogelijk om stromingsgeïnduceerde transities, de invloed van stromingsscondities op transformaties, en de dynamica van polymeren in het algemeen te bestuderen. Het project vertrekt vanuit het ontwerp en de ontwikkeling van een prototype van de RheoDSC, ondersteund door de numerieke modellering van de warmteoverdracht en spanningsverdeling in meetstaal en instrument. Het exploratief experimenteel onderzoek m.b.v. de ontwikkelde techniek wordt gefocust op systemen waarbij polymerisatie, kristallisatie/smelten of fasescheiding/hermenging optreden. Fysische Scheikunde en Polymeren GUY VAN ASSCHE Computationele analyse van op carbon nanotube-gebaseerde (half)geleidende nanocomposietmaterialen. Abstract: Objectieven en strategie Dit project beoogt inzicht te verkrijgen in de mechanismen van de incorporatie van carbon nanotubes in de polymeermatrix en de resulterende eigenschappen, door een computationeel model op te stellen van de opeenvolgende stappen van het productieproces van NT-gebaseerde nanocomposieten met behulp van de latextechnologie. Nauwkeurige analyse van de verschillende aspecten die de interactie van de NTs met de surfactant enerzijds en het polymeer anderzijds beheersen, zoals adsorptie op de NT wanden, de resulterende elektronische en transporteigenschappen, en de rol van de inherente structurele NT defecten, zal toelaten een algemeen model op te stellen van de NT interactie in nanocomposieten. Dit onderzoek zal uitgevoerd worden in nauwe samenwerking met de onderzoeksgroepen van Prof. B Van Mele en Prof. C. Koning, zodat enerzijds een experimentele validatie van de theoretische modellen kan bekomen worden, en anderzijds de experimentele productie van (half)geleidende NT-gebaseerde nanocomposieten met de latextechnologie kan ondersteund en geoptimaliseerd worden door theoretische feedback en analyse. De berekeningen in dit project zullen enkel uitgevoerd worden op SWNTs van beperkte diameter,

3 daar deze een grotere reactiviteit hebben en de berekeningstijd zo beperkter blijft, met (of volgende versies van) het zeer uitgebreide Gaussian03 (G03) programma. Fysische Scheikunde en Polymeren Scheikunde GREGORY VAN LIER BRUNO VAN MELE Fasegedrag en reologie van oplossingen en mengsels van geconjugeerde polymeren. Abstract: De algemene doelstelling van het project is fundamenteel inzicht te verkrijgen in enerzijds het oplos/fase gedrag van geconjugeerde polymeren in specifiek gekozen solventen en anderzijds deze kennis dan uit te breiden naar het corresponderende reologisch gedrag, m.a.w. het gedrag van deze oplossingen onder afschuif- of rekspanning. In een eerste fase moet dit leiden tot een geïntegreerd beeld van het fundamenteel gedrag van dergelijke polymeren in oplossing. In een tweede fase wordt de studie uitgebreid naar het fase- en verwerkingsgedrag van mengsels van geconjugeerde polymeren met een specifieke moleculaire component, nl. fullereenderivaten. De relevantie hiervan is dat dit type materiaalsystemen de actieve laag uitmaken van fotovoltaïsche cellen en ze een volgend niveau van complexiteit vertegenwoordigen waarrond inzichten betracht worden. Er zal gebruik gemaakt wordt van goedgedefinieerde geconjugeerde polymeren, die hetzij gesynthetiseerd worden via de sulfinylroute (voor Poly(p- Fenyleen Vinyleen) (PPV) derivaten) of via de dithiocarbamaatroute (voor Poly(Thienyleen Vinyleen) (PTV) derivaten). Ook Poly(Thiofenen) (PT) worden opgenomen in de studie. Fysische Scheikunde en Polymeren BRUNO VAN MELE Ontwikkeling van nieuwe peptidenconjugaten voor radiomerking. Abstract: Het project handelt over de synthese van gestabiliseerde radiogemerkte peptiden die kunnen gebruikt worden in de nucleaire oncologie voor de diagnose en therapie van verschillende kankertypen. Tot op heden spitste dit onderzoek zich voornamelijk toe op de ontwikkeling van radiofarmaca gebaseerd op stabiele analogen van neurotensine voor de diagnose van pancreas carcinoma. De analogen werden telkens gemerkt met 99mTc (CO)3 via een tridentaat histidine chelator (NaHis)Ac. Het neurotensine analoog dat beschikt over de beste farmacokinetische eigenschappen wordt momenteel klinisch geëvalueerd. Tijdens dit project stellen we ons doel de opgedane ervaring verder uit te bouwen naar andere targeting peptiden zoals bombesine, rhabdomyosarcoma binding peptide en GnRH, de famracokinetische eigenschappen van deze peptiden te optimaliseren door gebruik te maken van carbohydratatie, en alternatieve aanhechtingen van de van histidine tridentaat chelator te ontwikkelen die problemen van refioselectieve reacties moet verbeteren. Zo zullen oa een aantal triazool analogen, die eenvoudig te synthetiseren zijn via de Sharpless' click chemie, worden geëvalueerd voor het gebruik ervan als chelatoren voor 99mTc. Naast diagnotische toepassingen die gebruik maken van 99mTc worden tevens therapeutische toepassingen beoogd door de aanwending van de 188/186 Re, 67Cu, en 177 Lu radionucliden met hun geschikte chelatoren (NaHis)Ac, CPTA, DOTA,... De keuze van het meest geschikte radionuclide voor therapie zal gebeuren op basis van de beste combinatie tussen devervaleienschappen en farmacologische eigenschappen van het peptide analoog. Scheikunde DIRK TOURWE Veronique MAES Statistische eigenschappen van support vector machines. Abstract: Beschikbaar op R&D! Wiskunde ANDREAS CHRISTMANN Quasiprimitieve acties op incidentiestructuren. Abstract: Quasiprimitieve acties op incidentiestructuren worden onderzocht. Wiskunde Eric JESPERS Philippe CARA DB-QueriDO: Onderzoek naar het gebruik van database-technieken bij het opslaan en opvragen van gedistribueerde Semantic Web Data. Abstract: Veel nieuwe toepassingen op het web stellen eiden aan het verwerken van grootschalige en zeer diverse databestanden. Van moderne toepassingen voor het delen van foto's en encyclopedische kennis tot toepassingen gericht op het omgaan met bestanden in bijvoorbeeld de biologie. Semantic Web-onderzoek heeft het mogelijk gemaakt om effectief systemen te implementeren waar informatie van verschillende bronnen vrij kan worden gedeeld en gecombineerd. Formele talen als RDF en OWL bieden het conceptuele raamwerk. Speciale RDF opslag- en opvragingssystemen zijn ontwikkeld, bijv. Sesame, Jena. De RDF-querytaal SPARQL, wordt weldra W3C-standaard. In al deze ontwikkelingen is er beperkt aandacht geweest voor efficiënte schaalbare redeneer-strategieën om te kunnen omgaan met grote informatiecollecties in real-time. Goed verklaarbaar door de oorsprong van dit onderzoek heeft het aspect van de distributie minder aandacht gekregen en lag de focus op het automatisch redeneren met de ontologie-gebaseerde data. Echter bij toepassing op het World Wide Web zijn oplossingen noodzakelijk die nadrukkelijk rekening houden met gedistribueerde opslag van de RDF-data. Dit project bestudeert distributie bij het bevragen van ontologie-gebaseerde data opgeslagen in een gedistribueerde collectie van Semantic Web-systemen. Hiertoe wordt onderzocht hoe een combinatie van technieken voor (gedistribueerde) database-querying en ontologie-gebaseerd redeneren ingezet kan worden. Vooral logische inferentie en het semi-gestructureerde karakter van de data stellen relevante problemen.

4 Web en Information System Engineering OLGA DE TROYER Development of positron emission tomography technologies for cancer diagnosis and new drugs development Abstract: Ontwikkeling van positron emissie tomografie technologieën voor diagnose en ontwikkeling van nieuwe geneesmiddelen niet ter beschikking Natuurkunde Medische Beeldvorming en Fysische Wetenschappen JOHN MERTENS STEFAAN TAVERNIER PETER BRUYNDONCKX AXEL BOSSUYT MICHEL DEFRISE Evaluate the feasibility of the general concept of electrical measurement and imaging technology for the detection and diagnosis of dental caries. Abstract: Confidentieel. Elektronica en Informatica BART TRUYEN JAN CORNELIS Het schrijven van teksten betreffende informatieverstrekking over het opzet van de impulssubsidie en inhoudelijke inspiratie voor het aanwenden van de impulssubsidies rond de kwaliteit van de jeugdsportbegeleider. Abstract: Het schrijven van teksten betreffende informatieverstrekking over het opzet van de impulssubsidie en inhoudelijke inspiratie voor het aanwenden van de impulssubsidies rond de kwaliteit van de jeugdsportbegeleider. Sportbeleid en -management MARC THEEBOOM Nanoanalysis using finely focused ion and electron beams (NANOBEAMS). Abstract: Nanoanalysis using finely focused ion and electron beams (NANOBEAMS). Massaspectrometrie (Mitac 5) Luc Van Vaeck Uitwerking en validatie van een niet-invasieve methodiek voor analyse van genetische effecten en blootstelling aan genotoxische stoffen bij de mens. Abstract: Uitwerking en validatie van een niet-invasieve methodiek voor analyse van genetische effecten en blootstelling aan genotoxische stoffen bij de mens. Departement Biomedische Wetenschappen - overige Luc Verschaeve Heidi Dhondt Ferroelektrische vloeibare kristallen op micro- en nanogestructureerde elektrodes Abstract: Het gedrag van ferroelektrische vloeibare kristallen als deze aangestuurd worden door micro- en nanogestructureerde elektrodes zal onderzocht worden. In de toekomstige generatie LCOS gebaseerde microdisplays worden de afmetingen van de individuele pixels immers steeds kleiner. Met behulp van een Focussed Ion Beam machine zullen kleine elektrodestructuren gefabriceerd worden om het gedrag van de vloeibare kristallen te testen. Vakgroep Elektronica en informatiesystemen Kristiaan Neyts Excitonen in halfgeleidende nanokristallen als energieleveranciers voor opto-elektronische en biomedische toepassingen. Abstract: Excitonen in halfgeleidende nanokristallen als energieleveranciers voor opto-elektronische en biomedische toepassingen. Theorie van kwantumsystemen en complexe systemen Alfonsius Brosens FWO-Visiting Postdoctoral Fellowship (Mathusamy Venkatraj, Indië) in het kader van het project "Ontwerp, synthese en evaluatie van diverse enzym inhibitoren als potentieel antiparasitaire verbindingen".

5 Abstract: FWO-Visiting Postdoctoral Fellowship (Mathusamy Venkatraj, Indië) in het kader van het project "Ontwerp, synthese en evaluatie van diverse enzym inhibitoren als potentieel antiparasitaire verbindingen". Medicinale chemie (UAMC) Koen Augustyns Fundamenteel onderzoek naar nucleatieverschijnselen en korrelgroei in dunne lagen Abstract: Een eerste deel van het project omvat een studie van de invloed van legeringselementen op nucleatie in vaste stoffen. Ons model ontwikkeld voor CoSi2, willen we toepassen op NiSi2 en amorf Si. In een tweede onderzoeksdeel willen we de microstructuur, bijvoorbeeld de korrelgrootte, in dunne lagen (bijvoorbeeld Cu) beïnvloeden via wijziging van depositieparameters, postdepositie processen en legeringselementen. Vakgroep Vaste-stofwetenschappen Roland Vanmeirhaeghe Christophe Detavernier NMR studie van het samenspel tussen architectuur en dynamiek in actine bindende Headpiece domeinen en Profiline isovormen Abstract: Dit onderzoeksproject beoogt inzicht te verwerven in de structurele in dynamische determinanten die bepalend zijn voor de functie van twee verschillende klassen actinebindende eiwitten: Headpiece domeinen van het C-terminaal deel van overigens niet verwante multidomein eiwitten, en de Profiline isovormen I, Iia en Iib. Dit gebeurt door multidimensionele en multinucleaire NMR spectroscopische technieken te koppelen met moleculair biologische en biofysische methoden. Vakgroep biochemie José Martins Christophe Ampe Ingebedde systemen voor multimediale toepassingen - gecoördineerd onderzoek naar een doeltreffende ontwerpsmethodologie Abstract: De ontwikkeling van multimediale toepassingen vereist het samenspel van verschillende disciplines, om de groeiende mogelijkheden van compacte elektronische media optimaal te benutten. Het doel van dit project is een methodologie ontwikkelen voor het succesvol ontwerp van multimediale systemen. Dit gebeurt in een drieluik van multimediale metadata, hardware/software codesign en formele verificatie. Vakgroep Elektronica en informatiesystemen Albert Hoogewijs Jean Van Campenhout Erik D'Hollander Koenraad De Bosschere Optimalisering en actualisering van de emissie- inventaris ammonniak landbouw Abstract: De landbouw is de grootste bron van ammoniak emissies. Binnen dit project wordt de ammoniak emissie in Vlaanderen via een rekenmodel geactualiseerd. Er wordt rekening gehouden met de meest recente gegevens binnen het landbouwbeleid en de daar geldende milieumaatregelen. Vakgroep Duurzame Organische Chemie en Technologie Herman Van Langenhove Kwantitatieve bepaling van proteïnen in een biologische matrix via merker-peptiden en massaspectrometrische bepaling Abstract: Ontwikkelen van een nieuwe methode voor absoluut kwantitatief proteïnenonderzoek, als alternatief voor immunologische technieken. Hierbij zal een proteïne eerst geknipt worden tot peptiden. Enkele van deze peptiden worden dan geselecteerd als merker-peptide, representatief voor het gehele proteïne en kwantitatief bepaald adhv vloeistochromatografie-massaspectrometrie. Hierdoor wordt het complexe gegeven van massaspectrometrie op proteïnen herleid to de meer eenvoudige bepaling van peptiden. Vakgroep Anesthesiologie Jan Van Bocxlaer Magnetische halfgeleider nanostructuren, een chemische benadering van onderuit Abstract: Het project beoogt de synthese van magnetische halfgeleider nanokristallen en 2 D en 3 D structuren van nanokristallen via chemische methoden (colloïdchemie, elektrodepositie, sol-gel dipcoating). Gel dip coating). De karakterisatie gebeurt via susceptibiliteits-metingen in het donker en onder belichting en via magnetische kracht microscopie. De toepassing van magnetische halfgeleider nanokristallen voor spin-afhankelijk elektron transport wordt onderzocht. Vakgroep Anorganische en fysische chemie Serge Hoste Patrick Bultinck Zeger Hens

6 AOPs (Advanced Oxidation Processes) als drijvende kracht voor membraanabsorptie van vluchtige organische stoffen uit afvalgassen Abstract: de doelstelling van het project bestaat erin het toepassingsgebied van membraanabsorbers bij luchtzuivering te verruimen door gebruik te maken van ozongebaseerde AOPs als drijvende kracht. In een eerste fase worden de verdelings- en transporteigenschappen van de membranen odnerzocht. Vervolgens wordt de invloed van divesre reactieparameters op de absortie van verschillende VOS in een AOP gedreven membraanabsorber onderzocht. Vakgroep Duurzame Organische Chemie en Technologie Herman Van Langenhove Projections of Polar Spaces Abstract: Eén van de centrale thema's van het project is het invoeren van nieuwe technieken voor de studie van meetkunden die ontstaan door projectie van een polaire ruimte, ingebed in een projectieve ruimte, op een hypervlak van deze ruimte. De bedoeling is om hierdoor stellingen te bewijzen die een anologon hebben voor het geval van de veralgemeende vierhoeken. Er zal hier in het bijzonder gebruik worden gemaakt van technieken uit de groepentheorie en eveneens van symmetrie-eigenschappen. Vakgroep Wiskunde Frank De Clerck MERCW (Modelleren van ecologische risico's gerelateerd aan chemische munitie gedumpt in zee) Abstract: Het MERCW project splitst zich toe op de studie van chemische munitie gedumpt in de Baltische Zee en het Skagerrak. Door middel van gedetailleerd site-onderzoek wordt een schatting gemaakt van de ecologische risico's gerelateerd aan de gedumpte munitie voor het mariene ecosystem en de bevolking. Vakgroep Geologie en bodemkunde Jean Henriet Doctoraatsbegeleiding Eric GUTKNECHT : Study of the Corticotropin releasing factor receptors signaling in a neuronal and in a peripheral cellular bachgroud. Abstract: De humane corticotropin-releasing factor receptoren CRF1 and CRF2? zijn in staat om tot het Gs proteine te koppelen. Gepostuleerd werd dat CRF receptoren ook in staat zijn om signaaloverdracht te medieren via stimulatie van het fosfolipase C enzyme. Binding en signaaleigenschappen van beide receptor subtypes werden recent onderzocht in humane embryonische nier 293 cellen en in humane SK-N-MC neuroblastoma cellen. Deze studies toonden aan dat de fosfolipase C-gemedieerde signaaloverdracht van CRF receptoren afhankelijk is van de cellulaire background. Verschillende experimentele benaderingen zullen aangewend worden om de onderliggende moleculaire mechanismen te ontrafelen; deze omvatten grondig onderzoek van: receptor-g protein interacties, de potentiele rol van accessory proteins zoals RAMPs, G protein receptor kinase-gemedieerde receptor fosforylatie en hierop volgende receptor internalisatie. Toegepaste Biologische Wetenschappen ERIC GUTKNECHT GEORGES VAUQUELIN W&T-samenwerking Vietnam: Fytochemische en biologische studies van Viëtnamese kruidenmedicijnen voor de ontwikkeling van gezondheidsmiddelen van hoge kwaliteit. Abstract: Het project heeft de volgende objectieven: 1) Het bestuderen van natuurlijke componenten van plantaardige oorsprong, die interessante biologische activiteiten vertonen teneinde ze te gebruiken als nieuw geneesmiddel of in het farmaceutisch domein, b.v. als alternatieve zoetstoffen, nutraceuticals of ecologische insecticiden. 2) Het inventariseren van medicinale planten, folkoregeneesmiddelen en andere biologische bronnen van potentieel interessante moleculen 3) Het onderzoeken van de farmacologische efficaciteit van geselecteerde Vietnamese medicinale planten en folkoregeneesmiddelen met chemische en moleculair biologische technieken. 4) Het ontwikkelen van analytische aspecten voor de kwaliteitscontrole van kruidengeneesmiddelen: geschikte fingerprints van extracten for identificatie en kwaliteitscontroledoeleinden, en de kwaltitatieve bepaling van specifieke actieve componenten 5) Het ontwikkelen van gezondheidsproducten en/of lead molecules uit Vietnamese planten Analytische Scheikunde en Farmaceutische Technologie Yvan VANDER HEYDEN 10 jaar VLIR-OUS : terug -en vooruitblik & 10 jaar VLIR-OUS: het reisbeurzenverhaal Universiteit Hasselt Abstract: Overeenkomst tussen de VLIR en de Universiteit Hasselt in uitvoering van de Bijzondere Overeenkomst betreffende de Noord-acties. Deze overeenkomst bepaalt de modaliteiten van uitvoering en beheer van het sensibiliseringsinitiatief jaar VLIR-UOS. Niet onderzoeksgroep gebonden projecten Sarah VERLACKT Ontwikkeling van detectoren voor moleculaire beeldverwerking ter vergemakkelijking van borstkankerdiagnose en voor het ontwikkelen van nieuwe medicatie

7 Abstract: Biologie Natuurkunde STEFAAN TAVERNIER PETER BRUYNDONCKX Ontwikkeling van een geïntegreerde tool ter ondersteuning van de diëtistenpraktijk Hogeschool Gent Abstract: Dit onderzoeksproject situeert zich in het domein van de relatie voeding en gezondheid. De wetenschappelijke kennis over deze relatie neemt op dit ogenblik in zeer snel tempo toe.het onderzoek heeft als finaliteit de positie van de diëtist(e)/voedingsdeskundige in zijn/haar hoedanigheid van verstrekker van voedingsadvies en voedingsvoorschriften op maat van de individuele patiënt of cliënt, uit te breiden en te verstevigen. Het is de bedoeling dit te realiseren via de ontwikkeling van een geïntegreerd instrument dat alle relevante dimensies van een goede dieetkundige praktijk op een gebruiksvriendelijke manier verenigt, dat aangepast is aan de huidige stand van de wetenschappelijke kennis en bovendien de noodzakelijke flexibiliteit vertoont ten aanzien van een snel veranderend en uitbreidend dieetkundig arsenaal. Het globale doel van het project is de ontwikkeling en evaluatie van een conceptueel kader voor een optimale geïntegreerde voedingsbegeleiding en dieetkundige behandeling van de patiënt/cliënt, conform de meest recente op voldoende evidentie gebaseerde wetenschappelijke inzichten en rekening houdende met alle relevante randgegevens van de patiënt/cliënt die nodig zijn voor een holistische benadering van de specifieke voorliggende gezondheidsproblematiek. Een bijkomende doelstelling is de uitvoering van een functionele analyse ter voorbereiding op de ontwikkeling van een software pakket dat de verschillende dimensies van een dergelijk conceptueel kader op een eenvoudige en gebruiksvriendelijke wijze kan integreren en ter beschikking kan stellen als een interactief medium van de diëtist(e)/voedingsdeskundige in zijn/haar dagelijkse praktijkomgeving en voor de studenten gedurende de opleiding. Departement Toegepaste Ingenieurswetenschappen Departement Gezondheidszorg Vesalius Vakgroep Informatica Vakgroep Voeding en Diëtetiek Stefaan De Henauw Veerle Ongenae Willem De Keyzer Mia Verschraegen Nele Callewaert Ontwikkeling van verbeterde technieken voor de analyse van functionele magnetische resonantie data. Abstract: Objectieven en methodes 1 Detectie van functionele activiteit 1.1 Temporele correlaties Vooreerst willen we temporele correlaties rechtstreeks in een statistische test incorporeren, zonder eerst een voorverwerkingsstap uit te voeren. Dat zou gerealiseerd kunnen worden via de ontwikkeling van een nieuwe veralgemeende likelihood-ratio test waarbij de fmri data gemodelleerd worden a.h. v. een auto-regressief (AR) model en de AR parameters samen met de fmri responsmodelparameters in eenzelfde test voorkomen. Daarbij zou de optimale orde voor het AR modellokaal geschat kunnen worden via orde selectie criteria voor een eindig aantal monsters. Bovendien zal getracht worden eveneens traag varierende trends in rekening te brengen. Dit alles zal ontwikkeld worden in het kader van veralgemeende waarschijnlijkheidsverhouding tests, en dit, zoals voorheen, in nauwe samenwerking met de Delft Center for Systems and Control groep van de Technische Universiteit van Delft. 1.2 Gewenning Om het probleem van gewenning bij fmri aan te pakken, willen we in dit project aandacht besteden aan het ontwikkelen van een statistische test voor conventionele fmri (blokvormig taakmodel) waarbij gewenning mee wordt gemodelleerd. Daarbij zullen diverse types van gewenning worden bestudeerd; d.i. zowel variatie in aanzet, amplitude als tijdsduur van de HRF. Verwacht wordt dat hierdoor de detectiekans gevoelig zal toenemen. Ook hier zullen nieuwe tests ontwikkeld worden in het raamwerk van veralgemeende waarschijnlijkheidsverhouding tests. b2. fmri en tractografie M.b.t. de combinatie van fmri en tractografie, zullen we nagaan in hoeverre beide methodes verbeterd kunnen worden door hun 'mutuele informatie' te benutten. Bij fmri worden immers vaak meerdere activatiezones zichtbaar bij stimulatie. Indien tractografie verbanden tussen deze zones onthult, kan dit geincorporeerd worden om te komen tot een verbeterde SPM. Bij cognitieve processen kan het bovendien voorkomen dat bepaalde fmri activatiezones later verschijnen dan andere. Tractografie kan ook voor dit fenomeen niet alleen inzicht verschaffen, maar zou bovendien gebruikt kunnen worden om recursief de fmri detectie te verbeteren. Voor dit onderdeel denken we aan een Bayesiaanse aanpak; dit laat toe voorkennis, bekomen via tractografie, te incorporeren in een fmri test. Visielab Dirk Van Dyck Jan Sijbers Optische eigenschappen van nanogestructureerde organische materialen gebaseerd op koostofnanobuizen. Abstract: De studie heeft tot doel: 1) Geavanceerde optische technieken toe te passen op de geïsoleerde CNT's in vloeibare en vaste oplossing om de elektronische en optische eigenschappen van CNT's beter te begrijpen. 2) Met deze optische technieken een degelijke karakterisatiemethode te ontwikkelen om de samenstelling van CNT-materialen te analyseren. 3) Composieten van de individueel opgeloste CNT's met andere moleculen en polymeren te bereiden en hierin de interacties te bestuderen. Experimentele fysica van de gecondenseerde materie (ECM) Etienne Goovaerts Wim Wenseleers Genetische studies van erfelijke complexe epilepsieën.

8 Abstract: Algemene doelstelling: Een beter inzicht in de genetische etiologie van epilepsie zal ons in staat stellen de pathogenese van epilepsie beter te begrijpen. Deze kennis zal op haar beurt een belangrijke bijdrage leveren voor de ontwikkeling van nieuwe en betere anti-epileptica. Specifieke doelstellingen: In dit project zullen we onze mutatieanalyse uitbreiden naar niet-coderende regio's van SCN1A om meer complexe variaties, zoals genomische deleties en regulatorische variaties, te identificeren. Daarnaast beogen we de identificatie van het gendefect op chromosoom 12 in een familie met temporale kwab epilepsie en koortsstuipen. VIB DMG - Neurogenetica Peter De Jonghe Godelieve Claes Moleculaire karakterisatie van carboxypeptidase M, een extracellulair membraangebonden peptidase betrokken bij de weefselspecifieke respons op bioactieve peptiden. Abstract: Carboxypeptidase M (CPM) is een membraangebonden carboxypeptidase dat C-terminale basische aminozuren van bioactieve peptides verwijdert. CPM komt voor op het oppervlak van een grote verscheidenheid van cellen. Het komt ook voor op specifieke immunologische en inflammatoire cellen. De fysiologische rol van CPM is nog moeilijk te achterhalen uit de huidige literatuur. Meestal wordt aangenomen dat het een belangrijke rol speelt in de «processing» of inactivatie van peptide hormonen, groeifactoren, inflammatoire peptiden, enz. Gezien de zeer fragmentarische kennis van de moleculaire eigenschappen van CPM stellen wij ons tot doel het katalytisch mechanisme en de substraatspecificiteit van CPM systematisch te onderzoeken. Dit moet toelaten de gelijkenissen en verschillen te onderkennen met de plasma basische carboxypeptidasen, in het bijzonder wat de substraatspecificiteit betreft. Carboxypeptidase U remmers worden momenteel door verschillende groepen onderzocht als geneesmiddel ter bevordering van de fibrinolyse. Het is belangrijk de selectiviteit van deze remmers te kennen ten opzichte van andere carboxypeptidasen. CPM verdient speciale aandacht omwille van zijn constitutieve aanwezigheid in verschillende organen. Mogelijk kunnen we ook een beter inzicht krijgen in de biologisch relevante substraten van CPM en hun invloed op de cellen die CPM dragen. In een eerste fase betekent dit het uitwerken van een zuiveringsmethode, het cloneren en tot expressie brengen van recombinant humaan CPM en een vergelijkende studie met het natuurlijke eiwit. De verschillende elementen van het katalytisch proces zullen worden bestudeerd op een systematische manier met enzymologische methoden. Via plaatsgerichte mutagenese kan dan de ontrafeling van de substraatspecificiteit van CPM aanvangen. In de tweede fase van het project stellen we ons tot doel natuurlijke substraten voor CPM te identificeren in weefselextracten. Hiervoor zal een 'proteomics' benaderingswijze worden gebruikt. De geëxtraheerde polypeptiden zullen worden gefractioneerd en geanalyseerd op de aanwezigheid van substraat (LC-MS). De enzymkinetiek van deze substraten zal dan in vitro bestudeerd worden. Een laatste doelstelling is het aanleggen van een gegevensbank van CPM waarden in normale en klinische stalen. De resultaten van dit project kunnen worden toegepast bij de ontwikkeling van selectieve carboxypeptidase U remmers. Een bevestiging van de betrokkenheid van CPM bij inflammatie in specifieke weefsels kan de weg openen naar nieuwe therapeutische strategiën. In de galenica wordt onderzoek verricht naar de mogelijkheden om peptiden als geneesmiddel via de longen toe te dienen in aerosol. De aanwezigheid van CPM op de alveolaire type I cellen kan de absorptie en farmacokinetiek van deze geneesmiddelen beïnvloeden. Medische biochemie Anne-Marie Lambeir Dirk Hendriks Kathleen Deiteren Studie van het voorkomen van zware metalen en persistente organische polluenten bij verschillende vogelsoorten, met bijzondere aandacht voor de ontwikkeling van niet-destructieve methoden voor biomonitoring. Abstract: Menselijke activiteiten hebben geleid tot het vrijkomen van vele schadelijke stoffen die nu soms wereldwijd verspreid zijn, zoals zware metalen en persistente organische polluenten (POPs). De groeiende bezorgdheid omtrent mogelijke effecten van deze polluenten heeft geleid tot het ontwikkelen van biomonitoringprogramma's. Op dit ogenblik bestaan er zeer weinig wetenschappelijke gegevens over (1) het voorkomen van vele polluenten in biota en (2) de bruikbaarheid van verschillende vogelsoorten als bio-indicatorsoort, alhoewel er een grote behoefte bestaat aan dergelijke evaluaties bij vogels en andere diergroepen. In deze studie zal het voorkomen van verschillende polluenten, zoals zware metalen, PCBs, pesticiden, PBDEs en PFOS, bepaald worden in weefselstalen, veren, bloed en eieren van verschillende vogelsoorten. Er zijn nog maar weinig gegevens over de concentratie van recente POPs, zoals PBDEs (brandvertragers) en PFOS, bij terrestrische gewervelde dieren (o.a. vogels) in Vlaanderen. Daarnaast is er nog geen vergelijkend onderzoek verricht naar de bruikbaarheid van verschillende vogelsoorten als bioindicatorsoort voor zware metalen en POPs. Het voorkomen van zware metalen en POPs zal vergeleken worden tussen verschillende soorten die van elkaar verschillen in eigenschappen zoals voedselvoorkeur en ecologie, territoriumgrootte, lichaamsgrootte, enz. Een laatste doelstelling van mijn project bestaat er in na te gaan of vogelveren bruikbaar zijn om vervuiling met POPs te bepalen. Indien veren gebruikt kunnen worden als een niet-destructieve monitor, is het opofferen van vogels voor het bepalen van de graad van vervuiling niet meer nodig. Tenslotte zal ik de resultaten van de verschillende onderzoeken integreren om na te gaan welke vogelsoorten het meest geschikt zijn als biomononitor voor beide typen van polluenten. Ethologie Marcel Eens Veerle Jaspers Studie van een nieuw halogenide effect in palladium gekatalyseerde C-C bindingsvormende reacties en ontwikkeling van nieuwe bloedplaatjesaggregatie-inhibitoren gebaseerd op een pyridazin-3(2h)-on skelet. Abstract: Studie van een nieuw halogenide effect in palladium gekatalyseerde C-C bindingsvormende reacties en ontwikkeling van nieuwe bloedplaatjesaggregatie-inhibitoren gebaseerd op een pyridazin-3(2h)-on skelet. Organische synthese Guy Lemiere Bert Maes Caroline Meyers

9 "Separation of Concerns" bij Hoog-Niveau Softwaremodellen. Abstract: De doelstelling van dit project is het uitwerken van weaving technieken op modelniveau, vertrekkende van het werk over modeltransformaties binnen MDA. Antwerp Systems and software Modelling (AnSyMo) Dirk Janssens Serge Demeyer Hans Schippers Modellering van nanostructuren en klassieke clusters. Abstract: De hoofdthema's van het onderzoeksproject zijn de studie van de structurele en elektronische eigenschappen van nanostructuren en klassieke clusters. Hoewel beide thema's op het eerste zicht geen verband houden met elkaar is er toch een belangrijk raakvlak: beide zijn computationeel erg zware problemen. Theorie van de gecondenseerde materie Francois Peeters Bart Partoens Synthese en biologische evaluatie van nucleoside hydrolase inhibitoren als trypanocide verbindingen. Abstract: Het project onderzoekt een nieuw doelwit in het onderzoek naar trypanocide geneesmiddelen. Het maakt deel uit van een project over de therapeutische mogelijkheden van het enzym "nucleoside hydrolase" (NH), uitgevoerd door onze onderzoeksgroep en de onderzoeksgroep "Ultrastructuur" van de VUB (Prof. J. Steyaert). NH splitst de N-glycosidische binding van nucleosiden en maakt deel uit van de "salvage pathway", verantwoordelijk voor de biosynthese van purine nucleotiden. Het project kadert in de validatie van dit enzym als doelwit bij de ontwikkeling van antiparasitaire verbindingen en spitst zich toe op trypanosomaal NH. NH lijkt een aantrekkelijk doelwit in de ontwikkeling van trypanocide verbindingen: o de "purine salvage pathway" is essentieel voor het overleven van trypanosoma. (El Kouni, M.H., Pharmacology & Therapeutics, 2003, 99, 283) o NH komt niet voor bij mammalia. o NH komt wel voor bij bacteriën maar de "purine salvage pathway" is daar niet essentieel. Medicinale chemie (UAMC) Achiel Haemers Koen Augustyns Maya Berg Elektro-optische meettechnieken voor biomedisch onderzoek: Virtuele, Fluorescerende Optische-Sectie Tomografie & Endoscopische Moiré Interferometrie. Abstract: In het labo Biomedische Fysica werd een systeem gebouwd voor Virtuele, Fluorescerende Optische-Sectie Tomografie (VFOST). Bij deze relatief nieuwe techniek wordt een vlak van laserlicht doorheen een ontkalkt, transparant gemaakt en fluorescerend biomedisch specimen gestuurd, en observeert een camera in orthogonale richting het fluorescentiebeeld van deze virtuele coupe. Door het specimen te verschuiven m.b.v. een stappenmotor en telkens de virtuele coupes te registreren, kunnen zo vervolgens 3D-reconstructies gemaakt worden. In de eerste fase van het huidige project zal op deze techniek verder gebouwd worden, om in bijna-real-time virtuele optische secties te bekomen in een specimen, en dit met een zeer hoge resolutie (ordegrootte van 1 micrometer). De techniek wordt zo een waardevolle aanvulling bij confocale microscopie van gedecalsificeerde biomedische objecten en vult de leemte tussen MRI- en CT-tomografie, vermits de techniek gelijktijdig en even duidelijk zowel zacht weefsel als bot af beeldt. Tevens wordt de mogelijkheid onderzocht om, op basis van corrosie-cast technieken uit de morfologie, bloedvaten te vullen met fluorescerende harsen, en zo de tomograaf uit te bouwen tot een nieuwe methode voor 3D in-vitro beeldvorming van vascularisatie. Binnen het doctoraatswerk wordt de techniek gebruikt om gehoorbeentjes en vascularisatie van het middenoor in kaart te brengen, welke belangrijk gegevens vormen voor het begrijpen van respectievelijk middenoormechanica en gasuitwisselingsprocessen die daar plaatsvinden. In de loop van deze werken wordt een brede kennis verworven op gebied van (laser-)optica, elektro-optica, segmentatie en 3D-modellering, die door de doctorandus aangewend zal worden om een nieuwe methode te ontwikkelen voor het meten van vervormingen van kleine objecten, gebaseerd op endoscopische moiré interferometrie. De opzet is een opstelling te bouwen om m.b.v. commerciële endoscopen (één voor projectie van het moiré rooster, en één voor observatie) moiré topogrammen te bekomen, en de nodige algoritmes ontwikkelen om uit de moiré informatie kwantitatieve vervormingsmetingen te bekomen. Een uitdaging hierbij is de grote distortie die aanwezig is in endoscopische beelden. Eens het principe bewezen en operationeel is, zullen we overleg plegen met de firma Stroz voor het maken van een custom-made endoscoop met kanalen vlak tegen elkaar, om de techniek te kunnen toepassen op moeilijk bereikbare objecten. Een specifieke toepassing zal liggen in de diagnose van trommelvliesaandoeningen, waar geneesheren nu alleen kwalitatieve observaties (kunnen) doen. Door de vervorming van het trommelvlies te meten, terwijl er een (kleine) statische druk wordt opgezet, zal deze techniek een nieuwe kwantitatieve diagnose geven, en mogelijk de vroegtijdige opsporing van zgn. "retraction pockets" en cholesteatoma toelaten (een erg belangrijke aandoening van het oor, waarbij epitheel het trommelvlies lokaal verzwakt, en vervolgens doorheen het trommelvlies groeit en het middenoor doorwoekert). Na het op punt stellen van de meettechniek en de beeldverwerkingsalgoritmen, zal de methode uitgetest worden op in-vitro specimens en vervolgens in-vivo in de oren van proefdieren. De methode is volledig niet-invasief. Compensatie van bewegingsartefacten wordt dan wel nodig. Omdat moiré echter een geometrische techniek is, die niet de subgolflengte stabiliteit vereist van laser-interferometrie technieken, moet het mogelijk zijn de bewegingsartefacten te scheiden van het meetsignaal. We denken bijvoorbeeld aan het herhaald vervormen van het trommelvlies door aanbieden van dezelfde druk, waardoor we steeds dezelfde vervorminginformatie bekomen gemengd met veranderlijke artefacten. In een volgende stap willen we de meetresolutie verhogen door faseverschuivingstechnieken toe te voegen. Uit de opname van verschillende faseverschoven moiré topogrammen kan men immers alle beeldpunten berekenen, terwijl men in één moiré topogram alleen informatie heeft langsheen de moiré franjes. Zulke faseverschuivingen van de moiré franjes kan men bekomen door het geprojecteerde rooster te verschuiven in zijn eigen vlak. Omwille van het stabiliteitsprobleem, en om een compact toestel te bekomen, gaan we hiervoor gebruik maken van een moiré rooster gevormd door een LCD, zodat we zuiver elektronisch de roosterlijnen kunnen verschuiven. Nu hoogresolutie mini-lcd's courant ter beschikking zijn voor LCD data-projectoren, moet deze techniek uitvoerbaar zijn. In de onderzoeksgroep kan beroep gedaan worden op elektronici om de

10 technische kant van de zaak te realiseren. Vervolgens zal de resolutie en de artefacten van de techniek onderzocht worden, zodat we precies weten met welke betrouwbaarheid vormmetingen kunnen uitgevoerd worden. Uiteraard zal deze generische meettechniek toepasbaar zijn om de vervorming van allerhande kleine objecten en membranen op moeilijk bereikbare plaatsen te meten. Als eerste toepassing wordt gedacht aan samenwerking met Neus-Keel-Oor chirurgen, die het systeem zullen testen om de vervorming van menselijke trommelvliezen te meten, en de diagnostische waarde van de nieuwe techniek zullen onderzoeken. Een nauwe samenwerking met NKO artsen aan het UZA en aan het Karolinska instituut bestaat reeds, en zij bevestigen dat een objectieve en kwantitatieve manier om trommelvliesvervorming te meten, een erg belangrijk instrument kan zijn. Binnen dit project worden vooreerst de mogelijkheden van de techniek in proefdieren getest. Bij positief resultaat voorzien we het vervolgluik in samenwerking met clinici. Als laatste stap proberen we deze meettechniek te combineren met laser vibrometrie, om zo zowel vervormingen als trillingen te meten op een zelfde object. Als geheel zal het doctoraatsonderzoek een aantal nieuwe meettechnieken opleveren die inzetbaar zijn in verschillende gebieden van het biomedisch onderzoek, en die een directe toepassing vinden in nieuwe diagnostische technieken en fundamenteel onderzoek van het gehoor. Biofysica en Biomedische Fysica Joris Dirckx Jan Buytaert Ontwikkeling en evaluatie van een nieuwe vaccinatiemethodologie voor een verbeterde CTL-opwekking tegenover de apicomplexa parasiet Theileria parva door middel van antigenen gefusioneerd met hsp chaperones. Abstract: Dit onderzoek beoogt het uittesten van drie verschillende HSPs als dragermolecule voor antigenen en van hun vermogen om in een zoogdiermodel een sterke en efficiënte immuunreactie te induceren met een verhoogde CTL-respons tegen de protozoaire parasiet T. parva. Het mhsp70 (mycobacteriële HSP70) zal gebruikt worden als controle, omwille van de beschikbaarheid van vele literatuurgegevens als meest gebruikte fusieproteïne. Het bhsp70 (het HSP70 van Bos taurus) zal gebruikt worden om de hypothese na te gaan of specifieke gastheer chaperones de CTL-reactie gunstig kunnen beïnvloeden en het thsp90 (HSP90 van T. parva) omwille van het feit dat deze als één van de T. parva CTL inducerende antigenen werd geïdentificeerd (E. Taracha, persoonlijke communicatie). Daarbij zal ook kwantitatief nagegaan worden of hun mogelijkheid tot 'cross-presentation', naast de cytosolische MHC-I presentatie, de immunologische reactie zal versterken. Moleculaire Plantenfysiologie en Biotechnologie Yves Guisez Ine De Goeyse Studie van intrinsieke, cellulaire anti-hiv factoren bij seronegatieve, frequent geëxposeerde individuen (ESNs). Abstract: In dit project wensen we na te gaan welke mechanismen aan de grondslag liggen van in vivo HIV-resistentie, zoals deze voorkomt bij Exposed SeroNegatives (ESNs). Daarom zal het CD4+ T-cel proteoom van ESN individuen en controles vergeleken worden dmv. differentiële proteoomanalyse, met het oog op detectie van nieuwe HIV resistentieproteïnen. Tevens zullen de expressieniveau's van gekende HIV-resistentie eiwitten bij ESNs geanalyseerd worden dmv. Western blot analyse. Proteïnechemie, proteoomanalyse en epigenetische signalisatie (PPES) Xaveer Van Ostade Kim Mous Effect van nutriënten limitatie (fosfor limitatie) op de floristische diversiteit in een onverstoord wetland. Abstract: De algemene doelstelling van dit onderzoek is meer inzicht te verkrijgen in de oorzaken van P- (en eventueel N-) limitatie en de effecten hiervan op de floristische diversiteit en nutriëntcyclering van wetlandvegetaties. Dit wordt onderzocht in een ecohydrologische studie langsheen een hydrologische gradiënt in de Biebrza-vallei. Ecosysteembeheer Ivan Janssens Patrick Meire Wout Opdekamp Ab initio berekeningen van halfgeleider nanokristallen: draden en clusters. Abstract: In het dit project worden ab initio totale-energieberekeningen uitgevoerd in het pseudopotentiaal dichtheidsfunctionaaltheorie-formalisme (DFT) voor experimenteel gerealiseerde nanoclusters en nanodraden. Deze aanpak laat toe om op atomaire schaal de structuur van deze halfgeleider nanokristallen te bestuderen, en de elektronische structuur en de ladingsdichtheid van de valentie-elektronen te bepalen. Theorie van de gecondenseerde materie Francois Peeters Bart Partoens Hartwin Peelaers Lokale metrisch gegenereerde theorieën. Abstract: 1)Classificatie van lokale en globale metrisch gegenereerde theorieën. 2)Verfijnde classificatie van lokale theorieën. 3)Studie van invarianten in bepaalde lokale theorieën. 4)Relevantie van nationaal en internationaal onderzoek in de categorische topologie. Fundamentele Wiskunde

11 Robert Lowen Anneleen Van Geenhoven

Onderzoeksprojecten (13600-13650 van 29735)

Onderzoeksprojecten (13600-13650 van 29735) www.researchportal.be - 19 Aug 2015 07:38:14 Onderzoeksprojecten (13600-13650 van 29735) ICT-mailserver training Abstract: not available Directie Onderzoeksaangelegendheden Dirk De Craemer Het gebruik

Nadere informatie

Technologieradar Veiligheid 2014 Relevante technologische ontwikkelingen als input voor (kennis- en) innovatieagenda's

Technologieradar Veiligheid 2014 Relevante technologische ontwikkelingen als input voor (kennis- en) innovatieagenda's TNO-rapport TNO 2014 R10864 Technologieradar Veiligheid 2014 Relevante technologische ontwikkelingen als input voor (kennis- en) innovatieagenda's Brassersplein 2 2612 CT Delft Postbus 5050 2600 GB Delft

Nadere informatie

ICT Complexiteit Binnen Organisaties Architectuur als stuurmiddel?

ICT Complexiteit Binnen Organisaties Architectuur als stuurmiddel? ICT Complexiteit Binnen Organisaties Architectuur als stuurmiddel? Colofon Auteur: Ing. Roel Konieczny rkoniecz@sci.kun.nl Opleiding: Opdracht: Universiteit: Subfaculteit: Informatiekunde ICT complexiteit

Nadere informatie

Onderzoeksprojecten (450-500 van 840)

Onderzoeksprojecten (450-500 van 840) www.researchportal.be - 19 Aug 2015 08:42:54 Onderzoeksprojecten (450-500 van 840) Zoekfilter: Classificaties: Informatica, systeemtheorie Positive deviance: a study of measurements and determinants. Abstract:

Nadere informatie

Nanodeeltjes in water

Nanodeeltjes in water RIVM rapport 607030001/2007 Waterdienst (RIZA) rapport nr. 2007.028 Kiwa rapport nr. BTO 2007.036 Nanodeeltjes in water J. Struijs, RIVM D. van de Meent, RIVM W.J.G.M. Peijnenburg, RIVM E. Heugens, RIVM

Nadere informatie

Crew Rostering: Een Rooster Probleem voor de Rondvaart Wouter Radder

Crew Rostering: Een Rooster Probleem voor de Rondvaart Wouter Radder Crew Rostering: Een Rooster Probleem voor de Rondvaart Wouter Radder BWI Werkstuk Crew Rostering: Een Rooster Probleem voor de Rondvaart Wouter Radder BWI Werkstuk Vrije Universiteit Faculteit der Exacte

Nadere informatie

Laury Bollen & Mark Vluggen* Maastricht Accounting and Auditing Research and Education Center (MARC)

Laury Bollen & Mark Vluggen* Maastricht Accounting and Auditing Research and Education Center (MARC) STRATEGIC ENTERPRISE MANAGEMENT: DE VOLWASSENHEIDSFASE VAN ENTERPRISE RESOURCE PLANNING? Laury Bollen & Mark Vluggen* Maastricht Accounting and Auditing Research and Education Center (MARC) Faculteit der

Nadere informatie

Realtime Resource Management met BI 2.0

Realtime Resource Management met BI 2.0 Faculteit Ingenieurswetenschappen Realtime Resource Management met BI 2.0 door Project Manager: Olivier Rosseel & Dries Staelens Lead Architect: Ben Abelshausen Research Manager: Brahim Al Farasi & Pieter

Nadere informatie

Laury Bollen & Mark Vluggen* Maastricht Accounting and Auditing Research and Education Center (MARC)

Laury Bollen & Mark Vluggen* Maastricht Accounting and Auditing Research and Education Center (MARC) STRATEGIC ENTERPRISE MANAGEMENT: DE VOLWASSENHEIDSFASE VAN ENTERPRISE RESOURCE PLANNING? 1 Laury Bollen & Mark Vluggen* Maastricht Accounting and Auditing Research and Education Center (MARC) Faculteit

Nadere informatie

Het waarom van dierproeven VERVANGEN VERMINDEREN VERFIJNEN

Het waarom van dierproeven VERVANGEN VERMINDEREN VERFIJNEN Het waarom van dierproeven VERVANGEN VERMINDEREN VERFIJNEN Geneesmiddelenontwikkeling en de 3 V s Ontwikkelingsfase Vragen Duur Aantal geteste stoffen Ontdekking van een nieuw geneesmiddel Welk doelenzym

Nadere informatie

Werkboek Transfer van leren

Werkboek Transfer van leren Werkboek Transfer van leren Werkboek Transfer van leren Administratie Werkgelegenheid De auteur is Els Vanhoven van het HRM Centre van de Vlerick Leuven Gent Management School In samenwerking met : Kathleen

Nadere informatie

voorop voor onze patiënt!

voorop voor onze patiënt! voorop voor onze patiënt!.......... Strategie MAASTRO 2013-2017...... 2 Strategie 2013-2017 ........ Inhoud..................................... 1 Voorwoord 5 2 Samenvatting Strategie 2013 2017 9 3 De

Nadere informatie

Kennisintensieve ICT voor de tuinbouwketen

Kennisintensieve ICT voor de tuinbouwketen Kennisintensieve ICT voor de tuinbouwketen J.L. Top, C.N. Verdouw, J.W. Donkers, A.J.M. Beulens Wageningen UR e-mail:jan.top@wur.nl Samenvatting Informatietechnologie kan bijdragen aan verhoogde efficiëntie,

Nadere informatie

Toetsingskader voor business intelligence systemen

Toetsingskader voor business intelligence systemen Toetsingskader voor business intelligence systemen - IT auditor versus BI omgevingen - postgraduate IT-opleiding Vrije Universiteit Amsterdam Gaston Stassen Niels Kappert Assen, maart 2009 Colofon Toetsingskader

Nadere informatie

Digitale Architectuur

Digitale Architectuur Digitale Architectuur E E N A R C H I T E C T U U R S C H E T S V A N D E D I G I T A L E W E R K R U I M T E V A N E E N T O P M A N A G E R Sietse Overbeek e-office B.V., Huis ter Heide (Utrecht) Digitale

Nadere informatie

De kwaliteitseisen van open source business intelligentie software

De kwaliteitseisen van open source business intelligentie software De kwaliteitseisen van open source business intelligentie software Naam : Edwin Post Studentnummer : 838171276 Datum presentatie : 10 september 2013 2 3 The quality requirements of open source business

Nadere informatie

geneesmiddelenontwikkeling

geneesmiddelenontwikkeling geneesmiddelenontwikkeling >> faculteit farmaceutische, biomedische en diergeneeskundige wetenschappen >> masteropleiding 2010-2011 1 Colofon Redactie Vormgeving Fotografie Onderwijscommissie Farmaceutische

Nadere informatie

Bigger BIM P2-rapport

Bigger BIM P2-rapport Bigger BIM Onderzoek naar hoe het gedachtegoed van lean en ketenintegratie kan bijdragen aan de toepassing van BIM als informatiedrager tussen verschillende partijen P2-rapport Three stone cutters were

Nadere informatie

Gemeenschappelijk Europees Referentiekader voor Moderne Vreemde Talen: Leren, Onderwijzen, Beoordelen

Gemeenschappelijk Europees Referentiekader voor Moderne Vreemde Talen: Leren, Onderwijzen, Beoordelen Nederlandse Taalunie Gemeenschappelijk Europees Referentiekader voor Moderne Vreemde Talen: Leren, Onderwijzen, Beoordelen Common European Framework of Reference for Languages: Learning, Teaching, Assessment

Nadere informatie

BUSINESS INTELLIGENCE VOOR LOKALE OVERHEDEN

BUSINESS INTELLIGENCE VOOR LOKALE OVERHEDEN BUSINESS INTELLIGENCE VOOR LOKALE OVERHEDEN een studie van het BICC-Thomas More (2012 2013) als bijdrage aan het IWT-project 3 x I. Informatiekwaliteit, Informatieveiligheid en Informatiearchitectuur in

Nadere informatie

Shared EDA Centre Business plan

Shared EDA Centre Business plan 2008 Shared EDA Centre Business plan Rick Stroot STRiTec Technical Consultancy Versie 2.1 (22-7-2008) Inhoud Technical Consultancy 1 Achtergrond... 3 2 Doelstellingen... 3 3 Organisatie... 4 3.1 Tijdsbestek...

Nadere informatie

DEEL II TESTEN IN ALLE STADIA VAN E-BUSINESS

DEEL II TESTEN IN ALLE STADIA VAN E-BUSINESS DEEL II TESTEN IN ALLE STADIA VAN E-BUSINESS 5 Testen in het Informatie-stadium 5.1 Inleiding Zoals wij in paragraaf 4.2.1 uiteen hebben gezet is er in het stadium Informatie sprake van statische informatieverschaffing

Nadere informatie

Chemie maakt het verschil! Transitieplan voor de Topsector Chemie

Chemie maakt het verschil! Transitieplan voor de Topsector Chemie Chemie maakt het verschil! Transitieplan voor de Topsector Chemie Den Haag, 10 februari 2014 Inhoud 1 Nederlandse Chemiesector in Transitie... 3 2 Chemie en de Grote Maatschappelijke Uitdagingen... 9 3

Nadere informatie

Inclusief onderwijs en de praktijk in de klas in het voortgezet onderwijs

Inclusief onderwijs en de praktijk in de klas in het voortgezet onderwijs Inclusief onderwijs en de praktijk in de klas in het voortgezet onderwijs Samenvattend Rapport 2005 European Agency for Development in Special Needs Education Dit rapport is geschreven en uitgegeven door

Nadere informatie

Tweede Meerjarenprogramma IOP Mens-Machine Interactie

Tweede Meerjarenprogramma IOP Mens-Machine Interactie Tweede Meerjarenprogramma IOP Mens-Machine Interactie Colofon Dit rapport is opgesteld door De Programmacommissie IOP MMI Prof.dr. R. Collier Dr.ir. P. Jasperse Datum juni 2003 Kenmerk Status DMI0309879

Nadere informatie

Denken & doen. wiskunde op havo en vwo per 2015. Eindrapport van de vernieuwingscommissie wiskunde ctwo

Denken & doen. wiskunde op havo en vwo per 2015. Eindrapport van de vernieuwingscommissie wiskunde ctwo Denken & doen wiskunde op havo en vwo per 2015 Eindrapport van de vernieuwingscommissie wiskunde ctwo EINDRAPPORT ctwo Aan de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen. Excellentie, Sinds

Nadere informatie

Open Data Handleiding 2.0

Open Data Handleiding 2.0 Open Data Handleiding 2.0 Praktijkgerichte handleiding voor de publicatie en het beheer van Open Data mbv het Vlaams Open Data Platform Contactpersoon: Noël Van Herreweghe Programma-manager Open Data bij

Nadere informatie

6 Kwalitatief onderzoek

6 Kwalitatief onderzoek 6 Kwalitatief onderzoek T. Plochg M.C.B. van Zwieten 6.1 Inleiding Kwalitatieve onderzoeksmethoden worden de laatste jaren steeds meer toegepast in het gezondheidszorgonderzoek (gzo). Dit blijkt onder

Nadere informatie

Een onderzoek naar employee performance management in IWT

Een onderzoek naar employee performance management in IWT UNIVERSITEIT GENT FACULTEIT ECONOMIE EN BEDRIJFSKUNDE ACADEMIEJAAR 2008 2009 Een onderzoek naar employee performance management in IWT Masterproef voorgedragen tot het bekomen van de graad van Master in

Nadere informatie

Eisenhardt, K.M. en Sull, D.N. (2001) Market Intelligence as a strategic capability for outperforming competition.

Eisenhardt, K.M. en Sull, D.N. (2001) Market Intelligence as a strategic capability for outperforming competition. Eisenhardt, K.M. en Sull, D.N. (2001) Market Intelligence as a strategic capability for outperforming competition. Boudewijn M.J. van Eerden en Joseph H.A.M. Rodenberg RM Oktober 2007 Abstract Deze white

Nadere informatie