REGLEMENT PERSOONSGEBONDEN BUDGET VERPLEGING EN VERZORGING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "REGLEMENT PERSOONSGEBONDEN BUDGET VERPLEGING EN VERZORGING"

Transcriptie

1 REGLEMENT PERSOONSGEBONDEN BUDGET VERPLEGING EN VERZORGING Behorend bij de Kiemer Basisverzekering Geldig vanaf 1 januari 2015

2 Artikel 1 Begripsomschrijvingen AWBZ Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten Budgetplan Een overzicht van de door jou voorgenomen besteding van het te verlenen persoonsgebonden budget. Formele zorgaanbieder Zorgaanbieder die persoonlijk zorg levert zoals bedoeld in de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg). Dit zijn zowel natuurlijke personen als rechtspersonen, die beroepsmatig of bedrijfsmatig zorg verlenen en zijn ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel. Als formele zorgaanbieders worden aangemerkt: a. Verpleegkundigen met een geldige inschrijving in het BIG-register die beschikken over een van de volgende diploma s: A, B of Z, MBO-V, HBO-V of diploma verpleegkundige met niveau 4 en 5. b. Helpende Zorg en Welzijn (niveau 2); c. Verzorgende Individuele Gezondheidszorg ( niveau 3). Al deze zorgaanbieders moeten bevoegd (geschoold) en bekwaam (praktijkvaardig) zijn om de verpleegkundige en/of verzorgende zorgverlening uit te voeren op grond van de voor hen geldende wet- en regelgeving. Daarbij geldt dat alleen zorgaanbieders die feitelijk de zorg verlenen bij de verzekerde als formele zorgaanbieder worden aangemerkt. Rechtspersonen en ZZP ers worden niet als formele zorgaanbieder beschouwd wanneer zij gebruikmaken van zorgverleners die niet voldoen aan bovenstaande definitie van een formele zorgaanbieder. Natuurlijk persoon Natuurlijke persoon, niet zijnde een formele zorgaanbieder, die niet beroeps- of bedrijfsmatig zorg verleent in het kader van het persoonsgebonden budget verpleging en verzorging. PGB Het persoonsgebonden budget verpleging en verzorging. Toekenningsverklaring Schriftelijke verklaring die je van ons ontvangt als wij jou een PGB toekennen, je toegekende PGB verlengen of bij wijziging van het toegekende PGB. In de toekenningsverklaring is de periode van toekenning van het PGB opgenomen en de hoogte van het bedrag dat wij maximaal over de toegekende periode vergoeden. Verpleegkundige Een verpleegkundige niveau 5 (artikel 3a Wet BIG, HBO-bachelor) of verpleegkundig specialist (artikel 14 Wet BIG, HBO-master). Verpleging en verzorging De aanspraak Verpleging en verzorging zonder verblijf zoals omschreven in artikel 3.21 van de polisvoorwaarden van de basisverzekering. Voorbehouden handelingen Medische handelingen die onaanvaardbare risico's voor de gezondheid van een patiënt met zich meebrengen als ze door een ondeskundige worden uitgevoerd. Wie deze handelingen mogen uitvoeren, staat in de artikelen 35 t/m 39 van de Wet BIG. Wet BIG Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg. Deze wet bevat regels voor de kwaliteit van de zorgverlening door beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg. Wettelijk vertegenwoordiger Een van de ouders voor zover deze het ouderlijk gezag heeft (voor een persoon jonger dan 18 jaar) of een door de Rechtbank vastgestelde voogd, curator, mentor of bewindvoerder. Wlz Wet langdurige zorg Zorg in natura Bij zorg in natura levert en organiseert de zorgaanbieder de zorg en regelt de administratie daaromheen. Wij hebben deze zorgaanbieder rechtstreeks gecontracteerd.

3 Zorgplan Het zorgplan beschrijft je zorgvraag en de wijze van zorgverlening. Het zorgplan wordt vanwege de indicatiestelling door de verpleegkundige in overleg met jou opgesteld. Zvw Zorgverzekeringswet Artikel 2 Voorwaarden voor toegang tot het PGB 2.1 Je hebt een geldige indicatie voor verpleging en verzorging zoals omschreven in artikel 3.21 van de basisverzekering, gesteld door een verpleegkundige. 2.2 Je behoort tot een van de volgende doelgroepen: a. Je bent langdurig (langer dan een jaar) op verpleging en verzorging aangewezen en je functiebeperkingen zijn niet veroorzaakt door normale verouderingsprocessen; b. Je bent jonger dan 18 jaar en hebt verzorging nodig vanwege complexe somatische problematiek of een lichamelijke handicap, waarbij: - sprake is van behoefte aan permanent toezicht, of - 24 uur per dag zorg in de nabijheid beschikbaar moet zijn. Deze zorg gaat gepaard met een of meer specifieke verpleegkundige handelingen. 2.3 Je zorgvraag voldoet aan een of meer van de volgende voorwaarden: a. Je hebt vaak (meer dan drie keer per week) zorg nodig op wisselende en ongebruikelijke tijdstippen en/of op meerdere locaties; b. Je hebt zorg nodig die vooraf slecht is in te plannen, omdat deze nodig is op telkens verschillende tijden en/of op korte momenten op de dag en/of op afroep; c. Je hebt zorg nodig die 24 uur per dag direct beschikbaar moet zijn in de nabijheid of op afroep; d. Er is een noodzaak voor vaste zorgaanbieders door de specifieke zorgverlening of in verband met gebruik van specifieke (eigen) hulpmiddelen. 2.4 Je bent in staat op eigen kracht of met hulp van een wettelijke vertegenwoordiger een weloverwogen keuze te maken ten aanzien van het werkgeverschap. 2.5 Je bent in staat op eigen kracht of met hulp van een wettelijke vertegenwoordiger de aan het PGB verbonden taken en verplichtingen op verantwoorde wijze uit te voeren. Dit houdt o.a. in contracten afsluiten met zorgaanbieders en taken verrichten zoals werving van personeel, het opstellen van uurroosters en het toezicht houden op nakoming van de afgesloten contracten. 2.6 Je bent in staat de door jou gecontracteerde zorgaanbieders op zodanige wijze aan te sturen en hun werkzaamheden op elkaar af te stemmen, dat sprake is of zal zijn van verantwoorde zorg. Artikel 3 Hoe kun je een PGB aanvragen 3.1 Als je voldoet aan de voorwaarden zoals genoemd in artikel 2, kom je in aanmerking voor een PGB. Je kunt een PGB aanvragen door middel van het indienen van het PGB-aanvraagformulier. Dit PGB-aanvraagformulier bestaat uit drie delen: het verpleegkundig deel (deel 1), het verzekerde deel (deel 2) en het budgetplan (deel 3). De formulieren voor het aanvragen van een PGB vind je op onze website. 3.2 Het verpleegkundig deel moet je laten invullen door de verpleegkundige die de indicatie stelt. In dit deel van het aanvraagformulier vat de verpleegkundige de indicatiestelling samen. Het gaat hier om de aard, omvang en duur van de beoogde zorg. Daarna ondertekenen jullie beide dit deel in elkaars aanwezigheid. 3.3 In het budgetplan motiveer je dat je voldoet aan de criteria genoemd in artikel 2.3 en geef je op basis van de geïndiceerde uren verpleging en/of verzorging aan van welke zorgaanbieder(s) je gebruik wilt maken. 3.4 Het verzekerde deel en het budgetplan moet je zelf volledig invullen en ondertekenen. 3.5 Het aanvraagformulier bestaande uit deel 1, 2 en 3 moet je in zijn geheel volledig ingevuld en ondertekend naar ons opsturen. De aanvraag voor het PGB wordt vervolgens door ons op basis van alle delen van het aanvraagformulier beoordeeld. 3.6 Als je PGB-aanvraagformulier niet volledig is ingevuld, kunnen wij je aanvraag niet beoordelen. 3.7 Je bent verplicht desgevraagd nadere informatie te verstrekken, of je verpleegkundige te machtigen nadere informatie te verstrekken aan onze medisch adviseur, als deze informatie nodig is voor de beoordeling van je PGB-aanvraag. 3.8 In het kader van het beoordelen van je aanvraag kunnen wij je eventueel uitnodigen voor een zogenoemd bewust keuze gesprek. Je kunt dan in een persoonlijk gesprek je PGB-aanvraag toelichten en wij kunnen je informeren over wat de keuze voor jou betekent. Dit gesprek kan ook telefonisch plaatsvinden. 3.9 Als de aard, omvang of duur van je zorgvraag is gewijzigd gedurende de periode van toekenning en je een nieuwe indicatie hebt ontvangen, eindigt het al toegekende PGB en moet je opnieuw een volledige aanvraag indienen zoals bedoeld in de artikelen 3.1 t/m 3.5.

4 Artikel 4 Onze beslissing 4.1 Wij informeren je schriftelijk of per mail over onze beslissing jouw aanvraag voor een PGB al dan niet toe te kennen. 4.2 Op deze beslissing is de geschillenregeling van toepassing zoals genoemd in artikel 2.12 van je basisverzekering. Tijdens de looptijd van de afhandeling van het geschil zorgen wij er zo nodig in overleg met jou voor dat je de benodigde zorg ontvangt. Artikel 5 Wanneer kennen wij een PGB niet toe 5.1 Wij kennen een PGB niet toe als je: a. een PGB aanvraagt voor een deel van de geïndiceerde verpleging en verzorging en voor het resterende deel gebruik wilt (blijven) maken van je recht op (vergoeding) van verpleging en verzorging uit je basisverzekering anders dan met een PGB; b. een PGB aanvraagt voor zorg waarvoor wij je al een PGB hebben toegekend; c. niet voldoet aan de voorwaarden voor toegang tot het PGB genoemd in artikel 2; d. onvoldoende aannemelijk kunt maken dat met het PGB wordt voorzien in toereikende zorg van goede kwaliteit; e. geen medewerking verleent aan een door ons georganiseerd bewust keuze gesprek. 5.2 Wij kunnen toekenning van een PGB weigeren wanneer: a. binnen een periode van vijf jaar voorafgaand aan het indienen van de PGB-aanvraag een eerdere door of namens jou afgesloten zorgverzekering is opgezegd of ontbonden wegens opzettelijke misleiding; b. je je bij eerdere verstrekking van een PGB, zowel op grond van de Zvw als de AWBZ, niet hebt gehouden aan de opgelegde verplichtingen. Artikel 6 Het toekennen van een PGB 6.1 Wij beoordelen je aanvraag voor een PGB aan de hand van het PGB-aanvraagformulier (deel 1, 2 en 3) en eventueel een bewust keuze gesprek. Als hieruit blijkt dat je voldoet aan de voorwaarden zoals genoemd in artikel 2, kennen wij je een PGB toe. In dat geval ontvang je een schriftelijke toekenningsverklaring waarin de periode van toekenning van het PGB is opgenomen en de hoogte van het bedrag dat wij maximaal over de toegekende periode vergoeden. 6.2 De ingangsdatum van het PGB is de datum waarop wij jouw compleet ingevulde en ondertekende aanvraag hebben ontvangen. Deze datum is vermeld op de toekenningsverklaring. Op jouw verzoek kunnen wij het PGB ook per een latere datum in laten gaan. 6.3 In afwijking van artikel 6.2 is bij een herindicatie de ingangsdatum van het PGB de datum van ingang van de geldende herindicatie, als aan de volgende voorwaarden is voldaan: a. op grond van de voorgaande indicatie was een PGB aan jou toegekend; b. de ingangsdatum van de geldende herindicatie ligt niet later dan de dag volgend op de datum van beëindiging van de voorgaande indicatie; c. wij hebben je aanvraag voor een PGB ontvangen binnen vier weken na de datum van ingang van de geldende herindicatie. 6.4 De periode van toekenning is maximaal een kalenderjaar en eindigt uiterlijk op 31 december of per de datum waarop je indicatie eindigt, als dit een eerdere datum is. 6.5 Als wij je een PGB hebben toegekend, heb je geen recht meer op (vergoeding van) verpleging en verzorging uit je basisverzekering op een andere wijze. Als je al verpleging en verzorging op deze grond ontvangt op het moment dat je een aanvraag voor een PGB indient, moet je deze zorg zelf beëindigen vóór de ingangsdatum van het PGB. Artikel 7 Automatische verlenging 7.1 Wij verlengen je PGB na afloop van een kalenderjaar automatisch. Dit doen wij zolang de indicatie waarop de toekenning is gebaseerd geldig is, maar maximaal vier keer achter elkaar. 7.2 Als je PGB vier keer automatisch is verlengd met één kalenderjaar en je daarna nog steeds een PGB wilt ontvangen, moet je een volledige nieuwe aanvraag bij ons indienen zoals omschreven in artikel 3. Artikel 8 Gronden voor herziening of intrekking 8.1 Wij kunnen je PGB herzien of intrekken met terugwerkende kracht vanaf de datum van toekenning als: a. je onjuiste of onvolledige gegevens hebt verstrekt en de verstrekking van juiste of volledige gegevens tot een andere beslissing zou hebben geleid; b. je onvoldoende aannemelijk kunt maken dat met het PGB wordt voorzien in toereikende zorg van goede kwaliteit. c. je de door ons gevraagde informatie niet of niet tijdig ter beschikking stelt; d. je niet meewerkt aan een dossieronderzoek; e. wij bij het dossieronderzoek onregelmatigheden op basis van wet- en regelgeving constateren.

5 Artikel 9 Wanneer eindigt je PGB 9.1 Je PGB eindigt per de datum waarop: a. je indicatie voor verpleging en verzorging waarop de toekenning is gebaseerd eindigt; b. de periode waarover het PGB is toegekend afloopt; c. je niet meer voldoet aan de voorwaarden voor toegang tot het PGB zoals genoemd in artikel 2; d. je ons verzoekt het PGB te beëindigen; e. je langer dan twee maanden verblijft in een instelling in verband met zorg die ten laste komt van de Wlz of Zvw. Na je ontslag uit de instelling kun je opnieuw een PGB aanvragen; f. je langer dan twee maanden uitsluitend verpleging en verzorging inkoopt bij (een) door ons gecontracteerde zorgaanbieder(s). Artikel 10 Hoogte van het PGB 10.1 Het PGB wordt per kalenderjaar berekend. Voor de vaststelling van de hoogte van je PGB gaan wij uit van de uren verpleging en/of verzorging die de verpleegkundige heeft geïndiceerd Wij stellen de hoogte van het PGB vast op basis van de volgende tarieven: - persoonlijke verzorging PGB 27,30 per uur; - verpleging PGB 49,30 per uur. De tarieven die je maximaal krijgt vergoed zijn vermeld in artikel 11.5 en wijken af van deze tarieven Als je basisverzekering of je PGB voor het einde van het kalenderjaar eindigt, dan wordt het toegekende bedrag op de volgende wijze verlaagd: (het oorspronkelijke PGB) x (het aantal dagen dat je PGB gedurende het kalenderjaar van beëindiging van kracht is geweest) : 365 = (het verlaagde PGB). Het eventueel teveel betaalde bedrag vorderen wij van je terug Als je een nieuwe aanvraag hebt ingediend omdat er een nieuwe indicatie is gesteld, vindt verrekening plaats op basis van deze nieuwe aanvraag. Het oude PGB wordt berekend op de wijze zoals beschreven in artikel Het nieuwe PGB wordt berekend per de ingangsdatum van dit nieuwe PGB, zoals beschreven in de artikelen 10.1 en Als je in een periode van toekenning minder hebt uitgegeven dan het aan jou over deze periode toegekende PGB, nemen wij dit overschot op je budget na afloop van de periode niet mee naar een nieuwe toekenningsperiode Wij vullen geen tekorten op je PGB aan. Als het geïndiceerde aantal uren zorg voor jou niet (meer) toereikend is, kun je een nieuwe indicatie bij de verpleegkundige aanvragen. Artikel 11 Declareren en vergoeding van de verleende zorg 11.1 Je kunt je nota s bij ons declareren vanaf de ingangsdatum van het toegekende PGB zoals vermeld in de toekenningsverklaring die je van ons hebt ontvangen Voor de declaratie van je nota s moet je gebruikmaken van de declaratieformulieren PGB die je op onze website kunt vinden De nota s die je ontvangt van de zorgaanbieders waarmee je op basis van je PGB een overeenkomst hebt gesloten, declareer je bij ons nadat de zorg is verleend. Wij betalen je dus geen voorschot Met het indienen van de nota s verklaar je dat deze juist zijn en overeenkomen met de geleverde uren zorg. Je moet de nota s dus vooraf goed controleren Vanwege het onderscheid in geleverde zorg door formele zorgaanbieders en natuurlijke personen hanteren wij verschillende tarieven voor vergoeding. Voor formele zorgaanbieders vergoeden wij maximaal de volgende tarieven: - persoonlijke verzorging PGB 39,- per uur; - verpleging PGB 60,- per uur. Voor natuurlijke personen geldt een uurtarief van maximaal 20, Wij vergoeden alleen de verleende zorg die in lijn is met de indicatiestelling, het budgetplan en de toekenningsverklaring, tot maximaal de hoogte van het toegekende PGB. Je mag wel meer uren verpleging of meer uren verzorging declareren dan geïndiceerd, maar wij vergoeden over de periode van toekenning niet meer uren zorg dan over deze periode in totaal zijn geïndiceerd voor verpleging en verzorging samen Je kunt alleen zorg declareren die is geleverd binnen de looptijd van het PGB Als het totaal van de ingediende nota s over een kalenderjaar hoger is dan de hoogte van het toegekende PGB, vergoeden wij niet de eventueel teveel ingekochte zorg waardoor het maximum van het PGB wordt overschreden Je bent zelf verantwoordelijk voor het uitbetalen van de door jou gecontracteerde zorgverleners Wij vragen je de nota s uiterlijk binnen drie maanden nadat de zorg is verleend bij ons te declareren. Dit is nodig om een actueel beeld te kunnen houden over het verbruik van je budget Wij zijn gerechtigd controles uit te voeren om vast te stellen dat de zorg die je hebt gedeclareerd ook daadwerkelijk is geleverd door de door jou gecontracteerde zorgverlener. Ook kunnen wij de doelmatigheid en kwaliteit van de geleverde zorg beoordelen. Eventueel kunnen wij je hierin adviseren Naast de genoemde voorwaarden in dit artikel zijn de algemene voorwaarden van je basisverzekering van toepassing op het indienen van nota s en de betaling van zorg.

6 11.13 De kosten van de verpleegkundige voor indicatiestelling, het opstellen van het zorgplan en evaluatie van de indicatiestelling kun je niet declareren. Deze kosten komen niet ten laste van je PGB, maar vergoeden wij rechtstreeks aan de zorgaanbieder. Artikel 12 Verantwoordelijkheden en verplichtingen 12.1 Als je ervoor kiest om zorg in te kopen via een PGB, betekent dit dat je zelf overeenkomsten moet sluiten met zorgaanbieders. Hierin leg je afspraken over de te leveren zorg vast en hoeveel je daarvoor betaalt. Dit geldt niet alleen voor formele zorgaanbieders, maar ook voor natuurlijke personen. Een voorbeeldovereenkomst vind je op onze website Een overeenkomst moet minimaal de volgende informatie bevatten: - gegevens van de budgethouder (en wettelijk vertegenwoordiger indien aanwezig); - gegevens van de zorgverlener/zorginstelling; - ingangsdatum van de overeenkomst; - geldigheidsduur van de overeenkomst (bepaalde tijd/onbepaalde tijd); - een omschrijving van de werkzaamheden van de zorgverlener; - de gemaakte werkafspraken (variabel of vast aantal uren per week); - de hoogte van de vergoeding/het tarief; - ondertekening door zowel de budgethouder/wettelijk vertegenwoordiger als de zorgverlener/ zorginstelling Als de zorg die door een natuurlijk persoon geboden wordt (mede) voorbehouden handelingen betreft, dan moet dit volgens de Wet BIG plaatsvinden. Dit betekent dat er een door een daartoe bevoegde medisch professional getekend uitvoeringsverzoek moet zijn. Wij kunnen je vragen dit uitvoeringsverzoek bij ons aan te leveren Je bent zelf verantwoordelijk voor de kwaliteit en doelmatigheid van de door jou ingekochte zorg. De indicerende verpleegkundige is uitsluitend verantwoordelijk voor de indicatiestelling, het zorgplan en de evaluatie van de indicatiestelling Je bent verplicht een dossier te beheren en na het beëindigen van het PGB voor minimaal vijf jaar te bewaren. Dit dossier bevat ten minste: het volledige aanvraagformulier PGB (deel 1, 2 en 3), zorgovereenkomsten met zorgverleners, het eventueel benodigde uitvoeringsverzoek zoals bedoeld in artikel 12.2, kopieën van nota s van zorgaanbieders en kopieën van de bij ons ingediende declaraties Je bent verplicht ons op ons verzoek gegevens uit het dossier bedoeld in artikel 12.4 te overhandigen Je verleent ons toestemming contact op te nemen met de verpleegkundige en je huisarts om de medische gegevens aangaande de PGB-aanvraag en de indicatiestelling voor verpleging en verzorging in te zien. Wij vragen alleen om deze medische gegevens als deze nodig zijn voor een juiste uitvoering van je verzekering. Dit gebeurt onder verantwoordelijkheid van onze medisch adviseur Als je huidige indicatie verloopt, moet je bij je verpleegkundige zes weken voor het aflopen van de indicatie een nieuwe indicatie aanvragen Als de aard, omvang of duur van je zorgvraag wijzigt en je huidige indicatie nog niet is verlopen, dient je een nieuwe indicatie aan te vragen bij je verpleegkundige Als je een gewijzigde indicatie ontvangt ben je verplicht ons hiervan meteen op de hoogte te stellen Als je langer dan twee maanden in een instelling verblijft zoals bedoeld in artikel 9.1 onder e., ben je verplicht dit meteen aan ons te melden. Artikel 13 Overgangsregeling 13.1 Als je vóór 1 januari 2015 al een persoonsgebonden budget had voor de functies Persoonlijke Verzorging en Verpleging uit de AWBZ en je AWBZ-indicatie doorloopt tot in 2015, dan is deze overgangsregeling op jou van toepassing Je recht op Persoonlijke Verzorging en Verpleging vanuit de AWBZ wordt per 1 januari 2015 omgezet naar een aanspraak op vergoeding van verpleging en verzorging ten laste van de Zorgverzekeringswet Je houdt recht op vergoeding van zorg in de vorm van een PGB zolang de geldigheidsduur van je oude AWBZ-indicatie in 2015 niet verloopt, maar uiterlijk tot en met 31 december Daarna heb je alleen recht op een PGB voor verpleging en verzorging als je voldoet aan de voorwaarden zoals genoemd in artikel In afwijking van artikel 10.2 stellen wij de hoogte van je PGB per 1 januari 2015 naar rato vast op basis van het op 31 december 2014 voor jou geldende PGB voor Verpleging en Persoonlijke Verzorging in de AWBZ. Hierbij geldt voor persoonlijke verzorging een korting van 12% op je budget. Voor verpleging passen wij geen korting toe In afwijking van artikel 11.5 geldt zolang de geldigheidsduur van je oude AWBZ-indicatie in 2015 niet verloopt, tot uiterlijk 1 januari 2016 voor natuurlijke personen een vergoeding van maximaal 63,- per uur. Dit is alleen van toepassing als je persoonsgebonden budget voor de functies Persoonlijke Verzorging en/of Verpleging uit de AWBZ vóór 1 januari 2014 is ingegaan en je op 31 december 2014 een overeenkomst met de betreffende natuurlijke persoon had.

7 13.6 De overgangsbepaling van artikel 13.3 geldt niet als je het PGB volledig besteedt aan (een) door ons gecontracteerde zorgaanbieder(s) en daarnaast op basis van de nieuwe criteria zoals genoemd in artikel 2 geen aanspraak meer kunt maken op een PGB. Zodra wij constateren dat deze situatie van toepassing is, beëindigen wij je PGB en ontvang je de zorg in natura Gedurende de overgangsperiode genoemd in artikel 13.3 is het toegestaan voor verpleging en verzorging tegelijkertijd gebruik te maken van zorg in natura en een PGB, als je vóór 1 januari 2015 op grond van de AWBZ Persoonlijke Verzorging en/of Verpleging ook al gedeeltelijk als zorg in natura ontving en gedeeltelijk zelf met een PGB inkocht.

Reglement persoonsgebonden budget verpleging en verzorging Natura 2015. Ingangsdatum 1 januari 2015

Reglement persoonsgebonden budget verpleging en verzorging Natura 2015. Ingangsdatum 1 januari 2015 Reglement persoonsgebonden budget verpleging en verzorging Natura 2015 Ingangsdatum 1 januari 2015 Versie: definitief Datum: 17 oktober 2014 1 Artikel 1 Over het Reglement 1.1 Waarom een reglement? In

Nadere informatie

Reglement pgb wijkverpleging 2015. HollandZorg. Dit reglement is geldig vanaf 1 januari 2015. Eno Zorgverzekeraar N.V.

Reglement pgb wijkverpleging 2015. HollandZorg. Dit reglement is geldig vanaf 1 januari 2015. Eno Zorgverzekeraar N.V. Reglement pgb wijkverpleging 2015 HollandZorg Dit reglement is geldig vanaf 1 januari 2015. Eno Zorgverzekeraar N.V. (KvK 08147983) Artikel 1 Over het Reglement 1.1 Waarom een reglement? In de polisvoorwaarden

Nadere informatie

Reglement. Persoonsgebonden Budget (PGB) Verpleging en Verzorging

Reglement. Persoonsgebonden Budget (PGB) Verpleging en Verzorging _ Reglement Persoonsgebonden Budget (PGB) Verpleging en Verzorging Ingangsdatum 1 januari 2015 bladzijde 1 _ Artikel 1 Over het Reglement 1.1 Waarom een reglement? In de verzekeringsvoorwaarden van uw

Nadere informatie

Reglement persoonsgebonden budget verpleging en verzorging BeterDichtbij 2015

Reglement persoonsgebonden budget verpleging en verzorging BeterDichtbij 2015 Reglement persoonsgebonden budget verpleging en verzorging BeterDichtbij 2015 Ingangsdatum 1 januari 2015 Dit document is onder voorbehoud van aanname van de wetswijziging m.b.t. verpleging en verzorging

Nadere informatie

Reglement Persoonsgebonden Budget

Reglement Persoonsgebonden Budget Reglement Persoonsgebonden Budget Verpleging en Verzorging \ Ingangsdatum 1 januari 2015 Versie: 1.0 Datum: 21 oktober 2014 Artikel 1 Over het Reglement 1.1 Waarom een reglement? In de verzekeringsvoorwaarden

Nadere informatie

Reglement persoonsgebonden budget verpleging en verzorging Ditzo 2015

Reglement persoonsgebonden budget verpleging en verzorging Ditzo 2015 Reglement persoonsgebonden budget verpleging en verzorging Ditzo 2015 Ingangsdatum 1 januari 2015 Dit document is onder voorbehoud van goedkeuring door de NZa en aanname van de wetswijziging m.b.t. verpleging

Nadere informatie

Reglement persoonsgebonden budget. verpleging en verzorging FLKS 2015. Reglement persoonsgebonden budget. verpleging en verzorging FLKS.

Reglement persoonsgebonden budget. verpleging en verzorging FLKS 2015. Reglement persoonsgebonden budget. verpleging en verzorging FLKS. Postbus 2705 6401 DE Heerlen T 088-353 57 77 Reglement persoonsgebonden budget verpleging en verzorging FLKS 2015 www.flks.nl info@flks.nl Ingangsdatum 1 januari 2015 Inhoudsopgave pag. Artikel 1 Over

Nadere informatie

Reglement persoonsgebonden budget verpleging en verzorging 2015

Reglement persoonsgebonden budget verpleging en verzorging 2015 Artikel 1 Over het Reglement 1.1 Waarom een reglement? In de verzekeringsvoorwaarden van uw zorgverzekering staat waarop u recht heeft, maar niet tot in detail. Voor verpleging en verzorging is het onder

Nadere informatie

Reglement Persoonsgebonden Budget Verpleging en Verzorging. Ingangsdatum 1 januari 2015

Reglement Persoonsgebonden Budget Verpleging en Verzorging. Ingangsdatum 1 januari 2015 Reglement Persoonsgebonden Budget Verpleging en Verzorging Ingangsdatum 1 januari 2015 Versie: 1.0 Datum: november 2014 1 Artikel 1 Over het Reglement 1.1 Waarom een reglement? In de polisvoorwaarden van

Nadere informatie

Aanvraagformulier Persoonsgebonden budget Verpleging en Verzorging

Aanvraagformulier Persoonsgebonden budget Verpleging en Verzorging Aanvraagformulier Persoonsgebonden budget Verpleging en Verzorging Deel 1: verpleegkundig-deel 1. Geadresseerde Zorgverzekeraar : 2. Aanvrager Voor wie wordt dit PGB aangevraagd? Achternaam : Voorletters

Nadere informatie

Aanvraagformulier persoonsgebonden budget IKZ/PTZ verpleging en verzorging

Aanvraagformulier persoonsgebonden budget IKZ/PTZ verpleging en verzorging Aanvraagformulier persoonsgebonden budget IKZ/PTZ verpleging en verzorging DEEL 1: Verpleegkundig deel 1. Geadresseerde Zorgverzekeraar: 2. Aanvrager Voor wie vraagt u een persoonsgebonden budget (pgb)

Nadere informatie

Reglement Zvw-pgb verpleging en verzorging 2015 ONVZ Zorgverzekeraar

Reglement Zvw-pgb verpleging en verzorging 2015 ONVZ Zorgverzekeraar Reglement Zvw-pgb verpleging en verzorging 2015 ONVZ Zorgverzekeraar Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Artikel 10 Artikel 11 Over het Reglement Doelgroep

Nadere informatie

Reglement persoonsgebonden budget verpleging en verzorging SZVK 2015

Reglement persoonsgebonden budget verpleging en verzorging SZVK 2015 Reglement persoonsgebonden budget verpleging en verzorging SZVK 2015 Reglement persoonsgebonden budget verpleging en verzorging 2015 Artikel 1 Over het Reglement 1.1 Waarom een reglement? In de verzekeringsvoorwaarden

Nadere informatie

Aanvraagformulier Persoonsgebonden Budget Verpleging en Verzorging

Aanvraagformulier Persoonsgebonden Budget Verpleging en Verzorging Aanvraagformulier Persoonsgebonden Budget Verpleging en Verzorging DEEL 1: verpleegkundig deel Dit deel vult de wijkverpleegkundige in samen met de verzekerde of wettelijk vertegenwoordiger 1 Zorgverzekeraar

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER PERSOONSGEBONDEN BUDGET VERPLEGING EN VERZORGING

AANVRAAGFORMULIER PERSOONSGEBONDEN BUDGET VERPLEGING EN VERZORGING AANVRAAGFORMULIER PERSOONSGEBONDEN BUDGET VERPLEGING EN VERZORGING DEEL 1: verpleegkundig deel Dit deel vult de wijkverpleegkundige in samen met de verzekerde of wettelijk vertegenwoordiger 1. Zorgverzekeraar

Nadere informatie

Reglement persoonsgebonden budget verpleging en verzorging 2015

Reglement persoonsgebonden budget verpleging en verzorging 2015 Reglement persoonsgebonden budget verpleging en verzorging 2015 Artikel 1 Over het Reglement 1.1 Waarom een reglement? In de verzekeringsvoorwaarden van uw zorgverzekering staat waarop u recht heeft, maar

Nadere informatie

PGB verpleging en verzorging

PGB verpleging en verzorging Aanvraagformulier Deel 1: verpleegkundig deel Dit deel vult de wijkverpleegkundige in samen met de verzekerde of wettelijk vertegenwoordiger 1 Zorgverzekeraar (van persoon voor wie het pgb is aangevraagd)

Nadere informatie

Reglement Zvw-pgb verpleging en verzorging 2015 PNOzorg

Reglement Zvw-pgb verpleging en verzorging 2015 PNOzorg Reglement Zvw-pgb verpleging en verzorging 2015 PNOzorg Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Over het Reglement Doelgroep van het Zvw-pgb Alleen met

Nadere informatie

Aanvraagformulier persoonsgebonden budget verpleging en verzorging

Aanvraagformulier persoonsgebonden budget verpleging en verzorging Aanvraagformulier persoonsgebonden budget verpleging en verzorging Belangrijk! Dit formulier is digitaal invulbaar, maar moet wel ondertekend worden. Print hiervoor het formulier uit, nadat u het hebt

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER PERSOONSGEBONDEN BUDGET VERPLEGING EN VERZORGING. DEEL 1: verpleegkundig- deel

AANVRAAGFORMULIER PERSOONSGEBONDEN BUDGET VERPLEGING EN VERZORGING. DEEL 1: verpleegkundig- deel AANVRAAGFORMULIER PERSOONSGEBONDEN BUDGET VERPLEGING EN VERZORGING DEEL 1: verpleegkundig- deel 1. Zorgverzekeraar (van persoon voor wie het pgb wordt aangevraagd) Dit formulier is voor: a.s.r. basis ziektekostenverzekeringen

Nadere informatie

U kunt de ingevulde formulieren ook scannen en uploaden via het contactformulier via www.onvz.nl.

U kunt de ingevulde formulieren ook scannen en uploaden via het contactformulier via www.onvz.nl. pagina 1 INFORMATIE BIJ ZVW-PGB VERPLEGING EN VERZORGING Bijgaand vindt u de aanvraagformulieren (deel 1, 2 en 3) voor het aanvragen van het Zvw-pgb verpleging en verzorging. We vragen u het Reglement

Nadere informatie

Achmea Zorgverzekeraar. Achmea Reglement Persoonsgebonden Budget Verpleging en Verzorging

Achmea Zorgverzekeraar. Achmea Reglement Persoonsgebonden Budget Verpleging en Verzorging Achmea Zorgverzekeraar Achmea Reglement Persoonsgebonden Budget Verpleging en Verzorging Ingaande 1 januari 2015 Artikel 1 Over het reglement 1.1 Waarom een reglement? In de polisvoorwaarden van uw zorgverzekering

Nadere informatie

Informatie bij Persoonsgebonden Budget verpleging en verzorging (PGB vv)

Informatie bij Persoonsgebonden Budget verpleging en verzorging (PGB vv) Informatie bij Persoonsgebonden Budget verpleging en verzorging (PGB vv) Hierbij vindt u de aanvraagformulieren (deel 1, 2 en 3) voor het aanvragen van een Persoonsgebonden Budget verpleging en verzorging.

Nadere informatie

Reglement Persoonsgebonden Budget

Reglement Persoonsgebonden Budget Reglement Persoonsgebonden Budget Verpleging en verzorging Avéro Achmea l 2015 Inhoudsopgave I Algemeen 4 1 Over het reglement 4 2 Begripsbepalingen 5 3 Doelgroep pgb vv 6 4 Toegang tot het pgb vv 6 5

Nadere informatie

Reglement Persoonsgebonden Budget Verpleging en Verzorging SZVK 2016

Reglement Persoonsgebonden Budget Verpleging en Verzorging SZVK 2016 Reglement Persoonsgebonden Budget Verpleging en Verzorging SZVK 2016 Artikel 1 Over het Reglement 1.1 Waarom een reglement? In de verzekeringsvoorwaarden van uw zorgverzekering staat waarop u recht heeft,

Nadere informatie

Overzicht veranderingen persoonsgebonden budget verpleging en verzorging 2016

Overzicht veranderingen persoonsgebonden budget verpleging en verzorging 2016 Overzicht veranderingen persoonsgebonden budget verpleging en verzorging 2016 Doelgroep pgb Soorten zorgverlene rs AGB code 2015 Doelgroep pgb (artikel 2): Heeft u een indicatie voor verpleging en verzorging?

Nadere informatie

REGLEMENT PERSOONSGEBONDEN BUDGET VERPLEGING EN VERZORGING

REGLEMENT PERSOONSGEBONDEN BUDGET VERPLEGING EN VERZORGING REGLEMENT PERSOONSGEBONDEN BUDGET VERPLEGING EN VERZORGING Behorend bij de Alles Verzorgd Polis, Vrije Keus Polis, en Zelf Bewust Polis Geldig vanaf 1 januari 2017 1 Artikel 1 Begripsomschrijvingen AGB-code

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER PERSOONSGEBONDEN BUDGET VERPLEGING EN VERZORGING (pgb vv) DEEL 3: Budgetplan

AANVRAAGFORMULIER PERSOONSGEBONDEN BUDGET VERPLEGING EN VERZORGING (pgb vv) DEEL 3: Budgetplan 1. Aanvrager AANVRAAGFORMULIER PERSOONSGEBONDEN BUDGET VERPLEGING EN VERZORGING (pgb vv) DEEL 3: Budgetplan Dit budgetplan wordt door de verzekerde of wettelijk vertegenwoordiger ingevuld. Voor wie vraagt

Nadere informatie

Op uw huidige toestemmingsverklaring kunt u zien tot wanneer uw indicatie geldig is.

Op uw huidige toestemmingsverklaring kunt u zien tot wanneer uw indicatie geldig is. Pgb verpleging en verzorging 2016 Hebt u in 2015 een persoonsgebonden budget (pgb) verpleging en verzorging (vv)? Dan is deze informatie belangrijk voor u. Ten opzichte van 2015 zijn er wijzigingen rondom

Nadere informatie

Bijlage 1 Uitgangspunten en inhoud van Zvw-pgb

Bijlage 1 Uitgangspunten en inhoud van Zvw-pgb Bijlage 1 Uitgangspunten en inhoud van Zvw-pgb Onderhandelingsresultaat overeengekomen door Per Saldo, ZN en VWS Uitgangspunten: Per 1 januari 2015 worden, indien de wijziging van het Besluit zorgverzekering

Nadere informatie

Reglement pgb wijkverpleging Salland ZorgDirect

Reglement pgb wijkverpleging Salland ZorgDirect Reglement pgb wijkverpleging Salland ZorgDirect Dit reglement is geldig vanaf 1 januari 2016 en treedt in de plaats van het Reglement pgb wijkverpleging 2015. Eno Zorgverzekeraar N.V. (KvK 08147983) Artikel

Nadere informatie

NATIONAL ACADEMIC. Reglement persoons- gebonden budget verpleging en verzorging 2016

NATIONAL ACADEMIC. Reglement persoons- gebonden budget verpleging en verzorging 2016 Reglement persoons- gebonden budget verpleging en verzorging 2016 Artikel 1. Over het Reglement 1.1 Waarom een reglement? In de verzekeringsvoorwaarden van uw zorgverzekering staat waarop u recht heeft,

Nadere informatie

Een Persoonsgebonden Budget bij de zorgverzekeraar

Een Persoonsgebonden Budget bij de zorgverzekeraar Een Persoonsgebonden Budget bij de zorgverzekeraar Jouw Persoonsgebonden Budget (PGB) verpleging en verzorging Wat verandert er in 2015? De overheid wil de langdurige zorg toegankelijk, goed en betaalbaar

Nadere informatie

Reglement Persoonsgebonden Budget Verpleging en Verzorging ZEKUR 2016

Reglement Persoonsgebonden Budget Verpleging en Verzorging ZEKUR 2016 Reglement Persoonsgebonden Budget Verpleging en Verzorging ZEKUR 2016 Reglement Persoonsgebonden Budget Verpleging en Verzorging Ingangsdatum 1 januari 2016 Artikel 1 Over het Reglement 1.1 Waarom een

Nadere informatie

Aanvraagformulier persoonsgebonden budget verpleging en verzorging (PGB vv)

Aanvraagformulier persoonsgebonden budget verpleging en verzorging (PGB vv) Aanvraagformulier persoonsgebonden budget verpleging en verzorging (PGB vv) DEEL 1: Verpleegkundige deel Dit deel vult de wijkverpleegkundige in samen met de verzekerde of een (wettelijke) vertegenwoordiger.

Nadere informatie

Reglement Persoonsgebonden Budget Verpleging en Verzorging

Reglement Persoonsgebonden Budget Verpleging en Verzorging Reglement Persoonsgebonden Budget Verpleging en Verzorging Ingangsdatum 1 januari 2016 Artikel 1 Over het Reglement 1.1 Waarom een reglement? In de verzekeringsvoorwaarden van uw zorgverzekering staat

Nadere informatie

Reglement Persoonsgebonden Budget Verpleging en Verzorging Ingangsdatum 1 januari 2016

Reglement Persoonsgebonden Budget Verpleging en Verzorging Ingangsdatum 1 januari 2016 Reglement Persoonsgebonden Budget Verpleging en Verzorging Ingangsdatum 1 januari 2016 pag. 1 Artikel 1 Over het Reglement 1.1 Waarom een reglement? In de verzekeringsvoorwaarden van uw zorgverzekering

Nadere informatie

Reglement. Zvw-pgb verpleging en verzorging 2016

Reglement. Zvw-pgb verpleging en verzorging 2016 Reglement Zvw-pgb verpleging en verzorging 2016 Reglement Zvw-pgb verpleging en verzorging PNOzorg 2016 Reglement Zvw-pgb verpleging en verzorging 3 Artikel 1 Over het reglement 3 Artikel 2 Zvw-pgb: voor

Nadere informatie

Zorgovereenkomst met een natuurlijk persoon

Zorgovereenkomst met een natuurlijk persoon Zorgovereenkomst met een natuurlijk persoon Deze zorgovereenkomst kunt u gebruiken voor het maken van afspraken met een natuurlijk persoon. Om vast te stellen of een zorgverlener een natuurlijk persoon

Nadere informatie

Informatiepakket PGB vv

Informatiepakket PGB vv Informatiepakket PGB vv Inhoud Aanvragen: stap-voor-stap 2 Declareren: stap-voor-stap 4 Factuur voor informele zorgaanbieder (natuurlijk persoon) 6 Declaratieformulier voor de verzekerde met PGB vv 8 Taken

Nadere informatie

Reglement Persoonsgebonden Budget Verpleging en Verzorging 2016

Reglement Persoonsgebonden Budget Verpleging en Verzorging 2016 Reglement Persoonsgebonden Budget Verpleging en Verzorging 2016 Inhoudsopgave Afkortingen en begripsbepalingen 3 Artikel 1 Algemene informatie 6 Artikel 2 Doelgroep pgb vv 6 Artikel 3 Indicatie en toegangscriteria

Nadere informatie

Informatiepakket PGB vv

Informatiepakket PGB vv Informatiepakket PGB vv Inhoud Aanvragen: stap-voor-stap 2 Declareren: stap-voor-stap 4 Factuur voor informele zorgaanbieder (natuurlijk persoon) 6 Declaratieformulier voor de verzekerde met PGB vv 8 Taken

Nadere informatie

Wijzigingsoverzicht PGB verpleging en verzorging 2014 en 2015

Wijzigingsoverzicht PGB verpleging en verzorging 2014 en 2015 Wijzigingsoverzicht PGB verpleging en verzorging 2014 en 2015 2014 2015 PGB via de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). Aanvraag PGB via zorgkantoor. Indicatiestelling loopt via CIZ. PGB vv via

Nadere informatie

Een Persoonsgebonden Budget (PGB) in de Zorgverzekeringswet

Een Persoonsgebonden Budget (PGB) in de Zorgverzekeringswet Een Persoonsgebonden Budget (PGB) in de Zorgverzekeringswet Hoe wordt jouw Persoonsgebonden Budget (PGB) geregeld? In deze folder lees je hoe het PGB voor verpleging en verzorging (PGB vv) bij Kiemer Zorgverzekeraar

Nadere informatie

Zorgovereenkomst met een natuurlijk persoon

Zorgovereenkomst met een natuurlijk persoon Zorgovereenkomst met een natuurlijk persoon Deze zorgovereenkomst kunt u gebruiken voor het maken van afspraken met een natuurlijk persoon. Om vast te stellen of een zorgverlener een natuurlijk persoon

Nadere informatie

Deel 1: Verpleegkundige deel Dit deel vult de verpleegkundige in samen met de verzekerde of een (wettelijke) vertegenwoordiger 1.

Deel 1: Verpleegkundige deel Dit deel vult de verpleegkundige in samen met de verzekerde of een (wettelijke) vertegenwoordiger 1. Aanvraagformulier Persoonsgebonden Budget deel 1 Deel 1: Verpleegkundige deel Dit deel vult de verpleegkundige in samen met de verzekerde of een (wettelijke) vertegenwoordiger 1. Een kopie van dit deel

Nadere informatie

Reglement Persoonsgebonden Budget Verpleging en Verzorging. Ingangsdatum 1 januari 2016

Reglement Persoonsgebonden Budget Verpleging en Verzorging. Ingangsdatum 1 januari 2016 Reglement Persoonsgebonden Budget Verpleging en Verzorging Ingangsdatum 1 januari 2016 1 Reglement PGB vv 2016 Artikel 1 Over het Reglement 1.1 Waarom een reglement? In de polisvoorwaarden van uw zorgverzekering

Nadere informatie

Informatiepakket PGB vv

Informatiepakket PGB vv Informatiepakket PGB vv Inhoud Stap-voor-stap aanvragen 2 Stap-voor-stap declareren 4 Factuur voor informele zorgaanbieder (natuurlijk persoon) 6 Declaratieformulier voor de verzekerde met PGB vv 8 Rechten

Nadere informatie

Reglement Zvw-pgb verpleging en verzorging VvAA zorgverzekering 2016

Reglement Zvw-pgb verpleging en verzorging VvAA zorgverzekering 2016 Reglement Zvw-pgb verpleging en verzorging VvAA zorgverzekering 2016 Reglement Zvw-pgb verpleging en verzorging 2 Artikel 1 Over het reglement 2 Artikel 2 Zvw-pgb: voor wie en wanneer? 2 Artikel 3 Indicatie

Nadere informatie

Zorgverzekeraar:... Achternaam:... Voorletters:... Geboortedatum :... BSN:... Relatienummer verzekerde:...

Zorgverzekeraar:... Achternaam:... Voorletters:... Geboortedatum :... BSN:... Relatienummer verzekerde:... AANVRAAGFORMULIER PERSOONSGEBONDEN BUDGET DEEL 2 VERPLEGING EN VERZORGING (ZVW PGB) DEEL 2: Verzekerde deel aanvraag 2017 Dit deel wordt door de verzekerde of een (wettelijke) vertegenwoordiger ingevuld

Nadere informatie

OHRA Zorgverzekering. Aanvraagformulier Persoonsgebonden Budget verpleging en verzorging (Zvw pgb) Deel 2: Verzekerde deel aanvraag 2017

OHRA Zorgverzekering. Aanvraagformulier Persoonsgebonden Budget verpleging en verzorging (Zvw pgb) Deel 2: Verzekerde deel aanvraag 2017 OHRA Zorgverzekering Aanvraagformulier Persoonsgebonden Budget verpleging en verzorging (Zvw pgb) Deel 2: Verzekerde deel aanvraag 2017 Dit deel wordt door de verzekerde of een (wettelijke) vertegenwoordiger

Nadere informatie

Aanvraagformulier Persoonsgebonden Budget verpleging en verzorging (PGB vv)

Aanvraagformulier Persoonsgebonden Budget verpleging en verzorging (PGB vv) verpleging en verzorging ( vv) DEEL 1: Verpleegkundige deel Dit deel vult de verpleegkundige in samen met de verzekerde en/of een (wettelijke) vertegenwoordiger 1. Een kopie van dit deel van het aanvraagformulier

Nadere informatie

Reglement Zvw-pgb verpleging en verzorging ONVZ Zorgverzekeraar 2016

Reglement Zvw-pgb verpleging en verzorging ONVZ Zorgverzekeraar 2016 Reglement Zvw-pgb verpleging en verzorging ONVZ Zorgverzekeraar 2016 Reglement Zvw-pgb verpleging en verzorging 3 Artikel 1 Over het reglement 3 Artikel 2 Zvw-pgb: voor wie en wanneer? 3 Artikel 3 Indicatie

Nadere informatie

Model Zorgovereenkomst met een natuurlijk persoon

Model Zorgovereenkomst met een natuurlijk persoon Model Zorgovereenkomst met een natuurlijk persoon Deze zorgovereenkomst kunt u gebruiken voor het maken van afspraken met een natuurlijk persoon. Om vast te stellen of een zorgaanbieder een natuurlijk

Nadere informatie

DEEL 2: Verzekerde deel aanvraag 2017

DEEL 2: Verzekerde deel aanvraag 2017 De Amersfoortse Verzekeringen Afdeling Zorg Postbus 2072 3500 HB Utrecht Aanvraagformulier Persoonsgebonden Budget Verpleging en Verzorging (Zvw pgb) deel 2 DEEL 2: Verzekerde deel aanvraag 2017 Dit deel

Nadere informatie

Achternaam Voorletters de heer* mevrouw* Adres Postcode en woonplaats Geboortedatum BSN Telefoonnummer Relatienummer verzekeraar

Achternaam Voorletters de heer* mevrouw* Adres Postcode en woonplaats Geboortedatum BSN Telefoonnummer  Relatienummer verzekeraar Aanvraagformulier Persoonsgebonden Budget deel 2 verpleging en verzorging (Zvw pgb) DEEL 2: Verzekerde deel Dit deel wordt door de verzekerde of een (wettelijke) vertegenwoordiger ingevuld. 1 Wij verzoeken

Nadere informatie

Reglement pgb wijkverpleging

Reglement pgb wijkverpleging Reglement pgb wijkverpleging Dit reglement is geldig vanaf 1 januari 2017 en treedt in de plaats van het Reglement pgb wijkverpleging 2016. Eno Zorgverzekeraar N.V. (KvK 08147983) Inhoud 1 Begripsomschrijvingen...

Nadere informatie

Aanvraagformulier persoonsgebonden budget verpleging en verzorging

Aanvraagformulier persoonsgebonden budget verpleging en verzorging Aanvraagformulier persoonsgebonden budget verpleging en verzorging DEEL 1: Verpleegkundig deel Dit deel vult de verpleegkundige in samen met de verzekerde of een (wettelijke) vertegenwoordiger 1. Een kopie

Nadere informatie

Aanvraagformulier Persoonsgebonden Budget deel 1 verpleging en verzorging (pgb vv)

Aanvraagformulier Persoonsgebonden Budget deel 1 verpleging en verzorging (pgb vv) Aevitae Postbus 2705 6401 DE Heerlen Aanvraagformulier Persoonsgebonden Budget deel 1 verpleging en verzorging (pgb vv) DEEL 1: Verpleegkundige deel Dit deel vult de verpleegkundige in samen met de verzekerde

Nadere informatie

Zorgovereenkomst met een formele zorgaanbieder

Zorgovereenkomst met een formele zorgaanbieder Zorgovereenkomst met een formele zorgaanbieder Deze zorgovereenkomst kunt u gebruiken voor het maken van afspraken met een formele zorgaanbieder. Om vast te stellen of een zorgverlener een natuurlijk persoon

Nadere informatie

Zorgovereenkomst met een formele zorgaanbieder

Zorgovereenkomst met een formele zorgaanbieder Zorgovereenkomst met een formele zorgaanbieder Deze zorgovereenkomst kunt u gebruiken voor het maken van afspraken met een formele zorgaanbieder. Om vast te stellen of een zorgverlener een natuurlijk persoon

Nadere informatie

Reglement Persoonsgebonden Budget Wijkverpleging

Reglement Persoonsgebonden Budget Wijkverpleging Reglement 2017 Persoonsgebonden Budget Wijkverpleging Reglement Persoonsgebonden Budget Wijkverpleging 2016 Artikel 1. Inleiding 3 Artikel 2. Doelgroep Zvw-Pgb 3 Artikel 3. Voorwaarden voor toegang Zvw-Pgb

Nadere informatie

DEEL 2: Verzekerde deel

DEEL 2: Verzekerde deel DEEL 2: Verzekerde deel Dit deel wordt door de verzekerde of een (wettelijke) vertegenwoordiger ingevuld. 1 Wij verzoeken u voor het invullen het Reglement Persoonsgebonden Budget Verpleging en Verzorging

Nadere informatie

Aanvraagformulier Persoonsgebonden budget Verpleging en Verzorging Deel 1

Aanvraagformulier Persoonsgebonden budget Verpleging en Verzorging Deel 1 Aanvraagformulier Persoonsgebonden budget Verpleging en Verzorging Deel 1 Deel 1: Verpleegkundige deel Dit deel vult de verpleegkundige in samen met de verzekerde of een (wettelijke) vertegenwoordiger

Nadere informatie

Verpleging en verzorging (Zvw-pgb) - Deel

Verpleging en verzorging (Zvw-pgb) - Deel Verpleging en verzorging (Zvw-) - Deel 2-2017. Aanvraagformulier Persoonsgebonden budget deel 2: Verzekerde deel. Dit deel vult u of uw (wettelijk) vertegenwoordiger in. 1 Wij verzoeken u voor het invullen

Nadere informatie

Mevrouw Van der Heuvel heeft haar PGB goed geregeld. En jij? Lees op defriesland.nl/pgb hoe PGB bij De Friesland voor u wordt geregeld

Mevrouw Van der Heuvel heeft haar PGB goed geregeld. En jij? Lees op defriesland.nl/pgb hoe PGB bij De Friesland voor u wordt geregeld Mevrouw Van der Heuvel heeft haar PGB goed geregeld. En jij? Lees op defriesland.nl/pgb hoe PGB bij De Friesland voor u wordt geregeld Hoe wordt uw Persoonsgebonden Budget (PGB) geregeld? Een persoonsgebonden

Nadere informatie

Wat is het en wie kan er gebruik van maken? Hoe werkt het pgb bij uw zorgverzekeraar?

Wat is het en wie kan er gebruik van maken? Hoe werkt het pgb bij uw zorgverzekeraar? Wat is het en wie kan er gebruik van maken? Hoe werkt het pgb bij uw zorgverzekeraar? Wanneer u een indicatie hebt voor verpleging en/of verzorging kunt u hiervoor bij uw zorgverzekeraar een persoonsgebonden

Nadere informatie

Reglement Persoonsgebonden Budget, Verpleging en Verzorging

Reglement Persoonsgebonden Budget, Verpleging en Verzorging Postbus 2705 6401 DE Heerlen T 0900-369 33 33 Reglement Persoonsgebonden Budget, Verpleging en Verzorging Postbus 2296 5600 CG Eindhoven T 0900-369 33 33 www.aevitae.com info@aevitae.com Ingangsdatum 1

Nadere informatie

Aanvraagformulier Persoonsgebonden Budget Verpleging en Verzorging (pgb vv)

Aanvraagformulier Persoonsgebonden Budget Verpleging en Verzorging (pgb vv) Aanvraagformulier Persoonsgebonden Budget Verpleging en Verzorging (pgb vv) DEEL 1: verpleegkundige deel Dit deel vult de verpleegkundige in samen met de verzekerde of een (wettelijke) vertegenwoordiger

Nadere informatie

Zorgovereenkomst met een formele zorgaanbieder

Zorgovereenkomst met een formele zorgaanbieder Zorgovereenkomst met een formele zorgaanbieder Deze zorgovereenkomst kunt u gebruiken voor het maken van afspraken met een formele zorgaanbieder. Om vast te stellen of een zorgverlener een formele zorgaanbieder

Nadere informatie

Reglement Persoonsgebonden Budget Verpleging en Verzorging

Reglement Persoonsgebonden Budget Verpleging en Verzorging Reglement Persoonsgebonden Budget Verpleging en Verzorging Ingangsdatum 1 januari 2017 Artikel 1 Wat is een Pgb? Een Pgb (persoonsgebonden budget) is een passende gemaximeerde vergoeding voor de kosten

Nadere informatie

Aanvraagformulier Persoonsgebonden budget Verpleging en Verzorging Deel 1

Aanvraagformulier Persoonsgebonden budget Verpleging en Verzorging Deel 1 Aanvraagformulier Persoonsgebonden budget Verpleging en Verzorging Deel 1 Deel 1: Verpleegkundige deel Dit deel vult de verpleegkundige in samen met de verzekerde of een (wettelijke) vertegenwoordiger

Nadere informatie

Reglement Persoonsgebonden Budget. Verpleging en Verzorging. Zvw-pgb

Reglement Persoonsgebonden Budget. Verpleging en Verzorging. Zvw-pgb Reglement Persoonsgebonden Budget Verpleging en Verzorging Zvw-pgb Ingangsdatum 1 januari 2017 pagina 1 Artikel 1: Inleiding 1.1 Waarom een reglement? In de verzekeringsvoorwaarden van uw zorgverzekering

Nadere informatie

Aanvraagformulier Persoonsgebonden budget Verpleging en Verzorging (Zvw-pgb) - Deel 2

Aanvraagformulier Persoonsgebonden budget Verpleging en Verzorging (Zvw-pgb) - Deel 2 Aanvraagformulier Persoonsgebonden budget Verpleging en Verzorging (Zvw-pgb) - Deel 2 Deel 2: Verzekerde deel aanvraag 2017 Dit deel wordt door u of uw (wettelijke) vertegenwoordiger ingevuld. 1 Wij verzoeken

Nadere informatie

Mevrouw Van der Heuvel heeft haar PGB goed geregeld. En jij? Lees op defriesland.nl/pgb hoe PGB bij De Friesland voor u wordt geregeld

Mevrouw Van der Heuvel heeft haar PGB goed geregeld. En jij? Lees op defriesland.nl/pgb hoe PGB bij De Friesland voor u wordt geregeld 2016 Mevrouw Van der Heuvel heeft haar PGB goed geregeld. En jij? Lees op defriesland.nl/pgb hoe PGB bij De Friesland voor u wordt geregeld Hoe wordt uw Persoonsgebonden Budget (PGB) geregeld? Een persoonsgebonden

Nadere informatie

Reglement Persoonsgebonden Budget

Reglement Persoonsgebonden Budget Reglement Persoonsgebonden Budget Verpleging en verzorging VGZ l 2016 Inhoudsopgave I Algemeen 4 1 Over het Reglement 4 2 Doelgroep pgb verpleging en verzorging 5 3 Toegang tot het pgb verpleging en verzorging

Nadere informatie

Reglement Persoonsgebonden Budget

Reglement Persoonsgebonden Budget Reglement Persoonsgebonden Budget Verpleging en verzorging ASR Flexibel 2016 Inhoudsopgave I Algemeen 4 1 Over het Reglement 4 2 Doelgroep pgb vv 4 3 Toegang tot het pgb vv verpleging en verzorging 5

Nadere informatie

Voorletters O de heer O mevrouw Adres Postcode en woonplaats Geboortedatum BSN Telefoonnummer E-mail Relatienummer verzekeraar

Voorletters O de heer O mevrouw Adres Postcode en woonplaats Geboortedatum BSN Telefoonnummer E-mail Relatienummer verzekeraar DEEL 2: Verzekerde deel Dit deel wordt door de verzekerde of een (wettelijke) vertegenwoordiger ingevuld. 1 Wij verzoeken u voor het invullen het Reglement Persoonsgebonden Budget Verpleging en Verzorging

Nadere informatie

Wijkverpleging PGB. De toestemmingsverklaring 2016 versturen wij uiterlijk 18 december 2015.

Wijkverpleging PGB. De toestemmingsverklaring 2016 versturen wij uiterlijk 18 december 2015. Wijkverpleging PGB In dit informatiebulletin informeren wij u over de veranderingen die vanaf 1 januari 2016 worden doorgevoerd voor pgb vv. Wij adviseren u om het informatiebulletin goed door te lezen.

Nadere informatie

Reglement Persoonsgebonden Budget

Reglement Persoonsgebonden Budget Reglement Persoonsgebonden Budget Avéro Achmea l 2016 1 2 I Algemeen 4 1 Over het reglement 4 2 Begripsbepalingen 5 3 Doelgroep pgb vv 6 4 Toegang tot het pgb vv 6 5 Aanvraag, toekennen en beëindigen pgb

Nadere informatie

Reglement Persoonsgebonden Budget Verpleging en Verzorging

Reglement Persoonsgebonden Budget Verpleging en Verzorging Postbus 2705 6401 DE Heerlen T 0900-369 33 33 Reglement Persoonsgebonden Budget Verpleging en Verzorging Postbus 2296 5600 CG Eindhoven T 0900-369 33 33 www.aevitae.com info@aevitae.com Ingangsdatum 1

Nadere informatie

SOORTEN PGB PGB- SERVICE UW BUDGET

SOORTEN PGB PGB- SERVICE UW BUDGET SOORTEN PGB PGB- SERVICE UW BUDGET Folder Soorten PGB - 1 Over Uw Budget Mag ik mij even aan u voorstellen? Mijn naam is Rob Hansen en ben eigenaar van het bedrijf. Ik heb het bedrijf opgericht in 2004

Nadere informatie

Factsheet. De overheid gaat de langdurige zorg anders organiseren. Wat betekent dat voor mijn pgb?

Factsheet. De overheid gaat de langdurige zorg anders organiseren. Wat betekent dat voor mijn pgb? Factsheet De overheid gaat de langdurige zorg anders organiseren Wat betekent dat voor mijn pgb? 2 Hervorming langdurige zorg - Persoonsgebonden budget Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Nadere informatie

Ik heb een persoonsgebonden budget (pgb)

Ik heb een persoonsgebonden budget (pgb) Ik heb een persoonsgebonden budget (pgb) Wat verandert er voor mij in 2015? Deze folder gaat over de veranderingen in de zorg in 2015. En wat dat betekent voor mensen die een persoonsgebonden budget (pgb)

Nadere informatie

Reglement. Persoonsgebonden budget verpleging en verzorging (pgb vv) Be smart.

Reglement. Persoonsgebonden budget verpleging en verzorging (pgb vv) Be smart. Reglement Persoonsgebonden budget verpleging en verzorging (pgb vv) 2017 Be smart. Artikel 1. Inleiding Dit Reglement persoonsgebonden budget verpleging en verzorging hoort bij artikel 13, verpleging en

Nadere informatie

Dit deel vult de verpleegkundige in samen met de verzekerde of een (wettelijke) vertegenwoordiger 1.

Dit deel vult de verpleegkundige in samen met de verzekerde of een (wettelijke) vertegenwoordiger 1. DEEL 1: Verpleegkundige deel Dit deel vult de verpleegkundige in samen met de verzekerde of een (wettelijke) vertegenwoordiger 1. Een kopie van dit deel van het aanvraagformulier dient te worden toegevoegd

Nadere informatie

Aanvraagformulier Persoonsgebonden budget Verpleging en Verzorging (Zvw-pgb) - Deel 1

Aanvraagformulier Persoonsgebonden budget Verpleging en Verzorging (Zvw-pgb) - Deel 1 Aanvraagformulier Persoonsgebonden budget Verpleging en Verzorging (Zvw-pgb) - Deel 1 Deel 1: Verpleegkundige deel aanvraag 2017 Dit deel vult u samen met de in of de vult dit deel samen met uw (wettelijke)

Nadere informatie

Informatie bij Persoonsgebonden Budget verpleging en verzorging (PGB vv)

Informatie bij Persoonsgebonden Budget verpleging en verzorging (PGB vv) Informatie bij Persoonsgebonden Budget verpleging en verzorging (PGB vv) Hierbij vindt u het aanvraagformulier (deel 1 en ) voor het aanvragen van een Persoonsgebonden Budget verpleging en verzorging.

Nadere informatie

U kunt de ingevulde formulieren ook scannen en per e-mail versturen naar teampgb@vvaazorgverzekering.nl.

U kunt de ingevulde formulieren ook scannen en per e-mail versturen naar teampgb@vvaazorgverzekering.nl. pagina 1 INFORMATIE BIJ ZVW-PGB VERPLEGING EN PERSOONLIJKE VERZORGING Bijgaand vindt u de aanvraagformulieren (deel 1 en 2) voor het Zvw-pgb verpleging en verzorging. We vragen u het Reglement Zorgverzekeringswet

Nadere informatie

Vragen en antwoorden over het Persoonsgebonden budget (PGB) jeugdhulp, Inhoudsopgave

Vragen en antwoorden over het Persoonsgebonden budget (PGB) jeugdhulp, Inhoudsopgave Vragen en antwoorden over het Persoonsgebonden budget (PGB) jeugdhulp, Inhoudsopgave 1. Wijzigingen per 1 januari 2015 algemeen 2. Meest gestelde vragen van mensen die vóór 2015 een PGB hadden 3. PGB:

Nadere informatie

TEST AANVRAAGFORMULIER PERSOONGEBONDEN BUDGET (PGB) / VERGOEDINGSREGELING PERSOONLIJKE ZORG (VPZ) 1. Relatienummer: 044725

TEST AANVRAAGFORMULIER PERSOONGEBONDEN BUDGET (PGB) / VERGOEDINGSREGELING PERSOONLIJKE ZORG (VPZ) 1. Relatienummer: 044725 AANVRAAGFORMULIER PERSOONGEBONDEN BUDGET (PGB) / VERGOEDINGSREGELING PERSOONLIJKE ZORG (VPZ) 1. Relatienummer: 044725 2. Persoonlijke gegevens budgethouder ruimte voor wijzigingen a. achternaam : Test

Nadere informatie

REGLEMENT ZVW-PGB EN/OF MSVT RESTITUTIE 2017

REGLEMENT ZVW-PGB EN/OF MSVT RESTITUTIE 2017 REGLEMENT ZVW-PGB EN/OF MSVT RESTITUTIE 2017 Ingangsdatum 1 januari 2017 Artikel 1 Inleiding 1.1 Waarom een reglement? In de polisvoorwaarden van uw zorgverzekering staat waarop u recht heeft, maar niet

Nadere informatie

Reglement Persoonsgebonden budget verpleging en verzorging (pgb vv) 2017

Reglement Persoonsgebonden budget verpleging en verzorging (pgb vv) 2017 Reglement Persoonsgebonden budget verpleging en verzorging (pgb vv) 2017 PGZ-17458 (P) Reglement Persoonsgebonden budget verpleging en verzorging (pgb vv) 2017 Artikel 1: Inleiding Dit Reglement persoonsgebonden

Nadere informatie

Aanvraagformulier persoonsgebonden budget verpleging en verzorging

Aanvraagformulier persoonsgebonden budget verpleging en verzorging Aanvraagformulier persoonsgebonden budget verpleging en verzorging DEEL 1: Verpleegkundig deel aanvraag 2017 Dit deel vult de verpleegkundige in samen met de verzekerde of een (wettelijke) vertegenwoordiger

Nadere informatie

... Naam (zoals vermeld in BIG Register)... Telefoonnummer waarop bereikbaar voor verzekeraar:

... Naam (zoals vermeld in BIG Register)... Telefoonnummer waarop bereikbaar voor verzekeraar: AANVRAAGFORMULIER PERSOONSGEBONDEN BUDGET VERPLEGING EN VERZORGING (ZVW-PGB) DEEL 1: verpleegkundige deel aanvraag 2017 Dit deel vult de verpleegkundige in samen met de verzekerde of een (wettelijke) vertegenwoordiger

Nadere informatie

Voorbeeld zorgovereenkomst informele zorgaanbieder

Voorbeeld zorgovereenkomst informele zorgaanbieder Voorbeeld zorgovereenkomst informele zorgaanbieder Deze zorgovereenkomst kunt u gebruiken voor het maken van afspraken met een informele zorgaanbieder. Om vast te stellen of een zorgverlener een informele

Nadere informatie

Voorbeeld zorgovereenkomst met een formele zorgaanbieder

Voorbeeld zorgovereenkomst met een formele zorgaanbieder Voorbeeld zorgovereenkomst met een formele zorgaanbieder Deze zorgovereenkomst kunt u gebruiken voor het maken van afspraken met een formele zorgaanbieder. Om vast te stellen of een zorgverlener een formele

Nadere informatie

1. Hoe stap ik het (her)indicatiegesprek in bij een cliënt met een gerichte PGB-vraag?

1. Hoe stap ik het (her)indicatiegesprek in bij een cliënt met een gerichte PGB-vraag? IK KRIJG DE VRAAG OM EEN PGB TE INDICEREN, WAT DOE IK? 1. Hoe stap ik het (her)indicatiegesprek in bij een cliënt met een gerichte PGB-vraag? Als verpleegkundige kom je nooit bij een cliënt om een PGB

Nadere informatie

Reglement persoonsgebonden budget GGZ SIZ 2008

Reglement persoonsgebonden budget GGZ SIZ 2008 Reglement persoonsgebonden budget GGZ SIZ 2008 geldend vanaf 1 januari 2008 als bedoeld in de verzekeringsvoorwaarden SIZ Standaardverzekering 2008, variant Natura en variant Restitutie D 2210-200711 I.

Nadere informatie

Reglement PGB vv en/of MSVT Restitutie 2017 (onder voorbehoud van toestemming van de NZa) Ingangsdatum 1 januari 2017

Reglement PGB vv en/of MSVT Restitutie 2017 (onder voorbehoud van toestemming van de NZa) Ingangsdatum 1 januari 2017 Reglement PGB vv en/of MSVT Restitutie 2017 (onder voorbehoud van toestemming van de NZa) Ingangsdatum 1 januari 2017 1 Reglement PGB vv en/of MSVT Restitutie 2017 Artikel 1 Inleiding 1.1 Waarom een reglement?

Nadere informatie