Interview met Jan Kees de Jager. Kennismanagement bij de aid Downloaden is legaal telecom in het mkb extra katern: verslag lustrum symposium

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Interview met Jan Kees de Jager. Kennismanagement bij de aid Downloaden is legaal telecom in het mkb extra katern: verslag lustrum symposium"

Transcriptie

1 M a g a z i n e v o o r I n f o r m a t i e m a n a g e m e n t Interview met Jan Kees de Jager Kennismanagement bij de aid Downloaden is legaal telecom in het mkb extra katern: verslag lustrum symposium J a a r g a n g 8 - E d i t i e 2 - A p r i l

2 INHOUDSOPGAVE 47 5 DOWNLOADEN SYMPOSIUMKATERN 35 DE JAGER Leren van het verleden: de toekomst van ict bij de belastingdienst 5 Xander Bordeaux & Ivo Kerkkamp Hoe minder kennis, hoe haastiger het vonnis 31 Jos Overbeek Telecom diensten, bundels en kanalen voor het MKB 9 Mathijs van der Goot Downloaden biedt kansen 35 Niek Maas & Bas van Steen Perceptie van de kwaliteit van managementinformatie 13 Lenny van de Kerkhof & Wilco Brouwers Project management: project manager s tasks and responsibilities 38 Nicholas Blessing Mavengere Software Asset Management: Beyond software license compliance 17 Thijs van Beijsterveld De mens als zwakste schakel in informatiebeveiliging 41 Mark Bergman Modellen voor projectoverdracht 21 Gert den Hertog Projectbeschrijving Inkoopdossier bij Rijkswaterstaat 41 Sophie Verberne De waan van alledag 25 Leon Smulders Symposiumkatern 47 Innovating IT De opkomst en ondergang van Second Life 27 Harald Warmelink Het semi-wetenschappelijke magazine.ego is een uitgave van studievereniging Asset SBIT in samenwerking met alumnivereniging EKSBIT. Asset SBIT is de Tilburgse vereniging voor studenten Information Management en andere geïnteresseerden in dit vakgebied. Het magazine wordt verspreid onder alle leden van Asset SBIT en de alumnivereniging EKSBIT, de medewerkers van het departement Information Systems and Management aan de Universiteit van Tilburg en geïnteresseerden uit het bedrijfsleven. Redactieadres Asset SBIT Kamer E117 t.a.v. redactie.ego Postbus LE Tilburg [t] [f] [e] [i] Redactie Thijs van Beijsterveld Jeroen Bekkers Xander Bordeaux Niek Maas Joop Reijnhoudt Gertjan Scholten Bas van Steen Maarten J. van Strien Sander Vermeer Grafisch Ontwerp SBIT DsK. Vormgeving Niek Maas Jos Overbeek Joop Reijnhoudt Cas Schalkx Druk Drukkerij Offset Service, Valkenswaard Oplage exemplaren Copyright Voor overname van (delen van) artikelen dient schriftelijk toestemming te worden gevraagd aan de redactie. In de artikelen gedane uitspraken vallen onder de verantwoordelijkheid van de desbetreffende auteurs. COLOFON

3 REDACTIONEEL Innovatie? Nog geen halve week na de succesvolle viering van het vijfde lustrum van Asset SBIT ben ik naar het prachtige en zonnige Curaçao gevlogen. Ik schrijf dit uiteraard niet om alle.ego-lezers jaloers te maken, noch om jullie te laten denken dat het SBIT-bestuur het zich er tegenwoordig maar makkelijk vanaf maakt. Wat mij erg opvalt tijdens de eerste dagen dat ik hier zit, is de invloed die IT heeft op de huidige samenleving en dat is nou net waar het tijdens het jaarlijkse symposium over is gegaan. Misschien heb ik hier allemaal workaholics getroffen, maar een groot aantal van de mede-vakantiegangers legt regelmatig een verbinding met het kantoor aan. Thijs van BeijsteR veld jeroen bekkers IT-ontwikkelingen hebben het erg makkelijk gemaakt om vanaf je vakantieadres snel even je werkmail te checken. Voor bepaalde mensen misschien een uitkomst, maar voor velen verandert dit snel checken in het afhandelen van een paar belangrijke zaken.. en waar blijft de vakantie dan!? Deze ontwikkeling lijkt me een typisch voorbeeld van de fourth wave. En hoezeer deze fourth wave mijn aandacht ook heeft getrokken tijdens het symposium, zover laat ik het liever niet komen tijdens mijn vakantie! Hoe kan het ook anders dan dat er ook in de tweede editie van deze jaargang weer wordt gekeken naar de economische crisis. Het is dan ook een onderwerp dat menig (afgestudeerd) Information Management-student blijft intrigeren. Het is makkelijk te stellen dat dit komt omdat de studie en het werkgebied op een sterke manier gelieerd zijn aan de economen. Maar op dit moment blijkt toch dat dit voor elke branche het geval is.. xander bor deaux Joop Reijnhoudt Niek Maas Toch wordt ons vakgebied bij uitstek gezien als de branche die in grote mate afhankelijk is van investeringen die worden gedaan om innovatie mogelijk te maken. Verhalen over een groot aantal IT-consultants dat op dit moment op de bank zit, omdat managers IT-innovaties als luxe-product zien dat vaak ver staat van hun core-activiteiten. Dus wordt er veelal bezuinigd op IT-innovaties. Ik zeg bewust veelal, omdat dit niet bij iedereen het geval is. Bepaalde organisaties zijn juist van mening dat tijden van crisis moeten worden gebruikt om te innoveren. Zij vinden dat juist nu moet worden gekeken naar de efficiëntie van de bedrijfsprocessen. Als ik dan kijk naar de peniebele situatie waar bijvoorbeeld inefficiënt opererende autoproducenten zich in hebben genesteld, gebiedt de eerlijkheid mij te zeggen dat ik alleen maar in kan stemmen met dit inzicht. Voor degene die zich in hun dagelijks leven over de vraag innoveren of bezuinigen moeten buigen, kan ik hier helaas niet het goede antwoord geven. Wel denk ik dat er in deze editie van de.ego een aantal artikelen staan die, weliswaar niet direct over de crisis gaan, maar toch goed belichten wat de rol van IT is in de huidige samenleving. Net als bij de vraag innoveren of bezuinigen worden hier zowel de positieve als de negatieve kanten belicht. Daarnaast is de crisis tijdens het jaarlijkse Asset SBIT symposium ook uitgebreid aan bod gekomen. Een verslag van de lezingen van wetenschappers en prominenten uit het bedrijfsleven en de politiek vindt u achter in deze.ego. Bas van steen sander vermeer Gertjan Scholten Maarten j. van strien Ik hoop dat ik u nieuwsgierig heb weten te maken naar de volgende pagina s. Daarbij ga ik ervan uit dat de redactie de verwachtingen ook in deze editie weer heeft kunnen waarmaken. Maarten J. Van Strien Voorzitter Asset SBIT

4 A d v e r t e n t i e To p D e s k.ego

5 D o o r : X a n d e r B o r d e a u x e n I v o Ke r k k a m p Leren van het verleden: de toekomst van ICT bij de Belastingdienst A l s p ol it i c u s wa s h i j a c t ief i n d e b e s t u r e n v a n d i v e r s e p ol it ieke o r g a n i s at ie s e n a l s p e n n i n g me e s t e r v a n het l a ndel i j ke C DA bu r e au. A l s IC T - e r s t a r t t e h i j t i j d e n s z i j n s t udent e nt i j d z i j n e i g e n b e d r i j f j e wat h i j i n k o r t e t i j d w i s t t e o nt w i k kelen t o t e e n s u c c e s v ol le IC T - o nder nem i n g. D e c ombi n at ie v a n p ol it ieke a m b it ie, o nder nemer s c h ap e n g r o nd i g e IC T -ken n i s m a a k t hem u it e r m at e g e s c h i k t om a l s s t a at s s e c r e t a r i s v a n F i n a n c iën leid i n g t e g e v e n a a n N e d e rl a nd s g r o o t s t e e n m o g e l i j k o o k d e me e s t c omplexe IC T - o r g a n i s at ie : d e B e l a s t i n g d ien s t. A l le r e d e n du s v o o r d e. e g o - r e d a c t ie om e e n i nt e r v iew met Ja n K e e s d e Ja g e r a f t e nemen. Jan Kees de Jager Mr. drs. J.C. (Jan Kees) de Jager werd geboren op 10 februari 1969 te Kapelle (Zld.). Hij studeerde sociologische economie, bedrijfseconomie en Nederlands recht. De Jager was mede-oprichter van Spectra Vision BV. Hij was onder meer lid van het dagelijks bestuur en penningmeester van het CDA, lid van het Innovatieplatform, voorzitter van de vereniging NGN (platform voor de ICT professional) en bestuurslid van de brancheorganisatie van ICT-, Telecom- en Office-bedrijven ICT~Office. Mr. drs. J.C. de Jager werd op 22 februari 2007 benoemd tot staatssecretaris van Financiën. De carrière van Jan Kees de Jager Als jonge ondernemer ontpopte Jan Kees de Jager zich op het ondernemerschap. Met zijn onderneming wist hij in korte tijd een belangrijke positie op te eisen in de markt van ICT-dienstverleners. voor toeslagen voor huur en kinderopvang en fouten bij digitaal ingestuurde aangiften. Wat ligt er aan het falen van ICT ten grondslag, is het een organisatorische kwestie of zijn het technologische tekortkomingen? Zijn prestaties werden erkend door het ontvangen van de ICT Personality 2006 prijs. De juryvoorzitter omschreef De Jager als een onvermoeibare promotor van innovatie in het MKB als bron van economische groei, en noemde hem een inspirerend rolmodel voor andere ondernemers. In beide genoemde oorzaken zit een kern van waarheid. Techniek moet niet als sluitstuk worden gezien maar al in een eerder stadium betrokken worden bij beleidsontwikkelingen. We zien dat ICT nu wel op procesniveau is georganiseerd, maar dat de architectuur daar nog niet volledig op aangepast is. ICT is gewoon heel belangrijk. Daarnaast was hij ook actief in besturen van diverse politieke organisaties binnen het CDA. In juni 2000 werd De Jager op 31-jarige leeftijd penningmeester van het landelijke CDA bureau. Premier Balkenende had bij de vorming van zijn vierde kabinet het oog laten vallen op deze jonge ambitieuze ICT-ondernemer De Jager. Zo verruilde hij het penningmeesterschap van het CDA in voor de baan als staatssecretaris van Financiën in februari Computers doen tegenwoordig het meeste werk. Mensenhanden doen nog wel het ingewikkelde werk, maar veel minder werk dan vroeger. De Belastingdienst is ook sterk veranderd in de loop der tijd. Er is een toename geweest van het aantal belastingplichtigen van één naar zo n tien miljoen en de verwerking van 8 miljoen toeslagen is erbij gekomen. Ook is het aantal ondernemers ook sterk toegenomen van naar een miljoen. Door die groei is ICT hard nodig om alle aangiften te kunnen verwerken ICT-problemen Van oudsher beschikte de Belastingdienst over een moderne ICTarchitectuur en was het succesvol in het aantrekken en behouden van ICT-kennis. De laatste paar jaar echter haalde de Belastingdienst vaak het nieuws met problemen die werden toegeschreven aan ICT. Problemen met de premie-inning voor uitkeringen, nieuwe systemen Minister voor ICT De Belastingdienst erkende de ICT-problemen, bood uit monde van de staatssecretaris excuses aan en kondigde grote reorganisaties aan bij het automatiseringscentrum. Eén van de maatregelen die De Jager heeft getroffen is de aanstelling van een CIO bij de Belastingdienst. De.ego

6 CIO heeft ondermeer als taken meegekregen de ICT-hoofdstructuur te analyseren, standaarden neer te zetten en een enterprise architectuur in te voeren. Wij vroegen ons af of De Jager vindt dat een rijksbrede CIO, ofwel een minister van ICT, niet noodzakelijk zou zijn om op rijksbreed niveau afstemming te krijgen over één effectief ICT-beleid om de doelen van het kabinet te bereiken. Nee, dat denk ik niet. Als ondernemer vond ik wel dat er een minister voor zou moeten komen, maar als bewindspersoon zie ik nu dat beleid en uitvoering dan te ver uit elkaar zouden komen te staan. Daarom lijkt een rijksbrede CIO me niet gewenst. Beter is het om op het hoogste organisatieniveau een verantwoordelijke voor ICT te hebben. Bij de Belastingdienst zit de CIO nu dus in het landelijke managementteam. Vanuit het hoogste niveau bij de Belastingdienst moet ICT worden gedirigeerd en open standaarden worden opgelegd, bijvoorbeeld het gebruik van XBRL 1. Je ziet ook dat bij andere ministeries met grote uitvoeringsorganisaties zoals Defensie en UWV de ICT hoog in de organisatie is ingebed. Er moet doorzettingsmacht zijn. Als het nodig is moeten knopen snel en vakkundig doorgehakt kunnen worden. Legacyproblematiek De Belastingdienst staat bekend als een organisatie met een groot aantal legacy-systemen. We waren benieuwd in hoeverre de aanwezigheid van grote getale legacy-systemen de innovatie van een organisatie beperkt. De legacyproblematiek is enorm binnen de Belastingdienst. Een grand design plan om dit met een big bang uit te faseren is onmogelijk. Je zult keuzes moeten maken op basis van prioriteiten en onderscheid in de problematiek moeten kunnen definiëren. Jan Kees de Jager maakt onderscheid tussen stabiele en instabiele applicaties. De stabiele applicaties draaien al jaren probleemloos. Deze hebben wat minder urgentie om opnieuw te worden gebouwd. Door de legacy te encapsulaten en er een wrapper omheen te bouwen kunnen ze met behulp van webservices worden aangesloten op de nieuwe architectuur, aldus De Jager. De instabiele applicaties moeten eerder worden vervangen. Vaak zijn ze ook nog sterk onderhevig aan veranderende wet- en regelgeving. Vandaar dat zij de hoogste prioriteit krijgen. De applicaties dienen opnieuw gebouwd te moeten worden met behulp van moderne technologieën als.net en Java die ook moeten communiceren via webservices en een busarchitectuur met andere applicaties. Ook de applicatie die de toeslagen verwerkt, beschouwt De Jager als instabiel en heeft de hoogste prioriteit om veranderd te worden. Het toeslagensysteem moet worden omgebouwd naar een event gedreven 1 XBRL of extensible Business Reporting Language is een open standaard om.ego financiële gegevens uit te wisselen via het internet.

7 Interview Jan Kees de Jager architectuur. Wanneer bijvoorbeeld het event huwelijk wordt aangegeven, moet de architectuur zo flexibel en gekoppeld zijn dat consequenties met betrekking tot alle toeslagen meteen in één proces verwerkt kunnen worden. Visie en veranderende politieke prioriteiten Wij vroegen ons af in hoeverre de ICT en dan in dit geval die bij de Belastingdienst last heeft van veranderende politieke prioriteiten. De ene keer wil de Tweede Kamer zus, de andere keer weer zo en natuurlijk het liefst zo snel mogelijk. Wat is uw visie, hoe denkt u hier mee om te gaan? Je begint met beleid te vormen en wetgeving te maken. Processen en de organisatie worden hierop ingericht en vervolgens wordt ICT gebouwd om de processen en de organisatie te ondersteunen. De ICT moet goed aansluiten op de processen en organisatie en die moet weer goed aansluiten op het beleid en de wetgeving. Belangrijk is daarom een goede visie te hebben waar naar gewerkt moet worden, stelt De Jager. We moeten eerst alles goed op de rit hebben, pas dan kunnen we nieuwe zaken invoeren. Daarom heb ik ook nee gezegd tegen de uitvoering van de kilometerheffing door de Belastingdienst. Het is belangrijk om als bewindspersoon nee te kunnen zeggen. De politiek mag niet overvragen zoals in het verleden soms gebeurd is, aldus De Jager. Hij vindt dat bijvoorbeeld voor de invoering van een nieuwe fiscale regeling eerst goed gesproken moet worden met de wetgevers en beleidsmakers aan de ene kant en de medewerkers van de Belastingdienst aan de andere kant. Zo worden de mensen van de uitvoering vanaf het prille begin betrokken bij een verandering. Ziet u al veranderingen optreden sinds uw benoeming? Ja een veranderende houding zie ik bijvoorbeeld in de Kamercommissie Financiën. Oók zij hebben geleerd van de incidenten uit het verleden en nee zeggen wordt nu geaccepteerd zolang je dit goed kunt onderbouwen. Juist de Belastingdienst heeft grote klappen gehad zoals met WALVIS 2. Ze steunen het beleid voor complexiteitsreductie. Het bekende adagium is niet voor niets garbage in, garbage out (GIGO). Als de wetgeving onduidelijk is, wordt het voor de ICT ook onduidelijk. Er is steeds meer een beter samenspel tussen wetgeving en ICT zichtbaar. Leuker kunnen we het niet maken, wel makkelijker Het verminderen van de regeldruk, vereenvoudiging en innovatief ondernemerschap zijn de speerpunten die Jan Kees de Jager bij zijn aantreden heeft geformuleerd. Het is van belang dat we weer gaan redeneren vanuit vertrouwen. Redeneren vanuit wantrouwen leidt alleen maar tot regels en procedures waar zowel de burger, de ondernemer als uitvoeringsinstanties last van hebben. De Jager ziet een belangrijke plaats weggelegd voor risicomanagement bij het In formele zin ben ik als staatssecretaris van Financiën verantwoordelijk voor het fiscale beleid (wetgeving) en voor de Belastingdienst. Samen met de staatssecretaris van Economische Zaken ben ik verantwoordelijk voor het verminderen van regeldruk lasten voor het bedrijfsleven. Daarnaast ben ik verantwoordelijk voor het muntwezen en voor de dienst Domeinen. Directoraat Generaal Belastingdienst Uitvoerende dienst - 13 belastingregio s - 4 douaneregio s - Centrale administratie - Fiscale inlichtingen en opsporingsdienst/ Economische controledienst - Toeslagen - Belanstingtelefoon 12 beleidsteams Organisatieschema Belastingdienst Facilitaire centra - Centrum voor informatieen communicatietechnologie - Centrum voor kennis en communicatie - Centrum voor procesen productontwikkeling - Centrum voor facilitaire dienstverlening verminderen van de regeldruk. Regels moeten een doel hebben, een risico dat zij afdekken. Neem bijvoorbeeld de digitale factuur. Het versturen van digitale facturen is helemaal niet veel risicovoller dan het versturen van een gewone factuur per post. Wel moesten digitale facturen aan allerlei extra regels en procedures voldoen. Omdat de regels geen duidelijk doel dienden hebben wij ze onlangs afgeschaft. Dat scheelt het bedrijfsleven veel tijd en geld.. Bron: Ook het beter benutten van de gegevens die de overheid al van de burgers heeft is een belangrijk ontwikkelpunt. We printen en verzenden nu formulieren naar de burger. De ingevulde formulieren worden vervolgens in een ander systeem weer ingevoerd. Dat kan niet langer. We starten dit jaar met een proef om aangiftes al grotendeels ingevuld naar de burger te sturen. De volgende stap is om ook bankgegevens vast op te nemen, maar de systemen van veel banken zijn helaas nog niet zover om dat mee te nemen. Maar het is een mooie eerste stap. Ook het opzetten van een taxonomie en standaarden voor gegevensuitwisseling noemt De Jager als belangrijke ontwikkelingen om gegevensuitwisseling tussen overheidsinstanties te vergemakkelijken. Neem het begrip loon dat afhankelijk van de context vijf verschillende betekenissen kan hebben. De ene keer wordt 2 Wet Administratieve Lastenverlichting en Vereenvoudiging In Socialeverzekeringswetten (WALVIS) 3

8 Interview Jan Kees de Jager hier sv-loon bedoeld, op een ander moment bedoelen we het fiscaal loon en in weer andere omstandigheden hebben we het over het verzamelinkomen. Interesse in ICT- opleidingen In Computable stond onlangs een artikel over de campagne van ICT~Office Alles is IT 3. De campagne moet middelbare scholieren warm maken voor een carrière in de ICT. Onderdeel van de campagne is ICT er voor de klas. Ook de staatssecretaris heeft een gastles gegeven aan 5VWO-leerlingen. Wat zijn oorzaken en wat is de impact van de dalende populariteit van ICT-opleidingen zoals Information Management? Ten slotte Wij vroegen De Jager of het moeilijk is om als overheid bekwame ICT ers binnen te halen. De dalende studentenaantallen op de ICTopleidingen vormen geen probleem bij de werving van nieuw ICT talent binnen de Belastingdienst. Er werken al veel goede ICT ers bij de Belastingdienst, veel mensen kiezen voor de uitdaging die werken voor de overheid biedt. En zeker voor de starters is de overheid financieel een zeer interessante werkgever. De overheid heeft ook goede secundaire arbeidsvoorwaarden die vaak beter zijn dan die in het bedrijfsleven. Het gebrek aan belangstelling baart mij zorgen. ICT speelt juist een steeds grotere rol in de samenleving. Het is de grootste enabler van innovatie. Hij prijst het initiatief voor de campagne van ICT~Office en juist wijzelf als ICT ers zouden ook onze opleidingen meer moeten promoten, bijvoorbeeld op onze eigen middelbare school. HBO en WO ICT-ers hebben nog steeds een goed perspectief op de arbeidsmarkt. Wijzende op het gegeven van de concurrentie uit lage lonen landen: Die landen zijn vaak geen concurrentie voor ICT-werk op dat niveau. Een aantal zaken zoals de architectuur wil je dicht bij je eigen organisatie houden en niet op afstand in een ander land. Wil je op de hoogte gehouden worden van de werk zaamheden van de staatssecretaris van Financiën? Jan Kees de Jager schrijft regelmatig een persoonlijke nieuwsbrief over zijn werk. Je kunt je daar voor aanmelden door een mailtje te sturen naar

9 D o o r : M a t h i j s v a n d e r G o o t Telecom diensten, bundels en k analen voor het MKB D e N e d e rl a nd s e t e le c om m a rk t i s d e l a at s t e ja r e n s t e rk v e r a nderd. De g r o t e t e le c omc r a s h u it d e b e g i nja r e n v a n d e 21e e e uw l i j k t v e r g e t e n t e z i j n. E n kele g r o t e f u s ie s e n o v e r n a me s t u s s e n t e le c omop e r at o r s hebb e n d e a f g e l o p e n ja r e n pl a at s g e v o nden. C o nvergent ie v a n t e le c om e n I T i s é é n v a n d e r e d e nen v o o r d e z e f u s ie s e n o v e r n a me s. D e z e c o nvergent ie i s het s a men k omen v a n t e le c om- e n I T pr o duc t e n. Vr o e g e r wa s het du idel i j ker wat t e le c om wa s, m a a r t e g e nwo o r d i g i s d e l i j n t u s s e n t e le c om e n I T - pr o duc t e n s t e e d s v a g e r. Telecomoperators bieden steeds meer IT gerelateerde producten aan en ondervinden hierdoor steeds meer concurrentie van IT gerelateerde bedrijven, zoals Google en Microsoft. Het bij elkaar komen van telecom- en IT-producten heeft ook voor nieuwe concurrenten gezorgd voor telecomoperators, zoals de Voice over IP aanbieder Skype. Verder hebben overheidsregulering en snelle technologische ontwikkelingen ervoor gezorgd dat deze relatief competitieve telecomindustrie lastig te overleven is. Alle partijen in de industrie zullen constant hun marktpositie moeten herzien en nieuwe business-modellen voor telecomoperators zullen in beschouwing moeten worden genomen. Bundeling van producten en diensten De reactie van de telecomoperators op de convergentie van de telecomindustrie in de business-to-consumer markt is de zogenaamde triple play strategie. Triple play is het gecombineerde aanbod van televisie, internet en telefonie in bundels. Bij de aanschaf van een internetabonnement komt tegenwoordig de telefonie er voor een kleine meerprijs bij en televisie wordt op steeds meer manieren aangeboden in een bundel samen met internet. Eigenlijk is het bundelen van diensten door convergentie logisch. De convergentie van telecom en IT diensten zorgt er immers voor dat het bundelen meer kostenefficiënt kan. Het principe van bundelen zorgt er daarnaast ook voor dat het ontwikkelen van nieuwe geconvergeerde producten en diensten makkelijker te rechtvaardigen is. De redenen voor een telecomoperator voor het bundelen zijn simpel: stijgende omzet, minder verlies van klanten (lagere churn-rate) en verbeterde marges. Verhoging van de inkomsten kunnen worden gesplitst in de verhoging van het gemiddelde tarief per gebruiker (ARPU) en een hoger aantal klanten. De MKB-markt Triple play is de strategie voor de business-to-consumer markt voor de telecomoperators. De corporate markt wordt echter anders bediend, namelijk door gebruik te maken van een account manager. De wensen van deze grote klanten worden doorgenomen om zo tot een integrale telecomoplossing te komen. Echter, het operatingmodel voor het Midden- en Kleinbedrijf (MKB) is nog grotendeels onduidelijk. Daarom heeft Nolan, Norton & Co. een onderzoek geïnitieerd naar de gevolgen van de convergentie van de telecomindustrie voor het MKB in Nederland. De aanpak van dit segment is nog onduidelijk, terwijl er wel grote mogelijkheden voor telecomoperators liggen. Er zijn ongeveer MKB-bedrijven in Nederland en het MKB is verantwoordelijk voor 59% van de totale werkgelegenheid. Het MKB heeft verder een omzet van meer dan 700 miljard euro per jaar en telecom- en IT diensten worden steeds belangrijker voor het MKB, waardoor dit segment zeer interessante groeimogelijkheden biedt. Telecomoperators worstelen echter met de juiste benadering voor dit segment. De MKB-markt kent een grote heterogeniteit tussen de verschillende bedrijven en het lijkt onmogelijk om de markt op één bepaalde manier te benaderen. Een account manager voor een MKB-klant is vaak te duur voor een telecomoperator. De telecompropositie en verkoopkanalen voor het MKB zijn anders dan voor de grote corporate bedrijven. De verwachting is dat het MKB meer losse diensten afneemt en dit via een IT dienstverlener of een telecomdealer doet. Deze IT dienstverlener en telecomdealer brengen naar verwachting wel de telecom diensten samen, maar biedt niet of nauwelijks integratie. Het onderzoek Er is onderscheid gemaakt tussen drie deelgebieden in dit onderzoek: (1) De behoefte aan het bundelen van producten en diensten. Heeft het MKB behoefte aan een gebundelde telecomoplossing, of prefereert het losse diensten over bundels? En wat zijn de redenen hiervoor? (2) De scope van de geconvergeerde telecomproducten en -diensten. Welke telecomproducten en -diensten gebruikt het MKB en welke producteigenschappen worden belangrijk gevonden? (3) De verschillende verkoopkanalen. Welke kanalen worden gebruikt door het MKB en hoe tevreden is men hiermee?.ego

10 Onderzoeksfocus Hardwareproducent Telecom operator IT Service Provider Telecom dealer Klant producten, zoals online backup en online harde schijf ruimte. Deze diensten kunnen op afstand worden benaderd en worden gehost in een datacentrum. Als laatste, bestaat de softwareservices categorie uit zowel offline als online softwareproducten. Het productaanbod van telecomoperators in deze categorie behelst bijvoorbeeld internetbeveiligingssoftware en online CRM-systemen. In totaal zijn er 27 verschillende producten en diensten in deze vier categorieën meegenomen in het onderzoek en de diensten zijn uitgelegd door middel van de terminologie die de telecomoperators zelf ook gebruiken. Figuur 1: De telecommarkt Met meer dan bedrijven is de MKB markt te groot voor een enkel onderzoek. Het onderzoek is daarom afgebakend. Er is alleen gekeken naar bedrijven uit de provincies Utrecht, Noord-Holland en Zuid-Holland (de Randstad) met een bedrijfsgrootte tussen de 10 en 250 FTE. Verder is er gekeken naar twee sectoren: zakelijke dienstverlening en de groot- en detailhandel. In figuur 1 is de telecommarkt voor het MKB schematisch neergezet. Het kader laat de afbakening zien van het onderzoek. Telecom producten en diensten Het actuele aanbod (2008) van de grote telecom operators in Nederland is geanalyseerd en geplaatst in vier productcategorieën: Telefonie en beeld, Toegang en connectiviteit, Hosting en Softwareservices. De telefonie en beeld categorie bestaat uit alle producten en diensten die gerelateerd zijn aan de transmissie van geluid en video. Traditionele telecom producten, zoals vaste telefonie en mobiele telefonie en de innovatieve producten zoals Voice over IP vallen in deze categorie. De toegang en connectiviteit categorie bestaat uit producten en diensten die internet en data connectiviteit leveren. Voorbeelden zijn DSL en kabel internet verbindingen en VPN verbindingen. De Hosting categorie bestaat uit remote hosting Verkoopkanalen De verschillende verkoopkanalen voor het MKB volgen eigenlijk uit de lijnen van figuur 1 die bij de klant uitkomen. Het MKB kan via een telecom- of een kabelbedrijf zijn telecomdiensten afnemen, of via een derde partij. De verschillende verkoopkanalen worden uitgelegd in tabel 1. Het onderzoek is uitgevoerd door middel van een online vragenlijst. In totaal hebben er 97 bedrijven meegewerkt. De uitkomsten van de vragenlijst zijn vanuit drie perspectieven geanalyseerd: (1) alle respondenten, (2) kleinbedrijf tegenover middenbedrijf (omvang als onderscheidende factor) en (3) zakelijke dienstverlening tegenover groot- en detail handel (branche als onderscheidende factor). Voor de drie gebieden in dit onderzoek (bundelen, producten en diensten en verkoopkanalen) kan het volgende worden geconcludeerd: Bundelen In de vragenlijst werd op een vijfpuntsschaal gevraagd naar (1) de huidige mate van bundelen en (2) de geprefereerde mate van bundelen. Figuur 2 laat de antwoorden van de respondenten zien. Aan de linkerkant van het figuur staat de huidige mate van bundelen. De rechterkant van het figuur laat de verandering zien in de mate van bundelen. Er zijn 3 mogelijkheden ten opzichte van de huidige Tabel 1: De verkoopkanalen voor het MKB Telecombedrijf / kabelbedrijf Direct kanaal Rechtstreeks en direct via een telecomprovider. Dit kan via een website, telefoon of een winkelketen. Accountmanager Een persoonlijke gesprekspartner vanuit een telecom provider waarmee samen wensen en behoeften worden doorgenomen. Derde partijen Telecom dealer Een onafhankelijke telecom partij die telecom diensten van anderen verkoopt. Een business partner in de regio. IT leverancier Een bedrijf dat ook IT diensten aan een bedrijf levert. Dit kan een grote automatiseerder zijn of een MKB-bedrijf. 10.ego

11 Telecom in het MKB manier van bundelen, namelijk dat de respondent: (1) minder wil gaan bundelen, (2) gelijk wil blijven of (3) meer wil gaan bundelen. De dikte van de blokken in het figuur geeft het percentage van respondenten weer met de corresponderende huidige mate van bundelen. Zo is bijvoorbeeld het percentage van respondenten die hun huidige manier van bundelen in 1 bundel hebben erg klein. Er zijn veel mogelijkheden voor het bundelen van telecomdiensten in de MKBmarkt. 46% van de respondenten geeft aan meer te willen bundelen (alle blauwe blokken), terwijl maar 11% meer richting losse diensten wil (alle grijze blokken). De redenen voor het bundelen zijn uniform voor de respondenten (zowel het grootte als branche perspectief). De belangrijkste redenen zijn: prijs, service en support en bedrijfsrisico. Bij bedrijfsrisico kan worden geconcludeerd dat het MKB blijkbaar 1 betrouwbare partner prefereert, in plaats van het risico te spreiden over verschillende leveranciers. Producten en diensten Betrouwbaarheid is de meest belangrijke producteigenschap voor telecomdiensten. Betrouwbaarheid is zelfs belangrijker dan prijs of welke andere producteigenschap dan ook. Verder geeft het MKB aan weinig interesse te hebben in nieuwe telecomproducten en diensten. Deze lage interesse en het hoge belang van betrouwbaarheid lijkt aan te geven dat telecom meer als nuts diensten worden gezien. De respondenten willen gewoon dat de telecom werkt, maar meer onderzoek hiernaar is zeker nodig. of lokale IT-leveranciers, maar traditionele telecomproducten en -diensten worden nog steeds via een telecomleverancier geleverd en traditionele IT-producten via een IT-leverancier. Verder zijn de respondenten tevreden over hun huidige verkoopkanaal. Conclusie De MKB markt laat een grote diversiteit zien in verkoopkanalen, lijkt vast te zitten aan de traditionele verkoopkanalen, is tevreden met dit kanaal en laat een lage interesse zien in nieuwe innovatieve producten. Maar aan de andere kant: het MKB prefereert bundels over losse diensten, zolang de gebundelde diensten een duidelijk prijs en service en support voordelen bieden. Dit leidt tot de algemene conclusie dat het voor telecomoperators lastig is om een geïntegreerde en gebundelde telecomoplossing aan het MKB te bieden via een eigen verkoopkanaal. Voor het merendeel van de telecomoperators is de uitdaging daarom om betrouwbare diensten in gebundelde pakketten aan te bieden via de verschillende bestaande verkoopkanalen. Vaak zullen de verschillende kanalen partners zijn in de supply-chain, zoals lokale telecomdealers en IT-dienstverleners. Het is belangrijk voor een telecomoperator om preferred supplier te worden van deze partners, die traditioneel de telecom oplossing leveren aan het MKB. Het managen van deze verkoopkanalen en het aanbieden van betrouwbare diensten zijn daarom kritieke succes factoren voor telecom operators om succesvol te zijn in de MKB-markt. Verkoopkanalen Uit het onderzoek blijkt dat de respondenten vast lijken te houden aan de traditionele verkoopkanalen. Ze ontvangen dan wel verschillende producten en diensten via verschillende kanalen, zoals telecomdealers O v e r d e a u t e u r Mathijs van der Goot studeerde in januari af aan de Universiteit van Tilburg. Hij heeft zijn studie Information Management afgerond met een afstudeerstage bij Nolan, Norton & Co., een strategie-adviesbureau. Dit artikel is een samenvatting van zijn Master thesis. Het gehele rapport is te vinden op Huidige mate van bundelen In één bundel Meer gebundeld dan los Neutraal Meer los dan gebundeld Losse diensten Geprefereerde mate van bundelen Legenda Meer richting losse diensten Gelijk Meer richting bundelen 0 % 25 % 50 % 75 % 100 % Procentuele verandering van huidige bundeling naar geprefereerde bundeling Figuur 2: Bundeling-preferentie van het MKB.ego 11

12 12.ego A d v e r t e n t i e B D O

13 D o o r : L e n n y v a n d e K e r k h o f & W i l c o B r o u w e r s Perceptie van de kwaliteit van managementinformatie D e me e r d e rheid v a n m iddelg r o t e e n g r o t e o r g a n i s at ie s he e f t e e n E nt e r pr i s e R e s ou r c e P l a n n i n g s y s t e em ( h ier n a E R P - s y s t e em ) g e ï mplement e e r d om b e d r i j f s pr o c e s s e n t e aut om at i s e r e n e n me e r i n f o r m at ie u it d e b e d r i j f s g e g e v e n s t e v e r z a melen. D it lever t d a n o o k me e s t a l e e n p o s it ieve b i j d r a g e o p v o o r d e o r g a n i s at ie. Ee n v ol le d i g g e ï n s t a l le e r d E R P - s y s t e em b i n nen e e n o r g a n i s at ie i s e c ht e r n iet d e l a at s t e f a s e v a n d e a l g e hele i mplement at ie. Het i s v a n b e l a n g d at o r g a n i s at ie s n a d e i n s t a l l at ie bl i j v e n i nve s t e r e n i n het s y s t e em. Va a k i s t a c ht i g pr o c e nt v a n d e i mplement at ie a f g e r o nd n a i n s t a l l at ie e n c o n f i g u r at ie. A l le e n z a l met het n iet v ol br e n g e n v a n d e l a at s t e t w i nt i g pr o c e nt v a n d e i mplement at ie, d e o r g a n i s at ie n iet v ol le d i g k u n nen pr o f it e r e n v a n het E R P - s y s t e em o p het g e b ie d v a n m a n a g ement i n f o r m at ie. BDO CampsObers IT Auditors & Consultants (hierna BDO IT) merkt in de praktijk dat managers niet optimaal gebruik maken van de informatie die uit het ERP-systeem komt. Bij BDO IT bestaat het beeld dat de managementinformatie uit deze systemen door managers wordt beschouwd als onvolledig en/of onbetrouwbaar. Dit kan komen doordat managers zich vaak niet bewust zijn van de informatiebehoefte die zij hebben en daardoor problemen ondervinden met het bepalen hiervan. Al spoedig na de implementatie van ERP-software blijkt dan dat het systeem niet biedt wat de manager eigenlijk voor ogen had. Soms komt het voor dat managers de informatie uit het systeem zelfs ronduit als inadequaat bestempelen. Ze blijken vervolgens vaak geen gebruik te maken van de functionaliteiten die het ERP-systeem te bieden heeft om deze managementinformatie alsnog uit te werken en creëren eigen managementrapportages, al dan niet in combinatie met additionele informatie (uit andere systemen). BDO IT heeft bovenstaand beeld, welke ontstaan is op basis van haar werkzaamheden, getoetst in de praktijk. Maken managers nu wel of niet gebruik van de informatie uit het ERP-systeem en vinden zij deze informatie adequaat? Daarbij is adequaat vertaald naar betrouwbaar en volledig. In samenwerking met de Universiteit van Tilburg is onderzoek gedaan naar dit onderwerp. De focus van leveranciers van ERP-pakketten verschuift nog steeds richting midden en klein bedrijven, welke de doelgroep is voor BDO CampsObers Accountants & Adviseurs B.V. Dit onderzoek is dan ook uitgevoerd onder midden en kleine productie- en handelsondernemingen. Wat is adequate managementinformatie? In dit onderzoek is onderscheid gemaakt tussen financiële en nietfinanciële managementinformatie. Van beiden wordt in organisaties veelvuldig gebruik gemaakt, maar er bestaat steeds meer behoefte bij Betrouwbaarheid van financiële informatie Bestaan Volledigheid Rechten en verplichtingen Tijdigheid Juistheid Figuur 1: Omschrijving van de betrouwbaarheid van financiële informatie volgens NIVRA (2001).ego 13

14 accountants om de betrouwbaarheid van niet-financiële informatie te toetsen omdat ook deze informatie wordt meegenomen in de jaarlijkse controlewerkzaamheden. Door de introductie van het ERP-systeem is het verzamelen van beide vormen van managementinformatie makkelijker geworden, wat ook geldt voor het waarborgen van de betrouwbaarheid. Daarbij is de kwaliteit van financiële managementinformatie vaak beter gegarandeerd, omdat deze informatie gedurende een langere periode wordt gebruikt en deze vaak moet voldoen aan bepaalde wet- en regelgeving. Het vermoeden bestaat dat financiële informatie meer betrouwbaar zal zijn dan niet-financiële informatie. De betrouwbaarheid van niet-financiële informatie is bovendien vaak moeilijker meetbaar en toetsbaar dan de betrouwbaarheid van financiële informatie. B e n j e g e ï n t e r e s s e e r d i n e e n a f s t u d e e r o p d r a c h t b i n n e n B D O I T? Va n u i t d e p r a k t i j k k r i j g t i e d e r e s t a g i a i r e e e n v a s t e b e g e l e i d e r t o e g e w e z e n d i e o n d e r s t e u n i n g b i e d t g e d u r e n d e d e a f s t u d e e r - o f s t a g e p e r i o d e. D a a r n a a s t i s e r o o k d e m o g e l i j k h e i d o m 3-4 d a g e n a a n j e a f s t u d e r e n t e b e s t e d e n e n 1-2 d a g e n i n d e p r a k t i j k m e e t e l o p e n. N e e m v o o r m e e r i n f o r m a t i e c o n t a c t o p m e t K a r i n v a n L u i p e n v i a t e l e f o o n n u m m e r o f r a a d p l e e g d e w e b s i t e w w w. b d o. n l / i t. gebruik van een geautomatiseerd informatiesysteem. Ongeveer de helft van de respondenten is als manager werkzaam op de financiële afdelingen van organisaties. De overige respondenten bevinden zich op managementfuncties in diverse afdelingen. Voor het verder uitwerken van het kwaliteitsaspect betrouwbaarheid is gebruik gemaakt van definities die de beroepsorganisatie voor accountants, het Nederlands Instituut van Registeraccountants (NIVRA), heeft opgesteld. De betrouwbaarheid van financiële informatie is in het onderzoek nader omschreven in de volgende vijf getrouwheidsaspecten: bestaan, volledigheid, rechten en verplichtingen, tijdigheid en juistheid van de informatie (NIVRA, 2001). De betrouwbaarheid van niet-financiële informatie is uitgewerkt in de volgende drie getrouwheidsaspecten: exclusiviteit, integriteit en controleerbaarheid van de informatie (NIVRA, 1995). Resultaten van het onderzoek Uit het onderzoek blijkt dat de respondenten een hogere waardering van de betrouwbaarheid en volledigheid van managementinformatie hebben wanneer gebruik wordt gemaakt van een geautomatiseerd informatiesysteem om deze te genereren. Meer specifiek blijkt ook dat de perceptie van de betrouwbaarheid toeneemt wanneer een ERP-systeem wordt gebruikt bij het genereren van de managementinformatie. Uit het onderzoek blijkt verder dat controllers een hogere mate van betrouwbaarheid geven aan hun managementinformatie in vergelijking met de overige respondenten. Aanpak van het onderzoek Door middel van het afnemen van een elektronische enquête onder (potentiële) klanten van BDO is een eerste stap gezet in het in kaart brengen van de perceptie van de kwaliteit van managementinformatie. Ongeveer twee derde van de respondenten is werkzaam in een productiebedrijf en ongeveer een derde is werkzaam in een handelsonderneming. Daarnaast is onder de respondenten een grote diversiteit aan ERP-systemen operationeel, variërend van SAP R/3 en Baan tot aan zelf ontwikkelde maatwerk applicaties die organisatiebreed worden ingezet. Een enkeling maakte helemaal geen Dit ondersteunt de gedachte dat bij financiële managementinformatie een hogere mate van betrouwbaarheid wordt vereist. Respondenten maken gebruik van verschillende methodes om de mate van betrouwbaarheid van managementinformatie vast te stellen. De meest gebruikte methoden zijn periodieke controles en aansluitcontrole met brongegevens. Als uit controles fouten blijken, geven de respondenten aan dat zij de lagere mate van betrouwbaarheid meer accepteren wanneer de oorzaak van de fout bekend is, dan wanneer deze oorzaak niet bekend is. Betrouwbaarheid van financiële informatie Authenticiteit Duurzaamheid Integriteit Controleerbaarheid Exclusiviteit Juistheid Tijdigheid Volledigheid Figuur 2: Omschrijving van de betrouwbaarheid van niet-financiële informatie volgens NIVRA (1995) 14.ego

15 Managementinformatie NIVRA (1995) NIVRA-geschrift 53: Kwaliteitsoordelen over informatievoorziening. Amster-dam: NIVRA. NIVRA (2001) Samenvatting richtlijnen voor de accountantscontrole. Amsterdam: NIVRA. Bewerkingen op managementinformatie Zoals eerder vermeld, ziet BDO IT in de praktijk vaak dat buiten het ERP-systeem om aanvullende informatiebronnen en systemen worden gebruikt om managementinformatie (die het ERP-systeem volgens de klant niet kan leveren) op te stellen. Om dit te peilen zijn de volgende vier stellingen voorgelegd en de conclusie is dat het merendeel van de respondenten het met alle vier stellingen enigszins eens, eens of zeer mee eens is: Stelling 1: De betrouwbaarheid van managementinformatie neemt toe als bij de totstandkoming gebruik gemaakt wordt van een informatiesysteem. Stelling 2: De betrouwbaarheid neemt toe als er bewerkingen worden gedaan om tot de uiteindelijke managementinformatie te komen. Stelling 3: De betrouwbaarheid neemt toe als er informatie wordt toegevoegd om tot de uiteindelijke managementinformatie te komen. Stelling 4: De betrouwbaarheid neemt toe als er gegevens van externe bronnen worden toegevoegd aan de managementinformatie. In de praktijk blijkt echter dat de mate van betrouwbaarheid niet toeneemt wanneer men extra bewerkingen uitvoert of (handmatig) informatie toevoegt. Er is zelfs een risico op het afnemen van deze betrouwbaarheid. Zeker als gebruik gemaakt wordt van een externe bron, waarvan de betrouwbaarheid niet kan worden gewaarborgd. Ondanks het feit dat de volledigheid van managementinformatie toeneemt wanneer gebruik gemaakt wordt van een informatiesysteem, blijkt uit het onderzoek wel dat meer respondenten informatie gaan toevoegen wanneer ze gebruik maken van een informatiesysteem. Uit het onderzoek is verder gebleken dat de perceptie van betrouwbaarheid toeneemt wanneer men gebruik maakt van vastgestelde procedures om extra informatie toe te voegen. De meest voorkomende toegevoegde informatie is: Verklaringen over verschillen of ontwikkelingen; Interne historische gegevens; Interne budgetinformatie; Interne planninginformatie. De respondenten vinden hun eigen managementinformatie redelijk tot zeer betrouwbaar, ondanks het feit dat ze dus bewerkingen uitvoeren of informatie toevoegen. Wel zijn ze het erover eens dat deze betrouwbaarheid beter kan worden gewaarborgd wanneer er procedures aanwezig zijn voor het uitvoeren van bewerkingen en toevoegingen. De overtuiging van BDO IT blijft dat deze bewerkingen en toevoegingen niet nodig horen te zijn als het informatiesysteem of ERP-systeem beter aan zou sluiten bij de informatiebehoefte van managers. Tot slot Met de resultaten van dit onderzoek heeft BDO IT meer inzicht gekregen in de beleving van kwaliteit van managementinformatie door de manager en kunnen wij de manager meer bewust maken van de mate van betrouwbaarheid en volledigheid van de eigen managementinformatie. Daarnaast is duidelijk dat we bij klanten alert moeten zijn op kwalitatief goede procedures voor bewerking en informatietoevoeging, om zo het aantal managers dat zijn managementinformatie als onbetrouwbaar ervaart te verkleinen. Tenslotte kunnen we onze diensten op het gebied van het aansluiten van ERP-systemen op de informatiebehoeften - en het daarmee elimineren van nabewerking en toevoeging - beter afstemmen op de beleving van de klant op dit gebied. De intentie bestaat om meer inzicht te krijgen in enkele zaken door middel van een vervolgonderzoek. Er zijn nog enkele vragen onbeantwoord, zoals welke waarborgen gebruikt een manager om betrouwbare managementinformatie te genereren, welke procedures gebruikt hij/zij en waarom sluit het informatie systeem niet aan bij de informatiebehoefte? O v e r d e a u t e u r s L e n n y v a n d e K e r k h o f i s b i n n e n B D O I T w e r k z a a m a l s a d v i s e u r e n h e e f t i n s a m e n w e r k i n g m e t W i l l e m v a n G r o e n e n d a a l ( U n i v e r s i t e i t v a n T i l b u r g ) h e t o n d e r z o e k u i t g e v o e r d. Vo o r v r a g e n o f i n f o r m a t i e o v e r d i t o n d e r w e r p k a n j e c o n t a c t o p n e m e n v i a L e n n y.v a n. d e. K e r k h o b d o. n l. W i l c o B r o u w e r s i s b i n n e n B D O I T A u d i t o r s & C o n s u l t a n t s w e r k z a a m a l s s e n i o r a d v i s e u r o p d e l o c a t i e T i l b u r g. H i j i s v o o r z i t t e r v a n e e n e x p e r t i s e c e n t r u m v a n B D O I T o p h e t g e b i e d v a n M i c r o s o f t D y n a m i c s N a v i s i o n, e e n v e e l g e b r u i k t E R P - s y s t e e m b i j k l a n t e n v a n B D O.ego 15

16 16.ego A d v e r t e n t i e P w C

17 B y : T h i j s v a n B e i j s t e r v e l d Soft ware Asset Management: Beyond software license compliance I n t he d i g it a l e c o n omy o f t o d ay, s o f t wa r e i s e s s e nt i a l t o e v e r y o r g a n i z at i o n, l a r g e a nd s m a l l. P r o c e s s e s o f o r g a n i z at i o n s a r e h i g h ly d e p e ndent o n a v a r iet y o f c r it i c a l s o f t wa r e appl i c at i o n s a nd o r g a n i z at i o n s i nve s t v a s t a m ou nt s o f m o ney, o n av e r a g e o ne - f i f t h o f a n o r g a n i z at i o n s I T e x p e nd it u r e s, i nt o l i c e n s e s f o r s o f t wa r e. T h i s r e l i a n c e o n s o f t wa r e w i l l o n ly c o nt i nue t o g r ow i n t he ne a r f ut u r e. B ut s u r pr i s i n g ly t he m aj o r it y o f o r g a n i z at i o n s, i n p a r t i c u l a r s m a l l a nd me d iu m s i z e d o r g a n i z at i o n s, o f t e n d o n o t i nve s t c om men s u r a ble e f f o r t s i nt o m a n a g i n g t hei r s o f t wa r e a s s e t s, wh i c h g o e s b e y o nd t e c h n i c a l c o nt r ol a nd s t a nd a r d m a i nt e n a n c e. One of the main consequences of poor management of software assets that organizations are facing is noncompliance with license agreements. Software license compliance means in short that an organization only uses software of which it has purchased a license and therefore has the rights to use the corresponding software according to the license agreement. Not being software license compliant can expose the organization to severe extensive legal, financial and operational implications, when caught in a software audit. In the worst-case scenario an organization s reputation can get damaged badly (i.e. association with illegal software). Software audit A software audit is nothing more than a very accurate check if an organization s software inventory matches the proof of purchases. Often these software audits are initiated and performed by industry watchdogs (like the BSA, FAST, SIIA) or software manufacturers. The costs in line and manage the risks associated with software assets, while achieving maximum value from existing and future software investments. Software Asset Management A Software Asset Management (SAM) approach can mitigate the earlier mentioned risks of improper management of software assets, but goes beyond assuring software license compliance and can provide additional benefits. The overall objective of SAM is applying good corporate governance to an organization s software assets, but can be more precisely defined as managing, controlling and protecting an organization s software assets throughout their lifecycle, including managing the risks and costs arising from the use of those software assets. Software asset management is a complex process and involves many parts of an organization, many technology tools and a set of reliable business processes. probability to be caught in a software audit has increased the last few years, since a trend of a rising number of software audits has been observed. It is expected that 40% of medium to large sized organizations will face a software licensing audit this year. The underlying reason for this increase in audits is that the software vendors are looking for ways to generate additional revenue from existing users to make up for reduced spending on new licenses. In the T h e f a c t s M a n a g e m e n t o f s o f t w a r e a s s e t s i s i n s u f f i c i e n t l y o r g a n i z e d i n 8 0 % o f a l l t h e o r g a n i z a t i o n s. A b o u t 7 0 % o f t h e o r g a n i z a t i o n s h a v e a 3 0 % d i s c r e p a n c y b e t w e e n t h e p l a n n e d I T i n v e n t o r y a n d t h e i r a c t u a l I T i n v e n t o r y a n d o n a v e r a g e 1 0 t o 2 0 p e r c e n t m o r e s o f t w a r e i s d e p l o y e d t h a n a c t u a l l y l e g a l l y i s o w n e d. frame an example is given about the potential fines an organization faces if caught in a software audit. Missed opportunities Besides the risks involved with poor management of software assets, organizations inevitably will encounter missed opportunities, security issues and additional costs. In today s increasingly competitive business environment it is becoming of strategic importance to keep software SA M principles and tools The principles of SAM are graphically presented in figure 1, in what can also be called the desired end-state of SAM. Within SAM it is crucial that an organization has a central ownership repository (grey box in the figure) where detailed information is stored regarding all its software assets and which is updated and maintained persistently based on all changes captured by a range of (lifecycle) processes.ego 17

18 Ownership repository Software asset License creation License agreement Contract information: - Vendor - Identifier - T&C s Purchase information: - P.O./Req. number - Date - Status Cost information: - Initial - Maintenance - Upgrade etc. Grant information: - License type - Usage grant - Verifiable Mark for redeployment Procurement process License purchase avoidance Usage constraint Object information: - User - Site - CPU etc. Renewal Expiration Software ownership Business process automation Additional purchases Over-utilization Reconciliation process Software usage Under-utilization Discovery tool Usage removal Figure 1: SAM Principles which are supported by a mixture of tools (i.e. discovery and metering tools). This, to make it possible to reconcile the information stored in the ownership repository with the information obtained by a discovery tool. Reconciliation is one of the most important processes concerning SAM. The main factors in the reconciliation process involve: (1) Reconciling actual usage against the owned licenses (that can be proven) to avoid penalties associated with licensing violations (avoiding non software compliance), (2) reconciling software utilization against assets owned to maximize utilization of the asset base and (3) reconciling costs against budgets and forecasts. Precisely knowing what software assets an organization has, where they are and how A n e x a m p l e I m a g i n e a n o r g a n i z a t i o n w i t h c o m p u t e r s. A s a m p l e h a s b e e n d r a w n o f c o m p u t e r s a n d i t t u r n e d o u t t h a t 5 0 o f t h e c o m p u t e r s c o n t a i n e d i n c o r r e c t l y l i c e n s e d c o p y r i g h t e d p r o d u c t s. W h e n t h i s i s e x t e n d e d t o t h e t o t a l a m o u n t o f c o m p u t e r s i t c a n b e p r e d i c t e d t h a t a s m a n y a s o f t h e t o t a l s y s t e m s ( o n e f o u r t h ) w i l l c o n t a i n c o p y r i g h t e d p r o d u c t s t h a t m a y e x p o s e t h e o r g a n i z a t i o n t o c o m p l i a n c e e n f o r c e m e n t a u d i t s. I t w a s f o u n d t h a t t h e r e w e r e o n a v e r a g e 3 i n c o r r e c t l y l i c e n s e d p r o d u c t s p e r c o m p u t e r ( o f t h e e a r l i e r m e n t i o n e d c o m p u t e r s ), w h i c h g i v e s u s a n u m b e r o f p o t e n t i a l c o p y r i g h t v i o l a t i o n s. T h i s n u m b e r h a s t o b e m u l t i p l i e d w i t h a p o t e n t i a l f i n e o f t o p e r c o p y r i g h t v i o l a t i o n ( t h a t i s p e r c o p y r i g h t b e i n g v i o l a t e d a n d n o t p e r i n s t a n c e o f t h e s a m e c o p y r i g h t b e i n g v i o l a t e d ). T h e e x a m p l e i s c o n t i n u e d w i t h t h e f i n e p e r c o p y r i g h t v i o l a t i o n a n d i t i s a s s u m e d a n d e s t i m a t e d t h a t o f t h e ( c o m p u t e r s ) p o t e n t i a l v i o l a t i o n s, o n l y t w e n t y - f i v e a c t u a l c o p y r i g h t s w e r e i n v o l v e d. T h i s m e a n s t h a t t h e o r g a n i z a t i o n i s e x p o s e d t o a n a m o u n t o f i n f i n e s. T h e c o s t s o f a n o r g a n i z a t i o n s d o w n t i m e d u r i n g a n e n f o r c e m e n t a u d i t a r e n o t e v e n i n c l u d e d i n t h i s s u m. T h i s s u m i s c o m p a r e d w i t h t h e i n v e s t m e n t i n a s s e t m a n a g e m e n t d i s c o v e r y t o o l. S u c h a t o o l c o s t s a r o u n d 3 0 p e r c o m p u t e r, w h i c h i m p l i e s a n i n v e s t m e n t o f t o p u t a p r e t t y s o l i d e n d t o p o t e n t i a l c o p y r i g h t v i o l a t i o n i s s u e s. F u r t h e r m o r e, t h e d i s c o v e r y t o o l i s a ( s t a r t o f a ) l o n g t e r m s o l u t i o n ( o f c h a n g i n g p r o c e s s e s ) a s i t c a n p r o v i d e m o r e b e n e f i t s ( c o s t c o n t r o l, c o s t s a v i n g s a n d c o m p e t i t i v e a d v a n t a g e ) t h a n m e r e c o m p l i a n c e a s s u r a n c e. they are used is the foundation of proper management of software assets. But it should be stressed that SAM requires more than a tool to be successful and often certain processes within organizations should be redesigned and dedicated resources should be appointed until all possible benefits can be fully realized. Benefits of SAM The proper management of software assets can result in many potential benefits. These benefits go beyond the assurance of software license compliance and the pro-active dealing with several risks (legal, financial, operational, security breaches) that were mentioned already in the beginning of this article. One of the most important benefits that can be obtained with proper SAM is cost reduction, by preventing overdeployment of software (licenses), reduction of support costs and obtaining a better and stronger negotiating position with respect to software suppliers. Furthermore, competitive advantage benefits can be achieved with proper SAM, such as better personnel motivation and client satisfaction due to having less IT problems and better quality decisions can be made regarding the procurement of new applications, upgrades and extra licenses. 18.ego

19 Software Asset Management SA M at Dutch medium sized organizations The theory above and results out of various studies and investigations were put to practice and validated by conducting interviews at seven Dutch medium sized organizations. Subsequently, the information obtained during all the interviews was analyzed by comparing it to a SAM maturity model (combination of maturity model out of ISO standard and the generic maturity model out of the CobiT framework). After this it became clear that SAM can be considered as an immature practice at (Dutch) medium sized organizations. The overall average SAM maturity level was low (average score of 1.7 out of 5). In general there was a lack of documented processes and procedures concerning SAM, a lack of (formal) responsibilities regarding SAM and too much inconsistent tool usage occurred, where often organizations relied primarily on (time-consuming) manual operations. But the question remains what exactly causes this observed immaturity of SAM at Dutch medium sized organizations. Main cause one Especially Dutch small sized organizations underestimate the potential risks that are associated with poor SAM severely and are often not aware of the actual impact these risks potentially may have on the operational management of the organization. In addition it has been observed that there is a lack of awareness regarding the benefits that can be achieved with proper SAM. Due to underestimation of these two aspects naturally a limited amount of resources is put into the management of software assets (SAM). Main cause two The first main cause, low awareness contributes significantly to SAM being of low priority, but other factors were identified as well. The attitude and awareness of senior management regarding SAM plays an important role in this as well, since the IT department is generally occupied with what senior management perceives to be important. Due to SAM being virtually not on senior management s radar, it is not strange that SAM is of low priority to the IT department as well. Furthermore, the complexity and lack of transparency of software license models and agreements is identified as a prime contribution as well. Organizations are often discouraged to put sufficient resources Best Practices ITIL SAM ITIL License Management Software Asset Management IT Asset Management IT Service Management into the management of software assets, since the overall (wrongful) believe is that enormous amounts of time and money are needed to properly manage software assets and to be fully software license compliant. Therefore, it comes as no surprise that organizations perceive the management of software assets as being very timeconsuming. This is primarily correlated with the observed low maturity level of SAM at the interviewed organizations, since a low SAM maturity level is characterized by informal processes and inconsistent tools usage, resulting in the need for many time-consuming manual operations. Final remarks Although it has become evident that Dutch medium sized organizations still have a long way to go regarding SAM, a trend became apparent during this research. Dutch medium sized organizations are in different ways more and more aware that software assets are increasingly important and critical for supporting the majority of their business processes and in the end to execute their business properly. This was primarily reflected in the intentions and willingness of the interviewed organizations to improve and professionalize the management and control of software assets in the near future. In future research it should become apparent to what extent Dutch medium sized organizations have lived up to these intentions. Standards ISO/IEC BS ISO/IEC Figure 2: SAM does not exist in a vacuum, but is an important component in a larger practice called IT asset management (ITAM), where hardware asset management is part of as well. ITAM again falls within the IT service management framework. A b o u t t h e a u t h o r Thijs van Beijsterveld MSc. obtained his master degree in Information Management in December 2008 at Tilburg University and currently works as an IT auditor at the System & Process Assurance (SPA) department at PricewaterhouseCoopers (PwC). This article is based on his master thesis about software asset management, which he wrote as an intern at PwC (System & Process Assurance department). Therefore his thesis can be considered as reference for all the presented judgements and facts within this article. The complete master thesis can be obtained by sending an to 19

20 20.ego A d v e r t e n t i e M & I

Misfits in ERP-implementaties Webapplicaties bij de Rijksoverheid Structuring emergency care: Who cares? Social media in het onderwijs

Misfits in ERP-implementaties Webapplicaties bij de Rijksoverheid Structuring emergency care: Who cares? Social media in het onderwijs Magazine voor Informatiemanagement Misfits in ERP-implementaties Webapplicaties bij de Rijksoverheid Structuring emergency care: Who cares? Social media in het onderwijs Jaargang 12 - Editie 1 Januari

Nadere informatie

Samenvatting. Strategic Planning For Information Systems. John Ward and Joe Peppard. Third Edition

Samenvatting. Strategic Planning For Information Systems. John Ward and Joe Peppard. Third Edition Samenvatting Strategic Planning For Information Systems John Ward and Joe Peppard Third Edition Strategisch Management, Organisatieontwikkeling en ICT (SMOI) UU Collegejaar 2002-2003, blok 4 Docenten:

Nadere informatie

Bedrijfsjuristen Monitor 2010

Bedrijfsjuristen Monitor 2010 Bedrijfsjuristen Monitor 2010 Een initiatief van Cover (niet afdrukken) inhoud Voorwoord 4 6 Management summary Suzanne Drion & Martijn Haks, interview 8 Loek Penders, interview 12 22 Belang van opleiding

Nadere informatie

Probably the desire to achieve is the. Achieving. Faces - 1

Probably the desire to achieve is the. Achieving. Faces - 1 E d i t o r i a l W o r d s Achieving Probably the desire to achieve is the overall connecting link between all students here at Tilburg University. In one way or the other, we all have some goals. Some

Nadere informatie

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Bachelorthesis J.N. Zwikstra - 265948 Economie & Bedrijfseconomie Erasmus Universiteit Rotterdam Begeleider: prof. dr. G.J. van der Pijl Meelezer:

Nadere informatie

Grijs is niet zwart wit ambities van 55+

Grijs is niet zwart wit ambities van 55+ Grijs is niet zwart wit ambities van 55+ vitality we add 2 Medical Delta Het Medical Delta consortium wordt gevormd door de academische instellingen en regionale overheden in Zuid-Holland. In samenwerking

Nadere informatie

Interview met Aloys Kregting De mobilisering van IT Koersen voorspellen met social media Architectuur als ruimtelijke ordening

Interview met Aloys Kregting De mobilisering van IT Koersen voorspellen met social media Architectuur als ruimtelijke ordening Magazine voor Informatiemanagement Interview met Aloys Kregting De mobilisering van IT Koersen voorspellen met social media Architectuur als ruimtelijke ordening J a a r g a n g 1 2 - E d i t i e 2 Juni

Nadere informatie

INTERVIEW MET CIO AKZONOBEL TWITTER ALS KLANTENSERVICE WIKI S EN KENNISMANAGEMENT E-GOVERNMENT IN NEDERLAND KETENINTEGRATIE ZORGINSTELLINGEN

INTERVIEW MET CIO AKZONOBEL TWITTER ALS KLANTENSERVICE WIKI S EN KENNISMANAGEMENT E-GOVERNMENT IN NEDERLAND KETENINTEGRATIE ZORGINSTELLINGEN Magazine voor Informatiemanagement INTERVIEW MET CIO AKZONOBEL TWITTER ALS KLANTENSERVICE WIKI S EN KENNISMANAGEMENT E-GOVERNMENT IN NEDERLAND KETENINTEGRATIE ZORGINSTELLINGEN Jaargang 10 - Editie 2 -

Nadere informatie

Afstudeerverslag. De generieke bezwaarprocedure en de rol van het klantcontactcentrum in de overheidsarchitectuur Centric Melodies

Afstudeerverslag. De generieke bezwaarprocedure en de rol van het klantcontactcentrum in de overheidsarchitectuur Centric Melodies Afstudeerverslag De generieke bezwaarprocedure en de rol van het klantcontactcentrum in de overheidsarchitectuur Centric Auteur : Remko Gribling Studentnummer : 0753704 E-mail : rs.gribling@planet.nl Datum

Nadere informatie

Hét vakblad voor SAP-gebruikend Nederland magazine

Hét vakblad voor SAP-gebruikend Nederland magazine Hét vakblad voor SAP-gebruikend Nederland magazine maart 2010 jaargang 14 nummer 1 www.vnsg.nl Paneldiscussie over GRC Nog genoeg kansen voor SAP pagina 28 Zelfde pakket, nieuwe leverancier SAP BPC voor

Nadere informatie

Verhalen over Technologie

Verhalen over Technologie Verhalen over Technologie Ouderen en de veranderingen van ICT! "Van!snoertelefoon!naar!smartphone"! Een!onderzoek!naar!de!meningen,! ervaringen!en!waardering!van!ouderen! over!hun!ervaringen!met!ict!producten!!

Nadere informatie

Continuous auditing Continuous auditing en de

Continuous auditing Continuous auditing en de Magazine voor internal en operational auditors nummer 5 december 2008 t h e m a : Continuous auditing Continuous auditing en de (veranderde) rol van de IAD Meer managementaandacht voor continuous assurance

Nadere informatie

MOF implementatie binnen The Backbone

MOF implementatie binnen The Backbone MOF implementatie binnen The Backbone Auteur: Gert Kienhuis Datum: 12 februari 2007 MOF implementatie binnen The Backbone Afstudeerder: Naam: Studie: Studentnummer: Opdrachtgever: Bedrijfsnaam: Eerste

Nadere informatie

Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. For information and printed versions please see www.vanharen.

Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. For information and printed versions please see www.vanharen. Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. De functioneel beheerder en BiSL Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. De functioneel

Nadere informatie

BI Competence Centre bij Vodafone NL vervult voortrekkersrol. Analytics in de cloud. Masterdatamanagement is niet genoeg

BI Competence Centre bij Vodafone NL vervult voortrekkersrol. Analytics in de cloud. Masterdatamanagement is niet genoeg Juni 2013 jaargang 6 innovatie informatie - applicaties 2 Analytics & BI BI Competence Centre bij Vodafone NL vervult voortrekkersrol Analytics in de cloud Masterdatamanagement is niet genoeg cio of The

Nadere informatie

Meldplicht datalekken: het schiet niet erg op

Meldplicht datalekken: het schiet niet erg op CIP-post Meldplicht datalekken: het schiet niet erg op Al geruime tijd is in de 2e Kamer een wetsvoorstel Meldplicht datalekken in voorbereiding. Dit wetsvoorstel is bedoeld om de schade te beperken, die

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. DM Barometer 3 1.1. Onderzoeksopzet 3 1.2. Special: De marketeer in 2010 3 1.3. Respondenten 3. 2.

Inhoudsopgave. 1. DM Barometer 3 1.1. Onderzoeksopzet 3 1.2. Special: De marketeer in 2010 3 1.3. Respondenten 3. 2. Inhoudsopgave 1. DM Barometer 3 1.1. Onderzoeksopzet 3 1.2. Special: De marketeer in 2010 3 1.3. Respondenten 3 2. De kengetallen 5 3. Hoe gaat de marketeer 2010 in? 6 3.1. Vol vertrouwen 6 3.2. Google

Nadere informatie

VMS-systemen op de Nederlandse & Belgische markt

VMS-systemen op de Nederlandse & Belgische markt EDITIE VMS-systemen op de Nederlandse & Belgische markt EDITIE HOOFDSPONSOREN Workforce Management System Powered by SPONSOREN DEELNEMERS CARERIX CONNECTING-EXPERTISE CONNEXYS EASYCONTRACT ESIZE HAYS INHUURPROCES.NL

Nadere informatie

Portals en SOA. Competence Center Infrastructural Software Services

Portals en SOA. Competence Center Infrastructural Software Services Portals en SOA Competence Center Infrastructural Software Services Meer informatie Voor vragen over deze whitepaper of meer informatie kunt u contact opnemen met Info Support door te bellen naar +31 (0)

Nadere informatie

Hoe je de klant centraal concreet maakt (en van een noodzaak een duurzaam onderscheid) Roger Peverelli

Hoe je de klant centraal concreet maakt (en van een noodzaak een duurzaam onderscheid) Roger Peverelli Hoe je de klant centraal concreet maakt (en van een noodzaak een duurzaam onderscheid) Roger Peverelli Hoe je de klant centraal concreet maakt (en van een noodzaak een duurzaam onderscheid) Roger Peverelli

Nadere informatie

GOVERNANCE, RISK & COMPLIANCE EN DE INTERNAL AUDIT FUNCTIE

GOVERNANCE, RISK & COMPLIANCE EN DE INTERNAL AUDIT FUNCTIE GOVERNANCE, RISK & COMPLIANCE EN DE INTERNAL AUDIT FUNCTIE Afstudeerreferaat voor de Executive Master of Internal Auditing Universiteit van Amsterdam Amsterdam Business School ir. J.M. Heijmans (Jutta)

Nadere informatie

Operationeel Risico Management

Operationeel Risico Management Operationeel Risico Management Benchmark Rapport 2009 Auteurs: Danielle Wareman Karel Janssen Merel Verschure Research: Khanh Ly Vincent de W inter Schiphol Oost, 2009 Nederland 2009 DCE Consultants Niets

Nadere informatie

Innovatie. in de harde praktijk. Innovatie THEMA. Dialoog Rob de Haas en Gerko Baarslag. Kennismanagement en offshoring Diner Show. Outsource Magazine

Innovatie. in de harde praktijk. Innovatie THEMA. Dialoog Rob de Haas en Gerko Baarslag. Kennismanagement en offshoring Diner Show. Outsource Magazine Outsource Magazine THEMA Innovatie Innovatie in de harde praktijk Dialoog Rob de Haas en Gerko Baarslag Februari 2011 Jaargang 6 Succesfactoren voor innovatie Kennismanagement en offshoring Outsource Magazine

Nadere informatie

magazine Nieuwe media Wat social media doen is relaties zichtbaar maken Privacy en de vijfde golf Gedragscode voor social media?

magazine Nieuwe media Wat social media doen is relaties zichtbaar maken Privacy en de vijfde golf Gedragscode voor social media? AUDIT magazine Magazine voor internal en operational auditors nummer 1 maart 2012 thema: Nieuwe media Wat social media doen is relaties zichtbaar maken Privacy en de vijfde golf Gedragscode voor social

Nadere informatie

VAN REGISTRATIE NAAR VOORUITKIJKEN

VAN REGISTRATIE NAAR VOORUITKIJKEN Het realiseren van bedrijfsambities Discussie finance professionals SPECIALE UITGAVE DOOR VISMA SOFTWARE Thema AMBITIE VAN REGISTRATIE NAAR VOORUITKIJKEN De controller als business partner 9 vragen en

Nadere informatie

Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. For information and printed versions please see www.vanharen.

Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. For information and printed versions please see www.vanharen. Over de ITSM Library De uitgaven in deze reeks behandelen de belangrijkste best practices op het gebied van IT Management. De auteurs zijn toonaangevende specialisten in hun vakgebied. In deze reeks zijn

Nadere informatie

Governance en IT-projecten

Governance en IT-projecten Vrije Universiteit Amsterdam IT Audit opleiding Governance en IT-projecten Normatief kader voor het opzetten, uitvoeren en monitoren van IT-projecten Naam: drs. J. (Jasper) de Vries Adres: Barwerd 12 9746

Nadere informatie

FSA BEDANKT... & Beyond

FSA BEDANKT... & Beyond JUNI 2007 11 JAARGANG NUMMER 4 WWW.FSA.NL & Beyond FSA BEDANKT... Nu de zomer er weer aan komt en het collegejaar op zijn einde loopt, blikken wij terug op een geweldig en innovatief bestuursjaar. Vandaar

Nadere informatie

Herziene uitgave. Januari 2006. Risicomanagement. De praktijk in Nederland.

Herziene uitgave. Januari 2006. Risicomanagement. De praktijk in Nederland. Herziene uitgave. Januari 2006. Risicomanagement De praktijk in Nederland. Herziene uitgave. Januari 2006. Voorwoord Door Prof. dr. J.G.M. Frijns, Voorzitter Monitoring Commissie Corporate Goverance Code

Nadere informatie

Innovatie Wetenschap Technologie

Innovatie Wetenschap Technologie IWT-Studies IWT-Observatorium Innovatie Wetenschap Technologie ICT-Monitor Vlaanderen: Eindrapport van een haalbaarheidsstudie 39 RENÉ WINTJES THEO DUNNEWIJK HUGO HOLLANDERS COLOFON IWT-Studies worden

Nadere informatie