De energierekening van huishoudens en woningen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De energierekening van huishoudens en woningen"

Transcriptie

1 Gemeente Amsterdam Dienst Wonen Zorg en Samenleven Augustus 2011 De energierekening van huishoudens en woningen Amsterdam stelt zich ambitieus op in het streven naar vermindering van het energiegebruik en de uitstoot van milieubelastende stoffen. In 2025 moet de uitstoot van CO 2 op 40% liggen van het niveau van Bedrijven, verkeer en wonen dragen in ongeveer gelijke hoeveelheden bij aan milieuvervuiling. In 2015 moet de gehele productie van nieuwbouw woningen klimaat neutraal zijn. Grote opgaven liggen er echter in de bestaande voorraad. Woning corporaties ontwikkelen omvangrijke isolatiemaatregelen voor hun woning voorraad. Daarnaast is er winst te boeken door energiezuiniger gedrag door bewoners. Deze rapportage gaat over de energierekening. Wat betalen Amsterdamse huishoudens voor de geleverde energie in hun woning? Hoe verschilt de energierekening naar leeftijd, inkomen, woningtype en buurt? Zijn hieruit aanknopingspunten voor energiebesparing af te leiden? De informatie is afkomstig uit de tweejaarlijkse enquête Wonen in Amsterdam (WiA). Daarnaast is er een enquête gehouden onder bewoners van corporatiewoningen in Oud-West. Vinden zij energiebesparing belangrijk en wat voor mogelijkheden zien zij? 1

2 Belangrijkste bevindingen Stijgende rekening door stijgende tarieven Dit onderzoek bevat informatie uit de enquête Wonen in Amsterdam: het gaat om de bedragen die Amsterdamse huishoudens maandelijks moeten betalen aan hun energieleverancier. De tendensen in de samenstelling van de woning voorraad (meer grote woningen) en huishoudens (meer hoge inkomens) wijzen op een toename van de woonruimteconsumptie in Amsterdam en als bijverschijnsel toenemend energiegebruik. De gemiddelde maandelijkse energierekening stijgt in de periode van 101 naar 133. Die stijgingstrend is ongeveer gelijk aan de stijging van het gemiddelde inkomen. Gegevens op nationaal niveau laten zien dat stijgende energierekening te wijten is aan de stijgende tarieven van gas en elektriciteit en niet aan een toename van het huishoudelijk gebruik. Grootte van huishoudens en woningen bepalen energierekening De grootte van de woningen, of een woning een eengezinswoning is of een meergezinswoning en het aantal huishoudensleden zijn sterk bepalend voor het Amsterdams huishoudelijk energiegebruik. Andere variabelen zoals inkomen, leeftijd, waarde van de woning en bouwjaar spelen een ondergeschikte of indirecte rol. Etniciteit speelt ook geen grote rol, maar opmerkelijk is dat huishoudens van Turkse herkomst een verhoogd energiegebruik hebben. Hoger energieverbruik door ruimer wonen doet besparing door energiezuing bouwen teniet Nieuwe, grote woningen hebben weliswaar per vierkante meter berekend, een lage energierekening. Daarin komen de energiebesparende maatregelen die zijn toegepast in recent gebouwde woningen tot hun recht. Het feit dat moderne woningen aanzienlijk groter zijn dan oude woningen, maakt dat hun gemiddelde energiegebruik (vooral voor verwarming) toch hoger ligt dan bij ouderen woningen. Kwaliteitsverbetering woningen van belang voor energierekening De laagste inkomens betalen een onevenredig deel van hun inkomen aan energie. De minder goede woonkwaliteit van hun woningen draagt hieraan bij. Aan de aan- of afwezigheid van dubbel glas is te zien dat energiebesparende maatregelen invloed hebben op de energierekening. Huurders verwachten investering en informatie van corporaties Een onderzoek onder corporatiewoningen in Oud-West toont aan dat lage inkomens weinig mogelijkheden zien om zelf te investeren in energiebesparende maatregelen. Men heeft zelf geringe financiële mogelijkheid daarvoor en vindt het bovendien vaak de taak van de corporatie. Wel schaft men vaak spaarlampen aan en besparende douchekoppen. Overigens vindt men vaak dat de corporatie hen van meer informatie kan voorzien over energiebesparing. Veel bewoners hebben hun gedrag aangepast om zuiniger te zijn met energie, vooral door verstandiger met de verwarming om te gaan. Minder (lang) douchen is niet populair. Corporaties kunnen niet ruimhartig rekenen op de vrijwillige bereidheid van hun huurders tot het betalen van huurverhoging als wisselgeld voor een lagere energierekening door energiebesparende maatregelen. 2

3 De tendens in de energierekening Figuur 1: Inkomen en energierekening ( ) Gemiddelden voor Amsterdamse huishoudens Energierekening per maand Energierekening Inkomen Figuur 2: Verbruik van en tarieven voor gas en elektriciteit, Nederlandse huishoudens ( ) Gebruik in petajoules Gasgebruik Gastarief Electriciteitsgebruik Electriciteitstarief Bron: CBS, Compendium voor de leefomgeving Inkomen per maand Tarief per m³ en kwh De energierekening van Amsterdamse huishoudens is in de acht jaar tussen 2001 en 2009 met een derde gestegen van 101 naar 133 per maand (+32%). Het gemiddelde maand inkomen is echter in vergelijkbare mate gestegen, van naar (+36%). Gemiddeld is de energierekening een woonlast die voor 7,3% op het inkomen rust 1, maar in verhouding is die last hoger bij de lage inkomens dan bij de hoge inkomens. Informatie over het energiegebruik is voor Amsterdam niet beschikbaar maar wel voor Nederland. Voor Nederland (figuur 2) blijken met name de energietarieven flink te stijgen tussen 2001 en 2009, het gebruik van e lektriciteit en gas door woonhuishoudens niet. We mogen hieruit voor Amsterdam afleiden dat de stijging van de energierekening ook vooral te maken zal hebben met de gestegen tarieven. De Ne derlandse cijfers kunnen nog wat preciezer onder woorden gebracht worden. In 2009 ligt het gasverbruik voor woonhuishoudens zelfs lager dan in 2001, wat in het eerste decennium van de 21ste eeuw het jaar met het hoogste gasverbruik bleek te zijn. Het Nederlands huishoudelijk elektriciteitsverbruik ligt in alle jaren hoger dan in 2001, maar er is geen sterk stijgende tendens. Het gastarief van 2009 daarentegen, is echter ruim het dubbele van dat in 2001 (+105%) en het elektriciteits tarief is met 83% gestegen. Wat verder opvalt, is dat het gasgebruik (gemeten in de energie standaard petajoules) het gebruik van elektriciteit ver overstijgt. Van het totale energie gebruik in Ne derlandse huishoudens komt circa driekwart voor rekening van gas. Het verbruik van gas fluctueert daarnaast wat meer dan het elektriciteit verbruik, omdat het gevoeliger is voor warme of strenge winters. 1 Ter vergelijking, bij huurwoningen rust de kale huur gemiddeld voor 27% op het inkomen. Zie rapport Wonen in Amsterdam 2009, Stand van Zaken, pag

4 Energierekening verdeeld naar huishoudens- en woningkenmerken De geleidelijke stijging van de gemiddelde energierekening van Amsterdammers van 101 naar 133 per maand (met een tussentijdse piek in 2003) is ongelijk over de drie verschillende eigendomscategorieën verdeeld. Corporatiewoningen hebben over de jaren de laagste e nergierekening: van 94 naar 120 in de periode De rekening ligt in particuliere huurwoningen steeds ongeveer zes euro daarboven. Bij eigen woningen stijgt de energierekening van 122 in 2001 tot 159 in Het gemiddelde van Amsterdam ligt veel dichter in de buurt van de huurwoningen omdat Amsterdam voor 71% uit huurwoningen bestaat. Wel neemt de betekenis van de hogere energierekening van koopwoningen voor het Amsterdams gemiddelde toe omdat die sector groeit van 19% in 2001 tot 29% in Figuur 3: Gemiddelde energierekening per maand naar eigendomscategorie ( ) Koopwoningen Corporatiehuur Particuliere huur Amsterdam Energierekening en de kenmerken van huishoudens en woningen In de tweejaarlijkse enquête Wonen in Amsterdam (WiA) wordt alleen naar het bedrag van de maandelijkse energierekening gevraagd, niet naar het huishoudelijk gebruik in kubieke meters gas of kilowaturen stroom. Het huishoudelijk energiegebruik en de energietarieven kunnen dus niet meer uit elkaar getrokken worden. Natuurlijk kennen de energie leveranciers de gebruikshoeveelheden en de energierekeningen van Amsterdammers heel precies, maar deze gegevens zijn niet beschikbaar gesteld. Bij het energiebedrag in de WiA-enquête moet bedacht worden dat niet alle respondenten deze vraag beantwoord hebben en dat niet iedereen het precieze bedrag heeft opgezocht in zijn administratie. Dat levert enige onnauwkeurigheid op. Het is bovendien nodig om zowel de heel lage als de heel hoge geld bedragen buiten beschouwing te laten om v ertekeningen in de gemiddelde cijfers te vermijden. Maar, het feit dat de gemiddelde energiekosten bij verschillen de huishoudens- en woningkenmerken in de loop der jaren weinig schommelingen vertonen, geeft aan dat WiA een solide bron is om verschillen en trends te bestuderen. 4

5 Standaardiseren om te vergelijken Om de verdere verschillen in de energierekening te bespreken tussen woningsoorten en huishoudens typen is een standaardisering handig. Dat kan op verschillende manieren. De woonoppervlakte (vierkante meters) en aantal huishoudensleden behoren tot de mogelijkheden omdat het belangrijke bepalende variabelen voor de energierekening zijn. Het ligt voor de hand dat kleine woningen een lagere energierekening hebben dan grote woningen, maar omgerekend per vierkante meter hebben grote woningen een voordeligere rekening 2. Het gemiddelde vierkantemeterbedrag voor de energierekening bedraagt 1,91. Bij woningen kleiner dan 60 m² is de rekening per vierkante meter ruim boven de 2 per maand (figuur 4). Bij woningen boven 100 m² ligt dat bedrag op 1,54. Kiest men voor standaardisering over de vierkante meters woonoppervlak dan komen grote woningen gunstig tevoorschijn, ook al hebben ze in totaal een hogere energie rekening dan kleinere woningen. Deze be nadering is vooral geschikt als men de effectiviteit van duurzaamheidsmaatregelen in woningen wil beschrijven. Bij de verdeling van de energierekening over het aantal mensen per huishouden is ongeveer hetzelfde patroon zichtbaar. De ge middelde energierekening van grote huishoudens is hoger dan van kleine huishoudens, maar om gerekend per persoon geldt het om gekeerde. Eénpersoons huishoudens hebben in 2009 een ge middelde energierekening van 109. Bij tweepersoonshuishoudens is de re kening 140, verdeeld over de twee personen van het huishouden is dat 70. Deze benadering is vooral geschikt als men de energie rekening in het kader van betaalbaarheid zou willen bespreken, maar dat kan eigenlijk alleen als men ook weet hoeveel leden van het meerpersoonshuishoudens een inkomen hebben. Alleen de benadering met de vierkante meters wordt in het verloop van deze analyse toegepast om te zien wat het effect is van dubbel glas in de woning. Om de verschillen per categorieën h uishoudens en woningen verder te bespreken wordt elk jaar de gemiddelde energierekening van Am sterdammers op 100 gesteld en zijn de verschillen voor leeftijdsgroepen en andere categorieën weergegeven als percentages ten opzichte van dit getal 100. De in dexering is vooral geschikt om te laten zien dat de ca tegorieën wat betreft hun energierekening in de loop der jaren ongeveer dezelfde afstand tot het gemiddelde behouden. Figuur 4: Gemiddelde maandelijkse energierekening (2009) Per vierkante meter woonoppervlak Verdeeld naar aantal personen in het huishouden 3, ,50 2, ,00 2, ,50 1,00 0,50 1,84 1,66 1, ,00 0 < 40m² >100m² Kubieke meters is een betere maat om te relateren aan de energierekening dan vierkante meters, maar deze variabele is helaas niet beschikbaar in Wonen in Amsterdam. 5

6 Relatie tussen woning- en huishoudenskenmerken Woningkenmerken en huishoudenskenmerken vallen vaak samen. Omdat huishoudens met een hoger inkomen vaak een koopwoning bewonen en lage inkomens vaker een huur woning, wijst de relatie tussen de energierekening en deze beide variabelen in dezelfde richting. De energie rekening is in koopwoningen in de periode meestal ruim 20% hoger dan gemiddeld in Amsterdam (index >120). Die hoge cijfers voor koopwoningen corresponderen met hoge energiekosten bij huishoudens met een hoog inkomen (ruimschoots boven indexcijfer 130) of een hoog middeninkomen (>110). Niet in de tabel opgenomen is het verschil tussen eengezinswoningen (index 136) en meergezinswoningen (index 94). De Amsterdamse woningvoorraad Amsterdam bestaat voor slechts 13% uit eengezinswoningen. Sectoren en inkomensgroepen Particuliere huurwoningen hebben een gemiddelde energierekening juist onder het stedelijk gemiddelde, corporatiewoningen liggen op bijna 90% van dit gemiddelde. Midden inkomens vertegenwoordigen ook wat betreft hun e nergiekosten het midden. De lage middeninkomens en de lage inkomens bevinden zich ergens tussen 80% en 90% van het ge middelde. Bij deze beide inkomensgroepen aan de basis van de inkomensladder doet zich een bij zonderheid voor die extra aandacht verdient. De laagste inkomensgroep heeft gemiddeld een hogere energierekening dan de een na laagste groep. Voor hen wegen de energiekosten dus extra op het inkomen. Dat komt In de rechter kolom van figuur 5 nog scherper aan het licht door de energierekening te delen op het inkomen. De percentuele energielast van de lage middeninkomens ligt maar liefst vier procentpunten lager dan bij de lage inkomens (6,6% tegenover 10,6%) en vervolgens bij elke hogere inkomensgroep ongeveer nog weer één procentpunt lager. Bij de laagste inkomensgroep is het aandeel van de energierekening op het inkomen dus extra hoog. Figuur 5: Afwijkingen van het Amsterdams gemiddelde Naar eigendomsvorm Koopwoningen Particuliere huur Corporatiehuur Naar inkomen % van inkomen Hoge inkomens ,9 Hoge middeninkomens ,9 Middeninkomens ,5 Lage middeninkomens ,6 Lage inkomens ,6 Amsterdams gemiddelde ,3 Legenda Onder gemiddeld - 0 tot 10% - 10 tot 20% Boven gemiddeld + 0 tot 10% + 10 tot 20% + 20 tot 30% + 30 tot 40% Toelichting: Lage inkomens: , Lage middeninkomens: , Middeninkomens: , Hoge middeninkomens: , Hoge inkomens: > Deze bedragen gelden voor 2009, elk WiA-jaar worden de bedragen verhoogd. Hier is bij de lage inkomens, in afwijking met de WiA-rapportages, een ondergrens gehanteerd om de indexcijfers bij de vijf inkomensgroepen vergelijkbaar te houden. De extra hoge energiequote van de lage inkomens is dus niet te wijten aan een verschil in definitie van deze inkomensklasse. In de jaren 2005 en 2007 lijken de energiequotes voor de vijf inkomensgroepen op die in

7 Figuur 6: Afwijkingen van het gemiddelde Naar woninggrootte 0 Tot 40 m² Tot 60 m² Tot 80 m² Tot 100 m² Vanaf 100 m² Naar omvang van het huishouden 1 Persoon Personen Personen Personen Personen Naar type huishouden Alleenstaand Eenoudergezin Stel zonder kind Stel + kind(eren) Naar leeftijd 18 t/m 24 jaar t/m 34 jaar t/m 44 jaar t/m 54 jaar t/m 64 jaar t/m 74 jaar Vanaf 75 jaar Naar bouwjaar woning Voor Vanaf Naar etniciteit Turks Westers allochtoon Surinaams en Antil Autochtoon Marokkaans Overig niet-westers A'dam gemiddeld Grootte van woningen en huishoudens Ook de grootte van de woning en het aantal personen in het huishouden zijn gerelateerd. Grote huishoudens wonen vaak in grotere woningen en vice versa. Alleenwonenden hebben vaak een indexcijfer van iets boven de 80, twee volwassenen zonder kinderen hebben een iets hogere energierekening (indexcijfer 110 in 2009) dan eenoudergezinnen (105). Huishoudens met twee ouders en één of meer kinderen spannen de kroon in de energiekosten (indexcijfer ruim boven 120). De extreem lage energierekeningen worden gevonden bij de zeer kleine woningen (40 m² meter of minder) en de zeer jonge hoofdbewoners (vaak alleenwonend, een laag inkomen en misschien een uithuizige leefstijl). Tot slot blijken er niet al te grote verschillen te bestaan tussen woningen uit verschillende bouwjaarklassen. Licht afgetekend hebben woningen gebouwd in de 21ste eeuw een iets hogere energierekening dan oudere woningen. Natuurlijk voldoen deze woningen aan de recentste eisen op het gebied van duurzaamheid, maar tegelijkertijd zijn recente woningen gemiddeld aanzienlijk groter (bouwperiode : gemiddeld 66 m², periode : 77 m²; periode vanaf 2000; 93 m²). Is het na deze bespreking van de belangrijkste woningkenmerken en demografische ca tegorieën nog van belang om de energierekening van de etnische groepen te bespreken? Voor groepen als Marokkanen en Turken mag een opdrijvend effect op de energie rekening verwacht worden door hun gemiddeld grotere huishoudens, maar een temperend effect vanwege hun gematigde inkomens. Deze factoren leiden bij deze groepen echter niet tot dezelfde uitkomst. Turkse huishoudens hebben een bovengemiddelde energierekening, Ma rokkanen duidelijk benedengemiddeld. Waar dit door komt is niet bekend. Legenda Boven gemiddeld + 0 tot 10% Onder gemiddeld + 10 tot 20% - 0 tot 10% + 20 tot 30% - 10 tot 20% + 30 tot 40% meer dan - 20% meer dan + 40% 7

8 Woonkwaliteit, woonoppervlak en energierekening Na bespreking van de oppervlakte en de eigendoms situatie kan nog een ander woningkenmerk tegen het licht van de energie rekening worden gehouden. De beste variabele om de kwaliteit van de woning te bespreken is het rapportcijfer dat huishoudens geven voor de woning die zij bewonen (figuur 7). Die rapport cijfers liggen immers pas boven een 7,5 bij een woonoppervlak hoger dan 60 m² bij één- en tweepersoonshuishoudens en bij stellen met kinderen pas boven de 90 m². Bij de rapportcijfers boven een voldoende geldt: hoe hoger de ervaren kwaliteit, hoe hoger de energierekening. Figuur 7: Gemiddeld rapportcijfer voor de woning per m² binnenwerkse kernoppervlakte naar huishoudenstype. 9 8,5 8 7,5 7 6,5 6 5,5 5 4,5 <50 m² m² m² m² m² m² m² >110 m² Alleen Stel Stel met kind Figuur 8: Energierekening naar kwaliteit van de woning, 2009 (rapportcijfers) < Gemiddeld Huishoudens in grote woningen (vaak koopwoningen) ervaren meestal een hogere woonkwaliteit terwijl de grootte van de woning tevens de oorzaak is van een hogere energie rekening (figuur 8). Bij de lage rapportcijfers gaat het beeld kantelen. In die situaties dat er een beduidend slechte woningkwaliteit (rapportcijfers 5 of lager) wordt ervaren, ligt de energierekening iets hoger dan bij de zessen en zevens als rapportcijfer. Waarschijnlijk houdt de slechte kwaliteit van deze woningen ook een gebrekkige warmteisolatie in, wat doorwerkt in de energierekening. De extra hoge energierekening bij de laagste inkomensgroep heeft ermee te maken dat deze groep onevenredig vaak de bewoners zijn van deze woningen van geringe kwaliteit. 8

9 Belangrijkste bepalende variabelen van de energierekening Figuur 9: Relatieve invloed van huishoudens- en woningkenmerken (Beta-coëfficiënten in regressie-analyse) Bouwperiode 0,03 Surinaams/Antilliaans 0,06 Inkomen 0,06 Woz-waarde 0,06 Turks 0,07 Leeftijd 0,10 Woonoppervlak 0,14 Eengezinswoning 0,15 Huishoudensgrootte 0,31 0 0,05 0,10 0,15 0,20 0,25 0,30 0,35 Met een regressie-analyse is onderzocht welke van de bovengenoemde factoren de grootste rol spelen bij de energierekening van Am sterdammers. Huishoudensgrootte, woningtype en woonoppervlak zijn de variabelen die het leeuwendeel van de verklaringskracht voor hun rekening nemen. Het zijn alledrie va riabelen die met de omvang van de woning en het huishouden te maken hebben. De variabelen inkomen en woz-waarde die wel gerelateerd zijn aan de grootte van de woning en het type, spelen voor de verklaring van de energierekening een relatief ondergeschikte eigen rol. Bouwperiode speelt maar amper een rol in de energierekening. De grote samenhang tussen bouwperiode en woonoppervlak (hoe recenter gebouwd, hoe groter de woning) maakt dat het effect van bouwperiode op de energierekening vrijwel geheel wordt vertegenwoordigd door de variabele woonoppervlak. Figuur 10: Gemiddelde energierekening per buurtcombinatie (2009) (afwijkingen van het Amsterdamse gemiddelde) De kaart van Amsterdam (figuur 10) vat de bovenstaande beschrijving nog eens ruimtelijk samen. De buurten met de duurdere en ruimere woningen zijn te vinden in de grachtengordel, de chique zuidsector, het dorpsmilieu (Wa terland) en nieuwbouw zoals De Aker. Daar worden gemiddelde energierekeningen betaald die ruim 20% boven het stedelijk gemiddelde liggen. In de ring rondom het centrum zijn de energierekeningen gematigd omdat er vooral kleine woningen en dito huishoudens voorkomen en de buurten richting de rand van de stad vertegenwoordigen vaak het stedelijk gemiddelde. Energierekening > < 85 9

10 De tendens naar een hoger energiegebruik Achter de ontwikkelingen in de Amsterdamse woningvoorraad en de bevolking schuilt een toename van de gemiddelde woonruimteconsumptie en afgeleid daarvan, van de energieconsumptie. De woningvoorraad van Amsterdam verandert geleidelijk. Door nieuwbouw (soms vervangende nieuwbouw na sloop) en door samenvoeging ontstaan meer grote woningen. Dat zijn merendeels ook woningen die naar de huidige maatstaven vaker aantrekkelijk zijn voor wat grotere (gezins)huishoudens met een wat hoger inkomen. De grotere woningen vragen meer energie voor verwarming. Hoe meer personen er in een woning wonen, hoe groter het aantal kamers dat verwarmd wordt en hoe vaker er iemand aanwezig is die de verwarming aanzet of de douche gebruikt. Hogere inkomens hebben bovendien vaak beschikking over meer elektrische apparaten. Hiervoor werd besproken dat de ervaren woonkwaliteit (rapportcijfers voor de woning) sterk samenhangt met de hoeveelheid vierkante meters vloeroppervlak dat een huishouden ter beschikking heeft. De toename van het rapportcijfer voor de woning (van 6,9 in 2001 tot 7,3 in 2009) houdt sterk verband met die toegenomen woonruimteconsumptie. Het is niet vergezocht deze kwaliteitstoename in de tijd verder door te redeneren naar het energiegebruik. Deze gedachte wordt ondersteund door de bevinding dat de woningen van recente bouwjaren geen lagere energierekeningen hebben dan de oudere woningen. Het voldoen aan de hoogste normen op het gebied van energiebesparing weegt niet op tegen het effect van een groter oppervlak en een hoger inkomen van de huishoudens die deze grotere woningen bewonen. De veranderende inkomensstructuur (minder lage inkomens, meer hoge inkomens) van de laatste decennia draagt eveneens bij aan de bewering dat de toename van de energierekening van Amsterdamse huishoudens niet alleen te wijten is aan de stijgende tarieven, maar eveneens aan een verschuiving van de sociaaleconomische verhoudingen en de kwalitatieve opbouw van de woningvoorraad. De betekenis van energiebesparende maatregelen Geen dubbel glas Gedeeltelijk dubbel glas Dubbel glas Figuur 11: Energiekosten per m² bij wel of geen dubbel glas (2009) 2,11 2,04 1,85 1,00 1,50 2,00 2,50 In het onderzoek Wonen in Amsterdam worden enkele vragen gesteld over energiebesparende maatregelen. Om aan te tonen hoe belangrijk isolatie van woningen is voor de energierekening is in figuur 11 onderscheid gemaakt tussen woningen met en zonder dubbel glas. Hier is standaardisering per vierkante meter toegepast. Per vierkante meter bedraagt de energie rekening van Amsterdammers 1,91. Dat bedrag ligt bij woningen zonder of met gedeeltelijk dubbel glas boven de twee Euro en bij woningen die geheel voorzien zijn van dubbel glas op 1,85. Inmiddels heeft in Amsterdam tweederde van de woningen volledig dubbel glas. 10

11 Energiebesparing bewoners van corporatiewoningen in Oud-West In het kader van een afstudeerscriptie aan de Universiteit Utrecht is er aanvullend onderzoek gedaan naar de mogelijkheden die bewoners zelf zien voor energiebesparing in hun woning. Het betreft een onderzoek onder bewoners van corporatiewoningen in Oud- West. Voor het onderzoek zijn 500 enquêtes uitgestuurd waarvan er 100 retour kwamen en bruikbaar waren voor analyse. Het betreft overwegend huishoudens met een laag (37%) of laag middeninkomen (43%), het zijn vaak eenpersoons huishoudens en de oppervlakte van hun woningen is merendeels klein (45% met m² en 30% in de klasse m²). On geveer 40% zegt de afgelopen jaren te hebben ge ïnvesteerd in de woning ten behoeve van energiebesparing en opvallend genoeg zijn dat vaker de lage inkomens. De energiebesparende maatregelen zijn echter maar klein: vaak de aanschaf van spaarlampen of een besparende douchekop. Van degenen die niet geïnvesteerd hebben zijn de belangrijkste motieven dat men het de verantwoordelijkheid van de corporatie vindt en dat het te veel geld kost. Twee derde vindt dat de corporatie hun woningen energiezuiniger moet maken (vaker de jongeren dan de ouderen). Eveneens twee derde is niet bereid meer huur te betalen als de corporatie in vesteert in energiebesparende maatregelen. Als de vraag gesteld wordt of men daartoe bereid is als de huurverhoging en de energiekostenverlaging elkaar in evenwicht houden is 46% daartoe bereid. Meer dan de helft is daartoe dus niet bereid of weet het nog niet. Een grote meerderheid van de respondenten zegt de laatste tijd het gedrag te hebben veranderd om energiezuiniger te zijn. Een actie die vaak genoemd wordt is het verstandiger bedienen van de thermostaat. Minder populair (bij slechts de helft van de respondenten) is aanpassing van het badgedrag: minder vaak of lang douchen en een bad nemen. Veel h uishoudens geven aan niet van plan te zijn energie zuiniger te leven omdat men reeds zuinig met energie is. Zes van de tien respondenten zegt dat de c orporatie hen niet helpt om energiezuiniger te zijn, 25% zegt informatie te krijgen en 10% zegt te weten van informatie bijeenkomsten of het langskomen van adviseurs. In de open antwoorden wordt vaak de plaatsing van een HR-ketel genoemd. Vier van de tien res pondenten antwoorden dat ze het lastig of te duur vinden om aan energiebesparing te doen. De redenen daarbij zijn het ontbreken van de financiële middelen en de kennis. Daarnaast geven veel respondenten aan dat de woning corporatie niet behulpzaam is bij energie besparing en dat zij meer informatie zouden willen ontvangen over energiebesparing. Onderzoeks literatuur vermeldt dat informatieverstrekking zeer belangrijk is bij het be ïnvloeden van gedrag naar energiebesparing. 11

12 Colofon Gemeente Amsterdam Dienst Wonen, Zorg en Samenleven Postbus 1900, 1000 BX Amsterdam Augustus 2011 Auteur: Kees Dignum Vormgeving: Arie de Zeeuw Met gebruikmaking van: C.C. Rijneveld (2010). Wonen in Amsterdam: Energiebesparing en energiegebruik. Een onderzoek naar de ontwikkelingen van de woongerelateerde energiekosten en de mogelijkheden voor energiebesparing bij bewoners in Amsterdam. Master thesis Universiteit Utrecht, Sociale Geografie. 12

Regionale woningmarktgebieden. Verschillen en overeenkomsten. NAi Uitgevers

Regionale woningmarktgebieden. Verschillen en overeenkomsten. NAi Uitgevers Regionale woningmarktgebieden Verschillen en overeenkomsten NAi Uitgevers : verschillen en over eenkomsten Andries de Jong Lia van den Broek Stephaan Declerck Sander Klaver Frank Vernooij NAi Uitgevers,

Nadere informatie

Onderzoek energie en armoede gemeente Amsterdam

Onderzoek energie en armoede gemeente Amsterdam Onderzoek energie en armoede gemeente Amsterdam Bert Weevers Marjo Kroese Menno Logemann Rapportnummer: 110052/BW/122786 BuildDesk Benelux B.V. Arnhem, 24 december 2012 COLOFON BuildDesk Benelux B.V. Postbus

Nadere informatie

Uit de armoede werken

Uit de armoede werken Uit de armoede werken Uit de armoede werken Omvang en oorzaken van uitstroom uit armoede Stella Hoff Sociaal en Cultureel Planbureau Den Haag, september 2010 Het Sociaal en Cultureel Planbureau is ingesteld

Nadere informatie

BETAALBAARHEID VAN WONEN I NZICHT EN HANDVATTEN VOOR LOKALE BESTUURDERS

BETAALBAARHEID VAN WONEN I NZICHT EN HANDVATTEN VOOR LOKALE BESTUURDERS I NZICHT EN HANDVATTEN VOOR LOKALE BESTUURDERS Inhoud 1. INLEIDING... 3 2. DE CONTEXT... 6 3. INZICHT IN DE PROBLEMATIEK... 8 3.1 WELKE HUISHOUDENS IN DE DOELGROEP KOMEN IN DE KNEL? WAT IS DE TREND DAARIN?

Nadere informatie

Onder de pannen? Rapportage van de Meldactie wonen onder mensen met een beperking, chronische ziekte of psychische aandoening.

Onder de pannen? Rapportage van de Meldactie wonen onder mensen met een beperking, chronische ziekte of psychische aandoening. Onder de pannen? Rapportage van de Meldactie wonen onder mensen met een, chronische ziekte of psychische aandoening Februari 2014 in samenwerking met: PG werkt samen Dit is een uitgave Ieder(in) voorheen

Nadere informatie

Leegstaande woning: wel of niet beschikbaar voor de woningmarkt?

Leegstaande woning: wel of niet beschikbaar voor de woningmarkt? Leegstaande woning: wel of niet beschikbaar voor de woningmarkt? Een inventarisatie van het energieverbruik, de nevenfuncties en sloopvergunningen Leegstaande woning: wel of niet beschikbaar voor de woningmarkt?

Nadere informatie

DE INKOMSTEN, UITGAVEN EN HET FINANCIEEL BEHEER VAN ALLOCHTONE HUISHOUDENS

DE INKOMSTEN, UITGAVEN EN HET FINANCIEEL BEHEER VAN ALLOCHTONE HUISHOUDENS DE INKOMSTEN, UITGAVEN EN HET FINANCIEEL BEHEER VAN ALLOCHTONE HUISHOUDENS Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (NIBUD), januari 2004 Postbus 19250 3501 DG Utrecht www.nibud.nl 2 Voorwoord Het aantal

Nadere informatie

Onderzoek Zonnepanelen voor Huurders. Rapportage

Onderzoek Zonnepanelen voor Huurders. Rapportage Onderzoek Zonnepanelen voor Huurders Rapportage Amsterdam, september 2012 Onderzoek Zonnepanelen voor Huurders Rapportage Amsterdam, september 2012 Woonbond Kennis- en Adviescentrum Nieuwe Achtergracht

Nadere informatie

Bezoek en waardering van groen in en om Rotterdam, 2014

Bezoek en waardering van groen in en om Rotterdam, 2014 rotterdam.nl/onderzoek Bezoek en waardering van groen in en om Rotterdam, 2014 Onderzoek en Business Intelligence Bezoek en waardering van groen in en om Rotterdam, 2014 Auteur: C. de Vries Onderzoek en

Nadere informatie

Leefbaarheid door de tijd

Leefbaarheid door de tijd Leefbaarheid door de tijd 4 Titel Inhoudsopgave Samenvatting en conclusies 5 1 Inleiding 10 2 De landelijke trend in leefbaarheid 17 3 Conjunctuurgevoeligheid en gevolgen van de recessie 34 4 Regionale

Nadere informatie

Onderzoek nieuwe inwoners Ferwerderadiel

Onderzoek nieuwe inwoners Ferwerderadiel faculteit ruimtelijke wetenschappen nr. 334 Onderzoek nieuwe inwoners Ferwerderadiel R.A. Bijker, T. Haartsen en D. Strijker Januari 2011 Onderzoek nieuwe inwoners Ferwerderadiel > 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding

Nadere informatie

Energieprestatie en beleggingswaarde de meerwaarde van energiezuinige huurwoningen voor beleggers

Energieprestatie en beleggingswaarde de meerwaarde van energiezuinige huurwoningen voor beleggers Energieprestatie en beleggingswaarde de meerwaarde van energiezuinige huurwoningen voor beleggers COLOFON Titel: Energieprestatie en beleggingswaarde de meerwaarde van energiezuinige huurwoningen voor

Nadere informatie

Toekomstverkenning informele zorg

Toekomstverkenning informele zorg Toekomstverkenning informele zorg Toekomstverkenning informele zorg Alice de Boer (red.) Sociaal en Cultureel Planbureau Den Haag, oktober 2007 Het Sociaal en Cultureel Planbureau is ingesteld bij Koninklijk

Nadere informatie

De ouders als financier? Financiële steun van ouders aan hun volwassen kinderen

De ouders als financier? Financiële steun van ouders aan hun volwassen kinderen De ouders als financier? Financiële steun van ouders aan hun volwassen kinderen De ouders als financier? Financiële steun van ouders aan hun volwassen kinderen Nibud, 2010 Samenvatting Het Nibud heeft

Nadere informatie

Verbetering van particuliere woningen: ook in de toekomst een gemeentelijk belang. Frits Meijer. m.m.v. Milly Tambach & Henk Visscher

Verbetering van particuliere woningen: ook in de toekomst een gemeentelijk belang. Frits Meijer. m.m.v. Milly Tambach & Henk Visscher Verbetering van particuliere woningen: ook in de toekomst een gemeentelijk belang Frits Meijer m.m.v. Milly Tambach & Henk Visscher 2 Verbetering van particuliere woningen: ook in de toekomst een gemeentelijk

Nadere informatie

Energiebesparing: De relatie tussen verbruiksgedrag

Energiebesparing: De relatie tussen verbruiksgedrag Energiebesparing: De relatie tussen verbruiksgedrag en investeren Energiebesparing: De relatie tussen verbruiksgedrag en investeren Door: Ecofys: Margriet van Lidth de Jeude en Caspar Noach Wageningen

Nadere informatie

September 2014. Jongeren & geld. De financiële situatie en hulpbehoefte van 12- tot en met 24-jarigen. Anna van der Schors Minou van der Werf

September 2014. Jongeren & geld. De financiële situatie en hulpbehoefte van 12- tot en met 24-jarigen. Anna van der Schors Minou van der Werf September 2014 Jongeren & geld De financiële situatie en hulpbehoefte van 12- tot en met 24-jarigen Anna van der Schors Minou van der Werf SAMENVATTING EN CONCLUSIE... 5 De financiële situatie en de beleving

Nadere informatie

Gebruikers van gesubsidieerde rechtsbijstand

Gebruikers van gesubsidieerde rechtsbijstand Cahier 2007-10 Gebruikers van gesubsidieerde rechtsbijstand Kenmerken, problemen en inkomenspositie G.C. Maas E. Niemeijer a Wetenschappelijk Onderzoeken Documentatiecentrum Exemplaren van deze publicatie

Nadere informatie

Kennismemo 10/08. Samenvatting van de belangrijkste bevindingen

Kennismemo 10/08. Samenvatting van de belangrijkste bevindingen Kennismemo 10/08 Datum 30 september 2010 Aan RvB Van Kenniscentrum UWV Peter Hilbers T (020) 687 3173 peter.hilbers@uwv.nl Gerda Jehoel-Gijsbers Onderwerp Kennismemo 10/08, Regionale verschillen bij het

Nadere informatie

Juist beschermd De determinanten van de woonsituatie van volwassen verstandelijk gehandicapten. Werkdocument 129

Juist beschermd De determinanten van de woonsituatie van volwassen verstandelijk gehandicapten. Werkdocument 129 Juist beschermd De determinanten van de woonsituatie van volwassen verstandelijk gehandicapten Werkdocument 129 Juist beschermd De determinanten van de woonsituatie van volwassen verstandelijk gehandicapten

Nadere informatie

Ouderen van nu en van de toekomst

Ouderen van nu en van de toekomst Ouderen van nu en van de toekomst Hun financiële spankracht, zorgbehoefte en woonwensen Werkdocument 113 Ouderen van nu en van de toekomst Hun financiële spankracht, zorgbehoefte en woonwensen Achtergrondstudie

Nadere informatie

Wie heeft schuld? Een kwantitatieve analyse van schulden bij uitkeringsgerechtigden

Wie heeft schuld? Een kwantitatieve analyse van schulden bij uitkeringsgerechtigden Wie heeft schuld? Een kwantitatieve analyse van schulden bij uitkeringsgerechtigden Inhoudsopgave Samenvatting 2 1. Onderzoeksvragen 5 1.1. Aanleiding voor dit onderzoek 5 1.2. Onderzoeksvragen 5 1.3.

Nadere informatie

Spoedzoekers: enquête onder woningzoekenden in vijf regio's

Spoedzoekers: enquête onder woningzoekenden in vijf regio's VROM-Inspectie Regio Noord Overheden Spoedzoekers: enquête onder woningzoekenden in vijf regio's Deelrapport bij 'Als wachten te lang duurt' Cascadeplein 10 Postbus 30020 9700 RM Groningen Telefoon 050-5992700

Nadere informatie

Een eerste grootschalige studie naar de bestaande en potentiële klanten van tandprothetici in Nederland

Een eerste grootschalige studie naar de bestaande en potentiële klanten van tandprothetici in Nederland Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Wie ziet de tandprotheticus? Een eerste grootschalige studie naar de bestaande en potentiële klanten van

Nadere informatie

Personenautobezit van huishoudens en personen

Personenautobezit van huishoudens en personen Personenautobezit van huishoudens en personen Jacqueline van Beuningen, Hermine Molnár-in t Veld en Ilona Bouhuijs Begin 2010 hebben drie op de tien huishoudens in Nederland geen auto. Daar staat tegenover

Nadere informatie

Nederland deeltijdland

Nederland deeltijdland Nederland deeltijdland Nederland deeltijdland Vrouwen en deeltijdwerk Wil Portegijs en Saskia Keuzenkamp (red.) Sociaal en Cultureel Planbureau, Den Haag, februari 2008 Het Sociaal en Cultureel Planbureau

Nadere informatie

Werken en leren in Nederland

Werken en leren in Nederland Werken en leren in Nederland Lex Borghans Didier Fouarge Andries de Grip Jesper van Thor ROA-R-2014/3 Colofon Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA). Niets uit deze uitgave mag op enige manier

Nadere informatie

Staat van het Bestuur

Staat van het Bestuur Staat van het Bestuur Inhoudsopgave 1 Inleiding 5 DEEL 1 Decentraal bestuur in cijfers 6 2 Gemeenten 8 2.1 Gemeenten en hun inwoners 10 2.1.1 Daling aantal gemeenten 10 2.1.2 De afgelopen 12 jaar en vooruit

Nadere informatie

Onderzoek De woning(beleggings)markt in beeld. Februari 2014

Onderzoek De woning(beleggings)markt in beeld. Februari 2014 Onderzoek De woning(beleggings)markt in beeld Februari 2014 Voorwoord Hierbij presenteren wij u de resultaten van ons onderzoek De woning(beleggings)markt in beeld. Dit rapport is onderdeel van de Shared

Nadere informatie

Lasten. onder de loep. De kostengroei van de zorg voor verstandelijk gehandicapten ontrafeld

Lasten. onder de loep. De kostengroei van de zorg voor verstandelijk gehandicapten ontrafeld Lasten onder de loep De kostengroei van de zorg voor verstandelijk gehandicapten ontrafeld Lasten onder de loep Lasten onder de loep De kostengroei van de zorg voor verstandelijk gehandicapten ontrafeld

Nadere informatie