Metropoolregio!Amsterdam!Bestuurdersreis!Brussel!! Op!koers!voor!Europa!

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Metropoolregio!Amsterdam!Bestuurdersreis!Brussel!! Op!koers!voor!Europa!"

Transcriptie

1 MetropoolregioAmsterdamBestuurdersreisBrussel OpkoersvoorEuropa

2 Dehoofdlijnen InditboekjevindtueenuitwerkingvandeideeëndiedebestuurdersuitdeMetropoolregioAmsterdam(MRA)hebben opgedaantijdenshunwerkbezoekaanbrusselinoktober2014.ditbezoekwaseeninitiatiefvanhetplatformregionaal EconomischeStructuurMetropoolregioAmsterdam(PRES)endeAmsterdamEconomicBoard.Meerdaneenverslagis heteenoverzichtvaninnovatieveideeënovermetropoolregio s,deamsterdamseinhetbijzonder,endeeuropese ontwikkelingenrondstedelijkeregio s,duurzaamheideneconomischegroei. Besluiten TijdensditbezoekhebbendeMRANbestuurdersafsprakengemaaktvoorintensieveregionalesamenwerking,indelijn vandeeuropanaanpakvandeamsterdameconomicboard,gerichtopeuroparondeenaantalthema s: Duurzaamheid(waaronder CO2Nbeperking,circulaire economie) SmartCities&Communities (waaronderict/energie) DigitaleAgenda(waaronder ehealth,gaming,opendata Desamenwerkingbestaatuitbetere aansluitingbijsuccesvolleinitiatieven ronddezethema sinderegioen intensieveresamenwerkingvanuitde gemeentenmetdeboardclusters, gezamenlijkeprojecten(aldannietmet Europesesubsidie),kennisuitwisseling, deelnameaankennisnetwerkenen gezamenlijkeprofilering. HetNederlandsVoorzitterschapvande EuropeseUniein2016isdaarbijde eerstestipopdehorizonomconcrete resultatenhierenineuropatelatenzien. Meerweten? DeAmsterdamEconomicBoardEuropaBrochure MetropoolregioAmsterdam AmsterdamEconomicBoard 2

3 Inhoudsopgave Dehoofdlijnen...2 Inhoudsopgave...3 Voorwoord...4 Terugblikophetprogramma Introductie:doelvandereisenopwelkebordengaanweschaken WorkshopMRA:Europaalsonzecampus...6 HowtoBecomeFilthyInnovativeinRisingEuropeNdoorZefHemel...6 Howtocooperatewith/inEuropeasaregion?DGRegioandtheEuropeanregionsNSessiemetEricDufeil,DG Regio...7 Howtobecomeaconnectedandsmartregion?InnovativeregionsandEurope sdigitalagendansessiemet CarolineWooning,KabinetvanEurocommissarisKroes...8 Howtoconnectregions,scienceandbusinessesinsocietalchallenges avisionontheinnovationunionand Energy SessiemetPaulVerhoef,DGResearch Dinermetgastenrondhetthemalobby,positioneringenprofilering: Metrex:theFutureofEuropeisdesignedincities WrapRup:deMRAopkoersvoorEuropa...12 ProgrammaMRARBestuurdersreisBrussel7R8oktober...13 Deelnemers...14 Contactgegevensgesprekspartners

4 Voorwoord EenentwintigbestuurdersuitdeMetropoolregioAmsterdamverzameldenzichop7oktober2014inBrusselvooreen gevarieerdeninteractiefprogramma.hoofddoelvandezereiswashetverkennenvanmogelijkhedenvoorintensieve samenwerkingindemrarondregionalethema smeteenstevigeeuropesedimensieenhetgezamenlijkprofilerenvan deregioineuropa.dekansenliggenronddegrotemaatschappelijkeuitdagingenalsenergieenklimaatengezondheid, dieookeeneconomischedimensiehebben.degesprekkendiewevoerdengingenoverdevolgendeonderwerpen: SamenwerkinginMetropoolregio s RegionaleontwikkelingenEuropa Deregioalskennisintensievecampus Deregionaledimensievandedigitaleagenda Deregio,duurzaamheid,milieuentransportenR&D DeaansturingvanEuropesemetropoolregio s ProfileringvanderegioinBrussel DezebestuurdersreisnaarBrussel,georganiseerddoorhetPlatformRegionaleEconomischeOntwikkeling(PRES)ende AmsterdamEconomicBoardwaseenvervolgopdievan2012,waarinmetnamehetbelangvanEuropaende ontwikkelingeninrelatietotnieuwefondsenperiodeaandeordekwam.dereisvanditjaarwasgerichtophet ontwikkelenvaneenintensievegezamenlijkeaanpakrondeuropesethema s.deverbindingmetdealeerderingezette samenwerkingtussendeamsterdameconomicboardenderegionalepartnerswordtuiteraardgelegd. DeuitwisselingvanideeënmetonzeEuropesegesprekspartnersentussendebestuurdersonderlingresulteerdein afsprakenoverthema svoorsamenwerkingenafsprakenoverambtelijkeenbestuurlijkeinzet. 4

5 5 Terugblikophetprogramma 1.Introductie:doelvandereisenopwelkebordengaanweschaken DeMRANBestuurdersreiswerdnietalleenondernomenomelkaarbetertelerenkennen,maarookomBrusselbeterte lerenkennenvanuitdegezichtspuntenvanpresendeamsterdameconomicboard.wezijnalgoedgeorganiseerden stellenonszelfaldoelen,maarwekunnenwateuropabetreft veelmeersamenwerkenenonsbeterprofileren,zodatderegio optimaalaanhaaktineuropa.zekermetdenieuweeuropese Commissiedieop1november2014aantreedtenhet NederlandsvoorzitterschapvandeEuropeseUnieindeeerste helftvan2016,ishetnuzaakonzeambitiesteherijkenente concretiseren.ditmethetoogopversterkingvanonze regionaleeconomieenhetomgaanmetgrote maatschappelijkeuitdagingen. DeAmsterdamEconomicBoardheefttweejaargeledenhet voortouwgenomenvoordeeerstebrusselreis.voordezereisiseensuccesvollesamenwerkingtussenpres,boarden demraeuropawerkgroepgezocht..sinds2012iserveelgebeurd:eriseenboardfocusgroepeuropa,erzijnmeer projectenmetregiogemeenten,hetclustermaakindustrieisopgericht,wehebbenhetsarphatininstituutdatzichricht opbestrijdingvanobesitas. DeBoardheefteenhelderevisieopdeboodschapvandeMRAinEuropa voorwatbetreftinnovatie.alsregioblinkenweuitopdeonderwerpen duurzaamheidensmartcities,lifesciencesenhealthencreatieve industrie,endecrossnovershiertussen.gemenedelervandeze onderwerpenisdatderegioeenlivinglabisvoorinnovaties.wij combinerenonzeeigenen anderekennisen technologieenkijkenhoe wedieindepraktijkhet bestekunnenlatenwerken.jezietdatbijamsterdamsmartcity,maar ookbijhealthlabenindecreatieveindustrie.onderlingkunnenwe echternogveelbetersamenwerkeninhetdelenvankennisovereuropa eneuropesefondsen,enwekunnenonsgezamenlijknogsterker profilerenalskennisregio. Hetisgoedomtebepalenwelkethema sbijonsallemaalspelenenwat deeuropesedimensiedaarvanis.doelhiervanisdatweals MetropoolregioAmsterdamonseigenverhaalversterkenenbeterin Europakunnenvertellen.Ditishetmomentomdaarvoorspijkersmetkoppenteslaanenonzeambitiestedelenenaan tescherpen.ditaanscherpenisderolvandebestuurders,deambtenarenendeboardsamendragenerzorgvoordat weopdegoedebordenschakendiepassenbijdegeformuleerdeambities.deboardendegemeenteamsterdam kijkeninhetbijzondernaarvoorjaar2016,alsnederlandvoorzitterisvandeeuropeseunie.alleactiviteitenvinden plaatsophetmarineterreininamsterdamenwegaantijdensdithalfjaarderegiozosterkmogelijkprofileren. Meerweten? DeAmsterdamEconomicBoardEuropaBrochure KamerbriefoverhetNederlandsvoorzitterschapvandeEU: publicaties/kamerstukken/2014/10/31/kamerbriefnverzoekninzakennederlandsneun voorzitterschapn2016.html Hetisvanbelangdatwe gezamenlijkespeerpunten benoemen,hetgesprekin Europaopelkaarafstemmenen onssterkeneenduidig profilerenalsregio Jan$van$Run,$Gedeputeerde$Noord1Holland$ Wekunnenvanelkaarleren. Waarzitbepaaldeexpertise enhoekunnenwedie gezamenlijkzogoedmogelijk tegeldemaken? Ton$Jonker,$Amsterdam$Economic$Board$ Geziendenieuwe fondsenperiodeenhet Nederlandsvoorzitterschap vandeeuin2016isnuhet momentvoorbestuurdersom gezamenlijkespeerpuntente benoemen Famke$Kweekel,$Velsen,$namens$de$ MRA$EU1Werkgroep$

6 6 2.WorkshopMRA:Europaalsonzecampus HowtoBecomeFilthyInnovativeinRisingEuropeRdoorZefHemel Zef$Hemel$heeft$de$Wibaut1leerstoel$bij$de$UvA$en$is$werkzaam$bij$de$Board$ HetideevandecampusgaatterugopThomasJefferson,diealspresidentvandejongeAmerikaanserepubliekeen ontwerpmaaktevooreengemeenschapinvirginiawaarwonen,werken,studeren,onderzoekeneninnoverenmet elkaarwerdengecombineerd.decampusnlatijnvoor'openveld'ngaatuitvanmensen,onderwijs,hunkennis,en denktvanuitruimtelijkenabijheid. Indepostindustriëlekenniseconomieisdecampusnietmeeralleeneenadequaatmodelvooruniversiteiten,zeisook buitengewoonrelevantgewordenvoorbedrijven,diesteedssnellermoetenlereneninnoveren.philips,googleen Facebookontwikkelentegenwoordighuneigencampussites. In'HowtoBecomeFilthyInnovativeinRisingEurope'gebeurtpreciesdit.Hetsteltdevraag:watalswedehele MetropoolregioAmsterdamzoudenopvattenalseencampus?Alseenplekwaarwonen,werken,leren,studerenen innoverenruimtelijkwordengecombineerd?watzoudenwedangezamenlijkkunnenondernemen?wiemetwie?wat voorwat? Innegenstappenkunnenwenietalleenhetbeeldvanonszelf,maarookonspraktischdagelijkshandelendanig beïnvloeden.daarbijwordtruimtelijksteedsverderuitgezoomd.zobeginnenweinhetcentrumvanamsterdam,maar zoomenvervolgensuitnaarderegioenverder.immers,nabijheidmoetopelkschaalniveauandersworden gedefinieerd.gezienvanuiteuropaisdemetropoolregioamsterdamééncompactgrootstedelijkgebiednregionale samenwerkingtussenbepaaldepartijenligtdaarvoordehand. DepresentatievanZefHemelisalseenzelfhulpboek,metduidelijkeinstructiesvoorEuropesestedenhoezij,innegen stappen,zelfeensuccesvollecampuskunnenbouwen.deamsterdamseregioalseerstedemocratische,open campussitevaneuropa,alseencompactgebiedwaaralleinwonersopdecampusleven,studeren,wonen,werken, recreëren,innoveren,metdeuniversiteitenomdehoek.beterdansingapore,sanfranciscoofboston. Meerweten? PresentatievanZefHemel filthyninnovativeninntennstepsnfinaln version/?utm_campaign=share&utm_medium=copy ZijnblognaaraanleidingvandeBrusselreis

7 7 Howtocooperatewith/inEuropeasaregion?DGRegioandtheEuropeanregionsRSessiemet EricDufeil,DGRegio Eric$Dufeil$is$DG$Regional$and$Urban$Policy,$Head$of$Unit$F1$1$Germany$and$the$Netherlands Opditmomentwonen359miljoenEuropeanen(72%)insteden,in2050zaldatwaarschijnlijk80procentzijn.Steden zijnookdeplekkenwaareenaantalmaatschappelijkeuitdagingenzoalsenergieverbruikenco 2 Nuitstoothetbeste kunnenwordenaangepakt,aangeziendehogebevolkingsdichtheidinstedelijkegebiedenkansenbiedtvoor energiezuinigervormenvanhuisvestingenvervoer.europesestadsstructurenzijnmeerpolycentrischenminder compactdanindeverenigdestatenofchina.intoenemendemateontstaanerineuropapolycentrische(megan )stadsregio s,dieeenwebvormenvanmiddelgroteenkleinestedendieeenverzamelingvormenvanfunctioneleen politiekeeenheden.deorganisatievandegeheleregioheeftvaakgeengedeeldbestuurofalleenopeenaantal thema s.hierligtvolgenseuropaeengrotekansomgezamenlijkoptetrekkeninhetadresserenvanmaatschappelijke uitdagingenenhetversterkenvandeconcurrentiekracht.meerhieroverstaatindemededelingvandecommissieaan heteuropeesparlement,deraad,heteuropeeseconomischensociaalcomité enhetcomitévanderegio soverdestedelijkedimensievanheteuropees Beleid(linkhieronder). HetDirectoraatNGeneraalRegionaalBeleidvandeEuropeseCommissiekreegin 2012denieuwenaamRegionaalBeleidenStadsontwikkeling.Datisnietalleen eennaamswijziging,maareenwijzigingindegehelekoersvanhetdg.hetgaat hieromdeeuropesedimensievanstedelijkbeleid. Indeperiode2014N2020zalnaarschattingtenminste50procentvanhet EuropeesFondsvoorRegionaleOntwikkeling(EFRO),zo n80n90miljardeuro,geïnvesteerdwordeninstedelijke gebieden.daarnaastisminimaal5procentvandenationaletoewijzingenvanefrogereserveerdvoorgeïntegreerde, duurzamestedelijkeontwikkeling,omervoortezorgendatditinallelidstateneenprioriteitis.opditmomentvindtde verwerkingvandeinputvandeconsultatieplaatsvoordeteontwikkelenurban$agenda,resultatenvindtut.z.t.opde websitediehieronderaangegevenis. Metropoolregio szijnbelangrijkeeconomischemotors.deeuropesecommissieheefteenrolalsverbindervan initiatievenronddesocietal$challengesencommuniceertrichtingdelidstatenmaarookrechtstreeksrichtingderegio s. Meerweten? DestedelijkedimensievanhetEuropeesbeleid hoofdkenmerkenvaneeneuropesestedelijkeagenda NL/1N2014N490NNLNF1N1.Pdf ConsultatievoordetoekomstigeUrbanAgenda: agenda/index_en.cfm. DGRegiosteunt Amsterdamgraagin zijnrolalsgateway toeurope. Eric$Dufeil,$DG$Regio$

8 8 Howtobecomeaconnectedandsmartregion?InnovativeregionsandEurope sdigitalagenda RsessiemetCarolineWooning,KabinetvanEurocommissarisKroes Op$het$moment$van$spreken$was$Caroline$Wooning$adviseur$in$het$kabinet$van$Eurocommissaris$Neelie$Kroes.$ DerolvandeEuropeseCommissieverandertsterk.Voorheenwashaarrolvooralwetgevendenzettezijbeleiduitvia delidstaten,tegenwoordigneemtdeeuropesecommissiesteedsmeerderolvanfacilitatorenverbindervangoede bottom1upinitiatievenrondgroeienmaatschappelijkeuitdagingen.eurocommissarisneeliekroesspeeldedaareen belangrijkerolin. Europa sdigitaleagendabestaatuitzevenonderdelen: 1.Createanewandstablebroadbandregulatoryenvironment. 2.NewpublicdigitalserviceinfrastructuresthroughConnectingEuropeFacilityloans 3.LaunchGrandCoalitiononDigitalSkillsandJobs 4.ProposeEUcyberNsecuritystrategyandDirective 5.UpdateEU'sCopyrightFramework 6.Acceleratecloudcomputingthroughpublicsectorbuyingpower 7.Launchnewelectronicsindustrialstrategy an"airbusofchips" DeMetropoolregioAmsterdamisactiefbinnenverschillendedomeinenvandeDigitaleAgenda.ZodiendeAmsterdam alseersteeuropeseregioeenzogenaamdepledge$for$digital$jobsinbijneeliekroes.ookneemtdeboardactiefdeelin hetficheprojectdatmkbsfinancieeleninhoudelijkstimuleertommeteuropesetechnologievoorhetinternetvande ToekomstapplicatiesvooreHealthteontwikkelen.NeelieKroesheeftveelnieuwepartnerschappengefaciliteerdom overheid,kennisinstellingenenbedrijfslevenmetelkaarteverbindenzodatzeelkaarkunnenstimulerenenkennis kunnenuitwisselen.ditisnieuwebottomupaanpakdiegoedheeftgewerkt.bijvoorbeeldvoorsmartcities.ditwas eencallmetheelveelinnovatievevoorstellen(meerdan400voorstellen),denkaanvervoer,verlichting,ehealthetc. endeverbindingmetduurzaamheid.erkomennuclusters(calls)metverschillendethema s,zodatpartijenelkaar kunnenvindenopverschillendethema s. DeregiogemeentenwerkenonderanderebijhetTechniekPactenSmartCitymetditsoortpartnerschappen,maarop anderegebiedenzoalsehealthzijnzemaarbeperktaangesloten.erisnogweinigopschalingendeactiviteitenzijnvaak zeergefragmenteerd.afsprakentussenbestuurdersonderlingomelkaarteversterkenzijnvanbelang. Meerweten? Digitaleagenda MRApledgefordigitaljobshttps://ec.europa.eu/digitalN agenda/en/grandncoalitionnpledgenamsterdamnmetropolitann area FICHEprojectvooreHealthMKB: Jemoetuiteindelijk overtuigdzijn:watgoed isvoorjeomgevingis ookgoedvoormij Wimar$Jaeger,$wethouder$EZ$ Hilversum$

9 9 Howtoconnectregions,scienceandbusinessesinsocietalchallenges avisiononthe InnovationUnionandEnergy SessiemetPaulVerhoef,DGResearch Paul$Verhoef$is$Head$of$Unit$Renewable$Energy$Sources$bij$DG$Research$&$Innovation$ CommissievoorzitterJunckerwildatEuropanummer1wordtinduurzameenergie(ennaonzereisisbeslotendat DuurzaamheidonderdeelwordtvandeportefeuillevanFransTimmermans).Technologischkanhetallemaalal,maar numoethetbusinessmodelendesysteeminnovatiekomen.erisinnovatieenveranderingnodigindeenergiebronnen, hethuidigesysteemmoetveranderen,wemoetenminderco2uitstoten.veletechnologischeontwikkelingenvinden plaats,maardaarhoudthetnietbijop;wehebbeneentotaalnieuwsysteemnodig(energieopslag,slimmenetten).ict wordtingezetomhetsysteemtehelpentemoderniseren.dezeinvesteringgaat eenhoopgeldkosten.watisnudebalanstussendekostenaandeenekanten deklimaatveranderingaandeanderekant?metenisweten.amsterdamzet daaralstappeninmetdemetingenindeenergieatlas.huidigeleveranciers proberennieuwespelersbuitendemarkttehouden(zoalsookgebeurdeinde telecomsector).deenergiemarktisnietgroeiend,maarmoetjuistefficiënter. Daardoorgaathetvolumekrimpen,energieleverancierszienhunmarktaandeel afnemendoorzoweldezekrimpalsdoornieuwespelersopdemarkt. DeEuropeseCommissiepleegtdaarommarktinterventies,metdeCO 2 NemissierechtenendeprijsvanCO 2 dienogniet verwerktzitindemarktprijs.ondertussenstimulerenwezoveelmogelijkinnovatie.brusselgaatmeerenmeerover vaneenonderhandelingsplaatsineenplaatsvoorsamenwerking.heteuropeaninnovationpartnershipsmartcities& Communities(EIPNSCC)isdaarvooreenmiddel.Hetmoetopregionaalenlokaalniveaugebeuren.Bijlokale energieopwekkingmoetjeechterookplannenmakenrondderisico senstemvooralookafmetandereregio s. GoedevoorbeeldeninonzeeigenregiozijndestadverwarmingvanPurmerend,AmsterdamSmartCityendeEuropese samenwerkingvanonderanderedegemeentezaanstadenamsterdaminhetinterregprojecteharbours. Meerweten? EIPSmartCitiesandCommunities who/index_en.htm Europese20/20/20doelen x_en.htm AmsterdamSmartCity Energieatlas leefomgeving/klimaatnenergie/energieatlas/ eharbourshttp://eharbours.eu Elkaarsinitiatieven kennenenelkaariets gunnenisbelangrijk, bestrijdelkaarniet. Joyce$Langenacker,$Wethouder$ EZ$Haarlem$

10 10 3.Dinermetgastenrondhetthemalobby,positioneringenprofilering: Tijdens$een$informeel$diner$werden$aan$vier$ronde$tafels$vier$gasten$bevraagd$over$lobby,$positionering$en$profilering.$U$ vindt$hier$een$kernachtige$terugkoppeling$met$enkele$punten$die$de$gasten$benadrukten. PieterdeGooijer,PermanentVertegenwoordigervanNederlandbijdeEuropeseUnie DePermanenteVertegenwoordiging(PV)isdeschakeltussenNederlandenEuropa.PieterdeGooijergeeftaandathij ervoordenederlandersis,ennodigtderegiouitvooralgebruiktemakenvanzijnorganisatieenzijnnetwerkt.voorde PVishethandigomgoedtewetenwatdefocusvandeMRAis,zodatDeGooijersmedewerkersdejuisteinformatie kunnendoorsturenenwaarnodigdejuistecontactenkunnenleggen.degooijerraadtaanomveelteinvesterenin Brussel,indemensen,indecontacten,vóórdatjeietsvanmensenvraagt.Probeervooralooktebrengenennietalleen tehalen,ensteektijdinhetbijhoudenvanjebrusselsenetwerk.enbrusselisomdehoek,duslaatjegezichtzienals bestuurderofambtenaar.depvisbenaderbaarenaltijdtebereikenalsvraagbaakalsdemra,ofdeafzonderlijke gemeenten,ietsmeteuropawillen.deboardenverschillenderegiogemeentenhebbenalgoedecontacten,deandere zijnvanharteuitgenodigdomhiervangebruiktemaken. VictoriaRuijs,AdvisorEuropeanAffairsbijVattenfall/Nuon VictoriaRuijswaswerkzaambijdeprovincieNoordNHollandenisnulobbyistbijVattenfall/Nuon.Ruijsschetsteen beeldvandegroteinzetvanuithetbedrijfsleven,oplobbymaarvooralookophetopbouwenvaneennetwerk.dat kosttijdmaardatbetaaltzichzelfterug.maakookgebruikvanhetnederlanderzijn,investeerextraindenederlandse contactenbijbijvoorbeelddeeuropesecommissie.enzetdejuistemensenopeendossier,depersonendieietszeerna aanhethartgaatkunnenhetbestediebelangenverdedigenenoverbrengenopanderen. SimoneGoedings,beleidsmedewerkerEuropeseZakenbijdeVNGencoördinatorvandeNederlandsedelegatiein hetcomitévanderegio s VolgensSimoneGoedingsisactiefzijninEuropasomsingewikkeld.Zeraadtaanhetvooralnietalleen,sluitcoalitiesen schaakopmeerdereschaakborden.prioriteitenstellenisessentieel,choose$your$battles;waarwiljeechtvoorgaanen hebjevoldoendetijdenenergievoor?laatalle(antin)wetgevingslobbyoveraanspecialistenzoalsbijvoorbeelddevng. Ditiseeningewikkeldenlangdurigproceswaarspecialistenvoornodigzijn.Houderrekeningmeedatlobbyen profileringtijdkosten.afstemminginhetproces,relatiesopbouwen,jestandpuntherhalenetc.hetduurteentijd voordatjeboodschapbekendis.eenreëleinschattingdoorgoedingsvandetijdsbesteding:20%vandetijdvoor doelstellingenafstemmingen80%voorinzetophetlobbyprocesofdeprofilering. AnjoReussink,beleidsmedewerkerBestuurlijkeontwikkeling,StrategieenEuropabijdeProvincieNoordRHolland AnjoReussinkgeefteenoverzichtvandeveranderingenronddenieuwestructuurfondsenperiodediebegin2015zal starten.deprovincienoordnhollandheeftmetsucceseenactievelobbygevoerdvoorhetbehoudvanefro(europees FondsvoorRegionaleOntwikkeling)fondsenenhetopnemenvandekusstrookinvanNoordNHollandinhetInterreg2 Zeeënprogramma.ErismindergeldbeschikbaarvooronzeregiodaninhetverledeninhetEFROfonds.Erwordt tegelijkertijdookmeercompetitieverwacht. Voorstellenwordenintegenstellingtotdevorigefondsenperiode(2007N2014)dooreenonafhankelijkeexpertgroep beoordeeld.deprovincienoordnhollandkanmeedenkenoverprojectideeënenkanookcontactenleggenmet organisatiesdiesoortgelijkeprojectideeënontwikkelen.ookdeboardclustershebbenvaakeengoedoverzichtvan projecteninontwikkeling.

11 4.Metrex:theFutureofEuropeisdesignedincities Deze$dag$werd$georganiseerd$door$Metrex$en$vond$plaats$in$het$gebouw$van$deRepresentation+of+the+State+of+Baden1 Württemberg)to)the)European)Union.)Hieronder$een$weergave$van$de$belangrijkste$onderwerpen$ MetrexstaatvoorMetropolitanExchange,eniseennetwerkvooruitwisselingvankennistussenEuropese Metropoolregio senverschillendebestuurslagen(europees,nationaal,regionaalenlokaal)enanderestakeholders. Zoalshierbovenaltelezenwaswordenstedelijkeregio ssteedsbelangrijkervooreuropa.ooksluitendeuitdagingenin deregio ssterkaanbijdeeu2020doelstellingenvoorslimme,duurzameeninclusievegroei.metrexnpresidentnicola SchellingbenadruktehetbelangvanMetropoolregio sinhetimplementerenvaneuropeseacties.demeesteregio s staanvooreengelijkeverzamelingvanklimaatproblemen. WalterDeffaa(EuropeseCommissie,DGRegio)benadruktedatveelEuropeesbeleidpassuccesvolisalshet daadwerkelijkindestedelijkeregio sgeïmplementeerdwordt.metdekomendeeuropeseurbanagendasteltde EuropeseCommissiedatdanookalsprioriteit.Destedelijkeregio szelfmoetenfragmentatietegengaan,en samenhanginderegiocreëren. Bewezenisdatdeproductiviteitomhooggaatzodrastedengroterwordenener eengoedeorganisatiestructuuris,aldusrüdigerahrend(oecd).alsde buurgemeentenaansluitenenergoedeverbindingenzijn,danneemtde productiviteitnogverdertoe.macronregio s,ofwelmetropoolregio s,bouwen eennieuwecommunity.hetmetrexnnetwerkvormtopzijnbeurtdanweerde Europesecommunityvanmetropoolregio s. DeaansturingvanMetropoolregio sineuropaisheeldivers:grofwegeenderdeheefteenofficiële(gekozen) Innovatieskristalliseren indeeuropese metropolenuittot concreteoplossingen $$ Walter$Deffaa,$DG$Regio bestuurslaag,eenderdeheeftenigevormvanbestuuropbasisvansamenwerkingtussengemeentelijkeenprovinciale bestuurdersenhetlaatstedeelheeftgeencontactinderegio.datterwijlsamenwerking,minderfragmentatie,de economiebewezenstimuleert.zokandeovergangnaareenduurzaamensmarteuropameteenlageco 2 Nuitstootnog verderversterktworden.ditisalwaardeministersvanmilieuvandelidstatenin2007voortekendenindeleipzig CharterforSustainableCities.TijdensdelunchhebbenwekortkennisgemaaktmetMetrexNvoorzitterNicolaSchelling enregionalebestuurdersuitbadennwürttemberg.interessantwasdeorganisatievandemetropoolregioaldaar,de samenwerkingtussenmetropoolregioenachterland(amsterdamisindezecontextbetrokkenbijheturmanproject),er wordenafsprakengemaaktomhieroverin2015verdertepratenmeteenaantalmetrexnregio s. MetrexbenadruktookbijEurostatenbijhaarledenommeerinformatieteverzamelenophetniveauvan metropoolregio s,ennietuitsluitendophetniveauvanlidstaten.deamsterdameconomicboardverzameltalcijfers overdemetropoolregioamsterdam,diedekomendemaandeninhetboarddashboardopenbaarzullenworden.de Boardgaatdezegegevensgebruikenomheteffectvanactiviteitentebepalenenwaarnodigbijtesturen.Volgens Eurostatishetnieteenvoudigomindicatorentotmetropoolniveauuittesplitsenmaarisditwelnodigomtelatenzien watdeimpactvanstedenisopdeeu20/20/20ndoelstellingen.ditsoortgegevensvormenditsoortgegevenseensterke basisvoor evidencebasedpolicymaking. MetdenieuweEuropeseCommissiezijndedoelenrondduurzaamheidenenergiegerichtronddethema s: 1. ConcurrentiekrachtvandeEU 2. Duurzaamheid 3. Energiezekerheid DitvraagtvolgensAkshayPATKIvanDGClimateActionomeentransformatievanhetenergieNentransportsysteemin Europa.DaarbijhebbenstedeneenbelangrijkerolenEuropazetstappenomdierolvanstedenooktebenadrukken. Meerweten? Metrexwebsite:www.eurometrex.org Metrexpositionstatement: XNMetropolitanNDimensionNPositionN Statement.pdf LeipzigCharterforSustainableCities mes/urban/leipzig_charter.pdf OECDNstudienaarstedelijkeregio s: regionalndevelopment/thenoecdnmetropolitann governancensurvey_5jz43zldh08pn en?crawler=true URMANproject:http://www.urmaNproject.eu 11

12 5.WrapRup:deMRAopkoersvoorEuropa DeMRAbestuurdersreiswerdafgeslotenmeteenwrapNupinhetHuisvandeNederlandseProvincies.Erzijnduidelijk afsprakengemaakteneriseenopdrachtverstrektaandemraeuwerkgroep. DebestuurdersonderschrijvendeEuropaNaanpakvandeBoardenhebbendriethema svastgesteldwaarop intensieveremransamenwerkingrichtingeuropageorganiseerdzalworden: Duurzaamheid(CO2,grondstoffen) SmartCities&Communities(renewables,smartgrids,smartmobility) Digitaleagenda(ehealth,multimedia,gaming,opendata) EerstestipopdehorizonishetNederlandsvoorzitterschapvandeEUinde eerstehelftvan2016,waarvanalleofficiëleactiviteitenophet MarineterreininAmsterdamplaatszullenvinden.TijdenshetNederlands We$leggen$hier$in$Brussel$ voorzitterschap2016komenalleshakers,makersandmoversnaarde in$het$fundament$van$onze$ MetropoolregioAmsterdam,hetmomentomonzeregioopdekaartte versterkte$samenwerking $$ zetten,aldusdebestuurders.activiteitenomvattenzowelaansluitingop John$Nederstigt,$Wethouder$ Europeseprojecten,alsookdeelnameinrelevantenetwerken(waaronder Duurzaamheid$Haarlemmermeer Metrex)engezamenlijkelobbyenprofileringvanderegio.Ookde Stadsregiozalbetrokkenworden.Inspiratiewordtgehaalduitditbezoeken inhetbijzonderuitdeideeënrondderegioalscampusvoorkenniseninnovatie. OpditmomentwordtdesamenwerkingverderuitgewerktbinnenPRES.Volgvoordelaatsteontwikkelingendit platformendesitevandeamsterdameconomicboard.$ 12

13 ProgrammaMRARBestuurdersreisBrussel7R8oktober Dinsdag7oktober StartMRAbestuurdersreismet gezamenlijkelunch 15.00R17.30 PVREU( HNP Trierstraat59R R22.00 MaisonduLuxembourg Woensdag8oktober BadenRWürttemberg StateRepresentationat theeuropeanunion Workshop MetropolitanRegions:Howtobecome veryinnovativeasaregionineurope? Randstadborrel Dinermetthemagasten Profileringin Brussel SustainabilityandtheMETROPOLITAN DimensiontoEuropeanaffairs ImportanceofMetropolitanRegions andareasinmacronregionstrategies WelkomdoordelegatieleiderJanvanRun, introductieprogramma toelichtingeuropeseaanpakboarddoortonjonker toelichtingmraeuwerkgroepdoorfamkekweekel. ToelichtingMetrexnetwerkvoorMetropoolregio s doormetrexvicenpresidentjulianekürschner WorkshopolvvanUvAProf.ZefHemelmetuit Brussel: EricDufeil(DGRegio) CarolineWooning(KabinetEurocommissarisNeelie Kroes)ePaulVerhoef(DGResearch&Innovation). GeorganiseerddoorRandstadBrusselsOffice MRANdinermetgastenrond:lobbyenpositionering. Gasten: PieterdeGooijer(PermanentVertegenwoordigerNL bijdeeu) VictoriaRuijs(AdvisorEuropeanAffairs,Vattenfall) SimoneGoedings(VNG,CoördinatorNLdelegatie CoR) AnjoReusink(ProvincieNoordNHolland,BeleidEFRO) OpeningMetrexconferentie:Introductiontothe METROPOLITANPositionStatementPresidentof METREX,Dr.NicolaSCHELLING KeynoteNWalterDEFFAA,DG,DGRegio KeynoteNGovernance RüdigerAHRENDOECD METREXexamples URMAProject,AdriaticNIonian RegionandDanubeStrategy DiscussionmoderatedbyKatrinaSICHEL Netwerklunch OntmoetingmetMetrexNvoorzitterNicolaSchelling enandereaanwezigebestuurdersuito.a.badenn Württemberg Transitioningtoalowcarbon,climate smartandsustainablemetropolitan Europe WrapNupMRANbestuurdersreis KeynoteNGunterSCHAFER,Eurostat Keynote AkshayPATKI,DGClima METREXexamples Amsterdam,StockholmRegion andregionofgrandlyon DiscussionmoderatedbyKatrinaSICHEL Evaluatie,conclusiesenvervolgvanMRA Europasamenwerking(onderleidingvanTonJonker enjanvanrun) 13

14 Deelnemers Bestuurders Naam Organisatie Functie/portefeuille JanvanRun ProvincieNH Gedeputeerde JanAppelman ProvincieFlevoland Gedeputeerde MaaikeVeeningen Amstelveen WethouderEZ TonJonker AmsterdamEconomic Directeur Board ZefHemel UvA/AmsterdamEconomic Hoogleraar Board TimdeRudder Beverwijk WethouderEZ JoyceLangenacker Haarlem WethouderEZ JohnNederstigt Haarlemmermeer WethouderDuurzaamheid, Werk,JeugdenOnderwijs MariekevanDijk Heemskerk WethouderEZ WimarJaeger Hilversum WethouderEZ TijmenSmit Laren WethouderEZ ElbertRoest Laren Burgemeester EdRentemaar Lelystad WethouderROenMRA EdwinVoorbij Purmerend WethouderEZ MarvinPolak Uithoorn WethouderEZ FrancWeerwind Velsen Burgemeester ArjenVerkaik Velsen WethouderEZ HermanTuning Weesp WethouderEZ PeterTange Wormerland Burgemeester DennisStraat Zaanstad WethouderEZ DickEmmer Zaanstad WethouderFinanciën Ambtenaren Naam Organisatie Functie/portefeuille EvaGijbels HouseoftheDutch Provinces EUrepresentativeNoordN Holland AnjoReussink ProvincieNH Beleidsmedewerker Bestuurlijkeontwikkeling, StrategieenEuropa MarcBoekwijt Amsterdam EUrepresentative SimoneEijssink Almere AdviseurEuropese& InternationaleZaken AudrievanVeen AmsterdamEconomic EUR&Dmanager Board ManonHassink AmsterdamEconomic MRAtrainee Board AnnaKaiser Amstelveen Strategischadviseur MarijndenUijl RegioGooienVechstreek Adviseurbeleiden ontwikkelingeconomische Zaken Cathérine Haarlem BestuurlijkNjuridischadviseur Konijnenbelt MarcFrowijn Haarlemmermeer Strategischadviseur MarcelMokveld Hilversum Seniorbeleidsadviseur CreatieveIndustrie SjoerdVonk Lelystad Beleidsmedewerker B/specialist FamkeKweekel Velsen Strategischadviseur KlaasdeRegt Velsen AfdelingshoofdCommunicatie TessadeBoer Zaanstad/Amsterdam EconomicBoard Strategischadviseur/European Advisor 14

15 Gesprekspartners EricDufeil,DGRegio PaulVerhoef,DGResearch CarolineWooning,voormaligadvisorCabinetCommissionerKroes PieterdeGooijer,PermanentVertegenwoordigervanNederlandbijdeEuropeseUnie SimoneGoedings,coördinatorNLDelegatieCoRbijdeVNG AnjoReussink,BeleidsmedewerkerBestuurlijkeontwikkeling,StrategieenEuropa VictoriaRuys,advisorEuropeanAffairsVattenfall/Nuon JulianeKürschnerViceNPresidentMetrex/seniorUrbanPlannerGemeenteAmsterdam EvaGijbels,EUrepresentativeprovinceofNoordNHolland JulianJansen,Amsterdam,verantwoordelijkvoorhetURMAproject 15

16 16 DeMRANBestuurdersreisBrusselwerdgeorganiseerddoorhetPlatformRegionaalNEconomischeStructuurversterking (PRES)endeAmsterdamEconomicBoard.

Daarwilikwerken.nl is het arbeidsmarktplatform voor maatschappelijk bet rokken ondernemers en inwoners in de Met ropool regio Amst erdam.

Daarwilikwerken.nl is het arbeidsmarktplatform voor maatschappelijk bet rokken ondernemers en inwoners in de Met ropool regio Amst erdam. Daarwilikwerken.nl is het arbeidsmarktplatform voor maatschappelijk bet rokken ondernemers en inwoners in de Met ropool regio Amst erdam. Vacatures, stageplaatsen, snuffel stages, SROI projecten en leerwerkplekken

Nadere informatie

Betekenis en gebruik van de Metropoolregio

Betekenis en gebruik van de Metropoolregio Betekenis en gebruik van de Metropoolregio Carine van Oosteren Idske de Jong 23 september 2010 23 september 2010 Betekenis en gebruik van de Metropoolregio 2 Twee thema s Hoe wordt de Metropoolregio gezien

Nadere informatie

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland; Besluiten vast te stellen

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland; Besluiten vast te stellen Besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland van 13 november 2012, nr. 80148/80148, tot vaststelling van de Uitvoeringsregeling subsidie clusters in de metropoolregio Amsterdam Noord- Holland 2012.

Nadere informatie

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland en het dagelijks bestuur van de Stadsregio Amsterdam;

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland en het dagelijks bestuur van de Stadsregio Amsterdam; Reglement Adviescommissie Detailhandel Noord-Holland Zuid Gedeputeerde Staten van Noord-Holland en het dagelijks bestuur van de Stadsregio Amsterdam; Gelet op artikel 3 van de Gemeenschappelijke regeling

Nadere informatie

Metropoolregio Amsterdam in cijfers 2014

Metropoolregio Amsterdam in cijfers 2014 Metropoolregio Amsterdam in cijfers 2014 Metropoolregio Amsterdam in cijfers 2014 2 Colofon Redactionele informatie Redactie Cor Hylkema (eindredactie) Willem Bosveld Eric Slot Michelle Huffener Stefan

Nadere informatie

Metropoolregio Amsterdam in cijfers 2015

Metropoolregio Amsterdam in cijfers 2015 Metropoolregio Amsterdam in cijfers 2015 Onderzoek, Informatie en Statistiek 2 Colofon Redactionele informatie Redactie Cor Hylkema (eindredactie) Willem Bosveld Robert Selten Nina Holaind Vormgeving,

Nadere informatie

Provinciale Staten van Noord-Holland

Provinciale Staten van Noord-Holland Provinciale Staten van Noord-Holland Voordracht 120 Haarlem, 14 november 2006 Onderwerp: Wet maatschappelijke ondersteuning Ondersteuningsprogramma provincie Noord-Holland 2007 2008 Bijlagen: - ontwerpbesluit

Nadere informatie

De directeur van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied; overwegende dat:

De directeur van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied; overwegende dat: Besluit van de directeur van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied van 7 april 2015 houdende de aanwijzing van toezichthouders van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied De directeur van de Omgevingsdienst

Nadere informatie

De waarde van de Academie. Gerard Marlet Antwerpen 7 november 2013

De waarde van de Academie. Gerard Marlet Antwerpen 7 november 2013 De waarde van de Academie Gerard Marlet Antwerpen 7 november 2013 Een stad met een Academie heeft meer 1,8% Aantal kunstenaars als percentage van de bevolking 18 Aanbod galerieën per 100.000 inwoners 1,6%

Nadere informatie

REFERENTIELIJST GEMEENTEN. Bestuurssecretaresse. Teamleider Bestuurssecretariaat. Directiesecretaresse. Procesbegeleider Agendakamer.

REFERENTIELIJST GEMEENTEN. Bestuurssecretaresse. Teamleider Bestuurssecretariaat. Directiesecretaresse. Procesbegeleider Agendakamer. REFERENTIELIJST GEMEENTEN Almere Teamleider Bestuurssecretariaat Alkmaar Procesbegeleider Agendakamer Teamleider Managementassistente Amersfoort Amsterdam Amsterdam Dienst ICT Directie- bestuurssecretaresse

Nadere informatie

Toelichting lokale en regionale woningbehoefte Waterland

Toelichting lokale en regionale woningbehoefte Waterland Toelichting lokale en regionale woningbehoefte Waterland Woningbehoefte in de gemeente Waterland In 2013 heeft de gemeente Waterland het Volkshuisvestingsplan Gemeente Waterland 2013-2022 op laten stellen

Nadere informatie

Metropoolregio Amsterdam in cijfers 2012

Metropoolregio Amsterdam in cijfers 2012 Metropoolregio Amsterdam in cijfers 2012 2 Colofon Redactionele informatie Redactie Cor Hylkema Willem Bosveld Ivo de Bruijn Auteur Jannes ten Berge Vormgeving, zetwerk, omslag, druk en afwerking SDA Print

Nadere informatie

Gelet op artikel 11, tweede lid, van de Provinciale Ruimtelijke Verordening;

Gelet op artikel 11, tweede lid, van de Provinciale Ruimtelijke Verordening; Besluit van gedeputeerde staten van Noord-Holland van 19 mei 2015, nr. 532790/605881, tot vaststelling van de Planningsopgave werklocaties Noord-Holland Zuid Gedeputeerde staten van Noord-Holland; Gelet

Nadere informatie

REFERENTIELIJST GEMEENTEN. Bestuurssecretaresse. Teamleider Bestuurssecretariaat. Directiesecretaresse. Procesbegeleider Agendakamer.

REFERENTIELIJST GEMEENTEN. Bestuurssecretaresse. Teamleider Bestuurssecretariaat. Directiesecretaresse. Procesbegeleider Agendakamer. REFERENTIELIJST GEMEENTEN Almere Teamleider Bestuurssecretariaat Alkmaar Procesbegeleider Agendakamer Teamleider Amersfoort Amsterdam Amsterdam Dienst ICT Directie- bestuurssecretaresse Amsterdam Dienst

Nadere informatie

Investeringsreglement

Investeringsreglement Definities Algemene Inkoopvoorwaarden Eigen vermogen dat aan een doelonderneming wordt verstrekt door de verwerving van aandelen in die doelonderneming. Beheerder Privium Fund management B.V., welke door

Nadere informatie

GEWIJZIGDE ADVERTENTIESLUITTIJDEN EN UITGAVEN ROND DE FEESTDAGEN HUIS-AAN-HUISKRANTEN HOLLAND COMBINATIE

GEWIJZIGDE ADVERTENTIESLUITTIJDEN EN UITGAVEN ROND DE FEESTDAGEN HUIS-AAN-HUISKRANTEN HOLLAND COMBINATIE GEWIJZIGDE ADVERTENTIESLUITTIJDEN EN UITGAVEN ROND DE FEESTDAGEN HUIS-AAN-HUISKRANTEN HOLLAND COMBINATIE Maandag 21 april (2 e paasdag) zijn onze kantoren gesloten. Regio Editie Titelcode Verschijning

Nadere informatie

BIJLAGE 1. Projectinventarisatie UNA-ISV2 programma. Pagina 1. 07c projectinventarisatie UNA-ISV2 programma.xls

BIJLAGE 1. Projectinventarisatie UNA-ISV2 programma. Pagina 1. 07c projectinventarisatie UNA-ISV2 programma.xls Pagina 1 Projectinventarisatie UNA-ISV2 programma BIJLAGE 1 Gemeente Project Gevraagde bijdrage voordragen Opmerkingen voor uitwerking Aalsmeer Herontwikkeling huidige trace N201 1.500.000,00 niet Geen

Nadere informatie

Herkomsttabellen Noord-Holland Randstad Koopstromenonderzoek 2011

Herkomsttabellen Noord-Holland Randstad Koopstromenonderzoek 2011 Herkomsttabellen Noord-Holland Randstad Koopstromenonderzoek 2011 Gemeenten en aankooplocaties, dagelijkse & niet-dagelijkse sector Colofon Opdrachtgever Provincie Zuid-Holland Provincie Noord-Holland

Nadere informatie

Metropoolregio Amsterdam 2008

Metropoolregio Amsterdam 2008 Metropoolregio Amsterdam 2008 Arm en rijk in beeld 2 Colofon Redactionele informatie Redactie Auteurs Els de Boer Monique van Diest Celina Mensinga Idske de Jong Lisette Goudsmid Carine van Oosteren Jeroen

Nadere informatie

Vrijdag 14 april en maandag 17 april 1995 zijn alle provinciale gebouwen gesloten.

Vrijdag 14 april en maandag 17 april 1995 zijn alle provinciale gebouwen gesloten. 13 april 1995 Nummer 95-001278 Overzicht GS-besluiten Overzicht vergaderingen Vergaderdatum Commissies Soc. Zekerh.geschillen/ Overige Geschillen Hoorzittingen Verschenen persberichten Verschenen voorlichtingspublicaties

Nadere informatie

STATUTEN STICHTING STADGENOOT

STATUTEN STICHTING STADGENOOT STATUTEN STICHTING STADGENOOT NAAM EN ZETEL Artikel 1 1. De stichting is genaamd: Stichting Stadgenoot. 2. De stichting is gevestigd in de gemeente Amsterdam. DOEL EN WERKGEBIED Artikel 2 1. De stichting

Nadere informatie

opgeleverd leegstand eind december

opgeleverd leegstand eind december kantorenmonitor Metropoolregio Amsterdam 2014 Muiden Lelystad Weesp Naarden Huizen Bussum Gooi Gooi- en Vechtstreek en Laren Vechtstreek Hilversum Wijdemeren Toename leegstand door sterk gedaald kantoorgebruik

Nadere informatie

- dhr. M.J. Bezuijen (DB) - dhr. R. Koster - dhr. A. Koster. - mw. D. Abbas - mw. E.A. Wensing-Weber

- dhr. M.J. Bezuijen (DB) - dhr. R. Koster - dhr. A. Koster. - mw. D. Abbas - mw. E.A. Wensing-Weber OPLEGNOTITIE Onderwerp: Benoemen leden in de nieuwe Regioraad van de Stadsregio Amsterdam - dhr. M.J. Bezuijen (DB) - dhr. R. Koster - dhr. A. Koster - mw. D. Abbas - mw. E.A. Wensing-Weber - dhr. C.H.

Nadere informatie

CRITERIA PRODUCTRATING INBOEDELVERZEKERING PRIJS

CRITERIA PRODUCTRATING INBOEDELVERZEKERING PRIJS CRITERIA PRODUCTRATING INBOEDELVERZEKERING PRIJS Om tot de ProductRating Prijs te komen heeft MoneyView de gemiddelde marktpositie van elk product berekend over 28.656 fictieve klantprofielen. Deze klantprofielen

Nadere informatie

Factsheet Demografische ontwikkelingen

Factsheet Demografische ontwikkelingen Factsheet Demografische ontwikkelingen 1. Inleiding In deze factsheet van ACB Kenniscentrum aandacht voor de demografische ontwikkelingen in Nederland en in het bijzonder in de provincie Noord-Holland.

Nadere informatie

betrokken kantoorruimte naar schaal gebruikers

betrokken kantoorruimte naar schaal gebruikers kantorenmonitor Metropoolregio Amsterdam 2013 Muiden Lelystad Weesp Naarden Huizen Bussum Gooi Gooi- en Vechtstreek en Laren Vechtstreek Hilversum Wijdemeren Forse omzetting en minder nieuwbouw voorkomt

Nadere informatie

opgeleverd leegstand eind december

opgeleverd leegstand eind december kantorenmonitor Metropoolregio Amsterdam Muiden Lelystad Weesp Naarden Huizen Bussum Gooi Gooi- en Vechtstreek en Laren Vechtstreek Hilversum Wijdemeren Voorraad sterker gedaald dan kantoorgebruik In werd

Nadere informatie

Actieplan Kiezen voor technologie 2014-2016

Actieplan Kiezen voor technologie 2014-2016 Actieplan Kiezen voor technologie 2014-2016 Eerste rapportage Roadmap Regio Noord-Holland en Flevoland Expertisecentrum Wetenschap&Technologie Regio Noord-Holland/Flevoland Oktober 2015 Inhoud 1. Inleiding

Nadere informatie

Herkomsttabellen Utrecht Randstad Koopstromenonderzoek 2011

Herkomsttabellen Utrecht Randstad Koopstromenonderzoek 2011 Herkomsttabellen Utrecht Randstad Koopstromenonderzoek 2011 Gemeenten en aankooplocaties, dagelijkse & niet-dagelijkse sector Colofon Opdrachtgever Provincie Zuid-Holland Provincie Noord-Holland Provincie

Nadere informatie

C-192 Green Deal Bevorderen van de (consumenten)vraag naar collectieve duurzame warmte en koude in de Metropoolregio Amsterdam en Zuid-Holland

C-192 Green Deal Bevorderen van de (consumenten)vraag naar collectieve duurzame warmte en koude in de Metropoolregio Amsterdam en Zuid-Holland C-192 Green Deal Bevorderen van de (consumenten)vraag naar collectieve duurzame warmte en koude in de Metropoolregio Amsterdam en Zuid-Holland Partijen 1. De Minister van Economische Zaken, de heer H.G.J.

Nadere informatie

Wonen in de regio. Stadsregio Amsterdam, gemeente Almere, regio Zuid-Kennemerland/ IJmond

Wonen in de regio. Stadsregio Amsterdam, gemeente Almere, regio Zuid-Kennemerland/ IJmond Wonen in de regio Stadsregio Amsterdam, gemeente Almere, regio Zuid-Kennemerland/ IJmond maart 2014 Wonen in de regio Stadsregio Amsterdam, gemeente Almere, Zuid-Kennemerland/IJmond Een onderzoek naar

Nadere informatie

Dagbesteding. WMO en dagbesteding

Dagbesteding. WMO en dagbesteding Dagbesteding WMO en dagbesteding Samenwerken biedt kansen In uw gemeente wonen cliënten die voor het merendeel al jaren gebruik maken van Heliomare Dagbesteding. Met deze folder willen we u informeren

Nadere informatie

Leerlingenprognose Zuidelijk Noord-Holland 2012-2025

Leerlingenprognose Zuidelijk Noord-Holland 2012-2025 Leerlingenprognose Zuidelijk Noord-Holland 2012-2025 Onderzoeksnotitie Onderzoek in opdracht van het ministerie van OCW Sil Vrielink & Dik Leering ResearchNed & QDelft mei 2012 2012 ResearchNed Nijmegen

Nadere informatie

Woningbouw in de Noordvleugel

Woningbouw in de Noordvleugel Woningbouw in de Noordvleugel In opdracht van Milieudefensie Johan van Iersel Annet Bogaerts Petra Burger oktober 2008 Rapportnummer: 10200 RIGO Research en Advies BV De Ruyterkade 139 1011 AC Amsterdam

Nadere informatie

BINNEN DE REGIO VAN DE KLEINE PRINS

BINNEN DE REGIO VAN DE KLEINE PRINS Versie 28-11-2012 OVERZICHT SAMENWERKINGSVERBANDEN PASSEND ONDERWIJS BINNEN DE REGIO VAN DE KLEINE PRINS HUIDIGE SAMENWERKINGSVERBANDEN LEERLINGAANTALLEN OP DE SCHOLEN EN BINNEN DE AMBULANTE BEGELEIDING

Nadere informatie

Leges gastouder Landelijk Register Kinderopvang

Leges gastouder Landelijk Register Kinderopvang Leges gastouder Landelijk Register Kinderopvang Leges gastouder Landelijk Register Kinderopvang Leges gastouder Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen Sommige gemeenten brengen leges in rekening

Nadere informatie

Conferentie stedelijke herprogrammering woningbouw 23 juni 2011

Conferentie stedelijke herprogrammering woningbouw 23 juni 2011 Conferentie stedelijke herprogrammering woningbouw 23 juni 2011 De aanpak prof. mr. Friso de Zeeuw praktijkhoogleraar Gebiedsontwikkeling, TU Delft directeur Nieuwe Markten, Bouwfonds Ontwikkeling 1 Vermelding

Nadere informatie

Platform Detailhandel Nederland 1 van 7. Gemeente. Emmen

Platform Detailhandel Nederland 1 van 7. Gemeente. Emmen Gemeenten moeten vaart maken met rooftassenverbod Uit onderzoek van het Platform Detailhandel Nederland naar de 50 grootste gemeenten blijkt dat in slechts 13 plaatsen de winkeliers gesteund worden met

Nadere informatie

Wonen in de regio Stadsregio Amsterdam, gemeente Almere, Zuid-Kennemerland/IJmond

Wonen in de regio Stadsregio Amsterdam, gemeente Almere, Zuid-Kennemerland/IJmond Wonen in de regio Stadsregio Amsterdam, gemeente Almere, Zuid-Kennemerland/IJmond Een onderzoek naar woonsituatie, woonwensen en verhuisbewegingen van huishoudens In opdracht van: Stadsregio Amsterdam

Nadere informatie

Flevoland, Noord-Holland en Utrecht. Landelijke marktontwikkelingen

Flevoland, Noord-Holland en Utrecht. Landelijke marktontwikkelingen Landelijke marktontwikkelingen Veel consumenten nemen een afwachtende houding aan. De economische vooruitzichten zijn immers niet goed en de dalende koopkracht zorgt ervoor dat klanten alleen maar langer

Nadere informatie

3.4 Liever in de eigen gemeente blijven

3.4 Liever in de eigen gemeente blijven Gemeente Amsterdam, Bureau Onderzoek en Statistiek Figuur 3.8 Redenen om wel te verhuizen, naar roltrapgroep (procenten, meerdere antwoorden mogelijk, vervolg) 35-54 jaar zonder kinderen huurcontract loopt

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst MRA Warmte & Koude

Samenwerkingsovereenkomst MRA Warmte & Koude 13737879206drs. ir. E.I. n koude Noord-Holland10 juni 2014Samenwerkingsovereenkomst duurzame warmte en koude Metropool Regio Amsterdam Samenwerkingsovereenkomst MRA Warmte & Koude PARTIJEN: 1 AEB Amsterdam

Nadere informatie

Samenwerking. Innovatie. Groei. Bedrijven, kennisinstellingen en overheden voor een krachtige metropoolregio Amsterdam

Samenwerking. Innovatie. Groei. Bedrijven, kennisinstellingen en overheden voor een krachtige metropoolregio Amsterdam Samenwerking. Innovatie. Groei. Bedrijven, kennisinstellingen en overheden voor een krachtige metropoolregio Amsterdam De metropoolregio Amsterdam heeft alles in huis Een krachtige economische regio. Daarvoor

Nadere informatie

Wordt de positie van steden sterker of zwakker? Hoe zit dat met Amsterdam?

Wordt de positie van steden sterker of zwakker? Hoe zit dat met Amsterdam? Wordt de positie van steden sterker of zwakker? Hoe zit dat met Amsterdam? De stad als bevolkingsmagneet dinsdag 29 januari 2013 Leo van Wissen Directeur, Nederlands Interdisciplinair Demografisch Instituut

Nadere informatie

Sport Medisch Centrum Amsterdam - Almere

Sport Medisch Centrum Amsterdam - Almere Sport Medisch Centrum Amsterdam - Almere Olympiaplein 74 A 1076 AG Amsterdam Telefoon: 020 6627244 Fax: 020 6757073 E-Mail: info@smcamsterdam.nl Web: www.smcamsterdam.nl Vanuit Zaanstad. 1. Vertrek vanaf

Nadere informatie

- Concept - Factsheet inrichting regio Noord-Holland

- Concept - Factsheet inrichting regio Noord-Holland - Concept - Factsheet inrichting regio Omvang: 3.490,0 fte Operationeel: 3.369,5 fte Niet-Operationeel: 120,5 fte Districten: 3 Basisteams: 10 Versiedatum: 25 juni 2012 Inhoudsopgave Concept 1 Concept

Nadere informatie

kantorenmonitor metropoolregio Amsterdam Ondanks recordomzetting toename leegstand door nieuwbouw en gedaald kantoorgebruik

kantorenmonitor metropoolregio Amsterdam Ondanks recordomzetting toename leegstand door nieuwbouw en gedaald kantoorgebruik kantorenmonitor Metropoolregio 211 Muiden Voorraad kantoorruimte naar percentage onverhuurde leegstand -1% 1-2% 2% of meer Weesp Naarden Huizen Bussum Gooi Gooi- en en Laren Hilversum Wijdemeren Huizen;

Nadere informatie

Groepsgrootte (meerdere typen) Totaal aantal bewoners

Groepsgrootte (meerdere typen) Totaal aantal bewoners Groepsgrootte (meerdere typen) Totaal aantal bewoners Naam Gemeente WZV-regio Startjaar Status bouw Aantal groepen Groepsgrootte Gloxiniastraat Aalsmeer Amstelland-De Meerlanden 2006 Bouw gaande 2 6. 12

Nadere informatie

Metropoolregio Amsterdam Elektrisch. Think global, charge local

Metropoolregio Amsterdam Elektrisch. Think global, charge local Metropoolregio Amsterdam Elektrisch Think global, charge local Inhoud > Over MRA Elektrisch > Waarom elektrisch rijden? > Genoeg modellen op de markt > Overal opladen > E-taxi en autodelen > E-bestelauto

Nadere informatie

Bekendmaking ontwerpwijziging Provinciale Ruimtelijke Verordening en Actualisatie Structuurvisie Noord-Holland 2040

Bekendmaking ontwerpwijziging Provinciale Ruimtelijke Verordening en Actualisatie Structuurvisie Noord-Holland 2040 pagina 1 van 5 Home > Actueel > Nieuws Bekendmaking ontwerpwijziging Provinciale Ruimtelijke Verordening en Actualisatie Structuurvisie Noord-Holland 2040 26 februari 2015 - Nieuwsartikel Gedeputeerde

Nadere informatie

Raadsvoorstel 2013.0006041 Addendum afwegingskader verbonden partijen ten aanzien van nieuwe toetredende partijen

Raadsvoorstel 2013.0006041 Addendum afwegingskader verbonden partijen ten aanzien van nieuwe toetredende partijen gemeente Haarlemmermeer Raadsvoorstel 2013.0006041 Addendum afwegingskader verbonden ten aanzien van nieuwe toetredende Portefeuillehouder drs. Th.L.N. Weterings Steller mr. A.S. Tuinstra Collegevergadering

Nadere informatie

SECTOREN EN GEMEENTELIJK ARBEIDSMARKTBELEID

SECTOREN EN GEMEENTELIJK ARBEIDSMARKTBELEID SECTOREN EN GEMEENTELIJK ARBEIDSMARKTBELEID Blaauwberg en PAO, mei 2011 Inhoud 1. De Amsterdamse economie in vogelvlucht 2. Voorstel voor prioritaire sectoren in het arbeidsmarktbeleid 3. Mogelijke rol

Nadere informatie

Referentielijst ontwikkeltrajecten

Referentielijst ontwikkeltrajecten Referentielijst ontwikkeltrajecten Up-to-date scan Bestuursdienst Amsterdam DCMR Rotterdam Gemeente Aa en Hunze Gemeente Alkmaar Gemeente Almelo Gemeente Almere Gemeente Amsterdam Stadsdeel Oost Gemeente

Nadere informatie

METROPOOLREGIO AMSTERDAM

METROPOOLREGIO AMSTERDAM METROPOOLREGIO AMSTERDAM Postbus 202 woo AE Amsterdam Telefoon 14020 Retouradres: Postbus 202, woo AE Amsterdam Colleges van B&W en GS van de samenwerkende gemeenten, provincies en de vervoerregio i.o.

Nadere informatie

kantorenmonitor Metropoolregio Amsterdam 2012 leegstand opnieuw toegenomen

kantorenmonitor Metropoolregio Amsterdam 2012 leegstand opnieuw toegenomen kantorenmonitor Metropoolregio Amsterdam 2012 Muiden Weesp Naarden Huizen Bussum Gooi Gooi- en Vechtstreek en Laren Vechtstreek Hilversum Wijdemeren leegstand opnieuw toegenomen In werd in de metropoolregio

Nadere informatie

Toelichting op de verdeling van vrijkomende sociale huurwoningen in Almere met een huurprijs tot 710,68 met ingang van 19 januari 2015

Toelichting op de verdeling van vrijkomende sociale huurwoningen in Almere met een huurprijs tot 710,68 met ingang van 19 januari 2015 1 Alle wijzigingen op een rijtje Toelichting op de verdeling van vrijkomende sociale huurwoningen in Almere met een huurprijs tot 710,68 met ingang van 19 januari 2015 Aanleiding In de regio Almere zijn

Nadere informatie

LANDELIJKE VERSPREIDING POSTERS, FLYERS EN MAGAZINES

LANDELIJKE VERSPREIDING POSTERS, FLYERS EN MAGAZINES LANDELIJKE VERSPREIDING POSTERS, FLYERS EN MAGAZINES Hieronder volgt een overzicht van de aantallen posters en flyers in de meest gevraagde steden alsmede de tarieven die we hiervoor hanteren. We zijn

Nadere informatie

Regionale arbeidsmarktrapportages. primair onderwijs 2012. Regio Noord-Holland, Gooi- en Vechtstreek. December 2012

Regionale arbeidsmarktrapportages. primair onderwijs 2012. Regio Noord-Holland, Gooi- en Vechtstreek. December 2012 ARBEIDSMARKTPLATFORM PO. Van en voor werkgevers en werknemers Regionale arbeidsmarktrapportages primair onderwijs 2012 Regio Noord-Holland, Gooi- en December 2012 15 Arbeidsmarktplatform Primair Onderwijs

Nadere informatie

Foto van de Drechtsteden

Foto van de Drechtsteden Foto van de Drechtsteden Raadscommissie ABZ 3 september 2012 Sjoerd Veerman Rien Val 1 De aantrekkingskracht van de Drechtsteden Gerard Marlet 6 maart 2012 The paradox of urban triumph bereikbaarheid banen

Nadere informatie

Woonwensen roltrapgroepen

Woonwensen roltrapgroepen Woonwensen roltrapgroepen Samenvattende rapportage Projectnummer: 12075 In opdracht van: Stadsregio Amsterdam drs. Idske de Jong Sanna de Ruiter MSc dr. Willem Bosveld Oudezijds Voorburgwal 300 Postbus

Nadere informatie

Bewoners regio kopen minder in eigen gemeente

Bewoners regio kopen minder in eigen gemeente 1 Bewoners regio kopen minder in eigen gemeente Fact sheet augustus 15 Net als Amsterdammers kopen bewoners in de Amsterdamse regio steeds meer niet-dagelijkse producten (kleding, muziek, interieurartikelen)

Nadere informatie

Noordwest-Nederland REGIONALE MARKTONTWIKKELINGEN KANTORENMARKT. Marktstructuur. Vraag. Aanbod

Noordwest-Nederland REGIONALE MARKTONTWIKKELINGEN KANTORENMARKT. Marktstructuur. Vraag. Aanbod REGIONALE MARKTONTWIKKELINGEN KANTORENMARKT Noordwest- Marktstructuur Voorraad kantoorruimte in Noordwest- (*1. m²) 38.116 11.59 Overig In Noordwest- ligt circa 23% van de landelijke kantorenvoorraad.

Nadere informatie

Wonen in de regio Amsterdam. Globale inhoud Regionale Huisvestingsverordening Stadsregio Amsterdam 2010

Wonen in de regio Amsterdam. Globale inhoud Regionale Huisvestingsverordening Stadsregio Amsterdam 2010 Globale inhoud Regionale Huisvestingsverordening Stadsregio Amsterdam 2010 Inhoudsopgave 1 Wonen in de regio Amsterdam...3 1.1 Regionale Huisvestingsverordening...3 1.2 Wat is met de Regionale Huisvestingsverordening

Nadere informatie

Samenvatting. Q&A Research & Consultancy

Samenvatting. Q&A Research & Consultancy Samenvatting Q&A Research & Consultancy Gemeente van het jaar Vrijdag 17 april 2009 vond de bekendmaking plaats van de Gemeente van het Jaar 2009. Dit was de eerste keer dat deze verkiezing heeft plaatsgevonden

Nadere informatie

ll~"'~"" ~t=,:r ) h.l..~eterings 1 1 JUNI 2013 De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Geachte heer, mevrouw,

ll~'~ ~t=,:r ) h.l..~eterings 1 1 JUNI 2013 De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Geachte heer, mevrouw, gemeente De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus 250 2130 AG Hoofddorp Bezoekadres: Raadhuisplein 1 Hoofddorp Telefoon 0900 1852 Telefax 023 563 95 50 Cluster Maatschappelijke en Economische

Nadere informatie

maximaal toegestane scheepsafmetingen en en doorvaarthoogtes van van vaste bruggen over provinciale vaarwegen

maximaal toegestane scheepsafmetingen en en doorvaarthoogtes van van vaste bruggen over provinciale vaarwegen maximaal toegestane scheepsafmetingen en en doorvaarthoogtes van van vaste bruggen over provinciale vaarwegen en tevens provinciale objecten over/in niet-provinciale vaarwegen provinciale objecten over/in

Nadere informatie

Achtergronden bij de woningbouwtaakstelling

Achtergronden bij de woningbouwtaakstelling 2 Achtergronden bij de woningbouwtaakstelling In deze bijlage wordt (1) een korte toelichting gegeven op de prognosemethodiek, de demografische achtergrond bij de berekening van de woningbehoefte en de

Nadere informatie

Referentielijst ontwikkeltrajecten

Referentielijst ontwikkeltrajecten Referentielijst ontwikkeltrajecten Up-to-date scan Bestuursdienst Amsterdam DCMR Rotterdam Gemeente Aa en Hunze Gemeente Alkmaar Gemeente Almelo Gemeente Almere Gemeente Amsterdam Stadsdeel Oost Gemeente

Nadere informatie

RAPPORT KLANTPANEL PEILING 2 2015 BURENHULP EN CALAMITEITEN. Ymere September 2015

RAPPORT KLANTPANEL PEILING 2 2015 BURENHULP EN CALAMITEITEN. Ymere September 2015 RAPPORT KLANTPANEL PEILING 2 2015 BURENHULP EN CALAMITEITEN Ymere September 2015 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl www.research2evolve.nl

Nadere informatie

Bijlage 1: Uitwerking per regio

Bijlage 1: Uitwerking per regio De locatiekeuzes worden in deze bijlage per regio weergegeven. Daarbij volg ik de grenzen van het arrondissement / de politie-eenheid. 1. Regio Noord-Nederland eenheid Noord-Nederland leidt eenduidig tot

Nadere informatie

GESCAND OP 15 JULI 2013

GESCAND OP 15 JULI 2013 GESCAND OP 15 JULI 2013 Gemeente Oostzaan Buiten gewoon Gemeenteraad Oostzaan Gemeente Oostzaan Bezoekadres Postadres Telefoon Fax E-mail Internet Gemeentehuis Kerkbuurt 4, 1511 BD Oostzaan Postbus 20,

Nadere informatie

Alternatieve brandstoffen

Alternatieve brandstoffen STIMULERING schoon wagenpark NIEUWSBRIEF / NUMMER 1 DECEMBER 2008 Ik wil wel overstappen maar waar moet ik tanken? Wie rijden er groen? Subsidieprogramma Tankstations Waternet zet in op aard- en biogas

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT

RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT Registratienummer raad: 1082468 Datum: Behandeld door: 11 juni 2013 m. hijstee Afdeling/Team: Ruimtelijke Ontwikkeling/ Economie Onderwerp: Benoeming leden c.q. gemeentelijke

Nadere informatie

CJ Dippel (EZ Amsterdam) Tanja Priems (DRO Amsterdam) Frank van de Lustgraaf en Maarten Kruger (Bureau BUITEN); proces, inhoud en redactie

CJ Dippel (EZ Amsterdam) Tanja Priems (DRO Amsterdam) Frank van de Lustgraaf en Maarten Kruger (Bureau BUITEN); proces, inhoud en redactie 5 Bijlagen Algemene informatie Context Plabeka De Plabeka monitor is een van de werklijnen van het Platform Bedrijventerreinen en Kantoren (Plabeka), een samenwerkingsverband van regionale en lokale overheden

Nadere informatie

VVD Kamercentrale Haarlem Pagina 1

VVD Kamercentrale Haarlem Pagina 1 Inhoud De VVD Kamercentrale Haarlem... 2 Huishoudelijk Reglement... 2 Belangrijke Kamercentrale... 2 Overleg Hoofdbestuur... 3 Bijeenkomsten... 3 Inhoudelijke discussie... 4 Communicatie en Public Relations...

Nadere informatie

Volkspartij voor Vrijheid en Democratie. De VVD Kamer Centrale Haarlem

Volkspartij voor Vrijheid en Democratie. De VVD Kamer Centrale Haarlem 2014 De VVD Kamer Centrale Haarlem Inhoud De... 2 Huishoudelijk Reglement... 2 Belangrijke Kamercentrale... 2 Ondersteuning... 2 Overleg Hoofdbestuur... 3 Bijeenkomsten... 3 Inhoudelijke discussie... 4

Nadere informatie

Flevoland, Noord-Holland en Utrecht. Landelijke marktontwikkelingen

Flevoland, Noord-Holland en Utrecht. Landelijke marktontwikkelingen Landelijke marktontwikkelingen Mede dankzij enkele grote transacties in diverse steden bereikte de opname van kantoorruimte de eerste maanden van 2012 een (onverwacht) hoog niveau. Deze goede start zette

Nadere informatie

Onderwerp: Herprioritering Extra Investeringsimpuls Noord-Holland (EXIN-H) als gevolg van vrijkomen middelen Zuidtangent

Onderwerp: Herprioritering Extra Investeringsimpuls Noord-Holland (EXIN-H) als gevolg van vrijkomen middelen Zuidtangent Provinciale Staten van Noord-Holland Voordracht Haarlem, Onderwerp: Herprioritering Extra Investeringsimpuls Noord-Holland (EXIN-H) als gevolg van vrijkomen middelen Zuidtangent Bijlagen: ontwerpbesluit

Nadere informatie

SAMENVATTING..5 INLEIDING..7

SAMENVATTING..5 INLEIDING..7 Met het Wmo Loket. Oktober 7 Tekst: Karin Eeland Redactie: Maaike Wittenberg Zorgbelang Noord-Holland Kruisweg 75-A 13 CA Hoofddorp 3 5 3 info@zorgbelang-noordholland.nl Inhoudsopgave SAMENVATTING..5 INLEIDING..7

Nadere informatie

De waarde van winkels

De waarde van winkels De waarde van winkels Gerard Marlet Nederlandse Raad Winkelcentra 20 januari 2015 Smart people, strong cities (Cpb) aandeel hoogopgeleiden 50,9% tot 79,2% 46,5% tot 50,9% 39,8% tot 46,5% 37,7% tot 39,8%

Nadere informatie

Woonwensen roltrapgroepen

Woonwensen roltrapgroepen Woonwensen roltrapgroepen Welke woonwensen hebben roltrapgroepen op de regionale woningmarkt? CONCEPT Projectnummer: 12075 In opdracht van: Stadsregio Amsterdam drs. Idske de Jong Sanna de Ruiter MSc dr.

Nadere informatie

2 "EI 2612. De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus 250. Staf Bestuur en Directie. Geachte heer, mevrouw,

2 EI 2612. De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus 250. Staf Bestuur en Directie. Geachte heer, mevrouw, De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus 250 21 30 AG Hoofddorp Bezoekadres: Raadhuisplein 1 Hoofddorp Telefoon 0900 1852 Telefax 023 563 95 50 Staf Bestuur en Directie Contactpersoon M.

Nadere informatie

Grand Design Warmte Metropoolregio Amsterdam. warmtekoude. metropoolregio amsterdam. warmte

Grand Design Warmte Metropoolregio Amsterdam. warmtekoude. metropoolregio amsterdam. warmte Grand Design Warmte Metropoolregio Amsterdam warmtekoude metropoolregio amsterdam warmte MANAGEMENT SAMENVATTING Het programma Warmte en Koude van de Metropoolregio Amsterdam (MRA) heeft als doelstelling

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Holland Noord november 2014

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Holland Noord november 2014 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Noord-Holland Noord november 2014 WW in de regio s stijgt, grote verschillen tussen sectoren In de arbeidsmarktregio s Noord-Holland Noord, Zaanstreek-Waterland en Zuid- Kennemerland

Nadere informatie

Overzicht wijzigingen CAFAS database t/m Q1 2016

Overzicht wijzigingen CAFAS database t/m Q1 2016 Ablasserdam Dordrecht (+ Spijkenisse) A0 Centercom 01.05.2013 9/01.07.2013 Bergen op zoom Roosendaal+Breda A0 Centercom 01.07.2013 10/01.10.2013 Bloemendaal Haarlem+Haarlemmermeer A0 Centercom 01.10.2011

Nadere informatie

(AMBTELIJK CONCEPT) Investeringsopgaven Investeringsagenda Fiets, 2015-2025. Bijdrage SRA bij bestaande subsidieregels. Totale Kostenraming

(AMBTELIJK CONCEPT) Investeringsopgaven Investeringsagenda Fiets, 2015-2025. Bijdrage SRA bij bestaande subsidieregels. Totale Kostenraming Investeringsopgaven Investeringsagenda Fiets, 2015-2025 (AMBTELIJK CONCEPT) Verbeteren Netwerk Ontbrekende schakels Zwakke schakels* + verbetering verkeersveiligheid/kruispunten Verbeteren Fietsparkeren

Nadere informatie

Toerisme in Amsterdam en regio 2013-2014

Toerisme in Amsterdam en regio 2013-2014 Toerisme in Amsterdam en regio 2013-2014 Hotelbranche en hotelovernachtingen Fietstoeristen, fotograaf Edwin van Eis (2013) Project 13285 Tanja Fedorova Lieselotte Bicknese Bezoekadres: Oudezijds Voorburgwal

Nadere informatie

Regio journaal. Voorbereidingen voor nieuwe verbinding A8-A9. Stadsregio Amsterdam september 2014. Nieuwe Regionale Agenda op komst

Regio journaal. Voorbereidingen voor nieuwe verbinding A8-A9. Stadsregio Amsterdam september 2014. Nieuwe Regionale Agenda op komst Stadsregio Amsterdam september 2014 Regio journaal Aalsmeer, Amstelveen, Amsterdam, Beemster, Diemen, Edam-Volendam, Haarlemmermeer, Landsmeer, Oostzaan, Ouder-Amstel, Purmerend, Uithoorn, Waterland, Wormerland,

Nadere informatie

IN EERSTE HALFJAAR 2002. Paula van der Brug en Robert Selten. April 2005. Het aantal gestarte trajecten in het eerste halfjaar van 2002.

IN EERSTE HALFJAAR 2002. Paula van der Brug en Robert Selten. April 2005. Het aantal gestarte trajecten in het eerste halfjaar van 2002. Centraal Bureau voor de Statistiek Centrum voor Beleidsstatistiek UITSTROOM UIT DE UITKERING NA START REÏNTEGRATIETRAJECT IN EERSTE HALFJAAR 2002 Paula van der Brug en Robert Selten April 2005 Op 1 januari

Nadere informatie

Voorwoord) ( De(diabeteszorg(in(Nederland(begeeft(zich(op(hoog(niveau.(In(internationaal(verband(wordt(ons(land( alom(geprezen(om(de(toewijding(die(aan(de(dag(wordt(gelegd(om(het(leven(voor(mensen(met(

Nadere informatie

Onderzoek betaald parkeren (per minuut) in gemeenten

Onderzoek betaald parkeren (per minuut) in gemeenten Onderzoek betaald parkeren (per minuut) in gemeenten Inleiding Er zijn twee initiatiefwetsvoorstellen ingediend om betaald parkeren per minuut op straat en in parkeergarages verplicht te stellen voor gemeenten

Nadere informatie

Accommodating Creative Knowledge Competitiveness of the European Metropolitan Regions within the Enlarged Union http://www2.fmg.uva.nl/acre/index.

Accommodating Creative Knowledge Competitiveness of the European Metropolitan Regions within the Enlarged Union http://www2.fmg.uva.nl/acre/index. Accommodating Creative Knowledge Competitiveness of the European Metropolitan Regions within the Enlarged Union http://www2.fmg.uva.nl/acre/index.html ENQUÊTE Deze vragenlijst maakt deel uit van een groot

Nadere informatie

SUBSIDIE OVERZICHT Aangesloten bedrijven

SUBSIDIE OVERZICHT Aangesloten bedrijven SUBSIDIE OVERZICHT Aangesloten bedrijven Contactpersoon: Koen Klaver Telefoon: 072-743 39 56 E-mail: Datum: 3-9-2015 Doordat de gegevens maandelijks worden ge-update. Gemeente Alkmaar LT-verwarming 1000,-

Nadere informatie

REFERENTIELIJST. GEMEENTEN per PROVINCIE. Griffiemedewerker. Bestuurssecretaresse. Directiesecretaresse. Managementassistente

REFERENTIELIJST. GEMEENTEN per PROVINCIE. Griffiemedewerker. Bestuurssecretaresse. Directiesecretaresse. Managementassistente REFERENTIELIJST GEMEENTEN per PROVINCIE DRENTHE Assen Coevorden Meppel De Wolden Westerveld Medewerkers Kabinet FLEVOLAND Almere Teamleider Bestuurssecretariaat Dronten Lelystad Noordoostpolder Provincie

Nadere informatie