Metropoolregio!Amsterdam!Bestuurdersreis!Brussel!! Op!koers!voor!Europa!

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Metropoolregio!Amsterdam!Bestuurdersreis!Brussel!! Op!koers!voor!Europa!"

Transcriptie

1 MetropoolregioAmsterdamBestuurdersreisBrussel OpkoersvoorEuropa

2 Dehoofdlijnen InditboekjevindtueenuitwerkingvandeideeëndiedebestuurdersuitdeMetropoolregioAmsterdam(MRA)hebben opgedaantijdenshunwerkbezoekaanbrusselinoktober2014.ditbezoekwaseeninitiatiefvanhetplatformregionaal EconomischeStructuurMetropoolregioAmsterdam(PRES)endeAmsterdamEconomicBoard.Meerdaneenverslagis heteenoverzichtvaninnovatieveideeënovermetropoolregio s,deamsterdamseinhetbijzonder,endeeuropese ontwikkelingenrondstedelijkeregio s,duurzaamheideneconomischegroei. Besluiten TijdensditbezoekhebbendeMRANbestuurdersafsprakengemaaktvoorintensieveregionalesamenwerking,indelijn vandeeuropanaanpakvandeamsterdameconomicboard,gerichtopeuroparondeenaantalthema s: Duurzaamheid(waaronder CO2Nbeperking,circulaire economie) SmartCities&Communities (waaronderict/energie) DigitaleAgenda(waaronder ehealth,gaming,opendata Desamenwerkingbestaatuitbetere aansluitingbijsuccesvolleinitiatieven ronddezethema sinderegioen intensieveresamenwerkingvanuitde gemeentenmetdeboardclusters, gezamenlijkeprojecten(aldannietmet Europesesubsidie),kennisuitwisseling, deelnameaankennisnetwerkenen gezamenlijkeprofilering. HetNederlandsVoorzitterschapvande EuropeseUniein2016isdaarbijde eerstestipopdehorizonomconcrete resultatenhierenineuropatelatenzien. Meerweten? DeAmsterdamEconomicBoardEuropaBrochure MetropoolregioAmsterdam AmsterdamEconomicBoard 2

3 Inhoudsopgave Dehoofdlijnen...2 Inhoudsopgave...3 Voorwoord...4 Terugblikophetprogramma Introductie:doelvandereisenopwelkebordengaanweschaken WorkshopMRA:Europaalsonzecampus...6 HowtoBecomeFilthyInnovativeinRisingEuropeNdoorZefHemel...6 Howtocooperatewith/inEuropeasaregion?DGRegioandtheEuropeanregionsNSessiemetEricDufeil,DG Regio...7 Howtobecomeaconnectedandsmartregion?InnovativeregionsandEurope sdigitalagendansessiemet CarolineWooning,KabinetvanEurocommissarisKroes...8 Howtoconnectregions,scienceandbusinessesinsocietalchallenges avisionontheinnovationunionand Energy SessiemetPaulVerhoef,DGResearch Dinermetgastenrondhetthemalobby,positioneringenprofilering: Metrex:theFutureofEuropeisdesignedincities WrapRup:deMRAopkoersvoorEuropa...12 ProgrammaMRARBestuurdersreisBrussel7R8oktober...13 Deelnemers...14 Contactgegevensgesprekspartners

4 Voorwoord EenentwintigbestuurdersuitdeMetropoolregioAmsterdamverzameldenzichop7oktober2014inBrusselvooreen gevarieerdeninteractiefprogramma.hoofddoelvandezereiswashetverkennenvanmogelijkhedenvoorintensieve samenwerkingindemrarondregionalethema smeteenstevigeeuropesedimensieenhetgezamenlijkprofilerenvan deregioineuropa.dekansenliggenronddegrotemaatschappelijkeuitdagingenalsenergieenklimaatengezondheid, dieookeeneconomischedimensiehebben.degesprekkendiewevoerdengingenoverdevolgendeonderwerpen: SamenwerkinginMetropoolregio s RegionaleontwikkelingenEuropa Deregioalskennisintensievecampus Deregionaledimensievandedigitaleagenda Deregio,duurzaamheid,milieuentransportenR&D DeaansturingvanEuropesemetropoolregio s ProfileringvanderegioinBrussel DezebestuurdersreisnaarBrussel,georganiseerddoorhetPlatformRegionaleEconomischeOntwikkeling(PRES)ende AmsterdamEconomicBoardwaseenvervolgopdievan2012,waarinmetnamehetbelangvanEuropaende ontwikkelingeninrelatietotnieuwefondsenperiodeaandeordekwam.dereisvanditjaarwasgerichtophet ontwikkelenvaneenintensievegezamenlijkeaanpakrondeuropesethema s.deverbindingmetdealeerderingezette samenwerkingtussendeamsterdameconomicboardenderegionalepartnerswordtuiteraardgelegd. DeuitwisselingvanideeënmetonzeEuropesegesprekspartnersentussendebestuurdersonderlingresulteerdein afsprakenoverthema svoorsamenwerkingenafsprakenoverambtelijkeenbestuurlijkeinzet. 4

5 5 Terugblikophetprogramma 1.Introductie:doelvandereisenopwelkebordengaanweschaken DeMRANBestuurdersreiswerdnietalleenondernomenomelkaarbetertelerenkennen,maarookomBrusselbeterte lerenkennenvanuitdegezichtspuntenvanpresendeamsterdameconomicboard.wezijnalgoedgeorganiseerden stellenonszelfaldoelen,maarwekunnenwateuropabetreft veelmeersamenwerkenenonsbeterprofileren,zodatderegio optimaalaanhaaktineuropa.zekermetdenieuweeuropese Commissiedieop1november2014aantreedtenhet NederlandsvoorzitterschapvandeEuropeseUnieindeeerste helftvan2016,ishetnuzaakonzeambitiesteherijkenente concretiseren.ditmethetoogopversterkingvanonze regionaleeconomieenhetomgaanmetgrote maatschappelijkeuitdagingen. DeAmsterdamEconomicBoardheefttweejaargeledenhet voortouwgenomenvoordeeerstebrusselreis.voordezereisiseensuccesvollesamenwerkingtussenpres,boarden demraeuropawerkgroepgezocht..sinds2012iserveelgebeurd:eriseenboardfocusgroepeuropa,erzijnmeer projectenmetregiogemeenten,hetclustermaakindustrieisopgericht,wehebbenhetsarphatininstituutdatzichricht opbestrijdingvanobesitas. DeBoardheefteenhelderevisieopdeboodschapvandeMRAinEuropa voorwatbetreftinnovatie.alsregioblinkenweuitopdeonderwerpen duurzaamheidensmartcities,lifesciencesenhealthencreatieve industrie,endecrossnovershiertussen.gemenedelervandeze onderwerpenisdatderegioeenlivinglabisvoorinnovaties.wij combinerenonzeeigenen anderekennisen technologieenkijkenhoe wedieindepraktijkhet bestekunnenlatenwerken.jezietdatbijamsterdamsmartcity,maar ookbijhealthlabenindecreatieveindustrie.onderlingkunnenwe echternogveelbetersamenwerkeninhetdelenvankennisovereuropa eneuropesefondsen,enwekunnenonsgezamenlijknogsterker profilerenalskennisregio. Hetisgoedomtebepalenwelkethema sbijonsallemaalspelenenwat deeuropesedimensiedaarvanis.doelhiervanisdatweals MetropoolregioAmsterdamonseigenverhaalversterkenenbeterin Europakunnenvertellen.Ditishetmomentomdaarvoorspijkersmetkoppenteslaanenonzeambitiestedelenenaan tescherpen.ditaanscherpenisderolvandebestuurders,deambtenarenendeboardsamendragenerzorgvoordat weopdegoedebordenschakendiepassenbijdegeformuleerdeambities.deboardendegemeenteamsterdam kijkeninhetbijzondernaarvoorjaar2016,alsnederlandvoorzitterisvandeeuropeseunie.alleactiviteitenvinden plaatsophetmarineterreininamsterdamenwegaantijdensdithalfjaarderegiozosterkmogelijkprofileren. Meerweten? DeAmsterdamEconomicBoardEuropaBrochure KamerbriefoverhetNederlandsvoorzitterschapvandeEU: publicaties/kamerstukken/2014/10/31/kamerbriefnverzoekninzakennederlandsneun voorzitterschapn2016.html Hetisvanbelangdatwe gezamenlijkespeerpunten benoemen,hetgesprekin Europaopelkaarafstemmenen onssterkeneenduidig profilerenalsregio Jan$van$Run,$Gedeputeerde$Noord1Holland$ Wekunnenvanelkaarleren. Waarzitbepaaldeexpertise enhoekunnenwedie gezamenlijkzogoedmogelijk tegeldemaken? Ton$Jonker,$Amsterdam$Economic$Board$ Geziendenieuwe fondsenperiodeenhet Nederlandsvoorzitterschap vandeeuin2016isnuhet momentvoorbestuurdersom gezamenlijkespeerpuntente benoemen Famke$Kweekel,$Velsen,$namens$de$ MRA$EU1Werkgroep$

6 6 2.WorkshopMRA:Europaalsonzecampus HowtoBecomeFilthyInnovativeinRisingEuropeRdoorZefHemel Zef$Hemel$heeft$de$Wibaut1leerstoel$bij$de$UvA$en$is$werkzaam$bij$de$Board$ HetideevandecampusgaatterugopThomasJefferson,diealspresidentvandejongeAmerikaanserepubliekeen ontwerpmaaktevooreengemeenschapinvirginiawaarwonen,werken,studeren,onderzoekeneninnoverenmet elkaarwerdengecombineerd.decampusnlatijnvoor'openveld'ngaatuitvanmensen,onderwijs,hunkennis,en denktvanuitruimtelijkenabijheid. Indepostindustriëlekenniseconomieisdecampusnietmeeralleeneenadequaatmodelvooruniversiteiten,zeisook buitengewoonrelevantgewordenvoorbedrijven,diesteedssnellermoetenlereneninnoveren.philips,googleen Facebookontwikkelentegenwoordighuneigencampussites. In'HowtoBecomeFilthyInnovativeinRisingEurope'gebeurtpreciesdit.Hetsteltdevraag:watalswedehele MetropoolregioAmsterdamzoudenopvattenalseencampus?Alseenplekwaarwonen,werken,leren,studerenen innoverenruimtelijkwordengecombineerd?watzoudenwedangezamenlijkkunnenondernemen?wiemetwie?wat voorwat? Innegenstappenkunnenwenietalleenhetbeeldvanonszelf,maarookonspraktischdagelijkshandelendanig beïnvloeden.daarbijwordtruimtelijksteedsverderuitgezoomd.zobeginnenweinhetcentrumvanamsterdam,maar zoomenvervolgensuitnaarderegioenverder.immers,nabijheidmoetopelkschaalniveauandersworden gedefinieerd.gezienvanuiteuropaisdemetropoolregioamsterdamééncompactgrootstedelijkgebiednregionale samenwerkingtussenbepaaldepartijenligtdaarvoordehand. DepresentatievanZefHemelisalseenzelfhulpboek,metduidelijkeinstructiesvoorEuropesestedenhoezij,innegen stappen,zelfeensuccesvollecampuskunnenbouwen.deamsterdamseregioalseerstedemocratische,open campussitevaneuropa,alseencompactgebiedwaaralleinwonersopdecampusleven,studeren,wonen,werken, recreëren,innoveren,metdeuniversiteitenomdehoek.beterdansingapore,sanfranciscoofboston. Meerweten? PresentatievanZefHemel filthyninnovativeninntennstepsnfinaln version/?utm_campaign=share&utm_medium=copy ZijnblognaaraanleidingvandeBrusselreis

7 7 Howtocooperatewith/inEuropeasaregion?DGRegioandtheEuropeanregionsRSessiemet EricDufeil,DGRegio Eric$Dufeil$is$DG$Regional$and$Urban$Policy,$Head$of$Unit$F1$1$Germany$and$the$Netherlands Opditmomentwonen359miljoenEuropeanen(72%)insteden,in2050zaldatwaarschijnlijk80procentzijn.Steden zijnookdeplekkenwaareenaantalmaatschappelijkeuitdagingenzoalsenergieverbruikenco 2 Nuitstoothetbeste kunnenwordenaangepakt,aangeziendehogebevolkingsdichtheidinstedelijkegebiedenkansenbiedtvoor energiezuinigervormenvanhuisvestingenvervoer.europesestadsstructurenzijnmeerpolycentrischenminder compactdanindeverenigdestatenofchina.intoenemendemateontstaanerineuropapolycentrische(megan )stadsregio s,dieeenwebvormenvanmiddelgroteenkleinestedendieeenverzamelingvormenvanfunctioneleen politiekeeenheden.deorganisatievandegeheleregioheeftvaakgeengedeeldbestuurofalleenopeenaantal thema s.hierligtvolgenseuropaeengrotekansomgezamenlijkoptetrekkeninhetadresserenvanmaatschappelijke uitdagingenenhetversterkenvandeconcurrentiekracht.meerhieroverstaatindemededelingvandecommissieaan heteuropeesparlement,deraad,heteuropeeseconomischensociaalcomité enhetcomitévanderegio soverdestedelijkedimensievanheteuropees Beleid(linkhieronder). HetDirectoraatNGeneraalRegionaalBeleidvandeEuropeseCommissiekreegin 2012denieuwenaamRegionaalBeleidenStadsontwikkeling.Datisnietalleen eennaamswijziging,maareenwijzigingindegehelekoersvanhetdg.hetgaat hieromdeeuropesedimensievanstedelijkbeleid. Indeperiode2014N2020zalnaarschattingtenminste50procentvanhet EuropeesFondsvoorRegionaleOntwikkeling(EFRO),zo n80n90miljardeuro,geïnvesteerdwordeninstedelijke gebieden.daarnaastisminimaal5procentvandenationaletoewijzingenvanefrogereserveerdvoorgeïntegreerde, duurzamestedelijkeontwikkeling,omervoortezorgendatditinallelidstateneenprioriteitis.opditmomentvindtde verwerkingvandeinputvandeconsultatieplaatsvoordeteontwikkelenurban$agenda,resultatenvindtut.z.t.opde websitediehieronderaangegevenis. Metropoolregio szijnbelangrijkeeconomischemotors.deeuropesecommissieheefteenrolalsverbindervan initiatievenronddesocietal$challengesencommuniceertrichtingdelidstatenmaarookrechtstreeksrichtingderegio s. Meerweten? DestedelijkedimensievanhetEuropeesbeleid hoofdkenmerkenvaneeneuropesestedelijkeagenda NL/1N2014N490NNLNF1N1.Pdf ConsultatievoordetoekomstigeUrbanAgenda: agenda/index_en.cfm. DGRegiosteunt Amsterdamgraagin zijnrolalsgateway toeurope. Eric$Dufeil,$DG$Regio$

8 8 Howtobecomeaconnectedandsmartregion?InnovativeregionsandEurope sdigitalagenda RsessiemetCarolineWooning,KabinetvanEurocommissarisKroes Op$het$moment$van$spreken$was$Caroline$Wooning$adviseur$in$het$kabinet$van$Eurocommissaris$Neelie$Kroes.$ DerolvandeEuropeseCommissieverandertsterk.Voorheenwashaarrolvooralwetgevendenzettezijbeleiduitvia delidstaten,tegenwoordigneemtdeeuropesecommissiesteedsmeerderolvanfacilitatorenverbindervangoede bottom1upinitiatievenrondgroeienmaatschappelijkeuitdagingen.eurocommissarisneeliekroesspeeldedaareen belangrijkerolin. Europa sdigitaleagendabestaatuitzevenonderdelen: 1.Createanewandstablebroadbandregulatoryenvironment. 2.NewpublicdigitalserviceinfrastructuresthroughConnectingEuropeFacilityloans 3.LaunchGrandCoalitiononDigitalSkillsandJobs 4.ProposeEUcyberNsecuritystrategyandDirective 5.UpdateEU'sCopyrightFramework 6.Acceleratecloudcomputingthroughpublicsectorbuyingpower 7.Launchnewelectronicsindustrialstrategy an"airbusofchips" DeMetropoolregioAmsterdamisactiefbinnenverschillendedomeinenvandeDigitaleAgenda.ZodiendeAmsterdam alseersteeuropeseregioeenzogenaamdepledge$for$digital$jobsinbijneeliekroes.ookneemtdeboardactiefdeelin hetficheprojectdatmkbsfinancieeleninhoudelijkstimuleertommeteuropesetechnologievoorhetinternetvande ToekomstapplicatiesvooreHealthteontwikkelen.NeelieKroesheeftveelnieuwepartnerschappengefaciliteerdom overheid,kennisinstellingenenbedrijfslevenmetelkaarteverbindenzodatzeelkaarkunnenstimulerenenkennis kunnenuitwisselen.ditisnieuwebottomupaanpakdiegoedheeftgewerkt.bijvoorbeeldvoorsmartcities.ditwas eencallmetheelveelinnovatievevoorstellen(meerdan400voorstellen),denkaanvervoer,verlichting,ehealthetc. endeverbindingmetduurzaamheid.erkomennuclusters(calls)metverschillendethema s,zodatpartijenelkaar kunnenvindenopverschillendethema s. DeregiogemeentenwerkenonderanderebijhetTechniekPactenSmartCitymetditsoortpartnerschappen,maarop anderegebiedenzoalsehealthzijnzemaarbeperktaangesloten.erisnogweinigopschalingendeactiviteitenzijnvaak zeergefragmenteerd.afsprakentussenbestuurdersonderlingomelkaarteversterkenzijnvanbelang. Meerweten? Digitaleagenda MRApledgefordigitaljobshttps://ec.europa.eu/digitalN agenda/en/grandncoalitionnpledgenamsterdamnmetropolitann area FICHEprojectvooreHealthMKB: Jemoetuiteindelijk overtuigdzijn:watgoed isvoorjeomgevingis ookgoedvoormij Wimar$Jaeger,$wethouder$EZ$ Hilversum$

9 9 Howtoconnectregions,scienceandbusinessesinsocietalchallenges avisiononthe InnovationUnionandEnergy SessiemetPaulVerhoef,DGResearch Paul$Verhoef$is$Head$of$Unit$Renewable$Energy$Sources$bij$DG$Research$&$Innovation$ CommissievoorzitterJunckerwildatEuropanummer1wordtinduurzameenergie(ennaonzereisisbeslotendat DuurzaamheidonderdeelwordtvandeportefeuillevanFransTimmermans).Technologischkanhetallemaalal,maar numoethetbusinessmodelendesysteeminnovatiekomen.erisinnovatieenveranderingnodigindeenergiebronnen, hethuidigesysteemmoetveranderen,wemoetenminderco2uitstoten.veletechnologischeontwikkelingenvinden plaats,maardaarhoudthetnietbijop;wehebbeneentotaalnieuwsysteemnodig(energieopslag,slimmenetten).ict wordtingezetomhetsysteemtehelpentemoderniseren.dezeinvesteringgaat eenhoopgeldkosten.watisnudebalanstussendekostenaandeenekanten deklimaatveranderingaandeanderekant?metenisweten.amsterdamzet daaralstappeninmetdemetingenindeenergieatlas.huidigeleveranciers proberennieuwespelersbuitendemarkttehouden(zoalsookgebeurdeinde telecomsector).deenergiemarktisnietgroeiend,maarmoetjuistefficiënter. Daardoorgaathetvolumekrimpen,energieleverancierszienhunmarktaandeel afnemendoorzoweldezekrimpalsdoornieuwespelersopdemarkt. DeEuropeseCommissiepleegtdaarommarktinterventies,metdeCO 2 NemissierechtenendeprijsvanCO 2 dienogniet verwerktzitindemarktprijs.ondertussenstimulerenwezoveelmogelijkinnovatie.brusselgaatmeerenmeerover vaneenonderhandelingsplaatsineenplaatsvoorsamenwerking.heteuropeaninnovationpartnershipsmartcities& Communities(EIPNSCC)isdaarvooreenmiddel.Hetmoetopregionaalenlokaalniveaugebeuren.Bijlokale energieopwekkingmoetjeechterookplannenmakenrondderisico senstemvooralookafmetandereregio s. GoedevoorbeeldeninonzeeigenregiozijndestadverwarmingvanPurmerend,AmsterdamSmartCityendeEuropese samenwerkingvanonderanderedegemeentezaanstadenamsterdaminhetinterregprojecteharbours. Meerweten? EIPSmartCitiesandCommunities who/index_en.htm Europese20/20/20doelen x_en.htm AmsterdamSmartCity Energieatlas leefomgeving/klimaatnenergie/energieatlas/ eharbourshttp://eharbours.eu Elkaarsinitiatieven kennenenelkaariets gunnenisbelangrijk, bestrijdelkaarniet. Joyce$Langenacker,$Wethouder$ EZ$Haarlem$

10 10 3.Dinermetgastenrondhetthemalobby,positioneringenprofilering: Tijdens$een$informeel$diner$werden$aan$vier$ronde$tafels$vier$gasten$bevraagd$over$lobby,$positionering$en$profilering.$U$ vindt$hier$een$kernachtige$terugkoppeling$met$enkele$punten$die$de$gasten$benadrukten. PieterdeGooijer,PermanentVertegenwoordigervanNederlandbijdeEuropeseUnie DePermanenteVertegenwoordiging(PV)isdeschakeltussenNederlandenEuropa.PieterdeGooijergeeftaandathij ervoordenederlandersis,ennodigtderegiouitvooralgebruiktemakenvanzijnorganisatieenzijnnetwerkt.voorde PVishethandigomgoedtewetenwatdefocusvandeMRAis,zodatDeGooijersmedewerkersdejuisteinformatie kunnendoorsturenenwaarnodigdejuistecontactenkunnenleggen.degooijerraadtaanomveelteinvesterenin Brussel,indemensen,indecontacten,vóórdatjeietsvanmensenvraagt.Probeervooralooktebrengenennietalleen tehalen,ensteektijdinhetbijhoudenvanjebrusselsenetwerk.enbrusselisomdehoek,duslaatjegezichtzienals bestuurderofambtenaar.depvisbenaderbaarenaltijdtebereikenalsvraagbaakalsdemra,ofdeafzonderlijke gemeenten,ietsmeteuropawillen.deboardenverschillenderegiogemeentenhebbenalgoedecontacten,deandere zijnvanharteuitgenodigdomhiervangebruiktemaken. VictoriaRuijs,AdvisorEuropeanAffairsbijVattenfall/Nuon VictoriaRuijswaswerkzaambijdeprovincieNoordNHollandenisnulobbyistbijVattenfall/Nuon.Ruijsschetsteen beeldvandegroteinzetvanuithetbedrijfsleven,oplobbymaarvooralookophetopbouwenvaneennetwerk.dat kosttijdmaardatbetaaltzichzelfterug.maakookgebruikvanhetnederlanderzijn,investeerextraindenederlandse contactenbijbijvoorbeelddeeuropesecommissie.enzetdejuistemensenopeendossier,depersonendieietszeerna aanhethartgaatkunnenhetbestediebelangenverdedigenenoverbrengenopanderen. SimoneGoedings,beleidsmedewerkerEuropeseZakenbijdeVNGencoördinatorvandeNederlandsedelegatiein hetcomitévanderegio s VolgensSimoneGoedingsisactiefzijninEuropasomsingewikkeld.Zeraadtaanhetvooralnietalleen,sluitcoalitiesen schaakopmeerdereschaakborden.prioriteitenstellenisessentieel,choose$your$battles;waarwiljeechtvoorgaanen hebjevoldoendetijdenenergievoor?laatalle(antin)wetgevingslobbyoveraanspecialistenzoalsbijvoorbeelddevng. Ditiseeningewikkeldenlangdurigproceswaarspecialistenvoornodigzijn.Houderrekeningmeedatlobbyen profileringtijdkosten.afstemminginhetproces,relatiesopbouwen,jestandpuntherhalenetc.hetduurteentijd voordatjeboodschapbekendis.eenreëleinschattingdoorgoedingsvandetijdsbesteding:20%vandetijdvoor doelstellingenafstemmingen80%voorinzetophetlobbyprocesofdeprofilering. AnjoReussink,beleidsmedewerkerBestuurlijkeontwikkeling,StrategieenEuropabijdeProvincieNoordRHolland AnjoReussinkgeefteenoverzichtvandeveranderingenronddenieuwestructuurfondsenperiodediebegin2015zal starten.deprovincienoordnhollandheeftmetsucceseenactievelobbygevoerdvoorhetbehoudvanefro(europees FondsvoorRegionaleOntwikkeling)fondsenenhetopnemenvandekusstrookinvanNoordNHollandinhetInterreg2 Zeeënprogramma.ErismindergeldbeschikbaarvooronzeregiodaninhetverledeninhetEFROfonds.Erwordt tegelijkertijdookmeercompetitieverwacht. Voorstellenwordenintegenstellingtotdevorigefondsenperiode(2007N2014)dooreenonafhankelijkeexpertgroep beoordeeld.deprovincienoordnhollandkanmeedenkenoverprojectideeënenkanookcontactenleggenmet organisatiesdiesoortgelijkeprojectideeënontwikkelen.ookdeboardclustershebbenvaakeengoedoverzichtvan projecteninontwikkeling.

11 4.Metrex:theFutureofEuropeisdesignedincities Deze$dag$werd$georganiseerd$door$Metrex$en$vond$plaats$in$het$gebouw$van$deRepresentation+of+the+State+of+Baden1 Württemberg)to)the)European)Union.)Hieronder$een$weergave$van$de$belangrijkste$onderwerpen$ MetrexstaatvoorMetropolitanExchange,eniseennetwerkvooruitwisselingvankennistussenEuropese Metropoolregio senverschillendebestuurslagen(europees,nationaal,regionaalenlokaal)enanderestakeholders. Zoalshierbovenaltelezenwaswordenstedelijkeregio ssteedsbelangrijkervooreuropa.ooksluitendeuitdagingenin deregio ssterkaanbijdeeu2020doelstellingenvoorslimme,duurzameeninclusievegroei.metrexnpresidentnicola SchellingbenadruktehetbelangvanMetropoolregio sinhetimplementerenvaneuropeseacties.demeesteregio s staanvooreengelijkeverzamelingvanklimaatproblemen. WalterDeffaa(EuropeseCommissie,DGRegio)benadruktedatveelEuropeesbeleidpassuccesvolisalshet daadwerkelijkindestedelijkeregio sgeïmplementeerdwordt.metdekomendeeuropeseurbanagendasteltde EuropeseCommissiedatdanookalsprioriteit.Destedelijkeregio szelfmoetenfragmentatietegengaan,en samenhanginderegiocreëren. Bewezenisdatdeproductiviteitomhooggaatzodrastedengroterwordenener eengoedeorganisatiestructuuris,aldusrüdigerahrend(oecd).alsde buurgemeentenaansluitenenergoedeverbindingenzijn,danneemtde productiviteitnogverdertoe.macronregio s,ofwelmetropoolregio s,bouwen eennieuwecommunity.hetmetrexnnetwerkvormtopzijnbeurtdanweerde Europesecommunityvanmetropoolregio s. DeaansturingvanMetropoolregio sineuropaisheeldivers:grofwegeenderdeheefteenofficiële(gekozen) Innovatieskristalliseren indeeuropese metropolenuittot concreteoplossingen $$ Walter$Deffaa,$DG$Regio bestuurslaag,eenderdeheeftenigevormvanbestuuropbasisvansamenwerkingtussengemeentelijkeenprovinciale bestuurdersenhetlaatstedeelheeftgeencontactinderegio.datterwijlsamenwerking,minderfragmentatie,de economiebewezenstimuleert.zokandeovergangnaareenduurzaamensmarteuropameteenlageco 2 Nuitstootnog verderversterktworden.ditisalwaardeministersvanmilieuvandelidstatenin2007voortekendenindeleipzig CharterforSustainableCities.TijdensdelunchhebbenwekortkennisgemaaktmetMetrexNvoorzitterNicolaSchelling enregionalebestuurdersuitbadennwürttemberg.interessantwasdeorganisatievandemetropoolregioaldaar,de samenwerkingtussenmetropoolregioenachterland(amsterdamisindezecontextbetrokkenbijheturmanproject),er wordenafsprakengemaaktomhieroverin2015verdertepratenmeteenaantalmetrexnregio s. MetrexbenadruktookbijEurostatenbijhaarledenommeerinformatieteverzamelenophetniveauvan metropoolregio s,ennietuitsluitendophetniveauvanlidstaten.deamsterdameconomicboardverzameltalcijfers overdemetropoolregioamsterdam,diedekomendemaandeninhetboarddashboardopenbaarzullenworden.de Boardgaatdezegegevensgebruikenomheteffectvanactiviteitentebepalenenwaarnodigbijtesturen.Volgens Eurostatishetnieteenvoudigomindicatorentotmetropoolniveauuittesplitsenmaarisditwelnodigomtelatenzien watdeimpactvanstedenisopdeeu20/20/20ndoelstellingen.ditsoortgegevensvormenditsoortgegevenseensterke basisvoor evidencebasedpolicymaking. MetdenieuweEuropeseCommissiezijndedoelenrondduurzaamheidenenergiegerichtronddethema s: 1. ConcurrentiekrachtvandeEU 2. Duurzaamheid 3. Energiezekerheid DitvraagtvolgensAkshayPATKIvanDGClimateActionomeentransformatievanhetenergieNentransportsysteemin Europa.DaarbijhebbenstedeneenbelangrijkerolenEuropazetstappenomdierolvanstedenooktebenadrukken. Meerweten? Metrexwebsite:www.eurometrex.org Metrexpositionstatement: XNMetropolitanNDimensionNPositionN Statement.pdf LeipzigCharterforSustainableCities mes/urban/leipzig_charter.pdf OECDNstudienaarstedelijkeregio s: regionalndevelopment/thenoecdnmetropolitann governancensurvey_5jz43zldh08pn en?crawler=true URMANproject:http://www.urmaNproject.eu 11

12 5.WrapRup:deMRAopkoersvoorEuropa DeMRAbestuurdersreiswerdafgeslotenmeteenwrapNupinhetHuisvandeNederlandseProvincies.Erzijnduidelijk afsprakengemaakteneriseenopdrachtverstrektaandemraeuwerkgroep. DebestuurdersonderschrijvendeEuropaNaanpakvandeBoardenhebbendriethema svastgesteldwaarop intensieveremransamenwerkingrichtingeuropageorganiseerdzalworden: Duurzaamheid(CO2,grondstoffen) SmartCities&Communities(renewables,smartgrids,smartmobility) Digitaleagenda(ehealth,multimedia,gaming,opendata) EerstestipopdehorizonishetNederlandsvoorzitterschapvandeEUinde eerstehelftvan2016,waarvanalleofficiëleactiviteitenophet MarineterreininAmsterdamplaatszullenvinden.TijdenshetNederlands We$leggen$hier$in$Brussel$ voorzitterschap2016komenalleshakers,makersandmoversnaarde in$het$fundament$van$onze$ MetropoolregioAmsterdam,hetmomentomonzeregioopdekaartte versterkte$samenwerking $$ zetten,aldusdebestuurders.activiteitenomvattenzowelaansluitingop John$Nederstigt,$Wethouder$ Europeseprojecten,alsookdeelnameinrelevantenetwerken(waaronder Duurzaamheid$Haarlemmermeer Metrex)engezamenlijkelobbyenprofileringvanderegio.Ookde Stadsregiozalbetrokkenworden.Inspiratiewordtgehaalduitditbezoeken inhetbijzonderuitdeideeënrondderegioalscampusvoorkenniseninnovatie. OpditmomentwordtdesamenwerkingverderuitgewerktbinnenPRES.Volgvoordelaatsteontwikkelingendit platformendesitevandeamsterdameconomicboard.$ 12

13 ProgrammaMRARBestuurdersreisBrussel7R8oktober Dinsdag7oktober StartMRAbestuurdersreismet gezamenlijkelunch 15.00R17.30 PVREU( HNP Trierstraat59R R22.00 MaisonduLuxembourg Woensdag8oktober BadenRWürttemberg StateRepresentationat theeuropeanunion Workshop MetropolitanRegions:Howtobecome veryinnovativeasaregionineurope? Randstadborrel Dinermetthemagasten Profileringin Brussel SustainabilityandtheMETROPOLITAN DimensiontoEuropeanaffairs ImportanceofMetropolitanRegions andareasinmacronregionstrategies WelkomdoordelegatieleiderJanvanRun, introductieprogramma toelichtingeuropeseaanpakboarddoortonjonker toelichtingmraeuwerkgroepdoorfamkekweekel. ToelichtingMetrexnetwerkvoorMetropoolregio s doormetrexvicenpresidentjulianekürschner WorkshopolvvanUvAProf.ZefHemelmetuit Brussel: EricDufeil(DGRegio) CarolineWooning(KabinetEurocommissarisNeelie Kroes)ePaulVerhoef(DGResearch&Innovation). GeorganiseerddoorRandstadBrusselsOffice MRANdinermetgastenrond:lobbyenpositionering. Gasten: PieterdeGooijer(PermanentVertegenwoordigerNL bijdeeu) VictoriaRuijs(AdvisorEuropeanAffairs,Vattenfall) SimoneGoedings(VNG,CoördinatorNLdelegatie CoR) AnjoReusink(ProvincieNoordNHolland,BeleidEFRO) OpeningMetrexconferentie:Introductiontothe METROPOLITANPositionStatementPresidentof METREX,Dr.NicolaSCHELLING KeynoteNWalterDEFFAA,DG,DGRegio KeynoteNGovernance RüdigerAHRENDOECD METREXexamples URMAProject,AdriaticNIonian RegionandDanubeStrategy DiscussionmoderatedbyKatrinaSICHEL Netwerklunch OntmoetingmetMetrexNvoorzitterNicolaSchelling enandereaanwezigebestuurdersuito.a.badenn Württemberg Transitioningtoalowcarbon,climate smartandsustainablemetropolitan Europe WrapNupMRANbestuurdersreis KeynoteNGunterSCHAFER,Eurostat Keynote AkshayPATKI,DGClima METREXexamples Amsterdam,StockholmRegion andregionofgrandlyon DiscussionmoderatedbyKatrinaSICHEL Evaluatie,conclusiesenvervolgvanMRA Europasamenwerking(onderleidingvanTonJonker enjanvanrun) 13

14 Deelnemers Bestuurders Naam Organisatie Functie/portefeuille JanvanRun ProvincieNH Gedeputeerde JanAppelman ProvincieFlevoland Gedeputeerde MaaikeVeeningen Amstelveen WethouderEZ TonJonker AmsterdamEconomic Directeur Board ZefHemel UvA/AmsterdamEconomic Hoogleraar Board TimdeRudder Beverwijk WethouderEZ JoyceLangenacker Haarlem WethouderEZ JohnNederstigt Haarlemmermeer WethouderDuurzaamheid, Werk,JeugdenOnderwijs MariekevanDijk Heemskerk WethouderEZ WimarJaeger Hilversum WethouderEZ TijmenSmit Laren WethouderEZ ElbertRoest Laren Burgemeester EdRentemaar Lelystad WethouderROenMRA EdwinVoorbij Purmerend WethouderEZ MarvinPolak Uithoorn WethouderEZ FrancWeerwind Velsen Burgemeester ArjenVerkaik Velsen WethouderEZ HermanTuning Weesp WethouderEZ PeterTange Wormerland Burgemeester DennisStraat Zaanstad WethouderEZ DickEmmer Zaanstad WethouderFinanciën Ambtenaren Naam Organisatie Functie/portefeuille EvaGijbels HouseoftheDutch Provinces EUrepresentativeNoordN Holland AnjoReussink ProvincieNH Beleidsmedewerker Bestuurlijkeontwikkeling, StrategieenEuropa MarcBoekwijt Amsterdam EUrepresentative SimoneEijssink Almere AdviseurEuropese& InternationaleZaken AudrievanVeen AmsterdamEconomic EUR&Dmanager Board ManonHassink AmsterdamEconomic MRAtrainee Board AnnaKaiser Amstelveen Strategischadviseur MarijndenUijl RegioGooienVechstreek Adviseurbeleiden ontwikkelingeconomische Zaken Cathérine Haarlem BestuurlijkNjuridischadviseur Konijnenbelt MarcFrowijn Haarlemmermeer Strategischadviseur MarcelMokveld Hilversum Seniorbeleidsadviseur CreatieveIndustrie SjoerdVonk Lelystad Beleidsmedewerker B/specialist FamkeKweekel Velsen Strategischadviseur KlaasdeRegt Velsen AfdelingshoofdCommunicatie TessadeBoer Zaanstad/Amsterdam EconomicBoard Strategischadviseur/European Advisor 14

15 Gesprekspartners EricDufeil,DGRegio PaulVerhoef,DGResearch CarolineWooning,voormaligadvisorCabinetCommissionerKroes PieterdeGooijer,PermanentVertegenwoordigervanNederlandbijdeEuropeseUnie SimoneGoedings,coördinatorNLDelegatieCoRbijdeVNG AnjoReussink,BeleidsmedewerkerBestuurlijkeontwikkeling,StrategieenEuropa VictoriaRuys,advisorEuropeanAffairsVattenfall/Nuon JulianeKürschnerViceNPresidentMetrex/seniorUrbanPlannerGemeenteAmsterdam EvaGijbels,EUrepresentativeprovinceofNoordNHolland JulianJansen,Amsterdam,verantwoordelijkvoorhetURMAproject 15

16 16 DeMRANBestuurdersreisBrusselwerdgeorganiseerddoorhetPlatformRegionaalNEconomischeStructuurversterking (PRES)endeAmsterdamEconomicBoard.

Dagtekening Aa en Hunze 31-01-15 Aalburg 28-02-15 Aalsmeer 31-01-15 Aalten 27-02-15 Achtkarspelen 12-02-15 Alblasserdam 28-02-15 Albrandswaard

Dagtekening Aa en Hunze 31-01-15 Aalburg 28-02-15 Aalsmeer 31-01-15 Aalten 27-02-15 Achtkarspelen 12-02-15 Alblasserdam 28-02-15 Albrandswaard Dagtekening Aa en Hunze 31-01-15 Aalburg 28-02-15 Aalsmeer 31-01-15 Aalten 27-02-15 Achtkarspelen 12-02-15 Alblasserdam 28-02-15 Albrandswaard 28-02-15 Alkmaar 28-02-15 Almelo 28-02-15 Almere 28-02-15

Nadere informatie

Gemeente Beschikbaar bedrag (x 1 )

Gemeente Beschikbaar bedrag (x 1 ) Bijlage: beschikbare middelen voor de huishoudelijke hulp toelage per gemeente Gemeente Beschikbaar bedrag (x 1 ) Appingedam 93.227 Bedum 50.350 Bellingwedde 60.587 De Marne 64.264 Deifziji 173.796 Eemsmond

Nadere informatie

Uitstroom Nazorgkandidaten per geslacht en gemeente gesorteerd op afnemend aantal, heel 2014

Uitstroom Nazorgkandidaten per geslacht en gemeente gesorteerd op afnemend aantal, heel 2014 Uitstroom Nazorgkandidaten per geslacht en gemeente gesorteerd op afnemend aantal, heel 2014 man vrouw totaal Ned in % van landelijk totaal (excl. niet geregistreerd) Geen Nederlandse postcode geregistreerd,

Nadere informatie

voordeel/nadeel t.o.v. berekening januari 2014

voordeel/nadeel t.o.v. berekening januari 2014 Wmo: Financiële gevolgen meicirculaire 2015 (bedragen in ) gemeente Budget per inwoner 2015 voordeel/nadeel t.o.v. berekening januari 2014 Ouder-Amstel 7-80 Schiermonnikoog 12-109 Oostzaan 57-10 Lansingerland

Nadere informatie

Aantal ontvangen klachten per gemeente

Aantal ontvangen klachten per gemeente -0-0 0 0 0 Aa en Hunze Aalsmeer Aalten Achtkarspelen Alblasserdam Albrandswaard 0 Alkmaar 0 Alle n Alphen aan den Rijn Alphen-Chaam Ameland Amersfoort Amstelveen Apeldoorn Appingedam Arnhem Baarle-Nassau

Nadere informatie

Arrangementen voortgezet onderwijs (exclusief praktijkonderwijs) per gemeente per 1/9/2012 en 1/9/2013

Arrangementen voortgezet onderwijs (exclusief praktijkonderwijs) per gemeente per 1/9/2012 en 1/9/2013 Arrangementen voortgezet onderwijs (exclusief praktijkonderwijs) per gemeente per 1/9/2012 en 1/9/2013 onderwijssoort (Meerdere items) onderwijssoort (Meerdere items) Aantal van arrangement2012 Kolomlabels

Nadere informatie

Hoe vaak wordt een delict in uw gemeente gepleegd? Score op 10.000 inwoners per soort delict

Hoe vaak wordt een delict in uw gemeente gepleegd? Score op 10.000 inwoners per soort delict In Den Haag zijn er 50,5 inbraken per 10.000 inwoners. 1. 40. 37. 9. 26. 44. 35. 10. 30. 43. 13. 18. 17. 5. 33. 8. 14. 24. 4. 12 25. 16. 45. 2. 34. 41. 39. 15. 27. 42. 23. 29. 19. 21. 7. 36. 31. 28. 22.

Nadere informatie

Wie zit waar? 75% van de gemeenten in Nederland. Clear Channel Hillenaar. Gemeenten Concessie

Wie zit waar? 75% van de gemeenten in Nederland. Clear Channel Hillenaar. Gemeenten Concessie Wie zit waar? Clear Channel Hillenaar n Concessie 298 231 Inwoners 12,9 miljoen Totaal aantal gemeenten in NL 393 Totaal aantal in NL 16,8 miljoen Aanwezig in ruim 75% van de gemeenten in Nederland n gemeente

Nadere informatie

2013 2014 2020 2030 2040 Nederland 256845 263800 (+3%) 310622 (+21%) 426103 (+66%) 538141 (+110%)

2013 2014 2020 2030 2040 Nederland 256845 263800 (+3%) 310622 (+21%) 426103 (+66%) 538141 (+110%) Prognose dementie datum: 23-01-2013 www.alzheimer-nederland.nl Prognose aantal mensen met dementie in Nederland 2013 2014 2020 2030 2040 Nederland 256845 263800 (+3%) 310622 (+21%) 426103 (+66%) 538141

Nadere informatie

Regio journaal. Voorbereidingen voor nieuwe verbinding A8-A9. Stadsregio Amsterdam september 2014. Nieuwe Regionale Agenda op komst

Regio journaal. Voorbereidingen voor nieuwe verbinding A8-A9. Stadsregio Amsterdam september 2014. Nieuwe Regionale Agenda op komst Stadsregio Amsterdam september 2014 Regio journaal Aalsmeer, Amstelveen, Amsterdam, Beemster, Diemen, Edam-Volendam, Haarlemmermeer, Landsmeer, Oostzaan, Ouder-Amstel, Purmerend, Uithoorn, Waterland, Wormerland,

Nadere informatie

De historische verdeling van de jeugdhulpkosten voor voogdijkinderen en 18-plussers

De historische verdeling van de jeugdhulpkosten voor voogdijkinderen en 18-plussers voor kinderen en sers Notitie voor de Meicirculaire 2015 Datum 8 juni 2015 Pagina 1 van 18 voor kinderen en sers Colofon Uitgegeven door Den Haag, Sociaal en Cultureel Planbureau Rijnstraat 50 2515 xp

Nadere informatie

De veiligheidsregio. Wet veiligheidsregio s: hoe, wat en waarom?

De veiligheidsregio. Wet veiligheidsregio s: hoe, wat en waarom? De veiligheidsregio Wet veiligheidsregio s: hoe, wat en waarom? BZK staat voor een goed functionerend openbaar bestuur, een veilige samenleving en een overheid waar burgers op kunnen vertrouwen. Daarmee

Nadere informatie

Agenda. Proef afvangen fijnstof verlengd

Agenda. Proef afvangen fijnstof verlengd Pagina 8 Stadsregio in het kort Conferentie Energie- en woonlasten Op 14 maart van 13.00 tot 17.00 uur organiseert de Stadsregio Amsterdam in samenwerking met onder andere Agentschap NL en SEV een conferentie

Nadere informatie

Demografische kerncijfers per gemeente 2014

Demografische kerncijfers per gemeente 2014 Demografische kerncijfers per gemeente 2014 Verklaring van tekens. Gegevens ontbreken * Voorlopig cijfer ** Nader voorlopig cijfer x Geheim Nihil (Indien voorkomend tussen twee getallen) tot en met 0 (0,0)

Nadere informatie

Demografische kerncijfers per gemeente 2013

Demografische kerncijfers per gemeente 2013 Demografische kerncijfers per gemeente 2013 Demografische kerncijfers per gemeente 2013 Verklaring van tekens. Gegevens ontbreken * Voorlopig cijfer ** Nader voorlopig cijfer x Geheim Nihil (Indien voorkomend

Nadere informatie

Voor de algemene vergadering van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) woensdag 18 juni 2014, van 11.00 12.25 uur, te Hendrik-Ido-Ambacht.

Voor de algemene vergadering van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) woensdag 18 juni 2014, van 11.00 12.25 uur, te Hendrik-Ido-Ambacht. AGENDA Algemene Ledenvergadering woensdag 18 juni 2014 Voor de algemene vergadering van de (VNG) woensdag 18 juni 2014, van 11.00 12.25 uur, te Hendrik-Ido-Ambacht. Huishoudelijke zaken 01. Opening De

Nadere informatie

Multifunctionele landbouw in de provincie, aantal bedrijven, spreiding en omzet van multifunctionele activiteiten per provincie

Multifunctionele landbouw in de provincie, aantal bedrijven, spreiding en omzet van multifunctionele activiteiten per provincie Multifunctionele landbouw in de provincie, aantal, spreiding en omzet van multifunctionele activiteiten per provincie Aïde Roest Arnoud Schouten LEI-nota 09-021 Augustus 2009 Projectcode 31741 LEI Wageningen

Nadere informatie

Overzicht standaard rubrieken en items online basispool Toolbox55

Overzicht standaard rubrieken en items online basispool Toolbox55 Overzicht standaard rubrieken en items online basispool Toolbox55 1 Beschikbaarheid in uren per week items 0 tot 8 uur per week 8 tot 16 uur per week 16 tot 24 uur per week 24 tot 32 uur per week 32 tot

Nadere informatie

zon zoekt gemeenten Vergelijking zonne-energie in gemeenten

zon zoekt gemeenten Vergelijking zonne-energie in gemeenten zon zoekt gemeenten Vergelijking zonne-energie in gemeenten 2 NAtuur & Milieu zon zoekt gemeenten INHOUD Samenvatting 3 Voorwoord 5 Werkwijze en verantwoording 6 Groei zonne-energie in Nederland 7 Vergelijking

Nadere informatie

Lijst 18 Anti Europa Partij

Lijst 18 Anti Europa Partij Lijst 18 Anti Europa Partij De Anti Europa Partij heeft in alle kieskringen een kandidatenlijst ingediend, die niet identiek is in de verschillende kieskringen. Dit betekent dat deze partij in heel Nederland

Nadere informatie

Demografische kerncijfers per gemeente 2009

Demografische kerncijfers per gemeente 2009 Demografische kerncijfers per gemeente 2009 Centraal Bureau voor de Statistiek Den Haag/Heerlen, 2009 Verklaring van tekens. = gegevens ontbreken * = voorlopig cijfer x = geheim = nihil = (indien voorkomend

Nadere informatie

REGIO S IN DE SPOTLIGHTS

REGIO S IN DE SPOTLIGHTS REGIO S IN DE SPOTLIGHTS P-NUTS AWARDS 2015 527 Lokale bron Lokale productie Lokale afzet Meerdere afnemers Duurzame bron (aarde, wind, zon of biomassa) Afnemers hebben 51% van de zeggenschap over het

Nadere informatie

Ontslag om bedrijfseconomische. Informatie voor werkgevers en werknemers

Ontslag om bedrijfseconomische. Informatie voor werkgevers en werknemers Ontslag om bedrijfseconomische redenen Informatie voor werkgevers en werknemers Werken aan perspectief Werken is belangrijk, voor uzelf en voor de maatschappij. UWV helpt u om werk te vinden en te houden.

Nadere informatie

Do you want to reach everyone travelling to your destination?

Do you want to reach everyone travelling to your destination? #THECITY# Do you want to reach everyone travelling to your destination? Our unique media can help! Contact: ads@fastcheck.se More than 2 million readers per month #DOANDSEE# #EATING# #BARSANDNIGHTLIFE#

Nadere informatie

gemeentebesturen onder dak

gemeentebesturen onder dak gemeentebesturen onder dak Aalsmeer Alkmaar Amstelveen Amsterdam Andijk Anna Paulowna Beemster Benne broek Bergen Beverwijk Blaricum Bloemen daal Bussum Castricum Den Helder Diemen Drechterland Edam-Volendam

Nadere informatie

Na de WW in de bijstand. De doorstroom van WW naar bijstand per gemeente tot en met 2015

Na de WW in de bijstand. De doorstroom van WW naar bijstand per gemeente tot en met 2015 Na de WW in de bijstand De doorstroom van WW naar bijstand per gemeente tot en met 2015 Inhoudsopgave Samenvatting 2 1. Inleiding 3 2. Van WW naar bijstand 4 2.1. Doorstroom van WW naar bijstand groeit

Nadere informatie

Referentieprojecten Versie: 3 augustus 2015

Referentieprojecten Versie: 3 augustus 2015 Referentieprojecten Versie: 3 augustus 2015 Onderstaand overzicht van referentieprojecten is opgedeeld in drie onderdelen: nieuwbouw (pagina 1 t/m 4); renovatie/groot onderhoud/herbestemming (pagina 5-6)

Nadere informatie

Cross Media Monitor Haarlem 2012

Cross Media Monitor Haarlem 2012 Cross Media Monitor Haarlem 2012 Nieuwe Energie op de Creatieve As immovator Cross Media Network, Hilversum Cross Media Monitor Haarlem 2012 Nieuwe Energie op de Creatieve As immovator Cross Media Network,

Nadere informatie

Klimaatverbond Nederland gaat voor transitie

Klimaatverbond Nederland gaat voor transitie Klimaatverbond Nederland gaat voor transitie Jaarverslag 2013/2014 Klimaatverbond Nederland Mei 2015 COLOFON Klimaatverbond Nederland Oude Kraan 72, 6811 LL Arnhem Postbus 9, 6800 AA Arnhem Telefoon: 026-8450826

Nadere informatie

MIRT-onderzoek Noordkant Amsterdam (MONA)

MIRT-onderzoek Noordkant Amsterdam (MONA) MIRT-onderzoek Noordkant Amsterdam (MONA) Eindrapport Datum 24 juni 2013 Ministerie van Infrastructuur & Milieu Provincie Noord-Holland Stadsregio Amsterdam Inhoudsopgave Samenvatting 1 1. Inleiding 5

Nadere informatie