Openbaar. Herziening financieringsconstructies energiebesparing. Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Openbaar. Herziening financieringsconstructies energiebesparing. Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad"

Transcriptie

1 Openbaar Onderwerp Herziening financieringsconstructies energiebesparing Programma Duurzaamheid BW-nummer Portefeuillehouder H. Tiemens Samenvatting In het coalitieakkoord is de wens opgenomen om financieringsconstructies voor particuliere woningeigenaren en andere doelgroepen te verkennen. In oktober 2014 hebben we een selectie van kansrijke constructies voorgelegd aan de raad. De raad heeft ermee ingestemd deze verder uit te werken. Op basis van deze selectie en gesprekken met beoogde afnemers willen wij een nieuw pakket aan financiële instrumenten invoeren. Met de invoering hiervan vervalt de huidige Premieregeling Energiebesparende Maatregelen Particulieren (PEM). Via bijgaande brief informeren we de raad hierover. Deze instrumenten moeten nog nader worden uitgewerkt in verordeningen en beleidsregels, waarover na de zomer besluitvorming plaatsvindt. Pas daarna treden de regelingen in werking. Directie/afdeling, ambtenaar, telefoonnr. RO10, Fons Claessen, 9245 Datum ambtelijk voorstel 19 mei 2015 Registratienummer Ter besluitvorming door het college 1. Onderstaande regelingen gericht op energiebesparing bij verschillende doelgroepen verder uit te werken met als doel deze in 2015 in te voeren: a. een duurzaamheidslening via de stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn) voor eigenaren van bestaande èn nieuwbouwwoningen; b. een pilot met een aangepaste financieringsconstructie gericht op huiseigenaren met een laag inkomen, die niet in aanmerking komen voor de duurzaamheidslening; c. een stimuleringslening via SVn voor non-profit instellingen (o.a. scholen, sportverenigingen, VVE s); d. een maatwerkregeling, gekoppeld aan Power2Nijmegen, waarbij instellingen en bedrijven op individuele basis ondersteuning kunnen aanvragen of financiering, voor zover deze niet binnen de bovenstaande regeling vallen. 2. De huidige Premieregeling Energiebesparende Maatregelen particulieren 2015 (PEM) per 1 januari 2016 te beëindigen. 3. De brief aan de raad over het pakket van financieringsconstructies vast te stellen. Steller Fons Claessen Paraaf akkoord Datum Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad Besluit B&W d.d. 26 mei 2015 Conform advies Aanhouden Anders, nl. nummer: 3.10 Bestuursagenda Paraaf akkoord Datum Portefeuillehouder Collegevoorstel

2 1 Probleemstelling In het coalitieakkoord is de wens opgenomen om financieringsconstructies voor particuliere woningeigenaren en andere doelgroepen, die hun woning of pand willen verduurzamen, te verkennen. Na een eerste verkenning hebben wij op 15 oktober 2014 een selectie van kansrijke constructies voorgelegd aan de raad. De raad heeft ermee ingestemd deze verder uit te werken. Het gaat hierbij om de volgende financierings- en ontzorgingsconstructies: 1. De Premieregeling Energiebesparende Maatregelen particulieren (PEM) uit te breiden naar andere doelgroepen zoals VVE s en zonnecoöperaties. 2. Uitbreiding gemeentelijke duurzaamheidslening naar andere doelgroepen. 3. ESCO 1 voor scholen, sportverenigingen en maatschappelijke instellingen 4. Oprichten of ondersteunen van een lokaal energiebedrijf/coöperatie: a) ontzorgen van kleinere energiecoöperaties (burgerinitiatieven); b) oprichten lokaal duurzaam energiebedrijf/esco voor huishoudens. Op basis van deze selectie hebben wij de afgelopen periode gesprekken gevoerd met beoogde afnemers van de genoemde instrumenten. Op basis van deze gesprekken willen wij een nieuw pakket aan financiële instrumenten invoeren, dat de huidige Premieregeling Energiebesparende Maatregelen Particulieren (PEM) gaat vervangen. Het gaat daarbij om de volgende instrumenten: 1. Uitbreiding van de bestaande Duurzaamheidslening voor particuliere woningeigenaren; 2. Starten van een pilot voor energiebesparing bij woningeneigenaren met een laag inkomen; 3. Opzetten van een Stimuleringslening voor non-profit organisaties via de Stichting Volkshuisvesting Nederland (SVn); 4. Een maatwerkregeling, te organiseren via Power2Nijmegen, waarbij bedrijven en instellingen met specifieke ondersteuningsvragen terecht kunnen. We lichten deze instrumenten onder punt 8 Uitvoering en evaluatie van dit voorstel verder toe. We werken deze constructies uit (in beleidsregels en verordeningen) en stellen deze daarna in een apart besluit vast. 2 Juridische aspecten Bij het verstrekken van leningen aan derde partijen moeten we rekening houden met de Europese staatssteunregels, het gemeentelijke beleidskader voor gemeentegaranties en verstrekkingen en de gemeentelijke richtlijn rentepercentage leningen aan derden. Dit vertalend naar deze leningen komt dit er op neer dat: - wij geen leningen verstrekken indien die partijen ook via reguliere kanalen financiering kunnen verkrijgen; - geld lenende partijen getoetst worden op kredietwaardigheid en liquiditeitspositie; - wij alleen leningen verstrekken aan organisaties zonder winstoogmerk; 1 ESCo staat voor Energy Service Companies. ESCo s zijn bedrijven, die de aanleg en het onderhoud en beheer van installaties in een gebouw overnemen, het pand verduurzamen en voor de financiering zorgen.

3 2 - De rente die wij aan de non-profitorganisaties voor deze lening vragen, ligt tussen de rente die wij zelf betalen en de rente die een organisatie zou moeten betalen bij een commerciële bank. Hiermee is de regeling nog steeds een stuk aantrekkelijker dan wanneer partijen bij de bank moeten lenen en voorzien wij in een stuk risicoafdekking. Het wijzigen en beëindigen van de Premiereling Energiebesparende Maatregelen Particulieren is een bevoegdheid van ons college. Door nu aan te kondigen dat de regeling per 1 januari 2016 stopt, zijn mensen tijdig geïnformeerd. Als het subsidieplafond eerder wordt bereikt, kunnen mensen geen subsidie meer aanvragen. 3 Doelstelling We willen een breed scala aan doelgroepen, die hun woning of pand willen verduurzamen, beter en meer ontzorgen. We zetten daarvoor een samenhangend pakket van instrumenten op, waarbij wij onze middelen zo effectief mogelijk inzetten. 4 Argumenten Intrekken PEM: - De huidige subsidieregeling (PEM) loopt goed, maar bedient een beperkte doelgroep die al veelal over eigen financiële middelen beschikt. - De maatregelen, die we met de PEM subsidiëren zijn over het algemeen zeer rendabel en hebben een korte terugverdientijd. Vanuit financieel oogpunt is subsidiëring daarom niet meer nodig. De subsidie leidt hooguit tot versnelling bij particuliere woningeigenaren. Tevens nemen ze kwalitatief betere maatregelen. - Middelen die wij als subsidie verstrekken komen niet meer terug. We kunnen deze dus niet opnieuw inzetten. - Door nu aan te kondigen, dat de PEM stopt en deze vervangen wordt door andere regelingen, kunnen mensen, organisaties en uitvoerende bedrijven hiermee rekening houden. Uitbreiden Duurzaamheidslening particuliere woningeigenaren: - Wij kunnen via Stichting Volkshuisvesting Nederland (SVn) aantrekkelijke leningen voor verduurzaming van vastgoed verstrekken aan particulieren. Het maatschappelijk belang van het verstrekken van deze leningen, namelijk de versnelde verduurzaming van woningen en lagere woonlasten, weegt ruimschoots op tegen het, beperkte, financieel risico dat de gemeente met het verstrekken van deze lening loopt (zie ook risicoparagraaf). - Wanneer wij hiertoe eigen middelen inzetten (zoals nu bij de bestaande Duurzaamheidslening het geval is) is de rente hiervan voor de afnemer nu zeer laag. Daarbij kan een woningeigenaar deze ook nog eens aftrekken van de belasting. Het wordt hiermee een zeer interessant financieringsinstrument voor duurzame maatregelen. - De SVn geeft aan dat gemeenten, die de Duurzaamheidslening actief promoten en geen subsidie verlenen, deze lening steeds meer wordt aangevraagd. - Door de Duurzaamheidslening uit te breiden naar nieuwbouw bieden wij particuliere woningeigenaren de mogelijkheid om extra duurzaamheidsmaatregelen aan hun nog te bouwen woning te nemen, indien deze investering niet met de hypotheek meegefinancierd kan worden. Projectontwikkelaars hebben aangegeven interesse te hebben in deze constructie.

4 3 Pilot woningeigenaren met een laag inkomen - Ondanks dat de Duurzaamheidslening van SVn voor particuliere woningeigenaren een aantrekkelijk instrument is, komt een substantieel deel van deze doelgroep niet in aanmerking voor deze lening. Dit vanwege een laag inkomen en/of een BKR registratie. Landelijk werken diverse partijen samen om voor deze doelgroep alternatieve regelingen te ontwikkelen, die in pilots getest moeten worden. Wij willen één van de pilotgemeenten zijn, zodat we deze doelgroep kunnen ondersteunen. We trekken hierin samen met andere partijen op, zodat we kennis en ervaring kunnen delen. Stimuleringslening en maatwerkregeling - Veel non-profit organisaties willen hun panden verduurzamen, maar kunnen zelf de voorinvestering niet doen en/of kunnen geen geld lenen bij de reguliere financiers. Met Stimuleringslening, ook een product van de SVn, kan dat wel. - In gesprekken hebben partijen aangegeven leningen te verkiezen boven een collectieve ESCO constructie. Veel organisaties willen zich niet voor lange termijn binden aan een marktpartij. Wij hebben in deze marktconforme constructies geen toegevoegde waarde, behalve het verbinden van partijen en het delen van kennis met partijen over mogelijke ESCO-constructies. - In de gevoerde gesprekken hebben alle doelgroepen aangegeven om naast een financieringsregeling vooral behoefte te hebben aan een stuk ontzorging daar waar het gaat om beschikbare regelingen en subsidies (ook landelijke regelingen) en organisatievormen (bv. postcoderoos, dakcontracten etc.). - Aan de Stimuleringslening stellen we een bovengrens van per aanvrager. Sommige partijen geven aan veel meer geld nodig te hebben om hun vastgoed te kunnen verduurzamen. Soms zijn het ook bedrijven, die met een vraag komen. In dit geval beoordelen we per geval op welke wijze wij ondersteuning kunnen bieden. (Denk aan een financiële bijdrage, hulp bij een subsidieaanvraag of door een revolverende lening op maat aan te bieden). - Het aanbieden van een uniforme regeling voor MKB bedrijven is in strijd met onze eigen beleidsregels. Alleen daar waar reguliere financiering niet mogelijk is zal de gemeente in individuele gevallen, met afzonderlijke besluitvorming, de afweging kunnen maken om ook bedrijven financieel te ondersteunen. 5 Klimaat De nieuwe financiële constructies zijn erop gericht onze gemeentelijke klimaat- en energiebesparingsdoelstellingen (zoals verwoord in de Duurzaamheidsagenda ) versneld te bereiken. In deze periode vertaalt zich dit in minimaal 2,5% energiebesparing per jaar in de gebouwde omgeving. 6 Financiën De nieuwe regelingen vragen om inzet van financiële middelen, die revolveren, Dat houdt in dat aflossingen op de versterkte leningen worden gebruikt voor het verstrekken van nieuwe leningen. De gelden die de gemeente verstrekt aan de SVn (de beheerder van het revolverende fonds) komen pas terug als we deze regelingen stoppen. Wij zijn voornemens om: - Eigen middelen vanuit het programma Duurzaamheid, die nu worden ingezet voor de PEM ( per jaar) in de jaarschijven 2016, 2017 en 2018 in te zetten voor de uitbreiding van de capaciteit van de bestaande kredietfaciliteit bij SVn voor het verstrekken van een Duurzaamheidslening aan particuliere woningeigenaren. In 2016

5 4 zullen wij nog PEM subsidies moeten uitkeren, die in 2015 zijn aangevraagd. De resterende middelen zetten we in als aanvulling van de kredietfaciliteit. Afhankelijk van het succes van de lening vullen we de kredietfaciliteit aan en stellen daarbij een maximum van per jaar voor 2017 en Maximaal vreemd vermogen via de Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) aan te trekken voor het opzetten van een kredietfaciliteit bij SVn, gericht op het verstrekken van duurzaamheidsleningen aan non-profitinstellingen (de zogenaamde Stimuleringslening). Dit bedrag zal geleidelijk worden verstrekt aan SVn afhankelijk van het aantal aanvragen voor deze lening bestaand budget (verdeeld over jaarschijven 2016 en 2017) vanuit het programma Duurzaamheid in zetten voor een ondersteunende communicatiecampagne voor promotie van de nieuwe financieringsinstrumenten. - Inzet van het bestaande budget van Power2Nijmegen binnen het programma Duurzaamheid ( ) voor projectbijdragen aan initiatieven op het gebied van energietransitie. - Leningaanvragen door non-profit instellingen boven of door MKB bedrijven per geval te beoordelen en toetsen. Hierbij kan wel worden gesteund op het uitgangspunt van de nieuwe regeling. - Praktische ondersteuning voor partijen te organiseren via het bedrijvenloket of elders. De kosten hiervoor brengen we nader in beeld. Definitieve besluitvorming over het aantrekken van vreemd vermogen, het doorverstrekken van deze middelen en onder welke voorwaarden, vindt plaats bij de besluitvorming voor het instellen van de betreffende regelingen. Wij zijn als gemeentebestuur erg terughoudend met het verstrekken van een lening/garantstelling. Voor het verstrekken van een lening is het Beleidskader gemeentegaranties/verstrekkingen van toepassing. Het onderliggende uitgangspunt is dat de gemeente geen bank is. De belangrijkste voorwaarden van het beleid zijn het beoogde aanwendingsdoel past binnen gemeentelijk beleid, er geen andere manieren zijn om geld te verkrijgen, de instelling de rente en aflossing kan betalen en dat het financiële risico zoveel mogelijk is beperkt. Wij toetsen de aanvragen daarom volgens onderstaande criteria: 1. leningen worden alleen verstrekt aan organisaties met een ideëel doel en zonder winstoogmerk. 2. een non-profitorganisaties komt alleen in aanmerking voor de stimuleringslening als zij met een afwijzing kunnen aantonen niet terecht te kunnen bij een commerciële bank; 3. aanvragers worden door SVn getoetst op hun kredietwaardigheid; Met het gemeentelijke stimuleringsbesluit passen de leningen met bovenstaande criteria binnen het gemeentelijk kader voor het leningen. 7 Participatie en Communicatie In de afgelopen maanden is er contact geweest met vertegenwoordigers van sportverenigingen, schoolbesturen, bedrijven, bedrijventerreinen, banken en maatschappelijke instellingen over in te zetten financiële instrumenten. De bevindingen uit deze consultaties zijn meegenomen bij het opstellen van dit voorstel.

6 5 Ook in het vervolgtraject willen wij deze partijen nauw blijven betrekken. Daarnaast zetten wij een ondersteunende communicatiecampagne op gericht op het onder de aandacht brengen van de nieuwe en bestaande regelingen als een totaalpakket voor verschillende doelgroepen. Hierbij betrekken wij ook de financieel adviseurs van banken en hypotheekadviseurs. We communiceren het beëindigen van de Premieregeling Energiebesparende Maatregelen voor particulieren (PEM) tijdig en benadrukken daarbij dat het om de gemeentelijke subsidie gaat. Daar waar het gaat om Rijks- en Provinciale energiesubsidies beslissen wij op het moment dat deze beschikbaar komen over de uitvoering hiervan en de begeleidende communicatie. 8 Uitvoering en evaluatie Hieronder staan de voorgestelde regelingen verder toegelicht. Deze zullen wij ieder in aparte besluiten (of waar mogelijk in een gecombineerd besluit) vaststellen. 1. Uitbreiding van de al bestaande Duurzaamheidslening voor particulieren Sinds 2009 hebben we een gemeentelijke Duurzaamheidslening voor particuliere woningeigenaren. Deze kunnen via de SVn geld lenen voor een breed scala aan energiebesparende maatregelen met een maximum bedrag van Hiervan hebben tot nu toe 140 mensen gebruik gemaakt. We hebben nu 1,2 miljoen euro beschikbaar voor deze lening, waarvan de helft nu is uitgeleend. Als er geen subsidieregeling meer is, komt de focus van mensen meer te liggen op de lening is de verwachting. De duurzaamheidslening is bij inzet van eigen middelen erg gunstig (3% lager dan een bancaire hypotheek) en is aftrekbaar van de belasting. Hierdoor is gebruik maken van de lening voor particulieren soms zelfs goedkoper dan de inzet van eigen middelen. Naast inzet bij bestaande bouw willen we de regeling ook uitbreiden naar nieuwbouw. Een projectontwikkelaar kan dan de woning aanbieden volgens het huidige bouwbesluit, maar deze tevens klaarmaken voor een aanvullend pakket aan duurzaamheidsmaatregelen.. Toekomstige bewoners kunnen deze aanvullende maatregelen financieren met de duurzaamheidslening. We streven ernaar deze regeling komend najaar in werking te hebben. 2. Starten van een of meerdere pilots voor energiebesparing bij huiseigenaren met een laag inkomen Een groot deel van de huishoudens heeft een inkomen lager dan de toetsingsgraad om in aanmerking te komen voor een lening, of heeft een huis dat onder water staat. Het gaat daarbij voornamelijk om de groep mensen met een inkomen tussen en en huizen met een waarde tot ongeveer Samen met andere gemeenten, het Rijk, Platform 31 en Nibud brengen we momenteel in beeld hoe groot deze groep is. Uitdaging is om voor deze groep mensen een financieringsconstructie op te zetten waardoor zij toch kunnen investeren in energiemaatregelen aan de woning. Platform 31 wil voor deze doelgroep een landelijke regeling opzetten en zoekt hiervoor een pilotgemeente. Daarbij is 0 op de meter uitgangspunt, omdat dan de energielasten

7 6 wegvallen waardoor de woonlasten van deze groep ook echt substantieel dalen. Het gaat hierbij om het oprichten van een wooncoöperatie van particuliere woningeigenaren. De wooncoöperatie regelt als non-profit echtspersoon de financiering voor het energiezuinig of energieneutraal maken van woningen en laat de maatregelen uitvoeren. De deelnemers betalen de investering terug middels servicekosten die zij aan de wooncoöperatie betalen. Wij willen ons aanmelden als pilotgemeente voor deze nieuwe regeling. In Deventer en Zutphen loopt een initiatief voor het opzetten van een ESCO voor particulieren, waarbij de ESCO maatregelen neemt en de mensen deze terugbetalen via de energierekening die in dit geval wordt geïnd door een instantie als de GKB. De ESCO is een bedrijf dat wordt gefinancierd door een reguliere bank. Banken willen hier pas in investeren wanneer de formule zich bewezen heeft bij de eerste 2000 woningen. We volgen deze ontwikkeling op de voet en bezien of wij mogelijk met een pilot kunnen meeliften. Verschil met de regeling van platform 31 is dat het hier niet hoeft te gaan om 0 op de meter renovaties. 3. Opzetten van een nieuwe gemeentelijke lening bij de SVn voor non-profit organisaties Voor non-profitorganisaties willen we, via de SVn, een Stimuleringsregeling opzetten. Uit de consultatie is gebleken dat non-profit organisaties meer interesse hebben in een goedkope lening waarmee zij zelf kunnen verduurzamen dan deelname in een collectieve ESCOconstructie. Het gaat hierbij om de volgende doelgroepen: a. VvE s b. Energiecoöperaties c. Schoolbesturen die een schoolgebouw beheren en onderhouden. d. Non-profitorganisaties die een gebouw beheren, bv. sportclubs, maatschappelijke instellingen Het maximaal te lenen bedrag bedraagt per aanvrager. Voor VvE s geldt een afwijkende limiet van maximaal per VvE. De lening heeft een looptijd van 10 tot 20 jaar (afhankelijk van de hoogte van het bedrag). De rente die wij voor deze lening vragen, ligt tussen de rente die wij betalen en rente die een partij zou moeten betalen bij een reguliere geldverstrekker. Hiermee is de regeling nog steeds een stuk aantrekkelijker dan wanneer partijen bij de bank moeten lenen. We streven ernaar deze regeling komend najaar in werking te hebben. 4. Een maatwerkregeling gekoppeld aan Power2Nijmegen Verschillende doelgroepen (sportverenigingen, bedrijven en energiecoöperaties) hebben aangegeven dat zij vooral ook behoefte hebben aan praktische ondersteuning daar waar het gaat om het krijgen van betrouwbare informatie over beschikbare financierings-, fiscale en juridische constructies, zoals de energie-investeringsaftrek (EIA), VAMIL/MIA, SDE+, postcoderoos en groen financieren. Sportverenigingen kunnen daarbij ook een stuk praktische ondersteuning gebruiken, omdat het gaat om organisaties die afhankelijk zijn van vrijwilligers en weinig tijd hebben om zelf deze zaken te regelen. Energiecoöperaties vragen specifiek om het beschikbaar stellen van modelverordeningen voor recht van opstal, recht van overpad etc. daar waar het gaat om het leggen van zonnepanelen op andermans daken, zodat zij niet allemaal individueel deze kennis moeten opbouwen.

8 7 Sommige grotere instellingen geven aan dat de aftopping van in de stimuleringsregeling voor hen onvoldoende is. Daarnaast vragen ook MKB bedrijven ons steeds vaker voor financiering. Omdat het hier gaat om substantiële bedragen, zal in deze gevallen per geval op individuele basis bekeken worden of de gemeente hierin praktische of financiële ondersteuning kan bieden. Hierbij worden dan ook andere fondsen hierbij in ogenschouw genomen. Indien wij overwegen deze partijen zelf van financiering te voorzien, buiten de andere regelingen om, dan zullen wij hier per geval een individueel besluit over nemen, waarbij wij ook uw Raad hierover zullen informeren. Het beleidskader voor gemeentegaranties en verstrekkingen is hierbij de leidraad. Binnen Power2Nijmegen is er reeds een budget van per jaar beschikbaar voor een stukje financiële ondersteuning van nieuwe initiatieven op het gebied van energietransitie. Wij onderzoeken nog verder hoe we deze partijen praktisch nog beter kunnen ontzorgen. Hiertoe brengen we mogelijkheden binnen het bestaande Bedrijvenloket, het Loket Duurzaam Wonen, aangevuld met praktische ondersteuning voor bijvoorbeeld sportverenigingen nader in beeld, inclusief personele en financiële consequenties. 9 Risico Het risico bij het verstrekken van is een lening dat het geleende geld niet wordt terugbetaald. In het geval van de Duurzaamheidslening en Stimuleringslening wordt dit risico fors beperkt door een krediettoets. Indien een partij niet kredietwaardig is, dan wordt de lening niet verstrekt. Ook voert de SVn, die de regelingen uitvoert, periodieke controles uit. De SVn heeft ervaring met het verstrekken van zowel startersleningen en Duurzaamheidsleningen als stimuleringsleningen (ook in andere gemeenten) en op de SVn wordt toezicht gehouden door de Autoriteit Financiële Markten (AFM). De bedragen die per aanvrager verstrekt worden zijn relatief gering. Uit ervaring van de SVn blijkt dat het percentage wanbetalingen bij de Duurzaamheidslening voor particulieren 0,1% is. Dat wil zeggen dat bij 0,1% van degenen, die sinds 2009 een Duurzaamheidslening hebben gesloten bij bijzonder beheer terecht komen en een vorm van een betalingsregeling krijgen. Daar waar het gaat om inzet van vreemd vermogen om het fonds te voeden, zoals het geval is bij de Stimuleringslening voor non-profitinstellingen, dekt de gemeente het restrisico gedeeltelijk af via een renteopslag, die ligt tussen de rente die de gemeente betaalt en de rente die de lenende partij aan een bank zou moeten betalen. Indien deze renteopslag onvoldoende zou blijken om het risico af te dekken, zal een eventuele afboeking ten laste van het programma Duurzaamheid worden gebracht. Daar waar het gaat om de genoemde pilot voor mensen die niet aan de krediettoets voldoen, lift de gemeente bij voorkeur mee op een landelijke pilot (met zo mogelijk financiering vanuit de rijksoverheid) en neemt zelf hierin zo min mogelijk risico. Bijlage: Brief aan de raad

9 Ruimtelijke Ontwikkeling Aan de gemeenteraad van Nijmegen Korte Nieuwstraat PP Nijmegen Telefoon Telefax (024) Postbus HG Nijmegen Datum 26 mei 2015 Ons kenmerk RO10/ Contactpersoon Fons Claessen Onderwerp Herziening financieringsconstructies energiebesparing Datum uw brief Doorkiesnummer (024) Geachte leden van de Raad, In het coalitieakkoord is de wens opgenomen om financieringsconstructies voor particuliere woningeigenaren en andere doelgroepen, die hun woning of pand willen verduurzamen, te verkennen. In oktober 2014 hebben wij een selectie van kansrijke constructies aan u voorgelegd. U heeft ermee ingestemd de volgende financierings- en ontzorgingsconstructies verder uit te werken. 1. De premieregeling energiebesparende maatregelen particulieren (PEM) uit te breiden naar andere doelgroepen zoals VVE s en zonnecoöperaties. 2. Uitbreiding gemeentelijke duurzaamheidslening naar andere doelgroepen. 3. ESCO voor scholen, sportverenigingen en maatschappelijke instellingen 4. Oprichten of ondersteunen van een lokaal energiebedrijf/coöperatie: a) ontzorgen van kleinere energiecoöperaties (burgerinitiatieven); b) oprichten lokaal duurzaam energiebedrijf/esco voor huishoudens. Op basis van de voorgaande selectie en gesprekken met beoogde afnemers van de constructies, willen wij een nieuw pakket aan financiële instrumenten nader uitwerken en uitvoeren. Met de invoering van deze nieuwe instrumenten vervalt de huidige Premieregeling Energiebesparende Maatregelen particulieren (PEM) per 1 januari Het gaat daarbij om de volgende instrumenten: A. Uitbreiding van de bestaande Duurzaamheidslening voor particulieren Sinds 2009 hebben we een gemeentelijke Duurzaamheidslening voor particuliere woningeigenaren. Deze kunnen via de stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn) geld lenen voor een breed scala aan energiebesparende maatregelen met een maximum bedrag van Hiervan hebben tot nu toe 140 mensen gebruik gemaakt. We hebben in ,2 miljoen euro aan eigen middelen beschikbaar gesteld voor deze regeling, Brief aan de Raad financieringsconstructies

10 Gemeente Nijmegen Ruimtelijke Ontwikkeling 1 waarvan de helft nu is uitgeleend. De duurzaamheidslening is bij inzet van eigen middelen erg gunstig (3% lager dan een bancaire hypotheek) en is aftrekbaar van de belasting. Hierdoor is gebruik maken van de lening voor particuliere woningeigenaren in sommige gevallen zelfs goedkoper dan de inzet van eigen middelen. Als er geen subsidieregeling meer is, komt de focus van mensen meer te liggen op de lening en wordt deze meer aangevraagd, zo is de ervaring in andere gemeenten. Naast inzet bij bestaande bouw willen we de regeling ook uitbreiden naar nieuwbouw. Een projectontwikkelaar kan dan de woning aanbieden volgens het huidige bouwbesluit, maar deze tevens klaarmaken voor een aanvullend pakket aan duurzaamheidsmaatregelen. Toekomstige bewoners kunnen deze aanvullende maatregelen financieren met de Duurzaamheidslening, indien ze de financiering niet in de hypotheek kunnen meenemen. Projectontwikkelaars hebben aangegeven interesse te hebben in deze constructie. Om de regeling op peil te houden en meer aanvragen mogelijk te maken, willen wij de komende jaren het budget aanvullen met de middelen. die nu ingezet worden voor de PEM, te weten per jaar. In 2016 zullen wij nog PEM subsidies moeten uitkeren, die in 2015 zijn aangevraagd. De resterende middelen zetten we in als aanvulling van de kredietfaciliteit. Afhankelijk van het succes van de lening vullen we de kredietfaciliteit aan en stellen daarbij een maximum van per jaar voor 2017 en Omdat het hierbij gaat om leningen vloeien deze middelen uiteindelijk weer terug naar de gemeente. We streven ernaar deze regeling komend najaar in werking te hebben. B. Een pilot voor energiebesparing bij huiseigenaren met een laag inkomen Een groot deel van de huishoudens heeft een inkomen lager dan de toetsingsgraad om in aanmerking te komen voor een lening of heeft een huis dat onder water staat. Het gaat daarbij voornamelijk om de groep mensen met een inkomen tussen en en huizen met een waarde tot ongeveer Samen met andere gemeenten, het Rijk, Platform 31 en Nibud brengen we momenteel in beeld hoe groot deze groep is. Platform 31 wil voor deze doelgroep een landelijke regeling opzetten en zoekt hiervoor een pilotgemeente. Daarbij is 0 op de meter uitgangspunt, omdat dan de energielasten wegvallen waardoor de woonlasten van deze groep ook echt substantieel dalen. Het gaat hierbij om het oprichten van een wooncoöperatie van particuliere woningeigenaren. De wooncoöperatie regelt als non-profit echtspersoon de financiering voor het energiezuinig of energieneutraal maken van woningen en laat de maatregelen uitvoeren. De deelnemers betalen de investering terug middels servicekosten die zij aan de wooncoöperatie betalen. Wij willen ons aanmelden als pilotgemeente voor deze nieuwe regeling. In Deventer en Zutphen loopt een initiatief voor het opzetten van een ESCO voor particulieren, waarbij de ESCO maatregelen neemt en de mensen deze terugbetalen via de energierekening, die in dit geval wordt geïnd door een instantie als de GKB. De ESCO is een bedrijf dat wordt gefinancierd door een reguliere bank. Banken willen hier pas in investeren wanneer de formule zich bewezen heeft bij de eerste 2000 woningen. We volgen deze ontwikkeling op de voet en bezien of wij mogelijk met een pilot kunnen meeliften. Verschil met de regeling van platform 31 is dat het hier niet hoeft te gaan om 0 op de meter renovaties. Ook doen we mee aan Stroomversnelling Koop, een landelijk programma waarin vraag en aanbod Brief aan de Raad financieringsconstructies

11 Gemeente Nijmegen Ruimtelijke Ontwikkeling 2 wordt gecreëerd voor nul-op-de-meter-verbouwingen van particuliere rijwoningen uit de periode Huiseigenaren zouden de kosten van hun huidige energierekening om moeten kunnen zetten in een lening voor een slimme verbouwing naar een NulopdeMeter woning. C. Opzetten van een Stimuleringslening via de SVn voor non-profit organisaties Voor non-profitorganisaties willen we, via de SVn, een Stimuleringsregeling opzetten. Uit de consultatie is gebleken dat non-profit organisaties meer interesse hebben in een goedkope lening waarmee zij zelf kunnen verduurzamen dan deelname in een collectieve ESCO-constructie. Het gaat hierbij om de volgende doelgroepen: a. VvE s b. Energiecoöperaties c. Schoolbesturen die een schoolgebouw beheren en onderhouden. d. Non-profitorganisaties die een gebouw beheren, bv. sportclubs, maatschappelijke instellingen Het maximaal te lenen bedrag bedraagt per aanvrager. Voor VvE s geldt een afwijkende limiet van maximaal per VvE. De lening heeft een looptijd van 10 tot 20 jaar (afhankelijk van de hoogte van het bedrag). Net als bij de Duurzaamheidslening voor particulieren gaat het hier om een zogenaamd revolverend fonds. Dergelijke regelingen vragen om inzet van financiële middelen, die revolveren. Dat betekent dat aflossingen op de versterkte leningen worden gebruikt voor het verstrekken van nieuwe leningen. De gelden die de gemeente verstrekt aan de SVn, die het revolverende fonds beheert, komen pas terug als we deze regelingen stoppen. In tegenstelling tot voor de Duurzaamheidslening voor particulieren willen we voor het vullen van het fonds voor non-profit instellingen vreemd vermogen aantrekken via de Bank Nederlandse Gemeenten. De rente die wij aan de non-profitorganisaties voor deze lening vragen, ligt tussen de rente die wij zelf betalen en de rente die een organisatie zou moeten betalen bij een commerciële bank. Hiermee is de regeling nog steeds een stuk aantrekkelijker dan wanneer partijen bij de bank moeten lenen en voorzien wij in een stuk risicoafdekking. De lening mag alleen verstrekt worden aan non-profitorganisaties en niet aan MKB bedrijven, omdat onze eigen beleidsregels dit zo voorschrijven en omdat er anders sprake kan zijn van staatssteun. De lening aan non-profitorganisaties wordt pas verstrekt als deze twee afwijzingen van een commerciële bank voor het verstrekken van een bancaire lening kan overleggen. Daarna voert SVn een kredietwaardigheidstoets uit om het risico te verminderen dat de rente en aflossing niet kan worden betaald. We streven ernaar deze regeling komend najaar in werking te hebben. D. Een maatwerkregeling gekoppeld aan Power2Nijmegen Verschillende doelgroepen (sportverenigingen, bedrijven en energiecoöperaties) hebben aangegeven dat zij vooral ook behoefte hebben aan praktische ondersteuning daar waar het gaat om het krijgen van betrouwbare informatie over beschikbare financierings-, fiscale en juridische constructies, zoals de energie-investeringsaftrek (EIA), VAMIL/MIA, SDE+, postcoderoos en groen financieren. Sportverenigingen kunnen daarbij ook een stuk praktische ondersteuning Brief aan de Raad financieringsconstructies

12 Gemeente Nijmegen Ruimtelijke Ontwikkeling 3 gebruiken, omdat het gaat om organisaties, die afhankelijk zijn van vrijwilligers en weinig tijd hebben om zelf deze zaken te regelen. Energiecoöperaties vragen specifiek om het beschikbaar stellen van modelverordeningen voor recht van opstal, recht van overpad etc. daar waar het gaat om het leggen van zonnepanelen op andermans daken, zodat zij niet allemaal individueel deze kennis moeten opbouwen. Sommige grotere instellingen geven aan dat de aftopping van in de stimuleringsregeling voor hen onvoldoende is. Daarnaast kloppen ook MKB bedrijven aan voor financiering. Omdat het hier gaat om substantiële bedragen, zal in deze gevallen per geval op individuele basis bekeken worden of de gemeente hierin praktische of financiële ondersteuning kan bieden. Hierbij worden dan ook andere fondsen hierbij in ogenschouw genomen. Indien wij overwegen deze partijen zelf van financiering te voorzien, buiten de andere regelingen om, dan zullen wij hier per geval een individueel besluit over nemen, waarbij wij ook u hierover zullen informeren. Het beleidskader voor gemeentegaranties en verstrekkingen is hierbij de leidraad. Binnen Power2Nijmegen is er reeds een budget van per jaar beschikbaar voor een stukje financiële ondersteuning van nieuwe initiatieven op het gebied van energietransitie. Wij onderzoeken nog verder hoe we deze partijen praktisch nog beter kunnen ontzorgen. Hiertoe brengen we mogelijkheden binnen het bestaande Bedrijvenloket, het Loket Duurzaam Wonen, eventueel aangevuld met praktische ondersteuning voor bijvoorbeeld sportverenigingen nader in beeld, inclusief personele en financiële consequenties. Hierover zullen wij u op een later tijdstip informeren. Op korte termijn willen wij de Duurzaamheidslening voor particulieren aanpassen en de Stimuleringslening voor non-profitorganisaties opzetten. Parallel hieraan zal per 1 januari 2016 de huidige PEM subsidieregeling voor particuliere woningeigenaren worden beëindigd. Dit communiceren we tijdig. We gaan ervan uit dat u het eens bent met de verdere uitwerking en invoering van de genoemde regelingen. Zo niet dan zijn wij bereid om hierover op korte termijn het gesprek met u aan te gaan. Hoogachtend, college van Burgemeester en Wethouders van Nijmegen, De Burgemeester, De Gemeentesecretaris, drs. H.M.F. Bruls drs. B. van der Ploeg Brief aan de Raad financieringsconstructies

Resultaten starterslening 2015

Resultaten starterslening 2015 Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Resultaten starterslening 2015 Programma Wonen BW-nummer Portefeuillehouder B. Velthuis Samenvatting Sinds 2013 informeren we de gemeenteraad actief over de resultaten

Nadere informatie

Resultaten starterslening

Resultaten starterslening Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Resultaten starterslening Programma / Programmanummer Wonen / 1021 Portefeuillehouder J. van der Meer Samenvatting Oktober 2012 zijn de voorwaarden voor de Nijmeegse

Nadere informatie

Beantwoording Raadsvragen Groen Links over energiebesparing sportverenigingen

Beantwoording Raadsvragen Groen Links over energiebesparing sportverenigingen Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Beantwoording Raadsvragen Groen Links over energiebesparing sportverenigingen Programma Sport & Accommodaties, Duurzaamheid BW-nummer Portefeuillehouder R. Helmer-Englebert,

Nadere informatie

Openbaar. Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de raad. Gemeenteraad Conform advies Aanhouden.

Openbaar. Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de raad. Gemeenteraad Conform advies Aanhouden. Collegevoorstel Openbaar Programma / Programmanummer Bestuur & Middelen / 1042 BW-nummer Portefeuillehouder H. Tiemens Samenvatting In het onlangs gesloten zijn onder meer verschuivingen van de lokale

Nadere informatie

1. Deel te nemen aan de stichting Legal Valley 2. De brief aan de raad als reactie op de ingediende wensen en bedenkingen vast te stellen

1. Deel te nemen aan de stichting Legal Valley 2. De brief aan de raad als reactie op de ingediende wensen en bedenkingen vast te stellen Openbaar Onderwerp Definitieve deelneming stichting Legal Valley Programma Bestuur & Middelen BW-nummer Portefeuillehouder H.M.F. Bruls Samenvatting Op 1 november 2016 hebben wij besloten om deel te nemen

Nadere informatie

Schriftelijke vragen VVD starterslening

Schriftelijke vragen VVD starterslening Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Schriftelijke vragen VVD starterslening Programma / Programmanummer Wonen / 1021 BW-nummer Portefeuillehouder J. van der Meer Samenvatting De fractie van de VVD heeft

Nadere informatie

Openbaar. Rijk van Nijmegen Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel.

Openbaar. Rijk van Nijmegen Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel. Openbaar Onderwerp Rijk van Nijmegen 2025 Programma Economie & Werk BW-nummer Portefeuillehouder H.M.F. Bruls / T. Tankir Samenvatting De Rabobank Rijk van Nijmegen heeft in 2015 het initiatief genomen

Nadere informatie

Openbaar. Ontwerp Talent Centraal Nijmegen

Openbaar. Ontwerp Talent Centraal Nijmegen Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Ontwerp Talent Centraal Nijmegen Programma Grondbeleid; Sport & Accommodaties Portefeuillehouder B. Velthuis; R. Helmer-Englebert Samenvatting Na het succesvol afronden

Nadere informatie

2. Reden van agendering in een kamerronde De fractie van de VVD heeft aangegeven deze brieven te willen agenderen met de volgende motivatie;

2. Reden van agendering in een kamerronde De fractie van de VVD heeft aangegeven deze brieven te willen agenderen met de volgende motivatie; Toelichting over de behandeling van: Brief van het college van B&W d.d. 4 juni 2013 inzake Schriftelijke vragen starterslening Van: Het college van B&W van 4 juni 2013 Doel: Opinie vormen Toelichting:

Nadere informatie

1. De brief aan de raad over versnelling sociale woningbouw vast te stellen.

1. De brief aan de raad over versnelling sociale woningbouw vast te stellen. Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Versnelling (tijdelijke) sociale woningbouw Programma Wonen BW-nummer Portefeuillehouder B. Velthuis Samenvatting Het onderzoek naar de kansen voor versnelde tijdelijke

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst Stichting Huis van de Nijmeegse Geschiedenis

Samenwerkingsovereenkomst Stichting Huis van de Nijmeegse Geschiedenis Openbaar Onderwerp Samenwerkingsovereenkomst Stichting Huis van de Nijmeegse Geschiedenis Programma Cultuur & Cultuurhistorie & Citymarketing BW-nummer Portefeuillehouder B. van Hees Samenvatting In het

Nadere informatie

Handhaving bouwbesluit wooncomplexen

Handhaving bouwbesluit wooncomplexen Openbaar Onderwerp Handhaving bouwbesluit wooncomplexen Programma Stedelijke ontwikkeling, Veiligheid BW-nummer nvt Portefeuillehouder B. Velthuis, H. Bruls Samenvatting Eind 2015 is gebleken dat drie

Nadere informatie

Wijziging statuten Alliantie voortgezet onderwijs

Wijziging statuten Alliantie voortgezet onderwijs Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Wijziging statuten Alliantie voortgezet onderwijs Programma Onderwijs BW-nummer Portefeuillehouder R. Helmer-Englebert Samenvatting De stichting Alliantie Voortgezet

Nadere informatie

Motie Wat betekent dat voor U?II. In de notitie bij dit voorstel zijn die gevolgen, toegespitst op woonlasten voor woningen, uitgewerkt.

Motie Wat betekent dat voor U?II. In de notitie bij dit voorstel zijn die gevolgen, toegespitst op woonlasten voor woningen, uitgewerkt. Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Motie Wat betekent dat voor U?II Programma / Programmanummer Bestuur & Middelen / 1042 Portefeuillehouder H. Tiemens Samenvatting Op 14 mei 2014 heeft de gemeenteraad

Nadere informatie

Openbaar. Frictiekosten Museum het Valkhof en stichting LUX. Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad.

Openbaar. Frictiekosten Museum het Valkhof en stichting LUX. Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Openbaar Onderwerp Frictiekosten Museum het Valkhof en stichting LUX Programma / Programmanummer Cultuur / 1071 Portefeuillehouder B. Velthuis Samenvatting De afgelopen jaren zijn er verschillende generieke

Nadere informatie

Beantwoording toezegging inzake aantal WOZ bezwaren en de toekenning daarvan

Beantwoording toezegging inzake aantal WOZ bezwaren en de toekenning daarvan Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Beantwoording toezegging inzake aantal WOZ bezwaren en de toekenning daarvan Programma Bestuur & Middelen BW-nummer Portefeuillehouder H. Tiemens Samenvatting Tijdens

Nadere informatie

Afronding motie "sporten met zonne-energie"

Afronding motie sporten met zonne-energie Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Afronding motie "sporten met zonne-energie" Programma Sport & Duurzaamheid BW-nummer Portefeuillehouder R. Helmer-Englebert & H. Tiemens Samenvatting Op 19 december 2012

Nadere informatie

na de investering rendabel wordt en geld oplevert voor de clubkas. Dit resulteert na de terugverdientijd in structureel lagere energiekosten.

na de investering rendabel wordt en geld oplevert voor de clubkas. Dit resulteert na de terugverdientijd in structureel lagere energiekosten. Datum vergadering gemeenteraad Voorstelnummer Agendapunt 7 juli 2015 RV/15/00547 6 Voorstel ingebracht door Portefeuillehouder Begrotingsprogramma Beheerproduct Onderwerp W. Kuster S. van Alfen Milieu

Nadere informatie

Aanvullende subsidie Bed, bad en brood 2015

Aanvullende subsidie Bed, bad en brood 2015 Openbaar Onderwerp Aanvullende subsidie Bed, bad en brood 2015 Programma Zorg & Welzijn BW-nummer Portefeuillehouder B. Frings Samenvatting Vanaf 1 januari 2015 hebben we een bed, bad en broodvoorziening

Nadere informatie

Onderwerp Vragen Groen Links over gratis draadloos internet in binnenstad Nijmegen

Onderwerp Vragen Groen Links over gratis draadloos internet in binnenstad Nijmegen Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Vragen Groen Links over gratis draadloos internet in binnenstad Nijmegen Programma / Programmanummer Economie / 9510 BW-nummer Portefeuillehouder B. Jeene Samenvatting

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel Openbaar

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel Openbaar Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Wensen en bedenkingen bilaterale prestatieovereenkomsten woningcorporaties Programma / Programmanummer Wonen / 1021 BW-nummer Portefeuillehouder J. van der Meer Samenvatting

Nadere informatie

Mantelzorgwaardering. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp. Programma / Programmanummer Zorg & Welzijn / BW-nummer. Portefeuillehouder B.

Mantelzorgwaardering. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp. Programma / Programmanummer Zorg & Welzijn / BW-nummer. Portefeuillehouder B. Openbaar Onderwerp Mantelzorgwaardering Programma / Programmanummer Zorg & Welzijn / 1051 Portefeuillehouder B. Frings Samenvatting In de Wmo 2015 is vastgelegd dat gemeenten vanaf 2015 verantwoordelijk

Nadere informatie

Raadsbrief brandveiligheid kamerbewoning

Raadsbrief brandveiligheid kamerbewoning Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Raadsbrief brandveiligheid kamerbewoning Programma BW-nummer Portefeuillehouder H.M.F. Bruls Samenvatting De 50 jaarlijkse controles die de brandweer de afgelopen 4 jaar

Nadere informatie

Ondertekening Retaildeal

Ondertekening Retaildeal Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Ondertekening Retaildeal Programma Economie & Werk BW-nummer Portefeuillehouder B. van Hees Samenvatting Minister Kamp wil met 50 gemeenten een Retaildeal sluiten, om

Nadere informatie

Uitvoering subsidieverlening "Leningverstrekking energieneutraal renoveren particuliere woningen"

Uitvoering subsidieverlening Leningverstrekking energieneutraal renoveren particuliere woningen Openbaar Onderwerp Uitvoering subsidieverlening "Leningverstrekking energieneutraal renoveren particuliere woningen" Programma / Programmanummer Klimaat & Energie / 1022 BW-nummer Portefeuillehouder J.

Nadere informatie

2 De brief aan de raad over de verkoop Arsenaal vast te stellen.

2 De brief aan de raad over de verkoop Arsenaal vast te stellen. Openbaar Onderwerp Verkoop Arsenaal Programma Sport & Accommodaties Portefeuillehouder R. Helmer-Englebert Samenvatting Delmo B.V. wil het gebouw Het Arsenaal kopen. Het Arsenaal (Arsenaalpoort 1-18) is

Nadere informatie

Beroep tegen reactieve aanwijzing GS van Gelderland inzake bestemmingsplan en exploitatieplan Bedrijventerrein De Grift Noord

Beroep tegen reactieve aanwijzing GS van Gelderland inzake bestemmingsplan en exploitatieplan Bedrijventerrein De Grift Noord Openbaar Embargo tot 1 oktober Beroep tegen reactieve aanwijzing GS van Gelderland inzake bestemmingsplan en exploitatieplan Bedrijventerrein De Grift Noord Programma Grondbeleid BW-nummer Portefeuillehouder

Nadere informatie

Aanwijzing woningmarktregio

Aanwijzing woningmarktregio Openbaar Onderwerp Aanwijzing woningmarktregio Programma Wonen BW-nummer Portefeuillehouder B. Velthuis Samenvatting In het kader van de nieuwe Woningwet is het de bedoeling dat de schaal van een woningcorporatie

Nadere informatie

Raadsbrief Samenwerking regionaal depot

Raadsbrief Samenwerking regionaal depot Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Raadsbrief Samenwerking regionaal depot Programma Cultuur & Cultuurhistorie & Citymarketing BW-nummer Portefeuillehouder B. van Hees Samenvatting De gemeente Nijmegen,

Nadere informatie

Coelo overzicht 2015 grote gemeenten

Coelo overzicht 2015 grote gemeenten Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Coelo overzicht 2015 grote gemeenten Programma / Programmanummer Bestuur & Middelen / 1042 BW-nummer Portefeuillehouder H. Tiemens Samenvatting Het Centrum voor Onderzoek

Nadere informatie

Verzoek aan provincie om bijdrage aanlegkosten Dorpensingel

Verzoek aan provincie om bijdrage aanlegkosten Dorpensingel Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Verzoek aan provincie om bijdrage aanlegkosten Dorpensingel Programma Mobiliteit BW-nummer Portefeuillehouder H. Tiemens Samenvatting Bij de behandeling van de Zomernota

Nadere informatie

Raadsinformatiebrief Rigtergroep

Raadsinformatiebrief Rigtergroep Embargo tot 5 september 2017, 17:45 uur Onderwerp Raadsinformatiebrief Rigtergroep Programma Zorg & Welzijn BW-nummer Portefeuillehouder B. Frings Samenvatting Op 10 juli jl. is de gemeenteraad geïnformeerd

Nadere informatie

Beantwoording schriftelijke vragen D66 art. 39 RvO over vervanging bij ziekte Wmo

Beantwoording schriftelijke vragen D66 art. 39 RvO over vervanging bij ziekte Wmo Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Beantwoording schriftelijke vragen D66 art. 39 RvO over vervanging bij ziekte Wmo Programma Zorg & Welzijn Portefeuillehouder B. Frings Samenvatting Op 29 juni 2016 heeft

Nadere informatie

Brief accountant over verklaring Stadsrekening 2015

Brief accountant over verklaring Stadsrekening 2015 Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Brief accountant over verklaring Stadsrekening 2015 Programma Bestuur & Middelen BW-nummer Portefeuillehouder H. Tiemens Samenvatting In april heeft ons College de Stadsrekening

Nadere informatie

Statutenwijziging Alliantie voortgezet onderwijs

Statutenwijziging Alliantie voortgezet onderwijs Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Statutenwijziging Alliantie voortgezet onderwijs Programma Onderwijs Portefeuillehouder R. Helmer-Englebert Samenvatting De stichting Alliantie Voortgezet Onderwijs Nijmegen

Nadere informatie

Richtlijn Rentepercentage leningen aan derden

Richtlijn Rentepercentage leningen aan derden Openbaar Onderwerp Richtlijn Rentepercentage leningen aan derden Programma / Programmanummer Bestuur & Middelen / 1042 BW-nummer Portefeuillehouder B. Jeene Samenvatting De gemeente Nijmegen kan besluiten

Nadere informatie

ingekomen brief Milieu Educatie Centrum (MEC)

ingekomen brief Milieu Educatie Centrum (MEC) Openbaar Onderwerp ingekomen brief Milieu Educatie Centrum (MEC) Programma / Programmanummer Klimaat & Energie / 1022 Portefeuillehouder H. Tiemens Samenvatting Onze gemeente heeft een jarenlange subsidierelatie

Nadere informatie

Afwijzing subsidie aan Nijmegen1

Afwijzing subsidie aan Nijmegen1 Openbaar Onderwerp Afwijzing subsidie aan Nijmegen1 Programma Cultuur & Cultuurhistorie & Citymarketing Portefeuillehouder B. Velthuis Samenvatting In juni van dit jaar, hebben wij de raad geïnformeerd

Nadere informatie

Vaststelling Jaarverslag Bureau Sociaal Raadslieden

Vaststelling Jaarverslag Bureau Sociaal Raadslieden Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Vaststelling Jaarverslag 2015-2016 Bureau Sociaal Raadslieden Programma Zorg & Welzijn BW-nummer Portefeuillehouder B. Frings Samenvatting Bureau Sociaal Raadslieden

Nadere informatie

Voorstel aan raad. Geadviseerd besluit. Samenvatting ROM. H.J. Weeda. 5 februari 2013 Intrekken SVn subsidieverordening

Voorstel aan raad. Geadviseerd besluit. Samenvatting ROM. H.J. Weeda. 5 februari 2013 Intrekken SVn subsidieverordening Voorstel aan raad Verantwoordelijke afdeling ROM Nummer Inboeknummer: Raad d.d. Paragraaf begroting: 27 maart 2013 Steller: L. Aries Portefeuillehouder H.J. Weeda Datum Onderwerp 5 februari 2013 Intrekken

Nadere informatie

Gemeentegarantie voor woongroepen

Gemeentegarantie voor woongroepen Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Gemeentegarantie voor woongroepen Programma Wonen BW-nummer Portefeuillehouder B. Velthuis Samenvatting Bij de besluitvorming over de woonvisie heeft de raad een amendement

Nadere informatie

BBV-richtlijnen grondexploitaties; 10 jaars termijn

BBV-richtlijnen grondexploitaties; 10 jaars termijn Collegevoorstel Openbaar Onderwerp BBV-richtlijnen grondexploitaties; 10 jaars termijn Programma Grondbeleid BW-nummer Portefeuillehouder B. Velthuis Samenvatting In de notitie grondexploitaties 2016 van

Nadere informatie

Brief m.b.t. actuele situatie Frisse Lucht in scholen

Brief m.b.t. actuele situatie Frisse Lucht in scholen Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Brief m.b.t. actuele situatie Frisse Lucht in scholen Programma Onderwijs Portefeuillehouder R. Helmer-Englebert Samenvatting Tijdens de kamerronde van 7 juni 2017 inzake

Nadere informatie

Zienswijze windvisie Provincie Gelderland

Zienswijze windvisie Provincie Gelderland Openbaar Onderwerp Zienswijze windvisie Provincie Gelderland Programma / Programmanummer Klimaat & Energie / 1022 BW-nummer Portefeuillehouder H.Tiemens Samenvatting De Provincie heeft als uitwerking op

Nadere informatie

2. De van het rijk ontvangen bonus begeleid werken over 2011 ter hoogte van aan Breed verstrekken.

2. De van het rijk ontvangen bonus begeleid werken over 2011 ter hoogte van aan Breed verstrekken. Openbaar Onderwerp Subsidie Breed 2014 Programma / Programmanummer Werk & Inkomen / 1061 BW-nummer Portefeuillehouder T. Tankir Samenvatting Het SW-bedrijf Breed voert de Wsw uit voor de gemeente Nijmegen

Nadere informatie

Budgetsubsidie 2016 Sportfondsen Nijmegen

Budgetsubsidie 2016 Sportfondsen Nijmegen Openbaar Onderwerp Budgetsubsidie 2016 Sportfondsen Nijmegen Programma Sport & Accommodaties Portefeuillehouder R. Helmer-Englebert Samenvatting NV Sportfondsen Nijmegen exploiteert zwembad West, Erica

Nadere informatie

: Initiatiefvoorstel met betrekking tot duurzaamheidsleningen van de fractie van GroenLinks

: Initiatiefvoorstel met betrekking tot duurzaamheidsleningen van de fractie van GroenLinks Nummer : 13-13.2011 Onderwerp : Initiatiefvoorstel met betrekking tot duurzaamheidsleningen van de fractie van GroenLinks Korte inhoud : De GroenLinks fractie stelt u de volgende beslispunten voor: 1.

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel Openbaar

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel Openbaar Openbaar Onderwerp Invoering mini afvalzak van 25 liter per 1-1-2013. Programma / Programmanummer Openbare Ruimte / 1062 BW-nummer Portefeuillehouder T. Tankir Samenvatting In Nijmegen scheiden we afval

Nadere informatie

Wijziging beleidsregels Nachtwinkels

Wijziging beleidsregels Nachtwinkels Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Wijziging beleidsregels Nachtwinkels Programma Economie & Werk BW-nummer Portefeuillehouder T. Tankir / B. van Hees Samenvatting Naar aanleiding van de discussie met

Nadere informatie

Antwoordbrief schriftelijke vragen Ondergrondse afvalcontainers in Nijmegen Centrum

Antwoordbrief schriftelijke vragen Ondergrondse afvalcontainers in Nijmegen Centrum Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Antwoordbrief schriftelijke vragen Ondergrondse afvalcontainers in Nijmegen Centrum Programma Openbare Ruimte BW-nummer Portefeuillehouder R. Helmer-Englebert Samenvatting

Nadere informatie

Openbaar. Subsidieverlening aan Stichting De Bastei t.b.v. NME taken. Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad

Openbaar. Subsidieverlening aan Stichting De Bastei t.b.v. NME taken. Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad Openbaar Onderwerp Subsidieverlening aan Stichting De Bastei t.b.v. NME taken Programma / Programmanummer Klimaat & Energie / 1022 BW-nummer Portefeuillehouder H. Tiemens Samenvatting Het Milieu Educatie

Nadere informatie

Uitbreiding opvangplaatsen AZC Dommer van Poldersveldtweg

Uitbreiding opvangplaatsen AZC Dommer van Poldersveldtweg Openbaar Onderwerp Uitbreiding opvangplaatsen AZC Dommer van Poldersveldtweg Programma Sport & Accommodaties Zorg & Welzijn Portefeuillehouder R. Helmer-Englebert B. Frings Samenvatting De gemeente Nijmegen

Nadere informatie

Financieringsconstructies en duurzaamheid

Financieringsconstructies en duurzaamheid Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Financieringsconstructies en duurzaamheid Programma / Programmanummer Klimaat & Energie / 1022 BW-nummer Portefeuillehouder H. Tiemens Samenvatting In het coalitieakkoord

Nadere informatie

InformatieA/ofa Gemeente Brummen

InformatieA/ofa Gemeente Brummen InformatieA/ofa Gemeente Brummen Afdeling: Ruimte Adviseur: Richard Bos Code: 203 OPENBAAR Medeadviseur(s): Portefeuille(s): Milieu, groen en water Datum: 24 november 2009 Regnr Portefeuillehouder(s):

Nadere informatie

Reactiebrief advies KGO ondersteuning chronisch zieken

Reactiebrief advies KGO ondersteuning chronisch zieken Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Reactiebrief advies KGO ondersteuning chronisch zieken Programma / Programmanummer Werk & Inkomen / 1061 Portefeuillehouder T. Tankir Samenvatting Op 4 februari 2014

Nadere informatie

4. Bij de perspectiefnota 2016 een keuze aan de Raad voor te leggen over het te kiezen scenario. 5. Brief aan de Raad vast te stellen

4. Bij de perspectiefnota 2016 een keuze aan de Raad voor te leggen over het te kiezen scenario. 5. Brief aan de Raad vast te stellen Openbaar Onderwerp Aankoop Streekweg Programma / Programmanummer Grondbeleid / 1032 BW-nummer Portefeuillehouder B. Velthuis Samenvatting In 2007 hebben wij met Stichting Alliantie voortgezet onderwijs

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp verwerving perceel Slachthuis Nijmegen

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp verwerving perceel Slachthuis Nijmegen Openbaar Onderwerp verwerving perceel Slachthuis Nijmegen Programma / Programmanummer Ruimte & Cultuurhistorie / 1031 Portefeuillehouder H. Kunst Samenvatting Naar aanleiding van het advies van de Commissie

Nadere informatie

Beantwoording schriftelijke vraag voortgang belastingbetaling in termijnen

Beantwoording schriftelijke vraag voortgang belastingbetaling in termijnen Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Beantwoording schriftelijke vraag voortgang belastingbetaling in termijnen Programma Bestuur & Middelen BW-nummer Portefeuillehouder H. Tiemens Samenvatting Op 9 oktober

Nadere informatie

Embargo tot 5 maart Ontmanteling waterkunstwerk Waalkade. Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad

Embargo tot 5 maart Ontmanteling waterkunstwerk Waalkade. Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad Collegevoorstel Embargo tot 5 maart 2015 Onderwerp Ontmanteling waterkunstwerk Waalkade Programma Cultuur & Cultuurhistorie & Citymarketing BW-nummer Portefeuillehouder B. Velthuis Samenvatting In 2009

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Arrangementen zwemvaardigheid.

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Arrangementen zwemvaardigheid. Openbaar Onderwerp Arrangementen zwemvaardigheid Programma / Programmanummer Sport / 1052 BW-nummer Portefeuillehouder B. Frings Samenvatting Vanuit bezuinigingsoverwegingen én omdat het schoolzwemmen

Nadere informatie

1. Brief aan de raad vast te stellen.

1. Brief aan de raad vast te stellen. Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Vonnis rechtbank Arnhem inzake rechtszaak Connexxion versus Nijmegen inzake afgegeven garanties bij verkoop Novio Programma / Programmanummer Bestuur & Middelen / 1042

Nadere informatie

Nachtwinkels. Alleen ter besluitvorming door het College Formele consultatie van de Raad. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp

Nachtwinkels. Alleen ter besluitvorming door het College Formele consultatie van de Raad. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Openbaar Onderwerp Nachtwinkels Programma Economie & Werk Portefeuillehouder T. Tankir / B. van Hees / H. Bruls Samenvatting Bij raadsbesluit van 20 november 2013 is de Verordening Winkeltijden Nijmegen

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad (uiterlijk 17-10-2012) Collegevoorstel Openbaar

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad (uiterlijk 17-10-2012) Collegevoorstel Openbaar Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Uitvoering motie 'Goedkopere energie voor lage inkomens' Programma / Programmanummer Werk & Inkomen / 1061, Klimaat & Energie / 1022 BW-nummer N.v.t. Portefeuillehouder

Nadere informatie

Verklaring van Toepasselijkheid en Informatiebeveiligingsbeleid

Verklaring van Toepasselijkheid en Informatiebeveiligingsbeleid Openbaar Onderwerp Verklaring van Toepasselijkheid en Informatiebeveiligingsbeleid Programma Bestuur en Middelen BW-nummer Portefeuillehouder H. Tiemens, B. van Hees, H. Bruls Samenvatting De gemeente

Nadere informatie

Antwoord op vragen concretisering Duitse plannen Economic Board

Antwoord op vragen concretisering Duitse plannen Economic Board Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Antwoord op vragen concretisering Duitse plannen Economic Board Programma Economie & Werk Portefeuillehouder H.M.F. Bruls / H. Tiemens Samenvatting Op 16 februari jl.

Nadere informatie

Raadsbrief social return en verdringing

Raadsbrief social return en verdringing Collegevoorstel Openbaar Onderwerp en verdringing Programma Economie & Werk Portefeuillehouder T. Tankir Samenvatting Op 10 februari j.l. heeft de raad de motie Houd social return on investment ook echt

Nadere informatie

Ons kenmerk ML40/13.0010618. Datum uw brief

Ons kenmerk ML40/13.0010618. Datum uw brief Ingekomen stuk D (PA 18 september 2013) Aan de gemeenteraad van Nijmegen Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon 14024 Telefax (024) 329 95 81 E-mail gemeente@nijmegen.nl Postbus 9105 6500 HG Nijmegen

Nadere informatie

Raadsstuk. Onderwerp: Vaststellen verordening : Stimuleringslening Duurzame Stedelijke Vernieuwing Haarlem BBVnr: 2016/397219

Raadsstuk. Onderwerp: Vaststellen verordening : Stimuleringslening Duurzame Stedelijke Vernieuwing Haarlem BBVnr: 2016/397219 Haarlem Raadsstuk Onderwerp: Vaststellen verordening : Stimuleringslening Duurzame Stedelijke Vernieuwing Haarlem BBVnr: 2016/397219 1. Inleiding In maart 2016 is de eerste tranche van het activiteitenprogramma

Nadere informatie

Openbaar. Beantwoorden schriftelijke vragen Subsidie Milieu Educatie Centrum. Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel.

Openbaar. Beantwoorden schriftelijke vragen Subsidie Milieu Educatie Centrum. Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel. Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Beantwoorden schriftelijke vragen Subsidie Milieu Educatie Centrum Programma / Programmanummer Milieu / 1022 Portefeuillehouder H. Tiemens Samenvatting De fractie van

Nadere informatie

Beantwoording vragen kamerronde beleidskader Wmo & Jeugd 2015

Beantwoording vragen kamerronde beleidskader Wmo & Jeugd 2015 Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Beantwoording vragen kamerronde beleidskader Wmo & Jeugd 2015 Programma / Programmanummer Zorg & Welzijn / 1051 Portefeuillehouder B. Frings Samenvatting Tijdens de kamerrondebespreking

Nadere informatie

Openbaar. Ondergrondse restafvalcontainer op de afvalpas. Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad.

Openbaar. Ondergrondse restafvalcontainer op de afvalpas. Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Openbaar Onderwerp Ondergrondse restafvalcontainer op de afvalpas Programma Openbare Ruimte BW-nummer Portefeuillehouder R. Helmer-Englebert Samenvatting In Nijmegen staat een 80-tal ondergrondse containers

Nadere informatie

Beantwoording schriftelijke vragen van de D66-fractie over de experimenten Participatiewet. Met bijgevoegde brief beantwoorden wij deze vragen.

Beantwoording schriftelijke vragen van de D66-fractie over de experimenten Participatiewet. Met bijgevoegde brief beantwoorden wij deze vragen. Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Beantwoording schriftelijke vragen van de D66-fractie over de experimenten Participatiewet Programma Inkomen & Armoedebestrijding Portefeuillehouder J. Zoetelief Samenvatting

Nadere informatie

Instellen Vrijwilligersfonds

Instellen Vrijwilligersfonds Openbaar Onderwerp Instellen Vrijwilligersfonds Programma Zorg & Welzijn BW-nummer Portefeuillehouder B. Frings Samenvatting De motie Vrijwilligersfonds, kleine moeite groot plezier roept ons college op

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad (uiterlijk ) Collegevoorstel Openbaar

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad (uiterlijk ) Collegevoorstel Openbaar Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Niet doorgaan verruimen vermogensnormen kwijtschelding gemeentelijke belastingen Programma / Programmanummer Werk & Inkomen / 1061 BW-nummer N.v.t. Portefeuillehouder

Nadere informatie

1. Wethouder Tiemens te machtigen voor het ondertekenen van het Gelders Energie Akkoord.

1. Wethouder Tiemens te machtigen voor het ondertekenen van het Gelders Energie Akkoord. Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Deelname Gelders Energieakkoord Programma Duurzaamheid Portefeuillehouder H. Tiemens Samenvatting Het Klimaatverbond, Alliander en Gelderse Natuur en Milieufederatie

Nadere informatie

Beantwoording vragen over rookvrije sportaccommodaties en gezonde sportkantines

Beantwoording vragen over rookvrije sportaccommodaties en gezonde sportkantines Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Beantwoording vragen over rookvrije sportaccommodaties en gezonde sportkantines Programma Sport & Accommodaties Portefeuillehouder R. Helmer-Englebert Samenvatting Op

Nadere informatie

3. De brief aan het Pro College vast te stellen, waarmee de bestuurder wordt geïnformeerd over ons besluit om geen garantstelling te verlenen.

3. De brief aan het Pro College vast te stellen, waarmee de bestuurder wordt geïnformeerd over ons besluit om geen garantstelling te verlenen. Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Garantstelling Pro College Programma Onderwijs Portefeuillehouder R. Helmer-Englebert, H. Tiemens Samenvatting Aan de Dennenstraat wordt momenteel de nieuwbouw van het

Nadere informatie

Besteding vrijvallende BWS middelen

Besteding vrijvallende BWS middelen Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Besteding vrijvallende BWS middelen Programma / Programmanummer Wonen / 1021 BW-nummer J. van der Meer Samenvatting Het Besluit Woninggebonden Subsidies was een subsidieregeling

Nadere informatie

Openbaar. Vaststellen Onderzoeksopzet Workfast. Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel.

Openbaar. Vaststellen Onderzoeksopzet Workfast. Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel. Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Vaststellen Onderzoeksopzet Workfast Programma Economie & Werk Portefeuillehouder T. Tankir Samenvatting Op 4 maart 2015 heeft de gemeenteraad de motie Onderzoek naar

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Samenvatting (Verplicht, maximaal een half A4)

Raadsvoorstel. Samenvatting (Verplicht, maximaal een half A4) Raadsvoorstel GEMEENTEBESTUUR onderwerp Startersregeling venlo. raadsnummer 2011 100 collegevergadering d.d. 22-11-2011 raadsvergadering d.d. 21-12-2011 fatale termijn programma Veelzijdige stad in het

Nadere informatie

Initiatiefvoorstel Artikel 1 van de Grondwet zichtbaar in het Nijmeegse Stadhuis

Initiatiefvoorstel Artikel 1 van de Grondwet zichtbaar in het Nijmeegse Stadhuis Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Initiatiefvoorstel Artikel 1 van de Grondwet zichtbaar in het Nijmeegse Stadhuis Programma Bestuur & Middelen BW-nummer Portefeuillehouder H.M.F. Bruls Samenvatting Op

Nadere informatie

Brief m.b.t. leegstand en krimp over basisscholen in de Gildekamp

Brief m.b.t. leegstand en krimp over basisscholen in de Gildekamp Openbaar Onderwerp Brief m.b.t. leegstand en krimp over basisscholen in de Gildekamp Programma Onderwijs BW-nummer Portefeuillehouder R. Helmer-Englebert Samenvatting Tijdens de kamerronde van 7 juni 2017

Nadere informatie

Beantwoording schriftelijke vragen D66 over betaling van facturen van ondernemers

Beantwoording schriftelijke vragen D66 over betaling van facturen van ondernemers Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Beantwoording schriftelijke vragen D66 over betaling van facturen van ondernemers Programma / Programmanummer Bestuur & Middelen / 1042 BW-nummer Portefeuillehouder H.

Nadere informatie

Bestrating Plein 1944

Bestrating Plein 1944 Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Bestrating Plein 1944 Programma Grondbeleid BW-nummer Portefeuillehouder B. Velthuis Samenvatting Met bijgaande brief willen wij de Raad informeren over de stand van

Nadere informatie

1. Vast te stellen de brief aan de raad over de uitkomst van de ronde tafel gesprekken.

1. Vast te stellen de brief aan de raad over de uitkomst van de ronde tafel gesprekken. Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Uitkomst ronde tafel gesprekken aanwijzing vuurwerkvrije zones Programma Portefeuillehouder H.M.F. Bruls Samenvatting Ter uitvoering van de moties tot het onderzoeken

Nadere informatie

Benoeming leden cliëntenraad Participatiewet

Benoeming leden cliëntenraad Participatiewet Openbaar Onderwerp Benoeming leden cliëntenraad Participatiewet Programma Inkomen & Armoedebestrijding BW-nummer Portefeuillehouder T. Tankir Samenvatting Wij benoemen conform artikel 2.4 van het Besluit

Nadere informatie

Ter besluitvorming door het college 1. Brief aan de gemeenteraad van Nijmegen aangaande de stand van zaken met betrekking tot TSN vast te stellen.

Ter besluitvorming door het college 1. Brief aan de gemeenteraad van Nijmegen aangaande de stand van zaken met betrekking tot TSN vast te stellen. Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Programma Zorg & Welzijn BW-nummer N.v.t. Portefeuillehouder B. Frings Samenvatting In november 2015 heeft TSN surseance van betaling aangevraagd. In veel gevallen leidt

Nadere informatie

Subsidie Power2Nijmegen 2016

Subsidie Power2Nijmegen 2016 Openbaar Onderwerp Subsidie Power2Nijmegen 2016 Programma Duurzaamheid BW-nummer Portefeuillehouder H. Tiemens Samenvatting Vanuit het programma Duurzaamheid is jaarlijks subsidiebudget beschikbaar voor

Nadere informatie

Brief BUIG oktober 2015

Brief BUIG oktober 2015 Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Brief BUIG oktober 2015 Programma Inkomen & Armoedebestrijding Portefeuillehouder T. Tankir Samenvatting Het voorlopige BUIG-budget voor 2016 is bekend gemaakt, net als

Nadere informatie

Met bijgaande brief informeren wij de raad over de stand van zaken.

Met bijgaande brief informeren wij de raad over de stand van zaken. Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Informeren ontwikkeling Parkweg/Pijkestraat Programma / Programmanummer Grondbeleid / 1032 Portefeuillehouder H. Kunst Samenvatting Ons college hecht eraan de raad nader

Nadere informatie

Openbaar. Verdeelmodel BUIG. Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel. Onderwerp

Openbaar. Verdeelmodel BUIG. Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel. Onderwerp Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Verdeelmodel BUIG Programma Inkomen & Armoedebestrijding Portefeuillehouder T. Tankir Samenvatting Met bijgevoegde brief informeren wij de raad over de stand van zaken

Nadere informatie

Zienswijze kaderbrief MGR

Zienswijze kaderbrief MGR Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Zienswijze kaderbrief MGR 2017-2018 Programma Economie & Werk / Bestuur & Middelen BW-nummer Portefeuillehouder J. Zoetelief / H. Bruls / B. van Hees Samenvatting De

Nadere informatie

Beantwoording schriftelijke vragen Groen Links over aanbesteding doelgroepenvervoer

Beantwoording schriftelijke vragen Groen Links over aanbesteding doelgroepenvervoer Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Beantwoording schriftelijke vragen Groen Links over aanbesteding Programma Mobiliteit Portefeuillehouder H. Tiemens Samenvatting De fractie van Groen Links heeft ons

Nadere informatie

beantwoording schriftelijke vragen Nijmeegse Fractie inzake de woonfunctie in bestemmingsplannen

beantwoording schriftelijke vragen Nijmeegse Fractie inzake de woonfunctie in bestemmingsplannen Collegevoorstel Openbaar Onderwerp beantwoording schriftelijke vragen Nijmeegse Fractie inzake de woonfunctie in bestemmingsplannen Programma / Programmanummer Ruimte & Cultuurhistorie / 1031 BW-nummer

Nadere informatie

Ontbinding Nijmegen Mariënburg BV

Ontbinding Nijmegen Mariënburg BV Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Ontbinding Nijmegen Mariënburg BV Programma Grondbeleid BW-nummer Portefeuillehouder B. Velthuis Samenvatting Op 12 maart 1996 is tussen de gemeente Nijmegen, ING Vastgoed

Nadere informatie

Beantwoording schriftelijke vragen SP over rituitval bij Breng-bussen

Beantwoording schriftelijke vragen SP over rituitval bij Breng-bussen Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Beantwoording schriftelijke vragen SP over rituitval bij Breng-bussen Programma Mobiliteit Portefeuillehouder H. Tiemens Samenvatting De fractie van SP Nijmegen heeft

Nadere informatie

Voortgangsbrief beleidskader Onderwijs 0 tot 12 jaar

Voortgangsbrief beleidskader Onderwijs 0 tot 12 jaar Openbaar Onderwerp Voortgangsbrief beleidskader Onderwijs 0 tot 12 jaar Programma Onderwijs BW-nummer Portefeuillehouder R. Helmer-Englebert Samenvatting Met dit voorstel stellen we de raadsbrief vast

Nadere informatie

Ontbinding Brabantse Poort Nijmegen B.V.

Ontbinding Brabantse Poort Nijmegen B.V. Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Ontbinding Brabantse Poort Nijmegen B.V. Programma Grondbeleid BW-nummer Portefeuillehouder B. Velthuis Samenvatting Sinds oktober 1991 maakt de gemeente Nijmegen deel

Nadere informatie

Beantwoording schriftelijke vragen PvdA inzake tracé Laan van Oost- Indië

Beantwoording schriftelijke vragen PvdA inzake tracé Laan van Oost- Indië Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Beantwoording schriftelijke vragen PvdA inzake tracé Laan van Oost- Indië Programma Grondbeleid BW-nummer Portefeuillehouder B. Velthuis Samenvatting Op 19 oktober 2017

Nadere informatie

Benoemingen verbonden partijen

Benoemingen verbonden partijen Openbaar Onderwerp Benoemingen verbonden partijen Programma / Programmanummer Bestuur & Middelen / 1042 Portefeuillehouder H.M.F. Bruls Samenvatting In verband met de installatie van het nieuwe college

Nadere informatie