Nationale Landschappen: van beleidsconcept naar kwaliteitsmerk

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Nationale Landschappen: van beleidsconcept naar kwaliteitsmerk"

Transcriptie

1 Nationale Landschappen: van beleidsconcept naar kwaliteitsmerk Verslag van het symposium van 25 november 2010 en aanbevelingen voor mogelijke vervolgstappen Op 25 november vond in het oude stadhuis van Gouda het Nationale Landschappen symposium plaats. Centraal stond de vraag: hoe brengen we de kern-kwaliteiten in de praktijk? Deze notitie bevat een verslag van het symposium (paragraaf 1) en een drietal aanbevelingen die de organisatoren - voor eigen rekening, maar op basis van de inhoudelijke discussies tijdens het symposium - doen aan de deelnemers van het symposium en aan alle overige beleidsmakers en uitvoerders van Nationale Landschappen (paragraaf 2). Dit is te zien als een oplegnotitie bij het rapport Kernkwaliteiten in de praktijk, dat tijdens het symposium is gepresenteerd. 22 december 2010 Lennart Graaff, Investeren in Ruimte Pieter Veen, Vista landschapsarchitectuur en stedenbouw

2 1. Verslag Nationale Landschappen symposium Aanleiding symposium Het Nationale Landschappen symposium dat op 25 november jl. is gehouden, vormde het sluitstuk van een serie workshops die van april tot en met oktober 2010 zijn gehouden in vier Nationale Landschappen: IJsseldelta, Noardlike Fryske Wâlden, Nieuwe Hollandse Waterlinie en Hoeksche Waard. De vraag die in deze workshops centraal stond, was: hoe brengen we het beleid voor de kernkwaliteiten in de praktijk?. Op basis van de resultaten van de workshops is telkens een advies op maat gemaakt. Bovendien zijn de resultaten vertaald naar zeven aanbevelingen die voor alle Nationale Landschappen van belang zijn. Deze zijn beschreven in het rapport Kernkwaliteiten in de praktijk. Het rapport is tijdens het symposium gepresenteerd door de bureaus Vista landschapsarchitectuur en stedenbouw en Investeren in Ruimte, die het symposium evenals de workshops hebben georganiseerd in opdracht van Ministerie van Infrastructuur en Milieu en het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie. Kernkwaliteiten in de praktijk Het symposium was goed bezocht. Zo n tachtig deelnemers - vertegenwoordigers van ministeries, provincies, gemeenten, maatschappelijke organisaties, onderzoeksinstituten en een handvol ondernemers - bogen zich over de centrale vraag: hoe zorgen we ervoor dat de kernkwaliteiten van de Nationale Landschappen ook echt doorwerken in de praktijk van het ruimtelijk beleid en de uitvoering? De veranderende beleidskaders op Rijksniveau maken deze vraag extra actueel. Er waren inleidingen over het belang van ruimtelijk onderzoek en ontwerp (door de TU Delft), over nieuwe vormen van beheer en exploitatie (door Alterra/ WUR) en over Expeditie Mooi, de interprovinciale Agenda Ruimtelijke Kwaliteit. De deelnemers gingen in een viertal werksessies nader in op een aantal specifieke opgaven: de organisatie van een gebiedsproces gericht op integrale visievorming, de vertaling van draagvlak naar financieel commitment, de borging van kernkwaliteiten in bestemmingsplannen, verordeningen en andere instrumenten en de wijze van kennisuitwisseling en samenwerking tussen de Nationale Landschappen onderling. Rechtsboven: De interprovinciale agenda voor ruimtelijke kwaliteit. Uit de presentatie van Frans Jorna van Public Knowledge. Midden: Op zoek naar nieuwe financiële dragers voor het landschap. Uit de presentatie van Titus Weijschede van Alterra. Rechtsonder: Het landschap als bouwdoos. Uit de presentatie van Steffen Nijhuis van TU Delft. 2

3 Werksessie 1: De organisatie van een gebiedsproces gericht op integrale visievorming Aan de hand van een concrete case in Nationaal Landschap Laag Holland boog deze groep zich over het proces om tot een integrale en realistische visie te komen. Laag Holland kampt met het probleem dat er jaarlijks een tekort aan middelen is ter grootte van zo n 10 tot 12,5 miljoen euro voor het beheer van de veenweidegebieden en natuurgebieden. Daarmee is de toekomst van het open landschap en de weidevogels onzeker. Met een viertal scenario s wordt gewerkt aan de visievorming op het gebied. In de scenario s spelen twee dominante keuzen: wel of geen stevige overheidsbemoeienis en behoud of ontwikkeling van het huidige landschap. In de werkgroep kwam een aantal dilemma s aan de orde. Een belangrijk dilemma betrof het eigendom van de opgave. Is het aan het provinciaal bestuur om een visie te ontwikkelen, op basis van de scenariostudie, of is het verstandiger om een visie te ontwikkelen samen met alle betrokken partijen, op basis van gedeelde ambities (beheerders, ondernemers, maatschappelijke organisaties, etc.)? Geconcludeerd werd dat het loont om de gebiedspartners zo vroeg mogelijk in het visieproces te betrekken en gezamenlijk de gewenste identiteit van het gebied te formuleren. Ontwerpers kunnen helpen om de abstracte scenario s en ambities te vertalen naar concrete ruimtelijke beelden en zo beslissers meer inzicht geven in de te maken keuzen. Een ander dilemma was de vraag hoe je als Nationaal Landschap de grote stad mede-eigenaar van de opgave maakt. Geconcludeerd werd dat het nagenoeg onmogelijk is om dit op eigen houtje te organiseren. Het zou helpen wanneer Nationale Landschappen meer gezamenlijk optrekken om het belang van het landschap te vertegenwoordigen bij grote externe partijen. Werksessie 2: de vertaling van draagvlak naar financieel commitment In deze werksessie draaide het om een aantal vragen: hoe organiseer je draagvlak, enthousiasme en trots voor een Nationaal Landschap, hoe betrek je andere partijen (met name ondernemers) bij investeringen en beheer en hoe waarborg je financiële zekerheid voor de lange termijn? In de werkgroep werd een aantal conclusies getrokken. Een stevige gebiedscampagne (zoals het traject Merk & Marketing van het Groene Hart) kan een grote bijdrage leveren aan het gevoel van betrokkenheid én een stevige financiële impuls betekenen voor de economie in het Nationaal Landschap. Het is van belang om bij de gebiedsbranding goed na te denken over de samenhang tussen de verschillende schaalniveaus en gebiedseenheden, bijvoorbeeld Noordoost Twente ten opzichte van Twente als geheel, Groene Hart ten opzichte van Kinderdijk. Voor verschillende gebiedseenheden kunnen verschillende communicatiemiddelen worden ingezet, gericht op verschillende doelgroepen, maar door deze goed af te stemmen kan het totale marketingeffect voor het Nationaal Landschap vergroot worden. Ook is het zaak om zo veel mogelijke gebiedspartners te betrekken bij het vermarkten van het gebied. Ook ondernemers: zelfregulering door de markt is onmisbaar en dit werkt alleen als ondernemers inzien dat ze er zelf belang bij hebben. De landbouw kan bijdragen door het leveren van grondstoffen voor streekproducten (speltgraan voor brood en bier). Naast de kleinere ondernemers (in de recreatie en toerisme branche) loont het om aansluiting te zoeken bij grotere netwerken en partijen (hotelketens bijvoorbeeld) en om omliggende gemeenten via regulier werk (infra, groenbeheer) deelgenoot te maken van het Nationaal Landschap. Er zijn veelbelovende initiatieven die de moeite waard zijn om breder in de Nationale Landschappen in te zetten en te ontwikkelen (streekrekening, energietransitie). Om startende ondernemers op weg te helpen kunnen trainingen worden georganiseerd en ondersteuning worden geboden in landschappelijk ondernemen. Uit onderzoek blijkt dat de vastgoedwaarde in Nationale Landschappen gemiddeld 12% hoger ligt dan daarbuiten. Investeringen in het landschap kunnen dus via vastgoed- en grondopbrengsten worden gefinancieerd. De regie over de Nationale Landschappen hoeft niet per definitie door de provincie ter hand te worden genomen, de ervaringen in Winterswijk met een sterke gemeentelijke verantwoordelijkheid zijn positief. 3

4 Ten slotte kwam er een interessante overweging uit deze werkgroep. Het Nationaal Landschap bestaat als merk nu vijf jaar. Het merk begint daadwerkelijk een begrip te worden, wordt bijvoorbeeld al genoemd in de Lonely Planet. Het is goed om deze status van het landschap te verstevigen, zoals het National Park in de VS en de National Trust in het Verenigd Koninkrijk. Dat houdt in dat moet worden vastgehouden aan de benaming. Een beleidswijziging op dit punt zou de winst van de afgelopen jaren volledig teniet doen. Werksessie 3: de borging van kernkwaliteiten in bestemmingsplannen, verordeningen en andere instrumenten De werksessie begon met een discussie over de relatie tussen de kernkwaliteiten en het feitelijke grondgebruik. Hoe ga je om met veranderingen in het grondgebruik als die strijdig zijn met de kernkwaliteiten? Oftewel: het grondgebruik verandert voortdurend, veranderen de kernkwaliteiten dan mee ( blijft het een fiets of wordt het een brommer )? Gesteld werd dat de kernkwaliteiten voldoende ruimte bieden voor interpretatie. Dat wil niet zeggen dat alles overal moet kunnen. De kernkwaliteiten kunnen bepaalde ontwikkelingen uitsluiten, maar het gaat vaak meer om een zorgvuldige afweging van locaties en om extra aandacht voor de landschappelijke inpassing en vormgeving. De kernkwaliteiten bieden enerzijds een afwegingskader en anderzijds een stimulans om te zoeken naar nieuwe relaties tussen het grondgebruik en het landschap. Als er een duidelijke economische binding is tussen het gebruik en het beheer van het landschap, is er een stevige basis voor het behoud van de kernkwaliteiten. Maar in de praktijk wordt die binding vaak onvoldoende onderkend en benut. Dat bracht de discussie op de borging van de kernkwaliteiten in de praktijk. In Winterswijk worden natuur en recreatie steeds belangrijker als drager voor het landschap. Via de toeristenbelasting betaalt een bungalowterrein mee aan het behoud van het landschap, maar dit is wel indirect en afhankelijk van het gemeentelijk beleid. De echte opgave is om nieuwe beheermodellen te ontwikkelen, bijvoorbeeld via gebruikersraden, gebiedscommissies of ondernemersnetwerken, zodat de verantwoordelijkheid voor het landschap ook echt breed wordt gedragen. Voor de Grebbelinie zijn in een gezamenlijk gebiedsproces met alle gemeenten de kwaliteiten en ambities benoemd, die vervolgens op verzoek van de gemeenten zijn verwerkt in de provinciale verordening. Dit werkt beter dan andersom. Hoe belangrijk zijn dwingende regels? Uiteindelijk moeten de kwaliteiten ook in het bestemmingsplan worden vastgelegd, maar daar begint het niet mee. Het begint met bekendheid met de kernkwaliteiten en met een gedeelde ambitie. Mensen worden niet gestimuleerd door een bestemmingsplan, maar door een wervend verhaal. En: bijna elke ruimtelijke verandering vindt plaats in afwijking van het bestemmingsplan. Dus: investeer in communicatie, werk aan een gezamenlijke visie, zorg dat je tijdig aan tafel zit bij initiatiefnemers, ga het gesprek aan over mogelijke oplossingen, laat bewoners zelf het bestemmingsplan opstellen, zoals is gedaan in Culemborg. Natuurlijk moeten er regels zijn, als stok achter de deur, en geld, om dingen die je echt wilt te kunnen regelen, maar als de kernkwaliteiten niet leven in de streek blijft het vechten tegen de bierkaai. Alleen in concrete handelingspraktijken van gebruikers en bewoners kunnen de kernkwaliteiten echt geborgd worden. Iedereen is het er wel over eens dat lokale partijen een grotere rol moeten krijgen. Maar hoe organiseer je dat? Het gebeurt immers niet vanzelf. Er worden nog steeds plannen gemaakt die zich weinig aantrekken van de kernkwaliteiten. Hoe stimuleer je marktpartijen om mee te investeren in het landschap? Hoe betrek je externe partijen erbij, zoals omliggende steden? Hier is nog weinig ervaring mee. Juist op dit punt zijn kennisontwikkeling en praktijkexperimenten nodig. Hoe deze vormgegeven zou kunnen worden, was de vraag die de deelnemers van de werksessie wilden aandragen voor het forumdebat. 4

5 Werksessie 4: kennisuitwisseling en samenwerking tussen de Nationale Landschappen onderling De laatste werkgroep boog zich over de noodzaak tot samenwerking en de wijze waarop dat zou kunnen worden vormgegeven. De hoofdvraag was: hoe kunnen Nationale Landschappen het beste samenwerken om van elkaar te leren, om elkaar te stimuleren en om het begrip Nationale Landschappen bekender te maken en beter te presenteren? De eerste conclusie was dat er behoefte is aan een meer gestructureerde vorm van samenwerking. Veel Nationale Landschappen kampen met dezelfde soort opgaven: van het borgen van de kernkwaliteiten tot en met het organiseren van meer (financiële) betrokkenheid van de gebiedspartners. Het uitwisselen van kennis en ervaring wordt als verrijkend ervaren. Er zijn al diverse vormen van kennisuitwisseling waarin landschap of ruimtelijke kwaliteit centraal staan (Landschapsmanifest, Expeditie Mooi) maar deze zijn toch te weinig specifiek gericht op de opgaven van de Nationale Landschappen. Het zou goed zijn de uitwisseling van kennis te structureren en te borgen. De groep heeft verschillende opties benoemd waarmee dat vormgegeven kan worden. Dat kan zoals dat nu gebeurt waarbij een van de Nationale Landschappen het voortouw neemt om een kennisdag te organiseren. Het kan ook in de vorm van communities of practice rond concrete thema s of vraagstukken. Of in de vorm van een overkoepelende organisatievorm, een landelijk bureau. Zo n bureau zou kunnen fungeren als een soort makelaar, een helpdesk voor de Nationale Landschappen, door de uitwisseling van kennis en ervaring te faciliteren (organiseren streekrekening, bevorderen recreatie en toerisme), de branding van het begrip Nationale Landschappen te organiseren en te helpen bij de communicatie van de Nationale Landschappen zelf. De functie van zo n bureau kan worden versterkt door een centrale website (die er al is, maar die te weinig wordt gebruikt en niet goed wordt ingezet). Zo n bureau draagt bij aan de status van de Nationale Landschappen, het levert efficiencywinst op en gezamenlijk kon het wel eens eenvoudiger zijn om sponsoring te organiseren die alle Nationale Landschappen ten goede komt. In ieder geval zou goed zijn wanneer de Nationale Landschappen elkaar eenvoudiger weten te vinden, zeker ook wanneer het om gezamenlijke belangenbehartiging gaat. Het is daarbij aan te bevelen om te leren van ervaringen elders, in binnen- en buitenland (Bureau Belverdere, Nationale Parken in Vlaanderen). En het is het onderzoeken waard of gezamenlijk kan worden opgetrokken met de Nationale Parken in Nederland, die hun samenwerking hebben geïnstitutionaliseerd in het Samenwerkingsverband Nationale Parken en die op dit overkoepelende niveau een aantal samenwerkingspartners aan zich hebben gebonden. Meer informatie Het rapport Kernkwaliteiten in de praktijk en de tijdens het symposium gehouden presentaties zijn terug te vinden op Ook de verslagen van workshops zijn hier te downloaden. Een papieren versie van het rapport Kernkwaliteiten in de praktijk is op te vragen bij het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, Programmadirectie Mooi Nederland, t.a.v. Renée Mekel 5

6 Forumdebat Het belang van kennisuitwisseling en samenwerking kreeg ook een belangrijke plek in het afsluitende forumdebat waaraan Harry van Waveren (gedeputeerde Zeeland), Chris Kalden (directeur Staatsbosbeheer), Diana de Jong (directeur Gebiedsontwikkeling bij het Bouwfonds), Edward Stigter (programmadirecteur Mooi Nederland bij het Ministerie van Infrastructuur en Milieu) en Atty Bruins (MT-lid bij het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie) deelnamen. Het werd aan de hand van de door de forumleden geponeerde stellingen - een bijzondere discussie over de rollen van het rijk (meer faciliteren, minder sturen) en de provincies (organiseren van coalities met gemeenten, maatschappelijke partners en ondernemers), maar ook over de identiteit van het landschap en de kracht van het merk Nationale Landschappen. Alle aanwezigen van het symposium deelden de mening dat dit begrip moet blijven bestaan. Misschien niet als het beleidsconcept dat het nu is, maar dan als kwaliteitsmerk. Bovendien werd duidelijk dat veel van de deelnemers voelen voor meer samenwerking tussen de Nationale Landschappen. Om kennis en ervaring uit te wisselen en om gezamenlijke belangen te behartigen. Stellingen forumleden Edward Stigter Provincies waren, zijn en blijven aan zet! Het Rijk bekijkt Nederland opnieuw. Harry van Waveren Bij de actualisering van de Nota Ruimte moeten de instrumenten voor bescherming en ontwikkeling van de omgeving door de betrokken ministeries gezamenlijk worden vastgesteld. Het Nationaal Landschap moet als instrument hierin een hoofdrol vervullen. Diana de Jong Identiteit en een basis voor verbondenheid met een gebied/landschap is essentieel voor het behoud van de Nationale Landschappen op de langere termijn. Chris Kalden De identiteit van het landschap wordt geborgd door een goede combinatie van professioneel beheer en particulier ondernemerschap en gedragen door de omgeving. Atty Bruins De Nationale Landschappen zijn samen een sterk merk. Alleen door samen- werking tussen de Nationale Landschappen is het mogelijk om het sterke merk te verzilveren. Vervolgstappen Dat was meteen de grootste winst van deze dag: ondanks de sombere (economische) vooruitzichten was er bij de bezoekers van het symposium veel energie en enthousiasme om samen de toekomst van de Nationale Landschappen veilig te stellen. En door samenwerking het sterke merk van de Nationale Landschappen te verzilveren. En de urgentie is er om dit snel vorm te geven. In paragraaf 2 doen we daarom enkele aanbevelingen om vorm te geven aan een meer gestructureerde samenwerking van de Nationale Landschappen. 6

7 2. Drie aanbevelingen naar aanleiding van het symposium De inleidingen, de werksessies en het debat hebben veel opgeleverd. Nieuwe inhoudelijke inzichten en een gedeeld gevoel van urgentie. De oogst geven we graag terug aan de deelnemers van het symposium en aan alle overige beleidsmakers en uitvoerders van Nationale Landschappen, in de vorm van drie aanbevelingen. Aanbeveling 1: hou vast aan het merk Nationale Landschappen De eerste aanbeveling is een heel concrete: hou de benaming Nationale Landschappen vast. Dit is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van Rijk, provincies en andere gebiedspartners. Het begrip heeft de afgelopen vijf jaar inhoud gekregen. De titel Nationaal Landschap wordt breed gewaardeerd, geeft status en draagt bij aan de bekendheid en uitstraling van een gebied. De Nationale Landschappen staan zelfs vermeld in de Lonely Planet! Uit de evaluatie van de Nationale Landschappen die in 2010 door Royal Haskoning is uitgevoerd, blijkt dat het Nationaal Landschap als beleidsconcept het bewustzijn bevordert van gebiedswaarden en aanjager is voor nieuwe gebiedsallianties, samenwerking, betrokkenheid, draagvlak, trots en energie. Uit de evaluatie: Beoordeeld op de status van de titel Nationaal Landschap is het beeld unaniem positief. In veel Nationale Landschappen wordt de aanwijzing tot Nationaal Landschap ervaren als erkenning van de bijzondere landschappelijke kwaliteiten. Dat leidt tot trots, energie en draagvlak om uitvoering te geven aan het behoud, beheer en versterking van het landschap. Bovendien heeft de aanwijzing van de Nationale Landschappen in de meeste provincies een toegevoegde waarde in het focussen op provinciaal niveau en daarmee ook een gefocuste inzet van (financiële) middelen. Dat het begrip moet blijven bestaan, werd door de aanwezigen op het symposium bevestigd. De Nationale Landschappen zijn door de inspanningen van alle betrokkenen geleidelijk uitgegroeid van een abstract beleidsconcept tot een stevig kwaliteitsmerk. Het overboord gooien van het merk zou de winst van de afgelopen jaren volledig teniet doen. Alleen al uit marketingoogpunt zou dat niet verstandig zijn. Een goed merk is immers goud waard. Deze aanbeveling sluit aan bij de aanbeveling borging in hoofden en harten in het rapport Kernkwaliteiten in de praktijk. Daarin zijn praktische tips voor gebiedsmarketing en bestaande voorbeelden uit Nationale Landschappen opgenomen. Aanbeveling 2: betrek meer partijen bij het beleid en de uitvoering Deze aanbeveling is bedoeld voor het Rijk en de provincies. Op het symposium is geconstateerd dat het belang van de Nationale Landschappen en de kernkwaliteiten breed gedeeld wordt en planologisch ook al redelijk verankerd is. Tegelijkertijd was er de oproep om meer partijen bij de uitvoering te betrekken, met name gemeenten, ondernemers, maatschappelijke organisaties en burgers. Een goed merk kan immers niet zonder investeringen in de marketing en de productontwikkeling. De provincies kunnen hierin een belangrijke regierol 7

8 vervullen. Hierbij gaat het niet alleen om het sturen via beleidskaders en verordeningen, maar vooral om het stimuleren en faciliteren van een meer actieve rol van de verschillende gebiedspartners. Uit de evaluatie Nationale Landschappen: In de meeste Nationale Landschappen is er voldoende draagvlak voor het beleid onder een brede waaier van direct betrokken publieke, private en maatschappelijke partijen. Dit heeft zich overigens nog beperkt vertaald in financiële betrokkenheid van private en particuliere organisaties. Burgers zijn nog onvoldoende aangesloten. Daarmee zit het gedachtegoed nog niet echt tot in de haarvaten van het gebied. De invulling van een meer stimulerende en faciliterende rol van Rijk en provincie vraagt om nieuwe gebiedsprocessen. Dit sluit feitelijk goed aan bij de veranderende beleidskaders in de ruimtelijke ordening, waarbij decentralisatie en deregulering de trefwoorden zijn. En waarbij de zekerheden van blijvende overheidsfinanciering van het landschap wegvallen. Alleen als alle gebiedspartners echt deelgenoot en mede-eigenaar zijn van het merk, is een gezonde toekomst voor de Nationale Landschappen verzekerd. Dat begint bij het gezamenlijk formuleren van een visie op het gebied en het zoeken naar de raakvlakken tussen de ambities van alle betrokken partijen. Daarmee worden die partijen (beheerders, ondernemers, maatschappelijke organisaties, grote steden, etc.) gecommitteerd om een actieve bijdrage te leveren (ook in financiële zin). Denk aan grote bedrijven met gebiedsbelangen, zoals hotelketens, energieleveranciers en (duurzame) banken. Maar ook de kleinere ondernemers in het gebied, bijvoorbeeld in de vrijetijdssector. Een voorbeeld: de gebiedscampagne die in het Groene Hart is opgestart, heeft bijgedragen aan de stijging van de omzet in de recreatie- en toerismesector met 17 % in drie jaar tijd. Een belangrijke succesfactor daarbij was dat veel gebiedspartners zijn betrokken bij het vermarkten van het gebied en dat initiatieven van ondernemers zelf werden gefaciliteerd. Andere tips uit het symposium: zoek naar slimme product-marktcombinaties, bekijk per Nationaal Landschap op welk schaalniveau het gebied het beste kan worden vermarkt, bied ondersteuning aan (startende) ondernemers in de vorm van trainingen in landschappelijk ondernemen. De rol van de provincies in dit proces is dus veel meer het organiseren van coalities dan het vastleggen van beleidskaders. Het Rijk kan de provincies daarbij ondersteunen. In het rapport Kernkwaliteiten in de praktijk zijn diverse tips en praktijkvoorbeelden opgenomen van het organiseren van een gezamenlijk gebiedsproces en de ontwikkeling van een bredere investeringsstrategie. Aanbeveling 3: organiseer onderlinge kennisuitwisseling en gezamenlijke belangenbehartiging Onderlinge kennisuitwisseling en gezamenlijke belangenbehartiging zijn essentiële voorwaarden om de Nationale Landschappen als merk veilig te stellen en als product verder te ontwikkelen. Aanbevolen wordt om hiervoor een nieuw, structureel samenwerkingsverband te ontwikkelen. De eerste stap hierin zou de formatie van een aanjaagteam kunnen zijn (zie kader). De opgaven waar de Nationale Landschappen voor staan zijn groot en overstijgen vaak de middelen van de afzonderlijke Nationale Landschappen. De veranderende beleidskaders lijken bedreigend, maar bieden wellicht ook nieuwe kansen. En komt waarschijnlijk minder geld, maar ook meer ruimte voor nieuwe partijen om bij te dragen aan de ontwikkeling van het landschap. In verschillende Nationale Landschappen wordt al geëxperimenteerd met nieuwe financieringsstructuren en samenwerkingsverbanden. Het zou goed zijn als dergelijke ervaringen meer worden gedeeld. Veel initiatieven blijven binnen de grenzen en de schaal 8

9 van het betreffende Nationaal Landschap. Het zou goed zijn als ook omliggende steden en grote koepelorganisaties (met vaak meer geld en macht) een verantwoordelijkheid op zich nemen voor de Nationale Landschappen. Daar was iedereen op het symposium het wel over eens. Maar het moet wel georganiseerd worden. Het voorgestelde aanjaagteam kan daar een belangrijke rol in spelen. Een aanjaagteam voor de Nationale Landschappen Het zou in onze ogen goed zijn om de gewenste samenwerking actief te organiseren. Welke vorm die samenwerking uiteindelijk zal krijgen, ligt nog helemaal open. Gedacht kan worden aan een overkoepelend project- of programmabureau of aan een meer informele community of practice. De eerste stap kan zijn de vorming van een aanjaagteam voor de Nationale Landschappen, bestaande uit voorlopers uit verschillende Nationale Landschappen en organisaties. Het aanjaagteam zou verschillende zaken kunnen faciliteren: - De zoektocht naar nieuwe coalities en nieuwe middelen (ook Europese middelen), gericht op verbreding van de maatschappelijke en financiële betrokkenheid bij de Nationale Landschappen. - De ontwikkeling van nieuwe ruimtelijke strategieën en beheermodellen, gericht op verbetering van de kwaliteit van leven en landschap. Oftewel: hoe koppelen we ruimtelijke opgaven aan de versterking van de kernkwaliteiten en hoe kunnen nieuwe coalities en middelen daaraan bijdragen? Het aanjaagteam kan dat doen op twee niveaus: - Op overkoepelend niveau de samenwerking organiseren, dat wil zeggen gezamenlijke partners centraal benaderen (denk aan LTO, Staatsbosbeheer, ANWB, Natuurmonumenten, maar ook energiebedrijven, hotelketens, banken, Bouwend Nederland en enkele grote steden bijvoorbeeld). Voor ieder landschap wordt nu afzonderlijk de samenwerking met deze partijen gezocht, worden afzonderlijk strategieën uitgewerkt en worden afzonderlijk afspraken gemaakt. Dit opschalen naar koepelorganisaties kan ieder Nationaal Landschap individueel helpen. Bovendien kan op overkoepelend niveau beleid worden afgestemd en kunnen gezamenlijke activiteiten worden ontplooid om het Merk Nationale Landschappen steviger te ontwikkelen. - Kennisuitwisseling faciliteren tussen de Nationale Landschappen. Het helpt ook om rond concrete praktijkopgaven, waar verschillende Nationale Landschappen mee worstelen, kennisdelers te organiseren en goede ervaringen uit te wisselen (ook internationaal geslaagde voorbeelden). We stellen voor om dit vraaggestuurd te doen en gewoon te beginnen met de Nationale Landschappen die hier voor voelen (de voorlopers). Het aanjaagteam gaat dus in de praktijk met deze opgaven aan de slag, maar werkt tegelijkertijd uit hoe deze taken structureel het beste georganiseerd kunnen worden en bij welke (bestaande) organisatievorm deze taken het beste kunnen worden ondergebracht. In het verleden zijn meer initiatieven geweest om meer samenwerking en kennisdeling tussen de Nationale Landschappen onderling te organiseren. Deze zijn nooit echt van de grond gekomen. De kans dat het nu slaagt is echter groter dan ooit. De Nationale Landschappen hebben elkaar meer nodig dan voorheen. Dat geven betrokkenen zelf aan. Het is belangrijk dat de Nationale Landschappen het initiatief houden. De Landschappen die er mee aan de slag willen, moeten het zelf oppakken. Andere landschappen kunnen dan later aansluiten. Het model van het aanjaagteam zou kunnen werken, maar het is vooral van belang is dat de beleidsmakers en uitvoerders van Nationale Landschappen zelf aangeven wat ze nodig hebben. Het zou goed zijn om een ronde te maken langs de velden (te beginnen met de Nationale Landschappen, IPO en VNG en in tweede instantie met de interessante grote partners) om in kaart te brengen hoe een meer gemeenschappelijk optreden het best kan worden georganiseerd (en ook stil te staan bij relaties met andere trajecten als bijvoorbeeld de Nationale Parken, Landschapsmanifest). En daar meteen vervolg aan geven. Het ijzer smeden nu het heet is! Zodat alle Nationale Landschappen er snel profijt van hebben. 9

need is All you need is lef smeerolie voor gebiedsontwikkeling met duurzaam rendement De gastvrijheidseconomie,

need is All you need is lef smeerolie voor gebiedsontwikkeling met duurzaam rendement De gastvrijheidseconomie, ALL You De gastvrijheidseconomie, need smeerolie voor gebiedsontwikkeling met duurzaam is rendement All you need is lef De gastvrijheidseconomie, smeerolie voor gebiedsontwikkeling met duurzaam rendement

Nadere informatie

Kadernota vrijwillige inzet

Kadernota vrijwillige inzet Kadernota vrijwillige inzet Periode 2015-2019 1 Inhoudsopgave Voorwoord 4 Aanleiding 5 Hoofdstuk 1: Opmaken balans vrijwillige inzet 7 1.1 Waar heeft de gemeente zich de afgelopen jaren op gericht 7 1.2

Nadere informatie

DE GEMEENTE 2020. Verenigingsstrategie en collectieve agenda

DE GEMEENTE 2020. Verenigingsstrategie en collectieve agenda DE GEMEENTE 2020 Verenigingsstrategie en collectieve agenda De Gemeente 2020 Verenigingsstrategie en collectieve agenda Inhoudsopgave Voorwoord 5 Een krachtige lokale overheid 7 De Gemeente 2020 13 Verenigingsagenda

Nadere informatie

Onderzoek burgerparticipatie Koepelnotitie. Bergen op Zoom, Etten-Leur, Moerdijk, Oosterhout en Roosendaal

Onderzoek burgerparticipatie Koepelnotitie. Bergen op Zoom, Etten-Leur, Moerdijk, Oosterhout en Roosendaal Onderzoek burgerparticipatie Koepelnotitie Bergen op Zoom, Etten-Leur, Moerdijk, Oosterhout en Roosendaal december 2012 Postbus 5000 4700 KA ROOSENDAAL www.rekenkamerwestbrabant.nl Inhoudsopgave 1 Inleiding...

Nadere informatie

Op weg naar een duurzame sportvereniging

Op weg naar een duurzame sportvereniging Op weg naar een duurzame sportvereniging 1 Inhoud Inleiding... 4 De fasen op een rij... 10 1. Dromen... 11 1.1 Het begint met een droom... 11 1.2 Mandaat van bestuur en leden... 12 1.3 Wijs verantwoordelijke(n)

Nadere informatie

Beleidsevaluatie Van last naar lust

Beleidsevaluatie Van last naar lust Beleidsevaluatie Van last naar lust Midterm review na vijf jaar Adviesrapport COLOFON Uitgave van Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen In opdracht van de afdeling Milieubeleid en Bodemsanering

Nadere informatie

Samen verder werken aan de Delta

Samen verder werken aan de Delta Samen verder werken aan de Delta De governance van het Nationaal Deltaprogramma na 2014 Februari 2014 Rotterdam Auteurs Dr. Arwin van Buuren, Universitair Hoofddocent Bestuurskunde, Erasmus Universiteit

Nadere informatie

FlEVolAnd: ZElFSTAndIg En uniek Coalitieakkoord Flevoland 2011-2015

FlEVolAnd: ZElFSTAndIg En uniek Coalitieakkoord Flevoland 2011-2015 FlEVolAnd: ZElFSTAndIg En uniek Coalitieakkoord Flevoland 2011-2015 Inhoud Voorwoord 5 1 Visie en Bestuursstijl 7 2 Ruimte en bereikbaarheid 9 3 Economie, energie en vitaal platteland 11 4 Samenleving

Nadere informatie

Actieplan Open overheid

Actieplan Open overheid Directoraat-Generaal Wonen, Bouwen en Integratie Actieplan Open overheid Datum September 2013 Status Definitief Pagina 2 van 40 1 Inleiding: Open overheid begint niet bij nul... 5 1.1 Actuele voorbeelden...

Nadere informatie

Enerzjy Koöperaasje Fryslân

Enerzjy Koöperaasje Fryslân Enerzjy Koöperaasje Fryslân Verkenning initiatief tot oprichting van een (duurzame) Enerzjy Koöperaasje Fryslân. Leeuwarden, september 2011 J. Holkema Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 1.1 Aanleiding... 3

Nadere informatie

Op weg naar een succesvol programma voor maatschappelijk welzijn; een Tûke Mienskip

Op weg naar een succesvol programma voor maatschappelijk welzijn; een Tûke Mienskip TNO-rapport 35610 Programma Digitale Agenda Fryslân Op weg naar een succesvol programma voor maatschappelijk welzijn; een Tûke Mienskip Behavioural and Societal Sciences Eemsgolaan 3 9727 DW Groningen

Nadere informatie

SLIM SAMENWERKEN AAN ICT. Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking

SLIM SAMENWERKEN AAN ICT. Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking SLIM SAMENWERKEN AAN ICT Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking Slim Samenwerken aan ICT Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking Colofon Samenstelling Uitgebracht in opdracht

Nadere informatie

Eindrapportage. Vinden, Verrassen en Verbinden. Actieagenda & Sleutelprojecten. Topteam Gastvrijheidseconomie

Eindrapportage. Vinden, Verrassen en Verbinden. Actieagenda & Sleutelprojecten. Topteam Gastvrijheidseconomie Eindrapportage Actieagenda & Sleutelprojecten Vinden, Verrassen en Verbinden Topteam Gastvrijheidseconomie 1 Inhoudsopgave pagina Voorwoord.................................................. 3 1. De Gastvrijheidssector....................................

Nadere informatie

Directoraat-Generaal Wonen, Bouwen en Integratie. Visie Open Overheid. Datum September 2013 Status Definitief

Directoraat-Generaal Wonen, Bouwen en Integratie. Visie Open Overheid. Datum September 2013 Status Definitief Directoraat-Generaal Wonen, Bouwen en Integratie Visie Open Overheid Datum September 2013 Status Definitief Pagina 2 van 20 Inhoudsopgave Opmerking vooraf 5 1 Inleiding, waarom open overheid? 7 1.1 Gemeenschappelijke

Nadere informatie

Bondgenoten in de decentralisaties

Bondgenoten in de decentralisaties Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties Invulling geven aan het transformatieproces en de coalitieaanpak TransitieBureau Begeleiding in de Wmo Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties TransitieBureau

Nadere informatie

Verzakelijking van bedrijventerreinen heeft toekomst

Verzakelijking van bedrijventerreinen heeft toekomst Verzakelijking van bedrijventerreinen heeft toekomst Lessen uit zes Rijkspilots Cees-Jan Pen Veerle Petit Hanneke van Rooijen Bart Pasmans Den Haag, augustus 2013 Uitgave Platform31 Den Haag, augustus

Nadere informatie

Publiekprivate samenwerking in gebiedsontwikkeling

Publiekprivate samenwerking in gebiedsontwikkeling Publiekprivate samenwerking in gebiedsontwikkeling Verslagen van een bestuurlijk seminar en voorafgaande workshops met gebiedsvertegenwoordigers, ambtenaren en bestuurders. Bijeenkomsten georganiseerd

Nadere informatie

www.rotterdam.nl Actieprogramma gericht op het bestrijden van eenzaamheid December 2014 Voor mekaar

www.rotterdam.nl Actieprogramma gericht op het bestrijden van eenzaamheid December 2014 Voor mekaar www.rotterdam.nl Actieprogramma gericht op het bestrijden van eenzaamheid December 2014 Voor mekaar Inhoud Voorwoord 4 Hoofdstuk 1: Inleiding 5 Hoofdstuk 2: Eenzaam in Rotterdam: Het probleem 6 Hoofdstuk

Nadere informatie

Houd het simpel. Partnerkeuze bij gebiedsontwikkeling. met vlag en wimpel. Een handreiking voor marktpartijen en overheden

Houd het simpel. Partnerkeuze bij gebiedsontwikkeling. met vlag en wimpel. Een handreiking voor marktpartijen en overheden Partnerkeuze bij gebiedsontwikkeling Houd het simpel met vlag en wimpel Een handreiking voor marktpartijen en overheden in het verlengde van de Reiswijzer Gebiedsontwikkeling 2011 1 Partnerkeuze bij gebiedsontwikkeling

Nadere informatie

"Aan tafel!" dialoogtafel. noordoost Groningen. kwartiermakers

Aan tafel! dialoogtafel. noordoost Groningen. kwartiermakers kwartiermakers dialoogtafel noordoost Groningen "Aan tafel!" Een verkenning naar de mogelijkheid om in het aardbevingsgebied Noordoost Groningen een dialoogtafel op te zetten Eindadvies van de kwartiermakers

Nadere informatie

Natuurverkenning twee jaar later. Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu. Over gebruik en doorwerking van Natuurverkenning 2010-2040

Natuurverkenning twee jaar later. Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu. Over gebruik en doorwerking van Natuurverkenning 2010-2040 Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu Natuurverkenning twee jaar later Over gebruik en doorwerking van Natuurverkenning 2010-2040 WOt-technical report 11 J. Vader & M.J. Bogaard Natuurverkenning

Nadere informatie

Kennisprogramma Duurzaam Dóór sociale innovatie voor een groene economie 2013-2016

Kennisprogramma Duurzaam Dóór sociale innovatie voor een groene economie 2013-2016 Kennisprogramma Duurzaam Dóór sociale innovatie voor een groene economie 2013-2016 1 Kennisprogramma Duurzaam Door: Sociale innovatie voor een groene economie Inhoudsopgave. Samenvatting Deel I Beleidskader

Nadere informatie

Aan Tafel! Een onderzoek in opdracht van vno-ncw en mkb-nederland naar publiek en privaat toezicht op bedrijven. Cecile Schut. Michiel van der Heijden

Aan Tafel! Een onderzoek in opdracht van vno-ncw en mkb-nederland naar publiek en privaat toezicht op bedrijven. Cecile Schut. Michiel van der Heijden Aan Tafel! Een onderzoek in opdracht van vno-ncw en mkb-nederland naar publiek en privaat toezicht op bedrijven Cecile Schut Michiel van der Heijden Olaf Wilders Robert van der Laan Master of Public Administration

Nadere informatie

Interbestuurlijke Voortgangsrapportage Bevolkingsdaling 2012

Interbestuurlijke Voortgangsrapportage Bevolkingsdaling 2012 Interbestuurlijke Voortgangsrapportage Bevolkingsdaling 2012 Rijk, VNG, IPO Inhoudsopgave Samenvatting pag. 3 1. Inleiding pag. 5 2. Hoofdlijnen aanpak bevolkingsdaling pag. 6 3. Knelpunten wet- en regelgeving

Nadere informatie

Loslaten en uitdagen

Loslaten en uitdagen Loslaten en uitdagen Decentralisatie van taken naar gemeenten Vereniging van Nederlandse Gemeenten Bestuur & Management Consultants april 2008 mevrouw dr. C.C. Verhoeff drs. R. Wever Projectnummer: 106234

Nadere informatie

Logisch, maar wel spannend

Logisch, maar wel spannend Logisch, maar wel spannend Twaalf gesprekken over de Houtskoolschets Europees Landbouwbeleid 2020 Uitgevoerd door het samenwerkingsverband Sprekend Platteland. In opdracht van het Ministerie van LNV, april

Nadere informatie

Toolkit Digitale Informele Zorgdiensten

Toolkit Digitale Informele Zorgdiensten februari 2014 Toolkit Digitale Informele Zorgdiensten TransitieBureau Wmo Een digitale versie van de toolkit is te vinden op http://zorgendestad.digitalestedenagenda.nl/toolkit en op www.invoeringwmo.nl.

Nadere informatie

Jaarplan 2008 projectbureau NHW

Jaarplan 2008 projectbureau NHW Jaarplan 2008 projectbureau NHW Hoofdlijn... 2 Uitwerkingen per dossier... 5 1 - Kwaliteit... 5 2 - Marketing, Communicatie & pr... 6 3 - Liniebrede projecten... 8 4 - Internationale samenwerking... 10

Nadere informatie

baten totaal-financieringen voorzieningen accountantsverklaring

baten totaal-financieringen voorzieningen accountantsverklaring Nationaal Restauratiefonds JAARVERSLAG 2008 rente baten lasten kerncijfers liquide middelen revolving fund totaal-financieringen balans bestuur & organisatie voorzieningen verplichtingen laagrentende leningen

Nadere informatie

Professionalisering van besturen in het primair onderwijs

Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Professionalisering van besturen in het primair onderwijs 2 - Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Verslag van de commissie

Nadere informatie