NOTULEN RAAD 12/05/2015 GOEDKEURING VAN DE NOTULEN OPENBARE ZITTING. Ondersteunende afdelingen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "NOTULEN RAAD 12/05/2015 GOEDKEURING VAN DE NOTULEN OPENBARE ZITTING. Ondersteunende afdelingen"

Transcriptie

1 Aanvang: Aanwezig: NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD VAN 12/05/2015 NOTULEN RAAD 12/05/ :00 uur Marie-Rose Harnie: voorzitter; Kjell Bosmans, Freddy Busselot, Carine De Cock, Leen Destoop, Valerie Hamelryck, Jeroen Hofmans, Rogier Lindemans, Nicky Van Acker, Sven Pletincx, Robert Vandenbranden: raadsleden; Jan De Winne: secretaris Verontschuldigd: Dirk Pieters: burgemeester Afwezig: GOEDKEURING VAN DE NOTULEN De notulen van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 14/4/2015 worden goedgekeurd zonder opmerkingen. OPENBARE ZITTING 1. BO Werfbezoek Sociaal Huis Ondersteunende afdelingen In het kader van de verbouwing van het oud-wezenhuis naar Sociaal Huis werden de raadsleden heden ter zitting rondgeleid op de werf. De huidige stand van zaken, de vooropgesteld timing en volgende fasen in het verbouwingsproces werden toegelicht. 2. BO Goedkeuring van de agenda van de buitengewone algemene vergadering Ethias. De Raad, Aanleiding en doel: De buitengewone algemene vergadering van Ethias zal plaatsvinden op 19/5/2015 in de Cité Miroir Place Xavier-Neujean 22, 4000 Luik. Per schrijven van 17/4/2015 werd het OCMW uitgenodigd om deel te nemen aan deze buitengewone algemene vergadering. Conform het huishoudelijk reglement van de raad dienen de agendapunten ter goedkeuring te worden gebracht op de Raad. Juridische gronden: Het decreet betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn. Het Huishoudelijk reglement van de Raad voor Maatschappelijk welzijn van het OCMW Halle. Advies en motivering: De agenda van de algemene vergadering bevat volgende agendapunten 1. Samenstelling van het bureau 1

2 2. Controle van het statutaire quorum 3. Statutaire wijzigingen: in artikel 12. Vervanging van punt 1. Door de volgende bepaling: De Vereniging wordt bestuurd door een Raad van maximum zestien leden. Het OCMW Halle kan zich conform het huishoudelijk reglement van de Raad laten vertegenwoordigen door ofwel door een lid van de bestuursorganen of van het personeel van uw bestuur of instelling ofwel door een vertegenwoordiger van een ander bij onze verenging aangesloten bestuur of instelling Er wordt voorgesteld om over te gaan tot het aanduiden van een vertegenwoordiger voor het OCMW Halle voor deelname aan deze buitengewone algemene vergadering van Ethias en de vertegenwoordiger te mandateren om de agendapunten goed te keuren. Financieel advies en visum: Niet van toepassing Beraadslaging: Op 30/4 is er ook een uitnodiging van de gewone algemene vergadering van ethias op 19/5/2015 ontvangen (doc in bijlage). Na beraad beslist de Raad hier hetzelfde standpunt in te nemen en zich ook voor deze vergadering te verontschuldigen. Geheime stemming: Het punt werd goedgekeurd bij eenparigheid van stemmen Besluit: Art. 1: De OCMW-Raad beslist hierbij zich te verontschuldigen voor de buitengewone algemene vergadering van Ethias. Art. 2: De OCMW Raad beslist hierbij zich te verontschuldigen voor de gewone algemene vergadering van Ethias. 3. FADI Gunning: Vernieuwing Microsoft-licenties via Raamcontract Brugge in samenwerking met stad Halle De Raad, Aanleiding en doel: Wijze van gunnen: aanbesteding Bedrag van de opdracht: ,43 exclusief 21% BTW ,41 inclusief BTW (21%) Duur van de opdracht: 3 jaar De huidige versies van onze Windows-gebaseerde systemen zijn weldra aan een upgrade toe. Voor de vernieuwing van onze Microsoft-licenties wordt geopteerd om ons aan te sluiten bij de overeenkomst van de stad Halle binnen het Raamcontract ICT van de stad Brugge. Aan de Raad wordt voorgesteld om: 2

3 Enerzijds als OCMW Halle in te stappen in de opdrachtencentrale van de stad Brugge, Perceel 2: LEVEREN VAN SOFTWARE (DESKTOP EN SERVER) van het Raamcontract ICT, door middel van een intentieverklaring; Anderzijds ons aan te sluiten bij de overeenkomst van de stad Halle om van de voorwaarden van een Microsoft Enterprise Agreement met Software Assurance te kunnen genieten. Juridische gronden: De organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn, inclusief latere wijzigingen, meer bepaald artikel 24 en artikel eerste lid. Het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn, inclusief latere wijzigingen. De wet van 15 juni 2006 op de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten. Het Koninklijk Besluit plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren van 15 juli 2011 (ter vervanging van het Koninklijk Besluit betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en de concessies voor openbare werken van 8 januari 1996). Het Koninklijk Besluit tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken van 14 januari 2013 (ter vervanging van het Koninklijk Besluit tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken van 26 september 1996). Het Koninklijk Besluit van 2 juni 2013 tot bepaling van de datum van inwerkingtreding van de wet op de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten van 15 juni 2006 en van de Koninklijke uitvoeringsbesluiten ervan; gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 5 juni Wet betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen, diensten van 21 juni Ministerieel besluit dd. 18/12/2013 tot wijziging van de Europese bekendmakingsdrempels in meerdere koninklijke besluiten tot uitvoering van de wet overheidsopdrachten. Advies en motivering: Tot op heden werden onze Microsoft-licenties vooral aangekocht bij aankoop van nieuw ICTmateriaal of wanneer de nood aan bijkomende licenties zich stelde. Een uitzondering hierop zijn de Microsoft Office licenties die in 2013 reeds in een huurformule werden overgezet waarbij we steeds recht hebben op de nieuwste versie zonder meerprijs. De naderde noodzaak om de huidige Windows-gebaseerde systemen te upgraden omvat: Windows Server 2008 en Windows Server 2008 R2 Windows Server 2012 R2 of hoger Algemene ondersteuning door Microsoft voor deze producten is verlopen op 13 januari 2015 Windows 7 Windows 10 of hoger Algemene ondersteuning door Microsoft voor dit product is verlopen op 13 januari 2015 SQL Server 2008 (R2) SQL Server 2014 of hoger Algemene ondersteuning door Microsoft voor dit product is verlopen op 8 juli 2014 Exchange 2010 (Mail server) Exchange 2013 of hoger 3

4 Algemene ondersteuning door Microsoft voor dit product is verlopen op 13 januari 2015 Om enerzijds de huidige en toekomstige ICT-infrastructuur (in een veilige omgeving) in werking te kunnen houden en anderzijds om de systemen up-to-date te houden met als doel de steeds evolueerde softwarepakketten (waar we gebruik van maken voor verschillende doeleinden) te kunnen blijven ondersteunen, stelt de nood zich om onze huidige Microsoftlicenties te vernieuwen. De vernieuwing van de Microsoft-licenties is van toepassing op zowel onze PC en laptop-omgeving, onze Citrix-omgeving alsook op het vlak van onze servers, databanken en mobiele toestellen. Hierbij worden niet alleen de Office-licenties maar ook alle andere soorten licenties in een huurformule gegoten. Binnen deze huurformule hebben we, net zoals bij onze Office-licenties nu, steeds recht op de nieuwste versie van elk softwarepakket van Microsoft, ook hierbij zonder meerprijs. Het systeem van losse aankopen van Microsoft-licenties is niet dynamisch en schaalbaar en houdt in dat licenties steeds aan de volledige licentieprijs worden aangekocht. De kosten voor deze licenties liggen echter verspreid maar moeten steeds in zijn geheel opgeteld worden waarbij deze totaalsom overeenstemt met het grote kostenplaatje dat iedere keer moet geïnvesteerd worden wanneer Microsoft een nieuwe versie van haar softwarepakketten uitbrengt. Voor de vernieuwing van onze Microsoft-licenties wordt geopteerd om ons aan te sluiten bij de overeenkomst van de stad Halle binnen het Raamcontract ICT van de stad Brugge. De huurformule binnen dit contract betreft een Microsoft Enterprise Agreement met Software Assurance. Het aanbod en de voorwaarden voor Microsoft-licenties vallen binnen het Raamcontract ICT van de stad Brugge onder Perceel 2: LEVEREN VAN SOFTWARE (DESKTOP EN SERVER) (zie bijlage).. Naast Microsoft-licenties omvat dit perceel ook volgende softwarepakketten: Adobe Creative Suite 6 Design & Web Premium Win NL Corel Paint Shop Pro X5 Ultimate UK Nuance Omnipage 18 Professional AutoCAD 2014 SLM Symantec Endpoint Protection 12.1 EN 25 USER BNDL BUS PACK BASIC 12 MONTHS McAfee Total Protection Smb Adv 25-user MS Lync 2013 Government OPEN 1 Standard License MS Lync 2013 Government OPEN 1 Enterprise License MS Lync 2013 Government OPEN 1 PLUS License MS Lync 2013 CAL MS BIZTALK Server Standard 2013 MS Sharepoint 2013 Server Standard MS Sharepoint 2013 Server Enterprise Licenties voor Commvault Backup server MS System center 2012 Government OPEN 1 License - standard licentie MS System center 2012 Government OPEN 1 License - DataCenter licentie Novell SUSE Linux Enterprise Real Time 1-Year Subscription 4

5 VMware vsphere 5.1+ with Operations management - 2 Proc License Only Single Server License For Oracle VPD PEP Door in tekenen op dit perceel kunnen we ook van de interessante voorwaarden voor deze andere softwarepakketten genieten. Dit perceel werd door het stadsbestuur van de stad Brugge, als onderdeel van een volledig Raamcontract ICT (opdrachtencentrale), op 24 oktober 2013 aan de firma RealDolmen NV - A. Vaucampslaan 42, 1654 Huizingen gegund. De stad Halle is een 3-jarige overeenkomst met Microsoft aangegaan op 27 maart 2015 door eerst ook in te tekenen op Perceel 2: LEVEREN VAN SOFTWARE (DESKTOP EN SERVER) van het Raamcontract ICT van de stad Brugge door middel van een intentieverklaring, dit voor een jaarlijks bedrag van ,79 excl. 21% BTW of ,39 incl. 21% BTW (zie details in bijlage UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN Zitting van 27 maart 2015). De overeenkomst dient aangegaan te worden voor minstens 3 jaar. Daarna kan dit verlengd worden aan de condities van het moment van afsluiting, mits aanpassing van de dan geldende prijzen. De kostprijs voor de Microsoft-licenties voor OCMW Halle werd via een offerte van RealDolmen (zie bijlage) vastgelegd op een jaarlijks bedrag van ,81 excl. 21% BTW of ,47 incl. 21% BTW. Dit bedrag kan, in functie van de effectief in gebruik genomen licenties, nog variëren gedurende de looptijd van het contract. Elk jaar gebeurt er een momentopname van de effectief in gebruik genomen licenties waarop de facturatie gebaseerd zal zijn. Tijdens de looptijd van het contract kunnen licenties ook opnieuw gedeactiveerd worden. Deze gedeactiveerde licentie telt dan ook niet mee in de jaarlijkse momentopname ook werd deze bijvoorbeeld gedurende het afgelopen jaar een aantal maanden gebruikt. In detail betreffen de Microsoft-licenties voor OCMW Halle: 150 x ProDesktop licenties (Windows + Office) Dit aantal is gebaseerd op aantal toestellen, niet meer op aantal gebruikers zoals nu. 1 licentie kan voor meerdere gebruikers gelden, bv. 1 PC wordt door meerdere (deeltijdse) medewerkers gebruikt. 1 x Exchange Server (Mail) licentie 2 x SQL-server (Databank) licenties 2 x Windows Server Datacenter licenties 1 x Visual Studio (Ontwikkeling) licenties 112 x Windows Remote Desktop CAL licenties Ter info: Licenties die bedoeld zijn voor testdoeleinden worden door Microsoft niet meer in rekening gebracht en werden bijgevolg niet opgenomen in de offerte. De benodigde kredieten voor deze opdracht dienen in volgend exploitatiebudget te worden voorzien: / Huurkosten Licentie. Financieel advies en visum: Het visum werd verleend dd. 29/04/2015. Budget nog te voorzien via een aanpassing van het budget voor 2015 en de jaren die volgen. 5

6 Beraadslaging: NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD VAN 12/05/2015 Geheime stemming: Het punt werd goedgekeurd bij eenparigheid van stemmen Besluit: Art. 1 : De opdracht met als voorwerp Gunning: Vernieuwing Microsoft-licenties via Raamcontract Brugge i.s.m. stad wordt goedgekeurd voor een bedrag ,43 exclusief 21% BTW ,41 inclusief BTW (21%) gedurende 3 jaar. Art. 2 : De opdracht waarvan sprake in artikel 1 omvat : Enerzijds de instap als OCMW Halle in de opdrachtencentrale van de stad Brugge, Perceel 2: LEVEREN VAN SOFTWARE (DESKTOP EN SERVER) van het raamcontract ICT, door middel van een intentieverklaring; Anderzijds de aansluiting bij het contract van de stad Halle om van de voorwaarden van een Microsoft Enterprise Agreement met Software Assurance te kunnen genieten. Art. 3 : De opdracht waarvan sprake in artikel 1 wordt opgevolgd door: de firma RealDolmen NV - A. Vaucampslaan 42, 1654 Huizingen. Dit betreft de gegunde partij van Perceel 2: LEVEREN VAN SOFTWARE (DESKTOP EN SERVER) van het Raamcontract ICT van de stad Brugge. Art. 4 : De opdracht waarvan sprake in artikel 1 zal gefinancierd worden met de kredieten in volgend exploitatiebudget voorzien: / Huurkosten Licentie. Departement Welzijn 4. WE Samenwerkingsovereenkomst tussen OCMW Halle en WZC Sint-Augustinus Halle inzake de tewerkstelling van een OCMW-cliënt in het kader van Art.60 7 van de OCMW wet De Raad, Aanleiding en doel: Het OCMW beschikt over de mogelijkheid om cliënten een tewerkstelling aan te bieden. Hierbij maakt het OCMW gebruik van de tewerkstellingsmaatregel Art In dit kader kan het team jobcoaching reeds verscheidene werkplaatsen aanbieden aan mensen die starten in een Art.60 7-tewerkstelling. Toch blijft het team jobcoaching steeds op zoek gaan naar nieuwe tewerkstellingsplaatsen voor tewerkstelling in het kader van art.60 7, zodat aan de cliënt een betrekking op maat kan aangeboden worden, zijnde een betrekking die overeenstemt met zijn mogelijkheden, verwachtingen en perspectieven. Momenteel begeleidt het team een kandidaat waarvoor een specifieke aanpak vereist is en waarbij het noodzakelijk is om een aangepaste nieuwe werkplek te vinden aangezien het huidige aanbod niet voldoet. 6

7 Juridische gronden: Decreet betreffende de organisatie van openbare centra voor maatschappelijk welzijn Wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten. De organieke wet van 08/07/1976, in het bijzonder art.61 en art.60 7 De wet op het leefloon van 26/05/2002. Advies en motivering: De Art.60 7-tewerkstelling vereist een intensieve opvolging van alle deelnemende partijen (jobcoach, verantwoordelijke werkplaats en lesgever in geval van een combinatie opleiding/tewerkstelling); De vzw WZC Sint-Augustinus te Halle is bereid cliënten binnen een Art.60 7 tewerk te stellen, op te volgen en hen een volwaardige arbeidsplaats binnen hun team aan te bieden. Het gaat om een plaats als medewerker in de poetsdienst. Het team jobcoaching beschikt over een kandidaat met dit specifieke profiel. Onder voorbehoud van het resultaat van het vrijwilligerswerk èn omwille van de wachtlijst Art60 kan de kandidaat in de loop van 2015 starten. De organisatie heeft ervaring met het aanbieden van stages ikv werkervaring en arbeidsbegeleiding wat zeker ten goede komt aan onze doelgroep. De jobcoach bezorgde het ontwerp van samenwerkingsovereenkomst aan de vzw WZC Sint-Augustinus waarbij de nodige informatie verschaft werd betreffende tewerkstelling in toepassing van Art Deze organisatie stemde in met het ontwerp van samenwerkingsovereenkomst. Deze samenwerking kan in de toekomst ook aangewend worden voor eventuele andere kandidaten en andere profielen zoals o.a. cafetariamedewerker, hulp bij animatie, hulp in de administratie. Voor de functie van keukenmedewerker worden er geen kandidaten doorgestuurd aangezien het WZC Sint-Augustinus niet bereid is om te voorzien in werkschoenen en deze kostprijs ten laste te nemen. De poetsdames raden ze aan om gesloten en slipvrij schoeisel te dragen. Aangezien ze zelf geen schoenen ter beschikking stellen of aankopen voor hen (ook niet voor vaste personeelsleden) kunnen de medewerkers vrij kiezen welk merk of type schoeisel ze dragen. De meesten onder hen dragen crocs met een riempje achteraan. Deze zijn niet te duur, slipvrij en gesloten aan de tenen en blijven aan de voet door het riempje. Financieel advies en Visum: Niet van toepassing Beraadslaging: Geheime stemming: Het punt werd goedgekeurd bij eenparigheid van stemmen Besluit: Art 1. Een samenwerkingsovereenkomst af te sluiten met de vzw WZC Sint-Augustinus, Monseigneur Senciestraat 4 te 1500 Halle, betreffende de tewerkstelling van OCMW-cliënten 7

8 in het kader van art.60 7, volgens het ontwerp van samenwerkingsovereenkomst in bijlage van dit besluit. BESTUURLIJK TOEZICHT De beslissingen van de raad worden opgenomen in een overzichtslijst met een beknopte omschrijving van de daarin geregelde aangelegenheden. Deze overzichtslijst wordt binnen de 20 dagen na de vergadering van de OCMW-raad opgestuurd naar de toezichthoudende overheid, met name: de Heer Gouverneur, PROVINCIE VLAAMS BRABANT - Diestsesteenweg te 3010 LEUVEN de Heer Burgemeester Stad Halle, Oudstrijdersplein 18 te 1500 HALLE Einde: 20:40 uur De secretaris Jan De Winne De voorzitter Marie-Rose Harnie Voor eensluidend afschrift De secretaris Jan De Winne De voorzitter Marie-Rose Harnie 8

NOTULEN RAAD 09/02/2016

NOTULEN RAAD 09/02/2016 Aanvang: Aanwezig: NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD VAN 09/02/2016 NOTULEN RAAD 09/02/2016 20:00 uur Marie-Rose Harnie: voorzitter; Carine De Cock, Jeroen Hofmans, Kimberly Michel, Mathias Pierquin,

Nadere informatie

NOTULEN RAAD 12/08/2014 GOEDKEURING VAN DE NOTULEN OPENBARE ZITTING. Ondersteunende afdelingen

NOTULEN RAAD 12/08/2014 GOEDKEURING VAN DE NOTULEN OPENBARE ZITTING. Ondersteunende afdelingen Aanvang: Aanwezig: NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD VAN 12/08/2014 NOTULEN RAAD 12/08/2014 20:00 uur Marie-Rose Harnie: voorzitter; Freddy Busselot, Carine De Cock, Leen Destoop, Valerie Hamelryck,

Nadere informatie

NOTULEN RAAD 20/09/2016

NOTULEN RAAD 20/09/2016 NOTULEN RAAD 20/09/2016 Aanvang: Aanwezig: Verontschuldigd: Afwezig: 20:00 uur Christophe Merckx: voorzitter; Freddy Busselot, Carine De Cock, Valerie Hamelryck, Jeroen Hofmans, Kimberly Michel, Mathias

Nadere informatie

ONTWERPNOTULEN RAAD 09/04/2013 GOEDKEURING VAN DE NOTULEN OPENBARE ZITTING. Ondersteunende afdelingen

ONTWERPNOTULEN RAAD 09/04/2013 GOEDKEURING VAN DE NOTULEN OPENBARE ZITTING. Ondersteunende afdelingen ONTWERPNOTULEN RAAD 09/04/2013 Aanvang: Aanwezig: Verontschuldigd: Afwezig: 20:00 uur Marie-Rose Harnie: voorzitter; Kjell Bosmans, Freddy Busselot, Carine De Cock, Leen Destoop, Valerie Hamelrijck, Jeroen

Nadere informatie

NOTULEN RAAD 18/11/2014 OPENBARE ZITTING. Ondersteunende afdelingen

NOTULEN RAAD 18/11/2014 OPENBARE ZITTING. Ondersteunende afdelingen Aanvang: Aanwezig: NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD VAN 18/11/2014 NOTULEN RAAD 18/11/2014 20:00 uur Marie-Rose Harnie: voorzitter; Kjell Bosmans, Freddy Busselot, Carine De Cock, Leen Destoop, Valerie

Nadere informatie

NOTULEN RAAD 14/07/2015 OPENBARE ZITTING. Ondersteunende afdelingen

NOTULEN RAAD 14/07/2015 OPENBARE ZITTING. Ondersteunende afdelingen Aanvang: Aanwezig: NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD VAN 14/07/2015 NOTULEN RAAD 14/07/2015 20:00 uur Marie-Rose Harnie: voorzitter; Leen Destoop, Valerie Hamelryck, Jeroen Hofmans, Rogier Lindemans,

Nadere informatie

NOTULEN RAAD 09/10/2012 GOEDKEURING VAN DE NOTULEN OPENBARE ZITTING. Ondersteunende afdelingen

NOTULEN RAAD 09/10/2012 GOEDKEURING VAN DE NOTULEN OPENBARE ZITTING. Ondersteunende afdelingen NOTULEN RAAD 09/10/2012 Aanvang: 20:00 uur Aanwezig: Marie-Rose Harnie: voorzitter; Roger Bontridder, Gilbert Bosmans, Bertrand Demiddeleer, Wim Demuylder, Jeroen Hofmans, Marie-Jeanne Herremans,Nicky

Nadere informatie

RAAD De zitting wordt door de voorzitter,lut Van Den Broecke geopend om 20u.

RAAD De zitting wordt door de voorzitter,lut Van Den Broecke geopend om 20u. PROCES-VERBAAL VAN DE OPENBARE ZITTING VAN DE RAAD VAN HET OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN EN TE MELLE 24 februari 2014 Aanwezig: Verontschuldigd : Lutgarde Van Den Broecke,voorzitter,

Nadere informatie

Verslag van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 21 december 2015 om uur.

Verslag van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 21 december 2015 om uur. Verslag van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 21 december 2015 om 20.00 uur. Aanwezig: Ver Berne Erik, voorzitter Dexters Nancy, ondervoorzitter Ciarlo Diego, Deckers Daan, Er

Nadere informatie

NOTULEN RAAD 09/09/2014 GOEDKEURING VAN DE NOTULEN OPENBARE ZITTING. Ondersteunende afdelingen

NOTULEN RAAD 09/09/2014 GOEDKEURING VAN DE NOTULEN OPENBARE ZITTING. Ondersteunende afdelingen Aanvang: Aanwezig: NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD VAN 09/09/2014 NOTULEN RAAD 09/09/2014 20:00 uur Marie-Rose Harnie: voorzitter; Kjell Bosmans, Freddy Busselot, Carine De Cock, Leen Destoop, Valerie

Nadere informatie

NOTULEN RAAD 10/05/2016

NOTULEN RAAD 10/05/2016 NOTULEN RAAD 10/05/2016 Aanvang: Aanwezig: 20:00 uur Marie-Rose Harnie: voorzitter; Kjell Bosmans, Freddy Busselot, Carine De Cock, Valerie Hamelryck, Jeroen Hofmans, Kimberly Michel, Mathias Pierquin,

Nadere informatie

NOTULEN RAAD 10/03/2015 GOEDKEURING VAN DE NOTULEN OPENBARE ZITTING. Ondersteunende afdelingen

NOTULEN RAAD 10/03/2015 GOEDKEURING VAN DE NOTULEN OPENBARE ZITTING. Ondersteunende afdelingen Aanvang: Aanwezig: NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD VAN 10/03/2015 NOTULEN RAAD 10/03/2015 20:00 uur Marie-Rose Harnie: voorzitter; Kjell Bosmans, Freddy Busselot, Carine De Cock, Leen Destoop, Valerie

Nadere informatie

Van Aert Josée, voorzitter Adriaensen Bertha, Bluekens Carine, Cornelis Hugo, Hermans Hilde, Hillen Patrik, Van Accom Jef, raadsleden

Van Aert Josée, voorzitter Adriaensen Bertha, Bluekens Carine, Cornelis Hugo, Hermans Hilde, Hillen Patrik, Van Accom Jef, raadsleden Vergadering van 16 maart 2016 - openbaar gedeelte Aanwezig: Van Aert Josée, voorzitter Adriaensen Bertha, Bluekens Carine, Cornelis Hugo, Hermans Hilde, Hillen Patrik, Van Accom Jef, raadsleden Schuermans

Nadere informatie

Verslag van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 14 januari 2015

Verslag van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 14 januari 2015 Verslag van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 14 januari 2015 Aanwezig: MM. Jacobs Lydie, voorzitter, Croisiaux Katrien, Feyen Magda, Goormans Beatrijs, Kerkhofs Hilda, Neyens

Nadere informatie

NOTULEN RAAD 10/06/2014 GOEDKEURING VAN DE NOTULEN OPENBARE ZITTING. Ondersteunende afdelingen

NOTULEN RAAD 10/06/2014 GOEDKEURING VAN DE NOTULEN OPENBARE ZITTING. Ondersteunende afdelingen Aanvang: Aanwezig: NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD VAN 10/06/2014 NOTULEN RAAD 10/06/2014 20:00 uur Marie-Rose Harnie: voorzitter; Kjell Bosmans, Freddy Busselot, Carine De Cock, Leen Destoop, Valerie

Nadere informatie

OCMW KAMPENHOUT PROVINCIE VLAAMS-BRABANT

OCMW KAMPENHOUT PROVINCIE VLAAMS-BRABANT OCMW KAMPENHOUT PROVINCIE VLAAMS-BRABANT OCMW-RAAD van 05-12-2013 OVERZICHTSLIJST Openbare vergadering De voorzitter vraagt de raadsleden de goedkeuring om de volgende agendapunten in te trekken: 23 ste

Nadere informatie

Raad 25.08.2014. De zitting wordt door de voorzitter,lut Van Den Broecke geopend om 20u 10.

Raad 25.08.2014. De zitting wordt door de voorzitter,lut Van Den Broecke geopend om 20u 10. PROCES-VERBAAL VAN DE OPENBARE ZITTING VAN DE RAAD VAN HET OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN EN TE MELLE 25 augustus 2014 Aanwezig: Verontschuldigd: Lutgarde Van Den Broecke,voorzitter,

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 20 JANUARI 2016

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 20 JANUARI 2016 1 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 20 JANUARI 2016 AGENDA Goedkeuring - Aktename - Bekrachtiging 0.1. Aanvullend punt bij hoogdringendheid 1. Verslag vorige zitting - openbaar

Nadere informatie

NOTULEN RAAD 08/04/2014 GOEDKEURING VAN DE NOTULEN OPENBARE ZITTING. Ondersteunende afdelingen

NOTULEN RAAD 08/04/2014 GOEDKEURING VAN DE NOTULEN OPENBARE ZITTING. Ondersteunende afdelingen Aanvang: Aanwezig: NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD VAN 08/04/2014 NOTULEN RAAD 08/04/2014 20:00 uur Marie-Rose Harnie: voorzitter; Freddy Busselot, Carine De Cock, Leen Destoop, Jeroen Hofmans,

Nadere informatie

OCMW Londerzeel VERKLARENDE NOTA ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 24 MEI 2017

OCMW Londerzeel VERKLARENDE NOTA ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 24 MEI 2017 OCMW Londerzeel VERKLARENDE NOTA ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 24 MEI 2017 Hierna volgt, in toepassing van artikel 31 van het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie

Nadere informatie

OCMW-raad van 19 april 2012

OCMW-raad van 19 april 2012 Dienst: communicatie Contactpersoon: Lieve Van De Pontseele, communicatieambtenaar Tel. 03 778 60 10 Fax: 03 778 60 15 Email: lieve.vandepontseele@ocmwsintniklaas.be bij de punten van de openbare zitting

Nadere informatie

ZITTING VAN 18 OKTOBER 2012

ZITTING VAN 18 OKTOBER 2012 ZITTING VAN 18 OKTOBER 2012 AANWEZIG: Paul DE SCHEPPER, voorzitter; Diane DE TURCK, Lutgarde GEEROMS, Renaat RAES, Hubert SOENS, Annita SONCK, Lieven MEERT, Alain TRIEST, Lutgarde VAN DEN BRANDE, Godelieve

Nadere informatie

Verslag van de raad van 26 april 2016 OPENBARE ZITTING

Verslag van de raad van 26 april 2016 OPENBARE ZITTING Verslag van de raad van 26 april 2016 OPENBARE ZITTING Van de Wiele Christoph, OCMW-voorzitter Annaert Wim, De Corte Conny, Leunis Eddy, Scheire Eric, Van de Voorde Liesbeth, Van der Helst Anne-Marie,

Nadere informatie

NOTULEN RAAD 22/01/2013 GOEDKEURING VAN DE NOTULEN OPENBARE ZITTING. Ondersteunende afdelingen

NOTULEN RAAD 22/01/2013 GOEDKEURING VAN DE NOTULEN OPENBARE ZITTING. Ondersteunende afdelingen Aanvang: Aanwezig: NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD VAN 22/01/2013 NOTULEN RAAD 22/01/2013 19:00 uur Marie-Rose Harnie: voorzitter; Kjell Bosmans, Freddy Busselot, Carine De Cock, Leen Destoop, Valerie

Nadere informatie

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING VAN 28 JUNI 2016 NOTULEN

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING VAN 28 JUNI 2016 NOTULEN RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING VAN 28 JUNI 2016 NOTULEN Aanwezig: BUYS Rosette, OCMW-voorzitter, DE WOLF Rita, STASSIJNS Annita, VERSCHUEREN Joris, VAN DEN BROECK Beatrix, VAN MULDERS Dirk,

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 01 SEPTEMBER 2014 OPENBARE ZITTING

NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 01 SEPTEMBER 2014 OPENBARE ZITTING NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 01 SEPTEMBER 2014 OPENBARE ZITTING Aanwezig: Marie Jeanne Hendrickx: OCMW-voorzitter; Ursula Bervoets, Maria Boven, Peter Cras, Jozef Lemmens, Kathleen

Nadere informatie

Raad 22.09.2014. De openbare zitting wordt door de voorzitter, Lut Van Den Broecke geopend om 20u 03.

Raad 22.09.2014. De openbare zitting wordt door de voorzitter, Lut Van Den Broecke geopend om 20u 03. PROCES-VERBAAL VAN DE OPENBARE ZITTING VAN DE RAAD VAN HET OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN EN TE MELLE 22 september 2014 Aanwezig: Verontschuldigd: Lutgarde Van Den Broecke,voorzitter,

Nadere informatie

ZITTING VAN 20 FEBRUARI 2013

ZITTING VAN 20 FEBRUARI 2013 ZITTING VAN 20 FEBRUARI 2013 AANWEZIG: Paul DE SCHEPPER, voorzitter; Diane DE TURCK, Renaat RAES, Hubert SOENS, Lieven MEERT, Alain TRIEST, Godelieve VAN EECKHOUT, Arlette DIERICKX, Filip DE SMEDT, Patrick

Nadere informatie

VERGADERING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN BERLARE VAN DONDERDAG 16 FEBRUARI 2012. Openbare zitting

VERGADERING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN BERLARE VAN DONDERDAG 16 FEBRUARI 2012. Openbare zitting VERGADERING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN BERLARE VAN DONDERDAG 16 FEBRUARI 2012 Aanwezig: Verontschuldigd: Afwezig: Gunther Cooreman, Voorzitter Marleen Lateir, Martha Tackaert, Bart Van

Nadere informatie

ZITTING VAN 22 JULI 2013

ZITTING VAN 22 JULI 2013 ZITTING VAN 22 JULI 2013 AANWEZIG : Jozef Browaeys, burgemeester-voorzitter; Robert De Meuleneire, Janna Bauters en Hendrik Blommaert; schepenen. Guy Glorieux, schepen - voorzitter OCMW. Sabine Roobroeck,

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 28 SEPTEMBER 2015 OPENBARE ZITTING

NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 28 SEPTEMBER 2015 OPENBARE ZITTING NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 28 SEPTEMBER 2015 OPENBARE ZITTING Aanwezig: Verontschuldigd: Afwezig: : raadsleden; Guido Goossens: OCMW-secretaris De voorzitter opent de vergadering.

Nadere informatie

ZITTING VAN 23 MEI 2011.

ZITTING VAN 23 MEI 2011. ZITTING VAN 23 MEI 2011. Aanwezig: CASSIMON Lucienne, voorzitter VAN DER JEUGT Dirk, VAN DEN BROECK Beatrix, VAN DEN TROOST Tom, VAN DEN BERGHE Nelly, ROTTIERS Eddy, DE WOLF Rita, VAN MULDERS Dirk, STASSIJNS

Nadere informatie

Raad De openbare zitting wordt door de voorzitter,lut Van Den Broecke geopend om 20u 03.

Raad De openbare zitting wordt door de voorzitter,lut Van Den Broecke geopend om 20u 03. PROCES-VERBAAL VAN DE OPENBARE ZITTING VAN DE RAAD VAN HET OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN EN TE MELLE 27 oktober 2014 Aanwezig: Verontschuldigd: Lutgarde Van Den Broecke,voorzitter,

Nadere informatie

Snel, betrouwbaar en voordelig Emile van Thienen

Snel, betrouwbaar en voordelig Emile van Thienen Snel, betrouwbaar en voordelig Emile van Thienen Licensing & Software Specialist Microsoft Volume Licensing Open License 2 jaar, licenties eeuwig durend Software Assurance optioneel Level-C vanaf 250 werkplekken

Nadere informatie

NOTULEN RAAD 11/10/2016

NOTULEN RAAD 11/10/2016 Aanvang: Aanwezig: NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD VAN 11/10/2016 NOTULEN RAAD 11/10/2016 20:00 uur Christophe Merckx: voorzitter; Kjell Bosmans, Freddy Busselot, Carine De Cock, Valerie Hamelryck,

Nadere informatie

ZITTING VAN 15 DECEMBER 2015.

ZITTING VAN 15 DECEMBER 2015. ZITTING VAN 15 DECEMBER 2015. Aanwezig: BUYS Rosette, voorzitter DE MUL Bettie, DE WOLF Rita, STASSIJNS Annita, LAUWERS Karen, VERSCHUEREN Joris, VEREST Paul, VAN MULDERS Dirk, raadsleden VEREST Marie-Louise,

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 21 OKTOBER 2015

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 21 OKTOBER 2015 1 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 21 OKTOBER 2015 AGENDA Goedkeuring - Aktename - Bekrachtiging 1. Verslag vorige zitting (gedeelte openbare zitting) - goedkeuring 1.1.

Nadere informatie

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk Wichelen

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk Wichelen uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk Wichelen 14-06-2016 verzendnummer contactpersoon contact via 2016/ Mevr. Melissa De Jaeger 052 432 467 melissa.dejaeger@ocmw-wichelen.be Beste De voorzitter van de

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN BORGLOON 27 juni 2013 om uur

VERSLAG VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN BORGLOON 27 juni 2013 om uur Aanwezig: Voorzitter: Patrick Carnotensis, Raadsleden: Joël Schoofs, mevrouw Maria Vrancken, mevrouw Greet Baldewijns, Omer Vanderbeeken, Antoine Goffings, mevrouw Ingrid Moens, mevrouw Chantal L Hoyes,

Nadere informatie

Raad OPENBAAR GEDEELTE 1. Goedkeuring van het openbaar gedeelte van het verslag van

Raad OPENBAAR GEDEELTE 1. Goedkeuring van het openbaar gedeelte van het verslag van PROCES-VERBAAL VAN DE OPENBARE ZITTING VAN DE RAAD VAN HET OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN EN TE MELLE 24 maart 2014 Aanwezig: Verontschuldigd: Lutgarde Van Den Broecke,voorzitter, Dirk

Nadere informatie

Raad voor Maatschappelijk Welzijn

Raad voor Maatschappelijk Welzijn Raad voor Maatschappelijk Welzijn Notulen open zitting Zitting van 24 januari 2017 Samenstelling: Aanwezig: de heer Roger Seys; mevrouw Sonja Surkyn; de heer Michel Schepens; de heer Tim Theunis; mevrouw

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN BORGLOON 29 januari 2015 om 20.00 uur

VERSLAG VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN BORGLOON 29 januari 2015 om 20.00 uur Aanwezig Voorzitter: Patrick Carnotensis, Raadsleden: Joël Schoofs, mevrouw Greet Baldewijns, Antoine Goffings, mevrouw Ingrid Moens, mevrouw Chantal L Hoyes, Johan Feytons, mevrouw Marie Hubertine Leunen,

Nadere informatie

ZITTING VAN 27 JANUARI Piet Baetens: voorzitter; Githa Praet, secretaris. Ignace De Baerdemaeker: burgemeester

ZITTING VAN 27 JANUARI Piet Baetens: voorzitter; Githa Praet, secretaris. Ignace De Baerdemaeker: burgemeester 1 ZITTING VAN 27 JANUARI 2016 Aanwezig : Piet Baetens: voorzitter; mevrouwen: Hilde Nobels, Rita De Geest, Sabine Bracke, Anny Paelinck en Sandra De Smet; de heren: Daniel De Brauwer, Peter Raman en Philip

Nadere informatie

Raad van 21 december 2011

Raad van 21 december 2011 Raad van 21 december 2011 Aanwezig: Uyttendaele R. voorzitter, Matthijs R., De Waele M., Schollaert G., Matthijs F., Vander Straeten C., Sonck K., Derder I., Cromphout N., Vanderlinden L. en De Grauwe

Nadere informatie

001 Personeel - inzet preventieadviseur voor de politiezone Kempenland

001 Personeel - inzet preventieadviseur voor de politiezone Kempenland NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN 24 FEBRUARI 2015 Aanwezig: Surkyn Sonja - voorzitter Schepens Michel, Pernet Godelieve, Maes Benny, Deckers Hilde, Debruyne Katrien, Jeunen Maria, Dieltjens

Nadere informatie

Notulen van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 26 mei 2015

Notulen van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 26 mei 2015 Notulen van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 26 mei 2015 Aanwezig: Verbist Els, voorzitter Janssens Sonja, ondervoorzitter Frans Rik, burgemeester Dorikens Herman, Janssens Jan, Maes Odette, Lietaer

Nadere informatie

Vergadering van 20 januari 2016 - openbaar gedeelte Aanwezig: Van Aert Josée, voorzitter Adriaensen Bertha, Bluekens Carine, Cornelis Hugo, Kerremans Leen, Hermans Hilde, Hillen Patrik, Thoné Godelieve,

Nadere informatie

Goedkeuring verslag openbaar gedeelte vorige vergadering.

Goedkeuring verslag openbaar gedeelte vorige vergadering. Zitting van 23 januari 2017 Aanwezig: Marie-Thérèse De Smet, OCMW-voorzitter Celine Baeckelandt, Carine Claerhout, Anja Demedts, Joke Vandemaele, Marianne Verbauwhede, Luc Vercaemer, OCMW-raadsleden Koenraad

Nadere informatie

NOTULEN RAAD 11/08/2015

NOTULEN RAAD 11/08/2015 Aanvang: Aanwezig: NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD VAN 11/08/2015 NOTULEN RAAD 11/08/2015 20:00 uur Marie-Rose Harnie: voorzitter; Freddy Busselot, Carine De Cock, Leen Destoop, Valerie Hamelryck,

Nadere informatie

RAAD voor MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING van 21 september 2016

RAAD voor MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING van 21 september 2016 Aanwezig: RAAD voor MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING van 21 september 2016 Jos Cauwberghs - voorzitter Godelieve Meulemans, Lochie Julie, Jos Steenwinckels, Conny Gevens,, Freddy Mannaerts, Manu De Jongh

Nadere informatie

ZITTING VAN 29 SEPTEMBER 2015.

ZITTING VAN 29 SEPTEMBER 2015. ZITTING VAN 29 SEPTEMBER 2015. Aanwezig: BUYS Rosette, voorzitter DE MUL Bettie, DE WOLF Rita, STASSIJNS Annita, LAUWERS Karen, VERSCHUEREN Joris, VEREST Paul, VAN DEN BROECK Beatrix, VAN MULDERS Dirk,

Nadere informatie

RAAD voor MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING van 23 november 2016

RAAD voor MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING van 23 november 2016 Aanwezig: RAAD voor MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING van 23 november 2016 Jos Cauwberghs - voorzitter Godelieve Meulemans, Lochie Julie, Jos Steenwinckels, Conny Gevens, Joachim Lelièvre-Damit, Freddy Mannaerts,

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING VAN DONDERDAG 21 MEI 2015

NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING VAN DONDERDAG 21 MEI 2015 NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING VAN DONDERDAG 21 MEI 2015 Aanvang zitting 18U05 Einde zitting 18U55 Aanwezig Ivan De Clerck, Voorzitter, Brigitta Monbaliu, Stephanie De Deyne,

Nadere informatie

OCMW Londerzeel. Betreft: Zitting van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van Londerzeel dd. 27 april 2017

OCMW Londerzeel. Betreft: Zitting van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van Londerzeel dd. 27 april 2017 OCMW Londerzeel Londerzeel, 28 april 2017 Aan de heer Gouverneur van Vlaams-Brabant Agentschap voor Binnenlands Bestuur Afdeling Vlaams-Brabant Provincieplein 1 3001 Leuven Geachte heer Gouverneur, Betreft:

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD VAN DONDERDAG 27 OKTOBER OPENBAAR

VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD VAN DONDERDAG 27 OKTOBER OPENBAAR VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD VAN DONDERDAG 27 OKTOBER 2016. Aanwezig: Julie Asselman, Voorzitter Anne Del Piero, Jos Cools, Jeannine Van de Vreken, Lucienne François, Erik Crombé, Ann Tambour,

Nadere informatie

Ontwerpnotulen en toelichting zitting van de OCMW-Raad van 8 september 2010 The Club (ontmoetingsruimte serviceflats) 19u

Ontwerpnotulen en toelichting zitting van de OCMW-Raad van 8 september 2010 The Club (ontmoetingsruimte serviceflats) 19u OCMW Waasmunster RD 2010/8 Ontwerpnotulen en toelichting zitting van de OCMW-Raad van 8 september 2010 The Club (ontmoetingsruimte serviceflats) 19u 1 OPENBARE ZITTING 10.0 Vergrijzing: impact en uitdaging

Nadere informatie

Microsoft Product Licensing Advisor Internal, Partner, & Customer Scenarios. Microsoft Licensing. Patrick Viaene Licensing Marketing Manager

Microsoft Product Licensing Advisor Internal, Partner, & Customer Scenarios. Microsoft Licensing. Patrick Viaene Licensing Marketing Manager Microsoft Product Licensing Advisor Internal, Partner, & Customer Scenarios Microsoft Licensing Patrick Viaene Licensing Marketing Manager Agenda Microsoft Volume licentieprogramma's: Open License Open

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 15 OKTOBER 2014

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 15 OKTOBER 2014 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 15 OKTOBER 2014 OPENBARE ZITTING Goedkeuring - Aktename - Bekrachtiging 1. Verslag vorige zitting (gedeelte openbare zitting) - goedkeuring

Nadere informatie

Overzichtslijst van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn OPENBARE ZITTING

Overzichtslijst van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn OPENBARE ZITTING Overzichtslijst Overzichtslijst van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn Aanwezig Herwig Beckers, voorzitter Luc Ponsaerts, Chris Bex, Elisabeth Dyckmans (vanaf punt 6), Luc Haine, Louis

Nadere informatie

Raad van 30 juli 2014

Raad van 30 juli 2014 Raad van 30 juli 2014 Aanwezig: De Meersman A., voorzitter; D Haese J., Debusschere M.-T., De Clercq A., Henderickx S., Heirman K., Matthys R., Meuleman G., Van Cauteren H., leden; Vandermeersch P., secretaris.

Nadere informatie

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN 15 RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN 11 maart 2015 Aanwezig: Chris De Ridder, voorzitter Roger Van Driessche, Jan Claus, Lieve Fierens, Gwenda Gaublomme, Luc Van Steyvoort, Rik Holvoet, Sara Waelbers,

Nadere informatie

Hoe schaf je Microsoft producten aan?

Hoe schaf je Microsoft producten aan? Hoe schaf je Microsoft producten aan? Emile van Thienen Software Licensing Specialist emile@centralpoint.nl Twitter mee op #CPCP Microsoft Licenties Wat zijn Microsoft licenties Gebruikers recht/overeenkomst

Nadere informatie

Zitting van de gemeenteraad van 26 april 2010 TOELICHTENDE NOTA

Zitting van de gemeenteraad van 26 april 2010 TOELICHTENDE NOTA Zitting van de gemeenteraad van 26 april 2010 TOELICHTENDE NOTA 1 Goedkeuring van het verslag van de vorige vergadering. De notulen van de gemeenteraadszitting van 29 maart 2010 worden ter goedkeuring

Nadere informatie

DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN

DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN PROVINCIE VLAAMS BRABANT ---- OCMW LUBBEEK ---- DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING VAN 17 september 2012, 20.30 u AANWEZIG: Voorzitter : Jan VAN BRUSSELT Leden : Maria Elisabeth DEPRET, Ingrid

Nadere informatie

Betreft: Zitting van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van Londerzeel dd. 23 februari 2017

Betreft: Zitting van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van Londerzeel dd. 23 februari 2017 Londerzeel, 28 februari 2017 Aan de heer Gouverneur van Vlaams-Brabant Agentschap voor Binnenlands Bestuur Afdeling Vlaams-Brabant Provincieplein 1 3001 Leuven Geachte heer Gouverneur, Betreft: Zitting

Nadere informatie

OCMW Londerzeel. Betreft: Zitting van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van Londerzeel dd. 24 mei 2017

OCMW Londerzeel. Betreft: Zitting van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van Londerzeel dd. 24 mei 2017 OCMW Londerzeel Londerzeel, 31 mei 2017 Aan de heer Gouverneur van Vlaams-Brabant Agentschap voor Binnenlands Bestuur Afdeling Vlaams-Brabant Provincieplein 1 3001 Leuven Geachte heer Gouverneur, Betreft:

Nadere informatie

NOTULEN RAAD 17/11/2014 GOEDKEURING VAN DE NOTULEN OPENBARE ZITTING. Ondersteunende afdelingen

NOTULEN RAAD 17/11/2014 GOEDKEURING VAN DE NOTULEN OPENBARE ZITTING. Ondersteunende afdelingen Aanvang: Aanwezig: NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD VAN 17/11/2014 NOTULEN RAAD 17/11/2014 20:00 uur Marie-Rose Harnie: voorzitter; Kjell Bosmans, Freddy Busselot, Carine De Cock, Leen Destoop, Valerie

Nadere informatie

OVERZICHTSLIJST RAADSBESLUITEN: ZITTING VAN 10 JUNI 2015

OVERZICHTSLIJST RAADSBESLUITEN: ZITTING VAN 10 JUNI 2015 OVERZICHTSLIJST RAADSBESLUITEN: ZITTING VAN 10 JUNI 2015 Toevoeging agendapunt. Volgend punt aan de huidige agenda van de openbare zitting toe te voegen: Opdrachten: Ontwerp en bouw van circa 30 assistentiewoningen

Nadere informatie

DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN

DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN PROVINCIE VLAAMS BRABANT ---- OCMW LUBBEEK ---- DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING VAN 21 februari 2011, 19.30 u AANWEZIG: Voorzitter : Maria Elisabeth DEPRET Leden : Maria SCHREVENS, Ingrid

Nadere informatie

DE RAAD, IN OPENBARE ZITTING

DE RAAD, IN OPENBARE ZITTING ZITTING van de RAAD voor MAATSCHAPPELIJK WELZIJN van 6 juni 2017 Aanwezig: Josée Poelmans, Voorzitter Greet Peeters, Maarten Aerts, Paul Snyers, Sander Ooms, Wendy Gevers, Willy Torfs, Maria Willems, OCMW

Nadere informatie

OPENBAAR GEDEELTE DE RAAD

OPENBAAR GEDEELTE DE RAAD VERSLAG OCMW-RAAD 24 FEBRUARI 2015 Aanwezig: Frank Vroonen, voorzitter; Hannah Billen, Magda Hanssen, Sven Luyck, Carine Meyers, Jo Vandercappellen, Peter Vanhoutteghem en Piet Wijgaerts, OCMWraadsleden;

Nadere informatie

Het proces-verbaal van de openbare zitting van de Raad dd. 4 april 2017 wordt goedgekeurd.

Het proces-verbaal van de openbare zitting van de Raad dd. 4 april 2017 wordt goedgekeurd. OCMW DEINZE NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN Zitting van 2 mei 2017 Zijn aanwezig: C. De Spiegelaere, OCMW-voorzitter; W. De Ketelaere, R. Van Neste, R. Ranschaert, P. De Maertelaere, K.

Nadere informatie

B. Noz neemt deel aan de vergadering vanaf agendapunt 2. R. Van Megroot neemt deel aan de vergadering vanaf agendapunt 3.

B. Noz neemt deel aan de vergadering vanaf agendapunt 2. R. Van Megroot neemt deel aan de vergadering vanaf agendapunt 3. ZITTING VAN 17 MEI 2016. Tegenwoordig: R. De Caluwé, burgemeester-voorzitter; P. De Bock M. Fruytier T. Walbrecht, schepenen; R. Van Megroot, OCMW-voorzitter; G. Thierens E. Coppens L. Dieleman-van De

Nadere informatie

ZITTING VAN 16 DECEMBER 2014.

ZITTING VAN 16 DECEMBER 2014. ZITTING VAN 16 DECEMBER 2014. Aanwezig: BUYS Rosette, voorzitter VAN HERREWEGHE Tom, burgemeester DE MUL Bettie, DE WOLF Rita, STASSIJNS Annita, LAUWERS Karen, VERSCHUEREN Joris, VEREST Paul, VAN DEN BROECK

Nadere informatie

Raad van 26 februari 2014

Raad van 26 februari 2014 Raad van 26 februari 2014 Aanwezig: De Meersman A., voorzitter; D Haese J., Debusschere M.-T., De Clercq A., Heirman K., Lemmens J., Matthys R., Meuleman G., Van Cauteren H., leden; Vandermeersch P., secretaris.

Nadere informatie

1. Goedkeuren van de notulen van de vorige vergadering - gedeelte openbare zitting De raad in openbare zitting vergaderd,

1. Goedkeuren van de notulen van de vorige vergadering - gedeelte openbare zitting De raad in openbare zitting vergaderd, Lijst met ontwerpbesluiten van de OCMW-raad van maandag 19 september 2016 OPENBARE ZITTING Bestuur en Beleid Notulen 1. Goedkeuren van de notulen van de vorige vergadering - gedeelte openbare zitting De

Nadere informatie

Rapport Microsoft Licentiepositie Gemeente Assen. Datum : 22 december 2015

Rapport Microsoft Licentiepositie Gemeente Assen. Datum : 22 december 2015 Datum : 22 december 2015 INHOUDSOPGAVE 1 MANAGEMENT SAMENVATTING... 3 2 CONTRACTEN... 4 3 RAPPORTAGE SCOPE... 5 4 PROJECT... 6 4.1 ALGEMENE UITGANGSPUNTEN VASTSTELLING LICENTIEPOSITIE... 6 4.2 RAPPORTAGE...

Nadere informatie

Hoe schaf je Microsoft producten aan?

Hoe schaf je Microsoft producten aan? Hoe schaf je Microsoft producten aan? Emile van Thienen Senior Software License Specialist emile@centralpoint.nl Microsoft Licenties Wat zijn Microsoft licenties Gebruikers recht/overeenkomst Elke onderneming

Nadere informatie

Agentschap voor Landbouw en Visserij. Procesondersteuning

Agentschap voor Landbouw en Visserij. Procesondersteuning Bijzonder bestek betreffende een overheidsopdracht van diensten OPD2014 Microsoft licenties en Software Assurance Het hernieuwen van de Software Assurance op de producten uit het Microsoft Enterprise Agreement

Nadere informatie

1. Goedkeuren van de notulen van de vorige vergaderingen - gedeelte openbare zitting De raad in openbare zitting vergaderd,

1. Goedkeuren van de notulen van de vorige vergaderingen - gedeelte openbare zitting De raad in openbare zitting vergaderd, OCMW-raad maandag 16 januari 2017 Aanwezig: Sebastian Vande Ginste, OCMW-voorzitter Robin Declerck, Lode Degrieck, Liesbeth Gellinck, Anneloor Laevens, Hilde Naessens, Els Sarazyn, Marie- Paule Somers,

Nadere informatie

1. Goedkeuren notulen vorige vergadering openbaar gedeelte

1. Goedkeuren notulen vorige vergadering openbaar gedeelte PROVINCIE VLAAMS BRABANT ---- OCMW LUBBEEK ---- DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING VAN 19 oktober 2009 AANWEZIG: Voorzitter : Maria Elisabeth DEPRET Leden : Schepen : Ingrid VANDEN BERGHE, Alphonse

Nadere informatie

RAAD PROCES-VERBAAL VAN DE OPENBARE ZITTING VAN DE RAAD VAN HET OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN EN TE MELLE 30 mei 2016

RAAD PROCES-VERBAAL VAN DE OPENBARE ZITTING VAN DE RAAD VAN HET OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN EN TE MELLE 30 mei 2016 PROCES-VERBAAL VAN DE OPENBARE ZITTING VAN VAN HET OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN EN TE MELLE 30 mei 2016 Aanwezig: Verontschuldigd: Lutgarde Van Den Broecke,voorzitter, Marleen De Noyette,

Nadere informatie

Burgemeester W. Vanhooren

Burgemeester W. Vanhooren DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD Situering van het dossier Bevoegd lid college Burgemeester W. Vanhooren Dienst informatica Volgnummer dossier Onderwerp Opdracht van levering en installatie van mailserversoftware

Nadere informatie

VERGADERING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN DINSDAG 19 JANUARI

VERGADERING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN DINSDAG 19 JANUARI Aanwezig: VERGADERING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN DINSDAG 19 JANUARI 2016 Patrick Meulebroek, voorzitter; Luc Beurms, Joos Dauwe, Ann Joos, Jurgen Jacobs, Veronique Van Den Steen, Gino Bertin,

Nadere informatie

ZITTING VAN 27 OKTOBER 2015.

ZITTING VAN 27 OKTOBER 2015. ZITTING VAN 27 OKTOBER 2015. Aanwezig: BUYS Rosette, voorzitter DE MUL Bettie, DE WOLF Rita, STASSIJNS Annita, LAUWERS Karen, VERSCHUEREN Joris, VEREST Paul, VAN DEN BROECK Beatrix, VAN MULDERS Dirk, raadsleden

Nadere informatie

OCMWANTWERPEN Stafdiensten Algemeen Secretaris Secretariaat Ann Van Gorp Tel. 03-223 56 43

OCMWANTWERPEN Stafdiensten Algemeen Secretaris Secretariaat Ann Van Gorp Tel. 03-223 56 43 RAADSZITTING OPENBARE ZITTING Vergadering van vrijdag 14 juli 2006, te 8.30 uur OCMWANTWERPEN Stafdiensten Algemeen Secretaris Secretariaat Ann Van Gorp Tel. 03-223 56 43 RONDGEDEELD : 25.07.2006 Aanwezig

Nadere informatie

Het proces-verbaal van de openbare zitting van de Raad dd. 7 februari 2017 wordt goedgekeurd.

Het proces-verbaal van de openbare zitting van de Raad dd. 7 februari 2017 wordt goedgekeurd. OCMW DEINZE NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN Zitting van 07 maart 2017 Zijn aanwezig: C. De Spiegelaere, OCMW-voorzitter; W. De Ketelaere, R. Van Neste, R. Ranschaert, P. De Maertelaere,

Nadere informatie

Verslag van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 30 maart 2016 om uur.

Verslag van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 30 maart 2016 om uur. Verslag van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 30 maart 2016 om 19.00 uur. Aanwezig: Ver Berne Erik, voorzitter Dexters Nancy, ondervoorzitter Ciarlo Diego, Deckers Daan, Er Cevdet,

Nadere informatie

Wij hebben de eer U uit te nodigen voor de gemeenteraadszitting van woensdag 22 januari a.s. om 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis.

Wij hebben de eer U uit te nodigen voor de gemeenteraadszitting van woensdag 22 januari a.s. om 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis. Waasmunster, 14 januari 2014. Aan de Leden van de Gemeenteraad Geacht raadslid, Wij hebben de eer U uit te nodigen voor de gemeenteraadszitting van woensdag 22 januari a.s. om 19.30 uur in de raadzaal

Nadere informatie

OCMW Londerzeel. Betreft: Zitting van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van Londerzeel dd. 26 januari 2017

OCMW Londerzeel. Betreft: Zitting van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van Londerzeel dd. 26 januari 2017 OCMW Londerzeel Londerzeel, 2 februari 2017 Aan de heer Gouverneur van Vlaams-Brabant Agentschap voor Binnenlands Bestuur Afdeling Vlaams-Brabant Provincieplein 1 3001 Leuven Geachte heer Gouverneur, Betreft:

Nadere informatie

NOTULEN RAAD 14/06/2016

NOTULEN RAAD 14/06/2016 NOTULEN RAAD 14/06/2016 Aanvang: Aanwezig: 20:00 uur Marie-Rose Harnie: voorzitter; Freddy Busselot, Carine De Cock, Valerie Hamelryck, Jeroen Hofmans, Kimberly Michel, Mathias Pierquin, Nicky Van Acker,

Nadere informatie

Raad 24.11.2014. 1. Goedkeuring van het openbaar gedeelte van het verslag van 27.10.14.

Raad 24.11.2014. 1. Goedkeuring van het openbaar gedeelte van het verslag van 27.10.14. PROCES-VERBAAL VAN DE OPENBARE ZITTING VAN DE RAAD VAN HET OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN EN TE MELLE 24 november 2014 Aanwezig: Verontschuldigd: Lutgarde Van Den Broecke,voorzitter,

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE RAAD VAN 5/10/2016

NOTULEN VAN DE RAAD VAN 5/10/2016 NOTULEN VAN DE RAAD VAN 5/10/2016 Aanwezig: Thienpont Alexandra, voorzitter; Adriaensen Maria, Maes Luc, Noppen Hilde, Poels Marleen, Schillebeeckx Elke, Sommereyns Peter, Trappeniers Hendrik, Vandeven

Nadere informatie

Overzichtslijst van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn OPENBARE ZITTING

Overzichtslijst van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn OPENBARE ZITTING Overzichtslijst Overzichtslijst van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn Aanwezig Datum 18 december 2014 Erik Vanderheiden, voorzitter Luc Ponsaerts, Chris Bex, Elisabeth Dyckmans, Luc

Nadere informatie

RAAD voor MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING van 20 november 2013

RAAD voor MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING van 20 november 2013 Aanwezig: RAAD voor MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING van 20 november 2013 Jos Cauwberghs - de voorzitter Godelieve Meulemans, Lochie Julie, Kris Hendrickx, Conny Gevens, Joachim Lelièvre- Damit, Johny Stiers

Nadere informatie

De vergadering wordt geopend om 20u. 1. Notulen Raad van 3 mei 2016, deel A: openbare zitting.

De vergadering wordt geopend om 20u. 1. Notulen Raad van 3 mei 2016, deel A: openbare zitting. RAAD VAN 7 JUNI 2016 Aanwezig: Dhr. R. Artois, Voorzitter; dhr. G. Van Achter, dhr. A. Piessens, dhr. P. Van Cauwenberghe, dhr. J.M. Hubert, dhr. E. Vangindertael, Mevr. M. Heirman, Mevr. M. Robberechts,

Nadere informatie

OCMW Londerzeel. Betreft: Zitting van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van Londerzeel dd. 26 oktober 2017

OCMW Londerzeel. Betreft: Zitting van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van Londerzeel dd. 26 oktober 2017 OCMW Londerzeel Londerzeel, 30 oktober 2017 Geachte heer Gouverneur, Aan de heer Gouverneur van Vlaams-Brabant Agentschap voor Binnenlands Bestuur Afdeling Vlaams-Brabant Provincieplein 1 3001 Leuven Betreft:

Nadere informatie

Raad van 27 september 2016

Raad van 27 september 2016 Raad van 27 september 2016 Aanwezig: De Meersman A., voorzitter; Brugada Terradellas P. (vanaf 19.40 uur), D Haese J., De Clercq A., Heirman K., Henderickx S. (vanaf 19.45 uur), Lemmens J.,Matthys R.,

Nadere informatie

VERGADERING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN DINSDAG 18 AUGUSTUS

VERGADERING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN DINSDAG 18 AUGUSTUS Aanwezig: Verontschuldigd: VERGADERING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN DINSDAG 18 AUGUSTUS 2015 Patrick Meulebroek, voorzitter; Luc Beurms, Joos Dauwe, Ann Joos, Jurgen Jacobs, Veronique Van Den

Nadere informatie

Overzichtslijst van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn OPENBARE ZITTING

Overzichtslijst van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn OPENBARE ZITTING Overzichtslijst Overzichtslijst van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn Aanwezig Datum 26 februari 2015 Herwig Beckers, voorzitter Luc Ponsaerts, Chris Bex, Elisabeth Dyckmans, Luc

Nadere informatie