Metropoolregio!Amsterdam!Bestuurdersreis!Brussel!! Op!koers!voor!Europa!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Metropoolregio!Amsterdam!Bestuurdersreis!Brussel!! Op!koers!voor!Europa!"

Transcriptie

1 MetropoolregioAmsterdamBestuurdersreisBrussel OpkoersvoorEuropa

2 Dehoofdlijnen InditboekjevindtueenuitwerkingvandeideeëndiedebestuurdersuitdeMetropoolregioAmsterdam(MRA)hebben opgedaantijdenshunwerkbezoekaanbrusselinoktober2014.ditbezoekwaseeninitiatiefvanhetplatformregionaal EconomischeStructuurMetropoolregioAmsterdam(PRES)endeAmsterdamEconomicBoard.Meerdaneenverslagis heteenoverzichtvaninnovatieveideeënovermetropoolregio s,deamsterdamseinhetbijzonder,endeeuropese ontwikkelingenrondstedelijkeregio s,duurzaamheideneconomischegroei. Besluiten TijdensditbezoekhebbendeMRANbestuurdersafsprakengemaaktvoorintensieveregionalesamenwerking,indelijn vandeeuropanaanpakvandeamsterdameconomicboard,gerichtopeuroparondeenaantalthema s: Duurzaamheid(waaronder CO2Nbeperking,circulaire economie) SmartCities&Communities (waaronderict/energie) DigitaleAgenda(waaronder ehealth,gaming,opendata Desamenwerkingbestaatuitbetere aansluitingbijsuccesvolleinitiatieven ronddezethema sinderegioen intensieveresamenwerkingvanuitde gemeentenmetdeboardclusters, gezamenlijkeprojecten(aldannietmet Europesesubsidie),kennisuitwisseling, deelnameaankennisnetwerkenen gezamenlijkeprofilering. HetNederlandsVoorzitterschapvande EuropeseUniein2016isdaarbijde eerstestipopdehorizonomconcrete resultatenhierenineuropatelatenzien. Meerweten? DeAmsterdamEconomicBoardEuropaBrochure MetropoolregioAmsterdam AmsterdamEconomicBoard 2

3 Inhoudsopgave Dehoofdlijnen...2 Inhoudsopgave...3 Voorwoord...4 Terugblikophetprogramma Introductie:doelvandereisenopwelkebordengaanweschaken WorkshopMRA:Europaalsonzecampus...6 HowtoBecomeFilthyInnovativeinRisingEuropeNdoorZefHemel...6 Howtocooperatewith/inEuropeasaregion?DGRegioandtheEuropeanregionsNSessiemetEricDufeil,DG Regio...7 Howtobecomeaconnectedandsmartregion?InnovativeregionsandEurope sdigitalagendansessiemet CarolineWooning,KabinetvanEurocommissarisKroes...8 Howtoconnectregions,scienceandbusinessesinsocietalchallenges avisionontheinnovationunionand Energy SessiemetPaulVerhoef,DGResearch Dinermetgastenrondhetthemalobby,positioneringenprofilering: Metrex:theFutureofEuropeisdesignedincities WrapRup:deMRAopkoersvoorEuropa...12 ProgrammaMRARBestuurdersreisBrussel7R8oktober...13 Deelnemers...14 Contactgegevensgesprekspartners

4 Voorwoord EenentwintigbestuurdersuitdeMetropoolregioAmsterdamverzameldenzichop7oktober2014inBrusselvooreen gevarieerdeninteractiefprogramma.hoofddoelvandezereiswashetverkennenvanmogelijkhedenvoorintensieve samenwerkingindemrarondregionalethema smeteenstevigeeuropesedimensieenhetgezamenlijkprofilerenvan deregioineuropa.dekansenliggenronddegrotemaatschappelijkeuitdagingenalsenergieenklimaatengezondheid, dieookeeneconomischedimensiehebben.degesprekkendiewevoerdengingenoverdevolgendeonderwerpen: SamenwerkinginMetropoolregio s RegionaleontwikkelingenEuropa Deregioalskennisintensievecampus Deregionaledimensievandedigitaleagenda Deregio,duurzaamheid,milieuentransportenR&D DeaansturingvanEuropesemetropoolregio s ProfileringvanderegioinBrussel DezebestuurdersreisnaarBrussel,georganiseerddoorhetPlatformRegionaleEconomischeOntwikkeling(PRES)ende AmsterdamEconomicBoardwaseenvervolgopdievan2012,waarinmetnamehetbelangvanEuropaende ontwikkelingeninrelatietotnieuwefondsenperiodeaandeordekwam.dereisvanditjaarwasgerichtophet ontwikkelenvaneenintensievegezamenlijkeaanpakrondeuropesethema s.deverbindingmetdealeerderingezette samenwerkingtussendeamsterdameconomicboardenderegionalepartnerswordtuiteraardgelegd. DeuitwisselingvanideeënmetonzeEuropesegesprekspartnersentussendebestuurdersonderlingresulteerdein afsprakenoverthema svoorsamenwerkingenafsprakenoverambtelijkeenbestuurlijkeinzet. 4

5 5 Terugblikophetprogramma 1.Introductie:doelvandereisenopwelkebordengaanweschaken DeMRANBestuurdersreiswerdnietalleenondernomenomelkaarbetertelerenkennen,maarookomBrusselbeterte lerenkennenvanuitdegezichtspuntenvanpresendeamsterdameconomicboard.wezijnalgoedgeorganiseerden stellenonszelfaldoelen,maarwekunnenwateuropabetreft veelmeersamenwerkenenonsbeterprofileren,zodatderegio optimaalaanhaaktineuropa.zekermetdenieuweeuropese Commissiedieop1november2014aantreedtenhet NederlandsvoorzitterschapvandeEuropeseUnieindeeerste helftvan2016,ishetnuzaakonzeambitiesteherijkenente concretiseren.ditmethetoogopversterkingvanonze regionaleeconomieenhetomgaanmetgrote maatschappelijkeuitdagingen. DeAmsterdamEconomicBoardheefttweejaargeledenhet voortouwgenomenvoordeeerstebrusselreis.voordezereisiseensuccesvollesamenwerkingtussenpres,boarden demraeuropawerkgroepgezocht..sinds2012iserveelgebeurd:eriseenboardfocusgroepeuropa,erzijnmeer projectenmetregiogemeenten,hetclustermaakindustrieisopgericht,wehebbenhetsarphatininstituutdatzichricht opbestrijdingvanobesitas. DeBoardheefteenhelderevisieopdeboodschapvandeMRAinEuropa voorwatbetreftinnovatie.alsregioblinkenweuitopdeonderwerpen duurzaamheidensmartcities,lifesciencesenhealthencreatieve industrie,endecrossnovershiertussen.gemenedelervandeze onderwerpenisdatderegioeenlivinglabisvoorinnovaties.wij combinerenonzeeigenen anderekennisen technologieenkijkenhoe wedieindepraktijkhet bestekunnenlatenwerken.jezietdatbijamsterdamsmartcity,maar ookbijhealthlabenindecreatieveindustrie.onderlingkunnenwe echternogveelbetersamenwerkeninhetdelenvankennisovereuropa eneuropesefondsen,enwekunnenonsgezamenlijknogsterker profilerenalskennisregio. Hetisgoedomtebepalenwelkethema sbijonsallemaalspelenenwat deeuropesedimensiedaarvanis.doelhiervanisdatweals MetropoolregioAmsterdamonseigenverhaalversterkenenbeterin Europakunnenvertellen.Ditishetmomentomdaarvoorspijkersmetkoppenteslaanenonzeambitiestedelenenaan tescherpen.ditaanscherpenisderolvandebestuurders,deambtenarenendeboardsamendragenerzorgvoordat weopdegoedebordenschakendiepassenbijdegeformuleerdeambities.deboardendegemeenteamsterdam kijkeninhetbijzondernaarvoorjaar2016,alsnederlandvoorzitterisvandeeuropeseunie.alleactiviteitenvinden plaatsophetmarineterreininamsterdamenwegaantijdensdithalfjaarderegiozosterkmogelijkprofileren. Meerweten? DeAmsterdamEconomicBoardEuropaBrochure KamerbriefoverhetNederlandsvoorzitterschapvandeEU: publicaties/kamerstukken/2014/10/31/kamerbriefnverzoekninzakennederlandsneun voorzitterschapn2016.html Hetisvanbelangdatwe gezamenlijkespeerpunten benoemen,hetgesprekin Europaopelkaarafstemmenen onssterkeneenduidig profilerenalsregio Jan$van$Run,$Gedeputeerde$Noord1Holland$ Wekunnenvanelkaarleren. Waarzitbepaaldeexpertise enhoekunnenwedie gezamenlijkzogoedmogelijk tegeldemaken? Ton$Jonker,$Amsterdam$Economic$Board$ Geziendenieuwe fondsenperiodeenhet Nederlandsvoorzitterschap vandeeuin2016isnuhet momentvoorbestuurdersom gezamenlijkespeerpuntente benoemen Famke$Kweekel,$Velsen,$namens$de$ MRA$EU1Werkgroep$

6 6 2.WorkshopMRA:Europaalsonzecampus HowtoBecomeFilthyInnovativeinRisingEuropeRdoorZefHemel Zef$Hemel$heeft$de$Wibaut1leerstoel$bij$de$UvA$en$is$werkzaam$bij$de$Board$ HetideevandecampusgaatterugopThomasJefferson,diealspresidentvandejongeAmerikaanserepubliekeen ontwerpmaaktevooreengemeenschapinvirginiawaarwonen,werken,studeren,onderzoekeneninnoverenmet elkaarwerdengecombineerd.decampusnlatijnvoor'openveld'ngaatuitvanmensen,onderwijs,hunkennis,en denktvanuitruimtelijkenabijheid. Indepostindustriëlekenniseconomieisdecampusnietmeeralleeneenadequaatmodelvooruniversiteiten,zeisook buitengewoonrelevantgewordenvoorbedrijven,diesteedssnellermoetenlereneninnoveren.philips,googleen Facebookontwikkelentegenwoordighuneigencampussites. In'HowtoBecomeFilthyInnovativeinRisingEurope'gebeurtpreciesdit.Hetsteltdevraag:watalswedehele MetropoolregioAmsterdamzoudenopvattenalseencampus?Alseenplekwaarwonen,werken,leren,studerenen innoverenruimtelijkwordengecombineerd?watzoudenwedangezamenlijkkunnenondernemen?wiemetwie?wat voorwat? Innegenstappenkunnenwenietalleenhetbeeldvanonszelf,maarookonspraktischdagelijkshandelendanig beïnvloeden.daarbijwordtruimtelijksteedsverderuitgezoomd.zobeginnenweinhetcentrumvanamsterdam,maar zoomenvervolgensuitnaarderegioenverder.immers,nabijheidmoetopelkschaalniveauandersworden gedefinieerd.gezienvanuiteuropaisdemetropoolregioamsterdamééncompactgrootstedelijkgebiednregionale samenwerkingtussenbepaaldepartijenligtdaarvoordehand. DepresentatievanZefHemelisalseenzelfhulpboek,metduidelijkeinstructiesvoorEuropesestedenhoezij,innegen stappen,zelfeensuccesvollecampuskunnenbouwen.deamsterdamseregioalseerstedemocratische,open campussitevaneuropa,alseencompactgebiedwaaralleinwonersopdecampusleven,studeren,wonen,werken, recreëren,innoveren,metdeuniversiteitenomdehoek.beterdansingapore,sanfranciscoofboston. Meerweten? PresentatievanZefHemel filthyninnovativeninntennstepsnfinaln version/?utm_campaign=share&utm_medium=copy ZijnblognaaraanleidingvandeBrusselreis

7 7 Howtocooperatewith/inEuropeasaregion?DGRegioandtheEuropeanregionsRSessiemet EricDufeil,DGRegio Eric$Dufeil$is$DG$Regional$and$Urban$Policy,$Head$of$Unit$F1$1$Germany$and$the$Netherlands Opditmomentwonen359miljoenEuropeanen(72%)insteden,in2050zaldatwaarschijnlijk80procentzijn.Steden zijnookdeplekkenwaareenaantalmaatschappelijkeuitdagingenzoalsenergieverbruikenco 2 Nuitstoothetbeste kunnenwordenaangepakt,aangeziendehogebevolkingsdichtheidinstedelijkegebiedenkansenbiedtvoor energiezuinigervormenvanhuisvestingenvervoer.europesestadsstructurenzijnmeerpolycentrischenminder compactdanindeverenigdestatenofchina.intoenemendemateontstaanerineuropapolycentrische(megan )stadsregio s,dieeenwebvormenvanmiddelgroteenkleinestedendieeenverzamelingvormenvanfunctioneleen politiekeeenheden.deorganisatievandegeheleregioheeftvaakgeengedeeldbestuurofalleenopeenaantal thema s.hierligtvolgenseuropaeengrotekansomgezamenlijkoptetrekkeninhetadresserenvanmaatschappelijke uitdagingenenhetversterkenvandeconcurrentiekracht.meerhieroverstaatindemededelingvandecommissieaan heteuropeesparlement,deraad,heteuropeeseconomischensociaalcomité enhetcomitévanderegio soverdestedelijkedimensievanheteuropees Beleid(linkhieronder). HetDirectoraatNGeneraalRegionaalBeleidvandeEuropeseCommissiekreegin 2012denieuwenaamRegionaalBeleidenStadsontwikkeling.Datisnietalleen eennaamswijziging,maareenwijzigingindegehelekoersvanhetdg.hetgaat hieromdeeuropesedimensievanstedelijkbeleid. Indeperiode2014N2020zalnaarschattingtenminste50procentvanhet EuropeesFondsvoorRegionaleOntwikkeling(EFRO),zo n80n90miljardeuro,geïnvesteerdwordeninstedelijke gebieden.daarnaastisminimaal5procentvandenationaletoewijzingenvanefrogereserveerdvoorgeïntegreerde, duurzamestedelijkeontwikkeling,omervoortezorgendatditinallelidstateneenprioriteitis.opditmomentvindtde verwerkingvandeinputvandeconsultatieplaatsvoordeteontwikkelenurban$agenda,resultatenvindtut.z.t.opde websitediehieronderaangegevenis. Metropoolregio szijnbelangrijkeeconomischemotors.deeuropesecommissieheefteenrolalsverbindervan initiatievenronddesocietal$challengesencommuniceertrichtingdelidstatenmaarookrechtstreeksrichtingderegio s. Meerweten? DestedelijkedimensievanhetEuropeesbeleid hoofdkenmerkenvaneeneuropesestedelijkeagenda NL/1N2014N490NNLNF1N1.Pdf ConsultatievoordetoekomstigeUrbanAgenda: agenda/index_en.cfm. DGRegiosteunt Amsterdamgraagin zijnrolalsgateway toeurope. Eric$Dufeil,$DG$Regio$

8 8 Howtobecomeaconnectedandsmartregion?InnovativeregionsandEurope sdigitalagenda RsessiemetCarolineWooning,KabinetvanEurocommissarisKroes Op$het$moment$van$spreken$was$Caroline$Wooning$adviseur$in$het$kabinet$van$Eurocommissaris$Neelie$Kroes.$ DerolvandeEuropeseCommissieverandertsterk.Voorheenwashaarrolvooralwetgevendenzettezijbeleiduitvia delidstaten,tegenwoordigneemtdeeuropesecommissiesteedsmeerderolvanfacilitatorenverbindervangoede bottom1upinitiatievenrondgroeienmaatschappelijkeuitdagingen.eurocommissarisneeliekroesspeeldedaareen belangrijkerolin. Europa sdigitaleagendabestaatuitzevenonderdelen: 1.Createanewandstablebroadbandregulatoryenvironment. 2.NewpublicdigitalserviceinfrastructuresthroughConnectingEuropeFacilityloans 3.LaunchGrandCoalitiononDigitalSkillsandJobs 4.ProposeEUcyberNsecuritystrategyandDirective 5.UpdateEU'sCopyrightFramework 6.Acceleratecloudcomputingthroughpublicsectorbuyingpower 7.Launchnewelectronicsindustrialstrategy an"airbusofchips" DeMetropoolregioAmsterdamisactiefbinnenverschillendedomeinenvandeDigitaleAgenda.ZodiendeAmsterdam alseersteeuropeseregioeenzogenaamdepledge$for$digital$jobsinbijneeliekroes.ookneemtdeboardactiefdeelin hetficheprojectdatmkbsfinancieeleninhoudelijkstimuleertommeteuropesetechnologievoorhetinternetvande ToekomstapplicatiesvooreHealthteontwikkelen.NeelieKroesheeftveelnieuwepartnerschappengefaciliteerdom overheid,kennisinstellingenenbedrijfslevenmetelkaarteverbindenzodatzeelkaarkunnenstimulerenenkennis kunnenuitwisselen.ditisnieuwebottomupaanpakdiegoedheeftgewerkt.bijvoorbeeldvoorsmartcities.ditwas eencallmetheelveelinnovatievevoorstellen(meerdan400voorstellen),denkaanvervoer,verlichting,ehealthetc. endeverbindingmetduurzaamheid.erkomennuclusters(calls)metverschillendethema s,zodatpartijenelkaar kunnenvindenopverschillendethema s. DeregiogemeentenwerkenonderanderebijhetTechniekPactenSmartCitymetditsoortpartnerschappen,maarop anderegebiedenzoalsehealthzijnzemaarbeperktaangesloten.erisnogweinigopschalingendeactiviteitenzijnvaak zeergefragmenteerd.afsprakentussenbestuurdersonderlingomelkaarteversterkenzijnvanbelang. Meerweten? Digitaleagenda MRApledgefordigitaljobshttps://ec.europa.eu/digitalN agenda/en/grandncoalitionnpledgenamsterdamnmetropolitann area FICHEprojectvooreHealthMKB: Jemoetuiteindelijk overtuigdzijn:watgoed isvoorjeomgevingis ookgoedvoormij Wimar$Jaeger,$wethouder$EZ$ Hilversum$

9 9 Howtoconnectregions,scienceandbusinessesinsocietalchallenges avisiononthe InnovationUnionandEnergy SessiemetPaulVerhoef,DGResearch Paul$Verhoef$is$Head$of$Unit$Renewable$Energy$Sources$bij$DG$Research$&$Innovation$ CommissievoorzitterJunckerwildatEuropanummer1wordtinduurzameenergie(ennaonzereisisbeslotendat DuurzaamheidonderdeelwordtvandeportefeuillevanFransTimmermans).Technologischkanhetallemaalal,maar numoethetbusinessmodelendesysteeminnovatiekomen.erisinnovatieenveranderingnodigindeenergiebronnen, hethuidigesysteemmoetveranderen,wemoetenminderco2uitstoten.veletechnologischeontwikkelingenvinden plaats,maardaarhoudthetnietbijop;wehebbeneentotaalnieuwsysteemnodig(energieopslag,slimmenetten).ict wordtingezetomhetsysteemtehelpentemoderniseren.dezeinvesteringgaat eenhoopgeldkosten.watisnudebalanstussendekostenaandeenekanten deklimaatveranderingaandeanderekant?metenisweten.amsterdamzet daaralstappeninmetdemetingenindeenergieatlas.huidigeleveranciers proberennieuwespelersbuitendemarkttehouden(zoalsookgebeurdeinde telecomsector).deenergiemarktisnietgroeiend,maarmoetjuistefficiënter. Daardoorgaathetvolumekrimpen,energieleverancierszienhunmarktaandeel afnemendoorzoweldezekrimpalsdoornieuwespelersopdemarkt. DeEuropeseCommissiepleegtdaarommarktinterventies,metdeCO 2 NemissierechtenendeprijsvanCO 2 dienogniet verwerktzitindemarktprijs.ondertussenstimulerenwezoveelmogelijkinnovatie.brusselgaatmeerenmeerover vaneenonderhandelingsplaatsineenplaatsvoorsamenwerking.heteuropeaninnovationpartnershipsmartcities& Communities(EIPNSCC)isdaarvooreenmiddel.Hetmoetopregionaalenlokaalniveaugebeuren.Bijlokale energieopwekkingmoetjeechterookplannenmakenrondderisico senstemvooralookafmetandereregio s. GoedevoorbeeldeninonzeeigenregiozijndestadverwarmingvanPurmerend,AmsterdamSmartCityendeEuropese samenwerkingvanonderanderedegemeentezaanstadenamsterdaminhetinterregprojecteharbours. Meerweten? EIPSmartCitiesandCommunities who/index_en.htm Europese20/20/20doelen x_en.htm AmsterdamSmartCity Energieatlas leefomgeving/klimaatnenergie/energieatlas/ eharbourshttp://eharbours.eu Elkaarsinitiatieven kennenenelkaariets gunnenisbelangrijk, bestrijdelkaarniet. Joyce$Langenacker,$Wethouder$ EZ$Haarlem$

10 10 3.Dinermetgastenrondhetthemalobby,positioneringenprofilering: Tijdens$een$informeel$diner$werden$aan$vier$ronde$tafels$vier$gasten$bevraagd$over$lobby,$positionering$en$profilering.$U$ vindt$hier$een$kernachtige$terugkoppeling$met$enkele$punten$die$de$gasten$benadrukten. PieterdeGooijer,PermanentVertegenwoordigervanNederlandbijdeEuropeseUnie DePermanenteVertegenwoordiging(PV)isdeschakeltussenNederlandenEuropa.PieterdeGooijergeeftaandathij ervoordenederlandersis,ennodigtderegiouitvooralgebruiktemakenvanzijnorganisatieenzijnnetwerkt.voorde PVishethandigomgoedtewetenwatdefocusvandeMRAis,zodatDeGooijersmedewerkersdejuisteinformatie kunnendoorsturenenwaarnodigdejuistecontactenkunnenleggen.degooijerraadtaanomveelteinvesterenin Brussel,indemensen,indecontacten,vóórdatjeietsvanmensenvraagt.Probeervooralooktebrengenennietalleen tehalen,ensteektijdinhetbijhoudenvanjebrusselsenetwerk.enbrusselisomdehoek,duslaatjegezichtzienals bestuurderofambtenaar.depvisbenaderbaarenaltijdtebereikenalsvraagbaakalsdemra,ofdeafzonderlijke gemeenten,ietsmeteuropawillen.deboardenverschillenderegiogemeentenhebbenalgoedecontacten,deandere zijnvanharteuitgenodigdomhiervangebruiktemaken. VictoriaRuijs,AdvisorEuropeanAffairsbijVattenfall/Nuon VictoriaRuijswaswerkzaambijdeprovincieNoordNHollandenisnulobbyistbijVattenfall/Nuon.Ruijsschetsteen beeldvandegroteinzetvanuithetbedrijfsleven,oplobbymaarvooralookophetopbouwenvaneennetwerk.dat kosttijdmaardatbetaaltzichzelfterug.maakookgebruikvanhetnederlanderzijn,investeerextraindenederlandse contactenbijbijvoorbeelddeeuropesecommissie.enzetdejuistemensenopeendossier,depersonendieietszeerna aanhethartgaatkunnenhetbestediebelangenverdedigenenoverbrengenopanderen. SimoneGoedings,beleidsmedewerkerEuropeseZakenbijdeVNGencoördinatorvandeNederlandsedelegatiein hetcomitévanderegio s VolgensSimoneGoedingsisactiefzijninEuropasomsingewikkeld.Zeraadtaanhetvooralnietalleen,sluitcoalitiesen schaakopmeerdereschaakborden.prioriteitenstellenisessentieel,choose$your$battles;waarwiljeechtvoorgaanen hebjevoldoendetijdenenergievoor?laatalle(antin)wetgevingslobbyoveraanspecialistenzoalsbijvoorbeelddevng. Ditiseeningewikkeldenlangdurigproceswaarspecialistenvoornodigzijn.Houderrekeningmeedatlobbyen profileringtijdkosten.afstemminginhetproces,relatiesopbouwen,jestandpuntherhalenetc.hetduurteentijd voordatjeboodschapbekendis.eenreëleinschattingdoorgoedingsvandetijdsbesteding:20%vandetijdvoor doelstellingenafstemmingen80%voorinzetophetlobbyprocesofdeprofilering. AnjoReussink,beleidsmedewerkerBestuurlijkeontwikkeling,StrategieenEuropabijdeProvincieNoordRHolland AnjoReussinkgeefteenoverzichtvandeveranderingenronddenieuwestructuurfondsenperiodediebegin2015zal starten.deprovincienoordnhollandheeftmetsucceseenactievelobbygevoerdvoorhetbehoudvanefro(europees FondsvoorRegionaleOntwikkeling)fondsenenhetopnemenvandekusstrookinvanNoordNHollandinhetInterreg2 Zeeënprogramma.ErismindergeldbeschikbaarvooronzeregiodaninhetverledeninhetEFROfonds.Erwordt tegelijkertijdookmeercompetitieverwacht. Voorstellenwordenintegenstellingtotdevorigefondsenperiode(2007N2014)dooreenonafhankelijkeexpertgroep beoordeeld.deprovincienoordnhollandkanmeedenkenoverprojectideeënenkanookcontactenleggenmet organisatiesdiesoortgelijkeprojectideeënontwikkelen.ookdeboardclustershebbenvaakeengoedoverzichtvan projecteninontwikkeling.

11 4.Metrex:theFutureofEuropeisdesignedincities Deze$dag$werd$georganiseerd$door$Metrex$en$vond$plaats$in$het$gebouw$van$deRepresentation+of+the+State+of+Baden1 Württemberg)to)the)European)Union.)Hieronder$een$weergave$van$de$belangrijkste$onderwerpen$ MetrexstaatvoorMetropolitanExchange,eniseennetwerkvooruitwisselingvankennistussenEuropese Metropoolregio senverschillendebestuurslagen(europees,nationaal,regionaalenlokaal)enanderestakeholders. Zoalshierbovenaltelezenwaswordenstedelijkeregio ssteedsbelangrijkervooreuropa.ooksluitendeuitdagingenin deregio ssterkaanbijdeeu2020doelstellingenvoorslimme,duurzameeninclusievegroei.metrexnpresidentnicola SchellingbenadruktehetbelangvanMetropoolregio sinhetimplementerenvaneuropeseacties.demeesteregio s staanvooreengelijkeverzamelingvanklimaatproblemen. WalterDeffaa(EuropeseCommissie,DGRegio)benadruktedatveelEuropeesbeleidpassuccesvolisalshet daadwerkelijkindestedelijkeregio sgeïmplementeerdwordt.metdekomendeeuropeseurbanagendasteltde EuropeseCommissiedatdanookalsprioriteit.Destedelijkeregio szelfmoetenfragmentatietegengaan,en samenhanginderegiocreëren. Bewezenisdatdeproductiviteitomhooggaatzodrastedengroterwordenener eengoedeorganisatiestructuuris,aldusrüdigerahrend(oecd).alsde buurgemeentenaansluitenenergoedeverbindingenzijn,danneemtde productiviteitnogverdertoe.macronregio s,ofwelmetropoolregio s,bouwen eennieuwecommunity.hetmetrexnnetwerkvormtopzijnbeurtdanweerde Europesecommunityvanmetropoolregio s. DeaansturingvanMetropoolregio sineuropaisheeldivers:grofwegeenderdeheefteenofficiële(gekozen) Innovatieskristalliseren indeeuropese metropolenuittot concreteoplossingen $$ Walter$Deffaa,$DG$Regio bestuurslaag,eenderdeheeftenigevormvanbestuuropbasisvansamenwerkingtussengemeentelijkeenprovinciale bestuurdersenhetlaatstedeelheeftgeencontactinderegio.datterwijlsamenwerking,minderfragmentatie,de economiebewezenstimuleert.zokandeovergangnaareenduurzaamensmarteuropameteenlageco 2 Nuitstootnog verderversterktworden.ditisalwaardeministersvanmilieuvandelidstatenin2007voortekendenindeleipzig CharterforSustainableCities.TijdensdelunchhebbenwekortkennisgemaaktmetMetrexNvoorzitterNicolaSchelling enregionalebestuurdersuitbadennwürttemberg.interessantwasdeorganisatievandemetropoolregioaldaar,de samenwerkingtussenmetropoolregioenachterland(amsterdamisindezecontextbetrokkenbijheturmanproject),er wordenafsprakengemaaktomhieroverin2015verdertepratenmeteenaantalmetrexnregio s. MetrexbenadruktookbijEurostatenbijhaarledenommeerinformatieteverzamelenophetniveauvan metropoolregio s,ennietuitsluitendophetniveauvanlidstaten.deamsterdameconomicboardverzameltalcijfers overdemetropoolregioamsterdam,diedekomendemaandeninhetboarddashboardopenbaarzullenworden.de Boardgaatdezegegevensgebruikenomheteffectvanactiviteitentebepalenenwaarnodigbijtesturen.Volgens Eurostatishetnieteenvoudigomindicatorentotmetropoolniveauuittesplitsenmaarisditwelnodigomtelatenzien watdeimpactvanstedenisopdeeu20/20/20ndoelstellingen.ditsoortgegevensvormenditsoortgegevenseensterke basisvoor evidencebasedpolicymaking. MetdenieuweEuropeseCommissiezijndedoelenrondduurzaamheidenenergiegerichtronddethema s: 1. ConcurrentiekrachtvandeEU 2. Duurzaamheid 3. Energiezekerheid DitvraagtvolgensAkshayPATKIvanDGClimateActionomeentransformatievanhetenergieNentransportsysteemin Europa.DaarbijhebbenstedeneenbelangrijkerolenEuropazetstappenomdierolvanstedenooktebenadrukken. Meerweten? Metrexwebsite:www.eurometrex.org Metrexpositionstatement: XNMetropolitanNDimensionNPositionN Statement.pdf LeipzigCharterforSustainableCities mes/urban/leipzig_charter.pdf OECDNstudienaarstedelijkeregio s: regionalndevelopment/thenoecdnmetropolitann governancensurvey_5jz43zldh08pn en?crawler=true URMANproject:http://www.urmaNproject.eu 11

12 5.WrapRup:deMRAopkoersvoorEuropa DeMRAbestuurdersreiswerdafgeslotenmeteenwrapNupinhetHuisvandeNederlandseProvincies.Erzijnduidelijk afsprakengemaakteneriseenopdrachtverstrektaandemraeuwerkgroep. DebestuurdersonderschrijvendeEuropaNaanpakvandeBoardenhebbendriethema svastgesteldwaarop intensieveremransamenwerkingrichtingeuropageorganiseerdzalworden: Duurzaamheid(CO2,grondstoffen) SmartCities&Communities(renewables,smartgrids,smartmobility) Digitaleagenda(ehealth,multimedia,gaming,opendata) EerstestipopdehorizonishetNederlandsvoorzitterschapvandeEUinde eerstehelftvan2016,waarvanalleofficiëleactiviteitenophet MarineterreininAmsterdamplaatszullenvinden.TijdenshetNederlands We$leggen$hier$in$Brussel$ voorzitterschap2016komenalleshakers,makersandmoversnaarde in$het$fundament$van$onze$ MetropoolregioAmsterdam,hetmomentomonzeregioopdekaartte versterkte$samenwerking $$ zetten,aldusdebestuurders.activiteitenomvattenzowelaansluitingop John$Nederstigt,$Wethouder$ Europeseprojecten,alsookdeelnameinrelevantenetwerken(waaronder Duurzaamheid$Haarlemmermeer Metrex)engezamenlijkelobbyenprofileringvanderegio.Ookde Stadsregiozalbetrokkenworden.Inspiratiewordtgehaalduitditbezoeken inhetbijzonderuitdeideeënrondderegioalscampusvoorkenniseninnovatie. OpditmomentwordtdesamenwerkingverderuitgewerktbinnenPRES.Volgvoordelaatsteontwikkelingendit platformendesitevandeamsterdameconomicboard.$ 12

13 ProgrammaMRARBestuurdersreisBrussel7R8oktober Dinsdag7oktober StartMRAbestuurdersreismet gezamenlijkelunch 15.00R17.30 PVREU( HNP Trierstraat59R R22.00 MaisonduLuxembourg Woensdag8oktober BadenRWürttemberg StateRepresentationat theeuropeanunion Workshop MetropolitanRegions:Howtobecome veryinnovativeasaregionineurope? Randstadborrel Dinermetthemagasten Profileringin Brussel SustainabilityandtheMETROPOLITAN DimensiontoEuropeanaffairs ImportanceofMetropolitanRegions andareasinmacronregionstrategies WelkomdoordelegatieleiderJanvanRun, introductieprogramma toelichtingeuropeseaanpakboarddoortonjonker toelichtingmraeuwerkgroepdoorfamkekweekel. ToelichtingMetrexnetwerkvoorMetropoolregio s doormetrexvicenpresidentjulianekürschner WorkshopolvvanUvAProf.ZefHemelmetuit Brussel: EricDufeil(DGRegio) CarolineWooning(KabinetEurocommissarisNeelie Kroes)ePaulVerhoef(DGResearch&Innovation). GeorganiseerddoorRandstadBrusselsOffice MRANdinermetgastenrond:lobbyenpositionering. Gasten: PieterdeGooijer(PermanentVertegenwoordigerNL bijdeeu) VictoriaRuijs(AdvisorEuropeanAffairs,Vattenfall) SimoneGoedings(VNG,CoördinatorNLdelegatie CoR) AnjoReusink(ProvincieNoordNHolland,BeleidEFRO) OpeningMetrexconferentie:Introductiontothe METROPOLITANPositionStatementPresidentof METREX,Dr.NicolaSCHELLING KeynoteNWalterDEFFAA,DG,DGRegio KeynoteNGovernance RüdigerAHRENDOECD METREXexamples URMAProject,AdriaticNIonian RegionandDanubeStrategy DiscussionmoderatedbyKatrinaSICHEL Netwerklunch OntmoetingmetMetrexNvoorzitterNicolaSchelling enandereaanwezigebestuurdersuito.a.badenn Württemberg Transitioningtoalowcarbon,climate smartandsustainablemetropolitan Europe WrapNupMRANbestuurdersreis KeynoteNGunterSCHAFER,Eurostat Keynote AkshayPATKI,DGClima METREXexamples Amsterdam,StockholmRegion andregionofgrandlyon DiscussionmoderatedbyKatrinaSICHEL Evaluatie,conclusiesenvervolgvanMRA Europasamenwerking(onderleidingvanTonJonker enjanvanrun) 13

14 Deelnemers Bestuurders Naam Organisatie Functie/portefeuille JanvanRun ProvincieNH Gedeputeerde JanAppelman ProvincieFlevoland Gedeputeerde MaaikeVeeningen Amstelveen WethouderEZ TonJonker AmsterdamEconomic Directeur Board ZefHemel UvA/AmsterdamEconomic Hoogleraar Board TimdeRudder Beverwijk WethouderEZ JoyceLangenacker Haarlem WethouderEZ JohnNederstigt Haarlemmermeer WethouderDuurzaamheid, Werk,JeugdenOnderwijs MariekevanDijk Heemskerk WethouderEZ WimarJaeger Hilversum WethouderEZ TijmenSmit Laren WethouderEZ ElbertRoest Laren Burgemeester EdRentemaar Lelystad WethouderROenMRA EdwinVoorbij Purmerend WethouderEZ MarvinPolak Uithoorn WethouderEZ FrancWeerwind Velsen Burgemeester ArjenVerkaik Velsen WethouderEZ HermanTuning Weesp WethouderEZ PeterTange Wormerland Burgemeester DennisStraat Zaanstad WethouderEZ DickEmmer Zaanstad WethouderFinanciën Ambtenaren Naam Organisatie Functie/portefeuille EvaGijbels HouseoftheDutch Provinces EUrepresentativeNoordN Holland AnjoReussink ProvincieNH Beleidsmedewerker Bestuurlijkeontwikkeling, StrategieenEuropa MarcBoekwijt Amsterdam EUrepresentative SimoneEijssink Almere AdviseurEuropese& InternationaleZaken AudrievanVeen AmsterdamEconomic EUR&Dmanager Board ManonHassink AmsterdamEconomic MRAtrainee Board AnnaKaiser Amstelveen Strategischadviseur MarijndenUijl RegioGooienVechstreek Adviseurbeleiden ontwikkelingeconomische Zaken Cathérine Haarlem BestuurlijkNjuridischadviseur Konijnenbelt MarcFrowijn Haarlemmermeer Strategischadviseur MarcelMokveld Hilversum Seniorbeleidsadviseur CreatieveIndustrie SjoerdVonk Lelystad Beleidsmedewerker B/specialist FamkeKweekel Velsen Strategischadviseur KlaasdeRegt Velsen AfdelingshoofdCommunicatie TessadeBoer Zaanstad/Amsterdam EconomicBoard Strategischadviseur/European Advisor 14

15 Gesprekspartners EricDufeil,DGRegio PaulVerhoef,DGResearch CarolineWooning,voormaligadvisorCabinetCommissionerKroes PieterdeGooijer,PermanentVertegenwoordigervanNederlandbijdeEuropeseUnie SimoneGoedings,coördinatorNLDelegatieCoRbijdeVNG AnjoReussink,BeleidsmedewerkerBestuurlijkeontwikkeling,StrategieenEuropa VictoriaRuys,advisorEuropeanAffairsVattenfall/Nuon JulianeKürschnerViceNPresidentMetrex/seniorUrbanPlannerGemeenteAmsterdam EvaGijbels,EUrepresentativeprovinceofNoordNHolland JulianJansen,Amsterdam,verantwoordelijkvoorhetURMAproject 15

16 16 DeMRANBestuurdersreisBrusselwerdgeorganiseerddoorhetPlatformRegionaalNEconomischeStructuurversterking (PRES)endeAmsterdamEconomicBoard.

Postcode Gem.CODE Gemeentenaam Cor.CODE Coropgebied Prov.CODE Provincie Regio geb.code Leegwaardegebied Amsterdam 23 Groot-Amsterdam 27

Postcode Gem.CODE Gemeentenaam Cor.CODE Coropgebied Prov.CODE Provincie Regio geb.code Leegwaardegebied Amsterdam 23 Groot-Amsterdam 27 1000 363 Amsterdam 23 Groot-Amsterdam 27 Noord-Holland W 363 Gemeente Amsterdam 1001 363 Amsterdam 23 Groot-Amsterdam 27 Noord-Holland W 363 Gemeente Amsterdam 1005 363 Amsterdam 23 Groot-Amsterdam 27

Nadere informatie

Daarwilikwerken.nl is het arbeidsmarktplatform voor maatschappelijk bet rokken ondernemers en inwoners in de Met ropool regio Amst erdam.

Daarwilikwerken.nl is het arbeidsmarktplatform voor maatschappelijk bet rokken ondernemers en inwoners in de Met ropool regio Amst erdam. Daarwilikwerken.nl is het arbeidsmarktplatform voor maatschappelijk bet rokken ondernemers en inwoners in de Met ropool regio Amst erdam. Vacatures, stageplaatsen, snuffel stages, SROI projecten en leerwerkplekken

Nadere informatie

Betekenis en gebruik van de Metropoolregio

Betekenis en gebruik van de Metropoolregio Betekenis en gebruik van de Metropoolregio Carine van Oosteren Idske de Jong 23 september 2010 23 september 2010 Betekenis en gebruik van de Metropoolregio 2 Twee thema s Hoe wordt de Metropoolregio gezien

Nadere informatie

om goed te keuren dat dertig in het verzoek genoemde toegelaten instellingen, te weten

om goed te keuren dat dertig in het verzoek genoemde toegelaten instellingen, te weten Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties DG Bestuur en Wonen Datum 25 augustus 2016 Kenmerk Ik heb op 29 juni 2016 een verzoek op grond van artikel 41b van de Woningwet ontvangen namens

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling subsidie clusters in de metropoolregio Amsterdam Noord-Holland 2012

Uitvoeringsregeling subsidie clusters in de metropoolregio Amsterdam Noord-Holland 2012 CVDR Officiële uitgave van Noord-Holland. Nr. CVDR230907_2 22 november 2016 Uitvoeringsregeling subsidie clusters in de metropoolregio Amsterdam Noord-Holland 2012 Gedeputeerde Staten van Noord-Holland

Nadere informatie

Gelet op artikel 2 van de Algemene subsidieverordening Noord-Holland 2011

Gelet op artikel 2 van de Algemene subsidieverordening Noord-Holland 2011 Besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland van 10 maart 2015, nummer 552841/552832, tot wijziging van de Uitvoeringsregeling subsidie projecten regionale sociale agenda s Noord-Holland 2012 Gedeputeerde

Nadere informatie

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland; Besluiten vast te stellen

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland; Besluiten vast te stellen Besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland van 13 november 2012, nr. 80148/80148, tot vaststelling van de Uitvoeringsregeling subsidie clusters in de metropoolregio Amsterdam Noord- Holland 2012.

Nadere informatie

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland en het dagelijks bestuur van de Stadsregio Amsterdam;

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland en het dagelijks bestuur van de Stadsregio Amsterdam; Reglement Adviescommissie Detailhandel Noord-Holland Zuid Gedeputeerde Staten van Noord-Holland en het dagelijks bestuur van de Stadsregio Amsterdam; Gelet op artikel 3 van de Gemeenschappelijke regeling

Nadere informatie

Schatting van de duurzame energie-gerelateerde werkgelegenheid in de Metropoolregio Amsterdam

Schatting van de duurzame energie-gerelateerde werkgelegenheid in de Metropoolregio Amsterdam Schatting van de duurzame energie-gerelateerde werkgelegenheid in de Metropoolregio Amsterdam Auteur: Sven Iversen April 2016 In opdracht van: Titel : Schatting van de duurzame energie-gerelateerde werkgelegenheid

Nadere informatie

Metropoolregio Amsterdam in cijfers 2014

Metropoolregio Amsterdam in cijfers 2014 Metropoolregio Amsterdam in cijfers 2014 Metropoolregio Amsterdam in cijfers 2014 2 Colofon Redactionele informatie Redactie Cor Hylkema (eindredactie) Willem Bosveld Eric Slot Michelle Huffener Stefan

Nadere informatie

De directeur van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied; overwegende dat:

De directeur van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied; overwegende dat: Besluit van de directeur van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied van 7 april 2015 houdende de aanwijzing van toezichthouders van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied De directeur van de Omgevingsdienst

Nadere informatie

Convenant Versterking samenwerking Metropoolregio Amsterdam

Convenant Versterking samenwerking Metropoolregio Amsterdam Convenant Versterking samenwerking Metropoolregio Amsterdam Oktober 2016 1 Dit convenant wordt aangegaan tussen de colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten die deelnemen aan de samenwerking

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling subsidie projecten regionale sociale agenda's Noord-Holland 2012

Uitvoeringsregeling subsidie projecten regionale sociale agenda's Noord-Holland 2012 CVDR Officiële uitgave van Noord-Holland. Nr. CVDR208493_6 22 november 2016 Uitvoeringsregeling subsidie projecten regionale sociale agenda's Noord-Holland 2012 Gedeputeerde Staten van Noord-Holland; Overwegende

Nadere informatie

Metropoolregio Amsterdam in cijfers 2015

Metropoolregio Amsterdam in cijfers 2015 Metropoolregio Amsterdam in cijfers 2015 Onderzoek, Informatie en Statistiek 2 Colofon Redactionele informatie Redactie Cor Hylkema (eindredactie) Willem Bosveld Robert Selten Nina Holaind Vormgeving,

Nadere informatie

Provinciale Staten van Noord-Holland

Provinciale Staten van Noord-Holland Provinciale Staten van Noord-Holland Voordracht 120 Haarlem, 14 november 2006 Onderwerp: Wet maatschappelijke ondersteuning Ondersteuningsprogramma provincie Noord-Holland 2007 2008 Bijlagen: - ontwerpbesluit

Nadere informatie

Metropoolregio Amsterdam in cijfers Metropoolregio Amsterdam in cijfers Onderzoek, Informatie en Statistiek

Metropoolregio Amsterdam in cijfers Metropoolregio Amsterdam in cijfers Onderzoek, Informatie en Statistiek Metropoolregio Amsterdam in cijfers 2016 Metropoolregio Amsterdam in cijfers 2016 Onderzoek, Informatie en Statistiek Metropoolregio Amsterdam in cijfers 2016 Onderzoek, Informatie en Statistiek 2 Colofon

Nadere informatie

Register. Gemeenschappelijke Regelingen Gemeente Waterland

Register. Gemeenschappelijke Regelingen Gemeente Waterland Register Gemeenschappelijke Regelingen Gemeente Waterland Versie april 2017 Toelichting register Gemeenschappelijke Regelingen Op grond van artikel 27 van Wet Gemeenschappelijke Regelingen zijn gemeenten

Nadere informatie

REFERENTIELIJST GEMEENTEN. Bestuurssecretaresse. Teamleider Bestuurssecretariaat. Directiesecretaresse. Procesbegeleider Agendakamer.

REFERENTIELIJST GEMEENTEN. Bestuurssecretaresse. Teamleider Bestuurssecretariaat. Directiesecretaresse. Procesbegeleider Agendakamer. REFERENTIELIJST GEMEENTEN Almere Teamleider Bestuurssecretariaat Alkmaar Procesbegeleider Agendakamer Teamleider Amersfoort Amsterdam Amsterdam Dienst ICT Directie- bestuurssecretaresse Amsterdam Dienst

Nadere informatie

Metropoolregio Amsterdam in cijfers 2013

Metropoolregio Amsterdam in cijfers 2013 Metropoolregio Amsterdam in cijfers 2013 Postbus 658 1000 AR Amsterdam Bezoekadres Oudezijds Voorburgwal 300 Telefoon 020 251 0333 Fax 020 251 0444 www.os.amsterdam.nl Metropoolregio Amsterdam in cijfers

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 33130 25 november 2014 Regeling van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, van 21 november 2014, nr. IENM/BSK-2014/249145,

Nadere informatie

De waarde van de Academie. Gerard Marlet Antwerpen 7 november 2013

De waarde van de Academie. Gerard Marlet Antwerpen 7 november 2013 De waarde van de Academie Gerard Marlet Antwerpen 7 november 2013 Een stad met een Academie heeft meer 1,8% Aantal kunstenaars als percentage van de bevolking 18 Aanbod galerieën per 100.000 inwoners 1,6%

Nadere informatie

Onderwerp: Vaststelling Deelverordening organisatiekosten basisbibliotheken Noord- Holland 2006

Onderwerp: Vaststelling Deelverordening organisatiekosten basisbibliotheken Noord- Holland 2006 Provinciale Staten van Noord-Holland Voordracht 53 Haarlem, 30 mei 2006 Onderwerp: Vaststelling Deelverordening organisatiekosten basisbibliotheken Noord- Holland 2006 Bijlage: Ontwerpbesluit Het Marsrouteplan

Nadere informatie

Verspreidingsgebied. Wilt u meer informatie over adverteren in deze regio? Bel:

Verspreidingsgebied. Wilt u meer informatie over adverteren in deze regio? Bel: Verspreidingsgebied Regio Noord-Holland Selecteer een uitgave: Alkmaars Weekblad Amstelveen Nieuwsblad CTR Hollands Kroon - Anna Paulowna en Wieringen CTR Hollands Kroon - Niedorp en Wieringermeer De Duinstreek

Nadere informatie

Toelichting lokale en regionale woningbehoefte Waterland

Toelichting lokale en regionale woningbehoefte Waterland Toelichting lokale en regionale woningbehoefte Waterland Woningbehoefte in de gemeente Waterland In 2013 heeft de gemeente Waterland het Volkshuisvestingsplan Gemeente Waterland 2013-2022 op laten stellen

Nadere informatie

Register. Gemeenschappelijke Regelingen Gemeente Waterland

Register. Gemeenschappelijke Regelingen Gemeente Waterland Register Gemeenschappelijke Regelingen Gemeente Waterland Versie 1 juni 2014 Toelichting register Gemeenschappelijke Regelingen Op grond van artikel 27 van zijn gemeenten verplicht om een register bij

Nadere informatie

Gelet op artikel 11, tweede lid, van de Provinciale Ruimtelijke Verordening;

Gelet op artikel 11, tweede lid, van de Provinciale Ruimtelijke Verordening; Besluit van gedeputeerde staten van Noord-Holland van 19 mei 2015, nr. 532790/605881, tot vaststelling van de Planningsopgave werklocaties Noord-Holland Zuid Gedeputeerde staten van Noord-Holland; Gelet

Nadere informatie

De discriminatiemeetlat voor gemeenten in Noord-Holland

De discriminatiemeetlat voor gemeenten in Noord-Holland De discriminatiemeetlat voor gemeenten in Noord-Holland De uitkomsten Van de 58 gemeenten in Noord-Holland hebben 40 gemeenten de discriminatiemeetlat ingevuld, met daarin vragen over het gemeentelijk

Nadere informatie

Metropoolregio Amsterdam in cijfers 2012

Metropoolregio Amsterdam in cijfers 2012 Metropoolregio Amsterdam in cijfers 2012 2 Colofon Redactionele informatie Redactie Cor Hylkema Willem Bosveld Ivo de Bruijn Auteur Jannes ten Berge Vormgeving, zetwerk, omslag, druk en afwerking SDA Print

Nadere informatie

GEWIJZIGDE ADVERTENTIESLUITTIJDEN EN UITGAVEN ROND DE FEESTDAGEN HUIS-AAN-HUISKRANTEN HOLLAND COMBINATIE

GEWIJZIGDE ADVERTENTIESLUITTIJDEN EN UITGAVEN ROND DE FEESTDAGEN HUIS-AAN-HUISKRANTEN HOLLAND COMBINATIE GEWIJZIGDE ADVERTENTIESLUITTIJDEN EN UITGAVEN ROND DE FEESTDAGEN HUIS-AAN-HUISKRANTEN HOLLAND COMBINATIE Maandag 21 april (2 e paasdag) zijn onze kantoren gesloten. Regio Editie Titelcode Verschijning

Nadere informatie

Herkomsttabellen Noord-Holland Randstad Koopstromenonderzoek 2011

Herkomsttabellen Noord-Holland Randstad Koopstromenonderzoek 2011 Herkomsttabellen Noord-Holland Randstad Koopstromenonderzoek 2011 Gemeenten en aankooplocaties, dagelijkse & niet-dagelijkse sector Colofon Opdrachtgever Provincie Zuid-Holland Provincie Noord-Holland

Nadere informatie

REFERENTIELIJST GEMEENTEN. Bestuurssecretaresse. Teamleider Bestuurssecretariaat. Directiesecretaresse. Procesbegeleider Agendakamer.

REFERENTIELIJST GEMEENTEN. Bestuurssecretaresse. Teamleider Bestuurssecretariaat. Directiesecretaresse. Procesbegeleider Agendakamer. REFERENTIELIJST GEMEENTEN Almere Teamleider Bestuurssecretariaat Alkmaar Procesbegeleider Agendakamer Teamleider Managementassistente Amersfoort Amsterdam Amsterdam Dienst ICT Directie- bestuurssecretaresse

Nadere informatie

BIJLAGE 1. Projectinventarisatie UNA-ISV2 programma. Pagina 1. 07c projectinventarisatie UNA-ISV2 programma.xls

BIJLAGE 1. Projectinventarisatie UNA-ISV2 programma. Pagina 1. 07c projectinventarisatie UNA-ISV2 programma.xls Pagina 1 Projectinventarisatie UNA-ISV2 programma BIJLAGE 1 Gemeente Project Gevraagde bijdrage voordragen Opmerkingen voor uitwerking Aalsmeer Herontwikkeling huidige trace N201 1.500.000,00 niet Geen

Nadere informatie

Dagbesteding. WMO en dagbesteding regio Amsterdam

Dagbesteding. WMO en dagbesteding regio Amsterdam Dagbesteding WMO en dagbesteding regio Amsterdam Samenwerken biedt kansen In uw gemeente wonen cliënten die voor het merendeel al jaren gebruik maken van Heliomare Dagbesteding. Met deze folder willen

Nadere informatie

Metropoolregio Amsterdam 2008

Metropoolregio Amsterdam 2008 Metropoolregio Amsterdam 2008 Arm en rijk in beeld 2 Colofon Redactionele informatie Redactie Auteurs Els de Boer Monique van Diest Celina Mensinga Idske de Jong Lisette Goudsmid Carine van Oosteren Jeroen

Nadere informatie

Vrijdag 14 april en maandag 17 april 1995 zijn alle provinciale gebouwen gesloten.

Vrijdag 14 april en maandag 17 april 1995 zijn alle provinciale gebouwen gesloten. 13 april 1995 Nummer 95-001278 Overzicht GS-besluiten Overzicht vergaderingen Vergaderdatum Commissies Soc. Zekerh.geschillen/ Overige Geschillen Hoorzittingen Verschenen persberichten Verschenen voorlichtingspublicaties

Nadere informatie

HUIS-AAN-HUISKRANTEN. TARIEFKAART 2016 De gegevens op deze tariefkaart gelden t/m 31 december 2016, wijzigingen voorbehouden.

HUIS-AAN-HUISKRANTEN. TARIEFKAART 2016 De gegevens op deze tariefkaart gelden t/m 31 december 2016, wijzigingen voorbehouden. Bereik/1.000) BASIS 40,00 Regionaal 30,00 Bovenregionaal 26,50 Totaal 22,50 CONTACTEN BEREIK/1.000) 01A Helders Weekblad 35.600 1.424,00 854,40 455,68 227,84 78,32 01B CTR Hollands Kroon - Anna Paulowna

Nadere informatie

Gemeente Haarlem Drs. Joyce Langenacker

Gemeente Haarlem Drs. Joyce Langenacker Gemeente Haarlem *ï* ----- Drs. Joyce Langenacker wethouder Werk, Economische Zaken, Sociale Zaken (Participatiewet), Wonen, Coördinatie Sociaal Domein Haarlem Retouradres Postbus 511 2003 PB Haarlem Aan

Nadere informatie

STATUTEN STICHTING STADGENOOT

STATUTEN STICHTING STADGENOOT STATUTEN STICHTING STADGENOOT NAAM EN ZETEL Artikel 1 1. De stichting is genaamd: Stichting Stadgenoot. 2. De stichting is gevestigd in de gemeente Amsterdam. DOEL EN WERKGEBIED Artikel 2 1. De stichting

Nadere informatie

Investeringsreglement

Investeringsreglement Definities Algemene Inkoopvoorwaarden Eigen vermogen dat aan een doelonderneming wordt verstrekt door de verwerving van aandelen in die doelonderneming. Beheerder Privium Fund management B.V., welke door

Nadere informatie

CRITERIA PRODUCTRATING INBOEDELVERZEKERING PRIJS

CRITERIA PRODUCTRATING INBOEDELVERZEKERING PRIJS CRITERIA PRODUCTRATING INBOEDELVERZEKERING PRIJS Om tot de ProductRating Prijs te komen heeft MoneyView de gemiddelde marktpositie van elk product berekend over 28.656 fictieve klantprofielen. Deze klantprofielen

Nadere informatie

- dhr. M.J. Bezuijen (DB) - dhr. R. Koster - dhr. A. Koster. - mw. D. Abbas - mw. E.A. Wensing-Weber

- dhr. M.J. Bezuijen (DB) - dhr. R. Koster - dhr. A. Koster. - mw. D. Abbas - mw. E.A. Wensing-Weber OPLEGNOTITIE Onderwerp: Benoemen leden in de nieuwe Regioraad van de Stadsregio Amsterdam - dhr. M.J. Bezuijen (DB) - dhr. R. Koster - dhr. A. Koster - mw. D. Abbas - mw. E.A. Wensing-Weber - dhr. C.H.

Nadere informatie

opgeleverd leegstand eind december

opgeleverd leegstand eind december kantorenmonitor Metropoolregio Amsterdam 2014 Muiden Lelystad Weesp Naarden Huizen Bussum Gooi Gooi- en Vechtstreek en Laren Vechtstreek Hilversum Wijdemeren Toename leegstand door sterk gedaald kantoorgebruik

Nadere informatie

De discriminatiemeetlat voor gemeenten in Noord-Holland

De discriminatiemeetlat voor gemeenten in Noord-Holland De discriminatiemeetlat voor gemeenten in Noord-Holland Hieronder vindt u de uitkomsten van een onderzoek naar het gemeentelijk beleid ten aanzien van discriminatie en ongelijke behandeling. De vijf Noord-Hollandse

Nadere informatie

C-192 Green Deal Bevorderen van de (consumenten)vraag naar collectieve duurzame warmte en koude in de Metropoolregio Amsterdam en Zuid-Holland

C-192 Green Deal Bevorderen van de (consumenten)vraag naar collectieve duurzame warmte en koude in de Metropoolregio Amsterdam en Zuid-Holland C-192 Green Deal Bevorderen van de (consumenten)vraag naar collectieve duurzame warmte en koude in de Metropoolregio Amsterdam en Zuid-Holland Partijen 1. De Minister van Economische Zaken, de heer H.G.J.

Nadere informatie

Factsheet Demografische ontwikkelingen

Factsheet Demografische ontwikkelingen Factsheet Demografische ontwikkelingen 1. Inleiding In deze factsheet van ACB Kenniscentrum aandacht voor de demografische ontwikkelingen in Nederland en in het bijzonder in de provincie Noord-Holland.

Nadere informatie

Gelet op artikel 11, tweede lid, van de Provinciale Ruimtelijke Verordening,

Gelet op artikel 11, tweede lid, van de Provinciale Ruimtelijke Verordening, Besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland van 28 maart 2017, nr. 928679/928686, tot vaststelling van de Planningsopgave werklocaties Noord-Holland Zuid Gedeputeerde Staten van Noord-Holland; Gelet

Nadere informatie

Woon-werkpendel in de Metropoolregio Amsterdam 109. Deel 2. Metropoolregio Amsterdam in beeld 2007

Woon-werkpendel in de Metropoolregio Amsterdam 109. Deel 2. Metropoolregio Amsterdam in beeld 2007 Woon-werkpendel in de Metropoolregio Amsterdam 109 Deel 2 Metropoolregio Amsterdam in beeld 2007 Regio Amsterdam in beeld 2007 110 Deel 2 Metropoolregio Amsterdam in beeld 2007 Feiten en cijfers over de

Nadere informatie

Samenwerking. Innovatie. Groei. Bedrijven, kennisinstellingen en overheden voor een krachtige metropoolregio Amsterdam

Samenwerking. Innovatie. Groei. Bedrijven, kennisinstellingen en overheden voor een krachtige metropoolregio Amsterdam Samenwerking. Innovatie. Groei. Bedrijven, kennisinstellingen en overheden voor een krachtige metropoolregio Amsterdam De metropoolregio Amsterdam heeft alles in huis Een krachtige economische regio. Daarvoor

Nadere informatie

betrokken kantoorruimte naar schaal gebruikers

betrokken kantoorruimte naar schaal gebruikers kantorenmonitor Metropoolregio Amsterdam 2013 Muiden Lelystad Weesp Naarden Huizen Bussum Gooi Gooi- en Vechtstreek en Laren Vechtstreek Hilversum Wijdemeren Forse omzetting en minder nieuwbouw voorkomt

Nadere informatie

Actieplan Kiezen voor technologie 2014-2016

Actieplan Kiezen voor technologie 2014-2016 Actieplan Kiezen voor technologie 2014-2016 Eerste rapportage Roadmap Regio Noord-Holland en Flevoland Expertisecentrum Wetenschap&Technologie Regio Noord-Holland/Flevoland Oktober 2015 Inhoud 1. Inleiding

Nadere informatie

opgeleverd leegstand eind december

opgeleverd leegstand eind december kantorenmonitor Metropoolregio Amsterdam Muiden Lelystad Weesp Naarden Huizen Bussum Gooi Gooi- en Vechtstreek en Laren Vechtstreek Hilversum Wijdemeren Voorraad sterker gedaald dan kantoorgebruik In werd

Nadere informatie

Herkomsttabellen Utrecht Randstad Koopstromenonderzoek 2011

Herkomsttabellen Utrecht Randstad Koopstromenonderzoek 2011 Herkomsttabellen Utrecht Randstad Koopstromenonderzoek 2011 Gemeenten en aankooplocaties, dagelijkse & niet-dagelijkse sector Colofon Opdrachtgever Provincie Zuid-Holland Provincie Noord-Holland Provincie

Nadere informatie

CRITERIA PRODUCTRATING OPSTALVERZEKERING PRIJS

CRITERIA PRODUCTRATING OPSTALVERZEKERING PRIJS CRITERIA PRODUCTRATING OPSTALVERZEKERING PRIJS Om tot de ProductRating Prijs te komen heeft MoneyView de gemiddelde marktpositie van elk product berekend over 28.368 fictieve klantprofielen. Deze klantprofielen

Nadere informatie

Regionale Adviescommissie Detailhandel Noord-Holland Zuid. Jaarverslag eerste helft 2015

Regionale Adviescommissie Detailhandel Noord-Holland Zuid. Jaarverslag eerste helft 2015 Regionale Adviescommissie Detailhandel Noord-Holland Zuid Jaarverslag eerste helft 2015 1. Inleiding Sinds 2010 worden grootschalige detailhandelsontwikkelingen in de Provincie Noord-Holland meer regionaal

Nadere informatie

Conferentie stedelijke herprogrammering woningbouw 23 juni 2011

Conferentie stedelijke herprogrammering woningbouw 23 juni 2011 Conferentie stedelijke herprogrammering woningbouw 23 juni 2011 De aanpak prof. mr. Friso de Zeeuw praktijkhoogleraar Gebiedsontwikkeling, TU Delft directeur Nieuwe Markten, Bouwfonds Ontwikkeling 1 Vermelding

Nadere informatie

opgeleverd leegstand eind december

opgeleverd leegstand eind december kantorenmonitor Metropoolregio Amsterdam Muiden Lelystad Weesp Naarden Huizen Bussum Gooi Gooi- en Vechtstreek en Laren Vechtstreek Hilversum Wijdemeren Toename leegstand door sterk gedaald kantoorgebruik

Nadere informatie

Regionale arbeidsmarktrapportages voortgezet onderwijs 2015

Regionale arbeidsmarktrapportages voortgezet onderwijs 2015 Regionale arbeidsmarktrapportages voortgezet onderwijs 2015 Regio Noord-Holland Regionale arbeidsmarktrapportages voortgezet onderwijs 2015 Regio Noord-Holland... De onderwijsarbeidsmarkt is een regionale

Nadere informatie

Wonen in de regio. Stadsregio Amsterdam, gemeente Almere, regio Zuid-Kennemerland/ IJmond

Wonen in de regio. Stadsregio Amsterdam, gemeente Almere, regio Zuid-Kennemerland/ IJmond Wonen in de regio Stadsregio Amsterdam, gemeente Almere, regio Zuid-Kennemerland/ IJmond maart 2014 Wonen in de regio Stadsregio Amsterdam, gemeente Almere, Zuid-Kennemerland/IJmond Een onderzoek naar

Nadere informatie

Uitslagen stemmingen buitengewone ALV VNG 17 november 2014 Account Gemeente Agenda Item Uitslag Aa en Hunze 4. Invulling vacatures in bestuur

Uitslagen stemmingen buitengewone ALV VNG 17 november 2014 Account Gemeente Agenda Item Uitslag Aa en Hunze 4. Invulling vacatures in bestuur Uitslagen stemmingen buitengewone ALV VNG 17 november 2014 Account Gemeente Agenda Item Uitslag 12345 Aa en Hunze 4. Invulling vacatures in bestuur en commissies JA 12348 Aalten 4. Invulling vacatures

Nadere informatie

BEREIKCIJFERS REGIONALE DAGBLADEN

BEREIKCIJFERS REGIONALE DAGBLADEN CIJFERS NALE DAGBLADEN (MA-VRIJ) (ZA) 01P 01Q 02P 02Q 03P 04P 05P 05Q 06P 06Q 12P 13P K05 K32 K51 Helderse Courant Schager Courant Dagblad voor West-Friesland Enkhuizer Courant Alkmaarsche Courant Dagblad

Nadere informatie

Dagbesteding. WMO en dagbesteding

Dagbesteding. WMO en dagbesteding Dagbesteding WMO en dagbesteding Samenwerken biedt kansen In uw gemeente wonen cliënten die voor het merendeel al jaren gebruik maken van Heliomare Dagbesteding. Met deze folder willen we u informeren

Nadere informatie

Waar moeten we bouwen en waar (nog) niet. Gerard Marlet 11 oktober 2016

Waar moeten we bouwen en waar (nog) niet. Gerard Marlet 11 oktober 2016 Waar moeten we bouwen en waar (nog) niet Gerard Marlet 11 oktober 2016 De triomf van de stad... 400.000 Prijs standaardwoning (in euro's) 350.000 300.000 250.000 200.000 150.000 100.000 Gemiddelde van

Nadere informatie

Bij deze heb ik het genoegen u een voorstel voor wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling Schadeschap luchthaven Schiphol aan te bieden.

Bij deze heb ik het genoegen u een voorstel voor wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling Schadeschap luchthaven Schiphol aan te bieden. S c h a d e s c h a p * l u c h t h a v e n S c h i p h o l. Gemeenteraad van de gemeente Haarlemmermeer 1t.Mjw*%0 d, : 'i -,. 1007 cl. j. l Postbus 250 2 130 AG Hoofddorp o Postbus 716 2130 AS Hoofddorp

Nadere informatie

Leerlingenprognose Zuidelijk Noord-Holland 2012-2025

Leerlingenprognose Zuidelijk Noord-Holland 2012-2025 Leerlingenprognose Zuidelijk Noord-Holland 2012-2025 Onderzoeksnotitie Onderzoek in opdracht van het ministerie van OCW Sil Vrielink & Dik Leering ResearchNed & QDelft mei 2012 2012 ResearchNed Nijmegen

Nadere informatie

Metropoolregio Amsterdam in cijfers 2010

Metropoolregio Amsterdam in cijfers 2010 Metropoolregio Amsterdam in cijfers 2010 2 Colofon Redactionele informatie Redactie Auteurs Cor Hylkema Marije Baart de la Faille Lotje Cohen Ellen Lindeman Els de Boer Lieselotte Bicknese Tanja Fedorova

Nadere informatie

Provinciale Staten van Noord-Holland. Voordracht. Haarlem, Onderwerp: UNA-ISV programma

Provinciale Staten van Noord-Holland. Voordracht. Haarlem, Onderwerp: UNA-ISV programma Provinciale Staten van Noord-Holland Voordracht Haarlem, Onderwerp: UNA-ISV programma 2006-2009 Bijlagen: Projectenoverzicht UNA-ISV aanvragen 2006-2009 : Kerngegevens UNA-ISV projecten 1. Inleiding De

Nadere informatie

Bekendmaking ontwerpwijziging Provinciale Ruimtelijke Verordening en Actualisatie Structuurvisie Noord-Holland 2040

Bekendmaking ontwerpwijziging Provinciale Ruimtelijke Verordening en Actualisatie Structuurvisie Noord-Holland 2040 pagina 1 van 5 Home > Actueel > Nieuws Bekendmaking ontwerpwijziging Provinciale Ruimtelijke Verordening en Actualisatie Structuurvisie Noord-Holland 2040 26 februari 2015 - Nieuwsartikel Gedeputeerde

Nadere informatie

Bestuurskrachtige regio s in Noord-Holland. Inleiding. Leeswijzer. Het begrip bestuurskracht

Bestuurskrachtige regio s in Noord-Holland. Inleiding. Leeswijzer. Het begrip bestuurskracht Bestuurskrachtige regio s in Noord-Holland Inleiding De gemeente wordt veelal bestempeld als de eerste overheid, de bestuurslaag die het dichtst bij de burger staat en daardoor het beste kan inspelen op

Nadere informatie

BINNEN DE REGIO VAN DE KLEINE PRINS

BINNEN DE REGIO VAN DE KLEINE PRINS Versie 28-11-2012 OVERZICHT SAMENWERKINGSVERBANDEN PASSEND ONDERWIJS BINNEN DE REGIO VAN DE KLEINE PRINS HUIDIGE SAMENWERKINGSVERBANDEN LEERLINGAANTALLEN OP DE SCHOLEN EN BINNEN DE AMBULANTE BEGELEIDING

Nadere informatie

Metropoolregio Amsterdam in cijfers 2009

Metropoolregio Amsterdam in cijfers 2009 Metropoolregio Amsterdam in cijfers 2009 Metropoolregio Amsterdam in cijfers 2009 2 Colofon Redactionele informatie Redactie Auteurs Wim van Zee Josca Boers Ellen Lindeman Cor Hylkema Lotje Cohen Manilde

Nadere informatie

Woningbouw in de Noordvleugel

Woningbouw in de Noordvleugel Woningbouw in de Noordvleugel In opdracht van Milieudefensie Johan van Iersel Annet Bogaerts Petra Burger oktober 2008 Rapportnummer: 10200 RIGO Research en Advies BV De Ruyterkade 139 1011 AC Amsterdam

Nadere informatie

Leges gastouder Landelijk Register Kinderopvang

Leges gastouder Landelijk Register Kinderopvang Leges gastouder Landelijk Register Kinderopvang Leges gastouder Landelijk Register Kinderopvang Leges gastouder Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen Sommige gemeenten brengen leges in rekening

Nadere informatie

Metropoolregio Amsterdam Elektrisch. Think global, charge local

Metropoolregio Amsterdam Elektrisch. Think global, charge local Metropoolregio Amsterdam Elektrisch Think global, charge local Inhoud > Over MRA Elektrisch > Waarom elektrisch rijden? > Genoeg modellen op de markt > Overal opladen > E-taxi en autodelen > E-bestelauto

Nadere informatie

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland; besluiten: Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland; besluiten: Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland van 29 september 2010, nr. 2010-56368, tot bekendmaking van de Landschapsverordening Noord- Holland 2010. Gedeputeerde Staten van Noord-Holland; maken

Nadere informatie

Deelnemende partijen in bestuurlijk overleg

Deelnemende partijen in bestuurlijk overleg Belangrijkste (boven)regionale bestuurlijke samenwerkingsverbanden gemeente Hilversum 16 november 2011 Naam samenwerkingsverband, werkgroep, overleg 1. Bestuurlijke Kerngroep Metropoolregio (BKG MRA) 2.

Nadere informatie

Platform Detailhandel Nederland 1 van 7. Gemeente. Emmen

Platform Detailhandel Nederland 1 van 7. Gemeente. Emmen Gemeenten moeten vaart maken met rooftassenverbod Uit onderzoek van het Platform Detailhandel Nederland naar de 50 grootste gemeenten blijkt dat in slechts 13 plaatsen de winkeliers gesteund worden met

Nadere informatie

Ondanks verbod: gemeenten hanteren inkomensgrenzen voor vervoer en ondersteuning

Ondanks verbod: gemeenten hanteren inkomensgrenzen voor vervoer en ondersteuning 30 november 2012 Onderzoeksverslag Inkomensgrenzen Wmo, ANBO DIR1211629 n.barendsen@anbo.nl Ondanks verbod: gemeenten hanteren inkomensgrenzen voor vervoer en ondersteuning Een grote meerderheid van de

Nadere informatie

Referentielijst - Pagina 1

Referentielijst - Pagina 1 Up-to-date scan Bestuursdienst Amsterdam DCMR Rotterdam Gemeente Aa en Hunze Gemeente Alkmaar Gemeente Almelo Gemeente Almere Gemeente Amsterdam Stadsdeel Oost Gemeente Beek Gemeente Bellingwedde Gemeente

Nadere informatie

Flevoland, Noord-Holland en Utrecht. Landelijke marktontwikkelingen

Flevoland, Noord-Holland en Utrecht. Landelijke marktontwikkelingen Landelijke marktontwikkelingen Veel consumenten nemen een afwachtende houding aan. De economische vooruitzichten zijn immers niet goed en de dalende koopkracht zorgt ervoor dat klanten alleen maar langer

Nadere informatie

Ondersteuning BO PRES: Rijk van Ark (Voorzitter DO PRES), Martin Bekker (PRES Secretariaat), Remco Rienties (PRES Secretariaat, verslag)

Ondersteuning BO PRES: Rijk van Ark (Voorzitter DO PRES), Martin Bekker (PRES Secretariaat), Remco Rienties (PRES Secretariaat, verslag) Verslag BO PRES 25 februari 2016 Stadhuis, Amsterdam 12:30 14:00 uur Aanwezigen BO PRES leden: Kajsa Ollongren (Amsterdam, voorzitter), Dennis Straat (Stadsregio Amsterdam, Zaanstreek/ Waterland), Jop

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst MRA Warmte & Koude

Samenwerkingsovereenkomst MRA Warmte & Koude 13737879206drs. ir. E.I. n koude Noord-Holland10 juni 2014Samenwerkingsovereenkomst duurzame warmte en koude Metropool Regio Amsterdam Samenwerkingsovereenkomst MRA Warmte & Koude PARTIJEN: 1 AEB Amsterdam

Nadere informatie

Wonen in de regio Stadsregio Amsterdam, gemeente Almere, Zuid-Kennemerland/IJmond

Wonen in de regio Stadsregio Amsterdam, gemeente Almere, Zuid-Kennemerland/IJmond Wonen in de regio Stadsregio Amsterdam, gemeente Almere, Zuid-Kennemerland/IJmond Een onderzoek naar woonsituatie, woonwensen en verhuisbewegingen van huishoudens In opdracht van: Stadsregio Amsterdam

Nadere informatie

3.4 Liever in de eigen gemeente blijven

3.4 Liever in de eigen gemeente blijven Gemeente Amsterdam, Bureau Onderzoek en Statistiek Figuur 3.8 Redenen om wel te verhuizen, naar roltrapgroep (procenten, meerdere antwoorden mogelijk, vervolg) 35-54 jaar zonder kinderen huurcontract loopt

Nadere informatie

INHOUD TABELLENBOEK ECONOMIE EN ARBEIDSMARKT FLEVOLAND Websites

INHOUD TABELLENBOEK ECONOMIE EN ARBEIDSMARKT FLEVOLAND Websites INHOUD TABELLENBOEK ECONOMIE EN ARBEIDSMARKT FLEVOLAND 2015-2016 Websites www.flevoland.nl/ea www.flevoland.nl/feitenencijfers Economie Flevoland in een oogopslag Economie Flevoland in een oogopslag Hoofdstuk

Nadere informatie

Robots houden groei arbeidsmarkt (nog) niet tegen

Robots houden groei arbeidsmarkt (nog) niet tegen Robots houden groei arbeidsmarkt (nog) niet tegen AMSTERDAM - Het aantal banen dat verloren gaat aan automatisatie is nog steeds kleiner dan de vraag naar werknemers van vlees en bloed. Het aantal vacatures

Nadere informatie

grondig onderzoek milieu en gezondheid rond Corus

grondig onderzoek milieu en gezondheid rond Corus grondig onderzoek milieu en gezondheid rond Corus onderzoek door RIVM in opdracht van Minister van VROM goede medewerking van provincie, bewoners, Corus en anderen de situatie rond Corus is uitgebreid

Nadere informatie

Wordt de positie van steden sterker of zwakker? Hoe zit dat met Amsterdam?

Wordt de positie van steden sterker of zwakker? Hoe zit dat met Amsterdam? Wordt de positie van steden sterker of zwakker? Hoe zit dat met Amsterdam? De stad als bevolkingsmagneet dinsdag 29 januari 2013 Leo van Wissen Directeur, Nederlands Interdisciplinair Demografisch Instituut

Nadere informatie

Sport Medisch Centrum Amsterdam - Almere

Sport Medisch Centrum Amsterdam - Almere Sport Medisch Centrum Amsterdam - Almere Olympiaplein 74 A 1076 AG Amsterdam Telefoon: 020 6627244 Fax: 020 6757073 E-Mail: info@smcamsterdam.nl Web: www.smcamsterdam.nl Vanuit Zaanstad. 1. Vertrek vanaf

Nadere informatie

Groepsgrootte (meerdere typen) Totaal aantal bewoners

Groepsgrootte (meerdere typen) Totaal aantal bewoners Groepsgrootte (meerdere typen) Totaal aantal bewoners Naam Gemeente WZV-regio Startjaar Status bouw Aantal groepen Groepsgrootte Gloxiniastraat Aalsmeer Amstelland-De Meerlanden 2006 Bouw gaande 2 6. 12

Nadere informatie

Referentielijst ontwikkeltrajecten

Referentielijst ontwikkeltrajecten Referentielijst ontwikkeltrajecten Up-to-date scan Bestuursdienst Amsterdam DCMR Rotterdam Gemeente Aa en Hunze Gemeente Alkmaar Gemeente Almelo Gemeente Almere Gemeente Amsterdam Stadsdeel Oost Gemeente

Nadere informatie

- Concept - Factsheet inrichting regio Noord-Holland

- Concept - Factsheet inrichting regio Noord-Holland - Concept - Factsheet inrichting regio Omvang: 3.490,0 fte Operationeel: 3.369,5 fte Niet-Operationeel: 120,5 fte Districten: 3 Basisteams: 10 Versiedatum: 25 juni 2012 Inhoudsopgave Concept 1 Concept

Nadere informatie

thema 1 Nederland en het water topografie

thema 1 Nederland en het water topografie thema 1 Nederland en het water topografie Argus Clou Aardrijkskunde groep 6 oefenkaart met antwoorden Malmberg s-hertogenbosch thema 1 Nederland en het water topografie Gebergten Vaalserberg Plaatsen Almere

Nadere informatie

Raadsvoorstel 2013.0006041 Addendum afwegingskader verbonden partijen ten aanzien van nieuwe toetredende partijen

Raadsvoorstel 2013.0006041 Addendum afwegingskader verbonden partijen ten aanzien van nieuwe toetredende partijen gemeente Haarlemmermeer Raadsvoorstel 2013.0006041 Addendum afwegingskader verbonden ten aanzien van nieuwe toetredende Portefeuillehouder drs. Th.L.N. Weterings Steller mr. A.S. Tuinstra Collegevergadering

Nadere informatie

kantorenmonitor metropoolregio Amsterdam Ondanks recordomzetting toename leegstand door nieuwbouw en gedaald kantoorgebruik

kantorenmonitor metropoolregio Amsterdam Ondanks recordomzetting toename leegstand door nieuwbouw en gedaald kantoorgebruik kantorenmonitor Metropoolregio 211 Muiden Voorraad kantoorruimte naar percentage onverhuurde leegstand -1% 1-2% 2% of meer Weesp Naarden Huizen Bussum Gooi Gooi- en en Laren Hilversum Wijdemeren Huizen;

Nadere informatie

Referentielijst ontwikkeltrajecten

Referentielijst ontwikkeltrajecten Referentielijst ontwikkeltrajecten Up-to-date scan Bestuursdienst Amsterdam DCMR Rotterdam Gemeente Aa en Hunze Gemeente Alkmaar Gemeente Almelo Gemeente Almere Gemeente Amsterdam Stadsdeel Oost Gemeente

Nadere informatie

VOORBLAD STEUNBETUIGING. De tekst van de steunbetuiging bestaat uit:

VOORBLAD STEUNBETUIGING. De tekst van de steunbetuiging bestaat uit: VOORBLAD STEUNBETUIGING De tekst van de steunbetuiging bestaat uit: De tekst van de steunbetuiging (blad 1). De tekst van de steunbetuiging is definitief, dit is de tekst waar 20 april de handtekeningen

Nadere informatie

Provincie Noord-Holland

Provincie Noord-Holland Provincie Noord-Holland POSTBUS 3007 2001 OA HAARLEM Statengriffier mw. drs. K. Bolt Dreef 3, tweede etage 2012 HR Haarlem INGEKOMEN 3 0 SEP. 2016 Provinciesecretaris Uw contactpersoon mw S.G.C. Albers

Nadere informatie

LANDELIJKE VERSPREIDING POSTERS, FLYERS EN MAGAZINES

LANDELIJKE VERSPREIDING POSTERS, FLYERS EN MAGAZINES LANDELIJKE VERSPREIDING POSTERS, FLYERS EN MAGAZINES Hieronder volgt een overzicht van de aantallen posters en flyers in de meest gevraagde steden alsmede de tarieven die we hiervoor hanteren. We zijn

Nadere informatie

Foto van de Drechtsteden

Foto van de Drechtsteden Foto van de Drechtsteden Raadscommissie ABZ 3 september 2012 Sjoerd Veerman Rien Val 1 De aantrekkingskracht van de Drechtsteden Gerard Marlet 6 maart 2012 The paradox of urban triumph bereikbaarheid banen

Nadere informatie