46 oktober compact. De Energie BV. Corporaties aan de slag met duurzaamheid

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "46 oktober 2010. compact. De Energie BV. Corporaties aan de slag met duurzaamheid"

Transcriptie

1 46 oktober 2010 compact De Energie BV Corporaties aan de slag met duurzaamheid

2

3 De Energie BV Corporaties aan de slag met duurzaamheid

4 46 oktober 2010 compact Inhoud Voorwoord 3 1 Waarom een Energie BV? 5 2 Duurzaamheidsambities en decentrale energievoorziening 7 3 Wet- en regelgeving rond duurzame energie 13 4 Juridische aspecten van de Energie BV 20 5 Financiële aspecten van de Energie BV 26 6 Exploitatiemanagement 35 7 Conclusies en aanbevelingen 43 Bijlage 1 Begrippenlijst 46

5 Voorwoord Om de bestaande woningvoorraad energiezuinig en duurzaam te maken is het onvoldoende om woningen dik in te pakken met isolatie en zuinige installaties neer te zetten. Ook de energievoorziening moet verduurzamen om echt een slag te maken. Voor de ambities van de sector in energiebesparing is duurzame energie daarom cruciaal. Koplopers zijn voortdurend aan het innoveren en hebben in de afgelopen jaren kleinschalige duurzame energie-installaties neergezet, zoals warmte-koudeopslag. Dat kon lang niet altijd binnen bestaande kaders en vaak hebben zij daarvoor een Energie BV in het leven geroepen. Nu de eerste ervaringen bekend zijn en deze technieken zouden kunnen opschalen, worden corporaties geconfronteerd met nieuwe regelgeving. Die lijkt het moeilijk te maken om de stap te zetten naar kleinschalige duurzame installaties. Vooral de discussie over het werkveld van corporaties en de invoering van de Warmtewet spelen hierbij een rol. Bij corporaties blijkt veel behoefte aan informatie over de mogelijke gevolgen. Aan die behoefte wil deze Compact tegemoetkomen. Deze Compact biedt een overzicht van aspecten die kunnen spelen bij het oprichten van een Energie BV. De discussie gaat nog door en Aedes zal via Aedesnet over de laatste stand van zaken blijven informeren. Toch zullen er altijd weer ontwikkelingen zijn die vragen oproepen. Dat kan en zal niet betekenen dat innovaties daarom achterwege blijven. Deze Compact wil dan ook benadrukken dat verduurzaming van de energievoorziening de toekomst heeft en dat corporaties de ruimte moeten krijgen om op dat vlak een rol te spelen. Ik hoop dat deze Compact u helpt bij uw beslissing. De toekomst wacht op ons. I Marc Calon voorzitter Aedes 3 De Energie BV

6 4 Compact 46 oktober 2010

7 Waarom een Energie BV? 1 Het oprichten van een Energie BV leeft onder corporaties. De motieven daarvoor zijn divers. Belangrijkste motief is de wens om innovatieve oplossingen te bedenken en toe te passen voor het beheersen van de woonlasten van bewoners in de toekomst door het verduurzamen van de energievoorziening. Hierdoor komen oplossingen in beeld met woningen die nog maar weinig energie nodig hebben. Wat zijn de belangrijkste redenen om een Energie BV op te richten? Ook al was het realiseren van duurzame installaties ook binnen de corporatie mogelijk, toch is vaak gekozen voor het oprichten van een aparte BV. Meestal waren de meerkosten van deze installaties een obstakel, omdat deze niet door extra huuropbrengsten konden worden opgebracht. De Energie BV bood daarvoor een uitweg. woningwaarderingsstelsel Een belangrijke aanleiding voor het oprichten van een BV was tot nu toe dat het woningwaarderingsstelsel geen extra punten voor duurzame energie-installaties toekende. De maximale huur werd dus niet hoger door het installeren van bijvoorbeeld een warmte-koudeopslagsysteem. Door de warmte (en koude) via een aparte BV te leveren, konden deze meerkosten toch worden gedekt. Dit is inmiddels veranderd, zie hoofdstuk 3. investering Door de warmtelevering in een BV onder te brengen, maakt de installatie geen onderdeel meer uit van de investering van de nieuwbouw. Dit kan ruimte opleveren als de corporatie al een hoge onrendabele top heeft voor de woningen, omdat dan de dekking via de warmtelevering loopt. Bovendien stelt een corporatie doorgaans een andere eis aan het rendement dan een commerciële partij. Dit is ook voor de huurder interessant. 5 De Energie BV

8 risicobeheersing De exploitatie van systemen waarin bewoners warmte, warmtapwater en ook koude voor de woning afnemen, kunnen risico s met zich meebrengen voor de corporatie. Daarom kan het verstandig zijn deze risico s buiten de corporatie te houden en onder te brengen in een aparte BV. Ook de minister van VROM heeft zich in een circulaire daarover uitgelaten. De levering van warmte aan huurders mag via de corporatie gebeuren, maar levering van warmte aan een complex met overwegend koopwoningen moet van de minister worden ondergebracht in aparte rechtspersonen. 1 Inmiddels is er discussie of ook de levering aan huurders nog via de corporatie mag. transparantie Een corporatie wil graag transparant zijn in haar werkzaamheden en zal daarom een scheiding willen aanbrengen tussen de activiteiten die mogen worden verricht met staatssteun en overige activiteiten. Zo n scheiding is overigens ook vereist volgens de regelgeving over staatssteun. 2 Door de levering bij duurzame energie-installaties in een BV onder te brengen kan een heldere verdeling c.q. toerekening van kosten plaatsvinden. Omdat bij duurzame energie-installaties nog maar beperkt ervaring is opgedaan, levert dit ook het voordeel op voor de corporatie dat goed inzicht ontstaat in de exploitatie en of de risico s die in beeld zijn gebracht mee- of tegenvallen. participatie Veel corporaties verwachten dat ze op langere termijn een deel van de activiteiten voor de levering van energie zullen uitvoeren samen met een partij gespecialiseerd in energielevering. Dat kan op verschillende manieren. Eén manier waarop de corporatie daarop nog grip houdt, is als ze een deel van de aandelen in de BV aan die partij overdraagt. I Dit hoofdstuk is geschreven door Marco de Boer, advocaat Van Breevoort & Ter Meulen Advocaten, en Albert Koedam, manager team Energie en Duurzaamheid Aedes vereniging van woningcorporaties. 1 Dit is vastgelegd in een circulaire van 18 mei 2006 en begin Deze verplichting is opgenomen in artikel 10 van de Tijdelijke Regeling Diensten van Algemeen Economisch Belang Toegelaten Instellingen Volkshuisvesting, ook wel bekend als de interim ministeriële regeling. Oogmerk van de minister is invoering per 1 oktober Compact 46 oktober 2010

9 Duurzaamheidsambities en decentrale energievoorziening 2 Het oprichten van een Energie BV is een interessante manier voor corporaties om de energievoorziening van bewoners te verduurzamen via innovatieve oplossingen. Decentrale energieopwekking biedt veel kansen en mogelijkheden om woningen slimmer te maken en het bezit aantrekkelijker te maken. Maar ook om de woningen betaalbaar te houden en bij te dragen aan de klimaatdoelstellingen. Want wat gebeurt er in Europa en Nederland op dat gebied? Het is 6 september Ik kom thuis en heb net mijn elektrische auto geparkeerd in mijn docking-station zodat deze weer kan bijladen. Bij binnenkomst zie ik dat mijn lokale energieservicebedrijf de wasmachine en de vaatwasser om 15 uur heeft laten draaien blijkbaar kon er een piek in de stroomvoorziening worden weggepoetst. Het levert een aardig financieel voordeel op door mijn energieservicebedrijf te laten bepalen wanneer het energetisch gunstig en efficiënt is om deze apparaten in te schakelen. Een blik op mijn home-energiemonitor geeft aan dat er vandaag via de PV-installatie 18 KWh stroom is geproduceerd en dat het zonnewarmtesysteem 300 liter warmwater van 70 C gereed heeft staan. De warmtepompklimaatinstallatie heeft mijn (energetisch) opgeknapte woning uit de jaren 70 lekker koel gehouden op deze prachtige nazomerdag en de overtollige warmte kunnen toevoegen aan het seizoen-warmteopslagsysteem dat inmiddels voor 86 procent is gevuld voor de komende winter. Fictie of realiteit? Technisch is dit al uitvoerbaar en schetst deze dag in 2025 een beeld van een toekomstige situatie waarin onze woningen energieneutraal zullen zijn. Het is zeker geen fictie als we bedenken dat we de komende twee decennia een immense energietransitie doormaken om onze energievoorziening voor langere tijd zeker te kunnen stellen en betaalbaar te houden. De ontwikkeling naar een duurzame energievoorziening is essentieel voor de stabiliteit van onze samenleving en is een onomkeerbaar transitieproces. Essentieel om onze klimaatdoelstellingen 7 De Energie BV

10 te behalen, maar ook voor energiezekerheid en energieprijsstabiliteit op langere termijn. Bij ongewijzigd beleid zal Europa in 2020 voor 75 à 80 procent van haar energievoorziening afhankelijk zijn van de import van fossiele brandstoffen buiten de Europese Unie. Dat geeft ongetwijfeld forse spanning op de energiemarkt. Als daarnaast de energieprijsstijging de komende vijftien jaar in hetzelfde tempo doorgaat als in de afgelopen vijftien jaar (gemiddeld 8 procent per jaar), dan zijn onze huidige energieprijzen in 2025 verdrievoudigd. betaalbare woonlasten De energielasten gaan een groot onderdeel uitmaken van de woonlasten. Nu al is voor een sterk groeiend aantal woningen de energiecomponent in de woonlasten hoger dan de huur- of hypotheekcomponent. De kans dat de energiekosten in relatief korte tijd verdrievoudigen is voor veel corporaties al voldoende reden om de energietransitie met kracht in te zetten. Een manier om de energierekening te stabiliseren en de woonlasten op langere termijn beheersbaar te houden is om nu in te zetten op een mix van energiebesparing en duurzame energieopwekking. Dit vergt kapitaalsinvesteringen die zich binnen de technische levensduur terugverdienen. De jaarlijkse kapitaalskosten, omgeslagen in een huur- of hypotheekverhoging, worden vaak ruimschoots gecompenseerd door de lagere energiekosten vanaf het eerste jaar. De hoeveelheid energie die na de maatregelen nog nodig zal zijn, is veel minder. Daardoor hebben sterke stijgingen in de prijs van fossiele brandstoffen een beperkt effect op de woonlasten, die daarmee voor langere termijn stabiel worden. Deze achtergrond vormt de basis voor het scherp aangezette Europese beleid rond energiebesparing en duurzame energie. De nieuwe Europese Richtlijnen geven daaraan duidelijk sturing zoals vormgegeven in onder meer de nieuwe EPBD, de Duurzame Energie Richtlijn (20 procent duurzame energie in 2020) en de Energie Service Richtlijn. Alle lidstaten moe- Een mix van energiebesparing en duurzame energieopwekking levert stabiele woonlasten 8 Compact 46 oktober 2010

11 Kleinschalige opwekking en flexibiliteit zijn karakteristiek voor nieuwe energieinfrastructuur ten hieraan voldoen en aanvullende wetgeving invoeren. Ook Nederland, hoewel de Nederlandse politiek de urgentie aanmerkelijk lager beoordeelt in vergelijking met alle andere ons omringende Noord-Europese landen zoals Duitsland, Groot-Brittannië en België. verduurzamen bestaande woningen Energiebesparing en verduurzaming van de energievoorziening kan effectief worden uitgevoerd bij bestaande woningen. Dit is een proces van zeker twee decennia, aangezien het fysiek onmogelijk en praktisch onwenselijk is om in een paar jaar zeven miljoen gebouwen aan te pakken. Aanpassingen in bestaande woningen verlopen gestaag, ook als natuurlijke momenten als mutatie, grootonderhoud of renovatie maximaal worden gebruikt. In de afgelopen jaren is daarmee een start gemaakt en, gelet op de urgentie om de woonlasten beheersbaar te houden, mag het uitvoeringstempo hoger. Zelfs dan zal het nog zeker vijftien jaar duren voordat de meeste woningen en gebouwen zijn verduurzaamd. De technieken om eigen duurzame energie op te wekken zijn voorhanden en hebben bewezen goed te functioneren. Het gaat daarbij om zonneboilers, PVsystemen, warmtepompen, warmte-koudeopslagsystemen en combinaties daarvan. Alle gebruiken duurzame en schone technologie en verzorgen bij een effectieve inzet de meeste energievoorziening in bestaande woningen. Daarbij zijn gebouwen niet alleen de gebruiker van energie, maar functioneren ze steeds meer als opwekker en buffer van energie. andere energie-infrastructuur Kenmerkend voor deze technologieën is het decentrale karakter van de duurzame energievoorziening. Het zijn veel kleine opwekkingsbronnen, die vaak dichtbij het verbruik liggen, in tegenstelling tot de grote centrale opwekkingseenheden of distributiestructuren die we nu nog kennen. Een ander kenmerk van veel duurzame energiebronnen (zoals wind- en zonne-energie) is het variabele aanbod, afhankelijk van de beschikbaarheid en seizoensinvloeden. Dit vraagt om een andere organisatie van de energie-infrastructuur. Kleinschalige opwekking en flexibiliteit zijn 9 De Energie BV

12 daarbij typerend. Bij onvoldoende aanbod van wind of zon kan een lokale warmtekrachtinstallatie bijspringen. Blok-, wijk- of stadsverwarming zijn daarbij ideale distributienetten voor een optimale mix van duurzame opwekking (prioriteit) en een achtervang van fossiele bronnen. Ook bij het elektriciteitsnet is een fundamentele aanpassing noodzakelijk om de wisselingen tussen vraag en aanbod optimaal te kunnen faciliteren. Slimme netten (smart grids) zullen zijn gebaseerd op het inzetten van ICT-systemen die vraag en aanbod intelligent kunnen sturen en koppelen. Bij deze ontwikkeling passen kleinschalige energieserviceorganisaties die kunnen inspelen op de lokale energievraag en het (duurzame) aanbod. De diensten van die bedrijven gaan verder dan de traditionele levering van gas en elektriciteit. De verbreding gaat over warmte en koude, maar ook over het kunnen managen van energievraag en -aanbod door het aanbieden van prikkels die verdere energie-efficiëntie opleveren. Zie het voorbeeld aan het begin van dit hoofdstuk waarbij er financieel voordeel ontstaat als het energieservicebedrijf mag bepalen wanneer wat wordt opgeladen of gebruikt. De verduurzaming van de energievoorziening is een gegeven. Het tempo waarin het gebeurt is mede afhankelijk van de mate waarin we de andere randvoorwaarden kunnen invullen zoals de ontwikkeling van energieserviceorganisaties die de grootschalige verduurzaming moeten faciliteren. Voor de bestaande bouw is deze transitie inmiddels bescheiden ingezet en zal het tempo in de komende jaren fors moeten worden opgevoerd om de woonlasten van de burger beheersbaar te houden en een gewenste onafhankelijkheid te creëren van de grillige beschikbaarheid en prijs van de fossiele brandstoffen in de komende decennia. Een duurzame en decentrale energieopwekking biedt die onafhankelijkheid. Doen dus. Als je onzeker bent over de toekomst kun je hem maar beter zelf creëren. I Dit hoofdstuk is geschreven door Teun Bokhoven, voorzitter Duurzame Energie Koepel. 10 Compact 46 oktober 2010

13 Aardwarmte in Den Haag In 2008 hebben Staedion, Vestia en Haag Wonen samen met de gemeente Den Haag en de energiebedrijven Eneco en E.ON Benelux hun krachten gebundeld in de vof Aardwarmte Den Haag. Zij willen op een veilige, duurzame en energiezuinige manier woningen voorzien van verwarming. De komende jaren sluiten ze circa nieuwbouwwoningen en enkele bedrijven in Den Haag Zuidwest aan op aardwarmte. Daardoor komt ton minder CO2 per jaar vrij en wordt 3 à 4 miljoen m3 aardgas per jaar bespaard. Aardwarmte is duurzame energie in de vorm van warm water die in dit geval op 2 kilometer diepte uit de aardbodem wordt gehaald om huizen en andere gebouwen te verwarmen. Het water van ongeveer 75 C wordt uit de grond gepompt. Via een injectieput stroomt het afgekoelde water weer terug. Het denken over aardwarmte begon in De gemeente en enkele energiebedrijven wilden meer duurzaamheid in Den Haag. De corporaties deelden dit gedachtegoed. Zij waren bezig met een bouwopgave in Den Haag Zuidwest en deze woningen waren geschikt voor aardwarmte gezien hun kwaliteit en volume. De corporaties sloten zich daarom bij Aardwarmte aan. Elke vennoot bracht kapitaal in en er kwam geld door subsidie van SenterNovem, de Energie Investerings Aftrek (EIA) en een bijdrage per aangesloten woning van de corporaties. Voordeel voor de huurder is dat hij op termijn goedkoper uit zal zijn en dat hij een hoger comfortgehalte in de woning heeft. Het project kost tijd en gebeurt zorgvuldig: locatie zoeken, vergunningen aanvragen, discussies over bouw, leveringen van grond en dergelijke. Aardwarmte heeft niet zelf de kennis in huis, maar maakt gebruik van partijen die die kennis wel in huis hebben. Zaken worden getoetst door deskundigen van de organisaties zelf. Op dit moment worden de mogelijkheden onderzocht om bestaande bouw aan te sluiten op aardwarmte. Daar is immers het meeste rendement te behalen en de corporatie kan daarmee de bestaande bouw 11 De Energie BV

14 verduurzamen. Technisch blijkt dat mogelijk. De vraag is nog wat het kost en wat het oplevert. Deze tekst is geschreven door Inge van der Brug, senior communicatieadviseur Van der Brug Communicatie en gebaseerd op een interview met Eric Muller, directeur Aardwarmte Den Haag. 12 Compact 46 oktober 2010

15 Wet- en regelgeving rond duurzame energie 3 De eerste en meest effectieve manier van het beperken van energiegebruik is het goed isoleren van woningen. Toch is dat op een zeker moment niet meer voldoende om duurzaamheidsambities te verwezenlijken. De volgende stap volgens de trias energetica is het duurzaam opwekken van de benodigde energie of warmte via duurzame energie-installaties. Voor dit soort installaties geldt specifieke wet- en regelgeving en komt er nieuwe regelgeving aan. Corporaties kunnen ervoor kiezen deze installaties in een eigen BV onder te brengen of uit te besteden aan een derde partij. Dit kan een van de bekende energiebedrijven zijn, maar op de energiemarkt zijn veel nieuwe spelers actief. Ook bij een eigen BV kunnen ze het feitelijk beheer en onderhoud (de exploitatie) door een derde laten uitvoeren. Voor de BV die warmte levert, geldt bepaalde wet- en regelgeving, zoals de Warmtewet, die overigens nog niet in werking is getreden. warmtewet De Warmtewet is op initiatief van de Tweede Kamer tot stand gekomen. De Kamer reageerde hiermee op signalen van consumenten dat zij veel te veel betaalden voor stadsverwarming. Bij stadsverwarming is er vrijwel altijd een monopolie waar de consument weinig of geen invloed op de prijs kan uitoefenen. Nederland telt een kleine twintig van deze grootschalige netten. In zijn wens de consument te beschermen heeft de Kamer echter ook de kleine netten onder de wet opgenomen. Hierdoor vallen nu ongeveer netten onder de werking van de wet, zoals ook blokverwarming. Wet nog niet in werking De wet is nog niet van kracht. Begin 2009 heeft de Eerste Kamer de wet aangenomen. Voor de inwerkingtreding moeten eerst het Warmtebesluit en de Warmteregeling van kracht worden. Deze voorstellen zijn eind De Energie BV

16 naar de Kamer gestuurd. Verder heeft de Energiekamer in 2009 de concept Beleidsregel Redelijke Prijs gepubliceerd (www.energiekamer.nl). Aedes heeft op deze voorstellen gereageerd. Dit was mede aanleiding voor de minister van Economische Zaken (EZ) om in 2010 een onderzoek naar de praktische gevolgen in te stellen. Dit onderzoek is in mei 2010 aan de Kamer gerapporteerd. De uitkomst was zodanig dat de Kamer de minister heeft gevraagd de regie over de verdere totstandkoming van de wet over te nemen. Op zijn vroegst eind 2010 wordt verwacht dat een aangepast voorstel de Kamer bereikt. De vertraging is vervelend, omdat de bestaande wettekst geen garantie biedt dat duurzame energie-installaties economisch haalbaar blijven. Verder heeft de huidige wet vanwege de langlopende discussie over stadsverwarming een terugwerkende kracht tot 1 januari De komende maanden zal worden gelobbyd voor het aanpassen van de wet en de onderliggende besluiten die de exploitatie van kleinschalige duurzame energie-installaties zeker stelt. Prijsbepaling De Warmtewet hanteert twee tarieven. Allereerst de redelijke prijs. Deze prijs mag de leverancier zelf vaststellen aan de hand van een aantal vooraf gedefinieerde kostensoorten die in de wet staan. De wet bepaalt dus wat de leverancier mag meenemen voor het bepalen van zijn eigen tarief, inclusief een maximaal rendement. De Energiekamer (NMa) moet deze prijs kunnen toetsen. Daarnaast moet de prijs van de leverancier lager zijn dan de maximumprijs. Deze wordt op basis van het NMDA-principe (Niet Meer dan Anders) berekend. Dit principe houdt in dat huishoudens niet meer mogen betalen voor hun verwarming dan ze kwijt zouden zijn als het huis via gas wordt verwarmd. De parameters voor deze prijs bepaalt het ministerie van EZ in het Warmtebesluit en de Warmteregeling. De wet regelt de warmtelevering door de eigenaar van de netten. De productie van warmte valt niet direct onder de wet, dat wordt beschouwd als inkoop. Hierdoor is de situatie eigenlijk net anders dan bij de levering van gas en elektriciteit. Daar is de leverancier van de energie leidend en worden de kosten van het net doorberekend. Levering van koude moet apart worden geadministreerd, maar valt verder niet onder een prijsregime. De Warmtewet is nog niet in werking 14 Compact 46 oktober 2010

17 Een energiezuinige woning krijgt in het nieuwe woningwaarderingsstelsel meer punten Duurzame energie-installaties hebben dus te maken met een beperking van de maximale prijs. De onderdelen die voor de berekening van de redelijke prijs mogen worden meegenomen, bieden voldoende ruimte voor een dekkende prijs en voldoende rendement. Duurzame energieinstallaties hebben echter bij aanvang een relatief hogere kostprijs. Bij de keuze voor duurzame energie wordt geanticipeerd op hoge energielasten in de toekomst. Omdat de prijs voor duurzame energie voor een groot deel bestaat uit kapitaallasten, is dit deel van de prijs vrijwel constant. Daardoor ontstaat er na een paar jaar een andere situatie. De energieprijs is dan gestegen en hierdoor nemen de energiekosten bij een conventionele installatie (die anders zou zijn toegepast) sterk toe. Hierdoor wordt de duurzame energie-installatie goedkoper dan de conventionele installatie. Met dit fenomeen houdt de maximale prijs echter geen rekening. Bij de regeling die er nu ligt, is de kans groot dat aan het begin een aftopping van de gewenste warmteprijs door de maximumprijs plaatsvindt, terwijl er later niet kan worden gecompenseerd. De lobby van Aedes richt zich erop dat exploitatie van deze installaties mogelijk blijft vanwege de milieuambities van de corporaties en ook van het rijk. Vergunning De Warmtewet gaat ervan uit dat grote groepen afnemers beschermd moeten worden. Afnemers, dus ook zakelijke afnemers, vallen onder de bescherming tot kw. De eis van een vergunning levert een verzwaring van de administratieve verplichtingen op. Ook als er geen vergunning nodig is, zal de eigenaar van de netten overigens zijn administratie conform de Warmtewet moeten inrichten, omdat hij bij klachten of controle door de Energiekamer alsnog inzage moet geven. Ook netten zonder vergunningsplicht vallen onder de prijsbescherming van de wet. huurprijzenwet Als de corporatie de warmte levert vanuit de corporatie zelf en afrekent via de servicekosten loopt de afrekening hetzelfde als bij blokverwarming. De installatie en het onderhoud ervan zitten in principe in de huur. De 15 De Energie BV

18 huurder kan bezwaar maken tegen de hoogte van de rekening bij de huurcommissie. Bij het huidige voorstel van de Warmtewet valt het echter ook onder de werking van de Warmtewet. Dat betekent dat als de huurder bezwaar heeft tegen de afrekening hij meerdere wegen heeft om bezwaar te maken, namelijk ook nog via de geschillencommissie voor de energie en de Energiekamer. Gebeurt de levering via een BV, dan worden de kosten van de installatie en het beheer en onderhoud hiervan ook in de exploitatie van de BV meegenomen. Dit kan niet én in de huur én in de prijs voor de warmte worden berekend, want dan betaalt de huurder dubbel. woningwaardingsstelsel Het woningwaarderingsstelsel kende tot nu toe geen extra punten voor duurzame energie-installaties toe. De maximale huur werd dus niet hoger door het installeren van een duurzaam energiesysteem. Met de koppeling van het woningwaarderingsstelsel aan het energielabel verandert deze situatie. Een energiezuinige woning krijgt in de nieuwe situatie meer punten. Het verschil tussen het maximum aantal punten voor energie in het oude en het nieuwe systeem bedraagt 19 punten, namelijk 44 tegen 25 punten voor een eengezinswoning. Hierdoor kan de corporatie kiezen welk systeem het beste uitpakt. Let wel: de maximale huur wordt hoger, maar tot nu toe veranderen de bedragen voor de huurtoeslaggrenzen nog niet en ook afspraken met de gemeente over huurprijsniveaus moeten worden aangepast aan deze situatie. Deze afweging kan worden beperkt door de staatssteundiscussie (zie hoofdstuk 4). energielabel Begin 2010 is het energielabel gewijzigd. Naast een nieuwe lay-out zijn ook enkele nieuwe technieken toegevoegd. Hierdoor werd het probleem opgelost dat een ambitieus energetisch gerenoveerd complex of een nieuwbouwcomplex met bijvoorbeeld een warmte-koudeopslaginstallatie wel voor de energieprestatiecoëfficiënt goed scoorde, maar een slecht energielabel had. 3 In de (nabije) toekomst zal een database worden ingericht die nieuwe, bewezen technieken snel honoreert voor het energielabel. Het is de bedoeling dat het energielabel bestaande bouw en de energieprestatiecoëfficiënt voor de nieuwbouw worden geïntegreerd in 3 Warmte-koude-installaties werden tot dan niet gewaardeerd in het energielabel, je kon dus een hele goede EPC voor nieuwbouw hebben, maar een slecht energielabel. 16 Compact 46 oktober 2010

19 een nieuw instrument: de EPG, Energie Prestatie Gebouw. Dit was bedoeld per 1 januari 2011, maar deze datum wordt niet gehaald en de integratie zal later plaatsvinden. woningwet De politiek kijkt al enige tijd naar de werkzaamheden van corporaties. De discussie over staatssteun heeft hierop nog extra nadruk gelegd. In de herziene Woningwet moet duidelijk worden welke activiteiten toegelaten instellingen mogen doen en welke met en zonder staatssteun. Voor de toekomst van duurzame energie-installaties moeten corporaties deze activiteiten kunnen blijven oppakken. Dit is ook gewenst om de duurzaamheidsambities van het rijk te halen. Aedes lobbyt voor een continuering van de huidige situatie dat corporaties Energie BV s kunnen oprichten. I Dit hoofdstuk is geschreven door Albert Koedam, manager team Energie en Duurzaamheid Aedes vereniging van woningcorporaties. 17 De Energie BV

20 Warmte-koudeopslag via leaseconstructie in Dronten Oost Flevoland Woondiensten heeft een ambitieuze duurzaamheidsambitie: in 2012 geen slechte energielabels meer, een lage energieprestatiecoëfficiënt (EPC) voor nieuwbouw en in de periode procent besparen op het gasverbruik. OFW is actief bezig met duurzame energie in de vorm van warmte-koudeopslag (wko), maar experimenteert ook met onder meer windmolens en pve-cellen. Een wko-installatie slaat warmte op in de bodem. s Zomers pompt het systeem grondwater van 6-10 C op, voldoende om gebouwen te koelen. Het koele grondwater warmt op, doordat het gebouw het verwarmt. Het tot C opgewarmde water wordt vervolgens via een warmtewisselaar weer teruggepompt in de bodem. s Winters wordt dit opgewarmde water weer opgepompt voor verwarming van de woningen via een laagtemperatuurverwarmingssysteem. OFW heeft twee wko-installaties, een collectieve in de TAS in Biddinghuizen met 54 appartementen en een individuele in de WoonArk met zo n 110 appartementen. Daar wordt nog een verzorgingshuis op aangesloten en 4 nog te bouwen appartementsgebouwen. Bij een collectieve installatie werkt de warmtewisselaar voor het hele gebouw, bij een individuele wordt het water in de woning zelf verwarmd met een eigen warmtewisselaar. De twee installaties zijn in een reeds bestaande Vastgoed BV ondergebracht. Reden daarvoor was de Huurprijswet: in een stichting kun je er alleen wat extra huur voor vragen, in een BV een vergoeding voor energielevering. Mogelijk richt OFW in de toekomst toch een aparte BV op, maar dat hangt af van de ontwikkelingen in de Warmtewet. De activiteiten in de BV worden vanuit OFW uitgevoerd, er is geen apart personeel. OFW liep tijdens het proces tegen enkele zaken aan. Hoe bepaal je de tarieven? Huurders mogen niet meer dan anders betalen en het was lastig daar een modus in te vinden. Verder gaf de financiering problemen: beide installaties zijn met een sale-leaseback-constructie gefinancierd. Dat betekent dat de installaties zijn verkocht aan Amstellease met een terugkooprecht na tien jaar voor een lagere waarde. Zo wordt optimaal 18 Compact 46 oktober 2010

21 gebruikgemaakt van EIA en groenfinanciering. Bovendien zouden de fiscale afschrijvingsmogelijkheden beperkt zijn als de installatie in eigendom van OFW zou blijven. Voor deze constructie moest een opstalrecht worden gevestigd. Aanvankelijk was dat voor het WSW geen probleem, maar uiteindelijk kostte dat veel moeite. Deze tekst is geschreven door Inge van der Brug, senior communicatieadviseur Van der Brug Communicatie en gebaseerd op een interview met Alex van Doorn, manager Middelen Oost Flevoland Woondiensten in Dronten. 19 De Energie BV

22 Juridische aspecten van de Energie BV 4 Veel corporaties houden zich bezig met projecten voor de levering van duurzame energie aan hun huurders. Een aantal van hen heeft deze activiteiten ondergebracht in een zelfstandige BV, de Energie BV. Welke juridische aspecten zijn dan aan de orde? Als de corporatie de juridische aspecten zorgvuldig uitwerkt, dan kan ze de risico s voor de exploitatielevering van duurzame energie zo veel mogelijk in kaart brengen en beperken. oprichting BV Bij het oprichten van de BV worden conceptstatuten opgesteld. Het is goed deze nauw te laten aansluiten bij de governancestructuur van de corporatie. De raad van commissarissen wil immers volledig toezicht kunnen houden op de activiteiten van de BV. samenwerking BV met woningcorporatie In de praktijk is de Energie BV vooral een juridisch vehikel. Corporatiemedewerkers verrichten meestal de feitelijke werkzaamheden. Ook zal de Energie BV geld willen aantrekken van de corporatie. Een samenwerkingsovereenkomst tussen de corporatie en de Energie BV geeft transparantie. Zo n overeenkomst legt vast welke diensten de corporatie verleent, welke kosten ze daarvoor in rekening brengt en hoe de afrekening tussen partijen juridisch zal plaatsvinden. Ook kan daarin worden geregeld: de financiering vanuit de BV en het detacheren van personeelsleden van de corporatie bij de Energie BV, rekeninghoudend met de CAO voor corporaties. In de praktijk is de Energie BV vooral een juridisch vehikel 20 Compact 46 oktober 2010

Andere zaken die vanzelfsprekend ook een rol spelen zijn: Ambitie, Draagvlak bij bewoners, Kennis en kunde in de bouwkolom, incl. de opdrachtgevers.

Andere zaken die vanzelfsprekend ook een rol spelen zijn: Ambitie, Draagvlak bij bewoners, Kennis en kunde in de bouwkolom, incl. de opdrachtgevers. In het kader van de Energiesprong heeft een discussie bij de woningcorporatie Oost Flevoland Woondiensten plaatsgevonden. Hierbij kwam aan de orde waar OFW als koploper tegenaan loopt bij de volgende stap

Nadere informatie

Programmaplan Energie werkt!

Programmaplan Energie werkt! Programmaplan Energie werkt! WARMTE Status : Concept Datum : Donderdag 26 maart 2015 Opgesteld door : Team ROM gemeente Almere E-mail : wmkwekkeboom@almere.nl Mobiel : 06 52783719 INHOUD 2 SAMENVATTING

Nadere informatie

De wereld verandert Stappenplan Duurzame Energie Achter de Meter (DEAM) in opdracht van

De wereld verandert Stappenplan Duurzame Energie Achter de Meter (DEAM) in opdracht van De wereld verandert Stappenplan Duurzame Energie Achter de Meter (DEAM) in opdracht van 18 juni 2003 Wegwijzer (klik op de gekleurde teksten) Inleiding Als projectontwikkelaar wilt U op een locatie gaan

Nadere informatie

Nieuwe organisatievormen en financieringsconstructies in de Nederlandse zonnestroommarkt

Nieuwe organisatievormen en financieringsconstructies in de Nederlandse zonnestroommarkt Inventarisatie van Nieuwe organisatievormen en financieringsconstructies in de Nederlandse zonnestroommarkt Inventarisatie door ARCADIS in opdracht van Agentschap NL 1 INLEIDING Hoewel de prijzen van zonnepanelen

Nadere informatie

DUURZAAM ENERGIE BEDRIJF DRENTHE

DUURZAAM ENERGIE BEDRIJF DRENTHE 8/6/2009 PVDA STATENFRACTIE DRENTHE DUURZAAM ENERGIE BEDRIJF DRENTHE werkgroep energie:albert Huizing, Michel Berends, Hans Hornstra, Ruud Fokkens Inhoudsopgave 1 De vuursteen -4-1.1 De steen in de vijver

Nadere informatie

Energiek Rentmeesterschap Op weg naar een duurzaam klimaat in de Hof van Twente

Energiek Rentmeesterschap Op weg naar een duurzaam klimaat in de Hof van Twente Energiek Rentmeesterschap Op weg naar een duurzaam klimaat in de Hof van Twente Meerjaren Uitvoeringsprogramma Duurzaamheid 2014 2017 (MUD 2014 2017) 2 Energiek Rentmeesterschap Op weg naar een duurzaam

Nadere informatie

ONGECORRIGEERD STENOGRAM (Aan dit verslag kunnen geen rechten worden ontleend)

ONGECORRIGEERD STENOGRAM (Aan dit verslag kunnen geen rechten worden ontleend) 1 CONCEPTVERSLAG VAN EEN WETGEVINGSOVERLEG OVER: Wijziging Electriciteitswet, Gaswet en Warmtewet Desgewenst kunt u correcties in de weergave van uw woorden aanbrengen. U wordt verzocht, deze correcties

Nadere informatie

Zonne-energie: overheid laat kans voor nieuw streekproduct liggen Melkveehouders belemmerd in verbreding van de landbouw

Zonne-energie: overheid laat kans voor nieuw streekproduct liggen Melkveehouders belemmerd in verbreding van de landbouw Zonne-energie: overheid laat kans voor nieuw streekproduct liggen Melkveehouders belemmerd in verbreding van de landbouw Verslag van project MijnDakJouwDak Is mede mogelijk gemaakt met financiering door:

Nadere informatie

Samen bespaar je meer

Samen bespaar je meer Onderzoek naar een meetbare en succesvolle, lokale aanpak voor het besparen van energie door samenwerking van lokale overheden, particuliere woningeigenaren en bedrijven. Scriptie Marianne van Oene De

Nadere informatie

44 november 2009. compact. Slimmer bouwen, minder kosten. De kansen van ketensamenwerking toegelicht

44 november 2009. compact. Slimmer bouwen, minder kosten. De kansen van ketensamenwerking toegelicht 44 november 2009 compact Slimmer bouwen, minder kosten De kansen van ketensamenwerking toegelicht Slimmer bouwen, minder kosten De kansen van ketensamenwerking toegelicht 44 november 2009 compact Inhoud

Nadere informatie

Te bespreken op de Algemene Ledenvergadering op 12 februari 2014

Te bespreken op de Algemene Ledenvergadering op 12 februari 2014 Uitgangspunten en Doelen voor de Vereniging Blijstroom Werkplan voor 2014 en 2015 Te bespreken op de Algemene Ledenvergadering op 12 februari 2014 Datum: 6 februari 2014 2 3 Deel I: Uitgangspunten en doelen

Nadere informatie

Zonnestroom en de Nederlandse wetgeving

Zonnestroom en de Nederlandse wetgeving Zonnestroom en de Nederlandse wetgeving Zonnestroom en de Nederlandse wetgeving 1 I Zonnestroom en de Nederlandse wetgeving 2 I Zonnestroom en de Nederlandse wetgeving Geachte lezer, Naar aanleiding van

Nadere informatie

Nederlandse Mededingingsautoriteit

Nederlandse Mededingingsautoriteit Nederlandse Mededingingsautoriteit CONSULTATIEDOCUMENT Consultatiedocument van de Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit Nummer 103308_1 / 53 Betreft zaaknr. 103308_1 / Beleidsregel

Nadere informatie

Verkenning Decentrale energieopwekking

Verkenning Decentrale energieopwekking Verkenning Decentrale energieopwekking Rapportage van verkenning naar sectorale belemmeringen en regeldruk in de topsector Energie Dit geanonimiseerde document is in licentie gegeven op basis van een Creative

Nadere informatie

Vier gevolgen van de groei van hernieuwbaar voor het energiesysteem

Vier gevolgen van de groei van hernieuwbaar voor het energiesysteem Vier gevolgen van de groei van hernieuwbaar voor het energiesysteem Een uitgave van ECN, Energie-Nederland en Netbeheer Nederland 0 1 2 4 10 16 22 23 Inhoud Woord vooraf Inleiding 1 Elektriciteitsmarkt

Nadere informatie

Energievisie bedrijventerrein t Zevenhuis te Hoorn

Energievisie bedrijventerrein t Zevenhuis te Hoorn Energievisie bedrijventerrein t Zevenhuis te Hoorn Datum: 8 februari 2012 Projectnummer: 12124 Status: Definitief Opdrachtgever: Milieudienst Westfriesland Nieuwe Steen 2 B401 1625 HV HOORN Postbus 2095

Nadere informatie

Buurtenergie Nu. De volgende stap in 2013

Buurtenergie Nu. De volgende stap in 2013 Buurtenergie Nu De volgende stap in 2013 Jurgen van der Heijden voor Natuur & Milieu Overijssel en AT Osborne in opdracht van de Provincie Overijssel 1 Samenvatting Het buurtenergiebedrijf is in handen

Nadere informatie

FAQ Warmtepomp met Warmte- Koude Opslag (WKO)

FAQ Warmtepomp met Warmte- Koude Opslag (WKO) FAQ Warmtepomp met Warmte- Koude Opslag (WKO) 17 februari 2010 Door: Projectgroep DEPW In samenwerking met: Werkgroep Energie van Meerstad de Haas & Partners AM Energy Auteurs: Frans de Haas (de Haas &

Nadere informatie

Succesvolle PV-exploitaties via de Regeling Verlaagd Tarief. Handboek voor energie-initiatieven

Succesvolle PV-exploitaties via de Regeling Verlaagd Tarief. Handboek voor energie-initiatieven Succesvolle PV-exploitaties via de Regeling Verlaagd Tarief Handboek voor energie-initiatieven Voorwoord In Groningen ontstaan steeds meer initiatieven van bewonersgroepen op het gebied van energiebesparing

Nadere informatie

De oprichting van een locaal duurzaam energiebedrijf en het recht Casus energieweb Zuidplaspolder Jurgen van der Heijden 1

De oprichting van een locaal duurzaam energiebedrijf en het recht Casus energieweb Zuidplaspolder Jurgen van der Heijden 1 - Verschijnt medio 2010 in B. Krot, L. van Middelkoop (red.): Duurzame energie. Juridische kansen en belemmeringen. Centrum voor Milieurecht, Universiteit van Amsterdam. De oprichting van een locaal duurzaam

Nadere informatie

Participatiemodellen voor de realisatie van windenergie op land. Een handreiking voor bewoners, lokale ondernemers, gemeenten en investeerders

Participatiemodellen voor de realisatie van windenergie op land. Een handreiking voor bewoners, lokale ondernemers, gemeenten en investeerders Participatiemodellen voor de realisatie van windenergie op land Een handreiking voor bewoners, lokale ondernemers, gemeenten en investeerders Participatiemodellen voor de realisatie van windenergie op

Nadere informatie

VISIE HEETEC. Heeten Energie Coöperatie LOKAAL DUURZAAM ENERGIE BEDRIJF (LDEB)

VISIE HEETEC. Heeten Energie Coöperatie LOKAAL DUURZAAM ENERGIE BEDRIJF (LDEB) VISIE HEETEC Heeten Energie Coöperatie LOKAAL DUURZAAM ENERGIE BEDRIJF (LDEB) Stichting Duurzaam Heeten www.duurzaamheeten.nl 19 maart 2011 Bladzijde 1 van 14 Inhoud Inleiding 2 Doelstellingen.... 3 Uitgangspunten.

Nadere informatie

Eneco Jaarverslag 2007

Eneco Jaarverslag 2007 Eneco Jaarverslag 2007 Inhoudsopgave 3 Kengetallen 4 Voorwoord 7 Nieuwe positionering 10 Kernactiviteiten 13 Verslag van de Raad van Bestuur 14 Ontwikkelingen in de energiemarkt 15 Politieke ontwikkelingen

Nadere informatie

Terugblik 2011-2013 Vooruitblik 2014-2018. Wat hebben we bereikt? Hoe gaan we verder?

Terugblik 2011-2013 Vooruitblik 2014-2018. Wat hebben we bereikt? Hoe gaan we verder? Terugblik 2011-2013 Vooruitblik 2014-2018 Wat hebben we bereikt? Hoe gaan we verder? Inhoud 3 Inleiding 4 Activiteiten en projecten 2011-2013 6 1 Energiebesparing 8 2 Windenergie 12 3 Zonne-energie 14

Nadere informatie

HAALBAARHEID VAN ELEKTRICITEITSLEVERING AAN EINDGEBRUIKERS STROOM OP MAAT

HAALBAARHEID VAN ELEKTRICITEITSLEVERING AAN EINDGEBRUIKERS STROOM OP MAAT HAALBAARHEID VAN ELEKTRICITEITSLEVERING AAN EINDGEBRUIKERS STROOM OP MAAT SIR0048_BR_Omslag_W.indd 3 12-06-2007 11:36:32 INHOUDSOPGAVE EEN ESSAY Samenvatting 3 1 Inleiding 6 1.1 Achtergrond project en

Nadere informatie

Masterplan Zon-PV. Rendabele exploitatie van zonnepanelen

Masterplan Zon-PV. Rendabele exploitatie van zonnepanelen Masterplan Zon-PV Rendabele exploitatie van zonnepanelen 2 1. Inhoud 1. Inhoud 3 8. Particuliere woningeigenaren 49 2. Inleiding 5 8.1 Voorbeeld-business-case 49 3. Investering en exploitatie 9 8.2 Hindernissen

Nadere informatie

De 20 meest gestelde vragen aan de AA als Accountant-Adviseur voor het mkb. Internetversie

De 20 meest gestelde vragen aan de AA als Accountant-Adviseur voor het mkb. Internetversie De 20 meest gestelde vragen aan de AA als Accountant-Adviseur voor het mkb Internetversie De 20 meest gestelde vragen aan de AA als Accountant-Adviseur voor het mkb Internetversie 2006 NOvAA Niets uit

Nadere informatie

Intelligente meters in Nederland. Herziene financiële analyse en adviezen voor beleid

Intelligente meters in Nederland. Herziene financiële analyse en adviezen voor beleid Intelligente meters in Nederland Herziene financiële analyse en adviezen voor beleid KEMA Nederland B.V., Arnhem, Nederland. Alle rechten voorbehouden. Dit document bevat vertrouwelijke informatie. Overdracht

Nadere informatie

Energieparticipatie goed voor milieu en portemonnee!

Energieparticipatie goed voor milieu en portemonnee! Format beschrijving teamresultaat DO IT! 2008/2009 1.0 Projectnaam : onder deze titel zal over het resultaat gepubliceerd/gecommuniceerd worden Energieparticipatie goed voor milieu en portemonnee! 1.1

Nadere informatie

Thermo Bello: energie voor de wijk Nieuwe Nuts in de praktijk

Thermo Bello: energie voor de wijk Nieuwe Nuts in de praktijk Thermo Bello: energie voor de wijk Nieuwe Nuts in de praktijk Deze studie is in opdracht van InnovatieNetwerk uitgevoerd door: Gerwin Verschuur energiebedrijf Thermo Bello bv Projectleider: P.T. Oei (InnovatieNetwerk)

Nadere informatie