NOTULEN RAAD 12/05/2015 GOEDKEURING VAN DE NOTULEN OPENBARE ZITTING. Ondersteunende afdelingen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "NOTULEN RAAD 12/05/2015 GOEDKEURING VAN DE NOTULEN OPENBARE ZITTING. Ondersteunende afdelingen"

Transcriptie

1 Aanvang: Aanwezig: NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD VAN 12/05/2015 NOTULEN RAAD 12/05/ :00 uur Marie-Rose Harnie: voorzitter; Kjell Bosmans, Freddy Busselot, Carine De Cock, Leen Destoop, Valerie Hamelryck, Jeroen Hofmans, Rogier Lindemans, Nicky Van Acker, Sven Pletincx, Robert Vandenbranden: raadsleden; Jan De Winne: secretaris Verontschuldigd: Dirk Pieters: burgemeester Afwezig: GOEDKEURING VAN DE NOTULEN De notulen van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 14/4/2015 worden goedgekeurd zonder opmerkingen. OPENBARE ZITTING 1. BO Werfbezoek Sociaal Huis Ondersteunende afdelingen In het kader van de verbouwing van het oud-wezenhuis naar Sociaal Huis werden de raadsleden heden ter zitting rondgeleid op de werf. De huidige stand van zaken, de vooropgesteld timing en volgende fasen in het verbouwingsproces werden toegelicht. 2. BO Goedkeuring van de agenda van de buitengewone algemene vergadering Ethias. De Raad, Aanleiding en doel: De buitengewone algemene vergadering van Ethias zal plaatsvinden op 19/5/2015 in de Cité Miroir Place Xavier-Neujean 22, 4000 Luik. Per schrijven van 17/4/2015 werd het OCMW uitgenodigd om deel te nemen aan deze buitengewone algemene vergadering. Conform het huishoudelijk reglement van de raad dienen de agendapunten ter goedkeuring te worden gebracht op de Raad. Juridische gronden: Het decreet betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn. Het Huishoudelijk reglement van de Raad voor Maatschappelijk welzijn van het OCMW Halle. Advies en motivering: De agenda van de algemene vergadering bevat volgende agendapunten 1. Samenstelling van het bureau 1

2 2. Controle van het statutaire quorum 3. Statutaire wijzigingen: in artikel 12. Vervanging van punt 1. Door de volgende bepaling: De Vereniging wordt bestuurd door een Raad van maximum zestien leden. Het OCMW Halle kan zich conform het huishoudelijk reglement van de Raad laten vertegenwoordigen door ofwel door een lid van de bestuursorganen of van het personeel van uw bestuur of instelling ofwel door een vertegenwoordiger van een ander bij onze verenging aangesloten bestuur of instelling Er wordt voorgesteld om over te gaan tot het aanduiden van een vertegenwoordiger voor het OCMW Halle voor deelname aan deze buitengewone algemene vergadering van Ethias en de vertegenwoordiger te mandateren om de agendapunten goed te keuren. Financieel advies en visum: Niet van toepassing Beraadslaging: Op 30/4 is er ook een uitnodiging van de gewone algemene vergadering van ethias op 19/5/2015 ontvangen (doc in bijlage). Na beraad beslist de Raad hier hetzelfde standpunt in te nemen en zich ook voor deze vergadering te verontschuldigen. Geheime stemming: Het punt werd goedgekeurd bij eenparigheid van stemmen Besluit: Art. 1: De OCMW-Raad beslist hierbij zich te verontschuldigen voor de buitengewone algemene vergadering van Ethias. Art. 2: De OCMW Raad beslist hierbij zich te verontschuldigen voor de gewone algemene vergadering van Ethias. 3. FADI Gunning: Vernieuwing Microsoft-licenties via Raamcontract Brugge in samenwerking met stad Halle De Raad, Aanleiding en doel: Wijze van gunnen: aanbesteding Bedrag van de opdracht: ,43 exclusief 21% BTW ,41 inclusief BTW (21%) Duur van de opdracht: 3 jaar De huidige versies van onze Windows-gebaseerde systemen zijn weldra aan een upgrade toe. Voor de vernieuwing van onze Microsoft-licenties wordt geopteerd om ons aan te sluiten bij de overeenkomst van de stad Halle binnen het Raamcontract ICT van de stad Brugge. Aan de Raad wordt voorgesteld om: 2

3 Enerzijds als OCMW Halle in te stappen in de opdrachtencentrale van de stad Brugge, Perceel 2: LEVEREN VAN SOFTWARE (DESKTOP EN SERVER) van het Raamcontract ICT, door middel van een intentieverklaring; Anderzijds ons aan te sluiten bij de overeenkomst van de stad Halle om van de voorwaarden van een Microsoft Enterprise Agreement met Software Assurance te kunnen genieten. Juridische gronden: De organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn, inclusief latere wijzigingen, meer bepaald artikel 24 en artikel eerste lid. Het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn, inclusief latere wijzigingen. De wet van 15 juni 2006 op de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten. Het Koninklijk Besluit plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren van 15 juli 2011 (ter vervanging van het Koninklijk Besluit betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en de concessies voor openbare werken van 8 januari 1996). Het Koninklijk Besluit tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken van 14 januari 2013 (ter vervanging van het Koninklijk Besluit tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken van 26 september 1996). Het Koninklijk Besluit van 2 juni 2013 tot bepaling van de datum van inwerkingtreding van de wet op de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten van 15 juni 2006 en van de Koninklijke uitvoeringsbesluiten ervan; gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 5 juni Wet betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen, diensten van 21 juni Ministerieel besluit dd. 18/12/2013 tot wijziging van de Europese bekendmakingsdrempels in meerdere koninklijke besluiten tot uitvoering van de wet overheidsopdrachten. Advies en motivering: Tot op heden werden onze Microsoft-licenties vooral aangekocht bij aankoop van nieuw ICTmateriaal of wanneer de nood aan bijkomende licenties zich stelde. Een uitzondering hierop zijn de Microsoft Office licenties die in 2013 reeds in een huurformule werden overgezet waarbij we steeds recht hebben op de nieuwste versie zonder meerprijs. De naderde noodzaak om de huidige Windows-gebaseerde systemen te upgraden omvat: Windows Server 2008 en Windows Server 2008 R2 Windows Server 2012 R2 of hoger Algemene ondersteuning door Microsoft voor deze producten is verlopen op 13 januari 2015 Windows 7 Windows 10 of hoger Algemene ondersteuning door Microsoft voor dit product is verlopen op 13 januari 2015 SQL Server 2008 (R2) SQL Server 2014 of hoger Algemene ondersteuning door Microsoft voor dit product is verlopen op 8 juli 2014 Exchange 2010 (Mail server) Exchange 2013 of hoger 3

4 Algemene ondersteuning door Microsoft voor dit product is verlopen op 13 januari 2015 Om enerzijds de huidige en toekomstige ICT-infrastructuur (in een veilige omgeving) in werking te kunnen houden en anderzijds om de systemen up-to-date te houden met als doel de steeds evolueerde softwarepakketten (waar we gebruik van maken voor verschillende doeleinden) te kunnen blijven ondersteunen, stelt de nood zich om onze huidige Microsoftlicenties te vernieuwen. De vernieuwing van de Microsoft-licenties is van toepassing op zowel onze PC en laptop-omgeving, onze Citrix-omgeving alsook op het vlak van onze servers, databanken en mobiele toestellen. Hierbij worden niet alleen de Office-licenties maar ook alle andere soorten licenties in een huurformule gegoten. Binnen deze huurformule hebben we, net zoals bij onze Office-licenties nu, steeds recht op de nieuwste versie van elk softwarepakket van Microsoft, ook hierbij zonder meerprijs. Het systeem van losse aankopen van Microsoft-licenties is niet dynamisch en schaalbaar en houdt in dat licenties steeds aan de volledige licentieprijs worden aangekocht. De kosten voor deze licenties liggen echter verspreid maar moeten steeds in zijn geheel opgeteld worden waarbij deze totaalsom overeenstemt met het grote kostenplaatje dat iedere keer moet geïnvesteerd worden wanneer Microsoft een nieuwe versie van haar softwarepakketten uitbrengt. Voor de vernieuwing van onze Microsoft-licenties wordt geopteerd om ons aan te sluiten bij de overeenkomst van de stad Halle binnen het Raamcontract ICT van de stad Brugge. De huurformule binnen dit contract betreft een Microsoft Enterprise Agreement met Software Assurance. Het aanbod en de voorwaarden voor Microsoft-licenties vallen binnen het Raamcontract ICT van de stad Brugge onder Perceel 2: LEVEREN VAN SOFTWARE (DESKTOP EN SERVER) (zie bijlage).. Naast Microsoft-licenties omvat dit perceel ook volgende softwarepakketten: Adobe Creative Suite 6 Design & Web Premium Win NL Corel Paint Shop Pro X5 Ultimate UK Nuance Omnipage 18 Professional AutoCAD 2014 SLM Symantec Endpoint Protection 12.1 EN 25 USER BNDL BUS PACK BASIC 12 MONTHS McAfee Total Protection Smb Adv 25-user MS Lync 2013 Government OPEN 1 Standard License MS Lync 2013 Government OPEN 1 Enterprise License MS Lync 2013 Government OPEN 1 PLUS License MS Lync 2013 CAL MS BIZTALK Server Standard 2013 MS Sharepoint 2013 Server Standard MS Sharepoint 2013 Server Enterprise Licenties voor Commvault Backup server MS System center 2012 Government OPEN 1 License - standard licentie MS System center 2012 Government OPEN 1 License - DataCenter licentie Novell SUSE Linux Enterprise Real Time 1-Year Subscription 4

5 VMware vsphere 5.1+ with Operations management - 2 Proc License Only Single Server License For Oracle VPD PEP Door in tekenen op dit perceel kunnen we ook van de interessante voorwaarden voor deze andere softwarepakketten genieten. Dit perceel werd door het stadsbestuur van de stad Brugge, als onderdeel van een volledig Raamcontract ICT (opdrachtencentrale), op 24 oktober 2013 aan de firma RealDolmen NV - A. Vaucampslaan 42, 1654 Huizingen gegund. De stad Halle is een 3-jarige overeenkomst met Microsoft aangegaan op 27 maart 2015 door eerst ook in te tekenen op Perceel 2: LEVEREN VAN SOFTWARE (DESKTOP EN SERVER) van het Raamcontract ICT van de stad Brugge door middel van een intentieverklaring, dit voor een jaarlijks bedrag van ,79 excl. 21% BTW of ,39 incl. 21% BTW (zie details in bijlage UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN Zitting van 27 maart 2015). De overeenkomst dient aangegaan te worden voor minstens 3 jaar. Daarna kan dit verlengd worden aan de condities van het moment van afsluiting, mits aanpassing van de dan geldende prijzen. De kostprijs voor de Microsoft-licenties voor OCMW Halle werd via een offerte van RealDolmen (zie bijlage) vastgelegd op een jaarlijks bedrag van ,81 excl. 21% BTW of ,47 incl. 21% BTW. Dit bedrag kan, in functie van de effectief in gebruik genomen licenties, nog variëren gedurende de looptijd van het contract. Elk jaar gebeurt er een momentopname van de effectief in gebruik genomen licenties waarop de facturatie gebaseerd zal zijn. Tijdens de looptijd van het contract kunnen licenties ook opnieuw gedeactiveerd worden. Deze gedeactiveerde licentie telt dan ook niet mee in de jaarlijkse momentopname ook werd deze bijvoorbeeld gedurende het afgelopen jaar een aantal maanden gebruikt. In detail betreffen de Microsoft-licenties voor OCMW Halle: 150 x ProDesktop licenties (Windows + Office) Dit aantal is gebaseerd op aantal toestellen, niet meer op aantal gebruikers zoals nu. 1 licentie kan voor meerdere gebruikers gelden, bv. 1 PC wordt door meerdere (deeltijdse) medewerkers gebruikt. 1 x Exchange Server (Mail) licentie 2 x SQL-server (Databank) licenties 2 x Windows Server Datacenter licenties 1 x Visual Studio (Ontwikkeling) licenties 112 x Windows Remote Desktop CAL licenties Ter info: Licenties die bedoeld zijn voor testdoeleinden worden door Microsoft niet meer in rekening gebracht en werden bijgevolg niet opgenomen in de offerte. De benodigde kredieten voor deze opdracht dienen in volgend exploitatiebudget te worden voorzien: / Huurkosten Licentie. Financieel advies en visum: Het visum werd verleend dd. 29/04/2015. Budget nog te voorzien via een aanpassing van het budget voor 2015 en de jaren die volgen. 5

6 Beraadslaging: NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD VAN 12/05/2015 Geheime stemming: Het punt werd goedgekeurd bij eenparigheid van stemmen Besluit: Art. 1 : De opdracht met als voorwerp Gunning: Vernieuwing Microsoft-licenties via Raamcontract Brugge i.s.m. stad wordt goedgekeurd voor een bedrag ,43 exclusief 21% BTW ,41 inclusief BTW (21%) gedurende 3 jaar. Art. 2 : De opdracht waarvan sprake in artikel 1 omvat : Enerzijds de instap als OCMW Halle in de opdrachtencentrale van de stad Brugge, Perceel 2: LEVEREN VAN SOFTWARE (DESKTOP EN SERVER) van het raamcontract ICT, door middel van een intentieverklaring; Anderzijds de aansluiting bij het contract van de stad Halle om van de voorwaarden van een Microsoft Enterprise Agreement met Software Assurance te kunnen genieten. Art. 3 : De opdracht waarvan sprake in artikel 1 wordt opgevolgd door: de firma RealDolmen NV - A. Vaucampslaan 42, 1654 Huizingen. Dit betreft de gegunde partij van Perceel 2: LEVEREN VAN SOFTWARE (DESKTOP EN SERVER) van het Raamcontract ICT van de stad Brugge. Art. 4 : De opdracht waarvan sprake in artikel 1 zal gefinancierd worden met de kredieten in volgend exploitatiebudget voorzien: / Huurkosten Licentie. Departement Welzijn 4. WE Samenwerkingsovereenkomst tussen OCMW Halle en WZC Sint-Augustinus Halle inzake de tewerkstelling van een OCMW-cliënt in het kader van Art.60 7 van de OCMW wet De Raad, Aanleiding en doel: Het OCMW beschikt over de mogelijkheid om cliënten een tewerkstelling aan te bieden. Hierbij maakt het OCMW gebruik van de tewerkstellingsmaatregel Art In dit kader kan het team jobcoaching reeds verscheidene werkplaatsen aanbieden aan mensen die starten in een Art.60 7-tewerkstelling. Toch blijft het team jobcoaching steeds op zoek gaan naar nieuwe tewerkstellingsplaatsen voor tewerkstelling in het kader van art.60 7, zodat aan de cliënt een betrekking op maat kan aangeboden worden, zijnde een betrekking die overeenstemt met zijn mogelijkheden, verwachtingen en perspectieven. Momenteel begeleidt het team een kandidaat waarvoor een specifieke aanpak vereist is en waarbij het noodzakelijk is om een aangepaste nieuwe werkplek te vinden aangezien het huidige aanbod niet voldoet. 6

7 Juridische gronden: Decreet betreffende de organisatie van openbare centra voor maatschappelijk welzijn Wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten. De organieke wet van 08/07/1976, in het bijzonder art.61 en art.60 7 De wet op het leefloon van 26/05/2002. Advies en motivering: De Art.60 7-tewerkstelling vereist een intensieve opvolging van alle deelnemende partijen (jobcoach, verantwoordelijke werkplaats en lesgever in geval van een combinatie opleiding/tewerkstelling); De vzw WZC Sint-Augustinus te Halle is bereid cliënten binnen een Art.60 7 tewerk te stellen, op te volgen en hen een volwaardige arbeidsplaats binnen hun team aan te bieden. Het gaat om een plaats als medewerker in de poetsdienst. Het team jobcoaching beschikt over een kandidaat met dit specifieke profiel. Onder voorbehoud van het resultaat van het vrijwilligerswerk èn omwille van de wachtlijst Art60 kan de kandidaat in de loop van 2015 starten. De organisatie heeft ervaring met het aanbieden van stages ikv werkervaring en arbeidsbegeleiding wat zeker ten goede komt aan onze doelgroep. De jobcoach bezorgde het ontwerp van samenwerkingsovereenkomst aan de vzw WZC Sint-Augustinus waarbij de nodige informatie verschaft werd betreffende tewerkstelling in toepassing van Art Deze organisatie stemde in met het ontwerp van samenwerkingsovereenkomst. Deze samenwerking kan in de toekomst ook aangewend worden voor eventuele andere kandidaten en andere profielen zoals o.a. cafetariamedewerker, hulp bij animatie, hulp in de administratie. Voor de functie van keukenmedewerker worden er geen kandidaten doorgestuurd aangezien het WZC Sint-Augustinus niet bereid is om te voorzien in werkschoenen en deze kostprijs ten laste te nemen. De poetsdames raden ze aan om gesloten en slipvrij schoeisel te dragen. Aangezien ze zelf geen schoenen ter beschikking stellen of aankopen voor hen (ook niet voor vaste personeelsleden) kunnen de medewerkers vrij kiezen welk merk of type schoeisel ze dragen. De meesten onder hen dragen crocs met een riempje achteraan. Deze zijn niet te duur, slipvrij en gesloten aan de tenen en blijven aan de voet door het riempje. Financieel advies en Visum: Niet van toepassing Beraadslaging: Geheime stemming: Het punt werd goedgekeurd bij eenparigheid van stemmen Besluit: Art 1. Een samenwerkingsovereenkomst af te sluiten met de vzw WZC Sint-Augustinus, Monseigneur Senciestraat 4 te 1500 Halle, betreffende de tewerkstelling van OCMW-cliënten 7

8 in het kader van art.60 7, volgens het ontwerp van samenwerkingsovereenkomst in bijlage van dit besluit. BESTUURLIJK TOEZICHT De beslissingen van de raad worden opgenomen in een overzichtslijst met een beknopte omschrijving van de daarin geregelde aangelegenheden. Deze overzichtslijst wordt binnen de 20 dagen na de vergadering van de OCMW-raad opgestuurd naar de toezichthoudende overheid, met name: de Heer Gouverneur, PROVINCIE VLAAMS BRABANT - Diestsesteenweg te 3010 LEUVEN de Heer Burgemeester Stad Halle, Oudstrijdersplein 18 te 1500 HALLE Einde: 20:40 uur De secretaris Jan De Winne De voorzitter Marie-Rose Harnie Voor eensluidend afschrift De secretaris Jan De Winne De voorzitter Marie-Rose Harnie 8

HANDLEIDING BETREFFENDE DE PREZONES MET RECHTSPERSOONLIJKHEID

HANDLEIDING BETREFFENDE DE PREZONES MET RECHTSPERSOONLIJKHEID Brussel, Algemene Directie Civiele Veiligheid Juridische dienst HANDLEIDING BETREFFENDE DE PREZONES MET RECHTSPERSOONLIJKHEID Een stap tussen OPZ en hulpverleningszones Doelpubliek Aan de Dames en Heren

Nadere informatie

PROVINCIE ARRONDISSEMENT OCMW VLAAMS-BRABANT HALLE-VILVOORDE MEISE

PROVINCIE ARRONDISSEMENT OCMW VLAAMS-BRABANT HALLE-VILVOORDE MEISE PROVINCIE ARRONDISSEMENT OCMW VLAAMS-BRABANT HALLE-VILVOORDE MEISE UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN HET OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN RAAD ZITTING VAN 12 oktober 2011 Aanwezig: Mevrouw BECQ

Nadere informatie

Stad Kortrijk Zitting gemeenteraad van 08/03/2010

Stad Kortrijk Zitting gemeenteraad van 08/03/2010 Stad Kortrijk Zitting gemeenteraad van 08/03/2010 Agenda: 1 2 3 4 5 6 7 8 Politieraad. Vervangen raadslid. Commissie 1 Betaalbaarstelling aan het Rode Kruis van de investeringstoelage voor de aanschaf

Nadere informatie

BESTEK DIENSTEN EXPLOITATIE & ADMINISTRATIE WINDOWS SERVERPARK OPEN OFFERTEAANVRAAG. FOD Binnenlandse Zaken

BESTEK DIENSTEN EXPLOITATIE & ADMINISTRATIE WINDOWS SERVERPARK OPEN OFFERTEAANVRAAG. FOD Binnenlandse Zaken BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP EXPLOITATIE & ADMINISTRATIE WINDOWS SERVERPARK OPEN OFFERTEAANVRAAG Opdrachtgevend bestuur FOD Binnenlandse Zaken Ontwerper FOD Binnenlandse

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD Zitting van 28 februari 13.

NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD Zitting van 28 februari 13. Provincie Vlaams- Brabant NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD Zitting van 28 februari 13. Aanwezigen: Patrick Vandijck, voorzitter, Andre Alles, burgemeester, Niels Willems, Paul Francen, Benny Hermans, Nadine

Nadere informatie

OPENBARE ZITTING De burgemeester opent de zitting om 20.00 uur en verzoekt de raad tot afhandeling van de agenda.

OPENBARE ZITTING De burgemeester opent de zitting om 20.00 uur en verzoekt de raad tot afhandeling van de agenda. VERSLAG Gemeenteraad MAANDAG 09 SEPTEMBER 2013 aanwezig R. Mennes, burgemeester G. Rottiers, K. Van Hoofstat, V. Goris, schepenen A. Boen, schepen van rechtswege A. Ams, G. Van Frausem, G. Van de Vreken,

Nadere informatie

JAARREKENING 2014 TOELICHTING bij de jaarrekening. Gemeente Kampenhout

JAARREKENING 2014 TOELICHTING bij de jaarrekening. Gemeente Kampenhout Gemeentebestuur Kampenhout Gemeentehuisstraat 16 1910 Kampenhout NIS code: 23038 Rapporteringsperiode 2014 JAARREKENING 2014 TOELICHTING bij de jaarrekening Gemeenteraad 18 juni 2015 Inhoudsopgave A Inleiding...

Nadere informatie

Maatschappelijk doel en werkingsmiddelen

Maatschappelijk doel en werkingsmiddelen VERENIGING VAN VLAAMSE STEDEN EN GEMEENTEN Statuten I. Naam en maatschappelijke zetel Artikel 1 De Vereniging heet : de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten, afgekort V.V.S.G. Artikel 2 De maatschappelijke

Nadere informatie

Raad voor Maatschappelijk Welzijn Zitting van 29 januari 2015

Raad voor Maatschappelijk Welzijn Zitting van 29 januari 2015 Raad voor Maatschappelijk Welzijn Zitting van 29 januari 2015 Notulen open zitting Samenstelling De heer Fons Duchateau, Voorzitter De heer Chris Morel, OCMW ondervoorzitter; de heer Eddy Baelemans, OCMW

Nadere informatie

Arrondissement Kortrijk

Arrondissement Kortrijk Provincie West-Vlaanderen Arrondissement Kortrijk Stad Kortrijk PROCES VERBAAL DER ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN DE STAD KORTRIJK VAN MAANDAG 14 JUNI 2010 De zitting wordt geopend om 18u30 in de gemeenteraadszaal

Nadere informatie

Istock.com: Jason Lugo, prezioso, Brzi, LeggNet, ermess, diverroy, uchar, chris_tack, ArtmannwWitte, gioadventures, oonal, mattabe

Istock.com: Jason Lugo, prezioso, Brzi, LeggNet, ermess, diverroy, uchar, chris_tack, ArtmannwWitte, gioadventures, oonal, mattabe De vzw o Foto s: Istock.com: Jason Lugo, prezioso, Brzi, LeggNet, ermess, diverroy, uchar, chris_tack, ArtmannwWitte, gioadventures, oonal, mattabe 2 Voorwoord De Belgische grondwet voorziet in de vrijheid

Nadere informatie

FICHE. Het autonoom gemeentebedrijf

FICHE. Het autonoom gemeentebedrijf FICHE Het autonoom gemeentebedrijf (na wijzigingsdecreet van 23 januari 2009 en op basis van Omzendbrief BB 2009/2 van 5 juni 2009) Deze tekst is grotendeels overgenomen en gebaseerd op de tekst Verzelfstandiging

Nadere informatie

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE POLITIERAAD VAN DE POLITIEZONE LANDEN, LINTER EN ZOUTLEEUW. ZITTING VAN: 30 oktober 2013 om 20.

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE POLITIERAAD VAN DE POLITIEZONE LANDEN, LINTER EN ZOUTLEEUW. ZITTING VAN: 30 oktober 2013 om 20. UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE POLITIERAAD VAN DE POLITIEZONE LANDEN, LINTER EN ZOUTLEEUW ZITTING VAN: 30 oktober 2013 om 20.30 uur Tegenwoordig : Gino Debroux, burgemeester- waarnemend - voorzitter;

Nadere informatie

BESTEK: DATACENTER MANAGEMENT TOOL

BESTEK: DATACENTER MANAGEMENT TOOL BESTEK: DATACENTER MANAGEMENT TOOL Datum van de zitting voor de opening van de offertes: 06 september 2010 om 10 u. Indiening van offertes uitsluitend bij de: Stafdienst ICT Cel Overheidsopdrachten Koning

Nadere informatie

Bestek nummer GAC/2014/2775

Bestek nummer GAC/2014/2775 Gemeenschappelijke aankoopcentrale Stad Antwerpen OCMW Antwerpen Francis Wellesplein 1 B 2018 Antwerpen Bestek nummer GAC/2014/2775 Voor het toewijzen van een overheidsopdracht voor de aanneming van diensten

Nadere informatie

2 Collectief ontslag zonder vervroegd brugpensioen. 2.1 Algemene beschrijving

2 Collectief ontslag zonder vervroegd brugpensioen. 2.1 Algemene beschrijving Wegwijs Herstructureringen 2 Collectief ontslag zonder vervroegd brugpensioen 2.1 Algemene beschrijving Algemene beschrijving Deze regeling geldt voor werkgevers die overgaan tot collectief ontslag, maar

Nadere informatie

ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet. De Kamers hebben aangenomen en Wij bekrachtigen hetgeen volgt

ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet. De Kamers hebben aangenomen en Wij bekrachtigen hetgeen volgt ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet. De Kamers hebben aangenomen en Wij bekrachtigen hetgeen volgt : TITEL I. - Algemene bepalingen en definities Artikel

Nadere informatie

Gemeenteraad: zitting van 23 oktober 2014 VERSLAG

Gemeenteraad: zitting van 23 oktober 2014 VERSLAG Gemeenteraad: zitting van 23 oktober 2014 VERSLAG Aanwezig: Geert Janssens: Voorzitter van de gemeenteraad; Manu Claes: Burgemeester; Lieve Renders, Nico Bergmans, Inne Pauwels, Kris Peetermans, Marleen

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK BTC/CTB BXL 1464 VAN 22/07/2013

BIJZONDER BESTEK BTC/CTB BXL 1464 VAN 22/07/2013 BIJZONDER BESTEK BTC/CTB BXL 1464 VAN 22/07/2013 OPDRACHT VOOR AANNEMING VAN DIENSTEN "PRINCE2-OPLEIDING VOOR HET BTC- PERSONEEL" 151 HRM INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE 1 ALGEMENE BEPALINGEN... 4 1.1 AANBESTEDENDE

Nadere informatie

Maandag 22 oktober 2007

Maandag 22 oktober 2007 AGENDA MET TOELICHTING GEMEENTERAAD Maandag 22 oktober 2007 OPENBARE ZITTING 2.075.1.077 1. Goedkeuring verslag gemeenteraadszitting van 24 september 2007. Toelichting : Het verslag van de zitting van

Nadere informatie

Project «Onderhoud DWH Risicobeheer»

Project «Onderhoud DWH Risicobeheer» FOD Financiën Stafdienst ICT Algemene offerteaanvraag met bekendmaking Bestek Regels en voorwaarden betreffende de indiening van offertes voor de uitvoering van het Onderhoud van programmatuur van datawarehouse

Nadere informatie

BESTEK LEVERINGEN RAAMOVEREENKOMST VOOR ANKOOP VAN KOFFIE EN TOEBEHOREN OPEN OFFERTEAANVRAAG. SAK vzw

BESTEK LEVERINGEN RAAMOVEREENKOMST VOOR ANKOOP VAN KOFFIE EN TOEBEHOREN OPEN OFFERTEAANVRAAG. SAK vzw BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR LEVERINGEN MET ALS VOORWERP RAAMOVEREENKOMST VOOR ANKOOP VAN KOFFIE EN TOEBEHOREN OPEN OFFERTEAANVRAAG Opdrachtgevend bestuur SAK vzw Ontwer Dienst Administratie,

Nadere informatie

Gemeenteraad 10 juni 2014

Gemeenteraad 10 juni 2014 BADSTAD Blankenberge, 2 september 2014 8370 BLANKENBERGE 1 Mededelingen van de voorzitter Gemeenteraad 10 juni 2014 OPENBARE ZITTING 2 Proces-verbaal gemeenteraadszitting 13 mei 2014. Goedkeuring. Stemming.

Nadere informatie

bestek concessie van diensten DGFB/JN/13.52

bestek concessie van diensten DGFB/JN/13.52 bestek concessie van diensten DGFB/JN/13.52 CONCESSIE VAN DIENSTEN nr. DGFB/JN/13.52 Uitbating van een campusshop op de campus Schoonmeersen Plaats van uitvoering: Campus Schoonmeersen, gebouw D, Valentin

Nadere informatie

Het Tariferingsbureau 2003-2008

Het Tariferingsbureau 2003-2008 Het Tariferingsbureau 2003-2008 2 Tariferingsbureau Auto Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 3 Tabellen en grafieken... 4 Inleiding... 5 Hoofdstuk I Opdrachten en werking... 7 A. Algemeen... 7 1. Opdracht van

Nadere informatie

VZW, hoe begin je eraan? Een praktische handleiding voor sportclubs

VZW, hoe begin je eraan? Een praktische handleiding voor sportclubs VZW, hoe begin je eraan? Een praktische handleiding voor sportclubs Teksten conform met de nieuwe vzw-wet Joachim Beddegenoots Bedrijfsjurist Adviseur Procura VZW 1 INHOUDSTAFEL Inleiding... 3 Hoofdstuk

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK IT-Bijstand voor het CIBG Sluiten van een raamovereenkomst

BIJZONDER BESTEK IT-Bijstand voor het CIBG Sluiten van een raamovereenkomst 2009 BIJZONDER BESTEK IT-Bijstand voor het CIBG Sluiten van een raamovereenkomst 1 Afdeling 1: administratief gedeelte... 10 1.1. Doel en wijze van gunning van de opdracht... 10 1.2. Aanbestedende overheid

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK NR. 2103/222416/4A ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG

BIJZONDER BESTEK NR. 2103/222416/4A ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG Complexnummer 222416 155 Directie BRUSSEL Jourdanstraat 95 (bus 2) 1060 Brussel BIJZONDER BESTEK NR. 2103/222416/4A ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG Betreft : 1210 Brussel - City Atrium (FOD Mobiliteit en Vervoer)

Nadere informatie

BESTEK LEVERINGEN IMPLEMENTATIE ACTIVE DIRECTORY & EXCHANGE ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG. Autonoom Gemeentebedrijf Geraardsbergen

BESTEK LEVERINGEN IMPLEMENTATIE ACTIVE DIRECTORY & EXCHANGE ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG. Autonoom Gemeentebedrijf Geraardsbergen BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR LEVERINGEN MET ALS VOORWERP IMPLEMENTATIE ACTIVE DIRECTORY & EXCHANGE ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG Opdrachtgevend bestuur Autonoom Gemeentebedrijf Geraardsbergen Ontwerper

Nadere informatie

DOSSIER I 10/10/2014 UPDATE I 19 AUG 2014. De Zesde Staatshervorming: De regionalisering van de Arbeidsmarkt

DOSSIER I 10/10/2014 UPDATE I 19 AUG 2014. De Zesde Staatshervorming: De regionalisering van de Arbeidsmarkt DOSSIER I 10/10/2014 UPDATE I 19 AUG 2014 De Zesde Staatshervorming: De regionalisering van de Arbeidsmarkt VOORWOORD Dit dossier wil een aantal aspecten van de 6de staatshervorming toelichten, in het

Nadere informatie